32011R1193[1]

A Bizottság 1193/2011/EU rendelete ( 2011. november 18. ) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-jén kezdődő kereskedési időszakát és azt követő kereskedési időszakait szolgáló uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, valamint a 2216/2004/EK és a 920/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1193/2011/EU RENDELETE

(2011. november 18.)

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-jén kezdődő kereskedési időszakát és azt követő kereskedési időszakait szolgáló uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, valamint a 2216/2004/EK és a 920/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikkére,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló, 2004. február 11-i 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (2) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének második mondatára,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2003/87/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése értelmében a 2012. január 1-jétől kezdődően kiadott valamennyi kibocsátási egységet az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben, a tagállamok által kezelt számlákon kell tartani. A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2010. október 7-i 920/2010/EU bizottsági rendelet (3) rendelkezik erről az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékről.

(2) A 2003/87/EK irányelvet jelentős mértékben módosította a 2009/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), ami nagyobb mértékű változtatásokat tesz szükségessé a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszeren. A módosításokat a 2013-ban kezdődő kereskedési időszaktól fogva kell alkalmazni. Jelenleg nincs olyan, a Kiotói Jegyzőkönyv helyébe lépő nemzetközi megállapodás, amelyet a tagállamoknak 2012 után alkalmazniuk kellene. Az 1031/2010/EU bizottsági rendeletnek (5) megfelelően a légi közlekedési kibocsátási egységek 2012-től az általános célú kibocsátási egységekhez hasonló módon, árverés útján kerülnek értékesítésre. Ezért az egyértelműség érdekében, figyelemmel a sürgős igényekre, indokolt a 2003/87/EK irányelv 19. cikke alapján olyan új rendeletet elfogadni, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-jén kezdődő és azt követő kereskedési időszakaira alkalmazandó. Indokolt, hogy ezt a rendeletet már a 2012-ben árverés útján értékesítendő légi közlekedési kibocsátási egységekre is alkalmazni kelljen.

(3) Indokolt, hogy a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet (6), valamint a 920/2010/EU rendelet a 2008-tól 2012-ig tartó kereskedési időszakra és a Kiotói Jegyzőkönyvből fakadó kötelezettségekre e rendelettel párhuzamosan továbbra is alkalmazandó legyen. Egyes sürgős biztonsági rendelkezések azonnali hatályú beépítése és egyéb kiigazítások végrehajtása céljából a 2216/2004/EK és a 920/2010/EU rendeletet ugyanakkor módosítani kell.

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy a kiotói egységek és a kibocsátási egységek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben egyazon számlákon legyenek tarthatók, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek meg kell felelnie a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozóan az UNFCCC részes feleinek egyben a Kiotói Jegyzőkönyvben részes felek találkozójaként szolgáló konferenciája 12/CMP.1. határozatával elfogadott funkcionális és műszaki előírásoknak.

(5) A 2003/87/EK irányelv 20. cikke értelmében a kibocsátási egységek kiadásának, átruházásainak és törlésének nyilvántartására független ügyleti jegyzőkönyvet (European Union Transaction Log, a továbbiakban: európai uniós ügyleti jegyzőkönyv, EUTL) kell létrehozni. A 280/2004/EK határozat 6. cikkének (2) bekezdése szerint a kibocsátható mennyiségi egységek, az eltávolítási egységek, a kibocsátáscsökkentési egységek és az igazolt kibocsátáscsökkentések kiadására, birtoklására, átruházására, megszerzésére, törlésére és visszavonására, valamint a kibocsátható mennyiségi egységek, a kibocsátáscsökkentési egységek és az igazolt kibocsátáscsökkentések átvitelére vonatkozó információkat az ügyleti jegyzőkönyv rendelkezésére kell bocsátani.

(6) A 280/2004/EK határozat 6. cikke arra kötelezi az Uniót és tagállamait, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és az EUTL létrehozására és üzemeltetésére a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozóan a 12/CMP.1. határozattal elfogadott funkcionális és műszaki előírásokat alkalmazzák.

(7) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek tartalmaznia kell a 2003/87/EK irányelv végrehajtásához szükséges számlákat. A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszer integritása és a rendszerben tárolt információkhoz való nyilvános hozzáférés biztosítása érdekében minden számlát egységesített eljárásokkal kell létrehozni. A kibocsátási egységeket az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben kell kiadni.

(8) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül a kibocsátási egységekkel végzett ügyleteket olyan kommunikációs kapcsolaton keresztül célszerű végrehajtani, amely az EUTL-re is kiterjed, miközben a kiotói egységekkel végzett ügyleteket olyan kommunikációs kapcsolaton keresztül célszerű végrehajtani, amely az EUTL-re és az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye (United Nations Framework Convention on Climate Change, a továbbiakban: UNFCCC) nemzetközi ügyleti jegyzőkönyvére (International Transaction Log, a továbbiakban: ITL) egyaránt kiterjed.

(9) A szabálytalanságok megelőzése érdekében célszerű, hogy az EUTL automatikus ellenőrzéseket végezzen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben a kibocsátási egységekkel, a hitelesített kibocsátásadatokkal, a számlákkal és a kiotói egységekkel végrehajtott összes folyamaton, az ITL pedig automatikus ellenőrzéseket végezzen a kiotói egységekkel végrehajtott összes folyamaton. Annak érdekében, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben végzett ügyletek megfeleljenek a 2003/87/EK irányelvben foglalt, valamint az UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján kidolgozott követelményeknek, az ellenőrzéseken meg nem felelő folyamatokat meg kell szakítani.

(10) A számlanyitás, a hitelesítés és a hozzáférési jogosultságok vonatkozásában olyan megfelelő és összehangolt követelményeket indokolt alkalmazni, amelyek biztosítják a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek integrált rendszerében található adatok védelmét és a csalás megelőzését. A jövőre nézve megfontolandó e követelmények felülvizsgálata oly módon, hogy az arányosság elvének figyelembevétele mellett nagyobb eredményességet legyenek képesek biztosítani. Indokolt továbbá gondoskodni a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben szereplő folyamatokra, üzemeltetőkre és személyekre vonatkozó adatok megőrzéséről.

(11) A központi tisztviselőnek - egyrészt az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL rendelkezésre állásának biztosításához szükséges ésszerű lépések megtételével, másrészt pedig azzal, hogy megfelelő megbízhatóságú rendszerek és eljárások révén biztosítja a releváns adatok védelmét - gondoskodnia kell arról, hogy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszer működését a lehető legkisebb mértékben befolyásolják üzemszünetek.

(12) Mivel a kibocsátási egységek és a kiotói egységek csak dematerializált formában léteznek és helyettesíthetők, a rájuk vonatkozó tulajdonjog megállapításakor indokolt azon számla létéből kiindulni, amelyen az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül találhatók. Emellett a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben rögzített ügyletek érvénytelenítésével, valamint az érvénytelenítés által a rendszerben és a piacon előidézett esetleges zavarokkal összefüggő kockázatok mérséklése érdekében helyénvaló gondoskodni a kibocsátási egységek és a kiotói egységek teljes mértékű helyettesíthetőségéről. Helyénvaló különösen úgy rendelkezni, hogy az ügyletek egy, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék saját szabályai szerinti időpillanatot követően már csak az említett szabályoknak megfelelően legyenek visszafordíthatók, visszavonhatók vagy érvényteleníthetők. E rendelet egyetlen rendelkezése sem akadályozhatja meg a számlatulajdonost vagy más személyt az őt a rendszerben rögzített ügyletekkel összefüggésben jogszabály alapján - például csalás vagy technikai hiba esetén - az alapul szolgáló ügyletből fakadóan megillető visszakövetelési vagy kártérítési jog gyakorlásában vagy igény érvényesítésében mindaddig, amíg ez az ügylet visszafordítását, visszavonását vagy érvénytelenítését nem eredményezi. Ugyanakkor a kibocsátási egységeket, illetőleg a kiotói egységeket jóhiszeműen megszerző személyek védelmét is biztosítani kell.

(13) Mivel indokolt lehet további számlatípusokat bevezetni, valamint lehetőséget biztosítani a kibocsátási egységek, illetőleg a kiotói egységek harmadik személyek javára történő birtoklására vagy biztosítékként való felhasználására, ezeket a kérdéseket e rendelet egy későbbi felülvizsgálata alkalmával meg kell vizsgálni.

(14) A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (7) és a 13/CMP.1. határozattal összhangban annak biztosítására, hogy a nyilvánosság - meghatározott titoktartási követelmények teljesítése mellett - hozzáférhessen a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek integrált rendszerében található információkhoz, rendszeres jelleggel konkrét tartalmú tájékoztatást indokolt adni.

(15) Abban a körben, amelyben azok az e rendelet alapján nyilvántartott, kezelt és feldolgozott adatokra alkalmazandók, tiszteletben szükséges tartani a személyes adatok feldolgozásával és szabad áramlásával összefüggésben a személyek védelmére vonatkozó uniós jogi aktusok, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8), az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) rendelkezéseit.

(16) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2013. január 1-jén kezdődő kereskedési időszakot és az azt követő kereskedési időszakokat szolgáló uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékre és a 2003/87/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdésében előírt független ügyleti jegyzőkönyvre vonatkozó általános, operatív és karbantartási követelményeket állapítja meg.

Ez a rendelet az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az ITL közötti kommunikáció rendszerét is szabályozza.

2. cikk

Hatály

Ez a rendelet az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-jén kezdődő kereskedési időszakára és azt követő kereskedési időszakaira vonatkozóan létrehozott kibocsátási egységekre alkalmazandó.

Ez a rendelet a 2012. január 1-jétől2012. december 31-ig tartó kereskedési időszakra vonatkozóan létrehozott, árverés útján történő értékesítésre szánt légi közlekedési kibocsátási egységekre is alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, e rendelet alkalmazásában a 2003/87/EK irányelv fogalommeghatározásai irányadók. E rendelet alkalmazásában ezen túlmenően az 1031/2010/EU rendelet 3. cikkében és a 2011/278/EU bizottsági határozat (11) 3. cikkében foglalt fogalommeghatározások is irányadók. E rendelet alkalmazásában továbbá:

1. "számlatulajdonos": a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerben számlával rendelkező természetes vagy jogi személy;

2. "központi tisztviselő": a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 20. cikke alapján kijelölt személy;

3. "illetékes hatóság": valamely tagállam által a 2003/87/EK irányelv 18. cikke alapján kijelölt hatóság vagy hatóságok;

4. "külső platform": az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékkel összefüggő funkciók automatizálása céljából biztonságos úton az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékhez kapcsolt külső rendszer;

5. "hitelesítő": a 2007/589/EK bizottsági határozat (12) I. melléklete 2. szakaszának 5. m) pontja szerinti hitelesítő;

6. "kibocsátható mennyiségi egység", "KME": a 280/2004/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdése alapján kiadott egység;

7. "légi közlekedési kibocsátási egység", "lkEUKE": a 2003/87/EK irányelv 3c. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott kibocsátási egység;

8. "általános célú kibocsátási egység", "EUKE": a 2003/87/EK irányelv alapján létrehozott minden más kibocsátási egység;

9. "hosszú távú IKCS", "htIKCS": a tiszta fejlesztési mechanizmus alapján végzett erdősítési vagy újraerdősítési projekttevékenységre kiadott olyan egység, amely - a részes feleknek egyben a Kiotói Jegyzőkönyvben részes felek találkozójaként szolgáló konferenciája 5/CMP.1. határozata értelmében - a tiszta fejlesztési mechanizmus szerinti azon erdősítési vagy újraerdősítési projekttevékenység kibocsátáscsökkentési jóváírási időszakának végén jár le, amelyre kiadták;

10. "eltávolítási egység", "ETE": a Kiotói Jegyzőkönyv 3. cikke alapján kiadott egység;

11. "ideiglenes IKCS", "iIKCS": a tiszta fejlesztési mechanizmus alapján végzett erdősítési vagy újraerdősítési projekttevékenységre kiadott olyan egység, amely - az 5/CMP.1. határozat értelmében - a kiadásának időpontja szerintit követő kiotói kötelezettségvállalási időszak végén jár le;

12. "kiotói egység": a KME, a KCSE, az IKCS, az ETE, a htIKCS és az iIKCS;

13. "folyamat": kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben számlára vagy egységre irányuló művelet végrehajtásának automatizált műszaki eszköze;

14. "ügylet": olyan folyamat az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben, amelynek keretében kibocsátási egység vagy kiotói egység egy számláról egy másik számlára kerül átvezetésre;

15. "leadás": kibocsátási egység vagy kiotói egység elszámolása üzemeltető vagy légijármű-üzemeltető által saját létesítménye vagy légi járművei hitelesített kibocsátásadatainak terhére;

16. "törlés": kiotói egység hitelesített kibocsátásadatok terhére történő elszámolás nélküli, végleges kiiktatása annak birtokosa által;

17. "elvetés": kibocsátási egység hitelesített kibocsátásadatok terhére történő elszámolás nélküli, végleges kiiktatása annak birtokosa által;

18. "megszüntetés": kiotói egység elszámolása kiotói fél által saját bejelentett kibocsátásadatai terhére;

19. "pénzmosás": a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (13) 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott magatartás;

20. "súlyos bűncselekmény": a 2005/60/EK irányelv 3. cikkének 5. pontjában meghatározott cselekmény;

21. "terrorizmus finanszírozása": a 2005/60/EK irányelv 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott magatartás;

22. "nemzeti tisztviselő": valamely tagállam joghatósága alá tartozó ügyfélszámláknak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a tagállam nevében való kezeléséért felelős, a 7. cikknek megfelelően kijelölt személy;

23. az "igazgatók" fogalma kiterjed azokra a személyekre, akik az adott jogi személy napi szintű működését ténylegesen irányítják;

24. "közép-európai idő": a 2000/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (14) 1., 2. és 3. cikke értelmében vett nyári időszámítási időszak idején a közép-európai nyári idő.

II. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉKRENDSZER

4. cikk

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék

(1) Létrejön az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-jén kezdődő kereskedési időszakát és azt követő kereskedési időszakait szolgáló uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék.

(2) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket a központi tisztviselő üzemelteti és tartja fenn.

(3) A tagállamok a 2003/87/EK irányelv 19. cikkéből fakadó kötelezettségeik teljesítése, valamint a kibocsátási egységekkel való pontos elszámolásnak e rendelet hatálya alatt történő biztosítása érdekében az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket veszik igénybe. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a nemzeti tisztviselők és a számlatulajdonosok számára az e rendeletben előírt folyamatokat kell biztosítania.

(4) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek meg kell felelnie a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozóan a 12/CMP.1. határozat alapján kidolgozott funkcionális és műszaki előírásoknak, valamint a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban megállapított hardver-, hálózati, szoftver- és biztonsági követelményeknek.

5. cikk

Az európai uniós ügyleti jegyzőkönyv

(1) A 2003/87/EK irányelv 20. cikke alapján, az e rendelet hatálya alá tartozó ügyletek céljára, szabványosított elektronikus adatbázis formájában létrejön az EUTL. Az EUTL egyben a 280/2004/EK határozat 6. cikkének (2) bekezdése alapján hozzáférhetővé tett kiotói egységek birtoklásával és átruházásaival összefüggő információk teljes körű nyilvántartására is szolgál.

(2) A központi tisztviselő az EUTL-t e rendelet rendelkezéseinek megfelelően üzemelteti és tartja fenn.

(3) Az EUTL-nek alkalmasnak kell lennie az e rendeletben említett valamennyi folyamat ellenőrzésére és nyilvántartására, és meg kell felelnie a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozóan a 12/CMP.1. határozat alapján kidolgozott funkcionális és műszaki előírásoknak, valamint a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban megállapított hardver-, hálózati és szoftverkövetelményeknek.

(4) Az EUTL-nek alkalmasnak kell lennie a III-V. fejezetben körülírt valamennyi folyamat nyilvántartására.

6. cikk

Kommunikációs kapcsolatok a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek, az ITL és az EUTL között

(1) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek - azon ügyletek továbbítása érdekében, amelyek kiotói egységek számlák közötti átvezetését igénylik - kommunikációs kapcsolatot kell fenntartania az ITL-lel.

(2) Emellett - az (1) bekezdésben körülírt ügyletek nyilvántartásba vétele és ellenőrzése céljából - az EUTL-nek is fenn kell tartania kommunikációs kapcsolatot az ITL-lel.

(3) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek mindezek mellett - a kibocsátási egységek átvezetésével járó ügyletek és a III. fejezetben előírt számlavezetési folyamatok ellenőrzése és nyilvántartásba vétele céljából - közvetlen kommunikációs kapcsolatot is kell fenntartania az EUTL-lel. Minden olyan ügyletet, amely kibocsátási egységeket érint, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben kell lebonyolítani, és az EUTL-nek kell nyilvántartásba vennie és ellenőriznie.

(4) A központi tisztviselő korlátozott funkcionalitású kommunikációs kapcsolatot hozhat létre az EUTL és valamely csatlakozásra váró ország kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéke között annak lehetővé tétele céljából, hogy ezek a jegyzékek az EUTL-en keresztül kapcsolatot tartsanak fenn az ITL-lel, és rögzítsék az EUTL-ben az üzemeltetők hitelesített kibocsátásadatait. E kommunikációs kapcsolat létrehozása előtt ezeknek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeknek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek valamennyi kötelező tesztelési és inicializálási eljárását sikeresen teljesíteniük kell.

7. cikk

A központi tisztviselő és a nemzeti tisztviselők

(1) Minden tagállam kijelöl egy nemzeti tisztviselőt. A tagállam a saját számláihoz és az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben található, saját joghatósága alá tartozó számlákhoz csak nemzeti tisztviselőjén keresztül férhet hozzá, és azokat csak nemzeti tisztviselőjén keresztül kezelheti.

(2) A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy a nemzeti tisztviselők, a központi tisztviselő és a számlatulajdonosok között ne álljon fenn összeférhetetlenség.

(3) Minden tagállam megküldi a Bizottságnak nemzeti tisztviselőjének nevét és elérhetőségi adatait, beleértve azt a veszélyhelyzeti telefonszámot is, amely a biztonsági vonatkozású váratlan események bekövetkeztekor hívható.

(4) A Bizottság e rendelet végrehajtásáról az egyes tagállamok nemzeti tisztviselőjével és a központi tisztviselővel koordinált módon gondoskodik. A Bizottság ennek keretében egyeztet különösen az Éghajlatváltozási Bizottság jegyzékkezelői munkacsoportjával a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek üzemeltetéséhez és az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó kérdésekről és eljárásokról. A jegyzékkezelői munkacsoport 2012. március 31-ig megállapítja a központi tisztviselő és a nemzeti tisztviselők közötti együttműködés rendjét, beleértve az e rendelet végrehajtását szolgáló közös üzemeltetési eljárásokat, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék változásainak és váratlan eseményeinek kezelésére szolgáló eljárásokat, valamint az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL működését és megbízhatóságát biztosító műszaki előírásokat is. A jegyzékkezelői munkacsoport eljárási szabályzatát az Éghajlatváltozási Bizottság fogadja el.

(5) A központi tisztviselő, az illetékes hatóságok és a nemzeti tisztviselők csak a feladatuk ellátásához szükséges folyamatokat hajthatják végre.

III. FEJEZET

SZÁMLÁK

1. SZAKASZ

Valamennyi számlára vonatkozó közös rendelkezések

8. cikk

Számlák

(1) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek az I. mellékletben megjelölt számlákat kell tartalmaznia.

(2) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett különböző típusú számlák az I. mellékletben megjelölt típusú egységek tartására szolgálnak.

9. cikk

A számlák státusa

(1) A számlák státusa nyitott, zárolt, kizárt vagy lezárt lehet.

(2) Zárolt számláról - az egységek leadása, a hitelesített kibocsátásadatok rögzítése és a számlaadatok aktualizálása kivételével - folyamat nem kezdeményezhető.

(3) Lezárt számláról folyamat nem kezdeményezhető. A lezárt számla nem nyitható meg újból, és egységátvezetéseket nem fogadhat.

(4) Ha egy létesítmény a 2003/87/EK irányelv 27. cikke alapján kivételre kerül az uniós rendszerből, akkor a nemzeti tisztviselő a megfelelő üzemeltetői számla státusát a kizárás időtartamára kizártra állítja.

(5) Ha egy illetékes hatóság olyan értelmű értesítést küld, amely szerint a valamely légijármű-üzemeltető által végzett repülések a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének megfelelően többé nem tartoznak az uniós rendszer hatálya alá, akkor a nemzeti tisztviselő a megfelelő légijármű-üzemeltetői számla státusát kizártra állítja és ebben az állapotban tartja mindaddig, amíg az illetékes hatóság olyan értelmű értesítést nem küld, hogy az adott légijármű-üzemeltető által végzett repülések ismét az uniós rendszer hatálya alá tartoznak.

10. cikk

A számlák kezelése

(1) Minden számlához számlakezelőt kell rendelni, aki a számla kezeléséért valamely tagállam vagy az Unió nevében felelős.

(2) Az egyes számlatípusokhoz tartozó számlák kezelőjét az I. melléklet jelöli meg.

(3) A számlakezelő feladata a számla megnyitása és felfüggesztése, a számlákhoz való hozzáférés korlátozása, a számla lezárása, a meghatalmazott képviselők jóváhagyása, a számlaadatok azon módosításainak jóváhagyása, amelyek a számlakezelő jóváhagyását igénylik, valamint a számlatulajdonos által a 21. cikk (5) bekezdése alapján kért ügyletek kezdeményezése.

(4) A tisztviselő megkövetelheti a számlatulajdonosoktól és a számlaképviselőktől, hogy vállalják az e rendelettel összhangban megállapított, ésszerű feltételek betartását.

(5) A számlák a számlakezelő szerinti tagállam joghatósága alá tartoznak, és azokra a számlakezelő szerinti tagállam joga irányadó; a számlán lévő egységek a tagállam területén lévőknek minősülnek.

11. cikk

Értesítések a központi tisztviselő részéről

A központi tisztviselő a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban meghatározott automatikus mechanizmus révén értesíti a számlaképviselőket és a számlakezelőt a számlához kapcsolódó folyamatok kezdeményezéséről és teljesítéséről vagy megszakításáról, valamint a számla státusának mindennemű megváltozásáról.

2. SZAKASZ

Számlák megnyitása és aktualizálása

12. cikk

Technikai számlák megnyitása

A II. mellékletben előírt adatok átvételét követően húsz munkanapon belül a központi tisztviselő megnyitja az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék valamennyi technikai számláját.

13. cikk

Árverési kézbesítőszámla megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

(1) Az 1031/2010/EU rendelet értelmében vett árverező, aukciós platform, klíringrendszer vagy elszámolórendszer igényelheti a nemzeti tisztviselőnél, hogy részére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben árverési kézbesítőszámlát nyisson. A számlanyitást igénylő személy köteles átadni a III. mellékletben előírt információkat.

(2) A nemzeti tisztviselő az (1) bekezdésben és a 22. cikkben előírt információk hiánytalan átvétele után húsz munkanapon belül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben megnyitja az árverési kézbesítőszámlát, vagy értesíti a számlanyitást igénylő személyt arról, hogy a számlanyitást a 20. cikk alapján megtagadja.

14. cikk

Üzemeltetői számlák megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

(1) Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó engedély hatálybalépését követően húsz munkanapon belül az érintett illetékes hatóság vagy az üzemeltető átadja az érintett nemzeti tisztviselőnek az V. mellékletben előírt információkat, és felkéri a nemzeti tisztviselőt az üzemeltetői számlának az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben történő megnyitására.

(2) A nemzeti tisztviselő az (1) bekezdésben és a 22. cikkben előírt információk hiánytalan átvétele után húsz munkanapon belül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben külön üzemeltetői számlát nyit minden egyes létesítmény részére, vagy értesíti a számlatulajdonos-jelöltet arról, hogy a számlanyitást a 20. cikk alapján megtagadja.

15. cikk

Légijármű-üzemeltetői számlák megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

(1) A légijármű-üzemeltető figyelemmelkísérési tervének jóváhagyását követően húsz munkanapon belül az illetékes hatóság vagy a légijármű-üzemeltető átadja az érintett nemzeti tisztviselőnek a VI. mellékletben előírt információkat, és felkéri a nemzeti tisztviselőt a légijármű-üzemeltetői számlának az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben történő megnyitására.

(2) Minden légijármű-üzemeltető számára pontosan egy légijármű-üzemeltetői számlát kell megnyitni.

(3) A nemzeti tisztviselő az (1) bekezdésben és a 22. cikkben előírt információk hiánytalan átvétele után negyven munkanapon belül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben külön légijármű-üzemeltetői számlát nyit minden egyes légijármű-üzemeltető részére, vagy értesíti a számlatulajdonos-jelöltet arról, hogy a számlanyitást a 20. cikk alapján megtagadja.

(4) A légijármű-üzemeltetői számla státusát zároltról nyitottra kell állítani akkor, ha a 32. cikk (1)-(5) bekezdése szerint megtörtént a hitelesített kibocsátásadatok rögzítése, és a 34. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott megfelelőségi állapotjelző értéke legalább nulla. A számla státusát ennél korábban kell zároltról nyitottra állítani, ha a számlatulajdonos - kereskedés folytatása céljából - felkéri a nemzeti tisztviselőt számlája aktiválására, és kérésében átadja legalább mindazt, amit a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírások ebből a célból megkövetelnek.

16. cikk

Közönséges ügyfélszámlák és kereskedési számlák megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

(1) A közönséges ügyfélszámlának vagy kereskedési számlának az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben történő megnyitása iránti igényt a számlatulajdonos-jelölt a nemzeti tisztviselőhöz nyújtja be. A számlatulajdonos-jelölt köteles átadni a nemzeti tisztviselő által megkövetelt információkat, amelyeknek legalább a III. mellékletben előírt adatokat kell tartalmazniuk.

(2) A nemzeti tisztviselő tagállama a közönséges ügyfélszámlák és a kereskedési számlák megnyitását ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a számlatulajdonos-jelöltnek állandó lakóhellyel kell rendelkeznie vagy be kell lennie jegyezve a számlát kezelő nemzeti tisztviselő tagállamában.

(3) A nemzeti tisztviselő tagállama a közönséges ügyfélszámlák és a kereskedési számlák megnyitását ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a számlatulajdonos-jelölteknek héaazonosító számmal kell rendelkezniük a számlát kezelő nemzeti tisztviselő tagállamában.

(4) A nemzeti tisztviselő az (1) bekezdésben és a 22. cikkben előírt információk hiánytalan átvétele után húsz munkanapon belül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben megnyitja a közönséges ügyfélszámlát vagy kereskedési számlát, vagy értesíti a számlatulajdonos-jelöltet arról, hogy a számlanyitást a 20. cikk alapján megtagadja.

17. cikk

Nemzeti folyószámlák megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

A tagállam illetékes hatósága utasítja a nemzeti tisztviselőt arra, hogy a II. mellékletben előírt adatok átvételét követően húsz munkanapon belül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben nemzeti folyószámlát nyisson a tagállam számára.

18. cikk

Külsőplatform-számlák megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

(1) A külső platformok igényelhetik, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben különleges számlával (a továbbiakban: külsőplatform-számla) rendelkezzenek. Ezt az igényüket a nemzeti tisztviselőnél jelzik. A számlanyitást igénylő személy köteles átadni a nemzeti tisztviselő által megkövetelt információkat. Ezeknek az információknak legalább a III. mellékletben meghatározott adatokat kell magukban foglalniuk, továbbá bizonyítékot kell tartalmazniuk arra vonatkozóan, hogy a külső platform az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által e rendelet alapján nyújtottal megegyező vagy annál magasabb szintű biztonságot nyújt.

(2) A nemzeti tisztviselők gondoskodnak arról, hogy a külső platformok megfeleljenek a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban megállapított technikai és biztonsági követelményeknek.

(3) A nemzeti tisztviselő az (1) bekezdésben és a 22. cikkben előírt információk hiánytalan átvétele után húsz munkanapon belül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben megnyitja a külsőplatform-számlát, vagy értesíti a központi tisztviselőt vagy a számlanyitást igénylő személyt arról, hogy a számlanyitást a 20. cikk alapján megtagadja.

(4) A 21. cikk (3) bekezdése alkalmazásában nem szükséges további meghatalmazott képviselő jóváhagyása az ügylet kezdeményezéséhez, ha az ügyletet mentességet élvező külső platform kezdeményezi. A külső platform számára ilyen mentességet a nemzeti tisztviselő biztosíthat abban az esetben, ha a külső platform azt írásban kéri, és egyúttal bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy biztonsági rendszere legalább a 21. cikk (3) bekezdésben meghatározott követelménnyel azonos szintű biztonságot nyújt. Az alkalmazandó műszaki és biztonsági minimumkövetelményeket a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban kell megállapítani. A nemzeti tisztviselő az ilyen irányú kérésekről haladéktalanul értesíti a Bizottságot. Az e bekezdés alapján biztosított mentességeket a Bizottság nyilvánosan közzéteszi.

19. cikk

Hitelesítői számlák megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

(1) A hitelesítői számlának az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben történő megnyitása iránti igényt a nemzeti tisztviselőhöz kell benyújtani. A számlanyitást igénylő személy köteles átadni a nemzeti tisztviselő által megkövetelt információkat, amelyeknek tartalmazniuk kell a II. és a IV. mellékletben előírt adatokat.

(2) A nemzeti tisztviselő az e cikk (1) bekezdésében és a 22. cikkben előírt információk hiánytalan átvétele után húsz munkanapon belül az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben megnyitja a hitelesítői számlát, vagy értesíti a számlatulajdonos-jelöltet arról, hogy a számlanyitást a 20. cikk alapján megtagadja.

20. cikk

A számlanyitás megtagadása

(1) A nemzeti tisztviselő ellenőrzi a számlanyitás igénylésekor átadott információk és okiratok hiánytalan, naprakész, pontos és valós voltát.

(2) A nemzeti tisztviselő a számlanyitást megtagadhatja:

a) ha az átadott információk és okiratok hiányosak, nem naprakészek vagy másként pontatlanok vagy hamisak;

b) ha a számlatulajdonos-jelölttel - vagy jogi személy számlatulajdonos-jelölt esetében bármely igazgatóval - szemben kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat van folyamatban, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható, vagy ilyen bűncselekmény elkövetéséért az adott személyt az elmúlt öt évben elítélték;

c) ha a nemzeti tisztviselő alapos okkal feltételezi, hogy a számlát kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel kapcsolatos csalás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása vagy más súlyos bűncselekmény elkövetése céljára felhasználhatják;

d) a nemzeti jogban meghatározott okból.

(3) Ha a nemzeti tisztviselő a számlanyitást megtagadja, a számlanyitást igénylő személy a nemzeti jog szerint a kérdésben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kifogással élhet; a hatóság vagy kötelezi a nemzeti tisztviselőt a számla megnyitására, vagy - indokolással ellátott határozat útján, e rendelettel összeegyeztethető és jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezésekben megállapított arányos követelmények alapján - megerősíti az elutasítást.

21. cikk

Meghatalmazott képviselők

(1) A hitelesítői számla kivételével minden számlához legalább két meghatalmazott képviselőnek kell tartoznia. A hitelesítői számlához legalább egy meghatalmazott képviselőnek kell tartoznia. A számlatulajdonos nevében az ügyleteket és más folyamatokat a meghatalmazott képviselők kezdeményezik.

(2) Az (1) bekezdésben előírt meghatalmazott képviselők mellett a számlákhoz olyan meghatalmazott képviselők is tartozhatnak, akik csak betekinteni jogosultak a számlába.

(3) A számlákhoz egy vagy több további meghatalmazott képviselő tartozhat. Az ügyletek kezdeményezéséhez a meghatalmazott képviselő jóváhagyása mellett egy további meghatalmazott képviselő jóváhagyása is szükséges; nem szükséges azonban ilyen jóváhagyás:

a) az azokra a számlákra irányuló átvezetések esetében, amelyek szerepelnek a számlatulajdonos által megbízhatónak tartott számláknak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett jegyzékén; és

b) a 18. cikk (4) bekezdése alapján mentességet élvező külső platformok által kezdeményezett ügyletek esetében.

(4) A számlatulajdonosok lehetővé tehetik, hogy számlájukhoz külső platformon keresztül is hozzá lehessen férni. Azok a számlatulajdonosok, akik így járnak el, kötelesek egy olyan személyt meghatalmazott képviselőként megjelölni, aki valamely külsőplatform-számlának már meghatalmazott képviselője.

(5) Ha a meghatalmazott képviselő műszaki vagy más okból nem fér hozzá az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékhez, akkor a nemzeti tisztviselő jogosult a meghatalmazott képviselő kérésére annak nevében ügyleteket kezdeményezni, amennyiben a nemzeti tisztviselő ilyen kérésekre lehetőséget biztosít, és a számlához való hozzáférés e rendelet értelmében nem került felfüggesztésre.

(6) Az adatcsere- és műszaki előírások az egyes számlatípusok esetében korlátozhatják a meghatalmazott képviselők és a további meghatalmazott képviselők számát.

(7) Meghatalmazott képviselő és további meghatalmazott képviselő csak tizennyolcadik életévét betöltött természetes személy lehet. Az egy adott számlához tartozó meghatalmazott képviselők és további meghatalmazott képviselők mindegyikének különböző személynek kell lennie, ugyanakkor azonban ugyanaz a személy több számla esetében is lehet meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő. A hitelesítői számlától különböző számlák esetében a nemzeti tisztviselő tagállama megkövetelheti, hogy egy adott számla esetében legalább egy meghatalmazott képviselő állandó lakóhellyel rendelkezzék az adott tagállamban.

22. cikk

A meghatalmazott képviselők és a további meghatalmazott képviselők megnevezése és jóváhagyása

(1) A számlanyitás igénylésekor a számlatulajdonos-jelölt köteles megnevezni a 21. cikkben előírt számú meghatalmazott képviselőt és további meghatalmazott képviselőt.

(2) Meghatalmazott képviselő és további meghatalmazott képviselő megnevezésekor a számlatulajdonos köteles megadni a tisztviselő által megkövetelt információkat. Ezeknek az információknak legalább a VII. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmazniuk.

(3) A nemzeti tisztviselő a (2) bekezdésben előírt információk hiánytalan átvétele után húsz munkanapon belül jóváhagyja a meghatalmazott képviselőt vagy további meghatalmazott képviselőt, vagy értesíti a számlatulajdonost arról, hogy a jóváhagyást megtagadja. Ha a megnevezett személy adatainak értékelése hosszabb időt igényel, akkor a tisztviselő - a számlatulajdonos értesítése mellett - egy ízben legfeljebb további húsz munkanappal meghosszabbíthatja az értékelési eljárás határidejét.

(4) A nemzeti tisztviselő ellenőrzi a meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő megnevezésekor átadott információk és okiratok hiánytalan, naprakész, pontos és valós voltát.

(5) A nemzeti tisztviselő megtagadhatja a meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő jóváhagyását:

a) ha az átadott információk és okiratok hiányosak, nem naprakészek vagy másként pontatlanok vagy hamisak;

b) ha a megnevezett képviselővel szemben kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat van folyamatban, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható, vagy ilyen bűncselekmény elkövetéséért az adott személyt az elmúlt öt évben elítélték;

c) a nemzeti jogban meghatározott okból.

(6) Ha a nemzeti tisztviselő egy meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő jóváhagyását megtagadta, a számlatulajdonos a nemzeti jog szerint a kérdésben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kifogással élhet; a hatóság vagy kötelezi a nemzeti tisztviselőt a képviselő jóváhagyására, vagy - indokolással ellátott határozat útján, e rendelettel összeegyeztethető és jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezésekben megállapított arányos követelmények alapján - megerősíti az elutasítást.

23. cikk

A számlaadatok és a meghatalmazott képviselőkre vonatkozó információk aktualizálása

(1) A számlatulajdonos köteles tíz munkanapon belül bejelenteni a nemzeti tisztviselőnek, ha a számlanyitás céljából általa megadott adatokban változás következik be. A számlatulajdonos emellett köteles minden év december 31-ig nyilatkozni a nemzeti tisztviselő számára arról, hogy a számlájára vonatkozó információk továbbra is hiánytalanok, naprakészek és valósak.

(2) A légijármű-üzemeltető köteles tíz munkanapon belül bejelenteni a számlakezelőnek, ha több légijármű-üzemeltető egyesülésében részt vett vagy maga több légijármű-üzemeltetőre szétvált.

(3) A változás bejelentésekor át kell adni a nemzeti tisztviselő által e szakasznak megfelelően megkövetelt igazoló információkat. Az érintett nemzeti tisztviselő a bejelentés és az igazoló információk átvételétől számítva tizenöt munkanapon belül jóváhagyja az adatok aktualizálását. A tisztviselő a 22. cikk (4) és (5) bekezdésében foglalt feltételekkel az adatok aktualizálását megtagadhatja. A megtagadásról értesíteni kell a számlatulajdonost. A megtagadással szemben - a 20. cikkben foglalt feltételekkel - az illetékes hatóságnál vagy a nemzeti jog szerint a kérdésben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kifogásnak van helye.

(4) A nemzeti tisztviselő legalább háromévente ellenőrzi, hogy a számlanyitáskor átadott információk továbbra is hiánytalanok, naprakészek, pontosak és valósak-e, és felkéri a számlatulajdonost az esetleges változások megfelelő módon történő bejelentésére.

(5) Az üzemeltetői számla tulajdonosa a számla feletti tulajdonjogát csak az üzemeltetői számlához kapcsolódó létesítménnyel együtt adhatja el, és arról csak azzal együtt mondhat le.

(6) Az (5) bekezdésben körülírt eset kivételével a számlatulajdonos a számlája feletti tulajdonjogát másnak el nem adhatja, és arról le nem mondhat.

(7) A meghatalmazott képviselő és a további meghatalmazott képviselő ebbéli jogállását másra át nem ruházhatja.

(8) A számlatulajdonos kérheti a számlájához tartozó meghatalmazott képviselő törlését. A nemzeti tisztviselő a kérés kézhezvételekor felfüggeszti a meghatalmazott képviselő vagy további képviselő hozzáférését. Az érintett tisztviselő a kérés kézhezvételétől számítva tíz munkanapon belül törli a meghatalmazott képviselőt.

(9) A számlatulajdonos új meghatalmazott képviselőt vagy új további meghatalmazott képviselőt a 22. cikkben előírt feltételekkel nevezhet meg.

(10) Ha a 2003/87/EK irányelv 18a. cikke szerinti eljárással vagy az Unió bővítése nyomán valamely légijármű-üzemeltető esetében megváltozik az igazgatási célból hozzárendelt tagállam, akkor a központi tisztviselő aktualizálja a megfelelő légijármű-üzemeltetői számlához rendelt nemzeti tisztviselőt. A légijármű-üzemeltetői számla kezelését végző tisztviselő megváltozásakor az új tisztviselő kötelezheti a légijármű-üzemeltetőt az általa a 15. cikk alapján a számlanyitás céljából megkövetelt információk, valamint az általa a 21. cikk alapján a meghatalmazott képviselőkkel kapcsolatban megkövetelt információk átadására.

(11) A (10) bekezdésben körülírt eset kivételével a számla kezelését mindenkor ugyanaz a tagállam végzi.

24. cikk

Megbízhatónak tartott számlák jegyzéke

(1) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben az árverési kézbesítőszámlákhoz, a folyószámlákhoz és a kereskedési számlákhoz olyan jegyzék rendelhető, amely a számlatulajdonos által megbízhatónak tartott számlákat tartalmazza.

(2) A megbízhatónak tartott számlák jegyzékére automatikusan rá kell vezetni az adott számlatulajdonos tulajdonában lévő más számlákat.

(3) A megbízhatónak tartott számlák jegyzékét érintő módosítások kezdeményezésére és végrehajtására az V. fejezet 6. szakaszában meghatározott átvezetésekre vonatkozóan a 36. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni. A módosítást egy további meghatalmazott képviselőnek - vagy másik meghatalmazott képviselőnek, ha a számlához nem tartozik további meghatalmazott képviselő - vissza kell igazolnia. A 36. cikk (4) bekezdése szerinti késleltetés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a módosítás számlának a megbízhatónak tartott számlák jegyzékéről való törlésére irányul; a megbízhatónak tartott számlák jegyzékének mindennemű más módosítása esetében hét nap késleltetést kell alkalmazni.

3. SZAKASZ

Számlák lezárása

25. cikk

Számlák lezárása

A 29. cikk (1) bekezdésére is figyelemmel a 26., a 27. és a 28. cikk hatálya alá nem tartozó számlát a tisztviselő a számlatulajdonos ilyen irányú igényének átvételét követően tíz munkanapon belül lezárja.

26. cikk

Üzemeltetői számlák lezárása

(1) Az illetékes hatóság tíz munkanapon belül bejelenti a nemzeti tisztviselőnek, ha az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó engedély visszavonásra vagy felfüggesztésre került, valamint ha tudomást szerez arról, hogy a létesítményt bezárták. A nemzeti tisztviselő a bejelentés átvételétől számítva tíz munkanapon belül rögzíti az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a változás napját.

(2) A nemzeti tisztviselő az üzemeltetői számlát a létesítmény bezárásának, illetőleg az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó engedély visszavonásának vagy felfüggesztésének napja szerinti évet követő év június 30-ig akkor zárhatja le, ha a kérdéses létesítmény legalább a hitelesített kibocsátásadataival megegyező mennyiségű kibocsátási egységet leadott.

27. cikk

Légijármű-üzemeltetői számlák lezárása

A nemzeti tisztviselő légijármű-üzemeltetői számlát csak akkor zárhat le, ha az illetékes hatóság erre azért utasította, mert - a számlatulajdonos bejelentése nyomán vagy más információk alapján - tudomást szerzett arról, hogy a szóban forgó légijármű-üzemeltető másik légijármű-üzemeltetőbe beolvadt, vagy a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének hatálya alá tartozó valamennyi tevékenységét véglegesen megszüntette.

28. cikk

Hitelesítői számlák lezárása

(1) A hitelesítői számlát a nemzeti tisztviselő a hitelesítő által számlája lezárására vonatkozóan benyújtott igénytől számítva tíz munkanapon belül lezárja.

(2) Hitelesítői számla lezárására a nemzeti tisztviselőt az illetékes hatóság is utasíthatja a következő esetek bármelyikének fennállása esetén:

a) a hitelesítő akkreditációja lejárt vagy visszavonásra került;

b) a hitelesítő beszüntette működését.

29. cikk

Pozitív egyenleg a lezárandó számlán

(1) Ha azon a számlán, amelyet a tisztviselőnek a 25., a 26. vagy a 27. cikk alapján le kell zárnia, a kibocsátási egységek vagy a kiotói egységek pozitív egyenleget mutatnak, akkor a tisztviselő első lépésként felszólítja a számlatulajdonost egy olyan másik számla megnevezésére, amelyre ezeket a kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket át kívánja vezettetni. Ha a számlatulajdonos negyven munkanapon belül nem válaszol a tisztviselő felszólítására, akkor a tisztviselő a kibocsátási egységeket és a kiotói egységeket a saját nemzeti folyószámlájára átvezeti.

(2) Ha azon a számlán, amelyhez a hozzáférés a 31. cikk alapján felfüggesztésre került, a kibocsátási egységek vagy a kiotói egységek pozitív egyenleget mutatnak, akkor az illetékes hatóság úgy rendelkezhet, hogy a kibocsátási egységeket és a kiotói egységeket haladéktalanul át kell vezetni a megfelelő nemzeti számlára.

30. cikk

Számlák lezárása és meghatalmazott képviselők törlése a tisztviselő kezdeményezésére

(1) Ha a számlához való hozzáférésnek a 31. cikk szerinti felfüggesztését megalapozó helyzet többszöri felszólítás ellenére ésszerű időn belül nem szűnik meg, akkor az illetékes hatóság utasíthatja a nemzeti tisztviselőt a felfüggesztéssel érintett számla lezárására, üzemeltetői számla vagy légijármű-üzemeltetői számla esetében a felfüggesztéssel érintett számla státusának zároltra állítására; az így beállított számlastátust mindaddig fenn kell tartani, ameddig az illetékes hatóság a felfüggesztést megalapozó helyzet megszűnését meg nem állapítja.

(2) Ha a nulla egyenlegű közönséges ügyfélszámla vagy kereskedési számla egy év leforgása alatt egyetlen ügyletben sem vett részt, akkor a nemzeti tisztviselő értesítheti a számlatulajdonost arról, hogy a közönséges ügyfélszámlát vagy kereskedési számlát negyven munkanapon belül le fogja zárni, amennyiben nem érkezik hozzá igény a számla fenntartására. Ha a nemzeti tisztviselőhöz a számlatulajdonostól ilyen irányú igény nem érkezik, a nemzeti tisztviselő a számlát lezárhatja.

(3) A nemzeti tisztviselő az üzemeltetői számlát lezárja, ha az illetékes hatóságtól - azon az alapon, hogy nincs kilátás további kibocsátási egységek leadására - ilyen értelmű utasítást kap.

(4) A nemzeti tisztviselő a meghatalmazott képviselőt vagy további meghatalmazott képviselőt törölheti, ha úgy ítéli meg, hogy a meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő jóváhagyását a 22. cikk (3) bekezdése alapján meg kellett volna tagadni, különösen pedig akkor, ha tudomására jut, hogy a meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő megnevezésekor megadott okiratok és azonosító adatok hiányosak, nem naprakészek vagy másként pontatlanok vagy hamisak voltak.

(5) A számlatulajdonos a számlája státusának az (1) bekezdés szerinti megváltoztatásával, illetve a meghatalmazott képviselőnek vagy további meghatalmazott képviselőnek a (4) bekezdés szerinti törlésével szemben harminc naptári napon belül a nemzeti jog szerint a kérdésben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kifogással élhet; a hatóság vagy kötelezi a nemzeti tisztviselőt a számlastátus vagy a meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő visszaállítására, vagy - indokolással ellátott határozat útján, e rendelettel összeegyeztethető és jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezésekben megállapított arányos követelmények alapján - megerősíti a számlastátus megváltoztatását vagy törlést.

4. SZAKASZ

Számlákhoz való hozzáférés felfüggesztése

31. cikk

Számlákhoz való hozzáférés felfüggesztése

(1) A tisztviselő felfüggesztheti a meghatalmazott képviselő vagy a további meghatalmazott képviselő hozzáférését a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben lévő bármely olyan számlához vagy folyamathoz, amelyhez az adott meghatalmazott képviselőnek egyébként volna hozzáférése, ha alapos okkal feltételezi, hogy az adott meghatalmazott képviselő:

a) olyan számlákhoz vagy folyamatokhoz kísérelte meg a hozzáférést, amelyekre jogosultsága nem terjed ki;

b) valamely számlához vagy folyamathoz helytelen felhasználónévvel és jelszóval kísérelt meg több alkalommal hozzáférni; vagy

c) megkísérelte aláásni az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék, az EUTL vagy az azokban kezelt vagy tárolt adatok biztonságát, rendelkezésre állását, integritását vagy bizalmas voltát.

(2) A tisztviselő a következő feltételek valamelyikének fennállása esetén felfüggesztheti az összes meghatalmazott képviselő és további meghatalmazott képviselő hozzáférését egy adott számlához:

a) a számlatulajdonos örökös nélkül meghalt vagy jogi személyként megszűnt létezni;

b) a számlatulajdonos elmulasztotta a díjfizetést;

c) a számlatulajdonos megszegte a számlabirtoklás feltételeit;

d) a számlatulajdonos nem adta beleegyezését a nemzeti tisztviselő vagy a központi tisztviselő által a számlabirtoklás feltételein tett módosításokhoz;

e) a számlatulajdonos elmulasztotta bejelenteni a számlaadatok megváltozását, nem adta át a számlaadatok változását igazoló információkat, vagy a számlaadatokkal kapcsolatos új követelmények teljesítése érdekében nem szolgáltatott igazoló adatokat;

f) a számlatulajdonos megszegte a számlához tartozó meghatalmazott képviselők minimális számára vonatkozó szabályt;

g) a számlatulajdonos megszegte a tagállam által támasztott azon követelményt, hogy legalább egy meghatalmazott képviselőnek állandó lakóhellyel kell rendelkeznie a nemzeti tisztviselő tagállamában;

h) a számlatulajdonos megszegte a tagállam által támasztott azon követelményt, hogy a számlatulajdonosnak állandó lakóhellyel kell rendelkeznie vagy bejegyezve kell lennie a számlakezelő tagállamában.

(3) A tisztviselő a következő esetekben és feltételek szerint felfüggesztheti az összes meghatalmazott képviselő és további meghatalmazott képviselő hozzáférését egy adott számlához, valamint a folyamatok kezdeményezésének lehetőségét az adott számláról:

a) legfeljebb két hétre akkor, ha alapos okkal feltételezi, hogy a számlát csalás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása vagy más súlyos bűncselekmény elkövetése céljára felhasználták vagy fel fogják használni; vagy

b) jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezések alapján, azokkal összhangban.

(4) A nemzeti tisztviselő felfüggesztheti a számlához való hozzáférést, ha úgy ítéli meg, hogy a számlanyitást a 20. cikk alapján meg kellett volna tagadni, vagy a számlatulajdonos már nem teljesíti a számlanyitás követelményeit.

(5) A számlakezelő a felfüggesztést megalapozó helyzet megszűnésekor a felfüggesztést haladéktalanul feloldja.

(6) A számlatulajdonos a hozzáférésének az (1) és a (3) bekezdés szerinti felfüggesztésével szemben harminc naptári napon belül az illetékes hatóságnál vagy a nemzeti jog szerint a kérdésben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kifogással élhet; a hatóság vagy kötelezi a nemzeti tisztviselőt a hozzáférés helyreállítására, vagy - indokolással ellátott határozat útján, e rendelettel összeegyeztethető és jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezésekben megállapított arányos követelmények alapján - megerősíti a felfüggesztést.

(7) Az illetékes hatóság, illetőleg a Bizottság jogosult a nemzeti tisztviselőt vagy a központi tisztviselőt felfüggesztésre utasítani.

(8) A nemzeti jog alapján és azzal összhangban a tisztviselő tagállamában működő bármely nemzeti bűnüldöző hatóság jogosult a tisztviselőnél felfüggesztést kezdeményezni.

(9) Külsőplatform-számlához való hozzáférés felfüggesztésekor a tisztviselő a külső platformnak a 21. cikk (4) bekezdése alapján az ügyfélszámlák vonatkozásában fennálló hozzáférését is felfüggeszti. Külsőplatform-számlához tartozó meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő hozzáférésének felfüggesztésekor a tisztviselő a számlatulajdonos által a 21. cikk (4) bekezdése alapján az adott képviselő részére a külső platform javára engedélyezett hozzáféréseket is felfüggeszti.

(10) Ha az üzemeltetői számla vagy a légijármű-üzemeltetői számla tulajdonosát az e cikk szerinti felfüggesztés a 2003/87/EK irányelv 12. cikkének (2a), illetve (3) bekezdésében megállapított leadási határidőt megelőző tíz munkanapon belül kibocsátási egységek leadásában akadályozza, akkor a nemzeti tisztviselő - a számlatulajdonos kérésére - a számlatulajdonos által megjelölt mennyiségű kibocsátási egységet leadja.

IV. FEJEZET

HITELESÍTETT KIBOCSÁTÁSADATOK ÉS MEGFELELÉS

32. cikk

Létesítmény és légijármű-üzemeltető hitelesített kibocsátásadatai

(1) Minden üzemeltető és légijármű-üzemeltető a számláját kezelő nemzeti tisztviselőnél nyilvántartásba vett hitelesítők jegyzékéről hitelesítőt választ magának. Ha az üzemeltető vagy légijármű-üzemeltető egyben hitelesítő is, saját magát hitelesítőként nem választhatja.

(2) A nemzeti tisztviselő, az illetékes hatóság vagy - amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt - a számlatulajdonos vagy a hitelesítő az előző évi kibocsátásadatokat március 31-ig rögzíti a rendszerben.

(3) Az éves kibocsátásadatokat a VIII. mellékletben meghatározott formátumban kell elküldeni.

(4) Azt követően, hogy a 2003/87/EK irányelv 15. cikkének első bekezdése alapján kielégítő módon ellenőrizte az üzemeltető által a létesítmény adott évet megelőző évre vonatkozó kibocsátásairól benyújtott jelentést, illetőleg a légijármű-üzemeltető által az adott évet megelőző év folyamán végzett összes légi közlekedési tevékenységből származó kibocsátásokról benyújtott jelentést, a hitelesítő vagy az illetékes hatóság az éves hitelesített kibocsátásadatokat jóváhagyja.

(5) A (4) bekezdés alapján jóváhagyott kibocsátásadatokat a nemzeti tisztviselő vagy az illetékes hatóság az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben hitelesítettként megjelöli. Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy a kibocsátásadatoknak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben hitelesítettként való megjelölése nem a nemzeti tisztviselő, hanem a hitelesítő feladata.

(6) A 2003/87/EK irányelv 14. és 15. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében az illetékes hatóság utasíthatja a nemzeti tisztviselőt a létesítmény vagy légijármű-üzemeltető adott évi hitelesített kibocsátásadatainak kiigazítására; ennek érdekében a nemzeti tisztviselő az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben rögzíti az adott létesítmény vagy légijármű-üzemeltető adott évi kiigazított hitelesített vagy becsült kibocsátásadatait.

(7) Ha egy adott év május 1-jén a létesítmény vagy légijármű-üzemeltető esetében az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék valamely korábbi évre vonatkozóan nem tartalmaz hitelesített kibocsátásadatot vagy a hitelesített kibocsátásadat bizonyítottan téves, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben rögzítendő helyettesítő becsült kibocsátásadatot a 2003/87/EK irányelv 14. és 15. cikkében foglalt követelményekhez a lehető legszigorúbban igazodva kell meghatározni.

33. cikk

Számlák zárolása a hitelesített kibocsátásadatok elküldésének elmulasztása miatt

(1) Ha egy adott év április 1-jéig nem történt meg a létesítmény vagy légijármű-üzemeltető előző évi éves hitelesített kibocsátásadatainak rögzítése az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a megfelelő üzemeltetői vagy légijármű-üzemeltetői számlát zárolnia kell.

(2) Ha megtörtént a létesítmény vagy légijármű-üzemeltető összes még hiányzó hitelesített kibocsátásadatának rögzítése az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a számla státusát nyitottra kell állítania.

34. cikk

A megfelelőségi állapotjelző értékének meghatározása

(1) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek minden nyitott vagy zárolt üzemeltetői és légijármű-üzemeltetői számla esetében minden év május 1-jén meg kell határoznia a számlához tartozó létesítmény vagy légijármű-üzemeltető előző évre vonatkozó megfelelőségi állapotjelzőjének értékét; ez az érték az aktuális időszakra vonatkozóan leadott kibocsátási egységek teljes mennyiségének és az aktuális időszakra vonatkozó - az adott évet is figyelembe véve az adott évig számított - összes hitelesített kibocsátásadat összegének egy korrekciós taggal megnövelt különbségeként számítandó.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korrekciós tag nulla, ha az előző időszak utolsó évére vonatkozó megfelelőségi állapotjelző értéke nagyobb volt nullánál, és megegyezik az előző időszak utolsó évére vonatkozó megfelelőségi állapotjelző értékével, ha ez utóbbi érték legfeljebb nulla volt.

(3) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek minden évre vonatkozóan rögzítenie kell minden létesítmény és légijármű-üzemeltető megfelelőségi állapotjelzőjének értékét.

V. FEJEZET

ÜGYLETEK

35. cikk

Minden számláról csak az e rendeletben az adott számlatípusra kifejezetten meghatározott ügyletek kezdeményezhetők.

36. cikk

Átvezetések végrehajtása

(1) Az V. fejezetben meghatározott körben a nem külső platform által kezdeményezett ügyletek kezdeményezéséhez az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek megbízható független csatornán keresztül küldött előzetes visszaigazolást kell kérnie. Ügylet csak akkor kezdeményezhető, ha azt valamelyik olyan további meghatalmazott képviselő megbízható független csatornán keresztül visszaigazolta, akinek a 21. cikk (3) bekezdése értelmében szükséges a jóváhagyása.

(2) Az 59. cikkben és az V. fejezet 6. szakaszában meghatározott átvezetéseket haladéktalanul kezdeményezni kell, ha visszaigazolásuk hétfőtől péntekig, közép-európai idő szerint 10.00 és 16.00 között történt, kivéve abban az esetben, ha a visszaigazolás olyan ünnepnapon történt, amelynek időtartamát a tagállam a (3) bekezdés értelmében az ott említett késleltetés időtartamába nem számítja bele. Ha a visszaigazolás máskor történt, akkor az átvezetést a soron következő, szombattól és vasárnaptól különböző napon, közép-európai idő szerint 10.00-kor kell kezdeményezni.

(3) Az 59. és a 60. cikk értelmében kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel végrehajtott átvezetések, valamint a 61. cikkben meghatározott olyan átvezetések esetében, amelyek olyan számlára irányulnak, amely nem szerepel a kereskedési számla tulajdonosa által megbízhatónak tartott számlák jegyzékén, az átvezetés kezdeményezése és a 78. cikk szerinti véglegesítésre való megküldése között 26 óra késleltetésnek kell lennie. E késleltetés időtartamát úgy kell számítani, hogy abba a szombati és a vasárnapi napok közép-európai idő szerint 0.00-tól 24.00-ig terjedő időtartama nem számít bele. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a késleltetés időtartamába nem számítják bele egy adott év országos ünnepnapjainak közép-európai idő szerint 0.00-tól 24.00-ig terjedő időtartamát sem; ilyen értelmű döntésüket kötelesek legkésőbb az adott évet megelőző év december 1-jéig nyilvánosan közzétenni.

(4) Ha egy számlaképviselő úgy véli, hogy egy adott átvezetés kezdeményezése csalárd módon történt, akkor legkésőbb a (3) bekezdés szerinti késleltetési időtartam vége előtt két órával kérheti a nemzeti tisztviselőt, hogy az átvezetést a véglegesítésre való megküldése előtt a nevében vonja vissza. A számlatulajdonos a vélt csalást a kérést követően haladéktalanul bejelenti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti bűnüldöző hatóságnak. A bejelentést hét napon belül meg kell küldeni a nemzeti tisztviselő számára.

(5) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti kezdeményezéssel egyidejűleg az átvezetés tervezett kezdeményezéséről értesítést kell küldeni valamennyi számlaképviselőnek.

37. cikk

A kibocsátási egységek természete, az ügyletek véglegessége

(1) A kibocsátási egység és a kiotói egység olyan, dematerializált formában létező, helyettesíthető instrumentum, amely piaci kereskedés tárgyát képezheti.

(2) A kibocsátási egységek és a kiotói egységek dematerializált voltából következik, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék nyilvántartásai bármely kibocsátási egység vagy kiotói egység esetében első látásra meggyőző (prima facie) és elegendő bizonyítékot képeznek az egység feletti tulajdonjog meghatározásában, valamint minden más olyan kérdésben, amellyel kapcsolatban a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék e rendelet alapján nyilvántartást tartalmaz vagy tartalmazhat.

(3) A kibocsátási egységek és a kiotói egységek helyettesíthetőségéből következik, hogy a nemzeti jog alapján kibocsátási egységgel vagy kiotói egységgel kapcsolatban keletkező visszatérítési vagy kártérítési kötelezettség a kibocsátási egységet vagy kiotói egységet csupán természetben érinti. Ennek következményei különösen a következők:

a) E rendelet 64. cikkére és az e rendelet 77. cikkében előírt adategyeztetési folyamatra is figyelemmel az ügylet a 78. cikk szerinti véglegesítésével véglegessé és visszavonhatatlanná válik. Mindazon nemzeti jogi rendelkezések és jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül, amelyek új ügyletnek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben történő végrehajtását írják elő vagy arra köteleznek, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben az e rendelet alapján véglegesnek és visszavonhatatlannak minősülő ügyletek akkor sem vonhatók vissza, ha a szerződések és az ügyletek érvényességére vonatkozó jogszabályi rendelkezések, szabályok vagy szokványok azt egyébként úgy kívánnák.

b) E cikk egyetlen rendelkezése sem akadályozhatja meg a számlatulajdonost vagy más személyt az őt a kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben véglegessé vált ügyletekkel összefüggésben jogszabály alapján - például csalás vagy technikai hiba esetén - az alapul szolgáló ügyletből fakadóan megillető jog gyakorlásában vagy igény érvényesítésében (és különösen a visszakövetelési, kártalanítási vagy kártérítési jog gyakorlásában vagy igény érvényesítésében) mindaddig, amíg ez az ügyletnek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben való visszafordítását, visszavonását vagy érvénytelenítését nem eredményezi.

(4) Aki kibocsátási egységet vagy kiotói egységet jóhiszeműen megvett vagy birtokol, az a kibocsátási egység vagy kiotói egység felett az átadó fél tulajdonjogának mindennemű esetleges fogyatékosságától függetlenül teljes körű tulajdonjogot szerez.

1. SZAKASZ

Kibocsátási egységek létrehozása

38. cikk

Kibocsátási egységek létrehozása

(1) A központi tisztviselő a konkrét körülményeknek megfelelően jogosult létrehozni egy európai uniós alapszámlát, egy európai uniós légi közlekedési alapszámlát, egy európai uniós aukciós számlát és/vagy egy európai uniós légi közlekedési aukciós számlát, továbbá jogosult az uniós jogi aktusokból - és különösen a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdéséből, az 1031/2010/EU rendelet 10. cikkének (1) bekezdéséből, a 920/2010/EU rendelet 41. cikkének (1) bekezdéséből, valamint a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (3) bekezdése, 9. cikke és 9a. cikke alapján elfogadott aktusokból - fakadóan szükségessé váló terjedelemben számlákat és kibocsátási egységeket létrehozni és törölni.

(2) A Bizottság a megfelelő időpontban vagy időpontokban a központi tisztviselőt arra utasítja, hogy a 2010/670/EU bizottsági határozat (15) 2. cikkének (1) bekezdése alapján meghatározott számú általános célú kibocsátási egységet a 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (8) bekezdése céljából létrehozott számlákon ("NER300 számla") - vagy e számlákra történő átvezetés céljából - létrehozza.

(3) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek minden kibocsátási egységhez annak létrehozásakor egységazonosító kódot kell rendelnie.

2. SZAKASZ

Számlák közötti átvezetések árverés és kiosztás előtt

39. cikk

Árverésre szánt általános célú kibocsátási egységek átvezetése

(1) A központi tisztviselő a megfelelő időpontban az 1031/2010/EU rendelet alapján kijelölt érintett árverező nevében az európai uniós alapszámláról az 1031/2010/EU rendelet 10. cikke alapján meghatározott éves mennyiségekkel megegyező mennyiségű általános célú kibocsátási egységet átvezet az európai uniós aukciós számlára.

(2) Ha az éves mennyiségek az 1031/2010/EU rendelet 14. cikke alapján módosulnak, akkor a központi tisztviselő az adott esetnek megfelelően megfelelő mennyiségű általános célú kibocsátási egységet átvezet az európai uniós alapszámláról az európai uniós aukciós számlára vagy viszont.

40. cikk

Ingyenes kiosztásra szánt általános célú kibocsátási egységek átvezetése

A központi tisztviselő a megfelelő időpontban az európai uniós alapszámláról az egyes tagállamok nemzeti kiosztási táblái szerint ingyenes kiosztásra szánt kibocsátási egységek összmennyiségével megegyező mennyiségű általános célú kibocsátási egységet átvezet az európai uniós kiosztási számlára.

41. cikk

Általános célú kibocsátási egységek átvezetése az új kibocsátók tartalékkerete javára

(1) A központi tisztviselő a megfelelő időpontban az európai uniós alapszámláról a 2003/87/EK irányelv 9. és 9a. cikke alapján elfogadott határozatokban megállapított, uniós szinten kiadható kibocsátásiegység-mennyiség öt százalékának a 38. cikk (2) bekezdése alapján létrehozandó mennyiséggel csökkentett mennyiségével megegyező mennyiségű általános célú kibocsátási egységet átvezet az új kibocsátók európai uniós tartalékkeret-számlájára.

(2) Ha az uniós szinten kiadható kibocsátásiegység-mennyiséget egy, a 2003/87/EK irányelv 9. és 9a. cikke alapján elfogadott határozat megnöveli, akkor a központi tisztviselő az európai uniós alapszámláról az uniós szinten kiadható kibocsátási egységek mennyiségnövekedése öt százalékával megegyező mennyiségű további általános célú kibocsátási egységet átvezet az új kibocsátók európai uniós tartalékkeret-számlájára.

(3) Ha az uniós szinten kiadható kibocsátásiegység-mennyiséget egy, a 2003/87/EK irányelv 9. és 9a. cikke alapján elfogadott határozat csökkenti, akkor a központi tisztviselő az új kibocsátók európai uniós tartalékkeret-számláján az uniós szinten kiadható kibocsátási egységek mennyiségcsökkenése öt százalékával megegyező mennyiségű általános célú kibocsátási egységet elvet.

(4) Ha új kibocsátók részére, illetve jelentős kapacitásbővítést követően új kibocsátók részére a 2011/278/EU határozat 19., illetve 20. cikke alapján kiosztás történik, akkor a központi tisztviselő az adott üzemeltető részére a teljes kereskedési időszakra ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek így kiadódó, az EUTL-ben a 49. cikk (2) bekezdése szerint rögzített teljes mennyiségét átvezeti az új kibocsátók európai uniós tartalékkeret-számlájáról az európai uniós kiosztási számlára.

42. cikk

Árverésre szánt légi közlekedési kibocsátási egységek átvezetése

(1) A központi tisztviselő a megfelelő időpontban az 1031/2010/EU rendelet alapján kijelölt érintett árverező nevében az európai uniós légi közlekedési alapszámláról az 1031/2010/EU rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alapján meghatározott éves mennyiségekkel megegyező mennyiségű légi közlekedési kibocsátási egységet átvezet az európai uniós légi közlekedési aukciós számlára.

(2) Ha az éves mennyiségek az 1031/2010/EU rendelet 14. cikke alapján módosulnak, akkor a központi tisztviselő az adott esetnek megfelelően megfelelő mennyiségű légi közlekedési kibocsátási egységet átvezet az európai uniós légi közlekedési alapszámláról az európai uniós légi közlekedési aukciós számlára vagy viszont.

43. cikk

Ingyenes kiosztásra szánt légi közlekedési kibocsátási egységek átvezetése

(1) A központi tisztviselő a megfelelő időpontban az európai uniós légi közlekedési alapszámláról az ingyenes kiosztásra szánt légi közlekedési kibocsátási egységeknek a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott bizottsági határozatban megállapított mennyiségével megegyező mennyiségű légi közlekedési kibocsátási egységet átvezet az európai uniós légi közlekedési kiosztási számlára.

(2) Ha az ingyenes kiosztásra szánt légi közlekedési kibocsátási egységek mennyiségét egy, a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott határozat megnöveli, akkor a központi tisztviselő az európai uniós légi közlekedési alapszámláról az ingyenes kiosztásra szánt légi közlekedési kibocsátási egységek mennyiségének növekedésével megegyező mennyiségű további légi közlekedési kibocsátási egységet átvezet az európai uniós légi közlekedési kiosztási számlára.

(3) Ha az ingyenes kiosztásra szánt légi közlekedési kibocsátási egységek mennyiségét egy, a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott határozat csökkenti, akkor a központi tisztviselő az európai uniós légi közlekedési kiosztási számlán az ingyenes kiosztásra szánt légi közlekedési kibocsátási egységek mennyiségének csökkenésével megegyező mennyiségű légi közlekedési kibocsátási egységet elvet.

44. cikk

Légi közlekedési kibocsátási egységek átvezetése a külön tartalékalap javára

(1) A központi tisztviselő a megfelelő időpontban az európai uniós légi közlekedési alapszámláról a külön tartalékalapban tartandó légi közlekedési kibocsátási egységeknek a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott bizottsági határozatban megállapított mennyiségével megegyező mennyiségű légi közlekedési kibocsátási egységet átvezet az európai uniós külön tartalékalap-számlára.

(2) Ha a külön tartalékalapban tartandó légi közlekedési kibocsátási egységek mennyiségét egy, a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott határozat megnöveli, akkor a központi tisztviselő az európai uniós légi közlekedési alapszámláról a külön tartalékalapban tartandó légi közlekedési kibocsátási egységek mennyiségének növekedésével megegyező mennyiségű további légi közlekedési kibocsátási egységet átvezet az európai uniós külön tartalékalap-számlára.

(3) Ha a külön tartalékalapban tartandó légi közlekedési kibocsátási egységek mennyiségét egy, a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott határozat csökkenti, akkor a központi tisztviselő az európai uniós külön tartalékalap-számlán a külön tartalékalapban tartandó légi közlekedési kibocsátási egységek mennyiségének csökkenésével megegyező mennyiségű légi közlekedési kibocsátási egységet elvet.

(4) Ha a külön tartalékalap terhére a 2003/87/EK irányelv 3f. cikke alapján kiosztás történik, akkor az adott légijármű-üzemeltető részére a teljes kereskedési időszakra ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek így kiadódó, az EUTL-ben e rendelet 53. cikkének (2) bekezdése szerint rögzített teljes mennyiségét automatikusan át kell vezetni az európai uniós külön tartalékalap-számláról az európai uniós légi közlekedési kiosztási számlára.

45. cikk

Általános célú kibocsátási egységek átvezetése az európai uniós alapszámlára

Minden kereskedési időszak végén az európai uniós kiosztási számlán és az új kibocsátók európai uniós tartalékkeret-számláján lévő összes kibocsátási egységet át kell vezetni az európai uniós alapszámlára.

46. cikk

Légi közlekedési kibocsátási egységek átvezetése az európai uniós légi közlekedési alapszámlára

Minden kereskedési időszak végén az európai uniós külön tartalékalap-számlán megmaradó összes kibocsátási egységet át kell vezetni az európai uniós légi közlekedési alapszámlára.

47. cikk

Légi közlekedési kibocsátási egységek elvetése

A központi tisztviselő minden kereskedési időszak végén gondoskodik arról, hogy az európai uniós légi közlekedési kiosztási számlán megmaradó összes kibocsátási egység átvezetésre kerüljön az uniós kibocsátásiegység-elvetési számlára.

3. SZAKASZ

Kiosztás helyhez kötött létesítmények számára

48. cikk

Nemzeti kiosztási táblák

Az EUTL-nek minden kereskedési időszakra vonatkozóan tagállamonként egy nemzeti kiosztási táblát kell tartalmaznia. A nemzeti kiosztási tábláknak a IX. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazniuk.

49. cikk

A nemzeti kiosztási táblák rögzítése az EUTL-ben

(1) 2012. szeptember 30-ig minden tagállam megküldi a Bizottságnak nemzeti kiosztási tábláját.

(2) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti kiosztási tábla kielégíti a 2003/87/EK irányelv és a 2011/278/EU határozat követelményeit, akkor utasítja a központi tisztviselőt a nemzeti kiosztási táblának az EUTL-ben való rögzítésére. Máskülönben a Bizottság ésszerű határidőn belül elutasítja a nemzeti kiosztási táblát, és erről - indokai és a következő változat elfogadhatóságához teljesítendő követelmények megjelölésével - haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamot. Ilyenkor a tagállam köteles három hónapon belül megküldeni a Bizottságnak felülvizsgált nemzeti kiosztási tábláját.

50. cikk

A nemzeti kiosztási tábla módosítása

(1) A nemzeti tisztviselő az EUTL-ben módosítja a nemzeti kiosztási táblát, ha:

a) egy létesítmény engedélye visszavonásra került vagy másként hatályát vesztette;

b) egy létesítmény teljes egészében vagy részben beszüntette működését;

c) egy létesítményben jelentős kapacitáscsökkentést hajtottak végre;

d) egy létesítmény több létesítményre szétvált;

e) több létesítmény egyetlen létesítménnyé egyesült.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a nemzeti kiosztási táblájukon az (1) bekezdés szerinti körön kívül végrehajtani kívánt módosításokról, ideértve az új kibocsátók javára történő kiosztást és az új kibocsátók javára jelentős kapacitásbővítés nyomán végrehajtott kiosztást is. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti kiosztási tábla módosítása kielégíti a 2003/87/EK irányelv és a 2011/278/EU határozat követelményeit, akkor utasítja a központi tisztviselőt az EUTL-ben rögzített nemzeti kiosztási tábla megfelelő módosítására. Máskülönben a Bizottság ésszerű határidőn belül elutasítja a módosítást, és erről - indokai és a következő változat elfogadhatóságához teljesítendő követelmények megjelölésével - haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamot.

51. cikk

Általános célú kibocsátási egységek ingyenes kiosztása

(1) A nemzeti tisztviselő minden üzemeltetőre, minden évre és a IX. melléklet szerinti minden jogcímre vonatkozóan jelzi a nemzeti kiosztási táblában, hogy egy adott létesítmény az adott évben részesül-e kiosztásban.

(2) Az (1) bekezdésnek és a vonatkozó nemzeti kiosztási táblának megfelelően 2013. február 1-jétől kezdődően a megfelelő számú általános célú kibocsátási egységet az európai uniós kiosztási számláról naponta automatikusan át kell vezetni az érintett nyitott vagy zárolt üzemeltetői számlára.

4. SZAKASZ

Kiosztás légijármű-üzemeltetők számára

52. cikk

Nemzeti légi közlekedési kiosztási táblák

Az EUTL-nek minden kereskedési időszakra vonatkozóan tagállamonként egy nemzeti légi közlekedési kiosztási táblát kell tartalmaznia. A nemzeti légi közlekedési kiosztási tábláknak a X. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazniuk.

53. cikk

A nemzeti légi közlekedési kiosztási táblák rögzítése az EUTL-ben

(1) 2012. szeptember 30-ig minden tagállam megküldi a Bizottságnak nemzeti légi közlekedési kiosztási tábláját.

(2) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti légi közlekedési kiosztási tábla kielégíti a 2003/87/EK irányelv követelményeit és összhangban van különösen a tagállamok által a 2003/87/EK irányelv 3e. cikkének (4) bekezdése alapján kiszámított és közzétett mennyiségekkel, akkor utasítja a központi tisztviselőt a nemzeti légi közlekedési kiosztási táblának az EUTL-ben való rögzítésére. Máskülönben a Bizottság ésszerű határidőn belül elutasítja a nemzeti légi közlekedési kiosztási táblát, és erről - indokai és a következő változat elfogadhatóságához teljesítendő követelmények megjelölésével - haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamot. Ilyenkor a tagállam köteles három hónapon belül megküldeni a Bizottságnak felülvizsgált nemzeti légi közlekedési kiosztási tábláját.

54. cikk

A nemzeti légi közlekedési kiosztási tábla módosítása

(1) A nemzeti tisztviselő az EUTL-ben módosítja a nemzeti légi közlekedési kiosztási táblát, ha:

a) egy légijármű-üzemeltető beszüntette működését;

b) egy légijármű-üzemeltető több légijármű-üzemeltetőre szétvált;

c) több légijármű-üzemeltető egyetlen légijármű-üzemeltetővé egyesült.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a nemzeti légi közlekedési kiosztási táblájukon az (1) bekezdés szerinti körön kívül végrehajtani kívánt módosításokról, ideértve a 2003/87/EK irányelv 3f. cikke alapján a külön tartalékalap terhére végrehajtott kiosztást is.

(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti légi közlekedési kiosztási tábla módosítása kielégíti a 2003/87/EK irányelv követelményeit és összhangban van különösen a tagállamok által a 2003/87/EK irányelv 3f. cikkének (7) bekezdése alapján a külön tartalékalap terhére végrehajtott kiosztás céljából kiszámított és közzétett mennyiségekkel, akkor utasítja a központi tisztviselőt az EUTL-ben rögzített nemzeti légi közlekedési kiosztási tábla megfelelő módosítására. Máskülönben a Bizottság ésszerű határidőn belül elutasítja a módosítást, és erről - indokai és a következő változat elfogadhatóságához teljesítendő követelmények megjelölésével - haladéktalanul tájékoztatja az érintett tagállamot.

(4) Olyan légijármű-üzemeltetők egyesülése esetén, amelyekhez igazgatási célból eltérő tagállam van rendelve, az (1) bekezdés c) pontja szerinti módosítást az azon légijármű-üzemeltetőhöz rendelt tagállam nemzeti tisztviselője kezdeményezi, amelynek kibocsátási egységei másik légijármű-üzemeltetőnek kiosztott kibocsátási egységekhez csatlakoznak. A módosítás elvégzéséhez az egyesüléssel érintett légijármű-üzemeltetőnek kiosztott kibocsátási egységeket befogadó kibocsátási egységekhez tartozó légijármű-üzemeltetőhöz igazgatási célból rendelt tagállam nemzeti tisztviselőjének előzetesen ki kell nyilvánítania beleegyezését.

55. cikk

Légi közlekedési kibocsátási egységek ingyenes kiosztása

(1) A nemzeti tisztviselő minden légijármű-üzemeltetőre és minden évre vonatkozóan jelzi a nemzeti légi közlekedési kiosztási táblában, hogy a légijármű-üzemeltető az adott évben részesül-e kiosztásban.

(2) Az (1) bekezdésnek és a vonatkozó kiosztási táblának megfelelően 2013. február 1-jétől kezdődően a megfelelő számú légi közlekedési kibocsátási egységet az európai uniós légi közlekedési kiosztási számláról naponta automatikusan át kell vezetni az érintett nyitott vagy zárolt légijármű-üzemeltetői számlára.

5. SZAKASZ

Árverések

56. cikk

Aukciós táblák

Az EUTL-nek a 2012. évtől kezdődően minden naptári évre vonatkozóan aukciós platformonként két aukciós táblát kell tartalmaznia, melyek közül az egyik az általános célú kibocsátási egységekkel, a másik a légi közlekedési kibocsátási egységekkel kapcsolatos árverezési tevékenységhez tartozik. Az aukciós tábláknak a XI. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmazniuk.

57. cikk

Az aukciós táblák rögzítése az EUTL-ben

(1) Miután az aukciós eseménynaptárt az 1031/2010/EU rendelet 11. cikkének (1) bekezdése, 13. cikkének (1) és (2) bekezdése és 32. cikkének (4) bekezdése alapján meghatározta és közzététette, az aukciós platform egy hónapon belül az 56. cikknek megfelelően a Bizottság rendelkezésére bocsátja a megfelelő aukciós táblát.

(2) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az aukciós tábla kielégíti az 1031/2010/EU rendelet követelményeit, akkor utasítja a központi tisztviselőt az aukciós táblának az EUTL-ben való rögzítésére. Máskülönben a Bizottság ésszerű határidőn belül elutasítja az aukciós táblát, és erről - indokai és a következő változat elfogadhatóságához teljesítendő követelmények megjelölésével - haladéktalanul tájékoztatja az érintett aukciós platformot. Ilyenkor az aukciós platform köteles három hónapon belül megküldeni a Bizottságnak felülvizsgált aukciós tábláját.

58. cikk

Az aukciós tábla módosítása

(1) Az aukciós platform az aukciós táblán szükségessé váló módosításokról haladéktalanul értesíti a Bizottságot.

(2) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a módosított tábla kielégíti az 1031/2010/EU rendelet követelményeit, akkor utasítja a központi tisztviselőt a módosított aukciós táblának az EUTL-ben való rögzítésére. Máskülönben a Bizottság ésszerű határidőn belül elutasítja a módosítást, és erről - indokai és a következő változat elfogadhatóságához teljesítendő követelmények megjelölésével - haladéktalanul tájékoztatja az érintett aukciós platformot.

(3) A Bizottság utasíthatja a központi tisztviselőt az aukciós táblában meghatározott kibocsátási egységek átvezetésének felfüggesztésére, ha olyan, az aukciós táblán szükségessé váló módosításról szerez tudomást, amelyet az aukciós platform elmulasztott bejelenteni.

59. cikk

Kibocsátási egységek értékesítése árverés útján

(1) A Bizottság a megfelelő időpontban utasítja a központi tisztviselőt, hogy az 1031/2010/EU rendelet alapján kijelölt érintett árverező kérésére az európai uniós aukciós számláról, illetve az európai uniós légi közlekedési aukciós számláról az aukciós táblákban meghatározott mennyiségű általános célú, illetve légi közlekedési kibocsátási egységet átvezessen a megfelelő árverési kézbesítőszámlára. Az 1031/2010/EU rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerinti árveréseken történő értékesítés céljából létrehozott kibocsátási egységek vonatkozásában a Bizottság a megfelelő időpontban arra utasítja a központi tisztviselőt, hogy az érintett árverező kérésére a kibocsátási egységeket arról a számláról, amelyen a kibocsátási egységek létrehozása történt, a vonatkozó aukciós táblában megjelölt árverési kézbesítőszámlára vezesse át. E bekezdés alkalmazásában az aukciós táblának az 57. cikk szerinti rendelkezésre bocsátása kérésnek minősül.

(2) Az árverésen értékesített kibocsátási egységeknek az 1031/2010/EU rendelet értelmében a nyertes ajánlattevők vagy jogutódjaik részére történő átvezetéséről az érintett aukciós kézbesítőszámla tulajdonosa köteles gondoskodni.

(3) Az 1031/2010/EU rendelettel összhangban az aukciós kézbesítőszámlához tartozó meghatalmazott képviselőtől megkövetelhető, hogy az aukciós kézbesítőszámláról át nem adott kibocsátási egységeket átvezesse az európai uniós aukciós számlára.

6. SZAKASZ

Kereskedés

60. cikk

Kibocsátási egységek és kiotói egységek átvezetése folyószámla kezdeményezésére

Hacsak az ügyletet kezdeményező számla vagy a célszámla státusa az átvezetést lehetetlenné nem teszi, a folyószámla tulajdonosának kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket a számlatulajdonos által megbízhatónak tartott számlák jegyzékén szereplő számlára át kell vezetnie.

61. cikk

Kibocsátási egységek és kiotói egységek átvezetése kereskedési számla kezdeményezésére

Hacsak az ügyletet kezdeményező számla státusa az átvezetést lehetetlenné nem teszi, a kereskedési számla tulajdonosának kérésére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék valamely folyószámlájára vagy kereskedési számlájára át kell vezetnie.

7. SZAKASZ

Kibocsátási egységek leadása

62. cikk

Kibocsátási egységek leadása

(1) Ha az üzemeltető vagy légijármű-üzemeltető a kibocsátási egységeiből egy bizonyos mennyiséget le kíván adni, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknél kezdeményezi:

a) az adott kereskedési időszakban történő megfelelés céljából létrehozott, adott mennyiségű kibocsátási egység átvezetését a megfelelő üzemeltetői számláról vagy légijármű-üzemeltetői számláról az uniós kibocsátásiegység-elvetési számlára;

b) az átvezetett kibocsátási egységek - mint az üzemeltető létesítményének vagy a légijármű-üzemeltetőnek az aktuális időszakra vonatkozó kibocsátásadatai terhére leadott kibocsátási egységek - számának és típusának rögzítését.

(2) Légi közlekedési kibocsátási egységeket csak légijármű-üzemeltető adhat le.

(3) Az egyszer már leadott kibocsátási egység ismételten nem adható le.

8. SZAKASZ

Kibocsátási egységek elvetése

63. cikk

Kibocsátási egységek elvetése

(1) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek teljesítenie kell a 2003/87/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdése alapján a számlatulajdonos által a számláján tartott kibocsátási egységek elvetésére vonatkozóan kezdeményezett kérést; ennek érdekében:

a) meghatározott számú kibocsátási egységet az adott számláról az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék kibocsátásiegység-elvetési számlájára át kell vezetnie; és

b) az átvezetett kibocsátási egységek - mint elvetett kibocsátási egységek - számát az aktuális év vonatkozásában rögzítenie kell.

(2) Az elvetett kibocsátási egységek kibocsátásadatok ellenében leadás céljára nem számolhatók el.

9. SZAKASZ

Ügyletek visszavonása

64. cikk

Tévedésből kezdeményezett és már véglegesített folyamatok visszavonása

(1) Ha a számlatulajdonos vagy a számlatulajdonos nevében a nemzeti tisztviselő a (2) bekezdésben felsorolt ügyletek valamelyikét véletlenül vagy tévedésből kezdeményezte, akkor a számlatulajdonos írásban benyújtott kérelemben javasolhatja számlakezelőjének a teljesített ügylet visszavonását. A kérelmet, amelyet a folyamat befejezésétől számítva öt munkanapon belül kell postára adni, a számlatulajdonos azon meghatalmazott képviselőjének vagy képviselőinek szabályszerű aláírásával kell ellátni, akik jogosultak a visszavonandó ügylet típusának megfelelő ügyletek kezdeményezésére. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az ügylet kezdeményezése véletlenül vagy tévedésből történt.

(2) A számlatulajdonos a következő ügyletek visszavonására tehet javaslatot:

a) kibocsátási egységek leadása;

b) kibocsátási egységek elvetése.

(3) Ha a számlakezelő megállapítja, hogy a kérelem megfelel az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, és maga egyetért a kérelemben foglaltakkal, akkor javaslatot tehet az ügyletnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben való visszavonására.

(4) Ha a nemzeti tisztviselő az (5) bekezdésben felsorolt ügyletek valamelyikét véletlenül vagy tévedésből kezdeményezte, akkor írásban benyújtott kérelemben javasolhatja a központi tisztviselőnek a teljesített ügylet visszavonását. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az ügylet kezdeményezése véletlenül vagy tévedésből történt.

(5) A nemzeti tisztviselő a következő ügyletek visszavonására tehet javaslatot:

a) általános célú kibocsátási egységek kiosztása;

b) légi közlekedési kibocsátási egységek kiosztása.

(6) Ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül, a központi tisztviselő gondoskodik arról, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék elfogadja az (1) és a (4) bekezdés alapján tett javaslatot, zárolja a visszavonás keretében átvezetendő egységeket, és továbbítsa a javaslatot a központi tisztviselőnek:

a) a kibocsátási egység leadására vagy elvetésére irányuló visszavonandó ügylet teljesítése legfeljebb 30 munkanappal azt megelőzően történt, hogy a számlakezelő a (3) bekezdés szerinti javaslatát megtette;

b) a visszavonás eredményeként a megelőző év tekintetében egyetlen üzemeltető sem válik nem megfelelővé;

c) a visszavonandó ügylet célszámláján a visszavonással érintett típusú egységből a visszavonással érintett mennyiség még rendelkezésre áll;

d) ha a visszavonás általános célú kibocsátási egységek kiosztására vonatkozik, ez a kiosztás a létesítmény engedélyének lejárta után történt.

(7) A központi tisztviselő gondoskodik arról, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a visszavonást a visszavonandó ügyletben részt vevőktől különböző, de azokkal megegyező típusú, a visszavonandó ügylet célszámláján található egységekkel végezze el.

VI. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSIEGYSÉG-FORGALMI JEGYZÉKRENDSZERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK

1. SZAKASZ

Rendelkezésre állás

65. cikk

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL rendelkezésre állása és megbízhatósága

(1) A központi tisztviselő minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítására, hogy:

a) az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a számlaképviselők és a nemzeti tisztviselők általi hozzáférés céljából napi 24 órában, a hét minden napján rendelkezésre álljon;

b) az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék, az EUTL és az ITL közötti, a 6. cikkben előírt kommunikációs kapcsolatok napi 24 órában, a hét minden napján fennálljanak;

c) az elsődleges hardver- és szoftverelemek üzemzavara esetére tartalék hardver- és szoftverelemek álljanak rendelkezésre;

d) az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL gyorsan válaszoljon a számlaképviselők kéréseire.

(2) A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket és az EUTL-t olyan, nagy megbízhatóságú rendszerek és eljárások alkossák, amelyek garantálják valamennyi lényeges adat teljes körű megőrzését, és a rendszer meghibásodása vagy összeomlása esetén könnyűvé teszik az összes adat és funkció azonnali visszaállítását.

(3) A központi tisztviselő minimális szinten tartja az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL üzemszüneteit.

66. cikk

Ügyfélszolgálat

(1) A nemzeti tisztviselők nemzeti ügyfélszolgálatok révén segítik és támogatják az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben általuk kezelt számlák tulajdonosait és képviselőit.

(2) A központi tisztviselő központi ügyfélszolgálat révén segíti és támogatja a nemzeti tisztviselőket az (1) bekezdés alapján nyújtott szolgáltatásuk fenntartásában.

2. SZAKASZ

Biztonság, hitelesítés

67. cikk

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék hitelesítése

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék hitelesítése az EUTL felé a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban meghatározott módon történik.

68. cikk

Hozzáférés az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számlákhoz

(1) A számlaképviselőknek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számlájukhoz az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztonságos területén keresztül kell hozzáféréssel rendelkezniük. A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának biztonságos területe az interneten keresztül hozzáférhető legyen. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának az Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre kell állnia.

(2) A központi tisztviselő biztosítja, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett azon számlákhoz, amelyekhez a 21. cikk (4) bekezdése értelmében külső platformon keresztül is hozzá lehet férni és amelyek esetében a meghatalmazott képviselők egyike külsőplatform-számlához is ki van jelölve meghatalmazott képviselőként, a külsőplatform-számla tulajdonosa által üzemeltetett külső platform is hozzáférhessen.

(3) A meghatalmazott képviselők vagy külső platformok és az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztonságos területe közötti kommunikációt a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően titkosítani kell.

(4) A központi tisztviselő megtesz minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának biztonságos területéhez ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni.

(5) Ha a meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő hitelesítő adatainak biztonságos használata ellehetetlenült, akkor a meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő haladéktalanul felfüggeszti az adott számlához való hozzáférést, értesíti erről a számlakezelőt, és kéri új hitelesítő adatok kiadását.

69. cikk

Meghatalmazott képviselők hitelesítése és engedélyezése az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

(1) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékhez való hozzáférés során való hitelesítés céljából minden meghatalmazott képviselő és további meghatalmazott képviselő részére felhasználónevet és jelszót kell kiadnia.

(2) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéken belül a meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő csak azokhoz a számlákhoz rendelkezhet hozzáféréssel, amelyekhez jogosult hozzáférni, és csak olyan folyamatok végrehajtását kezdeményezheti, amelyek végrehajtásának kezdeményezésére a 21. cikk alapján jogosult. Erre a hozzáférésre, illetőleg e kezdeményezések megtételére az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának biztonságos területén kell lehetőséget biztosítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasználóneveken és jelszavakon túlmenően az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékhez való hozzáférés céljából másodlagos hitelesítést is ki kell alakítani. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékhez való hozzáférés céljára igénybe vehető másodlagos hitelesítő mechanizmusok típusait a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban kell meghatározni.

(4) Ha a meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő nem értesítette a számlakezelőt hitelesítő adatai biztonságos használatának ellehetetlenüléséről és nem kérte új hitelesítő adatok kiadását, akkor a számlakezelő jogosult feltételezni, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által sikeresen hitelesített felhasználó azonos a megadott hitelesítő adatokhoz tartozó meghatalmazott képviselővel vagy további meghatalmazott képviselővel.

(5) A meghatalmazott képviselő köteles minden ahhoz szükséges lépést megtenni, hogy hitelesítő adatait el ne veszítse, hitelesítő adatait el ne lopják tőle, és hitelesítő adatainak biztonsága más módon ne sérüljön. Ha hitelesítő adatait elveszítette, hitelesítő adatait ellopták tőle vagy hitelesítő adatainak biztonsága más módon sérült, ezt a körülményt a meghatalmazott képviselő köteles haladéktalanul jelenteni a nemzeti tisztviselőnek.

70. cikk

A hozzáférés teljes körű felfüggesztése a biztonság megsértése nyomán és biztonsági kockázat fennállása esetén

(1) A Bizottság utasíthatja a központi tisztviselőt az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékhez, az EUTL-hez vagy azok bármely részéhez való hozzáférés felfüggesztésére, ha alapos gyanúját észleli annak, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék vagy az EUTL biztonságának megsértése nyomán vagy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékkel vagy az EUTL-lel összefüggő súlyos biztonsági kockázat fennállása miatt veszélybe került a rendszer integritása, beleértve a 65. cikk szerinti tartalékeszközök integritását is.

(2) Ha a biztonság megsértése vagy biztonsági kockázat fennállása a hozzáférés felfüggesztését eredményezheti, a biztonság megsértéséről vagy a kockázatról tudomást szerző tisztviselő azonnal értesíti a központi tisztviselőt az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék más részeit fenyegető esetleges veszélyekről. Ennek alapján a központi tisztviselő értesíti a többi tisztviselőt.

(3) Ha a tisztviselő olyan körülményről szerez tudomást, amely szükségessé teszi az általa e rendelet alapján kezelt számlákhoz való mindennemű hozzáférés felfüggesztését, akkor - a felfüggesztésnél annyi idővel korábban, amennyivel gyakorlati szempontból lehetséges - értesíti a központi tisztviselőt és a számlatulajdonosokat. Ennek alapján a központi tisztviselő lehetőség szerint mihamarabb értesíti a többi tisztviselőt.

(4) A (3) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell a felfüggesztés várható időtartamát, és az erre vonatkozó információt jól látható módon fel kell tüntetni az EUTL internetes honlapjának nyilvános területén.

71. cikk

A kibocsátási egységekhez vagy a kiotói egységekhez való hozzáférés felfüggesztése csalárd ügylet gyanúja esetén

(1) A tisztviselő a következő esetekben és feltételek szerint saját kezdeményezésére vagy az illetékes hatóság kérésére felfüggesztheti az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék általa kezelt részében található kibocsátási egységekhez vagy kiotói egységekhez való hozzáférést:

a) legfeljebb két hétre akkor, ha annak gyanúját észleli, hogy a kibocsátási egységek vagy kiotói egységek csalást, pénzmosást, terrorizmus finanszírozását vagy más súlyos bűncselekményt megvalósító ügyletben vettek részt; vagy

b) jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezések alapján, azokkal összhangban.

(2) A Bizottság utasíthatja a központi tisztviselőt arra, hogy legfeljebb két hétre felfüggessze az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vagy az EUTL-ben található kibocsátási egységekhez vagy kiotói egységekhez való hozzáférést, ha annak gyanúját észleli, hogy a kibocsátási egységek vagy kiotói egységek csalást, pénzmosást, terrorizmus finanszírozását vagy más súlyos bűncselekményt megvalósító ügyletben vettek részt.

(3) A tisztviselő, illetőleg a Bizottság a felfüggesztésről haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bűnüldöző hatóságot.

(4) A tisztviselőt - a nemzeti jog alapján és azzal összhangban - a nemzeti tisztviselő tagállamában működő bármely nemzeti bűnüldöző hatóság is jogosult felfüggesztésre utasítani.

72. cikk

Együttműködés az illetékes hatóságokkal; a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a bűnözői tevékenység jelentése

(1) A nemzeti tisztviselő, valamint annak igazgatói és alkalmazottai maradéktalanul együttműködnek az érintett illetékes hatóságokkal a pénzmosáshoz és a terrorizmus finanszírozásához kapcsolódó műveletek megelőzését és megakadályozását elégséges és megfelelő módon biztosító eljárások létrehozásában.

(2) A nemzeti tisztviselő, valamint annak igazgatói és alkalmazottai maradéktalanul együttműködnek a 2005/60/EK irányelv 21. cikke szerinti pénzügyi hírszerző egységgel, és ennek keretében mindennemű késedelem nélkül:

a) saját kezdeményezésből tájékoztatják a pénzügyi hírszerző egységet, ha tudomásuk van arról, gyanítják vagy alapos okkal feltételezik azt, hogy valaki pénzmosást, terrorizmus finanszírozását vagy bűnözői tevékenységet végez, végzett, kísérel meg végezni vagy kísérelt meg végezni;

b) kérésre - az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekben előírt eljárásoknak megfelelően - minden szükséges tájékoztatást megadnak a pénzügyi hírszerző egységnek.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott információkat a nemzeti tisztviselő tagállamának pénzügyi hírszerző egysége részére kell átadni. Az e cikkben előírt információtovábbítás teljesítéséért felelős személyt vagy személyeket a 2005/60/EK irányelv 34. cikkének (1) bekezdésében előírt megfelelésigazgatási és kommunikációs politikák és eljárások átültetését megvalósító nemzeti intézkedések határozzák meg.

(4) A nemzeti tisztviselő tagállama gondoskodik arról, hogy a 2005/60/EK irányelv 26-29., 32. és 35. cikkét átültető nemzeti intézkedések a nemzeti tisztviselőre alkalmazandók legyenek.

73. cikk

Folyamatok felfüggesztése

(1) Ha az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék üzemeltetése és karbantartása nem e rendelet rendelkezéseinek megfelelően történik, a Bizottság utasíthatja a központi tisztviselőt, hogy ideiglenesen teljeskörűen vagy részlegesen függessze fel az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéktől érkező folyamatoknak az EUTL általi elfogadását. A Bizottság erről haladéktalanul értesíti az érintett nemzeti tisztviselőket.

(2) A központi tisztviselő - az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék előre tervezett vagy veszélyhelyzet miatti karbantartása céljából - ideiglenesen teljeskörűen vagy részlegesen felfüggesztheti a folyamatoknak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben való kezdeményezését vagy elfogadását.

(3) Ha a nemzeti tisztviselő úgy ítéli meg, hogy a felfüggesztést szükségessé tévő összes rendezetlen kérdés megoldódott, akkor kérheti a Bizottságot az (1) bekezdés alapján felfüggesztett folyamatok végrehajtásának folytatására. Ha valóban így van, a Bizottság utasítja a központi tisztviselőt a szóban forgó folyamatok végrehajtásának folytatására. Máskülönben a Bizottság ésszerű határidőn belül elutasítja a kérést, és erről - indokai és a következő ilyen irányú kérés elfogadhatóságához teljesítendő követelmények megjelölésével - haladéktalanul tájékoztatja az érintett nemzeti tisztviselőt.

3. SZAKASZ

Folyamatok automatikus ellenőrzése, rögzítése és végrehajtása

74. cikk

Folyamatok automatikus ellenőrzése

(1) Minden folyamatnak meg kell felelnie az elektronikus üzenetekre vonatkozó azon általános informatikai követelményeknek, amelyek biztosítják a folyamatoknak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék általi sikeres olvasását, ellenőrzését és nyilvántartásba vételét. Minden folyamatnak meg kell továbbá felelnie az adott folyamattípusra vonatkozóan e rendeletben megállapított különös követelményeknek.

(2) Az EUTL-nek minden folyamaton végre kell hajtania a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban megállapított automatikus ellenőrzéseket azon szabálytalanságok és hiányosságok kimutatása céljából, amelyek arra utalnak, hogy a kezdeményezett folyamat nem felel meg a 2003/87/EK irányelvben és az e rendeletben megállapított követelményeknek.

75. cikk

A hiányosságok kimutatása

(1) Az EUTL-nek meg kell szakítania minden olyan, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL között a 6. cikk (3) bekezdése értelmében fenntartott közvetlen kommunikációs kapcsolaton keresztül végrehajtott folyamatot, amellyel kapcsolatban a 76. cikk (2) bekezdésében előírt automatikus ellenőrzések során hiányosságot állapít meg, és erről egy automatikus ellenőrzési válaszkód visszaküldésével értesítenie kell az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket és a megszakított kapcsolattal érintett számlákat kezelő tisztviselőket. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a folyamat megszakításáról haladéktalanul értesítenie kell az érintett számlatulajdonosokat.

(2) Az ITL-nek meg kell szakítania minden olyan, a 6. cikk (1) bekezdése alapján az ITL-en keresztül teljesített ügyletekkel összefüggő folyamatot, amellyel kapcsolatban az ITL vagy az EUTL a 76. cikk (2) bekezdésében előírt automatikus ellenőrzések során hiányosságot állapít meg. Miután az ITL megszakította az ügyletet, az EUTL-nek is ugyanígy kell tennie. Az ITL az érintett jegyzékek jegyzékkezelőit az ügylet megszakításáról egy automatikus ellenőrzési válaszkód révén értesíti. Ha az érintett kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek között az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék is szerepel, akkor az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek egy automatikus ellenőrzési válaszkód visszaküldésével értesítenie kell az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett, a megszakított ügylettel érintett számlákat kezelő tisztviselőket. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a folyamat megszakításáról haladéktalanul értesítenie kell az érintett számlatulajdonosokat.

76. cikk

Hiányosságok kimutatása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

(1) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek olyan bemeneti ellenőrzési kódokat és ellenőrzési válaszkódokat kell alkalmaznia, amelyek révén biztosítható az egyes folyamatokban kicserélt információk helyes értelmezése. Az ellenőrzési kódoknak meg kell felelniük a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban előírt kódoknak.

(2) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek minden folyamat végrehajtása előtt és során megfelelő automatikus ellenőrzések végrehajtásával biztosítania kell, hogy a hiányosságok kimutatása és a szabálytalan folyamatok megszakítása még azelőtt megtörténjék, hogy az EUTL végrehajtaná saját automatikus ellenőrzéseit.

77. cikk

Adategyeztetés, következetlenségek kimutatása az EUTL-ben

(1) Annak biztosítása céljából, hogy az EUTL-ben a számlákról, valamint a kiotói egységek és a kibocsátási egységek birtoklásáról vezetett nyilvántartások összhangban legyenek az ugyanezen adatokról az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben nyilvántartott adatokkal, az EUTL-nek szabályos időközönként adategyeztetést kell kezdeményeznie. Ebből a célból az EUTL-nek minden folyamatot rögzítenie kell.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti adategyeztetés során az EUTL olyan következetlenséget mutat ki, amely arra utal, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által a szabályos időközönként végrehajtott adategyeztetések keretében a számlákról, valamint a kiotói egységek és a kibocsátási egységek birtoklásáról szolgáltatott adatok eltérnek az EUTL-ben tárolt adatoktól, akkor az EUTL-nek biztosítania kell, hogy a következetlenséggel érintett számlákkal, kibocsátási egységekkel és kiotói egységekkel további folyamatokat ne lehessen végrehajtani. Az EUTL-nek mindennemű következetlenségről haladéktalanul értesítenie kell a központi tisztviselőt és az érintett számlákat kezelő tisztviselőket.

78. cikk

A folyamatok véglegesítése

(1) A 6. cikk (1) bekezdése alapján az ITL-nek továbbított ügyletet akkor kell véglegesítettnek tekinteni, amikor az ITL értesíti az EUTL-t a folyamat végrehajtásának megtörténtéről.

(2) A 6. cikk (3) bekezdése alapján az EUTL-nek továbbított ügyleteket és más folyamatokat akkor kell véglegesítettnek tekinteni, amikor az EUTL értesíti az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket a folyamatok végrehajtásának megtörténtéről. Az EUTL-nek automatikusan meg kell szakítania az ügylet vagy folyamat végrehajtását, ha a végrehajtást a továbbítás időpontjától számított 24 órán belül nem sikerült elvégezni.

(3) A 77. cikk (1) bekezdése szerinti adategyeztetési folyamatot akkor kell véglegesítettnek tekinteni, amikor megtörtént az egy adott napra és időpontra vonatkozóan az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben tárolt adatok és az EUTL-ben nyilvántartott adatok közötti összes következetlenség kiküszöbölése, és az adategyeztetési folyamat a sikeres újraindítást követően sikeresen befejeződött.

4. SZAKASZ

Adatcsere- és műszaki előírások, változások végrehajtása

79. cikk

Adatcsere- és műszaki előírások

(1) A Bizottság a nemzeti tisztviselők rendelkezésére bocsátja a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és az ügyleti jegyzőkönyvek közötti adatcseréhez szükséges adatcsere- és műszaki előírásokat, amelyeknek ki kell terjedniük különösen az azonosító kódokra, az automatikus ellenőrzésekre és a válaszkódokra, valamint az adatcsere megkezdéséhez szükséges tesztelési eljárásokra és a teljesítendő biztonsági követelményekre.

(2) Az adatcsere- és műszaki előírásokat az Éghajlatváltozási Bizottság jegyzékkezelői munkacsoportjával konzultálva kell kidolgozni, és összhangban kell lenniük a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozóan a 12/CMP.1. határozat alapján kidolgozott funkcionális és műszaki előírásokkal.

80. cikk

A szoftver verzióinak és kiadásainak kezelése

Ha az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék szoftverének új verzióját vagy kiadását kell üzembe helyezni, akkor a központi tisztviselő gondoskodik arról, hogy a szoftver új verziója vagy kiadása és az EUTL, illetve az ITL közötti kommunikációs kapcsolat csak azt követően kerüljön létrehozásra és aktiválásra, hogy sikeresen lezárultak a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban előírt tesztelési eljárások.

VII. FEJEZET

NYILVÁNTARTÁSOK, INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS, TITOKTARTÁS, DÍJAK

81. cikk

Nyilvántartások

(1) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek és a többi kiotói jegyzéknek a folyamatokkal, a naplózással és a számlatulajdonosokkal kapcsolatos összes adatot 15 évig, vagy ha az később következik be, a kapcsolódó végrehajtási ügyek teljes lezárásáig kell tárolniuk.

(2) A nemzeti tisztviselők jogosultak minden olyan adathoz hozzáférni, valamint minden olyan adatot lekérdezni és exportálni, amelyet az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék az általuk aktuálisan vagy korábban kezelt számlákkal kapcsolatban nyilvántart.

(3) Az adatokat a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban előírt adatnaplózási követelményeknek megfelelően kell tárolni.

82. cikk

Információszolgáltatás

(1) A központi tisztviselő az EUTL internetes honlapján a XII. mellékletben előírt gyakorisággal átlátható módon és rendszerezett formában hozzáférhetővé teszi a XII. mellékletben előírt címzettek számára az ugyanott felsorolt adatokat. A központi tisztviselő ezen túlmenően az EUTL-ben vagy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben található információk közül csak azokat tárhatja a nyilvánosság elé, amelyek esetében erre a 83. cikk lehetőséget biztosít.

(2) A nemzeti tisztviselők nyilvánosan hozzáférhető internetes honlapon a XII. mellékletben előírt gyakorisággal átlátható módon és rendszerezett formában ugyancsak hozzáférhetővé tehetik a XII. mellékletben előírt címzettek számára az ugyanott felsorolt adatok azon részét, amelyhez maguk a 83. cikk alapján hozzáféréssel rendelkeznek. A nemzeti tisztviselők ezen túlmenően az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben található információk közül csak azokat tárhatják a nyilvánosság elé, amelyek esetében erre a 83. cikk lehetőséget biztosít.

83. cikk

Titoktartás

(1) Hacsak az uniós jog vagy e rendelettel összeegyeztethető és jogszerű cél elérésére törekvő, arányos nemzeti jogi rendelkezés másként nem rendelkezik, az EUTL-ben és az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben található valamennyi adatot - beleértve a teljes számlaállományra és a végrehajtott ügyletek összességére vonatkozó adatokat, valamint az ügyletekben részt vevő vagy az ügyletek által másként érintett kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódját és kiotói egységek egységazonosító sorszámának egyedi számszerű értékét is - bizalmasan kell kezelni.

(2) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben és az EUTL-ben nyilvántartott adatok kiszolgáltathatók:

a) a tagállami bűnüldöző szerveknek és adóhatóságoknak;

b) az Európai Bizottság Európai Csalás Elleni Hivatalának;

c) az Európai Számvevőszéknek;

d) az Eurojustnak;

e) a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (16) 11. cikkében és a 2005/60/EK irányelv 37. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságoknak;

f) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti felügyeleti hatóságoknak;

g) a tagállami nemzeti tisztviselőknek és a 2003/87/EK irányelv 18. cikke szerinti illetékes hatóságoknak.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt személyeknek az adatok csak a központi tisztviselőhöz vagy valamely nemzeti tisztviselőhöz intézett kérésükre és csak abban az esetben szolgáltathatók ki, ha a kérést feladataik ellátása szükségessé teszi.

(4) Az a személy, aki a (3) bekezdés alapján adatok birtokába jut, köteles gondoskodni arról, hogy az adatokat csak a (3) bekezdés szerinti kérésben megjelölt célra használja fel, és azok szándékosan vagy szándékolatlanul ne juthassanak olyan személyek birtokába, akik az adatfelhasználás szándékolt céljának megfelelő tevékenységben nem vesznek részt. Ez a rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a szóban forgó személyek az adatokat a (2) bekezdésben felsorolt más személyeknek a (3) bekezdés szerinti kérésben megjelölt célból átadják.

(5) A központi tisztviselő a (2) bekezdésben felsorolt személyeknek - kérésükre - az ügyletekre vonatkozó anonim adatokhoz hozzáférést biztosíthat, ha a kérés célja az ügyletek esetleges gyanús mintáinak kimutatása. Az adatokhoz ilyen módon hozzáférő személyek az ügyletek gyanús mintáiról a (2) bekezdésben felsorolt többi személyt értesíthetik.

(6) Az Europol részére a 2009/371/IB tanácsi határozat (17) szerinti feladatainak ellátásához állandó adatolvasási jogosultság mellett hozzáférést kell biztosítani az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben és az EUTL-ben tárolt adatokhoz. Az Europol köteles folyamatosan tájékoztatni a Bizottságot az adatok felhasználásáról.

(7) A nemzeti tisztviselők biztonságos eszközök útján a többi nemzeti tisztviselő és a központi tisztviselő rendelkezésére bocsátják azon személyek nevét és azonosító adatait, akik részére a 20. cikk (2) bekezdésének a)-c) pontja alapján megtagadták a számlanyitást, valamint akik esetében a 22. cikk (5) bekezdésének a)-b) pontja alapján megtagadták a meghatalmazott képviselőként vagy további meghatalmazott képviselőként való jóváhagyást, továbbá azon számlák tulajdonosának, meghatalmazott képviselőjének vagy további meghatalmazott képviselőjének nevét és azonosító adatait, amelyekhez a 31. cikk alapján felfüggesztették a hozzáférést, valamint amelyeket a 30. cikk alapján lezártak.

(8) A nemzeti tisztviselő dönthet úgy, hogy a nemzeti bűnüldöző szerveket és adóhatóságokat értesíti minden olyan ügyletről, amely a nemzeti tisztviselő által megállapított számot meghaladó számú egységre vonatkozik, továbbá értesíti minden olyan számláról, amely egy adott időszakban a nemzeti tisztviselő által megállapított értéknél nagyobb számú ügyletben vesz részt.

(9) A számlatulajdonosok írásban kérhetik a nemzeti tisztviselőt, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék nyilvános internetes honlapja az V. melléklet V-II. táblázatában megjelölt adatokat vagy azok egy meghatározott részét ne jelenítse meg.

(10) A számlatulajdonosok írásban kérhetik a nemzeti tisztviselőt, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék nyilvános internetes honlapja a VII. melléklet VII-I. táblázatának 3-14. sorában megjelölt adatokat vagy azok egy meghatározott részét jelenítse meg.

(11) Az EUTL és az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék a kibocsátási egységek és a kiotói egységek árára vonatkozó információk megadására a számlatulajdonosokat nem kötelezheti.

(12) Az 1031/2010/EU rendelet 24. cikke alapján kinevezett aukció-ellenőr részére hozzáférést kell biztosítani az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett árverési kézbesítőszámlára vonatkozó valamennyi információhoz.

84. cikk

Díjak

(1) A központi tisztviselő az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számlák tulajdonosait díjfizetésre nem kötelezheti.

(2) A nemzeti tisztviselők az általuk kezelt számlák tulajdonosait ésszerű díj fizetésére kötelezhetik.

(3) A nemzeti tisztviselők a felszámított díjakról tájékoztatják a központi tisztviselőt; a nemzeti tisztviselők a felszámított díjak változásairól tíz munkanapon belül tájékoztatják a központi tisztviselőt. A központi tisztviselő a díjakat nyilvános internetes honlapon közzéteszi.

85. cikk

Üzemszünetek

A központi tisztviselő - egyrészt az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL rendelkezésre állásának és biztonságának biztosításához szükséges ésszerű lépések megtételével, másrészt pedig azzal, hogy megfelelő megbízhatóságú rendszerek és eljárások révén biztosítják az összes adat védelmét - gondoskodik arról, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működését a lehető legkisebb mértékben befolyásolják üzemszünetek.

VIII. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

86. cikk

Végrehajtás

A tagállamok hatályba léptetik az e rendelet végrehajtásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, köztük különösen azokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a nemzeti tisztviselők teljesíthessék a 20. cikk (1) bekezdése, a 22. cikk (4) bekezdése és a 23. cikk (4) bekezdése alapján az információk ellenőrzése vonatkozásában fennálló kötelezettségeiket.

87. cikk

A számlák folytonossága

Az e rendelet III. fejezetében említett, a 920/2010/EU rendelet alapján megnyitott vagy használt számlák e rendelet alkalmazásában is használatban maradnak. A 920/2010/EU rendelet alapján megnyitott platformszámlák e rendelet alkalmazásában külsőplatform-számlaként használatban maradnak.

88. cikk

A 2216/2004/EK rendelet módosítása

A 2216/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) Hacsak az uniós jog vagy e rendelettel összeegyeztethető és jogszerű cél elérésére törekvő, arányos nemzeti jogi rendelkezés másként nem rendelkezik, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben és a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvben található valamennyi adatot - beleértve a teljes számlaállományra és a végrehajtott ügyletek összességére vonatkozó adatokat, valamint az ügyletekben részt vevő vagy az ügyletek által másként érintett kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódját és kiotói egységek egységazonosító sorszámának egyedi számszerű értékét is - bizalmasan kell kezelni. (2) A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekben és a CITL-ben nyilvántartott adatok kiszolgáltathatók:

a) a tagállami bűnüldöző szerveknek és adóhatóságoknak;

b) az Európai Bizottság Európai Csalás Elleni Hivatalának;

c) az Európai Számvevőszéknek;

d) az Eurojustnak;

e) a 2003/6/EK irányelv 11. cikkében és a 2005/60/EK irányelv 37. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságoknak;

f) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti felügyeleti hatóságoknak;

g) a tagállami jegyzékkezelőknek és a 2003/87/EK irányelv 18. cikke szerinti illetékes hatóságoknak."

2. A 10. cikk a következő (2f) bekezdéssel egészül ki:

"(2f) Az Europol részére a 2009/371/IB tanácsi határozat szerinti feladatainak ellátásához állandó adatolvasási jogosultság mellett hozzáférést kell biztosítani az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben és a CITL-ben tárolt adatokhoz. Az Europol köteles folyamatosan tájékoztatni a Bizottságot az adatok felhasználásáról."

3. A 21a. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Ha azon a számlán, amelyet a jegyzékkezelőnek a 67. cikk szerinti felfüggesztést követően le kell zárnia, a kibocsátási egységek vagy a kiotói egységek pozitív egyenleget mutatnak, akkor a jegyzékkezelő első lépésként felszólítja a számlabirtokost egy olyan másik, ugyanazon jegyzékkezelő által kezelt számla megnevezésére, amelyre ezeket a kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket át kívánja vezettetni. Ha a számlabirtokos negyven munkanapon belül nem válaszol a jegyzékkezelő felszólítására, akkor a jegyzékkezelő a kibocsátási egységeket vagy kiotói egységeket a saját nemzeti kibocsátásiegység-nyilvántartási számlájára átvezetheti."

4. A 69. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"69. cikk

A Bizottság utasíthatja a központi tisztviselőt a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvhöz való hozzáférés felfüggesztésére, és a jegyzékkezelő felfüggesztheti az általa kezelt kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékhez való hozzáférést, ha alapos gyanúját észleli annak, hogy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv vagy az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztonságának megsértése nyomán vagy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvvel vagy az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékkel összefüggő súlyos biztonsági kockázat fennállása miatt veszélybe került a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv, az adott kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék vagy a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerének integritása, beleértve a 68. cikk szerinti tartalékeszközök integritását is."

5. A 70. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ha a közösségi független ügyleti jegyzőkönyv biztonságának megsértése vagy a közösségi független ügyleti jegyzőkönyvvel összefüggő biztonsági kockázat fennállása a hozzáférés felfüggesztését eredményezheti, a központi tisztviselő azonnal értesíti a jegyzékkezelőket a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeket fenyegető esetleges veszélyekről.

(2) Ha egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék biztonságának megsértése vagy egy kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékkel összefüggő biztonsági kockázat fennállása a hozzáférés felfüggesztését eredményezheti, az érintett jegyzékkezelő azonnal értesíti a központi tisztviselőt, aki azonnal értesíti a többi jegyzékkezelőt a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékeket fenyegető esetleges veszélyekről."

6. A rendelet a következő 70a. cikkel egészül ki: "70a. cikk A kibocsátási egységekhez vagy a kiotói egységekhez való hozzáférés felfüggesztése csalárd ügylet gyanúja esetén (1) A jegyzékkezelő a következő esetekben és feltételek szerint saját kezdeményezésére vagy az illetékes hatóság kérésére felfüggesztheti az általa kezelt uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben található kibocsátási egységekhez vagy kiotói egységekhez való hozzáférést: (2) A jegyzékkezelő a felfüggesztésről haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bűnüldöző hatóságot. (3) A nemzeti jog alapján és azzal összhangban a jegyzékkezelő tagállamában működő bármely nemzeti bűnüldöző hatóság jogosult a jegyzékkezelőt felfüggesztésre utasítani."

a) legfeljebb két hétre akkor, ha annak gyanúját észleli, hogy a kibocsátási egységek vagy kiotói egységek csalást, pénzmosást, terrorizmus finanszírozását vagy más súlyos bűncselekményt megvalósító ügyletben vettek részt; vagy

b) jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezések alapján, azokkal összhangban.

7. A IV. melléklet 3-7. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"3. Okirati bizonyíték a számlanyitást igénylő természetes személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány;

b) útlevél.

4. Okirati bizonyíték a természetes személy számlabirtokos állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet;

b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány;

c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről;

d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak.

5. A következő okiratok, ha a számlanyitást jogi személy igényli:

a) a jogi személy létesítő okiratainak másolata és a jogi személy bejegyzését igazoló dokumentum másolata;

b) a bankszámlára vonatkozó adatok;

c) a héa céljára történő adóhatósági bejegyzést igazoló okirat;

d) a jogi személynek a 2005/60/EK irányelv értelmében vett tényleges tulajdonosára vonatkozó információk;

e) az igazgatók jegyzéke;

f) az éves beszámoló vagy a legutóbbi olyan pénzügyi kimutatások, amelyeket könyvvizsgáló hitelesített; ha könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatások nem állnak rendelkezésre, a pénzügyi kimutatásoknak az adóhatóság vagy a pénzügyi igazgató bélyegzőjével ellátott másolata.

6. Okirati bizonyíték a jogi személy székhelyének ellenőrzéséhez, ha ez az 5. pont alapján benyújtott okirat alapján nem lehetséges egyértelműen.

7. A számlanyitást igénylő természetes személyre, jogi személy esetén a jogi személy igazgatóira vonatkozóan a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok.

8. Az e melléklet alapján okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott okiratok valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. A másolatot kérő tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

9. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a számlakezelő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat. A számlakezelő az e melléklet alapján szolgáltatandó okirati bizonyítékokat papíralapú okiratok helyett elektronikus mechanizmusok útján is ellenőrizheti."

8. A IVa. melléklet 3-7. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"3. Okirati bizonyíték az adott személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány;

b) útlevél.

4. Okirati bizonyíték az adott személy állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet;

b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány;

c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről;

d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak.

5. Az e melléklet alapján okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott okiratok valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. A másolatot kérő tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

6. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a számlakezelő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat.

7. A számlakezelő az e melléklet alapján szolgáltatandó okirati bizonyítékokat papíralapú okiratok helyett elektronikus mechanizmusok útján is ellenőrizheti."

89. cikk

A 920/2010/EU rendelet módosítása

A 920/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 920/2010/EU rendelet címe helyébe a következő szöveg lép:

2. Az 1. cikk első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"E rendelet - a 2003/87/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése és a 280/2004/EK határozat 6. cikke alkalmazásában, a 2012. december 31-én befejeződő időszak vonatkozásában - a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékekből álló, egységesített és biztonságos kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerre és a független ügyleti jegyzőkönyvre vonatkozó általános, operatív és karbantartási követelményeket állapítja meg."

3. A rendelet a következő 1a. cikkel egészül ki:

"1a. cikk

Hatály

Ez a rendelet az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben a 2012. december 31-én befejeződő időszakra vonatkozóan létrehozott kibocsátási egységekre és a kiotói egységekre alkalmazandó."

4. A 2. cikk a következő 25. és 26. ponttal egészül ki:

"25. az »igazgatók« fogalma kiterjed azokra a személyekre, akik az adott jogi személy napi szintű működését ténylegesen irányítják;

26. »közép-európai idő«: a 2000/84/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (18) 1., 2. és 3. cikke értelmében vett nyári időszámítási időszak idején a közép-európai nyári idő.

5. A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Létrejön az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2012. december 31-én befejeződő időszakát szolgáló uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék. A 2003/87/EK irányelv 19. cikke alapján a kibocsátási egységek számon tartásával kapcsolatban fennálló kötelezettségeik teljesítése céljából a tagállamok 2012. január 1-jétől fogva az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket veszik igénybe, amely egyben az Európai Közösség mint különálló kiotói fél kiotói jegyzékeként is szolgál. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a nemzeti tisztviselők és a számlatulajdonosok számára biztosítania kell a IV-VI. fejezetben körülírt folyamatokat."

6. A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 2003/87/EK irányelv 20. cikke alapján, az e rendelet hatálya alá tartozó ügyletek céljára, szabványosított elektronikus adatbázis formájában létrejön az európai uniós ügyleti jegyzőkönyv (European Union Transaction Log - EUTL). Az EUTL ezen túlmenően a 280/2004/EK határozat 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a kiotói egységek birtoklásával és átruházásaival összefüggő információk teljes körű nyilvántartására is szolgál."

7. A 13. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

8. A rendelet a következő 13a. cikkel egészül ki:

"13a. cikk

Kereskedési számlák megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben

2012. június 30-tól igényelhető kereskedési számla megnyitása az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben. Ez esetben - a 43. és a 44. cikkben foglalt feltételekkel - az e rendeletben a közönséges ügyfélszámlára vonatkozóan megállapított szabályokat kell alkalmazni."

9. A 14. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A kereskedési platformok saját részükre az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben különleges számla (a továbbiakban: platformszámla) megnyitását igényelhetik. Ezt az igényüket a nemzeti tisztviselőnél jelzik. A számlanyitást igénylő személy köteles átadni a nemzeti tisztviselő által megkövetelt információkat. Ezeknek az információknak legalább a III. mellékletben meghatározott adatokat kell magukban foglalniuk, továbbá bizonyítékot kell tartalmazniuk arra vonatkozóan, hogy a kereskedési platform az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék által e rendelet alapján nyújtottal megegyező vagy annál magasabb szintű biztonságot nyújt.

(2) A nemzeti tisztviselők gondoskodnak arról, hogy a külső platformok megfeleljenek a 71. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban megállapított technikai és biztonsági követelményeknek."

10. A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A 19. cikk (2) bekezdése alkalmazásában nem szükséges további meghatalmazott képviselő jóváhagyása, ha az ügyletet mentességet élvező kereskedési platform kezdeményezte. A kereskedési platform számára ilyen mentességet a nemzeti tisztviselő biztosíthat abban az esetben, ha a külső kereskedési platform azt írásban kéri, és egyúttal bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy biztonsági rendszere legalább a 19. cikk (2) bekezdésben meghatározott követelménnyel azonos szintű biztonságot nyújt. Az alkalmazandó műszaki és biztonsági minimumkövetelményeket a 71. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban kell megállapítani. A nemzeti tisztviselő az ilyen irányú kérésekről haladéktalanul értesíti a Bizottságot. Az e bekezdés alapján biztosított mentességeket a Bizottság nyilvánosan közzéteszi."

11. A 16. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A légijármű-üzemeltetői számla státusát zároltról nyitottra kell állítani akkor, ha a 29. cikk szerint megtörtént a hitelesített kibocsátásadatok rögzítése, és a 31. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott megfelelőségi állapotjelző értéke legalább nulla. A számla státusát ennél korábban kell zároltról nyitottra állítani, ha a számlatulajdonos - kereskedés folytatása céljából - felkéri a nemzeti tisztviselőt számlája aktiválására, és kérésében átadja legalább mindazt, amit a 71. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírások ebből a célból megkövetelnek."

12. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép: "18. cikk A számlanyitás megtagadása (1) A nemzeti tisztviselő ellenőrzi a számlanyitás igénylésekor átadott információk és okiratok hiánytalan, naprakész, pontos és valós voltát. (2) A nemzeti tisztviselő a számlanyitást megtagadhatja: (3) Ha a nemzeti tisztviselő a számlanyitást megtagadja, a számlanyitást igénylő személy a nemzeti jog szerint a kérdésben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál kifogással élhet; a hatóság vagy kötelezi a nemzeti tisztviselőt a számla megnyitására, vagy - indokolással ellátott határozat útján, e rendelettel összeegyeztethető és jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezésekben megállapított arányos követelmények alapján - megerősíti az elutasítást."

a) ha az átadott információk és okiratok hiányosak, nem naprakészek vagy másként pontatlanok vagy hamisak;

b) ha a számlatulajdonos-jelölttel - vagy jogi személy számlatulajdonos-jelölt esetében bármely igazgatóval - szemben kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat van folyamatban, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható, vagy ilyen bűncselekmény elkövetéséért az adott személyt az elmúlt öt évben elítélték;

c) ha a nemzeti tisztviselő alapos okkal feltételezi, hogy a számlát kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel kapcsolatos csalás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása vagy más súlyos bűncselekmény elkövetése céljára felhasználhatják;

d) a nemzeti jogban meghatározott okból.

13. A 19. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "(1) A hitelesítői számla kivételével minden számlához legalább két meghatalmazott képviselőnek kell tartoznia. A hitelesítői számlához legalább egy meghatalmazott képviselőnek kell tartoznia. A számlatulajdonos nevében az ügyleteket és más folyamatokat a meghatalmazott képviselők kezdeményezik. (2) A számlákhoz egy vagy több további meghatalmazott képviselő tartozhat. Az ügyletek kezdeményezéséhez a meghatalmazott képviselő jóváhagyása mellett egy további meghatalmazott képviselő jóváhagyása is szükséges; nem szükséges azonban ilyen jóváhagyás:

a) az azokra a számlákra irányuló átvezetések esetében, amelyek szerepelnek a számlatulajdonos által megbízhatónak tartott számláknak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett jegyzékén;

b) a 14. cikk (4) bekezdése alapján mentességet élvező kereskedési platformok által kezdeményezett ügyletek esetében; és

c) a kibocsátási egységeknek, a KCSE-knek és az IKCS-knek a VI. fejezet 3. szakasza szerint történő leadása esetében."

14. A 19. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) bekezdésben előírt meghatalmazott képviselők mellett a számlákhoz olyan meghatalmazott képviselők is tartozhatnak, akik csak betekinteni jogosultak a számlába."

15. A 20. cikk a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki: "(3a) A nemzeti tisztviselő ellenőrzi a meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő megnevezésekor átadott információk és okiratok hiánytalan, naprakész, pontos és valós voltát. (3b) A nemzeti tisztviselő megtagadhatja a meghatalmazott képviselő vagy további meghatalmazott képviselő jóváhagyását:

a) ha az átadott információk és okiratok hiányosak, nem naprakészek vagy másként pontatlanok vagy hamisak;

b) ha a megnevezett képviselővel szemben kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat van folyamatban, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható, vagy ilyen bűncselekmény elkövetéséért az adott személyt az elmúlt öt évben elítélték;

c) a nemzeti jogban meghatározott okból."

16. A rendelet a következő 21a. cikkel egészül ki:

"21a. cikk

Megbízhatónak tartott számlák jegyzéke

(1) 2012. június 30-tól az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben az üzemeltetői számlákhoz, a légijármű-üzemeltetői számlákhoz, a közönséges ügyfélszámlákhoz és a kereskedési számlákhoz olyan jegyzék rendelhető, amely a számlatulajdonos által megbízhatónak tartott számlákat tartalmazza.

(2) A megbízhatónak tartott számlák jegyzékére automatikusan rá kell vezetni az adott számlatulajdonos tulajdonában lévő más számlákat.

(3) A megbízhatónak tartott számlák jegyzékét érintő módosítások kezdeményezésére és végrehajtására a VI. fejezetben meghatározott ügyletekre vonatkozóan a 32a. cikkben előírt eljárást kell alkalmazni. A módosítást egy további meghatalmazott képviselőnek - vagy másik meghatalmazott képviselőnek, ha a számlához nem tartozik további meghatalmazott képviselő - vissza kell igazolnia. A 32a. cikk (4) bekezdése szerinti késleltetés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a módosítás számlának a megbízhatónak tartott számlák jegyzékéről való törlésére irányul; a megbízhatónak tartott számlák jegyzékének mindennemű más módosítása esetében hét nap késleltetést kell alkalmazni."

17. A 27. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: "(2a) A tisztviselő a következő esetekben és feltételek szerint felfüggesztheti az összes meghatalmazott képviselő és további meghatalmazott képviselő hozzáférését egy adott számlához, valamint a folyamatok kezdeményezésének lehetőségét az adott számláról:

a) legfeljebb két hétre akkor, ha alapos okkal feltételezi, hogy a számlát csalás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozása vagy más súlyos bűncselekmény elkövetése céljára felhasználták vagy fel fogják használni; vagy

b) jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezések alapján, azokkal összhangban."

18. A 29. cikk (4) és (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Azt követően, hogy a 2003/87/EK irányelv 15. cikkének első bekezdése alapján kielégítő módon ellenőrizte az üzemeltető által a létesítmény adott évet megelőző évre vonatkozó kibocsátásairól benyújtott jelentést, illetőleg a légijármű-üzemeltető által az adott évet megelőző év folyamán végzett összes légi közlekedési tevékenységből származó kibocsátásokról benyújtott jelentést, a hitelesítő vagy az illetékes hatóság az éves hitelesített kibocsátásadatokat jóváhagyja.

(5) A (4) bekezdés alapján jóváhagyott kibocsátásadatokat a nemzeti tisztviselő vagy az illetékes hatóság az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben hitelesítettként megjelöli. Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy a kibocsátásadatoknak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben hitelesítettként való megjelölése nem a nemzeti tisztviselő, hanem a hitelesítő feladata."

19. A rendelet a "VI. fejezet: ÜGYLETEK" cím után a következő 32a. és 32b. cikkel egészül ki: "32a. cikk Átvezetések végrehajtása (1) A VI. fejezetben meghatározott körben a nem platformszámláról kezdeményezett ügyletek kezdeményezéséhez az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek megbízható független csatornán keresztül küldött előzetes visszaigazolást kell kérnie. Ügylet csak akkor kezdeményezhető, ha azt valamelyik olyan további meghatalmazott képviselő megbízható független csatornán keresztül visszaigazolta, akinek a 19. cikk (2) bekezdése értelmében szükséges a jóváhagyása. (2) A 43. és a 44. cikk értelmében kibocsátási egységekkel és kiotói egységekkel végrehajtott átvezetéseket haladéktalanul kezdeményezni kell, ha visszaigazolásuk hétfőtől péntekig, közép-európai idő szerint 10.00 és 16.00 között történt, kivéve abban az esetben, ha a visszaigazolás olyan ünnepnapon történt, amelynek időtartamát a tagállam a (3) bekezdés értelmében az ott említett késleltetés időtartamába nem számítja bele. Ha a visszaigazolás máskor történt, akkor az átvezetést a soron következő, szombattól és vasárnaptól különböző napon, közép-európai idő szerint 10.00-kor kell kezdeményezni. (3) A 43. és a 44. cikk értelmében kibocsátási egységekkel vagy kiotói egységekkel végrehajtott átvezetések esetében - a kereskedési számláról olyan számlára irányuló átvezetések kivételével, amely szerepel az adott számla tulajdonosa által megbízhatónak tartott számláknak jegyzékén - az átvezetés kezdeményezése és a 70. cikk szerinti véglegesítésre való megküldése között 26 óra késleltetésnek kell lennie. E késleltetés időtartamát úgy kell számítani, hogy abba a szombati és a vasárnapi napok közép-európai idő szerint 0.00-tól 24.00-ig terjedő időtartama nem számít bele. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a késleltetés időtartamába nem számítják bele egy adott év országos ünnepnapjainak közép-európai idő szerint 0.00-tól 24.00-ig terjedő időtartamát sem; ilyen értelmű döntésüket kötelesek legkésőbb az adott évet megelőző év december 1-jéig nyilvánosan közzétenni. (4) Ha egy számlaképviselő úgy véli, hogy egy adott átvezetés kezdeményezése csalárd módon történt, akkor legkésőbb a (3) bekezdés szerinti késleltetési időtartam vége előtt két órával kérheti a nemzeti tisztviselőt, hogy az átvezetést a véglegesítésre való megküldése előtt a nevében vonja vissza. A számlatulajdonos a vélt csalást a kérést követően haladéktalanul bejelenti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti bűnüldöző hatóságnak. A bejelentést hét napon belül meg kell küldeni a nemzeti tisztviselő számára. (5) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti kezdeményezéssel egyidejűleg az átvezetés tervezett kezdeményezéséről értesítést kell küldeni valamennyi számlaképviselőnek. 32b. cikk A kibocsátási egységek természete, az ügyletek véglegessége (1) A kibocsátási egység és a kiotói egység olyan dematerializált formában létező, helyettesíthető instrumentum, amely piaci kereskedés tárgyát képezheti. (2) A kibocsátási egységek és a kiotói egységek dematerializált voltából következik, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék nyilvántartásai bármely kibocsátási egység vagy kiotói egység esetében első látásra meggyőző (prima facie) és elegendő bizonyítékot képeznek az egység feletti tulajdonjog meghatározásában, valamint minden más olyan kérdésben, amellyel kapcsolatban a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék e rendelet alapján nyilvántartást tartalmaz vagy tartalmazhat. (3) A kibocsátási egységek és a kiotói egységek helyettesíthetőségéből következik, hogy a nemzeti jog alapján kibocsátási egységgel vagy kiotói egységgel kapcsolatban keletkező visszatérítési vagy kártérítési kötelezettség a kibocsátási egységet vagy kiotói egységet csupán természetben érinti. Ennek következményei különösen a következők: (4) Aki kibocsátási egységet vagy kiotói egységet jóhiszeműen megvett vagy birtokol, az a kibocsátási egység vagy kiotói egység felett az átadó fél tulajdonjogának mindennemű esetleges fogyatékosságától függetlenül teljes körű tulajdonjogot szerez."

a) E rendelet 51. cikkére és az e rendelet 69. cikkében előírt adategyeztetési folyamatra is figyelemmel az ügylet a 70. cikk szerinti véglegesítésével véglegessé és visszavonhatatlanná válik. Mindazon nemzeti jogi rendelkezések és jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül, amelyek új ügyletnek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben történő végrehajtását írják elő vagy arra köteleznek, a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben az e rendelet alapján véglegesnek és visszavonhatatlannak minősülő ügyletek akkor sem vonhatók vissza, ha a szerződések és az ügyletek érvényességére vonatkozó jogszabályi rendelkezések, szabályok vagy szokványok azt egyébként úgy kívánnák.

b) E cikk egyetlen rendelkezése sem akadályozhatja meg a számlatulajdonost vagy más személyt az őt a kibocsátásiegység-forgalmi rendszerben véglegessé vált ügyletekkel összefüggésben jogszabály alapján - például csalás vagy technikai hiba esetén - az alapul szolgáló ügyletből fakadóan megillető jog gyakorlásában vagy igény érvényesítésében (és különösen a visszakövetelési, kártalanítási vagy kártérítési jog gyakorlásában vagy igény érvényesítésében) mindaddig, amíg ez az ügyletnek a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben való visszafordítását, visszavonását vagy érvénytelenítését nem eredményezi.

20. A 34. cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"d) a kiosztás kedvezményezettjeinek megjelölését (árverés útján kiosztott kibocsátási egységek esetében a kedvezményezett az 1193/2011/EU bizottsági rendelet (19) alapján e célra létrehozott számla).

21. A 43. és a 44. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"43. cikk

Kibocsátási egységek átruházása a számlatulajdonos által

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel, hacsak azt a kezdeményező számla státusa vagy a célszámlán a 8. cikk (3) bekezdése alapján tartható kibocsátásiegység-típusok lehetetlenné nem teszik, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a számlatulajdonos által az adott számlatulajdonosnak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett számláján lévő kibocsátási egységekre vonatkozóan igényelt valamennyi olyan átvezetést teljesítenie kell, amely az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett bármely másik számlára irányul.

(2) 2012. június 30-tól üzemeltetői számlákról, légijármű-üzemeltetői számlákról, közönséges ügyfélszámlákról és kereskedési platformok által kezdeményezett ügyletek keretében kibocsátási egységek csak a megbízhatónak tartott számláknak a 21a. cikk alapján létrehozott jegyzékén szereplő számlákra vezethetők át.

44. cikk

Kiotói egységek átruházása a számlatulajdonos által

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel, hacsak azt a kezdeményező számla státusa vagy a célszámlán a 8. cikk (3) bekezdése alapján tartható kiotóiegység-típusok lehetetlenné nem teszik, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek a számlatulajdonos által az adott számlatulajdonosnak az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vagy bármely kiotói jegyzékben vezetett számláján lévő kiotói egységekre vonatkozóan igényelt valamennyi olyan átvezetést teljesítenie kell, amely az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vagy valamelyik kiotói jegyzékben vezetett bármely másik számlára irányul.

(2) 2012. június 30-tól üzemeltetői számlákról, légijármű-üzemeltetői számlákról, közönséges ügyfélszámlákról és kereskedési platformok által kezdeményezett ügyletek keretében kiotói egységek csak a megbízhatónak tartott számláknak a 21a. cikk alapján létrehozott jegyzékén szereplő számlákra vezethetők át."

22. Az 50. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"50. cikk

Kiotói egységek törlése

Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek teljesítenie kell a 2003/87/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdése alapján a számlatulajdonos által a számláján tartott kiotói egységek törlésére vonatkozóan kezdeményezett kérést; ennek érdekében meghatározott számú kiotói egységet az adott számláról a számlakezelőnek a kiotói jegyzékében lévő törlési számlájára vagy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék törlési számlájára át kell vezetnie."

23. Az 51. cikk (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) nem III. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztásáról vagy II. fejezet szerinti kibocsátási egységek kiosztásáról van szó, és a visszavonandó ügylet teljesítése legfeljebb 30 munkanappal azt megelőzően történt, hogy a számlakezelő a (3) bekezdés szerinti javaslatát megtette;".

24. A 63. cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A meghatalmazott képviselő köteles minden ahhoz szükséges lépést megtenni, hogy hitelesítő adatait el ne veszítse, hitelesítő adatait el ne lopják tőle, és hitelesítő adatainak biztonsága más módon ne sérüljön. Ha hitelesítő adatait elveszítette, hitelesítő adatait ellopták tőle vagy hitelesítő adatainak biztonsága más módon sérült, ezt a körülményt a meghatalmazott képviselő köteles haladéktalanul jelenteni a nemzeti tisztviselőnek."

25. A 64. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"64. cikk

A hozzáférés teljes körű felfüggesztése a biztonság megsértése nyomán és biztonsági kockázat fennállása esetén

(1) A Bizottság utasíthatja a központi tisztviselőt az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékhez, az EUTL-hez vagy azok bármely részeihez való hozzáférés felfüggesztésére, ha alapos gyanúját észleli annak, hogy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék vagy az EUTL biztonságának megsértése nyomán vagy az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékkel vagy az EUTL-lel összefüggő súlyos biztonsági kockázat fennállása miatt veszélybe került a rendszer integritása, beleértve az 59. cikk szerinti tartalékeszközök integritását is.

(2) Ha a biztonság megsértése vagy biztonsági kockázat fennállása a hozzáférés felfüggesztését eredményezheti, a biztonság megsértéséről vagy a kockázatról tudomást szerző tisztviselő azonnal értesíti a központi tisztviselőt a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerének más részeit fenyegető esetleges veszélyekről. Ennek alapján a központi tisztviselő értesíti a többi tisztviselőt.

(3) Ha a tisztviselő olyan körülményről szerez tudomást, amely szükségessé teszi a feladatkörébe utalt rendszerhez való mindennemű hozzáférés felfüggesztését, akkor - a felfüggesztésnél annyi idővel korábban, amennyivel gyakorlati szempontból lehetséges - értesíti a központi tisztviselőt és a számlatulajdonosokat. Ennek alapján a központi tisztviselő lehetőség szerint mihamarabb értesíti a többi tisztviselőt.

(4) A (3) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell a felfüggesztés várható időtartamát, és az erre vonatkozó információt jól látható módon fel kell tüntetni az EUTL internetes honlapjának nyilvános területén."

26. A rendelet a következő 64a. cikkel egészül ki: "64a. cikk A kibocsátási egységekhez vagy a kiotói egységekhez való hozzáférés felfüggesztése csalárd ügylet gyanúja esetén (1) A tisztviselő a következő esetekben és feltételek szerint saját kezdeményezésére vagy az illetékes hatóság kérésére felfüggesztheti az általa kezelt uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben található kibocsátási egységekhez vagy kiotói egységekhez való hozzáférést: (2) A Bizottság utasíthatja a központi tisztviselőt arra, hogy legfeljebb két hétre felfüggessze az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vagy az EUTL-ben található kibocsátási egységekhez vagy kiotói egységekhez való hozzáférést, ha annak gyanúját észleli, hogy a kibocsátási egységek vagy kiotói egységek csalást, pénzmosást, terrorizmus finanszírozását vagy más súlyos bűncselekményt megvalósító ügyletben vettek részt. (3) A tisztviselő, illetőleg a Bizottság a felfüggesztésről haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bűnüldöző hatóságot. (4) A nemzeti jog alapján és azzal összhangban a tisztviselő tagállamában működő bármely nemzeti bűnüldöző hatóság jogosult a tisztviselőt felfüggesztésre utasítani."

a) legfeljebb két hétre akkor, ha annak gyanúját észleli, hogy a kibocsátási egységek vagy kiotói egységek csalást, pénzmosást, terrorizmus finanszírozását vagy más súlyos bűncselekményt megvalósító ügyletben vettek részt; vagy

b) jogszerű cél elérésére törekvő nemzeti jogi rendelkezések alapján, azokkal összhangban.

27. A 71. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"71. cikk

Adatcsere- és műszaki előírások

(1) A Bizottság a tisztviselők rendelkezésére bocsátja a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek és az ügyleti jegyzőkönyvek közötti adatcseréhez szükséges adatcsere- és műszaki előírásokat, amelyeknek ki kell terjedniük különösen az azonosító kódokra, az automatikus ellenőrzésekre és a válaszkódokra, valamint az adatcsere megkezdéséhez szükséges tesztelési eljárásokra és a teljesítendő biztonsági követelményekre.

(2) Az adatcsere- és műszaki előírásokat az Éghajlatváltozási Bizottság jegyzékkezelői munkacsoportjával konzultálva kell kidolgozni, és összhangban kell lenniük a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszerek adatcsereszabványaira vonatkozóan a 12/CMP.1. határozat alapján kidolgozott funkcionális és műszaki előírásokkal."

28. A 75. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1)-(3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(1) Hacsak az uniós jog vagy e rendelettel összeegyeztethető és jogszerű cél elérésére törekvő, arányos nemzeti jogi rendelkezés másként nem rendelkezik, az EUTL-ben, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben és a többi kiotói jegyzékben található valamennyi adatot - beleértve a teljes számlaállományra és a végrehajtott ügyletek összességére vonatkozó adatokat, valamint az ügyletekben részt vevő vagy az ügyletek által másként érintett kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódját és kiotói egységek egységazonosító sorszámának egyedi számszerű értékét is - bizalmasan kell kezelni. (2) Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben és az EUTL-ben nyilvántartott adatok kiszolgáltathatók: (3) A (2) bekezdésben felsorolt személyeknek az adatok csak a központi tisztviselőhöz vagy valamely nemzeti tisztviselőhöz intézett kérésükre és csak abban az esetben szolgáltathatók ki, ha a kérést feladataik ellátása szükségessé teszi.";

a) a tagállami bűnüldöző szerveknek és adóhatóságoknak;

b) az Európai Bizottság Európai Csalás Elleni Hivatalának;

c) az Európai Számvevőszéknek;

d) az Eurojustnak;

e) a 2003/6/EK irányelv 11. cikkében és a 2005/60/EK irányelv 37. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságoknak;

f) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzeti felügyeleti hatóságoknak;

g) a tagállami nemzeti tisztviselőknek és a 2003/87/EK irányelv 18. cikke szerinti illetékes hatóságoknak.

b) a cikk a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az Europol részére a 2009/371/IB tanácsi határozat szerinti feladatainak ellátásához állandó adatolvasási jogosultság mellett hozzáférést kell biztosítani az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben és az EUTL-ben tárolt adatokhoz. Az Europol köteles folyamatosan tájékoztatni a Bizottságot az adatok felhasználásáról.";

c) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A nemzeti tisztviselők biztonságos eszközök útján a többi nemzeti tisztviselő és a központi tisztviselő rendelkezésére bocsátják azon személyek nevét és azonosító adatait, akik részére a 13. cikk (3) bekezdése vagy a 14. cikk (3) bekezdése alapján megtagadták a számlanyitást, valamint akik esetében a 20. cikk (3) bekezdése alapján megtagadták a meghatalmazott képviselőként vagy további meghatalmazott képviselőként való jóváhagyást, továbbá azon számlák tulajdonosának, meghatalmazott képviselőjének vagy további meghatalmazott képviselőjének nevét és azonosító adatait, amelyekhez a 64. és a 64a. cikk alapján felfüggesztették a hozzáférést, valamint amelyeket a 28. cikk alapján lezártak."

29. A 77. cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az áttérés előtt a nemzeti tisztviselők ellenőrzik a közönséges ügyfélszámlák megnyitásának igénylésekor átadott információk hiánytalan, naprakész, pontos és valós voltát."

30. A IV. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "IV. MELLÉKLET A közönséges ügyfélszámlákra és a platformszámlákra vonatkozóan a nemzeti tisztviselőnek szolgáltatandó adatok 1. A III-I. táblázatban felsorolt adatok. (A számlaazonosítónak és az alfanumerikus azonosítónak a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek rendszerén belül egyedinek kell lennie.) 2. A légijármű-üzemeltetők kivételével annak igazolása, hogy a számlanyitást igénylő személy rendelkezik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában megnyitott bankszámlával. 3. Okirati bizonyíték a számlanyitást igénylő természetes személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában: a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány; b) útlevél. 4. Okirati bizonyíték a természetes személy számlatulajdonos állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában: a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet; b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány; c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről; d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak. 5. A következő okiratok, ha a számlanyitást jogi személy igényli: a) a jogi személy létesítő okiratainak másolata és a jogi személy bejegyzését igazoló dokumentum másolata; b) a bankszámlára vonatkozó adatok; c) a héa céljára történő adóhatósági bejegyzést igazoló okirat; d) a jogi személynek a 2005/60/EK irányelv értelmében vett tényleges tulajdonosára vonatkozó információk; e) az igazgatók jegyzéke; f) az éves beszámoló vagy a legutóbbi olyan pénzügyi kimutatások, amelyeket könyvvizsgáló hitelesített; ha könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatások nem állnak rendelkezésre, a pénzügyi kimutatásoknak az adóhatóság vagy a pénzügyi igazgató bélyegzőjével ellátott másolata. 6. Okirati bizonyíték a jogi személy székhelyének ellenőrzéséhez, ha ez az 5. pont alapján benyújtott okirat alapján nem lehetséges egyértelműen. 7. A számlanyitást igénylő természetes személyre, jogi személy esetén a jogi személy igazgatóira vonatkozóan a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok. 8. Az e melléklet alapján okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott okiratok valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. A másolatot kérő tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját. 9. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a tisztviselő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat. 10. A számlakezelő az e melléklet alapján szolgáltatandó okirati bizonyítékokat papíralapú okiratok helyett elektronikus mechanizmusok útján is ellenőrizheti."

31. A IX. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "IX. MELLÉKLET A meghatalmazott képviselőkre és a további meghatalmazott képviselőkre vonatkozóan a számlakezelőnek szolgáltatandó adatok 1. A IX-I. táblázatban felsorolt adatok. IX-I. táblázat: A meghatalmazott képviselő adatai A B C D E F Sorszám Adat Kötelező vagy választható? Típus Módosulhat? Szükséges a módosításhoz a nemzeti tisztviselő jóváhagyása? Megjelenik az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján? 1 Személyazonosító szám K Szabad Nem n.a. Nem 2 A meghatalmazott képviselő típusa K Listáról választandó Igen Nem Igen 3 Keresztnév K Szabad Igen Igen Nem (20) 4 Családnév K Szabad Igen Igen Nem (20) 5 Névelőtét V Szabad Igen Nem Nem (20) 6 Munkaköri beosztás V Szabad Igen Nem Nem (20) Vállalat neve V Szabad Igen Nem Nem (20) Vállalat szervezeti egysége V Szabad Igen Nem Nem (20) 7 Ország K Előre meghatározott Nem n.a. Nem (20) 8 Régió vagy állam V Szabad Igen Igen Nem (20) 9 Település K Szabad Igen Igen Nem (20) 10 Postai irányítószám K Szabad Igen Igen Nem (20) 11 Cím: utca és házszám, 1. sor K Szabad Igen Igen Nem (20) 12 Cím: utca és házszám, 2. sor V Szabad Igen Igen Nem (20) 13 Telefonszám (1) K Szabad Igen Nem Nem (20) 14 Mobilszám K Szabad Igen Igen Nem (20) 15 E-mail cím K Szabad Igen Igen Nem 16 Születés dátuma K Szabad Nem n.a. Nem 17 Születés helye: település K Szabad Nem n.a. Nem 18 Születés helye: ország K 18 Választott nyelv V Listáról választandó Igen Nem Nem 19 Titoktartás szintje V Listáról választandó Igen Nem Nem 20 A további meghatalmazott képviselő jogai K Többszörös választás Igen Nem Nem 2. A számlatulajdonos aláírt nyilatkozata arról, hogy az adott személyt meghatalmazott képviselőként vagy további meghatalmazott képviselőként megnevezi; a nyilatkozatban utalni kell arra, hogy a meghatalmazott képviselő jogosult a számlatulajdonos nevében ügyleteket kezdeményezni, illetőleg hogy a további meghatalmazott képviselő jogosult a számlatulajdonos nevében ügyleteket jóváhagyni, és meg kell jelölni az erre vonatkozó esetleges korlátozásokat. 3. Okirati bizonyíték az adott személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában: a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány; b) útlevél. 4. Okirati bizonyíték az adott személy állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában: a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet; b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány; c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről; d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak. 5. Az adott személyre vonatkozóan a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok. 6. Az e melléklet alapján okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott okiratok valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. A másolatot kérő tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját. 7. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a nemzeti tisztviselő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat. 8. A számlakezelő az e melléklet alapján szolgáltatandó okirati bizonyítékokat papíralapú okiratok helyett elektronikus mechanizmusok útján is ellenőrizheti."

32. A XIII. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 4. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) az ügyletben érintett kibocsátási egységek vagy kiotói egységek mennyiségét, a kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódjának és a kiotói egységek egységazonosító sorszáma egyedi számszerű értékének megadása nélkül;"

b) az 5. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) az aktuálisan a számlán tartott kibocsátási egységek és kiotói egységek mennyiségét, a kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódjának és a kiotói egységek egységazonosító sorszáma egyedi számszerű értékének megadása nélkül;".

90. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2) HL L 49., 2004.2.19., 1. o.

(3) HL L 270., 2010.10.14., 1. o.

(4) HL L 140., 2009.6.5., 63. o.

(5) HL L 302., 2010.11.18., 1. o.

(6) HL L 386., 2004.12.29., 1. o.

(7) HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

(8) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(9) HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

(10) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(11) HL L 130., 2011.5.17., 1. o.

(12) HL L 229., 2007.8.31., 1. o.

(13) HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

(14) HL L 31., 2001.2.2., 21. o.

(15) HL L 290., 2010.11.6., 39. o.

(16) HL L 96., 2003.4.12., 16. o.

(17) HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(18) HL L 31., 2001.2.2., 21. o."

(19) HL L 315, 2011.11.29., 1. o."

(20) Ezek az adatok csak akkor kerülnek megjelenítésre, ha a számlatulajdonos a 75. cikk alapján külön kéri nyilvánosságra hozatalukat.

I. MELLÉKLET

I-I. táblázat: Számlatípusok és a különböző típusú számlákon tartható egységek

A számlatípus megnevezéseSzámlatulajdonosSzámlakezelőA típusba tartozó számlák számaKibocsátási (nem kiotói) egységekKiotói egységek
általános célú kibocsátási egységeklégi közlekedési kibocsátási egységekKMEIKCSKCSEhtIKCS, iIKCS, ETE
I.
Technikai számlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben
Európai uniós alapszámlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNemNemNemNem
Európai uniós légi közlekedési alapszámlaEUKözponti tisztviselő1NemIgenNemNemNemNem
Európai uniós aukciós számlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNemNemNemNem
Európai uniós kiosztási számlaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNemNemNemNem
Új kibocsátók európai uniós tartalékkeret-számlájaEUKözponti tisztviselő1IgenNemNemNemNemNem
Európai uniós légi közlekedési aukciós számlaEUKözponti tisztviselő1NemIgenNemNemNemNem
Európai uniós külön tartalékalap-számlaEUKözponti tisztviselő1NemIgenNemNemNemNem
Európai uniós légi közlekedési kiosztási számlaEUKözponti tisztviselő1NemIgenNemNemNemNem
Uniós elvetési számlaEUKözponti tisztviselő1IgenIgenNemNemNemNem
Árverési kézbesítőszámlaÁrverező, aukciós platform, klíringrendszer, elszámolórendszerAz a nemzeti tisztviselő, aki a számlát megnyitottaAukciós platformonként egy vagy többIgenIgenNemNemNemNem
II.
Folyószámlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben
Üzemeltetői számlaÜzemeltetőA létesítmény helye szerinti tagállam nemzeti tisztviselőjeLétesítményenként egyIgenNem(T) (1)IgenIgen(T) (1)
Légijármű-üzemeltetői számlaLégijármű-üzemeltetőA légijármű-üzemeltetőhöz igazgatási célból rendelt tagállam nemzeti tisztviselőjeLégijármű-üzemeltetőnként egyIgenIgen(T) (1)IgenIgen(T) (1)
Közönséges ügyfélszámlaÜgyfélAz a nemzeti vagy központi tisztviselő, aki a számlát megnyitottaJóváhagyás szerintIgenIgen(T) (1)IgenIgen(T) (1)
Nemzeti folyószámlaTagállamA számlához tartozó tagállam nemzeti tisztviselőjeTagállamonként egy vagy többIgenIgenIgenIgenIgenIgen
III.
Kereskedési számlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben
Kereskedési számlaÜgyfélAz a nemzeti vagy központi tisztviselő, aki a számlát megnyitottaJóváhagyás szerintIgenIgen(T) (1)IgenIgen(T) (1)
IV.
Egyéb számlák az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben
Külsőplatform-számlaKülső platformAz a nemzeti tisztviselő, aki a számlát megnyitottaKülső platformonként és tagállamonként egyIgenIgen(T) (1)IgenIgen(T) (1)
Hitelesítői számlaHitelesítőAz a nemzeti tisztviselő, aki a számlát megnyitottaHitelesítőnként és tagállamonként egyNemNemNemNemNemNem

(1) A tagállam nemzeti tisztviselője dönt arról, hogy az adott számlán (vagy az adott típusú számlán) tarthatók-e ezek a fajta egységek.

II. MELLÉKLET

Valamennyi számla megnyitásának igénylésekor szolgáltatandó adatok

1. A II-I. táblázatban felsorolt adatok. II-I. táblázat: Valamennyi számla közös számlaadatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a nemzeti tisztviselő jóváhagyása?Megjelenik az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján?
1A számla azonosítója (az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék állapítja meg)KElőre meghatározottNemn.a.Nem
2SzámlatípusKListáról választandóNemn.a.Igen
3Kötelezettségvállalási időszakKListáról választandóNemn.a.Igen
4A számlatulajdonos azonosítója (az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék állapítja meg)KSzabadIgenIgenIgen
5A számlatulajdonos neveKSzabadIgenIgenIgen
6A számla azonosítója (a számlatulajdonos választja)KSzabadIgenNemNem
7A számlatulajdonos címe: országKListáról választandóIgenIgenIgen
8A számlatulajdonos címe: régió vagy államVSzabadIgenIgenIgen
9A számlatulajdonos címe: településKSzabadIgenIgenIgen
10A számlatulajdonos címe: postai irányítószámKSzabadIgenIgenIgen
11A számlatulajdonos címe: utca és házszám, 1. sorKSzabadIgenIgenIgen
12A számlatulajdonos címe: utca és házszám, 2. sorVSzabadIgenIgenIgen
13A számlatulajdonos cégjegyzékszáma vagy személyi igazolványának számaKSzabadIgenIgenIgen
14A számlatulajdonos telefonszáma (1)KSzabadIgenNemNem
15A számlatulajdonos telefonszáma (2)KSzabadIgenNemNem
16A számlatulajdonos e-mail címeKSzabadIgenNemNem
17Születés dátuma (természetes személy esetén)Természetes személy esetében KSzabadNemn.a.Nem
18Születés helye: település (természetes személy esetén)Természetes személy esetében KSzabadNemn.a.Nem
19Születés helye: országVSzabadNemn.a.Nem
20Közösségi adószám (országkóddal együtt)K, ha van kiadvaSzabadIgenIgenNem
21A számlanyitás dátumaKElőre meghatározottNemn.a.Igen
22A számlazárás dátumaVElőre meghatározottIgenIgenIgen

2. A számla azonosítójának a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszeren belül egyedinek kell lennie.

III. MELLÉKLET

Az árverési kézbesítőszámlára, a közönséges ügyfélszámlára, a kereskedési számlára és a külsőplatform-számlára vonatkozóan szolgáltatandó adatok

1. A II-I. táblázatban felsorolt adatok. (A számlaazonosítónak és az alfanumerikus azonosítónak a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékrendszeren belül egyedinek kell lennie.)

2. Annak igazolása, hogy a számlanyitást igénylő személy rendelkezik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában megnyitott bankszámlával (légijármű-üzemeltetők esetében nem szükséges).

3. Okirati bizonyíték a számlanyitást igénylő természetes személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány;

b) útlevél.

4. Okirati bizonyíték a természetes személy számlatulajdonos állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet;

b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány;

c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről;

d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak.

5. A következő okiratok, ha a számlanyitást jogi személy igényli:

a) a jogi személy létesítő okiratainak másolata és a jogi személy bejegyzését igazoló dokumentum másolata;

b) a bankszámlára vonatkozó adatok;

c) a héa céljára történő adóhatósági bejegyzést igazoló okirat;

d) a jogi személynek a 2005/60/EK irányelv értelmében vett tényleges tulajdonosára vonatkozó információk;

e) az igazgatók jegyzéke;

f) az éves beszámoló vagy a legutóbbi olyan pénzügyi kimutatások, amelyeket könyvvizsgáló hitelesített; ha könyvvizsgáló által hitelesített pénzügyi kimutatások nem állnak rendelkezésre, a pénzügyi kimutatásoknak az adóhatóság vagy a pénzügyi igazgató bélyegzőjével ellátott másolata.

6. Okirati bizonyíték a jogi személy székhelyének ellenőrzéséhez, ha ez az 5. pont alapján benyújtott okirat alapján nem lehetséges egyértelműen.

7. A számlanyitást igénylő természetes személyre, jogi személy esetén a jogi személy igazgatóira vonatkozóan a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok.

8. Az e melléklet alapján okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott okiratok valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. A másolatot kérő tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

9. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a tisztviselő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat.

10. A számlakezelő az e melléklet alapján szolgáltatandó okirati bizonyítékokat papíralapú okiratok helyett elektronikus mechanizmusok útján is ellenőrizheti.

IV. MELLÉKLET

A hitelesítői számlákra vonatkozóan a nemzeti tisztviselőnek szolgáltatandó további adatok

1. Azt bizonyító okirat, hogy a számlanyitást igénylő személy a 2003/87/EK irányelv 15. cikkének megfelelően hitelesítőként akkreditálva van.

V. MELLÉKLET

Az üzemeltetői számlákra vonatkozóan a nemzeti tisztviselőnek szolgáltatandó adatok

1. A II-I. táblázatban felsorolt adatok.

2. A II-I. táblázatban felsorolt adatok esetében számlatulajdonosként a létesítmény üzemeltetőjét kell megadni. A számlatulajdonos neveként megadott névnek meg kell egyeznie azon természetes vagy jogi személy nevével, aki jogosultja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó engedélynek.

3. Az V-I. és az V-II. táblázatban felsorolt adatok. V-I. táblázat: Az üzemeltetői számla számlaadatai V-II. táblázat: A létesítményhez rendelt kapcsolattartó személy adatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a nemzeti tisztviselő jóváhagyása?Megjelenik az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján?
1A létesítmény azonosítójaKElőre meghatározottNemIgen
2Az engedély azonosítójaKSzabadIgenIgenIgen
3Az engedély hatálybalépésének napjaKSzabadNemIgen
4Az engedély lejártának napjaVSzabadIgenIgenIgen
5A létesítmény megnevezéseKSzabadIgenIgenIgen
6A létesítmény tevékenységének típusaKListáról választandóIgenIgenIgen
7A létesítmény címe: országKElőre meghatározottIgenIgenIgen
8A létesítmény címe: régió vagy államVSzabadIgenIgenIgen
9A létesítmény címe: településKSzabadIgenIgenIgen
10A létesítmény címe: postai irányítószámKSzabadIgenIgenIgen
11A létesítmény címe: utca és házszám, 1. sorKSzabadIgenIgenIgen
12A létesítmény címe: utca és házszám, 2. sorVSzabadIgenIgenIgen
13A létesítmény telefonszáma (1)KSzabadIgenNemNem
14A létesítmény telefonszáma (2)KSzabadIgenNemNem
15A létesítmény e-mail címeKSzabadIgenNemNem
16AnyavállalatVSzabadIgenNemIgen
17LeányvállalatVSzabadIgenNemIgen
18EPRTR-azonosító számK, ha van kiadvaSzabadIgenNemIgen
19Földrajzi szélességVSzabadIgenNemIgen
20Földrajzi hosszúságVSzabadIgenNemIgen
ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a nemzeti tisztviselő jóváhagyása?Megjelenik az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján?
1HitelesítőVListáról választandóIgenNemIgen
Vállalat neveVSzabadIgenNemIgen (1)
Vállalat szervezeti egységeVSzabadIgenNemIgen (1)
2A tagállami kapcsolattartó keresztneveVSzabadIgenNemNem
3A tagállami kapcsolattartó családneveVSzabadIgenNemNem
4A kapcsolattartó címe: országVElőre meghatározottIgenNemIgen (1)
5A kapcsolattartó címe: régió vagy államVSzabadIgenNemIgen (1)
6A kapcsolattartó címe: településVSzabadIgenNemIgen (1)
7A kapcsolattartó címe: postai irányítószámVSzabadIgenNemIgen (1)
8A kapcsolattartó címe: utca és házszám, 1. sorVSzabadIgenNemIgen (1)
9A kapcsolattartó címe: utca és házszám, 2. sorVSzabadIgenNemIgen (1)
10A kapcsolattartó telefonszáma (1)VSzabadIgenNemNem
11A kapcsolattartó telefonszáma (2)VSzabadIgenNemNem
12A kapcsolattartó e-mail címeVSzabadIgenNemNem

(1) Ezek az adatok nem kerülnek megjelenítésre abban az esetben, ha azt a számlatulajdonos a 83. cikk alapján külön kéri.

VI. MELLÉKLET

A légijármű-üzemeltetői számlákra vonatkozóan a nemzeti tisztviselőnek szolgáltatandó adatok

1. A II-I. és a VI-I. táblázatban felsorolt adatok.

2. A II-I. táblázatban felsorolt adatok esetében számlatulajdonosként a légijármű-üzemeltetőt kell megadni. A számlatulajdonos neveként megadott névnek meg kell egyeznie a figyelemmelkísérési tervben szereplő névvel. Ha a figyelemmelkísérési tervben szereplő név elavult, akkor a cégjegyzékben található vagy az Eurocontrol által használt nevet kell megadni. VI-I. táblázat: A légijármű-üzemeltetői számla számlaadatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a nemzeti tisztviselő jóváhagyása?Megjelenik az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján?
1A légijármű-üzemeltető azonosítója (az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék állapítja meg)KSzabadNemIgen
2A 748/2009/EK bizottsági rendelet szerinti egyedi kódKSzabadIgenIgenIgen
3Hívójel (ICAO-kód)VSzabadIgenIgenIgen
4A figyelemmelkísérési terv azonosítójaKSzabadIgenIgenIgen
5A figyelemmelkísérési terv alkalmazásának első éveKSzabadNemIgen
6A figyelemmelkísérési terv lejártának éveVSzabadIgenIgenIgen

3. A hívójel a repülési terv 7. rovatában szereplő ICAO-kód, illetve, ha az nem áll rendelkezésre, a légi jármű lajstromjele.

VII. MELLÉKLET

A meghatalmazott képviselőkre és a további meghatalmazott képviselőkre vonatkozóan a számlakezelőnek szolgáltatandó adatok

1. A VII-I. táblázatban felsorolt adatok. VII-I. táblázat: A meghatalmazott képviselő adatai

ABCDEF
SorszámAdatKötelező vagy választható?TípusMódosulhat?Szükséges a módosításhoz a nemzeti tisztviselő jóváhagyása?Megjelenik az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján?
1Személyazonosító számKSzabadNemn.a.Nem
2A meghatalmazott képviselő típusaKListáról választandóIgenNemIgen
3KeresztnévKSzabadIgenIgenNem (1)
4CsaládnévKSzabadIgenIgenNem (1)
5NévelőtétVSzabadIgenNemNem (1)
6Munkaköri beosztásVSzabadIgenNemNem (1)
Vállalat neveVSzabadIgenNemNem (1)
Vállalat szervezeti egységeVSzabadIgenNemNem (1)
7OrszágKElőre meghatározottNemn.a.Nem (1)
8Régió vagy államVSzabadIgenIgenNem (1)
9TelepülésKSzabadIgenIgenNem (1)
10Postai irányítószámKSzabadIgenIgenNem (1)
11Cím: utca és házszám, 1. sorKSzabadIgenIgenNem (1)
12Cím: utca és házszám, 2. sorVSzabadIgenIgenNem (1)
13Telefonszám (1)KSzabadIgenNemNem (1)
14MobilszámKSzabadIgenIgenNem (1)
15E-mail címKSzabadIgenIgenNem
16Születés dátumaKSzabadNemn.a.Nem
17Születés helye: településKSzabadNemn.a.Nem
18Születés helye: országK
19Választott nyelvVListáról választandóIgenNemNem
20Titoktartás szintjeVListáról választandóIgenNemNem
21A további meghatalmazott képviselő jogaiKTöbbszörös választásIgenNemNem

2. A számlatulajdonos aláírt nyilatkozata arról, hogy az adott személyt meghatalmazott képviselőként vagy további meghatalmazott képviselőként megnevezi; a nyilatkozatban utalni kell arra, hogy a meghatalmazott képviselő jogosult a számlatulajdonos nevében ügyleteket kezdeményezni, illetőleg hogy a további meghatalmazott képviselő jogosult a számlatulajdonos nevében ügyleteket jóváhagyni, és meg kell jelölni az erre vonatkozó esetleges korlátozásokat.

3. Okirati bizonyíték az adott személy személyazonosságának ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállama által kiadott személyi igazolvány;

b) útlevél.

4. Okirati bizonyíték az adott személy állandó lakcímének ellenőrzéséhez, a következő okmányok valamelyikének másolata formájában:

a) a 3. pont alapján benyújtott személyazonosító okmány, ha tartalmazza az állandó lakcímet;

b) hatóság által kiállított, az állandó lakcímet tartalmazó más személyazonosító okmány;

c) ha az állandó lakóhely szerinti ország nem ad ki olyan személyazonosító okmányt, amely tartalmazza az állandó lakcímet, akkor a települési hatóság nyilatkozata az adott személy állandó lakóhelyéről;

d) bármely más olyan okirat, amelyet az adott személy állandó lakcímének igazolására a számlakezelő tagállamában szokásosan elfogadnak.

5. Az adott személyre vonatkozóan a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatok.

6. Az e melléklet alapján okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott okiratok valódiságát közjegyzőnek vagy más, a nemzeti tisztviselő által meghatározott személynek igazolnia kell. A másolatot kérő tagállamon kívül kiadott okiratok esetében a másolatot hitelesíttetni kell. Az igazolás vagy hitelesítés időpontja legfeljebb három hónappal előzheti meg az igénylés időpontját.

7. A számlakezelő megkövetelheti, hogy a benyújtott okiratokhoz a benyújtó mellékelje a nemzeti tisztviselő által megadott nyelven készült hiteles fordításukat.

8. A számlakezelő az e melléklet alapján szolgáltatandó okirati bizonyítékokat papíralapú okiratok helyett elektronikus mechanizmusok útján is ellenőrizheti.

(1) Ezek az adatok csak akkor kerülnek megjelenítésre, ha a számlatulajdonos a 83. cikk alapján külön kéri nyilvánosságra hozatalukat.

VIII. MELLÉKLET

Az éves kibocsátásadatok bejelentésének formátuma

1. Az üzemeltetők kibocsátásadatainak a VIII-I. táblázatban felsorolt adatokat kell tartalmazniuk. VIII-I. táblázat: Üzemeltetők kibocsátásadatai

ABC
1A létesítmény azonosítója
2Tárgyév
A kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyisége
tonnatonna CO2-egyenérték
3CO2
4N2O
5PFC-k
6ÖsszesenΣ (C2 + C3 + C4)

2. A kibocsátásadatok bejelentésének elektronikus formátumát a 79. cikk szerinti adatcsere- és műszaki előírásokban kell meghatározni.

IX. MELLÉKLET

Nemzeti kiosztási tábla a 2013-2020. időszakra

MegnevezésAz ingyenes kiosztásra szánt általános célú kibocsátási egységek mennyisége
A 2003/87/EK irányelv 10a. cikkének (7) bekezdése alapjánA 2003/87/EK irányelv 10c. cikke alapján (átruházható)A 2003/87/EK irányelv 10c. cikke alapján (nem átruházható)A 2003/87/EK irányelv más rendelkezése alapjánÖsszesen
A tagállam országkódjaKézi bevitel
3Az A jelű létesítmény számlájának azonosítójaKézi bevitel
4Az A jelű létesítménynek kiosztandó mennyiség:
5a 2013. évbenKézi bevitel
6a 2014. évbenKézi bevitel
7a 2015. évbenKézi bevitel
8a 2016. évbenKézi bevitel
9Kézi bevitel
10A B jelű létesítmény számlájának azonosítójaKézi bevitel
11A B jelű létesítménynek kiosztandó mennyiség:
12a 2013. évbenKézi bevitel
13a 2014. évbenKézi bevitel
14a 2015. évbenKézi bevitel
15a 2016. évbenKézi bevitel

X. MELLÉKLET

Nemzeti légi közlekedési kiosztási tábla a 2013-2020. időszakra

Sor számaMegnevezésAz ingyenes kiosztásra szánt légi közlekedési kibocsátási egységek mennyisége
a 2003/87/EK irányelv 3e. cikke alapjána 2003/87/EK irányelv 3f. cikke alapjánösszesen
A tagállam országkódjaKézi bevitel
3Az A jelű légijármű-üzemeltető számlájának azonosítójaKézi bevitel
4Az A jelű légijármű-üzemeltetőnek kiosztandó mennyiség:
5a 2013. évbenKézi bevitel
6a 2014. évbenKézi bevitel
7a 2015. évbenKézi bevitel
8a 2016. évbenKézi bevitel
9Kézi bevitel
10A B jelű légijármű-üzemeltető számlájának azonosítójaKézi bevitel
11A B jelű légijármű-üzemeltetőnek kiosztandó mennyiség:
12a 2013. évbenKézi bevitel
13a 2014. évbenKézi bevitel
14a 2015. évbenKézi bevitel
15a 2016. évbenKézi bevitel
16a 2017. évbenKézi bevitel

XI. MELLÉKLET

Aukciós tábla

Sor számaAz aukciós platform adatai
Az aukciós platform azonosító kódja
Az aukció-ellenőr neve
Az árverési kézbesítőszámla száma
[Az általános célú/A légi közlekedési] kibocsátási egységek egyes árveréseire vonatkozó adatok
Az árverés során értékesített kibocsátási egységek összmennyiségeAz árverési kézbesítőszámlára való átvezetés dátuma és időpontjaAz árverésben részt vevő árverező(k) megnevezéseKézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel
Kézi bevitel

XII. MELLÉKLET

A központi tisztviselő információszolgáltatási kötelezettségei

A nyilvánosság felé szolgáltatandó információk

1. Az EUTL-nek az EUTL nyilvános internetes honlapján minden számlára vonatkozóan meg kell jelenítenie:

a) mindazokat az adatokat, amelyek a II-I., az V-I., az V-II., a VI-I. és a VII-I. táblázat szerint "megjelennek az uniós KEFJ nyilvános internetes honlapján". Ezeket az adatokat 24 óránként frissíteni kell;

b) az egyes számlatulajdonosoknak a 40. cikk és a 41. cikk alapján kiosztott kibocsátási egységeket. Ezeket az adatokat 24 óránként frissíteni kell;

c) a 9. cikk (1) bekezdése szerinti számlastátust. Ezeket az adatokat 24 óránként frissíteni kell;

d) a 62. cikk alapján leadott kibocsátási egységek számát;

e) az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény X-edik évi hitelesített kibocsátásadatát és annak kiigazításait, az (X + 1)-edik év április 1-jétől fogva;

f) egy arra utaló jelet és kijelentést, hogy az üzemeltetői számlához tartozó létesítmény vagy légijármű-üzemeltető április 30-ig leadott-e legalább annyi kibocsátási egységet, amennyi megfelel az előző években általa összesen kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségének. A megjelenítendő jeleket és kijelentéseket a XIII-I. táblázat tartalmazza. A jelet május 1-jén kell frissíteni, és - a XIII-I. táblázat 5. sora szerinti * jellel való esetleges kiegészítéstől eltekintve - a következő év május 1-jéig változatlanul kell hagyni. XIII-I. táblázat: A megfelelésre vonatkozó kijelentések

Sor számaA 34. cikk szerinti állapotjelző értékeVan-e rögzítve hitelesített kibocsátásadat az előző teljes évre vonatkozóan?JelKijelentés
az EUTL nyilvános internetes honlapján való megjelenítésre
1NemnegatívVanA„Az április 30-ig leadott kibocsátási egységek száma legalább akkora, mint a hitelesített kibocsátásadat”
2NegatívVanB„Az április 30-ig leadott kibocsátási egységek száma kisebb a hitelesített kibocsátásadatnál”
3TetszőlegesNincsC„Az előző évi kibocsátásadatok rögzítése április 30-ig nem történt meg.”
4TetszőlegesNincs (mert a tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék felfüggesztette a kibocsátási egységek leadására vagy a hitelesített kibocsátásadatok frissítésére vonatkozó folyamat végrehajtását)X„A hitelesített kibocsátásadatok rögzítése és/vagy a leadás április 30-ig nem volt végrehajtható, mert a tagállami kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék felfüggesztette a kibocsátási egységek leadására vagy a hitelesített kibocsátásadatok frissítésére vonatkozó folyamat végrehajtását.”
5TetszőlegesVan vagy nincs (de az illetékes hatóság utólag módosította az adatot)* [az eredeti jel mögött]„A hitelesített kibocsátásadatokat az illetékes hatóság becsléssel állapította meg vagy kiigazította.”

2. Az EUTL-nek az EUTL nyilvános internetes honlapján meg kell jelenítenie és 24 óránként frissítenie kell a következő általános adatokat:

a) minden egyes tagállam nemzeti kiosztási tábláját, az 50. cikk alapján esetleg tett módosítások jelzésével együtt;

b) minden egyes tagállam nemzeti légi közlekedési kiosztási tábláját, az 54. cikk alapján esetleg tett módosítások jelzésével együtt;

c) minden egyes aukciós platform aukciós tábláit, az 58. cikk alapján esetleg tett módosítások jelzésével együtt;

d) az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett ügyfélszámlákon összesen található kibocsátási egységek, KCSE-k és IKCS-k előző napi összmennyiségét;

e) az összes leadott kibocsátási egység egységazonosítójának felsorolását, megjelölve azokat az egységeket, amelyek a leadás célszámlájáról átvezetésre kerültek, és most már valamelyik közönséges ügyfélszámlán vagy üzemeltetői számlán találhatók;

f) az IKCS-ktől és a KCSE-ktől eltérő azon kiotóiegység-típusok felsorolását, amelyek az I. mellékletnek megfelelően az egy adott nemzeti tisztviselő által kezelt ügyfélszámlákon tarthatók;

g) a nemzeti tisztviselők által a 84. cikk alapján felszámított díjakat.

3. Az EUTL-nek saját nyilvános internetes honlapján minden év április 30-án meg kell jelenítenie a következő általános adatokat:

a) azon leadott kibocsátási egységek százalékos arányát tagállamonkénti bontásban, amelyek leadása az előző naptári évben arról a számláról történt, amelyre eredetileg kiosztották őket;

b) az előző naptári évre bevitt hitelesített kibocsátásadatok összegét az azt megelőző évre bevitt hitelesített kibocsátásadatok összegének százalékában, tagállamonkénti bontásban;

c) az egyes tagállamok által kezelt számlák százalékos arányát az előző naptári évben kibocsátási egységekre és kiotói egységekre vonatkozóan teljesített átruházási ügyletek számában és volumenében;

d) az egyes tagállamok által kezelt számlák százalékos arányát az előző naptári évben kibocsátási egységekre és kiotói egységekre vonatkozóan különböző tagállamok által kezelt számlák között teljesített átruházási ügyletek számában és volumenében.

4. Az EUTL-nek az EUTL nyilvános internetes honlapján az EUTL-ben nyilvántartásba vett minden teljesített ügyletről a kérdéses adat nyilvántartásba vételét követő ötödik év január 1-jén meg kell jelenítenie:

a) azon számla tulajdonosának nevét és azonosítóját, amelyről az átvezetés történt;

b) azon számla tulajdonosának nevét és azonosítóját, amelyre az átvezetés történt;

c) az ügyletben érintett kibocsátási egységek vagy kiotói egységek mennyiségét, a kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódjának és a kiotói egységek egységazonosító sorszáma egyedi számszerű értékének megadása nélkül;

d) az ügylet azonosító kódját;

e) az ügylet teljesítésének dátumát és időpontját (közép-európai idő szerint);

f) az ügylet típusát.

A számlatulajdonosok felé szolgáltatandó információk

5. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek - az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának azon területén, amelyhez csak a számlatulajdonos férhet hozzá - közzé kell tennie és valós időben frissítenie kell:

a) az aktuálisan a számlán tartott kibocsátási egységek és kiotói egységek mennyiségét, a kibocsátási egységek egyedi egységazonosító kódjának és a kiotói egységek egységazonosító sorszáma egyedi számszerű értékének megadása nélkül;

b) a számlatulajdonos által kezdeményezett, de még nem teljesített ügyletek felsorolását, minden ügylet esetében feltüntetve:

i. a 4. pont szerinti adatokat;

ii. az ügylet kezdeményezésének dátumát és időpontját (közép-európai idő szerint);

iii. az ügylet aktuális státusát;

iv. a kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék és az EUTL által végrehajtott ellenőrzések során esetleg generált válaszkódokat;

c) a már teljesített ügyletek nyomán a számlára átvezetett kibocsátási egységek és kiotói egységek felsorolását, minden ügylet esetében a 4. pont szerinti adatok feltüntetésével;

d) a már teljesített ügyletek nyomán a számláról átvezetett kibocsátási egységek és kiotói egységek felsorolását, minden ügylet esetében a 4. pont szerinti adatok feltüntetésével.

A nemzeti tisztviselők felé szolgáltatandó információk

6. Az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéknek - az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék internetes honlapjának azon területén, amelyhez csak a nemzeti tisztviselők férhetnek hozzá - közzé kell tennie: azon számlatulajdonosok és meghatalmazott képviselők adatait, akiknek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben vezetett bármely számla vonatkozásában a nemzeti tisztviselő a 31. cikk alapján felfüggesztette a hozzáférését.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R1193 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R1193&locale=hu

Tartalomjegyzék