Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32010R0961[1]

A Tanács 961/2010/EU rendelete ( 2010. október 25. ) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 423/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 961/2010/EU RENDELETE

(2010. október 25.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 423/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozatra ( 1 ),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

(1)

A Tanács 2010. július 26-án jóváhagyta a 2010/413/KKBP határozatot, amely megerősíti a 2007 óta hozott korlátozó intézkedéseket, valamint az 1929 (2010) ENSZ BT-határozatnak való megfelelést szolgáló, az Iráni Iszlám Köztársaság (Irán) elleni további korlátozó intézkedésekről és az Európai Tanács 2010. június 17-i nyilatkozatában kért kísérő intézkedésekről rendelkezik.

(2)

E korlátozó intézkedések különösen a következő területeket érintő további korlátozásokra vonatkoznak: belső elnyomás céljára alkalmas, kettős felhasználású termékek, technológia és berendezések kereskedelme, az iráni olaj-és gázipar számára kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiával való kereskedelem, az iráni olaj-és gáziparba történő beruházások, az uránbányászatba és a nukleáris iparba történő iráni beruházások, pénzeszközök Iránba vagy Iránból történő átutalása, az iráni bankszektor, Irán hozzáférése az Unió biztosítási és kötvénypiacához, valamint iráni hajóknak és teherszállító légi járműveknek nyújtott bizonyos szolgáltatások.

(3)

A 2010/413/KKBP határozat meghatározta azon személyek további kategóriáit is, akiknek pénzeszközeit vagy gazdasági forrásait be kell fagyasztani, valamint előírt a jelenlegi intézkedéseket érintő néhány technikai módosítást.

(4)

Ezek a korlátozó intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva - különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából - az Unió érintettsége esetén a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(5)

Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. április 19-i 423/2007/EK rendelet ( 2 ) rendelkezik az Unió által a 2007/140/KKBP közös álláspontnak ( 3 ) megfelelően meghatározott korlátozó intézkedésekről. Az egyértelmű szabályozás érdekében a 423/2007/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, azzal, hogy a helyébe e rendelet lép.

(6)

A kettős felhasználású termékekre vonatkozó felülvizsgált korlátozó intézkedéseknek le kell fedniük a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet ( 4 ) I. mellékletében foglalt valamennyi árut és technológiát, annak 5. kategóriájában meghatározott bizonyos termékek kivételével. Azonban az 5. kategóriában felsorolt, a nukleáris technológiához és a rakétatechnológiához kapcsolódó azon termékek, amelyeknek Irán részéről és Irán részére történő átadása jelenleg tilalom alatt áll, továbbra is ilyen tilalom tárgyát képezik. Tilalom hatálya alá kell helyezni ezenkívül néhány olyan áru és technológia Irán részére és Irán részéről történő átadását, melyek korábban a 423/2007/EK rendelet 3. cikke szerint előzetes engedély-kötelezettség tárgyát képezték.

(7)

Annak érdekében, hogy az olaj és földgázipar kulcsfontosságú ágazataiban felhasználható kulcsfontosságú berendezések és technológiák Irán számára történő értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére vonatkozó tilalom végrehajtása hatékony legyen, fel kell állítani e kulcsfontosságú berendezések és technológiák listáját.

(8)

Az iráni olaj- és gázágazatot célzó beruházásokra vonatkozó korlátozásoknak a hatékonyság érdekében ki kell terjedniük továbbá bizonyos kulcsfontosságú tevékenységekre - például a tranzitcélú vagy a közvetlen összeköttetésben lévő vezetékhálózatokba való eljuttatás céljából történő nagybani földgázszállítási szolgáltatásokra -, és ugyanebből a célból vonatkozniuk kell az Iránnal létrehozott közös vállalkozásokra, valamint a földgázszállítási ágazatban működő társulások egyéb formáira és az ágazatban Iránnal folytatott együttműködésre is.

(9)

A korlátozó intézkedések nem érintik az olaj vagy gáz Iránba történő behozatalát vagy Iránból történő kivitelét, beleértve az ilyen behozatallal vagy kivitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítését.

(10)

Az Unióba irányuló iráni befektetés hatékony korlátozásához olyan intézkedések szükségesek, amelyek megtiltják a tagállamok joghatósága alá tartozó természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek számára az ilyen befektetés lehetővé tételét vagy engedélyezését.

(11)

Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL) és a tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, jegyzékbe vett szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására irányuló kötelezettségnek megfelelően tilos az IRISL vagy az említett szervezetek tulajdonában lévő vagy általuk bérelt hajók rakományának ki- és berakodása a tagállamok kikötőiben. AZ IRISL és a tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, jegyzékbe vett szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására irányuló kötelezettségbe azonban nem tartozik bele az ezen szervezetek tulajdonában lévő vízi járművek, illetve az általuk szállított rakomány feltartóztatása vagy lefoglalása, amennyiben a rakomány harmadik fél tulajdona, továbbá az általuk szerződtetett személyzet feltartóztatása.

(12)

Fontos tisztázni, hogy nem minősül a pénzeszközök e rendelet 16. cikke (3) bekezdése értelmében vett rendelkezésére bocsátásának a szükséges dokumentumok benyújtása és továbbítása egy bank részére azzal a céllal, hogy az azokat megküldje egy jegyzékbe nem vett végső címzett személy, szervezet vagy szerv számára az e rendelet 18. cikkében engedélyezett kifizetések előmozdítása érdekében.

(13)

E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot és a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(14)

E rendelet továbbá maradéktalanul tiszteletben tartja a tagállamoknak az ENSZ Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és az ENSZ BT-határozatok jogilag kötelező erejét.

(15)

Az e rendelet VII. és VIII. mellékletében szereplő jegyzékek módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia, tekintettel az Irán által a nemzetközi békére és biztonságra jelentett különleges fenyegetésre, amelyet az iráni nukleáris programmal kapcsolatos, az Európai Tanács által 2010. június 17-én kihangsúlyozott egyre növekvő aggodalom is mutat, valamint annak érdekében, hogy biztosított legyen az összhang a 2010/413/KKBP határozat I. és II. mellékletének módosítására és felülvizsgálatára vonatkozó eljárással.

(16)

Az e rendelet VII. és VIII. mellékletében szereplő jegyzékek módosítására vonatkozó eljárás során a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel közölni kell a jegyzékbe vételük okait annak érdekében, hogy észrevételeket tehessenek. Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak az észrevételek alapján felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy szervet.

(17)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági forrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A természetes személyek személyes adatainak e rendelet szerint történő feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) rendelkezéseit.

(18)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

pénzügyi szolgáltató vagy hitelintézet "fiókja" : olyan üzletviteli hely, amely jogilag nem önálló részét képezi egy pénzügyi szolgáltatónak vagy hitelintézetnek, és amely közvetlenül bonyolítja a pénzügyi szolgáltatók vagy a hitelintézetek tevékenységének szerves részét képező ügyleteket vagy az ügyletek egy részét;

b) "brókerszolgáltatás" :

i. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia beszerzése, értékesítése vagy szolgáltatása egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii. harmadik országokban található áruk és technológia értékesítése vagy beszerzése egy más harmadik országba történő transzfer céljából.

c)

"szerződés vagy ügylet" : bármely ügylet bármilyen formában, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a "szerződés" magában foglal minden garanciát, különösen pénzügyi és viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

d)

"hitelintézet" : a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hitelintézet, ideértve annak az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait;

e)

"az Unió vámterülete" : a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet ( 8 ) 3. cikkében, és a 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben ( 9 ) meghatározott terület;

f)

"gazdasági források" : bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök, amelyek nem minősülnek pénzeszköznek, de felhasználhatóak pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

g) "pénzügyi szolgáltató" :

i. a hitelintézettől eltérő vállalkozás, amelynek tevékenységi körébe a 2006/48/EK irányelv I. mellékletének 2-12., 14. és 15. pontjában felsorolt egy vagy több művelet elvégzése tartozik; ez magában foglalja a pénzváltási tevékenységeket is ("bureaux de change");

ii. az életbiztosításról szóló, 2002. november 5-i 2002/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 10 ) szerint engedélyezett biztosítótársaság, amennyiben az az említett irányelvben meghatározott tevékenységet folytat;

iii. a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 11 ) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás;

iv. a részvényeit vagy befektetési jegyeit forgalmazó kollektív befektetési vállalkozás; vagy

v. a biztosítási közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 12 ) 2. cikkének 5. pontjában meghatározott biztosítási közvetítő, kivéve az irányelv 2. cikkének 7. pontjában említett közvetítőket életbiztosítások és más befektetési célú biztosítások közvetítése esetén;

ideértve az Unió területén vagy azon kívül működő fiókjait;

h)

"gazdasági források befagyasztása" : a gazdasági források pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve - nem kizárólagosan - azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;

i)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

j) "pénzeszközök" :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem kizárólag a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és addósságkötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési bankgaranciák és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban való érdekeltséget bizonyító okmányok;

k)

"áruk" : termékek, anyagok és felszerelések;

l)

"biztosítás" : olyan vállalkozás vagy kötelezettségvállalás, amelynek alapján egy vagy több természetes vagy jogi személy fizetés ellenében, valamely biztosítási esemény bekövetkezése esetén - a vállalkozás által vagy a kötelezettségvállalásban meghatározott - kártérítést vagy vagyoni előnyt nyújt egy vagy több személy részére;

m) "iráni személy, szervezet vagy szerv" :

i. az iráni állam vagy annak bármely hatósága;

ii. bármely, iráni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

iii. bármely jogi személy, szervezet vagy szerv, amelynek székhelye Iránban található;

iv. bármely, Irán területén vagy azon kívül lévő jogi személy, szervezet vagy szerv, amely közvetlenül vagy közvetve a fent említett személyek vagy szervek közül egy vagy több ellenőrzése alatt áll;

n)

"viszontbiztosítás" : az a tevékenység, amely egy biztosítási vállalkozás vagy egy másik viszontbiztosítási vállalkozás által engedményezett kockázatok elfogadásából áll, vagy a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesülete esetében az a tevékenység, amely a Lloyd's bármely tagja által engedményezett kockázatoknak a Lloyd's néven ismert biztosítóintézetek egyesületétől különböző biztosítási vállalkozás vagy viszontbiztosítási vállalkozás általi elfogadásából áll;

o)

"szankcióbizottság" : az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat 18. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

p)

"technikai segítségnyújtás" : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely például oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai ismeretek és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg, és a szóbeli segítségnyújtást is magában foglalja;

q)

"az Unió területe" : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is;

r)

"pénzeszközök átutalása" : a megbízó nevében fizetési szolgáltatón keresztül, elektronikusan végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg egy fizetési szolgáltatónál hozzáférhetővé váljon a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a megbízó és a kedvezményezett személye azonos vagy sem. A "megbízó", a "kedvezményezett" és a "fizetési szolgáltató" kifejezések jelentése megegyezik a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 13 ) foglaltakkal;

s) "követelés" :

bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet végrehajtása alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés;

ii. pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti követelés;

iii. szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti követelés;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti követelés, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését is.

II. FEJEZET

EXPORT- ÉS IMPORTKORLÁTOZÁSOK

2. cikk

(1) Tilos:

a) az I. és a II. mellékletben felsorolt áruk és technológia közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából; illetve

b) a III. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljából felhasználható felszerelések akár közvetlenül akár közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e - bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából;

c) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) és a b) pontban említett tilalom megkerülése.

(2) Az I. melléklet tartalmazza a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK rendeletben kettős felhasználású termékekként vagy technológiaként meghatározott árukat és technológiát, ideértve a szoftvereket is, kivéve az említett rendelet I. mellékletének 5. kategóriájában meghatározott árukat és technológiát, melyek nem szerepelnek a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Rakétatechnológiai-ellenőrzési Rendszer jegyzékeiben.

(3) A II. melléklet tartalmazza azokat az egyéb árukat és technológiákat, amelyek elősegíthetik Irán dúsítással, reproceszszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeit, az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését, vagy olyan más kérdésekkel kapcsolatban folytatott tevékenységeket, amelyeket illetően a NAÜ aggodalmát fejezte ki vagy amelyeket megoldatlan kérdésnek minősített, ideértve az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által meghatározottakat is.

(4) Az I., a II. és a III. melléklet nem tartalmazza az Európai Unió közös katonai listáján ( 14 ) (közös katonai lista)szereplő árukat és technológiát.

3. cikk

(1) Előzetesen engedélyeztetni kell a IV. mellékletben felsorolt áruk és technológia bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából közvetlenül vagy közvetve történő értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, függetlenül attól, hogy ezen áruk és technológia az Unióból származnak-e.

(2) Minden, az e cikk alapján engedélyköteles kivitelre vonatkozó engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai adnak ki, összhangban a 428/2009/EK rendelet 11. cikkében meghatározott részletes szabályokkal. Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(3) A IV. melléklet tartalmazza az I. és a II. mellékletben nem szereplő olyan árukat és technológiát, amelyek elősegíthetik a dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeket, az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését vagy olyan más kérdésekkel kapcsolatban folytatott tevékenységeket, amelyeket illetően a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) aggodalmát fejezte ki, vagy amelyeket megoldatlan kérdésnek minősített.

(4) Az exportőrök a kiviteliengedély-kérelemhez szükséges minden vonatkozó információt kötelesek megadni az illetékes hatóságok részére.

(5) A tagállamoknak az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai nem engedélyezik a IV. mellékletben szereplő áruk vagy technológia értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, ha megalapozott indokokkal megállapítható, hogy az értékesítés, szolgáltatás, átadás vagy kivitel elősegítené az alábbi tevékenységek egyikét:

a) Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek hordozórendszereinek Irán által történő fejlesztése; illetve

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása;

(6) A tagállamoknak az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai az (5) bekezdésben meghatározott feltételek mellett érvényteleníthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az általuk megadott kiviteli engedélyt.

(7) Amennyiben valamely tagállam illetékes hatósága az engedély iránti kérelmet elutasítja, vagy az (5) bekezdésnek megfelelően érvénytelenít, felfüggeszt, lényegesen korlátoz vagy visszavon egy engedélyt, a tagállam értesíti erről a többi tagállamot és a Bizottságot, és megosztja velük a releváns információkat, betartva egyúttal a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletnek ( 15 ) az ilyen információ bizalmasságára vonatkozó rendelkezéseit.

(8) Mielőtt egy tagállam az (5) bekezdéssel összhangban megadna egy olyan ügyletre vonatkozó engedélyt, amely lényegében ugyanolyan, mint amelyre vonatkozóan más tagállam vagy tagállamok az engedélyt megtagadták, és az a (6) és a (7) bekezdésben előírtaknak megfelelően még mindig érvényes, a szóban forgó tagállam konzultál azon tagállammal vagy tagállamokkal, amelyek az engedély megadását megtagadták. Ha e konzultációkat követően az érintett tagállam mégis úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, úgy erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, rendelkezésre bocsátva a döntését indokoló valamennyi információt.

4. cikk

Tilos az I., a II. és a III. mellékletben felsorolt áruk és technológia Iránból történő beszerzése, behozatala vagy szállítása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Iránból származik-e vagy sem.

5. cikk

(1) Tilos:

a) a közös katonai listán felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b) az I. és a II. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával, vagy az I. és a II. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

c) a III. mellékletben említett, belső elnyomás céljából felhasználható felszereléssel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

d) a közös katonai listán vagy az I., a II. és a III. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, szolgáltatásával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást - bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

e) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) - d) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az alábbiak biztosításához az érintett tagállam illetékes hatóságának engedélye szükséges:

a) a IV. mellékletben meghatározott árukkal és technológiával, valamint az ezen áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére, illetve Iránban történő felhasználás céljából;

b) a IV. mellékletben említett árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás - beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, szolgáltatásával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat - bármely iráni természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljából.

(3) A tagállamoknak az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai a (2) bekezdésben említett ügyleteket nem engedélyezik, amennyiben megalapozott indokokkal megállapítható, hogy azok elősegítenék az alábbi tevékenységek egyikét:

a) Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek hordozórendszereinek Irán által történő fejlesztése; vagy

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

6. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja nem alkalmazandó:

a) az I. melléklet B. részének hatálya alá eső áruk közvetlen vagy közvetett, a tagállamok területén keresztül történő átadására, amennyiben azokat Irán részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára értékesítik, szállítják, adják át vagy exportálják olyan iráni könnyűvizes reaktor számára, melynek építése 2006 decembere előtt kezdődött;

b) a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) technikai együttműködési programja által előírt ügyletekre;

c) a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló 1993. évi párizsi egyezmény részes államainak kötelezettségeiből eredően az Irán részére vagy Iránban történő felhasználás céljára szállított, átadott árukra.

7. cikk

(1) A tagállamoknak az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik a 2. cikk (1) bekezdésében említett árukkal és technológiával vagy az 5. cikk (1) bekezdésében említett segítségnyújtással vagy brókerszolgáltatással kapcsolatos ügyleteket, amennyiben - a c) pont alkalmazásának kivételével - megállapítják, hogy az ügylet egyértelműen nem járulna hozzá az Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit támogató technológiák fejlesztéséhez, vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztéséhez, beleértve azokat az eseteket is, amikor ezen áruk és technológia, segítségnyújtás, befektetés vagy brókerszolgáltatás élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgálnak, és feltéve hogy:

a) az áruk vagy technológia szállításáról, illetve a segítségnyújtásról vagy brókerszolgáltatásról szóló szerződés megfelelő biztosítékokat tartalmaz a végfelhasználót illetően;

b) Irán kötelezettséget vállalt arra, hogy az érintett árukat vagy technológiát, illetve adott esetben a szóban forgó segítséget vagy brókerszolgáltatást nem használja a proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységekben vagy atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztésére; valamint

c) azokban az esetekben, ahol az ügylet a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Rakétatechnológia-ellenőrzési Rendszer jegyzékeiben szereplő árukra vagy technológiára vonatkozik, a szankcióbizottság eseti alapon előzetesen megállapította, hogy az ügylet egyértelműen nem járul hozzá az Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit támogató technológia fejlesztéséhez, vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztéséhez.

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az engedély iránti kérelem elutasításáról.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a III. mellékletben említett árukkal és technológiával kapcsolatos ügyletekre vagy brókerszolgáltatásokra.

8. cikk

(1) Tilos a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezés vagy technológia akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára.

(2) A VI. melléklet tartalmazza az iráni kőolaj- és földgázipar alábbi kulcsfontosságú ágazatai számára nagy fontosságú berendezéseket és technológiát:

a) nyersolaj- és földgázfeltárás;

b) nyersolaj- és földgázkitermelés;

c) finomítás;

d) földgáz cseppfolyósítása.

(3) A VI. melléklet nem tartalmazza a közös katonai listán vagy az I., a II. vagy a IV. mellékletben szereplő termékeket.

9. cikk

Tilos:

a) a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiával, vagy a VI. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b) a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi segítség nyújtása bármilyen iráni személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználás céljára;

c) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) és a b) pontban említett tilalmak megkerülése.

10. cikk

A 8. és 9. cikkben megállapított tilalmak nem alkalmazandók azon ügyletekre, amelyeket az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött kereskedelmi szerződés vagy 2010. július 26. előtt megkötött, és 2010. július 26. előtt Iránban eszközölt befektetéshez kapcsolódó szerződés vagy megállapodás ír elő, továbbá nem érintik az ezekből eredő kötelezettségek teljesítését, feltéve hogy az ügyletben részt venni vagy segítséget nyújtani kívánó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább 20 munkanappal korábban értesítette a székhelye szerinti tagállamnak az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságait az ügyletről vagy a segítségnyújtásról.

III. FEJEZET

BIZONYOS VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

11. cikk

(1) Tilos:

a) bármilyen pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtása a (2) bekezdésben említett bármely iráni személy, szervezet vagy szerv részére;

b) részesedés szerzése vagy kiterjesztése a (2) bekezdésben említett bármely iráni személyben, szervezetben vagy szervben;

c) közös vállalkozás létrehozása a (2) bekezdésben említett bármely iráni személlyel, szervezettel vagy szervvel;

d) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a), b) és c) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalmak minden olyan iráni személyre, szervezetre vagy szervre alkalmazandók, amely részt vesz az alábbiak bármelyikében:

a) a közös katonai listán vagy az I. vagy a II. mellékletben felsorolt áruk vagy technológia előállítása;

b) a III. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljára felhasználható felszerelések előállítása;

c) nyersolaj és földgáz feltárása vagy kitermelése, üzemanyag finomítása vagy földgáz cseppfolyósítása.

(3) Kizárólag a (2) bekezdés c) pontjának alkalmazásában:

a)

"nyersolaj és földgáz feltárása" : magában foglalja a nyersolaj- és a földgázkészletek kutatását, feltárását és kezelését is, továbbá az e készletekkel kapcsolatos geológiai szolgáltatásokat;

b)

"nyersolaj és földgáz kitermelése" : magában foglalja a tranzitcélú vagy a közvetlen összeköttetésben lévő vezetékhálózatokba való eljuttatás céljából történő nagybani földgázszállítási szolgáltatásokat is;

c)

"finomítás" : az üzemanyagok végső értékesítése céljából történő feldolgozás, kondicionálás vagy előkészítés.

(4) Tilos együttműködés kialakítása a (3) bekezdés b) pontjában említett földgázszállításban részt vevő iráni személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában az együttműködés a következőket jelenti:

a) a közvetlenül Irán területére vagy területéről történő földgázszállításra szolgáló integrált vagy irányított ellátási láncok beruházási költségeinek megosztása; és

b) közvetlen együttműködés az Irán területén lévő vagy az ezekkel közvetlen összeköttetésben álló cseppfolyósítottföldgáz-üzemekbe történő beruházás céljából.

12. cikk

(1) A IV. mellékletben felsorolt áruk vagy technológia előállításában részt vevő iráni személybe, szervezetbe vagy szervbe történő, a 11. cikk (1) bekezdésében említett ügyleteken keresztüli befektetés az érintett tagállam illetékes hatósága általi engedélyezés tárgyát képezi.

(2) A tagállamoknak az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai az (1) bekezdésben említett ügyleteket nem engedélyezik, amennyiben megalapozott indokokkal megállapítható, hogy azok elősegítenék az alábbi tevékenységek egyikét:

a) Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek hordozórendszereinek Irán által történő fejlesztése; illetve

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

13. cikk

A 11. cikk (2) bekezdésének (a) pontjától eltérve a tagállamoknak az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetnek egy a 11. cikk (1) bekezdésében említett ügyleteken keresztüli befektetést, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) az iráni személy, szervezet vagy szerv kötelezettséget vállalt arra, hogy az érintett áruk vagy technológia tekintetében megfelelő biztosítékokat alkalmaz a végfelhasználót illetően;

b) Irán kötelezettséget vállalt arra, hogy az érintett árukat vagy technológiát nem használja a proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységekben vagy atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztésére; valamint

c) azokban az esetekben, ahol a befektetés a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Rakétatechnológia-ellenőrzési Rendszer jegyzékeiben szereplő áru vagy technológia előállításában részt vevő iráni személybe, szervezetbe vagy szervbe irányul, a szankcióbizottság eseti alapon előzetesen megállapította, hogy az ügylet egyértelműen nem járul hozzá az Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeit támogató technológia fejlesztéséhez, vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztéséhez.

14. cikk

A 11. cikk (2) bekezdésének c) pontja nem alkalmazandó a pénzügyi kölcsönök és hitelek nyújtására vagy részesedés szerzésére vagy kiterjesztésére, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) az ügyletet egy 2010. július 26-át megelőzően megkötött megállapodás vagy szerződés írja elő; valamint

b) az illetékes hatóságot legalább 20 munkanappal korábban tájékoztatták az adott megállapodásról vagy szerződésről.

15. cikk

Tilos:

a) megállapodás megkötésével vagy bármilyen más módon elfogadni vagy jóváhagyni azt, hogy egy vagy több iráni személy, szervezet vagy szerv az alábbi tevékenységek bármelyikével foglalkozó vállalkozásnak pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtson, vagy abban részesedést szerezzen vagy azt kiterjessze, illetve azzal közös vállalkozást hozzon létre:

i. uránbányászat;

ii. urándúsítás és urán reprocesszálása;

iii. a Nukleáris Szállítók Csoportja és a Rakétatechnológia-ellenőrzési Rendszer jegyzékeiben szereplő áruk vagy technológia előállítása.

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban említett tilalom megkerülése.

IV. FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÉS GAZDASÁGI FORRÁSOK BEFAGYASZTÁSA

16. cikk

(1) A VII. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. A VII. melléklet azon személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat 12. pontjával, az 1803 (2008) ENSZ BT-határozat 7. pontjával, vagy az 1929 (2010) ENSZ BT-határozat 11., 12. vagy 19. pontjával összhangban jegyzékbe vett.

(2) A VIII. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, illetve az általuk ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. A VIII. melléklet azon természetes és jogi személyeket, szervezeteket és szerveket tartalmazza, amelyekre a VII. melléklet nem vonatkozik, és amelyek a 2010/413/KKBP tanácsi határozat 20. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően úgy minősülnek, mint amelyek:

a) Irán proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeiben vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek Irán általi fejlesztésében - többek között a tiltott áruk és technológiák beszerzésében való részvétel által - közreműködnek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy ahhoz támogatást biztosítanak, illetve ilyen személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek - akár törvénytelen módon is - a tulajdonában vagy az ellenőrzése alatt állnak, vagy ezek nevében vagy utasítására járnak el;

b) olyan természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, amelyek segítséget nyújtanak egy jegyzékbe vett személynek, szervezetnek vagy szervnek az e rendeletben, a 2010/413/KKBP tanácsi határozatban vagy az ENSZ BT 1737 (2006), az ENSZ BT 1747 (2007), az ENSZ BT 1803 (2008) és az ENSZ BT 1929 (2010) sz. határozatban foglalt rendelkezések megkerüléséhez vagy megsértéséhez;

c) az Iszlám Forradalmi Gárda magas rangú tagjai, vagy az Iszlám Forradalmi Gárda, illetve annak egy vagy több magas rangú tagja tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

d) az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL) tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

Az IRISL és az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, jegyzékbe vett szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására vonatkozó kötelezettségnek megfelelően a tagállamok kikötőiben tilos az IRISL vagy az említett szervezetek tulajdonában lévő vagy az általuk bérelt hajók rakományának ki- és berakodása. Ez a tilalom nem akadályozza az e rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződések teljesítését.

Az IRISL és az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, jegyzékbe vett szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztására irányuló kötelezettségbe nem tartozik bele az ezen szervezetek tulajdonában lévő hajók, illetve az általuk szállított rakomány feltartóztatása vagy lefoglalása, amennyiben a rakomány harmadik fél tulajdona, továbbá az általuk szerződtetett személyzet őrizetbe vétele.

(3) A VII. és VIII. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy javára, közvetlenül vagy közvetetten, semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági forrás nem bocsátható rendelkezésre.

(4) Tilos olyan tevékenységben tudatosan és szándékosan részt venni, amelynek közvetlen vagy közvetett célja, illetve hatása az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

(5) A VII. és VIII. melléklet tartalmazza az adott személyek, szervezetek és szervek jegyzékbe vételének okait, amelyeket a VII. melléklet vonatkozásában a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határoz meg.

(6) A VII. és VIII. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak); a VII. melléklet vonatkozásában ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács és a szankcióbizottság közli. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve az álneveket is -, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amenynyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek vagy szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. A VII. melléklet tartalmazza továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

17. cikk

A 16. cikktől eltérve a tagállamoknak az V. mellékletben felsorolt webhelyeken megadott illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági források bíróság, hatóság vagy választottbíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott határozat hatálya alá tartoznak, amely zálogjog vagy határozat keletkezésének ideje megelőzi azt az időpontot, amelyen a 16. cikkben említett személyeket, szervezeteket vagy szerveket a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács jegyzékbe vette;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira vonatkozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy a határozat nem a VII. vagy a VIII. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) amennyiben a 16. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, a zálogjogról vagy a határozatról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

18. cikk

A 16. cikktől eltérve és feltéve, hogy egy kifizetés a VII. vagy a VIII. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács általi jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

i. a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat a VII. vagy a VIII. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre kell felhasználni;

ii. a szerződés, megállapodás vagy kötelezettség nem segíti elő az I., II., III. és VI. mellékletben felsorolt áruk és technológiák előállítását, értékesítését, beszerzését, átadását, kivitelét, behozatalát, szállítását vagy felhasználását; valamint

iii. a kifizetés nem sérti a 16. cikk (3) bekezdését;

b) amennyiben a 16. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról, hogy a fentieket megállapította, továbbá hogy szándékában áll megadni az engedélyt, és a szankcióbizottság ezen intézkedés ellen az értesítést követő tíz munkanapon belül nem emelt kifogást; valamint

c) amennyiben a 16. cikk (2) bekezdése alkalmazandó, az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

19. cikk

(1) A 16. cikktől eltérve, az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

i. a VII. vagy a VIII. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek - beleértve az élelmiszereket, a lakásbérleti díjakat vagy jelzálogkölcsön-részleteket, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, az adókat, a biztosítási díjakat és a közüzemi díjakat;

ii. kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy

iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; valamint

b) amennyiben az engedély a VII. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról, és a szankcióbizottság ezen intézkedés ellen az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2) A 16. cikktől eltérve az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, amennyiben megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források olyan iráni könnyűvizes reaktorba szánt áruk kifizetéséhez vagy átadásához, illetve kapcsolódó rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, melynek építése 2006 decembere előtt kezdődött, vagy a 6. cikk b) és c) pontjában említett árukkal kapcsolatban szükségesek, feltéve hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

a) amennyiben az engedély a VII. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, a tagállam értesítette a szankcióbizottságot a fentiek megállapításáról, és azt a bizottság jóváhagyta; valamint

b) amennyiben az engedély a VIII. mellékletben felsorolt valamely személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, az érintett illetékes hatóság legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesítette a tagállamok többi illetékes hatóságát és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egy engedélyt meg kell adni.

(3) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) vagy (2) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről.

19a. cikk

(1) A 16. cikkben foglalt tilalmak nem alkalmazandók:

i. a jegyzékbe vételének időpontját követően kapott és befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az Iráni Központi Bank általi vagy azon keresztüli átadására, vagy

ii. pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az Iráni Központi Bank számára vagy azon keresztül történő átadására, amennyiben az átadás valamely, a VII. vagy a VIII. mellékletben nem szereplő személy vagy szervezet általi, konkrét kereskedelmi szerződésen alapuló kifizetéshez kapcsolódik,

feltéve, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága eseti alapon megállapította, hogy a kifizetés közvetlen vagy közvetett kedvezményezettje nem a VII. vagy a VIII. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek valamelyike; illetve

b) befagyasztott pénzeszközöknek vagy gazdasági erőforrásoknak az Iráni Központi Bank által vagy azon keresztül annak érdekében történő átadására, hogy a tagállam joghatósága alatt álló pénzügyi intézmények számára likviditást biztosítsanak a kereskedelem finanszírozásához, feltéve, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága engedélyezte a szóban forgó átadást.

(2) A 16. cikkben foglalt tilalmak nem akadályozza a Tejarat-i Bankot a jegyzékbe vételét követő két hónapos időtartamra, abban, hogy a jegyzékbe vételének időpontját követően kapott, befagyasztott pénzeszközökből vagy gazdasági erőforrásokból kifizetést eszközöljön, vagy a jegyzékbe vételének időpontját követően kifizetést kapjon, amennyiben:

a) ezen kifizetés konkrét kereskedelmi szerződés értelmében válik esedékessé; valamint

b) az érintett tagállam eseti elbírálás alapján megállapította, hogy a kifizetést - sem közvetlenül, sem közvetve - nem a VII. mellékletben és nem a VII. mellékletben szereplő valamely személy vagy szervezet kapja.

20. cikk

(1) A 16. cikk (3) bekezdése nem akadályozza a pénzügyi szolgáltatókat vagy hitelintézeteket abban, hogy átutalt pénzöszszegeket írjanak jóvá a jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek befagyasztott számláira, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi vállalkozás vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2) A 16. cikk (3) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) ezen számlák kamatai vagy egyéb jövedelmei; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azon időpont előtt kötöttek, vagy amelyek azon időpont előtt keletkeztek, amelyen a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács a 16. cikkben említett személyeket, szervezeteket vagy szerveket jegyzékbe vette;

feltéve, hogy a 16. cikk (1) vagy (2) bekezdésével összhangban valamennyi ilyen kamatot vagy egyéb hozamot és kifizetést befagyasztottak.

(3) Ez a cikk nem értelmezhető úgy, mint amely lehetőséget ad a 21. cikkben említett pénzeszközök átutalásának engedélyezésére.

V. FEJEZET

PÉNZESZKÖZÖK ÁTUTALÁSÁRA ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

21. cikk

(1) A pénzeszközöknek az iráni személyek, szervezetek vagy szervek részéről illetve részére történő átutalását az alábbi módon kell végrehajtani:

a) az élelmiszerekkel, egészségüggyel, orvosi felszerelésekkel kapcsolatos, valamint humanitárius célokat szolgáló átutalásokhoz nincs szükség előzetes engedélyezésre. Amennyiben az összeg meghaladja a 10 000 EUR-t vagy annak megfelelő összeget, az átutalásról előzetesen írásban értesíteni kell az V. mellékletben felsorolt webhelyeken megadott illetékes tagállami hatóságokat;

b) a 40 000 EUR összeghatár alatti egyéb átutalásokhoz nincs szükség előzetes engedélyezésre. Amennyiben az összeg meghaladja a 10 000 EUR-t vagy annak megfelelő összeget, az átutalásról előzetesen írásban értesíteni kell az V. mellékletben felsorolt webhelyeken megadott illetékes tagállami hatóságokat;

c) minden egyéb, 40 000 EUR-t vagy annak megfelelő összeget meghaladó átutaláshoz szükség van az V. mellékletben felsorolt webhelyeken megadott illetékes tagállami hatóságok előzetes engedélyére.

(2) Ezek a rendelkezések attól függetlenül alkalmazandók, hogy az átutalásra egyetlen műveletben vagy több, összetartozónak látszó műveletben kerül sor.

(3) A pénzeszközöknek egy iráni személy, szervezet vagy szerv részére történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket az 1. cikk r) pontjában említett megbízó fizetési szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani annak a tagállamnak az illetékes hatóságaihoz, ahol az átutalás végrehajtására irányuló eredeti megbízást megtették.

A pénzeszközöknek egy iráni személy, szervezet vagy szerv részéről történő átutalásával kapcsolatos értesítéseket és engedélykérelmeket az 1. cikk r) pontjában említett kedvezményezett fizetési szolgáltatójának vagy annak nevében kell benyújtani a kedvezményezett lakóhelye, illetve székhelye vagy a fizetési szolgáltató székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz.

Ha a megbízó vagy a kedvezményezett fizetési szolgáltatója nem tartozik a 39. cikk hatálya alá, az értesítéseket és engedélykérelmeket a megbízónak vagy a kedvezményezettnek kell benyújtania a lakóhelye, illetve székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságaihoz.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában az V. mellékletben felsorolt webhelyeken megadott illetékes tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezik a 40 000 EUR vagy annál magasabb összegű átutalást, kivéve ha megalapozott indokokkal megállapítható, hogy a kérelmezett átutalás elősegítené a következő tevékenységek valamelyikét:

a) Irán dúsítással, reprocesszálással vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek hordozórendszereinek Irán által történő fejlesztése;

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása; vagy

d) 8., a 9. és a 11. cikkben említett, a nyersolaj és földgáz feltárásához, a nyersolaj és földgáz kitermeléséhez, a finomításhoz vagy a földgáz cseppfolyósításához kapcsolódó tiltott tevékenységek iráni személy, szervezet vagy szerv általi folytatása.

Az illetékes hatóság az engedélykérelmek elbírálásáért díjat számíthat fel.

Az engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha az illetékes hatósághoz írásban engedélyezési kérelmet nyújtottak be, és az illetékes hatóság négy héten belül nem emelt írásban kifogást az átutalást illetően. Ha a kifogás emelésére egy folyamatban levő vizsgálat miatt került sor, az illetékes hatóságnak ezt jeleznie kell és határozatát minél hamarabb közölnie kell. Az illetékes hatóságnak kellő időben, közvetlenül vagy közvetve hozzá kell tudni férnie a vizsgálat lefolytatásához szükséges pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az engedély iránti kérelem elutasításáról.

(5) Ez a cikk nem alkalmazandó azokban az esetekben, amikor az átutalást a 13., a 17., a 18., a 19., vagy a 20. cikk alapján engedélyezték.

22. cikk

(1) Az Iránban székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatók és hitelintézetek 39. cikk hatálya alá tartozó fiókjainak és leányvállalatainak egy adott pénzátutalás elvégzését vagy fogadását követő öt munkanapon belül értesíteniük kell a székhelyük szerinti tagállamnak az V. mellékletben említett webhelyeken megadott illetékes hatóságát minden általuk végzett vagy fogadott pénzátutalásról, a felek nevéről, valamint az ügylet összegéről és időpontjáról. Ha rendelkezésre áll erre vonatkozó információ, az értesítésben fel kell tüntetni az ügylet jellegét, továbbá adott esetben az ügylet tárgyát képező áruk jellegét, és mindenekelőtt közölni kell azt, hogy az e rendelet I., II., III., IV. vagy VI. mellékletének hatálya alá tartozó árukról van-e szó, valamint - amennyiben az áruk kivitele engedélyköteles - fel kell tüntetni a vonatkozó engedély számát.

(2) Az információcserére vonatkozó megállapodásoktól függően és azokkal összhangban az értesítést kapó illetékes hatóságoknak - ha szükséges - haladéktalanul továbbítaniuk kell ezeket az adatokat az ilyen ügyletekben érintett másik fél lakóhelye, illetve székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai részére, minden olyan ügylet megakadályozása érdekében, amely elősegítheti a proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységeket vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztését.

23. cikk

(1) A 39. cikk hatálya alá tartozó hitelintézeteknek és pénzügyi szolgáltatóknak a (2) bekezdésben hivatkozott hitelintézetekkel és pénzügyi szolgáltatókkal folytatott tevékenységük során, valamint annak elkerülése érdekében, hogy e tevékenységük hozzájáruljon a proliferációs veszéllyel járó nukleáris tevékenységekhez vagy az atomfegyverek hordozóeszközeinek fejlesztéséhez:

a) többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén, valamint a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségeik keretében folyamatosan felügyelniük kell a számlaműveleteket;

b) elő kell írniuk a fizetési megbízások valamennyi olyan adatmezőjének kitöltését, amely az adott ügylet megbízójával és kedvezményezettjével kapcsolatos; amennyiben nem adják meg ezeket az adatokat, az ügylet végrehajtását el kell utasítaniuk;

c) öt éven keresztül meg kell őrizniük az ügyletekre vonatkozó minden nyilvántartást, és kérésre ezeket a nemzeti hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk;

d) ha feltételezik, illetve alapos okuk van feltételezni, hogy a pénzeszközök a proliferáció finanszírozásához kapcsolódnak, az 5. és a 16. cikk sérelme nélkül azonnal jelentést kell tenniük e gyanúról a pénzügyi információs egységnek, vagy bármely egyéb, az érintett tagállam által kijelölt, az V. mellékletben felsorolt webhelyeken megadott illetékes hatóságnak. A pénzügyi információs egység vagy az egyéb ilyen illetékes hatóság olyan nemzeti központként működik, amely fogadja és elemzi azokat a gyanús ügyletekről szóló jelentéseket, amelyek esetlegesen a proliferáció finanszírozásával lehetnek kapcsolatosak. A pénzügyi információs egységnek vagy az ilyen egyéb illetékes hatóságnak kellő időben, közvetlenül vagy közvetve hozzá kell férnie a feladatai megfelelő ellátásához szükséges pénzügyi, közigazgatási és bűnüldözési információkhoz, beleértve a gyanús ügyletekről szóló jelentések elemzését is.

A hitelintézetekre és a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó fenti követelmények kiegészítik a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletből és a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 16 ) végrehajtásából származó fennálló kötelezettségeket.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések a hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók azon tevékenységeire vonatkoznak, amelyeket az alábbiakkal folytatnak:

a) az iráni székhellyel rendelkező hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók, ideértve az Iráni Központi Bankot is;

b) az Iránban székhellyel rendelkező hitelintézeteknek és pénzügyi szolgáltatóknak a 39. cikk hatálya alá tartozó fiókjai és leányvállalatai;

c) az Iránban székhellyel rendelkező hitelintézeteknek és pénzügyi szolgáltatóknak a 39. cikk hatálya alá nem tartozó fiókjai és leányvállalatai;

d) azon hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók, amelyek székhelye nem Iránban található, de amelyek iráni lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező személyek és szervezetek ellenőrzése alatt állnak.

24. cikk

(1) A 39. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók számára tilos a következő tevékenységek bármelyike:

a) új bankszámla nyitása iráni székhellyel rendelkező hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál - ideértve az Iráni Központi Bankot is -, illetve a 23. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézetnél vagy pénzügyi szolgáltatónál;

b) új levelezőbanki kapcsolat kialakítása iráni székhellyel rendelkező hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval - ideértve az Iráni Központi Bankot is -, illetve a 23. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval;

c) új képviseleti iroda nyitása, illetve új fiók vagy leányvállalat létrehozása Iránban;

d) új közös vállalkozás létrehozása iráni székhellyel rendelkező hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval - ideértve az Iráni Központi Bankot is -, illetve a 23. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézettel vagy pénzügyi szolgáltatóval.

(2) Tilos:

a) engedélyt adni arra, hogy iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató - ideértve az Iráni Központi Bankot is -, illetve a 23. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató az Unió területén képviseleti irodát nyisson, illetve fiókot vagy leányvállalatot hozzon létre;

b) iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató - ideértve az Iráni Központi Bankot is -, illetve a 23. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató számára vagy nevében olyan megállapodások megkötése, amelyek célja az Unió területén képviseleti iroda nyitása, illetve fiók vagy leányvállalat alapítása;

c) engedélyt adni iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató - ideértve az Iráni Központi Bankot is -, illetve a 23. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató képviseleti irodája, fiókja vagy leányvállalata számára hitelintézeti tevékenység megkezdésére és folytatására, vagy bármely más, előzetes engedélyhez kötött tevékenységre, amennyiben a képviseleti iroda, fiók vagy leányvállalat nem működött 2010. július 26-át megelőzően;

d) részesedés szerzése vagy kiterjesztése, vagy bármilyen más tulajdoni érdekeltség szerzése a 39. cikk hatálya alá tartozó hitelintézetben vagy pénzügyi szolgáltatóban a 23. cikk (2) bekezdésében említett hitelintézetek vagy pénzügyi szolgáltatók által.

25. cikk

Tilos:

a) 2010. július 26-a után kibocsátott állami kötvényeket vagy államilag garantált kötvényeket közvetlenül vagy közvetve értékesíteni vagy beszerezni a következő szereplők bármelyikének vagy bármelyikétől:

i. Irán vagy annak kormánya, iráni állami szervek, vállalkozások és ügynökségek;

ii. iráni székhellyel rendelkező hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató - ideértve az Iráni Központi Bankot is -, illetve a 23. cikk (2) bekezdésében említett bármely hitelintézet vagy pénzügyi szolgáltató;

iii. az i. vagy ii. pontban említett jogi személy, szervezet vagy szerv nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

iv. az i., ii. vagy iii. pontban említett személy, szervezet vagy szerv tulajdonában lévő vagy általa ellenőrzött jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) az a) pontban említett személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek 2010. július 26-a után kibocsátott állami kötvényekkel vagy államilag garantált kötvényekkel kapcsolatos brókerszolgáltatást nyújtani;

c) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek segítése állami kötvények vagy államilag garantált kötvények kibocsátásában brókerszolgáltatások nyújtásával, reklámtevékenységgel vagy az ilyen kötvényekhez kapcsolódó bármely egyéb szolgáltatással.

26. cikk

(1) Tilos:

a) biztosítást vagy viszontbiztosítást nyújtani a következőknek:

i. Irán vagy annak kormánya, iráni állami szervek, vállalkozások és ügynökségek;

ii. iráni személyek, szervezetek vagy szervek, kivéve a természetes személyeket; vagy

iii. az i. vagy ii. pontban említett jogi személyek, szervezetek vagy szervek nevében vagy utasítására eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban említett tilalom megkerülése.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának i. és ii. alpontja nem vonatkozik az Európai Unióban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező iráni személyek, szervezetek és szervek számára nyújtott kötelező vagy felelősségbiztosításra.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjának iii. alpontja nem vonatkozik a magánszemélyek számára nyújtott biztosításra, többek között a beteg- vagy utasbiztosításra - a VII. és VIII. mellékletben felsorolt személyek kivételével - és a kapcsolódó viszontbiztosításra.

Az (1) bekezdés a) pontjának iii. alpontja nem akadályozza biztosítás vagy viszontbiztosítás nyújtását olyan hajó, légi jármű vagy jármű tulajdonosa számára, amelyet az (1) bekezdés a) pontjának i. és ii. alpontjában említett, a VII. és VIII. mellékletben nem szereplő személy, szervezet vagy szerv bérel.

Az (1) bekezdés a) pontja iii. alpontjának alkalmazásában egy személy, szervezet vagy szerv nem tekintendő úgy, hogy az i. és a ii. alpontban említett személyek, szervezetek vagy szervek utasítására jár el, amennyiben ez az utasítás az iráni felségvizek vagy légtér területén hajók ideiglenes jellegű kikötésére, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására, vagy légi járművek ideiglenes jellegű leszállására, ki- és berakodására vagy biztonságos áthaladására irányul.

(4) E cikk megtiltja az e rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött biztosítási vagy viszontbiztosítási megállapodások meghosszabbítását vagy megújítását, de - a 16. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül - nem tiltja a hatálybalépés dátuma előtt megkötött megállapodások teljesítését.

VI. FEJEZET

A KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

27. cikk

(1) Az olyan áruk és technológiák átadásának megakadályozása érdekében, amelyek a közös katonai listán szerepelnek, illetve amelyek szolgáltatását, értékesítését, átadását kivitelét vagy behozatalát e rendelet tiltja, az érintett tagállam illetékes vámhatóságai számára érkezés, illetve indulás előtt tájékoztatást kell adni az Irán területéről az Unió vámterületére, illetve az Unió vámterületéről Irán területére szállított áruk tekintetében.

(2) Az érkezést és az indulást megelőző tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályokra - különösen az információt szolgáltató személyt, a betartandó határidőket és a kívánt adatokat illetően - a 2913/92/EGK rendeletben, valamint a 2454/93/EGK rendeletben foglalt, a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, valamint a vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezésekben meghatározott szabályok érvényesek.

(3) Annak a személynek, aki a (2) bekezdésben említett információt szolgáltat, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy az áruk szerepelnek-e a közös katonai listán vagy azok e rendelet hatálya alá tartoznak-e, illetve amennyiben az áruk kivitele engedélyhez kötött, részletesen be kell mutatniuk a megadott kiviteli engedélyt.

(4) A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot és a (3) bekezdésben említett további kötelező elemeket 2010. december 31-ig írásban, kereskedelmi, kikötői vagy szállítási adatok felhasználásával lehet benyújtani, amennyiben ezen adatok tartalmazzák a szükséges részletességű információt.

(5) 2011. január 1-jétől az e cikkben említett, előírt kiegészítő információkat az adott esetnek megfelelően írásos formában, illetve vámáru-nyilatkozaton kell benyújtani.

28. cikk

(1) Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről iráni személy, szervezet vagy szerv közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása vagy bármely más módon történő kiszolgálása, amennyiben a szolgáltatók olyan - többek között az illetékes vámhatóságoktól a 27. cikkben említett érkezés és indulás előtti tájékoztatás alapján kapott - információk birtokában vannak, amelyek alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a hajók olyan árukat szállítanak, amelyek szerepelnek a közös katonai listán, vagy amelyek szolgáltatása, értékesítése, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos, kivéve, ha a szolgáltatás nyújtása humanitárius okokból szükséges.

(2) Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről iráni személy, szervezet vagy szerv közvetett vagy közvetlen tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló teherszállító légi járművek számára műszaki és karbantartási szolgáltatások nyújtása, amennyiben a szolgáltatók olyan - többek között az illetékes vámhatóságoktól a 27. cikkben említett érkezés és indulás előtti tájékoztatás alapján kapott - információk birtokában vannak, amelyek alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a teherszállító légi jármű olyan árukat szállít, amelyek szerepelnek a közös katonai listán, vagy amelyek szolgáltatása, értékesítése, átadása vagy kivitele e rendelet értelmében tilos, kivéve, ha a szolgáltatás nyújtása humanitárius okokból szükséges.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott tilalmak addig alkalmazandók, amíg a rakományt nem ellenőrizték és szükség esetén le nem foglalták vagy el nem távolították.

Az ilyen lefoglalás és eltávolítás költségei - a nemzeti jogszabályokkal vagy az illetékes hatóság döntésével összhangban - az importőrt terhelik, avagy behajthatók a jogellenes szolgáltatás, értékesítés, átadás vagy kivitel megkísérléséért felelős bármely más személytől vagy szervezettől is.

VII. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. cikk

(1) Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését a 423/2007/EK rendeletben vagy az e rendeletben előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolnák, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelés, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) a VII. és a VIII. mellékletben felsorolt személyek, szervezetek vagy testületek;

b) egyéb iráni személyek, szervezetek vagy szervek, ideértve az iráni kormányt is;

c) az a) és b) pontban említett személyeken, szervezeteken vagy szerveken keresztül, illetve a nevükben eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2) Valamely szerződés vagy ügylet teljesítését a 423/2007/EK rendelet vagy az ezen rendelet által megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma ezekre az intézkedésekre közvetlenül vagy közvetve visszavezethető.

(3) Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy a követelés teljesítését nem tiltja az (1) bekezdés.

(4) Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek nemteljesítésének jogszerűségére irányuló bírósági felülvizsgálathoz való jogát a 423/2007/EK rendelettel vagy e rendelettel összhangban.

30. cikk

A 8. és a 9. cikk, a 11. cikk (2) bekezdésének c) pontja, valamint a 21. és a 26. cikk alkalmazásában azok a szervek, szervezetek vagy jogtulajdonosok, amelyekkel egy nem iráni szuverén kormány eredetileg az e rendelet hatálybalépését megelőzően termelésmegosztási egyezményt kötött, nem tekintendők iráni személynek, szervezetnek vagy szervnek. Ilyen esetekben és a 8. cikkel összefüggésben a VI. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezések vagy technológiák értékesítésével, szolgáltatásával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatban a tagállam illetékes hatósága a végfelhasználót illetően megfelelő biztosítékokat kérhet bármely szervtől vagy szervezettől.

31. cikk

(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) a lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, például a 16. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozó információt, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak;

b) együttműködni az V. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságokkal ezen információk ellenőrzésében.

(2) A Bizottságnak minden hozzá közvetlenül beérkezett további információt az érintett tagállam rendelkezésére kell bocsátania.

(3) Minden, az e cikkel összhangban adott vagy kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

32. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) Az e rendeletben megállapított tilalmak semmilyen felelősséget nem rónak az érintett természetes vagy jogi személyekre vagy szervezetekre, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt alapos okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmakat megszegik.

(3) A 21., 22. és 23. cikkben említett információnak az e rendelet hatálya alá tartozó intézmény vagy személy általi, illetve egy ilyen intézmény alkalmazottja vagy igazgatója általi, a 21., 22. és 23. cikknek megfelelő, jóhiszemű közlése a személyt vagy az intézmény, illetve annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről semmiféle felelősséget nem hoz létre.

33. cikk

1. A tagállamok minden olyan intézkedést meghozhatnak, amelyek a munkavállalók védelmére és a környezetvédelemre vonatkozó nemzetközi, uniós vagy nemzeti jogi kötelezettségek betartásának biztosításához szükségesek abban az esetben, ha e rendelet végrehajtása iráni személyt, szervezetet vagy szervet érinthet.

2. Az (1) bekezdés szerinti intézkedések alkalmazásában a 8. cikk és 9. cikk, a 11. cikk (2) bekezdésének c) pontja, a 16. cikk (2) bekezdése, a 21. cikk és a 26. cikk szerinti tilalmak nem alkalmazandók.

3. A tagállamok előzetesen értesítik egymást az (1) bekezdés szerinti intézkedésekről.

34. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet keretében hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak a rendelkezésükre álló, e rendelettel összefüggő egyéb lényeges információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, a végrehajtás terén jelentkező problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

35. cikk

A Bizottság:

a) módosítja a II. mellékletet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által tett megállapítások, illetve a tagállamok által szolgáltatott információk alapján;

b) módosítja a IV. mellékletet a tagállamok által szolgáltatott információk alapján;

c) módosítja az V. mellékletet a tagállamok által szolgáltatott információk alapján.

36. cikk

(1) Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felveszi a VII. mellékletbe.

(2) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet a 16. cikk (2) bekezdésének a hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a VIII. mellékletet.

(3) A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel okait közli - amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján - az (1) és (2) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, lehetővé téve számukra, hogy észrevételeket tegyenek.

(4) Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(5) Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv azonosító adatait, a Tanács a VII. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(6) A VIII. mellékletben foglalt listát rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

37. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok foganatosítása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szankciókról, valamint azok bármely későbbi módosításáról.

38. cikk

(1) A tagállamok kijelölik a rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják az V. mellékletben felsorolt webhelyeken. A tagállamok értesítik a Bizottságot az V. mellékletben felsorolt weboldalaik címeinek megváltozásáról.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról - ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is -, valamint bármely későbbi változásról.

(3) Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségeket ír elő, az ilyen kommunikáció során az V. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell használni.

39. cikk

E rendeletet alkalmazandó:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

b) a tagállami joghatóság alá tartozó légi járművek vagy hajók fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) egy tagállam joga szerint alakult vagy létesült jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

40. cikk

A 423/2007/EK rendelet hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletre való minden hivatkozást erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni.

41. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 2. cikk (2) bekezdésében, a 4. cikkben, az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett áruk és technológiák

Ez a melléklet tartalmazza a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt összes árut és technológiát, a rendeletben szereplő meghatározással, a következők kivételével:

A 428/2009/EK rendelet I. mellékletében szereplő termékLeírás
5A001Távközlési rendszerek, berendezések, alkatrészek és tartozékok, az alábbiak szerint:
a. Bármely típusú, a következő jellemzők, funkciók, vagy tulajdonságok bármelyikével rendelkező távközlési berendezés:
1. kifejezetten arra tervezték, hogy a nukleáris robbanásból eredő tranziens elektromos hatásoknak vagy elektromágneses impulzusoknak ellenálljon;
2. gamma-, neutron- és ionizáló sugárzással szemben speciálisan ellenállóvá tették; vagy
3. kifejezetten a 218 K (– 55 °C) és 397 K (124 °C) közötti hőmérséklethatárokon kívüli üzemelésre tervezték.
Megjegyzés: Az 5A001.a.3. csak elektronikus berendezésekre vonatkozik.
Megjegyzés: Az 5A001.a.2. és az 5A001.a.3. nem vonja ellenőrzés alá a műholdak fedélzetén történő használatra tervezett vagy módosított berendezéseket.
b. Távközlési rendszerek és berendezések, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők, funkciók vagy tulajdonságok bármelyikével:
1. víz alatti, kábellel nem összekötött kommunikációs rendszerek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:
a. 20–60 kHz frekvencia-tartományon kívüli akusztikus vivőfrekvencia;
b. 30 kHz alatti elektromágneses vivőfrekvencia;
c. vezetősugár irányítási technikák alkalmazása; vagy
d. 400 nm és 700 nm közötti kimeneti hullámhosszú „lézerek” vagy fénykibocsátó diódák (LED) alkalmazása „helyi hálózatban”;
2. 1,5–87,5 MHz frekvenciatartományban működő rádióátviteli berendezések, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
a. az átvitel optimalizálására automatikusan előre jelzik és kiválasztják a frekvenciákat és a csatornánkénti „teljes digitális adatátviteli sebességeket”; valamint
b. olyan lineáris teljesítményerősítőt tartalmaznak, amely képes biztosítani több jel egyidejű feldolgozását, kimeneti teljesítménye legalább 1 kW az 1,5–30 MHz, illetve legalább 250 W a 30–87,5 MHz frekvencia-tartományban, legalább 1 oktáv „pillanatnyi sávszélességben” és –80 dB-nél jobb kimeneti felharmonikus és torzítási tartalommal;
3. Az 5A001.b.4. pontban meghatározottaktól eltérő, „kiterjesztett spektrumú”, többek között a „frekvenciaugratásos” (frequency hopping) technikákat alkalmazó rádióberendezések, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:
a. a felhasználó által programozható szórási kódok; vagy
b. a teljes átviteli sávszélesség legalább 100-szor nagyobb, mint bármelyik információs csatorna sávszélessége, és meghaladja az 50 KHz-et;
Megjegyzés: Az 5A001.b.3.b. nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a polgári sávokon történő használatra tervezett celluláris rádióberendezéseket.
Megjegyzés: Az 5A001.b.3. nem vonja ellenőrzés alá az 1 watt, vagy annál kisebb kimeneti teljesítménnyel működő berendezéseket.
4. Ultra-szélessávú modulációs technikát alkalmazó rádióberendezés, a felhasználó által programozható csatornákra osztó kódokkal, rejtjelező kódokkal vagy hálózatazonosító kódokkal, amely rendelkezik az alábbi jellemzők bármelyikével:
a. 500 MHz-et meghaladó sávszélesség; vagy
b. 20 %-os vagy nagyobb „relatív sávszélesség”.
5. Digitális vezérlésű rádióvevők, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a. több, mint 1 000 csatorna;
b. 1 ms alatti „frekvenciakapcsolási idő”;
c. az elektromágneses spektrum egy részének automatikus keresése vagy letapogatása; valamint
d. a vett jelek, vagy az adó típusának azonosítása; vagy
Megjegyzés: Az 5A001.b.5 nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a polgári sávokon történő használatra tervezett celullárisrádió-berendezéseket.
6. Digitális „jelfeldolgozási” funkciót alkalmaz a 2 400 bit/s alatti ‚hangkódolási’ sebesség elérésére.
Műszaki megjegyzések:
1. A változtatható sebességű „hangkódoláshoz” az 5A001.b.6. a folyamatos beszéd „hangkódoló” kimenetére vonatkozik.
2. Az 5A001.b.6. alkalmazásában a „hangkódolás” meghatározása: olyan technika, amelynek során emberi hangmintákat készítenek, majd ezeket a mintákat digitális jellé alakítják, figyelembe véve az emberi beszéd meghatározott jellegzetességeit.

c. Optikai szál kommunikációs kábel, optikai szálak és tartozékok, az alábbiak szerint:
1. 500 m-nél hosszabb optikai szálak, amelyek a gyártó minősítése szerint képesek 2 × 109 N/m2 vagy annál nagyobb „szakítószilárdság-vizsgálatnak” ellenállni;
Műszaki megjegyzés:
„Szakítószilárdság-vizsgálat”: olyan on-line, vagy off-line termékvizsgálat, amelynek során egy 0,5–3 m hosszúságú kábeldarabra, 2–5 m/s sebességgel egy adott húzófeszültséget dinamikusan alkalmaznak, miközben a befogó csévék átmérője kb. 150 mm. A környezeti hőmérséklet 293 K (20 °C), a relatív páratartalom 40%. A szakítószilárdság-vizsgálat végrehajtására a megfelelő nemzeti szabvány is használható.
2. Víz alatti felhasználásra tervezett optikai kábelek és tartozékok.
Megjegyzés: Az 5A001.c.2. nem vonja ellenőrzés alá a szabványos polgári távközlési kábeleket és tartozékokat.
N.B. 1: A víz alatti umbilikus kábelek és azok csatlakozóinak tekintetében lásd: 8A002.a.3.
N.B. 2: Száloptikai hull csatlakozók és penetrátorok tekintetében lásd: 8A002.c.
d. 31,8 GHz felett működő „elektronikusan forgatható többfázisú antennarendszerek”.
Megjegyzés: Az 5A001.d. nem vonja ellenőrzés alá az ICAO mikrohullámú leszállító rendszerekre (MLS) vonatkozó szabványainak megfelelő eszközöket tartalmazó leszállító rendszerekhez tervezett „elektronikusan forgatható többfázisú antennarendszereket”.
e. 30 MHz feletti frekvenciákon üzemelő rádióirány-mérő berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
1. 10 MHz, vagy nagyobb „pillanatnyi sávszélesség”; valamint
2. képes megtalálni a kevesebb mint 1 ms-ig tartó jelet sugárzó, együtt nem működő rádióadók irányát;
f. Az alábbiakban felsoroltak bármelyikére képes, kifejezetten a mobil telekommunikációs szolgáltatások szándékos és szelektív zavarása, letiltása, akadályozása, gyengítése vagy csökkentése céljára tervezett vagy módosított zavaróberendezések, valamint az e célra tervezett alkatrészek:
1. RAN (Radio Access Network, rádió-hozzáférési hálózat)-berendezés funkcióinak szimulálása;
2. az alkalmazott mobil telekommunikációs protokoll (pl. GSM) egyedi jellemzőinek észlelése és kihasználása; vagy
3. az alkalmazott mobil telekommunikációs protokoll (pl. GSM) egyedi jellemzőinek kihasználása;
NB.: A GNSS-zavarókészülékekkel kapcsolatban lásd a hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
g. Passzív koherens helymeghatározó (Passive Coherent Location, PCL) rendszerek vagy kifejezetten mozgó tárgyaknak a nem radaralapú adók általi környezeti rádiófrekvencia-kibocsátások visszaverésének mérésével való felderítésére és nyomon követésére tervezett berendezések:
Műszaki megjegyzés:
A nem radaralapú adók magukban foglalhatják a kereskedelmi rádió-, televízió- vagy digitális távközlési bázisállomásokat.
Megjegyzés: Az 5A001.g nem vonja ellenőrzés alá az alábbiakat:
a. rádióasztronómiai berendezések; vagy
b. a céltárgyból származó rádiójeleket igénylő rendszerek vagy berendezések.

h. A rádió távirányítású rögtönzött robbanóeszközök (RCIED) idő előtti aktiválására vagy az indítás megakadályozására tervezett vagy e célra átalakított elektronikus berendezések:
NB.: LÁSD MÉG A HADIIPARI TERMÉKELLENŐRZÉSI JEGYZÉKET.
5A002Az „információbiztonsági” rendszerek, berendezések és ezek alkatrészei, az alábbiak szerint:
a. az „információbiztonsági” rendszerek, berendezések, alkalmazásspecifikus „elektronikus részegységek”, modulok és integrált áramkörök, valamint egyéb, kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
NB.: A dekódolást tartalmazó vagy alkalmazó globális navigációs műholdas rendszerek (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) vételére alkalmas berendezések (GPS vagy GLONASS) ellenőrzése tekintetében lásd: 7A005.
1. a hitelesítés és a digitális aláírás kivételével az információ védelmének biztosítása érdekében digitális technikát alkalmazó „rejtjelezés” felhasználására tervezték vagy módosították, és amely rendelkezik az alábbi jellemzők bármelyikével:
Műszaki megjegyzések:
1. A hitelesítés és digitális aláírás funkciók tartalmazzák a hozzájuk tartozó rejtjelkulcskezelési funkciót.
2. A hitelesítés tartalmazza a hozzáférés védelem minden olyan elemét, amelynél nincs fájl- vagy szövegtitkosítás, kivéve a közvetlen jelszó védelmet, a személyi azonosító (PIN) vagy hasonló adatok illetéktelen hozzáférés elleni védelmét.
3. A „rejtjelezés” nem tartalmazza a „rögzített” adat-tömörítési vagy kódolási technikákat.
Megjegyzés: Az 5A002.a.1. magában foglalja a digitális technikával együtt alkalmazott analóg elven működő „rejtjelezésre” tervezett vagy módosított berendezéseket.
a. az 56 bitnél hosszabb kulcsot használó „szimmetrikus algoritmus”; vagy
b. olyan „aszimmetrikus algoritmus”, amelynél az algoritmus biztonsága a következők bármelyikén alapul:
1. egész számok tényezőkre bontása 512 bit felett (pl. RSA);
2. diszkrét algoritmusok számítása 512 bitnél nagyobb véges mező multiplikatív csoportjában (pl. Diffie-Hellman Z/pZ felett); vagy
3. diszkrét logaritmus az 5A002.a.1.b.2. pontban említettől eltérő egyéb csoportban 112 bit felett (pl. Diffie-Hellman elliptikus görbe felett);

2. rejtjelfejtési funkciók elvégzésére tervezték vagy alakították át;
3. nem alkalmazott;
4. az információhordozó jelek káros kisugárzásának az egészségügyi, biztonsági vagy elektromágneses interferencia szabványok által megkívánt érték alá történő csökkentése céljából tervezték vagy alakították át;
5. az 5A002.a.6. pontban meghatározottaktól eltérő „szórt spektrumú” rendszerekhez szórási kód vagy a „frekvenciaugratásos” rendszerekhez ugrató kód generálására szolgáló rejtjelező technikák alkalmazására tervezték vagy alakították át;
6. ultra-szélessávú modulációs technikákat alkalmazó rendszerekhez csatornákra osztó kódok, rejtjelező kódok vagy hálózatazonosító kódok előállítására szolgáló rejtjelezési technikák használatára tervezték vagy alakították át, és rendelkezik az alábbi jellemzők bármelyikével:
a. 500 MHz-et meghaladó sávszélesség; vagy
b. 20 %-os vagy nagyobb „relatív sávszélesség”.
7. nem kriptográfiai információs és kommunikációs technológián (IKT) alapuló biztonsági rendszerek és eszközök, amelyeket a Közös Követelmények (Common Criteria, CC) EAL-6 osztálya (evaluation assurance level – a biztonsági szint értékelése) feletti biztonsági szintre vagy azzal egyenértékűre értékeltek;
8. meg nem engedett behatolás érzékelésére mechanikai, elektromos vagy elektronikai eszközöket alkalmazó, e célra tervezett vagy átalakított kommunikációs kábelrendszerek;
9. „kvantum-kriptográfia” használatára tervezték vagy alakították át.
Műszaki megjegyzés:
a „kvantum-kriptográfia” kvantum-kulcsszétosztás (quantum key distribution, QKD) néven is ismert.
Megjegyzés: Az 5A002 nem vonja ellenőrzés alá az alábbiakat:
a. az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező, „személyre szabott intelligens kártyák”:
1. ha a rejtjelezési képesség csak az ezen megjegyzés b–g. pontja szerint ellenőrzés alá nem tartozó berendezésben vagy rendszerben történő felhasználásra korlátozódik; vagy
2. a lakossági alkalmazásokhoz használt kártyákat, ahol a rejtjelezési képesség a felhasználó számára nem hozzáférhető, és kifejezetten úgy tervezték és korlátozták, hogy biztosítsa a benne tárolt személyes adatok védelmét.
NB.: Ha a „személyre szabott intelligens kártya” többfunkciós, akkor az egyes funkciók ellenőrzési státuszát egyesével kell kiértékelni.
b. rádióműsor, fizetős televízióadás vagy hasonló, nagyközönségnek szóló korlátozott elérhetőségű adás vételére szolgáló berendezés digitális rejtjelezés nélkül, kivéve a kizárólag számlázási vagy programmal kapcsolatos információk műsorszolgáltató felé történő visszaküldéséhez használtakat;
c. olyan berendezés, amelynél a rejtjelezési képesség a felhasználó számára nem hozzáférhető, és amely speciálisan és kimondottan a következőkhöz készült:
1. másolásvédett „szoftver” futtatása;
2. a következők bármelyikéhez való hozzáférés:
a. másolásvédett csak olvasható információhordozó; vagy
b. rejtjelezett formában adathordozón tárolt (pl. szellemi tulajdon jogok védelmével kapcsolatos) információ, amennyiben az információhordozót azonos formában a nagyközönség számára eladásra kínálják;
3. védjegyzett audió/videó adat másolásának ellenőrzése; vagy
4. félvezető eszközök vagy integrált áramkörök tervezéséhez kapcsolódó könyvtárak, tervezési jellemzők vagy adatok védelmét szolgáló titkosítás és/vagy dekódolás;
d. rejtjelező berendezés, amelyet kifejezetten és kizárólag banki felhasználásra vagy ‚pénzügyi tranzakcióhoz’ terveztek.
Műszaki megjegyzés:
Az 5A002. megjegyzés d. megjegyzésében említett ‚pénzügyi tranzakció’ magában foglalja díjak gyűjtését és elszámolását, valamint a hitelfunkciókat is.
e. polgári használatra készült hordozható vagy mobil rádiótelefonok (pl. polgári kereskedelmi mobil rádiókommunikációs rendszerekhez), amelyek nem képesek rejtjelzett adatok másik rádiótelefonhoz vagy (RAN (Radio Access Network, rádió-hozzáférési hálózat)-berendezéstől eltérő) berendezéshez való közvetlen továbbítására, sem rejtjelzett adatok RAN-berendezésen keresztüli továbbadására (pl. rádióhálózat-vezérlő (Radio Network Controller, RNC) vagy bázisállomás-vezérlő (Base Station Controller, BSC) berendezés);
f. vezeték nélküli telefonkészülékek, amelyek nem képesek végpont-végpont közötti rejtjelezésre, és amelyeknél a gyártó specifikációja szerint az átjátszó-erősítő nélküli maximális hatótávolság 400 m-nél kisebb; vagy
g. polgári használatra készült hordozható vagy mobil rádiótelefonok, valamint ezekhez hasonló vezeték nélküli telefonkészülékek, amelyek kizárólag nyilvánosságra hozott vagy kereskedelmi rejtjelezési szabványokat alkalmaznak (a kalózkodás elleni (anti-piracy) funkciók kivételével, amelyek lehetnek nyilvánosságra nem hozottak is), valamint megfelelnek a kriptográfiai megjegyzés (5. kategória 3. megjegyzés – 2. rész,) b–d. pontjában foglaltaknak, amelyeket egy adott polgári ipari felhasználásra alakítottak ki olyan jellemzőkkel, amelyek nem érintik az eredeti, nem átalakított eszközök kriptográfiai tulajdonságait;
h. kifejezetten hordozható vagy mobil rádiótelefonok, valamint ezekhez hasonló vezeték nélküli telefonkészülékek karbantartására tervezett olyan berendezések, amelyek a kriptográfiai megjegyzésben (5. kategória 3. megjegyzés – 2. rész,) foglalt valamennyi előírásnak megfelelnek, amennyiben a karbantartó berendezés teljesíti valamennyi alábbi feltételt:
1. a karbantartó berendezés kriptográfiai funkcionalitását a felhasználó nem tudja könnyen megváltoztatni;
2. a karbantartó berendezést úgy alakították ki, hogy a felhasználó a szolgáltató jelentősebb segítsége nélkül installálni tudja; és
3. a karbantartó berendezés nem tudja a karbantartás alatt álló készülék kriptográfiai funkcionalitását megváltoztatni;
i. vezeték nélküli „személyi hálózati” készülékek, amelyek kizárólag nyilvánosságra hozott vagy kereskedelmi rejtjelezési szabványokat alkalmaznak, és amelyek esetében a rejtjelezési képesség a gyártó specifikációja szerint nem haladja meg a 30 m-es névleges működési tartományt.
5B001Távközlési vizsgáló-, ellenőrző- és gyártóberendezések, alkatrészek és tartozékok, az alábbiak szerint:
a. a kifejezetten az 5A001 alatt meghatározott berendezések, anyagok vagy funkciók „fejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” tervezett berendezések, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok;
Megjegyzés: Az 5B001.a. nem vonja ellenőrzés alá az optikai szálakat karakterizáló berendezéseket.
b. kifejezetten a következő távközlési átviteli vagy kapcsoló berendezés „fejlesztéséhez” készült berendezések, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek vagy tartozékok:
1. digitális technikát alkalmazó berendezés, amelyet 15 Gbit/s-nál nagyobb „teljes digitális átviteli sebességre” terveztek;
Műszaki megjegyzés:
A kapcsoló berendezés esetén a „teljes digitális átviteli sebességet” a legmagasabb sebességű portnál vagy vonalnál mérik.

2. „lézer”-t alkalmazó berendezés, amely a következő jellemzők bármelyikével rendelkezik:
a. 1 750 nm-nél nagyobb átviteli hullámhossz;
b. prazeodímium-adalékú fluorid szál erősítő (PDFFA) alkalmazásával „optikai erősítést” hajt végre;
c. koherens optikai átvitelt vagy koherens optikai detektálási technikát (más néven optikai heterodin vagy homodin technikát) alkalmaz; vagy
d. analóg technikát alkalmaz, és a sávszélessége 2,5 GHz-nél nagyobb;
Megjegyzés: Az 5B001.b.2.d. nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a kereskedelmi tv-rendszerek „fejlesztésére” tervezett berendezéseket.
3. „optikai kapcsolást” alkalmazó berendezés;
4. 256-as szint feletti kvadratúra amplitúdó modulációt (QAM) alkalmazó rádió berendezések; vagy
5. „közöscsatornás jelzésátvitelt” alkalmazó berendezés, amely nem összerendelt üzemmódban működik.
5B002„Információbiztonsági” vizsgáló-, ellenőrző- és „gyártó” berendezések, az alábbiak szerint:
a. kifejezetten az 5A002 vagy az 5B002.b. pontban meghatározott berendezések „fejlesztésére” vagy „gyártására” tervezett berendezések;
b. kifejezetten az 5A002 pontban meghatározott berendezés vagy az 5D002.a. vagy az 5D002.c. pontban meghatározott „szoftver”„információbiztonsági” funkcióinak értékelésére és érvényesítésére tervezett mérőberendezés.
5D001„Szoftver”, az alábbiak szerint:
a. kifejezetten az 5A001 alatt meghatározott berendezések, funkciók vagy tulajdonságok „fejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” tervezett vagy módosított „szoftver”;
b. kifejezetten az 5E001 alatt meghatározott „technológia” támogatására tervezett vagy módosított „szoftver”;
c. kifejezetten az 5A001 vagy az 5B001 alatt meghatározott berendezések jellemzőinek, funkcióinak, vagy tulajdonságainak biztosítására tervezett vagy módosított egyedi „szoftver”;
d. „szoftver”, amelyet kifejezetten az alábbi távközlési átviteli vagy kapcsoló berendezések bármelyikének „fejlesztéséhez” terveztek vagy alakítottak át:
1. digitális technikát alkalmazó berendezés, amelyet 15 Gbit/s-nál nagyobb „teljes digitális átviteli sebességre” terveztek;
Műszaki megjegyzés:
A kapcsoló berendezés esetén a „teljes digitális átviteli sebességet” a legmagasabb sebességű portnál vagy vonalnál mérik.
2. „lézer”-t alkalmazó berendezés, amely a következő jellemzők bármelyikével rendelkezik:
a. 1 750 nm-nél nagyobb átviteli hullámhossz; vagy
b. analóg technikát alkalmaz, és a sávszélessége 2,5 GHz-nél nagyobb;
Megjegyzés: Az 5D001.d.2.b. nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a kereskedelmi tv-rendszerek „fejlesztéséhez” tervezett vagy átalakított „szoftvereket”.
3. „optikai kapcsolást” alkalmazó berendezés; vagy
4. 256-as szint feletti kvadratúra amplitúdó modulációt (QAM) alkalmazó rádió berendezések.
5D002„Szoftver”, az alábbiak szerint:
a. kifejezetten az 5A002 alatt meghatározott berendezések vagy az 5D002.c. alatt meghatározott „szoftver”„fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy „felhasználásához” tervezett vagy módosított „szoftver”;
b. kifejezetten az 5E002 alatt meghatározott „technológia” támogatására tervezett vagy módosított „szoftver”;
c. egyedi „szoftver”, az alábbiak szerint:
1. az 5A002 alatt meghatározott berendezések jellemzőivel rendelkező, vagy funkcióit megvalósító vagy szimuláló „szoftver”;
2. az 5D002.c.1. alatt meghatározott „szoftvert” hitelesítő „szoftver”.
Megjegyzés: Az 5D002 nem vonja ellenőrzés alá az alábbi „szoftvereket”:
a. az 5A002 ponthoz fűzött megjegyzésben az ellenőrzés alól kivont berendezések „használatához” szükséges „szoftver”;
b. az 5A002 ponthoz fűzött megjegyzésben az ellenőrzés alól kivont berendezések bármely funkcióját biztosító „szoftver”.
5E001„Technológia”, az alábbiak szerint:
a. az 5A001 alatt meghatározott berendezések, funkciók vagy tulajdonságok, vagy az 5D001.a. alatt meghatározott „szoftver”„fejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” (kivéve az üzemeltetést) vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”;
b. különleges „technológia”, az alábbiak szerint:
1. kifejezetten műholdak fedélzetén történő alkalmazásra tervezett távközlési berendezések „fejlesztéséhez” vagy „gyártásához”„szükséges”„technológia”;
2. „technológia” az olyan „lézer” kommunikációs technikák „fejlesztésére” vagy „felhasználására”, amelyek légkörön kívüli vagy felszín alatti (víz alatti) közegben történő kommunikáció esetén lehetővé teszik a jelek automatikus vételét és nyomon követését, valamint a kommunikáció fenntartását;
3. olyan digitális celluláris rádió rendszerek „fejlesztésére” szolgáló „technológia”, amelynek többsávos, többcsatornás, több kódoló algoritmusos vagy többprotokollos üzemmódot is lehetővé tevő vételi képessége „szoftveres” változtatás révén módosítható;
4. „technológia”„kiterjesztett spektrumú” technikák „fejlesztésére”, a „frekvenciaugratásos” technikát is beleértve;
c. olyan, az Általános technológiai megjegyzések szerinti „technológia”, amely a következők bármelyikének „fejlesztésére” vagy „gyártására” szolgál:
1. digitális technikát alkalmazó berendezés, amelyet 15 Gbit/s-nál nagyobb „teljes digitális átviteli sebességre” terveztek;
Műszaki megjegyzés:
A kapcsoló berendezés esetén a „teljes digitális átviteli sebességet” a legmagasabb sebességű portnál vagy vonalnál mérik.
2. „lézer”-t alkalmazó berendezés, amely a következő jellemzők bármelyikével rendelkezik:
a. 1 750 nm-nél nagyobb átviteli hullámhossz;
b. prazeodímium-adalékú fluorid szál erősítő (PDFFA) segítségével „optikai erősítést” hajt végre;
c. koherens optikai átvitelt vagy koherens optikai detektálási technikát (más néven optikai heterodin vagy homodin technikát) alkalmaz;
d. 100 GHz-nél kisebb frekvenciaközű optikai vivőket használó hullámhosszosztásos multiplex technikát alkalmaz; vagy
e. analóg technikát alkalmaz, és a sávszélessége 2,5 GHz-nél nagyobb;
Megjegyzés Az 5E001.c.2.e. nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a kereskedelmi tv-rendszerek „fejlesztésére” vagy „gyártására” szolgáló „technológiákat”.
NB.: A lézert alkalmazó nem távközlési berendezések „technológiája”, „fejlesztése” vagy „gyártása” tekintetében lásd a 6E. pontot.
3. „optikai kapcsolást” alkalmazó berendezés;
4. rádió berendezés, amely rendelkezik az alábbi jellemzők bármelyikével:
a. 256-as szint feletti kvadratúra-amplitúdó modulációs (QAM) technika;
b. 31,8 GHz-nél nagyobb bemeneti vagy kimeneti frekvencián történő üzemelés; vagy
Megjegyzés: Az 5E001.c.4.b. nem vonja ellenőrzés alá az „ITU által kiosztott”, rádiókommunikáció, de nem rádiós meghatározás céljára bármely sávon történő üzemelésre tervezett vagy módosított berendezések „fejlesztésére” vagy „gyártására” szolgáló „technológiákat”.
c. az 1,5 MHz és 87,5 MHz közötti frekvenciatartományban működik, és olyan adaptív technikákat alkalmazó berendezéseket foglal magában, amelyek zavarójel-elnyomása jobb, mint 15 dB;
5. „közöscsatornás jelzésátvitelt” alkalmazó berendezés, amely nem összerendelt üzemmódban működik; vagy
6. mobil berendezés, amely az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkezik:
a. legalább 200 nm és legfeljebb 400 nm optikai hullámhosszon működik; valamint
b. „helyi hálózatként” működik;
d. a kifejezetten távközlési célra tervezett, olyan mikrohullámú monolit integrált áramkörű (MMIC) teljesítményerősítők „fejlesztésére” vagy „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:
1. 3,2 GHz-et meghaladó, de legfeljebb 6 GHz-es frekvencián való működésre tervezett teljesítményerősítők, 4 W-ot (36 dBm) meghaladó átlagos kimeneti teljesítménnyel, 15%-nál nagyobb „relatív sávszélességgel”;
2. 6 GHz-et meghaladó, de legfeljebb 16 GHz-es frekvencián való működésre tervezett teljesítményerősítők, 1 W-ot (30 dBm) meghaladó átlagos kimeneti teljesítménnyel, 10%-nál nagyobb „relatív sávszélességgel”;
3. 16 GHz-et meghaladó, de legfeljebb 31,8 GHz-es frekvencián való működésre tervezett teljesítményerősítők, 0,8 W-ot (29 dBm) meghaladó átlagos kimeneti teljesítménnyel, 10 %-nál nagyobb „relatív sávszélességgel”;
4. 31,8 GHz-et meghaladó, de legfeljebb 37,5 GHz-es frekvencián való működésre tervezett teljesítményerősítők;
5. 37,5 GHz-et meghaladó, de legfeljebb 43,5 GHz-es frekvencián való működésre tervezett teljesítményerősítők, 0,25 W-ot (24 dBm) meghaladó átlagos kimeneti teljesítménnyel, 10%-nál nagyobb „relatív sávszélességgel”; vagy
6. 43,5 GHz-et meghaladó frekvencián való működésre tervezett teljesítményerősítők;
e. a kifejezetten távközlési célra tervezett, „szupravezető” anyagokból gyártott alkatrészeket tartalmazó, kifejezetten legalább ez egyik „szupravezető” alkotóelem „kritikus hőmérséklete” alatti hőmérsékleten történő működésre tervezett olyan elektronikus eszközök vagy áramkörök „fejlesztésére” vagy „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:
1. „szupravezető” kapuval rendelkező digitális áramkörök áramkapcsolása, ha kapunként a késleltetési idő (másodperc) és kapunként a teljesítményveszteség (Watt) szorzata kisebb, mint 10-14 J; vagy
2. a frekvencia kiválasztása minden frekvencián 10 000-nél nagyobb jósági tényezőjű rezgőkörökkel történik.
5E002Az 5A002, 5B002 pontban meghatározott berendezés vagy az 5D002.a. vagy 5D002.c. pontban meghatározott „szoftver”„fejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti technológia.

B. RÉSZ

A 6. cikk a következő árukra vonatkozik:

Az 428/2009/EK rendelet I. mellékletében szereplő cikkLeírás
0A001„Atomreaktorok” és kifejezetten ezekhez tervezett vagy készített berendezések és alkatrészeik, az alábbiak szerint:
a. „atomreaktorok”;
b. nyomástartó edények és az ezekhez gyártott fő alkatrészek, beleértve a reaktor nyomástartó edényének felső fedelét is, melyeket kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak ki, hogy az „atomreaktor” aktív zónáját tartalmazzák;
c. „atomreaktorok” fűtőelemeit kezelő berendezések, amelyeket kifejezetten a fűtőelemek reaktorba történő behelyezésére és kivételére terveztek vagy alakítottak ki;
d. az „atomreaktorban” kifejezetten a reakciósebesség szabályozására tervezett vagy kialakított szabályozó rudak és az ezek tartására, felfüggesztésére alkalmas szerkezetek, valamint a rudak mozgató mechanizmusa és vezetőcsövei;
e. nyomástartó csövek, amelyeket az „atomreaktorban” 5,1 MPa-nál nagyobb üzemi nyomáson kifejezetten a fűtőelemek és a primerköri hűtőközeg befogadására terveztek vagy alakítottak ki;
f. a kifejezetten „atomreaktorokhoz” tervezett és gyártott cirkóniumból vagy cirkónium ötvözetből készült csövek vagy csőszerelvények, melyeknél a hafnium:cirkónium tömegarány kisebb, mint 1:500;
g. kifejezetten „atomreaktorok” primerköri hűtőközegének cirkuláltatására tervezett vagy készített hűtőszivattyúk;
h. kifejezetten „atomreaktor” üzemeltetésére tervezett vagy kialakított ‚atomreaktor belső alkatrészek’, ideértve a zónatartó szerkezetet, a tüzelőanyag csatornákat, a hőpajzsokat, a terelőlemezeket, zónatartó rácslemezeket és a diffúzor lemezeket;
Megjegyzés: A 0A001.h. pontban az ‚atomreaktor belső alkatrész’ olyan fő szerkezetet jelent a reaktoredényen belül, amely egy vagy több funkciót lát el, például tartja a zónát, biztosítja a tüzelőanyag beállítást, irányítja az primerköri hűtőközeg áramlást, biztosítja a reaktoredény sugárzás elleni védelmét, és irányítja a zónán belüli műszerezést.
i. hőcserélők (gőzgenerátorok), amelyeket kifejezetten „atomreaktorok” primerköri hűtőkörében történő felhasználásra terveztek és készítettek;
j. neutron érzékelők és mérőműszerek, amelyeket kifejezetten az „atomreaktorok” reaktorzónájában a neutron fluxusszint meghatározására terveztek és készítettek.
0C002A 0C002 pontba tartozó alacsony dúsítású urán, amennyiben összeszerelt nukleáris fűtőelemekben található.

II. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a 2. cikk (3) bekezdésében, a 4. cikkben, az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett áruk és technológiák

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi ‘Leírás' oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket az 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2. A "Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből" elnevezésű oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a "Leírás" oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában meghatározott paramétereken.

3. A "félidézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében található.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben szereplő tilalmak tárgya nem kerülhető meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

NB.: Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

(Az II.B. szakasszal együtt értelmezendő.)

1. A II.B. szakasz rendelkezéseinek megfelelően tiltott az olyan az "technológia" értékesítése, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, amely "szükséges" azon áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "felhasználásához", amelyek értékesítését, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét az alábbi A. rész (Áruk) tiltja.

2. A tilalom alá eső termékek "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához""szükséges""technológia" akkor is tilalom hatálya alatt marad, ha az nem tiltott termékekhez is alkalmazható.

3. A tilalmak nem vonatkoznak a nem tiltott vagy a 423/2007/EK rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálás) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

4. A "technológia" átadására vonatkozó tilalom nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra", illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

ÁRUK

A0. Nukleáris anyagok, létesítmények és berendezések

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A0.001Üregkatódos lámpák az alábbiak szerint:
a. üregkatódos jódlámpa, tiszta szilíciumból vagy kvarcból készült ablakkal
b. üregkatódos uránlámpák
II.A0.002Faraday-izolátorok 500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban
II.A0.003Optikai rácsok 500 nm – 650 nm hullámhossz tartományban
II.A0.004Optikai szálak 500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban, tükröződésgátló réteggel bevonva az 500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban, és 0,4 mm-nél nagyobb, de 2 mm-nél kisebb magátmérővel
II.A0.005Atomreaktor-edény alkatrészei és tesztberendezése – a 0A001 alatt meghatározottaktól eltérőek – az alábbiak szerint:
1. szigetelések
2. belső alkatrészek
3. felszerelés szigeteléshez, teszteléshez és méréshez
0A001
II.A0.006Radioaktív anyagok és nukleáris eredetű sugárzás észlelésére, azonosítására vagy mennyiségi meghatározására tervezett nukleáris észlelőrendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, a 0A001.j vagy 1A004.c alatt meghatározottaktól eltérőek.0A001.j
1A004.c
II.A0.007Csőmembrános tömítésű, alumíniumötvözetből vagy rozsdamentes acélból (304, 304L vagy 316 L) készített szelepek.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.c.6 és a 2A226 alatt meghatározott szelepekre.
0B001.c.6
2A226
II.A0.008A 6A005.e alatt meghatározottaktól eltérő, 20 °C-on legfeljebb
hőtágulási együtthatóval rendelkező szubsztrátumokból (pl. olvasztott szilícium-dioxid vagy zafír) készült lézertükrök.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a speciálisan csillagászati alkalmazásokra tervezett optikai rendszerekre, kivéve, ha a tükrök olvasztott szilícium-dioxidot tartalmaznak.
0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009A 6A005.e.2 alatt meghatározottaktól eltérő, 20 °C-on legfeljebb
hőtágulási együtthatóval rendelkező szubsztrátumokból (pl. olvasztott szilícium-dioxid) készült lézerlencsék.
0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010A 2B350.h.1 alatt meghatározottaktól eltérő csövek, csővezetékek, karimák, nikkelből készült vagy nikkellel bevont, vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó nikkelötvözetből készült szerelvények, 100 mm-nél kisebb belső átmérőjű csövekre vonatkozóan.2B350
II.A0.012Árnyékolt zárt kamrák radioaktív anyagok manipulációjához, tárolásához és kezeléséhez (forró kamrák).0B006
II.A0.013A 0C001 alatt meghatározottaktól eltérő „természetes urán” vagy „szegényített urán” vagy tórium, fém, ötvözet, vegyület vagy koncentrátum formájában és bármilyen más anyag, amely fent említettek közül egyet vagy többet tartalmaz.0C001
II.A0.014Robbantókamrák több mint 2,5 kg TNT-vel ekvivalens abszorpciós kapacitással.

A1. Anyagok, vegyszerek, "mikroorganizmusok" és ",toxinok"

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A1.001Bármilyen mennyiségű, 90 %-osnál nagyobb tisztaságú bisz(2-etilhexil)foszforsav (HDEHP vagy D2HPA) (CAS-szám: 298-07-7) oldószer.
II.A1.002Legalább 95 %-os tisztaságú fluorgáz (CAS-szám: 7782-41-4).
II.A1.005100 g fluor/h-nál nagyobb kapacitású fluorgyártásra szolgáló elektrolíziscellák.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik az 1B225 alatt meghatározott elektrolíziscellákra.
1B225
II.A1.006Az 1A225 alatt tiltottaktól eltérő, trícium nehézvízből történő kinyerésére vagy nehézvíz előállítására szolgáló, kifejezetten a hidrogén és a víz közötti hidrogénizotóp cserereakció elősegítésére tervezett vagy készített platina, palládium vagy ródium bevonatú katalizátorok.1B231, 1A225
II.A1.007Az 1C002b.4 vagy 1C202a alatt meghatározottaktól eltérő, nyers vagy félkész formában lévő alumínium vagy alumíniumötvözetek, amelyek az alábbi tulajdonságok egyikével rendelkeznek:
a. 293 K (20 °C) hőmérsékleten legalább 460 MPa szakítószilárdságra képesek; vagy
b. 298 K (25 °C) hőmérsékleten a szakítószilárdságuk legalább 415 MPa.
1C002.b.4, 1C202.a
II.A1.008Valamennyi típusú és formájú mágneses fém, amelynek kiindulási relatív permeabilitása legalább 120 000, a vastagsága pedig 0,05 mm és 0,1 mm közötti.1C003.a
II.A1.009„Rostos vagy szálas anyagok” vagy prepregek az alábbiak szerint:
a. szén- vagy aramid- „szálas és rostos anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:
1. 10 × 106 m-nél nagyobb „fajlagos modulus”; vagy
2. 17 × 104 m-nél nagyobb „fajlagos szakítószilárdság”;
b. üveg- „szálas és rostos anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:
1. 3,18 × 106 m-nél nagyobb „fajlagos modulus”; vagy
2. 76,2 × 103 m-nél nagyobb „fajlagos szakítószilárdság”;
c. hőre keményedő gyantával impregnált, az I.A1.010.a. vagy b. alatt meghatározottaktól eltérő szén-, vagy üveg- „szálas vagy rostos anyagokból” készült folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”, amelyek szélessége nem haladja meg a 15 mm-t (korábban: prepregek).
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik az 1C010.a, az 1C010.b, 1C210.a és az 1C210.b alatt meghatározott „szálas vagy rostos anyagokra”.
1C010.a
1C010.b
1C210.a
1C210.b
II.A1.010Gyantával vagy terpentingyantával impregnált szálak (prepregek), fém- vagy szénbevonatú rostok (preformok), vagy „szénszál preformok” az alábbiak szerint:
a. a fenti IIA.A1.009 alatt meghatározott „szálas vagy rostos anyagokból” készültek;
b. az 1C010.a., az 1C010.b. vagy az 1C010.c. alatt meghatározott, repülőgép-szerkezetek vagy rétegelt lemezek javítására szolgáló, epoxigyanta „mátrix”-szal impregnált szén „szálas- vagy rostos anyagok” (prepregek), ahol az egyes lemezek mérete egyenként nem haladja meg az 50 cm × 90 cm-t.
c. az 1C010.a., az 1C010.b. vagy az 1C010.c. alatt meghatározott, fenol- vagy epoxigyantával impregnált prepregek, amelyeknél az üvegesedés átmeneti hőmérséklete (Tg) kevesebb, mint 433 K (160 °C), a kezelési hőmérséklet pedig alacsonyabb, mint az üvegesedés átmeneti hőmérséklete.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik az 1C010.e alatt meghatározott „szálas vagy rostos anyagokra”.
1C010.e.
1C210
II.A1.011Az 1C107 alatt meghatározottaktól eltérő, szilícium-karbid erősítésű kerámia kompozit anyagok, amelyek „rakétákban” felhasználhatók orrkúpokhoz, visszatérő egységekhez és fúvóka terelőlapokhoz.1C107
II.A1.012Az 1C116 vagy 1C216 alatt meghatározottaktól eltérő martenzites acél, amely 293 K (20 °C) hőmérsékleten 2050 MPa vagy annál nagyobb szakítószilárdságra „képes”.
Műszaki megjegyzés:
A „képes” fogalom egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni martenzites acélra is.
1C216
II.A1.013Volfrám, tantál, volfrámkarbid, tantálkarbid és ötvözeteik, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a. olyan alakúak, amelyben henger- vagy gömbszimmetrikus üreg (ideértve a hengercikk-alakú üreget is) van és ennek belső átmérője 50 mm és 300 mm között van; valamint
b. tömegük több mint 5 kg.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik az 1C226 alatt meghatározott volfrámra, volfrámkarbidra és ötvözeteikre.
1C226
II.A1.014Kobalt, neodímium vagy szamárium elemi porai, illetve ezek ötvözetei vagy keverékei, amelyek legalább 20 tömegszázalékban tartalmaznak kobaltot, neodímiumot vagy szamáriumot, 200 μm-nél kisebb részecskemérettel.
II.A1.015Tiszta tributilfoszfát (TBP) [CAS-szám: 126-73-8] vagy bármilyen keverék, amely több mint 5 súlyszázalék TBP-t tartalmaz.
II.A1.016Az 1C116, 1C216 vagy IA.A1.012 alatt tiltottaktól eltérő martenzites acél.
Műszaki megjegyzés:
A martenzites acélok általában magas nikkel- és nagyon alacsony széntartalmú vasötvözetek, amelyek esetében helyettesítő vagy kiválást elősegítő elemekkel érik el az ötvözet szilárdságát és kiválásos keményedését.
II.A1.017A következő fémek, fémporok és anyagok:
a. az 1C117 alatt tiltottaktól eltérő, 500μm vagy annál kisebb átmérőjű, egységesen gömbölyű vagy atomizált részecskékből álló volfrám és volfrámötvözetek 97 vagy annál nagyobb tömegszázalék volfrámtartalommal;
b. az 1C117 alatt tiltottaktól eltérő, 500μm vagy annál kisebb átmérőjű, egységesen gömbölyű vagy atomizált részecskékből álló molibdén és molibdénötvözetek 97 vagy annál nagyobb tömegszázalék molibdéntartalommal;
c. az 1C226 vagy a II.A1.013 alatt tiltottaktól eltérő, az alábbi anyagöszetételű szilárd volfrámanyagok:
1. volfrám és legalább 97 tömegszázalék volfrámot tartalmazó ötvözetek;
2. legalább 80 tömegszázalék volfrámot tartalmazó volfrám-réz ötvözet; vagy
3. legalább 80 tömegszázalék volfrámot tartalmazó volfrám-ezüst ötvözet.
II.A1.018A következő vegyi összetételű puha mágnesötvözetek:
a) 30–60 % közötti vastartalom, és
b) 40–60 % közötti kobalttartalom.
II.A1.019Az ezen rendelet I. mellékletében vagy II. mellékletében (a II.A1.009, II.A1.010 bejegyzések alatt) nem tiltott, vagy a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében nem meghatározott „szálas vagy rostos anyagok” vagy prepregek, a következők szerint:
a) szén- „szálas vagy rostos anyagok”;
Megjegyzés: A II.A1.019a. nem vonatkozik a szövetekre.
b) hőre keményedő gyantával impregnált, szén-„szálas vagy rostos anyagokból” készült folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”;
c) poliakrilnitril (PAN) folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”.

A2. Anyagfeldolgozás

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A2.001A 2B116 alatt meghatározottaktól eltérő rázóvizsgálati rendszerek, berendezések és azok alkatrészei:
a. digitális szabályozóval rendelkező, visszacsatolást, vagy zárthurkú technikát alkalmazó rázóvizsgálati rendszerek, amelyek képesek valamely rendszert 0,1g rms-nek megfelelő vagy azt meghaladó effektív gyorsulással a 0,1 Hz és 2 kHz közötti teljes tartományban rázni, és „csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;
b. az a. pontban meghatározott rázóvizsgálati rendszerekkel történő felhasználásra tervezett digitális szabályozók, a kifejezetten az 5 kHz-et meghaladó valós idejű sávszélességre tervezett rázóvizsgálati „szoftverekkel”;
c. az a. pontban meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható rázóberendezések (rázóegységek) kapcsolódó erősítővel vagy anélkül, amelyek „csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;
d. az a. pontban meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható teszt darab tartószerkezetek és elektronikus egységek, amelyeket arra terveztek, hogy a többszörös rázóegységeket olyan rendszerben kombinálják, amely „csupasz asztalon” mérve képes 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó effektív kombinált erő közlésére.
Műszaki megjegyzés:
A „csupasz asztal” tartozékok vagy rögzítők nélküli sima asztalt vagy felületet jelent.
2B116
II.A2.002Szerszámgépek és szerszámgépekhez tervezett alkatrészek és numerikus vezérlők, az alábbiak szerint:
a. köszörűgépek, amelyek az ISO 230/2 (1988) (1) vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontossága, „az összes lehetséges kompenzációt figyelembe véve”, bármely lineáris tengely mentén nem nagyobb (jobb), mint 15 μm;
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 2B201.b és a 2B001.c alatt meghatározott köszörűgépekre.
b. kifejezetten a fentebb a 2B001, a 2B201 vagy az a. pont alatt meghatározott szerszámgépekhez tervezett alkatrészek és numerikus vezérlők.
2B201.b
2B001.c
II.A2.003Kiegyensúlyozó gépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:
a. fogorvosi vagy egyéb gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy módosított kiegyensúlyozó gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. nem képesek 3 kg-nál nagyobb tömegű rotorok/szerelvények kiegyensúlyozására;
2. képesek 12 500 ford./percnél nagyobb fordulatszámon rotorokat/szerelvényeket kiegyensúlyozni;
3. képesek a kiegyensúlyozatlanságot két vagy több síkban kijavítani; valamint
4. képesek a rotort annak tömegére vonatkoztatott 0,2 g × mm/kg mértékű fajlagos megmaradó kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni;
b. a fenti a. pontban alatt meghatározott gépek használatára tervezett vagy módosított kijelzőfejek.
Műszaki megjegyzés:
A kijelző fejeket sokszor kiegyensúlyozó műszerként ismerik.
2B119
II.A2.004A 2B225 alatt meghatározottaktól eltérő távirányítású manipulátorok, amelyek alkalmasak radiokémiai elválasztási műveleteknél és forró kamrákban végzett távirányítású tevékenységre, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:
a. képesek benyúlni 0,3 m vagy nagyobb falvastagságú forró kamrába (falon keresztüli művelet); vagy
b. képesek átnyúlni 0,3 m vagy annál vastagabb kamrafalú forró kamrába a tetőn keresztül (át a fal felett művelet).
2B225
II.A2.006400°C feletti üzemelésre alkalmas oxidáló kemencék.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a görgősoros vagy kocsis alagútmedencékre, a szállítószalagos alagútkemencékre, a toló típusú kemencékre vagy a kocsis kemencékre, melyeket kimondottan üveggyártásra, asztalikerámia- és építőkerámia gyártására terveztek.
2B226
2B227
II.A2.007A 2B230 alatt meghatározottaktól eltérő „nyomás távadók”, amelyek képesek a 0–200 kPa nyomástartomány bármely pontján az abszolút nyomás mérésére, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a. „urán-hexafluorid (UF6) által okozott korróziónak ellenálló anyagból” készült, vagy azzal védett nyomásérzékelő elemek, és
b. rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:
1. 200 kPa alatti teljes mérési skála, és a teljes skálára vetítve ± 1 %-nál nagyobb „pontosság”; vagy
2. 200 kPa vagy afeletti mérési skála, és 2 kPa-nál nagyobb „pontosság”.
2B230
II.A2.011Centrifugális szeparátorok, amelyek aeroszolképződés nélkül képesek folyamatos elválasztásra, és az alábbi anyagokból készültek:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
2. fluort tartalmazó polimerek;
3. üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
4. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
5. tantál vagy tantálötvözetek;
6. titán vagy titánötvözetek; vagy
7. cirkónium vagy cirkóniumötvözetek.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 2B352.c alatt meghatározott centrifugális szeparátorokra.
2B352.c
II.A2.012Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetből készült, szinterezett fémszűrők.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 2B352.d alatt meghatározott szűrőkre.
2B352.d
II.A2.013A 2B009, a 2B109 vagy a 2B209 alatt ellenőrzöttektől eltérő centrifugális vagy megfolyatásos formázógépek, melyek görgőereje több mint 60 kN, és a kifejezetten e gépek számára tervezett alkatrészek.
Műszaki megjegyzés:
A centrifugális és a megfolyatásos formázás funkcióját kombináló gépeket a II.A2.013 alkalmazásában megfolyatásos formázógépeknek kell tekinteni.

A3. Elektronika

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A3.001Nagyfeszültségű egyenáramú tápegységek, amelyek az alábbi mindkét jellemzővel rendelkeznek:
a. képesek 8 óra időtartamon át folyamatosan 10 kV vagy annál nagyobb feszültség előállítására, 5 kW vagy annál nagyobb kimenő teljesítménnyel, sweepinggel vagy a nélkül; valamint
b. áramerősség- vagy feszültségstabilitásuk négy óra időtartam alatt jobb, mint 0,1 %.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.j.5 és 3A227 alatt meghatározott tápegységekre.
3A227
II.A3.002A 3A233 vagy 0B002.g alatt meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek, amelyek képesek 200 atomtömeg-egységnyi vagy annál nagyobb tömegű ionok mérésére, és felbontóképességük jobb, mint 2 rész a 200-ban, valamint a hozzájuk tartozó ionforrások, az alábbiak szerint:
a. induktív csatolású plazma-tömegspektrométerek (ICP/MS);
b. parázsfénykisüléses tömegspektrométerek (GDMS);
c. hőionizációs tömegspektrométerek (TIMS);
d. elektronbombázásos tömegspektrométerek, amelyek forráskamrája „UF6 (urán-hexafluorid) korrodáló hatásának ellenálló anyagból” készült, vagy azzal vonták be;
e. molekulasugár-tömegspektrométerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:
1. forráskamrájuk rozsdamentes acélból vagy molibdénből készült, illetve azzal vonták be, és hidegcsapdával rendelkeznek, amely képes 193 K-re (–80°C) vagy annál alacsonyabb hőmérsékletre hűteni; vagy
2. forráskamrájuk „UF6 (urán-hexafluorid) korrodáló hatásának ellenálló anyagból” készült, vagy azzal vonták be;
f. aktinidákhoz vagy aktinida-fluoridokhoz tervezett mikrofluorozó ionforrással ellátott tömegspektrométerek.
3A233
II.A3.003A 0B001 vagy a 3A225 alatt tiltottaktól eltérő, az alább felsorolt valamennyi tulajdonsággal rendelkező frekvenciaváltók vagy generátorok, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek és szoftverek:
a. többfázisú kimenet, amely képes 40 W vagy annál nagyobb teljesítmény leadására;
b. képesek a 600Hz és 2 000 Hz közötti frekvenciatartományban üzemelni; valamint
c. a frekvenciastabilitás jobb (kisebb), mint 0,1 %.
Műszaki megjegyzés:
A II.A3.003 alatti frekvenciaváltók konverter, illetve inverter néven is ismertek.

A6. Szenzorok és lézerek

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A6.001Ittrium-alumínium-gránát (YAG) rudak
II.A6.002A 6A002, 6A004.b alatt meghatározottaktól eltérő optikai berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
Infravörös optikák a 9 000 – 17 000 nm közötti hullámhossz-tartományban és azok alkatrészei, beleértve a kadmium-tellurid (CdTe) alkatrészeket is.
6A002
6A004.b
II.A6.003Hullámfront korrektorrendszerek 4 mm-nél nagyobb átmérőjű lézersugárral való használatra, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, többek között irányítórendszerek, fázisfront érzékelők és „deformálható tükrök”, beleértve a bimorf tükröket is.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 6A004.a, 6A005.e és 6A005.f alatt meghatározott tükrökre.
6A003
II.A6.004Argonion-„lézerek”, amelyek átlagos kimenő teljesítménye legalább 5 W.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.g.5, 6A005 és 6A205.a alatt meghatározott argonion-„lézerekre”.
6A005.a.6
6A205.a
II.A6.005Félvezető „lézerek” és alkatrészeik, az alábbiak szerint:
a. egyedi félvezető „lézerek”, amelyek kimeneti teljesítménye egyenként meghaladja a 200 mW-ot, 100-nál nagyobb számban;
b. félvezető „lézer”-tömbök, amelyek kimeneti teljesítménye meghaladja a 20 W-ot. Megjegyzések:
1. A félvezető „lézereket” a közhasználatban „lézer”diódáknak nevezik.
2. Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.g.5., 0B001.h.6. és 6A005.b alatt meghatározott „lézerekre”.
3. Ez a cikk nem vonatkozik az 1 200 nm–2 000 nm hullámhossz-tartományba eső „lézer”-diódákra.
6A005.b
II.A6.006Hangolható félvezető „lézerek” és hangolható félvezető „lézer”-tömbök, amelyek hullámhossza 9 és 17 μm közötti, valamint olyan félvezető „lézer”-tömbök, amelyek legalább egy ilyen hullámhosszú hangolható félvezető ‚lézer’-tömböt tartalmaznak. Megjegyzések:
1. A félvezető „lézereket” a közhasználatban „lézer”diódáknak nevezik.
2. Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.h.6 és 6A005.b alatt meghatározott félvezető „lézerekre”.
6A005.b
II.A6.007„Hangolható” szilárdtest „lézerek” és a kifejezetten ehhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
a. titán-zafír lézerek,
b. alexandrit lézerek.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.g.5, a 0B001.h.6 és a 6A005.c.1 alatt meghatározott titán-zafír és alexandrit lézerekre.
6A005.c.1
II.A6.008Neodímiumadalékos (nem üveg) „lézerek”, amelyek kimenő hullámhossza meghaladja az 1 000 nm-t, de nem haladja meg az 1 100 nm-t és kimenő energiája meghaladja az 10 J/impulzus értéket.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik 6A005.c.2.b alatt meghatározott neodímiumadalékos (nem üveg) „lézerekre”.
6A005.c.2
II.A6.009Akusztikai-optikai alkatrészek, az alábbiak szerint:
a. képállító csövek és félvezető képalkotó eszközök, amelyek impulzusismétlődési frekvenciája nem kisebb 1kHz-nél;
b. impulzusismétlődési-frekvencia tápok;
c. pockels-cellák.
6A203.b.4.c
II.A6.010A 6A203.c. alatt meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló kamerák vagy azok lencséi, amelyeket kifejezetten sugárzásállónak terveztek vagy minősítettek, és amelyek üzemi károsodás nélkül képesek 5 × 103 Gy(szilícium) (5 × 106 rad [szilícium]) sugárzásnak ellenállni.
Műszaki megjegyzés:
A Gy(szilícium) kifejezés árnyékolatlan szilícium minta Joule per kilogrammban megadott energiaelnyelésére vonatkozik, ha azt ionizáló sugárzásnak teszik ki.
6A203.c
II.A6.011Hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítők és oszcillátorok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
1. 300 nm és 800 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;
2. 10 W-nál nagyobb, de 30 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek;
3. ismétlési frekvenciájuk kisebb, mint 1 kHz; valamint
4. impulzusszélességük kisebb, mint 100 ns. Megjegyzések:
1. Ez a cikk nem vonatkozik az egyfrekvenciás oszcillátorokra.
2. Ez a cikk nem vonatkozik a 6A205.c, 0B001.g.5 és 6A005 alatt meghatározott hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítőkre és -oszcillátorokra.
6A205.c
II.A6.012Pulzációs szén-dioxid „lézerek”, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
1. 9 000 nm és 11 000 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;
2. ismétlési frekvenciájuk kisebb, mint 250 Hz;
3. 100 W-nál nagyobb, de 500 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek; valamint
4. impulzusszélességük kisebb, mint 200 ns.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 6A205.d, 0B001.h.6 és 6A005d alatt meghatározott pulzációs szén-dioxid lézer-erősítőkre és -oszcillátorokra.
6A205.d

A7. Navigációs és repülési elektronika

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A7.001Inerciális navigációs rendszerek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
I. Inerciális navigációs rendszerek, amelyeket a Wassenaari Megállapodás valamely részes államának polgári hatóságai „polgári repülőgépeken” történő használatra minősítettek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
a. „légi járművek”, földi járművek, vízi járművek (felszíni vagy víz alatti) vagy „űrrepülőgépek” irányítására, vezérlésére és szabályozására tervezett inerciális navigációs rendszerek (INS) (csuklós és leszíjazott) és inerciális berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:
1. normál beállítás esetén az (inerciamentes) navigálási hiba 0,8 tengeri mérföld/óra „,cirkuláris hibavalószínűség” (CEP) vagy kevesebb (jobb); vagy
2. 10 g fölötti lineáris gyorsulásra határozták meg;
b. a globális navigációs műholdrendszerekbe (GNSS) vagy az „adatalapú referencia navigációba” („DBRN”) beágyazott hibrid inerciális navigációs rendszerek a helyzethez, vezérléshez vagy irányításhoz, amelynél normál beállítás után, a GNSS vagy „DBRN” maximum négy percre történő elvesztése esetén az INS navigációs helyzetpontosság kisebb (jobb) mint 10 m „cirkuláris hibavalószínűség” (CEP);
c. az irányszög, az irány vagy az északi irány meghatározásához használt inerciális berendezések, illetve a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő tulajdonságok bármelyikével:
1. az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középértékkel (rms) egyenlő, vagy annál nagyobb pontossággal való meghatározásához tervezték; vagy
2. üzemen kívül legalább 1 msec ideig tartó, legalább 900 g-s ütésállósági szintre tervezték.
Megjegyzés: Az I.a. és az I.b. alatti paramétereket a következő környezeti feltételek valamelyikével kell alkalmazni:
1. mindhárom egymásra merőleges tengely esetében a bemeneti véletlenszerű vibráció 7,7 g négyzetes középérték (rms) teljes magnitúdóval az első félórában és a tengelyenkénti másfél órás teljes tesztidőtartam során, ha a véletlenszerű vibráció megfelel a következőknek:
a. 0,04 g2/Hz értékű állandó spektrális (PSD) teljesítménysűrűség a 15–1 000 Hz frekvenciatartományban; valamint
b. a PDS az 1 000-től 2 000 Hz-ig terjedő frekvenciatartományban, a frekvencia függvényében 0,04 g2/Hz-ről 0,01 g2/Hz-re csökken;
2. a legyezési és orsózási sebesség legalább + 2,62 radián/s (150 deg/s); vagy
3. a fenti 1. vagy 2. pontnak megfelelő nemzeti szabvány szerint.
Műszaki megjegyzések:
1. Az I.b. olyan rendszerekre utal, amelyekben egy INS és más független navigációs segédeszközök vannak beépítve egyetlen (beágyazott) egységben a javított teljesítmény elérése érdekében.
2. „Cirkuláris hibavalószínűség” (CEP)– Egy kör alakú normál eloszlásban annak a körnek a sugara, amelybe az elvégzett egyedi mérések 50 %-a esik, vagy annak a körnek a sugara, amelyben 50 % az előfordulás valószínűsége.

II. Kifejezetten polgári térképezési célra tervezett, inerciális berendezéseket tartalmazó teodolitrendszerek, amelyeket az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középértékkel (rms) egyenlő vagy annál kevesebb (jobb) pontossággal való meghatározásához terveztek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
III. A 7A001 vagy 7A101 alatt leírt gyorsulásmérőket alkalmazó inerciális vagy más berendezések, ha ezeket a gyorsulásmérőket kifejezetten MWD (Measurement While Drilling – mérés fúrás közben) érzékelőként történő felhasználásra fejlesztették ki vagy tervezték, fúrt kutak üzemeltetéséhez kapcsolódó felhasználás céljából.
7A003
7A103

A9. Légtér és hajtórendszerek

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A9.001Robbanócsavarok.

II.B. TECHNOLÓGIA

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.B.001A fenti II.A. részben (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges technológia.
II.B.002A IV. melléklet IV.A. részében (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez vagy előállításához szükséges technológia.
Műszaki megjegyzés:
A „technológia” kifejezés a szoftvert is jelenti.

III. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett, belső elnyomás céljára alkalmas felszerelések jegyzéke

1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint:

1.1 az Európai Unió közös katonai listája (közös katonai lista) ( 17 ) ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek;

1.2 kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei;

1.3 a közös katonai lista által nem szabályozott fegyver-távcsövek.

2. A közös katonai lista által nem szabályozott bombák és gránátok.

3. A következő járművek:

3.1 tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek;

3.2 elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek;

3.3 kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket;

3.4 kifejezetten a fogvatartottak és/vagy őrizetben lévők szállítására vagy átszállítására tervezett járművek;

3.5 kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek;

3.6 a 3.1.-3.5. pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei.

1. megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a kifejezetten a tűzharc céljaira tervezett járművekre.

2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a "járművek" közé tartoznak a pótkocsik is.

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések:

4.1 elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei);

4.2 a közös katonai lista által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek;

4.3 a közös katonai lista által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok:

a. amatol;

b. nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal);

c. nitroglikol;

d. pentaeritritol-tetranitrát (PETN);

e. pikril-klorid;

f. 2,4,6-trinitro-toluol (TNT).

5. A közös katonai lista ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések:

5.1 ballisztikai és/vagy szálfegyverek elleni védelmet nyújtó golyóálló mellények;

5.2 ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok.

Megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik a következőkre:

- a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezések;

- a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett berendezések.

6. A közös katonai lista ML14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7. Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket a közös katonai lista nem szabályoz.

8. Pengés szögesdrót.

9. 10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek céljára tervezett gyártóberendezések.

11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.

IV. MELLÉKLET

A 3. cikkben és az 5. cikk (2) bekezdésében említett áruk és technológiák

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Eltérő rendelkezés hiányában az alábbi "Leírás" oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket az 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2. A "Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből" elnevezésű oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a "Leírás" oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék leírásában meghatározott paramétereken.

3. A ‘félidézőjelbe' tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében található.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben említett ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek az áru lényeges eleme/i és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

NB.: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

(A IV.B. szakasszal együtt értelmezendő.)

1. A IV.B. szakasz rendelkezéseivel összhangban történik az olyan "technológiák" értékesítésének, szolgáltatásának, átadásának vagy kivitelének ellenőrzése, amelyek "szükségesek" azon áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához", amelyek értékesítésének, szolgáltatásának, átadásának vagy kivitelének ellenőrzése az alábbi A. rész (Áruk) szerint történik.

2. Az ellenőrzés alá eső áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához""szükséges""technológiát" akkor is ellenőrizni kell, amikor az nem ellenőrzött árukra alkalmazható.

3. Az ellenőrzések nem terjednek ki a nem ellenőrzött vagy a 423/2007/EK rendelet vagy az e rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező áruk üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgáláshoz) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

4. A "technológia" átadásra irányuló ellenőrzések nem vonatkoznak a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra", vagy a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

IV.A. ÁRUK

A0. Nukleáris anyagok, létesítmények és berendezések

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IV.A0.010A 2B350 h 1 alatt meghatározottaktól eltérő csövek, csővezetékek, karimák, nikkelből készült vagy nikkellel bevont, vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó nikkelötvözetből készült szerelvények, a 100 mm-nél nagyobb belső átmérőjű csövek vonatkozásában2B350
IV.A0.011A 0B002.f.2. vagy 2B231 alatt meghatározottaktól eltérő vákuumszivattyúk az alábbiak szerint:
400 l/s vagy ennél nagyobb térfogatáramú turbomolekuláris szivattyúk,
200 m3/h-nál nagyobb szívókapacitású Roots-típusú elővákuum-szivattyúk.
Csőmembrános tömítésű, száraz üzemű csigakompresszor és csőmembrános tömítésű, száraz üzemű, vákuumos csigaszivattyúk
0B002.f.2, 2B231

A1. Anyagok, vegyszerek, "mikroorganizmusok" és "toxinok"

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IV.A1.003Gyűrű alakú, 400 mm vagy annál kisebb belső átmérőjű zárak és tömítések a következő anyagok egyikéből:
a. vinilidén-fluorid kopolimerek, amelyek nyúlás nélkül 75 vagy annál nagyobb százalékban béta kristályszerkezetűek;
b. fluorozott poliimidek, amelyek legalább 10 tömegszázalékban kombinált fluort tartalmaznak;
c. fluorozott foszfazán elasztomerek, amelyek legalább 30 tömegszázalékban kombinált fluort tartalmaznak;
d. poli(klór-trifluor-etilén) (PCTFE, pl.: Kel-F ®);
e. fluorelasztomerek (pl. Viton ®, Tecnoflon ®);
f. poli(tetra-fluoretilén) (PTFE).
IV.A1.004Nukleáris eredetű sugárzás észleléséhez használt személyi eszközök, köztük a személyi doziméterek.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik az 1A004.c. alatt meghatározott nukleáris észlelőrendszerekre.
1A004.c

A2. Anyagfeldolgozás

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IV.A2.005Szabályozott atmoszférájú hőkezelő kemencék, az alábbiak szerint:2B226
400 °C feletti üzemelésre alkalmas kemencék.2B227
IV.A2.008Folyadék/folyadék extrakciós berendezések (keverő-ülepítők, pulzációs oszlopok, extrakciós centrifugák); továbbá az ilyen berendezésekhez tervezett folyadékelosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
2. fluort tartalmazó polimerek;
3. üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
4. grafit vagy „széngrafit”;
5. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
6. tantál vagy tantálötvözetek;
7. titán vagy titánötvözetek;
8. cirkónium vagy cirkóniumötvözetek; vagy
9. rozsdamentes acél.
Műszaki megjegyzés:
A „széngrafit” amorf szén és grafit olyan keveréke, amelynek a grafittartalma legalább 8 tömegszázalék.
2B350.e
IV.A2.009A 2B350.d alatt meghatározottaktól eltérő ipari berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
0,05 m2-nél nagyobb, de 30 m2-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
2. fluort tartalmazó polimerek;
3. üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
4. grafit vagy „széngrafit”;
5. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
6. tantál vagy tantálötvözetek;
7. titán vagy titánötvözetek;
8. cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;
9. szilíciumkarbid;
10. titánkarbid; vagy
11. rozsdamentes acél.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a járműhűtőkre.
Műszaki megjegyzés:
A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a hőcserélő ellenőrzési státuszát.
2B350.d
IV.A2.010A 2B350.i alatt meghatározottaktól eltérő, maró hatású folyadékokhoz használható többszörös tömítésű szivattyúk és tömítés nélküli szivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m3/h, vagy vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 5 m3/h [normál körülmények (273 K vagy 0 °C hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) között mérve)]; továbbá az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivatytyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
2. kerámiák;
3. ferroszilícium;
4. fluort tartalmazó polimerek;
5. üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
6. grafit vagy „széngrafit”;
7. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
8. tantál vagy tantálötvözetek
9. titán vagy titánötvözetek;
10. cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;
11. nióbium (kolumbium) vagy nióbium ötvözetek;
12. rozsdamentes acél; vagy
13. alumíniumötvözetek.
Műszaki megjegyzés:
A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szivattyú ellenőrzési státuszát.
2B350.d

A3. Elektronika

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IV.A3.004Fémek vagy ötvözetek elemi összetevőinek az anyag kémiai lebontásával nem járó indikatív tesztelésére vagy kvantitatív elemzésére tervezett, spektrométerek és diffraktométerek.

IV.B. TECHNOLÓGIA

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
IV.B.001A fenti IV.A. részben (Áruk) felsorolt cikkek felhasználásához szükséges technológia.
Műszaki megjegyzés:
A „technológia” kifejezés a szoftvert is jelenti.

V. MELLÉKLET

A 3. cikk (5) és (6) bekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 10. cikkben, a 12 cikk (2) bekezdésében, a 13., 17., és 18. cikkben, a 19. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 21. cikk (1) és (4) bekezdésében, a 22. cikk (1) bekezdésében, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 31. cikk (1) bekezdésében, és a 38. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságokról tájékoztatást adó weboldalak és az Európai Bizottság értesítésére szolgáló cím

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission - Európai Bizottság

DG External Relations - Külkapcsolati Főigazgatóság

Directorate A Crisis Platform - Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy (CFSP) (A. Igazgatóság: Válságplatform - Közös kül- és biztonságpolitikai koordináció (KKBP))

Unit A.2. Crisis Response and Peace Building (A.2. osztály: Válságkezelés és béketeremtés)

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (+32-2) 295-55-85

Fax: (+32-2) 299-08-73

VI. MELLÉKLET

A 8. cikkben említett kulcsfontosságú berendezések és technológiák jegyzéke

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben szereplő tilalmak tárgya nem kerülhető meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (ideértve a létesítményeket is) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk lényeges elemei és könnyen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

NB.: Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru lényeges elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

3. A ‘félidézőjelbe' tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében található.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

1. A tilalom alá eső termékek "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához""szükséges""technológia" akkor is tilalom hatálya alatt marad, ha az nem tiltott termékekhez is alkalmazható.

2. A tilalmak nem vonatkoznak a nem tiltott vagy a 423/2007/EK rendelet szerint kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (megvizsgálás) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

3. A "technológia" átadására vonatkozó tilalom nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra", illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

NYERSOLAJ- ÉS FÖLDGÁZFELTÁRÁS ÉS -KITERMELÉS

1.A Berendezések

1. Kifejezetten az olaj- és gázfeltárás terén történő adatgyűjtésre kifejlesztett vagy átalakított geofizikai mérőműszerek, járművek, hajók és repülőgépek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

2. Kifejezetten fúrt kutak üzemeltetéséhez tervezett érzékelők olaj- és gázkutakban - ideértve a fúrás közbeni méréshez használt érzékelőket -, valamint kifejezetten az ilyen érzékelőkből történő adatgyűjtéshez és -tároláshoz tervezett kapcsolódó berendezések.

3. Kifejezetten olaj, gáz és más természetesen előforduló szénhidrogének feltárása, illetve kitermelése céljából kőzetképződmények fúrására tervezett fúróberendezések.

4. Kifejezetten olaj- és gázkútfúró-berendezésekben, illetve e berendezésekkel történő használatra tervezett fúrófejek, fúrócsövek, súlyosbítók, központosítók és egyéb berendezések.

5. Az "API- és ISO-szabványoknak" megfelelő, az olaj- és gázkutakban használt fúrási kútfejek, "kitörésgátlók ", továbbá "karácsonyfa kútfejelzárók vagy kútfejelzáró szerelvények", valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

Műszaki megjegyzések:

a. A "kitörésgátlót" jellemzően a földfelszínen (vagy víz alatti fúrás esetén a tengerfenéken) alkalmazzák fúrás során annak megakadályozására, hogy az olaj és/vagy gáz a kútból ellenőrizetlenül kitörhessen.

b. A "karácsonyfa kútfejelzárót vagy kútfejelzáró szerelvényt" jellemzően a kútból származó folyékony anyagok áramlásának szabályozására alkalmazzák akkor, amikor a kút kész, és az olaj- és/vagy gázkitermelés megkezdődött.

c. E pont alkalmazásában az "API- és ISO-szabványok" az American Petroleum Institute 6A, 16A, 17D és 11IW szabványait és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10423 és 13533 szabványait jelentik, amelyek az olaj- és/vagy gázkutakban alkalmazott kitörésgátlókra, kútfejekre és karácsonyfa kútfejelzárókra vonatkoznak.

6. Fúró és kitermelő platformok nyersolajhoz és földgázhoz.

7. Olaj, gáz és más, természetben előforduló gyúlékony anyagok feltárása során alkalmazott fúró- és/vagy kőolajfeldolgozó berendezéssel felszerelt hajók és uszályok.

8. Az API 12J szabványának megfelelő, kifejezetten olaj- vagy gázkutakból történő kitermelés feldolgozására tervezett, a kőolajfolyadékok víztől, valamint bármely gáz folyadékoktól való elválasztására használt folyadék-gáz szeparátorok.

9. A földgáz kezdeti feldolgozása és szállítása során használt, legalább 40 bar (PN 40, és/vagy ANSI 300) névleges nyomású és legalább 300 000 Nm3/h szívóteljesítményű gázkompresszorok - kivéve a CNG- (sűrített földgáz) töltőállomásokon használható gázkompresszorokat -, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

10. Az olaj- és gázkutakban használt, az "API- és ISO-szabványoknak" megfelelő tenger alatti termelésirányítási berendezések és alkatrészeik.

Műszaki megjegyzés:

E pont alkalmazásában az "API- és ISO-szabványok" az American Petroleum Institute 17 F szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 13628 szabványát jelentik, amelyek a tenger alatti kitermelés irányítására szolgáló berendezésekre vonatkoznak.

11. Általában nagyteljesítményű és/vagy nagynyomású (0,3 m3/percnél nagyobb teljesítményű és/vagy 40 barnál nagyobb nyomású) szivattyúk, amelyeket kimondottan a fúróiszap és/vagy cement olaj- és gázkutakba történő szivattyúzására terveztek.

1.B Tesztelési és vizsgálati berendezések

1. Kifejezetten fúróiszap, olajkút-cementek, valamint egyéb, kifejezetten olaj- és gázkutakban történő használatra tervezett és/vagy kidolgozott anyagok mintavételezéséhez, teszteléséhez és tulajdonságainak elemzéséhez tervezett berendezések.

2. Kifejezetten a fúrás során vagy azt követően az olaj- és/vagy gázkútból, illetve a hozzá kapcsolódó kezdeti feldolgozó-berendezésekből vett kőzetminták, folyékony és gázhalmazállapotú minták, valamint más anyagok mintavételezéséhez, teszteléséhez és tulajdonságainak elemzéséhez tervezett berendezések.

3. Kifejezetten az olaj- és/vagy gázkutak fizikai és műszaki állapotával kapcsolatos információk gyűjtéséhez és feldolgozásához, valamint a tárolórétegek helyszíni tulajdonságainak meghatározásához tervezett berendezések.

1.C Anyagok

1. Kifejezetten az olaj- és gázkutak fúrás során történő megerősítésére, a fúrási törmelék felszínre juttatására, valamint a kútban lévő fúróberendezés kenésére és hűtésére kidolgozott fúróiszapok, fúróiszap-adalékok, valamint ezek összetevői.

2. Az olaj- és gázkutakban használt, az "API- és ISO-szabványoknak" megfelelő cementek és egyéb anyagok.

Műszaki megjegyzés:

Az "API- és ISO-szabványok" az American Petroleum Institute 10A szabványát és/vagy a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 10426 szabványát jelentik, amelyek kifejezetten olaj- és gázkutakban való felhasználásra kidolgozott olajkút-cementekre és más anyagokra vonatkoznak.

3. Kifejezetten olaj- és/vagy gázkutakból kitermelt kőolaj fúrása és kezdeti feldolgozása során való használatára kidolgozott korróziógátló, emulziós és habzásgátló anyagok és más vegyipari termékek.

1.D. Szoftverek

1. Az olaj vagy gáz jövőbeli rendelkezésre állása megállapításának céljából kifejezetten szeizmikus, elektromágneses, mágneses vagy gravitációs felmérésekből származó adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához tervezett "szoftverek".

2. A fúrás és a kitermelés során szerzett információknak az olaj- és gáztelepek fizikai jellemzőinek és viselkedésének vizsgálatához szükséges tárolására, elemzésére és értelmezésére tervezett "szoftverek".

3. Kifejezetten a kőolajtermelő és -feldolgozó üzemek, valamint ezek egyedi alegységeinek "használatához" tervezett "szoftverek".

1.E. Technológiák

1. Az 1.A.01-1.A.11. pontokban meghatározott berendezések "fejlesztéséhez", "gyártásához" és "használatához""szükséges""technológiák".

NYERSOLAJ FINOMÍTÁSA ÉS FÖLDGÁZ CSEPPFOLYÓSÍTÁSA

2.A Berendezések

1. Hőcserélők és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a. kifejezetten a földgáz előhűtéséhez tervezett, 500 m2/m3-t meghaladó felszín/térfogataránnyal rendelkező lemezbordás hőcserélők;

b. kifejezetten földgáz cseppfolyósításához, illetve előhűtéséhez tervezett tekercselt hőcserélők.

2. Anyagok - 120 °C alatti hőmérsékleten történő szállításához használt, 500 m3/h-t meghaladó szállítási kapacitású kriogén szivattyúk és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

3. A 2.A.1. pont által nem meghatározott "coldbox" [többjáratú, integrált, aluminiumból készült hőcserélő] és "coldbox "-berendezés.

Műszaki megjegyzés:

A "coldbox"-berendezés speciálisan megtervezett, kifejezetten földgáz-cseppfolyósító létesítményekhez használt berendezés, amely magában foglalja a cseppfolyósítás folyamatszakaszát. A "coldbox" hőcserélőket, csővezetékeket, egyéb műszereket és hőszigetelőket tartalmaz. A "coldbox"-on belüli hőmérséklet - 120 °C alatt van (a földgáz cseppfolyósításához szükséges körülmény). A "coldbox" funkciója a fent bemutatott berendezés hőszigetelése.

4. - 120 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű cseppfolyósított gázok szállítási termináljaiban használt berendezések és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

5. 50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas és nem rugalmas átvezető csövek anyagok - 120 °C alatti szállításához.

6. Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállítására tervezett tengeri járművek.

7. Kifejezetten szennyező anyagok, így sók, szilárd halmazállapotú anyagok és víz nyersolajból történő eltávolítására tervezett elektrosztatikus sótalanító berendezések, valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

8. Valamennyi, kifejezetten vákuumgázolajok vagy vákuummaradékok átalakításához tervezett krakkolóegység - a hidrokrakkolókat is ideértve - és kokszoló, valamint kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

9. Kifejezetten benzin, gázolajpárlatok és kerozin kéntelenítéséhez tervezett hidrogénező egységek, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

10. Kifejezetten a kéntelenített benzin magas oktánszámú benzinné való átalakításához tervezett katalitikus reformálók, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

11. A szénhidrogén részpárlatok oktánindexének javítását szolgáló finomítóegységek C5-C6 párlatok izomerizálásához, valamint finomítóegységek könnyű olefinek alkilezéséhez.

12. Kifejezetten nyersolaj és üzemanyagok szállítására tervezett, legalább 50 m3/h kapacitású szivattyúk, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

13. Legalább 0,2 m külső átmérőjű csövek, amelyek a következő anyagok valamelyikéből készültek:

a. legalább 23 tömegszázalék krómtartalmú rozsdamentes acél;

b. 33-nál nagyobb "lyukkorróziós ellenállás egyenértékkel" rendelkező rozsdamentes acélok és nikkelalapú ötvözetek.

Műszaki megjegyzés:

A "lyukkorróziós ellenállás egyenérték" (PRE) a rozsdamentes acélok és nikkelötvözetek lyukkorózióval vagy hajszálrepedéses korrózióval szembeni korróziós ellenállását mutatja. A rozsdamentes acélok és nikkelötvözetek lyukkoróziós ellenállását elsősorban összetételük révén lehet meghatározni, amely elsősorban: króm, molibdén és nitrogén. A PRE-szám kiszámításához használt képlet: PRE = Cr + 3.3% Mo + 30% N

14. "Csőgörények" (Csővezeték vizsgálatára alkalmas eszköz(ök)) és a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek:

Műszaki megjegyzés:

A "csőgörény" jellemzően csővezetékek belülről történő tisztításához, illetve ellenőrzéséhez (korróziós állapot és krakkosodás) használt eszköz, amely a csővezetékben a termék nyomása által halad előre.

15. Csőgörényindítók és -fogadók csőgörények behelyezésére vagy kivételére.

16. 1 000 m3-t (1 000 000 litert) meghaladó térfogatú, nyersolaj és üzemanyagok tárolására használt tartályok a következők szerint, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek:

a. fixtetős tartályok;

b. úszótetős tartályok.

17. Kifejezetten szénhidrogének, valamint injektáló folyadékok, víz, illetve gáz szállításához tervezett, 50 mm-t meghaladó átmérőjű, rugalmas tenger alatti csövek.

18. Víz fölötti és tenger alatti alkalmazásra és magas nyomásra tervezett rugalmas csövek.

19. Kifejezetten magas oktánszámú benzin könnyű szénhidrátokból történő előállítására tervezett izomerizáló berendezések, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek.

2.B Tesztelési és vizsgálati berendezések

1. Kifejezetten a nyersolaj és üzemanyagok minőségének (tulajdonságainak) teszteléséhez és elemzéséhez tervezett berendezések.

2. Kifejezetten a sótlanító folyamat ellenőrzéséhez és optimalizálásához tervezett határfelület-ellenőrző rendszerek.

2.C Anyagok

1. Dietilén-glikol (CAS 111-46-6), trietilén-glikol (CAS 112-27-6).

2. N-Metil-pirrolidon (CAS 872-50-4), szulfolán (CAS 126-33-0).

3. Kifejezetten fluid katalitikus krakkoláshoz vagy gázok, többek között földgáz tisztítására és/vagy szárítására tervezett, természetes vagy mesterséges eredetű zeolitok.

4. Szénhidrogének krakkolásához és átalakításához használt katalizátorok a következők szerint:

a. kifejezetten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt monofém (platina csoport) katalizátorok;

b. kifejezetten katalitikus reformáláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt vegyes fém katalizátorok (platina és más nemesfémek kombinációja);

c. kifejezetten katalitikus kéntelenítési folyamathoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt, molibdénnel bevont kobalt és nikkel katalizátorok;

d. kifejezetten katalitikus hidrokrakkoláshoz tervezett, alumínium-oxid alapú vagy zeolit hordozóra felvitt palládium, nikkel, króm és volfrám katalizátorok.

5. Kifejezetten a benzin oktámszámának növeléséhez kidolgozott benzinadalékok.

Megjegyzés:

Ez a pont az etil-tercier-butil-éterre (ETBE) (CAS 637-92-3) és a metil-tercier-butil-éterre (MTBE) (CAS 1634-04-4) is vonatkozik.

2.D Szoftverek

1. Kifejezetten a földgáz-cseppfolyósító üzemek, illetve ezek egyedi alegységeinek "használatához" tervezett "szoftverek".

2. Kifejezetten olajfinomító üzemek (az alegységeiket is ideértve) "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "használatához" tervezett "szoftverek".

2.E Technológiák

1. A nyers földgáz kondicionálására és tisztítására használt "technológiák" (szárítás, kéntelenítés, a szennyező anyagok eltávolítása).

2. Földgáz cseppfolyósításához használt "technológiák", a földgáz-cseppfolyósító üzemek "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "használatához" szükséges "technológiákat" is ideértve.

3. Cseppfolyósított földgáz szállításához használt "technológiák".

4. Kifejezetten cseppfolyósított földgáz szállításához tervezett tengeri járművek "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "használatához" szükséges "technológiák".

5. Nyersolaj és üzemanyagok tárolásához szükséges "technológiák".

6. Finomítóüzem "fejlesztéséhez", "előállításához" vagy "használatához""szükséges""technológiák", például:

6.1. Könnyű olefin benzinné történő átalakításához szükséges "technológiák".

6.2. A katalitikus reformálás és az izomerizálás technológiái.

6.3. A katalitikus és a termikus krakkolás technológiái.

VII. MELLÉKLET

A 16. cikk (1) bekezdésében említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. Jogi személyek, szervezetek és szervek

NévAzonosító adatIndoklásA jegyzékbe való felvétel időpontja
1.Abzar Boresh Kaveh Co. (más néven BK Co.)Részt vesz centrifuga-alkatrészek gyártásában.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
2.Amin Industrial Complex (más néven: a) Amin IndustrialCompound, b) Amin Industrial Company)Címe:
a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Irán);
b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran (Irán);
c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran (Irán).
a) Az Amin Industrial Complex olyan hőmérséklet-szabályozókat keresett, amelyek felhasználhatók a nukleáris kutatásban és az operatív/előállítási létesítményekben;
b) az Amin Industrial Complex az 1737. (2006) ENSZ BT-határozatban megnevezett Defense Industries Organization (védelmi iparágak szervezete, DIO) tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
3.Ammunition and Metallurgy Industries Group(más néven: a) AMIG, b) Ammunition Industries Group).a) az AMIG ellenőrzése alá tartozik a „7th of Tir” szervezet;
b) az AMIG a Defence Industries Organisation (védelmi iparágak szervezete, DIO) tulajdonában van és annak ellenőrzése alatt áll.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.4.
4.Armament Industries GroupCíme:
a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran (Irán);
b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran (Teherán), Iran (Irán).
a) Az Armament Industries Group (AIG) különböző kézi- és könnyűfegyvereket – többek között nagy- és közepes kaliberű fegyvereket –, illetve kapcsolódó technológiákat gyárt és szolgáltat;
b) az AIG beszerzési tevékenységének nagy részét a Hadid Industries Complex-en keresztül bonyolítja.
Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2010.6.9.)
5.Atomic Energy Organization of Iran (iráni atomenergia-szervezet, AEOI)Részt vesz Irán nukleáris programjában.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
6.Bank Sepah és Bank Sepah InternationalA Bank Sepah támogatást nyújt a repülőgép-ipari szervezet (Aerospace Industries Organisation, AIO) és az annak ellenőrzése alatt álló szervezetek – köztük a Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) és a Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) – részére.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
7.Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companiesa) a Saccal System vállalatcsoport leányvállalata;
b) e vállalat érzékeny áruk vásárlására tett kísérletet egy az 1737 (2006) ENSZ BT-határozatban megnevezett szervezet számára.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
8.Cruise Missile Industry Group (más néven: Naval Defence Missile Industry Group)Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
9.Defence Industries Organisation (védelmi iparágak szervezete, DIO)a) a MODAFL ellenőrzése alatt álló ernyőszervezet, néhány alárendelt szervezete alkatrészek gyártása révén részt vesz a centrifugaprogramban, valamint a rakétaprogramban;
b) részt vesz Irán nukleáris programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
10.Defense Technology and Science Research Center (védelemipari technológiai és tudományos kutatóközpont)Címe:
Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran (Teherán), Iran (Irán).
A DTSRC az iráni védelmi kutatás-fejlesztést, termelést, karbantartást, kivitelt és beszerzést felügyelő, a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium (MODAFL) tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2010.6.9.)
11.Doostan International CompanyA Doostan International Company (DICO) Irán ballisztikusrakéta-programjához szállít alkatrészeket.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
12.Electro Sanam Company (más néven: a) E. S. Co., b) E. X. Co.)Az AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
13.Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (az iszfaháni nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító központ, NFRPC) és az Esfahan Nuclear Technology Centre (az iszfaháni nukleáris technológiai központ, ENTC)Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalatának részét képezik.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
14.Ettehad Technical GroupAz AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
15.Fajr Industrial Groupa) korábban: Instrumentation Factory Plant;
b) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet;
c) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
16.Farasakht IndustriesCíme:
P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan (Iszfahán), Iran (Irán).
A Farasakht Industries az iráni repülőgépgyártó vállalat (Iran Aircraft Manufacturing Company) tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el, amely viszont a MODAFL tulajdonában és ellenőrzése alatt áll.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
17.Farayand Techniquea) részt vesz Irán nukleáris programjában (centrifugaprogram);
b) szerepel a NAÜ jelentéseiben.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
18.Fater (vagy Faater) Institutea) a Khatam al-Anbiya (KAA) leányvállalata;
b) a Fater külföldi beszállítókkal működik együtt iráni IRGC-projektekben, valószínűleg más KAA-vállalatok nevében;
c) az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
19.First East Export Bank, P.L.C.Címe:
Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia (Malajzia).
a) a First East Export Bank, PLC a Bank Mellat tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el;
b) az elmúlt hét évben a Bank Mellat több száz millió dollár értékben tett lehetővé tranzakciókat az iráni nukleáris, rakétaügyi és védelmi szervezetek számára;
c) cégnyilvántartási szám: LL06889 (Malajzia).
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
20.Gharagahe Sazandegi GhaemAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A Gharagahe Sazandegi Ghaem a KAA (lásd alább) tulajdonába tartozik vagy annak ellenőrzése alatt áll.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
21.Ghorb KarbalaAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A Ghorb Karbala a KAA (lásd alább) tulajdonába tartozik vagy annak ellenőrzése alatt áll.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
22.Ghorb NoohAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A Ghorb Nooh a KAA (lásd alább) tulajdonába tartozik vagy annak ellenőrzése alatt áll.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
23.Hara CompanyAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A Ghorb Nooh tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
24.Imensazan Consultant Engineers InstituteAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A KAA (lásd alább) tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
25.Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (más néven: Instrumentation Factories Plant)Az AIO rajta keresztül kísérel meg beszerzéseket megvalósítani.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
26.Irano Hind Shipping CompanyCíme:
a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran (Teherán), Iran (Irán);
b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran (Teherán) 1A001, Iran (Irán).
Az Iráni Iszlám Köztársaság Hajózási Társaságának (IRISL) tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
27.IRISL Benelux NVCíme:
Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium.héa-azonosítószám: BE480224531 (Belgium).
Az Iráni Iszlám Köztársaság Hajózási Társaságának (IRISL) tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
28.Jabber Ibn HayanAz üzemanyag-ciklussal kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozó AEOI-laboratórium.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2008.3.3.)
29.Joza Industrial Co.Az AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
30.Kala-Electric (más néven: Kalaye Electric).a) a PFEP (Natanz) beszállítója;
b) részt vesz Irán nukleáris programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
31.Karaj Nuclear Research CentreAz AEOI kutatórészlegének része.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
32.Kaveh Cutting Tools CompanyCíme:
a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran (Irán);
b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran (Irán);
c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Irán);
d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran (Irán);
e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran (Teherán), Iran (Irán).
A Kaveh Cutting Tools Company a DIO tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
33.Kavoshyar CompanyAz AEOI leányvállalata.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
34.Khatam al-Anbiya Construction HeadquartersA Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) vállalat az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, és nagyszabású polgári és katonai építkezési beruházásokkal és egyéb mérnöki tevékenységgel foglalkozik. Jelentős mértékben részt vesz a passzív védelmi szervezet (Passive Defense Organization) projektjeiben. A KAA leányvállalatai különösen fontos szerepet játszottak a qomi/fordowi urándúsító üzem megépítésében.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.6.24.
(ENSZ: 2010.6.9.)
35.Khorasan Metallurgy Industriesa) a DIO-tól függő Ammunition Industries Group (AMIG) leányvállalata;
b) részt vesz centrifuga-alkatrészek gyártásában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
36.M. Babaie IndustriesCíme:
P.O. Box 16535-76, Tehran (Teherán), 16548, Iran (Irán).
a) az M. Babaie Industries az iráni repülőgép-ipari szervezethez tartozó (Aerospace Industries Organization, AIO) Shahid Ahmad Kazemi Indsutries Group (hivatalosan: Air Defense Missile Industries Group) alárendeltje;
b) az AIO ellenőrzi a Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) és a Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG) rakétagyártó szervezetet (mindkettő szerepel az 1737 sz. határozat jegyzékében).
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
37.MakinAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A Makin a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el, továbbá a KAA leányvállalata.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
38.Malek Ashtar University (Malek Ashtar Egyetem)Címe:
Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran (Teherán), Iran (Irán).
a) A MODAFL-en belül a DTRSC alá tartozik;
b) az egyetem egyes kutatócsoportjai korábban a fizikai kutatóközponthoz (PHRC) tartoztak;
c) az iráni atomprogram esetleges katonai dimenziójának tisztázásával foglalkozó NAÜ-ellenőrök nem beszélhettek a szervezet irányítása alatt álló személyzettel, és nem tekinthettek bele annak dokumentumaiba.
Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
24.6.2008
(ENSZ: 2010.6.9.)
39.Mesbah Energy Companya) az A40 kutatóreaktor (Arak) beszállítója;
b) részt vesz Irán nukleáris programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
40.Ministry of Defense Logistics Export (védelmi célú logisztikáért és exportért felelős minisztérium).Címe:
a) PO Box 16315-189, Teheran (Teherán), Iran (Irán);
b) a Dabestan Street nyugati része, Abbas Abad District, Tehran (Teherán), Iran (Irán).
A védelmi célú logisztikáért és exportért felelős minisztérium (MODLEX) az 1747(2007) ENSZ BT-határozat megszegésével – amely tiltja Irán számára a fegyverek és kapcsolódó anyagok eladását – Iránban előállított fegyvereket értékesít a világ minden pontjára.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.6.24.
(ENSZ: 2010.6.9.)
41.Mizan Machinery Manufacturing (más néven 3MG).Címe:
P.O. Box 16595-365, Tehran (Teherán), Iran (Irán).
A Mizan Machinery Manufacturing (3M) a SHIG tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.6.24.
(ENSZ: 2010.6.9.)
42.Modern Industries Technique Company (más néven: a) Rahkar Company, b) Rahkar Industries, c) Rahkar Sanaye Company, d) Rahkar Sanaye Novin).Címe:
Arak, Iran (Irán).
a) a Modern Industries Technique Company (MITEC) felelős az araki IR-40 nehézvizes reaktor tervezéséért és megépítéséért;
b) a MITEC vezette az IR-40 nehézvizes reaktor megépítéséhez kapcsolódó beszerzéseket.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
43.Niru Battery Manufacturing Companya) a DIO leányvállalata;
b) az iráni katonai rendszerekhez (beleértve a rakétarendszereket) gyárt hajtóműveket.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
44.Novin Energy Company (más néven Pars Novin)Az AEOI-n belül működik.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
45.Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (más néven: a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, b) Karaji Agricultural and Medical Research Center).Címe:
P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran (Irán).
a) a Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (mezőgazdasági és gyógyászati nukleáris kutatóközpont, NFRPC) az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) nagyszabású kutatórészlege, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanács a 1737 (2006) sz. határozatában jelölt meg;
b) az NFRPC az AEOI nukleárisüzemanyag-előállítási központja, és urándúsítási tevékenységekben is részt vesz.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
46.Omran SahelAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A Ghorb Nooh tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
47.Oriental Oil KishAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll, vagy nevében jár el. Az Oriental Oil Kish a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
48.Parchin Chemical IndustriesA DIO tagja.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
49.Pars Aviation Services CompanyLégi járművek karbantartásával foglalkozik.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
50.Pars Trash Companya) részt vesz Irán nukleáris programjában (centrifugaprogram);
b) szerepel a NAÜ jelentéseiben.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
51.Pejman Industrial Services CorporationCíme:
P.O. Box 16785-195, Tehran (Teherán), Iran (Irán).
A Pejman Industrial Services Corporation a SBIG tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
52.Pishgam (Pioneer) Energy IndustriesRészt vett az iszfaháni uránátalakító létesítmény megépítésében.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
53.Qods Aeronautics IndustriesPilóta nélküli légi járműveket, ejtőernyőket, siklóernyőket, motoros ernyőket stb. gyárt.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
54.Rah SahelAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A Rah Sahel a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
55.Rahab Engineering InstituteAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A Rahab a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el, továbbá a KAA leányvállalata.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
56.Sabalan CompanyCíme:
Damavand Tehran Highway, Tehran (Teherán), Iran (Irán).
A Sabalan a SHIG egyik fedőneve.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
57.Sanam Industrial GroupAz AIO ellenőrzése alá tartozó szervezet.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
58.Safety Equipment Procurement (SEP)Az AIO fedőcége, részt vesz a ballisztikusrakéta-programban.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
59.Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)Címe:
Damavand Tehran Highway, Tehran (Teherán), Iran (Irán).
A SAPICO a SHIG egyik fedőneve.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
60.Sahel Consultant EngineersAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A Ghorb Nooh tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
61.SepanirAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A Sepanir a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
62.Sepasad Engineering CompanyAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el. A Sepasad Engineering Company a KAA tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
63.7th of Tir.a) Irán nukleáris programjában köztudottan közvetlenül részt vevő, a DIO ellenőrzése alatt álló szervezet;
b) részt vesz Irán nukleáris programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
64.Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)a) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet;
b) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
65.Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)a) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet;
b) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
66.Shahid Karrazi Industries.Címe:
Tehran (Teherán), Iran (Irán).
A Shahid Karrazi Industries a SBIG tulajdonában vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
67.Shahid Satarri Industries (más néven Shahid Sattari Group Equipment Industries).Címe:
Southeast Tehran (Teherán), Iran (Irán).
A Shahid Sattari Industries a SBIG tulajdonában vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
68.Shahid Sayyade Shirazi IndustriesCíme:
a) Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran,
c) Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran (Teherán), Iran (Irán).
A Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) a DIO tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
69.Sho’a’ AviationUltrakönnyű repülőgépeket gyárt.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
70.South Shipping Line Iran (SSL)Címe:
a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran (Teherán), Iran (Irán);
b) Qaem Magham Farahani St., Tehran (Teherán), Iran (Irán).
Az Iráni Iszlám Köztársaság Hajózási Társaságának (IRISL) tulajdonába tartozik, annak ellenőrzése alatt áll vagy nevében jár el.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
71.Special Industries GroupCíme:
Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran (Teherán), Iran (Irán).
A Special Industries Group (SIG) a DIO ellenőrzése alatt áll.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2010.6.9.)
72.TAMAS Companya) részt vesz a dúsítással kapcsolatos tevékenységekben;
b) a TAMAS egy ernyőszervezet, amelyen belül négy leányvállalatot hoztak létre; ezek közül az egyiknek a tevékenységei az urán kitermelésétől kezdve a koncentrálásig terjednek, egy másik pedig uránfeldolgozással, -dúsítással és -hulladékkal foglalkozik.
Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2008.3.3.)
73.Tiz ParsCíme:
Damavand Tehran Highway, Tehran (Teherán), Iran (Irán).
a) a Tiz Pars a SHIG egyik fedőneve;
b) 2007 áprilisa és júliusa között a Tiz Pars a SHIG nevében megkísérelt beszerezni egy az iráni rakétaprogramban felhasználható öttengelyes lézeres vágó-hegesztőgépet.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.
74.Ya Mahdi Industries GroupAz AIO ellenőrzése alatt álló szervezet.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
75.Yazd Metallurgy Industries (más néven: a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.)Címe:
a) Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Tehran (Teherán)16588, Iran (Irán);
b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran (Irán),
c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran (Irán),
d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran (Irán).
A Metallurgy Industries (YMI) a DIO ellenőrzése alatt áll.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2010.6.9.

B. Természetes személyek

NévAzonosító információIndoklásA jegyzékbe való felvétel időpontja
1.Fereidoun ABBASI-DAVANIA védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium (MODAFL) vezető tudományos munkatársa, kapcsolatban áll az alkalmazott fizikai intézettel (Institute of Applied Physics). Közvetlenül együttműködik Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadival.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
2.Dawood AGHA-JANITisztsége: a PFEP (Natanz) vezetője.
Részt vesz Irán nukleáris programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
3.Ali Akbar AHMADIANRangja: altengernagy.
Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) vegyes állományának főnöke.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
4.Amir Moayyed ALAIRészt vesz a centrifugák összeszerelésének és tervezésének irányításában.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2008.3.3.)
5.Behman ASGARPOURTisztsége: üzemeltetési igazgató (Arak).
Részt vesz Irán nukleáris programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
6.Mohammad Fedai ASHIANIRészt vesz az ammónium-uranil-karbonát termelésében és a natanzi urándúsító üzem irányításában.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2008.3.3.)
7.Abbas Rezaee ASHTIANIAz AEOI feltárási és bányászati hivatalának magas rangú tisztviselője.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
8.Bahmanyar Morteza BAHMANYARTisztsége: Az Aerospace Industries Organisation (repülőgép-ipari szervezet, AIO) pénzügyi és költségvetési osztályának vezetője. Részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
9.Haleh BAKHTIARRészt vesz 99,9 %-os tisztaságú magnézium előállításában.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
ENSZ: 2008.3.3.)
10.Morteza BEHZADRészt vesz centrifuga-alkatrészek előállításában.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2008.3.3.)
11.Ahmad Vahid DASTJERDITisztsége: az Aerospace Industries Organisation (AIO) vezetője.
Részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja
2006.12.23.
12.Ahmad DERAKHSHANDEHTisztsége: a Bank Sepah elnöke és ügyvezető igazgatója.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
13.Mohammad ESLAMICíme: Dr.A Defence Industries Training and Research Institute (védelmi ipari képzési és kutatóintézet) vezetője.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
14.Reza-Gholi ESMAELITisztsége: az Aerospace Industries Organisation (AIO) kereskedelmi és nemzetközi osztályának vezetője.
Részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
15.Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADIA MODAFL vezető tudományos munkatársa és a fizikai kutatóközpont (Physics Research Centre, PHRC) korábbi vezetője.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
16.Mohammad HEJAZIRangja: dandártábornok. Tisztsége: a Baszidzs ellenállási haderő parancsnoka.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
17.Mohsen HOJATITisztsége: a Fajr Industrial Group vezetője.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
18.Seyyed Hussein HOSSEINIAz AEOI tisztviselője, részt vesz az araki nehézvizes reaktorral kapcsolatos projektben.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2008.3.3.)
19.M. Javad KARIMI SABETAz ENSZ BT 1747 (2007) sz. határozatában megjelölt Novin Energy Company vezetője.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2008.3.3.)
20.Mehrdada Akhlaghi KETABACHITisztsége: a Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) vezetője.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
21.Ali Hajinia LEILABADITisztsége: a Mesbah Energy Company vezérigazgatója.
Részt vesz Irán nukleáris programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
22.Naser MALEKITisztsége: a Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) vezetője.
Naser Maleki a MODAFL tisztviselőjeként a Shahab-3 ballisztikusrakéta-programot is felügyeli. A Shahab-3 Irán jelenlegi nagy hatótávolságú ballisztikus rakétája.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
23.Hamid-Reza MOHAJERANIRészt vesz az iszfaháni uránátalakító létesítmény (UCF) termelésirányításában.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2008.3.3.)
24.Jafar MOHAMMADITisztsége: az iráni atomenergia-szervezet (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI) műszaki tanácsadója (centrifugaszelepek gyártásának irányítása).
Részt vesz Irán nukleáris programjában.
Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
25.Ehsan MONAJEMITisztsége: építési projektigazgató, Natanz. Részt vesz Irán nukleáris programjában.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
26.Mohammad Reza NAQDIRangja: dandártábornok.A fegyveres erők logisztikai és ipari kutatási személyzetének parancsnokhelyettese, valamint az állami csempészetellenes központ vezetője, részt vesz az 1737 (2006) és 1747 (2007) számú határozatokban kiszabott szankciók megkerülésére tett erőfeszítésekben.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
27.Houshang NOBARIRészt vesz a natanzi dúsító létesítmény irányításában.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2008.3.3.)
28.Mohammad Mehdi Nejad NOURIRangja: altábornagy.Tisztsége: a Malek Ashtar Védelmi Technológiai Egyetem rektora. A Malek Ashtar Védelmi Technológiai Egyetem kémia tanszéke a MODALF irányítása alatt áll, és berilliummal végez kísérleteket. Mohammad Mehdi Nejad Nouri részt vesz Irán nukleáris programjában.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
29.Mohammad QANNADITisztsége: az AEOI kutatás-fejlesztésért felelős elnökhelyetteseAz ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
30.Amir RAHIMITisztsége: az iszfaháni nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító központ (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center) vezetője. Az iszfaháni nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító központ az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalatának része, amely részt vesz a dúsítással kapcsolatos tevékenységekben.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
31.Javad RAHIQISzületési ideje:
1954.4.24.
Születési hely:
Marshad.
Tisztsége: Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) iszfaháni nukleáris technológiai központjának vezetője.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2010.6.9.)
32.Abbas RASHIDIRészt vesz az urándúsító tevékenységben Natanzban.Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.4.24.
(ENSZ: 2008.3.3.)
33.Morteza REZAIERangja: dandártábornok. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda helyettes parancsnoka.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
34.Morteza SAFARIRangja: ellentengernagy.Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészetének parancsnoka.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
35.Yahya Rahim SAFAVIRangja: vezérőrnagyTisztsége: parancsnok, Iszlám Forradalmi Gárda (Pasdaran). Részt vesz Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programjaiban.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
36.Seyed Jaber SAFDARIA natanzi urándúsító üzem igazgatója.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
37.Hosein SALIMIRangja: tábornok.Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda légierejének parancsnoka (Pasdaran). Részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2006.12.23.
38.Qasem SOLEIMANIRangja: dandártábornok.Tisztsége: a Qods erők parancsnoka.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
39.Ghasem SOLEYMANIA saghandi uránbánya uránbányászati műveleti igazgatója.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2008.3.3.
40.Mohammad Reza ZAHEDIRangja: dandártábornok.Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda szárazföldi erőinek parancsnoka.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.
41.General ZOLQADRTisztsége: a biztonsági ügyekért felelős belügyminiszter-helyettes, az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) tisztje.Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja:
2007.3.24.

VIII. MELLÉKLET

A 16. cikk (2) bekezdésében említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. Természetes személyek

NévAzonosító információIndoklásA jegyzékbe való felvétel időpontja
1.Reza AGHAZADEHSzül. idő: 1949.3.15. Útlevélszám: S4409483; érvényes: 2000.4.26–2010.4.27. Kiállítva: Teheránban; Diplomata-útlevél száma: D9001950; kiállítva: 2008.1.22., érvényes: 2013.1.21.; Születési hely: KhoyAz iráni atomenergia-szervezet (AEOI) korábbi vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.2007.4.23.
2.Javad DARVISH-VANDAz Iszlám Forradalmi Gárda dandártábornoka. MODAFL, ellenőrzésért felelős helyettes. A MODAFL valamennyi létesítményéért és berendezéséért felelős.2008.6.23.
3.Ali DIVANDARI (más néven DAVANDARI)A Bank Mellat (lásd B. rész, 4. pont) igazgatója2010.7.26.
4.Ali FADAVI ellentengernagyAz Iszlám Forradalmi Gárda tengerészetének parancsnoka2010.7.26.
5.Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIANAz NFPC címe: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran (Teherán) / Iran (Irán)Az AEOI részét képező Nuclear Fuel Production and Procurement Company (nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalat, NFPC) (lásd B. rész, 30. pont) vezérigazgatója és helyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte. Az NFPC olyan dúsítással kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket Iránnak a NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács kérésére fel kell függesztenie.2007.4.23.
6.Seyyed Mahdi FARAHIAz Iszlám Forradalmi Gárda dandártábornoka. Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozatban megjelölt védelmi iparágak szervezetének (Defence Industries Organisation, DIO) ügyvezető igazgatója.2008.6.23.
7.Parviz FATAHSzületett 1961-ben.A Khatam al Anbiya második embere.2010.7.26.
8.Mojtaba HAERI mérnökA MODAFL iparért felelős helyettese. Az AIO-t és a DIO-t felügyeli.2008.6.23.
9.Ali HOSEYNITASHAz Iszlám Forradalmi Gárda dandártábornoka. A Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanács főosztályának vezetője, részt vesz a nukleáris politika kialakításában.2008.6.23.
10.Mohammad Ali JAFARIAz Iszlám Forradalmi Gárda parancsnoka.2008.6.23.
11.Mahmood JANNATIANSzül. idő: 1946.4.21. Útlevélszám: T12838903Az iráni atomenergia-szervezet (AEOI) vezetőhelyettese.2008.6.23.
12.Said Esmail KHALILIPOUR (más néven LANGROUDI)Szül. idő: 1945.11.24. Szül. hely: LangroudAz AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.2007.4.23.
13.Ali Reza KHANCHIAz NRC címe: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran (Teherán)/ Iran (Irán); Fax: (+9821) 8021412Az AEOI teheráni nukleáris kutatóközpontjának (Tehran Nuclear Research Centre) vezetője. A NAÜ továbbra is pontosabb tájékoztatást vár Irántól a TNRC-ben végzett plutóniumszétválasztási kísérletekről, többek között arról, hogy a karadzsi hulladéktároló létesítményből (ahol az ezekben a kísérletekben használt szegényített urán tárolására használt konténerek találhatók) származó környezeti mintákban kimutatható a magas dúsítású urán. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.2007.4.23.
14.Fereydoun MAHMOUDIANSzületett 1943.11.7-én Iránban. Útlevélszám: 05HK31387, kiállítva 2002.1.1-jén Iránban, érvényes: 2010.8.7.;
2008.5.7-én megszerezte a francia állampolgárságot.
A Fulmen (lásd B. rész, 13. pont) igazgatója2010.7.26.
15.Ebrahim MAHMUDZADEHAz Iran Electronic Industries ügyvezető igazgatója (lásd B. rész, 20. pont)2008.6.23.
16.Beik MOHAMMADLU dandártábornokMODAFL (lásd B. rész, 29. pont), ellátásért és logisztikáért felelős helyettes2008.6.23.
17.Mohammad MOKHBER4th Floor, No39 Ghandi street Tehran (Teherán)/IranIran 1517883115Az Ali Hameneï legfőbb vezetőhöz kapcsolódó befektetési alap, a Setad Ejraie alapítvány elnöke. A Sina Bank igazgatótanácsának tagja.2010.7.26.
18.Mohammad Reza MOVASAGHNIAA Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), más néven Cruise Missile Industry Group igazgatója. A szervezetet megjelölte az 1747 sz. ENSZ BT-határozat, és szerepel a 2007/140/KKBP közös álláspont I. mellékletében.2010.7.26.
19.Anis NACCACHEA Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal vállalatcsoport igazgatósági tagja; vállalata megpróbált érzékeny termékeket beszerezni az 1737 (2006) ENSZ BT-határozatban megjelölt szervezetek számára.2008.6.23.
20.Mohammad NADERI dandártábornokAz Aerospace Industries Organisation (AIO) (lásd B. rész, 1. pont) vezetője. Az AIO érzékeny iráni programokban vett részt.2008.6.23.
21.Mostafa Mohammad NAJJARAz Iszlám Forradalmi Gárda dandártábornoka. Belügyminiszter, a katonai programokért – beleértve a ballisztikusrakéta-programokat is – felelős korábbi miniszter (MODAFL).2008.6.23.
22.Mohammad Reza NAQDISzületett 1953-ban Nadjafban (Irak).Dandártábornok, a Baszidzs ellenállási haderő parancsnoka.2010.7.26.
23.Mohammad PAKPURDandártábornok, az Iszlám Forradalmi Gárda szárazföldi erőinek parancsnoka.2010.7.26.
24.Rostam QASEMI (más néven Rostam GHASEMI)Született 1961-ben.A Khatam al Anbiya parancsnoka.2010.7.26.
25.Hossein SALAMIDandártábornok, az Iszlám Forradalmi Gárda helyettes parancsnoka.2010.7.26.
26.Ali Akbar SALEHIKülügyminiszter. Az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) korábbi vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és szerepel az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében.2009.11.17.
27.Mohammad SHAFI'I RUDSARI ellentengernagyA MODAFL (lásd B. rész, 29. pont) koordinációért felelős korábbi helyettese.2008.6.23.
28.Ali SHAMSHIRIAz Iszlám Forradalmi Gárda dandártábornoka. A MODAFL kémelhárításért felelős helyettese, a MODAFL személyi állományának és létesítményeinek biztonságáért felelős.2008.6.23.
29.Abdollah SOLAT SANAAz iszfaháni uránátalakító létesítmény (UCF) ügyvezető igazgatója. Ez a létesítmény állítja elő a natanzi dúsító létesítményekben használt alapanyagot (UF6). Ahmadinedzsád elnök Solat Sanát ezen szerepéért 2006. augusztus 27-én különleges kitüntetésben részesítette.2007.4.23.
30.Ahmad VAHIDIAz Iszlám Forradalmi Gárda dandártábornoka, a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium (MODAFL) minisztere, a MODAFL korábbi vezetőhelyettese.2008.6.23.
31.Mohammad AHMADIANKorábban az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) vezetője volt, jelenleg az AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.23.05.2011
32.Naser RASTKHAH, mérnökAz AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.23.05.2011
33.Behzad SOLTANIAz AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.23.05.2011
34.Massoud AKHAVAN-FARDAz AEOI tervezésért, valamint a nemzetközi és parlamenti ügyekért felelős vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat jegyzékében is szerepel.23.05.2011
35.Mohammad Hossein DAJMARSzületési idő: 1956 február 19. Útlevélszám: K13644968 (Irán), érvényességi idő lejárta: 2013. májusAz IRISL elnöke és ügyvezető igazgatója. Emellett az IRISL-lel kapcsolatban álló Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), a Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), és a Hafiz Darya Shipping Co. (HDS) elnöke is.23.05.2011
36.Dr Ahmad AZIZIAz EU által jegyzékbe vett Melli Bank PLC elnökhelyettese és ügyvezető igazgatója2011.12.1.
37.Davoud BABAEIA védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium alá tartozó, és az ENSZ által jegyzékbe vett Mohsen Fakhrizadeh vezette kutatóintézetnek, a védelmi célú innováció és kutatás szervezetének (SPND) jelenlegi biztonsági vezetője. A NAÜ aggályosnak ítélte az SPND tevékenységét, mivel továbbra is aggályai vannak Irán atomprogramjának esetleges katonai vetületével kapcsolatosan, és Irán elutasítja az e területet érintőegyüttműködést. Biztonsági vezetőként Babei is felelős azért, hogy nem bocsátottak rendelkezésre információkat, pl. a NAÜ számára.2011.12.1.
38.Hassan BAHADORIAz EU által jegyzékbe vett Arian Bank vezetője2011.12.1.
39.Sayed Shamsuddin BORBORUDIAz ENSZ által jegyzékbe vett Iráni Atomenergia-szervezet vezetőhelyettese, ahol is az ENSZ által jegyzékbe vett Feridun Abbasi Davani beosztottja. Legalább 2002 óta részt vesz Irán nukleáris programjában, korábban többek között az AMAD beszerzési és logisztikai vezetője volt, és ő felelt azért, hogy fedőcégeken, például a Kimia Madanon keresztül berendezéseket és alapanyagokat szerezzenek be Irán nukleárisfegyver-programjához.2011.12.1.
40.Dr Peyman Noori BROJERDIAz EU által jegyzékbe vett Bank Refah igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója2011.12.1.
41.Kamran DANESHJOO (más néven: DANESHJOU)A 2009-es választások óta tudományügyi, kutatási és technológiaügyi miniszter. Irán nem nyújtott tájékoztatást a NAÜ számára arról, hogy milyen szerepet játszik a nukleáris töltetű fejek kifejlesztésére irányuló kutatásokban. Ez része annak, hogy Irán elutasítja a nukleáris programja katonai vetületére következtetni engedő „állítólagos kutatásokkal” kapcsolatos NAÜ-vizsgálatokban való együttműködést, ami magában foglalja az érintett személyekre vonatkozó dokumentumokba való betekintés megtagadását is. Miniszteri tisztsége mellett Daneshjoo szerepet játszik Ahmedinezsád elnök „passzív védelmi” tevékenységében is. A Passzív Védelmi Szervezetet az EU már jegyzékbe vette.2011.12.1.
42.Dr Abdolnaser HEMMATIAz EU által jegyzékbe vett Banque Sina vezérigazgatója és ügyvezetője2011.12.1.
43.Milad JAFARIszületési idő: 1974.9.20.Iráni állampolgár, árukat – főként fémárukat – szolgáltat az SHIG ENSZ által jegyzékbe vett fedőcégei számára. 2010 januárja és novembere között árukat szolgáltatott az SHIG számára. Az áruk egy részét az ENSZ által jegyzékbe vett iráni exportfejlesztési bank (EDBI) teheráni központi fiókján keresztül fizették ki 2010 novemberét követően.2011.12.1.
44.Dr Mohammad JAHROMIAz EU által jegyzékbe vett Bank Saderat elnöke és vezérigazgatója2011.12.1.
45.Ali KARIMIANIráni állampolgár, árukat – főként szénszálakat – szolgáltat az ENSZ által jegyzékbe vett SHIG és SBIG számára.2011.12.1.
46.Majid KHANSARIAz ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company vezérigazgatója.2011.12.1.
47.Mahmoud Reza KHAVARIAz EU által jegyzékbe vett Bank Melli igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója2011.12.1.
48.Mohammad Reza MESKARIANAz EU által jegyzékbe vett Persia International Bank londoni kirendeltségének vezetője2011.12.1.
49.Mohammad MOHAMMADIA MATSA vezérigazgatója2011.12.1.
50.Dr M H MOHEBIANAz EU által jegyzékbe vett Post Bank vezérigazgatója2011.12.1.
51.Mohammad Sadegh NASERIA Fizikai Kutatóintézet (Physics Research Institute) (korábbi nevén: Alkalmazott Fizikai Intézet – Institute of Applied Physics) vezetője.2011.12.1.
52.Mohammad Reza REZVANIANZADEHAz EU által jegyzékbe vett Nuclear Reactors Fuel Company (Atomreaktor-fűtőelem Vállalat – SUREH) vezérigazgatója. Emellett az AEOI tisztviselője is. Ő felügyeli a fűtőanyaggyártó üzem (FMP), a cirkóniumerőmű (ZPP) és az uránátalakító létesítmény (UCF) számára szükséges érzékeny beszerzéseket végző beszerző vállalatokat és adja ki az ezek kiválasztására szóló ajánlattételi felhívásokat.2011.12.1.
53.A SEDGHIAz EU által jegyzékbe vett Melli Bank PLC elnöke és nem-ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
54.Hamid SOLTANIAz EU által jegyzékbe vett atomerőmű-építésért felelős irányító vállalat (MASNA) vezérigazgatója2011.12.1.
55.Bahman VALIKIAz EU által jegyzékbe vett iráni exportfejlesztési bank (Export Development Bank of Iran) igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója.2011.12.1.
56.Javad AL YASINA robbanásokat és becsapódásokat vizsgáló kutatóintézet (más néven METFAZ) vezetője.2011.12.1.
57.S ZAVVARAz EU által jegyzékbe vett Persia International Bank dubai kirendeltségének ügyvezető igazgatója.2011.12.1.
58.Azim AGHAJANI (más írásmóddal: ADHAJANI)Az IRGC tagja, amely Iránból lőszereket juttatott egy harmadik országba Nigérián keresztül.2011.12.1.
59.Abolghassem Mozaffari SHAMSA Khatam Al-Anbia Construction Headquarters vezetője2011.12.1.
60.Ali Akbar TABATABAEI (más néven: Sayed Akbar TAHMAESEBI)Az IRGC tagja, amely Iránból lőszereket juttatott egy harmadik országba Nigérián keresztül.2011.12.1.
61.Ghasem NABIPOUR (más néven: M T Khabbazi NABIPOUR)Születési idő: 1956.1.16., iráni állampolgár.A Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company igazgatója és részvényese. Ez az EU által jegyzékbe vett Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (más néven: Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) új neve, amely az IRISL hajóinak műszaki üzemeltetését végzi. NABIPOUR az IRISL hajóüzemeltetési igazgatója.2011.12.1.
62.Naser BATENISzületési idő: 1962.12.16., iráni állampolgár.Az IRISL korábbi jogi igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS) igazgatója. Az NHL Basic Limited fedőcég igazgatója.2011.12.1.
63.Mansour ESLAMISzületési idő: 1965.1.31., iráni állampolgár.Az uniós szankciók hatálya alá tartozó IRISL Malta Limited (más néven: Royal Med Shipping Company) igazgatója.2011.12.1.
64.Mahamad TALAISzületési idő: 1953.6.4., iráni és német állampolgár.Az IRISL európai igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó HTTS és a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Darya Capital Administration Gmbh ügyvezető igazgatója. Az IRISL-hez vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalathoz tartozó vagy azok ellenőrzése alatt álló több fedőcég tisztviselője.2011.12.1.
65.Mohammad Moghaddami FARDSzületési idő: 1956.7.19.,
Útlevél száma: N10623175 (Irán), kiállítás dátuma: 2007.3.27.; érvényes 2012.3.26-ig.
F: Az IRISL regionális igazgatója az Egyesült Arab Emírségekben, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Pacific Shipping és a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Great Ocean Shipping Company (más néven: Oasis Freight Agency) igazgatója. Az IRISL EU általi jegyzékbe vételének elkerülése érdekében 2010-ben létrehozta a Crystal Shipping FZE-t.2011.12.1.
66.Captain Alireza GHEZELAYAGHAz EU által jegyzékbe vett Lead Maritime vezetője, amely a HDSL nevében jár el Szingapúrban. Emellett az EU által szintén jegyzékbe vett Asia Marine Network vezetője, amely az IRISL regionális irodája Szingapúrban.2011.12.1.
67.Gholam Hossein GOLPARVARSzületési idő: 1957.1.23., iráni állampolgár.Az IRISL korábbi kereskedelmi igazgatója, a Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company igazgatóhelyettese és részvényese, az IRISL leányvállalataként működő és uniós szankciók hatálya alá tartozó Sapid Shipping Company ügyvezető igazgatója és részvényese, az uniós szankciók hatálya alá tartozó HDSL igazgatóhelyettese és részvényese, továbbá a szintén uniós szankciók hatálya alá tartozó Irano-Hind Shipping Company igazgatótanácsának tagja.2011.12.1.
68.Hassan Jalil ZADEHSzületési idő: 1959.1.6., iráni állampolgár.Az uniós szankciók hatálya alá tartozó Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL) igazgatója és részvényese. Az IRISL számos fedőcégének részvényeseként is bejegyzésre került.2011.12.1.
69.Mohammad Hadi PAJANDSzületési idő: 1950.5.25., iráni állampolgár.Az IRISL korábbi pénzügyi igazgatója, az uniós szankciók hatálya alá tartozó Irinvestship limited volt igazgatója, az Irinvestship limited tevékenységeit átvevő Fairway Shipping igazgatója. Az IRISL egyes fedőcégeinek, nevezetesen az uniós szankciók hatálya alá tartozó Lancellin Shipping Company-nak és az Acena Shipping Company-nak a tisztviselője.2011.12.1.
70.Ahmad SARKANDISzületési idő: 1953.9.30., iráni állampolgár.2011 óta az IRISL pénzügyi igazgatója. Az IRISL több, uniós szankciók hatálya alá tartozó leányvállalatának korábbi ügyvezető igazgatója, több fedőcég létrehozásáért is felelős, amelyek vonatkozásában továbbra is igazgatóként és részvényesként van bejegyezve.2011.12.1.
71.Seyed Alaeddin SADAT RASOOLSzületési idő: 1965.7.23., iráni állampolgár.Az IRISL-csoport jogi igazgatóhelyettese, a Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company jogi igazgatója.2011.12.1.
72.Ahmad TAFAZOLYSzületési idő: 1956.5.27., születési hely: Bodzsnurd, Irán,
útlevél száma: R10748186 (Irán), kiállítás dátuma: 2007.1.22.; érvényes 2012.1.22-ig.
Az uniós szankciók hatálya alá tartozó IRISL China Shipping Company (más néven: Santelines vagy Santexlines, Rice Shipping, E-sail Shipping) igazgatója.2011.12.1.
73.Ali Ashraf NOURIAz IRGC helyettes parancsnoka, az IRGC politikai osztályának vezetője.23.1.2012
74.Hojatoleslam Ali SAIDI (más néven: Hojjat- al-Eslam Ali Saidi vagy Saeedi)A legfelsőbb vezetőnek az IRGC-hez rendelt képviselője.23.1.2012
75.Amir Ali Haji ZADEH (más néven: Amir Ali Hajizadeh)Az IRGC légierejének parancsnoka, dandártábornok.23.1.2012

B. Jogi személyek, szervezetek és szervek

NévAzonosító információIndoklásA jegyzékbe való felvétel időpontja
1.Aerospace Industries Organisation, AIO (repülőgép-ipari szervezet)AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran (Teherán), Iran (Irán)Langare Street,Nobonyad Square, Tehran (Teherán), Iran (Irán)Az AIO felügyeli Irán rakétagyártását, ideértve a Shahid Hemmat ipari csoportot, a Shahid Bagheri ipari csoportot és a Fajr ipari csoportot is, amelyek mindegyikét megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat. Az AIO vezetőjét és két másik vezető tisztviselőjét szintén megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat.2007.4.23.
2.Armed Forces Geographical OrganisationFeltételezhetően térinformatikai adatokat nyújt a ballisztikusrakéta-programhoz.2008.6.23.
3.Azarab IndustriesFerdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran (Teherán), Iran (Irán)Az energiaszektorban működő vállalat, amely a nukleáris program, többek között a jegyzékbe vett proliferációs veszéllyel járó tevékenységek számára nyújt gyártási segítséget. Részt vett az araki nehézvizes-reaktor megépítésében.2010.7.26.
4.Bank Mellat (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran (Teherán) 15817, Iran (Irán)P.O. Box 11365-5964, Tehran (Teherán) 15817, Iran (Irán)A Bank Mellat tevékenységével támogatja és elősegíti Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programját. Banki szolgáltatásokat nyújtott az ENSZ és az EU által jegyzékbe vett, a nevükben vagy utasításukra eljáró szervezeteknek, illetve a tulajdonukban lévő vagy ellenőrzésük alá tartozó szervezeteknek. Az 1929. sz. ENSZ BT-határozatban megjelölt First East Export Bank anyavállalata.2010.7.26.
a) Mellat Bank SB CJSCP.O. Box 24, Yerevan (Jereván) 0010, Republic of Armenia (Örmény Köztársaság)A Bank Mellat 100 %-os tulajdonában van.2010.7.26.
b) Persia International Bank PlcNumber 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom (Egyesült Királyság)A Bank Mellatnak 60 %-os tulajdonrésze van benne.2010.7.26.
5.Bank Melli,
Bank Melli Iran (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai
Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran (Teherán), Iran (Irán)Pénzügyi támogatást nyújt vagy próbál nyújtani az iráni nukleáris és rakétaprogramokban részt vevő vagy e programok számára termékeket beszerző vállalatok (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company és DIO) számára. A Bank Melli Irán érzékeny tevékenységeinek segítője. Számos esetben segítette érzékeny termékek beszerzését Irán nukleáris és rakétaprogramjaihoz. Pénzügyi szolgáltatások széles skáláját nyújtotta – például akkreditív nyitás, számlavezetés – az iráni nukleáris és rakétaprogramokhoz kapcsolódó szervezetek nevében. Az 1737 (2006) és az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat a fenti vállalatok közül többet megjelölt.
A Bank Melli továbbra is betölti ezt a szerepet, és oly módon tevékenykedik, hogy azzal támogassa és elősegítse Irán érzékeny tevékenységeit. Banki kapcsolatai révén e tevékenységekkel kapcsolatban továbbrais támogatást és pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az ENSZ és az EU jegyzékeiben szereplő szervezetek számára. E szervezetek – a Bank Sepah-t is beleértve – nevében vagy utasítására is eljár, amely szervezetek gyakran leányvállalataikon vagy társult vállalkozásaikon keresztül tevékenykednek.
2008.6.23.
a) Arian Bank (más néven Aryan Bank)House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (Afganisztán)Az Arian Bank a Bank Melli és a Bank Saderat közös vállalkozása.2010.7.26.
b) Assa CorporationASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA;
Adószám: 1368932 (Egyesült Államok)
Az Assa Corporation pénzösszegeknek az Egyesült Államokból Iránba juttatása céljából a Bank Melli által létrehozott és irányított fedőcég.2010.7.26.
c) Assa Corporation Ltd6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands (Csatorna-szigetek)Az Assa Corporation Ltd az Assa Corporation anyavállalata. A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.2010.7.26.
d) Bank Kargoshaie (más néven Bank Kargoshaee, más néven Kargosai Bank, más néven Kargosa'i Bank)587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran (Teherán) 11986, Iran (Irán)A Bank Kargoshaee tulajdonosa a Bank Melli.2010.7.26.
e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)No1 – Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran (Teherán), Iran (Irán);
Alternatív cím: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran (Teherán), Iran (Irán), P.O. Box 3898-15875;
Alternatív cím: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran (Teherán), Iran (Irán) 15116;
Alternatív cím: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran (Teherán), Iran (Irán)Cégnyilvántartási szám: 89584.
Az Egyesült Államok, az Európai Unió vagy az ENSZ által 2000 óta szankcionált szervezetekkel áll kapcsolatban. Az Egyesült Államok jegyzékbe vette, mivel a Bank Melli tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.2010.7.26.
f) Bank Melli IranNumber 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow (Moszkva), 130064, Russia (Oroszország)
Alternatív cím:
Mashkova st. 9/1 Moscow (Moszkva) 105062 Russia (Oroszország)
2008.6.23.
g) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran (Teherán), Iran (Irán), P.O. Box 37515-183;
Alternatív cím: Km 16 Karaj Special Road, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
Cégnyilvántartási szám: 382231
Az Egyesült Államok jegyzékbe vette, mivel a Bank Melli tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.2010.7.26.
h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (más néven Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran (Teherán), Iran (Irán), 1967757451
No. 241, Mirdamad Street, Tehran (Teherán), Iran (Irán)
Teljes egészében a Bank Melli Investment Co. Holding Company tulajdonában van, feladata a BMIIC cementgyártó vállalatainak irányítása.2010.7.26.
i) First Persian Equity FundWalker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands (Kajmán-szigetek);
Alternatív cím: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands (Kajmán-szigetek);
Alternatív cím: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran (Teherán), 15116, Iran (Irán), P.O.Box 15875-3898
Kajmán-szigeteki székhelyű alap, amely számára az iráni kormány engedélyt adott ki, hogy a teheráni tőzsdén külföldi befektetéseket bonyolítson.2010.7.26.
j) Mazandaran Cement CompanyNo 51, sattari st. Afric Ave. Tehran (Teherán), Iran (Irán)
Alternatív cím: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran (Teherán), Iran (Irán) 19688;
Alternatív cím: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran (Teherán), Iran (Irán)
A Bank Melli Iran irányítása alatt áll.2010.7.26.
k) Mehr Cayman Ltd.Cayman Islands (Kajmán-szigetek); Cégjegyzékszám: 188926 (Kajmán-szigetek)A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.2010.7.26.
l) Melli Agrochemical Company PJS (más néven Melli Shimi Keshavarz)5th Floor No23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran (Teherán), Iran (Irán)
Alternatív cím: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran (Teherán), Iran (Irán)
A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.2010.7.26.
m) Melli Bank plcLondon Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom (Egyesült Királyság)2008.6.23.
n) Melli Investment Holding International514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai (Dubaj), United Arab Emirates (Egyesült Arab Emírségek);
Cégjegyzékszám (Dubaj) 0107, kiadva: 2005.11.30.
A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.2010.7.26.
o) Shemal Cement Company (más néven Siman Shomal, más néven Shomal Cement Company)No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran (Teherán) – 15146 Iran (Irán)
Alternatív cím: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran (Teherán), Iran (Irán) 151446;
Alternatív cím: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran (Teherán), Iran (Irán)
A Bank Melli Iran irányítása alatt áll.2010.7.26.
6.Bank Refah40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran (Teherán), 19917 Iran (Irán)A Bank Refah vette át a Bank Mellitől a folyamatban lévő ügyleteket annak következtében, hogy az utóbbira az Európai Unió szankciókat vetett ki.2010.7.26.
7.Bank Saderat Iran (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran (Teherán), Iran (Irán).A Bank Saderat iráni bank, amely részben az iráni kormány tulajdonában van. A Bank Saderat pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az iráni nukleáris és ballisztikusrakéta-programokhoz beszerzéseket végrehajtó – többek között az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megnevezett – szervezetek számára, A Bank Saderat kezelte (az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban szankcionált) DIO és az Iran Electronics Industries kifizetéseit és akkreditívjeit még 2009 márciusában is. 2003-ban a Bank Saderat akkreditívet nyitott az iráni nukleáris tevékenységekhez kapcsolódó (később az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban szankcionált) Mesbah Energy Company számára.2010.7.26.
a) Bank Saderat PLC (London)5 Lothbury, London, EC2R 7HD, UK (Egyesült Királyság)A Bank Saderat 100 %-os tulajdonában álló leányvállalata.
8.Sina Bank187, Avenue Motahari, Tehran (Teherán), Iran (Irán)Ez a bank igen szorosan kapcsolódik a „Daftar”-hoz (a legfőbb vezető hivatala, közel 500 munkatársból álló apparátussal). Ily módon hozzájárul a rezsim stratégiai érdekeinek finanszírozásához.2010.7.26.
9.ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran (Teherán), Iran (Irán)Ipari termékeket szerez be, kimondottan az AEOI, a Novin Energy és a Kalaye Electric Company (mindhárom szerepel az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban) nukleáris programhoz kapcsolódóan végzett tevékenységeihez. Az ESNICO igazgatója Haleh Bakhtiar (akit az 1803. sz. ENSZ BT-határozat jegyzékbe vett).2010.7.26.
10.Etemad Amin Invest Co MobinPasadaran Av. Tehran (Teherán), Iran (Irán)A Naftarhoz és a Bonyad-e Mostazafanhoz közel álló Etemad Amin Invest Co Mobin részt vesz a rezsim és az Iránban működő „állam az államban” stratégiai érdekeinek finanszírozásában.2010.7.26.
11.Export Development Bank of Iran (EDBI) (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:Export Development Building,21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran (Teherán) – Iran (Irán), 15138-35711
next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
Cégjegyzékszám: 86936
(Irán)
Az EDBI, azaz az iráni exportfejlesztési bank olyan vállalatoknak nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat, amelyek kapcsolatban állnak Irán proliferációs veszéllyel járó tevékenységeivel, és segített az ENSZ által megjelölt szervezeteknek a szankciók megkerülésében vagy megsértésében. Pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a MODAFL-nak alárendelt szervezeteknek és fedőcégeiknek, amelyek Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programját támogatják. A Bank Sepah kifizetéseit annak ENSZ általi jegyzékbe vételét követően is kezelte, beleértve az iráni nukleáris és ballisztikusrakéta-programhoz kapcsolódó kifizetéseket. Az EDBI kezelte az Irán védelmi és rakéta-szervezeteivel összefüggő ügyleteket, amelyek közül többre az ENSZ BT szankciókat vetett ki. Az EDBI volt a fő közvetítő, amely a Bank Sepah (amelyet az ENSZ BT 2007 óta szankcionál) általi finanszírozásokat kezelte, beleértve a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos kifizetéseket. Az EDBI a MODAFL különböző szervezeteinek nyújt pénzügyi szolgáltatásokat, és segíti a MODAFL szervezeteihez kapcsolódó fedőcégek folyamatban lévő beszerzési tevékenységeit.2010.7.26.
a) EDBI Exchange Company (más néven Export Development Exchange Broker Co.)No20, 13th St., Vozara Ave., Tehran (Teherán), Iran (Irán) 1513753411, P.O. Box: 15875-6353
Alternatív cím: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran (Teherán), Iran (Irán)
A teheráni székhelyű EDBI Exchange Company-ban 70 %-os tulajdonrésze van az iráni exportfejlesztési banknak (EDBI). Az Egyesült Államok 2008 októberében jegyzékbe vette, mivel az EDBI tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.2010.7.26.
b) EDBI Stock Brokerage CompanyTose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran (Teherán), Iran (Irán)A teheráni székhelyű EDBI Stock Brokerage Company az iráni exportfejlesztési bank (EDBI) teljes tulajdonában van. Az Egyesült Államok 2008 októberében jegyzékbe vette, mivel az EDBI tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.2010.7.26.
c) Banco Internacional De Desarrollo CAUrb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, VenezuelaA Banco Internacional De Desarrollo CA tulajdonosa az iráni exportfejlesztési bank.2010.7.26.
12.Fajr Aviation Composite IndustriesMehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran (Teherán), Iran (Irán)A MODAFL-en (lásd a 29. pontot) belül az IAIO leányvállalata, amely elsősorban a repülőgépipar számára gyárt kompozit anyagokat, de tevékenysége kapcsolódik a nukleáris tevékenységekhez és a rakétákhoz felhasználható szénszálak fejlesztéséhez is. Kapcsolatban áll a technológiai kooperációs hivatallal (Technology Cooperation Office). Irán a közelmúltban bejelentette, hogy új generációs centrifugák tömeggyártását szándékozik elkezdeni, amihez szükség lesz a FACI szénszálgyártási képességeire.2010.7.26.
13.Fulmen167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran (Teherán).A Fulmen részt vett a qomi/fordowi létesítmény elektromos berendezéseinek beszerelésében, még mielőtt annak létezésére fény derült.2010.7.26.
a) Arya Niroo NikAz Arya Niroo Nik a Fulmen által egyes tevékenységei céljára használt fedőcég.2010.7.26.
14.Future Bank BSCBlock 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain (Bahrein). PO Box 785; Cégjegyzékszám: 54514-1 (Bahrein), a bejegyzés érvényessége 2009. június 9-én lejárt; kereskedelmi engedély száma: 13388 (Bahrein)A bahreini székhelyű Future Bank kétharmada iráni bankok tulajdonában van. Az EU által jegyzékbe vett Bank Melli és Bank Saderat a részvények egy-egy harmadát birtokolja, a fennmaradó harmad tulajdonosa pedig a bahreini Ahli United Bank (AUB). Noha még mindig az AUB tulajdonában vannak a részvények, annak 2007-es éves jelentése szerint az AUB már nem gyakorol jelentős befolyást a bank felett, amely az iráni anyavállalatok tényleges ellenőrzése alatt áll, ezeket pedig az 1803. sz. ENSZ BT-határozat olyan iráni bankokként nevezte meg, amelyekkel kapcsolatban különleges „éberségre” van szükség. A Future Bank és Irán közötti szoros kapcsolatot bizonyítja az is, hogy a Bank Melli elnöke egyidejűleg a Future Bank elnöke is volt.2010.7.26.
15.Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)Irán iparosodásának felgyorsításáért felelős kormányzati szerv. Több, a nukleáris és rakétaprogrammal kapcsolatos munkában és a fejlett gyártási technológiák külföldről történő beszerzésében részt vevő vállalatot ellenőriz ezek támogatása céljából.2010.7.26.
16.Iran Aircraft Industries (IACI)A MODAFL-en (lásd a 29. pontot) belül az IAIO leányvállalata. Repülőgépek és repülőgép-hajtóművek gyártásával, javításával és felújításával foglalkozik, valamint repüléshez kapcsolódó, gyakran az Egyesült Államokból származó alkatrészek beszerzését bonyolítja általában külföldi közvetítőkön keresztül. Kiderült az is, hogy az IACI és leányvállalatai az egész világot behálózó brókerhálózaton keresztül próbálják beszerezni a repüléshez kapcsolódó termékeket.2010.7.26.
17.Iran Aircraft Manufacturing Company (más néven HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan (Iszfahán), Iran (Irán);
P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran (Teherán) 15946, Iran (Irán);
P.O. Box 81465-935, (Iszfahán), Iran (Irán);
Shahih Shar Industrial Zone, (Iszfahán), Iran (Irán); P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran (Teherán), Iran (Irán)
A MODAFL (lásd a 29. pontot) tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.2010.7.26.
18.Iran Centrifuge Technology Company (más néven: TSA vagy TESA)156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran.Az Iran Centrifuge Technology Company vette át az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megnevezett Farayand Technique tevékenységeit. Urándúsításban használt centrifuga-alkatrészeket gyárt, és közvetlenül támogatja a proliferációs veszéllyel járó tevékenységeket, amelyeket Iránnak az ENSZ BT határozatai alapján fel kell függesztenie. Az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megnevezett Kalaye Electric Company számára is végez munkákat.2010.07.26.
19.Iran Communications Industries (ICI)PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
Alternatív cím: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
Alternatív cím: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran (Teherán)
Az Iran Communications Industries az Iran Electronics Industries (lásd a 20. pontot) leányvállalata, és különböző termékeket gyárt, többek között az alábbi területeken: kommunikációs rendszerek, repülőelektronika, optikai és elektrooptikai eszközök, mikroelektronika, információs technológia, teszt- és mérés, telekommunikációs biztonság, elektronikus hadviselés, radarcsövek gyártása és felújítása, rakétavetők. E termékek felhasználhatók az 1737. sz. ENSZ BT-határozat által szankcionált programokban.2010.7.26.
20.Iran Electronics Industries (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:P.O. Box 18575-365, Tehran (Teherán), Iran (Irán)A MODAFL kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat (és így az AIO, AvIO és DIO testvérvállalata). Elektronikus alkatrészeket gyárt az iráni fegyverrendszerekhez.2008.6.23.
a) Isfahan OpticsP.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan (Iszfahán), Iran (Irán)
P.O. Box 81465-117, Isfahan (Iszfahán), Iran (Irán)
Az Iran Electronics Industries tulajdonában van, annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.2010.7.26.
21.Iran Insurance Company (más néven Bimeh Iran)121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran (Teherán), Iran (Irán)
P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran (Teherán), Iran (Irán)
Az Iran Insurance Company biztosítótársaság számos, az 1737. sz. ENSZ BT-határozat által szankcionált programokban felhasználható termék beszerzését biztosította. Az általuk nyújtott biztosítással beszerzett termékek többek között: helikopter-alkatrészek, elektronika, valamint repülőgép- és rakétanavigációs alkalmazásokkal felszerelt számítógépek.2010.7.26.
22.Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran (Teherán), Iran (Irán)
Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran (Teherán), Iran (Irán)
107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran (Teherán), Iran (Irán)
A MODAFL-hoz (lásd a 29. pontot) tartozó szervezet, amelynek feladata Irán katonai légiközlekedési iparának tervezése és irányítása.2010.7.26.
23.IRGC Air ForceIrán rövid és közepes hatótávolságú ballisztikusrakéta-készletét kezeli. Az IRGC Air Force, azaz az Iszlám Forradalmi Gárda légierejének vezetőjét az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.2008.6.23.
24.IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile CommandAz IRGC légierejének Al-Ghadir Missile Command elnevezésű szerve egy olyan külön elem az IRGC légierején belül, amely (az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megjelölt) SBIG-vel együttesen a FATEH 110-es rövid hatótávolságú ballisztikus rakétával, valamint az Ashura közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával dolgozott. Úgy tűnik, ez a szervezet gyakorolja a rakéták feletti tényleges operatív ellenőrzést.2010.7.26.
25.IRGC Qods ForceTehran (Teherán), Iran (Irán)Az Iszlám Forradalmi Gárda Qods Force (Qods erők) elnevezésű egysége az Iránon kívüli műveletekért felelős, továbbá Teherán legfőbb külpolitikai eszközéül szolgál a különleges műveletek, valamint a külföldi terroristák és iszlám katonai szervezetek támogatása során. A sajtóhírek szerint a Hezbollah a Qods erők által szállított rakétákat, hajók elleni irányított rakétákat (ASCM), kézi légvédelmi rendszereket (MANPADS) és pilóta nélküli légi járműveket (UAV) használt a 2006-os izraeli konfliktusban, és a Qods erők által nyújtott képzésben is részesült e rendszeretek használatával kapcsolatban. Több beszámoló is arra utal, hogy a Qods Force továbbra is képzést nyújt a Hezbollah számára a fejlett fegyverrendszerekkel, légvédelmi rakétákkal és nagy hatótávolságú rakétákkal kapcsolatban, illetve utánpótlást biztosít ezekből. A Qods erők Afganisztán déli és nyugati részén korlátozott mértékben továbbra is támogatást, képzést és finanszírozást nyújt a talibán harcosok számára a halált okozó eszközökkel, így például a kézi fegyverekkel, lőszerekkel, aknavetőkkel és rövid hatótávolságú harctéri rakétákkal kapcsolatban. A parancsnok ellen ENSZ BT-határozatban előírt szankciókat vezettek be.2010.7.26.
26.Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL) (beleértve minden fiókvállalatot) és leányvállalatai:No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teherán, (Irán)No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teherán, Irán
AZ IRISL IMO-számai:
9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990
Az IRISL részt vett katonai jellegű áru - így többek között tiltott áru - Iránból történő szállításában is. Három ilyen eset alkalmával egyértelmű jogsértésre került sor, amelyekről jelentést tettek az ENSZ Biztonsági Tanácsa Iránnal foglalkozó szankcióbizottságának. Az IRISL proliferációs kapcsolódásai olyan mértéket értek el, hogy az ENSZ BT felkérte az államokat: végezzenek ellenőrzéseket az IRISL hajóin, amennyiben okkal feltételezhető, hogy azok az 1803. és az 1929. sz. ENSZ BT-határozatban felsorolt tiltott árut szállítanak.2010.7.26.
a) Bushehr Shipping Company Limited (Teherán)143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Málta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teherán, Irán
IMO-szám 9270658
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2010.7.26.
b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (más néven HDS Lines)No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran (Teherán), Iran (Irán) P.O. Box: 1944833546
Alternatív cím: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
Alternatív cím: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
Az IRISL nevében konténeres műveleteket hajt végre az IRISL tulajdonában lévő hajókkal.2010.7.26.
c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbHPostacím: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany (Németország); Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbHAz IRISL ellenőrzése alatt áll és/vagy annak nevében jár el. A HTTS ugyanazon a hamburgi címen van bejegyezve, mint az IRISL Europe GmbH, vezetője (Dr. Naser Baseni) pedig korábban az IRISL alkalmazásában állt.2010.7.26.
d) Irano Misr Shipping Company, más néven: Nefertiti ShippingNo 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teherán; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, IránAz IRISL nevében jár el a Szuezi-csatorna mentén, valamint Alexandriában és Port Saidban. 51 %-ban az IRISL tulajdonában van.2010.7.26.
e) Irinvestship LtdGlobal House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom (Egyesült Királyság);
Cégjegyzékszám: 4110179 (Egyesült Királyság)
Az IRISL tulajdonában van. Pénzügyi, jogi és biztosítási szolgáltatásokat nyújt az IRISL számára, marketing- és chartertevékenységeket lát el, valamint személyzeti szolgáltatásokat biztosít.2010.7.26.
f) IRISL (Malta) LtdFlat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta (Málta)A IRISL nevében jár el Máltán. Közös vállalkozás német és máltai tulajdonrésszel. Az IRISL 2004 óta használja a máltai útvonalat, Freeportot pedig átrakodási csomópontként használja a Perzsa-öböl és Európa között.2010.7.26.
g) IRISL ClubNo 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran (Teherán)Az IRISL tulajdonában van.2010.7.26.
h) IRISL Europe GmbH (Hamburg)Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany (Németország)
héa-azonosítószám: DE217283818 (Németország)
Az IRISL németországi képviselete.2010.7.26.
i) IRISL Marine Services and Engineering Company, más néven: Qeshm Ramouz GostarSarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irán; Karim Khan Zand Ave, Irán Shahr Shomai, No 221, Teherán, Irán; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teherán, Irán.
Qesm Ramouz Gostar: No.86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Irán vagy 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Irán
Az IRISL tulajdonában van. Az IRISL hajói számára szükséges üzemanyagot, tartályokat, vizet, festéket, kenőolajat és vegyszereket biztosítja. A vállalat karbantartási ellenőrzést is végez a hajókon, továbbá a legénység tagjai számára is biztosít különböző létesítményeket és szolgáltatásokat. A rendszeres pénzátutalások megkönnyítése céljára az IRISL leányvállalatai fedőnév alatt létrehozott, amerikai dollárban vezetett bankszámlákat használtak Európában és a Közel-Keleten. Az IRISL több alkalommal elősegítette az 1747. sz. ENSZ BT-határozat előírásainak megsértését.2010.7.26.
j) IRISL Multimodal Transport CompanyNo 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran (Teherán), Iran (Irán)Az IRISL tulajdonában van. A vasúti árufuvarozásért felelős. Az IRISL teljes ellenőrzése alatt álló leányvállalata.2010.7.26.
k) IRITAL Shipping SRLCégjegyzékszám: GE 426505 (Olaszország); Olaszországi adószám: 03329300101 (Olaszország); héa-azonosítószám: 12869140157 (Olaszország)
Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy (Olaszország);
Kapcsolattartó az európai és a távol-keleti szolgáltatások tekintetében. A DIO leányvállalataként működő Marine Industries Group (MIG, jelenleg Marine Industries Organization, MIO néven ismert) által használt vállalkozás, amely többféle tengeri építmény, valamint katonai és civil hajók tervezésével és építésével is foglalkozik. A DIO szerepel az 1737. sz. ENSZ BT-határozat jegyzékében.2010.7.26.
l) ISI Maritime Limited (Malta)147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta (Málta); c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran (Teherán), Iran (Irán)Az IRISL tulajdonában vagy annak ellenőrzése alatt áll.2010.7.26.
m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran (Irán); M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran (Irán)100 %-ban az IRISL tulajdonában álló leányvállalat. Összesen hat hajóból álló flottával rendelkezik. A Kaszpi-tengeren folytatja tevékenységét. Az ENSZ és az Egyesült Államok által tilalmi jegyzékbe vett szervezetek (pl. a Bank Melli) részvételével zajló szállításokat segített elő, proliferációs veszélyt jelentő szállítmányok – például Oroszországból és Kazahsztánból – Iránba történő szállítása révén.2010.7.26.
n) Leading Maritime Pte Ltd (más néven Leadmarine, más néven Asia Marine Network Pte Ltd, más néven IRISL Asia Pte Ltd, más néven Leadmaritime)200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore (Szingapúr) 188980 (vagy: 199090)A Leadmarine a HDSL nevében jár el Szingapúrban. Korábban Asia Marine Network Pte Ltd és IRISL Asia Pte Ltd néven volt ismert, és az IRISL nevében járt el Szingapúrban.2010.7.26.
o) Marble Shipping Limited (Malta)143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta (Málta)Az IRISL tulajdonában vagy annak ellenőrzése alatt áll.2010.7.26.
p) Oasis Freight AgencyPostacím: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek); Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek); Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek), Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates (Egyesült Arab Emírségek)Az IRISL képviseletét látta el az Egyesült Arab Emírségekben. Utódja a Good Luck Shipping Company, amelyet szintén jegyzékbe vettek az IRISL képviseletének ellátása miatt.2010.7.26.
q) Safiran Payam Darya (más néven Safiran Payam Darya Shipping Lines, más néven SAPID Shipping Company)No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
Alternatív cím: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
Alternatív cím: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
Az IRISL nevében eljáró, ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat.2010.7.26.
r) Santexlines (más néven IRISL China Shipping Company Ltd, más néven Yi Hang Shipping Company)Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China (Kína)
Alternatív cím: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China (Kína)
A Santexlines a HDSL nevében jár el. Korábban IRISL China Shipping Company néven volt ismert, és Kínában az IRISL nevében járt el.2010.7.26.
s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran (Teherán) 15976, Iran (Irán).
A IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.2010.7.26.
t) SISCO Shipping Company Ltd (más néven IRISL Korea Ltd)Irodákkal rendelkezik a dél-koreai Szöulban és Busanban.Az IRISL nevében jár el Dél-Koreában.2010.7.26.
u) Soroush Saramin Asatir (SSA), más néven: Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, más néven: Rabbaran Omid Darya Ship Management Company más néven: SealeadersNo 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teherán, IránAz IRISL nevében jár el. A teheráni székhelyű hajózási vállalat a SAPID számos hajója tekintetében műszaki üzemeltetői feladatokat lát el.2010.7.26.
v) South Way Shipping Agency Co Ltd, más néven: Hoopad Darya Shipping AgentNo. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teherán, IránAz IRISL által ellenőrzött vállalat, amely az iráni kikötőkben az IRISL nevében olyan műveletek felügyeletét látja el, mint pl. a be- és kirakodás.2010.7.26.
w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (más néven Valfajr)No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran (Teherán) – Iran (Irán) P.O. Box 15875/4155
Alternatív cím: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, (Teherán) Iran (Irán);
Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran (Teherán), Iran (Irán)
100 %-ban az IRISL tulajdonában lévő leányvállalat. Az Irán és a Perzsa-öböl országai, így például Kuvait, Katar, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közötti transzfereket hajt végre. A Valfajr az IRISL Dubajban bejegyzett leányvállalata, amely komp- és átrakodási szolgáltatásokat nyújt, valamint alkalmanként futári szolgáltatásokat és személyszállítást biztosít a Perzsa-öböl területén. Dubajban a Valfajr hajólegénység befoglalásával, ellátóhajók által nyújtott szolgáltatások foglalásával, valamint hajók indulásra és érkezésre, valamint be- és kirakodásra való felkészítésével foglalkozott. A Valfajr a Perzsa-öbölben és Indiában köt ki. 2009. június közepe óta a Valfajr ugyanabban az épületben helyezkedett el Port Rashidban (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek), mint az IRISL, és Teheránban (Irán) is ugyanabban az épületben rendelkezett irodával, mint az IRISL.2010.7.26.
27.Islamic Revolutionary Guard Corps – Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)Tehran (Teherán), Iran (Irán)Irán nukleáris programjáért felelős. Operatív ellenőrzést gyakorol Irán ballisztikusrakéta-programja felett. Irán ballisztikusrakéta-programjai és nukleáris programjai támogatására beszerzéseket kísérelt meg.2010.7.26.
28.Javedan Mehr ToosMérnöki tevékenységet folytató cég, amely az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megjelölt iráni atomenergia-szervezet (Iranian Atomic Energy Organisation) számára végez beszerzéseket.2010.7.26.
29.Kala NaftKala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran (Teherán), Iran (Irán);
No 242 Shahid Kalantri Street – Near Karim Khan Bridge – Sepahbod Gharani Avenue, Teheran (Teherán);
Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran (Irán);
Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1
Olaj- és gázipari berendezések kereskedelmével foglalkozik, amelyek felhasználhatók Irán nukleáris programjában. Olyan berendezés beszerzésére tett kísérletet (nagyon tartós ötvözetből készült tolózár), amely csak a nukleáris iparban használható. Kapcsolatban áll Irán nukleáris programjában részt vevő vállalatokkal.2010.7.26.
30.Machine Sazi Arak4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran (Irán)Az IDRO-val kapcsolatban álló, az energiaszektorban működő vállalat, amely a nukleáris program, többek között a jegyzékbe vett proliferációs veszéllyel járó tevékenységek számára nyújt gyártási segítséget. Részt vesz az araki nehézvizes-reaktor megépítésében. Az Egyesült Királyság 2009 júliusában megtagadta az „alumínium-oxid és grafit ötvözetéből készült fékrúd” exportját a Machine Sazi Arak részére. 2009 májusában Svédország megtagadta a „nyomástartó edények tartályburkolatának” exportját a Machine Sazi Araknak2010.7.26.
31.Marine IndustriesPasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran (Teherán)A DIO leányvállalata.2007.4.23.
32.MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power PlantsAz AEOI és a Novin Energy alárendeltje (az 1737. sz. ENSZ BT-határozat mindkettőt megjelöli). Részt vesz atomreaktorok fejlesztésében.2010.7.26.
33.Mechanic Industries GroupRészt vett a ballisztikus programban felhasznált alkatrészek gyártásában.2008.6.23.
34.Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (más néven: Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; más néven: MODAFL; más néven: MODSAF – a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium)Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, IranIrán védelmi kutatási-fejlesztési és gyártási programjaiért felelős, beleértve a rakéta- és nukleáris programok támogatását is.2008.06.23.
35.Naserin VahidA Naserin Vahid fegyveralkatrészeket gyárt az IRGC nevében. Az IRGC fedőcége.2010.7.26.
36.Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran (Teherán) / Iran (Irán)
P.O. Box 14144-1339 End of North Karegar Ave., Tehran (Teherán), Iran (Irán)
Az AEOI nukleárisüzemanyag-előállító részlege (NFPD) a nukleárisüzemanyag-ciklus terén végez kutatás-fejlesztési tevékenységeket, ideértve az urán feltárását, bányászatát, őrlését, átalakítását és a nukleáris hulladék kezelését. Az NFPC az NFPD utódja, az AEOI leányvállalata, amely az üzemanyagciklussal kapcsolatban végez kutatás-fejlesztési tevékenységeket, ideértve az átalakítást és a dúsítást is.2007.4.23.
37.Parchin Chemical IndustriesAz iráni ballisztikus program keretében a hajtási technikákkal foglalkozott.2008.6.23.
38.Parto Sanat CoNo. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran (Teherán), 15178 Iran (Irán).Frekvenciaváltókat gyártó vállalat, amely képes a külföldről importált frekvenciaváltókat olyan módon továbbfejleszteni/átalakítani, hogy azok felhasználhatók legyenek a gázcentrifugás dúsításban. Feltételezhető a nukleáris proliferációs tevékenységekben való részvétele.2010.7.26.
39.Passive Defense OrganizationStratégiai létesítmények kiválasztásáért és megépítéséért felelős, így egyebek mellett – iráni állítások szerint – a Fordowban (Qom) található urándúsító telepnek a megépítéséért is, amelyet Irán ez irányú (és a NAÜ kormányzótanácsának határozatában megerősített) kötelezettségvállalása ellenére nem jelentettek be a NAÜ-nek. Gholam-Reza Jalali dandártábornok, az Iszlám Forradalmi Gárda korábbi tagja a PDO elnöke.2010.7.26.
40.Post Bank237, Motahari Ave., Tehran (Teherán), Iran (Irán) 1587618118A Post Bank eredetileg belföldi bank volt, amely később az Irán nemzetközi kereskedelmét közvetítő bankká nőtte ki magát. Az (1747. sz. ENSZ BT-határozatban megjelölt) Bank Sepah nevében annak ügyletei lebonyolításával és – a szankciók elkerülése érdekében – a Bank Sepah ezen ügyletekkel való kapcsolatának elkendőzésével foglalkozik. A Post Bank 2009-ben közvetítőként járt el a Bank Sepah nevében az iráni védelmi ipar és tengerentúli kedvezményezettek közötti üzleti tevékenységekben. Közvetített a KNDK-beli Tranchon Commercial Bank fedőcégével folytatott üzleti tevékenységben, amely cég az Irán és a KNDK közötti, proliferációval kapcsolatos üzleti tevékenység közvetítéséről ismert.2010.7.26.
41.RakaAz (1737. sz. ENSZ BT-határozatban megjelölt) Kalaye Electric Company egyik szervezeti egysége. 2006 végén hozták létre, a Fordowban (Qom) található urándúsító üzem megépítéséért volt felelős.2010.7.26.
42.Research Institute of Nuclear Science and Technology (más néven: Nuclear Science and Technology Research Institute – A nukleáris tudomány és technológia kutatóintézete)AEOI, PO Box 14395-836, TehranAz AEOI alárendeltje, amely annak korábbi kutatási divíziója munkáját folytatja. Ügyvezető igazgatója az AEOI alelnöke, az ENSZ BT 1737. sz. határozat jegyzékében szereplő Mohammad Ghannadi.2010.07.26.
43.Schiller NovinGheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran (Teherán)A Defense Industries Organisation (DIO) nevében eljáró vállalat.2010.7.26.
44.Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (más néven Sepah Nir)A Khatam al-Anbya Construction Headquarters leányvállalata, amely szerepel az 1929. sz. ENSZ BT-határozat jegyzékében. A Sepanir Oil and Gas Engineering Company részt vesz az Irán part menti South Pars gázmezőjének 15–16. kitermelési szakaszával kapcsolatos fejlesztési projektben.2010.7.26.
45.Shahid Ahmad Kazemi Industrial GroupA SAKIG föld-levegő rakétarendszereket fejleszt és gyárt Irán hadserege számára. Katonai, rakéta- és légvédelmi projektek gondozásával, valamint Oroszországból, Fehéroroszországból és Észak-Koreából történő árubeszerzésekkel foglalkozik.2010.7.26.
46.Shakhese Behbud SanatA nukleárisüzemanyag-ciklushoz szükséges berendezés- és alkatrészgyártásban vesz részt.2010.7.26.
47.State Purchasing Organisation (SPO)Az SPO feltételezhetően teljes fegyverek behozatalát segíti. Feltételezhetően a MODAFL leányvállalata.2008.6.23.
48.Technology Cooperation Office of the Iranian President’s Office (az iráni elnöki hivatal, a TCO technológiai együttműködési hivatala)Tehran (Teherán), Iran (Irán)Irán technológiai fejlődésének a külföldi beszerzési és képzési kapcsolatok révén történő biztosításáért felelős. Támogatja a nukleáris és rakétaprogramokat.2010.7.26.
49.Yasa Part (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:A nukleáris és ballisztikus programokhoz szükséges anyagok és technológiák beszerzésével kapcsolatos ellátó tevékenységgel foglalkozó vállalat.2010.7.26.
a) Arfa Paint CompanyA Yasa Part nevében eljáró vállalat.2010.7.26.
b) Arfeh CompanyA Yasa Part nevében eljáró vállalat.2010.7.26.
c) Farasepehr Engineering CompanyA Yasa Part nevében eljáró vállalat.2010.7.26.
d) Hosseini Nejad Trading Co.A Yasa Part nevében eljáró vállalat.2010.7.26.
e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co.A Yasa Part nevében eljáró vállalat.2010.7.26.
f) Shetab G.A Yasa Part nevében eljáró vállalat.2010.7.26.
g) Shetab GamanA Yasa Part nevében eljáró vállalat.2010.7.26.
h) Shetab TradingA Yasa Part nevében eljáró vállalat.2010.7.26.
i) Y.A.S. Co. LtdA Yasa Part nevében eljáró vállalat.2010.7.26.
50.Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)Központ: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish-i fiók:, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415
Teheráni fiók: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran
Az EIH kulcsszerepet játszott abban, hogy az Iránnal szembeni uniós korlátozó intézkedések bevezetését követően több iráni bank számára alternatív lehetőségeket nyújtsanak ügyleteik lebonyolításához. Az EIH tanácsadó és közvetítő bankként működött egyes jegyzékbe vett iráni szervezetek ügyletei során.
Az EIH például 2010 augusztusának elején befagyasztotta az EU által jegyzékbe vett Bank Saderat Irannak és Bank Mellatnak az EIH hamburgi székhelyén tartott számláit. Rövid idő elteltével az EIH egy jegyzékbe nem vett iráni banknak az EIH-nál tartott számlái felhasználásával újrakezdte az euróalapú üzleti tevékenységet a Bank Mellattal és a Bank Saderat Irannal. Az EIH 2010 augusztusában olyan rendszert hozott létre, amely az uniós korlátozó intézkedések megkerülésével rutin kifizetéseket tett lehetővé a Bank Saderat London és a Future Bank Bahrain részére.
2010 októberétől az EIH korlátozó intézkedések hatálya tartozó iráni bankok, többek között a Bank Mellat és a Bank Saderat kifizetéseinek közvetítője volt. A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó bankok az iráni ipari és bányászati bankon keresztül teljesítik kifizetéseiket az EIH felé. A Post Bank 2009-ben egy korlátozó intézkedések elkerülésére szolgáló rendszerben használta fel az EIH-t, aminek keretében többek között az ENSZ-által jegyzékbe vett Bank Sepah nevében is bonyolítottak le ügyleteket. Az EU által jegyzékbe vett Bank Mellat az EIH egyik anyavállalata.
23.05.2011
51.Onerbank ZAO (más néven: Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minszk, BelaruszBelaruszi székhelyű bank, amelynek tulajdonosa a Bank Refah Kargaran, a Bank Saderat és a Bank Toseeh Saderat Iran.2011.5.23.
52.Aras FarayandeUnit 12, No 35 Kooshesh Street, TehranRészt vett az Iráni Urándúsítócentrifuga-technológiai Vállalat (Iran Centrifuge Technology Company) anyagbeszerzésében.23.05.2011
53.EMKA CompanyAz uránfeltárásért és -kitermelésért felelős, ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó TAMAS leányvállalata.23.05.2011
54.Neda Industrial GroupNo 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, TehranIpari automatizálási vállalat, amely a Natanzban található urándúsító telepen az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Kalaye Electric Company (KEC) számára dolgozott.23.05.2011
55.Neka NovinUnit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált speciális berendezések és anyagok beszerzésében.23.05.2011
56.Noavaran PooyamojNo 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, TehranRészt vesz bizonyos ellenőrzött és az iráni urándúsítási program centrifugáinak gyártásában közvetlenül felhasznált anyagok beszerzésében.23.05.2011
57.Noor Afza Gostar, (más néven: Noor Afzar Gostar)Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods TownshipAz ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) leányvállalata. Részt vesz a nukleáris programban használt berendezések beszerzésében.23.05.2011
58.Pouya ControlNo 2, Sharif Alley, Shariati Street, TehranA vállalat részt vesz az Irán tiltott urándúsítási programjában felhasznált inverterek beszerzésében.23.05.2011
59.Raad Iran (más néven: Raad Automation Company)Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, TehranA vállalat részt vesz az Irán tiltott urándúsítási programjában felhasznált inverterek beszerzésében. A Raad Iran-t ellenőrző rendszerek gyártására és tervezésére hozták létre, és ő felel az inverterek és a programozható logikai kontrollerek eladásáért és beszereléséért.23.05.2011
60.SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)Központ: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan RoadAz Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) leányvállalata; hozzá tartozik az uránátalakító létesítmény, az üzemanyaggyártó üzem és a cirkóniumelőállító üzem.23.05.2011
61.Sun Middle East FZ CompanyA vállalat érzékeny termékeket szerez be az atomreaktorok üzemanyagát biztosító vállalat (Nuclear Reactors Fuel Company – SUREH) számára. A Sun Middle East Iránon kívüli székhellyel rendelkező közvetítők segítségével juttatja el a SUREH-hez a kért termékeket. A Sun Middle East az Iránba szállított termékek esetében hamis végfelhasználói adatokat ad meg a közvetítők számára, így próbálva megkerülni az adott ország vámjogszabályait.23.05.2011
62.Ashtian TabloAshtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, TehranElektromos berendezéseket (váltóberendezéseket) gyártó vállalat, amely részt vett a Fordow-ban (Qom) található, a NAÜ-nek be nem jelentett telep megépítésében.23.05.2011
63.Bals AlmanElektromos berendezéseket (váltóberendezéseket) gyártó vállalat, amely részt vesz a Fordow-ban (Qom) található, a NAÜ-nek be nem jelentett telep megépítésében.23.05.2011
64.Hirbod CoHirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316A vállalat Irán nukleáris és ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjához szánt termékeket és berendezéseket szerzett be az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Kalaye Electric Company (KEC) számára.23.05.2011
65.Iran Transfo15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, TehranTranszformátorokat gyártó vállalat, amely részt vesz a Fordow-ban (Qom) található, a NAÜ-nek be nem jelentett telep megépítésében.23.05.2011
66.Marou Sanat (más néven: Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, TehranBeszerzési vállalat, amely az ENSZ BT 1737. sz. határozata által jegyzékbe vett Mesbah Energy nevében járt el.23.05.2011
67.Paya Parto (más néven: Paya Partov)Az ENSZ BT 1747. sz. határozata szerinti szankciók hatálya alá tartozó, lézerhegesztéssel foglalkozó Novin Energy leányvállalata.23.05.2011
68.Safa Nicu, más néven: „Safa Nicu Sepahan”, „Safanco Company”, „Safa Nicu Afghanistan Company”, „Safa Al-Noor Company”, illetve „Safa Nicu Ltd Company”.— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Iszfahán, Irán
— No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teherán, Irán
— No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Irán
— PO Box 106900, Abu-Dzabi, EAE
— No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afganisztán
— No 137, First floor, Building No. 16, Dzsebel Ali, EAE.
Távközlési vállalat, amely berendezéseket szállított a NAÜ-nek való bejelentés nélkül épült, Fordow-ban (Qom) található telephez.2011.5.23.
69.TaghtiranMérnöki tevékenységet folytató vállalat, amely berendezéseket szállít Irán IR-40 nehézvizes kutatóreaktorához.23.05.2011
70.Pearl Energy Company LtdLevel 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, MalajziaA Pearl Energy Company Ltd. a 2010. júniusi 1929. sz. ENSZ BT-határozat által jegyzékbe vett First East Export Bank (FEEB) kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat. A Pearl Energy Company-t a FEEB azért hozta létre, hogy gazdasági kutatásokat végezzen egy sor globális ipari szereplőről.2011.5.23.
71.Pearl Energy Services, SA15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland;
Cégjegyzékszám: #CH-550.1.058.055-9
A Pearl Energy Services S.A. a Pearl Energy Company Ltd kizárólagos tulajdonában lévő, svájci székhelyű leányvállalat; feladata, hogy finanszírozást és szaktudást biztosítson azon szervezetek számára, amelyek Irán kőolajágazatának szereplőivé kívánnak válni.23.05.2011
72.West Sun Trade GMBHWinterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; Tel.: 0049 40 2270170; Cégjegyzékszám: # HRB45757 (Germany)A Machine Sazi Arak tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló vállalat.23.05.2011
73.MAAA SynergyMalaysiaRészt vesz az iráni vadászgépek alkatrészeinek beszerzésében.23.05.2011
74.Modern Technologies FZC (MTFZC)PO Box 8032, Sharjah, United Arab EmiratesRészt vesz az iráni nukleáris programhoz kapcsolódó alkatrészek beszerzésében.23.05.2011
75.Qualitest FZELevel 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab EmiratesRészt vesz az iráni nukleáris programhoz kapcsolódó alkatrészek beszerzésében.23.05.2011
76.Bonab Research Center (BRC)Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, IranAz AEOI-hez kapcsolódó szerv.23.05.2011
77.Tajhiz Sanat Shayan (TSS)Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, IranRészt vesz az iráni nukleáris programhoz kapcsolódó alkatrészek beszerzésében.23.05.2011
78.Institute of Applied Physics (IAP)Az iráni nukleáris program katonai alkalmazásaival kapcsolatos kutatásokat folytat.23.05.2011
79.Aran Modern Devices (AMD)Az MTFZC hálózathoz kapcsolódó szerv.23.05.2011
80.Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (más néven: Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, IranRészt vesz az iráni rakétaprogram beszerzési tevékenységében.23.05.2011
81.Electronic Components Industries (ECI)Hossain Abad Avenue, Shiraz, IranAz Iran Electronics Industries leányvállalata23.05.2011
82.Shiraz Electronics IndustriesMirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, IranAz Iran Electronics Industries leányvállalata23.05.2011
83.Iran Marine Industrial Company (SADRA)Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, IranA Khatam al-Anbiya Construction Headquarters tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló vállalat.23.05.2011
84.Shahid Beheshti UniversityDaneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, IranA védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium (MODAFL) tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló intézmény. A nukleáris fegyverekkel kapcsolatos tudományos kutatásokat végez.23.05.2011
85.Bonyad Taavon Sepah (más néven: IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, IranAz IRGC Cooperative Foundation néven is ismert Bonyad Taavon Sepah-ot az Iszlám Forradalmi Gárda (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC) parancsnokai hozták létre az IRGC beruházásainak strukturálása érdekében. Az IRGC ellenőrzése alatt áll. A Bonyad Taavon Sepah kuratóriuma kilenc tagból áll, akik közül nyolcan az IRGC-nek is tagjai. Az említett tisztek közé tartozik az IRGC főparancsnoka, aki egyben a kuratórium elnöke, a legfelsőbb vezetőnek az IRGC-hez rendelt képviselője, a Baszidzs parancsnoka, az IRGC szárazföldi erőinek parancsnoka, az IRGC légierejének parancsnoka, az IRGC haditengerészetének parancsnoka, az IRGC információbiztonsági szervezetének vezetője, az IGRC egy vezető beosztású tisztje, aki a fegyveres erők rendes állományának is tagja, valamint az IRGC egy vezető beosztású tisztje, aki egyben a MODAFL alkalmazottja is.23.05.2011
86.Ansar Bank (más néven: Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, IranA Bonyad Taavon Sepah azért hozta létre az Ansar Bankot, hogy pénzügyi és hitelszolgáltatásokat nyújtson az IRGC állományának. Az Ansar Bank kezdetben hitelszövetkezetként működött, és 2009 közepén alakult át önálló bankká, miután erre Irán központi bankjától engedélyt kapott. A korábban Ansar al Mojahedin néven ismert Ansar Bank több, mint 20 éve áll kapcsolatban az IRGC-vel. Az IRGC tagjai az Ansar Bankon keresztül kapták fizetésüket.
Az Ansar Bank emellett speciális előnyökben részesítette az IRGC tagjait, például: kedvezményes árú berendezési tárgyak, ingyenes vagy kedvezményes árú egészségügyi ellátás.
23.05.2011
87.Mehr Bank (más néven: Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)204 Taleghani Ave., Tehran, IranA Mehr Bank a Bonyas Taavon Sepah és az IRGC ellenőrzése alatt áll. A Mehr Bank pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az IRGC számára. Parviz Fattah (született 1961-ben), a Bonyad Taavon Sepah vezetője által adott nyilvános interjú szerint a Bonyad Taavon Sepah a Baszidzs (az IRGC félkatonai szárnya) támogatása érdekében hozta létre a Mehr Bankot.23.05.2011
88.Darya Capital Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Cégjegyzékszám: # HRB94311 (Germany), bejegyzés dátuma: 2005.7.25.Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany;
Cégjegyzékszám: HRB96253, bejegyzés dátuma: 2006.1.30.
A Darya Capital Administration az IRISL Europe GmbH kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat. Ügyvezető igazgatója Mohammad Talai.23.05.2011
89.Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Cégjegyzékszám:# HRA102485 (Germany) bejegyzés dátuma: 2005.8.19.; Telefon: 004940278740Az Ocean Capital Administration és az IRISL Europe tulajdonában lévő vállalat. Az Ocean Capital Administration GmbH és a Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG igazgatója Ahmad Sarkandi.23.05.2011
90.Ocean Capital Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Cégjegyzékszám:# HRB92501 (Germany) bejegyzés dátuma:2005.1.4.; Telefon: 004940278740Az IRISL németországi székhelyű holdingtársasága, amely az IRISL Europe-pal a Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG tulajdonosa. Az Ocean Capital Administration, valamint a Nari Shipping and Chartering ugyanarra a címre van bejelentve Németországban, mint az IRISL Europe GmbH.23.05.2011
91.First Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94311 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
91.a.First Ocean GMBH & Co. KgSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám: # HRA102601 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.9.19. Honlap: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486
IMO-szám 9349576
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
92.Second Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94312 (Németország) , bejegyzés dátuma: 2005.7.21.Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
92.a.Second Ocean GMBH & Co. KgSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA102502 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.24.; E-mail: info@hdslines.com; Honlap: www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734
IMO-szám: 9349588.
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
93.Third Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94313 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.7.21.Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
93.a.Third Ocean GMBH & Co. KgSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA102520 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.29.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486
IMO-szám:9349590
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
94.Fourth Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Cégjegyzékszám:# HRB94314 (Germany), bejegyzés dátuma:2005.7.21.Az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.23.05.2011
94.a.Fourth Ocean GMBH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Cégjegyzékszám:# HRA102600 (Germany), bejegyzés dátuma:2005.9.19.; E-mail cím: smd@irisl.net; Web: www.irisl.net; Tel.: 00494070383392; Tel.: 00982120100488; Fax: 00982120100486Az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.23.05.2011
95.Fifth Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94315 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
95.a.Fifth Ocean GMBH & CO. KGc/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRA102599 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.19.; E-mail: info@hdslines.com; Honlap: www.hdslines.com; Telefon: 00494070383392; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734
IMO-szám: 9349667
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
96.Sixth Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94316 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.7.21.Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
96.a.Sixth Ocean GMBH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA102501 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.24.; E-mail: info@hdslines.com; Honlap: www.hdslines.com; Telefon: 00982126100733; Fax: 00982120100734
IMO-szám: 9349679
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
97.Seventh Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94829 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.19.Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
97.a.Seventh Ocean GMBH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA102655 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.9.26.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486
IMO-szám: 9165786
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
98.Eighth Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94633 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.8.24.Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
98.a.Eighth Ocean GmbH & CO. KGc/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRA102533 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.1.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486
IMO-szám: 9165803
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
99.Ninth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94698 (Németország), bejegyzés dátuma: 2005.9.9.Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
99.a.Ninth Ocean GmbH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA102565 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.9.15.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486
IMO-szám: 9165798
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
100.Tenth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, NémetországAz IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
100.a.Tenth Ocean GmbH & CO. KGc/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRA102679 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.9.27.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486
IMO-szám: 9165815
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
101.Eleventh Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRB94632 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.8.24.Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
101.a.Eleventh Ocean GmbH & CO. KGc/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburg 22087, Németország; Cégjegyzékszám:# HRA102544 (Németország), bejegyzés dátuma:2005.9.9.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 004940302930; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486
IMO-szám 9209324
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
102.Twelfth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Cégjegyzékszám:# HRB94573 (Germany), bejegyzés dátuma:2005.8.18.Az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.23.05.2011
102.a.Twelfth Ocean GmbH & CO. KGc/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Cégjegyzékszám:# HRA102506 (Germany), bejegyzés dátuma:2005.8.25.; E-mail cím: info@hdslines.com; Web: www.hdslines.com; Tel.: 00982126100733; Fax: 00982120100734Az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.23.05.2011
103.Thirteenth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, NémetországAz IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
103.a.Thirteenth Ocean GmbH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA104149 (Németország), bejegyzés dátuma:2006.7.10.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486
IMO-szám: 9328900
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
104.Fourteenth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, GermanyAz IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.23.05.2011
104.a.Fourteenth Ocean GmbH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Cégjegyzékszám:# HRA104174 (Germany), bejegyzés dátuma:2006.7.12.; E-mail cím: smd@irisl.net; Web: www.irisl.net; Tel.: 00982120100488; Fax: 00982120100486Az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.23.05.2011
105.Fifteenth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, NémetországAz IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
105.a.Fifteenth Ocean GmbH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Németország; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Cégjegyzékszám:# HRA104175 (Németország), bejegyzés dátuma:2006.7.12.; E-mail: smd@irisl.net; Honlap: www.irisl.net; Telefon: 00982120100488; Fax: 00982120100486
IMO-szám: 9346536
Az IRISL tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.5.23.
106.Sixteenth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, GermanyAz IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.23.05.2011
106.a.Sixteenth Ocean GmbH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; E-mail cím: smd@irisl.net; Web: www.irisl.net; Tel.: 00982120100488; Fax: 00982120100486Az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.23.05.2011
107.Loweswater LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DAMan-szigeti vállalat, amely hongkongi hajótulajdonos vállalatokat ellenőriz. A hajókat az uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.
A hongkongi vállalatok a következők: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd és New Desire Ltd.
A hajók műszaki üzemeltetését az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Soroush Saramin Asatir (SSA) végzi.
23.05.2011
107.a.Insight World Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-számok: 8309634; 9165827
Az Insight World Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
107.b.Kingdom New Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-számok: 8309622; 9165839
A Kingdom New Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
107.c.Logistic Smart Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-szám: 9209336
A Logistic Smart Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
107.d.Neuman Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-számok: 8309646; 9167253
A Neuman Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
107.e.New Desire LTD15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-számok: 8320183; 9167277
A New Desire LTD egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Loweswater Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
108.Mill Dene LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DAMan-szigeti vállalat, amely hongkongi hajótulajdonos vállalatokat ellenőriz. A hajókat az uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.
Az egyik részvényes Gholamhossein Golpavar, a SAPID ügyvezető igazgatója, az IRISL kereskedelmi igazgatója.
A hongkongi vállalatok a következők: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd és Great Method Ltd.
A hajók műszaki üzemeltetését az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Soroush Saramin Asatir (SSA) végzi.
23.05.2011
108.a.Advance Novel15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-szám: 8320195
Az Advance Novel egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
108.b.Alpha Effort Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-szám 8309608
Az Alpha Effort Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
108.c.Best Precise Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-számok: 8309593; 9051650
A Best Precise Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
108.dConcept Giant Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-számok: 8309658; 9051648
A Concept Giant Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
108.e.Great Method Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-számok: 8309610; 9051636
A Great Method Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Mill Dene Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
109.Shallon LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DAMan-szigeti vállalat, amely hongkongi hajótulajdonos vállalatokat ellenőriz. A hajókat az uniós korlátozó intézkedések hatálya alatt álló Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.
A részvényesek egyike Mohammed Mehdi Rasekh, az IRISL irányítóbizottságának tagja.
A hongkongi vállalatok a következők: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (más néven: Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.
A hajók műszaki üzemeltetését az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Soroush Saramin Asatir (SSA) végzi.
23.05.2011
109.a.Smart Day Holdings Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-szám 8309701
A Smart Day Holdings Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Shallon Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
109.b.System Wise Ltd (más néven: Sysyem Wise Ltd)15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong KongA System Wise Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Shallon Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.23.05.2011
109.c.Trade Treasure15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-szám: 8320157
A Trade Treasure egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Shallon Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
109.d.True Honour Holdings Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-szám: 8320171
A True Honour Holdings Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Shallon Ltd tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
110.Springthorpe LimitedManning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DAMan-szigeti vállalat, amely hongkongi hajótulajdonos vállalatokat ellenőriz. A hajókat a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ. Az egyik részvényes Mohammed Hossein Dajmar, az IRISL ügyvezető igazgatója.
A hongkongi vállalatok a következők: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group és Sino Access Holdings.
A hajók műszaki üzemeltetését az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó Soroush Saramin Asatir (SSA) végzi.
23.05.2011
110.a.New Synergy Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-számok: 8309696; 9167291
A New Synergy Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
110.b.Partner Century Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-szám: 8309684
A Partner Century Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
110.c.Sackville Holdings Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-számok: 8320169; 9167265
A Sackville Holdings Ltd egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
110.dSanford Group15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong KongA Sanford Group egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.23.05.2011
110.e.Sino Access Holdings15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong
IMO-szám: 8309672
A Sino Access Holdings egy hongkongi székhelyű vállalat, amely a Springthorpe Limited tulajdonában van, és amelynek hajóit a Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) üzemelteti, amely átvette az IRISL ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásait és járatait, és korábban az IRISL tulajdonában lévő hajókat használ.2011.5.23.
111.Kerman Shipping Company Ltd143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Málta. C37423, bejegyezve Máltán 2005-ben
IMO-szám: 9209350
A Kerman Shipping Company Ltd az IRISL kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat. Ugyanarra a máltai címre van bejelentve, mint a Woking Shipping Investments Ltd és a tulajdonában lévő vállalatok.2011.5.23.
112.Woking Shipping Investments Ltd143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912, bejegyzés dátuma: 2006A Woking Shipping Investments Ltd az IRISL leányvállalata, továbbá a Shere Shipping Company Limited, a Tongham Shipping Co. Ltd., az Uppercourt Shipping Company Limited és a Vobster Shipping Company tulajdonosa, amelyek mind ugyanarra a máltai címre vannak bejelentve.23.05.2011
112.aShere Shipping Company Limited143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Málta
IMO-szám: 9305192
A Shere Shipping Company Limited az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.2011.5.23.
112.b.Tongham Shipping Co. Ltd143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Málta
IMO-szám: 9305219
A Tongham Shipping Co. Ltd az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.2011.5.23.
112.c.Uppercourt Shipping Company Limited143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Málta
IMO-szám: 9305207
Az Uppercourt Shipping Company Limited az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.2011.5.23.
112.d.Vobster Shipping Company143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Málta
IMO-szám: 9305221
A Vobster Shipping Company az IRISL tulajdonában lévő Woking Shipping Investments Ltd kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat.2011.5.23.
113.Lancelin Shipping Company LtdFortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Ciprus. Cégjegyzékszám:#C133993 (Ciprus), bejegyzés dátuma: 2002
IMO-szám: 9213387
A Lancelin Shipping Company Ltd az IRISL kizárólagos tulajdonában van. A Lancelin Shipping igazgatója Ahmad Sarkandi.2011.5.23.
114.Ashtead Shipping Company LtdCégjegyzékszám: #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of ManAz Ashtead Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejelentett tulajdonosa.
A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.
23.05.2011
115.Byfleet Shipping Company LtdByfleet Shipping Company Ltd - Cégjegyzékszám: #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of ManA Byfleet Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejelentett tulajdonosa.
A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.
23.05.2011
116.Cobham Shipping Company LtdCégjegyzékszám:#108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of ManA Cobham Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejelentett tulajdonosa.
A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.
23.05.2011
117.Dorking Shipping Company LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man
Cégjegyzékszám: #108119C
A Dorking Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejelentett tulajdonosa.
A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.
23.05.2011
118.Effingham Shipping Company LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man
Cégjegyzékszám: #108120C
Az Effingham Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejelentett tulajdonosa.
A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.
23.05.2011
119.Farnham Shipping Company LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man
Cégjegyzékszám: #108146C
A Farnham Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejelentett tulajdonosa.
A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.
23.05.2011
120.Gomshall Shipping Company LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man
Cégjegyzékszám: #111998C
A Gomshall Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejelentett tulajdonosa.
A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.
23.05.2011
121.Horsham Shipping Company LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Man-sziget Horsham Shipping Company Ltd - Cégjegyzékszám: #111999C
IMO-szám: 9323833
A Horsham Shipping Company Ltd az IRISL-nek a Man-szigeten bejegyzett fedőcége. A vállalat az IRISL 100 %-os tulajdonában van és egy, az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó bejelentett tulajdonosa. A vállalat igazgatója Ahmad Sarkandi.2011.5.23.
122.Aria Nikan, (más néven: Pergas Aria Movalled Ltd)Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teherán, 1576935561Beszerzéseket végez az EU által jegyzékbe vett Iráni Urándúsítócentrifuga-technológiai Vállalat (Iran Centrifuge Technology Company – TESA) kereskedelmi osztálya számára. Erőfeszítéseket tett jegyzékbe vett anyagok – például az EU-ból származó termékek – beszerzésére, hogy azokat az iráni nukleáris programban felhasználják.2011.12.1.
123.Bargh Azaraksh; (más néven: Barghe Azerakhsh Sakht)No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Iszfahán.A natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem építése során szerződéses alapon villanyszerelési és csőfektetési munkákat végző vállalat. 2010-ben az ő feladata volt, hogy megtervezze, beszerezze és felszerelje a natanzi üzem elektromos ellenőrző berendezését.2011.12.1.
124.Behineh Trading CoTeherán, IránIránból lőszereket juttatott egy harmadik országba Nigérián keresztül.2011.12.1.
125.Eyvaz TechnicNo 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teherán, Irán.Vákuumos berendezéseket gyárt a natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem számára. 2011-ben nyomásátalakítókkal látta el az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company-t.2011.12.1.
126.FatsaNo 84, Street 20, North Amir Abad, TeheránIrán uránfeldolgozó és nukleárisüzemanyag-előállító vállalata. Az ENSZ által jegyzékbe vett Iráni Atomenergia-szervezet ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
127.Ghani Sazi Uranium Company (más néven: Iran Uranium Enrichment Company)3, Qarqavol Close, 20th Street, TeheránAz ENSZ által jegyzékbe vett TAMAS irányítása alatt áll. Előállítási szerződést kötött az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company-val és az EU által jegyzékbe vett TESA-val.2011.12.1.
128.Iran Pooya más néven: Iran Pouya)Állami tulajdonban lévő vállalat, ő üzemeltette Irán legnagyobb alumíniumsajtolóját, és anyagokat szolgáltatott az IR-1 és IR-2 centrifuga védőburkának gyártásához. A centrifugákban használatos alumíniumhengerek egyik fő előállítója; ügyfele többek között az ENSZ által jegyzékbe vett AEOI és az EU által jegyzékbe vett TESA.2011.12.1.
129.Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teherán 19395-5999Energiaágazati vállalat, amely szerepet játszott a qomi/fordowi urándúsító üzem megépítésében. Egyesült királysági, olasz és spanyol exporttilalom alatt áll.2011.12.1.
130.Karanir (más néven: Moaser, más néven: Tajhiz Sanat)1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teherán.Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.2011.12.1.
131.Khala Afarin ParsUnit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teherán.Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.2011.12.1.
132.MACPAR Makina San Ve TicIstasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, IsztambulMilad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industries Group – SHIG) számára2011.12.1.
133.MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)90, Fathi Shaghaghi Street, Teherán, Irán.Iráni vállalat, amely szerződéses alapon tervezői és mérnöki szolgáltatásokat nyújt az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company számára a teljes nukleárisüzemanyag-cikluson keresztül. Az utóbbi időben berendezéseket szerez be a natanzi urándúsító üzem számára.2011.12.1.
134.Mobin Sanjesh (más néven: FITCO)Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teherán.Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében.2011.12.1.
135.Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited SirketiMilad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industries Group – SHIG) számára2011.12.1.
136.Research Centre for Explosion and Impact (más néven: METFAZ)44, 180th Street West, Teherán, 16539-75751Az EU által jegyzékbe vett Malek Ashtar Egyetem irányítása alá tartozik. Ő felügyeli Irán nukleáris programjának lehetséges katonai vetületéhez kapcsolódó tevékenységeket, amelyek tekintetében Irán nem hajlandó együttműködni a NAÜ-vel.2011.12.1.
137.Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde RoodUnit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Iszfahán, Irán.Építőipari vállalkozás, amely csöveket és kapcsolódó berendezéseket szerelt fel a natanzi urándúsító üzemben. Különösen a centrifugák csőrendszereivel foglalkozik.2011.12.1.
138.Saman Tose'e Asia (SATA)Mérnöki vállalat, amely számos nagyszabású ipari projekt támogatásában vesz részt, például Irán urándúsítási progamjában, ideértve a qomi/fordowi urándúsító üzemben zajló be nem jelentett munkálatokat is.2011.12.1.
139.Samen Industries2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Irán, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225A Khorasan Mettalurgy Industries (az ENSZ BT 1803 (2008) határozatával jegyzékbe véve) fedőneve; az Ammunition Industries Group (AMIG) leányvállalata.2011.12.1.
140.SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teherán; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Iszfahán.Az ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) leányvállalata.2011.12.1.
141.STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.79/2 Tuzla, 34940, Isztambul, TörökországMilad Jafari vezette vállalat. Milad Jafari fedőcégeken keresztül termékeket – főként fémárukat – szolgáltatott az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat ipari csoport (Shahid Hemmat Industrial Group – SHIG) számára2011.12.1.
142.SURENA (más néven: Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)Atomerőmű-építéssel és -felszereléssel foglalkozó vállalat. Az ENSZ által jegyzékbe vett Novin Energy Company ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
143.TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – TeheránAz uniós szankciók hatálya alá tartozó TESA tulajdonában vagy ellenőrzése alatt van. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok előállításában.2011.12.1.
144.Test TafsirNo 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teherán, Irán.A natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzem számára speciális UF6-konténereket gyártó és szolgáltató vállalat.2011.12.1.
145.Tosse Silooha (más néven: Tosseh Jahad E Silo)Részvétel Irán nukleáris programjában a natanzi és a qomi/fordowi urándúsító üzemben.2011.12.1.
146.Yarsanat (más néven: Yar Sanat, más néven: Yarestan Vacuumi)No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teherán; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teherán.Az ENSZ által jegyzékbe vett Kalaye Electric Company beszerző vállalata. Részt vesz az iráni nukleáris programban közvetlenül felhasznált berendezések és anyagok beszerzésében. Vákuumos berendezéseket és nyomásátalakítókat kísérelt meg beszerezni.2011.12.1.
147.Oil Turbo Compressor Company (OTC)No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teherán, IránAz EU által jegyzékbe vett Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (más néven: Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) kapcsolt vállalata2011.12.1.
148.Yas AirMehrabad Airport, TeheránAz uniós és ENSZ-szankciók hatálya alá tartozó Pars Aviation Service Company új neve. 2011-ben a Yas Air Cargo Airlines egyik Iránból Szíriába tartó repülőgépét Törökországban átvizsgálták, és kiderült, hogy hagyományos fegyvereket szállítottak rajta.2011.12.1.
149.E-Sail, más néven: E-Sail Shipping Company, más néven: Rice ShippingSuite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Sanghaj, KínaAz uniós szankciók hatálya alá tartozó Santexlines (más néven: IRISL China Shipping Company Limited) új nevei. Az IRISL nevében jár el. Az EU által jegyzékbe vett SAPID nevében jár el Kínában és IRISL-hajókat ad bérbe más vállalatok számára.2011.12.1.
150.IRISL Maritime Training InstituteNo115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teherán, IránAz IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezet.2011.12.1.
151.Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)Schottweg 7, 22087 Hamburg, Németország.A HTTS uniós szankciók hatálya alá tartozó fedőcége.2011.12.1.
152.Khaybar Company16th Kilometre Old Karaj Road Teherán / Irán - Irányítószám: 13861-15383Az IRISL leányvállalata; feladata, hogy részeire bontott hajókat biztosítson.2011.12.1.
153.Kish Shipping Line Manning CompanySanaei Street Kish Island, Irán.Az IRISL leányvállalata; feladata a legénység felvétele és a személyzeti állomány irányítása.2011.12.1.
154.Boustead Shipping Agencies Sdn BhdSuite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, MalajziaAz IRISL nevében eljáró társaság. A Boustead Shipping Agencies több olyan ügyletet is lebonyolított, amelyet az IRISL vagy az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek kezdeményeztek.2011.12.1.
155.Diamond Shipping Services (DSS)5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandria, EgyiptomAz IRISL nevében eljáró társaság. A Diamond Shipping Services több olyan ügyletet is lebonyolított, illetve több olyan ügyletből is részesedett, amelyet az IRISL vagy az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek kezdeményeztek.2011.12.1.
156.Good Luck Shipping CompanyP.O. BOX 5562, DubaiAz IRISL nevében eljáró társaság. A Good Luck Shipping Company az uniós szankciók hatálya és bírósági felszámolás alatt álló Oasis Freight Company (más néven: Great Ocean Shipping Services) utódjaként jött létre. A Good Luck Shipping hamis fuvarokmányokat állított ki az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek számára. Az Egyesült Arab Emírségekben az EU által jegyzékbe vett HDSL és SAPID nevében jár el. 2011 júniusában hozták létre, hogy a szankciók következtében a Great Ocean Shipping Services és a Pacific Shipping helyébe lépjen.2011.12.1.
157.Ocean Express Agencies Private LimitedOcean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sind, PakisztánAz IRISL nevében eljáró társaság. Az Ocean Express Agencies Private Limited a szankciók kikerülése végett az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek által használt fuvarokmányokat használt fel.2011.12.1.
158.OTS Steinweg AgencySteinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 IsztambulAz IRISL nevében eljáró társaság. Az OTS Steinweg Agency ügyleteket bonyolított le az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek nevében, részt vett egyes, az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő fedőcégek létrehozásában, továbbá hajóbeszerzésekben vett részt az IRISL, illetve az annak tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő szervezetek számára.2011.12.1.
159.Universal Transportation Limitation Utl21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 ThaiföldAz IRISL nevében eljáró társaság. Az Universal Transportation Limited (UTL) hamis fuvarokmányokat állított ki az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt lévő egyik fedőcég számára, és ügyleteket bonyolított le az IRISL nevében.2011.12.1.
160.Walship SACité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, AlgériaAz IRISL nevében eljáró társaság. A Walship SA tranzakciókat hajtott végre az IRISL nevében annak ügyfelei javára, fuvarokmányokat és számlákat bocsátott ki az IRISL egyik fedőcégének a nevére, illetve olyan ügyfelek felkutatásával foglalkozott, akik saját nevükben, de az IRISL vagy annak tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetek kizárólagos hasznára üzleti kapcsolatot létesítenének.2011.12.1.
161.Acena Shipping Company LimitedCím: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol
IMO-számok: 9213399; 9193185
Az Acena Shipping Company Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.2011.12.1.
162.Alpha Kara Navigation Limited171, Old Bakery Street, Valletta – Cégjegyzékszám: C 39359Az Alpha Kara Navigation Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az EU által jegyzékbe vett Darya Capital Administration GMBH leányvállalata. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.2011.12.1.
163.Alpha Nari Navigation Limited143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta
Cégjegyzékszám: C 38079
Az Alpha Nari Navigation Limited az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.2011.12.1.
164.Aspasis Marine CorporationCím: 107 Falcon House, DoubaïInvestment Park, Po Box 361025 DubaiAz Aspasis Marine Corporation az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.2011.12.1.
165.Atlantic IntermodalAz IRISL képviseletét ellátó Pacific Shipping tulajdonában van. Pénzügyi segítséget nyújtott az IRISL lefoglalt hajóinak kiváltásához, illetve új szállítótartályok beszerzéséhez.2011.12.1.
166.Avrasya Container Shipping LinesAz IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég.2011.12.1.
167.Azores Shipping Company, más néven: Azores Shipping FZE LLCPO Box 5232, Fujairah, EAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, DubaiMoghddami Fard ellenőrzése alatt álló vállalat. Szolgáltatásokat nyújt az IRISL leányvállalatának, az EU által jegyzékbe vett Valfajre Shipping Company-nak. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló hajó tulajdonosa. A vállalat igazgatója Moghddami Fard.2011.12.1.
168.Beta Kara Navigation LtdCím: 171, Old Bakery Street, Valletta
Cégjegyzékszám: C 39354
A Beta Kara Navigation Ltd az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló fedőcég. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő több hajó bejegyzett tulajdonosa.2011.12.1.
169.Bis Maritime LimitedIMO-szám: 0099501A Bis Maritime Limited az IRISL Barbadoson bejegyzett fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa. Gholam Hossein Golparvar a vállalat egyik igazgatója.2011.12.1.
170.Brait Holding SA2011 augusztusában jegyezték be a Marshall-szigeteken Cégjegyzékszám: 46270Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
171.Bright Jyoti ShippingAz IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
172.Bright Ship FZCSaif zone, DubaiAz IRISL fedőcége, melyet az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó megvásárlására és pénzeszközöknek az IRISL részére történő folyósítására használtak.2011.12.1.
173.Bright-Nord GmbH und Co. KGKattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, NémetországAz IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.2011.12.1.
174.CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd15 New Bridge Road, Rocha House, Szingapúr 059385Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
175.Chaplet Shipping LimitedDieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta Cégjegyzékszám:Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.2011.12.1.
176.Cosy-East GmbH und Co. KGKattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, NémetországAz IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.2011.12.1.
177.Crystal Shipping FZEDubai, EAEAz IRISL képviseletét ellátó Pacific Shipping tulajdonában van. Moghddami Fard alapította 2010-ben az IRISL EU általi jegyzékbe vételének kikerülésére irányuló erőfeszítések részeként. 2010 decemberében az IRISL lefoglalt hajóinak a kiváltására szolgáló pénzeszközök folyósítására és az IRISL közreműködésének álcázására használták.2011.12.1.
178.Damalis Marine CorporationAz IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.2011.12.1.
179.Delta Kara Navigation Ltd171, Old Bakery Street, Valletta
Cégjegyzékszám: C 39357
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.2011.12.1.
180.Delta Nari Navigation Ltd143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta
Cégjegyzékszám: C 38077
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.2011.12.1.
181.Elbrus LtdManning House - 21 Bucks Road - Douglas - Man-sziget - IM1 3DAAz IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló holdingtársaság, amely az IRISL Man-szigeten bejegyzett fedőcégeit gyűjti egybe.2011.12.1.
182.Elcho Holding Ltd2011 augusztusában jegyezték be a Marshall-szigeteken – Cégjegyzékszám: 46041Az IRISL Marshall-szigeteken bejegyzett fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
183.Elegant Target Development LimitedRoom 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8320195
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat. Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.2011.12.1.
184.Epsilon Nari Navigation Ltd143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta
Cégjegyzékszám: C 38082
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
185.Eta Nari Navigation Ltd171, Old Bakery Street, Valletta
Cégjegyzékszám: C 38067
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
186.Eternal Expert Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, HongkongAz IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.2011.12.1.
187.Fairway Shipping83 Victoria Street, London, SW1H OHWAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. A Fairway Shipping igazgatója Haji Pajand.2011.12.1.
188.Fasirus Marine CorporationAz IRISL fedőcége Barbadoson. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.2011.12.1.
189.Galliot Maritime IncorporationAz IRISL fedőcége Barbadoson. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa.2011.12.1.
190.Gamma Kara Navigation Ltd171, Old Bakery Street, Valletta
Cégjegyzékszám: C 39355
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
191.Giant King LimitedRoom 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8309593
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
192.Golden Charter Development Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8309610
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
193.Golden Summit Investments Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8309622
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
194.Golden Wagon Development Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
IMO-szám: 8309634
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
195.Grand Trinity Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8309658
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
196.Great Equity Investments Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8320121
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
197.Great Ocean Shipping Services (GOSS)Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman FreeTrade Zone, Ajman, EAEA vállalat révén fedőcégeket alapítottak az IRISL részére az Egyesült Arab Emírségekben, köztük a Good Luck Shipping céget. A vállalat ügyvezető igazgatója Moghddami Fard.2011.12.1.
198.Great Prospect International Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8309646
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
199.Great-West GmbH und Co. KGKattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, NémetországAz IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.2011.12.1.
200.Happy-Süd GmbH und Co. KGKattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, NémetországAz IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.2011.12.1.
201.Harvest Supreme Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8320183
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
202.Harzaru ShippingA hajó IMO-száma: 7027899Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
203.Heliotrope Shipping LimitedDieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 45613
A hajó IMO-száma: 9270646
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
204.Helix Shipping LimitedDieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 45618
A hajó IMO-száma: 9346548
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
205.Hong Tu Logistics Private Limited149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Szingapúr 188425Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló vállalat.2011.12.1.
206.Ifold Shipping Company LimitedDieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38190
IMO-szám: 9386500
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
207.Indus Maritime Incorporation47st Bella Vista /Aquilino de la Guardia, Panamaváros, Panama
IMO-szám: 9283007
Az IRISL fedőcége Panamában. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
208.Iota Nari Navigation Limited143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta
Cégjegyzékszám: C 38076
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
209.ISIM Amin Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 40069Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
210.ISIM Atr Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34477Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
211.ISIM Olive Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34479Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
212.ISIM SAT Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34476Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
213.ISIM Sea Chariot Ltd147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 45153Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
214.ISIM Sea Crescent Ltd147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 45152Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
215.ISIM Sinin Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 41660Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
216.ISIM Taj Mahal Ltd147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 37437
A hajó IMO-száma: 9274941
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
217.ISIM Tour Company Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valletta - Cégjegyzékszám: C 34478
A hajó IMO-száma: 9364112
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
218.Jackman Shipping CompanyDieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta - Cégjegyzékszám: C 38183
A hajó IMO-száma: 9387786
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
219.Kalan Kish Shipping Company LtdAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
220.Kappa Nari Navigation Ltd143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta
Cégjegyzékszám: C 38066.
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
221.Kaveri Maritime IncorporationPanama
Cégjegyzékszám: 5586832
IMO-szám: 9284154
Az IRISL fedőcége Panamában, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
222.Kaveri Shipping LlcAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
223.Key Charter Development Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, HongkongAz IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.2011.12.1.
224.King Prosper Investments Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8320169
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
225.Kingswood Shipping Company Limited171, Old Bakery Street, Valletta
IMO-szám: 9387798
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
226.Lambda Nari Navigation Limited143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta
Cégjegyzékszám: C 38064
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
227.Lancing Shipping Company limitedCím: 143/1 Tower Road, Sliema - Cégjegyzékszám: C 38181
A hajó IMO-száma: 9387803
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
228.Magna Carta LimitedAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
229.Malship Shipping AgencyCégjegyzékszám: C 43447.Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
230.Master Supreme International Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8320133
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
231.Melodious Maritime Incorporation47st Bella Vista /Aquilino de la Guardia, Panamaváros, Panama
IMO-szám: 9284142
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
232.Metro Supreme International Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8309672
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.
2011.12.1.
233.Midhurst Shipping Company Limited (Málta)A vállalat Hassan Djalilzaden birtokában van. Cégjegyzékszám: C38182
A hajó IMO-száma: 9387815
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
234.Modality LtdCégjegyzékszám: C 49549Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
235.Modern Elegant Development Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8309701
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
236.Morison Menon Chartered Accountant204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
237.Mount Everest Maritime IncorporationCégjegyzékszám: 5586846
IMO-szám: 9283019
Az IRISL fedőcége. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
238.Narmada ShippingAghadir Building, room 306, Dubai, EAEAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
239.Newhaven Shipping Company LimitedA hajó IMO-száma: 9405930Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
240.NHL Basic Ltd.Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, NémetországAz IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.2011.12.1.
241.NHL Nordland GmbHKattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, NémetországAz IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.
2011.12.1.
242.Oxted Shipping Company LimitedDieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38783
A hajó IMO-száma: 9405942
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
243.Pacific Shipping206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAEAz IRISL nevében jár el a Közel-Keleten. Ügyvezető igazgatója Mohammad Moghaddami Fard. 2010 októberében fedőcégek létesítésére használták fel. A szankciók kikerülése végett az új cégek nevére állítottak ki szállítóleveleket. A vállalat továbbra is részt vesz az IRISL hajószállítmányainak szervezésében.2011.12.1.
244.Petworth Shipping Company LimitedDieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38781
A hajó IMO-száma: 9405954
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
245.Prosper Basic GmbHKattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, NémetországAz IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.2011.12.1.
246.Prosper Metro Investments Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8320145
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
247.Reigate Shipping CompanylimitedDieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Málta – Cégjegyzékszám: C 38782
A hajó IMO-száma: 9405978
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
248.Rishi Maritime IncorporationCégjegyzékszám: 5586850Az IRISL fedőcége Panamában, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
249.Seibow Logistics Limited (más néven: Seibow Limited)111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong
Cégjegyzékszám: 92630
Az IRISL fedőcége Hongkongban, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
250.Shine Star LimitedAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
251.Silver Universe International Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8320157
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
252.Sinose Maritime200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Szingapúr 188980Az IRISL központi irodája Szingapúrban, és az Asia Marine Network kizárólagos képviselőjeként működik. A HDSL nevében jár el Szingapúrban.2011.12.1.
253.Sparkle Brilliant Development LimitedRoom 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong
A hajó IMO-száma: 8320171
Az IRISL tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa
2011.12.1.
254.Statira Maritime IncorporationAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
256.Tamalaris Consolidated LtdP.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Brit Virgin-szigetekAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
257.TEU Feeder Limited143/1 Tower Road, Sliema – Cégjegyzékszám: C44939Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
258.Theta Nari Navigation143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta
Cégjegyzékszám: C 38070
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
259.Top Glacier Company LimitedAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
260.Top Prestige Trading LimitedAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
261.Tulip Shipping IncAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
262.Western Surge Shipping Companylimited (Ciprus)Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
263.Wise Ling Shipping Company LimitedAz IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll. Az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában lévő hajó tulajdonosa2011.12.1.
264.Zeta Neri Navigation143 Tower Road - 1604 Sliema, Málta
Cégjegyzékszám: C 38069
Az IRISL fedőcége, amely az IRISL vagy valamely ahhoz kapcsolódó vállalat tulajdonában van vagy ellenőrzése alatt áll.2011.12.1.
265.Central Bank of Iran – Iráni Központi Bank (más néven: Central Bank of the Islamic Republic of Iran – Az Iráni Iszlám Köztársaság Központi Bankja)Postacím: Mirdamad Blvd., NO.144, Tehran, Islamic Republic of IranP.O. Box: 15875 / 7177 (Teherán, Irán)Tel.: +98 21 299 51 (telefonközpont)Kábelcím: MARKAZBANKTelex: 216 219-22MZBK IR SWIFT kód: BMJIIRTHHonlap: http://www.cbi.irE-mail cím: G.SecDept@cbi.irRészvétel a szankciók megkerülését célzó tevékenységekben.23.1.2012
266.Bank TejaratPostacím: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran (Teherán, Irán)Tel.: 88826690Tlx.: 226641 TJTA IR.Fax: 88893641Honlap: http://www.tejaratbank.irA Bank Tejarat állami tulajdonban van, és közvetlenül előmozdította Irán nukleáris erőfeszítéseit; például 2011-ben azzal segítette az ENSZ által jegyzékbe vett iráni atomenergia-szervezetnek (AEOI) uránoxid-keverék (U3O8, „yellowcake”) beszerzésére irányuló erőfeszítéseit, hogy megkönnyítette több tízmillió dollár e célú mozgatását. Az AEOI a nukleáris technológia területével kapcsolatos kutatásokkal és fejlesztésekkel foglalkozó fő iráni szervezet, amely a hasadóanyagok előállításával kapcsolatos programokat is irányítja.
A Bank Tejarat továbbá segítséget nyújtott jegyzékbe vett iráni bankoknak a nemzetközi szankciók megkerüléséhez, például közreműködött az ENSZ által jegyzékbe vett Shahid Hemmat Industrial Group fedőcégeinek részvételével zajló ügyletekben.
Az elmúlt néhány évben pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott az EU által jegyzékbe vett Mellat Bank és az iráni exportfejlesztési bank (Export Development Bank of Iran, EDBI) számára, és ezáltal az Iszlám Forrdalmi Gárda, az ENSZ által jegyzékbe vett védelmi iparágak szervezete (Defense Industries Organisation) és az ENSZ által jegyzékbe vett MODAFL leányvállalatainak és alárendelt szervezeteinek a tevékenységeit is támogatta.
23.1.2012
267.Tidewater (más néven: Tidewater Middle East Co.)Postacím: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran (Teherán, Irán)Az IRGC tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.23.1.2012
268.Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (más néven: T.E.M. Co.)Postacím: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran (Teherán, Irán)A jegyzékbe vett Iran Aircraft Industries (IACI) által titkos beszerzési tevékenységhez használt fedőcég.23.1.2012
269.Sad Export Import Company (más néven: SAD Import & Export Company)Postacím: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran
P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran (Teherán, Irán)
A jegyzékbe vett Defence Industries Organization (DIO) által használt fedőcég. Részt vesz a Szíriába irányuló fegyverszállításokban. A vállalat részt vett a Moncsegorszk fedélzetén zajló illegális fegyverszállításban is.23.1.2012
270.RosmachinPostacím: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran
P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran (Teherán, Irán)
A Sad Export Import Company fedőcége. Részt vett a Moncsegorszk fedélzetén zajló illegális fegyverszállításban.23.1.2012
271.Behnam Sahriyari Trading CompanyPostacím: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran (Teherán, Irán)2007 májusában két konténernyi különböző típusú lőfegyvert küldött Iránból Szíriába, megsértve ezzel az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat 5. pontjában foglaltakat.23.1.2012
272.BIIS Maritime LimitedPostacím: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta (Málta)A jegyzékbe vett Irano Hind tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.23.1.2012
273.Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (más néven: Khazar Sea Shipping Lines vagy Darya-ye Khazar Shipping Company vagy Khazar Shipping Co. vagy KSSL vagy Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. vagy Darya-e-khazar shipping Co.)Postacím: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran (Irán)No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran (Irán)Az IRISL tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.23.1.2012

( 1 ) HL L 195., 2010.7.27., 39. o.

( 2 ) HL L 103., 2007.4.20., 1. o.

( 3 ) HL L 61., 2007.2.28., 49. o.

( 4 ) HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

( 5 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 6 ) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

( 7 ) HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

( 8 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 9 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

( 10 ) HL L 345., 2002.12.19., 1. o.

( 11 ) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

( 12 ) HL L 9., 2003.1.15., 3. o.

( 13 ) HL L 345., 2006.12.8., 1. o.

( 14 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.

( 15 ) HL L 82., 1997.3.22., 1. o.

( 16 ) HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

( 17 ) HL L 88., 2007.3.29., 58. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R0961 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R0961&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R0961-20120124 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R0961-20120124&locale=hu

Tartalomjegyzék