Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32007R0509[1]

A Tanács 509/2007/EK rendelete ( 2007. május 7. ) a La Manche csatorna nyugati része nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról

A TANÁCS 509/2007/EK RENDELETE

(2007. május 7.)

a La Manche csatorna nyugati része nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

(1)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) nemrégiben kiadott tudományos szakvéleményében jelezte, hogy a halászat az ICES VIIe körzetben a nyelvhalállomány nagymértékű pusztulását eredményezte, amely olyan szintre csökkentette le az ivarérett halmennyiséget a tengerben, amelyről az állomány természetes szaporodással nagy valószínűséggel nem képes többé újra feltöltődni, és azt ezért a kipusztulás fenyegeti.

(2)

Intézkedéseket kell hozni a La Manche csatorna nyugati részének nyelvhalállományát érintő halászati gazdálkodásra vonatkozó többéves terv kidolgozása érdekében.

(3)

A terv célja, hogy a La Manche csatorna nyugati része nyelvhalállományának kiaknázását fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételek mellett biztosítsa.

(4)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet ( 2 ) többek között előírja, hogy e cél elérése érdekében a Közösség az elővigyázatossági megközelítést alkalmazza azon intézkedések meghozatalakor, amelyek az állomány védelmére és megőrzésére vonatkoznak, azért, hogy biztosítsák azok fenntartható kiaknázását, és hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a halászati tevékenységnek a tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatását. A halászati gazdálkodás esetében az ökoszisztéma-alapú szemlélet progresszív alkalmazására kell törekedni, és egy gazdaságilag életképes és versenyképes halászati ágazaton belül hozzá kell járulni a hatékony halászati tevékenységekhez, ezáltal megfelelő életszínvonalat biztosítva, valamint a fogyasztók érdekeit figyelembe véve.

(5)

E célkitűzés elérése érdekében a La Manche csatorna nyugati részének nyelvhalállományát ismét a biztonságos biológiai határértékeken belülre kell hozni a halászati állománypusztulási arány csökkentése révén, továbbá az állománnyal úgy kell gazdálkodni, hogy annak szaporodási képessége megmaradjon, és hogy a magas hozam hosszú távon biztosított legyen.

(6)

A Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság véleménye szerint 0,27 az a halászati állománypusztulási arány, amely hosszú távon magas hozamot biztosít, és amely nem fenyeget számottevő mértékben az állomány szaporodási képességének kimerülésével.

(7)

A halászati állománypusztulási arányok ilyen ellenőrzése azzal biztosítható, ha a teljes kifogható mennyiségi (TAC) szint megállapítására megfelelő módszert határoznak meg, valamint egy olyan rendszert, amely e halállományokat érintő halászati erőkifejtéseket olyan szinten korlátozza, amely mellett a TAC túllépése nagy valószínűséggel nem következik be.

(8)

A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletben ( 3 ) meghatározottak mellett további ellenőrző intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy biztosítható legyen az e rendeletben meghatározott intézkedéseknek való megfelelés.

(9)

Az első szakaszban, 2007, 2008 és 2009 során a többéves tervet helyreállítási tervnek, azt követően pedig gazdálkodási tervnek kell tekinteni a 2371/2002/EK rendelet 5. és 6. cikkei értelmében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS CÉLKITŰZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1) Ez a rendelet a La Manche csatorna nyugati részén honos nyelvhalállomány fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves tervet hoz létre.

(2) E rendelet alkalmazásában a La Manche csatorna nyugati része az a tengeri terület, amelyet a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács VIIe körzetként határozott meg.

2. cikk

Célkitűzés

(1) A többéves terv biztosítja a La Manche csatorna nyugati részén honos nyelvhalállomány fenntartható kiaknázását.

(2) A célkitűzés a megfelelő korcsoportok tekintetében a 0,27 halászati állománypusztulási arány elérése és fenntartása révén valósul meg.

II. FEJEZET

TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉG

3. cikk

A teljes kifogható mennyiség meghatározására vonatkozó eljárás

(1) A 2007-es, 2008-as és 2009-es év tekintetében a Tanács minden évben a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz a La Manche csatorna nyugati részén honos nyelvhal teljes kifogható mennyiségének (TAC) azon kifogási szintben való meghatározásáról, amely a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) tudományos értékelése szerint az alábbiak közül a magasabb:

a) azon TAC, amely alkalmazása a HTMGB legutóbbi becslése szerint 2007-ben a 2003-as, 2004-es és 2005-ös év átlagos halászati állománypusztulási arányához képest a halászati állománypusztulási arány 20 %-os csökkenéséhez vezet;

b) azon TAC, amely alkalmazása a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott halászati állománypusztulási arány eléréséhez vezet.

(2) A 2010-es, 2011-es és 2012-es év tekintetében a Tanács minden évben a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz a La Manche csatorna nyugati részén honos nyelvhal teljes kifogható mennyiségének azon kifogási szintben való meghatározásáról, amely a HTMGB tudományos értékelése szerint az alábbiak közül a magasabb:

a) azon TAC, amely alkalmazása a HTMGB legutóbbi becslése szerint 2010-ben a 2007-es, 2008-as és 2009-es év átlagos halászati állománypusztulási arányához képest a halászati állománypusztulási arány 15 %-os csökkenéséhez vezet;

b) azon TAC, amely alkalmazása a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott halászati állománypusztulási arány eléréséhez vezet.

(3) 2013 és az azt követő évek tekintetében a Tanács évente a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz a La Manche csatorna nyugati részén honos nyelvhal teljes kifogható mennyiségének azon kifogási szintben való meghatározásáról, amely a HTMGB tudományos értékelése szerint a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott halászati állománypusztulási arány eléréséhez vezet.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, amennyiben a HTMGB szakvéleménye szerint 2012. december 31-ig nem sikerült elérni a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott halászati állománypusztulási arányt, a 2013-as, 2014-es és 2015-ös év tekintetében a (2) bekezdést kell értelemszerűen alkalmazni, és a (3) bekezdést értelemszerűen 2016-tól kell alkalmazni.

4. cikk

TAC-változásokra vonatkozó megszorítások

E rendelet alkalmazásának első évétől kezdődően a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) amennyiben a 3. cikk alkalmazása az előző évi TAC-nál több mint 15 %-kal nagyobb TAC-hoz vezet, úgy a Tanács olyan TAC-ot fogad el, amely legfeljebb 15 %-kal lehet nagyobb, mint a tárgyévi TAC;

b) amennyiben a 3. cikk alkalmazása az előző évi TAC-nál több mint 15 %-kal alacsonyabb TAC-hoz vezet, úgy a Tanács olyan TAC-ot fogad el, amely legfeljebb 15 %-kal lehet kisebb, mint a tárgyévi TAC.

III. FEJEZET

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS KORLÁTOZÁSA

5. cikk

A halászati erőkifejtés korlátozása

(1) A II. fejezetben említett teljes kifogható mennyiségeket a halászati erőkifejtést korlátozó olyan rendszerrel kell kiegészíteni, amely a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi rendelet ( 4 ) IIc. mellékletében meghatározott földrajzi területen, a halászfelszerelések csoportosításán, valamint e halászati lehetőségek hasznosításának a kapcsolódó feltételein alapul.

(2) A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz a tengeren tölthető napoknak a La Manche csatorna nyugati részén jelen lévő és legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas zsákhálókat alkalmazó hajók és a La Manche csatorna nyugati részén a legfeljebb 220 mm szembőségű rögzített hálókat alkalmazó hajók számára rendelkezésre álló maximális számáról.

(3) A tengeren tölthető napok (2) bekezdésben említett maximális számának kiigazítása ugyanolyan arányban történik, mint a halászati állománypusztulásnak a 3. cikkben előírt kiigazítása.

(4) A (3) bekezdéstől eltérve, a halászati erőkifejtés szintjének a 2008-as és 2009-es évre történő meghatározásakor fenn kell tartani a 2007-es évre meghatározott szintet.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

A gazdálkodási intézkedések értékelése

A Bizottság e rendelet alkalmazásának harmadik évében és azt követően minden harmadik évben tudományos szakvéleményt kér a HTMGB-től a gazdálkodási tervben szereplő célkitűzések megvalósulása terén elért haladás üteméről.

A Bizottság adott esetben megfelelő intézkedéseket javasol, és a Tanács minősített többséggel határoz a 2. cikkben meghatározott célkitűzés elérése érdekében hozandó alternatív intézkedésekről. A Tanács különösen - a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően - minősített többséggel módosíthatja a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott halászati állománypusztulási arányt.

12. cikk

Különleges körülmények

Amennyiben a HTMGB szakvéleménye szerint a La Manche csatorna nyugati része szaporodóképes nyelvhalállományának szaporodási képességében csökkenés jelentkezik, úgy a Tanács - a Bizottság javaslata alapján - minősített többséggel határoz a 3. és 4. cikkben megállapítottnál alacsonyabb TAC-ról, valamint a halászati erőkifejtések korlátozására vonatkozó, az 5. cikkben előírtaktól eltérő intézkedésekről.

13. cikk

Európai Halászati Alap

A 3. cikk (1) bekezdésével összhangban a többéves tervet 2007, 2008 és 2009 során helyreállítási tervnek kell tekinteni a 2371/2002/EK rendelet 5. cikke értelmében és az 1198/2006/EK rendelet ( 5 ) 21. cikke a) pontja i) alpontjának alkalmazásában. Ezt követően a többéves tervet gazdálkodási tervnek kell tekinteni a 2371/2002/EK rendelet 6. cikke értelmében és az 1198/2006/EK rendelet 21. cikke a) pontja iv. alpontjának alkalmazásában.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 33. E, 2006.2.9., 495. o.

( 2 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 3 ) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1967/2006/EK rendelettel (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A 444/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 106., 2007.4.24., 22. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0509 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0509&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R0509-20110101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R0509-20110101&locale=hu