32009R0218[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 218/2009/EK rendelete ( 2009. március 11. ) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 218/2009/EK RENDELETE

(2009. március 11.)

az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Minden tagállamnak be kell nyújtania a Bizottsághoz azon hajók éves névleges fogási adatait, amelyeket az Atlanti-óceán északkeleti részén halászó tagállamban lajstromoztak, vagy annak a tagállamnak a lobogója alatt hajóznak.

A névleges fogási adatoknak tartalmazniuk kell a kirakodott vagy a tengeren átrakodott összes halászati terméket, függetlenül azok formájától, kivéve azokat a mennyiségeket, amelyeket a kifogást követően visszaengedtek a tengerbe, a fedélzeten elfogyasztottak vagy ott csaliként használtak fel. Az akvakultúra-termelést nem kell feltüntetni. Az adatokat a kirakodás vagy átrakodás élősúly egyenértékében kell feljegyezni, tonnára kerekítve.

2. cikk

(1) A benyújtandó adatok az I. mellékletben felsorolt fajok névleges fogási adatai, a II. mellékletben felsorolt és a III. mellékletben meghatározott statisztikai halászati területek szerinti bontásban.

(2) Az egyes naptári évekre vonatkozó adatokat az év végétől számított hat hónapon belül kell benyújtani. Nem kell adatokat benyújtani az olyan faj/halászatiterület-kombinációkra vonatkozóan, amelyek esetében nem jegyeztek fel fogást az adott naptári évben. A tagállam szempontjából kis jelentőségű fajok fogási adatait nem kell egyedileg feltüntetni a beadványokban, hanem ezek gyűjtőnév alatt közölhetők, feltéve, hogy az így feljegyzett termékek tömege nem haladja meg az érintett tagállam adott havi összes fogásának súly alapján számított 10 %-át.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., II. és III. melléklet módosítására a fajok és a statisztikai halászati területek felsorolása, e halászati területek leírása és az adatok összesítésének megengedett mértéke tekintetében.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására csak akkor kerülhet sor, ha az a gazdasági és műszaki fejlemények figyelembevétele érdekében szükséges; e jogi aktusok nem változtatnak a kért információk választható jellegén, és nem rónak jelentős többletterhet a tagállamokra vagy az adatszolgáltatókra.

A Bizottságnak megfelelő indokolással kell ellátnia a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban foglalt statisztikai intézkedéseket, adott esetben a területen illetékes szakértőktől származó információk felhasználásával, a 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 14. cikkének (3) bekezdésében említett költséghatékonysági elemzés alapján, amely tartalmazza a válaszadókra háruló terhek és az előállítási költségek értékelését.

3. cikk

A tagállamok számára megengedett a mintavételi technikák használata a fogási adatok megállapítására halászflottájuknak azon részeire vonatkozóan, amelyek estében az összes adat felvétele az adminisztrációs eljárások túlzott alkalmazásával járna, kivéve, ha a közös halászati politika alapján elfogadott rendelkezések más előírásokat tartalmaznak. A mintavételi eljárások részleteit, az ilyen technikák segítségével gyűjtött összes adat arányára vonatkozó részletekkel együtt, a tagállam által a 6. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell.

4. cikk

A tagállamok az adatoknak a IV. mellékletben előírt formátum szerinti, mágneses adathordozón történő benyújtásával kell teljesíteniük a Bizottsággal szemben az 1. és 2. cikk szerint fennálló kötelezettségeiket.

A tagállamok az V. mellékletben részletezett formátum szerint is benyújthatják az adatokat.

A Bizottság előzetes hozzájárulásával a tagállamok eltérő formában vagy eltérő adathordozón is benyújthatnak adatokat.

5. cikk

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottságnak a 2. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időszakra szól 2014. január 10-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5) A 2. cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

6. cikk

(1) 1993. január 1-jéig a tagállamoknak részletes jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amelyben leírják, hogyan számították ki a fogási adatokat, továbbá megadják az adatok reprezentativitásának és megbízhatóságának mértékét. A Bizottság elkészíti ezeknek a jelentéseknek az összefoglalóját, amelyet az Állandó Bizottság illetékes munkacsoportján belül megvitatnak.

(2) A tagállamok három hónapon belül értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően bevezetett információk bármilyen módosításáról.

(3) A Bizottság a tagállamokkal együtt évente egyszer megvizsgálja módszertani jelentéseket, az adatokhoz való hozzáférést, az adatok megbízhatóságát, valamint az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos más lényeges kérdéseket.

7. cikk

(1) A 3880/91/EGK rendelet hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre valló hivatkozásokat az e a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni a VII. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az észak-atlanti terület kereskedelmi fogási statisztikájában jelentett fajok jegyzéke

A tagállamok kötelesek jelenteni a csillaggal (*) jelölt fajok névleges fogásait. A többi faj névleges fogásainak jelentése az egyes fajok azonosításának tekintetében opcionális. Ha az adatokat nem nyújtják be fajonként, az adatoknak a gyűjtőkategóriákban kell megjelenniük. A tagállamok a jegyzékben nem szereplő fajokra vonatkozó adatokat is benyújthatnak, ha a fajokat egyértelműen azonosítják.

Megjegyzés

:

az "m.n.j." a "máshol nem jelzett" rövidítése.

A faj megnevezése3 betűjelből álló azonosítóTudományos elnevezésAngol elnevezés
Édesvízi keszegek m.n.j.FBRAbramis spp.Freshwater breams
JászFIDLeuciscus (= Idus) idusIde (Orfe)
BodorkaFRORutilus rutilusRoach
PontyFCPCyprinus carpioCommon carp
KárászFCCCarassius carassiusCrucian carp
CompóFTETinca tincaTench
Pontyfélék m.n.j.FCYCyprinidaeCyprinids
CsukaFPIEsox luciusNorthern pike
FogassüllőFPPSander luciopercaPikeperch
SügérFPEPerca fluviatilisEuropean perch
MenyhalFBULota lotaBurbot
Édesvízi halak m.n.j.FRFex OsteichthyesFreshwater fishes
Tokfélék m.n.j.STUAcipenseridaeSturgeons
AngolnaELE (*)Anguilla anguillaEuropean eel
TörpemarénaFVECoregonus albulaVendace
Marénák m.n.j.WHFCoregonus spp.Whitefishes
LazacSAL (*)Salmo salarAtlantic salmon
Tengeri pisztrángTRSSalmo trutta truttaSea trout
Pisztrángfélék m.n.j.TROSalmo spp.Trouts
Szajblingfajok m.n.j.CHRSalvelinus spp.Chars n.e.i.
ViaszlazacSMEOsmerus eperlanusEuropean smelt
Lazacalakúak m.n.j.SLZSalmonoideiSalmonidae
Nagy marénaPLNCoregonus lavaretusEuropean whitefish
Hegyesorrú marénaHOUCoregonus oxyrinchusHouting
IngolafélékLAMPetromyzon spp.Lampreys
Alózák m.n.j.SHDAlosa alosa, A. fallaxShads
Diadróm heringfélék m.n.j.DCXClupeoideiDiadromous clupeoids
Diadróm halak m.n.j.DIAex OsteichthyesDiadromous fishes
Szárnyas rombuszhal m.n.j.MEG (*)Lepidorhombus whiffiagonisMegrim
Négypettyes nyelvhalLDBLepidorhombus bosciiFourspot megrim
Rombuszhalak m.n.j.LEZ (*)Lepidorhombus spp.Megrims
Óriás rombuszhalTUR (*)Psetta maximaTurbot
Sima rombuszhalBLL (*)Scophthalmus rhombusBrill
Óriás laposhalHAL (*)Hippoglossus hippoglossusAtlantic halibut
Sima lepényhalPLE (*)Pleuronectes platessaEuropean plaice
Grönlandi laposhalGHL (*)Reinhardtius hippoglossoidesGreenland halibut
Vörös lepényhalWIT (*)Glyptocephalus cynoglossusWitch flounder
Érdes laposhalPLA (*)Hippoglossoides platessoidesLong-rough dab
Közönséges lepényhalDAB (*)Limanda limandaCommon dab
Kisfejű lepényhalLEM (*)Microstomus kittLemon sole
Érdes lepényhalFLE (*)Platichthys flesusEuropean flounder
Közönséges nyelvhalSOL (*)Solea soleaCommon sole
Francia nyelvhalSOSPegusa lascarisSand sole
Szenegáli nyelvhalOALSolea senegalensisSenegalese sole
Nyelvhal-félék spp.SOO (*)Solea spp.Soles
Lepényhal-alakúak m.n.j.FLXPleuronectiformesFlatfishes
Norvég menyhalUSK (*)Brosme brosmeTusk (= cusk)
TőkehalCOD (*)Gadus morhuaAtlantic cod
Csacsihal (másnéven szürke tőkehal)HKE (*)Merluccius merlucciusEuropean hake
Északi menyhalLIN (*)Molva molvaLing
Kék menyhalBLI (*)Molva dipterygia (= byrkelange)Blue ling
Ezüstös tengericompóGFBPhycis blennoidesGreater forkbeard
Foltos tőkehalHAD (*)Melanogrammus aeglefinusHaddock
SáfrányhalCOWEleginus nawagaWachna cod (= navaga)
Fekete tőkehalPOK (*)Pollachius virensSaithe (= pollock = coalfish)
Sávos tőkehalPOL (*)Pollachius pollachiusPollack
Sarki tőkehalPOCBoreogadus saidaPolar cod
Norvég tőkehalNOP (*)Trisopterus esmarkiiNorway pout
Francia tőkehalBIBTrisopterus luscusPouting (= bib)
Kék puha tőkehalWHB (*)Micromesistius poutassouBlue whiting (= poutassou)
Vékonybajszú tőkehalWHG (*)Merlangius merlangusWhiting
Pisze hosszúfarkúhalRNGCoryphaenoides rupestrisRoundnose grenadier
Lágy tőkehalfajokMORMoridaeMorid cods
Törpe tőkehalPODTrisopterus minutusPoor cod
Grönlandi tőkehalGRCGadus ogacGreenland cod
Jeges tőkehalATGArctogadus glacialisArctic cod
Tőkehal alakúak m.n.j.GADGadiformesGadiformes
AranylazacARUArgentina silusGreater argentine
EzüstlazacARYArgentina sphyraenaArgentine
EzüstlazacokARGArgentina spp.Argentines
Tengeri angolnaCOEConger congerEuropean conger
KakashalJODZeus faberAtlantic John Dory
Farkassügér (másnéven tengeri sügér)BSSDicentrarchus labraxSea bass
Spanyol csíkossügérGPDEpinephelus marginatusDusky grouper
RoncssügérWRFPolyprion americanusWreckfish
Fűrészfogú sügérfélékBSXSerranidaeSea basses, sea perches
Dörmögőhalak m.n.j.GRXHaemulidae (= Pomadasyidae)Grunts
SashalMGRArgyrosomus regiusMeagre
Nagyszemű vörösdurbincsSBRPagellus bogaraveoRed (= common) sea bream
Közönséges vörösdurbincsPACPagellus erythrinusCommon pandora
Nagyszemű fogasdurbincsDELDentex macrophthalmusLarge-eye dentex
Fogasdurbincsok m.n.j.DEXDentex spp.Dentex
Rózsaszín durbincsRPGPagrus pagrusRed porgy
AranydurbincsSBGSparus aurataGilthead sea bream
Nagyszemű durbincsBOGBoops boopsBogue
Tengeri durbincsok m.n.j.SBXSparidaePorgies, sea breams
Sávos vörösmárnaMURMullus surmuletusRed mullet
Mérges pókhalWEGTrachinus dracoGreater weaver
Pásztás farkashalCAA (*)Anarhichas lupusAtlantic wolf-fish (= catfish)
Pettyes farkashalCAS (*)Anarhichas minorSpotted wolf-fish
AnyaangolnaELPZoarces viviparusEel-pout
Homokiangolna-félékSAN (*)Ammodytes spp.Sand eels (= sand lances)
GébfélékGOBGobius spp.Atlantic gobies
ÁlsügérekRED (*)Sebastes spp.Atlantic redfishes
Sárkányfejű halfélék m.n.j.SCOScorpaenidaeScorpion fishes
Morgóhalak m.n.j.GUX (*)TriglidaeGurnards
Tengeri nyúlhalLUMCyclopterus lumpusLurnpfish (= lurnpsucker)
Horgászhal (másnéven ördöghal)MON (*)Lophius piscatoriusMonk (= anglerfish)
Kis horgászhalANKLophius budegassaBlackbellied angler
Horgászhal-félék m.n.j.MNZ (*)Lophius spp.Monkfishes
PikófélékSKBGasterosteus spp.Sticklebacks
Gyöngyös durbincsSBAPagellus acarneAxillary (= Spanish) seabream
FogasdurbincsDECDentex dentexCommon dentex
SzalonkahalfélékSNIMacroramphosidaeSnipe fishes
Csíkos sügérSTBMorone saxatilisStriped bass
Pásztásfarkashal-félék m.n.j.CAT (*)Anarhichas spp.Wolf-fishes (= catfishes)
Mélyvízi vörös álsügérREB (*)Sebastes mentellaBeaked redfish
Vörös álsügérREG (*)Sebastes marinusGolden redfish
Piros morgóhalGUR (*)Aspitrigla (= Trigla) cuculusRed gurnard
Szürke morgóhalGUG (*)Eutrigla (= Trigla) gurnardusGrey gurnard
Fényes morgóhalGUMChelidonichthys obscurusLong-finned gurnard
Csíkos morgóhalCTZTrigloporus lastovizaStreaked gurnard
Vörös szalaghalCBCCepola macrophthalmaRed bandfish
Szent Pál halaTLDNemadactylus monodactylusSt Paul’s fingerfin
IYLSicyopterus lagocephalusBichique
Izzószemű halEPIEpigonus telescopusBlack cardinal fish
Csillagosszemű halHPRHoplostethus mediterraneusMediterranean slimehead
Tüskés skorpió halTZYTrachyscorpia echinataSpiny scorpionfish
Foltos ajakoshalUSBLabrus bergyltaBallan wrasse
RigóhalWRMLabrus merulaBrown wrasse
Díszes nyálkásfejű halBYSBeryx splendensSplendid alfonsino
Sügéralakúak m.n.j.DPXPerciformesDemersal percomorphs
KapelánCAP (*)Mallotus villosusCapelin
Tűcsőrű csukaGARBelone beloneGarfish
MakrélacsukaSAUScomberesox saurusAtlantic saury
Tengeripér-félék m.n.j.MULMugilidaeMullets n.e.i.
Vérengző makrahalBLUPomatomus saltatrixBluefish
FattyúmakrélaHOM (*)Trachurus trachurusAtlantic horse mackerel
Fattyú makrélaJAATrachurus picturatusBlue jack mackerel
Földközi-tengeri fattyúmakrélaHMMTrachurus mediterraneusMediterranean horse mackerel
Fattyúmakrélák m.n.j.JAX (*)Trachurus spp.Jack and horse mackerels.
Közönséges villásmakrélaLEELichia amiaLeerfish
Aranyosfejű halPOABrama bramaAtlantic pomfret
KalászhalfélékSILAtherinidaeSilversides (= sandsmelt)
Sügéralakúak m.n.j.PPXPerciformesPelagic percomorphs.
HeringHER (*)Clupea harengusAtlantic herring
Szardinellafélék m.n.j.SIXSardinella spp.Sardinellas
SzardíniaPIL (*)Sardina pilchardusEuropean sardine (= pilchard)
SprotniSPR (*)Sprattus sprattusSprat
Európai szardellaANE (*)Engraulis encrasicolusEuropean anchovy
Heringalakú halak m.n.j.CLUClupeoideiClupeoids
Bonitó (másnéven palamida)BONSarda sardaAtlantic bonito
KardhalSWOXiphias gladiusSwordfish
TonmakrélaFRIAuxis thazardFrigate tuna
Nagy tonhalBFTThunnus thynnusNorthern bluefin tuna
Fehér tonhalALBThunnus alalungaAlbacore
Sárgaúszójú tonhalYFTThunnus albacaresYellowfin tuna
Bonító (másnéven csíkoshasú tonhal)SKJKatsuwonus pelamisSkipjack tuna
Nagyszemű tonhalBETThunnus obesusBigeye tuna
Makrahal-alkatúak m.n.j.TUXScombroideiTuna-like fishes
Spanyol makrélaMAS (*)Scomber japonicusChub mackerel
MakrélaMAC (*)Scomber scombrusAtlantic mackerel
Makrélafélék m.n.j.MAXScombridaeMackerels
Villásfarkú abroncshalSFSLepidopus caudatusSilver scabbardfish
Fekete abroncshalBSFAphanopus carboBlack scabbardfish
Makréla-alkatúak m.n.j.MKXScombroideiMackerel-like fishes
HeringcápaPOR (*)Lamna nasusPorbeagle
ÓriáscápaBSKCetorhinus maximusBasking shark
TüskéscápaDGS (*)Squalus acanthiasPicked (= spiny) dogfish
Grönlandi cápaGSKSomniosus microcephalusGreenland shark
Tüskéscápafélék m.n.j.DGX (*)SqualidaeDogfish sharks.
Valódi rájafélék m.n.j.SKA (*)Raja spp.Skates.
MacskacápafélékDGH (*)Squalidae, ScyliorhinidaeDogfishes and hounds
Cápaalakúak m.n.j.SKHSelachimorpha (Pleurotremata)Various sharks
Galeus macskacápák m.n.j.GAUGaleus spp.Crest-tail catsharks
Foltos cápaSHOGaleus melastomusBlackmouth catshark
Kis macskacápaSYCScyliorhinus caniculaSmall-spotted catshark
Mélyvízi macskacápákAPIApristurus spp.Deep-water catsharks
ÁlmacskacápaPTMPseudotriakis microdonFalse catshark
Kis grönlandi cápaSORSomniosus rostratusLittle sleeper shark
TüskéscápaGUPCentrophorus granulosusGulper shark
Kis tüskéscápaCPUSqualus uyatoLittle gulper shark
Érdes tüskéscápaGUQCentrophorus squamosusLeafscale gulper shark
Kisúszójú tüskéscápaCPLCentrophorus lusitanicusLowfin gulper shark
Fekete tüskéscápaETXEtmopterus spinaxVelvet belly
Nagy lámpáscápaETREtmopterus princepsGreat lanternshark
Sima lámpáscápaETPEtmopterus pusillusSmooth lanternshark
Lámpáscápafélék m.n.j.SHLEtmopterus spp.Lantern sharks
Deania nembe tartozó macskacápafélék m.n.j.DNADeania spp.Deania dogfishes
Madárcsőrű macskacápaDCADeania calceaBirdbeak dogfish
Portugál cápaCYOCentroscymnus coelolepisPortuguese dogfish
Hosszúorrú tüskéscápaCYPCentroselachus crepidaterLongnose velvet dogfish
Rövidorrú tüskéscápaCYYCentroscymnus cryptacanthusShortnose velvet dogfish
Kisszájú macskacápaSYOScymnodon obscurusSmallmouth knifetooth dogfish
Spanyol tüskéscápaSYRScymnodon ringensKnifetooth dogfish
BúvárcápaSCKDalatias lichaKitefin shark
Szürke tüskéscápaCFBCentroscyllium fabriciiBlack dogfish
DisznócápaOXYOxynotus centrinaAngular roughshark
Vitorlás disznócápaOXNOxynotus paradoxusSailfin roughshark
Ragyás cápaSHBEchinorhinus brucusBramble shark
Valódi rájafélék m.n.j.RAJRajidaeRays and skates
CsillagrájaRJRAmblyraja radiataStarry ray
Kurtafarkú rájaRJHRaja brachyuraBlonde ray
Sápadt rájaRJILeucoraja circularisSandy ray
Csíkos rájaRJERaja microocellataSmall-eyed ray
Cifra rájaRJURaja undulataUndulate ray
Fehér rájaRJARostroraja albaWhite skate
Fylla-rájaRJYRajella fyllaeRound ray
Tengeri macskaCMOChimaera monstrosaRabbit fish
Hosszúorrú tengerimacska-félék m.n.j.HYDHydrolagus spp.Ratfishes
Rhinochimaera fajokRHCRhinochimaera spp.Knife-nosed chimaeras
Harriotta fajokHARHarriotta spp.Longnose chimaeras
Porcoshalak m.n.j.CARChondrichthyesCartilaginous fishes
Fenéklakó csontoshalak m.n.j.GROex OsteichthyesGroundfishes
Nyíltvízi halak m.n.j.PELex OsteichthyesPelagic fishes
Tengeri halak m.n.j.MZZex OsteichthyesMarine fishes
Uszonyos halak m.n.j.FINex OsteichthyesFinfishes
Nagy tarisznyarákCRE (*)Cancer pagurusEdible crab
Parti tarisznyarákCRGCarcinus maenasGreen crab
Nagy tengeripókSCRMaja squinadoSpinous spider crab
Tengeri rákok m.n.j.CRABrachyuraMarine crabs
Úszó tarisznyarákok m.n.j.CRSPortunus spp.Swimcrabs n.e.i.
Trópusi languszták m.n.j.CRW (*)Palinurus spp.Palinurid spiny lobsters.
HomárLBE (*)Homarus gammarusEuropean lobster
Norvég homárNEP (*)Nephrops norvegicusNorway lobster
Fűrészes garnélaCPR (*)Palaemon serratusCommon prawn
Norvég garnélaPRA (*)Pandalus borealisNorthern prawn
Homoki garnélaCSH (*)Crangon crangonCommon shrimp
Ostoros garnélák m.n.j.PEN (*)Penaeus spp.Penaeus shrimps
Ostoroscsápú garnélákPAL (*)PalaemonidaePalaemonid shrimps
Rózsás garnélákPAN (*)Pandalus spp.Pink (= pandalid) shrimps
Homoki garnélákCRN (*)CrangonidaeCrangonid shrimps
Garnélák m.n.j.DCPNatantiaNatantian decapods
KacsakagylóGOOLepas spp.Goose barnacles
Szikla garnélaPNQPalaemon elegansRockpool prawn
Delta garnélaPIQPalaemon longirostrisDelta prawn
Szent Pál homárJSPJasus paulensisSt Paul rock lobster
Languszták m.n.j.LOXReptantiaLobsters
Galatheidae családba tartozó homárfajok m.n.j.LOQGalatheidaeCraylets, squat lobsters.
Rákalakúak m.n.j.CRUex CrustaceaMarine crustaceans
Közönséges kürtcsigaWHEBuccinum undatumWhelk
Közönséges particsigaPEELittorina littoreaPeriwinkle
Particsigák m.n.j.PERLittorina spp.Periwinkles
Európai osztrigaOYF (*)Ostrea edulisEuropean flat oyster
Óriás osztrigaOYGCrassostrea gigasPacific cupped oyster
Crassostrea nembe tartozó osztrigák m.n.j.OYC (*)Crassostrea spp.Cupped oyster
Ehető kékkagylóMUS (*)Mytilus edulisBlue mussel
Kékkagylók m.n.j.MSXMytilidaeSea mussels.
FésűkagylóSCE (*)Pecten maximusCommon scallop
Csíkos fésűkagylóQSC (*)Aequipecten opercularisQueen scallop
Fésűkagylók m.n.j.SCX (*)PectinidaeScallops
Ehető szívkagylóCOCCerastoderma eduleCommon cockle
Barázdás szőnyegkagylóCTGRuditapes decussatusGrooved carpet shell
SellőkagylóCLQArctica islandicaOcean quahog
Kagylók m.n.j.CLXBivalviaClams
HüvelykagylókRAZSolen spp.Razor clams
SzőnyegkagylóCTSVenerupis pullastraCarpet shell
Sávos vénuszkagylóSVEChamelea gallinaStriped venus
Vénuszkagyló-félék m.n.j.CLVVeneridaeVenus clams
Vájókagylók m.n.j.MATMactridaeMactra surf clams
Üregi vénuszkagylóKFACircomphalus casinaChamber venus
MandulakagylóGKLGlycymeris glycymerisCommon European bittersweet
UgrókagylóDONDonax spp.Donax clams
Szívkagylók m.n.j.COZCardiidaeCockles
Sima szívkagylóLVCLaevicardium crassumNorwegian egg cockle
Csészecsigák m.n.j.LPZPatella spp.Limpets
Tengeri fülcsigák m.n.j.ABXHaliotis spp.Abalones
Haslábúak m.n.j.GASGastropodaGastropods
Ovális parti kagylóULVSpisula ovalisOval surf clam
Laposkagylók m.n.j.TWLTellina spp.Tellins
Közönséges tintahalCTC (*)Sepia officinalisCommon cuttlefish
KalmárokSQC (*)Loligo spp.Common squids
Sebes kalmárSQI (*)Illex illecebrosusShort-finned squid
Polipok m.n.j.OCTOctopodidaeOctopuses
Valódi kalmárok m.n.j.SQU (*)Loliginidae, OmmastrephidaeSquids
Törpeszépiák m.n.j.CTL (*)Sepiidae, SepiolidaeCuttlefishes
NyílkalmárSQE (*)Todarodes SagittatusEuropean flying squid
Lábasfejűek m.n.j.CEPCephalopodaCephalopods
Tengeri puhatestűek m.n.j.MOLex MolluscaMarine molluscs
Vöröslő tengericsillagSTHAsterias rubensStarfish
Tengeri csillagok m.n.j.STFAsteroideaStarfishes
Éti sünURSEchinus esculentusSea urchin
Kövi sünURMParacentrotus lividusStony sea urchin
Tengeri sünök m.n.j.URXEchinoideaSea urchins
Tengeri uborkák m.n.j.CUXHolothuroideaSea cucumbers
Tüskésbőrűek m.n.j.ECHEchinodermataEchinoderms
Ehető zsákállatSSGMicrocosmus sulcatusGrooved sea squirt
Tengeri zsákállatok m.n.j.SSXAscidiaceaSea squirts
PatkórákHSCLimulus polyphemusHorseshoe crab
Vízi gerinctelenek m.n.j.INVex InvertebrataAquatic invertebrates
Barna algákSWBPhaeophyceaeBrown seaweeds
Tengeri hínárIMSChondrus crispusCarragheen
GelidiumfélékGELGelidium spp.Gelidium spp.
GigartinafélékGIGGigartina spp.Gigartina spp.
LithothamnionfélékLITLithothamnium spp.Lithothamnium spp.
Vörös algákSWRRhodophyceaeRed seaweeds
Moszatok m.n.j.UCUFucus spp.Wracks
Észak-atlanti kövi algaASNAscophyllum nodosumNorth Atlantic rockweed
Fogas moszatFUUFucus serratusToothed wrack
Tengeri salátaUVUUlva lactucaSea lettuce
Algák m.n.j.SWXex AlgaeSeaweeds

II. MELLÉKLET

Az Atlanti-óceán északkeleti részének halászati statisztikai régiói, amelyekre vonatkozóan adatok nyújtandók be

ICES Ia körzet

ICES Ib körzet

ICES IIa 1 alkörzet

ICES IIa 2 alkörzet

ICES IIb 1 alkörzet

ICES IIb 2 alkörzet

ICES IIIa körzet

ICES IIIb, c körzet

ICES IVa körzet

ICES IVb körzet

ICES IVc körzet

ICES Va 1 alkörzet

ICES Va 2 alkörzet

ICES Vb 1a alkörzet

ICES Vb 1b alkörzet

ICES Vb 2 alkörzet

ICES VIa körzet

ICES VIb 1 alkörzet

ICES VIb 2 alkörzet

ICES VIIa körzet

ICES VIIb körzet

ICES VIIc 1 alkörzet

ICES VIIc 2 alkörzet

ICES VIId körzet

ICES VIIe körzet

ICES VIIf körzet

ICES VIIg körzet

ICES VIIh körzet

ICES VIIj 1 alkörzet

ICES VIIj 2 alkörzet

ICES VIIk 1 alkörzet

ICES VIIk 2 alkörzet

ICES VIIIa körzet

ICES VIIIb körzet

ICES VIIIc körzet

ICES VIIId 1 alkörzet

ICES VIIId 2 alkörzet

ICES VIIIe 1 alkörzet

ICES VIIIe 2 alkörzet

ICES IX a körzet

ICES IX b 1 alkörzet

ICES IX b 2 alkörzet

ICES X a 1 alkörzet

ICES X a 2 alkörzet

ICES X b körzet

ICES XIIa 1 alkörzet

ICES XIIa 2 alkörzet

ICES XIIa. 3. alkörzet

ICES XIIa. 4. alkörzet

ICES XIIb körzet

ICES XIIc körzet

ICES XIVa körzet

ICES XIVb 1 alkörzet

ICES XIVb 2 alkörzet

BAL 22

BAL 23

BAL 24

BAL 25

BAL 26

BAL 27

BAL 28-1

BAL 28-2

BAL 29

BAL 30

BAL 31

BAL 32

Megjegyzések

1. Azokat a halászati statisztikai régiókat, amelyek előtt az "ICES" megjelölés áll, a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács azonosította és határozta meg.

2. Azokat a halászati statisztikai régiókat, amelyek előtt a "BAL" megjelölés áll, a Nemzetközi Balti-tengeri Halászati Bizottság azonosította be és határozta meg.

3. Az adatok a lehető legnagyobb részletességgel nyújtandók be. "Ismeretlen" és összesített régiók kizárólag akkor alkalmazandók, ha nem állnak rendelkezésre részletes információk. Részletes információk benyújtásakor az összesített kategóriák nem alkalmazandók.

Az Atlanti óceán északkeleti részének halászati statisztikai régiói

III. MELLÉKLET

Az Atlanti-óceán északkeleti részén a halászati statisztikák és jogszabályok céljára alkalmazott ICES-alterületek és körzetek leírása

ICES statisztikai terület (az Atlanti-óceán északkeleti része)

Az Atlanti-óceán és a Jeges-tenger és a hozzájuk kapcsolódó tengerek összes vizei, amelyeket az alábbiakban meghatározott vonal határol: a földrajzi Északi-sarktól indul a 40o 00′ délkör mentén nyugat felé Grönland északi partjához, majd keleti és déli irányban halad tovább Grönland partjai mentén a nyugati 44o 00′-ig; utána dél felé az északi 59o 00′-ig; azután keletre a nyugati 42o 00′-ig; azután délre az északi 36o 00′-ig; azután keletre Spanyolország partvonalának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5o 36′-nál; azután észak-északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja mentén, Portugália partvonala mentén, Spanyolország északnyugati és északi partja mentén, majd Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjainál a Dániával közös határ nyugati végpontjáig; majd Jütland nyugati partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland keleti partja mentén Dánia és Németország közös határának keleti végpontjáig; azután Németország, Lengyelország, Oroszország, Litvánia, Lettország, Észtország, Oroszország, Finnország, Svédország és Norvégia partja mentén, majd Oroszország északi partja mentén Kaborováig; azután át a Jugorszki Sar-szoros nyugati bejáratán; majd tovább nyugati és északi irányban a Vaigach-sziget partja mentén; azután a Karszkije Vorotánál lévő szoros nyugati bejáratán keresztül; majd nyugat és észak felé a Novaja Zemlja déli szigetének partja mentén; azután át a Matocskin Sar-szoros nyugati bejáratán; azután a Novaja Zemlja északi szigetének nyugati partja mentén a keleti 68o 30′ pontig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

Ez a terület egyébként a 27 statisztikai területet (Északkelet-atlanti statisztikai terület) jelenti a FAO Halászati területekre vonatkozó nemzetközi szabvány statisztikai osztályozása szerint.

ICES I statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30o 00′ délkör mentén kelet felé az északi 72o 00′-ig; azután nyugat felé halad a keleti 26o 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután keleti irányban Norvégia és Oroszország partjai mentén Kaborováig; azután át a Jugorszki Sar-szoros nyugati bejáratán; majd tovább nyugati és északi irányban a Vaigach-sziget partja mentén; azután a Karszkije Vorotánál lévő szoros nyugati bejáratán keresztül; majd nyugat és észak felé a Novaja Zemlja déli szigetének partja mentén; azután át a Matocskin Sar-szoros nyugati bejáratán; azután a Novaja Zemlja északi szigetének nyugati partja mentén a keleti 68o 30′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

- ICES Ia statisztikai körzet

- Az az I alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
73,98 É33,70 K
74,18 É34,55 K
74,36 É35,28 K
74,71 É36,38 K
75,14 É37,57 K
75,45 É38,31 K
75,84 É39,05 K
76,26 É39,61 K
76,61 É41,24 K
76,96 É42,81 K
76,90 É43,06 K
76,75 É44,48 K
75,99 É43,51 K
75,39 É43,18 K
74,82 É41,73 K
73,98 É41,56 K
73,17 É40,66 K
72,20 É40,51 K
72,26 É39,76 K
72,62 É38,96 K
73,04 É37,74 K
73,37 É36,61 K
73,56 É35,70 K
73,98 É33,70 K

- ICES Ib statisztikai körzet

- Az I alterületnek az a része, amely az Ia körzeten kívül esik.

ICES II statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30o 00′ délkör mentén kelet felé az északi 72o 00′-ig; azután nyugat felé halad a keleti 26o 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután nyugati és délnyugati irányban Norvégia partja mentén az északi 62o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 4o 00′-ig; azután észak felé az északi 63o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11o 00′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

- ICES IIa statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4o 00′-ig; azután észak felé az északi 63o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé az északi 72o 30′-ig; majd kelet felé a keleti 30o 00′-ig; azután dél felé az északi 72o 00′-ig; azután nyugat felé a keleti 26o 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután nyugati és délnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

-

- ICES IIa 1 statisztikai alkörzet

- Az a IIa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
73,50 É0,20 NY
73,50 É7,21 K
73,45 É7,28 K
73,14 É7,83 K
72,76 É8,65 K
72,49 É9,33 K
72,31 É9,83 K
72,18 É10,29 K
71,98 É9,94 K
71,91 É9,70 K
71,64 É8,75 K
71,36 É7,93 K
71,13 É7,42 K
70,79 É6,73 K
70,17 É5,64 K
69,79 É5,01 K
69,56 É4,74 K
69,32 É4,32 K
69,10 É4,00 K
68,86 É3,73 K
68,69 É3,57 K
68,46 É3,40 K
68,23 É3,27 K
67,98 É3,19 K
67,77 É3,16 K
67,57 É3,15 K
67,37 É3,18 K
67,18 É3,24 K
67,01 É3,31 K
66,84 É3,42 K
66,43 É3,27 K
66,39 É3,18 K
66,23 É2,79 K
65,95 É2,24 K
65,64 É1,79 K
65,38 É1,44 K
65,32 É1,26 K
65,08 É0,72 K
64,72 É0,04 K
64,43 É0,49 NY
64,84 É1,31 NY
64,92 É1,56 NY
65,13 É2,17 NY
65,22 É2,54 NY
65,39 É3,19 NY
65,47 É3,73 NY
65,55 É4,19 NY
65,59 É4,56 NY
65,69 É5,58 NY
65,96 É5,60 NY
66,22 É5,67 NY
66,47 É5,78 NY
67,09 É6,25 NY
67,61 É6,62 NY
67,77 É5,33 NY
67,96 É4,19 NY
68,10 É3,42 NY
68,33 É2,39 NY
68,55 É1,56 NY
68,86 É0,61 NY
69,14 É0,08 K
69,44 É0,68 K
69,76 É1,18 K
69,97 É1,46 K
70,21 É1,72 K
70,43 É1,94 K
70,63 É2,09 K
70,89 É2,25 K
71,14 É2,35 K
71,35 É2,39 K
71,61 É2,38 K
71,83 É2,31 K
72,01 É2,22 K
72,24 É2,06 K
72,43 É1,89 K
72,60 É1,68 K
72,75 É1,48 K
72,99 É1,08 K
73,31 É0,34 K
73,50 É0,20 NY

- ICES IIa 2 statisztikai alkörzet

- A IIa körzetnek az a része, amely nem tartozik a IIa 1 alkörzethez.

- ICES IIb statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30o 00′ délkör mentén kelet felé az északi 73o 30′-ig; azután nyugat felé halad a nyugati 11o 00′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

-

- ICES IIb 1 statisztikai alkörzet

- Az a IIb körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordináták határolnak:

-

SzélességHosszúság
73,50 É7,21 K
73,50 É0,20 NY
73,60 É0,48 NY
73,94 É1,88 NY
74,09 É2,70 NY
74,21 É5,00 NY
74,50 É4,38 NY
75,00 É4,29 NY
75,30 É4,19 NY
76,05 É4,30 NY
76,18 É4,09 NY
76,57 É2,52 NY
76,67 É2,10 NY
76,56 É1,60 NY
76,00 É0,80 K
75,87 É1,12 K
75,64 É1,71 K
75,21 É3,06 K
74,96 É4,07 K
74,86 É4,55 K
74,69 É5,19 K
74,34 É6,39 K
74,13 É6,51 K
73,89 É6,74 K
73,60 É7,06 K
73,50 É7,21 K

- ICES IIb 2 statisztikai alkörzet

- A IIb körzetnek az a része, amely nem tartozik a IIb 1 alkörzethez.

ICES III statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján a keleti 7o 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 57o 30′-ig; majd kelet felé a keleti 8o 00′-ig; azután dél felé az északi 57o 00′-ig; azután kelet felé Dánia partjához; majd Jütland északnyugati és keleti partja mentén Halsig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland partja mentén Dánia és Németország közös határának keleti végpontjáig; azután Németország, Lengyelország, Oroszország, Litvánia, Lettország, Észtország, Oroszország, Finnország, Svédország és Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IIIa statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján a keleti 7o 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 57o 30′-ig; majd kelet felé a keleti 8o 00′-ig; azután dél felé az északi 57o 00′-ig; azután kelet felé Dánia partjához; majd Jütland északnyugati és keleti partja mentén Halsig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland partja mentén a Hasenore-fokig; azután a Nagy Övezeten keresztül Gniben Pointig; azután Zealand északi partja mentén a Gilbjerg-fokig; azután az Œresund és a Kullen közötti északi összekötőn keresztül Svédország partján; azután keleti és északi irányban Svédország nyugati partja és Norvégia déli partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IIIb és c statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Jütland keleti partján a Hasenoere-foktól indul a Gniben Pointig, Zealand nyugati partja mentén halad a Gilbjerg-fokig; azután az Œresund és a Kullen közötti északi összekötőn keresztül Svédország partján; azután déli irányban Svédország partja mentén a Falsterbo világítótoronyig; azután az Œresund déli bejáratán át a Stevns világítótoronyig; azután tovább Zealand délkeleti partja mentén; azután a Storstroem Sound keleti bejáratán át; azután a Falster-sziget keleti partja mentén Gedserig; azután a Darsser Ortig Németország partján; azután délnyugati irányban Németország partja és Jütland keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 22. statisztikai alkörzet (BAL 22)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Hasenoere-foktól (56o 09′ észak, 10o 44′ kelet) indul Jütland keleti partján a Gniben Pointig (56o 01′ észak, 11o 18′ kelet) Zealand nyugati partján; azután Zealand nyugati és déli partjai mentén a keleti 12o 00′ pontig; majd tovább déli irányban a Falster-sziget felé; azután a Falster-sziget keleti partja mentén Gedser Oddig (54o 34′ észak, 11o 58′ kelet); azután kelet felé a keleti 12o 00′ pontig; azután dél felé Németország partjáig; azután délnyugati irányban Németország partja és Jütland keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 23 statisztikai alkörzet (BAL 23)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Gilbjerg-foktól (56o 08′ észak, 12o 18′ kelet) indul Zealand északi partján Kullenig (56o 18′ észak, 12o 28′ kelet) halad Svédország partján; azután déli irányban Svédország partja mentén a Falsterbo világítótoronyig (55o 23′ észak, 12o 50′ kelet), azután a Sound déli bejáratán keresztül a Stevns világítótoronyig (55o 19′ észak, 12o 29′ kelet) Zealand partján; azután északi irányban Zealand keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 24 statisztikai alkörzet (BAL 24)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Stevns világítótoronytól (55o 19′ észak, 12o 29′ kelet) indul Zealand keleti partján, áthalad a Sound déli bejáratán a Falsterbo világítótoronyhoz (55o 23′ észak, 12o 50′ kelet) Svédország partján; azután Svédország déli partja mentén a Sandhammaren világítótoronyig (55o 24′ észak, 14o 12′ kelet); azután a Hammerodde világítótoronyig (55o 18′ észak, 14o 47′ kelet) Bornholm északi partján; azután Bornholm nyugati és déli partjai mentén a keleti 15o 00′ pontig; azután dél felé Lengyelország partjáig; azután nyugati irányban Lengyelország és Németország partjai mentén a keleti 12o 00′ pontig; azután észak felé az 54o 34′ észak, 12o 00′ kelet pontig; azután nyugat felé a Gedser Oddéig (54o 34′ észak, 11o 58′ kelet); azután a Falster-sziget keleti és északi partjain a keleti 12o 00′ pontig; azután észak felé Zealand déli partján; azután nyugati és északi irányban Zealand nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 25 statisztikai alkörzet (BAL 25)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján indul az északi 56o 30′ pontnál; azután kelet felé halad Œland szigetének nyugati partja mentén; azután Œland szigetének déli oldalán elhaladva eléri a keleti parton az északi 56o 30′ pontot, és onnan keleti irányba halad a keleti 18o 00′ pontig; azután délre Lengyelország partjához; azután nyugati irányban Lengyelország partja mentén a keleti 15o 00′ pontig; azután észak felé Bornholm szigetéig; azután Bornholm déli és nyugati partjai mentén a Hammerodde világítótoronyig (55o 18′ észak, 14o 47′ kelet); majd a Sandhammaren világítótoronyig (55o 24′ észak, 14o 12′ kelet) Svédország déli partján; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 26 statisztikai alkörzet (BAL 26)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 56o 30′ észak, 18o 00′ kelet pontnál indul; azután kelet felé halad Lettország nyugati partjához; azután déli irányban Lettország, Litvánia, Oroszország és Lengyelország partjai mentén a lengyel tengerparton a keleti 18o 00′ pontig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES 27 statisztikai alkörzet (BAL 27)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti kontinentális tengerpartján az 59o 41′ észak, 19o 00′ kelet pontnál indul; azután dél felé halad Gotland szigetének északi partjához; azután déli irányban Gotland nyugati partja mentén az északi 57o 00′ pontig; azután nyugat felé a keleti 18o 00′ pontig; azután dél felé az északi 56o 30′-igig; azután nyugat felé Œland szigetének keleti partjához; azután Œland szigetének déli oldalán elhaladva eléri a nyugati parton az északi 56o 30′ pontot; azután nyugatra Svédország partjához; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 28 statisztikai alkörzet (BAL 28)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 58o 30′ észak, 19o 00′ kelet ponttól indul; azután kelet felé halad a Saaremaa-sziget nyugati partjához; azután a Saarema-sziget északi oldalán elhaladva eléri annak keleti partján az északi 58o 30′ pontot; azután keletre Észtország partjához; azután déli irányban Észtország és Lettország nyugati partjai mentén az északi 56o 30′ pontig; onnan nyugatra a keleti 18o 00′-ig; azután északra az északi 57o 00′-ig; azután kelet felé Gotland szigetének nyugati partjához; majd északi irányban Gotland északi partján a keleti 19o 00′ pontig; azután észak felé a kiindulópontig.

-

- ICES 28-1 statisztikai alkörzet (BAL 28.1)

- Azok a vizek, amelyeket nyugatról az alábbi módon rajzolt vonal határol: az Ovisi világítótoronytól (57o 34 1234′ É, 21o 42, 9574′ K) indul Lettország nyugati partján és halad Cape Loode Déli Sziklájáig (57o 57, 4760′ É, 21o 58,2789′ K) Saaremaa szigetén, majd dél felé a Sőrve-félsziget legdélibb pontjáig, majd északkeleti irányban Saarema szigetének keleti partja mentén, északról pedig az 58o 30, 0′ É, 23o 13,2′ K és a 58o 30′ É, 23o 41,1′ K pontot összekötő vonal határolja.

- ICES 28-2 statisztikai alkörzet (BAL 28.2)

- A 28 alkörzetnek az a része, amely a 28-1 alkörzeten kívül esik.

- ICES 29 statisztikai alkörzet (BAL 29)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti kontinentális tengerpartján az északi 60o 30′ ponttól indul, majd kelet felé halad Finnország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Finnország nyugati és déli partjai mentén a déli kontinentális tengerparton a keleti 23o 00′ pontig; azután dél felé az északi 59o 00′-ig; azután keletre Észtország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Észtország nyugati partja mentén az északi 58o 30′ pontig; azután nyugatra Saarema szigetének keleti partjáig; azután Saarema szigetének északi oldalán elhaladva a nyugati tengerpartján lévő északi 58o 30′ pontig; azután nyugat felé a keleti 19o 00′-ig; azután észak felé a Svédország keleti kontinentális tengerpartján lévő északi 59o 41′ pontig; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 30 statisztikai alkörzet (BAL 30)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján az északi 63o 30′ ponttól indul, majd kelet felé halad Finnország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Finnország partja mentén az északi 60o 30′ pontig; majd nyugat felé Svédország kontinentális partjaihoz; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

- ICES 31 statisztikai alkörzet (BAL 31)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján az északi 63o 30′ ponttól indul, majd a Botteni-öböltől északra elhaladva a Finnország nyugati kontinentális tengerpartján eléri az északi 63o 30′ pontot; azután nyugat felé halad a kiindulópontig.

- ICES 32 statisztikai alkörzet (BAL 32)

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Finnország déli partján a keleti 23o 00′ ponttól indul; azután a Finn-öböltől keletre elhaladva Észtország nyugati partján eléri az északi 59o 00′ pontot; majd nyugat felé halad a keleti 23o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES IV statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4o 00′-ig; azután dél felé Skócia partjáig; majd keleti és déli irányban Skócia és Anglia partjai mentén az északi 51o 00′ pontig; azután kelet felé Franciaország partjához; azután északkeleti irányban Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjai mentén Dániával közös határa nyugati végpontjáig; majd Jütland nyugati partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster Pontig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül Halsig; azután nyugati irányban a Limfjord északi partja mentén az Agger Tange legdélibb pontjáig; azután északi irányban Jütland nyugati partja mentén az északi 57o 00′ pontig; majd nyugat felé a keleti 8o 00′-ig; azután észak felé az északi 57o 30′-ig; azután nyugat felé a keleti 7o 00′-ig; azután észak felé Norvégia partjához; majd északnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IVa statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 3o 00′-ig; azután dél felé Skócia partjáig; majd keleti és déli irányban Skócia partjai mentén az északi 57o 30′ pontig; azután kelet felé a keleti 7o 00′-ig; azután észak felé Norvégia partjáig; azután északnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IVb statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Dánia nyugati partján az északi 57o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a keleti 8o 00′-ig; azután észak felé az északi 57o 30′-ig; azután nyugat felé Skócia partjáig; majd déli irányban Skócia és Anglia partjai mentén az északi 53o 30′ pontig; azután kelet felé Németország partjáig; azután északkeleti irányban Jütland partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster Pontig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül Halsig; azután nyugati irányban a Limfjord északi partja mentén az Agger Tange legdélibb pontjáig; azután északi irányban Jütland nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IVc statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Németország nyugati partján az északi 53o 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Anglia partjáig; azután déli irányba az északi 51o 00′ pontig; azután kelet felé Franciaország partjához; azután északkeleti irányban Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjai mentén a kiindulópontig.

ICES V statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 68o 00′ észak, 11o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27o 00′-ig; azután dél felé az északi 62o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15o 00′-ig; majd dél felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; azután észak felé az északi 60o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 4o 00′-ig; azután észak felé az északi 63o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES Va statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 68o 00′ észak, 11o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27o 00′-ig; azután dél felé az északi 62o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15o 00′-ig; azután észak felé az északi 63o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

-

- ICES Va 1 statisztikai alkörzet

- Az alábbi koordinátákkal meghatározott négyszögön belül eső terület:

-

SzélességHosszúság
63,00 É24,00 NY
62,00 É24,00 NY
62,00 É27,00 NY
63,00 É27,00 NY
63,00 É24,00 NY

- ICES Va 2 statisztikai alkörzet

- Az Va körzetnek az a része, amely nem tartozik az Va 1 alkörzethez.

- ICES Vb statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 63o 00′ észak, 4o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 15o 00′-ig; azután dél felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; azután észak felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 4o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

-

- ICES Vb 1 statisztikai alkörzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 63o 00′ észak, 4o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 15o 00′-ig; azután dél felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 10o 00′-ig; azután észak felé az északi 61o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 8o 00′-ig; azután állandó irányszögű útvonal mentén a 61o 15′ észak, 7o 30′ nyugat pontig; azután dél felé az északi 60o 30′-ig; majd nyugat felé a nyugati 8o 00′-ig; azután dél felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; azután észak felé az északi 60o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 4o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

-

- ICES Vb 1a statisztikai alkörzet

- Az az Vb 1 alkörzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
60,49 É15,00 NY
60,71 É13,99 NY
60,15 É13,29 NY
60,00 É13,50 NY
60,00 É15,00 NY
60,49 É15,00 NY

- ICES Vb 1b statisztikai alkörzet

- Az Vb 1 alkörzetnek az a része, amely nem tartozik az Vb 1a alkörzethez.

- ICES Vb 2 statisztikai alkörzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 60o 00′ észak, 10o 00′ nyugat ponttól indul; azután észak felé halad az északi 61o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 8o 00′-ig; azután állandó irányszögű útvonal mentén a 61o 15′ észak, 7o 30′ nyugat pontig; azután dél felé az északi 60o 30′-ig; majd nyugat felé a nyugati 8o 00′-ig; azután dél felé az északi 60o 00′-ig; azután nyugat felé a kiindulópontig.

ICES VI statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Skócia északi partján a nyugati 4o 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 60o 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 5o 00′-ig; majd dél felé az északi 60o 00′-ig, azután nyugat felé a nyugati 18o 00′-ig; azután dél felé az északi 54o 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi és keleti irányban Írország és Észak-Írország partjai mentén egészen az Észak-Írország keleti partján lévő északi 55o 00′ pontig; azután kelet felé Skócia partjához; azután északi irányban Skócia nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIa statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Skócia északi partján a nyugati 4o 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 60o 30′-ig; onnan nyugat felé a nyugati 5o 00′-ig; majd dél felé az északi 60o 00′-ig, azután nyugat felé a nyugati 12o 00′-ig; azután dél felé az északi 54o 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi és keleti irányban Írország és Észak-Írország partjai mentén egészen az Észak-Írország keleti partján lévő északi 55o 00′ pontig; azután kelet felé Skócia partjához; azután északi irányban Skócia nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIb statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 60o 00′ észak, 12o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; majd dél felé az északi 54o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 12o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

-

- ICES VIb 1 statisztikai alkörzet

- Az a VIb körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
54,50 É18,00 NY
60,00 É18,00 NY
60,00 É13,50 NY
60,15 É13,29 NY
59,65 É13,99 NY
59,01 É14,57 NY
58,51 É14,79 NY
57,87 É14,88 NY
57,01 É14,63 NY
56,57 É14,34 NY
56,50 É14,44 NY
56,44 É14,54 NY
56,37 É14,62 NY
56,31 É14,72 NY
56,24 É14,80 NY
56,17 É14,89 NY
56,09 É14,97 NY
56,02 É15,04 NY
55,95 É15,11 NY
55,88 É15,19 NY
55,80 É15,27 NY
55,73 É15,34 NY
55,65 É15,41 NY
55,57 É15,47 NY
55,50 É15,54 NY
55,42 É15,60 NY
55,34 É15,65 NY
55,26 É15,70 NY
55,18 É15,75 NY
55,09 É15,79 NY
55,01 É15,83 NY
54,93 É15,87 NY
54,84 É15,90 NY
54,76 É15,92 NY
54,68 É15,95 NY
54,59 É15,97 NY
54,51 É15,99 NY
54,50 É15,99 NY
54,50 É18,00 NY

- ICES VIb 2 statisztikai alkörzet

- A VIb körzetnek az a része, amely nem tartozik a VIb 1 alkörzethez.

ICES VII statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 54o 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; majd dél felé az északi 48o 00′-ig; azután kelet felé Franciaország partjaiig; azután északi és északkeleti irányban Franciaország partja mentén az északi 51o 00′ pontig; azután nyugat felé Anglia délkeleti partjáig; azután nyugati és északi irányban Anglia, Wales és Skócia partjai mentén a Skócia nyugati partján lévő északi 55o 00′ pontig; azután nyugat felé Észak-Írország partjáig; majd északi és nyugati irányban Észak-Írország és Írország partjai mentén a kiindulópontig.

- ICES VIIa statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Skócia nyugati partján lévő 55o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Észak-Írország partjáig; majd déli irányban Észak-Írország és Írország partjai mentén az Írország délkeleti partján lévő északi 52o 00′ pontig; azután kelet felé Wales partjáig; azután északkeleti és északi irányban Wales, Anglia és Skócia partjai mentén a kiindulópontig.

- ICES VIIb statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 54o 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 12o 00′-ig; majd dél felé az északi 52o 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi irányban Írország nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIIc statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 54o 30′ észak, 12o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; azután dél felé az északi 52o 30′-ig; majd kelet felé a nyugati 12o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

-

- ICES VIIc 1 statisztikai alkörzet

- Az a VIIc körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
54,50 É15,99 NY
54,42 É15,99 NY
54,34 É16,00 NY
54,25 É16,01 NY
54,17 É16,01 NY
54,08 É16,01 NY
53,99 É16,00 NY
53,91 É15,99 NY
53,82 É15,97 NY
53,74 É15,96 NY
53,66 É15,94 NY
53,57 É15,91 NY
53,49 É15,90 NY
53,42 É15,89 NY
53,34 É15,88 NY
53,26 É15,86 NY
53,18 É15,84 NY
53,10 É15,88 NY
53,02 É15,92 NY
52,94 É15,95 NY
52,86 É15,98 NY
52,77 É16,00 NY
52,69 É16,02 NY
52,61 É16,04 NY
52,52 É16,06 NY
52,50 É16,06 NY
52,50 É18,00 NY
54,50 É18,00 NY
54,50 É15,99 NY

- ICES VIIc 2 statisztikai alkörzet

- A VIIc körzetnek az a része, amely nem tartozik a VIIc 1 alkörzethez.

- ICES VIId statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 51o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Anglia partjáig; azután nyugati irányban Anglia déli partja mentén a nyugati 2o 00′-ig; majd Franciaország partjától délre a Cap de la Hague-nál; azután északkeleti irányban Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIIe statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Anglia déli partján a nyugati 2o 00′ ponttól indul; azután déli és nyugati irányban halad Anglia partja mentén a délnyugati parton lévő északi 50o 00′ pontig; azután nyugat felé a nyugati 7o 00′-ig; azután dél felé az északi 49o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; azután dél felé az északi 48o 00′-ig; majd kelet felé Franciaország partjáig; azután északi és északkeleti irányban Franciaország partja mentén a Cap de la Hague-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES VIIf statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Wales déli partján a nyugati 5o 00′ ponttól indul; majd dél felé halad az északi 51o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 6o 00′-ig; azután dél felé az északi 50o 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 7o 00′-ig; majd dél felé az északi 50o 00′-ig; azután kelet felé Anglia partjáig; azután Anglia délnyugati partja és Wales déli partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIIg statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Wales nyugati partján az északi 52o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Írország délkeleti partjáig; azután délnyugati irányban Írország partja mentén a nyugati 9o 00′ pontig; azután dél felé az északi 50o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 7o 00′-ig; azután észak felé az északi 50o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 6o 00′-ig; majd észak felé az északi 51o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; majd észak felé Wales déli partjáig; azután északnyugati irányban Wales partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIIh statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 50o 00′ észak, 7o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 9o 00′-ig; majd dél felé az északi 48o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; majd észak felé az északi 49o 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 7o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES VIIj statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 52o 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 12o 00′-ig; azután dél felé az északi 48o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 9o 00′-ig; azután észak felé Írország déli partjáig; azután északi irányban Írország partja mentén a kiindulópontig.

-

- ICES VIIj 1 statisztikai alkörzet

- Az a VIIj körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
48,43 É12,00 NY
48,42 É11,99 NY
48,39 É11,87 NY
48,36 É11,75 NY
48,33 É11,64 NY
48,30 É11,52 NY
48,27 É11,39 NY
48,25 É11,27 NY
48,23 É11,14 NY
48,21 É11,02 NY
48,19 É10,89 NY
48,17 É10,77 NY
48,03 É10,68 NY
48,00 É10,64 NY
48,00 É12,00 NY
48,43 É12,00 NY

- ICES VIIj 2 statisztikai alkörzet

- A VIIj körzetnek az a része, amely a VIIj 1 alkörzeten kívül esik.

- ICES VIIk statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 52o 30′ észak, 12o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; azután dél felé az északi 48o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 12o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

-

- ICES VIIk 1 statisztikai alkörzet

- Az a VIIk körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
48,00 É18,00 NY
52,50 É18,00 NY
52,50 É16,06 NY
52,44 É16,07 NY
52,36 É16,08 NY
52,27 É16,09 NY
52,19 É16,09 NY
52,11 É16,09 NY
52,02 É16,08 NY
51,94 É16,07 NY
51,85 É16,07 NY
51,77 É16,05 NY
51,68 É16,04 NY
51,60 É16,02 NY
51,52 É15,99 NY
51,43 É15,96 NY
51,34 É15,93 NY
51,27 É15,90 NY
51,18 É15,86 NY
51,10 É15,82 NY
51,02 É15,77 NY
50,94 É15,73 NY
50,86 É15,68 NY
50,78 É15,63 NY
50,70 É15,57 NY
50,62 É15,52 NY
50,54 É15,47 NY
50,47 É15,42 NY
50,39 É15,36 NY
50,32 É15,30 NY
50,24 É15,24 NY
50,17 É15,17 NY
50,10 É15,11 NY
50,03 É15,04 NY
49,96 É14,97 NY
49,89 É14,89 NY
49,82 É14,82 NY
49,75 É14,74 NY
49,69 É14,65 NY
49,62 É14,57 NY
49,56 É14,48 NY
49,50 É14,39 NY
49,44 É14,30 NY
49,38 É14,22 NY
49,32 É14,13 NY
49,27 É14,04 NY
49,21 É13,95 NY
49,15 É13,86 NY
49,10 É13,77 NY
49,05 É13,67 NY
49,00 É13,57 NY
48,95 É13,47 NY
48,90 É13,37 NY
48,86 É13,27 NY
48,81 É13,17 NY
48,77 É13,07 NY
48,73 É12,96 NY
48,69 É12,85 NY
48,65 É12,74 NY
48,62 É12,64 NY
48,58 É12,54 NY
48,55 É12,43 NY
48,52 É12,32 NY
48,49 É12,22 NY
48,46 É12,11 NY
48,43 É12,00 NY
48,00 É18,00 NY

- ICES VIIk 2 statisztikai alkörzet

- A VIIk körzetnek az a része, amely nem tartozik a VIIk 1 alkörzethez.

ICES VIII statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 48o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; azután dél felé az északi 43o 00′-ig; majd kelet felé Spanyolország nyugati partjáig; azután északi irányban Spanyolország és Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIIIa statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 48o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 8o 00′-ig; azután dél felé az északi 47o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 6o 00′-ig; majd dél felé az északi 47o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5o 00′-ig; azután dél felé az északi 46o 00′-ig; azután kelet felé Franciaország partjáig; azután északnyugati irányban Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIIIb statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 46o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4o 00′-ig; majd dél felé az északi 45o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 3o 00′-ig; majd dél felé az északi 44o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 2o 00′-ig; azután dél felé Spanyolország északi partjáig; azután Spanyolország északi és Franciaország nyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIIIc statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északi partján a nyugati 2o 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 44o 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11o 00′-ig; majd dél felé az északi 43o 00′-ig; azután kelet felé Spanyolország nyugati partjáig; azután északi és keleti irányban Spanyolország partja mentén a kiindulópontig.

- ICES VIIId statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48o 00′ észak, 8o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 11o 00′-ig; majd dél felé az északi 44o 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 3o 00′-ig; majd észak felé az északi 45o 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 4o 00′-ig; majd észak felé az északi 46o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 5o 00′-ig; azután észak felé az északi 47o 00′-ig; majd nyugat felé a nyugati 6o 00′-ig; azután észak felé az északi 47o 30′-ig, azután nyugat felé a nyugati 8o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

-

- ICES VIIId 1 statisztikai alkörzet

- Az a VIIId körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
48,00 É11,00 NY
48,00 É10,64 NY
47,77 É10,37 NY
47,45 É9,89 NY
46,88 É9,62 NY
46,34 É10,95 NY
46,32 É11,00 NY
48,00 É11,00 NY

- ICES VIIId 2 statisztikai alkörzet

- A VIIId körzetnek az a része, amely a VIIId 1 alkörzeten kívül esik.

- ICES VIIIe statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48o 00′ észak, 11o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; majd dél felé az északi 43o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

-

- ICES VIIIe 1 statisztikai alkörzet

- Az a VIIIe körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
43,00 É18,00 NY
48,00 É18,00 NY
48,00 É11,00 NY
46,32 É11,00 NY
44,72 É13,31 NY
44,07 É13,49 NY
43,00 É13,80 NY

- ICES VIIIe 2 statisztikai alkörzet

- A VIIIe körzetnek az a része, amely nem tartozik a VIIIe 1 alkörzethez.

ICES IX statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északnyugati partján az északi 43o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; azután dél felé az északi 36o 00′-ig; majd kelet felé Spanyolország déli partjának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5o 36′-nál; azután északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja, Portugália partja és Spanyolország északnyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IXa statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északnyugati partján az északi 43o 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 11o 00′-ig; majd dél felé az északi 36o 00′-ig; azután kelet felé Spanyolország déli partjának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5o 36′-nál; azután északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja, Portugália partja és Spanyolország északnyugati partja mentén a kiindulópontig.

- ICES IXb statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 43o 00′ észak, 11o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18o 00′-ig; majd dél felé az északi 36o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

-

- ICES IXb 1 statisztikai alkörzet

- Az a IXb körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
43,00 É18,00 NY
43,00 É13,80 NY
42,88 É13,84 NY
42,04 É13,64 NY
41,38 É13,27 NY
41,13 É13,27 NY
40,06 É13,49 NY
38,75 É13,78 NY
38,17 É13,69 NY
36,03 É12,73 NY
36,04 É15,30 NY
36,02 É17,90 NY
36,00 É18,00 NY
43,00 É18,00 NY

- ICES IXb 2 statisztikai alkörzet

- A IXb körzetnek az a része, amely nem tartozik a IXb 1 alkörzethez.

ICES X statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48o 00′ észak, 18o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 42o 00′-ig; azután dél felé az északi 36o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 18o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES Xa statisztikai körzet

- A X alterületnek az a része, amely a 43o É vonaltól délre esik.

-

- ICES Xa 1 statisztikai alkörzet

- Az a Xa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
36,00 É18,00 NY
36,00 É22,25 NY
37,58 É20,62 NY
39,16 É21,32 NY
40,97 É23,91 NY
41,35 É24,65 NY
41,91 É25,79 NY
42,34 É28,45 NY
42,05 É29,95 NY
41,02 É35,11 NY
40,04 É35,26 NY
38,74 É35,48 NY
36,03 É31,76 NY
36,00 É32,03 NY
36,00 É42,00 NY
43,00 É42,00 NY
43,00 É18,00 NY
36,00 É18,00 NY

- ICES Xa 2 statisztikai alkörzet

- A Xa körzetnek az a része, amely nem tartozik a Xa 1 alkörzethez.

- ICES Xb statisztikai körzet

- A X alterületnek az a része, amely a 43o É vonaltól északra esik.

ICES XII statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 62o 00′ észak, 15o 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27o 00′-ig; majd dél felé az északi 59o 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 42o 00′-ig; azután dél felé az északi 48o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 18o 00′-ig; azután észak felé az északi 60o 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15o 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

- ICES XIIa statisztikai körzet

- Az a XII alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
62,00 É15,00 NY
62,00 É27,00 NY
59,00 É27,00 NY
59,00 É42,00 NY
52,50 É42,00 NY
52,50 É18,00 NY
54,50 É18,00 NY
54,50 É24,00 NY
60,00 É24,00 NY
60,00 É18,00 NY
60,00 É15,00 NY
62,00 É15,00 NY

-

- ICES XIIa 1 statisztikai alkörzet

- Az a XIIa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
52,50 É42,00 NY
56,55 É42,00 NY
56,64 É41,50 NY
56,75 É41,00 NY
56,88 É40,50 NY
57,03 É40,00 NY
57,20 É39,50 NY
57,37 É39,00 NY
57,62 É38,50 NY
57,78 É38,25 NY
57,97 É38,00 NY
58,26 É37,50 NY
58,50 É37,20 NY
58,63 É37,00 NY
59,00 É36,77 NY
59,00 É27,00 NY
60,85 É27,00 NY
60,69 É26,46 NY
60,45 É25,09 NY
60,37 É23,96 NY
60,22 É23,27 NY
60,02 É21,76 NY
60,00 É20,55 NY
60,05 É18,65 NY
60,08 É18,00 NY
60,00 É18,00 NY
60,00 É24,00 NY
54,50 É24,00 NY
54,50 É18,00 NY
52,50 É18,00 NY
52,50 É42,00 NY

- ICES XIIa 2 statisztikai alkörzet

- Az a XIIa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
60,00 É20,55 NY
60,00 É15,00 NY
60,49 É15,00 NY
60,44 É15,22 NY
60,11 É17,32 NY
60,05 É18,65 NY
60,00 É20,55 NY

- ICES XIIa 3 statisztikai alkörzet

- Az a XIIa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
59,00 É42,00 NY
56,55 É42,00 NY
56,64 É41,50 NY
56,75 É41,00 NY
56,88 É40,50 NY
57,03 É40,00 NY
57,20 É39,50 NY
57,37 É39,00 NY
57,62 É38,50 NY
57,78 É38,25 NY
57,97 É38,00 NY
58,26 É37,50 NY
58,63 É37,00 NY
59,00 É36,77 NY
59,00 É42,00 NY

- ICES XIIa 4 statisztikai alkörzet

- Az a XIIa körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
62,00 É27,00 NY
60,85 É27,00 NY
60,69 É26,46 NY
60,45 É25,09 NY
60,37 É23,96 NY
60,22 É23,27 NY
60,02 É21,76 NY
60,00 É20,55 NY
60,05 É18,65 NY
60,11 É17,32 NY
60,44 É15,22 NY
60,49 É15,00 NY
62,00 É15,00 NY
62,00 É27,00 NY

- ICES XIIb statisztikai körzet

- Az a XII alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
60,00 É18,00 NY
54,50 É18,00 NY
54,50 É24,00 NY
60,00 É24,00 NY
60,00 É18,00 NY

- ICES XIIc statisztikai körzet

- Az a XII alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
52,50 É42,00 NY
48,00 É42,00 NY
48,00 É18,00 NY
52,50 É18,00 NY
52,50 É42,00 NY

ICES XIV statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól a 40o 00′ délkör mentén indul, Grönland északi partjától nyugatra; azután keleti és déli irányban Grönland partja mentén a nyugati 44o 00′ pontig; azután dél felé az északi 59o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 27o 00′-ig; azután észak felé az északi 68o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a földrajzi Északi-sarkig.

- ICES XIVa statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól a 40o 00′ délkör mentén indul, Grönland északi partjától nyugatra; azután keleti és déli irányban Grönland partja mentén a Cape Savary-nál lévő északi 68o 30′ pontig; majd dél felé a 27o 00′ délkör mentén az északi 68o 00′-tól nyugatra; azután kelet felé a nyugati 11o 00′-ig; azután észak felé a földrajzi Északi-sarkig.

- ICES XIVb statisztikai körzet

- Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: A Grönland déli partján lévő nyugati 44o 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 59o 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 27o 00′-ig; azután észak felé a Cape Savary-nál lévő északi 68o 30′ pontig; azután délnyugati irányban Grönland partja mentén a kiindulópontig.

-

- ICES XIVb 1 statisztikai alkörzet

- Az a XIVb körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

-

SzélességHosszúság
59,00 É27,00 NY
59,00 É36,77 NY
59,35 É36,50 NY
59,50 É36,35 NY
59,75 É36,16 NY
60,00 É35,96 NY
60,25 É35,76 NY
60,55 É35,50 NY
60,75 É35,37 NY
61,00 É35,15 NY
61,25 É34,97 NY
61,50 É34,65 NY
61,60 É34,50 NY
61,75 É34,31 NY
61,98 É34,00 NY
62,25 É33,70 NY
62,45 É33,53 NY
62,50 É33,27 NY
62,56 É33,00 NY
62,69 É32,50 NY
62,75 É32,30 NY
62,87 É32,00 NY
63,03 É31,50 NY
63,25 É31,00 NY
63,31 É30,86 NY
63,00 É30,61 NY
62,23 É29,87 NY
61,79 É29,25 NY
61,44 É28,61 NY
61,06 É27,69 NY
60,85 É27,00 NY
59,00 É27,00 NY

- ICES XIVb 2 statisztikai alkörzet

- A XIVb körzetnek az a része, amely nem tartozik a XIVb 1 alkörzethez.

IV. MELLÉKLET

Az északkelet-atlanti terület fogási adatainak benyújtásához meghatározott formátum

Mágneses adathordozó

Számítógépes szalagok: Kilencsávos, 1 600 vagy 6 250 BPI sűrűségű, EBCDIC vagy ASCII kódolású, lehetőleg címke nélkül. Ha van címke, akkor az állományzáró kódját fel kell tüntetni.

Floppy lemezek: MS-DOS formázott, 3,5 ′′ méretű, 720 kB vagy 1,4 MB kapacitású, vagy 5,25 ′′ méretű, 360 KB vagy 1,2 MB kapacitású lemezek.

Jegyzetformátum

Bájtok számaEgységMegjegyzések
1–4Ország (3 betűjelből álló ISO-országkód)pl. FRA = Franciaország
5–6Évpl. 90 = 1990
7–8FAO fő halászati terület27 = északkelet-atlanti terület
9–15Körzetpl. IV a. = ICES IVa körzet
16–18Faj3 betűjelből álló azonosító
19–26FogásTonnában

Megjegyzések

a) A numerikus mezőket elöl üres helyekkel, jobbra kell igazítani. Az összes alfanumerikus mezőt balra kell igazítani, hátul üres helyekkel.

b) A fogást a kirakodott mennyiség élősúly egyenértékében kell feljegyezni, tonnára kerekítve.

c) A fél egységnél kisebb mennyiségeket (19-26 bájt) "- 1"-nek kell feljegyezni.

d) Az ismeretlen mennyiségeket (19-26 bájt) "- 2"-nek kell feljegyezni.

V. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKKELET-ATLANTI TERÜLETRE VONATKOZÓ FOGÁSI ADATOK MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ BENYÚITÁSÁNAK FORMÁTUMA

A. Kódolási formátum

Az adatokat változtatható husszúságú adatsorok formájában, az adatmezőket kettősponttal (:) kell elválasztani. Mindegyik adatsornak tartalmaznia kell a következő mezőket:

MezőMegjegyzések
Ország3 betűjelből álló azonositó (például: FRA = Franciaország)
Évpéldául: 2001 vagy 01
FAO fő halászati terület27 = Északkelet-atlanti
Körzetpéldául: IVa = ICES IV a alkörzet
Halfaj3 betűjelblő álló azonosító
FogásTonnában

a) A fogást tonára kerekítve, a kirakodás élősúly-egyenértékében kell rögzíteni.

b) A fél egységnél kisebb mennyiséget "- 1"-ként kell rögzíteni.

c) Országkódok

AusztriaAUT
BelgiumBEL
BulgáriaBGR
CiprusCYP
Cseh KöztársaságCZE
NémetországDEU
DániaDNK
SpanyolországESP
ÉsztországEST
FinnországFIN
FranciaországFRA
Egyesült KirályságGBR
Anglia és WalesGBRA
SkóciaGBRB
Észak-ÍrországGBRC
GörögországGRC
HorvátországHRV
MagyarországHUN
ÍrországIRL
IzlandISL
OlaszországITA
LitvániaLTU
LuxembourgLUX
LettországLVA
MáltaMLT
HollandiaNLD
NorvégiaNOR
LengyelországPOL
PortugáliaPRT
RomániaROU
SzlovákiaSVK
SzlovéniaSVN
SvédországSWE
TörökországTUR

B. Az adatoknak az Európai Bizottsághoz történő továbbításának mödszere

Amennyiben lehetséges, az adatokat elektronikus formában kell továbbitani (például e-mailben, csatolt dokumentumként).

Ennek hiányában 3,5-ös HD Iemezen fogadják el a benyújtott adatokat.

VI. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

A Tanács 3880/91/EGK rendelete
(HL L 365., 1991.12.31., 1. o.)
A Bizottság 1637/2001/EK rendelete
(HL L 222., 2001.8.17., 20. o.)
Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete
(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)
Kizárólag az I. melléklet, 4. pont
A Bizottság 448/2005/EK rendelete
(HL L 74., 2005.3.19., 5. o.)

VII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 3880/91/EGK rendeletEz a rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk, első albekezdés4. cikk, első bekezdés
4. cikk, második bekezdés
4. cikk, második albekezdés4. cikk, harmadik bekezdés
5. cikk, (1) és (2) bekezdés5. cikk, (1) és (2) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (1) és (2) bekezdés6. cikk, (1) és (2) bekezdés
6. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (4) bekezdés6. cikk (3) bekezdés
7. cikk
7. cikk8. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. mellékletIII. melléklet
IV. mellékletIV. melléklet
V. melléklet
VI. melléklet
VII. melléklet

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0218 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0218&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0218-20140110 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0218-20140110&locale=hu

Tartalomjegyzék