32003L0070[1]

A Bizottság 2003/70/EK irányelve (2003. július 17.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mekoprop, a mekoprop-P és a propikonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 2003/70/EK irányelve

(2003. július 17.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mekoprop, a mekoprop-P és a propikonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/68/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet [4] előírja a növényvédő szerek vizsgálandó hatóanyagai jegyzékének a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvételére való tekintettel történő elfogadását. A fenti jegyzék tartalmazza a mekopropot, a mekoprop-P-t és a propikonazolt.

(2) E hatóanyagok emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatását a kérelmezők által javasolt alkalmazásokra vonatkozóan, a 3600/92/EGK rendelet előírásainak megfelelően értékelték. A legutóbb a 2230/95/EK rendelettel [5] módosított, a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtása céljából a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamok kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendelettel [6] az alábbi referens tagállamokat jelölték ki, amelyek a 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjának megfelelően a Bizottságnak benyújtották a vonatkozó értékelő jelentéseket és ajánlásokat: mekoprop: referens tagállam Dánia, 1999. augusztus 31-én minden vonatkozó információt benyújtottak; mekoprop-P: referens tagállam Dánia, 1999. január 7-én minden vonatkozó információt benyújtottak; propikonazol: referens tagállam Finnország, 1998. november 30-án minden vonatkozó információt benyújtottak.

(3) Az értékelő jelentéseket a tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták.

(4) A felülvizsgálatot 2003. április 15-én a Bizottságnak a mekopropról, a mekoprop-P-ről és a propikonazolról készített felülvizsgálati jelentése formájában véglegesítették.

(5) A felülvizsgálat nem tárt fel olyan megválaszolatlan kérdéseket vagy problémákat, amelyek a növényügyi tudományos bizottság véleményének kikérését szükségessé tették volna.

(6) A különböző elvégzett vizsgálatokból kitűnt, hogy a mekopropot, a mekoprop-P-t és a propikonazolt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában teljesítik a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában és 5. cikkének (3) bekezdésében megállapított követelményeket, különösen a megvizsgált és a Bizottság felülvizsgálati jelentésében részletezett felhasználások vonatkozásában. Ezért a szóban forgó hatóanyagokat érdemes felvenni az I. mellékletbe annak biztosítására, hogy a fenti hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket a fenti irányelv rendelkezéseinek megfelelően valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen.

(7) A 91/414/EGK irányelvben megállapított egységes alapelvek számos szakaszának a tagállamok általi helyes végrehajtásához szükség van a Bizottság felülvizsgálati jelentésére. Ezért célszerű előírni, hogy a tagállamok a végleges felülvizsgálati jelentést - a bizalmas információk kivételével - bármely érdekelt fél számára megtekintés céljára hozzáférhető módon tárolják, illetve hozzáférhetővé tegyék.

(8) Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamoknak és az érdekelt feleknek lehetősége legyen felkészülni a hatóanyag felvételéből adódó új követelmények teljesítésére.

(9) A felvételt követően megfelelő időtartamot kell biztosítani a tagállamoknak arra, hogy végrehajtsák a 91/414/EGK irányelvnek a mekopropot, a mekoprop-P-t és a propikonazolt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseit, és különösen arra, hogy a jelenleg kiadott engedélyeket felülvizsgálják a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében meghatározott, fenti hatóanyagokkal kapcsolatos feltételek teljesítésének biztosítása érdekében. A minden egyes növényvédő szert tartalmazó teljes dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére hosszabb időtartamot kell előírni.

(10) A 91/414/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2004. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 2004. december 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1) A tagállamok minden egyes mekopropot, mekoprop-P-t vagy propikonazolt tartalmazó növényvédő szer engedélyét felülvizsgálják, annak biztosítása érdekében, hogy a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében az e hatóanyagokra vonatkozóan megállapított feltételeknek megfeleljenek. Amennyiben szükséges, legkésőbb 2004. november 30-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

(2) Valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely mekopropot, mekoprop-P-t vagy propikonazolt tartalmaz egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében legkésőbb 2004. május 31-ig felsorolt hatóanyagok részeként, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján. Ezen értékelés alapján meghatározzák, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek. Szükség esetén legkésőbb 2008. május 31-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

4. cikk

Ez az irányelv 2004. június 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. július 17-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 177., 2003.7.16., 12. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 225.. 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletben szereplő táblázat vége a következő bejegyzésekkel egészül ki.

"Sor-szám | Közismert elnevezés, azonosítószám | IUPAC-név | Tisztaság | Hatálybalépés | Felvétel lejárta | Különös rendelkezések |

56 | Mekoprop CAS-szám 7085-19-0 CIPAC-szám 51 | (RS)-2-(4-kloro-o-toliloxi)-propionsav | 930 g/kg | 2004. június 1. | 2014. május 31. | Csak gyomirtó szerként való használatra engedélyezhető. A VI. mellékletben meghatározott egységes alapelvek végrehajtása során figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2003. április 15-én véglegesített, mekoprop hatóanyagról szóló felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során: a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvízszennyezés lehetőségére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj- és/vagy éghajlati viszonyok uralkodnak. Az engedélyezés feltételeinek megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell tartalmazniuk;a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a nem célállat ízeltlábúak védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. |

57 | Mekoprop-P CAS-szám 16484-77-8 CIPAC-szám 475 | (R)-2-(4-kloro-o-toliloxi)-propionsav | 860 g/kg | 2004. június 1. | 2014. május 31. | Csak gyomirtó szerként való használatra engedélyezhető. A VI. mellékletben meghatározott egységes alapelvek végrehajtása során figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2003. április 15-én véglegesített, mekoprop hatóanyagról szóló felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során: a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvízszennyezés lehetőségére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj- és/vagy éghajlati viszonyok uralkodnak. Az engedélyezés feltételeinek megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell tartalmazniuk. |

58 | Propikonazol CAS-szám 60207-90-1 CIPAC-szám 408 | (+)-1-[2-(2,4-dikloro-fenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol | 920 g/kg | 2004. június 1. | 2014. május 31. | Csak gombaölő szerként való használatra engedélyezhető. A VI. mellékletben meghatározott egységes alapelvek végrehajtása során figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2003. április 15-én véglegesített, mekoprop hatóanyagról szóló felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során: a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a nem célállat ízeltlábúak és vízi szervezetek védelmére. Az engedélyezés feltételeinek megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell tartalmazniuk.a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a talajlakó szervezetekre a 625 g hatóanyag/ha-t meghaladó felhordási arány esetén (pl. gyepnél történő alkalmazás esetén). Az engedélyezés feltételeinek megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket (pl. foltszerű felhordás) kell tartalmazniuk. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0070 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0070&locale=hu

Tartalomjegyzék