32010R0920[1]

A Bizottság 920/2010/EU rendelete ( 2010. október 7. ) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 920/2010/EU RENDELETE

(2010. október 7.)

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2012. december 31-én befejeződő kereskedési időszakát szolgáló uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra ( 2 ) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének második mondatára,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

(1)

A 280/2004/EK határozat 6. cikke arra kötelezi az Uniót és tagállamait, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és a CITL létrehozására és üzemeltetésére a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozóan az UNFCCC részes feleinek egyben a Kiotói Jegyzőkönyvben részes felek találkozójaként szolgáló konferenciája 12/CMP.1. határozatával (a továbbiakban: 12/CMP.1. határozat) elfogadott funkcionális és műszaki előírásokat alkalmazzák.

(2)

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének (a továbbiakban: kibocsátáskereskedelmi rendszer) létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése értelmében minden kibocsátási egységet az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben, a tagállamok által kezelt számlákon kell tartani. Annak biztosítása érdekében, hogy a kiotói egységek és a kibocsátási egységek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben ugyanazokon a számlákon legyenek tarthatók, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek is meg kell felelnie a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozóan a 12/CMP.1. határozattal elfogadott funkcionális és műszaki előírásoknak.

(3)

A 2003/87/EK irányelv 20. cikke értelmében a kibocsátási egységek kiadásának, átruházásainak és törlésének nyilvántartására független ügyleti jegyzőkönyvet (European Union Transaction Log, a továbbiakban: európai uniós ügyleti jegyzőkönyv, EUTL) kell létrehozni. A 280/2004/EK határozat 6. cikkének (2) bekezdése szerint a kibocsátható mennyiségi egységek, az eltávolítási egységek, a kibocsátáscsökkentési egységek és az igazolt kibocsátáscsökkentések kiadására, birtoklására, megszerzésére, törlésére és visszavonására, valamint a kibocsátható mennyiségi egységek, a kibocsátáscsökkentési egységek és az igazolt kibocsátáscsökkentések átvitelére vonatkozó információkat az ügyleti jegyzőkönyv rendelkezésére kell bocsátani.

(4)

A 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdése arra kötelezi a Bizottságot, hogy alkosson rendeletet a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek olyan egységesített és biztonságos rendszeréről, amely közös adatelemeket tartalmazó, egységesített elektronikus adatbázisok formájában lehetővé teszi a kibocsátási egységek kiadásának, birtoklásának, átruházásainak és törlésének nyomon követését, biztosítja a nyilvános hozzáférést és a titkos adatok megfelelő kezelését, és megakadályozza a Kiotói Jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel összeegyeztethetetlen átruházásokat.

(5)

A 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek mindegyikének tartalmaznia kell legalább egy részesfél-számlát, egy megszüntetési számlát, valamint az UNFCCC részes feleinek egyben a Kiotói Jegyzőkönyvben részes felek találkozójaként szolgáló konferenciája 13/CMP.1. határozatában (a továbbiakban: 13/CMP.1. határozat) előírt törlési és helyettesítési számlát, az összes kibocsátási egységet a 2003/87/EK irányelv 19. cikke alapján nyilvántartó uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek pedig tartalmaznia kell az irányelv rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges technikai és ügyfélszámlákat. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerének integritása és a rendszerben tárolt információkhoz való nyilvános hozzáférés biztosítása érdekében minden számlát egységesített eljárásokkal kell létrehozni.

(6)

Indokolt, hogy a 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek mindegyike adjon ki a 13/CMP.1. határozat alapján kibocsátható mennyiségi egységeket (a továbbiakban: KME), miközben a kibocsátási egységek kiadása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben történjék. Annak biztosítása érdekében, hogy a kibocsátási egységekkel végzett bármely ügylet az egyes időszakok végén alkalmazott elszámolási mechanizmus révén megfelelő mennyiségű KME átvezetésével elszámolható legyen, a 280/2004/EK határozat 6. cikke alapján létrehozott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknek az általuk az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben kiadott kibocsátási egységek mennyiségével megegyező mennyiségű KME-t letétben indokolt tartaniuk.

(7)

Mivel a tagállamok nem képesek befolyásolni a számlatulajdonosok által a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben áttárolni kívánt kibocsátási egységek mennyiségét, egy, a kiadott kibocsátási egységek fedezetéül letétben tartott KME-k áttárolására vonatkozó esetleges jövőbeni nemzetközi korlátozás komoly nehézségeket okozna azon kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek számára, amelyekben a számlatulajdonosok ilyen kibocsátási egységekből aránytalanul nagy mennyiséget tartanak. Annak érdekében, hogy az ezzel kapcsolatos kockázatokon a tagállamok egyenlő mértékben osztozzanak, az elszámolási mechanizmust oly módon indokolt kialakítani, hogy a 2008-2012. időszak végeztével áttárolni kívánt kibocsátási egységek mennyiségével megegyező mennyiségű KME az elszámolást követően az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék elszámolási számláján jelen legyen.

(8)

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül a kibocsátási egységekkel végzett ügyleteket olyan kommunikációs kapcsolaton keresztül célszerű végrehajtani, amely az EUTL-re is kiterjed, miközben a kiotói egységekkel végzett ügyleteket olyan kommunikációs kapcsolaton keresztül célszerű végrehajtani, amely az EUTL-re és az UNFCCC nemzetközi ügyleti jegyzőkönyvére (International Transaction Log, a továbbiakban: ITL) egyaránt kiterjed. Rendelkezéseket kell elfogadni annak biztosítására, hogy azok a tagállamok, amelyek a Kiotói Jegyzőkönyv alapján - kötelező erejű kibocsátáscsökkentési kötelezettség hiányában - nem képesek KME-ket kiadni, továbbra is egyenlő feltételekkel vehessenek részt az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben. Erre a részvételre a 2008-2012. időszakban nem lenne lehetőség, mert - a többi tagállammal ellentétben - ezek a tagállamok nem adhatnának ki olyan kibocsátási egységeket, amelyek a Kiotói Jegyzőkönyv alapján elismert KME-khez vannak kötve. Az egyenlő feltételekkel való részvételt az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül külön mechanizmusok révén helyénvaló lehetővé tenni.

(9)

A szabálytalanságok megelőzése érdekében célszerű, hogy az EUTL automatikus ellenőrzéseket végezzen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerében a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal és a kiotói egységekkel végrehajtott összes folyamaton, az ITL pedig automatikus ellenőrzéseket végezzen a kiotói egységekkel végrehajtott összes folyamaton. Annak érdekében, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek uniós rendszerében végzett ügyletek megfeleljenek a 2003/87/EK irányelvben foglalt, valamint az UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott követelményeknek, az ellenőrzéseken meg nem felelő folyamatokat meg kell szakítani.

(10)

A hitelesítés és a hozzáférési jogosultságok vonatkozásában olyan megfelelő és összehangolt követelményeket indokolt megállapítani, amelyek biztosítják a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek integrált rendszerében található adatok védelmét; indokolt továbbá a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerében minden folyamatról, üzemeltetőről és személyről nyilvántartást vezetni.

(11)

A központi tisztviselőnek - egyrészt az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL rendelkezésre állásának biztosításához szükséges ésszerű lépések megtételével, másrészt pedig azzal, hogy az összes adat védelmét megfelelő megbízhatóságú rendszerek és eljárások révén biztosítja - gondoskodnia kell arról, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerének működését a lehető legkisebb mértékben befolyásolják üzemszünetek.

(12)

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerének alkalmasnak kell lennie arra, hogy 2012. január 1-jétől fogva ellássa az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszernek a légi közlekedésre való kiterjesztése kapcsán jelentkező feladatokat. A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) révén a kibocsátáskereskedelmi rendszeren végrehajtott felülvizsgálat következtében jelentkező feladatok többségét ugyanakkor csupán 2013. január 1-jétől kell ellátni. Ezért ez utóbbi követelményeket érdemes külön kezelni azoktól a működési követelményektől, amelyeknek a kibocsátáskereskedelmi rendszernek a légi közlekedésre való kiterjesztése miatt már 2012-től teljesülniük kell.

(13)

Mivel a légijármű-üzemeltetők a létesítményüzemeltetőktől eltérő feltételekkel jogosultak kibocsátási egységeik leadására, célszerű új típusú számlát, a légijármű-üzemeltetői számlát bevezetni a számukra. A kibocsátáskereskedelmi rendszert szabályozó irányelvnek a légi közlekedésre vonatkozó II. fejezete alapján kiadott kibocsátási egységek eltérőek az eddig kiadott kibocsátási egységektől, hiszen olyan kibocsátásokra vonatkoznak, amelyek túlnyomórészt nem tartoznak a Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá. Ennek megfelelően ezeket a kibocsátási egységeket a többi kibocsátási egységtől eltérő módon célszerű jelölni.

(14)

A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) értelmében azokat a kiotói egységeket és a kiotói egységeken alapuló azon kibocsátási egységeket, amelyeket a légijármű-üzemeltetők leadnak, csak a belföldi légi közlekedésből származó kibocsátások erejéig szabad megszüntetni. Mivel azonban a tagállamoknak nem áll módjukban befolyásolni, hogy a légijármű-üzemeltetők II. fejezet szerinti kibocsátási egységeket vagy megszüntetethető egységeket adnak-e le, indokolt egy olyan központi leadási és újraelosztási rendszert kialakítani, amely gondoskodik a légijármű-üzemeltetők által leadott megszüntetethető egységek összegyűjtéséről és arról, hogy ezek az egységek elsősorban az összes tagállam belföldi légi közlekedésből származó kibocsátásainak egyenlő feltételekkel történő lefedésére kerüljenek felhasználásra. Lehetőséget kell adni arra, hogy a tagállamok később maguk határozzák meg, hogy az ily módon összegyűjtött megszüntetethető egységeket hogyan kívánják felhasználni.

(15)

A kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálata és a légi közlekedés 2012-től történő figyelembevétele kapcsán elegendő a kibocsátáskereskedelmi rendszer kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeinek jelenlegi tagállami funkcióit műszaki szinten egyesíteni, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknek a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti funkcióit pedig a tagállamok által üzemeltetendő külön kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekre, az úgynevezett Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekre (a továbbiakban: kiotói jegyzékek) célszerű hagyni.

(16)

A 2009/29/EK irányelvben előírt módosítások és a kibocsátáskereskedelmi rendszernek a légi közlekedésre való 2012. évi kiterjesztése kapcsán elegendő a kibocsátáskereskedelmi rendszer kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeinek jelenlegi tagállami funkcióit műszaki szinten egyesíteni, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek funkcióit pedig a tagállamok által a szükséges időtartamig üzemeltetendő külön kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekre célszerű hagyni. Ez a megoldás azonban nem lenne költséghatékony, mert azt tenné szükségessé, hogy az egyes tagállamok egymással párhuzamosan olyan jelentős informatikai kapacitásokat tartsanak fenn, amelyeket alig kellene használniuk. Ezért a Bizottság és a tagállamok arra törekszenek, hogy együttműködés révén létrehozzák az úgynevezett európai konszolidált kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszert, amely valamennyi tagállam vonatkozásában egyesítené a kiotói jegyzékekkel kapcsolatos informatikai funkciókat.

(17)

Az e rendeletben a kibocsátási egységek és a kiotói egységek elszámolására vonatkozóan megállapított szabályok és az európai konszolidált kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszer esetleges létrehozása nem érinti az Európai Unió későbbi olyan irányú döntéseit, hogy egy majdani nemzetközi éghajlat-változási szerződés keretében egyetlen közös uniós kibocsátáscsökkentési cél vagy egymástól független tagállami kibocsátáscsökkentési célok teljesítésére vállal-e kötelezettséget.

(18)

A 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (4) bekezdése értelmében rendelkezni kell azokról a folyamatokról, amelyek révén kezelhetők az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék változásai és váratlan eseményei, továbbá rendelkezni kell azokról a szabályokról, amelyek szerint az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy kezdeményezéseket tegyenek a hatékonyság javítása, az igazgatási költségek kezelése és a minőség-ellenőrzési intézkedések területén. Annak, hogy minden kibocsátási egységet az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék tart nyilván, függetlennek kell lennie attól, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá nem tartozó kibocsátások számára nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek vannak fenntartva, és az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek ugyanolyan minőségű szolgáltatást indokolt nyújtania, mint a nemzeti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknek.

(19)

Mivel a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerében 2009 óta nagymértékben nőtt az adócsalás, a pénzmosás és más bűncselekmények előfordulásának gyakorisága, részletesebb és megbízhatóbb szabályokat szükséges alkotni a számlatulajdonosok és a számlanyitást igénylő személyek azonosítására szolgáló információk ellenőrzésére. A tagállami hatóságok számára ezen túlmenően lehetőséget kell biztosítani arra, hogy azon személyek esetében, akikről ésszerűen feltételezhető, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerét jogellenes célokra fogják igénybe venni, megtagadják a számlanyitást. Részletes szabályokat szükséges végül alkotni annak biztosítására, hogy az adatok a bűnüldöző szervekhez gyorsan és hatékonyan eljuthassanak, és így e szervek által nyomozati célra felhasználhatóvá válhassanak.

(20)

A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2008. október 8-i 994/2008/EK bizottsági rendelet ( 5 ) 2012-vel hatályon kívül helyezi a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendeletet ( 6 ), és egyúttal annak helyébe lép. Mivel e rendelet számos szabályozott területen jelentős mértékben módosítja a 2012. január 1-jétől alkalmazandó rendelkezéseket, az egyértelműség érdekében a 994/2008/EK rendeletet célszerű teljes egészében hatályon kívül helyezni és helyette új rendeletet alkotni, eközben azonban célszerű fenntartani azt a helyzetet, hogy a 994/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezte a 2216/2004/EK rendeletet és egyúttal annak helyébe lépett.

(21)

Mivel a 2216/2004/EK rendelet 2011 végéig hatályban marad, azonnali hatállyal bizonyos részleges módosításokat szükséges rajta végrehajtani. Ezek a módosítások a csalás és más bűncselekmények elleni küzdelemhez és a leadási folyamathoz kapcsolódnak. Az áttekinthetőség érdekében az idejétmúlt rendelkezéseket célszerű hatályon kívül helyezni. Mivel a csalás elleni küzdelemmel és a leadási folyamattal összefüggő módosításokat lehetőség szerint mihamarabb alkalmazni kell, indokolt, hogy kihirdetését követően e rendelet azonnal hatályba lépjen.

(22)

A 2216/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően azonnali hatállyal módosítani kell. A rendeletet 2012. január 1-jével hatályon kívül kell helyezni.

(23)

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 7 ) és a 13/CMP.1. határozattal összhangban annak biztosítására, hogy a nyilvánosság - meghatározott titoktartási követelmények teljesítése mellett - hozzáférhessen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek integrált rendszerében található információkhoz, rendszeres jelleggel konkrét tartalmú tájékoztatást indokolt adni.

(24)

Abban a körben, amelyben azok az e rendelet alapján nyilvántartott, kezelt és feldolgozott adatokra alkalmazandók, tiszteletben szükséges tartani a személyes adatok feldolgozásával és szabad áramlásával összefüggésben a személyek védelmére vonatkozó uniós jogi aktusok, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 8 ), az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) rendelkezéseit.

(25)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

E rendelet - a 2003/87/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése és a 280/2004/EK határozat 6. cikke alkalmazásában, a 2012. december 31-én befejeződő időszak vonatkozásában - a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekből álló, egységesített és biztonságos kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerre és a független ügyleti jegyzőkönyvre vonatkozó általános, operatív és karbantartási követelményeket állapítja meg. E rendelet a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszere és az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményének (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) titkársága által létrehozott, működtetett és vezetett nemzetközi ügyleti jegyzőkönyv közötti kommunikációs rendszerről is rendelkezik.

1a. cikk

Hatály

Ez a rendelet az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben a 2012. december 31-én befejeződő időszakra vonatkozóan létrehozott kibocsátási egységekre és a kiotói egységekre alkalmazandó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2003/87/EK irányelv 3. cikkében előírt fogalommeghatározások irányadók. E rendelet alkalmazásában továbbá:

1.

"számlatulajdonos" : a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerében számlával rendelkező személy;

2.

"központi tisztviselő" : a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 20. cikke alapján kijelölt személy;

3.

"illetékes hatóság" : valamely tagállam által a 2003/87/EK irányelv 18. cikke alapján kijelölt hatóság vagy hatóságok;

4.

"kiotói fél" : a Kiotói Jegyzőkönyvben részes fél;

5.

"kereskedési platform" : olyan multilaterális börze, amely a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 11 ) 4. cikke értelmében összehozza vagy segít összehozni több harmadik fél kibocsátási egységekre vagy kiotói egységekre vonatkozó vételi és eladási szándékát;

6.

"hitelesítő" : a 2007/589/EK bizottsági határozat ( 12 ) I. mellékletének 5. m) pontja szerinti hitelesítő;

7.

"kibocsátható mennyiségi egység", "KME" : a 280/2004/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdése alapján kiadott egység;

8.

"II. fejezet szerinti kibocsátási egység" : a 2003/87/EK irányelv II. fejezete alapján kiadott kibocsátási egység;

9.

"III. fejezet szerinti kibocsátási egység" : nem a 2003/87/EK irányelv II. fejezete alapján kiadott bármely kibocsátási egység;

10.

"hosszú távú IKCS", "htIKCS" : a tiszta fejlesztési mechanizmus alapján végzett erdősítési vagy újraerdősítési projekttevékenységre kiadott olyan egység, amely - a részes feleknek egyben a Kiotói Jegyzőkönyvben részes felek találkozójaként szolgáló konferenciája 5/CMP.1. határozata értelmében - a tiszta fejlesztési mechanizmus szerinti azon erdősítési vagy újraerdősítési projekttevékenység kibocsátáscsökkentési jóváírási időszakának végén jár le, amelyre kiadták;

11.

"eltávolítási egység", "ETE" : a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikke alapján kiadott egység;

12.

"ideiglenes IKCS", "iIKCS" : a tiszta fejlesztési mechanizmus alapján végzett erdősítési vagy újraerdősítési projekttevékenységre kiadott olyan egység, amely - az 5/CMP.1. határozat értelmében - a kiadásának időpontja szerintit követő kiotói kötelezettségvállalási időszak végén jár le;

13.

"folyamat" : kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben számlára vagy egységre irányuló művelet végrehajtásának automatizált műszaki eszköze;

14.

"ügylet" : olyan folyamat, amelynek keretében kibocsátási egység vagy kiotói egység egy számláról egy másik számlára kerül átvezetésre;

15.

"leadás" : kibocsátási egység vagy kiotói egység elszámolása üzemeltető vagy légijármű-üzemeltető által saját létesítménye vagy légi járművei hitelesített kibocsátásadatainak terhére;

16.

"törlés" : kiotói egység hitelesített kibocsátásadatok terhére történő elszámolás nélküli, végleges kiiktatása annak birtokosa által;

17.

"elvetés" : kibocsátási egység hitelesített kibocsátásadatok terhére történő elszámolás nélküli, végleges kiiktatása annak birtokosa által;

18.

"megszüntetés" : kiotói egység elszámolása kiotói fél által saját bejelentett kibocsátásadatai terhére;

19.

"pénzmosás" : a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 13 ) 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott magatartás;

20.

"súlyos bűncselekmény" : a 2005/60/EK irányelv 3. cikkének 5. pontjában meghatározott cselekmény;

21.

"terrorizmus finanszírozása" : a 2005/60/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott magatartás;

22.

"jegyzékkezelő" : az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék vagy a Kiotó Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó más kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék jegyzékkezelője;

23.

"nemzeti tisztviselő" : valamely tagállam joghatósága alá tartozó ügyfélszámláknak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a tagállam nevében való kezeléséért felelős, a 6. cikknek megfelelően kijelölt személy;

24.

"számlakezelő" : az I. melléklet I-1. táblázatának harmadik oszlopában az adott számlatípus vonatkozásában meghatározott személy;

25.

"igazgatók" : fogalma kiterjed azokra a személyekre, akik az adott jogi személy napi szintű működését ténylegesen irányítják;

26.

"közép-európai idő" : a 2000/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 14 ) 1., 2. és 3. cikke értelmében vett nyári időszámítási időszak idején a közép-európai nyári idő.

II. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉKEK RENDSZERE

III. FEJEZET

EGYSÉGEK

IV. FEJEZET

SZÁMLÁK

1. SZAKASZ

Valamennyi számlára vonatkozó közös rendelkezések

2. SZAKASZ

Számlák megnyitása és frissítése

3. SZAKASZ

Számlák lezárása

4. SZAKASZ

Számlákhoz való hozzáférés felfüggesztése

V. FEJEZET

HITELESÍTETT KIBOCSÁTÁSADATOK ÉS MEGFELELÉS

29. cikk

A létesítmény és a légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásadatai

(1) Az éves kibocsátásadatoknak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékbe való elküldése előtt minden üzemeltető és légijármű-üzemeltető a számláját kezelő nemzeti tisztviselőnél nyilvántartásba vett hitelesítők közül hitelesítőt választ magának. Ha az üzemeltető vagy légijármű-üzemeltető egyben hitelesítő is, saját magát hitelesítőként nem választhatja.

(2) A nemzeti tisztviselő a tárgyévi kibocsátásadatokat a tárgyévet követő év január 1. és március 31. között rögzíti a rendszerben. Ha a létesítmény üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó engedélye már lejárt, akkor a tárgyévi kibocsátásadatok a tárgyév folyamán is rögzíthetők. Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy a fent megállapított határidőn belül a kibocsátásadatokat a nemzeti tisztviselő helyett a számlatulajdonos vagy a hitelesítő (ideértve azokat az illetékes hatóságokat is, amelyek egyben hitelesítőként is eljárnak) köteles rögzíteni.

(3) Az éves kibocsátásadatokat a X. mellékletben meghatározott formátumban kell elküldeni.

(4) Azt követően, hogy a 2003/87/EK irányelv 15. cikkének első bekezdése alapján kielégítő módon ellenőrizte az üzemeltető által a létesítmény adott évet megelőző évre vonatkozó kibocsátásairól benyújtott jelentést, illetőleg a légijármű-üzemeltető által az adott évet megelőző év folyamán végzett összes légi közlekedési tevékenységből származó kibocsátásokról benyújtott jelentést, a hitelesítő vagy az illetékes hatóság az éves hitelesített kibocsátásadatokat jóváhagyja.

(5) A (4) bekezdés alapján jóváhagyott kibocsátásadatokat a nemzeti tisztviselő vagy az illetékes hatóság az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben hitelesítettként megjelöli. Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy a kibocsátásadatoknak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben hitelesítettként való megjelölése nem a nemzeti tisztviselő, hanem a hitelesítő feladata.

(6) A tagállam által a 2003/87/EK irányelv V. melléklete alapján megállapított részletes követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében az illetékes hatóság utasíthatja a nemzeti tisztviselőt a létesítmény vagy légijármű-üzemeltető adott évi hitelesített kibocsátásadatainak kiigazítására; ennek érdekében a nemzeti tisztviselő az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben rögzíti az adott létesítmény vagy légijármű-üzemeltető kiigazított ellenőrzött vagy becsült kibocsátásadatait.

(7) Ha egy adott év május 1-jén a létesítmény vagy légijármű-üzemeltető esetében az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék valamely korábbi évre vonatkozóan nem tartalmaz hitelesített kibocsátásadatot vagy a hitelesített kibocsátásadat bizonyítottan téves, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben esetleg rögzítendő helyettesítő becsült kibocsátásadatot a tagállam által a 2003/87/EK irányelv V. melléklete alapján megállapított részletes követelményekhez a lehető legszigorúbban igazodva kell meghatározni.

30. cikk

Számlák zárolása a hitelesített kibocsátásadatok elküldésének elmulasztása miatt

(1) Ha egy adott év április 1-jéig nem történt meg a létesítmény vagy légijármű-üzemeltető előző évi éves hitelesített kibocsátásadatainak rögzítése az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a megfelelő üzemeltetői vagy légijármű-üzemeltetői számlát zárolnia kell.

(2) Ha a létesítmény vagy légijármű-üzemeltető összes még hiányzó hitelesített kibocsátásadatának rögzítése megtörtént az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a számla státusát nyitottra kell állítania.

31. cikk

A megfelelőségi állapotjelző értékének meghatározása

(1) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek minden nyitott vagy zárolt üzemeltetői számla, illetve légijármű-üzemeltetői számla esetében minden év május 1-jén meg kell határoznia a számlához tartozó létesítmény vagy légijármű-üzemeltető előző évre vonatkozó megfelelőségi állapotjelzőjének értékét; ez az érték az aktuális időszakra vonatkozóan leadott kibocsátási egységek, IKCS-k és KCSE-k összegének és az aktuális időszakra vonatkozó - az adott évet is figyelembe véve az adott évig számított - összes hitelesített kibocsátásadat összegének egy korrekciós taggal megnövelt különbségeként számítandó.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korrekciós tag nulla, ha az előző időszak utolsó évére vonatkozó megfelelőségi állapotjelző értéke nagyobb volt nullánál, és megegyezik az előző időszak utolsó évére vonatkozó megfelelőségi állapotjelző értékével, ha ez utóbbi érték legfeljebb nulla volt.

(3) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek minden évre vonatkozóan rögzítenie kell minden létesítmény és légijármű-üzemeltető megfelelőségi állapotjelzőjének értékét.

32. cikk

Kizárt státusú légijármű-üzemeltetői számlák

(1) Ha a kibocsátási egységek leadására vonatkozóan a 2003/87/EK irányelv 12. cikkének (2a) bekezdésében előírt határidőig a légijármű-üzemeltető előző évi hitelesített kibocsátásadataként a 29. cikk alapján nulla kerül rögzítésre az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a megfelelő légijármű-üzemeltetői számla státusát kizártra kell állítania.

(2) Ha az aktuális évet megelőző évi hitelesített kibocsátásadat eltér nullától, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a számla státusát nyitottra kell állítania.

VI. FEJEZET

ÜGYLETEK

1. SZAKASZ

Kibocsátási egységek kiadása és kiosztása

32a. cikk

Átvezetések végrehajtása

(1) A VI. fejezetben meghatározott körben a nem platformszámláról kezdeményezett ügyletek kezdeményezéséhez az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek megbízható független csatornán keresztül küldött előzetes visszaigazolást kell kérnie. Ügylet csak akkor kezdeményezhető, ha azt valamelyik olyan további meghatalmazott képviselő megbízható független csatornán keresztül visszaigazolta, akinek a 19. cikk (2) bekezdése értelmében szükséges a jóváhagyása.

(2) A 43. és a 44. cikk értelmében kibocsátási egységekkel és kiotói egységekkel végrehajtott átvezetéseket haladéktalanul kezdeményezni kell, ha visszaigazolásuk hétfőtől péntekig, közép-európai idő szerint 10.00 és 16.00 között történt, kivéve abban az esetben, ha a visszaigazolás olyan ünnepnapon történt, amelynek időtartamát a tagállam a (3) bekezdés értelmében az ott említett késleltetés időtartamába nem számítja bele. Ha a visszaigazolás máskor történt, akkor az átvezetést a soron következő, szombattól és vasárnaptól különböző napon, közép-európai idő szerint 10.00-kor kell kezdeményezni.

(3) A 43. és a 44. cikk értelmében kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel végrehajtott átvezetések esetében - a kereskedési számláról olyan számlára irányuló átvezetések kivételével, amely szerepel az adott számla tulajdonosa által megbízhatónak tartott számláknak jegyzékén - az átvezetés kezdeményezése és a 70. cikk szerinti véglegesítésre való megküldése között 26 óra késleltetésnek kell lennie. E késleltetés időtartamát úgy kell számítani, hogy abba a szombati és a vasárnapi napok közép-európai idő szerint 0.00-tól 24.00-ig terjedő időtartama nem számít bele. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a késleltetés időtartamába nem számítják bele egy adott év országos ünnepnapjainak közép-európai idő szerint 0.00-tól 24.00-ig terjedő időtartamát sem; ilyen értelmű döntésüket kötelesek legkésőbb az adott évet megelőző év december 1-jéig nyilvánosan közzétenni.

(4) Ha egy számlaképviselő úgy véli, hogy egy adott átvezetés kezdeményezése csalárd módon történt, akkor legkésőbb a (3) bekezdés szerinti késleltetési időtartam vége előtt két órával kérheti a nemzeti tisztviselőt, hogy az átvezetést a véglegesítésre való megküldése előtt a nevében vonja vissza. A számlatulajdonos a vélt csalást a kérést követően haladéktalanul bejelenti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti bűnüldöző hatóságnak. A bejelentést hét napon belül meg kell küldeni a nemzeti tisztviselő számára.

(5) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti kezdeményezéssel egyidejűleg az átvezetés tervezett kezdeményezéséről értesítést kell küldeni valamennyi számlaképviselőnek.

32b. cikk

A kibocsátási egységek természete, az ügyletek véglegessége

(1) A kibocsátási egység és a kiotói egység olyan dematerializált formában létező, helyettesíthető instrumentum, amely piaci kereskedés tárgyát képezheti.

(2) A kibocsátási egységek és a kiotói egységek dematerializált voltából következik, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék nyilvántartásai bármely kibocsátási egység vagy kiotói egység esetében első látásra meggyőző (prima facie) és elegendő bizonyítékot képeznek az egység feletti tulajdonjog meghatározásában, valamint minden más olyan kérdésben, amellyel kapcsolatban a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék e rendelet alapján nyilvántartást tartalmaz vagy tartalmazhat.

(3) A kibocsátási egységek és a kiotói egységek helyettesíthetőségéből következik, hogy a nemzeti jog alapján kibocsátási egységgel vagy kiotói egységgel kapcsolatban keletkező visszatérítési vagy kártérítési kötelezettség a kibocsátási egységet vagy kiotói egységet csupán természetben érinti. Ennek következményei különösen a következők:

a) E rendelet 51. cikkére és az e rendelet 69. cikkében előírt adategyeztetési folyamatra is figyelemmel az ügylet a 70. cikk szerinti véglegesítésével véglegessé és visszavonhatatlanná válik. Mindazon nemzeti jogi rendelkezések és jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül, amelyek új ügyletnek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben történő végrehajtását írják elő vagy arra köteleznek, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben az e rendelet alapján véglegesnek és visszavonhatatlannak minősülő ügyletek akkor sem vonhatók vissza, ha a szerződések és az ügyletek érvényességére vonatkozó jogszabályi rendelkezések, szabályok vagy szokványok azt egyébként úgy kívánnák.

b) E cikk egyetlen rendelkezése sem akadályozhatja meg a számlatulajdonost vagy más személyt az őt a kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben véglegessé vált ügyletekkel összefüggésben jogszabály alapján - például csalás vagy technikai hiba esetén - az alapul szolgáló ügyletből fakadóan megillető jog gyakorlásában vagy igény érvényesítésében (és különösen a visszakövetelési, kártalanítási vagy kártérítési jog gyakorlásában vagy igény érvényesítésében) mindaddig, amíg ez az ügyletnek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben való visszafordítását, visszavonását vagy érvénytelenítését nem eredményezi.

(4) Aki kibocsátási egységet vagy kiotói egységet jóhiszeműen megvett vagy birtokol, az a kibocsátási egység vagy kiotói egység felett az átadó fél tulajdonjogának mindennemű esetleges fogyatékosságától függetlenül teljes körű tulajdonjogot szerez.

33. cikk

Nemzetikiosztásiterv-táblák

(1) Az EUTL-nek a 2008-2012. időszakra vonatkozóan tagállamonként egy nemzetikiosztásiterv-táblát kell tartalmaznia. A nemzetikiosztásiterv-tábláknak tartalmazniuk kell:

a) a létesítményeknek kiadandó kibocsátási egységek teljes számát, azaz a nemzeti kiosztási terv tárgyidőszakára vonatkozóan kiadandó kibocsátási egységek teljes számát, egyetlen mezőben;

b) a már a piacon lévő létesítményeknek ki nem osztandó kibocsátási egységek teljes számát (tartalék), azaz a nemzeti kiosztási terv tárgyidőszakára vonatkozóan az új kibocsátónak minősülő létesítmények részére és árverezés céljára elkülönített - kiadott vagy megvett - kibocsátási egységek teljes számát, egyetlen mezőben;

c) az évet, azaz minden egyes olyan évet, amelyre a nemzeti kiosztási terv vonatkozik, növekvő sorrendben, külön-külön mezőkben;

d) az adott pillanatban érvényes engedéllyel rendelkező összes létesítmény létesítményazonosító kódját növekvő sorrendben, külön-külön mezőkben. A létesítmények felsorolásának tartalmaznia kell a 2003/87/EK irányelv 24. cikke alapján a rendszerbe egyoldalúan felvett létesítményeket, és nem tartalmazhatja a 2003/87/EK irányelv 27. cikke alapján a rendszerből átmenetileg kivett létesítményeket;

e) a kiosztott kibocsátási egységeket oly módon, hogy az egy adott évre egy adott létesítménynek kiosztandó kibocsátási egységek az adott évet az adott létesítmény azonosító kódjával összekapcsoló mezőben helyezkedjenek el.

(2) A nemzetikiosztásiterv-tábláknak a XI. mellékletben meghatározott formátumot kell követniük.

34. cikk

Uniós légiközlekedési kiosztási tábla

(1) Az EUTL-nek a 2012. évre vonatkozóan egyetlen légiközlekedési kiosztási táblát is tartalmaznia kell. Ennek a táblának tartalmaznia kell:

a) az Unióban 2012-ben kiosztandó II. fejezet szerinti kibocsátási egységek teljes számát;

b) a táblában felsorolt számlatulajdonosoknak már térítésmentesen kiosztott II. fejezet szerinti kibocsátási egységek számát, számlatulajdonosonkénti bontásban;

c) a tagállamok által még ki nem osztott II. fejezet szerinti kibocsátási egységek számát, tagállamonkénti bontásban;

d) a kiosztás kedvezményezettjeinek megjelölését (árverés útján kiosztott kibocsátási egységek esetében a kedvezményezett az 1193/2011/EU bizottsági rendelet ( 15 ) alapján e célra létrehozott számla).

(2) Az uniós légiközlekedési kiosztási táblának a XII. mellékletben meghatározott formátumot kell követnie.

35. cikk

A nemzetikiosztásiterv-táblák bevitele az EUTL-be

(1) A 2008-2012. időszak kezdete előtt legalább tizenkét hónappal minden tagállam - a 2003/87/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdése szerint meghozott döntésének megfelelően - megküldi a Bizottságnak nemzetikiosztásiterv-tábláját.

(2) Ha a nemzetikiosztásiterv-tábla olyan, a Bizottságnak megküldött nemzeti kiosztási terven alapul, amely a 2003/87/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése alapján nem került elutasításra vagy amelyhez a Bizottság javasolt módosításokat fogadott el, akkor a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt a nemzetikiosztásiterv-táblának az EUTL-be való bevitelére.

36. cikk

A kiosztásra vonatkozó döntések rögzítése az uniós légiközlekedési kiosztási táblában

Ha a II. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztásáról a tagállamok által a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (4) bekezdése alapján a 2012. évre vonatkozóan meghozott döntések teljesítik a 2003/87/EK irányelv követelményeit, akkor a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt a kiosztási döntéseknek az EUTL-ben található uniós légiközlekedési kiosztási táblába való bevitelét.

37. cikk

A nemzetikiosztásiterv-táblák kiigazítása

(1) A nemzeti tisztviselő a 2008-2012. időszakra vonatkozóan a Bizottság előzetes értesítése nélkül kiigazítja az EUTL-ben található nemzetikiosztásiterv-táblát, ha:

a) új kibocsátó javára kiosztás történt;

b) a tagállam kibocsátási egységek vásárlásával feltöltötte a tartalékot;

c) egy létesítmény engedélye lejárt, és a neki kiosztott, de a számlájára át nem vezetett egységeket át kell helyezni a tartalékba;

d) egy létesítmény több létesítményre szétvált;

e) több létesítmény egyetlen létesítménnyé egyesült.

A kiigazítás nyomán a kiadott kibocsátási egységeknek a nemzetikiosztásiterv-tábla szerinti összmennyisége nem változhat.

(2) A tagállamok előzetesen értesítik a Bizottságot, ha nemzeti kiosztási tervük az (1) bekezdés szerinti körön kívül kiigazítására szorul, és megküldik a Bizottságnak a nemzetikiosztásiterv-táblájukon végrehajtandó kiigazítást. Ha a nemzetikiosztásiterv-tábla kiigazítása olyan, a Bizottságnak megküldött nemzeti kiosztási terven alapul, amely a 2003/87/EK irányelv 9. cikkének (3) bekezdése alapján nem került elutasításra, vagy amelyhez a Bizottság javasolt módosításokat fogadott el, és a kiigazítás az adatok minőségének javulása miatt szükséges, akkor a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt a kiigazításnak az EUTL-ben található nemzetikiosztásiterv-táblába való bevezetésére.

(3) A (2) bekezdés alapján a kibocsátási egységek kiadása, illetőleg kiosztása után végrehajtott olyan kiigazításokat követően, amelyek nyomán a 2008-2012. időszakra vonatkozóan csökken a kibocsátási egységek összmennyisége, a nemzeti tisztviselő az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által meghatározott számú és típusú kibocsátási egységet az adott időszakhoz tartozó uniós kibocsátásiegység-törlési számlára átvezeti.

38. cikk

Az uniós légközlekedési kiosztási tábla kiigazítása

(1) A nemzeti tisztviselő a Bizottság előzetes értesítése nélkül megfelelő módon kiigazíthatja az EUTL-ben található uniós légiközlekedési kiosztási táblát, ha:

a) új légijármű-üzemeltető kezdte meg működését;

b) egy árverező árverezés céljára II. fejezet szerinti kibocsátási egységeket kapott;

c) egy légijármű-üzemeltető több légijármű-üzemeltetőre szétvált;

d) több légijármű-üzemeltető egyetlen légijármű-üzemeltetővé egyesült.

(2) A kiigazítás nyomán a II. fejezet szerinti kibocsátási egységeknek az uniós légiközlekedési kiosztási tábla szerinti összmennyisége nem változhat.

(3) A tagállam bejelenti a Bizottságnak mindazokat a kiigazításokat, amelyek a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (4) bekezdése alapján a II. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztására vonatkozóan meghozott döntésén az (1) bekezdés szerinti körön kívül abból az okból szükségessé válnak, hogy az adott tagállam a Bizottság vagy valamely tagállam hibája miatt túl sok kibocsátási egységet osztott ki. Ha a kiigazítás megfelel a 2003/87/EK irányelv követelményeinek, akkor a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt az uniós légiközlekedési kiosztási táblának a szóban forgó döntés miatti kiigazítására és a kiigazításnak az EUTL-be való bevezetésére.

(4) A (2) bekezdés alapján a II. fejezet szerinti kibocsátási egységeknek a 41. cikk szerinti kiadása után végrehajtott olyan kiigazításokat követően, amelyek nyomán a 2008-2012. időszakra vonatkozóan csökken a II. fejezet szerinti kibocsátási egységek összmennyisége, a nemzeti tisztviselő a központi tisztviselő által meghatározott számú II. fejezet kibocsátási egységet az adott időszakhoz tartozó uniós kibocsátásiegység-törlési számlára átvezeti.

(5) Olyan légijármű-üzemeltetők egyesülése esetén, amelyekhez igazgatási célból eltérő tagállam van rendelve, az (1) bekezdés d) pontja szerinti kiigazítást az azon légijármű-üzemeltetőhöz rendelt tagállam nemzeti tisztviselője kezdeményezi, amelynek kibocsátási egységei másik légijármű-üzemeltetőnek kiosztott kibocsátási egységekhez csatlakoznak. A kiigazítás elvégzéséhez az egyesüléssel érintett légijármű-üzemeltetőnek kiosztott kibocsátási egységeket befogadó kibocsátási egységekhez tartozó légijármű-üzemeltetőhöz igazgatási célból rendelt tagállamnak előzetesen ki kell nyilvánítania beleegyezését.

39. cikk

III. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiadása

(1) A nemzetikiosztásiterv-táblának az EUTL-be való bevitelét követően a nemzeti tisztviselő legkésőbb a 2008-2012. időszak első évének február 28-án:

a) a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiadandó mennyiségével megegyező mennyiségű, a 2008-2012. időszakra kiadott KME-t a kiotói részesfél-számláról átvezet a kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli KME-letéti számlára;

b) a nemzeti kiosztási tervben szereplő III. fejezet szerinti kibocsátási egységek teljes mennyiségét kiadja tagállamának az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett nemzeti kibocsátásiegység-nyilvántartási számlájára.

(2) Az (1) bekezdésben előírt művelet elvégzését megelőzően a kiotói jegyzék jegyzékkezelője megadja a központi tisztviselőnek a kiotói jegyzékben vezetett azon kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli KME-letéti számla azonosítóját, amelyet a művelet céljára kijelölt.

(3) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek az (1) bekezdés szerinti kiadáskor minden kibocsátási egységhez egységazonosító kódot kell rendelnie.

(4) A kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállamok az (1) bekezdés a) pontjában előírt műveletet nem hajtják végre.

40. cikk

III. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztása

(1) A 37. és a 47. cikkben foglalt rendelkezések sérelme nélkül a nemzeti tisztviselő minden évben legkésőbb február 28-án a nemzeti kibocsátásiegység-nyilvántartási számláról a megfelelő nyitott üzemeltetői számlára átvezeti a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiadott mennyiségének azon hányadát, amelyet a nemzetikiosztásiterv-tábla az adott évre az adott létesítményhez rendel.

(2) Ha a tagállam nemzeti kiosztási terve az adott létesítményre vonatkozóan úgy irányozza elő, a nemzeti tisztviselő ezt a hányadot az év valamely későbbi napján is átvezetheti.

(3) Ha a nemzetikiosztásiterv-tábla a 37. cikk szerinti kiigazítások következtében a létesítményhez további III. fejezet szerinti kibocsátási egységeket rendel, akkor a nemzeti tisztviselő - abban az időpontban, amikor erre az illetékes hatóság utasítja - az aktuális évre vonatkozóan a létesítményhez rendelt további III. fejezet szerinti kibocsátási egységeket a nemzeti kibocsátásiegység-nyilvántartási számláról átvezeti a megfelelő nyitott üzemeltetői számlára.

41. cikk

II. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztása

(1) Az uniós légiközlekedési kiosztási táblának az EUTL-be való bevitelét követően a nemzeti tisztviselő 2012. február 28-ig minden nyitott légijármű-üzemeltetői számlán létrehoz annyi II. fejezet szerinti kibocsátási egységet, amennyit az uniós légiközlekedési kiosztási tábla az adott évre az adott számla tulajdonosához rendel.

(2) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek az (1) bekezdés szerinti létrehozáskor minden kibocsátási egységhez egységazonosító kódot kell rendelnie.

(3) Ha a 38. cikk szerinti kiigazítások következtében a számlatulajdonoshoz az uniós légiközlekedési kiosztási tábla további II. fejezet szerinti kibocsátási egységeket rendel, akkor a nemzeti tisztviselő - abban az időpontban, amikor erre az illetékes hatóság utasítja - minden nyitott légijármű-üzemeltetői számlán létrehoz annyi további II. fejezet szerinti kibocsátási egységet, amennyit az uniós légiközlekedési kiosztási tábla az adott évre a kiigazítások következtében többletként az adott számla tulajdonosához rendel.

(4) Ha a kizárt státusú légijármű-üzemeltetői számlára az (1) bekezdés alapján nem kerül kibocsátási egység, akkor az elmaradt kibocsátási egységeket akkor sem kell a szóban forgó számlán létrehozni, ha a számla státusa később nyitottra változik.

42. cikk

III. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztása tagállam általi értékesítésüket követően

Ha a 2008-2012. időszakban a tagállam birtokában lévő, a 2008-2012. időszakra vonatkozó III. fejezet szerinti kibocsátási egységek értékesítését követően az illetékes hatóság ilyen értelmű utasítást ad, a nemzeti tisztviselő egy adott mennyiségű III. fejezet szerinti kibocsátási egységet a nemzeti kibocsátásiegység-nyilvántartási számláról átvezet az illetékes hatóság által megjelölt számlára.

2. SZAKASZ

Kibocsátási egységek és kiotói egységek átruházása

43. cikk

Kibocsátási egységek átruházása a számlatulajdonos által

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel, hacsak azt a kezdeményező számla státusa vagy a célszámlán a 8. cikk (3) bekezdése alapján tartható kibocsátásiegység-típusok lehetetlenné nem teszik, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a számlatulajdonos által az adott számlatulajdonosnak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számláján lévő kibocsátási egységekre vonatkozóan igényelt valamennyi olyan átvezetést teljesítenie kell, amely az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett bármely másik számlára irányul.

(2) 2012. június 30-tól üzemeltetői számlákról, légijármű-üzemeltetői számlákról, közönséges ügyfélszámlákról és kereskedési platformok által kezdeményezett ügyletek keretében kibocsátási egységek csak a megbízhatónak tartott számláknak a 21a. cikk alapján létrehozott jegyzékén szereplő számlákra vezethetők át.

44. cikk

Kiotói egységek átruházása a számlatulajdonos által

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel, hacsak azt a kezdeményező számla státusa vagy a célszámlán a 8. cikk (3) bekezdése alapján tartható kiotóiegység-típusok lehetetlenné nem teszik, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a számlatulajdonos által az adott számlatulajdonosnak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vagy bármely kiotói jegyzékben vezetett számláján lévő kiotói egységekre vonatkozóan igényelt valamennyi olyan átvezetést teljesítenie kell, amely az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vagy valamelyik kiotói jegyzékben vezetett bármely másik számlára irányul.

(2) 2012. június 30-tól üzemeltetői számlákról, légijármű-üzemeltetői számlákról, közönséges ügyfélszámlákról és kereskedési platformok által kezdeményezett ügyletek keretében kiotói egységek csak a megbízhatónak tartott számláknak a 21a. cikk alapján létrehozott jegyzékén szereplő számlákra vezethetők át.

45. cikk

Az egyazon tagállam által az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben kezelt számlákon tartandó III. fejezet szerinti kibocsátási egységek minimális száma

(1) Az EUTL-nek a számlatulajdonos által a 43. cikk alapján igényelt átvezetést el kell utasítania, ha annak következtében az egy adott tagállam nemzeti tisztviselője által az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben kezelt összes számlán tartott, a 2008-2012. időszakra vonatkozó III. fejezet szerinti kibocsátási egységek összmennyisége a 11/CMP.1. határozatban a kötelezettségvállalási időszakra előírt tartalékként a kiotói jegyzékben tartandó kiotói egységeknek az adott tagállam kiotói jegyzékében a kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli KME-letéti számlán és a törlési számlán kívül tartott kiotói egységek mennyiségével csökkentett száma alá csökkenne.

(2) Az EUTL-nek a számlatulajdonos által a 43. cikk alapján igényelt átvezetést el kell utasítania, ha annak következtében a legrégebbi tizenöt tagállam nemzeti tisztviselője által az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben kezelt összes számlán összesen tartott, a 2008-2012. időszakra vonatkozó III. fejezet szerinti kibocsátási egységek összmennyisége a 11/CMP.1. határozatban a kötelezettségvállalási időszakra előírt tartalékként e tizenöt tagállam kiotói jegyzékében összesen tartandó kiotói egységeknek az érintett tagállamok kiotói jegyzékeiben a kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli KME-letéti számlákon és a törlési számlákon kívül tartott kiotói egységek mennyiségével csökkentett száma alá csökkenne.

3. SZAKASZ

Kibocsátási egységek, KCSE-k és IKCS-k leadása

46. cikk

Kibocsátási egységek leadása

(1) Ha az üzemeltető vagy légijármű-üzemeltető a 2008-2012. időszakra vonatkozó kibocsátási egységeiből egy bizonyos mennyiséget le kíván adni, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknél kezdeményezi:

a) a 2008-2012. időszakra vonatkozó adott mennyiségű kibocsátási egység átvezetését a megfelelő üzemeltetői számláról vagy légijármű-üzemeltetői számláról az uniós kibocsátásiegység-törlési számlára;

b) az átvezetett kibocsátási egységek - mint az üzemeltető létesítményének vagy a légijármű-üzemeltetőnek az aktuális időszakra vonatkozó kibocsátásadatai terhére leadott kibocsátási egységek - számának és típusának rögzítését.

(2) II. fejezet szerinti kibocsátási egységeket csak légijármű-üzemeltető adhat le.

(3) Az egyszer már leadott kibocsátási egység ismételten nem adható le.

47. cikk

Kibocsátási egységek leadása az illetékes hatóság utasítására

A nemzeti tisztviselő az illetékes hatóság utasítására a kiadott kibocsátási egységek összmennyiségének egy adott évre vonatkozóan egy adott létesítményhez vagy légijármű-üzemeltetőhöz rendelt hányadát teljes egészében vagy részben leadja; ennek érdekében rögzíti az adott időszakra vonatkozóan az adott létesítmény vagy légijármű-üzemeltető tekintetében leadott kibocsátási egységek számát.

48. cikk

IKCS-k és KCSE-k leadása

(1) Ha az üzemeltető a 2003/87/EK irányelv 11a. cikke alapján KCSE-ket vagy IKCS-ket kíván leadni, akkor ennek érdekében egy üzemeltetőnek kezdeményeznie kell az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknél:

a) egy megadott számú, a 2008-2012. időszakra vonatkozó IKCS és KCSE átvezetését a megfelelő üzemeltetői számláról:

i. a tisztviselő tagállamának valamely kiotói részesfél-számlájára, ha a számlát kiotói jegyzékkel rendelkező tagállam kezeli;

ii. az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék törlési számlájára, ha a számlát kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállam kezeli;

b) az átvezetett IKCS-k vagy KCSE-k - mint az üzemeltető létesítményének az aktuális időszakra vonatkozó kibocsátásadatai terhére leadott egységek - számának rögzítését.

(2) Ha a légijármű-üzemeltető a 2003/87/EK irányelv 11a. cikke alapján KCSE-ket vagy IKCS-ket kíván leadni, akkor ennek érdekében kezdeményeznie kell az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknél:

a) egy megadott számú, a 2008-2012. időszakra vonatkozó IKCS és KCSE átvezetését a megfelelő légijármű-üzemeltetői számláról az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék légiközlekedési leadási elkülönítő számlájára;

b) az átvezetett IKCS-k vagy KCSE-k - mint a légijármű-üzemeltetőnek az aktuális időszakra vonatkozó kibocsátásadatai terhére leadott egységek - számának rögzítését.

(3) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék csak akkor engedélyezheti az IKCS-k és a KCSE-k leadását, ha a leadott mennyiség nem lépi túl:

a) üzemeltetők esetében a nemzeti tisztviselő által az üzemeltetői számlára vonatkozóan beállított maximummennyiséget;

b) légijármű-üzemeltetők esetében a 2012. év vonatkozásában a 2003/87/EK irányelv 12. cikkének (2a) bekezdése alapján leadandó kibocsátásiegység-mennyiség 15 %-át.

(4) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek el kell utasítania az IKCS-k vagy KCSE-k leadására vonatkozó igényt, ha a leadni kívánt mennyiség meghaladja a tagállam nemzeti kiosztási terve szerint a tagállam üzemeltetői által leadható IKCS- és KCSE-mennyiség maximumát.

(5) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek el kell utasítania az IKCS-k vagy KCSE-k leadására vonatkozó igényt, ha a leadni kívánt egységek a 2003/87/EK irányelv 11a. cikke értelmében a kibocsátáskereskedelmi rendszerben nem használhatók fel.

(6) Az egyszer már leadott IKCS vagy KCSE ismételten nem adható le, és az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere keretében nem vezethető át másik üzemeltetői számlára vagy közönséges ügyfélszámlára.

(7) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek automatizált folyamatok révén biztosítania kell, hogy a számlatulajdonosok a 46. és a 48. cikk alapján helytelen számlára ne adhassanak le egységeket.

4. SZAKASZ

Kibocsátási egységek elvetése, kiotói egységek törlése

49. cikk

Kibocsátási egységek elvetése

(1) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek teljesítenie kell a 2003/87/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdése alapján a számlatulajdonos által a számláján tartott kibocsátási egységek elvetésére vonatkozóan kezdeményezett kérést; ennek érdekében:

a) meghatározott számú kibocsátási egységet az adott számláról az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kibocsátásiegység-elvetési számlájára át kell vezetnie; és

b) az átvezetett kibocsátási egységek - mint elvetett kibocsátási egységek - számát az aktuális év vonatkozásában rögzítenie kell.

(2) Az elvetett kibocsátási egységek kibocsátásadatok terhére nem adhatók le.

(3) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a kibocsátási egységek elvetésére vonatkozó kérést el kell utasítania, ha azt kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállam által kezelt számla kezdeményezte, és az ügylet nyomán az adott tagállam vonatkozásában az 52. cikk alapján meghatározott minimumletét kisebbé válna, mint az adott tagállam vonatkozásában az 53. cikk alapján meghatározott átjárói összesített mennyiség.

50. cikk

Kiotói egységek törlése

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek teljesítenie kell a 2003/87/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdése alapján a számlatulajdonos által a számláján tartott kiotói egységek törlésére vonatkozóan kezdeményezett kérést; ennek érdekében meghatározott számú kiotói egységet az adott számláról a számlakezelőnek a kiotói jegyzékében lévő törlési számlájára vagy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék törlési számlájára át kell vezetnie.

5. SZAKASZ

Ügyletek visszavonása

51. cikk

Tévedésből kezdeményezett folyamatok visszavonása

(1) Ha a számlatulajdonos vagy a számlatulajdonos nevében a jegyzékkezelő a (2) bekezdésben felsorolt ügyletek valamelyikét véletlenül vagy tévedésből kezdeményezte, akkor a számlatulajdonos írásban benyújtott kérelemben javasolhatja számlakezelőjének a teljesített ügylet visszavonását. A kérelmet, melyet a folyamat befejezésétől számítva öt munkanapon belül kell postára adni, a számlatulajdonos azon meghatalmazott képviselőjének vagy képviselőinek szabályszerű aláírásával kell ellátni, akik jogosultak a visszavonandó ügylet típusának megfelelő ügyletek kezdeményezésére. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az ügylet kezdeményezése véletlenül vagy tévedésből történt.

(2) A számlatulajdonos a következő ügyletek visszavonására tehet javaslatot:

a) III. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztása;

b) II. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztása;

c) kibocsátási egységek leadása;

d) IKCS-k és KCSE-k leadása;

e) kibocsátási egységek elvetése;

f) kiotói egységek törlése.

(3) Ha a számlakezelő megállapítja, hogy a kérelem megfelel az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, és maga egyetért a kérelemben foglaltakkal, akkor javaslatot tehet az ügyletnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben való visszavonására.

(4) Ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek el kell fogadnia a javaslatot, zárolnia kell a visszavonás keretében átvezetendő egységeket, és továbbítania kell a javaslatot a központi tisztviselőnek:

a) nem III. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztásáról vagy II. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztásáról van szó, és a visszavonandó ügylet teljesítése legfeljebb 30 munkanappal azt megelőzően történt, hogy a számlakezelő a (3) bekezdés szerinti javaslatát megtette;

b) a visszavonás eredményeként a megelőző év tekintetében egyetlen üzemeltető sem válik nem megfelelővé;

c) a visszavonandó ügylet célszámláján a visszavonással érintett típusú egységből a visszavonással érintett mennyiség még rendelkezésre áll;

d) a visszavonandó ügylet alapján nem került sor olyan elszámolási célú átvezetésre, amelynek nyomán az 52. cikk szerint megtörtént a minimumletét csökkentése;

e) a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztása, amelyre a visszavonás vonatkozik, a létesítmény engedélyének lejárta után történt.

(5) A központi tisztviselő tíz munkanapon belül jóváhagyja a javaslatot. Ha a visszavonandó ügylet kiotói egységek kiotói jegyzékek közötti átvezetését teszi szükségessé, ez a jóváhagyás csak akkor adható meg, ha az ITL-t kezelő tisztviselő beleegyezett, hogy az ügyletet az ITL-ben visszavonja.

(6) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a visszavonást a visszavonandó ügyletben részt vevőktől különböző, de azokkal megegyező típusú, a visszavonandó ügylet célszámláján található egységekkel is elvégezheti.

6. SZAKASZ

Az elszámolás mechanizmusai

52. cikk

Minimumletét a kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli KME-letéti számlán

(1) Az EUTL-nek minden tagállam esetében nyilván kell tartania egy minimumletétet. A kiotói jegyzékkel rendelkező tagállamok esetében az EUTL-nek meg kell akadályoznia a kiotói egységeknek minden olyan, az adott tagállam kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli KME-letéti számlájáról való átvezetését, amelynek nyomán a kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli KME-letéti számlán tartott kiotói egységek száma kisebbé válna a minimumletétnél. A kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállamok esetében a minimumletét segédmennyiség az elszámolási folyamatban.

(2) Az EUTL-nek a III. fejezet szerinti kibocsátási egységeknek a 39. cikk szerinti kiadása után a minimumletét értékét a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiadott mennyiségével meg kell növelnie.

(3) Az EUTL-nek a minimumletét értékét közvetlenül azt követően csökkentenie kell, hogy:

a) a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztása miatti, a 37. cikk (3) bekezdésének megfelelő lefelé történő kiigazítás nyomán a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek átvezetésre kerültek az uniós kibocsátásiegység-elvetési számlára; ilyenkor a csökkentés mértékének a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek átvezetett mennyiségével kell megegyeznie;

b) a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek légijármű-üzemeltetők általi leadása nyomán a kiotói egységek az 54. cikk alapján elkülönítésre kerültek; ilyenkor a csökkentés mértékének az elkülönített mennyiséggel kell megegyeznie;

c) a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek leadása nyomán a kiotói egységek az 55. cikk (1) bekezdése alapján törlésre kerültek; ilyenkor a csökkentés mértékének a törölt mennyiséggel kell megegyeznie;

d) az 55. cikk (2) bekezdése alapján kibocsátási egységek elvetésére került sor; ilyenkor a csökkentés mértékének az elvetett mennyiséggel kell megegyeznie.

(4) A központi tisztviselő az 56. cikk szerinti elszámolási ügyletek végrehajtása után csökkenti az EUTL-ben nyilvántartott minimumletét értékét. A csökkentés mértékének meg kell egyeznie a 2008-2012. időszakra vonatkozóan a tagállam nemzeti tisztviselője által kezelt üzemeltetői számlákról leadott III. fejezet szerinti kibocsátási egységeknek az 56. cikk (3) bekezdése szerinti elszámolási értékkel megnövelt összmennyiségével.

53. cikk

Átjárói összesített mennyiség és átjárói összesítő letéti számla

(1) Az EUTL-nek a kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállamok mindegyike esetében nyilván kell tartania egy átjárói összesített mennyiséget.

(2) Az EUTL-nek az átjárói összesített mennyiséget minden olyan esetben meg kell növelnie, amikor III. fejezet szerinti kibocsátási egységek egy kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállam által kezelt ügyfélszámláról egy másik tagállam által kezelt ügyfélszámlára kerülnek átvezetésre; a növelés mértékének meg kell egyeznie a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek átvezetett mennyiségével.

(3) Az EUTL-nek az átjárói összesített mennyiséget minden olyan esetben csökkentenie kell, amikor III. fejezet szerinti kibocsátási egységek egy tagállam által kezelt ügyfélszámláról egy kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállam által kezelt ügyfélszámlára kerülnek átvezetésre; a csökkentés mértékének meg kell egyeznie a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek átvezetett mennyiségével.

(4) Az EUTL-nek minden olyan esetben meg kell akadályoznia a III. fejezet szerinti kibocsátási egységek átvezetését a kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállam által kezelt számláról, ha az átvezetés nyomán az átjárói összesített mennyiség nagyobbá válna az adott tagállam számára az átjárói összesítő letéti számlán rendelkezésre álló kiotói egységek mennyiségénél.

(5) 2013. július 1-jéig, vagy ha az később következik be, az 56. cikk szerinti elszámolás lezárásáig, az EUTL-nek minden olyan esetben meg kell akadályoznia a kiotói egységek átvezetését a kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállam számára az átjárói összesítő letéti számlán rendelkezésre álló mennyiség terhére, ha az átvezetés nyomán a tagállam számára az átjárói összesítő letéti számlán rendelkezésre álló mennyiség kisebbé válna az átjárói összesített mennyiségnél.

(6) 2013. július 1. után, de legkorábban az 56. cikk szerinti elszámolás lezárásakor, a központi tisztviselő az átjárói összesített mennyiség értékét nullára állítja, és a következő elsőbbségi rend szerint végrehajtott átvezetések révén kiüríti az átjárói összesítő letéti számlát:

a) az 54. cikk (2) bekezdése alapján végrehajtott átvezetések;

b) átvezetés az átjáró által kiszolgált tagállam kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli KME-letéti számlájára, a III. fejezet szerinti kibocsátási egységeknek az 57. cikk szerinti maradéktalan áttárolásához szükséges mennyiség erejéig;

c) átvezetés az Európai Unió kiotói részesfél-számlájára, az erről a számláról az átjárói összesítő letéti számla javára korábban teljesített átvezetések erejéig;

d) átvezetés az átjárói összesítő letéti számla által kiszolgált tagállam kiotói részesfél-számlájára.

54. cikk

KME-k elkülönítése a légijármű-üzemeltetők által leadott III. fejezet szerinti kibocsátási egységek ellenében

(1) Első ízben legkésőbb 2013. május 5-én, majd azt követően évente a kiotói jegyzékkel rendelkező tagállamok kiotói jegyzékkezelői az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék légiközlekedési leadási elkülönítő számlájára átvezetnek annyi KME-t, amennyi III. fejezet szerinti kibocsátási egységet a légijármű-üzemeltetők a 46. cikk alapján a megelőző év május 1-jétől az aktuális év április 30-áig az aktuális időszakra vonatkozóan leadtak.

(2) Legkésőbb 2013. július 1-jén, vagy ha az később következik be, legkésőbb az 56. cikk szerinti elszámolás lezárásakor, a központi tisztviselő a kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállam átjárói összesítő letéti számlájáról a következő értékek kisebbikével megegyező mennyiségű KME-t átvezet az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék légiközlekedési leadási elkülönítő számlájára:

a) a kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállam által kezelt légijármű-üzemeltetői számlákról leadott III. fejezet szerinti kibocsátási egységek összmennyisége;

b) az átjárói számlán lévő egységek összmennyisége.

55. cikk

Kiotói egységek törlése III. fejezet szerinti kibocsátási egységek elvetése ellenében

(1) Első ízben legkésőbb 2013. május 5-én, majd azt követően évente minden kiotói jegyzékkezelő meghatározott mennyiségű KME-t, KCSE-t vagy IKCS-t (de nem htIKCS-ket vagy iIKCS-ket) átvezet az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék törlési számlájára. Az átvezetendő mennyiség a 49. cikk alapján a jegyzékkezelő tagállama által kezelt ügyfélszámlákon a megelőző év május 1-jétől az aktuális év április 30-áig elvetett III. fejezet szerinti kibocsátási egységek mennyiségével egyenlő.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően a jegyzékkezelő nem köteles KME-ket, KCSE-ket vagy IKCS-ket az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék törlési számlájára átvezetni azon elvetések ellenében, amelyek a következő feltételek valamelyikét teljesítik:

a) az elvetés kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállam által kezelt számlán történt;

b) az elvetés az időszak utolsó évét követő év április 30-a után történt.

56. cikk

A kibocsátási egységek átvezetéseinek elszámolása

(1) Annak érdekében, hogy a III. fejezet szerinti kibocsátási egységeknek a különböző tagállami nemzeti tisztviselők által kezelt számlák közötti átvezetései ellenében a kiotói jegyzékek között megfelelő mennyiségű kiotóiegység-átvezetésekre kerüljön sor, a 2008-2012. időszak vége után a (2)-(4) bekezdés szerint kell eljárni.

(2) A 2013. június 1-jét követő első munkanapon, vagy ha az később következik be, azon a napon, amikorra az 52. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján a kibocsátási egységek mennyiségének valamennyi lefelé történő kiigazítása nyomán megtörtént a minimumletétek módosítása, a központi tisztviselő minden tagállam esetében kiszámítja az elszámolási értéket, és erről tájékoztatja az adott tagállam nemzeti tisztviselőjét.

(3) A kiotói jegyzékkel rendelkező tagállamok esetében az elszámolási érték egyenlő:

a) a minimumletét június 1-jei értékével, amelyből le kell vonni:

b) a tagállam által kezelt üzemeltetői számlákról a 2008-2012. időszak vonatkozásában leadott III. fejezet szerinti kibocsátási egységek összmennyiségét.

(4) A kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállamok esetében az elszámolási érték az 53. cikk szerinti átjárói összesített mennyiség 2013. június 1-jei értékével egyezik meg.

(5) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatástól számítva öt munkanapon belül azok a kiotói jegyzékkezelők, akiknek a tagállama esetében az elszámolási érték pozitív, az elszámolási értékkel megegyező mennyiségű KME-t átvezetnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli központi elszámolószámlára. A kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállamok esetében ezt az átvezetést a központi tisztviselő teljesíti a kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállamhoz tartozó átjárói összesítő letéti számláról.

(6) Az (5) bekezdésben előírt átvezetések teljesítésétől számítva öt munkanapon belül a központi tisztviselő meghatározott mennyiségű KME-t átvezet az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli központi elszámolószámláról az azon tagállamok kiotói jegyzékében vezetett kiotói részesfél-számlákra, amelyek esetében az elszámolási érték negatív; az átvezetendő mennyiség az elszámolási érték abszolút értékével egyenlő. A kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállamok esetében ezt az átvezetést az átjárói összesítő letéti számláról kell teljesíteni.

57. cikk

Áttárolás időszakok között

Az 56. cikkben előírt elszámolási célú ügyletek végrehajtása után tíz munkanapon belül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek el kell vetnie az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett ügyfélszámlákon lévő mindazon II. fejezet szerinti kibocsátási egységeket, amelyek a 2008-2012. időszakra vonatkoznak, és ugyanezekre a számlákra ugyanennyi olyan II. fejezet szerinti kibocsátási egységet ki kell adnia, amely a 2013-2020. időszakra vonatkozik, továbbá el kell vetnie az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett ügyfélszámlákon lévő mindazon III. fejezet szerinti kibocsátási egységeket, amelyek a 2008-2012. időszakra vonatkoznak, és ugyanezekre a számlákra ugyanennyi olyan III. fejezet szerinti kibocsátási egységet ki kell adnia, amely a 2013-2020. időszakra vonatkozik.

58. cikk

KME-k, KCSE-k és IKCS-k megszüntetése a légijármű-üzemeltetők belföldi légi közlekedésből származó kibocsátásai ellenében

(1) Legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő év szeptember 30-án a központi tisztviselő meghatározott mennyiségű kiotói egységet átvezet az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett légiközlekedési leadási elkülönítő számláról a tagállamok kiotói részesfél-számláira; az átvezetendő mennyiség a légijármű-üzemeltetők hitelesített kibocsátásadatainak azon részével egyenlő, amely szerepel az adott tagállam UNFCCC szerinti adott évi kiosztási tervében. Ezeket a mennyiségeket lehetőleg KME-k formájában kell átvezetni. Ha a légiközlekedési leadási elkülönítő számlán található KME-k nem elegendőek az összes átvezetés teljesítéséhez, akkor a központi tisztviselő elsősorban azoknak a tagállamoknak utal át KME-ket, amelyeknek a belföldi légi közlekedésből származó kibocsátásai kisebbek annál a KME-mennyiségnél, amelyet az 54. cikk (1) bekezdése alapján a légiközlekedési leadási elkülönítő számlára átutaltak.

(2) Ha a légiközlekedési leadási elkülönítő számla egyenlege nem elegendő az (1) bekezdés szerinti átvezetések teljesítéséhez, akkor minden átvezetendő mennyiséget a légiközlekedési leadási elkülönítő számlán összesen található mennyiség és az átvezetendő összmennyiség hányadosával arányosan csökkenteni kell.

VII. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉKEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ

Rendelkezésre állás

2. SZAKASZ

Biztonság, hitelesítés

3. SZAKASZ

Folyamatok automatikus ellenőrzése, nyilvántartása és végrehajtása

4. SZAKASZ

Előírások, a változások végrehajtása

VIII. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSOK, INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS, TITOKTARTÁS, DÍJAK

IX. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

80. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 2-76. cikkben foglalt rendelkezéseket 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

I-I. táblázat: Számlatípusok és a különböző típusú számlákon tartható egységek

A számlatípus megnevezéseSzámlatulajdonosSzámlakezelőA típusba tartozó számlák számaKibocsátási (nem kiotói) egységekKiotói egységek
III. fejezet szerinti kibocsátási egységekII. fejezet szerinti kibocsátási egységekKMEIKCSKCSEhtIKCS, iIKCS, ETE
I. Kiotói részesfél-számlák a kiotói jegyzékekben (ideértve az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket is)
Részesfél-számlaKiotói félA kiotói jegyzék jegyzékkezelője (az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék esetében: a központi tisztviselő)Legalább egyNemNemIgenIgenIgenIgen
Törlési számla1NemNemIgenIgenIgenIgen
Megszüntetési számla1NemNemIgenIgenIgenIgen
Kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli KME-letéti számla1NemNemIgenNemNemNem
II. Technikai számlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben
Nemzeti kibocsátásiegység-nyilvántartási számlaTagállamA számlához tartozó tagállam nemzeti tisztviselőjeTagállamonként egyIgenIgenNemNemNemNem
Kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli központi elszámolószámlaEUKözponti tisztviselő1NemNemIgenNemNemNem
Átjárói összesítő letéti számlaKiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállamonként egyNemNemIgenNemNemNem
Uniós kibocsátásiegység-elvetési számla1IgenIgenNemNemNemNem
Légiközlekedési leadási elkülönítő számla1NemNemIgenIgenIgenNem
III. Ügyfélszámlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben
Üzemeltetői számlaÜzemeltetőA létesítmény helye szerinti tagállam nemzeti tisztviselőjeA tagállamhoz tartozó létesítményenként, légijármű-üzemeltetőnként, ügyfelenként, kereskedési platformonként egyIgenNem(T) (1)IgenIgen(T) (1)
Légijármű-üzemeltetői számlaLégijármű-üzemeltetőA légijármű-üzemeltetőhöz igazgatási célból rendelt tagállam nemzeti tisztviselőjeIgenIgen(T) (1)IgenIgen(T) (1)
Közönséges ügyfélszámlaÜgyfélAz a nemzeti tisztviselő, aki a számlát megnyitottaIgenIgen(T) (1)IgenIgen(T) (1)
PlatformszámlaKereskedési platformIgenIgen(T) (1)IgenIgen(T) (1)
Hitelesítői számlaHitelesítőHitelesítőnként egyNemNemNemNemNemNem
(1) A tagállam nemzeti tisztviselője dönt arról, hogy az adott számlán (vagy az adott típusú számlán) tarthatók-e ezek a fajta egységek.

II. MELLÉKLET

A különböző típusú számlákról kezdeményezhető és a különböző típusú számlákon fogadható ügyletek, valamint azok az egységtípusok, amelyek ezekben az ügyletekben részt vehetnek

A számlatípus megnevezéseAz ügylet megnevezése és típusa (K = kezdeményezés, F = fogadás)
Egységek átvezetéseEgységek leadásaKibocsátási egységek elvetéseKiotói egységek törlése
az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben (KEFJ) vezetett számlárólaz uniós KEFJ-ben vezetett számlára (nem az uniós KEFJ-ben vezetett számláról)nem az uniós KEFJ-ben vezetett két számla között (az EGT-n belül)
KFKFKFKFKFKF
I. Kiotói részesfél-számlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben és más kiotói jegyzékekben
Kiotói részesfél-számlan. a.IgenIgenn. a.IgenIgenNemIgenNemNemIgenNem
Törlési számlan. a.IgenNemn. a.NemIgenNemNemNemNemNemIgen
Megszüntetési számlan. a.IgenNemn. a.NemIgenNemNemNemNemNemNem
Kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli KME-letéti számlan. a.n. a.Igenn. a.IgenIgenNemNemNemNemNemNem
II. Technikai számlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben
Kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli központi elszámolószámlaIgenIgenn. a.Igenn. a.n. a.NemNemNemNemNemNem
Átjárói összesítő letéti számla (a kiotói jegyzékkel nem rendelkező tagállamok számára)IgenIgenn. a.Igenn. a.n. a.NemNemNemNemNemNem
Nemzeti kibocsátásiegység-nyilvántartási számla (a kiotói jegyzékkel rendelkező tagállamok számára)IgenIgenn. a.Igenn. a.n. a.NemNemIgenNemNemNem
Uniós kibocsátásiegység-elvetési számlaNemNemn. a.Nemn. a.n. a.NemIgenNemIgenNemNem
Légiközlekedési leadási elkülönítő számlaIgenIgenn. a.Igenn. a.n. a.NemIgenNemNemIgenNem
III. Ügyfélszámlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben
Üzemeltetői számlaIgenIgenn. a.Igenn. a.n. a.IgenNemIgenNemIgenNem
Légijármű-üzemeltetői számlaIgenIgenn. a.Igenn. a.n. a.IgenNemIgenNemIgenNem
Közönséges ügyfélszámlaIgenIgenn. a.Igenn. a.n. a.NemNemIgenNemIgenNem
PlatformszámlaIgenIgenn. a.Igenn. a.n. a.NemNemIgenNemIgenNem
Hitelesítői számlaNemNemn. a.Nemn. a.n. a.NemNemNemNemNemNem

III. MELLÉKLET

A kiotói részesfél-számlák és a technikai számlák megnyitásának igénylésekor szolgáltatandó adatok

1. A III-I. táblázatban felsorolt adatok.

III-I. táblázat: Valamennyi számla közös számlaadatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a nemzeti tisztviselő jóváhagyása?Megjelenik az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján?
1A számla azonosítója (az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék állapítja meg)KElőre meghatározottNemn. a.Nem
2SzámlatípusKListáról választandóNemn. a.Igen
3Kötelezettségvállalási időszakKListáról választandóNemn. a.Igen
4A számlatulajdonos azonosítója (az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék állapítja meg)KSzabadIgenIgenIgen
5A számlatulajdonos neveKSzabadIgenIgenIgen
6A számla azonosítója (a számlatulajdonos választja)KSzabadIgenNemNem
7A számlatulajdonos címe: országKListáról választandóIgenIgenIgen
8A számlatulajdonos címe: régió vagy államVSzabadIgenIgenIgen
9A számlatulajdonos címe: településKSzabadIgenIgenIgen
10A számlatulajdonos címe: postai irányítószámKSzabadIgenIgenIgen
11A számlatulajdonos címe: utcaKSzabadIgenIgenIgen
12A számlatulajdonos címe: házszámKSzabadIgenIgenIgen
13A számlatulajdonos cégjegyzékszáma vagy személyi igazolványának számaKSzabadIgenIgenIgen
14A számlatulajdonos telefonszáma (1)KSzabadIgenNemIgen
15A számlatulajdonos telefonszáma (2)KSzabadIgenNemIgen
16A számlatulajdonos e-mail címeKSzabadIgenNemIgen
17Születés dátuma (természetes személy esetén)VSzabadNemn. a.Nem
18Születési hely (természetes személy esetén)VSzabadNemn. a.Nem
19Közösségi adószám (országkóddal együtt)VSzabadIgenIgenNem
20A számlanyitás dátumaKElőre meghatározottNemn. a.Igen
21A számlazárás dátumaVElőre meghatározottIgenIgenIgen

2. A számla azonosítójának a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerén belül egyedinek kell lennie.

IV. MELLÉKLET

A közönséges ügyfélszámlákra és a platformszámlákra vonatkozóan a nemzeti tisztviselőnek szolgáltatandó adatok

1. A III-I. táblázatban felsorolt adatok. (A számlaazonosítónak és az alfanumerikus azonosítónak a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerén belül egyedinek kell lennie.)

2. A légijármű-üzemeltetők kivételével annak igazolása, hogy a számlanyitást igénylő személy rendelkezik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában megnyitott bankszámlával.

3. Okirati bizonyíték a számlanyitást igénylő természetes személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány;

b) útlevél.

4. Okirati bizonyíték a természetes személy számlatulajdonos állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet;

b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány;

c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről;

d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak.

5. A következő okiratok, ha a számlanyitást jogi személy igényli:

a) a jogi személy létesítő okiratainak másolata és a jogi személy bejegyzését igazoló dokumentum másolata;

b) a bankszámlára vonatkozó adatok;

c) a héa céljára történő adóhatósági bejegyzést igazoló okirat;

d) a jogi személynek a 2005/60/EK irányelv értelmében vett tényleges tulajdonosára vonatkozó információk;

e) az igazgatók jegyzéke;

f) az éves beszámoló vagy a legutóbbi olyan pénzügyi kimutatások, amelyeket könyvvizsgáló hitelesített; ha könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatások nem állnak rendelkezésre, a pénzügyi kimutatásoknak az adóhatóság vagy a pénzügyi igazgató bélyegzőjével ellátott másolata.

6. Okirati bizonyíték a jogi személy székhelyének ellenőrzéséhez, ha ez az 5. pont alapján benyújtott okirat alapján nem lehetséges egyértelműen.

7. A számlanyitást igénylő természetes személyre, jogi személy esetén a jogi személy igazgatóira vonatkozóan a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok.

8. Az e melléklet alapján okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott okiratok valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. A másolatot kérő tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

9. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a tisztviselő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat.

10. A számlakezelő az e melléklet alapján szolgáltatandó okirati bizonyítékokat papíralapú okiratok helyett elektronikus mechanizmusok útján is ellenőrizheti.

V. MELLÉKLET

A platformszámlákra vonatkozóan a nemzeti tisztviselőnek szolgáltatandó további adatok

1. A számlát megnyitó tisztviselő tagállamának a tárgyban hatáskörrel rendelkező pénzügyi hatóságai által kiadott és aláírt nyilatkozat arról, hogy a szóban forgó tagállam a számlanyitást igénylő személyt a következők valamelyikeként engedélyezte:

a) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv módosított változata 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja értelmében vett szabályozott piacként;

b) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelv módosított változata 4. cikke (1) bekezdésének 15. pontja értelmében vett multilaterális kereskedési rendszerként;

c) piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszernek minősülő más olyan börzeként, amely összehozza vagy segít összehozni több harmadik fél kibocsátási egységekre vagy kiotói egységekre vonatkozó vételi és eladási szándékát, beleértve a kibocsátási egységekért való fizetést és a kibocsátási egységek átadását végző esetleges elszámolási vagy teljesítési rendszert és az adott szabályozott piachoz vagy multilaterális kereskedési rendszerhez kapcsolódó biztosítékkezelési tevékenységet is, vagy bárminemű más tőzsdeként.

A hitelesítői számlákra vonatkozóan a nemzeti tisztviselőnek szolgáltatandó további adatok

2. Azt bizonyító okirat, hogy a számlanyitást igénylő személy abban a tagállamban hitelesítőként akkreditálva van, amelynek nemzeti tisztviselőjétől a számlanyitást igényli.

VI. MELLÉKLET

Alapvető feltételek

Az alapvető feltételek felépítése és hatálya

1. A számlatulajdonosok és a jegyzékkezelők közötti viszony.

A számlatulajdonos és a meghatalmazott képviselő kötelezettségei

2. A számlatulajdonos és a meghatalmazott képviselő kötelezettségei a biztonság, a felhasználónevek és a jelszavak, valamint a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjához való hozzáférés tekintetében.

3. A számlatulajdonos és a meghatalmazott képviselő azon kötelezettsége, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapján adatokat jelenítsen meg, és biztosítsa a megjelenített adatok helyességét.

4. A számlatulajdonos és a meghatalmazott képviselő azon kötelezettsége, hogy eleget tegyen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának használatára vonatkozó feltételeknek.

A jegyzékkezelő kötelezettségei

5. A jegyzékkezelő azon kötelezettsége, hogy végrehajtsa a számlatulajdonos utasításait.

6. A jegyzékkezelő azon kötelezettsége, hogy a számlatulajdonos adatait nyilvántartásba vegye.

7. A jegyzékkezelő azon kötelezettsége, hogy a számlát e rendelet rendelkezéseivel összhangban megnyissa, aktualizálja, illetve lezárja.

Folyamatokkal kapcsolatos eljárások

8. A folyamatok véglegesítésére és megerősítésére vonatkozó rendelkezések.

Díjfizetés

9. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a számlák létrehozásáért és kezeléséért felszámított díjakra vonatkozó feltételek.

A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának üzemeltetése

10. Rendelkezések a jegyzékkezelő arra vonatkozó jogával kapcsolatban, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapján változtatásokat hajtson végre.

11. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának használati feltételei.

Garanciák és kártalanítás

12. Az adatok pontossága.

13. Folyamatok kezdeményezésével kapcsolatos jogosultságok.

Ezen alapvető feltételek módosítása e rendelet vagy a nemzeti jogszabályok változása nyomán

Biztonság, válaszlépések a biztonság megsértése esetén

14. Utalás arra, hogy a nemzeti tisztviselő az ügyletekkel kapcsolatos gyanús üzeneteket jogosult továbbítani a nemzeti bűnüldöző szerveknek.

Vitarendezés

15. A számlatulajdonosok közötti vitákra vonatkozó rendelkezések.

Felelősség

16. A jegyzékkezelő felelősségének korlátozása.

17. A számlatulajdonos felelősségének korlátozása.

Harmadik személyek jogai

Megbízottak, értesítések és irányadó jog

VII. MELLÉKLET

Az üzemeltetői számlákra vonatkozóan a nemzeti tisztviselőnek szolgáltatandó adatok

1. A III-I. táblázatban felsorolt adatok.

2. A III-I. táblázatban felsorolt adatok esetében számlatulajdonosként a létesítmény üzemeltetőjét kell megadni. A számlatulajdonos neveként megadott névnek meg kell egyeznie azon természetes vagy jogi személy nevével, aki jogosultja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó engedélynek.

3. A VII-I. és a VII-II. táblázatban felsorolt adatok.

VII-I. táblázat: Az üzemeltetői számla számlaadatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a nemzeti tisztviselő jóváhagyása?Megjelenik az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján?
1A létesítmény azonosítójaKElőre meghatározottNemIgen
2Az engedély azonosítójaKSzabadIgenIgenIgen
3Az engedély hatálybalépésének napjaKSzabadNemIgen
4Az engedély lejártának napjaVSzabadIgenIgenIgen
5A létesítmény megnevezéseKSzabadIgenIgenIgen
6A létesítmény tevékenységének típusaKListáról választandóIgenIgenIgen
7A létesítmény címe: országKElőre meghatározottIgenIgenIgen
8A létesítmény címe: régió vagy államVSzabadIgenIgenIgen
9A létesítmény címe: településKSzabadIgenIgenIgen
10A létesítmény címe: postai irányítószámKSzabadIgenIgenIgen
11A létesítmény címe: utcaKSzabadIgenIgenIgen
12A létesítmény címe: házszámKSzabadIgenIgenIgen
13A létesítmény telefonszáma (1)KSzabadIgenNemIgen
14A létesítmény telefonszáma (2)KSzabadIgenNemIgen
15A létesítmény e-mail címeKSzabadIgenNemIgen
16AnyavállalatVSzabadIgenNemIgen
17LeányvállalatVSzabadIgenNemIgen
18EPRTR-azonosítószámKSzabadIgenNemIgen
19Földrajzi szélességVSzabadIgenNemIgen
20Földrajzi hosszúságVSzabadIgenNemIgen

VII-II. táblázat: A számlahitelesítő és a kapcsolattartó személy adatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a nemzeti tisztviselő jóváhagyása?Megjelenik az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján?
1HitelesítőVListáról választandóIgenNemIgen
Vállalat neveVSzabadIgenNemIgen (1)
Vállalat szervezeti egységeVSzabadIgenNemIgen (1)
2A tagállami kapcsolattartó keresztneveVSzabadIgenNemIgen (1)
3A tagállami kapcsolattartó családneveVSzabadIgenNemIgen (1)
4A kapcsolattartó címe: országVElőre meghatározottIgenNemIgen (1)
5A kapcsolattartó címe: régió vagy államVSzabadIgenNemIgen (1)
6A kapcsolattartó címe: településVSzabadIgenNemIgen (1)
7A kapcsolattartó címe: postai irányítószámVSzabadIgenNemIgen (1)
8A kapcsolattartó címe: utcaVSzabadIgenNemIgen (1)
9A kapcsolattartó címe: házszámVSzabadIgenNemIgen (1)
10A kapcsolattartó telefonszáma (1)VSzabadIgenNemIgen (1)
11A kapcsolattartó telefonszáma (2)VSzabadIgenNemIgen (1)
12A kapcsolattartó e-mail címeVSzabadIgenNemIgen (1)
(1) Ezek az adatok nem kerülnek megjelenítésre, ha a számlatulajdonos a 75. cikk alapján külön kéri bizalmas kezelésüket.

4. A létesítmény nevének meg kell egyeznie az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó engedélyben feltüntetett névvel.

VIII. MELLÉKLET

A légijármű-üzemeltetői számlákra vonatkozóan a jegyzékkezelőnek szolgáltatandó adatok

1. A III-I. és a VII-II. táblázatban felsorolt adatok.

2. A III-I. táblázatban felsorolt adatok esetében számlatulajdonosként a légijármű-üzemeltetőt kell megadni. A számlatulajdonos neveként megadott névnek meg kell egyeznie a figyelemmelkísérési tervben szereplő névvel. Ha a figyelemmelkísérési tervben szereplő név elavult, akkor a cégjegyzékben található vagy az Eurocontrol által használt nevet kell megadni.

3. A VIII-I. táblázatban felsorolt adatok.

VIII-I. táblázat: A légijármű-üzemeltetői számla számlaadatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a nemzeti tisztviselő jóváhagyása?Megjelenik az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján?
1A légijármű-üzemeltető azonosítója (az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék állapítja meg)KSzabadNemIgen
2A 748/2009/EK bizottsági rendelet szerinti egyedi kódKSzabadIgenIgenIgen
3Hívójel (ICAO-kód)VSzabadIgenIgenIgen
4A figyelemmelkísérési terv azonosítójaKSzabadIgenIgenIgen
5A figyelemmelkísérési terv alkalmazásának első éveKSzabadNemIgen
6A figyelemmelkísérési terv lejártának éveVSzabadIgenIgenIgen

4. A hívójel a repülési terv 7. rovatában szereplő ICAO-kód, illetve ha az nem áll rendelkezésre, a légi jármű lajstromjele.

IX. MELLÉKLET

A meghatalmazott képviselőkre és a további meghatalmazott képviselőkre vonatkozóan a számlakezelőnek szolgáltatandó adatok

1. A IX-I. táblázatban felsorolt adatok.

IX-I. táblázat: A meghatalmazott képviselő adatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a nemzeti tisztviselő jóváhagyása?Megjelenik az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján?
1Személyazonosító számKSzabadNemn.a.Nem
2A meghatalmazott képviselő típusaKListáról választandóIgenNemIgen
3KeresztnévKSzabadIgenIgenNem (1)
4CsaládnévKSzabadIgenIgenNem (1)
5NévelőtétVSzabadIgenNemNem (1)
6Munkaköri beosztásVSzabadIgenNemNem (1)
Vállalat neveVSzabadIgenNemNem (1)
Vállalat szervezeti egységeVSzabadIgenNemNem (1)
7OrszágKElőre meghatározottNemn.a.Nem (1)
8Régió vagy államVSzabadIgenIgenNem (1)
9TelepülésKSzabadIgenIgenNem (1)
10Postai irányítószámKSzabadIgenIgenNem (1)
11Cím: utca és házszám, 1. sorKSzabadIgenIgenNem (1)
12Cím: utca és házszám, 2. sorVSzabadIgenIgenNem (1)
13Telefonszám (1)KSzabadIgenNemNem (1)
14MobilszámKSzabadIgenIgenNem (1)
15E-mail címKSzabadIgenIgenNem
16Születés dátumaKSzabadNemn.a.Nem
17Születés helye: településKSzabadNemn.a.Nem
18Születés helye: országK
18Választott nyelvVListáról választandóIgenNemNem
19Titoktartás szintjeVListáról választandóIgenNemNem
20A további meghatalmazott képviselő jogaiKTöbbszörös választásIgenNemNem
(1) Ezek az adatok csak akkor kerülnek megjelenítésre, ha a számlatulajdonos a 75. cikk alapján külön kéri nyilvánosságra hozatalukat.

2. A számlatulajdonos aláírt nyilatkozata arról, hogy az adott személyt meghatalmazott képviselőként vagy további meghatalmazott képviselőként megnevezi; a nyilatkozatban utalni kell arra, hogy a meghatalmazott képviselő jogosult a számlatulajdonos nevében ügyleteket kezdeményezni, illetőleg hogy a további meghatalmazott képviselő jogosult a számlatulajdonos nevében ügyleteket jóváhagyni, és meg kell jelölni az erre vonatkozó esetleges korlátozásokat.

3. Okirati bizonyíték az adott személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány;

b) útlevél.

4. Okirati bizonyíték az adott személy állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet;

b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány;

c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről;

d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak.

5. Az adott személyre vonatkozóan a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok.

6. Az e melléklet alapján okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott okiratok valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. A másolatot kérő tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

7. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a nemzeti tisztviselő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat.

8. A számlakezelő az e melléklet alapján szolgáltatandó okirati bizonyítékokat papíralapú okiratok helyett elektronikus mechanizmusok útján is ellenőrizheti.

X. MELLÉKLET

Az éves kibocsátásadatok bejelentésének formátuma

1. Az üzemeltetők kibocsátásadatainak a X-I. táblázatban felsorolt adatokat kell tartalmazniuk.

X-I. táblázat: Üzemeltetők kibocsátásadatai

ABC
1A létesítmény azonosítója
2Tárgyév
A kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyisége
tonnatonna CO2-egyenérték
3CO2
4N2O
5PFC-k
6ÖsszesenΣ (C2 + C3 + C4)

2. A légijármű-üzemeltetők kibocsátásadatainak a 2007/589/EK határozat XIV. melléklete 8. szakaszának 8. és 9. pontjában előírt adatokat kell tartalmazniuk.

3. A kibocsátásadatok bejelentésének elektronikus formátumát a 71. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban kell meghatározni.

XI. MELLÉKLET

Nemzetikiosztásiterv-tábla a 2008-2012. időszakra

Sor számMegnevezésIII. fejezet szerinti kibocsátási egységek számaAz adat megállapításának módja
A tagállam országkódjaKézi bevitel
1A létesítményeknek kiadandó kibocsátási egységek teljes számaAz 5–9. és a 12–16. sor összege
2A tartalékként visszatartott kibocsátási egységek összes számaKézi bevitel
3Az A. jelű létesítmény számlájának azonosítójaKézi bevitel
4Az A. jelű létesítménynek kiosztandó mennyiség:
5a 2008. évbenKézi bevitel
6a 2009. évbenKézi bevitel
7a 2010. évbenKézi bevitel
8a 2011. évbenKézi bevitel
9a 2012. évbenKézi bevitel
10A B. jelű létesítmény számlájának azonosítójaKézi bevitel
11A B. jelű létesítménynek kiosztandó mennyiség:
12a 2008. évbenKézi bevitel
13a 2009. évbenKézi bevitel
14a 2010. évbenKézi bevitel
15a 2011. évbenKézi bevitel
16a 2012. évbenKézi bevitel

XII. MELLÉKLET

Uniós légiközlekedési kiosztási tábla a 2008-2012. időszakra

Sor számMegnevezésII. fejezet szerinti kibocsátási egységek számaAz adat megállapításának módja
1A II. fejezet szerinti kibocsátási egységek EU-szintű teljes száma 2012-reKézi bevitel
22012-re még kiosztandó mennyiség:Az 1. sor 0,15-szerese; egyeznie kell a 3–5. sor összegével
3az 1. tagállam általKézi bevitel
4a 2. tagállam általKézi bevitel
5a 3. tagállam általKézi bevitel
62012-re már kiosztott mennyiség:Az 1. és a 2. sor különbsége; egyeznie kell a 7–9. sor összegével
7az 1. légijármű-üzemeltetőnekKézi bevitel
8a 2. légijármű-üzemeltetőnekKézi bevitel
9az n-edik számlatulajdonosnakKézi bevitel

XIII. MELLÉKLET

A központi tisztviselő információszolgáltatási kötelezettségei

A nyilvánosság felé szolgáltatandó információk

1. Az EUTL-nek az EUTL nyilvános internetes honlapján minden számlára vonatkozóan meg kell jelenítenie:

a) mindazokat az adatokat, amelyek a III-I., a VII-I., a VII-II., a VIII-I. és a IX-I. táblázat szerint "megjelennek az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján". Ezeket az adatokat 24 óránként frissíteni kell;

b) az egyes számlatulajdonosoknak a 40. cikk és a 41. cikk alapján kiosztott kibocsátási egységeket. Ezeket az adatokat 24 óránként frissíteni kell;

c) a 9. cikk (1) bekezdése szerinti számlastátust. Ezeket az adatokat 24 óránként frissíteni kell;

d) a 46. cikk alapján leadott kibocsátási egységek, KCSE-k és IKCS-k számát, valamint a leadott KCSE-k és IKCS-k egységazonosító kódját. A január 1-jétől május 15-ig terjedő időszakban leadott kibocsátási egységek, KCSE-k és IKCS-k számát csak május 15. után kell megjeleníteni. A május 15-től december 31-ig terjedő időszakban ezeket az adatokat 24 óránként frissíteni kell;

e) az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény X-edik évi hitelesített kibocsátásadatát és annak kiigazításait, az (X+1)-edik év április 1-jétől fogva;

f) egy arra utaló jelet és kijelentést, hogy az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény vagy légijármű-üzemeltető április 30-ig leadott-e legalább annyi kiotói egységet vagy kibocsátási egységet, amennyi megfelel az előző években általa összesen kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségének. A megjelenítendő jeleket és kijelentéseket a XIII-I. táblázat tartalmazza. A jelet május 1-jén kell frissíteni, és - a XIII-I. táblázat 5. sora szerinti * jellel való esetleges kiegészítéstől eltekintve - a következő év május 1-jéig változatlanul kell hagyni.

XIII-I. táblázat: A megfelelésre vonatkozó kijelentések

SorszámA 31. cikk szerinti állapotjelző értékeVan-e rögzítve hitelesített kibocsátásadat az előző teljes évre vonatkozóan?JelKijelentés
az EUTL nyilvános internetes honlapján való megjelenítésre
1NemnegatívVanA„Az április 30-ig leadott kibocsátási egységek, KCSE-k és IKCS-k száma legalább akkora, mint a hitelesített kibocsátásadat.”
2NegatívVanB„Az április 30-ig leadott kibocsátási egységek, KCSE-k és IKCS-k száma kisebb a hitelesített kibocsátásadatnál.”
3TetszőlegesNincsC„Az előző évi kibocsátásadatok rögzítése április 30-ig nem történt meg.”
4TetszőlegesNincs (mert a tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék felfüggesztette a kibocsátási egységek leadására vagy a hitelesített kibocsátásadatok frissítésére vonatkozó folyamat végrehajtását)X„A hitelesített kibocsátásadatok rögzítése és/vagy a leadás április 30-ig nem volt végrehajtható, mert a tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék felfüggesztette a kibocsátási egységek leadására vagy a hitelesített kibocsátásadatok frissítésére vonatkozó folyamat végrehajtását.”
5TetszőlegesVan vagy nincs (de az illetékes hatóság utólag módosította az adatot)* [az eredeti jel mögött]„A hitelesített kibocsátásadatokat az illetékes hatóság becsléssel állapította meg vagy kiigazította.”

2. Az EUTL-nek az EUTL nyilvános internetes honlapján meg kell jelenítenie és 24 óránként frissítenie kell a következő általános adatokat:

a) minden egyes tagállam nemzetikiosztásiterv-tábláját, a 37. cikk alapján esetleg tett kiigazítások jelzésével együtt;

b) az uniós légiközlekedési kiosztási táblát, a 38. cikk alapján esetleg tett kiigazítások jelzésével együtt;

c) a 2006/780/EK bizottsági határozat ( 16 ) alapján a tartalékokra vonatkozóan esetleg összeállított táblázatot;

d) az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett ügyfélszámlákon összesen található kibocsátási egységek, KCSE-k és IKCS-k előző napi összmennyiségét;

e) az összes leadott kibocsátási egység, IKCS és KCSE egységazonosítójának felsorolását, megjelölve azokat az egységeket, amelyek már nem a leadás célszámláján, hanem valamelyik közönséges ügyfélszámlán vagy üzemeltetői számlán találhatók. Az IKCS-k és a KCSE-k esetében meg kell jeleníteni a projekt nevét, a származási országot és a projekt azonosítóját is;

f) az IKCS-ktől és a KCSE-ktől eltérő azon kiotói egységek felsorolását, amelyek az I. melléklet 1. pontjának megfelelően az egy adott nemzeti tisztviselő által kezelt ügyfélszámlákon tarthatók;

g) azon IKCS-k és KCSE-k összes számát, amelyeket az egyes tagállamok üzemeltetői az egyes időszakokra vonatkozóan a 2003/87/EK irányelv 11a. cikkének (1) bekezdése alapján leadhatnak;

h) a nemzeti tisztviselők által a 76. cikk alapján felszámított díjakat.

3. Az EUTL-nek saját nyilvános internetes honlapján minden év április 30-án meg kell jelenítenie a következő általános adatokat:

a) azon leadott kibocsátási egységek százalékos arányát tagállamonkénti bontásban, amelyek leadása az előző naptári évben arról a számláról történt, amelyre eredetileg kiosztották őket;

b) az előző naptári évre bevitt hitelesített kibocsátásadatok összegét az azt megelőző évre bevitt hitelesített kibocsátásadatok összegének százalékában, tagállamonkénti bontásban;

c) az egyes tagállamok által kezelt számlák százalékos arányát az előző naptári évben kibocsátási egységekre és kiotói egységekre vonatkozóan teljesített átruházási ügyletek számában és volumenében;

d) az egyes tagállamok által kezelt számlák százalékos arányát az előző naptári évben kibocsátási egységekre és kiotói egységekre vonatkozóan különböző tagállamok által kezelt számlák között teljesített átruházási ügyletek számában és volumenében.

4. Az EUTL-nek az EUTL nyilvános internetes honlapján az EUTL-ben nyilvántartásba vett minden teljesített ügyletről a kérdéses adat nyilvántartásba vételét követő ötödik év január 1-jén meg kell jelenítenie:

a) azon számla tulajdonosának nevét és azonosítóját, amelyről az átvezetés történt;

b) azon számla tulajdonosának nevét és azonosítóját, amelyre az átvezetés történt;

c) az ügyletben érintett kibocsátási egységek vagy kiotói egységek mennyiségét, a kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódjának és a kiotói egységek egységazonosító sorszáma egyedi számszerű értékének megadása nélkül;

d) az ügylet azonosító kódját;

e) az ügylet teljesítésének dátumát és időpontját (közép-európai idő szerint);

f) az ügylet típusát.

A számlatulajdonosok felé szolgáltatandó információk

5. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek - az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának azon területén, amelyhez csak a számlatulajdonos férhet hozzá - közzé kell tennie és valós időben frissítenie kell:

a) az aktuálisan a számlán tartott kibocsátási egységek és kiotói egységek mennyiségét, a kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódjának és a kiotói egységek egységazonosító sorszáma egyedi számszerű értékének megadása nélkül;

b) a számlatulajdonos által kezdeményezett, de még nem teljesített ügyletek felsorolását, minden ügylet esetében feltüntetve:

i. a 4. pont szerinti adatokat;

ii. az ügylet kezdeményezésének dátumát és időpontját (közép-európai idő szerint);

iii. az ügylet aktuális státusát;

iv. a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL által végrehajtott ellenőrzések során esetleg generált válaszkódokat;

c) a már teljesített ügyletek nyomán a számlára átvezetett kibocsátási egységek és kiotói egységek felsorolását, minden ügylet esetében a 4. pont szerinti adatok feltüntetésével;

d) a már teljesített ügyletek nyomán a számláról átvezetett kibocsátási egységek és kiotói egységek felsorolását, minden ügylet esetében a 4. pont szerinti adatok feltüntetésével.

A nemzeti tisztviselők felé szolgáltatandó információk

6. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek - az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának azon területén, amelyhez csak a nemzeti tisztviselők férhetnek hozzá - közzé kell tennie:

a) a kibocsátáskereskedelmi rendszerbeli központi elszámolószámla, az átjárói összesítő letéti számla, az uniós kibocsátásiegység-elvetési számla és a légiközlekedési leadási elkülönítő számla aktuális egyenlegét és a felsorolt számlákat érintő korábbi ügyletek adatait;

b) azon számlatulajdonosok és meghatalmazott képviselők adatait, akiknek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett bármely számla vonatkozásában a nemzeti tisztviselő a 27. cikk alapján felfüggesztette a hozzáférését.

( 1 ) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

( 2 ) HL L 49., 2004.2.19., 1. o.

( 3 ) HL L 140., 2009.6.5., 63. o.

( 4 ) HL L 8., 2009.1.13., 3. o.

( 5 ) HL L 271., 2008.10.11., 3. o.

( 6 ) HL L 386., 2004.12.29., 1. o.

( 7 ) HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

( 8 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 9 ) HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

( 10 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 11 ) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

( 12 ) HL L 229., 2007.8.31., 1. o.

( 13 ) HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

( 14 ) HL L 31., 2001.2.2., 21. o.

( 15 ) HL L 315, 2011.11.29., 1. o.

( 16 ) HL L 316., 2006.11.16., 12. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0920 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0920&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R0920-20130504 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R0920-20130504&locale=hu

Tartalomjegyzék