32009R0219[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 219/2009/EK rendelete ( 2009. március 11. ) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról - Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Második rész

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE

(2009. március 11.)

a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Második rész

1. cikk

A mellékletben felsorolt jogi aktusokat az említett mellékletnek megfelelően, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK határozatnak megfelelően kell kiigazítani.

2. cikk

A mellékletben szereplő jogi aktusok rendelkezéseire történő hivatkozásokat az e rendelettel kiigazított rendelkezésekre történő hivatkozásként kell értelmezni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. HUMANITÁRIUS SEGÉLYEK

A Tanács 1996. június 20-i 1257/96/EK rendelete a humanitárius segítségnyújtásról ( 1 )

Az 1257/96/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a rendeletre vonatkozóan végrehajtási intézkedéseket fogadjon el. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak, és az 1257/96/EK rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1257/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 13. cikk negyedik bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A sürgősségi eljárással elfogadott műveletek folytatására vonatkozóan a Bizottság a 17. cikk (2) bekezdésében megállapított irányítóbizottsági eljárásnak és a 15. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében előírt korlátozásoknak megfelelően határoz."

2. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

(1) A Bizottság e rendeletre vonatkozóan végrehajtási intézkedéseket fogad el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A 17. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban a Bizottság:

- dönt a 2. cikk c) pontjában említett humanitárius segítségnyújtásra irányuló védelmi intézkedések közösségi finanszírozásáról,

- dönt a közvetlen Bizottsági fellépésről vagy a tagállamok szakosodott intézményei fellépésének finanszírozásáról.

(3) A 17. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban a Bizottság:

- jóváhagyja az olyan globális terveket, amelyek egy adott országban vagy régióban való cselekvésekre irányulnak, ahol a humanitárius válsághelyzet mértéke és összetettsége valószínűleg fennmarad, valamint az e tervekre vonatkozó költségvetést. Ezzel kapcsolatosan a Bizottság és a tagállamok megvizsgálják az e globális tervek végrehajtására megállapított prioritásokat,

- a 13. cikk sérelme nélkül dönt a 2 millió ECU-t meghaladó projektekről."

3. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"17. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő egy hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő egy hónap.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

2. VÁLLALKOZÁS

2.1. A Tanács 1975. május 20-i 75/324/EGK irányelve az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről ( 2 )

A 75/324/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a melléklet műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében az irányelvre vonatkozóan fogadja el a szükséges műszaki kiigazításokat és az előírt módosításokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 75/324/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 75/324/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

A Bizottság elfogadja az ezen irányelv mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében szükséges módosításokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

3. A 10. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság ezen irányelvre vonatkozóan műszaki kiigazításokat fogadhat el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 7. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az említett esetben a tagállam az elfogadott védintézkedéseket a módosítások hatálybalépéséig fenntarthatja."

2.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2000. május 8-i 2000/14/EK irányelve a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről ( 3 )

A 2000/14/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a III. melléklet műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához szükséges végrehajtási intézkedéseket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2000/14/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2000/14/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 18. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

b) A (3) bekezdést el kell hagyni.

2. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"18a. cikk

A Bizottság a III. melléklet műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében végrehajtási intézkedéseket fogad el, feltéve, hogy azoknak nincs semmiféle közvetlen hatása a 12. cikkben felsorolt berendezések mért hangteljesítményszintjére, különösen a vonatkozó európai szabványokra való hivatkozások beemelésén keresztül.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 19. cikkben a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) segíti a Bizottságot a III. melléklet műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításában".

2.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról ( 4 )

A 2003/2003/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékleteit a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsa, kiigazítsa a mérési, mintavételi és elemzési módszereket, az ellenőrző intézkedések tekintetében szabályokat fogadjon el, és új EK-műtrágyákat vegyen fel a mellékletbe. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2003/2003/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2003/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 29. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság kiigazítja és korszerűsíti a mérési, mintavételi és elemzési módszereket és - lehetőség szerint - az európai szabványokat alkalmazza. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Ugyanezen eljárást kell alkalmazni az e cikkben, valamint az e rendelet 8., 26. és 27. cikkében előírt ellenőrző intézkedések meghatározásához szükséges végrehajtási szabályok elfogadására. E szabályok kitérnek különösen a vizsgálatok megismétlésének gyakoriságára, valamint a forgalomba hozott műtrágya és a vizsgálatnak alávetett műtrágya azonosságát biztosító intézkedésekre."

2. A 31. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottság új műtrágyatípus felvétele érdekében kiigazítja az I. mellékletet.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében kiigazítja a mellékleteket.";

c) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló, az (1) és (3) bekezdésben említett intézkedéseket a 32. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 32. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"32. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

2.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 2004/9/EK irányelve a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról (kodifikált változat) ( 5 )

A 2004/9/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az I. mellékletet hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez és módosítsa a 2. cikk (2) bekezdésében található tanúsítványszöveget. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2004/9/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2004/9/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy ezen irányelv módosításra szorul az (1) bekezdésben említett ügyek rendezéséhez, akkor elfogadja ezeket a módosításokat.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a 67/548/EGK tanácsi irányelv ( *1 ) 29. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

3. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság végrehajtási rendeleteket fogad el a következőkre vonatkozóan:

a) a 2. cikk (2) bekezdésében említett tanúsítványszöveg kiigazítása;

b) az I. melléklet műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 2004/10/EK irányelve a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (kodifikált változat) ( 6 )

A 2004/10/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az I. mellékletet hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2004/10/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2004/10/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"3a. cikk

A Bizottság a GLP alapelvei tekintetében az I. mellékletet hozzáigazíthatja a műszaki fejlődéshez.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 4. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

(1) A Bizottságot a 67/548/EGK tanácsi irányelv ( *2 ) 29. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

3. Az 5. cikk (2) bekezdésében a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság az ezen irányelvre vonatkozó, szükséges műszaki kiigazítások bevezetése érdekében végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 4. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A harmadik albekezdésben említett esetben a védintézkedéseket elfogadó tagállam az említett kiigazítások hatálybalépéséig fenntarthatja azokat."

2.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 273/2004/EK rendelete a kábítószer-prekurzorokról ( 7 )

A 273/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási intézkedéseket fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 273/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 273/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 14. cikk a következőképpen módosul:

a) a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Szükség esetén a Bizottság végrehajtási intézkedéseket fogad el a következőkre vonatkozóan:";

b) a szöveg a következő albekezdésekkel egészül ki:

"Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló, az első bekezdés a)-e) pontjában említett intézkedéseket a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az első bekezdés f) pontjában említett intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 111/2005/EK tanácsi rendelet ( *3 ) 30. cikkével létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről ( 8 )

A 648/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékleteit igazítsa ki, és szükség esetén fogadjon el az e rendeletnek az oldószer alapú mosó- és tisztítószerekre vonatkozó szabályainak alkalmazásához szükséges bármely módosítást vagy kiegészítést. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 648/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 648/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A (27) preambulumbekezdést el kell hagyni.

2. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

3. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"13. cikk

A mellékletek kiigazítása

(1) A Bizottság elfogadja a mellékletek kiigazításához szükséges módosításokat, és amennyiben lehetséges, az európai szabványokat alkalmazza.

(2) A Bizottság elfogadja az e rendelet szabályainak az oldószer alapú mosó- és tisztítószerekre történő alkalmazásához szükséges módosításokat és kiegészítéseket.

(3) Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló, az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A VII. melléklet A. pontjában hatodik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben az illatanyagokban levő, allergiát okozó anyagokra vonatkozó, kockázaton alapuló egyedi koncentrációhatárokat ezt követően állapítja meg az SCCNFP, a Bizottság javasolja e határértékeknek az elfogadását a fent említett 0,01 %-os határérték helyett. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2.9. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 726/2004/EK rendelete az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról ( 9 )

A 726/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos rendelkezéseket és mellékleteket igazítson ki, szabályzatokat és általános elveket, valamint iránymutatásokat fogadjon el és egyedi alkalmazási feltételeket határozzon meg. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 726/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve a rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 726/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az Ügynökség illetékes bizottságával folytatott konzultációt követően a Bizottság a mellékletet a tudományos és műszaki fejlődéshez igazíthatja és a központosított eljárás alkalmazási körének kiterjesztése nélkül elfogadhatja a szükséges módosításokat.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 87. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 14. cikk (7) bekezdése harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság az ilyen engedélyek megadására vonatkozó rendelkezéseket megállapító rendeletet fogad el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 87. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 16. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság az Ügynökséggel való konzultációt követően rendelet formájában megfelelő rendelkezéseket fogad el a forgalombahozatali engedélyben történt módosítások vizsgálatára. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 87. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 24. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Az emberi felhasználásra szánt gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja gondoskodik arról, hogy valamennyi feltételezett súlyos, váratlan mellékhatást, valamint bármely fertőző kórokozó gyógyszer útján történő feltételezett átvitelét, amely harmadik országban történt, azonnal jelentsék a tagállamoknak és az Ügynökségnek, legkésőbb az információ kézhezvételét követő 15 napon belül. A Bizottság a feltételezett váratlan, nem súlyos mellékhatások bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket fogad el, függetlenül attól, hogy azok a Közösségen belül vagy harmadik országban léptek fel. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 87. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság rendelkezéseket állapíthat meg a (3) bekezdés módosítására az alkalmazása közben szerzett tapasztalatok fényében. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 87. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"29. cikk

A Bizottság e fejezet rendelkezései vonatkozásában a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás miatt szükségessé váló módosításokat fogadhat el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 87. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 41. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A Bizottság az Ügynökséggel való konzultációt követően rendelet formájában megfelelő rendelkezéseket fogad el a forgalombahozatali engedélyben történt módosítások vizsgálatára. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 87. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 49. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdésben az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az állatgyógyászati készítmény forgalombahozatali engedélyének jogosultja gondoskodik arról, hogy valamennyi feltételezett súlyos, váratlan mellékhatást és az embereknél jelentkező mellékhatást, valamint bármely fertőző kórokozó gyógyszer útján történő feltételezett átvitelét, amely harmadik országban történt, azonnal jelentsék a tagállamoknak és az Ügynökségnek, legkésőbb az információ kézhezvételét követő 15 napon belül. A Bizottság a feltételezett váratlan, nem súlyos mellékhatások bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket fogad el, függetlenül attól, hogy azok a Közösségen belül vagy harmadik országban léptek fel. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 87. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság rendelkezéseket állapíthat meg a (3) bekezdés módosítására az alkalmazása közben szerzett tapasztalatok fényében. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 87. cikk (2a) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni."

8. Az 54. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"54. cikk

A Bizottság e fejezet rendelkezéseinek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása miatt szükségessé váló módosításokat fogadhat el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 87. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

9. A 70. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság azonban olyan rendelkezéseket fogad el, amelyek meghatározzák azon körülményeket, amelyek szerint a kis- és középvállalkozások csökkentett díjakat fizethetnek, elhalaszthatják a díjfizetést, vagy adminisztratív segítséget kaphatnak. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 87. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

10. A 84. cikk (3) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Az Ügynökség kérelmére a Bizottság pénzbírságot szabhat ki az e rendelet alapján kiállított forgalombahozatali engedély jogosultjaira, ha azok nem tartanak tiszteletben bizonyos, az engedélyekkel kapcsolatban megállapított kötelezettségeket. E bírságok legmagasabb kiszabható összegét, valamint a behajtás feltételeit és módjait a Bizottság állapítja meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 87. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

11. A 87. cikk a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a (4) bekezdést el kell hagyni.

3. KÖRNYEZET

3.1. A Tanács 1982. december 3-i 82/883/EGK irányelve a titán-dioxid-iparból származó hulladék által érintett környezeti elemek felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásokról ( 10 )

A 82/883/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a mellékletek tartalmát hozzáigazítsa a műszaki és tudományos fejlődéshez a "meghatározása választható" oszlopban lévő paraméterek és a referencia mérési módszerek tekintetében. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 82/883/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 82/883/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

A Bizottság a »meghatározása választható« oszlopban lévő paraméterek és a referencia mérési módszerek tekintetében elfogadja a mellékletek tartalmának a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazításához szükséges módosításokat.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot a bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

3.2. A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről ( 11 )

A 86/278/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a mellékletek rendelkezéseit a műszaki és tudományos fejlődéshez hozzáigazítsa. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 86/278/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 86/278/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"13. cikk

A Bizottság az irányelv rendelkezéseit, az I. A., I. B. és I. C. mellékletekben felsorolt paraméterek és értékek, az értékek kiértékelésére esetleg hatással lévő bármely tényező és a II. A. és II. B. mellékletekben említett elemezendő paraméterek kivételével, hozzáigazítja a műszaki és tudományos fejlődéshez.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

(1) A Bizottságot a bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

3.3. Az Európai Parlament és a Tanács 1994. december 20-i 94/62/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról ( 12 )

A 94/62/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy megvizsgálja és szükség esetén felülvizsgálja a csomagolás meghatározásához megadott szemléltető példákat, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a csomagolásban vagy a csomagolás összetevőiben jelen lévő nehézfémek koncentrációi nem vonatkoznak bizonyos anyagokra és termékfolyamatokra, meghatározza azokat a csomagolástípusokat, amelyek mentesülnek a koncentrációra vonatkozó követelmények alól és azokat a műszaki intézkedéseket, amelyek ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazása során felmerülő nehézségek kezeléséhez szükségesek. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 94/62/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve ezen irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 94/62/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése negyedik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság adott esetben megvizsgálja és szükség esetén felülvizsgálja az I. mellékletben a csomagolás meghatározásához megadott szemléltető példákat. Prioritásként a következő tételekkel kell foglalkozni: CD- és videokazetta-tokok, virágcserepek, olyan csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van felcsévélve, öntapadós címkék hordozópapírja és csomagolópapír. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 21. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az (1) bekezdésben említett koncentrációk nem vonatkoznak az újrafeldolgozott anyagokra és azokra a termékfolyamatokra, amelyek zárt és ellenőrzött láncot alkotnak, valamint meghatározza azokat a csomagolástípusokat, amelyek mentesülnek az (1) bekezdés harmadik francia bekezdésében hivatkozott követelmény alól.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 21. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az előállított adatok jellemzőinek és bemutatásának összehangolása, valamint a tagállamok adatainak kompatibilissé tétele érdekében a tagállamok olyan formátumban bocsátják a Bizottság rendelkezésére meglévő adataikat, amelyeket a Bizottság az irányelv hatálybalépési időpontját követően egy évvel határoz meg a III. melléklet alapján, a 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően."

4. A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"19. cikk

Hozzáigazítás a tudományos és műszaki fejlődéshez

(1) A 21. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni azokat a módosításokat, amelyek a (8. cikk (2) bekezdésében és a 10. cikk második albekezdésének utolsó francia bekezdésében említett) azonosítási rendszernek, a (12. cikk (3) bekezdésében és a III. mellékletben említett) adatbázisrendszerre vonatkozó formátumoknak a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához szükségesek.

(2) A Bizottság elfogadja azokat a módosításokat, amelyek az I. mellékletben említett, a csomagolás meghatározására vonatkozó szemléltető példáknak a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához szükségesek. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 21. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 20. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottság meghatározza azokat a műszaki intézkedéseket, amelyek ezen irányelv rendelkezéseinek, különösen az Európai Unióban nagyon kis (azaz hozzávetőlegesen 0,1 tömegszázaléknyi) mennyiségekben forgalomba hozott inert csomagolóanyagokra, orvosi eszközök és gyógyszerkészítmények elsődleges csomagolására, kisméretű csomagolásra és luxuscsomagolásra való alkalmazásával kapcsolatban felmerülő nehézségek kezeléséhez szükségesek. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 21. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 21. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

3.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2001. október 23-i 2001/81/EK irányelve az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről ( 13 )

A 2001/81/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy frissítse a III. melléklettel összhangban használandó módszereket. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és az érintett irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2001/81/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A III. melléklettel összhangban használandó módszerek bármilyen frissítését a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 13. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

3.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról ( 14 )

A 2003/87/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 11b. cikk (5) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket fogadjon el, a kibocsátások figyelemmel kísérésére és az azokról szóló jelentéstételre vonatkozó iránymutatásokat fogadjon el, a CER-eknek és az ERU-knak a közösségi rendszerben való felhasználására és azonosítására, valamint az ilyen felhasználás felügyeletére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazó rendeletet fogadjon el, a 22. cikknek megfelelően módosítsa a III. mellékletet, hagyja jóvá az I. melléklet felsorolásában nem szereplő létesítmények és üvegházhatást okozó gázok felvételét, dolgozza ki a kibocsátási egységek harmadik országokkal kötött megállapodás értelmében történő kölcsönös elismeréséhez szükséges rendelkezéseket, és az egyéb üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követése tekintetében fogadjon el egységesített vagy elismert módszereket. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2003/87/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve ezen irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2003/87/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 11b. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(7) A (3) és (4) bekezdés végrehajtását - különösen a kettős elszámolás elkerülését - szolgáló rendelkezéseket a Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadja el. A Bizottság elfogadja az e cikk (5) bekezdésének végrehajtásához szükséges azon rendelkezéseket, amelyek esetében a fogadó fél teljesíti a JI-projekttevékenységekhez szükséges követelményeket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 14. cikk (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A Bizottság elfogadja az I. mellékletben felsorolt tevékenységekből származó, az egyes tevékenységeknél megjelölt üvegházhatású gázok kibocsátásainak nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatásokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 19. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Ezen irányelv végrehajtása érdekében a Bizottság rendeletet fogad el a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről, amely az egységek kiadásának, birtoklásának, átruházásának és törlésének nyomon követésére a közös adatelemeket tartalmazó, egységesített elektronikus adatbázisok formájában működik, és biztosítja a nyilvános hozzáférést és a titkos adatok megfelelő kezelését, illetve megakadályozza a Kiotói Jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel összeférhetetlen átruházásokat. A rendeletnek a CER-eknek és az ERU-knak a közösségi rendszerben való felhasználására és azonosítására, valamint az ilyen felhasználás felügyeletére vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia kell. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 22. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"22. cikk

A III. melléklet módosításai

A Bizottság a 2008-tól 2012-ig tartó időszakra vonatkozóan a 21. cikkben szabályozott jelentések és az irányelv alkalmazása közben szerzett tapasztalatok fényében, az 1., az 5. és a 7. kritérium kivételével módosíthatja a III. mellékletet. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 23. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

6. A 24. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) 2008-tól kezdődően a tagállamok minden vonatkozó követelmény, különösen a belső piacra gyakorolt hatások, a verseny esetleges torzulásai, a rendszer környezetvédelmi integritása és a tervezett nyomonkövetési és jelentési rendszer megbízhatósága figyelembevételével az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszerét ezen irányelvvel összhangban a következőkre alkalmazhatják:

a) az I. melléklet felsorolásában nem szereplő létesítmények, amennyiben a Bizottság a 23. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban e létesítmények felvételét jóváhagyja; és

b) az I. melléklet felsorolásában nem szereplő tevékenységek és üvegházhatást okozó gázok, amennyiben a Bizottság e tevékenységek és üvegházhatást okozó gázok felvételét jóváhagyja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

2005-től a tagállamok ugyanazon feltételek mellett alkalmazhatják az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszerét az I. melléklet felsorolásában szereplő tevékenységeket folytató olyan létesítményekre, amelyek nem érik el az ebben a mellékletben említett kapacitási határokat.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság saját kezdeményezésre megállapíthat, illetve bármely tagállam kérésére köteles megállapítani az I. melléklet felsorolásában nem szereplő tevékenységekből származó kibocsátásokra, létesítményekre és üvegházhatású gázokra vonatkozó nyomonkövetési és jelentési iránymutatásokat, amennyiben az említett kibocsátások nyomon követése és jelentése megfelelő pontossággal végezhető.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 25. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Amennyiben megkötöttek egy, az (1) bekezdésben említett megállapodást, a Bizottság elfogadja a kibocsátási egységek adott megállapodás értelmében történő kölcsönös elismeréséhez szükséges rendelkezéseket. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

8. A IV. mellékletben az "Egyéb üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követése" cím alatt szereplő bekezdés helyébe a következő lép:

"A Bizottság által az összes érintett fél együttműködésével kidolgozott, elfogadott, egységesített vagy elismert módszereket kell alkalmazni. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 23. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról ( 15 )

A 850/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a mellékletekben állapítson meg bizonyos koncentráció-határértékeket, módosítsa a mellékleteket, ha egy anyagot az Egyezményben vagy a Jegyzőkönyvben jegyzékbe vesznek, módosítsa a már létező tételeket, és a mellékleteket igazítsa hozzá a tudományos és műszaki fejlődéshez. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 850/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 850/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) a 4. cikkben az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) a IV. mellékletben felsorolt anyagok bármelyikét tartalmazó vagy ilyennel szennyezett hulladékot a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban más módon lehet ártalmatlanítani vagy hasznosítani, ha a hulladékban a felsorolt anyagtartalom nem éri el azon koncentráció-határértékeket, amelyeket a IV. mellékletben kell megállapítani. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A koncentráció-határértékeknek az említett eljárással összhangban történő megállapításáig a tagállam illetékes hatósága fogadhat el vagy alkalmazhat ezen pont alapján koncentráció-határértékeket vagy külön műszaki követelményeket a hulladék ártalmatlanítása vagy hasznosítása tekintetében;";

b) az (5) bekezdésben az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A (4) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az V. melléklet 2. részének koncentráció-határértékeit a Bizottság állapítja meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"14. cikk

A mellékletek módosítása

(1) Ha egy anyagot az Egyezményben vagy a Jegyzőkönyvben jegyzékbe vesznek, a Bizottság adott esetben megfelelően módosítja az I., a II. és a III. mellékletet.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 16. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) Ha egy anyagot az Egyezményben vagy a Jegyzőkönyvben jegyzékbe vesznek, a Bizottság adott esetben megfelelően módosítja a IV. mellékletet.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) Az I., II. és III. mellékletben már szereplő tételekre vonatkozó módosításokat - beléértve azoknak a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítását is - a Bizottság fogadja el.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 16. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A IV. mellékletben már szereplő tételekre vonatkozó módosításokat és az V. melléklet módosításait - beleértve azoknak a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítását is - a Bizottság fogadja el.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 16. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4. A 17. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

3.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-i 2004/107/EK irányelve a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről ( 16 )

A 2004/107/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy egyes rendelkezéseket és mellékleteket a műszaki és tudományos fejlődéshez hozzáigazítson. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2004/107/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2004/107/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(9) A koncentráció mértékétől függetlenül minden 100 000 km2 -en egy háttér mintavételi pontot kell felállítani a környezeti levegőben található arzén, kadmium, nikkel, teljes gáznemű higany, benz(a)pirén és a (8) bekezdésben említett többi policiklusos aromás szénhidrogének, valamint a teljes arzén-, kadmium-, higany-, nikkel-, benz(a)pirén- és a (8) bekezdésben említett más policiklusos aromás szénhidrogén-kiülepedés időszakos mérésére. Minden tagállam legalább egy mérőállomást állít fel. A tagállamok ugyanakkor megállapodás alapján és a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott szabályozási bizottsági eljárás szerint kidolgozott iránymutatásnak megfelelően egy vagy több, a szomszédos tagállamok egymás melletti zónáira kiterjedő közös mérőállomást állíthatnak fel a szükséges térbeli felbontás elérése érdekében. A finom részecskéből álló és gáznemű, két vegyértékű higany mérése is ajánlott. A vizsgálatot - adott esetben - össze kell hangolni az Európai Megfigyelő és Értékelő Program (EMEP) monitoringstratégiájával és mérési programjával. Az e szennyező anyagok figyelemmel kísérésére szolgáló mintavételi helyszíneket úgy kell kiválasztani, hogy a földrajzi variációk és a hosszú távú tendenciák meghatározhatók legyenek. A III. melléklet I., II. és III. szakaszát kell alkalmazni.";

b) a (15) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(15) Bármely módosítást, amely az e cikkben és a II. melléklet II. szakaszában, valamint a III., a IV. és az V. mellékletben foglalt rendelkezéseknek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítását célozza, a Bizottság fogad el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az ilyen módosítások nem eredményezhetik a célértékek közvetlen vagy közvetett megváltoztatását."

2. Az 5. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság a 6. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban részletes szabályokat fogad el az e cikk (1) bekezdése értelmében nyújtott információ továbbításáról."

3. A 6. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4. Az V. melléklet V. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"V. Levegőminőségi modellezési referenciatechnikák

A levegőminőségi modellezési referenciatechnikák jelenleg nem határozhatók meg. A Bizottság ezen irányelv mellékleteit hozzáigazíthatja a tudományos és műszaki fejlődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3.9. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról ( 17 )

Az 1013/2006/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az 1013/2006/EK rendelet 58. cikke alapján módosítsa a mellékleteket, és az 1013/2006/EK rendelet 59. cikke szerint fogadjon el bizonyos kiegészítő intézkedéseket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1013/2006/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően az 1013/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 11. cikk (3) bekezdésében a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Ha nem tudnak kielégítő megoldást találni, az ügyet bármely tagállam a Bizottság elé viheti. A kérdésben ezt követően az 59a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell határozatot hozni."

2. Az 58. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"58. cikk

A mellékletek módosítása

(1) A Bizottság a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében módosíthatja a mellékleteket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 59a. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Továbbá:

a) az I., II., III., IIIA., IV. és V. mellékletet módosítani kell a bázeli egyezményben és az OECD-határozat alapján elfogadott változtatások figyelembevétele érdekében;

b) a IIIB., IV. vagy V. melléklet ideiglenesen osztályozatlan hulladékokkal egészíthető ki, a bázeli egyezmény vagy az OECD-határozat megfelelő mellékleteibe való beillesztésükről szóló határozat megszületéséig;

c) egy tagállam kérelmére meg lehet fontolni a III. mellékletben »zöld« hulladékként felsorolt két vagy több hulladékból álló keverékeknek a IIIA. mellékletbe történő ideiglenes felvételét a 3. cikk (2) bekezdésben említett esetekben, a bázeli egyezmény vagy az OECD-határozat megfelelő mellékleteibe való beillesztésükről szóló határozat megszületéséig. A IIIA. melléklet tartalmazhat olyan rendelkezést, hogy egy vagy több bejegyzése nem alkalmazható az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országokba irányuló kivitelre;

d) a 3. cikk (3) bekezdésében említett kivételes eseteket meg kell határozni, és amennyiben szükséges, az ilyen hulladékot a IVA. és az V. mellékletbe kell beilleszteni, és törölni kell a III. mellékletből;

e) az V. mellékletet módosítani kell, hogy tükrözze a 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdésével összhangban a veszélyes hulladékok jegyzékével kapcsolatban elfogadott változásokat;

f) a VIII. mellékletet módosítani kell, hogy tükrözze a vonatkozó nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat.

(2) A IX. melléklet módosításakor a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről szóló, 1991. december 23-i 91/692/EGK tanácsi irányelvvel ( *4 ) létrehozott bizottság teljes mértékben részt vesz a határozathozatalban.

3. Az 59. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"59. cikk

Kiegészítő intézkedések

(1) A Bizottság az 59a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban az alábbi kiegészítő intézkedéseket fogadhatja el e rendelet végrehajtásával kapcsolatban:

a) iránymutatások a 12. cikk (1) bekezdése g) pontjának alkalmazására;

b) iránymutatások a 15. cikk alkalmazására a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet során jelentős változásoknak kitett hulladék azonosításával és nyomon követésével kapcsolatban;

c) iránymutatások az illetékes hatóságok közti együttműködésre vonatkozóan, a 24. cikkben foglalt illegális szállításokra tekintettel;

d) a dokumentumoknak és információknak a 26. cikk (4) bekezdésével összhangban történő benyújtása tekintetében az elektronikus adatátvitel gyakorlati bevezetésével kapcsolatos műszaki és szervezeti követelmények;

e) további iránymutatás a 27. cikkben említett nyelvhasználatra vonatkozóan;

f) további pontosítások a II. címben foglalt eljárási követelményeknek a hulladék Közösségből történő kivitelére, Közösségbe történő behozatalára vagy Közösségen keresztül történő áthaladására vonatkozóan;

g) további ajánlások meg nem határozott jogi kifejezésekkel kapcsolatban.

(2) A Bizottság végrehajtási intézkedéseket fogadhat el a következőkre vonatkozóan:

a) módszer a pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű biztosíték kiszámítására a 6. cikkben foglaltak szerint;

b) további feltételek és követelmények az előzetes hozzájárulással rendelkező hasznosító létesítményekkel kapcsolatosan a 14. cikkben foglaltak szerint.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 59a. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"59a. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2006/12/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5. A 63. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdésben a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az üveghulladék, papírhulladék és hulladék gumiabroncs kivételével, ezt az időszakot meg lehet hosszabbítani legkésőbb 2012. december 31-ig, az 59a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban.";

b) a (4) bekezdésben a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az 59a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban ez az időszak legfeljebb 2012. december 31-ig meghosszabbítható.";

c) az (5) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az 59a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban ez az időszak legfeljebb 2015. december 31-ig meghosszabbítható.";

ii. az ötödik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az 59a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban ez az időszak legfeljebb 2015. december 31-ig meghosszabbítható."

4. EUROSTAT

4.1. A Tanács 1991. december 19-i 3924/91/EGK rendelete az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról ( 18 )

A 3924/91/EGK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy frissítse a rendelettel érintett terméklistát. Fel kell hatalmazni továbbá arra, hogy részletes szabályokat fogadjon el bizonyos termékek reprezentativitása és időszakai tekintetében, valamint határozza meg az adatgyűjtés tartalmára és a végrehajtási intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket, beleértve azon intézkedéseket, amelyek az adatok gyűjtésével és az eredmények feldolgozásával kapcsolatos műszaki fejlődéshez való alkalmazkodást segítik. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 3924/91/EGK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányul, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 3924/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A Prodcom-listát és az egyes rovatok számára ténylegesen összegyűjtött információkat a Bizottság frissíti. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdésben a "10. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően" kifejezés helyébe a "10. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban" kifejezés lép;

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A (3) bekezdés alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat - beleértve a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítást - szükség esetén a Bizottság fogadja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

Adatgyűjtési időszakok

Az adatgyűjtés egy naptári év éves időszakát fedi le.

Mindemellett a Prodcom-lista bizonyos rovatainak esetében a Bizottság úgy határozhat, hogy havi vagy negyedéves adatgyűjtéseket kell végezni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. Az 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A szükséges információt a tagállamok olyan adatgyűjtési kérdőíveket használva gyűjtik össze, amelyek tartalma eleget tesz a Bizottság által meghatározott rendelkezéseknek. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. Az 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

Az eredmények feldolgozása

A tagállamok feldolgozzák az 5. cikk (1) bekezdésében hivatkozott kitöltött kérdőíveket vagy az 5. cikk (3) bekezdésében hivatkozott más forrásokból származó információt a Bizottság által elfogadott részletes szabályoknak megfelelően. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 7. cikk (2) bekezdésében a "10. cikkben szabályozott eljárás által elfogadott rendelkezéseknek megfelelően" kifejezés helyébe a "10. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárással összhangban elfogadott rendelkezéseknek megfelelően" kifejezés lép.

7. A 9. cikket el kell hagyni.

8. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat ( *5 ) által létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

4.2. A Tanács 1996. március 19-i 96/16/EK irányelve a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről ( 19 )

A 96/16/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy fogadjon el meghatározásokat azokra a gazdaságokra vonatkozóan, amelyek körében a tagállamok felmérést készítenek a tej termeléséről és felhasználásáról, fogadja el a felmérések hatálya alá tartozó tejtermékek listáját és határozza meg a különböző termékekkel kapcsolatos eredmények Bizottságnak történő átadása során alkalmazásra kerülő szabványos meghatározásokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 96/16/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 96/16/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. Az 1. cikk 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. felmérést készítenek a tej termeléséről és felhasználásáról a Bizottság által meghatározott gazdaságok körében. A gazdaságok meghatározására vonatkozó olyan intézkedéseket, amelyek célja ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítása, a 7. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 3. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A felmérések hatálya alá tartozó tejtermékek listáját a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A különböző termékekkel kapcsolatos eredmények átadása során alkalmazásra kerülő szabványos meghatározásokat a Bizottság dolgozza ki. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikk (1) bekezdésében "a 7. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően" szövegrész helyébe "a 7. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban" szövegrész lép.

4. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

(1) A Bizottságot a 72/279/EGK határozat által létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2001. december 19-i 2001/109/EK irányelve az egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából a tagállamok által végzendő statisztikai felmérésekről ( 20 )

A 2001/109/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy módosítsa a gyümölcsfafajok listáját és az egyes tagállamok által felmérendő fajokat tartalmazó táblázatot, bizonyos cikkek alkalmazására vonatkozóan fogadjon el részletes szabályokat, és rögzítse a tagállamok által elfogadott termőterület-határokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2001/109/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 2001/109/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A felsorolt fajok jegyzékét és az említett táblázatot a Bizottság módosíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az érdemi eredményeket biztosító felmérések megszervezésére vonatkozó részletes szabályokat a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 3. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A véletlenszerű mintavételezési intézkedésekre vonatkozó részletes szabályokat a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 4. cikk a (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdésben említett eredményeket termesztési területenként kell megadni. A tagállamok által elfogadott termőterület-határokat a Bizottság határozza meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

(1) A Bizottságot a 72/279/EGK tanácsi határozat ( *6 ) által létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, (5) bekezdésének a) pontját és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

4.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 27-i 437/2003/EK rendelete a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről ( 21 )

A 437/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy pontossági követelményeket állapítson meg, adatállományokat határozzon meg és egyes végrehajtási intézkedéseket fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 437/2003/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 437/2003/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

A statisztika pontossága

Az adatgyűjtés teljes adatszolgáltatáson alapul, kivéve, ha a Bizottság más pontossági követelményeket állapít meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az eredményeket az I. mellékletben feltüntetett adatállományoknak megfelelően kell továbbítani. Az adatállományokat a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A továbbításra felhasznált adathordozót a 11. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően a Bizottság határozza meg."

3. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) A következő végrehajtási intézkedéseket a 11. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

- a 3. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó közösségi repülőterek jegyzéke,

- az eredményeknek a Bizottsághoz történő továbbításakor használandó adatkódok és adathordozó leírása (7. cikk),

- a statisztikai eredmények terjesztése (8. cikk).

(2) A Bizottság elfogadja a következő végrehajtási intézkedéseket:

- e rendelet mellékleteiben szereplő előírások kiigazítása,

- az adatgyűjtés jellemzőinek (3. cikk) kiigazítása,

- a statisztikai pontosság (5. cikk),

- az adatállományok leírása (7. cikk).

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozattal létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, (5) bekezdésének a) pontját és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 5-i 48/2004/EK rendelete a 2003-2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról ( 22 )

A 48/2004/EGK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy frissítse a rendelettel érintett mutatók jegyzékét. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 48/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve a rendelet új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 48/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) Az adattovábbítási formátumokra és az első adattovábbítási időszakra vonatkozó, e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 8. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A mutatók jegyzékének frissítésére vonatkozó, e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 8. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, feltéve, hogy ez a tagállamokra nem ró jelentős további terhet."

2. A 8. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5. BELSŐ PIAC

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/25/EK irányelve a nyilvános vételi ajánlatról ( 23 )

A 2004/25/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a vételi ajánlat tartalmáról szóló 6. cikk (3) bekezdés alkalmazására vonatkozó szabályokat. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2004/25/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2004/25/EK irányelv a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében időbeli korlátozást ír elő. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság az 1999/468/EK határozatot módosító, 2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatukban azt nyilatkozták, hogy a 2006/512/EK határozat horizontális és megfelelő megoldást nyújt az Európai Parlament azon igényére, hogy ellenőrizze az együttdöntési eljárás keretében elfogadott jogi aktusok végrehajtását, és hogy következésképpen a végrehajtási hatásköröket határidő nélkül át kell ruházni a Bizottságra. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás bevezetésével a 2004/25/EK irányelvből el kell hagyni az említett időbeli korlátozást előíró rendelkezést.

Ennek megfelelően a 2004/25/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A Bizottság elfogadhat a (3) bekezdésben található jegyzéket módosító szabályokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 18. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a (3) bekezdést el kell hagyni.

6. EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

6.1. A Tanács 1979. április 2-i 79/373/EGK irányelve az összetett takarmány forgalmazásáról ( 24 )

A 79/373/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy elfogadja a takarmányok csomagolására vonatkozó előírásoktól való eltéréseket és módosítsa a mellékletet. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 79/373/EGK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve az irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 79/373/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság elfogadja az (1) bekezdés alapelvétől közösségi szinten engedélyezendő eltéréseket. Az e jogi aktus nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket, a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, amennyiben a szóban forgó összetett takarmányok azonossága és minősége biztosított marad."

2. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

A tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének figyelembevételével a Bizottság:

a) meghatározza a különböző takarmány-alapanyagokat csoportosító kategóriákat;

b) elfogadja az összetett takarmány energiaértékének számítására szolgáló módszereket;

c) elfogadja a mellékletet érintő módosításokat.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 13. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

6.2. A Tanács 1982. június 30-i 82/471/EGK irányelve a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről ( 25 )

A 82/471/EGK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy módosításokat fogadjon el és meghatározza az ezen irányelvben szereplő termékek meghatározásához szükséges kritériumokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 82/471/EGK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Sürgősségre tekintettel az irányelv módosításainak elfogadásához szükséges az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazni.

Következésképpen a 82/471/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tudományos vagy műszaki ismeretek fejlődésének eredményeként a melléklethez készített módosításokat a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A melléklet 1.1. és 1.2. pontjában említett termékek esetében a Bizottság konzultációt folytat a Takarmányozási Tudományos Bizottsággal és az Élelmiszerek Tudományos Bizottságával.

Mindazonáltal a 4. cikk (1) bekezdésében említett n-alkánokon tenyésztett »Candida« fajtájú élesztőkből nyert termékek esetében a Bizottság az ezen irányelvről szóló értesítéstől számított két éven belül álláspontot fogad el a Takarmányozási Tudományos Bizottsággal és az Élelmiszerek Tudományos Bizottságával folytatott konzultáció után.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Azokat a kritériumokat, amelyek lehetővé teszik az ezen irányelvben szereplő termékek meghatározását, különösen az összetételre, tisztaságra és a fizikai-kémiai, illetve biológiai tulajdonságokra vonatkozó kritériumokat, a tudományos és műszaki ismeretek figyelembevételével a Bizottság határozhatja meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében "a 13. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően" szövegrész helyébe a "13. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően" szövegrész lép."

3. A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezt az irányelvet módosítani kell az (1) bekezdésben említett nehézségek leküzdéséhez és az emberi vagy állati egészség védelmének biztosításához, erre vonatkozó intézkedéseket fogad el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 13. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárással összhangban kell elfogadni. Ebben az esetben az a tagállam, amelyik védintézkedéseket fogadott el, fenntarthatja azokat a módosítások hatálybalépéséig."

4. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

5. A 14. cikket el kell hagyni.

6.3. A Tanács 1996. április 29-i 96/25/EK irányelve a takarmány-alapanyagok forgalmáról ( 26 )

A 96/25/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy állítsa össze és módosítsa azon anyagok listáját, amelyek forgalmazása vagy takarmányozás céljára történő felhasználása korlátozott vagy tiltott, valamint a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére figyelemmel módosítsa a mellékletet. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 96/25/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására azon anyagok listájának módosításához, amelyek forgalmazása vagy takarmányozás céljára történő felhasználása korlátozott vagy tiltott.

A hatékonyság érdekében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidőket a melléklet tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére figyelemmel történő módosításának elfogadása esetében le kell rövidíteni.

Következésképpen a 96/25/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. Az 5. cikkben az (1) bekezdés g) pontja második francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"- a Bizottság által összeállított listán szereplő közösségi rendelkezések. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni;"

2. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

(1) A felsorolt takarmány-alapanyagok tekintetében a 13. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően numerikus kódrendszer fogadható el, amelynek alapjául a takarmány-alapanyag eredetére, a felhasznált termékre/melléktermékre, illetve annak feldolgozására és érettségére/minőségére vonatkozó magyarázó jegyzetek szolgálnak, és amelyek lehetővé teszik a takarmány nemzetközi szintű azonosítását, különösen a megnevezés és a leírás alapján.

(2) A Bizottság annak érdekében, hogy a 3. cikknek megfeleljenek, összeállítja azon anyagok listáját, amelyek forgalmazása, illetve felhasználása takarmányozás céljára korlátozott vagy tiltott. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A (2) bekezdésben említett listát a Bizottság a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére figyelemmel módosítja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság ezen intézkedések elfogadásához a 13. cikk (5) bekezdésében előírt sürgősségi eljáráshoz folyamodhat.

(4) A melléklet módosításait a Bizottság a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére figyelemmel fogadja el. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 13. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a szöveg a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, (5) bekezdésének b) pontját és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott határidő két hónap, egy hónap, illetve két hónap.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

6.4. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról ( 27 )

A 2002/32/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy módosítsa az I. és a II. mellékletet és azokat igazítsa ki a tudományos és műszaki ismeretek fejlődése figyelembevételével, valamint a méregtelenítési eljárások vonatkozásában kiegészítő kritériumokat határozzon meg. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2002/32/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására az I. és II. melléklet tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének figyelembevételével történő kiigazításához.

Következésképpen a 2002/32/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 7. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Haladéktalanul határozni kell arról, hogy az I. és II. mellékletet módosítani kell-e. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 8. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottság a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének figyelembevételével módosítja az I. és II. mellékletet. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság e módosítások elfogadásához a 11. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

(2) Továbbá a Bizottság:

- a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően rendszeresen elfogadja az I. és II. melléklet egységes szerkezetbe foglalt változatait, belefoglalva az (1) bekezdés szerint végrehajtott módosításokat,

- elfogadhatósági kritériumokat határozhat meg a méregtelenítési eljárások vonatkozásában, ezzel kiegészítve az ilyen eljárásokon átesett, takarmányozásra szánt termékek esetében előírt kritériumokat; az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

(1) A Bizottságot a 70/372/EGK tanácsi határozat ( *7 ) 1. cikke által létrehozott Takarmányok Állandó Bizottsága segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

4. A 12. cikket el kell hagyni.

6.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 998/2003/EK rendelete a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről ( 28 )

A 998/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy módosítsa az I. melléklet C. részében meghatározott állatfajok jegyzékét és a II. melléklet B. és C. részében előírt országok és területek jegyzékét, a veszettségtől eltérő egyéb betegségek tekintetében különleges követelményeket határoz meg a tagállamok és a II. melléklet B. része 2. szakaszában felsorolt területek számára, elfogadja az I. melléklet C. részében felsorolt fajokhoz tartozó állatok harmadik országokból történő mozgására vonatkozó feltételeket, és elfogadja az I. melléklet A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó állatok mozgására vonatkozóan, az e rendeletben meghatározottaktól eltérő műszaki jellegű követelményeket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az említett rendelet többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, ezeket az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A hatékonyság érdekében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidőket bizonyos harmadik országok jegyzékének elfogadása érdekében le kell rövidíteni.

Következésképpen a 998/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

Az I. melléklet C. részében felsorolt fajokhoz tartozó állatok tagállamok közötti vagy a II. melléklet B. részének 2. szakaszában felsorolt területről való mozgását a veszettség tekintetében semmilyen követelménynek nem vetik alá. A Bizottság szükség esetén egyéb betegségek tekintetében különleges követelményeket - beleértve az állatok számának lehetséges korlátozását - határoz meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az ezen állatokra vonatkozó bizonyítványmintát a 24. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozhatják meg."

2. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

Az I. melléklet C. részében felsorolt fajokhoz tartozó állatok harmadik országokból történő mozgására vonatkozó feltételeket a Bizottság fogadja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az ezen állatok mozgását kötelezően kísérő bizonyítványmintát a 24. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozzák meg."

3. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A harmadik országok II. melléklet C. részében előírt jegyzékét a Bizottság állítja össze. E jegyzékbe történő felvétel céljából egy harmadik országnak először be kell mutatnia a veszettség tekintetében fennálló helyzetét, valamint bizonyítania kell, hogy:";

b) a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (5) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 17. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az I. melléklet A. és B. részében felsorolt fajokhoz tartozó állatok mozgására vonatkozóan, az e rendeletben meghatározottaktól eltérő műszaki jellegű követelményeket a Bizottság fogadhatja el. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"19. cikk

Az I. melléklet C. részét és a II. melléklet B. és C. részét a Bizottság módosíthatja a Közösségen belül vagy a harmadik országokban az e rendelet által szabályozott állatfajokat érintő betegségekkel - különösen a veszettséggel - kapcsolatos helyzetben bekövetkezett fejlődés figyelembevétele céljából, valamint szükség esetén e rendelet alkalmazásában korlátozzák a mozgatható állatok számát. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

6. A 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"21. cikk

A Bizottság bármilyen átmeneti rendelkezést elfogadhat, hogy lehetővé tegye a jelenlegi szabályokról az e rendelet által megállapított szabályokra való áttérést. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 24. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7. A 24. cikk a következőképpen módosul:

a) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, (5) bekezdésének b) pontját és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott határidő két hónap, egy hónap, illetve két hónap."

6.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-i 2003/99/EK irányelve a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról ( 29 )

A 2003/99/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a zoonózisokra és a zoonózis-kórokozókra vonatkozó összehangolt monitoringprogramot alakítson ki. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2003/99/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Sürgősségre tekintettel a 2003/99/EK irányelv I. melléklete módosításainak elfogadásához az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást kell alkalmazni zoonózisoknak vagy zoonózis-kórokozóknak az ott szereplő jegyzékekbe történő felvétele vagy onnan való törlése érdekében.

Ennek megfelelően a 2003/99/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (4) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az I. mellékletet a Bizottság módosíthatja zoonózisoknak vagy zoonózis-kórokozóknak az ott szereplő jegyzékekbe történő felvétele vagy onnan való törlése érdekében, különösen a következő kritériumok figyelembevételével.";

b) a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárással összhangban kell elfogadni."

2. Az 5. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben a 4. cikk szerinti rutinszerű monitoring útján összegyűjtött adatok nem elégségesek, a Bizottság egy vagy több zoonózisra és/vagy zoonózis-kórokozóra vonatkozó összehangolt monitoringprogramokat alakíthat ki. Tagállami vagy közösségi szinten összehangolt monitoringprogramok hozhatók létre a zoonózisokkal, illetve zoonózis-kórokozókkal kapcsolatos kockázatok értékelésére vagy bázisértékek megállapítására, különösen akkor, ha egyedi igények merülnek fel. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

A mellékletek módosításai és átmeneti vagy végrehajtási intézkedések

A II., a III. és a IV. mellékletet a Bizottság módosíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A jelen irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel - különösen a jelen irányelv szerinti követelmények további részletezésével - történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányuló általános hatályú átmeneti intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az egyéb végrehajtási vagy átmeneti intézkedések a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően fogadhatók el."

4. A 12. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

6.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról ( 30 )

A 852/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a különleges higiéniai előírásokra és a létesítmények engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseket fogadjon el, valamint bizonyos feltételekkel eltéréseket állapítson meg az I. és II. melléklettől. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 852/2004/EK rendelet többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 852/2004/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 4. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A (3) bekezdésben említett kritériumokat, követelményeket és célokat a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 6. cikk (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) a Bizottság által elfogadott határozattal. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. Az 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

Az ezen rendelet többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel - különösen a jelen rendelet szerinti követelmények további részletezésével - történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányuló általános hatályú átmeneti intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az egyéb végrehajtási vagy átmeneti intézkedések a 14. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően fogadhatók el."

4. A 13. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az I. és II. mellékletet a Bizottság kiigazíthatja vagy naprakésszé teheti, a következők figyelembevételével:";

ii. a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket, a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Figyelembe véve a vonatkozó kockázati tényezőket, a Bizottság eltéréseket állapíthat meg az I. és II. melléklettől, különösen az 5. cikk végrehajtásának kisvállalkozások számára történő elősegítése érdekében, feltéve, hogy az ilyen eltérések nem befolyásolják e rendelet célkitűzéseinek elérését. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

6.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról ( 31 )

A 853/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az élelmiszer-ipari vállalkozók általános kötelezettségeire és az élelmiszerek Svédországban és Finnországban történő forgalmazása tekintetében különleges garanciákra vonatkozó rendelkezéseket fogadjon el, valamint bizonyos feltételekkel eltéréseket állapítson meg a mellékletektől. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 853/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 853/2004/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 3. cikk (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Az élelmiszer-ipari vállalkozók az állati eredetű termékek felületi szennyeződésének eltávolításához semmilyen más szert nem használhatnak, csak ivóvizet - vagy amennyiben a 852/2004/EK rendelet vagy ez a rendelet engedélyezi annak használatát, tiszta vizet -, kivéve, ha a szer használatát a Bizottság engedélyezte. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 8. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3)

a) az (1) és (2) bekezdés előírásait a Bizottság frissítheti, hogy figyelembe vegye különösen a tagállamok ellenőrzési programjaiban végbement változásokat, vagy a mikrobiológiai kritériumok 852/2004/EK rendeletnek megfelelő elfogadását. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni;

b) a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően a (2) bekezdésben megállapított szabályokat az (1) bekezdésben említett élelmiszerek bármelyike tekintetében részben vagy egészben ki lehet terjeszteni minden olyan tagállamra, vagy egy tagállam bármelyik régiójára, amelyek az érintett állati eredetű élelmiszerek tekintetében a Svédországra és Finnországra jóváhagyottakkal egyenértékűként elismert ellenőrzési programmal rendelkeznek."

3. Az 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

Az ezen rendelet többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel - különösen a jelen rendelet szerinti követelmények további részletezésével - történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányuló általános hatályú átmeneti intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az egyéb végrehajtási vagy átmeneti intézkedések a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadhatók el."

4. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a bevezető mondatrészhelyébe a következő szöveg lép:

"A II. és III. mellékletet a Bizottság kiigazíthatja vagy naprakésszé teheti, a következők figyelembevételével:";

ii. a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A II. és III. melléklettől a Bizottság eltéréseket állapíthat meg, feltéve, hogy az ilyen eltérések nem befolyásolják e rendelet célkitűzéseinek elérését. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 11. cikkben a bevezető mondatrész helyébe a következő szöveg lép:

"A 9. cikk és a 10. cikk (1) bekezdése általános alkalmazandóságának sérelme nélkül, a 12. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően végrehajtási intézkedések állapíthatók meg, illetve a II. vagy III. melléklettel kapcsolatban módosítások, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedések fogadhatók el a 12. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban abból a célból, hogy:".

6. A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

6.9. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról ( 32 )

A 854/2004/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy e jogi aktus mellékleteit módosítsa vagy kiigazítsa, és átmeneti intézkedéseket fogadjon el, különösen az e rendelet szerinti követelmények további részletezésével. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 854/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 854/2004/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. Az 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"16. cikk

Az ezen rendelet többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel - különösen a jelen rendelet rendelkezései szerinti követelmények további részletezésével - történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányuló általános hatályú átmeneti intézkedéseket a 19. cikk (3) bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az egyéb végrehajtási vagy átmeneti intézkedések a 19. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően fogadhatók el."

2. A 17. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében az I., II., III., IV., V. és VI. mellékletet a Bizottság módosíthatja vagy kiegészítheti. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 19. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A Bizottság az I., II., III., IV., V. és VI. melléklettől eltéréseket fogadhat el, feltéve, hogy az nem érinti e rendelet célkitűzéseinek elérését. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 19. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 18. cikkben a bevezető mondatrész helyébe a következő szöveg lép:

"A 16. cikk és a 17. cikk (1) bekezdése általános alkalmazandóságának sérelme nélkül a 19. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban végrehajtási intézkedések állapíthatók meg, valamint az I., II., III., IV., V. vagy VI. melléklettel kapcsolatos módosítások, mint az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedések fogadhatók el a 19. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban, az alábbiak meghatározása érdekében:".

4. A 19. cikkben a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

6.10. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról ( 33 )

A 183/2005/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy határozza meg a mikrobiológiai kritériumokat és azokat a meghatározott célértékeket, amelyeknek a takarmányipari vállalkozóknak meg kell felelniük, a létesítmények engedélyezésére vonatkozó intézkedéseket fogadjon el, módosítsa az I., a II. és a III. mellékletet, és az említett mellékletektől való eltéréseket fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 183/2005/EK rendelet többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 183/2005/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. Az 5. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az a) és b) pontokban említett kritériumokat és célértékeket a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 31. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 10. cikkben a (3) pont helyébe a következő szöveg lép:

"(3) engedély szükséges a Bizottság által elfogadott rendelet értelmében. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 31. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"27. cikk

Az I., II. és III. melléklet módosítása

Az I., II. és III. melléklet az alábbiak figyelembevétele érdekében módosítható:

a) a helyes gyakorlatról szóló útmutatók kidolgozása;

b) a HACCP-n alapuló rendszerek 6. cikk szerinti megvalósítása során nyert tapasztalatok;

c) a technológiai fejlődés;

d) a tudományos ismeretek, különösen az új kockázatértékelési módszerek;

e) takarmánybiztonsági célértékek megállapítása;

és

f) az egyes tevékenységekre vonatkozó követelmények fejlődése.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 31. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 28. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"28. cikk

Eltérések az I., II. és III. mellékletek rendelkezéseitől

Az I., II. és III. mellékletektől meghatározott indokkal a Bizottság eltérést engedélyezhet, feltéve, hogy az ilyen eltérések nem érintik e rendelet célkitűzéseinek megvalósulását. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 31. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 31. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

7. ENERGIA ÉS KÖZLEKEDÉS

7.1. A Tanács 1985. december 20-i 3821/85/EGK rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről ( 34 )

A 3821/85/EGK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végezze el a mellékletek műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 3821/85/EGK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 3821/85/EGK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. Az 5. cikk második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A rendszernek biztonsági szempontból eleget kell tennie az I. B. mellékletben rögzített műszaki követelményeknek. A Bizottság gondoskodik arról, hogy az említett melléklet kikösse, hogy a menetíró készülék mindaddig nem részesülhet EK alkatrész-típusjóváhagyásban, amíg a teljes rendszerről (amely magából a menetíró készülékből, a járművezetői kártyából és a sebességváltó elektromos sebességjel-csatlakozási pontjaiból áll) be nem bizonyosodott, hogy abban a vezetési időkre vonatkozó adatokat hamisítani vagy megváltoztatni nem lehet. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az ennek megállapítására szolgáló teszteket olyan szakértők végzik, akik tisztában vannak a legkorszerűbb hamisítási technikákkal."

2. A 17. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A mellékleteknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításait érintő, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"18. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

7.2. A Tanács 1997. december 11-i 97/70/EK irányelve a 24 méteres és annál hosszabb halászhajók összehangolt biztonsági rendszeréről ( 35 )

A 97/70/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy rendelkezéseket fogadjon el egyrészt a torremolinosi jegyzőkönyv melléklete rendelkezéseinek összehangolt értelmezése, másrészt az irányelv végrehajtása tekintetében. Fel kell hatalmazni továbbá a Bizottságot arra, hogy módosítsa az irányelv bizonyos rendelkezéseit, valamint mellékleteit abból a célból, hogy a torremolinosi jegyzőkönyvnek az ezen irányelv elfogadása után hatályba léptetett későbbi módosításai alkalmazhatók legyenek ezen irányelv céljaira. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 97/70/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 97/70/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 4. cikk (4) bekezdésének b) pontjában "a 9. cikkben előírt eljárás szerint" szövegrész helyébe "a 9. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban" szövegrész lép."

2. A 8. cikkben az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A következő kiigazításokat, amelyek ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedések, a 9. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni:

a) a következőkre vonatkozóan rendelkezések fogadhatók el és építhetők be:

- a torremolinosi jegyzőkönyv mellékletének az egyes szerződő felek igazgatásainak hatáskörében maradt rendelkezéseinek összehangolt értelmezése, annyiban, amennyiben az szükséges a rendelkezések egységes végrehajtásához a Közösségben,

- ezen irányelv végrehajtása az irányelv hatályának kiterjesztése nélkül;

b) ezen irányelv 2., 3., 4., 6. és 7. cikke kiigazítható és mellékletei módosíthatók abból a célból, hogy a torremolinosi jegyzőkönyvnek az ezen irányelv elfogadása után hatályba léptetett későbbi módosításai alkalmazhatók legyenek ezen irányelv céljaira."

3. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *8 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat ( *9 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő két hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

7.3. A Tanács 1999. április 29-i 1999/35/EK irányelve a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett kötelező szemlék rendszeréről ( 36 )

Az 1999/35/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa a mellékleteket, a fogalommeghatározásokat, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) megállapodásaira való hivatkozásokat, annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek a Közösség vagy az IMO jövőben hatályba lépő intézkedéseivel. Fel kell hatalmazni továbbá a Bizottságot arra, hogy az irányelvben megállapított rendelkezések javítása érdekében módosítsa a mellékleteket. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az 1999/35/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen az 1999/35/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdése d) pontjának utolsó mondatában, a 11. cikk (6) és (8) bekezdésében és a 13. cikk (3) bekezdésének második és utolsó mondatában "a 16. cikkben említett eljárás" szövegrész helyébe "a 16. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárás" szövegrész lép.

2. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"16. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *10 ) 3. cikkével létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő két hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

3. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"17. cikk

Módosítási eljárás

Ezen irányelv mellékletei, a fogalommeghatározások, a közösségi jogi eszközökre történő hivatkozások és az IMO-állásfoglalásokra történő hivatkozások olyan mértékben igazíthatók ki, amennyire ez a fentieknek a hatályba lépett közösségi vagy IMO intézkedésekkel való összhangba hozásához szükséges, anélkül azonban, hogy ezzel ennek az irányelvnek a hatálya bővülne.

Ezen irányelv mellékletei adott esetben akkor is kiigazíthatók, ha erre az irányelvben megállapított rendelkezések javítása érdekében van szükség, anélkül azonban, hogy ezzel ennek az irányelvnek a hatálya bővülne.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 16. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2. cikkben említett nemzetközi egyezmények módosításai ezen irányelv hatálya alól kizárhatók a 2099/2002/EK rendelet 5. cikkének alkalmazásával."

7.5. Az Európai Parlament és a Tanács 2003. április 14-i 782/2003/EK rendelete a szerves ónvegyületek hajókon történő használatának tilalmáról ( 37 )

A 782/2003/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy bizonyos hajók számára harmonizált szemlézési és bizonyítványkiállítási rendszert állapítson meg, intézkedéseket hozzon a harmadik országok lobogója alatt hajózó hajók tekintetében, meghatározza a kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzésekhez szükséges eljárásokat és a nemzetközi szintű, különösen az IMO végbement fejlemények figyelembevétele érdekében, valamint az említett rendelet hatékonyságának a tapasztalatok figyelembevételével való növelése céljából bizonyos hivatkozásokat, és mellékleteket módosítson. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 782/2003/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 782/2003/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés b) pontjában a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Szükség esetén a Bizottság e hajók számára is megállapíthat harmonizált szemlézési és bizonyítványkiállítási rendszert. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 9. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Ha az AFS-egyezmény nem lép hatályba 2007. január 1-jéig, a Bizottság intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a harmadik országok lobogója alatt hajózó hajók igazolhassák az 5. cikknek való megfelelést. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 9. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 7. cikkben a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Ha az AFS-egyezmény 2007. január 1-jéig nem lép hatályba, a Bizottság megállapítja az említett ellenőrzésekhez szükséges eljárásokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 9. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

A Bizottság a nemzetközi szintű, különösen a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet keretében (IMO) végbement fejlemények figyelembevétele érdekében, valamint e rendelet hatékonyságának a tapasztalatok figyelembevételével való növelése céljából módosíthatja az AFS-egyezményre, az AFS-bizonyítványra, az AFS-nyilatkozatra és az AFS megfelelési tanúsítványra és e rendelet mellékleteire, beleértve az AFS-egyezmény 11. cikkére vonatkozó IMO-iránymutatásokra történő hivatkozásokat. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 9. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"9. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *11 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

7.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 2004/8/EK irányelve a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról ( 38 )

A 2004/8/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felülvizsgálja a külön hőtermelésre és villamosenergia-előállításra vonatkozó összehangolt hatásfok-referenciaértékeket, a 13. cikkben meghatározott határértékeket hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez, és részletes iránymutatást dolgozzon ki az irányelv II. mellékletének végrehajtására és alkalmazására, beleértve a villamos energia/hő arány megállapításának módszerét is, és azt hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2004/8/EK irányelv többek között új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésével annak nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ennek megfelelően a 2004/8/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság első alkalommal 2011. február 21-én, majd ezt követően négyévente megvizsgálja az (1) bekezdésben említett, a külön hőtermelésre és villamosenergia-előállításra vonatkozó összehangolt hatásfok-referenciaértékeket a technológiai fejlődés és az energiaforrások megoszlásában bekövetkezett változások figyelembevétele céljából. Az e vizsgálatból eredő, ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló valamennyi intézkedést a 14. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"13. cikk

Hozzáigazítás a műszaki fejlődéshez

(1) A Bizottság a II. melléklet a) pontjában említett, a kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia kiszámításához használt határértékeket hozzáigazítja a műszaki fejlődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A Bizottság a III. melléklet a) pontjában említett, a kapcsolt energiatermelés hatásfokának és a primerenergia-megtakarításnak a kiszámításához használt határértékeket hozzáigazítja a műszaki fejlődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) A Bizottság a II. melléklet d) pontjában említett villamos energia/hő arány meghatározásához használt iránymutatást hozzáigazítja a műszaki fejlődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"14. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

4. A II. mellékletben az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

"e) A Bizottság részletes iránymutatást dolgoz ki a II. melléklet végrehajtására és alkalmazására, beleértve a villamos energia/hő arány megállapításának módszerét is. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7.7. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/52/EK irányelve a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról ( 39 )

A 2004/52/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa a mellékletet, és hogy az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás meghatározásával kapcsolatos határozatokat meghozza. Fel kell hatalmazni továbbá a Bizottságot arra, hogy meghozza az európai elektronikus díjszedési szolgáltatás létrehozására vonatkozó műszaki határozatokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2004/52/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 2004/52/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 4. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Adott esetben ez a melléklet műszaki okokból kiigazítható. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 5. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a (4), (5) és (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás meghatározásával kapcsolatos határozatokat a Bizottság hozza meg. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 5. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. E határozatok csak akkor hozhatók meg, ha az átjárhatóságra vonatkozóan minden feltétel - megfelelő tanulmányok alapján kiértékelve - valamennyi szempontból teljesül, beleértve a műszaki, jogi és kereskedelmi feltételeket is.

(5) A Bizottság meghozza az európai elektronikus díjszedési szolgáltatás létrehozására vonatkozó műszaki határozatokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 5. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

7.8. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 725/2004/EK rendelete a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról ( 40 )

A 725/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy döntsön arról, hogy a mellékletek azon módosításait, amelyek az Életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény és a Hajók és kikötőlétesítmények védelmére vonatkozó nemzetközi szabályzatnak a nemzetközi közlekedésben automatikusan alkalmazott, a tengeri védelmi biztonság fokozását célzó különleges intézkedéseit érintik, ki kell-e terjeszteni a nemzeti tengerhajózásban alkalmazott hajók és az azokat kiszolgáló kikötőlétesítmények tekintetében is. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 725/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését is, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 725/2004 rendelet védelmi előírásokat és intézkedéseket határoz meg, és módosítható nemzetközi jogi okmányokon alapul. Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására.

Ennek megfelelően a 725/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Bizottság dönt a 2. cikkben említett nemzetközi jogi okmányok módosításainak - amennyiben ezek a SOLAS-egyezmény és az ISPS-szabályzat rendelkezéseinek műszaki aktualizálását jelentik - a belföldi szolgáltatásokat működtető, e rendelet alkalmazási körébe tartozó hajók és az azokat kiszolgáló kikötőlétesítmények tekintetében történő átvételéről. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni; sürgős kényszerítő okok fennállása esetén a Bizottság a 11. cikk (5) bekezdésében említett eljáráshoz folyamodhat. Az e cikk (5) bekezdésben megállapított megfelelőség-ellenőrzési eljárást ilyen esetekben nem kell alkalmazni."

2. A 10. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság rendelkezéseket fogadhat el az ISPS-szabályzat kötelező rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó összehangolt eljárások meghatározása érdekében, e rendelet hatályának kiterjesztése nélkül. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 11. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadják el.

Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 11. cikk (5) bekezdésében előírt sürgősségi eljáráshoz folyamodhat."

3. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő egy hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 6. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 6. cikkének b) és c) pontjában meghatározott határidő egy hónap.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

7.9. Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 789/2004/EK rendelete a teher- és személyhajók Közösségen belüli átlajstromozásáról ( 41 )

A 789/2004/EK rendelet tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a nemzetközi szintű, különösen a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten (IMO) belüli fejlődés figyelembevétele, továbbá e rendelet eredményességének a tapasztalat és a műszaki fejlődés ismeretében történő javítása érdekében módosítson bizonyos fogalommeghatározásokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 789/2004/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 789/2004/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *12 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő két hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

2. A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A nemzetközi szintű, különösen az IMO-n belüli fejlődés figyelembevétele, továbbá e rendelet eredményességének a tapasztalat és a műszaki fejlődés ismeretében történő javítása érdekében a Bizottság módosíthatja a 2. cikkben említett fogalommeghatározásokat, amennyiben ezek a módosítások e rendelet hatályát nem terjesztik ki. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

7.10. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK irányelve a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) ( 42 )

A 2005/44/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a mellékleteket a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2005/44/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Következésképpen a 2005/44/EK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"10. cikk

Módosítási eljárás

Az I. és II. melléklet az ezen irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok figyelembevételével módosítható és hozzáigazítható a műszaki fejődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 11. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 16-i 91/672/EGK tanácsi irányelv ( *13 ) 7. cikkével létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(5) A Bizottság rendszeresen konzultál az ágazat képviselőivel.

7.11. Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/65/EK irányelve a kikötővédelem fokozásáról ( 43 )

A 2005/65/EK irányelv tekintetében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy annak mellékleteit kiigazítsa. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és a 2005/65/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A 2005/65/EK rendelet védelmi előírásokat és intézkedéseket határoz meg, és módosítható nemzetközi jogi okmányokon alapul. Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottság számára lehetőséget kell biztosítani az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárás alkalmazására a mellékletek kiigazításához.

Ennek megfelelően a 2005/65/EK irányelv 14. és 15. cikke a következőképpen módosul:

"14. cikk

Kiigazítás

A Bizottság az I-IV. melléklet rendelkezéseit ezen irányelv hatályának kiterjesztése nélkül kiigazíthatja. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 15. cikk (3) bekezdésében előírt sürgősségi eljáráshoz folyamodhat.

15. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 725/2004/EK rendelet által létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

Időrend szerinti tartalomjegyzék

(1) A Tanács 1975. május 20-i 75/324/EGK irányelve az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(2) A Tanács 1979. április 2-i 79/373/EGK irányelve az összetett takarmány forgalmazásáról

(3) A Tanács 1982. június 30-i 82/471/EGK irányelve a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről

(4) A Tanács 1982. december 3-i 82/883/EGK irányelve a titán-dioxid-iparból származó hulladék által érintett környezeti elemek felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásokról

(5) A Tanács 1985. december 20-i 3821/85/EGK rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről

(6) A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről

(7) A Tanács 1991. december 19-i 3924/91/EGK rendelete az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról

(8) A Tanács 1993. április 5-i 93/15/EGK irányelve a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére vonatkozó rendelkezések harmonizációjáról

(9) Az Európai Parlament és a Tanács 1994. december 20-i 94/62/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról

(10) A Tanács 1996. március 19-i 96/16/EK irányelve a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről

(11) A Tanács 1996. április 29-i 96/25/EK irányelve a takarmány-alapanyagok forgalmáról és használatáról

(12) A Tanács 1996. június 20-i 1257/96/EK rendelete a humanitárius segítségnyújtásról

(13) A Tanács 1997. december 11-i 97/70/EK irányelve a 24 méteres és annál hosszabb halászhajók összehangolt biztonsági rendszeréről

(14) A Tanács 1999. április 26-i 1999/32/EK irányelve az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről

(15) A Tanács 1999. április 29-i 1999/35/EK irányelve a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett kötelező szemlék rendszeréről

(16) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. május 8-i 2000/14/EK irányelve a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(17) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. október 23-i 2001/81/EK irányelve az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről

(18) Az Európai Parlament és a Tanács 2001. december 19-i 2001/109/EK irányelve az egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása céljából a tagállamok által végzendő statisztikai felmérésekről

(19) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. február 18-i 417/2002/EK rendelete a kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók gyorsított bevezetéséről

(20) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról

(21) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 91/2003/EK rendelete a vasúti közlekedés statisztikájáról

(22) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 27-i 437/2003/EK rendelete a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről

(23) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. április 14-i 782/2003/EK rendelete a szerves ónvegyületek hajókon történő használatának tilalmáról

(24) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 998/2003/EK rendelete a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről

(25) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról

(26) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról

(27) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-i 2003/99/EK irányelve a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról

(28) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 5-i 48/2004/EK rendelete a 2003-2009. referenciaév tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák előállításáról

(29) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 273/2004/EK rendelete a kábítószer-prekurzorokról

(30) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 2004/8/EK irányelve a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról

(31) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 2004/9/EK irányelve a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról (Egységes szerkezetbe foglalt változat)

(32) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 2004/10/EK irányelve a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (Egységes szerkezetbe foglalt változat)

(33) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről

(34) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 725/2004/EK rendelete a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról

(35) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 726/2004/EK rendelete az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról

(36) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 789/2004/EK rendelete a teher- és személyhajók Közösségen belüli átlajstromozásáról

(37) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/25/EK irányelve a nyilvános vételi ajánlatról

(38) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

(39) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról

(40) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

(41) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

(42) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/52/EK irányelve a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról

(43) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-i 2004/107/EK irányelve a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről

(44) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról

(45) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK irányelve a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS)

(46) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/65/EK irányelve a kikötővédelem fokozásáról

(47) Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról

( ) HL L 163., 1996.7.2., 1. o.

( ) HL L 147., 1975.6.9., 40. o.

( ) HL L 162., 2000.7.3., 1. o.

( ) HL L 304., 2003.11.21., 1. o.

( ) HL L 50., 2004.2.20., 28. o.

( *1 ) HL L 196., 1967.8.16., 1. o."

( ) HL L 50., 2004.2.20., 44. o.

( *2 ) HL L 196., 1967.8.16., 1. o."

( ) HL L 47., 2004.2.18., 1. o.

( *3 ) HL L 22., 2005.1.26., 1. o."

( ) HL L 104., 2004.4.8., 1. o.

( ) HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

( ) HL L 378., 1982.12.31., 1. o.

( ) HL L 181., 1986.7.4., 6. o.

( ) HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

( ) HL L 309., 2001.11.27., 22. o.

( ) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

( ) HL L 229., 2004.6.29., 5. o.

( ) HL L 23., 2005.1.26., 3. o.

( ) HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

( *4 ) HL L 377., 1991.12.31., 48. o."

( ) HL L 374., 1991.12.31., 1. o.

( *5 ) HL L 181., 1989.6.28., 47. o."

( ) HL L 78., 1996.3.28., 27. o.

( ) HL L 13., 2002.1.16., 21. o.

( *6 ) HL L 179., 1972.8.7., 1. o."

( ) HL L 66., 2003.3.11., 1. o.

( ) HL L 7., 2004.1.13., 1. o.

( ) HL L 142., 2004.4.30., 12. o.

( ) HL L 86., 1979.4.6., 30. o.

( ) HL L 213., 1982.7.21., 8. o.

( ) HL L 125., 1996.5.23., 35. o.

( ) HL L 140., 2002.5.30., 10. o.

( *7 ) HL L 170., 1970.8.3., 1. o."

( ) HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

( ) HL L 325., 2003.12.12., 31. o.

( ) HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

( ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

( ) HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

( ) HL L 35., 2005.2.8., 1. o.

( ) HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

( ) HL L 34., 1998.2.9., 1. o.

( *8 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

( *9 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( ) HL L 138., 1999.6.1., 1. o.

( *10 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o."

( ) HL L 115., 2003.5.9., 1. o.

( *11 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o."

( ) HL L 52., 2004.2.21., 50. o.

( ) HL L 166., 2004.4.30., 124. o.

( ) HL L 129., 2004.4.29., 6. o.

( ) HL L 138., 2004.4.30., 19. o.

( *12 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o."

( ) HL L 255., 2005.9.30., 152. o.

( *13 ) HL L 373., 1991.12.31., 29. o."

( ) HL L 310., 2005.11.25., 28. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0219&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0219-20180522 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0219-20180522&locale=hu

Tartalomjegyzék