32007R0423[1]

A Tanács 423/2007/EK rendelete ( 2007. április 19. ) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS 423/2007/EK RENDELETE

(2007. április 19.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. február 27-i 2007/140/KKBP tanácsi közös álláspontra ( 1 ),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

2006. december 23-án az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa elfogadta az 1737 (2006) sz. határozatát ("az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat"), amely kimondja, hogy Iránnak haladéktalanul fel kell függesztenie minden dúsítási, újrafeldolgozó, valamint nehézvízzel kapcsolatos tevékenységét és foganatosítania kell a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Kormányzótanácsa által előírt lépéseket, amelyeket az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa lényegesnek ítél az Irán nukleáris programjának kizárólag békés célja iránti bizalom elnyeréséhez. Annak érdekében, hogy Iránt meggyőzzék e kötelező érvényű határozat betartásáról, az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa úgy határozott, hogy valamennyi ENSZ-tagállamnak korlátozó intézkedéseket kell életbe léptetnie.

(2)

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozattal összhangban a 2007/140/KKBP közös álláspont Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket ír elő. Ezek az intézkedések korlátozzák az olyan áruk és technológia kivitelét és behozatalát, amelyek elősegíthetik Irán dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeit vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését; tiltják az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását; tiltják az ezen árukhoz és technológiához kapcsolódó befektetést, tiltják a megfelelő áruk és technológia Iránból való beszerzését, valamint befagyasztják azon személyek, jogalanyok és szervek pénzeszközeit és gazdasági forrásait, akik e tevékenységekben vagy fejlesztésekben részt vesznek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy azokat támogatják.

(3)

Ezen intézkedések az Európai Közösséget létrehozó Szerződés hatálya alá tartoznak, ezért - különösen annak biztosítása érdekében, hogy azokat valamennyi tagállam gazdasági szereplői egységesen alkalmazzák - végrehajtásukhoz a Közösség tekintetében közösségi jogi aktust kell elfogadni.

(4)

E rendelet eltérést alkalmaz a hatályos, a harmadik országokba irányuló exportra és az onnan származó importra egységes szabályokat megállapító jogszabályoktól, különösen a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i 1334/2000/EK rendelettől ( 2 ), amennyiben e rendelet ugyanazon árukra és technológiára vonatkozik.

(5)

A kellő gyorsaság érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy közzétegye a tiltott árukat és technológiát tartalmazó listát és annak a szankcióbizottság vagy az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa által elfogadott módosításait, valamint hogy módosíthassa azon személyek, jogalanyok és szervezetek listáját, akiknek pénzeszközeit és gazdasági forrásait az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által meghozott határozatok alapján be kell fagyasztani.

(6)

Ami a rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett lista meghatározását és módosítását illeti, a Tanácsnak magának kell gyakorolnia a megfelelő végrehajtási hatásköröket az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat célkitűzéseire tekintettel, nevezetesen, hogy korlátozzák Iránt abban, hogy az atom- és rakétaprogramja támogatása érdekében érzékeny technológiákat fejlesszen ki, valamint hogy korlátozzák az ezen programokat támogató személyeknek és jogalanyoknak az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységeit.

(7)

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kizárólag e rendelet alkalmazásában a következő fogalmak alkalmazandók:

a) "szankcióbizottság": az 1737 (2006) Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsának az ENSZ BT-határozat 18. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

b) "technikai segítségnyújtás": bármely javítással, fejlesztéssel, gyártással, összeszereléssel, vizsgálattal, karbantartással vagy bármilyen egyéb technikai szolgáltatással kapcsolatos technikai támogatás, amely különböző formákat ölthet, úgy mint oktatás, tanácsadás, képzés, munkaismeretek vagy készségek átadása vagy tanácsadási szolgáltatások; köztük a segítségnyújtás szóbeli formái is;

c) az" áruk" kifejezés cikkeket, anyagokat és felszerelést foglal magában;

d) a "technológia"kifejezés a szoftvert foglalja magában;

e) "befektetés": vállalkozásokban való részesedésszerzés vagy annak kiterjesztése, ideértve e vállalkozások teljes körű megszerzését, valamint részvények és résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését;

f) "közvetítői szolgáltatás": olyan személyek, jogalanyok és társulások tevékenységei, akik az áruk és a technológia megvásárlása, eladása vagy átadásának megszervezése, vagy áruk és technológia átadását magában foglaló ügyletekre vonatkozó tárgyalások folytatása vagy ilyen ügyletek megszervezése révén közvetítőként lépnek fel;

g) "pénzeszközök": bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem korlátozva azokra - az alábbiakat:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, intézvény, pénzes utalvány és bármilyen egyéb fizetőeszköz;

ii. pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóslevelek;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközök kamatai, osztaléka vagy egyéb jövedelmei, vagy az azokból származó vagy azok által képzett tőkenyereség;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzalapokban vagy pénzügyi forrásokban való érdekeltséget bizonyító okmányok;

h) "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, a hozzájuk való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek bármilyen módon történő megakadályozása, amely következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdona, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfolió-kezelést is beleértve;

i) "gazdasági források": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszközök, amelyek nem minősülnek pénzeszköznek, de felhasználhatóak pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

j) "gazdasági források befagyasztása": a gazdasági források pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve - nem kizárólagosan - azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;

k) "a Közösség területe": a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is;

l) "szerződés vagy ügylet": bármely ügylet bármilyen formában, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a "szerződés" magában foglal minden garanciát, nevezetesen pénzügyi és viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

m) "követelés": bármely kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű követelés, mint például beszámítási követelés vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés, különösen garancia, nevezetesen pénzügyi vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti bármilyen követelés;

n) "iráni személy, jogalany vagy szervezet":

i. az iráni állam vagy annak bármely hatósága;

ii. bármely, iráni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

iii. bármely jogi személy, jogalany vagy szervezet, amelynek székhelye Iránban található;

iv. bármely jogi személy, jogalany vagy szervezet, amely közvetlenül vagy közvetve a fent említett természetes vagy jogi személyek közül egy van több ellenőrzése alatt áll.

2. cikk

(1) Tilos:

a) az alábbi áruk és technológia közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele - függetlenül attól, hogy azok a Közösségből származnak-e - bármilyen iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra:

i. a Nukleáris Szállítók Csoportja és a rakétatechnológia-ellenőrzési rendszer listáin szereplő valamennyi áru és technológia. Ezen áruk és technológia listáját az I. melléklet tartalmazza;

ii. olyan egyéb áruk és technológia, amelyeket a szankcióbizottság vagy az Egyesült Nemzetek Szövetsége Biztonsági Tanácsa úgy határozott meg, mint amelyek elősegíthetik Irán dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeit, vagy atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését. Ezen áruk és technológia listáját szintén az I. melléklet tartalmazza;

iii. a dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységekhez, az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztéséhez, valamint olyan más területeken folytatott tevékenységekhez felhasználható egyéb áruk és technológiák, amelyekkel kapcsolatban a NAÜ aggodalmát fejezte ki vagy amelyeket nyitott kérdésként jelölt meg. Ezen áruk és technológiák listáját az IA. melléklet tartalmazza;

b) az olyan tevékenységekben folytatott tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) Az I. melléklet nem tartalmazza az Európai Unió közös katonai listáján ( 3 ) szereplő árukat és technológiákat.

3. cikk

(1) Előzetesen engedélyeztetni kell a II. mellékletben felsorolt áruk és technológia közvetlenül vagy közvetve bármilyen iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra történő értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét, függetlenül attól, hogy ezen áruk és technológia a Közösségből származnak-e.

(1a) Minden, az e rendelet alapján engedélyköteles kivitelre a vonatkozó engedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai adják ki, összhangban a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikkében meghatározott részletes szabályokkal ( 4 ). Az engedély az Unió egész területére érvényes.

(2) A II. melléklet tartalmazza az I. mellékletben nem szereplő olyan árukat és technológiát, amelyek elősegíthetik a dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységeket, az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését vagy olyan más kérdésekkel kapcsolatban folytatott tevékenységeket, amelyeket illetően a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) aggodalmát fejezte ki, vagy amelyeket megoldatlan kérdésnek minősített.

(3) Az exportőrök a kiviteliengedély-kérelemhez szükséges minden vonatkozó információt kötelesek megadni a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére.

(4) A tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai nem engedélyezik a II. mellékletben szereplő áruk és technológia értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét, ha megállapítják, hogy az értékesítés, szállítás, átadás vagy kivitel elősegítené az alábbi tevékenységek egyikét:

a) Irán dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek célba juttatására alkalmas rendszerek Irán részéről történő kifejlesztése; vagy,

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

(5) A tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai a (4) bekezdésben meghatározott feltételek mellett megsemmisíthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az általuk már megadott kiviteli engedélyt.

(6) Amennyiben az engedély iránti kérelmet elutasítják, vagy a (4) bekezdésnek megfelelően megsemmisítenek, felfüggesztenek, lényegesen korlátoznak vagy visszavonnak egy engedélyt, a tagállamok értesítik erről a többi tagállamot és a Bizottságot, és megosztják velük a releváns információkat, betartva egyúttal a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendeletnek az ilyen információ bizalmasságára vonatkozó rendelkezéseit ( 5 ).

(7) Mielőtt egy tagállam megadna egy kiviteli engedélyt, amelynek megadását más tagállam vagy tagállamok lényegében ugyanolyan ügyletre vonatkozóan a (4) bekezdéssel összhangban megtagadták, és amelynek tekintetében a megtagadás még mindig érvényes, az (5) és (6) bekezdésekben előírtaknak megfelelően konzultál azon tagállammal vagy tagállamokkal, amelyek az engedély megadását megtagadták. Ha e konzultációkat követően az érintett tagállam mégis úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, úgy erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, és a döntése indokolásakor megad minden releváns információt.

4. cikk

Tilos az I. és az IA. mellékletben felsorolt áruk és technológia Iránból történő vásárlása, behozatala vagy szállítása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Iránból származik-e vagy sem.

4a. cikk

Az I. és az IA. mellékletben felsorolt áruk és technológia átadásának megakadályozása érdekében az Iráni Légi Teherszállítási Társaság (Iran Air Cargo) és az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (Islamic Republic of Iran Shipping Line) tulajdonában lévő vagy általuk ellenőrzött teherszállító légi járművek és hajók kötelesek az érintett tagállam vámhatósága számára az érkezést vagy az indulást megelőzően információval szolgálni a Közösségbe behozott vagy onnan kivitt minden árura vonatkozóan.

Az érkezést vagy az indulást megelőző adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségre - különösen a betartandó határidőket és a bekérendő adatokat illetően - a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. április 13-i 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 6 ) a beléptetési és kiléptetési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, valamint a vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezéseiben, és a 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 18-i 1875/2006/EK bizottsági rendeletben ( 7 ) meghatározott releváns szabályok érvényesek.

Emellett az Iráni Légi Teherszállítási Társaság (Iran Air Cargo) és az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (Islamic Republic of Iran Shipping Line) vagy képviselőik kötelesek nyilatkozni arról, hogy ezen árukra alkalmazandó-e az 1334/2000/EK rendelet vagy e rendelet, és amennyiben exportengedély szükséges hozzájuk, meg kell adniuk az árukra vonatkozóan kiállított exportengedély jellemzőit.

A beléptetési és kiléptetési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot és az e cikkben említett további kötelező elemeket 2010. december 31-ig írott formában, kereskedelmi, kikötői vagy szállítási adatok felhasználásával lehet benyújtani, amennyiben ezen adatok tartalmazzák a szükséges részletességű információt.

2011. január 1-jétől az e cikkben említett további kötelező elemeket vagy írásban, vagy az adott esetnek megfelelően a beléptetési és kiléptetési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok útján kell benyújtani.

5. cikk

(1) Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás bármilyen iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b) az I. és az IA. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával, illetve az I. és az IA. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás nyújtása bármilyen iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

c) az Európai Unió közös katonai listáján vagy az I. és az IA. mellékletben felsorolt áruk és technológia előállításával foglalkozó iráni vállalkozásokba való befektetés;

d) az I. és az IA. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, beszerzésével, szállításával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást - bármely iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

e) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) - d) pontban említett tilalmak megkerülése.

(2) A következők szolgáltatásához:

a) közvetlenül vagy közvetetten bármely iráni személynek, jogalanynak vagy szervnek, illetve Iránban történő felhasználás céljából olyan technikai segítség vagy közvetítői szolgáltatás, amely a II. mellékletben meghatározott árukkal és technológiával, valamint az ezen áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos;

b) az II. mellékletben felsorolt áruk és technológia előállításával foglalkozó iráni vállalkozásokba való befektetés;

c) a II. mellékletben említett árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás - beleértve különösen az említett cikkek értékesítésével, beszerzésével, szállításával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosításokat - bármely iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának engedélye szükséges.

(3) A tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai a (2) bekezdésben említett ügyleteket nem engedélyezik, amennyiben megállapítják, hogy azok hozzájárulnának az alábbi tevékenységek egyikéhez:

a) Irán dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységei;

b) atomfegyverek célba juttatására alkalmas rendszerek Irán általi történő kifejlesztése, vagy

c) egyéb, a NAÜ által aggodalmat keltőnek vagy megoldatlannak minősített kérdésekhez kapcsolódó tevékenységek Irán általi folytatása.

6. cikk

A tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik a 2. cikkben vagy az 5. cikk (1) bekezdésében említett árukkal és technológiával, segítségnyújtással, befektetéssel vagy közvetítői szolgáltatással kapcsolatos ügyleteket, amennyiben a szankcióbizottság előzetesen és eseti alapon megállapította, hogy az ügylet egyértelműen nem járulna hozzá sem az Irán atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó nukleáris tevékenységeit támogató technológiák fejlesztéséhez, sem az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztéséhez, beleértve azokat az eseteket is, amikor ezen áruk és technológia, segítségnyújtás, befektetés vagy közvetítői szolgáltatások élelmezési, mezőgazdasági, orvosi vagy egyéb humanitárius célokat szolgálnak, feltéve hogy:

a) az áruk vagy technológia szállításáról, illetve a segítségnyújtásról szóló szerződés megfelelő biztosítékokat tartalmaz a végfelhasználót illetően, és

b) Irán kötelezettséget vállalt arra, hogy az érintett árukat és technológiát, illetve adott esetben a szóban forgó segítséget nem használja az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységekben vagy atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztésére.

7. cikk

(1) A IV. mellékletben felsorolt személyekhez, jogalanyokhoz vagy szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, vagy ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. A IV. melléklet tartalmazza az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által az ENSZ BT 1737 (2006) sz. határozatának 12. pontjával és az 1803 (2008) sz. határozatának 7. pontjával összhangban kijelölt személyeket, jogalanyokat és szerveket.

(2) A V. mellékletben felsorolt személyek, jogalanyok vagy szervek tulajdonában lévő, vagy ezek által közvetlenül vagy közvetve irányított valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani. Az V. melléklet azon természetes és jogi személyeket, jogalanyokat és szerveket tartalmazza, amelyekre a IV. melléklet nem vonatkozik, és amelyeket a 2007/140/KKBP közös álláspont 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően úgy minősítettek, mint amelyek:

a) Irán atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységeiben részt vesznek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy azt támogatják, vagy

b) Irán atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszereinek fejlesztésében részt vesznek, azzal közvetlen kapcsolatban állnak vagy azt támogatják, vagy

c) az a) vagy b) pontban említett személy, jogalany vagy szerv nevében vagy utasítására járnak el, vagy

d) olyan jogi személyek, jogalanyok vagy szervek, amelyek az a) vagy b) pontban említett személy, jogalany vagy szerv tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, akár törvénytelen módon is.

(3) A IV. és V. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, jogalanyok vagy szervek számára vagy javára semmilyen pénzeszközt vagy gazdasági forrást sem közvetve, sem közvetlenül nem szabad rendelkezésre bocsátani.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések közvetlen vagy közvetett kijátszását célzó vagy eredményező tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni tilos.

8. cikk

A 7. cikktől eltérve, tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását a következő feltételek teljesülése esetén:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági források a 7. cikkben említett személyek, jogalanyok vagy szervek szankcióbizottság, Biztonsági Tanács vagy Tanács általi kijelölésének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy az ítélet nem a IV. vagy V. mellékletben felsorolt valamely személy, jogalany vagy szerv javára szól;

d) annak elismerése, hogy a zálogjog vagy az ítélet nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével, valamint

e) amennyiben a 7. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, a zálogjogról vagy az ítéletről a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

9. cikk

A 7. cikktől eltérve és feltéve, hogy a IV. vagy V. mellékletben felsorolt valamely személy, jogalany vagy szerv részéről a szankcióbizottság, a Biztonsági Tanács vagy a Tanács általi kijelölés előtt megkötött szerződésből, megállapodásból vagy kötelezettségből eredően vagy abból felmerülően kifizetés esedékes, a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását a következő feltételek teljesülése esetén:

a) a hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy

i. a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat a IV. vagy V. mellékletben szereplő valamely személy, jogalany vagy szerv részéről történő kifizetésre kell felhasználni;

ii. a szerződés, megállapodás vagy kötelezettség nem segíti elő az I. és II. mellékletben felsorolt áruk és technológia előállítását, értékesítését, beszerzését, átadását, kivitelét, behozatalát, szállítását vagy felhasználását, valamint

iii. a kifizetés nem sérti a 7. cikk (3) bekezdését;

b) amennyiben a 7. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő tíz munkanapon belül nem emelt kifogást, valamint

c) amennyiben a 7. cikk (2) bekezdése alkalmazandó, az érintett tagállam a fentieknek a hatáskörrel rendelkező hatósága általi megállapításáról, valamint az engedélyezésre irányuló szándékáról az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot.

10. cikk

(1) A 7. cikktől eltérve, tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását a következő feltételek teljesülése esetén:

a) az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

i. a IV. vagy V. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek - beleértve az élelmiszereket, lakásbérleti díjakat vagy jelzálogkölcsön-részleteket, gyógyszereket és orvosi ellátást, adókat, biztosítási díjakat és közüzemi díjakat - kifizetéséhez szükségesek;

ii. kizárólag az ésszerű szakértői díjak kifizetésére és a jogi szolgáltatások kapcsán felmerült költségek megtérítésére szolgálnak, vagy

iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak, valamint

b) amennyiben az engedély a IV. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2) A 7. cikktől eltérve a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági források rendkívüli kiadások miatt szükségesek, feltéve hogy:

a) amennyiben az engedély a IV. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapítását a tagállam bejelentette a szankcióbizottságnak és azt a bizottság jóváhagyta, valamint

b) amennyiben az engedély az V. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra vagy szervre vonatkozik, az érintett, hatáskörrel rendelkező hatóság legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesítette a tagállamok többi hatáskörrel rendelkező hatóságát és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egyedi engedélyt kell adni.

(3) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.

11. cikk

(1) A 7. cikk (3) bekezdése nem gátolja a Közösség pénzügyi vagy hitelintézeteit abban, hogy harmadik felek által átutalt összegeket írjanak jóvá a felsorolt személyek vagy szervezetek befagyasztott számláin, amennyiben az ilyen számlák növekményei szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi vagy hitelintézmény haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2) A 7. cikk (3) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) az említett számlák után járó kamatok vagy egyéb jövedelmek, vagy

b) a 7. cikkben említett személyek, jogalanyok vagy szervek szankcióbizottság, Biztonsági Tanács vagy Tanács általi kijelölésének időpontja előtt kötött szerződések, megállapodások vagy azon időpont előtt keletkezett kötelezettségek alapján esedékes kifizetések.

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések a 7. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően befagyasztásra kerülnek.

11a. cikk

(1) A 18. cikk hatálya alá tartozó pénzügyi és hitelintézetek a (2) bekezdésben hivatkozott pénzügyi és hitelintézetekkel folytatott tevékenységük során, valamint annak elkerülése érdekében, hogy e tevékenységük hozzájáruljon az olyan nukleáris tevékenységekhez, amelyek atomfegyverek elterjedéséhez vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztéséhez vezethetnek:

a) folyamatosan felügyelik a számviteli tevékenységeket többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén, valamint a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségeik keretében;

b) előírják a fizetési megbízások valamennyi olyan adatmezőjének kitöltését, amely az adott tranzakció megbízójával és kedvezményezettjével kapcsolatos és ha nem adják meg ezeket az adatokat, elutasítják a tranzakció végrehajtását;

c) öt éven át megőrzik a tranzakciók nyilvántartásait, és kérésre ezeket a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátják;

d) ha feltételezik, illetve alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a pénzeszközök a tömegpusztító fegyverek terjedésének finanszírozásához kapcsolódnak, azonnal jelentést tesznek e gyanúról a pénzügyi hírszerző egységnek, vagy bármely egyéb, az érintett tagállam által külön erre a célra kijelölt hatóságnak - a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon jelzett módon, az 5. és 7. cikk sérelme nélkül. A pénzügyi hírszerző egység vagy a kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóság olyan nemzeti központként működik, amely fogadja és elemzi a tömegpusztító fegyverek terjedésének finanszírozására vonatkozó gyanút megalapozó ügyletekkel kapcsolatos jelentéseket. A pénzügyi hírszerző egységnek vagy a kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságnak szükség esetén, közvetlenül vagy közvetve hozzáféréssel kell rendelkeznie azokhoz a pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz, amelyekre feladatainak megfelelő ellátásához szüksége van, beleértve a gyanús ügyletekkel kapcsolatos jelentések elemzését is.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések a pénzügyi és hitelintézetek azon tevékenységeire vonatkoznak, amelyeket az alábbiakkal folytatnak:

a) az Iránban székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézetekkel, különösen a Bank Saderattal;

b) az Iránban székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézetek VI. mellékletben felsorolt, az e rendelet 18. cikkének hatálya alá tartozó fióktelepeivel és leányvállalataival;

c) az Iránban székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézetek VI. mellékletben felsorolt, az e rendelet 18. cikkének hatálya alá nem tartozó fióktelepeivel és leányvállalataival;

d) a VI. mellékletben felsorolt azon pénzügyi és hitelintézetekkel, amelyek sem székhellyel nem rendelkeznek Iránban, sem a 18. cikk hatálya alá nem tartoznak, de az őket irányító természetes vagy jogi személyek iráni illetőségűek.

11b. cikk

(1) A Bank Saderat e rendelet 18. cikkének hatálya alá tartozó fióktelepeinek és leányvállalatainak - a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon jelzett módon - értesíteniük kell a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát minden általuk végzett vagy fogadott pénzátutalásról, a felek nevéről, az ügylet összegéről és időpontjáról legkésőbb öt nappal azt követően, hogy az adott pénzátutalást elvégezték vagy fogadták. Ha rendelkezésre áll erre vonatkozó információ, a nyilatkozatban jelezni kell a tranzakció természetét, adott esetben az ügylet tárgyát képező áruk természetét, és különösen azt, ha az 1334/2000/EK vagy e rendelet hatálya alá tartozó árukról van szó, és amennyiben kivitelük engedélyköteles, fel kell tüntetni a vonatkozó engedély számát.

(2) Az információcserére vonatkozó szabályokra is figyelemmel a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul továbbítaniuk kell ezeket az adatokat szükség szerint - megakadályozandó bármely olyan ügyletet, amely elősegítheti az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységeket vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését - azon tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai részére, amelyekben az ügyletben érintett másik fél lakóhellyel/székhellyel rendelkezik.

12. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem vonja maga után a végrehajtó természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) Az 5. cikk (1) bekezdésének d) pontjában és a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott tilalmak nem vonják maguk után az érintett természetes vagy jogi személyek vagy jogalanyok felelősségét, amennyiben nem volt tudomásuk arról, és nem volt alapos okuk arra gyanakodni, hogy eljárásuk megsérti ezeket a tilalmakat.

(3) A 11a. és 11b. cikkben előírt, az e rendelet hatálya alá tartozó intézmény vagy személy által, illetve egy ilyen intézmény vagy személy alkalmazottja vagy igazgatója által jóhiszeműen közölt, a 11a. és 11b. cikkben említett információ az intézményt vagy a személyt, illetve annak igazgatóit vagy alkalmazottait semmiféle felelősséggel nem terheli.

12a. cikk

(1) Nem teljesíthető semmiféle kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű követelés, mint például beszámítási követelés vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés, nevezetesen pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti bármilyen követelés, amennyiben az alábbiak nyújtották be:

a) a IV., V. és VI. mellékletben felsorolt személyek, jogalanyok vagy szervezetek;

b) bármely egyéb iráni személy, jogalany vagy szervezet, ideértve az iráni kormányt is;

c) bármely, a fenti személyeken vagy jogalanyokon keresztül vagy nevükben eljáró személy, jogalany vagy szervezet;

bármely olyan szerződés vagy ügylet esetén, melynek teljesítését az e rendeletben megállapított intézkedések közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették volna.

(2) Valamely szerződés vagy ügylet teljesítését ezen rendelet által megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma ezekre az intézkedésekre közvetlenül vagy közvetve visszavezethető.

(3) Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesítő személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy a követelés kielégítése nem ütközik a 1. bekezdés tilalmába.

13. cikk

(1) A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló érvényben lévő szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, jogalanyok és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai részére azonnal megadni minden olyan információt, amely elősegíti e rendelet betartását, például a 7. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak;

b) együttműködni a III. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságokkal ezen információk ellenőrzésében.

(2) A Bizottságnak a hozzá közvetlenül beérkezett minden további információt az érintett tagállam rendelkezésére kell bocsátania.

(3) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

14. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet keretében hozott intézkedésekről és átadják egymásnak a rendelkezésükre álló, e rendelettel összefüggő egyéb lényeges információkat, különös tekintettel a jogsértési és végrehajtási problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkra.

15. cikk

(1) A Bizottság:

a) módosítja az I. mellékletet az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa, vagy a szankcióbizottság által tett meghatározások alapján;

b) módosítja az IA. mellékletet és a II. mellékletet a tagállamok által szolgáltatott információk alapján;

c) módosítja a III. mellékletet a tagállamok által szolgáltatott információk alapján;

d) módosítja a IV. mellékletet vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által tett meghatározások alapján;

e) módosítja a VI. mellékletet a 2007/140/KKBP közös álláspont III. és IV. mellékletére tekintettel meghozott határozatok alapján.

(2) A Tanács minősített többséggel eljárva létrehozza, felülvizsgálja és módosítja a 7. cikk (2) bekezdésében említett személyek jogalanyok és szervek listáját, teljes összhangban a Tanács által a 2007/140/KKBP közös álláspont II. mellékletének tekintetében tett meghatározásokkal. Az V. mellékletben foglalt listát rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

(3) A Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően hozott döntések egyedi és különös indokait megállapítja és azt az érintett személyek, jogalanyok vagy szervek tudomására hozza.

16. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazható szankciókra vonatkozó szabályokat, és megteszik a szükséges intézkedéseket azok végrehajtásának biztosítására. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szankciókról és minden későbbi módosításról.

17. cikk

(1) A tagállamok kijelölik az e rendeletben meghatározott illetékes hatóságokat, és a III. mellékletben felsorolt weboldalakon vagy azok révén megnevezik azokat.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot hatáskörrel rendelkező hatóságaikról és minden későbbi módosításról.

18. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) a Közösség területén;

b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, jogalanyra vagy szervre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e) a részben vagy teljes egészében a Közösségen belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató minden jogi személyre, jogalanyra vagy szervre.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 2. és 4. cikkben, valamint az 5. cikk (1) bekezdésében említett áruk és technológia

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

Amennyiben lehetséges, az e mellékletben szereplő termékek az 1183/2007/EK tanácsi rendelettel ( 8 ) módosított 1334/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott kettős felhasználású termékek jegyzékére hivatkozva kerülnek meghatározásra.

Az e mellékletben szereplő termékek leírása nem minden esetben, de gyakran megegyezik a kettős felhasználású termékek jegyzékében szereplő leírással, vagy hasonló ahhoz. Minden leírás a lehető legnagyobb mértékben használja az elsőként említett kettős felhasználású termék leírását. Amennyiben a két leírás között eltérés van, akkor az ebben a mellékletben szereplő áru- vagy technológialeírás a mérvadó. Az érthetőség kedvéért csillag jelzi, ha a termék leírása az említett kettős felhasználású termék leírásán alapszik, de eltérő műszaki paramétereket tartalmaz, avagy elhagy, illetve hozzáad kiegészítő adatokat.

Amennyiben az ebben a mellékletben szereplő hivatkozás csak az említett kettős felhasználású termék felhasználási körének egy részére terjed ki, akkor a kettős felhasználású termékek jegyzékéből átvett hivatkozási szám előtt szerepel az "ex" kifejezés.

Az idézőjelben ("") szereplő fogalmak meghatározását lásd az 1183/2007/EK rendeletben.

Az I. melléklet nem tartalmazza az Európai Unió közös katonai listáján ( 9 ) szereplő árukat és technológiát (beleértve a szoftvereket). A 2007/140/KKBP közös álláspont ( 10 ) 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban az Európai Unió tagállamai megtiltják az ilyen áruk és technológia Irán javára történő közvetlen vagy közvetett szállítását, értékesítését vagy átadását.

Általános megjegyzések

1. A katonai célra tervezett vagy átalakított termékek ellenőrzése, illetve tilalma tekintetében lásd az egyes tagállamok katonai célú termékekre vonatkozó ellenőrzéseinek, illetve tiltásainak jegyzéke(i)t. Az e mellékletben szereplő azon hivatkozások, amelyek a "Lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben" megjegyzéssel vannak ellátva, ugyanezekre a jegyzékekre utalnak.

2. Az e mellékletben szereplő tilalmak célja nem kerülhető meg olyan nem tiltott termékek (például termelőüzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több tiltott alkatrészt tartalmaznak, ha a tiltott alkatrész vagy alkatrészek a termék alapvető elemei, és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

N.B.: Annak eldöntése során, hogy a tiltott alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tiltott alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék alapvető elemévé teszik.

3. Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek újak és használtak is.

Nukleáris technológiai megjegyzés (NTM)

(Az I.0.B. szakasszal összefüggésben olvasandó.)

Az I.0.A. szakaszban felsorolt értékesítési, szállítási, átadási vagy kiviteli tilalom alá eső áruhoz közvetlenül kapcsolódó "technológia" értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele tilos az I.0. kategória előírásai értelmében.

A tilalom alá eső termékek "kifejlesztésére", "előállítására" és "felhasználására" szolgáló "technológiát"akkor is tiltani kell, ha engedélyezett termékekhez is alkalmazható.

A termékekre a 423/2007/EK rendelet 6. cikkével összhangban megadott kiviteli engedély magában foglalja a termékek üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, felhasználásához és javításához szükséges minimális"technológia" ugyanazon végfelhasználó részére történő átadását.

A "technológiaátadás" tilalma nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra".

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

(Az I.1B., I.2B., I.3B., I.4B., I.5B., I.6B., I.7B. és I.9B. szakasszal összefüggésben olvasandó.)

Az I.1-I.9. kategóriákban felsorolt értékesítési, szállítási, átadási vagy kiviteli tilalom alá eső termékek "kifejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához" szükséges "technológia" értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét az I.1-I.9. kategória rendelkezéseinek megfelelően kell tiltani.

A tilalom alá eső termékek "kifejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához""szükséges""technológiát" akkor is tiltani kell, ha engedélyezett termékekhez is alkalmazható.

A tilalom nem terjed ki a nem tiltott vagy a 423/2007/EK rendelettel összhangban engedélyezett kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (teszteléséhez) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

A "technológiaátadás"tilalma nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra", illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

Általános szoftvermegjegyzés (ÁSZM)

(E megjegyzés hatálytalanítja az I.0B., I.1B., I.2B., I.3B., I.4B., I.5B., I.6B., I.7B és I.9B. szakaszban meghatározott tilalmakat.)

E jegyzék I.0-I.9. kategóriája nem helyezi tilalom alá azt a "szoftvert", amely:

a) Szabadon hozzáférhető, mivel:

1. Kiskereskedelmi forgalomban mindenféle korlátozás nélkül megvásárolható:

a) készpénzes tranzakcióval;

b) postai megrendeléssel;

c) elektronikus tranzakcióval; vagy

d) telefonon történő megrendeléssel; továbbá

2. úgy tervezték, hogy a felhasználó a szállító további számottevő segítsége nélkül üzembe helyezhesse; vagy

b) a "nyilvánosság számára hozzáférhető".

I.0

NUKLEÁRIS ANYAGOK, LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK

I.0A Termékek

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.0A.0010A001„Atomreaktorok” és kifejezetten ezekhez tervezett vagy készített berendezések és alkatrészeik, az alábbiak szerint:
a) „Atomreaktorok”, amelyek képesek önfenntartó hasadási láncreakció ellenőrzött és folyamatos fenntartására;
b) Nyomástartó edények és az ezekhez gyártott fő alkatrészek, melyeket kifejezetten arra terveztek vagy alakítottak ki, hogy az „atomreaktor” aktív zónáját tartalmazzák, beleértve a reaktor nyomástartó edényének felső fedelét is;
c) „Atomreaktorok” fűtőelemeit kezelő berendezések, amelyeket kifejezetten a fűtőelemek reaktorba történő behelyezésére és kivételére terveztek vagy alakítottak ki;
d) Az „atomreaktorban” kifejezetten a reakciósebesség szabályozására tervezett vagy kialakított szabályozó rudak és az ezek tartására, felfüggesztésére alkalmas szerkezetek, valamint a rudak mozgató mechanizmusa és vezetőcsövei;
e) Nyomástartó csövek, amelyeket az „atomreaktorban” 5,1 MPa-nál nagyobb üzemi nyomáson kifejezetten a fűtőelemek és a primerköri hűtőközeg befogadására terveztek vagy alakítottak ki;
f) A kifejezetten „atomreaktorokhoz” tervezett és gyártott cirkóniumból vagy cirkóniumötvözetből készült csövek vagy csőszerelvények, melyeknél a hafnium-cirkónium tömegarány kisebb, mint 1:500;
g) Kifejezetten „atomreaktorok” primerköri hűtőközegének cirkuláltatására tervezett vagy készített hűtőszivattyúk;
h) Kifejezetten „atomreaktor” üzemeltetésére tervezett vagy kialakított „atomreaktor belső alkatrészek”, ideértve a zónatartó szerkezetet, a tüzelőanyag csatornákat, a hőpajzsokat, a terelőlemezeket, zónatartó rácslemezeket és a diffúzor lemezeket.
Megjegyzés: Az I.0A.001.h. alkalmazásában az „atomreaktor belső alkatrész” olyan fő szerkezetet jelent a reaktoredényen belül, amely egy vagy több funkciót lát el, például tartja a zónát, biztosítja a tüzelőanyag-beállítást, irányítja a primerköri hűtőközeg-áramlást, biztosítja a reaktoredény sugárzás elleni védelmét, és irányítja a zónán belüli műszerezést.
i) Hőcserélők (gőzgenerátorok), amelyeket kifejezetten „atomreaktorok” primerköri hűtőkörében történő felhasználásra terveztek és készítettek;
j) Neutronérzékelők és mérőműszerek, amelyeket kifejezetten az „atomreaktorok” reaktorzónájában a neutronfluxusszint meghatározására terveztek és készítettek.
I.0A.002ex 0B001*
(0B001.a, 0B001.b.1-13, 0B001.c, 0B001.d 0B001.e 0B001.f 0B001.g 0B001.h 0B001.i és 0B001.j)
„Természetes urán”, „szegényített urán” és „különleges hasadóanyagok” izotópjainak szétválasztására szolgáló üzemek és a kifejezetten ilyen üzemekhez tervezett vagy gyártott berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
a) Kifejezetten a „természetes urán”, a „szegényített urán” és a „különleges hasadóanyagok” izotópjai szétválasztására tervezett üzemek, az alábbiak szerint:
1. Gázcentrifugás szétválasztó üzemek;
2. Gázdiffúziós szétválasztó üzemek;
3. Aerodinamikai szétválasztó üzemek;
4. Vegyi reakció útján szétválasztó üzemek;
5. Ioncserélő szétválasztó üzemek;
6. Atomos gőzfázisú „lézer” izotópos szétválasztó (AVLIS) üzemek;
7. Molekuláris „lézer” izotópos szétválasztó (MLIS) üzemek;
8. Plazma szétválasztó üzemek;
9. Elektromágneses szétválasztó üzemek;
b)* Kifejezetten gázcentrifugás szétválasztási eljáráshoz tervezett vagy kialakított gázcentrifugák és részegységek, valamint alkatrészek, az alábbiak szerint:
Megjegyzés: Az I.0A.002.b. alatt a „nagy szilárdság/sűrűség arányú anyag” az alábbiak bármelyikét jelenti:
a) Martenzites acél, amelynek szakítószilárdsága legalább 2 050 MPa;
b) Alumíniumötvözetek, amelyek szakítószilárdsága legalább 460 MPa; vagy
c) „Szálas vagy rostos anyag”, amelynek „fajlagos modulusa” legalább 3,18 × 106 m és a „fajlagos szakítószilárdsága” nagyobb, mint 76,2 × 103 m.
1. Gázcentrifugák;
2. Komplett rotorszerelvények;
3. „Nagy szilárdság/sűrűség arányú anyagból” készült rotorcső hengerek, melyek legnagyobb falvastagsága 12 mm, átmérője 75 mm és 400 mm között van;
4. A rotorcső alátámasztására vagy több rotorcső összekapcsolására tervezett „nagy szilárdság/sűrűség arányú anyagból” készült gyűrűk vagy harmonikák, melyek legnagyobb falvastagsága 3 mm, átmérője 75 mm és 400 mm között van;
5. „Nagy szilárdság/sűrűség arányú anyagból” készült rotorcsőbe szerelt terelőlapok, amelyek átmérője 75 mm és 400 mm között van;
6. „Nagy szilárdság/sűrűség arányú anyagból” készült rotorcső végeire illeszkedő sapkák, amelyek átmérője 75 mm és 400 mm között van;
7. Mágneses felfüggesztésű csapágyak, amelyek csillapító közeget tartalmazó, „UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy ilyen anyag által védett házban felfüggesztett gyűrűalakú mágnesből állnak, és a rotor fedelén rögzített mágnessaru, vagy másik mágnes révén valósítanak meg mágneses csatolást;
8. Különleges csapágyak, amelyek csillapítóra szerelt forgócsapos csapágycsészéből álló részegységet tartalmaznak;
9. Molekuláris szivattyúk, amelyek belsőleg megmunkált vagy extrudált spirál hornyokkal és belsőleg megmunkált furatokkal rendelkező hengerekből állnak;
10. Gyűrű alakú motor állórész a vákuumban, 600–2 000 Hz frekvenciatartományban, 50–1 000 VA teljesítménytartományban üzemelő többfázisú, szinkron üzemmódú, AC hiszterézis (vagy reluktancia) motorokhoz;
11. Gázcentrifuga rotorcső részegységének befogadására szolgáló centrifuga-ház/gyűjtőegység, amely legfeljebb 30 mm falvastagságú, precíziósan megmunkált végű és „UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy azzal védett merev hengerből áll;
12. „UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy ilyen anyag által védett terelők, melyek 12 mm belső átmérőjű, az UF6 gáznak a centrifuga rotorcső belsejéből történő eltávolítását a Pitot-cső elve alapján végző csövekből állnak;
13. Kifejezetten gázcentrifugás dúsító berendezések motorjainak állórészeihez tervezett vagy kialakított frekvenciaváltók (konverterek vagy inverterek), és a kifejezetten e célra tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek valamennyi alábbi jellemzővel:
a) 600 Hz–2 000 Hz közötti többfázisú kimenet;
b) frekvenciatartás jobb, mint 0,1 %;
c) harmonikus torzítás kisebb, mint 2 %; továbbá
d) hatásfok nagyobb, mint 80 %;
c) Kifejezetten a gázdiffúziós szétválasztási eljárásokhoz tervezett vagy készített berendezések, valamint alkatrészeik, az alábbiak szerint:
1. „UF6-nak ellenálló” porózus fémből, polimerből, vagy kerámiából készült gázdiffúziós válaszfalak, amelyek pórusmérete 10 és 100 nm között van, legnagyobb vastagságuk 5 mm, és csőformák esetén a legnagyobb átmérőjük 25 mm;
2. „UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy azzal védett gázdiffúzor házak;
3. „UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy azzal védett, 1 m3/perc, vagy ennél nagyobb UF6 szívókapacitású gázfúvók és (dugattyús, centrifugális vagy axiális átömlésű) kompresszorok 666,7 kPa kimeneti nyomásig;
4. Az I.0A.002.c.3. alatt meghatározott, továbbá 1 000 cm3/perc-nél kisebb puffergáz beszivárgási rátára tervezett kompresszorok, vagy gázfúvók forgótengely tömszelencéi;
5. Alumíniumból, rézből, nikkelből vagy 60 %-nál több nikkelt tartalmazó ötvözetből, vagy e fémek kombinációjából álló bélelt csövekből készült hőcserélők, amelyeket légkörinél alacsonyabb nyomáson történő üzemeltetésre és akkora szivárgási aránnyal terveztek, hogy 100 kPa nyomáskülönbség esetén a nyomásnövekedést óránként legfeljebb 10 Pa értékre korlátozza;
6. „UF6-nak ellenálló anyagból”készült, vagy ilyen anyag által védett csőmembrános tömítésű, 40 mm és 1 500 mm közötti átmérőjű szelepek;
d) Kifejezetten aerodinamikai szétválasztási eljáráshoz tervezett és készített berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
1. UF6-nak ellenálló, hornyolt, hajlított, 1 mm-nél kisebb görbületi sugarú csatornákból álló elválasztó fúvókák, ahol a fúvókán áthaladó gázt a fúvókában elhelyezett pengeél választja szét két áramra;
2. „UF6-nak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyag által védett tangenciális bemenetű, hengeres vagy kúpos csövek (vortex csövek), amelyek átmérője 0,5 és 4 cm között van, legnagyobb hossz/átmérő aránya pedig 20:1, és egy vagy több tangenciális bemenettel rendelkeznek;
3. „UF6-nak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyag által védett, 2 m3/perc vagy ennél nagyobb szívókapacitású (dugattyús, centrifugális vagy axiális átömlésű) kompresszorok vagy gázfúvók, valamint az ezekhez tartozó forgótengely tömszelencék;
4. „UF6-nak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyag által védett hőcserélők;
5. Vortex csöveket vagy szétválasztó fúvókákat tartalmazó, „UF6-nak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyag által védett, aerodinamikai szétválasztóelem-házak;
6. „UF6-nak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyag által védett, 40 és 1 500 mm közötti átmérőjű csőmembrános tömítésű szelepek;
7. UF6-nak 1 ppm vagy annál kisebb UF6 tartalmú vivőgáztól (hidrogén vagy hélium) történő leválasztására szolgáló feldolgozórendszerek, az alábbiak szerint:
a) 153 K (–120 °C) vagy alacsonyabb hőmérsékleten történő működésre képes kriogén hőcserélők és krioszeparátorok;
b) 153 K (–120 °C) vagy az alatti hőmérsékleten történő működésre képes kriogén hűtőegységek;
c) Az UF6-nak a vivőgázból történő leválasztására szolgáló elválasztó fúvókák vagy vortex csövek;
d) 253 K (–20 °C) vagy az alatti hőmérsékleten történő működésre képes UF6 hidegcsapdák;
e) Kifejezetten vegyi reakció útján történő leválasztási eljáráshoz tervezett és gyártott berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
1. Tömény sósavval szemben ellenálló (azaz megfelelő műanyagból, például fluorkarbon polimerből vagy üvegből gyártott vagy azzal bevont) gyors folyadék-folyadék pulzáló oszlopok 30 másodperc vagy kisebb tartózkodási idővel;
2. Tömény sósavval szemben ellenálló (azaz megfelelő műanyagból, például fluorkarbon polimerből vagy üvegből gyártott vagy azzal bevont) gyors folyadék-folyadék centrifugális kontaktorok 30 másodperc vagy kisebb tartózkodási idővel;
3. Tömény sósavoldatokkal szemben ellenálló, az uránnak egy adott oxidációs fokról egy más oxidációs fokra történő redukálására tervezett elektrokémiai redukálócellák;
4. U+4-t az áramló szerves fázisból leválasztó elektrokémiai redukálócellák, ahol a feldolgozandó közeggel érintkező alkatrészek megfelelő anyagokból (üveg, fluorkarbon polimer, polifenil-szulfát, poliéter-szulfon és műgyantával impregnált grafit) készültek, illetve ilyen anyagok által védettek;
5. Nagy tisztaságú urán-klorid oldat előállítására szolgáló, oldóból, oldószer extrahálóból és/vagy tisztítást végző ioncserélő berendezésekből, valamint az U+6-t vagy U+4-t U+3-pá redukáló elektrolízis cellákból álló bemeneti előkészítő rendszerek;
6. U+3-nak U+4-pá történő oxidálására szolgáló urán oxidáló rendszerek;
f) Kifejezetten ioncserélő leválasztási eljáráshoz tervezett vagy gyártott berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
1. Gyorsan reagáló ioncserélő gyanták, hártyás vagy porózus makrohálós gyanták, melyekben az aktív kémiai cserélő csoportok az inaktív porózus anyag és egyéb, bármilyen megfelelő formájú kompozit anyag – beleértve a 0,2 mm vagy annál kisebb átmérőjű részecskéket vagy szálakat – felületén lévő bevonatra korlátozódnak, amelyek tömény sósavval szemben ellenállóak és ioncsere-felezési idejük kevesebb, mint 10 másodperc, és képesek a 373 K (100 °C) és 473 K (200 °C) közötti hőmérsékleti tartományban történő működésre;
2. Tömény sósavval szemben ellenálló anyagból (titán vagy fluorkarbon műanyag) készült vagy ilyen anyag által védett és a 373–473 K (100–200 °C) hőmérsékleti, valamint a 0,7 MPa feletti nyomástartományban történő működésre képes (hengeres) ioncserélő oszlopok, amelyek átmérője meghaladja az 1 000 mm-t;
3. Az ioncserés dúsító kaszkádokban használt, kémiailag redukáló vagy oxidáló ágensek regenerálására szolgáló ioncsere reflux rendszerek (vegyi vagy elektrokémiai oxidáló- vagy redukálórendszerek);
g) Kifejezetten az atomos gőzfázisú „lézer”-izotópos leválasztási eljáráshoz (AVLIS) tervezett vagy gyártott berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
1. Uránpárologtató rendszerekhez használt nagy teljesítményű sávos vagy letapogató elektronsugár-ágyú, amelynek leadott teljesítménye meghaladja a 2,5 kW/cm-t;
2. Megfelelő, korrózióval és hővel szemben ellenálló anyagból (tantál, ittriumbevonatú grafit, egyéb ritkaföldfém-oxidokkal vagy azok keverékével bevont grafit) készült olvasztótégelyekből, valamint az olvasztótégelyek hűtőberendezéseiből álló folyékony uránfém kezelő rendszerek;
NB.: Lásd még az I.2A.002 bejegyzést.
3. Urángőz vagy folyékony urán hő és korróziós hatásával szemben ellenálló anyagokból – például ittriumbevonatú grafit vagy tantál – készült vagy azzal bevont termék- és maradékgyűjtő rendszerek;
4. Az uránfém-gőz forrás, az elektronsugár ágyú, valamint a termék- és maradékgyűjtő befogadására szolgáló szeparátor-modul házak (hengeres vagy téglatest alakú edények);
5. A tartós üzemelés érdekében spektrumfrekvencia-stabilizátorral rendelkező, uránizotópok leválasztására szolgáló „lézerek” vagy „lézer”-rendszerek;
NB.: Lásd még az I.6A.001. és az I.6A.008. bejegyzést.
h) Kifejezetten molekuláris „lézer” izotópos leválasztási eljáráshoz (MLIS) vagy izotópszelektív lézeraktivációs kémiai reakciós eljáráshoz (CRISLA) tervezett vagy gyártott berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
1. Az UF6 és a vivőgáz keverékének 150 K (–123 °C) hőmérsékletre történő lehűtésére szolgáló, „UF6-nak ellenálló anyagból” készült szuperszonikus expandáltató fúvókák;
2. Szűrő, ütközéses vagy ciklon típusú termékgyűjtőből, vagy ezek kombinációjából álló és „UF5/UF6-nak ellenálló anyagokból” készített urán-pentafluorid (UF5) termékgyűjtők;
3. „UF6-nak ellenálló anyagból” készült vagy ilyen anyag által védett kompresszorok és az azokhoz készített forgótengely tömszelencék;
4. (Szilárd) UF5-nak (gáznemű) UF6-dá történő fluorozására szolgáló berendezés;
5. UF6-nak a vivőgáztól (pl. nitrogén vagy argon) történő elválasztására szolgáló feldolgozó rendszerek, amelyek a következőket tartalmazzák:
a) 153 K (–120 °C) vagy alacsonyabb hőmérsékleten történő működésre képes kriogén hőcserélők és krioszeparátorok;
b) 153 K (–120 °C) vagy az alatti hőmérsékleten történő működésre képes kriogén hűtőegységek;
c) 253 K (–20 °C) vagy az alatti hőmérsékleten történő működésre képes UF6 hidegcsapdák;
6. A tartós üzemelés érdekében spektrumfrekvencia-stabilizátorral rendelkező, uránizotópok leválasztására szolgáló „lézerek” vagy „lézer”-rendszerek;
NB.: Lásd még az I.6A.001. és az I.6A.008. bejegyzést.
i) Kifejezetten plazmaleválasztási eljáráshoz tervezett vagy gyártott berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
1. Ionok előállítására vagy gyorsítására szolgáló, 30 GHz-nél nagyobb kimeneti frekvenciájú és 50 kW-ot meghaladó átlagos kimenő teljesítményű mikrohullámú energiaforrások és antennák;
2. 40 kW-nál nagyobb átlagos teljesítménnyel működni képes rádiófrekvenciás iongerjesztő tekercsek, a 100 kHz-nél nagyobb frekvenciákhoz;
3. Uránplazma generáló rendszerek;
4. Megfelelő, korrózióval és hővel szemben ellenálló anyagból (tantál, ittriumbevonatú grafit, egyéb ritkaföldfém-oxidokkal vagy azok keverékével bevont grafit) készült olvasztótégelyekből álló folyékony uránfém kezelő rendszerek, valamint az olvasztótégelyek hűtőberendezései;
NB.: Lásd még az I.2A.002. bejegyzést.
5. Urángőz hő- és korróziós hatásával szemben ellenálló anyagokból – például ittriumbevonatú grafit vagy tantál – készült vagy azzal bevont termék- és maradékgyűjtő rendszerek;
6. Az urán plazmaforrást, a rádiófrekvenciás vezérlőtekercset, valamint a termék- és a dúsításimaradék-gyűjtőket magában foglaló, megfelelő, nemmágneses anyagból (pl. rozsdamentes acél) készült (hengeres) leválasztómodul-házak;
j) Kifejezetten elektromágneses leválasztási eljáráshoz tervezett vagy gyártott berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
1. Megfelelő, nemmágneses anyagból (pl. grafit, rozsdamentes acél vagy réz) készült, gőzforrásból, ionizálóból és sugárgyorsítóból álló egyszeres vagy többszörös ionforrások, melyek képesek 50 mA vagy ennél nagyobb ionsugár áram előállítására;
2. A dúsított vagy szegényített uránion-sugarak összegyűjtésére szolgáló, két vagy több horonyból és fészekből álló, megfelelő, nemmágneses anyagból (pl. grafit vagy rozsdamentes acél) készült iongyűjtő lemezek;
3. Nemmágneses anyagból (pl. rozsdamentes acél) készült, és 0,1 Pa vagy annál alacsonyabb nyomáson történő üzemelésre tervezett vákuumházak elektromágneses uránleválasztókhoz;
4. 2 m vagy azt meghaladó átmérőjű mágnessaruk;
5. Nagyfeszültségű tápegységek ionforrásokhoz, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) Képesek folyamatos működésre;
b) 20 000 V vagy nagyobb kimeneti feszültség;
c) 1 A vagy nagyobb kimeneti áram; továbbá
d) 8 órás időintervallumban 0,01 %-nál jobb feszültségszabályozás;
NB.: Lásd még az I.3A.006. bejegyzést.
6. Mágnestápegységek (nagy teljesítmény, egyenáram), amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) 100 V vagy annál nagyobb feszültségen képesek 500 A vagy annál nagyobb kimeneti áram melletti folyamatos működésre; továbbá
b) 8 órás időintervallumban 0,01 %-nál jobb áram- vagy feszültség-szabályozás.
NB.: Lásd még az I.3A.005. bejegyzést.
I.0A.0030B002Kifejezetten az I.0A.002. pont alatt meghatározott izotópleválasztó üzemhez tervezett, „UF6 korrodáló hatásának ellenálló anyagból” készített vagy ilyen anyag által védett kiegészítő rendszerek, berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
a) Az UF6-nak a dúsító folyamatba történő továbbítására szolgáló betápláló autoklávok, kemencék vagy rendszerek;
b) Az UF6-nak a dúsítási eljárásból történő eltávolítására és egy ezt követő, felfűtéssel történő továbbítására szolgáló deszublimátorok és hidegcsapdák;
c) Az UF6-nak tartályokba történő továbbítására szolgáló termék- és maradékállomások;
d) Az UF6-nak a dúsítási folyamatból, sűrítéssel és az UF6 folyadékká vagy szilárd halmazállapotúvá alakításával történő eltávolítására használt cseppfolyósító és szilárdítóállomások;
e) Az UF6-nak kifejezetten gázdiffúziós, centrifuga vagy aerodinamikus kaszkádokban történő kezelésére tervezett cső- és gyűjtőrendszerek;f)
1. Vákuum elosztócsövek vagy gyűjtőcsövek, melyek legalább 5 m3/perc szívókapacitással rendelkeznek; vagy
2. kifejezetten UF6-dal terhelt atmoszférában történő felhasználásra tervezett vákuumszivattyúk;
g) UF6 tömegspektrométerek/ionforrások, melyeket kifejezetten arra terveztek vagy készítettek, hogy az UF6 gázáramból származó bemenetből, termékből vagy maradékból on-line mintákat vegyenek, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. 320 atomtömegegységnél nagyobb egységfelbontás;
2. Króm-nikkel- vagy monelötvözetből készült, illetve ezekkel bélelt vagy galvanius nikkelbevonatú ionforrások;
3. Elektronbombázásos ionizációs források; továbbá
4. Izotópelemzésre alkalmas gyűjtőrendszerek.
I.0A.0040B003Urán átalakítására szolgáló üzemek, valamint a kifejezetten e célra tervezett, illetve kialakított berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
a) Uránérc-koncentrátumok UO3-dá történő átalakítására szolgáló rendszerek;
b) UO3 UF6-dá történő átalakítására szolgáló rendszerek;
c) UO3 UO2-vé történő átalakítására szolgáló rendszerek;
d) UO2 UF4-gyé történő átalakítására szolgáló rendszerek;
e) UF4 UF6-dá történő átalakítására szolgáló rendszerek;
f) UF4 uránfémmé történő átalakítására szolgáló rendszerek;
g) UF6 UO2-vé történő átalakítására szolgáló rendszerek;
h) UF6 UF4-gyé történő átalakítására szolgáló rendszerek;
i) UO2 UCl4-dá történő átalakítására szolgáló rendszerek.
I.0A.0050B004Nehézvíz, deutérium vagy deutériumvegyületek előállítására vagy koncentrálására szolgáló üzemek és a kifejezetten ezekhez tervezett vagy készített berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
a) Nehézvíz, deutérium vagy deutériumvegyületek előállítására szolgáló üzemek, az alábbiak szerint:
1. Hidrogén-szulfid/víz cserereakción alapuló üzemek;
2. Ammónia/hidrogén cserereakción alapuló üzemek;
b) Berendezések és alkatrészek, ideértve a következőket:
1. Hidrogén-szulfid/víz cserereakciót végző tornyok, amelyek finomszemcsés szénacélból (pl. ASTM A516) készültek, átmérőjük 6–9 m között van, 2 MPa vagy nagyobb nyomáson működnek és a korróziós ráhagyás 6 mm vagy nagyobb;
2. Hidrogén-szulfid gázcirkulációra (azaz 70 %-nál több H2S-ot tartalmazó gáz) szolgáló egyfokozatú, alacsony nyomómagasságú (azaz 0,2 MPa) centrifugális befúvók vagy kompresszorok, amelyek legalább 1,8 MPa üzemi szívónyomáson legalább 56 m3/s átbocsátási kapacitással és nedves H2S üzemre méretezett tömítésekkel rendelkeznek;
3. Ammónia/hidrogén cserélő tornyok, amelyek magassága legalább 35 m, átmérőjük 1,5 és 2,5 m között van, és képesek 15 MPa-t meghaladó nyomáson üzemelni;
4. Nehézvíz gyártására ammónia/hidrogén cserefolyamatot alkalmazó tornyok belső elemei, beleértve a fokozatkontaktorokat és a fokozatszivattyúkat, közöttük a teljesen bemerülő típusokat is;
5. Nehézvíz gyártására ammónia/hidrogén cserefolyamatot alkalmazó ammónia krakkolóüzem, legalább 3 MPa üzemi nyomással;
6. Infravörös abszorpciós analizátorok, amelyek képesek a hidrogén/deutérium arány on-line elemzésére, amennyiben a deutériumkoncentráció legalább 90 %;
7. Dúsított deutériumgáz nehézvízzé történő átalakítására szolgáló ammónia/hidrogén cserefolyamatot alkalmazó katalitikus égetők;
8. Reaktorfokozatú deutériumkoncentrációjú nehézvíz előállítására szolgáló teljes nehézvízjavító rendszer vagy annak oszlopai.
I.0A.0060B005Kifejezetten az „atomreaktorok” fűtőelemeinek gyártására tervezett létesítmények, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett vagy készített berendezések.
Megjegyzés: Az „atomreaktorok” fűtőelemeinek gyártására szolgáló létesítmény olyan berendezéseket tartalmaz, amelyek:
a) Általában közvetlen kapcsolatba kerülnek a nukleáris anyagokkal, vagy közvetlenül feldolgozzák azokat, illetve szabályozzák azok gyártási folyamatát;
b) A nukleáris anyagokat a burkolaton belül tartják;
c) Ellenőrzik a burkolat vagy a tömítés épségét; vagy
d) Ellenőrzik a lezárt fűtőanyag végső kezelését.
I.0A.0070B006Az „atomreaktor” kiégett fűtőanyagának újrafeldolgozására (reprocesszálására) szolgáló üzem, valamint a kifejezetten ehhez tervezett vagy gyártott berendezések és alkatrészek.
Megjegyzés: Az I.0A.007. bejegyzés részét képezik az alábbiak:
a) Az „atomreaktor” kiégett fűtőanyagának feldolgozására szolgáló üzem, beleértve az olyan készülékeket és alkatrészeket, amelyek közvetlenül érintkezésbe lépnek a hasadóanyagokkal, és közvetlenül szabályozzák a kiégett fűtőanyag, a fő nukleáris anyag és hasadási termék feldolgozási folyamatát;
b) Fűtőelem daraboló vagy zúzógépek, azaz olyan távvezérelhető berendezések, amelyek az „atomreaktor” kiégett fűtőanyagok, elemkötegek vagy rudak vágására, darabolására vagy zúzására szolgálnak;
c) Kifejezetten „atomreaktor” kiégett fűtőanyag feloldására tervezett vagy kialakított, kritikusság szempontjából biztonságos tartályok (pl. kis átmérőjű, gyűrű alakú vagy lapos tartályok), amelyek ellenállnak forró, erősen korrodáló folyadékok hatásának, és amelyek távvezérléssel tölthetők és karbantarthatók;
d) A kiégett „természetes urán”, „szegényített urán” vagy „különleges hasadóanyagok” újrafeldolgozására szolgáló üzemben történő felhasználásra tervezett vagy gyártott ellenáramú oldószeres extraktorok és ioncserélő feldolgozó berendezések;
e) Kifejezetten a kritikusság szempontjából biztonságosnak és a salétromsav korróziós hatásával szemben ellenállónak tervezett tartó- vagy tároló edények;
Megjegyzés: A tartó- és tárolóedények a következő tulajdonságokkal rendelkezhetnek:
1. A falak és belső szerkezetek bóregyenértéke (az I.0A.012. bejegyzéshez fűzött megjegyzés szerint meghatározott összes alkotóelemre számítva) legalább 2 %;
2. A hengeres tartályok legnagyobb átmérője 175 mm; vagy
3. A gyűrű alakú, illetve a lapos tartályok legnagyobb szélessége 75 mm.
f) Kifejezetten a kiégett „természetes urán”, a „szegényített urán” vagy „különleges hasadóanyagok” újrafeldolgozásának ellenőrzésére vagy szabályozására tervezett vagy kialakított, folyamatszabályozó berendezések.
I.0A.0080B007Kifejezetten a plutónium konverzióját végző létesítmények és a kifejezetten ezekhez tervezett vagy készített berendezések, az alábbiak szerint:
a. Plutónium-nitrát oxiddá történő átalakítására szolgáló rendszerek;
b. Plutónium fém előállítására szolgáló rendszerek.
I.0A.0090C001„Természetes urán” vagy „szegényített urán” vagy tórium fém, ötvözet, vegyület vagy koncentrátum formájában és bármilyen más anyag, amely fent említettek közül egyet vagy többet tartalmaz.
Megjegyzés: Az 1.0A.009. bejegyzés nem helyezi tilalom alá az alábbiakat:
a) „Természetes urán” vagy „szegényített urán” maximum 4 grammnyi mennyisége, ha a műszerek érzékelő egységében van;
b) Kifejezetten a következő polgári, nem nukleáris alkalmazásokra gyártott „szegényített urán”:
1. Árnyékolás;
2. Csomagolás;
3. 100 kg-nál nem nagyobb tömegű ballasztok;
4. 100 kg-nál nem nagyobb tömegű ellensúlyok;
c) 5 %-nál kevesebb tóriumot tartalmazó ötvözetek;
d) Tóriumot tartalmazó kerámia termékek, amelyeket nem nukleáris felhasználásra gyártottak.
I.0A.0100C002„Különleges hasadóanyagok”.
Megjegyzés: Az I.0A.010. bejegyzés nem helyezi tilalom alá a legfeljebb 4 „effektív gramm” anyagmennyiséget, amennyiben a műszerek érzékelő egységében van.
I.0A.0110C003Deutérium, nehézvíz (deutérium-oxid) és deutérium tartalmú vegyületek, keverékek és oldatok, amelyekben a deutérium/hidrogén izotóp arány meghaladja az 1:5 000 értéket.
I.0A.0120C004Nukleáris tisztaságú grafit, amelynek tisztasági mutatója kisebb, mint 5 ppm „bóregyenérték” és amelynek sűrűsége nagyobb, mint 1,5 g/cm3.
NB.: Lásd még az I.1A.028. bejegyzést.
1. megjegyzés: Az 1.0A.012. bejegyzés nem helyezi tilalom alá az alábbiakat:
a) 1 kg-nál kisebb tömegű grafit előállítása, kivéve ha kifejezetten atomreaktorban történő felhasználásra tervezték vagy készítették;
b) Grafitpor.
2. megjegyzés: Az I.0A.012. bejegyzésben a „bóregyenérték” (BE) a szennyezőanyagok BEz összege (kivéve a BEszén, mivel a szén nem számít szennyezőanyagnak) beleértve a bórt is, ahol:
BEz (ppm) = CF × Z elem koncentrációja ppm-ben;
ahol CF konverziós tényező =
és σB és σZ a termikus neutron befogási keresztmetszet (barn-ban) a természetben előforduló bórra és Z elemre; valamint „AB” és „AZ” a természetben előforduló bór és „Z” elem atomtömege.
I.0A.0130C005Kifejezetten gázdiffúziós gátak gyártásához tervezett, az UF6 korróziós hatásának ellenálló kompozíciók vagy porok (pl. nikkel vagy olyan ötvözet, amelyben 60 %-nál több nikkel van, alumínium-oxid és fluorkarbon polimerek), amelyek tisztasága legalább 99,9 %, és az ASTM B330 szabvány szerint mért átlagos részecskeméretük kisebb, mint 10 μm, és a szemcseméret igen kis mértékű szórásával bírnak.

I.0B Technológia, ideértve a szoftvereket is

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.0B.0010D001A kifejezetten az I.0A. szakaszban meghatározott termékek „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” tervezett vagy átalakított „szoftverek”.
I.0B.0020E001Az I.0A. szakaszban meghatározott termékek „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” vonatkozó, a Nukleáris technológiai megjegyzés szerinti technológia.

I.1

ANYAGOK, VEGYSZEREK, "MIKROORGANIZMUSOK" ÉS "TOXINOK"

I.1A Termékek

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.1A.0011A102Az I.9A.001. bejegyzés alatt meghatározott hordozórakétákhoz vagy az I.9A.005. bejegyzés alatt meghatározott rakétaszondákhoz tervezett, újratelített pirolizált szén-szén anyagok.
NB.: A rakéták és irányított rakéták alkatrészeivel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
I.1A.0021A202Cső formájú kompozit szerkezetek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
NB.: Lásd még az I.9A.011. bejegyzést.
a) 75 mm és 400 mm közötti belső átmérő; továbbá
b) Az I.1A.024., illetve az I.1A.034.a. alatt meghatározott „szálas és rostos anyagokból” vagy az I.1A.034.c. alatt meghatározott prepreg anyagból készültek.
I.1A.0031A225A trícium nehézvízből történő kinyerésére, vagy nehézvíz előállítására szolgáló, kifejezetten a hidrogén és a víz közötti hidrogénizotóp cserereakció elősegítésére tervezett vagy készített platina bevonatú katalizátorok.
I.1A.0041A226Speciális töltetek, amelyek a nehézvíz közönséges vízből történő elválasztására használhatóak, és rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) Olyan foszforbronz hálóból készültek, amelyet a nedvesíthetőség javítása érdekében kémiailag kezeltek; továbbá
b) Vákuumdesztillációs tornyokban történő felhasználásra tervezték.
I.1A.0051A227Nagy sűrűségű (ólomüveg vagy egyéb) sugárzásárnyékoló ablakok, valamint a kifejezetten ezek számára tervezett keretek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) Felületük „hideg területe” nagyobb, mint 0,09 m2.
b) Sűrűségük nagyobb, mint 3 g/cm3; továbbá
c) Vastagságuk 100 mm vagy annál nagyobb.
Műszaki megjegyzés:
Az I.1A.005. bejegyzés alkalmazásában a „hideg terület” kifejezés az ablaknak az az áttekintő területe, amelyet a tervezett alkalmazásban a legkisebb szintű besugárzás ér.
I.1A.006ex 1B001*
(1B001.a, ex 1B001.b és 1B001.c)
Az I.1A.024. alatt meghatározott szálak, prepregek, preformok vagy „kompozitok” gyártására szolgáló berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek és tartozékok, az alábbiak szerint:
NB.: Lásd még az I.1A.007. és az I.1A.014. bejegyzést.
a) Kifejezetten „szálas és rostos anyagokból” készült „kompozit” vagy rétegelt szerkezetek gyártására tervezett tekercselőgépek, amelyeknél a szálak pozícionálását, sodrását és tekercselését biztosító mozgást három vagy több tengelyen koordinálják és programozzák;
b)* Kifejezetten a „kompozit” repülőgéptestek vagy „rakéta” szerkezetek gyártásához tervezett szalagfektető- vagy rostelhelyező gépek, amelyeknél a szalag, a rostok vagy a lapok pozicionálását és fektetését biztosító mozgását két vagy több tengelyen koordinálják és programozzák;
Megjegyzés: Az I.1A.006.b. alkalmazásában a „rakéta” teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent.
c) A „kompozit” szerkezetek gyártásához a szálak szövésére, fonására vagy zsinórozására szolgáló többirányú, többdimenziójú szövőgépek vagy fonógépek, beleértve az adaptereket és a módosító készleteket is;
Műszaki megjegyzés:
Az I.1A.006.c. alkalmazásában a fonás magában foglalja a hurkolást is.
Megjegyzés: Az I.1A.006.c. nem helyezi tilalom alá azokat a textilipari gépeket, amelyeket a fenti végfelhasználói célokra nem alakítottak át.
I.1A.0071B101 és ex 1B001.dAz I.1A.006. bejegyzés alatt meghatározottak kivételével, a következő szerkezeti kompozitok „gyártására” felhasznált berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és tartozékok:
Megjegyzés: Az I.1A.007. bejegyzésben meghatározott alkatrészek és tartozékok a kompozit szerkezetek, rétegelt anyagok előformáló préselésének, kikeményítésének, öntésének, szinterezésének vagy ragasztásának végrehajtására, és a fent említett termékek gyártására szolgáló öntőformákat, tüskéket, matricákat, tartozékokat és szerszámokat foglalják magukban.
a) Száltekercselő gépek, amelyekben a szálak elhelyezését, felcsévélését, illetve feltekercselését végző mozgást három vagy több tengely mentén koordinálják és programozzák, és amelyeket arra terveztek, hogy szálas vagy rostos anyagból kompozit szerkezeteket vagy rétegelt anyagokat állítsanak elő, valamint ezek koordinálói és programvezérlői;
b) Szalagfektető gépek, amelyekben a szalag és a lemezek elhelyezését és felfektetését végző mozgás két vagy több tengely mentén koordinálható és programozható, és amelyeket kompozit repülőgépvázak és „rakéta”-szerkezetek gyártására terveztek;
c) „Szálas vagy rostos anyagok”„gyártására” tervezett vagy átalakított berendezések, az alábbiak szerint:
1. Polimer rostok (mint pl. poliakrilnitril, műselyem vagy polikarboszilán) átalakítására szolgáló berendezések, amelyek magukban foglalják a rost hevítés útján történő megfeszítésére szolgáló speciális felszereléseket is;
2. Elemek vagy vegyületek gőzeinek a felhevített szálas szubsztrátumokra történő vákuumlecsapatására szolgáló berendezések;
3. Tűzálló kerámia (mint pl. az alumínium-oxid) nedves szálképzésére szolgáló berendezések;
d) Szálak felületének különleges kezelésére vagy prepregek vagy preformok előállítására tervezett vagy átalakított, az I.9A.026. bejegyzésben meghatározott berendezés.
Megjegyzés: Az I.1A.007.d. magában foglalja a görgőket, a feszítőket, a bevonóberendezéseket, a vágóberendezéseket és a kivágómatricákat.
I.1A.0081B102Fémpor-„gyártó berendezés” és alkatrészei, az alábbiak szerin
NB.: Lásd még az I.1A.009.b. bejegyzést.
a) Az I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029.a.1., I.1A.029.a.2. alatt vagy a Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben meghatározott gömbös vagy atomizált anyag irányított közegben történő „gyártására” használható fémpor-„gyártó berendezés”.
b) Kifejezetten az I.1A.008.a. alatt meghatározott „gyártóberendezéshez” tervezett alkatrész.
Megjegyzés: Az I.1A.008. bejegyzés részét képezik a következők:
a) Plazmagenerátorok (nagyfrekvenciás ívsugár), amelyek a folyamat argon/víz környezetben történő szervezésével porlasztott vagy gömb fémpor készítésre használhatók.
b) Elektromos ívkisülő berendezés, amely a folyamat argon/víz környezetben történő szervezésével porlasztott vagy gömb fémpor készítésre használható.
c) Az olvadékot közömbös közegbe (pl. nitrogén) porlasztó, gömb alumínium por „gyártására” használható berendezés.
I.1A.0091B115Az I.1A.008. bejegyzésben meghatározottaktól eltérő olyan berendezés, amely hajtóanyag vagy hajtóanyag alkotóelem gyártására szolgál, valamint a kifejezetten ehhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
a) Az I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029. bejegyzésben vagy a Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben meghatározott folyékony hajtóanyagok vagy hajtóanyag alkotóelemek „gyártására”, kezelésére vagy átvételi vizsgálataira szolgáló „gyártóberendezések”;
b) Az I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029. bejegyzésben vagy a Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben meghatározott szilárd hajtóanyagok vagy hajtóanyag alkotóelemek „gyártására”, kezelésére, keverésére, javítására, öntésére, sajtolására, megmunkálására, extrudálására vagy átvételi vizsgálatára szolgáló „gyártóberendezések”.
Megjegyzés: Az I.1A.009.b. nem helyezi tilalom alá a szakaszos, folyamatos üzemű keverőgépeket és zúzógépeket. A szakaszos, folyamatos üzemű keverőgépek és zúzógépek tiltása tekintetében lásd az I.1A.011, I.1A.012 és I.1A.013. bejegyzést.
1. megjegyzés: Kifejezetten katonai célra tervezett berendezések tekintetében lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
2. megjegyzés: Az I.1A.009. nem helyezi tilalom alá a bór-karbid „gyártására”, kezelésére és minősítő vizsgálatára szolgáló berendezéseket.
I.1A.0101B116Kifejezetten az 1 573 K (1 300 °C) és 3 173 K (2 900 °C) közötti hőmérséklet-tartományban, valamint 130 Pa és 20 kPa közötti nyomástartományban elbomló prekurzor gázokból öntőformán, tüskén vagy más szubsztrátumon, pirolízis útján nyert származék anyagok előállítására tervezett fúvókák.
I.1A.0111B117Szabályozható keverőkamra-hőmérséklettel rendelkező szakaszos keverőgépek, amelyek vákuumban 0 és 13,326 kPa közötti nyomástartományban működnek, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:
a) Legalább 110 liter teljes térfogat kapacitás; továbbá
b) Legalább egy excentrikusan szerelt keverő-/dagasztótengely.
I.1A.0121B118Szabályozható keverőkamra-hőmérséklettel rendelkező folyamatos üzemű keverők, amelyek vákuumban 0 és 13,326 kPa közötti nyomástartományban működnek, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:
a) Két vagy több keverő-/dagasztótengely; vagy
b) Egyetlen forgótengely, amely oszcillál és a tengelyen, valamint a keverőkamra belső felületén gyúrófogak/szegek találhatók.
I.1A.0131B119Folyékony energiájú zúzógépek, amelyek az I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029. bejegyzésben vagy a Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben meghatározott anyagok darálására vagy őrlésére szolgálnak, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
I.1A.0141B201Az I.1A.006. vagy az I.1A.007. bejegyzésben meghatározottaktól eltérő szálsodró gépek, valamint az ezekhez tartozó berendezések, az alábbiak szerint:
a) Szálsodró gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. A pozicionáló, hurkoló és tekercselő mozgásokat két vagy több tengely mentén koordinálják vagy programozzák;
2. Kifejezetten „szálas és rostos anyagokból” készülő kompozit szerkezetek és rétegelt termékek készítésére tervezték; továbbá
3. Képesek 75 mm-től 400 mm-ig terjedő átmérőjű és legalább 600 mm hosszúságú hengeres rotorok tekercselésére;
b) Az I.1A.014.a. bejegyzésben meghatározott szálsodró gépeket koordináló és programozó vezérlők;
c) Precíziós tüskék az I.1A.014.a. bejegyzésben meghatározott szálsodró gépekhez.
I.1A.0151B225250 g fluor/h-nál nagyobb kapacitású, fluorgyártásra szolgáló elektrolíziscellák.
I.1A.0161B226Elektromágneses izotópelválasztók, amelyekhez olyan egyszeres vagy többszörös ionforrásokat terveztek, amelyek képesek 50 mA vagy azt meghaladó erősségű ionáram létrehozására, vagy amelyeket ilyenekkel szereltek fel.
Megjegyzés: Az I.1A.016. bejegyzés magában foglalja azokat az elválasztókat, amelyek:
a) Képesek stabil izotópok dúsítására;
b) Az ionforrások és a kollektorok a mágneses mezőben, valamint azokon kívül egyaránt elhelyezhetők.
I.1A.0171B227Ammóniaszintézis konverterek vagy ammóniaszintézis egységek, amelyekben a szintézisgázt (nitrogén és hidrogén) kivonják egy nagynyomású ammónia/hidrogén cserélő oszlopból, és a szintetizált ammóniát ugyanerre az oszlopra visszajuttatják.
I.1A.0181B228Hidrogén-kriogén desztillációs oszlopok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) 35 K (–238 °C) vagy az alatti belső hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték;
b) 0,5 és 5 MPa közötti nyomáson történő üzemelésre tervezték;
c) A következők egyikéből készült:
1. 300-as sorozatú, alacsony kéntartalmú ausztenites rozsdamentes acél, amely ASTM (vagy ekvivalens szabvány) szerinti szemcseméret száma 5 vagy több; vagy
2. Ekvivalens anyag, amely mind hidegtűrő, mind H2 kompatibilis. továbbá
d) Belső átmérőjük 1 m vagy annál nagyobb és effektív hosszuk 5 m vagy annál nagyobb.
I.1A.0191B229Víz/hidrogén-szulfid cserélő abszorpciós tányéros oszlopok és „belső kontaktorok”, az alábbiak szerint:
NB.: A kifejezetten nehézvíz előállítására tervezett vagy készített oszlopok tekintetében lásd az I.0A.005. bejegyzést.
a) Víz/hidrogén-szulfid cserélő abszorpciós tányéros oszlopok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. 2 MPa vagy annál nagyobb névleges nyomáson üzemelnek;
2. Olyan szénacélból készültek, amelynek ASTM (vagy ekvivalens szabvány) szerinti szemcseméretszáma 5 vagy több; továbbá
3. Átmérőjük 1,8 m vagy annál nagyobb;
b) Az I.1A.019.a. bejegyzésben meghatározott „belső kontaktorok” víz/hidrogén-szulfid cserélő abszorpciós tányéros oszlopokhoz.
Műszaki megjegyzés:
Az oszlopok „belső kontaktorai” olyan szegmentált tányérok, amelyek effektív szerelt átmérője legalább 1,8 m, amelyeket ellenáramú érintkezésre terveztek, és 0,03 % vagy kisebb széntartalmú, rozsdamentes acélból készültek. Ezek lehetnek szita-, szelepes, buboréksapkás vagy turbórácsos tányérok.
I.1A.0201B230Cseppfolyós ammóniában oldott, higított vagy tömény kálium-amid katalizátor oldatok (KNH2/NH3) keringetésére képes szivattyúk, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) Gáztömörek (azaz hermetikusan zártak);
b) Teljesítményük nagyobb, mint 8,5 m3/h; továbbá
c) Rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:
1. Tömény kálium-amid oldatok (1 % vagy nagyobb) esetén az üzemi nyomás 1,5-60 MPa; vagy
2. Hígított (kisebb, mint 1 %) kálium-amid oldatok esetén az üzemi nyomás 20-60 MPa.
I.1A.0211B231Tríciumlétesítmények vagy -üzemek, valamint azok berendezései, az alábbiak szerint:
a) Trícium gyártására, visszanyerésére, kivonására, koncentrálására vagy kezelésére szolgáló létesítmények vagy üzemek;
b) Berendezések tríciumlétesítményekhez vagy -üzemekhez, az alábbiak szerint:
1. Hidrogén- vagy hélium-hűtőegységek, amelyek képesek 23 K (–250 °C) alatti hőmérsékletre hűteni és hőelvételi teljesítményük nagyobb, mint 150 W;
2. Hidrogénizotóp tároló- és tisztítórendszerek, amelyekben tároló- vagy tisztítóközegként fémhidrideket alkalmaznak.
I.1A.0221B232Turbóexpanderek vagy turbóexpander kompresszor egységek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a) 35 K (–238 °C) vagy az alatti hőmérsékleten történő üzemelésre tervezték; továbbá
b) 1 000 kg/h vagy nagyobb hidrogéngáz áteresztő kapacitásra tervezték.
I.1A.0231B233Lítiumizotóp-szétválasztó létesítmények vagy üzemek, valamint azok berendezései, az alábbiak szerint:
a) Lítiumizotópok szétválasztására szolgáló létesítmények vagy üzemek;
b) Lítiumizotóp-szétválasztó berendezések, az alábbiak szerint:
1. Kifejezetten lítium-amalgámokhoz tervezett töltött folyadék-folyadék oszlopok;
2. Higany- vagy lítium-amalgám szivattyúk;
3. Lítium-amalgám elektrolízis cellák;
4. Bepárlók tömény lítium-hidroxid oldathoz.
I.1A.0241C010.b„Szálas és rostos anyagok”, amelyek szerves „mátrix”-ban, fém „mátrix”-ban vagy szén „mátrix”„kompozit” szerkezetekben vagy rétegelt anyagokban használhatók fel, az alábbiak szerint:
NB.: Lásd még az I.1A.034. és az I.9A.026. bejegyzést.
b) Szén „szálas és rostos anyagok”, amelyek rendelkeznek a következők mindegyikével:
1. 12,7 × 106 m-nél nagyobb „fajlagos modulus”; továbbá
2. A A „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 23,5 × 104 m-t;
Megjegyzés: Az I.1A.024.b. bejegyzés nem helyezi tilalom alá azokat a „szálas vagy rostos anyagból” készült gyártmányokat, amelyek „polgári légi jármű” szerkezetek vagy rétegelt anyagok javítására szolgálnak, ahol az egyes darabok mérete nem haladja meg a 100 × 100 cm-t.
Műszaki megjegyzés:
Az I.1A.024.b. bejegyzésben meghatározott anyagok jellemzőit a SACMA által ajánlott SRM 12–17 módszerekkel vagy azok nemzeti megfelelőivel – ilyen pl. a JIS-R-7601 Japán Ipari Szabvány 6.6.2. szakasza – kell meghatározni, a mérések átlagára alapozva.
I.1A.0251C011.a és 1C011.bFémek és vegyületek, az alábbiak szerint:
NB.: Lásd még a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket és az I.1A.029. bejegyzést.
a) 60 μm-nél kisebb szemcseméretű, gömbös, porlasztott, szferoid, pikkelyes vagy rögszerű fémrészecskék, amelyek cirkóniumot, magnéziumot vagy ezek ötvözetét 99 %-ban vagy azt meghaladó arányban tartalmazó anyagból készültek.
Műszaki megjegyzés:
A cirkóniumban lévő hafnium természetes mennyiségét (általában 2–7 %) a cirkóniumhoz kell számolni.
Megjegyzés: Az I.1A.025.a. bejegyzésben felsorolt fémek vagy ötvözetek tilalom alá esnek attól függetlenül, hogy azokat alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták.
b) 60 μm vagy az alatti szemcseméretű, legalább 85 % tisztaságú bór vagy bór-karbid.
Megjegyzés: Az I.1A.025.b. bejegyzésben felsorolt fémek vagy ötvözetek tiltás alá esnek attól függetlenül, hogy azokat alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták.
I.1A.0261C101A „rakétákban” és „rakéta”-alrendszerekben vagy az I.9A.003. pontban meghatározott pilóta nélküli légi járművekben felhasználható, a csökkentett észlelhetőség érdekében – úgymint radarvisszaverő-képesség, ibolyántúli/infravörös és akusztikus jelek – alkalmazott anyagok és eszközök.
1. megjegyzés: Az I.1A.026. bejegyzés részét képezik a következők:
a) Kifejezetten a lokátorjelek visszaverődésének csökkentésére tervezett szerkezeti anyagok és bevonatok;
b) Kifejezetten az elektromágneses spektrum mikrohullámú, infravörös vagy ultraibolya tartományában a csökkentett vagy átalakított visszaverő, illetve sugárzóképességhez tervezett bevonatok, beleértve a festékeket is.
2. megjegyzés: Az I.1A.026. bejegyzés nem terjed ki a kizárólag műholdak hőszabályozására használt bevonatokra.
Műszaki megjegyzés:
Az I.1A.026. bejegyzésben a „rakéta” 300 km-t meghaladó hatótávolságú teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent.
I.1A.0271C102Az I.9A.001. bejegyzésben meghatározott hordozórakétákhoz vagy az I.9A.005. bejegyzésben meghatározott rakétaszondákhoz tervezett, újratelített pirolizált szén-szén anyagok.
NB.: A rakéták és irányított rakéták alkatrészeivel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
I.1A.028ex 1C107*
(1C107.a, ex 1C107.b, ex 1C107.c és ex 1C107.d)
Grafit- és kerámiaanyagok, az alábbiak szerint:
a) Rakétafúvókákhoz és visszatérő egységek orrkúpjaihoz felhasználható, finomszemcsés, 288 K-en (15 °C) mérve legalább 1,72 g/cm3 sűrűségű és legfeljebb 100 μm szemcseméretű grafit, amely az alábbi termékek bármelyikévé megmunkálható:
1. Legalább 120 mm átmérőjű és legalább 50 mm hosszúságú hengerek;
2. Legalább 65 mm belső átmérőjű, legalább 25 mm falvastagságú és legalább 50 mm hosszúságú csövek; vagy
3. Legalább 120 mm × 120 mm × 50 mm nagyságú tömbök.
NB.: Lásd még az I.0A.012. bejegyzést.
b)* Rakétafúvókákhoz és „rakétákban” használatos visszatérő egységek orrkúpjaihoz felhasználható pirolitikus vagy szálerősített grafit.
NB.: Lásd még az I.0A.012. bejegyzést.
c)* „Rakéta” radarantenna burkolatokhoz felhasználható kerámia kompozit anyagok (amelyek dielektromos állandója 100 MHz és 100 GHz között bármely frekvencián 6-nál kisebb).
d)* „Rakétákban” használatos orrkúpokhoz felhasználható, tömeggyártható, kiégetetlen szilícium-karbid erősítésű kerámia.
I.1A.029ex 1C111*
(1C111.a.1-3, 1C111.a.4, 1C111.b.1-4 és 1C111.c)
Az I.1A.025. alatt meghatározottaktól eltérő hajtóanyagok és hajtóanyag-alkotó vegyianyagok, az alábbiak szerint:
a) Hajtóanyagok:
1. A Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben meghatározottaktól eltérő gömbös alumíniumpor, 200 μm-nél kisebb, egyenletes szemcsemérettel és 97 tömegszázaléknyi vagy azt meghaladó alumíniumtartalommal, ha az ISO 2591:1988 vagy annak megfelelő nemzeti szabvány szerint az össztömeg legalább 10 %-a 63 μm-nél kisebb szemcsékből áll.
Műszaki megjegyzés:
A 63 μm szemcseméret (ISO R-565) 250 mesh (Tyler) vagy 230 mesh (ASTM E-11 szabvány) értéknek felel meg.
2. A Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben meghatározottaktól eltérő, 60 μm-nél kisebb szemcseméretű gömbös, porlasztott, szferoid, pikkelyes vagy őrölt fémes hajtóanyagok, amelyek legalább 97 %-ban tartalmazzák a következők bármelyikét:
a) Cirkónium;
b) Berillium;
c) Magnézium; vagy
d) Az a)–c) alatt meghatározott fémek ötvözetei;
Műszaki megjegyzés:
A cirkóniumban lévő hafnium természetes mennyiségét (általában 2–7 %) a cirkóniumhoz kell számolni.
3. Folyékony hajtóanyagú rakétamotorokban használatos oxidálószerek, az alábbiak szerint:
a) Dinitrogén-trioxid;
b) Nitrogén-dioxid/dinitrogén-tetroxid;
c) Dinitrogén-pentoxid;
d) Kevert nitrogén-oxidok (MON);
Műszaki megjegyzés:
A kevert nitrogén-oxidok (MON) dinitrogén-tetroxid/nitrogén-dioxidban (N2O4/NO2) elkészített nitrogén-oxid (NO) oldatokat jelentenek, amelyek rakétarendszerekben alkalmazhatók. Számos olyan készítmény van, amelyek neve MONi vagy MONij, ahol i és j egész számok, amelyek a keverékben lévő nitrogén-oxid százalékos arányát jelölik (a MON3 pl. 3 %, a MON25 pedig 25 %-nitrogén-oxidot tartalmaz. A felső határ a MON40, amely 40 tömegszázalék nirogén-oxidot tartalmaz.)
NB.: Lásd Haditechnikai termékellenőrzési jegyzék: Gátolt vörösfüstös salétromsav (IRFNA);
N.B.: Lásd Haditechnikai termékellenőrzési jegyzék és az I.1A.049. bejegyzés: Fluort és egy vagy több más halogénatomot, oxigént vagy nitrogént tartalmazó vegyületek;
4. Hidrozinszármazékok, az alábbiak szerint:
a) trimetilhidrazin;
b) tetrametilhidrazin;
c) N,N-diallilhidrazin;
d) allilhidrazin;
e) etilén-dihidrazin;
f) monometil-hidrazin-dinitrát;
g) aszimmetrikus dimetilhidrazin-nitrát;
h) hidrazínium-azid;
i) dimetilhidrazínium-azid;
N.B.: a hidrazínium-nitrát tekintetében lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket;
k) diimido-dihidrazin-oxalát;
l) 2-hidroxietil-hidrazin-nitrát (HEHN);
N.B.: a hidrazínium-perklorát tekintetében lásd a hadiipari termékellenőrzési jegyzéket;
n) hidrazinium diperklorát;
o) metilhidrazin nitrát (MHN);
p) dietilhidrazin nitrát (DEHN);
q) 1,4-dihidrazin nitrát (DHTN);
b)* Polimer anyagok:
1. Karboxi-végződésű polibutadién (CTPB);
2. A Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben meghatározottaktól eltérő hidroxi-végződésű polibutadién (HTPB);
3. Polibutadién-akrilsav (PBAA);
4. Polibutadién-akrilsav-akrilnitril (PBAN);
c) Egyéb hajtóanyag-adalékok és ágensek:
NB.: A karboránok, dekaboránok, pentaboránok és ezek származékai tekintetében lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket;
2. Trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN);
3. 2-nitro-difenilamin (CAS 119-75-5);
4. Trimetilol-etán-trinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1);
5. Dietilénglikol-dinitrát (DEGDN);
6. A következő ferrocénszármazékok.
NB.: A katocén tekintetében lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket;
b) Etil-ferrocén
c) Propil-ferrocén (CAS 1273-89-8);
N.B.: Az n-butil-ferrocén tekintetében lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket;
e) Pentil-ferrocén (CAS 1274-00-6);
f) Diciklopentil-ferrocén;
g) Diciklohexil-ferrocén;
h) Dietil-ferrocén;
i) Dipropil-ferrocén;
j) Dibutil-ferrocén;
k) Dihexil-ferrocén;
l) Acetil-ferrocének;
NB.: A ferrocén karbonsavak tekintetében lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket;
NB.: A butacén tekintetében lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket;
o) Egyéb, a Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben meghatározottaktól eltérő, a rakétahajtóanyag égési sebességének módosítására használt ferrocénszármazékok.
Megjegyzés: Az I.1A.029. alatt meghatározottaktól eltérő hajtóanyagok és alkotó vegyületeik tekintetében lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
I.1A.0301C116293 K (20 °C) hőmérsékleten 1 500 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságú martenzites acél (olyan acélok, amelyek jellemzője a magas nikkeltartalom és a nagyon alacsony széntartalom, valamint, hogy öregedéses keményítésükhöz kiegészítő elemeket vagy kicsapatást alkalmaznak) 5 mm vagy annál kisebb fal- vagy lemezvastagságú lap, lemez vagy cső formájában.
NB.: Lásd még az I.1A.035. bejegyzést.
I.1A.031ex 1C117*„Rakétákban” használatos hajtómű alkotórészek (azaz hőpajzsok, fúvóka szubsztrátumok, fúvóka kiömlőnyílások és tolósugár irányvezérlő felületek) gyártására szolgáló, 97 % vagy annál nagyobb tisztaságú volfrám, molibdén és ezeknek a fémeknek az ötvözetei 500 μm vagy annál kisebb átmérőjű, egyforma gömbös vagy porlasztott részecskék formájában.
I.1A.0321C118Titánnal stabilizált duplex rozsdamentes acél (Ti-DSS), amely rendelkezik a következők mindegyikével:
a) Az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. 17,0–23,0 tömegszázalékban tartalmaz krómot, és 4,5–7,0 tömegszázalékban nikkelt;
2. A titántartalma nagyobb mint 0,10 tömegszázalék; továbbá
3. A ferrit-ausztenites mikroszerkezet (amit két-fázisú mikrostruktúrának is neveznek) térfogatának legalább 10 százaléka ausztenit (az ASTM E-1181-87 vagy annak megfelelő nemzeti szabvány szerint); továbbá
b) A következő formák bármelyikében:
1. Tömbök vagy rudak, amelyek mérete minden irányban legalább 100 mm;
2. Lemezek, amelyek szélessége legalább 600 mm és vastagságuk 3 mm vagy kisebb; vagy
3. Csövek, amelyek külső átmérője legalább 600 mm és falvastagságuk 3 mm vagy kisebb.
I.1A.0331C202A következő ötvözetek:
a) Alumíniumötvözetek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
1. 293 K (20 °C) hőmérsékleten 460 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra „képesek”; továbbá
2. 75 mm-nél nagyobb külső átmérőjű csövek vagy tömör hengerek formájában (beleértve kovácsdarabokat is);
b) Titánötvözetek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
1. 293 K (20 °C) hőmérsékleten 900 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra „képesek”. továbbá
2. 75 mm-nél nagyobb külső átmérőjű csövek vagy tömör hengerek formájában (beleértve kovácsdarabokat is);
Műszaki megjegyzés:
A „képesek” kifejezés egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni ötvözetre is.
I.1A.0341C210 és ex 1C010.aAz I.1A.024. alatt meghatározottól eltérő „szálas és rostos anyagok”, illetve prepregek, az alábbiak szerint:
a) Szén- vagy aramid- „szálas vagy rostos anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. 12,7 × 106 m vagy nagyobb „fajlagos modulus”; vagy
2. 235 × 103 m vagy nagyobb „fajlagos szakítószilárdság”.
Megjegyzés: Az I.1A.034.a. nem helyezi tilalom alá az olyan aramid- „szálas vagy rostos anyagokat”, amelyekben 0,25 tömegszázalék vagy több észterbázisú szálfelület-módosító van;
b) Üveg- „szálas vagy rostos anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:
1. 3,18 × 106 m vagy nagyobb „fajlagos modulus”; továbbá
2. 76,2 × 103 m vagy nagyobb „fajlagos szakítószilárdság”.
c) Hőre keményedő gyantával impregnált, az I.1A.024. vagy az I.1A.034.a. vagy b. alatt meghatározott szén- vagy üveg- „szálas vagy rostos anyagokból” készült folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok” vagy „szalagok”, amelyek szélessége nem haladja meg a 15 mm-t (prepregek).
Műszaki megjegyzés:
A kompozit mátrixát a gyanta képezi.
Megjegyzés: Az I.1A.034, bejegyzés alkalmazásában a „szálas vagy rostos anyagok” kizárólag folyamatos „monoszálak”, „fonalak”, „előfonatok”, „kócok” vagy „szalagok”.
I.1A.0351C216Az I.1A.030. bejegyzésben meghatározott martenzites acél, amely 293 K (20 °C) hőmérsékleten 2 050 MPa vagy annál nagyobb szakítószilárdságra „képes”.
Megjegyzés: Az I.1A.035. bejegyzés nem helyezi tilalom alá azokat a formákat, amelyekben egyetlen hosszirányú méret sem haladja meg a 75 mm-t.
Műszaki megjegyzés:
A „képes” fogalom egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni martenzites acélra is.
I.1A.0361C225Bór B-10 (10B) izotóppal dúsított bór, amelyben a természetes előfordulásnál nagyobb mértékben van az izotóp, az alábbiak szerint: bór és bórvegyületek, bór tartalmú keverékek, ezekből gyártott termékek, valamint a fentiek hulladéka vagy maradéka.
Megjegyzés: Az I.1A.036. bejegyzésben a bór tartalmú keverék a bórbetétes anyagokat is magában foglalja.
Műszaki megjegyzés:
A bór B-10 izotóp természetes előfordulási mennyisége körülbelül 18,5 tömegszázalék (20 atomszázalék).
I.1A.0371C226Volfrám, volfrám-karbid és volfrámötvözetek 90 %-nál nagyobb volfrámtartalommal, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a) Üreghengeres szimmetriájúak (beleértve a hengerszegmenseket is), belső átmérőjük 100 mm és 300 mm között van; továbbá
b) Tömegük nagyobb 20 kg-nál.
Megjegyzés: Az I.1A.037. bejegyzés nem helyezi tilalom alá azokat a darabokat, amelyeket súlyként vagy gamma-sugár kollimátorként terveztek.
I.1A.0381C227Kalcium, amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:
a) Tömeg szerint kevesebb, mint 1 000 ppm fémszennyeződést tartalmaz a magnézium kivételével; továbbá
b) Tömeg szerint kevesebb, mint 10 ppm bórt tartalmaz.
I.1A.0391C228Magnézium, amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:
a) Tömeg szerint kevesebb, mint 200 ppm fémszennyeződést tartalmaz a kalcium kivételével; továbbá
b) Tömeg szerint kevesebb, mint 10 ppm bórt tartalmaz.
I.1A.0401C229Bizmut, amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:
a) Tömeg szerint legalább 99,99 % tisztaságú; továbbá
b) Tömeg szerint kevesebb, mint 10 ppm ezüstöt tartalmaz.
I.1A.0411C230Berilliumfém, 50 tömegszázaléknál nagyobb berilliumtartalmú ötvözetek, berilliumvegyületek és az ezekből készült termékek, illetve a fentiek hulladékai és maradékai.
Megjegyzés: Az I.1A.041. bejegyzés nem helyezi tilalom alá az alábbiakat:
a) Fémablakok röntgenberendezésekhez vagy fúrólyukmélyítő berendezésekhez;
b) Kifejezetten elektronikus alkatrészekhez vagy elektronikus áramkörökhöz szubsztrátumként való felhasználásra tervezett félkész vagy késztermék oxid formák.
c) Berill (berillium- és alumínium-szilikát) smaragd és akvamarin formájában.
I.1A.0421C231Hafniumfém, 60 tömegszázaléknál nagyobb hafniumtartalmú ötvözetek és vegyületek, valamint az ezekből készült termékek, illetve a fentiek hulladékai és maradékai.
I.1A.0431C232Hélium–3 (3He), hélium–3-tartalmú keverékek és termékek, vagy eszközök, amelyek ezeket tartalmazzák.
Megjegyzés: Az I.1A.043. bejegyzés nem helyezi tilalom alá azokat a termékeket vagy eszközöket, amelyek 1 grammnál kevesebb hélium–3 izotópot tartalmaznak.
I.1A.0441C233Hatos izotóppal (6Li) a természetes előfordulásnál nagyobb mértékben dúsított lítium, dúsított lítiumot tartalmazó termékek, illetve berendezések, az alábbiak szerint: elemi lítium, ötvözet, vegyület, lítium tartalmú keverék, ezekből gyártott termékek, illetve a fentiek hulladékai és maradékai.
Megjegyzés: Az I.1A.044. bejegyzés nem helyezi tilalom alá a termolumineszcens dozimétereket.
Műszaki megjegyzés:
A hatos izotóp természetes előfordulása a lítiumban 6,5 tömegszázalék (7,5 atomszázalék).
I.1A.0451C234Hafniumtartalmú cirkónium, amelyben a hafnium-cirkónium tömegarány kisebb mint 1:500, az alábbiak szerint: cirkónium fém, 50 tömegszázaléknál nagyobb cirkóniumtartalmú ötvözetek, vegyületek, az ezekből gyártott termékek, és a fentiek hulladékai és selejtjei.
Megjegyzés: Az I.1A.045. bejegyzés nem helyezi tilalom alá a 0,10 mm vastagságot meg nem haladó cirkóniumfóliákat.
I.1A.0461C235Trícium, tríciumvegyületek és tríciumot tartalmazó keverékek, amelyekben a trícium és a hidrogénatomok aránya meghaladja az 1:1 000-t, vagy az ezek bármelyikét tartalmazó termékek és eszközök.
Megjegyzés: Az I.1A.046. bejegyzés nem helyezi tilalom alá az olyan terméket vagy eszközt, amely nem tartalmaz 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tríciumnál többet.
I.1A.0471C236Alfa-sugárzó radionuklidok, amelyeknek alfa felezési ideje 10 nap és 200 év közé esik, az alábbiak szerint:
a) Elemi formában;
b) Vegyületek, amelyeknek teljes alfa aktivitása legalább 37 GBq/kg (1 Ci/kg);
c) Keverékek, amelyeknek teljes alfa aktivitása legalább 37 GBq/kg (1 Ci/kg);
d) A fentiek bármelyikét tartalmazó termékek és eszközök.
Megjegyzés: Az I.1A.047. bejegyzés nem helyezi tilalom alá azokat az eszközöket vagy termékeket, amelyek 3,7 GBq-nél (100 millicurie) kisebb alfa-aktivitást mutatnak.
I.1A.0481C237Rádium–226 (226Ra), rádium–226 ötvözetek, rádium–226 vegyületek, rádium–226-ot tartalmazó keverékek vagy ezek gyártmányai, vagy ezek bármelyikét tartalmazó termékek és eszközök.
Megjegyzés: Az I.1A.048. bejegyzés nem helyezi tilalom alá az alábbiakat:
a) Orvosi applikátorok;
b) 0,37 GBq-nél (10 millicurie) nem több rádium–226-ot tartalmazó termék vagy berendezés.
I.1A.0491C238Klór-trifluorid (ClF3).
I.1A.0501C239A Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben meghatározottaktól eltérő nagyhatású robbanószerek, vagy olyan anyagok vagy keverékek, amelyek ezekből tömegük 2 %-ánál nagyobb mennyiséget tartalmaznak, és amelyek kristálysűrűsége meghaladja az 1,8 g/cm3-t, detonációs sebessége pedig a 8 000 m/s-ot.
I.1A.0511C240Az I.0A.013. bejegyzésben meghatározottaktól eltérő nikkelpor vagy porózus nikkel, az alábbiak szerint:
a) Nikkelpor, amely rendelkezik mindkét alábbi jellemzővel:
1. Tömeg szerinti tisztasága legalább 99,0 %; továbbá
2. Az ASTM B330 szabvány szerint mért átlagos részecskeméret 10 μm-nél kisebb;
b) Az I.1A.051.a. bejegyzésben meghatározott anyagokból gyártott porózus nikkel.
Megjegyzés: Az I.1A.051. bejegyzés nem helyezi tilalom alá az alábbiakat:
a) Szálszerű nikkelporok;
b) 1 000 cm2-nél kisebb lemezenkénti méretű egyedi porózus nikkellemezek.
Műszaki megjegyzés:
Az I.1A.051.b. bejegyzés olyan porózus fémre vonatkozik, amit az I.1A.051.a. alatt meghatározott anyagok tömörítésével és szinterezésével alakítottak ki annak érdekében, hogy olyan fémanyagot hozzanak létre, amely az egész szerkezetben összekapcsolódó finom pórusokat tartalmaz.

I.1B. Technológia, ideértve a szoftvereket is

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.1B.001ex 1D001Kifejezetten az I.1A.006. bejegyzésben meghatározott berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” tervezett „szoftver”.
I.1B.0021D101A kifejezetten az I.1A.007–I.1A.009. vagy az I.1A.011–I.1A.013. bejegyzésben meghatározott termékek „felhasználásához” tervezett vagy átalakított „szoftver”.
I.1B.0031D103Kifejezetten a csökkentett észlelhetőség – úgymint radarvisszaverő- képesség, ibolyántúli/infravörös és akusztikus jelek – elemzésére tervezett „szoftver”.
I.1B.0041D201Kifejezetten az I.1A.014. bejegyzésben meghatározott termékek „felhasználására” tervezett „szoftver”.
I.1B.0051E001Az I.1A.006–I.1A.051. bejegyzésben meghatározott berendezések vagy anyagok „kifejlesztésére” vagy „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.1B.0061E101Az I.1A.001, I.1A.006–I.1A.013., I.1A.026, I.1A.028, I.1A.029–I.1A.032., I.1B.002. vagy az I.1B.003. bejegyzésben meghatározott termékek „felhasználására” szolgáló, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.1B.007ex 1E102Az I.1B.001–I.1B.003. bejegyzésben meghatározott „szoftver”„kifejlesztésére” szolgáló, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.1B.0081E103„Kompozitok” vagy részlegesen feldolgozott „kompozitok” gyártásakor az alkalmazott autoklávokban vagy hidroklávokban levő hőmérséklet, nyomás és atmoszféra szabályozására szolgáló „technológia”.
I.1B.0091E1041 573 K (1 300 °C) és 3 173 K (2 900 °C) közötti hőfoktartományban 130 Pa és 20 kPa közötti nyomáson elbomló prekurzor gázokból öntőformán, öntőmagon vagy egyéb felületen képződő, pirolitikusan származtatott anyagok „gyártásához” kapcsolódó „technológia”.
Megjegyzés: Az I.1B.009. bejegyzés magában foglalja a prekurzor gázok összetételére, az áramlási sebességekre és a folyamatszabályozás programjára, valamint a paraméterekre vonatkozó „technológiát”.
I.1B.010ex 1E201Az I.1A.002–I.1A.005., I.1A.014–I.1A.023, I.1A.024.b., I.1A.033–I.1A.051. vagy az I.1B.004. bejegyzésben meghatározott termékek „felhasználására” szolgáló, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.1B.0111E202Az I.1A.002–I.1A.005. bejegyzésben meghatározott termékek „kifejlesztésére” vagy „gyártására” szolgáló, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.1B.0121E203Az I.1B.004. bejegyzésben meghatározott „szoftverek”„kifejlesztésére” szolgáló, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

I.2.

ANYAGMEGMUNKÁLÁS

I.2A. Termékek

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.2A.001ex 2A001*Súrlódásmentes gördülőcsapágyak és csapágyrendszerek és alkatrészeik, az alábbiak szerint:
Megjegyzés: Az I.2A.001. bejegyzés nem helyezi tilalom alá az olyan golyókat, amelyeknek tűrését a gyártó az ISO 3290 szabvány alapján 5. vagy annál rosszabb besorolásúnak minősítette.
Radiális golyóscsapágyak, amelyeknél a gyártó az összes tűrést az ISO 492 szabvány 2. tűrési osztályába (vagy az ANSI/ABMA 20 szabvány ABEC-9 vagy RBEC-9 tűrési osztályába vagy más nemzeti szabványokba) tartozónak vagy jobbnak minősítette, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) A belső gyűrű furatátmérője 12 és 50 mm közé esik;
b) A külső gyűrű külső átmérője 25 és 100 mm közé esik; továbbá
c) Vastagsága 10 és 20 mm között van.
I.2A.0022A225Folyékony aktinoida fémeknek ellenálló anyagból készült olvasztótégelyek, az alábbiak szerint:
a) Olvasztótégelyek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
1. 150 cm3 és 8 000 cm3 közötti űrtartalom; továbbá
2. A következő 98 % vagy nagyobb tisztaságú anyagok bármelyikéből készültek, illetve azzal vonták be őket:
a) Kalcium-fluorid (CaF2);
b) Kalcium-cirkonát (metacirkonát) (CaZrO3);
c) Cérium-szulfid (Ce2S3);
d) Erbium-oxid (erbia) (Er2O3);
e) Hafnium-oxid (hafnia) (HfO2);
f) Magnézium-oxid (MgO);
g) Nitridált nióbium-titán-volfrám ötvözet (kb. 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);
h) Ittrium-oxid (ittria) (Y2O3); vagy
i) Cirkónium-oxid (cirkónia) (ZrO2);
b) Olvasztótégelyek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
1. 50 cm3 és 2 000 cm3 közötti űrtartalom; továbbá
2. 99,9 % vagy nagyobb tisztaságú tantálból készültek vagy azzal bélelték ki;
c) Olvasztótégelyek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. 50 cm3 és 2 000 cm3 közötti űrtartalom;
2. 98 % vagy nagyobb tisztaságú tantálból készültek vagy azzal bélelték ki; továbbá
3. Tantál-karbiddal, -nitriddel vagy -boriddal vagy ezek bármilyen kombinációjával vonták be.
I.2A.0032A226Szelepek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) 5 mm vagy nagyobb „névleges méret”.
b) Csőmembrános tömítésű; továbbá
c) Teljes egészében alumíniumból, alumíniumötvözetekből, nikkelből, illetve 60 % vagy annál nagyobb nikkeltartalmú ötvözetekből készült, vagy ezekkel vonták be.
Műszaki megjegyzés:
Az I.2A.003. bejegyzésben a „névleges méret” az eltérő kimeneti és bemeneti átmérőjű szelepek esetében a legkisebb átmérőre vonatkozik.
I.2A.004ex 2B001.a*, 2B001.dSzerszámgépek és azok bármely kombinációja fémek, kerámiák, vagy „kompozitok” eltávolítására (vagy vágására), amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint „számjegyvezérlés” céljából elektronikus eszközökkel felszerelhetők, illetve a kifejezetten erre tervezett következő alkatrészek:
NB.: Lásd még az I.2A.016. bejegyzést.
1. megjegyzés: Az I.2A.004. bejegyzés nem helyezi tilalom alá a kifejezetten fogaskerekek gyártására tervezett szerszámgépeket.
2. megjegyzés: Az I.2A.004. nem helyezi tilalom alá a kifejezetten az alábbiak bármelyikének gyártására tervezett szerszámgépeket:
a) Forgattyústengelyek vagy bütyköstengelyek;
b) Szerszámok vagy vágógépek;
c) Sajtoló csigák;
3. megjegyzés: Az olyan szerszámgépet, amely az eszterga-, maró- vagy köszörűgép funkciók közül legalább kettővel rendelkezik (pl.: maró funkcióval rendelkező esztergagép), az alkalmazandó I.2A.004.a. és I.2A.016. bejegyzés mindegyike alapján értékelni kell.
a)* 35 mm-nél nagyobb átmérő megmunkálására alkalmas esztergagépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. Az ISO 230/2 (1988) (1) vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontosság bármely lineáris tengely mentén, „a rendelkezésre álló kompenzációkkal” együtt kisebb (jobb), mint 6 μm. továbbá
2. Kettő vagy több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”.
1. megjegyzés: Az I.2A.004.a. nem helyezi tilalom alá a kifejezetten kontaktlencsék gyártására tervezett, az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező esztergagépeket:
1. a gépkezelő kizárólag szemészetialkalmazású szoftvert használ az adatbevitel programozására; továbbá
2. nem használ vákuumos befogót.
2. megjegyzés: Az I.2A.004.a. nem helyezi tilalom alá a hosszesztergálásra alkalmas/hosszirányban dolgozó rúdesztergákat (Swissturn), amennyiben a legnagyobb rúdátmérő nem haladja meg a 42 mm-t, és tokmány felszerelésére nincs lehetőség. A gépek 42 mm-t nem meghaladó átmérőjű alkatrészek előállításához szükséges fúró-, illetve maróteljesítménnyel rendelkezhetnek.
d) Nem-vezetékes típusú villamos kisülésű gépek (EDM), amelyek két vagy több olyan forgótengellyel rendelkeznek, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”.
I.2A.005ex 2B006.b*Méretvizsgáló vagy mérőrendszerek, berendezések és „elektronikus részegységek”, az alábbiak szerint:
b)* Lineáris és szögelmozdulás-mérő eszközök, az alábbiak szerint:
1.* Lineáris elmozdulást mérő eszközök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:
Műszaki megjegyzés:
Az I.2A.005.b.1. alkalmazásában a „lineáris elmozdulás” a mérőszonda és a mért tárgy közötti távolság változását jelenti.
a) Nem érintkező típusú mérési rendszerek, amelyek „felbontóképessége” legfeljebb 0,2 mm mérési tartományban 0,2 μm vagy annál kevesebb (jobb).
b) Lineáris feszültségdifferenciáló transzformátor-rendszerek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
1. Legfeljebb 5 mm mérési tartományban 0,1 % vagy annál kisebb (jobb) „linearitás”; továbbá
2. Szabványos környezeti vizsgálati hőmérsékleten (± 1 K) 0,1 %/nap vagy annál kisebb (jobb) drift; vagy
c) Mérőrendszerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. „Lézert” tartalmaznak; továbbá
2. Az alábbi jellemzők mindegyikét legalább 12 óráig képesek a szabványos hőmérséklet (±1 K) hőmérséklet-tartományban és szabványos nyomáson fenntartani:
a) A „felbontóképesség” a teljes skálán 0,1 μm vagy annál kevesebb (jobb); továbbá
b) A „mérési bizonytalanság” (0,2 + L/2 000) μm vagy annál kisebb („L” a mm-ben mért hosszúság).
Megjegyzés: Az I.2A.005.b.1.c. nem helyezi tilalom alá az olyan zárt vagy nyitott hurkú visszacsatolásos interferométer mérőrendszereket, amelyek a szerszámgépek, méretellenőrző gépek és egyéb berendezések elcsúszási hibájának mérésére lézert alkalmaznak.
2. Szögelmozdulás-mérő berendezések, amelyek „szögeltérése” 0,00025° vagy annál kisebb (jobb);
Megjegyzés: Az I.2A.005.b.2. nem helyezi tilalom alá az olyan optikai eszközöket, mint például az autokollimátorok, amelyek párhuzamosított fényt (lézert) használnak a tükör szögeltérésének érzékelésére.
I.2A.0062B007.c„Robotok” és a kifejezetten ezekhez tervezett vezérlő- és „működtető egységek”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzőkkel:
NB.: Lásd még az I.2A.019. bejegyzést.
c) Sugárzással szemben ellenállóvá tervezték és méretezték, annak érdekében, hogy a működés romlása nélkül ellenálljon 5 × 103 Gy (Si) vagy annál nagyobb sugárzásnak.
Műszaki megjegyzés:
A Gy (Si) mértékegység árnyékolatlan szilícium minta Joule per kilogrammban megadott energiaelnyelésére vonatkozik, ha azt ionizáló sugárzásnak teszik ki.
I.2A.0072B104„Izosztatikus prések”, amelyek rendelkeznek valamennyi alábbi jellemzővel:
NB.: Lásd még az I.2A.017. bejegyzést.
a) 69 MPa vagy annál nagyobb maximális üzemi nyomás;
b) 873 K (600 °C) vagy annál magasabb szabályozott hőmérsékletű környezet létrehozására és fenntartására tervezték; továbbá
c) 254 mm vagy azt meghaladó belső átmérőjű kamraüreggel rendelkeznek.
I.2A.0082B105Szén-szén kompozitok tömörítésére tervezett vagy átalakított, kémiai gőzfázisú leválasztó CVD kemencék.
I.2A.0092B109Megfolyatásos elven működő formázógépek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
NB.: Lásd még az I.2A.020. bejegyzést.
a) Megfolyatásos elven működő formázógépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. A gyártó műszaki specifikációja szerint felszerelhetők „számjegyvezérlő” egységgel vagy számítógép vezérléssel, még ha ilyen egységgel nem is látták el; továbbá
2. Több mint két tengellyel rendelkezik, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”.
b) Kifejezetten az I.2A.009.a. alatt meghatározott megfolyatásos elven működő formázógépekhez tervezett alkatrészek.
Megjegyzés: Az I.2A.009. bejegyzés nem helyezi tilalom alá azokat a gépeket, amelyek nem használhatók „rakéták” meghajtó alkatrészeinek és berendezéseinek (pl. motorházak) gyártásában.
Műszaki megjegyzés:
A centrifugális és a megfolyatásos formázás funkcióját kombináló gépeket az I.2A.009. bejegyzés alkalmazásában megfolyatásos formázógépeknek kell tekinteni.
I.2A.0102B116Rázóvizsgálati rendszerek, berendezések és azok alkatrészei, az alábbiak szerint:
a) Digitális szabályozóval rendelkező, visszacsatolást vagy zárthurkú technikát alkalmazó rázóvizsgálati rendszerek, amelyek képesek valamely rendszert 10 g rms-nek megfelelő vagy azt meghaladó effektív gyorsulással a 20 Hz és 2 kHz közötti teljes tartományban rázni, és „csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;
b) Az I.2A.010.a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekkel történő felhasználásra tervezett digitális szabályozók, a kifejezetten az 5 kHz-et meghaladó „valós idejű sávszélességre” tervezett rázóvizsgálati szoftverekkel.
c) Az I.2A.010.a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható rázóberendezések (rázóegységek) kapcsolódó erősítővel vagy anélkül, amelyek „csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;
d) Az I.2A.010.a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható teszt darab tartószerkezetek és elektronikus egységek, amelyeket arra terveztek, hogy a többszörös rázóegységeket olyan rendszerben kombinálják, amely „csupasz asztalon” mérve képes 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó effektív kombinált erő közlésére;
Műszaki megjegyzés:
Az I.2A.010. alkalmazásában a „csupasz asztal” tartozékok vagy rögzítők nélküli sima asztalt vagy felületet jelent.
I.2A.0112B117Az I.2A.007 vagy I.2A.008. bejegyzésben meghatározottaktól eltérő berendezés- és folyamatszabályzók, amelyeket szerkezeti kompozit rakétafúvókák és visszatérő egységek orrcsúcsainak tömörítésére és pirolízisére terveztek vagy alakítottak át.
I.2A.0122B119Kiegyensúlyozó gépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:
NB.: Lásd még az I.2A.021. bejegyzést.
a) Kiegyensúlyozó gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. Nem képesek 3 kg-nál nagyobb tömegű rotorok/szerelvények kiegyensúlyozására;
2. Képesek 12 500 ford./percnél nagyobb fordulatszámon rotorokat/szerelvényeket kiegyensúlyozni;
3. Képesek a kiegyensúlyozatlanságot két vagy több síkban kijavítani; továbbá
4. Képesek a rotort annak tömegére vonatkoztatott 0,2 g mm/kg mértékű fajlagos megmaradó kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni;
Megjegyzés: Az I.2A.012.a. nem helyezi tilalom alá a fogorvosi vagy egyéb gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy átalakított kiegyensúlyozó gépeket.
b) Az I.2A.012.a. bejegyzésben meghatározott gépek használatára tervezett vagy átalakított kijelzőfejek.
Műszaki megjegyzés:
A kijelzőfejeket sokszor kiegyensúlyozó műszerként ismerik.
I.2A.0132B120Mozgásszimulátorok vagy forgó asztalok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) Kettő vagy több tengely;
b) Csúszógyűrűk, amelyek képesek elektromos táplálás és/vagy információs jelek továbbítására; továbbá
c) Rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. Bármelyik tengelye:
a) Képes 400 fok/s vagy nagyobb sebességre, illetve 30 fok/s vagy kisebb sebességre; továbbá
b) A sebességfelbontás legfeljebb 6 fok/s, és a pontosság 0,6 fok/s vagy jobb;
2. A legrosszabb eset szerinti sebességstabilitás, 10 fok vagy annál nagyobb alatti átlagban egyenlő vagy jobb (kisebb), mint plusz vagy mínusz 0,05 %. vagy
3. A pozicionálási pontosság 5 ívmásodperc vagy jobb.
Megjegyzés: Az I.2A.013. bejegyzés nem helyezi tilalom alá a szerszámgépekhez vagy gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy átalakított forgóasztalokat.
I.2A.0142B121Az I.2A.013. alatt meghatározottaktól eltérő pozicionáló asztalok (olyan berendezések, amelyek bármely tengely mentén képesek precíz forgatási pozicionálásra), amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) Kettő vagy több tengely; továbbá
b) A pozicionálási pontosság 5 ívmásodperc vagy jobb.
Megjegyzés: Az I.2A.014. bejegyzés nem helyezi tilalom alá a szerszámgépekhez vagy gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy átalakított forgóasztalokat.
I.2A.0152B122Centrifugák, amelyek 100 g feletti gyorsítást képesek átadni, és amelyek az elektromos táplálás és az információs jelek továbbítására képes csúszógyűrűkkel rendelkeznek.
I.2A.0162B201, 2B001.b.2 és 2B001.c.2Fémek, kerámiák vagy „kompozitok” eltávolítására vagy vágására szolgáló szerszámgépek és azok bármely kombinációja, amelyek a gyártó műszaki specifikációja szerint elektronikus eszközökkel szerelhetők fel a két vagy több tengelyen, egyidejűleg történő „kontúrszabályozás” céljából, az alábbiak szerint:
Megjegyzés: A kapcsolódó „szoftver” miatt tiltott, „számjegyvezérlés”-sel felszerelt egységekkel kapcsolatban lásd az I.2B.002. bejegyzést.
a) Marógépek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:
1. Az ISO 230/2 (1988) (1) vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontosság bármely lineáris tengely mentén, „a rendelkezésre álló kompenzációkkal” együtt kisebb (jobb), mint 6 μm.
2. Két vagy több forgó kontúrtengely; vagy
3. Öt vagy több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”.
Megjegyzés: Az I.2A.016.a. nem helyezi tilalom alá a következő jellemzőkkel rendelkező marógépeket:
a) Az X-tengely lökethossza meghaladja a 2 m-t; továbbá
b) A teljes pozicionálási pontosság az X-tengelyen nagyobb (rosszabb), mint 30 μm.
b) Köszörűgépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők bármelyikével:
1. Az ISO 230/2 (1988) (1) vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontosság bármely lineáris tengely mentén, „a rendelkezésre álló kompenzációkkal” együtt kisebb (jobb), mint 4 μm.
2. Két vagy több forgó kontúrtengely; vagy
3. Öt vagy több tengely, amelyek egyidejűleg koordinálhatók „kontúrvezérlésre”.
Megjegyzés: Az I.2A.016.b. nem helyezi tilalom alá a következő köszörűgépeket:
a) Külső, belső és külső-belső palástköszörűgépek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
1. 150 mm maximális külső átmérőjű vagy hosszúságú munkadarab előállítására korlátozottak; továbbá
2. X, y és c tengelyre korlátozottak;
b) Z vagy w tengellyel nem rendelkező koordináta köszörűk, az ISO 230/2 (1988) (1) vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint 4 μm-nél kisebb (jobb) pozicionálási pontossággal.
1. megjegyzés: Az I.2A.016. nem helyezi tilalom alá a kifejezetten az alábbiak bármelyikének gyártására tervezett szerszámgépeket:
a) Fogaskerekek;
b) Forgattyústengelyek vagy bütyköstengelyek;
c) Szerszámok vagy vágógépek;
d) Sajtolócsigák.
2. megjegyzés: Az olyan szerszámgépet, amely az eszterga-, maró- vagy köszörűgép funkciók közül legalább kettővel rendelkezik (pl.: maró funkcióval rendelkező esztergagép), az alkalmazandó I.2A.004.a. és I.2A.016.a. vagy b. bejegyzés mindegyike alapján értékelni kell.
I.2A.0172B204Az I.2A.007. alatt meghatározottaktól eltérő „izosztatikus prések” és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:
a) „Izosztatikus prések”, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
1. Képesek 69 MPa vagy annál nagyobb maximális üzemi nyomás elérésére; továbbá
2. Kamraterük belső átmérője meghaladja a 152 mm-t;
b) Kifejezetten az I.2A.017.a. alatt meghatározott „izosztatikus présekhez” tervezett sajtolótömbök, formák és szabályozók.
Műszaki megjegyzés:
Az I.2A.017. alkalmazásában a belső kamra mérete annak a kamrának a mérete, amelyben mind az üzemi hőmérséklet, mind az üzemi nyomás elérhető, és nem foglal magában rögzítőelemeket. Ez a méret a nyomáskamra belső átmérője vagy a szigetelt kemence belső átmérője közül a kisebbnek a mérete lesz, attól függően, hogy a két kamra közül melyik helyezkedik el a másikban.
I.2A.0182B206Az I.2A.005. alatt meghatározottaktól eltérő méretellenőrző gépek, műszerek vagy rendszerek, az alábbiak szerint:
a) Számítógép- vagy számjegyvezérlésű méretellenőrző gépek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
1. Két vagy több tengely; továbbá
2. Az egydimenziós hosszmérés „mérési bizonytalansága” egyenlő vagy kisebb (jobb), mint (1,25 + L/1 000) μm, ha 0,2 μm-nél kisebb (jobb) „pontosságú” mintával tesztelték („L” a mért hossz mm-ben) (Ref.: VDI/VDE 2617 1. és 2. rész);
b) Féltengelyek egyidejű lineáris szöge ellenőrzésére szolgáló rendszerek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
1. A „mérési bizonytalanság” bármely lineáris tengely mentén egyenlő vagy kisebb (jobb), mint 3,5 μm/5 mm; továbbá
2. 0,02° vagy az alatti „szögpozíció eltérés”.
1. megjegyzés: A mérőberendezésként is felhasználható szerszámgépek akkor esnek tilalom alá, ha megfelelnek a szerszámgép-funkcióval vagy a mérőberendezés-funkcióval szemben támasztott követelményeknek, vagy meghaladják azokat.
2. megjegyzés: Az I.2A.018. alatt leírt gép tilalom alá esik, ha működési tartományában bárhol átlépi a tiltási küszöböt. Műszaki megjegyzések:
1. A méretvizsgáló rendszer mérési bizonytalanságának meghatározására használt mintát a VDI/VDE 2617 2., 3. és 4. része határozza meg.
2. Az I.2A.018. szerinti összes mérési értékparamétert plusz/mínusz értékként kell kezelni, azaz nem teljes sávként.
I.2A.0192B207Az I.2A.006. alatt meghatározottaktól eltérő „robotok”, „működtető egységek” és vezérlőegységek, az alábbiak szerint:
a) „Robotok” vagy „működtető egységek”, amelyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy megfeleljenek a nagy erejű robbanóanyagok kezelésével kapcsolatos nemzeti biztonsági szabványoknak (például megfelelnek a nagy erejű robbanóanyagokra vonatkozó villamos szabvány besorolásnak);
b) Kifejezetten az I.2A.019.a. alatt meghatározott „robotok” vagy „működtető egységek” részére tervezett vezérlőegységek.
I.2A.0202B209Az I.2A.009. alatt meghatározottaktól eltérő, megfolyatásos alakítási funkciókra képes megfolyatásos vagy centrifugális formázógépek és gömbölyítőhengeres gépek, az alábbiak szerint:
a) Formázógépek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
1. Három, vagy több görgő (aktív, vagy vezető); továbbá
2. A gyártó műszaki specifikációja alapján felszerelhetők „számjegyvezérlő” egységgel, vagy számítógépes vezérléssel;
b) 75 és 400 mm közötti belső átmérőjű hengeres rotorok készítésére tervezett rotoralakító gömbölyítőhengeres gépek.
Megjegyzés: Az I.2A.020.a. magában foglalja azokat a gépeket, amelyeknek csak egy, fém deformálására szolgáló görgővel plusz két olyan kiegészítő görgővel rendelkeznek, amely a gömbölyítőhengert megtámasztja, de a deformálási eljárásban közvetlenül nem vesz részt.
I.2A.0212B219Centrifugális többsíkú kiegyensúlyozó, állandó telepítésű vagy mozgatható, vízszintes vagy függőleges elrendezésű gépek, az alábbiak szerint:
a) Centrifugális kiegyensúlyozó gépek, amelyeket 600 mm vagy annál hosszabb flexibilis rotorok kiegyensúlyozására terveztek, és rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. 75 mm-nél nagyobb henger vagy csap átmérő;
2. 0,9 és 23 kg közötti teherbírás; továbbá
3. 5 000 fordulat/percnél nagyobb forgási sebességnél is képes kiegyensúlyozásra;
b) Centrifugális kiegyensúlyozó gépek, amelyeket üreges hengeres rotor alkatrészek kiegyensúlyozására terveztek, és rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. 75 mm-nél nagyobb csap átmérő;
2. 0,9 és 23 kg közötti teherbírás;
3. Képes síkonként 0,01 kg x mm/kg vagy kisebb maradék kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni; továbbá
4. Szíjhajtásos típusú.
I.2A.0222B225Távirányítású manipulátorok, amelyek alkalmasak radiokémiai elválasztási műveleteknél és forró kamrákban végzett távirányítású tevékenységre, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:
a) Képesek benyúlni 0,6 m-re vagy mélyebbre a forró kamrába (falon keresztüli művelet); vagy
b) Képesek átnyúlni 0,6 m vagy annál vastagabb kamrafalú forró kamrába a tetőn keresztül (át a fal felett művelet).
Műszaki megjegyzés:
A távmanipulátorok az emberi műveletet viszik át egy távoli karra és végszerelvényre. Ezek lehetnek „mester/szolga” típusúak, és működhetnek botkormánnyal vagy billentyűzettel.
I.2A.0232B226Ellenőrzött környezetű (vákuum vagy inert gáz) indukciós kemencék és azok tápegységei, ideértve a következőket:
a) Kemencék, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. Alkalmasak 1 123 K (850 °C) feletti üzemelésre;
2. 600 mm vagy annál kisebb átmérőjű indukciós tekerccsel rendelkeznek; továbbá
3. Bemeneti teljesítményük 5 kW vagy annál nagyobb;
b) Kifejezetten az I.2A.023.a. alatt meghatározott kemencékhez tervezett tápegységek, amelyek meghatározott teljesítménykimenete 5 kW vagy több.
Megjegyzés: Az I.2A.023.a. nem helyezi tilalom alá a félvezető lapkák feldolgozására tervezett kemencéket.
I.2A.0242B227Vákuum és szabályozott atmoszférájú fémkohászati olvasztó- és öntőkemencék és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:
a) Ívolvasztó- és öntőkemencék, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
1. 1 000 cm3 és 20 000 cm3 közötti felhasználható elektródakapacitás, továbbá
2. Alkalmasak 1 973 K (1 700 °C) olvasztási hőmérséklet feletti üzemelésre;
b) Elektronsugaras olvasztó-, valamint plazmaatomizáló- és olvasztókemencék, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
1. 50 kW vagy nagyobb teljesítmény; továbbá
2. Alkalmasak 1 473 K (1 200 °C) olvasztási hőmérséklet feletti üzemelésre.
c) Számítógépes vezérlő- és megfigyelő rendszerek, amelyeket kifejezetten az I.2A.024.a. vagy b. bejegyzés alatt meghatározott kemencékhez konfiguráltak.
I.2A.0252B228Rotorgyártó és -szerelő berendezések, rotoregyengető berendezések, csőrugó-kialakító tüskék és alaknyomók, az alábbiak szerint:
a) Rotorszerelő berendezés, gázcentrifuga rotorcső darabok, terelőlapok és zárósapkák összeállításához;
Megjegyzés: Az I.2A.025.a. nem vonja ellenőrzés alá a precíziós tüskéket, szorítóbilincseket és zsugorító illesztőgépeket.
b) Rotoregyengető berendezések a gázcentrifuga rotorcsöveinek közös tengelyre történő beállításához.
Műszaki megjegyzés:
Az I.2A.025.b. alatt meghatározott berendezések általában olyan precíziós mérőszondákat tartalmaznak, amelyek egy olyan számítógéphez vannak csatlakoztatva, amely ellenőrzi pl. a rotorcső darabok beállításához használt pneumatikus nyomófejek tevékenységét.
c) Csőrugó-kialakító tüskék és alaknyomók, egymenetű csőrugók gyártásához.
Műszaki megjegyzés:
Az I.2A.025.c. alkalmazásában a csőrugó rendelkezik a következő jellemzők mindegyikével:
1. 75 mm és 400 mm közötti belső átmérő;
2. 12,7 mm vagy nagyobb hosszúság;
3. 2 mm-nél nagyobb bordamélység; továbbá
4. Nagy szilárdságú alumíniumötvözetekből, martenzites acélból vagy nagy szilárdságú „szálas vagy rostos anyagból” készült.
I.2A.0262B230„Nyomás távadók”, amelyek képesek a 0–13 kPa nyomástartomány bármely pontján az abszolút nyomás mérésére, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a) Nikkelből, 60 tömegszázaléknál nagyobb nikkeltartalmú nikkelötvözetből, alumíniumból vagy alumíniumötvözetből készült, vagy azzal védett nyomásérzékelő elemek; továbbá
b) Rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:
1. 13 kPa alatti teljes mérési skála, és a teljes skálára vetítve ± 1 %-nál jobb „pontosság”; vagy
2. 13 kPa vagy afeletti mérési skála, és + 130 Pa-nál nagyobb „pontosság”.
Műszaki megjegyzés:
Az I.2A.026. alkalmazásában a „pontosság” magában foglalja a nemlinearitást, a hiszterézist és a környezeti hőmérsékleten való ismételhetőséget.
I.2A.0272B231Vákuumszivattyúk, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) 380 mm vagy nagyobb bemeneti csonk méret;
b) 15 m3/s vagy nagyobb szívási kapacitás; továbbá
c) Képes 13 mPa-nál jobb végső vákuumot létrehozni.Műszaki megjegyzések:
1. A szivattyúzási sebességet a mérési pontnál, nitrogéngázzal vagy levegővel kell meghatározni.
2. A végső vákuumot a szivattyú bemeneténél a bemeneti csonkot elzárva kell meghatározni.
I.2A.0282B232Többfokozatú könnyűgáz ágyúk, vagy más, nagy sebességű ágyúrendszerek (tekercses, elektromágneses, elektrotermikus vagy más fejlett rendszerek), amelyek képesek a lövedéket 2 km/s vagy nagyobb sebességre gyorsítani.
(1) A pozicionálási pontosságot ISO 230/2 (1997) szerint mérő gyártóknak konzultálniuk kell a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságával.

I.2B. Technológia, ideértve a szoftvereket is

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.2B.001ex 2D001Az I.2B.002. alatt meghatározottól eltérő, kifejezetten az I.2A.004–I.2A.006. alatt meghatározott berendezések „kifejlesztésére”, „gyártására” és „felhasználására” tervezett vagy átalakított „szoftver”.
I.2B.0022D002„Szoftver” elektronikus eszközökhöz, még akkor is, ha elektronikus eszközbe vagy rendszerbe építették be, lehetővé téve, hogy az ilyen rendszerek „számjegyvezérlésű” egységként működjenek, és amely képes több mint négy tengely egyidejű koordinálása „kontúrvezérlésre”.
1. megjegyzés: Az I.2B.002. nem helyezi tilalom alá a kifejezetten az I.2. kategória alatt nem meghatározott szerszámgépek működtetésére tervezett vagy átalakított „szoftvert”.
I.2B.0032D101Kifejezetten az I.2A.007–I.2A.015. alatt meghatározott berendezések „használatához” tervezett vagy átalakított „szoftver”.
I.2B.0042D201Kifejezetten az I.2A.017–I.2A.024. pontban meghatározott berendezések „használatához” tervezett „szoftver”.
Megjegyzés: A kifejezetten az I.2A.018. alatt meghatározott felszerelésekhez tervezett „szoftver” fogalmába beleértendők a falvastagság és -kontúr szimultán mérésére használt „szoftverek” is.
I.2B.0052D202Kifejezetten az I.2A.016. alatt meghatározott felszerelések „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” tervezett „szoftver”.
I.2B.006ex 2E001Az I.2A.002–I.2A.004., I.2A.006.b., I.2A.006.c, I.2A.007–I.2A.028., I.2B.001., I.2B.003. vagy I.2B.004. alatt meghatározott berendezések vagy „szoftver”„kifejlesztésére” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.2B.007ex 2E002Az I.2A.002–I.2A.004., I.2A.006.b., I.2A.006.c, I.2A.007–I.2A.028., alatt meghatározott berendezések „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.2B.0082E101Az I.2A.007., I.2A.009., I.2A.010., I.2A.012–I.2A.015. vagy I.2B.003. alatt meghatározott berendezések vagy „szoftverek”„használatára” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.2B.009ex 2E201Az I.2A.002–I.2A.005., I.2A.006.b., I.2A.006.c, I.2A.016–I.2A.020., I.2A.022–I.2A.028., I.2B.004. vagy I.2B.005. alatt meghatározott berendezések vagy „szoftver”„használatára” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

I.3.

ELEKTRONIKA

I.3A. Termékek

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.3A.001ex 3A001.a*Elektronikai alkatrészek, az alábbiak szerint:
a) Általános célú integrált áramkörök, az alábbiak szerint:
1. megjegyzés: Azoknak a (befejezett vagy be nem fejezett) lapkáknak, amelyeken a funkciót meghatározták, a tilalmi státusát az I.3A.001.a. alatti paraméterek szerint kell értékelni.
2. megjegyzés: Integrált áramkörök alatt a következő típusokat értjük:
„Monolit integrált áramkörök”;
„Hibrid integrált áramkörök”;
„Multichip integrált áramkörök”;
„Film típusú integrált áramkörök”, beleértve a szilícium/zafír integrált áramköröket is;
„Optikai integrált áramkörök”.
1.* Integrált áramkörök, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
a) Sugárzásállónak tervezték vagy minősítették, és üzemi károsodás nélkül képesek 5 × 103 Gy (Si) vagy magasabb sugárzásnak ellenállni; továbbá
b) Védő rakétarendszerekben és „pilóta nélküli légi járművekben” nukleáris hatások (pl. elektromágneses impulzusok (EMP), röntgensugarak, kombinált lökés és hőhatás) elleni védelemre és „rakétákban” történő használatra alkalmazzák.
I.3A.0023A101Elektronikai berendezések, eszközök és alkatrészek, ideértve a következőket:
a) „Rakétákban” felhasználható analóg/digitális átalakítók, amelyeket úgy terveztek, hogy megfeleljenek a megerősített konstrukciójú berendezésekre vonatkozó katonai előírásoknak;
b) Olyan gyorsítók, amelyek képesek 2 MeV vagy azt meghaladó energiájú, felgyorsított elektronokból származó fékezési sugárzás (bremsstrahlung) segítségével előállított elektromágneses sugárzást közvetíteni, valamint az ezeket a gyorsítókat tartalmazó rendszerek.
Megjegyzés: A fenti I.3A.002.b. nem helyezi tilalom alá a kifejezetten orvosi célra tervezett berendezéseket.
I.3A.0033A201Elektronikai alkatrészek, az alábbiak szerint:
a) Kondenzátorok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzőcsoportok valamelyikével:1.
a) Névleges feszültségük nagyobb, mint 1,4 kV;
b) A tárolt energia nagyobb, mint 10 J;
c) Kapacitásuk nagyobb, mint 0,5 μF; továbbá
d) Soros induktivitásuk kisebb, mint 50 nH; vagy2.
a) Névleges feszültségük nagyobb, mint 750 V;
b) Kapacitásuk nagyobb, mint 0,25 μF; továbbá
c) Soros induktivitásuk kisebb, mint 10 nH;
b) Szupravezető szolenoid elektromágnesek, amelyek rendelkeznek az összes következő jellemzővel:
1. Képesek 2 T-nál nagyobb mágneses tér létrehozására;
2. L/D (hossz/belső átmérő) arány nagyobb, mint 2;
3. 300 mm-nél nagyobb belső átmérő; továbbá
4. A belső térfogat központi 50 %-ában a mágneses tér egyenletessége jobb, mint 1 %.
Megjegyzés: Az I.3A.003.b. nem helyezi tilalom alá a kifejezetten orvosi mágneses magrezonancia (NMR) megjelenítő rendszerekhez tervezett mágneseket, amelyek e rendszerek „részeként” kerülnek kivitelre. A „részeként” kifejezés úgy értendő, hogy az fizikailag nem feltétlenül képezi ugyanannak a szállítmánynak a részét. Lehetőség van különböző forrásokból származó részszállításokra, feltéve hogy a vonatkozó kiviteli dokumentumokból egyértelműen kiderül, hogy a szállítmány a megjelenítő rendszer részét képezi.
c) Impulzus-röntgengenerátorok vagy impulzusos elektrongyorsítók, amelyek rendelkeznek a következő jellemzőcsoportok valamelyikével:1.
a) Az elektrongyorsító csúcsenergiája 500 keV vagy annál nagyobb, de 25 MeV-nál kisebb; továbbá
b) A (K) „jósági tényező” 0,25 vagy annál nagyobb; vagy2.
a) Az elektrongyorsító csúcsenergiája 25 MeV vagy annál nagyobb; továbbá
b) A „csúcsteljesítmény” 50 MW-nál nagyobb.
Note: Az I.3A.003.c. nem helyezi tilalom alá sem az olyan berendezések alkatrészeit, amelyeket nem elektronnyaláb- vagy röntgensugárzás céljaira (pl. elektronmikroszkópia), sem azokat, amelyeket orvosi célra terveztek. Műszaki megjegyzések:
1. A „K” jósági tényezőt a következőképpen kell meghatározni:
K = 1,7 x 103V2,.65Q
„V” az elektron csúcsenergiája millió elektronvoltban.
„Q” a teljes gyorsított töltés coulombban, ha a gyorsítónyaláb impulzus időtartama legfeljebb 1 μs. Ha a gyorsító nyaláb impulzus 1 μs-nál nagyobb, akkor „Q” az 1 μs alatti maximális gyorsított töltés.
A „Q”egyenlő az „i”-nek „t”idő szerinti integráljával, 1 μs-ra vagy az impulzus időtartamára vonatkoztatva, attól függően, hogy melyik a kisebb, ahol „i” a nyaláb áramerőssége amperben, „t” az idő másodpercben (Q = ∫ idt).
2. „Csúcsteljesítmény” = (csúcspotenciál voltban) × (csúcs sugáráram amperben).
3. A sugárimpulzus időtartam mikrohullámú gyorsító üregrezonátorok elvén alapuló gépekben az 1 μs érték és az egy mikrohullámú modulátor impulzusból eredő nyaláb időtartama közül a kisebb értékkel egyezik meg.
4. Mikrohullámú gyorsító üregrezonátorok elvén alapuló gépekben a sugár csúcsáram a sugárnyaláb-csomag időtartama alatti átlagos árammal egyenlő.
I.3A.0043A225Az I.0A.002.b.13. alatt meghatározottaktól eltérő frekvenciaváltók, illetve generátorok, amelyek rendelkeznek valamennyi alábbi jellemzővel:
a) Többfázisú kimenet, amely képes 40 W vagy annál nagyobb teljesítmény leadására;
b) Képesek a 600-tól 2 000 Hz-ig terjedő frekvenciatartományban üzemelni;
c) A teljes harmonikus torzítás jobb (kisebb), mint 10 %; továbbá
d) A frekvenciastabilitás jobb (kisebb), mint 0,1 %.
Műszaki megjegyzés:
Az I.3A.004. szerinti frekvenciaváltók konverter, illetve inverter néven is ismertek.
I.3A.0053A226Az I.0A.002.j.6. alatt meghatározottaktól eltérő egyenáramú, nagy teljesítményű tápegységek, amelyek mindkét alábbi jellemzővel rendelkeznek:
a) Képesek 8 óra időtartamon át folyamatosan 100 V vagy annál nagyobb feszültségű, 500 A vagy annál nagyobb kimeneti áram előállítására; továbbá
b) Áramerősség- vagy feszültségstabilitásuk 8 óra időtartam alatt jobb, mint 0,1 %.
I.3A.0063A227Az I.0A.002.j.5. alatt meghatározottaktól eltérő nagyfeszültségű, egyenáramú tápegységek, amelyek mindkét alábbi jellemzővel rendelkeznek:
a) Képesek 8 óra időtartamon át folyamatosan 20 kV vagy annál nagyobb feszültségű, 1 A vagy annál nagyobb kimeneti áram előállítására; továbbá
b) Áramerősség- vagy feszültségstabilitásuk 8 óra időtartam alatt jobb, mint 0,1 %.
I.3A.0073A228Kapcsolóberendezések, az alábbiak szerint:
a) Hideg katódcsövek – függetlenül attól, hogy gázzal töltöttek-e vagy sem –, amelyek a szikraközhöz hasonlóan működnek, és rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. Három vagy annál több elektródát tartalmaznak;
2. Névleges anódcsúcsfeszültség 2,5 kV vagy nagyobb;
3. Névleges anód-csúcsáramerősség 100 A vagy nagyobb; továbbá
4. Anód késleltetési idő 10 μs vagy kisebb.
Megjegyzés: Az I.3A.007. magában foglalja a gázkritron- és a vákuumspritron-csöveket is.
b) Kioldó szikraközök, amelyek mindkét alábbi jellemzővel rendelkeznek:
1. Anód késleltetési idő 15 μs vagy annál kevesebb; továbbá
2. 500 A vagy annál nagyobb névleges csúcsáramerősség.
c) Gyorskapcsoló funkcióval rendelkező modulok vagy részegységek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. 2 kV-nél nagyobb névleges anód csúcsfeszültség;
2. Névleges anód-csúcsáramerősség 500 A vagy nagyobb; továbbá
3. 1 μs vagy annál kisebb kapcsolási idő.
I.3A.0083A229Gyújtóegységek és az ezekkel egyenértékű nagy áramerősségű impulzusgenerátorok, az alábbiak szerint:
NB.: Lásd még a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
a) Robbanó detonátor gyújtóegységek, amelyeket az I.3A.011. alatt meghatározott többszörös vezérlésű detonátorokhoz terveztek;
b) Moduláris elektromos impulzusgenerátorok (impulzusadó), amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. Hordozható, mobil vagy rezgésálló kivitelben készültek;
2. Porzáró burkolattal rendelkeznek;
3. Képesek energiájukat 15 μs-nál rövidebb idő alatt leadni;
4. Kimeneti áramerősségük nagyobb, mint 100 A;
5. „Felfutási idejük” 40 ohmnál kisebb terhelésre kevesebb, mint 10 μs;
6. Egyetlen méretük sem haladja meg a 254 mm-t;
7. Tömegük kisebb, mint 25 kg; továbbá
8. Szélsőséges hőmérsékleti viszonyok – 223 K-től (–50 °C) 373 K-ig (100 °C-ig) – közötti vagy világűrben történő használatra alkalmasnak minősítették.
Megjegyzés: Az I.3A.008.b. a xenon villanólámpa meghajtókat is magában foglalja.
Műszaki megjegyzés:
Az I.3A.008.b.5. szerinti „felfutási idő” az az idő, ami alatt az ellenállásos terhelésen átfolyó áram amplitúdója 10 %-ról 90 %-ra nő.
I.3A.0093A230Nagy sebességű impulzusgenerátorok, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a) 55 ohm ellenállás terhelésre 6 V-nál nagyobb kimenő feszültség; és
b) Az „impulzusfelfutási idő” kevesebb, mint 500 ps.
Műszaki megjegyzés:
Az I.3A.009. szerinti „impulzusfelfutási idő” az az idő, ami alatt a feszültség amplitúdója 10 %-ról 90 %-ra nő.
I.3A.0103A231Neutrongenerátor-rendszerek, beleértve a csöveket is, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a) Külső vákuumrendszer nélküli üzemelésre tervezték; továbbá
b) A trícium-deutérium magreakciót elektrosztatikus gyorsítás alkalmazásával idézik elő.
I.3A.0113A232Detonátorok és többpontos indítórendszerek, az alábbiak szerint:
NB.: Lásd még a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
a) Elektromosan vezérelt robbanóanyag detonátorok, az alábbiak szerint:
1. Robbantó kapcsoló (EB);
2. Robbantó izzószál (EBW);
3. Ütőszeg;
4. Robbantófólia iniciátor (EFI).
b) Egyszeres vagy többszörös detonátorral működő rendszerek, amelyeket arra terveztek, hogy egyetlen tűzjelre közel egyidejűleg iniciáljanak 5 000 mm2-nél nagyobb robbanási felületet úgy, hogy a berobbantás idejének átfutása a felületen kevesebb, mint 2,5 μs.
Megjegyzés: Az I.3A.011. nem helyezi tilalom alá a csak primer robbanóanyagokat, pl. az ólomazidot alkalmazó detonátorokat.
Műszaki megjegyzés:
Az I.3A.011. szerinti detonátorok kis elektromos vezetőt alkalmaznak (híd, hídszál vagy fólia), amely robbanásszerűen elpárolog, amikor gyors, nagyfeszültségű elektromos impulzus halad át rajta. A nem-ütőszeges típusoknál a felrobbanó detonátor kémiai robbanást indít a hozzá érintkező nagy robbanóerejű anyagban, mint pl. a PETN (pentaeritrit-tetranitrát). Az ütőszeges detonátorokban az elektromos vezető robbanásszerű párolgása egy nyíláson keresztül gyújtószeget vagy ütőszeget repít át, és az ütőszeg becsapódása a robbanóanyagban kémiai robbanást indít el. Bizonyos rendszerek esetén az ütőszeget mágneses erő mozgatja. A robbantófólia-detonátor kifejezés vonatkozhat mind az EB, mind az ütőszeg típusú detonátorra. A detonátor szó helyett időnként használják az indítógyújtó szót is.
I.3A.0123A233Az I.0A.002.g. alatt meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek, amelyek képesek 230 atomtömeg-egységnyi vagy annál nagyobb tömegű ionok mérésére, és felbontóképességük jobb, mint 2 rész a 230-ban, valamint a hozzájuk tartozó ionforrások, az alábbiak szerint:
a) Induktív csatolású plazma-tömegspektrométerek (ICP/MS);
b) Parázsfénykisüléses tömegspektrométerek (GDMS);
c) Hőionizációs tömegspektrométerek (TIMS);
d) Elektronbombázásos tömegspektrométerek, amelyek forráskamrája UF6-nak (urán-hexafluoridnak) ellenálló anyagból készült, vagy azzal vonták be;
e) Molekulasugár-tömegspektrométerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:
1. Forráskamrájuk rozsdamentes acélból vagy molibdénből készült, illetve azzal vonták be, és hidegcsapdával rendelkeznek, amely képes 193 K-re (–80 °C) vagy annál alacsonyabb hőmérsékletre hűteni; vagy
2. Forráskamrájuk UF6-nak (urán-hexafluoridnak) ellenálló anyagból készült, vagy azzal vonták be;
f) Aktinidákhoz vagy aktinida-fluoridokhoz tervezett mikrofluorozó ionforrással ellátott tömegspektrométerek.

I.3B. Technológia, ideértve a szoftvereket is

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.3B.0013D101Kifejezetten az I.3A.002.b. alatt meghatározott berendezések „használatához” tervezett vagy átalakított „szoftver”.
I.3B.002ex 3E001Az I.3A.001–I.3A.003. vagy az I.3A.007–I.3A.012. által meghatározott berendezések vagy anyagok „kifejlesztésére” vagy „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.3B.003ex 3E101Az I.3A.001, I.3A.002 vagy I.3B.001. alatt meghatározott berendezések vagy „szoftverek”„használatára” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.3B.0043E102Az I.3B.001. alatt meghatározott „szoftverek”„kifejlesztésére” szolgáló, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.3B.005ex 3E201Az I.3A.003–I.3A.012. alatt meghatározott termékek „használatára” szolgáló, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

I.4.

SZÁMÍTÓGÉPEK

I.4A. Termékek

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.4A.0014A001.a.1 *Elektronikus számítógépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:
NB.: Lásd még az I.4A.002. bejegyzést.
a) Kifejezetten úgy tervezték, hogy rendelkezzen az alábbi jellemzőkkel:
1.* 228 K (–45 °C) alatti vagy 328 K (55 °C) feletti hőmérsékleten történő folyamatos működésre méretezett;
Megjegyzés: Az I.4A.001. alatt a hőmérséklethatár nem vonatkozik a kifejezetten személygépkocsikhoz vagy vasúti felhasználásra tervezett számítógépekre.
I.4A.0024A101*Analóg számítógépek, „digitális számítógépek” vagy digitális differenciálanalizátorok, amelyek az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkeznek:
NB.: A rakéták és irányított rakéták alkatrészeivel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
a) Az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakétákban vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondákban történő felhasználásra tervezték vagy alakították át; továbbá
b) Sugárzás- vagy rezgésállónak tervezték, és üzemi károsodás nélkül képesek 5 × 103 Gy (Si) vagy magasabb sugárzásnak ellenállni.
I.4A.0034A102Kifejezetten az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakéták vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondák modellezésére, szimulációjára, vagy tervezési integrációjára tervezett „hibrid számítógépek”.
NB.: A rakétákhoz és irányított rakétákhoz tartozó számítógépekkel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
Megjegyzés: Ez a tilalom csak akkor alkalmazandó, ha a berendezést az I.7B.003 vagy az I.9B.003. alatt meghatározott „szoftverrel” látják el.

I.4B. Technológia, ideértve a szoftvereket is

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.4B.001ex 4E001.aAz I.4A.001., I.4A.002. vagy az I.4A.003. alatt meghatározott berendezések vagy „szoftver”„kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

I.5.

TÁVKÖZLÉS ÉS "INFORMÁCIÓBIZTONSÁG"

I.5A. Termékek

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.5A.0015A101„Rakétákhoz” tervezett vagy átalakított telemetrikus és távvezérlő rendszerek, beleértve a szárazföldi rendszereket is.
Műszaki megjegyzés:
Az I.5A.001. alatt a „rakéta” 300 km-t meghaladó hatótávolságú teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent.
Megjegyzés:Az I.5A.001 nem helyezi tilalom alá:
a) A pilótával rendelkező repülőgéphez vagy műholdakhoz tervezett vagy átalakított rendszereket;
b) A szárazföldi vagy tengeri alkalmazásra tervezett vagy átalakított szárazföldi rendszereket;
c) A kereskedelmi, polgári vagy „létbiztonsági” (pl. adatintegritási, repülésbiztonsági) GNSS szolgáltatásokat.

I.5B. Technológia, ideértve a szoftvereket is

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.5B.0015D101Kifejezetten az I.5A.001. alatt meghatározott berendezések „használatához” tervezett vagy átalakított „szoftver”.
I.5B.0025E101Az I.5A.001. alatt meghatározott berendezések vagy az I.5B.001. alatt meghatározott szoftver „kifejlesztésére”, „gyártására” vagy „felhasználására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

I.6.

SZENZOROK ÉS LÉZEREK

I.6A. Termékek

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.6A.001ex 6A005.b*, ex 6A005.c* és ex 6A005.d*
a.:
ex 6A005.d.4
b.:
ex 6A005.b.2-4
c.:
ex 6A005.c.2
Az I.0A.002.g.5. vagy az I.0A.002.h.6. alatt meghatározottaktól eltérő „lézerek”, alkatrészek és optikai berendezések, az alábbiak szerint: (1)
a) (1) Pulzációs excimer (XeF, XeCl, KrF) „lézerek”, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
1. 240 és 360 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;
2. Ismétlési frekvenciájuk kisebb, mint 250 Hz; továbbá
3. Az átlagos kimenő teljesítmény meghaladja az 500 W-ot.
b) (1) Rézgőz-„lézerek”, amelyek rendelkeznek mindkét következő jellemzővel:
1. 500 és 600 nm közötti hullámhosszon üzemelnek; továbbá
2. Az átlagos kimenő teljesítmény meghaladja a 40 W-ot.
c) (1) Félvezető, „hangolható” alexandrit (CR: BeAl2O4) „lézerek”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. 720–800 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;
2. Legfeljebb 0,005 nm sávszélesség;
3. Ismétlési frekvenciájuk kisebb, mint 125 Hz; továbbá
4. Az átlagos kimenő teljesítmény meghaladja a 30 W-ot.
I.6A.0026A007.cGravitációs gradiométerek.
I.6A.0036A102Sugárzással szemben ellenállóvá tett „detektorok”, amelyeket nukleáris hatások (pl. elektromágneses impulzus [EMP], röntgensugár, kombinált lökés és hőhatás) elleni védelemre és „rakétákban” történő használatra terveztek vagy alakítottak át, valamint arra terveztek vagy úgy minősítettek, hogy kibírjon 5 × 105 rad (Si) teljes besugárzási szintnek megfelelő vagy azt meghaladó besugárzási szintet.
Műszaki megjegyzés:
Az I.6A.003. szerinti „detektor” alatt egy olyan mechanikus, elektromos, optikai vagy kémiai eszközt kell érteni, amely automatikusan felismeri és rögzíti az olyan hatásokat, mint a környezeti nyomás vagy hőmérséklet megváltozása, elektromos és elektromágneses jelek vagy valamilyen radioaktív anyagból származó sugárzás. Ez magában foglalja azokat az eszközöket, amelyek érzékelik a működést vagy a hibát.
I.6A.0046A107Gravitációs mérők (graviméterek) és graviméterekhez vagy gravitációs gradiométerekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
a) Graviméterek, amelyeket légi vagy tengeri felhasználásra terveztek vagy alakítottak át, és amelyek statikus vagy üzemi pontossága legalább 7 × 10-6 m/s2 (0,7 miligal), és a regisztrálásra kész állapot eléréséhez legfeljebb 2 perc szükséges;
b) Kifejezetten az I.6A.004.a. alatt meghatározott gravitációs mérőkhöz, valamint az I.6A.002. alatt meghatározott gravitációs gradiométerekhez tervezett alkatrészek.
I.6A.0056A108Radar- és nyomkövető rendszerek, ideértve a következőket:
a) Az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakétákban vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondákon történő felhasználásra tervezett vagy átalakított radar- és lézerradar rendszerek;
NB.: A rakéták és irányított rakéták radar- és lézerradar rendszereivel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
Megjegyzés: Az I.6A.005.a. alá tartoznak a következők:
a) Földi kontúrtérképező berendezés;
b) Képalkotó érzékelő elemek;
c) Tájtérképezési és korrelációs (digitális és analóg) berendezések;
d) Doppler-navigációs radarberendezések.
b) „Rakétákhoz” felhasználható precíziós célkövető rendszerek, az alábbiak szerint:
1. Célkövető rendszerek, amelyek rakétára vagy pilóta nélküli légi járműre telepített átjátszót használnak akár felszíni vagy légi referenciákkal, akár navigációs műholdrendszerekkel együtt arra, hogy a repülés alatti pozícióról és sebességről valós idejű mérési adatokat szolgáltassanak;
2. Rádiólokációs távolságmérő műszerek, beleértve a hozzájuk tartozó optikai/infravörös célkövető rendszereket, ha azok a következő képességek mindegyikével rendelkeznek:
a) 3 milliradiánsnál jobb szögfelbontó képesség;
b) 30 km vagy annál nagyobb hatótávolság, 10 m rms-nél jobb felbontóképesség;
c) 3 m/s-nál jobb sebességfelbontás.
Műszaki megjegyzés:
Az I.6A.005.b. alatt a „rakéta” 300 km-t meghaladó hatótávolságú teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent.
I.6A.0066A202Fotoelektron-sokszorozó csövek, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a) A fotokatód területe nagyobb, mint 20 cm2; továbbá
b) Az anód impulzusfelfutási ideje kisebb, mint 1 ns.
I.6A.0076A203Kamerák és alkatrészek, ideértve a következőket:
a) Mechanikus forgótükrös kamerák és a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
1. Másodpercenként 225 000-nél több felvételt készítő mechanikus kockázókamerák;
2. 0,5 mm/μs-nál nagyobb sebességgel író sáv-(streak) kamerák;
Megjegyzés: Az I.6A.007.a. szerinti kamerák alkatrészei közé tartoznak azok szinkronizáló elektronikai egységei és a turbinákból, tükrökből és csapágyakból álló rotoregységek.
b) Elektronikus sáv- és kockázó kamerák, valamint csövek és eszközök, az alábbiak szerint:
1. Legfeljebb 50 ns felbontóképességű elektronikus sávkamerák;
2. Az I.6A.007.b.1. alatt meghatározott kamerák streak csövei;
3. Elektronikus (vagy elektronikus zárszerkezettel ellátott) kockázó kamerák, melyek expozíciós ideje 50 ns vagy annál kevesebb;
4. Az I.6A.007.b.3. alatt meghatározott kamerákhoz használt kockázócsövek és félvezető képérzékelők, az alábbiak szerint:
a) Közelre fókuszált (proximity focused) képerősítő csövek, amelyekben a fotokatód felületi ellenállásának csökkentése érdekében a fotokatód egy átlátszó, vezető bevonaton van elhelyezve;
b) Képnyílás szilícium-erősítő célelektródás (SIT) vidikon csövek, amelyekben egy gyors rendszer lehetővé teszi a fotokatódról származó fotoelektronok kapuzását, mielőtt azok nekiütköznének a SIT lemeznek;
c) Kerr- vagy Pockel-cellás elektro-optikai zárműködtetés;
d) Egyéb kockázócsövek és félvezető képérzékelő eszközök, amelyek gyorsmegjelenítő kapuzási ideje kisebb, mint 50 ns, és amelyeket kifejezetten az I.6A.007.b.3. alatt meghatározott kamerákhoz terveztek.
c) Sugárzásálló tv-kamerák vagy azok lencséi, amelyeket kifejezetten sugárzásállónak terveztek vagy minősítettek, és üzemi károsodás nélkül képesek 5 × 103 Gy (Si) (5 × 106 rad [Si]) sugárzásnak ellenállni.
Műszaki megjegyzés:
A Gy (Si) mértékegység árnyékolatlan szilíciumminta joule per kilogramban megadott energiaelnyelésére vonatkozik, ha azt ionizáló sugárzásnak teszik ki.
I.6A.0086A205Az I.0A.002.g.5., I.0A.002.h.6. és az I.6A.001. alatt meghatározottól eltérő „lézerek”, „lézer”-erősítők és oszcillátorok; az alábbiak szerint:
a) Argon ion „lézerek”, amelyek rendelkeznek mindkét következő jellemzővel:
1. 400 és 515 nm közötti hullámhosszon üzemelnek; továbbá
2. Átlagos kimenő teljesítményük meghaladja a 40 W-ot;
b) Hangolható, impulzusüzemű, egyfrekvenciás festék oszcillátorok, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. 300–800 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;
2. Átlagos kimenő teljesítményük meghaladja az 1 W-ot;
3. Ismétlési frekvenciájuk kisebb, mint 1 kHz; továbbá
4. Impulzusszélességük kisebb, mint 100 ns;
c) Hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítők és -oszcillátorok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
1. 300–800 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;
2. Átlagos kimenő teljesítményük meghaladja a 30 W-ot;
3. Ismétlési frekvenciájuk kisebb, mint 1 kHz; továbbá
4. Impulzusszélességük kisebb, mint 100 ns;
Megjegyzés: Az I.6A.008.c. nem helyezi tilalom alá az egyfrekvenciás oszcillátorokat;
d) Pulzációs szén-dioxid „lézerek”, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
1. 9 000 és 11 000 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;
2. Ismétlési frekvenciájuk kisebb, mint 250 Hz;
3. Átlagos kimenő teljesítményük meghaladja az 500 W-ot; továbbá
4. Impulzusszélességük kisebb, mint 200 ns;
e) Para-hidrogén Raman fáziseltolók, amelyet 16 μm hullámhosszon és 250 Hz-nél nagyobb ismétlési frekvencián történő üzemelésre terveztek;
f) Neodímium-adalékolt (nem üveg) „lézerek”, az alábbiak szerint:
1. Impulzusgerjesztésűek, Q-kapcsolásúak, és az impulzus-időtartamuk legalább 1 ns, és rendelkeznek az alábbiak valamelyikével
a) egytranszverzális üzemmódú kimenet, 40 W-ot meghaladó átlagos kimenőteljesítménnyel; vagy
b) Többszörös-transzverális módú kimenet, 50 W-ot meghaladó átlagos teljesítménnyel, vagy
2. Frekvenciakettőzés révén a kimenő hullámhosszúság 500 és 550 nm, 40 W-t meghaladó átlagos kimenőteljesítménnyel
I.6A.0096A225Sebességmérő interferométerek 1 km/s-ot meghaladó sebesség 10 μs-nál rövidebb időintervallumok alatt történő mérésére.
Megjegyzés: Az I.6A.009. az olyan sebességmérő interferométereket foglalja magában, mint például a VISAR (sebességmérő interferométer bármely reflektáló tárgyra) és a DLI (Doppler lézeres interferométer).
I.6A.0106A226Nyomásérzékelők, az alábbiak szerint:
a) Manganin mérők 10 GPa-t meghaladó nyomásokhoz;
b) Kvarc nyomásátalakítók 10 GPa-t meghaladó nyomásokhoz.
I.6A.011ex 6B108*„Rakétákhoz” és azok alrendszereihez felhasználható, speciálisan radarkeresztmetszet-méréshez tervezett rendszerek.
(1) E bejegyzés a), b), és c) pontjának szövege nem azonos a 6A005. alatti a), b), és c) pont szövegével.

I.6B. Technológia, ideértve a szoftvereket is

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.6B.0016D102A kifejezetten az I.6A.005. alatt meghatározott termékek „felhasználására” tervezett vagy átalakított „szoftverek”.
I.6B.0026D103Kifejezetten „rakétákhoz” tervezett vagy átalakított olyan „szoftver”, amely a repülés befejeztével a rögzített adatokból képes meghatározni a jármű repülés alatti pozícióját.
Műszaki megjegyzés:
Az I.6B.002. alatt a „rakéta” 300 km-t meghaladó hatótávolságú teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent.
I.6B.003ex 6E001Az I.6A.001., I.6A.002.c., I.6A.003., I.6A.004–I.6A.010., I.6B.001. vagy I.6B.002. alatt meghatározott berendezések, anyagok vagy „szoftverek”„kifejlesztésére” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.6B.004ex 6E002Az I.6A.001., I.6A.002.c. vagy I.6A.003–I.6A.010. alatt meghatározott berendezések vagy anyagok „gyártására” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.6B.005ex 6E101Az I.6A.002–I.6A.005., I.6A.011., I.6B.001. vagy I.6B.002. alatt meghatározott berendezések vagy „szoftverek”„használatára” vonatkozó, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
Megjegyzés: Az I.6B.005. csak akkor vonatkozik a 6A008 alatt meghatározott berendezésekhez szolgáló „technológiára”, ha azt repülőgép-fedélzeti alkalmazásra tervezték és „rakétákban” is felhasználható.
I.6B.006ex 6E201Az I.6A.001. vagy I.6A.006–I.6A.010. alatt meghatározott berendezések „felhasználására” szolgáló, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

I.7.

NAVIGÁCIÓS ÉS REPÜLÉSI ELEKTRONIKA

I.7A. Termékek

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.7A.001ex 7A002*
(ex 7A002.a és ex 7A002.d)
Giroszkópok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:
NB.: Lásd még az I.7A.003. pontot.
a) Az „eltérési sebesség”-„stabilitás”, egy hónapos időszakon át 1 g környezetben mérve és a rögzített kalibrált értékhez viszonyítva kevesebb (jobb), mint 0,5°/óra, ha legfeljebb 100 g lineáris gyorsítási szint alatti működésre határozták meg; vagy
b) 100 g fölötti lineáris gyorsulásra határozták meg.
I.7A.0027A101, ex 7A001.a.3Gyorsulásmérők, és kifejezetten ezek számára tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
a) Inerciális navigációs rendszerben vagy bármely típusú irányítórendszerben történő felhasználásra tervezett, „rakétákban” felhasználható lineáris gyorsulásmérők, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:
1. 1 250 mikrogrammnál kisebb (jobb) „torzítás”-„ismételhetőség”; továbbá
2. 1 250 ppm-nél kisebb (jobb) „léptéktényező”-„ismételhetőség”;
Megjegyzés: Az I.7A.002.a. nem helyezi tilalom alá azokat a gyorsulásmérőket, melyeket kifejezetten MWD (Measurement While Drilling – fúrás közbeni mérés) érzékelőként történő felhasználásra fejlesztettek ki vagy terveztek, fúrt kutak üzemeltetéséhez kapcsolódó felhasználás céljából. Műszaki megjegyzések:
1. Az I.7A.002.a. alatt a „rakéta” 300 km-t meghaladó hatótávolságú teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent;
2. Az I.7A.002.a. pont alatt a „torzítás” és a „léptéktényező” mértéke 1 szigma normál eltérésre utal egy éves időszak rögzített kalibrálási értékéhez viszonyítva;
b) 100 g-t meghaladó gyorsulás mérésére alkalmas, folyamatos kimenetű gyorsulásmérők.
I.7A.0037A102*Az I.7A.001. alatt meghatározottaktól eltérő, bármely típusú giroszkóp, amely felhasználható „rakétákban”, és amelynek a névleges „eltéréssebesség”-„stabilitása” 1 g-s környezetben, óránként 0,5 foknál (1 szigmánál vagy négyzetes középértéknél (rms)) kisebb, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
Műszaki megjegyzés:
Az I.7A.003. alatt a „rakéta” 300 km-t meghaladó hatótávolságú teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent.
I.7A.004ex 7A103
(7A103.a, ex 7A103.b és 7A103.c)
Műszerek, navigációs berendezések és rendszerek, az alábbiak szerint, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:
a)* Az I.7A.002. alatt meghatározott gyorsulásmérőket vagy az I.7A.001., illetve I.7A.003. alatt meghatározott giroszkópokat alkalmazó inerciális vagy egyéb berendezések, valamint az ilyen berendezést magában foglaló rendszerek;
b)* Girostabilizátorokat vagy robotpilótákat magukban foglaló integrált repülési műszerrendszerek, amelyeket „rakétákban” történő felhasználásra terveztek, illetve alakítottak át.
NB.: A rakéták és irányított rakéták integrált repülési műszerrendszereivel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
c) „Integrált navigációs rendszerek”, amelyeket „rakétákhoz” terveztek vagy alakítottak át, és amelyek képesek legfeljebb 200m-es egyenlő valószínűségi körrel (CEP) jellemezhető navigációs pontosságot biztosítani.Műszaki megjegyzések:
1. Az „integrált navigációs rendszerek” általában az alábbi részekből épülnek fel:
a) Egy inerciális navigációs mérőeszköz (pl. egy helyzet és irány referencia rendszer, inerciális referencia egység vagy inerciális navigációs rendszer);
b) Egy vagy több külső érzékelő a pozíció és/vagy a sebesség szakaszos vagy folyamatos aktualizálására a repülés során (pl. egy műholdvevő, egy radaros magasságmérő és/vagy egy Doppler-radar); továbbá
c) Integrációs hardver és szoftver;
2. Az I.7A.004.c. alatt a „rakéta” 300 km-t meghaladó hatótávolságú teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent.
I.7A.0057A104Giroszkópos asztronómiai tájolók vagy egyéb olyan készülékek, amelyek a pozíciót vagy tájolást az égitestek vagy műholdak automatikus követéséből állapítják meg, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
I.7A.0067A105A következők bármelyikével jellemezhető, globális navigációs műholdrendszerekhez (GNSS; pl. GPS, GLONASS vagy Galileo) alkalmazott vevőberendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek:
a) Az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakétákban, az I.9A.003. alatt meghatározott pilóta nélküli légi járművekben vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondákban történő felhasználásra terveztek, illetve alakítottak át. vagy
NB.: A rakéták és irányított rakéták vevőberendezéseivel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
b) Légi alkalmazásokhoz terveztek, illetve alakítottak át, és a következők bármelyikével jellemezhetők:
1. Alkalmas 600 m/s-ot meghaladó sebességnél navigációs információ szolgáltatására;
2. Katonai vagy kormányzati célokra tervezett vagy átalakított dekódolást alkalmaz a GNSS titkosított jeleihez/adataihoz történő hozzáféréshez; vagy
3. Kifejezetten zavarelhárító elemek (pl. null irányított antenna vagy elektronikusan irányított antenna) alkalmazására tervezték, hogy aktív vagy passzív ellenintézkedésekkel jellemzett környezetben is működni tudjon.
Megjegyzés: Az I.7A.006.b.2. és az I.7A.006.b.3. nem helyezi tilalom alá a kereskedelmi, polgári vagy „létbiztonsági” (pl. adatintegritási, repülésbiztonsági) GNSS szolgáltatásokat.
I.7A.0077A106Az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakétákban vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondákban történő felhasználásra tervezett vagy átalakított radar vagy lézerradar típusú magasságmérők.
NB.: A rakéták és irányított rakéták magasságmérőivel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
I.7A.0087A115Meghatározott elektromágneses forrásokhoz viszonyított vízszintes irányszög (iránymérő berendezések) vagy terepjellemzők meghatározására szolgáló passzív érzékelők, amelyeket az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakétákban vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondákban történő felhasználásra terveztek, illetve alakítottak át.
NB.: A rakéták és irányított rakéták passzív érzékelőivel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
Megjegyzés: Az I.7A.008. magában foglalja a következő berendezésekhez tartozó érzékelőket:
a) Földi kontúrtérképező berendezés;
b) Képérzékelő berendezés (mind az aktív, mind a passzív);
c) Passzív interferométer berendezés.
I.7A.0097A116Az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakétákban vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondákban történő felhasználásra tervezett, illetve átalakított repülésirányító rendszerek és szervoszelepek, az alábbiak szerint:
NB.: A rakéták és irányított rakéták repülésirányító rendszereivel és szervoszelepeivel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
a) Hidraulikus, mechanikus, elektro-optikai vagy elektro-mechanikus repülésirányító rendszerek (ide tartoznak a fly-by-wire rendszerek);
b) Magasságellenőrző berendezések;
c) Az I.7A.009.a. vagy I.7A.009.b. alatt meghatározott rendszerekhez tervezett vagy átalakított repülésellenőrző szervoszelepek, amelyeket úgy terveztek vagy alakítottak át, hogy a 20 Hz-től 2 kHz-ig terjedő tartományban 10 g effektív érték feletti vibrálás esetén is működjenek.
I.7A.0107A117„Rakétákban” felhasználható „vezérlőberendezések”, amelyek 3,33 % vagy jobb rendszerpontosságot biztosítanak (pl. 300 km-es távolságnál a „CEP” legfeljebb 10 km).
I.7A.0117B001Kifejezetten az I.7A.001–I.7A.010. alatt meghatározott berendezésekhez tervezett vizsgáló-, kalibráló- vagy szabályozóberendezések.
I.7A.0127B002Kifejezetten a gyűrűs „lézer” giroszkópokhoz tervezett berendezések, az alábbiak szerint:
NB.: Lásd még az I.7A.014. bejegyzést.
a) 10 ppm vagy annál kisebb (jobb) mérési pontosságú szórásmérők;
b) 0,5 nm (5 Angström) vagy kevesebb (jobb) mérési pontosságú érdességmérők (profilométerek).
I.7A.0137B003*Kifejezetten az I.7A.001–I.7A.010. alatt meghatározott berendezések „gyártására” tervezett berendezések:
Megjegyzés: Az I.7A.013. bejegyzés részét képezik:
a) Giroszkóphangoló vizsgálóállomások;
b) Giroszkóp dinamikus egyensúlyállomások;
c) Giroszkóp működés közbeni motorvizsgáló állomás;
d) Giroszkópürítő és -töltő állomások;
e) Centrifugális rögzítők giroszkópcsapágyakhoz;
f) Gyorsulásmérő tengelyek beállítására szolgáló állomások;
g) fenntartva
h) Gyorsulásmérő vizsgálóállomások;
i) Inerciális mérőegység (IMU) modultesztelők;
j) Inerciális mérőegység (IMU) platformtesztelők;
k) Inerciális mérőegység (IMU) rögzített elemének tartóeszközei;
l) Inerciális mérőegység (IMU) platformjának stabilizáló tartóeszköze.
I.7A.0147B102Kifejezetten „lézer”-giroszkóp tükrök karakterizálására tervezett reflektométerek, 50 ppm vagy annál kisebb (jobb) pontossággal.
I.7A.0157B103„Gyártólétesítmények” és „gyártóberendezések”, az alábbiak szerint:
a) Kifejezetten az I.7A.010. alatt meghatározott berendezésekhez tervezett „gyártólétesítmények”.
b) Az I.7A.001–I.7A.010. alatt meghatározott berendezésekhez való használatra tervezett vagy átalakított, az I.7A.011–I.7A.013. alatt meghatározottaktól eltérő „gyártóberendezések” és egyéb vizsgáló-, kalibráló- vagy szabályozóberendezések.

I.7B. Technológia, ideértve a szoftvereket is

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.7B.001ex 7D101A kifejezetten az I.7A.001–I.7A.008., I.7A.009.a., I.7A.009.b. vagy az I.7A.011–I.7A.015. alatt meghatározott berendezések „felhasználásához” tervezett vagy átalakított „szoftver”.
I.7B.0027D102Integrációs „szoftver”, az alábbiak szerint:
a) Integrációs „szoftver” az I.7A.004.b. alatt meghatározott berendezésekhez;
b) Integrációs „szoftver”, amelyet kifejezetten az I.7A.004.a. alatt meghatározott berendezésekhez terveztek;
c) Az I.7A.004.c. alatt meghatározott berendezésekhez tervezett vagy átalakított integrációs „szoftver”.
Megjegyzés: Az integrációs „szoftverek” egy közönséges formája a Kalman-szűrés.
I.7B.0037D103Kifejezetten az I.7A.010. alatt meghatározott „irányítókészletek” modellezésére vagy szimulálására, illetve az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakéták vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondák tervezési integrációjára tervezett „szoftver”.
Megjegyzés: Az I.7B.003. alatt meghatározott „szoftver” tilalma fennmarad, ha az I.4A.003. alatt meghatározott, különlegesen tervezett hardverrel kombinálják.
I.7B.004ex 7E001Az I.7A.001–I.7A.015. vagy az I.7B.001–I.7B.003. alatt meghatározott berendezések vagy „szoftverek”„kifejlesztésére” alkalmazott, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.7B.005ex 7E002Az I.7A.001–I.7A.015. alatt meghatározott berendezések „gyártásánál” alkalmazott, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.7B.0067E101Az I.7A.001–I.7A.015. vagy I.7B.001–I.7B.003. alatt meghatározott berendezések „felhasználására” tervezett, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.7B.0077E102Repülőelektronikának és elektromos alrendszereknek külső forrásokból származó elektromágneses impulzusok (EMP) és elektromágneses interferenciák (EMI) elleni védelmét szolgáló „technológia”, az alábbiak szerint:
a) Az árnyékolórendszerek tervezési „technológiája”;
b) Megerősített elektromos áramkörök és alrendszerek konfigurálásának tervezési „technológiája”;
c) Az I.7B.007.a. és az I.7B.007.b. alatt szereplő megerősítési kritériumok meghatározásának tervezési „technológiája”.
I.7B.0087E104A rakéta röppályájának optimalizálása céljából a repülésvezérlési, irányítási és meghajtási adatok repülésirányító rendszerbe történő integrálására szolgáló „technológia”.

I.9.

LÉGTÉR ÉS HAJTÓRENDSZEREK

I.9A. Termékek

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.9A.001ex 9A004Hordozórakéták
NB.: Lásd még az I.9A.005. pontot. A rakéták és irányított rakéták tekintetében lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
Megjegyzés: Az I.9A.001. nem helyezi tilalom alá a rakományt.
I.9A.0029A011Torlósugaras, szuperszonikus sebességű torlósugaras vagy kombinált ciklusú hajtóművek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
NB.: Lásd még az I.9A.012. és az I.9A.016. bejegyzést.
I.9A.003ex 9A012.aAz alábbi „pilóta nélküli légi járművek” („UAV”-ok), valamint az ezekhez kapcsolódó rendszerek, berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
a)* A következők bármelyikével rendelkező „UAV”-ok:
1.* Rendelkeznek a következők mindegyikével:
a) Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:
1. Autonóm repülésirányítási és navigációs képesség (pl. egy robotpilóta egy Inerciális Navigációs Rendszerrel); vagy
2. Emberi operátor látótávolságán kívül történő ellenőrzött repülésre való képesség (pl. televizuális távirányítás); továbbá
b) Rendelkeznek az alábbiak bármelyikével:
1. 20 litert meghaladó kapacitású aeroszolelosztó rendszer/mechanizmus; vagy
2. 20 litert meghaladó kapacitású aeroszolelosztó rendszer/mechanizmus beépítésére tervezték vagy alakították át; vagy
2. Képesek arra, hogy legalább 300 km-es távolságra rakományt szállítsanak.Műszaki megjegyzések:
1. Az aeroszol részecskékből vagy üzemanyag-alkotórészektől különböző folyadékokból, melléktermékekből vagy adalékanyagokból áll, amely a rakomány részeként szétszóródik a légkörben. Aeroszol például a növénypermetezéshez használt növényvédőszer és az oltáshoz használt száraz vegyszer.
2. Az aeroszolelosztó rendszer/mechanizmus részét képezik azok a – mechanikus, elektromos, hidraulikus stb. – eszközök, amelyek az aeroszol tárolásához és légkörbe juttatásához szükségesek. Ide tartozik az aeroszol befecskendezésének lehetősége az égéstermékgázba és a légcsavarszélbe.
I.9A.0049A101Turbó sugárhajtóművek és turbó légcsavaros hajtóművek (beleértve a turbocompound [energiavisszanyerő másodturbinával rendelkező] motorokat), ideértve a következőket:
a) Az alábbi két jellemzővel rendelkező motorok:
1. A maximális nyomaték meghaladja a 400 N-t (installálatlanul), kivéve azokat a polgárinak minősített motorokat, amelyek legnagyobb nyomatéka meghaladja a 8 890 N-t (installálatlanul), és
2. Fajlagos üzemanyag-fogyasztása (tengerszinten, statikus és szabványos körülmények között, maximális folyamatos teljesítmény mellett) 0,15 kg/N/h vagy annál kisebb;
b) „Rakétákban” történő felhasználásra tervezett vagy átalakított motorok.
I.9A.0059A104Rakétaszondák legalább 300 km hatótávolsággal.
NB.: Lásd még az I.9A.001. bejegyzést. A rakéták és irányított rakéták tekintetében lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
I.9A.0069A105Folyékony hajtóanyagú rakétamotorok, ideértve a következőket:
NB.: Lásd még az I.9A.017. bejegyzést.
a) „Rakétákban” felhasználható folyékony hajtóanyagú rakétamotorok, amelyeknek teljes impulzuskapacitása 1,1 MNs-mal egyenlő vagy annál nagyobb;
b) Az I.9A.006.a. alatt meghatározottaktól eltérő, teljes rakétarendszerekben vagy pilóta nélküli légi járművekben felhasználható folyékony hajtóanyagú rakétamotorok, amelyek hatósugara 300 km és teljes impulzuskapacitása 0,841 MNs-mal egyenlő vagy annál nagyobb.
I.9A.0079A106„Rakétákban” felhasználható rendszerek és alkatrészek, amelyeket kifejezetten folyékony rakétahajtóanyag-rendszerekhez terveztek, az alábbiak szerint:
a) Hőfelvevő szigetelések rakétamotor házhoz, vagy égéskamrához;
b) Rakétafúvókák;
c) Tolóerővektoros vezérlő alrendszerek;
Műszaki megjegyzés:
Példák az I.9A.007.c. alatt meghatározott tolóerővektoros vezérlés módszereire:
1. Rugalmas fúvóka;
2. Folyadék vagy másodlagos gázinjektálás;
3. Mozgatható hajtómű vagy fúvóka;
4. Tolósugár áramlásának eltérítése (sugáreltérítő síkok vagy szondák); vagy
5. Tolóerő-szabályzó lapok.
d) Folyékony és sűrű szuszpenziójú rakétahajtóanyagok (az oxidálóanyagokkal együtt) vezérlőrendszerei, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyeket abból a célból terveztek vagy alakítottak át, hogy 10 g négyzetes középértéket (rms) meghaladó vibrációs környezetben 20 Hz és 2 kHz közötti tartományban üzemeljenek.
Megjegyzés: Az I.9A.007.d. csak a következő szervószelepeket és szivattyúkat határozza meg:
a) 7 MPa vagy annál nagyobb abszolút nyomás mellett percenkénti 24 literrel egyenlő vagy annál nagyobb áramlási sebességre tervezett szervószelepek, amelyek 100 ms-nál rövidebb működtetési reakcióidővel rendelkeznek;
b) Folyékony hajtóanyaghoz használt szivattyúk, amelyeknek a tengelyfordulatszáma 8 000 ford/perc vagy nagyobb, illetve kilépő nyomásuk 7 MPa vagy nagyobb.
I.9A.0089A107 és ex 9A007.aTeljes rakétarendszerekben vagy pilóta nélküli légi járművekben felhasználható szilárd hajtóanyagú rakétamotorok, amelyek hatósugara 300 km és teljes impulzuskapacitása 0,841 MNs-mal egyenlő vagy annál nagyobb.
NB.: Lásd még az I.9A.017. bejegyzést.
I.9A.0099A108Kifejezetten szilárd rakétahajtómű-rendszerekhez tervezett, „rakétákban” használatos alkatrészek, az alábbiak szerint:
a) Rakétahajtómű házak és azok „szigetelő” tartozékai;
b) Rakétafúvókák;
c) Tolóerővektoros vezérlő alrendszerek.
Műszaki megjegyzés:
Példák az I.9A.009.c. alatt meghatározott tolóerővektoros vezérlés módszereire:
1. Rugalmas fúvóka;
2. Folyadék vagy másodlagos gázinjektálás;
3. Mozgatható hajtómű vagy fúvóka;
4. Tolósugár áramlásának eltérítése (sugáreltérítő síkok vagy szondák); vagy
5. Tolóerő-szabályzó lapok.
I.9A.0109A109„Rakétákban” felhasználható hibrid rakétahajtóművek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
NB.: Lásd még az I.9A.017. bejegyzést.
Műszaki megjegyzés:
Az I.9A.010. alatt a „rakéta” 300 km-t meghaladó hatótávolságú teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent.
I.9A.0119A110Kompozit szerkezetek, rétegelt anyagok és ezekből készült termékek, amelyeket kifejezetten az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakétákban vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondákban, illetve az I.9A.006.a., I.9A.007–I.9A.009, I.9A.014 vagy az I.9A.017. alatt meghatározott alrendszerekben történő felhasználásra terveztek.
N.B.: A rakéták és irányított rakétákban felhasznált kompozit szerkezetekkel, rétegelt anyagokkal és ezekből készült termékekkel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
I.9A.012ex 9A111*„Rakétákban” felhasználható torlósugaras hajtóművek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.
NB.: Lásd még az I.9A.002. és az I.9A.016. bejegyzést.
I.9A.0139A115Indítást biztosító berendezések, az alábbiak szerint:
NB.: A rakéták és irányított rakéták indítását biztosító berendezésekkel kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
a) Kezelésre, ellenőrzésre, aktiválásra vagy indításra szolgáló készülékek és berendezések, amelyeket az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakétákhoz, az I.9A.003. alatt meghatározott pilóta nélküli légi járművekhez vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondákhoz terveztek vagy alakítottak át;
b) Szállításra, kezelésre, ellenőrzésre, aktiválásra vagy indításra szolgáló járművek, amelyeket az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakétákhoz vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondákhoz terveztek vagy alakítottak át.
I.9A.0149A116„Rakétákban” felhasználható visszatérő egységek és az ezekhez tervezett vagy átalakított berendezések, az alábbiak szerint:
a) Visszatérő egységek;
b) Kerámiából vagy hőfelvevő anyagból készült hőpajzsok és azok alkatrészei;
c) Kistömegű, nagy hőkapacitású anyagokból készült hőelnyelők és azok alkotórészei;
d) Kifejezetten visszatérő egységekhez tervezett elektronikus berendezések.
I.9A.0159A117„Rakétákban” felhasználható indító és leválasztó berendezések és közbülső fokozatok.
I.9A.016ex 9A118*„Rakétákban” felhasználható, az I.9A.002. vagy az I.9A.012. alatt meghatározott motorok belső égését szabályozó eszközök.
I.9A.0179A119Az I.9A.006., I.9A.008. és I.9A.010. alatt meghatározottaktól eltérő, 300 km hatótávolságú teljes rakétarendszerekben vagy pilóta nélküli légi járművekben felhasználható egyedi rakétafokozatok.
I.9A.0189A120Azok a legalább 500 kg hasznos teher legalább 300 km-es távolságra való eljuttatására alkalmas rakétarendszerekben használt folyékony rakétahajtóanyag-tartályok, amelyeket kifejezetten az I.1A.029. alatt meghatározott hajtóanyagokhoz vagy „egyéb folyékony hajtóanyagokhoz” terveztek.
Megjegyzés: Az I.9A.018. alatt említett „egyéb folyékony hajtóanyagok” kifejezés magában foglalja a Hadiipari termékellenőrzési jegyzékben szereplő hajtóanyagokat, de nem korlátozódik azokra.
I.9A.019(fenntartva)
I.9A.020ex 9B105*0,9 Mach vagy annál nagyobb sebességű légáram előállítására szolgáló, „rakétákhoz” és azok alrendszereihez alkalmazható szélcsatornák.
I.9A.0219B106Szabályozott környezetet biztosító kamrák és visszhangmentes kamrák, az alábbiak szerint:
a) A következő repülési körülmények modellezésére képes, szabályozott környezetet biztosító kamrák:
1. „Csupasz asztalon” mérve 10 g-vel egyenlő vagy annál nagyobb négyzetes középértéket (rms) biztosító vibrációs környezet 20 Hz és 2 kHz közötti tartományban, 5 kN-nal egyenlő vagy annál nagyobb erő közlésével; továbbá
2. 15 km-rel egyenlő vagy annál nagyobb magasság; vagy
3. Legalább 223 K (–50 °C) és 398 K (+125 °C) közötti hőmérséklet;Műszaki megjegyzések:
1. Az I.9A.021.a. olyan rendszereket ír le, amelyek képesek egyetlen hullámösszetevővel (pl. szinuszhullám) vibrációs környezetet gerjeszteni, és olyan rendszereket, amelyek képesek szélessávú véletlenszerű vibrációt gerjeszteni (pl. teljesítményspektrum);
2. Az I.9A.021.a.1. alkalmazásában a „csupasz asztal” tartozékok vagy rögzítők nélküli sima asztalt vagy felületet jelent.
b) A következő repülési körülmények modellezésére képes, szabályozott környezetet biztosító kamrák:
1. 140 dB vagy azt meghaladó (referencia 20 μPa) teljes hangnyomási szintet, vagy 4 kW vagy azt meghaladó teljes névleges akusztikus kimenőteljesítményt biztosító akusztikus környezet; továbbá
2. 15 km-rel egyenlő vagy annál nagyobb magasság; vagy
3. Legalább 223 K (–50 °C) és 398 K (+125 °C) közötti hőmérséklet.
I.9A.022ex 9B115Kifejezetten az I.9A.002., I.9A.004., I.9A.006–I.9A.010., I.9A.012., I.9A.014–I.9A.017. alatt meghatározott rendszerek, alrendszerek és alkatrészek előállításához tervezett „gyártóberendezés”.
I.9A.023ex 9B116Kifejezetten az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakéták vagy az I.9A.002., I.9A.004., I.9A.005–I.9A.010., I.9A.012., I.9A.014–I.9A.017. alatt meghatározott rendszerek, alrendszerek és alkatrészek előállításához tervezett „termelő létesítmények”.
NB.: A rakéták és irányított rakéták előállításához kapcsolódó „termelő létesítményekkel” kapcsolatban lásd a Hadiipari termékellenőrzési jegyzéket.
I.9A.024ex 9B117*Szilárd vagy folyékony meghajtású rakétákhoz vagy rakétamotorokhoz való próbapadok és állványok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:
a)* Képesek 90 kN-t meghaladó tolóerőt kezelni; vagy
b) Képesek három tengelyirányú tolóerő-összetevőt egy időben mérni.
I.9A.0259C108„Szigetelő” anyag ömlesztett formában, valamint „belső bélés”, a „rakétákban” használható rakétahajtómű-házakhoz vagy kifejezetten „rakétákhoz” tervezve.
Műszaki megjegyzés:
Az I.9A.025. alkalmazásában a „rakéta” 300 km-t meghaladó hatótávolságú teljes rakétarendszereket és pilóta nélküli légijármű-rendszereket jelent.
I.9A.0269C110Az I.9A.011. alatt meghatározott kompozit szerkezetekhez, rétegelt anyagokhoz és termékekhez szál vagy rost erősítésű szerves mátrixból vagy fém mátrixból készített, műgyantával impregnált szálerősítésű prepreg, és az azokhoz készített fémbevonatú szálak, amelyek „fajlagos szakítószilárdsága” nagyobb mint 7,62 × 104 m és a „fajlagos modulusa” nagyobb mint 3,18 × 106 m.
NB.: Lásd még az I.1A.024. és az I.1A.034. bejegyzést.
Megjegyzés: Az I.9A.026. csak azokat a műgyantával impregnált szálerősítésű prepregeket határozza meg, amelyeknél olyan műgyantát használnak, amelynek a kezelés utáni üvegesedési átalakulási hőmérséklete (Tg) 418 K (145 °C) felett van az ASTM D4065 vagy annak megfelelő szabvány előírása szerint.

I.9B. Technológia, ideértve a szoftvereket is

SzámVonatkozó termék az 1183/2007/EK rendelet mellékletébőlLeírás
I.9B.001ex 9D001A kifejezetten az I.9A.002., I.9A.009., I.9A.012., I.9A.015. vagy I.9A.016. alatt meghatározott berendezések vagy „technológia”„kifejlesztéséhez” tervezett vagy átalakított „szoftver”.
I.9B.0029D101A kifejezetten az I.9A.020., I.9A.021., I.9A.023. vagy I.9A.024. alatt meghatározott termékek „felhasználására” tervezett vagy átalakított „szoftverek”.
I.9B.0039D103Kifejezetten az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakéták vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondák vagy az I.9A.006.a., I.9A.007., I.9A.009., I.9A.014. vagy I.9A.017. alatt meghatározott alrendszerek modellezésére, szimulálására vagy tervezésintegrációjára tervezett „szoftver”.
Megjegyzés: Az I.9B.003. alatt meghatározott „szoftver” tilalma fennmarad, ha az I.4A.003. alatt meghatározott, különlegesen tervezett hardverrel kombinálják.
I.9B.004ex 9D104A kifejezetten az I.9A.002., I.9A.004., I.9A.006., I.9A.007.c., I.9A.007.d., I.9A.008., I.9A.009.c., I.9A.010., I.9A.012., I.9A.013.a., I.9A.014.d., I.9A.015. vagy I.9A.016. alatt meghatározott termékek„használatához” tervezett vagy átalakított „szoftver”.
I.9B.0059D105Kifejezetten az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakétákban vagy az I.9A.005. alatt meghatározott rakétaszondákban történő „felhasználásra” tervezett vagy átalakított „szoftver”, amely egynél több alrendszer funkcióit koordinálja.
I.9B.006ex 9E001Az I.9A.001., I.9A.003., I.9A.021–I.9A.024. vagy I.9B.002–I.9B.005. alatt meghatározott berendezések vagy „szoftverek”„kifejlesztésére” alkalmazott, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.9B.007ex 9E002Az I.9A.001., I.9A.003 vagy I.9A.021–I.9A.024. alatt meghatározott berendezések „gyártásánál” alkalmazott, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.9B.0089E101Az I.9A.004–I.9A.017. alatt meghatározott termékek „kifejlesztésére” vagy „gyártására” szolgáló, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.
I.9B.009ex 9E102Az I.9A.001. alatt meghatározott hordozórakéták vagy az I.9A.002., I.9A.004–I.9A.017., I.9A.020–I.9A.024., I.9B.002–I.9B.003. alatt meghatározott termékek „felhasználására” szolgáló, az Általános technológiai megjegyzés szerinti „technológia”.

IA. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett áruk és technológia

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában az alábbi "Leírás" oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket az 1334/2000/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2. Az alábbi "Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből" oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a "Leírás" oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék paraméterein.

3. Az Egyszeres Idézőjelbe ("") tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. Az idézőjelben ("") szereplő fogalmak meghatározását lásd az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletében.

Általános megjegyzések

1. Az e mellékletben szereplő tilalmak célja nem kerülhető meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (például termelőüzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk alapvető elemei és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megjegyzés: Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru alapvető elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek újak és használtak is.

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

(Az IA.B. szakasszal együtt értelmezendő.)

1. Az alábbi A. rész (Áruk) tilalom alá tartozó termékeinek "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához" szükséges "technológia" értékesítése, beszerzése, átadása vagy kivitele az I.A.B. szakasz rendelkezéseinek megfelelően tiltott.

2. A tilalom alá eső termékek "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához""szükséges""technológia" akkor is tilalom alatt marad, ha az a tilalom alá nem tartozó termékekhez is alkalmazható.

3. A tilalom nem terjed ki a nem ellenőrzött vagy a 423/2007/EK rendelettel összhangban kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (teszteléséhez) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

4. A "technológiaátadás" tilalma nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető információkra", valamint a "tudományos alapkutatásra", illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

IA.A. ÁRUK

A0. Nukleáris anyagok, felszerelések és berendezések

SzámLeírásKapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből
IA.A0.001Üregkatódos lámpák az alábbiak szerint:
a. üregkatódos jódlámpa, tiszta szilíciumból vagy kvarcból készült ablakkal
b. üregkatódos uránlámpák
IA.A0.005Atomreaktor-edény alkatrészei és tesztberendezése – a 0A001 alatt meghatározottaktól eltérőek – az alábbiak szerint:
1. szigetelések
2. belső alkatrészek
3. felszerelés szigeteléshez, teszteléshez és méréshez
0A001
IA.A0.006Radioaktív anyagok és nukleáris eredetű sugárzás észlelésére, azonosítására vagy mennyiségi meghatározására tervezett nukleáris észlelőrendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, a 0A001.j vagy 1A004.c alatt meghatározottaktól eltérőek.0A001.j
1A004.c
IA.A0.007Csőmembrános tömítésű, alumíniumötvözetből vagy rozsdamentes acélból (304, 304L vagy 316 L) készített szelepek.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.c.6 és a 2A226 cikkben meghatározott szelepekre
0B001.c.6
2A226
IA.A0.012Árnyékolt zárt kamrák radioaktív anyagok manipulációjához, tárolásához és kezeléséhez (forró kamrák)0B006
IA.A0.013A 0C001 alatt meghatározottaktól eltérő „természetes urán” vagy „szegényített urán” vagy tórium, fém, ötvözet, vegyület vagy koncentrátum formájában és bármilyen más anyag, amely fent említettek közül egyet vagy többet tartalmaz.0C001

A1. Anyagok, vegyszerek, "mikroorganizmusok" és "toxinok"

SzámLeírásKapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből
IA.A1.001Bármilyen mennyiségű, 90 %-osnál nagyobb tisztaságú bisz(2-etilhexil)foszforsav (HDEHP vagy D2HPA) (CAS-szám: 298-07-7) oldószer
IA.A1.00295 %-osnál nagyobb tisztaságú fluorgáz (CAS-szám: 7782-41-4)
IA.A1.005100 g fluor/h-nál nagyobb kapacitású, fluorgyártásra szolgáló elektrolíziscellák.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik az 1B225 cikk alatt meghatározott elektrolíziscellákra
1B225
IA.A1.008Valamennyi típusú és formájú mágneses fém, amelynek kiindulási relatív permeabilitása legalább 120 000, a vastagsága pedig 0,05 mm és 0,1 mm közötti1C003.a
IA.A1.009„Rostos vagy szálas anyagok” vagy prepregek az alábbiak szerint:
a. Szén- vagy aramid- „szálas és rostos anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:
1. 10 × 106 m-nél nagyobb „fajlagos modulus”; vagy
2. „fajlagos szakítószilárdsága” nagyobb, mint 17 × 104 m;
b. Üveg- „szálas és rostos anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:
1. 3,18 × 106 m-nél nagyobb „fajlagos modulus”; vagy
2. „fajlagos szakítószilárdsága” nagyobb, mint 76,2 × 103 m;
c. Hőre keményedő gyantával impregnált, az I.A.A1.010.a. vagy b. alatt meghatározottaktól eltérő szén-, vagy üveg-„szálas vagy rostos anyagokból” készült folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”, amelyek szélessége nem haladja meg a 15 mm-t (korábban: prepregek).
Megjegyzés: Ez a termék nem foglalja magában az 1C010.a, az 1C010.b, 1C210.a és az 1C210.b alatt meghatározott szálas vagy rostos anyagokat.
1C010.a
1C010.b
1C210.a
1C210.b
IA.A1.010Gyantával vagy terpentingyantával impregnált szálak (prepregek), fém- vagy szénbevonatú rostok (preformok), vagy „szénszál preformok” az alábbiak szerint:
a. A fenti IA.A1.009 alatt meghatározott „szálas vagy rostos anyagokból” készültek;
b. Az 1C010.a., az 1C010.b. vagy az 1C010.c. alatt meghatározott, repülőgép-szerkezetek vagy rétegelt lemezek javítására szolgáló, epoxigyanta „mátrix”-szal impregnált szén „szálas- vagy rostos anyagok” (prepregek), ahol az egyes lemezek mérete egyenként nem haladja meg az 50 cm × 90 cm-t.
c. az 1C010.a., az 1C010.b. vagy az 1C010.c. alatt meghatározott, fenol- vagy epoxigyantával impregnált prepregek, amelyeknél az üvegesedés átmeneti hőmérséklete (Tg) kevesebb, mint 433 K (160 °C), a kezelési hőmérséklet pedig alacsonyabb, mint az üvegesedés átmeneti hőmérséklete.
Megjegyzés: Ez a termék nem foglalja magában az 1C010.e alatt meghatározott szálas vagy rostos anyagokat.
1C010.e.
1C210
IA.A1.011Az 1C107 alatt meghatározottaktól eltérő, szilícium-karbid erősítésű kerámia kompozit anyagok, amelyek „rakétákban” felhasználhatók orrkúpokhoz, visszatérő egységekhez és fúvóka terelőlapokhoz.1C107
IA.A1.012Az 1C116 vagy 1C216 alatt meghatározottaktól eltérő martenzites acél, amely 293 K (20 °C) hőmérsékleten 2 050 MPa vagy annál nagyobb szakítószilárdságra „képes”.
Technikai megjegyzés: A „képes” fogalom egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni martenzites acélra is.
1C216
IA.A1.013Volfrám, tantál, volfrámkarbid, tantálkarbid és ötvözeteik, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a. olyan alakúak, amelyben henger- vagy gömbszimmetrikus üreg (ideértve a hengercikk-alakú üreget is) van és ennek belső átmérője 50 mm és 300 mm között van; továbbá
b. tömegük több, mint 5 kg.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik az 1C226 cikkben meghatározott volfrámra, volfrámkarbidra és ötvözeteikre
1C226

A2. Materials Processing

SzámLeírásKapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből
IA.A2.001A 2B116 alatt meghatározottaktól eltérő rázóvizsgálati rendszerek, berendezések és azok alkatrészei:
a. digitális szabályozóval rendelkező, visszacsatolást, vagy zárthurkú technikát alkalmazó rázóvizsgálati rendszerek, amelyek képesek valamely rendszert 0,1g rms-nek megfelelő vagy azt meghaladó effektív gyorsulással a 0,1 Hz és 2 kHz közötti teljes tartományban rázni, és „csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;
b. az a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekkel történő felhasználásra tervezett digitális szabályozók, a kifejezetten az 5 kHz-et meghaladó „valós idejű sávszélességre” tervezett rázóvizsgálati szoftverekkel.
c. az a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható rázóberendezések (rázóegységek) kapcsolódó erősítővel vagy anélkül, amelyek „csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;
d. az a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható teszt darab tartószerkezetek és elektronikus egységek, amelyeket arra terveztek, hogy a többszörös rázóegységeket olyan rendszerben kombinálják, amely „csupasz asztalon” mérve képes 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó effektív kombinált erő közlésére.
Technikai megjegyzés: A „csupasz asztal” tartozékok vagy rögzítők nélküli sima asztalt vagy felületet jelent.
2B116
IA.A2.004A 2B225 alatt meghatározottaktól eltérő távirányítású manipulátorok, amelyek alkalmasak radiokémiai elválasztási műveleteknél és forró kamrákban végzett távirányítású tevékenységre, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:
a. képesek benyúlni 0,3 m vagy nagyobb falvastagságú forró kamrába (falon keresztüli művelet); vagy
b. képesek átnyúlni 0,3 m vagy annál vastagabb kamrafalú forró kamrába a tetőn keresztül („át a fal felett” művelet).
Technikai megjegyzés: A távmanipulátorok az emberi műveletet viszik át egy távoli karra és végszerelvényre. Ezek lehetnek „mester/szolga” típusúak, és működhetnek botkormánnyal vagy billentyűzettel.
2B225
IA.A2.011Centrifugális szeparátorok, amelyek aeroszolképződés nélkül képesek folyamatos elválasztásra, és az alábbi anyagokból készültek:
1. tömegük szerint 25 %-nál több nikkelt és 20 %-nál több krómot tartalmazó ötvözetek;
2. fluort tartalmazó polimerek;
3. üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
4. nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
5. tantál vagy tantálötvözet;
6. titán vagy titánötvözet; vagy
7. cirkónium vagy cirkóniumötvözetek.
Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 2B352.c alatt meghatározott centrifugális szeparátorokra.
2B352.c
IA.A2.012Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetből készült, szinterezett fémszűrők.
Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 2B352.d alatt meghatározott szűrőkre.
2B352.d

A3. Elektronika

SzámLeírásKapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből
IA.A3.001Nagyfeszültségű egyenáramú tápegységek, amelyek az alábbi mindkét jellemzővel rendelkeznek:
a. képesek 8 óra időtartamon át folyamatosan 10 kV vagy annál nagyobb feszültség előállítására, 5 kW vagy annál nagyobb kimenő teljesítménnyel, sweepinggel vagy anélkül; továbbá
b. áramerősség- vagy feszültségstabilitásuk négy óra időtartam alatt jobb, mint 0,1 %.
Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 0B001.j.5 és 3A227 alatt meghatározott tápegységekre.
3A227
IA.A3.002A 3A233 vagy 0B002.g alatt meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek, amelyek képesek 200 atomtömeg-egységnyi vagy annál nagyobb tömegű ionok mérésére, és felbontóképességük jobb, mint 2 rész a 200-ban, valamint a hozzájuk tartozó ionforrások, az alábbiak szerint:
a. induktív csatolású plazma-tömegspektrométerek (ICP/MS);
b. parázsfénykisüléses tömegspektrométerek (GDMS);
c. hőionizációs tömegspektrométerek (TIMS).
d. elektronbombázásos tömegspektrométerek, amelyek forráskamrája UF6-nak (urán-hexafluoridnak) ellenálló anyagból készült, vagy azzal vonták be;
e. molekulasugár-tömegspektrométerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:
1. forráskamrájuk rozsdamentes acélból vagy molibdénből készült, illetve azzal vonták be, és hidegcsapdával rendelkeznek, amely képes 193 K-re (–80°C) vagy annál alacsonyabb hőmérsékletre hűteni; vagy
2. forráskamrájuk „UF6 (urán-hexafluorid) korrodáló hatásának ellenálló anyagból” készült, vagy azzal vonták be;
f. aktinidákhoz vagy aktinida-fluoridokhoz tervezett mikrofluorozó ionforrással ellátott tömegspektrométerek.
3A233

A6. Szenzorok és lézerek

SzámLeírásKapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből
IA.A6.001Ittrium-alumínium-gránát (YUG) rudak
IA.A6.003Hullámfront korrektorrendszerek 4 mm-nél nagyobb átmérőjű lézersugárral való használatra, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, többek között irányítórendszerek, fázisfront érzékelők és „deformálható tükrök”, beleértve a bimorf tükröket is.
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 6A004.a, 6A005.e és 6A005.f cikkben meghatározott tükrökre
6A003
IA.A6.004Argonion-„lézerek”, amelyek átlagos kimenő teljesítménye legalább 5 W
Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 0B001.g.5, 6A005 és 6A205.a alatt meghatározott argonion-„lézerekre”.
6A005.a.6
6A205.a
IA.A6.006Hangolható félvezető „lézerek” és hangolható félvezető „lézer”-tömbök, amelyek hullámhossza 9 és 17 μm közötti, valamint olyan félvezető „lézer”-tömbök, amelyek legalább egy ilyen hullámhosszú hangolható félvezető „lézer”-tömböt tartalmaznak.Megjegyzések:
1. A félvezető „lézereket” általában „lézer”-diódáknak hívjuk.
2. Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.h.6 és 6A005.b cikkben meghatározott félvezető „lézerekre”.
6A005.b
IA.A6.008Neodímiumadalékos (nem üveg) „lézerek”, amelyek kimenő hullámhossza meghaladja az 1 000 nm-t, de nem haladja meg az 1 100 nm-t és kimenő energiája meghaladja az 10 J/impulzus értéket
Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 6A005.c.2.b cikkben meghatározott neodímiumadalékos (nem üveg) „lézerekre”
6A005.c.2
IA.A6.010A 6A203c alatt meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló kamerák vagy azok lencséi, amelyeket kifejezetten sugárzásállónak terveztek vagy minősítettek, és amelyek üzemi károsodás nélkül képesek 5 × 103 Gy (szilícium) (5 × 106 rad [szilícium]) sugárzásnak ellenállni.
Technikai megjegyzés: A Gy (Si) mértékegység árnyékolatlan szilícium minta Joule per kilogrammban megadott energiaelnyelésére vonatkozik, ha azt ionizáló sugárzásnak teszik ki.
6A203.c
IA.A6.011Hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítők és oszcillátorok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
1. 300 és 800 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;
2. 10 W-nál nagyobb, de 30 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek;
3. ismétlési frekvenciájuk nagyobb, mint 1 kHz; továbbá
4. impulzusszélességük kisebb, mint 100 ns.Megjegyzések:
1. Ez a szám nem vonatkozik az egyfrekvenciás oszcillátorokra.
2. Ez a cikk nem vonatkozik a 6A205.c, 0B001.g.5 és 6A005 cikkben meghatározott hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítőkre és -oszcillátorokra.
6A205.c
IA.A6.012Pulzációs szén-dioxid „lézerek”, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:
1. 9 000 és 11 000 nm közötti hullámhosszon üzemelnek.
2. ismétlési frekvenciájuk nagyobb, mint 250 Hz.
3. 100 W-nál nagyobb, de 500 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek; továbbá
4. impulzusszélességük kisebb, mint 200 ns.
Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 6A205.d, 0B001.h.6 és 6A005d alatt meghatározott pulzációs szén-dioxid lézer-erősítőkre és -oszcillátorokra.
6A205.d

IA.B. TECHNOLÓGIÁK

SzámLeírásKapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből
IA.B.001A fenti IA.A. részben (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges technológia.

II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett áruk és technológia

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában az alábbi "Leírás" oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket a 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2. Az alábbi "Kapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből" oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a "Leírás" oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék paraméterein.

3. Az "egyszeres idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. A "normál idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása megtalálható a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben szereplő ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött áruk (például üzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek az áru alapvető eleme/i és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

N.B.: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áruk alapvető elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

(A II.B. szakasszal együtt értelmezendő.)

1. A II.B. szakasz rendelkezéseivel összhangban történik az olyan "technológiák" értékesítésének, szállításának, átadásának vagy kivitelének ellenőrzése, amelyek "szükségesek" azon áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához", melyek értékesítésének, szállításának, átadásának vagy kivitelének ellenőrzése az alábbi A. rész (Áruk) szerint történik.

2. Az ellenőrzés alá eső áruk "fejlesztéséhez", "előállításához" és "felhasználásához""szükséges""technológiát" akkor is ellenőrizni kell, amikor az nem ellenőrzött árukra alkalmazandó.

3. Az ellenőrzések nem terjednek ki a nem ellenőrzött vagy a 423/2007/EK rendelettel összhangban kiviteli engedéllyel rendelkező áruk üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (teszteléséhez) és javításához minimálisan szükséges "technológiára".

4. A "technológia" átadás ellenőrzése nem vonatkozik a "nyilvánosan hozzáférhető" információkra, valamint a "tudományos alapkutatásra", vagy a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

II.A. ÁRUK

A0. Nukleáris anyagok, létesítmények és berendezések

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A0.002Faraday-izolátorok 500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban
II.A0.003Optikai rácsok 500 nm – 650 nm hullámhossz tartományban
II.A0.004Optikai szálak 500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban, tükröződésgátló réteggel bevonva az 500 nm – 650 nm hullámhossz-tartományban, és 0,4 mm-nél nagyobb, de 2 mm-nél kisebb magátmérővel
II.A0.008A 6A005.e alatt meghatározottaktól eltérő, 20 °C-on 10-6K-1 vagy annál kisebb hőtágulási együtthatóval rendelkező szubsztrátumokból (pl. olvasztott szilícium-dioxid vagy zafír) készült lézertükrök.
Megjegyzés: Ez a termék nem foglalja magában a speciálisan csillagászati alkalmazásokra tervezett optikai rendszereket, kivéve, ha a tükrök olvasztott szilícium-dioxidot tartalmaznak.
0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009A 6A005.e.2 alatt meghatározottaktól eltérő, 20 °C-on 10-6K-1 vagy annál kisebb hőtágulási együtthatóval rendelkező szubsztrátumokból (pl. olvasztott szilícium-dioxid) készült lézerlencsék.0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010A 2B350.h.1 alatt meghatározottaktól eltérő csövek, csővezetékek, karimák, nikkelből készült vagy nikkellel bevont, vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó nikkelötvözetből készült szerelvények.2B350
II.A0.011A 0B002.f.2. vagy 2B231 alatt meghatározottaktól eltérő vákuumszivattyúk az alábbiak szerint:
400 l/s vagy ennél nagyobb térfogatáramú turbomolekuláris szivattyúk
200m3/h-nál nagyobb szívókapacitású Roots-féle elővákuum-szivattyú.
Csőmembrános tömítésű, száraz üzemű csigakompresszor és csőmembrános tömítésű, száraz üzemű, vákuumos csigaszivattyúk
0B002.f.2, 2B231
II.A0.014Robbantókamrák több mint 2,5 kg TNT-vel ekvivalens abszorpciós kapacitással.

A1. Anyagok, vegyszerek, "mikroorganizmusok" és "toxinok"

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A1.003Gyűrű alakú, 400mm vagy annál kisebb belső átmérőjű tömítések és szigetelések a következő anyagok egyikéből:
a. Vinilidén-fluorid kopolimerek, amelyek nyúlás nélkül 75 vagy annál nagyobb százalékban béta kristályszerkezetűek.
b. Fluorozott poliimidek, amelyek legalább 10 %-ban kombinált fluort tartalmaznak;
c. Fluorozott foszfazán elasztomerek, amelyek legalább 30 tömegszázalékban kombinált fluort tartalmaznak.
d. poli(klór-trifluor-etilén) (PCTFE, pl.: Kel-F ®),
e. Fluorelasztomerek (pl. Viton ®, Tecnoflon ®);
f. poli(tetra-fluoretilén) (PTFE).
II.A1.004Nukleáris eredetű sugárzás észleléséhez használt személyi eszközök, köztük a személyi doziméterek.
Megjegyzés: Ez a termék nem foglalja magában az 1A004.c. alatt meghatározott nukleáris észlelőrendszerekre.
1A004.c
II.A1.006Az I.1A.003 alatt tiltottaktól eltérő, trícium nehézvízből történő kinyerésére vagy nehézvíz előállítására szolgáló, a hidrogén és a víz közötti hidrogénizotóp cserereakció elősegítésére használható platina-, palládium- vagy ródiumtartalmú katalizátorok.1B231, 1A225
II.A1.007Az 1C002b.4 vagy 1C202a alatt meghatározottaktól eltérő, nyers vagy félkész formában lévő alumínium vagy alumíniumötvözetek, amelyek az alábbi tulajdonságok egyikével rendelkeznek:
a. 293 K (20 °C) hőmérsékleten szakítószilárdságuk legalább 460 MPa vagy nagyobb szakítószilárdságra képesek; vagy
b. 298 K (25 °C)-on húzószilárdságuk legalább 415 MPa.
1C002.b.4, 1C202.a
II.A1.014Kobalt, neodímium vagy szamárium elemi porai, illetve ezek ötvözetei vagy keverékei, amelyek legalább 20 tömegszázalékban tartalmaznak kobaltot, neodímiumot vagy szamáriumot, 200 μm-nél kisebb részecskemérettel.
II.A1.015Tiszta tributilfoszfát (TBP) [CAS-szám: 126-73-8] vagy bármilyen keverék, amely több mint 5 tömegszázalék TBP-t tartalmaz.
II.A1.016Az I.1A.030, I.1A.035 vagy IA.A1.012 alatt tiltottól különböző martenzites acél.
Műszaki megjegyzés:
A martenzites acélok általában magas nikkel- és nagyon alacsony széntartalmú vasötvözetek, amelyek esetében helyettesítő vagy kiválást elősegítő elemekkel érik el az ötvözet szilárdságát és kiválásos keményedését.
II.A1.017A következő fémek, fémporok és anyagok:
a. Az I.1A.031 alatt tiltottaktól eltérő, 500μm vagy annál kisebb átmérőjű, egységesen gömbölyű vagy atomizált részecskékből álló volfrám és volfrámötvözetek 97 vagy annál nagyobb tömegszázalék volfrámtartalommal;
b. Az I.1A.031 alatt tiltottaktól eltérő, 500μm vagy annál kisebb átmérőjű, egységesen gömbölyű vagy atomizált részecskékből álló molibdén és molibdénötvözetek 97 vagy annál nagyobb tömegszázalék molibdéntartalommal;
c. Az I.1A.037 vagy az IA.A1.013 alatt tiltottaktól eltérő, az alábbi anyagösszetételű szilárd volfrámanyagok:
1. Volfrám és 97 vagy annál nagyobb tömegszázalék volfrámot tartalmazó ötvözetek;
2. Rézzel infiltrált, 80 vagy annál nagyobb tömegszázalék volfrámot tartalmazó volfrám; vagy
3. Ezüsttel infiltrált, 80 vagy annál nagyobb tömegszázalék volfrámot tartalmazó volfrám.
II.A1.018A következő vegyi összetételű puha mágnesötvözetek:
a) 30 és 60 % közötti vastartalom, és
b) 40-60 % közötti kobalttartalom.
II.A1.019Az ezen rendelet I. mellékletében vagy IA. mellékletében (az IA.A1.009, IA.A1.010 bejegyzések alatt) nem tiltott, vagy a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében nem meghatározott „szálas vagy rostos anyagok” vagy prepregek, a következők szerint:
a) Szén „szálas vagy rostos anyagok”;
Megjegyzés: A II.A1.019a. nem vonatkozik a szövetekre.
b) Hőre keményedő gyantával impregnált, szén-„szálas vagy rostos anyagokból” készült folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”;
c) Poliakrilnitril (PAN) folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”

A2. Anyagmegmunkálás

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A2.002Köszörűgépek, amelyek az ISO 230/2 (1988) (1) vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontossága, „az összes lehetséges kompenzációt figyelembe véve”, bármely lineáris tengely mentén nem nagyobb (jobb), mint 15 μm.
Megjegyzés: Ez a termék nem foglalja magában a 2B201.b és a 2B001.c alatt meghatározott köszörűgépeket.
2B201.b, 2B001.c
II.A2.002aKifejezetten a fentebb a 2B001, a 2B201 vagy a II.A2.002 alatt meghatározott szerszámgépekhez tervezett alkatrészek és számjegyvezérlők.
II.A2.003Kiegyensúlyozó gépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:
a. Fogorvosi vagy egyéb gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy módosított kiegyensúlyozó gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:
1. Nem képesek 3 kg-nál nagyobb tömegű rotorok/szerelvények kiegyensúlyozására;
2. Képesek 12 500 ford./percnél nagyobb fordulatszámon rotorokat/szerelvényeket kiegyensúlyozni;
3. Képesek a kiegyensúlyozatlanságot két vagy több síkban kijavítani; és
4. Képesek a rotort annak tömegére vonatkoztatott 0,2 g × mm/kg mértékű fajlagos megmaradó kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni;
b. Az a) alatt meghatározott gépek használatára tervezett vagy módosított kijelzőfejek.
Műszaki megjegyzés:
A kijelző fejeket sokszor kiegyensúlyozó műszerként ismerik.
2B119
II.A2.005Szabályozott atmoszférájú hőkezelő kemencék, az alábbiak szerint:
400 °C feletti üzemelésre alkalmas kemencék.
2B226, 2B227
II.A2.006400 °C feletti üzemelésre alkalmas oxidáló kemencék.
Megjegyzés: Ez a termék nem foglalja magában a görgősoros vagy kocsis alagútmedencéket, a szállítószalagos alagútkemencéket, toló típusú kemencéket vagy kocsis kemencéket, melyeket speciálisan az üveggyártásra, asztalikerámia- és építőkerámia gyártására terveztek.
2B226, 2B227
II.A2.007A 2B230 alatt meghatározottaktól eltérő „nyomás távadók”, amelyek képesek a 0–200 kPa nyomástartomány bármely pontján az abszolút nyomás mérésére, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:
a. „Urán-hexafluoridnak (UF6) ellenálló anyagból” készült, vagy azzal védett nyomásérzékelő elemek, és
b. Rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:
1. 200 kPa alatti teljes mérési skála, és a teljes skálára vetítve ± 1 %-nál nagyobb „pontosság”; vagy
2. 200 kPa vagy afeletti mérési skála, és 2 kPa-nál nagyobb „pontosság”.
Műszaki megjegyzés:
A 2B230 alkalmazásában a „pontosság” magában foglalja a nem linearitást, a hiszterézist és a környezeti hőmérsékleten való ismételhetőséget.
2B230
II.A2.008Folyadék/folyadék extrakciós berendezések (keverő-ülepítők, pulzációs oszlopok, extrakciós centrifugák); továbbá az ilyen berendezésekhez tervezett folyadékelosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
2. Fluort tartalmazó polimerek;
3. Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
4. Grafit vagy „széngrafit”;
5. Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
6. Tantál vagy tantálötvözetek;
7. Titán vagy titánötvözetek;
8. Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek; vagy
9. Rozsdamentes acél.
Műszaki megjegyzés:
A „széngrafit” amorf szén és grafit olyan keveréke, amelynek a grafittartalma legalább 8 tömegszázalék.
2B350.e
II.A2.009A 2B350.d alatt meghatározottaktól eltérő ipari berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
0,05 m2-nél nagyobb, de 30 m2-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a folyadékkal (folyadékokkal) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
2. Fluort tartalmazó polimerek;
3. Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
4. Grafit vagy „széngrafit”;
5. Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
6. Tantál vagy tantálötvözetek;
7. Titán vagy titánötvözetek;
8. Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;
9. Szilíciumkarbid;
10. Titánkarbid; vagy
11. Rozsdamentes acél.
Megjegyzés: Ez a termék nem vonatkozik a járműhűtőkre.
Műszaki megjegyzés:
A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a hőcserélő ellenőrzési státuszát.
2B350.d
II.A2.010A 2B350.i alatt meghatározottaktól eltérő, maró hatású folyadékokhoz használható többszörös tömítésű szivattyúk és tömítés nélküli szivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m3/h, vagy vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 5 m3/h [normál körülmények (273 K vagy 0 °C hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) között mérve)]; továbbá az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:
1. 25 tömegszázaléknál több nikkelt és 20 tömegszázaléknál több krómot tartalmazó ötvözetek;
2. Kerámiák;
3. Ferroszilícium;
4. Fluort tartalmazó polimerek;
5. Üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);
6. Grafit vagy „széngrafit”;
7. Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;
8. Tantál vagy tantálötvözetek;
9. Titán vagy titánötvözetek;
10. Cirkónium vagy cirkóniumötvözetek;
11. Nióbium (kolumbium) vagy nióbium ötvözetek;
12. Rozsdamentes acél; vagy
13. Alumíniumötvözetek.
Műszaki megjegyzés:
A tömítésekhez és szigetelésekhez, valamint az egyéb zárófunkciókhoz felhasznált anyagok nem határozzák meg a szivattyú ellenőrzési státuszát.
2B350.d
II.A2.013A 2B009 szerint ellenőrzöttektől, vagy az I.2A.009, illetve az I.2A.020 alatt tiltottaktól eltérő centrifugális vagy megfolyatásos formázógépek, melyek görgőereje több mint 60 kN, és a kifejezetten e gépek számára tervezett alkatrészek.
Műszaki megjegyzés:
A centrifugális és a megfolyatásos formázás funkcióját kombináló gépeket a II.A2.013 alkalmazásában megfolyatásos formázógépeknek kell tekinteni.

A3. Elektronika

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A3.003Az I.0A.002.b.13 vagy az I.3A.004 alatt tiltottaktól eltérő, az alább felsorolt valamennyi tulajdonsággal rendelkező frekvenciaváltók vagy generátorok, valamint a speciálisan a számukra tervezett alkatrészek és szoftverek:
a. Többfázisú kimenet, amely képes 40 W vagy annál nagyobb teljesítmény leadására;
b. Képesek a 600Hz és 2 000Hz közötti frekvenciatartományban üzemelni; és
c. A frekvenciastabilitás jobb (kisebb), mint 0,1 %.
Műszaki megjegyzés:
A II.A3.003 alatti frekvenciaváltók konverter, illetve inverter néven is ismertek.
II.A3.004Fémek vagy ötvözetek elemi összetevőinek az anyag kémiai lebontásával nem járó indikatív tesztelésére vagy kvantitatív elemzésére tervezett spektrométerek és diffraktométerek.

A6. Szenzorok és lézerek

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A6.002A 6A002, 6A004.b alatt meghatározottaktól eltérő optikai berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:
Infravörös optikák a 9 000 és 17 000 nm közötti hullámhossz-tartományban és azok alkatrészei, beleértve a kadmium-tellurid (CdTe) alkatrészeket is.
6A002, 6A004.b
II.A6.005Félvezető „lézerek” és alkatrészeik, az alábbiak szerint:
a. Egyedi félvezető „lézerek”, amelyek kimeneti teljesítménye egyenként meghaladja a 200 mW-ot, 100-nál nagyobb számban;
b. Félvezető „lézer”-tömbök, amelyek kimeneti teljesítménye meghaladja a 20 W-ot. Megjegyzések:
1. A félvezető „lézereket” általában „lézer”-diódáknak nevezik.
2. Ez a termék nem foglalja magában a 0B001.g.5., 0B001.h.6. és 6A005.b alatt meghatározott „lézereket”.
3. Ez a termék nem foglalja magában az 1 200 nm–2 000 nm hullámhossz-tartományba eső „lézer”-diódákat.
6A005.b
II.A6.007„Hangolható” szilárdtest „lézerek” és a kifejezetten ehhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
a. titán-zafír lézerek,
b. Alexandrit lézerek.
Megjegyzés: Ez a termék nem foglalja magában a 0B001.g.5, a 0B001.h.6 és a 6A005.c.1 alatt meghatározott titán-zafír és alexandrit lézereket.
6A005.c.1
II.A6.009Akusztikai-optikai alkatrészek, az alábbiak szerint:
a. Képállító csövek és félvezető képalkotó eszközök, amelyek impulzusismétlődési frekvenciája nem kisebb 1 kHz-nél
b. Impulzusismétlődési-frekvencia tápok
c. Pockel-cellák.
6A203.b.4.c

A7. Navigációs és repülési elektronika

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.A7.001Inerciális navigációs rendszerek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
I. Inerciális navigációs rendszerek, amelyeket a Wassenaari Megállapodás valamely részes államának polgári hatóságai „polgári repülőgépeken” történő használatra minősítettek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:
a. „Repülőeszközök”, földi járművek, vízi járművek (felszíni vagy vízalatti), „űrrepülőgépek” irányítására, vezérlésére és szabályozására tervezett inerciális navigációs rendszerek (INS) (csuklós és leszíjazott) és inerciális berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:
1. Normál beállítás esetén az (inerciamentes) navigálási hiba 0,8 tengeri mérföld/óra „cirkuláris hibavalószínűség” (CEP) vagy kevesebb (jobb); vagy
2. 10 g fölötti lineáris gyorsulásra határozták meg.
b. A globális navigációs műholdrendszerekbe (GNSS) vagy az „adatalapú referencia navigációba” („DBRN”) beágyazott hibrid inerciális navigációs rendszerek a helyzethez, vezérléshez vagy irányításhoz, amelynél normál beállítás után, a GNSS vagy „DBRN” maximum négy percre történő elvesztése esetén az INS navigációs helyzetpontosság kisebb (jobb), mint 10 m „cirkuláris hibavalószínűség” (CEP);
c. Az irányszög, az irány vagy az északi irány meghatározásához használt inerciális berendezések, illetve a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő tulajdonságok bármelyikével:
1. Az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középértékkel (rms) egyenlő, vagy annál nagyobb pontossággal való meghatározásához tervezték; vagy
2. Üzemen kívül legalább 1 msec ideig tartó, legalább 900 g-s ütésállósági szintre tervezték.
Megjegyzés: Az I.a. és az I.b. alatti paramétereket a következő környezeti feltételekkel kell alkalmazni:
1. Mindhárom egymásra merőleges tengely esetében a bemeneti véletlenszerű vibráció 7,7 g négyzetes középérték (rms) teljes magnitúdóval az első félórában és a tengelyenkénti másfél órás teljes tesztidőtartam során, ha a véletlenszerű vibráció megfelel a következőknek:
a. 0,04 g2/Hz értékű állandó spektrális (PSD) teljesítménysűrűség a 15–1 000 Hz frekvenciatartományban; és
b. A PSD az 1 000-től 2 000 Hz-ig terjedő frekvenciatartományban, a frekvencia függvényében 0,04 g2/Hz-ről 0,01 g2/Hz-re csökken;
2. A legyezési és orsózási sebesség legalább + 2,62 radián/s (150 deg/s); vagy
3. A fenti 1. vagy 2. pontnak megfelelő nemzeti szabvány szerint. Műszaki megjegyzések:
1. Az I.b. olyan rendszerekre utal, amelyekben egy INS és más független navigációs segédeszközök vannak beépítve egyetlen (beágyazott) egységben jobb teljesítmény elérése érdekében.
2. „Cirkuláris hibavalószínűség” (CEP) – Egy kör alakú normál eloszlásban annak a körnek a sugara, amelybe az elvégzett egyedi mérések 50 %-a esik, vagy annak a körnek a sugara, amelyben 50 % az előfordulás valószínűsége.
II. Kifejezetten polgári térképezési célra tervezett, inerciális berendezéseket tartalmazó teodolitrendszerek, amelyeket az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középértékkel (rms) egyenlő vagy annál nagyobb pontossággal való meghatározásához terveztek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek
III. A 7A001 vagy 7A101 alatt leírt gyorsulásmérőket alkalmazó inerciális vagy más berendezések, ha ezeket a gyorsulásmérőket kifejezetten MWD (Measurement While Drilling – mérés fúrás közben) érzékelőként történő felhasználásra fejlesztették ki vagy tervezték, fúrt kutak üzemeltetéséhez kapcsolódó felhasználás céljából.
7A003, 7A103

A9. Légtér és hajtórendszerek

II.A9.001Robbanócsavarok

II.B. TECHNOLÓGIA

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
II.B.001A fenti II.A. részben (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges technológia.
Műszaki megjegyzés:
A 423/2007/EK rendelet 1. cikkének d) pontja értelmében a „technológia” fogalom tartalmazza a szoftvert.

III. MELLÉKLET

A 3. cikk (4) és (5) bekezdésében, a 4a. cikkben, az 5. cikk (3) bekezdésében, valamint a 6., 8., 9. cikkben, a 10. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 11a. és 11b. cikkben, a 13. cikk (1) bekezdésében és a 17. cikkben említett, hatáskörrel rendelkező hatóságokról tájékoztatást adó internetes oldalak és az Európai Bizottság értesítésére szolgáló cím

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

Európai Bizottság

Külkapcsolati Főigazgatóság

A. Igazgatóság - Válságplatform és közös kül- és biztonságpolitikai koordináció

A.2. csoport Válságreagálás és a béke erősítése

CHAR 12/106

B-1049 Brüsszel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73

IV. MELLÉKLET

A 7. cikk (1) bekezdésében hivatkozott személyek, jogalanyok és szervek listája

A. Jogi személyek, jogalanyok és szervek

(1) Abzar Boresh Kaveh Co. (más néven BK Co.). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: részt vesz a centrifuga-alkatrészek gyártásában.

(2) Ammunition and Metallurgy Industries Group (más néven a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: a) az AMIG ellenőrzése alá tartozik a "7th of Tir" szervezet, b) az AMIG tulajdonosa és irányítója a Védelmi Iparágak Szervezete (DIO).

(3) Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: részt vesz Irán nukleáris programjában.

(4) Sepah Bank és Sepah International Bank. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: a Sepah Bank támogatást nyújt a repülőgép-ipari szervezet (AIO) és az ellenőrzése alatt álló szervezetek - köztük a Shahid Hemmat ipari csoport (SHIG) és a Shahid Bagheri ipari csoport (SBIG) - részére.

(5) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal vállalatok. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: a) a Saccal System vállalatok leányvállalata, b) e vállalat érzékeny áruk vásárlására tett kísérletet egy, az 1737 (2006) számú határozatban felsorolt jogalany számára.

(6) Cirkálórakétákkal foglalkozó ipari csoport (más néven haditengerészeti védelmi ipari csoport). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24.

(7) Védelmi Iparágak Szervezete (DIO). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: a) a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium irányítása alatt álló, több szervezetet összefogó szervezet, néhány alárendelt szervezete alkatrészek gyártása révén részt vesz a centrifuga-programban, valamint a rakétaprogramban, b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

(8) Electro Sanam Company (más néven a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: A repülőgép-ipari szervezet, az AIO fedőcége, részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

(9) Az iszfaháni Nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító Központ (NFRPC) és az Iszfaháni Nukleáris Technológiai Központ (ENTC). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: mindkét szervezet az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) nuklárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalatának részét képezi.

(10) Ettehad műszaki csoport. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: A repülőgép-ipari szervezet, az AIO fedőcége, részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

(11) Fajr ipari csoport. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: a) korábban Instrumentation Factory Plant, b) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet, c) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

(12) Farayand Technique. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: a) részt vesz Irán nukleáris programjában (centrifuga-program), b) szerepel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentéseiben.

(13) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (más néven Instrumentation Factories Plant). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: az AIO rajta keresztül próbál felvásárlásokat megvalósítani.

(14) Jabber Ibn Hayan. Az EU általi megjelölés dátuma: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.). Egyéb információ: a tüzelőanyag-ciklussal kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozó AEOI-laboratórium.

(15) Joza Industrial Co. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: A repülőgép-ipari szervezet, az AIO fedőcége, részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

(16) Kala-Electric (más néven Kalaye Electric). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: a) a PFEP beszállítója - Natanz, b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

(17) A Karadzsi Nukleáris Kutatóközpont. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: az AEOI kutatórészlegének része.

(18) Kavoshyar Company. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: az AEOI leányvállalata.

(19) Khorasan Metallurgy Industries. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: a) a DIO-tól függő Ammunition Industries Group (AMIG) leányvállalata, b) részt vesz a centrifuga-alkatrészek gyártásában.

(20) Mesbah Energy Company. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: a) az A40 kutatóreaktor beszállítója - Arak, b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

(21) Niru Battery Manufacturing Company. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: a) a DIO leányvállalata, b) az iráni katonai (beleértve a rakéta-) rendszerekhez gyárt hajtóműveket.

(22) Novin Energy Company (más néven Pars Novin). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: az AEOI-n belül működik.

(23) Parchin Chemical Industries. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: a Védelmi Iparágak Szervezetének (DIO) ága.

(24) Pars Aviation Services Company. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: légi járművek karbantartása.

(25) Pars Trash Company. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: a) részt vesz Irán nukleáris programjában (centrifuga-program), b) szerepel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség jelentéseiben.

(26) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: részt vett az iszfaháni uránátalakító létesítmény megépítésében.

(27) Qods Aeronautics Industries. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: pilótanélküli légi járműveket, ejtőernyőket, siklóernyőket, motoros ernyőket stb. gyárt.

(28) Sanam ipari csoport. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet.

(29) Safety Equipment Procurement (SEP). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: Az AIO fedőcége, részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

(30) 7th of Tir. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: a) az Irán nukleáris programjában köztudottan közvetlenül részt vevő DIO ellenőrzése alatt álló szervezet, b) részt vesz Irán nukleáris programjában.

(31) Shahid Bagheri ipari csoport (SBIG). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: a) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet, b) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

(32) Shahid Hemmat ipari csoport (SHIG). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: a) az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet, b) részt vesz Irán ballisztikusrakéta-programjában.

(33) Sho'a' Aviation. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: szuperkönnyű repülőgépeket gyárt.

(34) TAMAS Company. Az EU általi megjelölés dátuma: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.). Egyéb információ: a) dúsítással kapcsolatos tevékenységek résztvevője, b) a TAMAS egy ernyőszervezet, amelyen belül négy leányvállalatot hoztak létre; ezek közül az egyiknek a tevékenységei az urán kitermelésétől kezdve a koncentrálásig terjednek, egy másik pedig uránfeldolgozással, -dúsítással és -hulladékkal foglalkozik.

(35) Ya Mahdi ipari csoport. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: az AIO ellenőrzése alatt álló szervezet.

(36) Amin Industrial Complex (más néven a) Amin Industrial Compound, b) Amin Industrial Company). Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Irán; b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Irán; c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Irán. Egyéb információk: a) az Amin Industrial Complex olyan hőmérséklet-szabályozókat keresett, amelyek a nukleáris kutatásban és operatív/termelési létesítményekben használhatók, b) az Amin Industrial Complex az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1737. (2006) számú határozatában kijelölt Defense Industries Organization (DIO) tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(37) Armament Industries Group. Az EU általi kijelölés időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2010.6.9.). Címe: a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Irán; b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Irán. Egyéb információk: a) az Armament Industries Group (AIG) különböző kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek, ezen belül nagy- és közepes kaliberű fegyverek és kapcsolódó technológiák előállításával és szervizelésével foglalkozik, b) az AIG többnyire a Hadid Industries Complex közvetítésével végzi beszerzéseit.

(38) Defense Technology and Science Research Center. Az EU általi kijelölés időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2010.6.9.). Címe: Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Irán. Egyéb információ: a Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) a védelmi célú iráni kutatás-fejlesztést, termelést, karbantartást, exportot és beszerzéseket ellenőrző, a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős iráni minisztérium (MODAFL) tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(39) Doostan International Company. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: a Doostan International Company (DICO) Irán ballisztikusrakéta-programjához szállít alkatrészeket.

(40) Farasakht Industries. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Irán. Egyéb információ: a Farasakht Industries a MODAFL tulajdonába tartozó vagy irányítása alatt álló Iran Aircraft Manufacturing Company tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(41) Fater (vagy Faater) Institute. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: a) a Khatam al-Anbiya (KAA) leányvállalata, b) a Fater - valószínűleg más KAA vállalatok nevében - külföldi beszállítókkal dolgozik az Iszlám Forradalmi Gárda projektjein Iránban, c) az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(42) First East Export Bank, P.L.C. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malajzia. Egyéb információk: a) a First East Export Bank, PLC a Bank Mellat tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el, b) az elmúlt hét évben a Bank Mellat több száz millió dollár értékben tett lehetővé tranzakciókat az iráni nukleáris, rakétaügyi és védelmi szervezetek számára, c) cégjegyzékszáma: LL06889 (Malajzia).

(43) Gharagahe Sazandegi Ghaem. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A Gharagahe Sazandegi Ghaem a KAA (lásd alább) tulajdonába tartozik vagy annak irányítása alatt áll.

(44) Ghorb Karbala. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A Ghorb Karbala a KAA (lásd alább) tulajdonába tartozik vagy annak irányítása alatt áll.

(45) Ghorb Nooh. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A Ghorb Nooh a KAA (lásd alább) tulajdonába tartozik vagy annak irányítása alatt áll.

(46) Hara Company. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A Ghorb Nooh tulajdonába tartozik vagy annak irányítása alatt áll.

(47) Imensazan Consultant Engineers Institute. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A KAA (lásd alább) tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(48) Irano Hind Shipping Company. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Irán, b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Irán. Egyéb információ: az Iráni Iszlám Köztársaság hajózási társaságának (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(49) IRISL Benelux NV. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerpen, Belgium. Egyéb információk: a) héa- azonosítószáma: BE480224531 (Belgium), b) Egyéb információ: az Iráni Iszlám Köztársaság hajózási társaságának (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(50) Kaveh Cutting Tools Company. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Irán, b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Irán, c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Irán, d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Irán; e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Irán. Egyéb információ: a Kaveh Cutting Tools Company a DIO tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(51) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. Az EU általi kijelölés időpontja: 2008.6.24. (ENSZ: 2010.6.9.). Egyéb információk: a) a Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) vállalat az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, és nagyszabású polgári és katonai építkezési beruházásokkal és egyéb mérnöki tevékenységgel foglalkozik. Jelentős mértékben részt vesz a Passzív Védelmi Szervezet (Passive Defense Organization) projektjeiben. A KAA leányvállalatai nagy szerepet játszottak a qom/fordow-i urándúsító telep megépítésében.

(52) M. Babaie Industries. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Irán. Egyéb információk: a) a M. Babaie Industries a Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (hivatalosan Air Defense Missile Industries Group, légvédelmi rakétaipari csoport) alá tartozik, amely a repüléssel és űrhajózással kapcsolatos iráni ipari szervezet (Aerospace Industries Organization (AIO)) része, b) az AIO irányítja az 1737 (2006) határozatban kijelölt Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), illetve Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG) rakétagyártó szervezetet.

(53) Makin. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A Makin a KAA tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el, és a KAA leányvállalata.

(54) Malek Ashtar University. Az EU általi kijelölés időpontja: 2008.6.24. (ENSZ: 2010.6.9.). Címe: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Irán. Egyéb információk: a) a MODAFL-en belül a DTRSC alá tartozik, b) egyes kutatócsoportjai korábban a fizikai kutatóközpont (PHRC) alá tartoztak, c) az iráni atomprogram esetleges katonai dimenziójának tisztázásával foglalkozó Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ellenőrei nem beszélhettek a szervezet irányítása alá tartozó alkalmazottakkal, és nem tekinthettek bele a szervezet irányítása alá tartozó dokumentumokba.

(55) a védelmi célú logisztikáért és exportért felelős minisztérium (Ministry of Defense Logistics Export). Az EU általi kijelölés időpontja: 2008.6.24. (ENSZ: 2010.6.9.). Címe: a) PO Box 16315-189, Tehran, Irán; b) a Dabestan Street nyugati oldalán található, Abbas Abad District, Tehran, Irán. Egyéb információ: a védelmi célú logisztikáért és exportért felelős minisztérium (MODLEX) az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1747 (2007) határozatának megszegésével - amely tiltja Irán számára a fegyverek és kapcsolódó anyagok eladását - Iránban előállított fegyvereket értékesít a világ minden pontjára.

(56) Mizan Machinery Manufacturing (más néven 3MG). Az EU általi kijelölés időpontja: 2008.6.24. (ENSZ: 2010.6.9.). Címe: O. Box 16595-365, Tehran, Irán. Egyéb információ: a Mizan Machinery Manufacturing (3M) a SHIG tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(57) Modern Industries Technique Company (más néven a) Rahkar Company, b) Rahkar Industries, c) Rahkar Sanaye Company, d) Rahkar Sanaye Novin). Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: Arak, Irán. Egyéb információk: a) a Modern Industries Technique Company (MITEC) az araki IR-40 nehézvizes reaktor tervezője és kivitelezője, b) a MITEC vezeti az IR-40 nehézvizes reaktor kivitelezéséhez kapcsolódó beszerzéseket.

(58) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (más néven a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, b) Karaji Agricultural and Medical Research Center). Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Irán. Egyéb információk: a) a Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) az Iráni Atomenergia-ügyi Szervezet (AEOI) nagyszabású kutatórészlege, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanács 1737 (2006) határozatával jelölt ki, b) az NFRPC az AEOI nukleáris üzemanyag-fejlesztő központja, és dúsítással kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik.

(59) Omran Sahel. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A Ghorb Nooh tulajdonába tartozik vagy annak irányítása alatt áll.

(60) Oriental Oil Kish. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. Az Oriental Oil Kish a KAA tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(61) Pejman Industrial Services Corporation. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: P.O. Box 16785-195, Tehran, Irán. Egyéb információ: a Pejman Industrial Services Corporation a SBIG tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(62) Rah Sahel. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A Rah Sahel a KAA tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(63) Rahab Engineering Institute. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A Rahab a KAA tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el, és a KAA leányvállalata.

(64) Sabalan Company. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: Damavand Tehran Highway, Tehran, Irán. Egyéb információ: a Sabalan a SHIG fedőneve.

(65) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: Damavand Tehran Highway, Tehran, Irán. Egyéb információ: a SAPICO a SHIG fedőneve.

(66) Sahel Consultant Engineers. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A Ghorb Nooh tulajdonába tartozik vagy annak irányítása alatt áll.

(67) Sepanir. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A Sepanir a KAA tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(68) Sepasad Engineering Company. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Egyéb információ: az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el. A Sepasad Engineering Company a KAA tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(69) Shahid Karrazi Industries. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: Tehran, Irán. Egyéb információ: a Shahid Karrazi Industries a SBIG tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(70) Shahid Satarri Industries (más néven Shahid Sattari Group Equipment Industries). Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: Southeast Tehran, Irán. Egyéb információ: a Shahid Sattari Industries a SBIG tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(71) Shahid Sayyade Shirazi Industries. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: a) Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Irán, b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Irán, (c)Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Irán. Egyéb információ: a Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) a DIO tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(72) South Shipping Line Iran (SSL). Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Irán, (b)Qaem Magham Farahani St., Tehran, Irán. Egyéb információ: az Iráni Iszlám Köztársaság hajózási társaságának (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) tulajdonába tartozik, annak irányítása alatt áll vagy nevében jár el.

(73) Special Industries Group. Az EU általi kijelölés időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2010.6.9.). Címe: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Irán. Egyéb információ: a Special Industries Group (SIG) a DIO alá tartozik.

(74) Tiz Pars. Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: Damavand Tehran Highway, Tehran, Irán. Egyéb információk: a) a Tiz Pars a SHIG fedőneve, b) 2007. április és július között a Tiz Pars megkísérelte a SHIG nevében egy az iráni rakétaprogramban felhasználható öttengelyes lézerhegesztő és -forgácsoló gép beszerzését.

(75) Yazd Metallurgy Industries (más néven a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.). Az ENSZ általi kijelölés időpontja: 2010.6.9. Címe: a) Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Tehran 16588, Irán, b) Postal Box 89195/878, Yazd, Irán, c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Irán, d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Irán. Egyéb információ: a Metallurgy Industries (YMI) a DIO alá tartozik.

B. Természetes személyek

(1) Fereidoun Abbasi-Davani. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: a védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős minisztérium (MODAFL) vezető tudományos munkatársa, kapcsolatban áll az Alkalmazott Fizikai Intézettel. Közvetlenül együttműködik Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadival.

(2) Dawood Agha-Jani. Tisztsége: Az üzemanyag-dúsítási kísérleti üzem (PFEP) vezetője (Natanz). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

(3) Ali Akbar Ahmadian. Rangja: altengernagy. Tisztsége: az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) vegyes állományának főnöke. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24.

(4) Amir Moayyed Alai. Az EU általi megjelölés dátuma: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.). Egyéb információ: centrifuga-alkatrészek összeszerelését és tervezését irányítja.

(5) Behman Asgarpour. Tisztsége: üzemeltetési igazgató (Arak). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

(6) Mohammad Fedai Ashiani. Az EU általi megjelölés dátuma: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.). Egyéb információ: részt vesz az ammónium-uranil-karbonát termelésében és a natanzi dúsító létesítmény irányításában.

(7) Abbas Rezaee Ashtiani. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: az AEOI feltárási és bányászati hivatalának vezető tisztviselője.

(8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Tisztsége: a repülőgép-ipari szervezet (AIO) pénzügyi és költségvetési osztályának vezetője. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: Irán ballisztikusrakéta-programjában részt vevő személy.

(9) Haleh Bakhtiar. Az EU általi megjelölés dátuma: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.). Egyéb információ: részt vesz a 99,9 %-os tisztaságú magnézium termelésében.

(10) Morteza Behzad. Az EU általi megjelölés dátuma: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.). Egyéb információ: centrifuga-alkatrészek előállításában részt vevő személy.

(11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Tisztsége: a repülőgép-ipari szervezet (AIO) vezetője. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: Irán ballisztikusrakéta-programjában részt vevő személy.

(12) Ahmad Derakhshandeh. Tisztsége: a Sepah Bank elnöke és ügyvezető igazgatója. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24.

(13) Mohammad Eslami. Rangja: Dr. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: A Védelmi Ipari Képzési és Kutatóintézet vezetője.

(14) Reza-Gholi Esmaeli. Tisztsége: a repülőgép-ipari szervezet (AIO) kereskedelmi és nemzetközi osztályának vezetője. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: Irán ballisztikusrakéta-programjában részt vevő személy.

(15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: a MODAFL vezető tudományos munkatársa és a fizikai kutatóközpont (PHRC) korábbi vezetője.

(16) Mohammad Hejazi. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: a Baszidzs ellenállási haderő parancsnoka. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24.

(17) Mohsen Hojati. Tisztsége: a Fajr ipari csoport vezetője. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24.

(18) Seyyed Hussein Hosseini. Az EU általi megjelölés dátuma: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.). Egyéb információ: az AEOI tisztviselője, részt vesz az araki nehézvizes reaktorral kapcsolatos projektben.

(19) M. Javad Karimi Sabet. Az EU általi megjelölés dátuma: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.). Egyéb információ: az 1747 (2007) számú határozattal érintett Novin Energy Company vezetője.

(20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Tisztsége: a Shahid Bagheri ipari csoport (SBIG) vezetője. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24.

(21) Ali Hajinia Leilabadi. Tisztsége: a Mesbah Energy Company vezérigazgatója. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

(22) Naser Maleki. Tisztsége: a Shahid Hemmat ipari csoport (SHIG) vezetője. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: Naser Maleki a MODAFL tisztviselőjeként a Shahab-3 ballisztikusrakéta-programot is felügyeli. A Shahab-3 Irán jelenlegi nagy hatótávolságú ballisztikus rakétája.

(23) Hamid-Reza Mohajerani. Az EU általi megjelölés dátuma: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.). Egyéb információ: az iszfaháni uránátalakító létesítémény termelésirányításában részt vevő személy.

(24) Jafar Mohammadi. Tisztsége: az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) műszaki tanácsadója (centrifugaszelepek gyártásának irányítása). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

(25) Ehsan Monajemi. Tisztsége: Építési projektigazgató, Natanz. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

(26) Mohammad Reza Naqdi. Rangja: dandártábornok. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: a fegyveres erők logisztikai és ipari kutatási személyzetének parancsnokhelyettese, valamint az állami csempészetellenes központ vezetője, részt vesz az 1737 (2006) és 1747 (2007) számú határozatokban kiszabott szankciók megkerülésére tett erőfeszítésekben.

(27) Houshang Nobari. Az EU általi megjelölés dátuma: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.). Egyéb információ: részt vesz a natanzi dúsító létesítmény irányításában.

(28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Rangja: altábornagy. Tisztsége: a Malek Ashtar Védelmi Technológiai Egyetem rektora. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: a Malek Ashtar Védelmi Technológiai Egyetem Kémia Tanszéke a MODALF irányítása alatt áll, és berilliummal végez kísérleteket. Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

(29) Mohammad Qannadi. Tisztsége: az AEOI kutatásért és fejlesztésért felelős elnökhelyettese. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: Irán nukleáris programjában részt vevő személy.

(30) Amir Rahimi. Tisztsége: az iszfaháni Nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító Központ vezetője. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: az iszfaháni Nukleárisüzemanyag-kutató és -előállító Központ az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalatának része, amely részt vesz a dúsítással összefüggő tevékenységekben.

(31) Abbas Rashidi. Az EU általi megjelölés dátuma: 2007.4.24. (ENSZ: 2008.3.3.). Egyéb információ: részt vesz a natanzi dúsító tevékenységben.

(32) Morteza Rezaie. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda helyettes parancsnoka. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24.

(33) Morteza Safari. Rangja: ellentengernagy. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda tengerészetének parancsnoka. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24.

(34) Yahya Rahim Safavi. Rangja: altábornagy. Tisztsége: parancsnok, Iszlám Forradalmi Gárda (Pasdaran). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programjaiban részt vevő személy.

(35) Seyed Jaber Safdari. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24. Egyéb információ: a natanzi dúsítóüzem igazgatója.

(36) Hosein Salimi. Rangja: tábornok. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda légierejének parancsnoka (Pasdaran). Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2006.12.23. Egyéb információ: Irán ballisztikusrakéta-programjában részt vevő személy.

(37) Qasem Soleimani. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: a Qods haderő parancsnoka. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24.

(38) Ghasem Soleymani. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2008.3.3. Egyéb információ: a saghandi uránbánya urániumbányászati műveleti igazgatója.

(39) Mohammad Reza Zahedi. Rangja: dandártábornok. Tisztsége: az Iszlám Forradalmi Gárda szárazföldi erőinek parancsnoka. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24.

(40) Zolqadr tábornok. Tisztsége: a biztonsági ügyekért felelős belügyminiszter-helyettes, az IRGC tisztje. Az ENSZ általi megjelölés dátuma: 2007.3.24.

(41) Javad Rahiqi. Az EU általi kijelölés időpontja: 2007.4.24. (ENSZ: 2010.6.9.). Születési ideje: 1954.4.24. Születési helye: Marshad. Tisztsége: Az Iráni Atomenergia-Ügyi Szervezet (AEOI) eshafani Nukleáris Technológiai Központjának vezetője.

V. MELLÉKLET

A 7. cikk (2) bekezdésében hivatkozott személyek, jogalanyok és szervek listája

A. Természetes személyek

NévAzonosító adatIndoklásA jegyzékbe való felvétel időpontja
1.Reza AGHAZADEHSzületési idő: 1949.3.15. Útlevélszám: S4409483, érvényes: 2000.4.26 – 2010.4.27. Kiállítás helye: Teherán. Diplomata-útlevél száma: D9001950, kiállítás ideje: 2008.1.22., érvényes: 2013.1.21-ig. Születési hely: KhoyAz Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) korábbi vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.2007.4.24.
2.Javad DARVISH-VAND dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaMODAFL, ellenőrzésért felelős helyettes. A MODAFL valamennyi létesítményéért és berendezéséért felelős.2008.6.24.
3.Seyyed Mahdi FARAHI dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaAz 1737 (2006) ENSZ BT-határozatban megjelölt Védelmi Iparágak Szervezete (DIO) ügyvezető igazgatója2008.6.24.
4.Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIANAz NFPC címe: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran / IranAz AEOI részét képező Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) vezérigazgatója és helyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte. Az NFPC olyan dúsítással kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket Iránnak a NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács kérésére fel kell függesztenie.2007.4.24.
5.Mojtaba HAERI mérnökMODAFL, iparért felelős helyettes. Az AIO-t és a DIO-t felügyeli.2008.6.24.
6.Ali HOSEYNITASH dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaA Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanács általános osztályának vezetője, részt vesz a nukleáris politika kialakításában.2008.6.24.
7.Mohammad Ali JAFARI, Iszlám Forradalmi GárdaParancsnoki tisztséget tölt be az Iszlám Forradalmi Gárdában.2008.6.24.
8.Mahmood JANNATIANSzületési idő: 1946.4.21. Útlevélszám: T12838903Az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) vezetőhelyettese.2008.6.24.
9.Said Esmail KHALILIPOUR (más néven: LANGROUDI)Születési idő: 1945.11.24. Születési hely: Langroud.Az AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.2007.4.24.
10.Ali Reza KHANCHIAz NRC címe: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Fax: (98-21) 802 14 12Az AEOI teheráni nukleáris kutatóközpontjának (NRC) vezetője. A NAÜ továbbra is pontosabb tájékoztatást vár Irántól az NRC-ben végzett plutóniumszétválasztási kísérletekről, többek között a magas dúsítású urán részecskéknek a karaji hulladéktároló létesítményből származó környezeti mintákban való jelenlétéről; e létesítményben találhatóak az ilyen kísérletekben használt szegényítetturán-célpontok tárolására használt konténerek. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.2007.4.24.
11.Ebrahim MAHMUDZADEHAz Iran Electronic Industries ügyvezető igazgatója2008.6.24.
12.Beik MOHAMMADLU dandártábornokMODAFL, ellátásért és logisztikáért felelős helyettes2008.6.24.
13.Anis NACCACHEA Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal vállalatcsoport igazgatósági tagja; vállalata megpróbált érzékeny termékeket beszerezni az 1737 sz. határozatban megjelölt szervezetek számára.2008.6.24.
14.Mohammad NADERI dandártábornokAz Aerospace Industries Organisation (AIO) vezetője, az AIO érzékeny iráni programokban vett részt.2008.6.24.
15.Mostafa Mohammad NAJJAR dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaIgazságügy-miniszter, a katonai programokért – beleértve a ballisztikusrakéta-programokat is – felelős korábbi miniszter (MODAFL).2008.6.24.
16.Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)Születési idő: 1954.4.21. Születési idő a régi iráni naptár szerint: 1954.5.1. Születési hely: Mashad.Az AEOI neutronfizikai részlegének vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.2007.4.24.
17.Ali Akbar SALEHIAz Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.2009.11.17.
18.Mohammad SHAFI’I RUDSARI ellentengernagyMODAFL, koordinációért felelős helyettes.2008.6.24.
19.Ali SHAMSHIRI dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaMODAFL, kémelhárításért felelős helyettes, a MODAFL személyi állományának és létesítményeinek biztonságáért felelős.2008.6.24.
20.Abdollah SOLAT SANAAz iszfaháni uránátalakító létesítmény ügyvezető igazgatója. Ez a létesítmény állítja elő a natanzi dúsítási létesítményekben használt alapanyagot (UF6). Ahmadinedzsád elnök 2006. augusztus 27-én különleges kitüntetésben részesítette Solat Sana-t ezen szerepéért.2007.4.24.
21.Ahmad VAHIDI dandártábornok, Iszlám Forradalmi GárdaA védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős miniszter (MODAFL), a MODAFL korábbi vezetőhelyettese.2008.6.24.

B. Jogi személyek, jogalanyok és szervek

NévAzonosító adatIndoklásA jegyzékbe való felvétel időpontja
1.Aerospace Industries Organisation, AIO (űripari szervezet)AIO, 28 Shian 5, Lavizan, TehranAz AIO felügyeli Irán rakétagyártását, ideértve a Shahid Hemmat ipari csoportot, a Shahid Bageri ipari csoportot és a Fajr ipari csoportot is, amelyek mindegyikét megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat. Az AIO-csoport vezetőjét és két másik vezető tisztviselőjét szintén megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat.2007.4.24.
2.Armament IndustriesPasdaran Av., PO Box 19585/ 777, TehranA DIO (Defence Industries Organisation) leányvállalata.2007.4.24.
3.Armed Forces Geographical OrganisationFeltételezhetően térinformatikai adatokat nyújt a ballisztikusrakéta-programhoz.2008.6.24.
4.Bank Melli, Melli Bank Iran (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, TehranPénzügyi támogatást nyújt vagy próbál nyújtani az iráni nukleáris és rakétaprogramokban részt vevő vagy e programok számára termékeket beszerző vállalatok (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company és DIO) számára. A Bank Melli Irán érzékeny tevékenységeinek segítője. Számos esetben segítette érzékeny termékek beszerzését Irán nukleáris és rakétaprogramjaihoz. Pénzügyi szolgáltatások széles skáláját nyújtotta – például akkreditívnyitás, számlavezetés – az iráni nukleáris és rakétaprogramokhoz kapcsolódó szervezetek nevében. Az 1737 (2006) és 1747 (2007) ENSZ BT-határozat a fenti cégek közül többet megjelölt.
A Bank Melli továbbra is betölti ezt a szerepet és oly módon tevékenykedik, hogy azzal támogassa és elősegítse Irán érzékeny tevékenységeit. A banki kapcsolatai segítségével e tevékenységekkel kapcsolatban továbbra is támogatást és pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az ENSZ és az EU jegyzékein szereplő jogalanyok számára. E jogalanyok – a Bank Sepah-t is beleértve – nevében vagy utasítására is eljár, amely jogalanyok gyakran leányvállalataikon vagy kapcsolt vállalkozásaikon keresztül tevékenykednek.
2008.6.24.
a) Melli Bank plcLondon Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom
b) Bank Melli Iran ZaoNumber 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia
5.Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) (Védelmi Technológiai és Tudományos Kutatóközpont) – Educational Research Institute (Oktató Kutatóintézet) / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) néven is ismertPasdaran Av., PO Box 19585/ 777, TehranK+F-feladatokat lát el. A DIO leányvállalata. A DIO beszerzéseinek jelentős részét a DTSRC végzi.2007.4.24.
6.Iran Electronic IndustriesP. O. Box 18575-365, Tehran, IranA MODAFL kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat (és így az AIO, AvIO és DIO testvérvállalata). Elektronikus alkatrészeket gyárt az iráni fegyverrendszerekhez.2008.6.24.
7.IRGC Air ForceIrán rövid és közepes hatótávolságú ballisztikusrakéta-készletét kezeli. Az IRGC Air Force vezetőjét az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.2008.6.24.
8.Khatem-ol Anbiya Construction OrganisationNumber 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, IranAz Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonában lévő vállalatcsoport. Az Iszlám Forradalmi Gárda építészeti/gépészeti hátterét használja fel, olyan nagyszabású projektek – többek között alagútépítés – fővállalkozója, amelyek feltételezhetően az iráni ballisztikus rakéta- és nukleáris programokat támogatják.2008.6.24.
9.Malek Ashtar UniversityA Védelmi Minisztériumhoz kötődő intézmény, 2003-ban az AIO-val szoros együttműködésben rakétákkal kapcsolatos képzést indított.2008.6.24.
10.Marine IndustriesPasdaran Av., PO Box 19585/ 777, TehranA DIO leányvállalata.2007.4.24.
11.Mechanic Industries GroupRészt vett a ballisztikus programban felhasznált alkatrészek gyártásában.2008.6.24.
12.Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, TehranIrán védelmi kutatási-fejlesztési és gyártási programjaiért felelős, beleértve a rakéta- és nukleáris programok támogatását is.2008.6.24.
13.Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)P. O. Box 16315-189, Tehran, IranA MODAFL kivitellel foglalkozó ága, az államok közötti ügyletekben a fegyver-késztermékek kivitelét bonyolító ügynökség. Az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat értelmében a MODLEX nem kereskedhetne.2008.6.24.
14.3M Mizan Machinery ManufacturingAz AIO fedőcége, amely részt vesz a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos beszerzésekben.2008.6.24.
15.Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalat)AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / IranAz AEOI nukleárisüzemanyag-előállító részlege (NFPD) a nukleárisüzemanyag-ciklus terén végez kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ideértve az urán feltárását, bányászatát, őrlését, átalakítását és a nukleáris hulladék ártalmatlanítását. Az NFPC az NFPD utódja, az AEOI leányvállalata, amely az üzemanyagciklussal kapcsolatban végez kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ideértve az átalakítást és a dúsítást.2007.4.24.
16.Parchin Chemical IndustriesAz iráni ballisztikus program keretében a hajtási technikák területén működött.2008.6.24.
17.Special Industries GroupPasdaran Av., PO Box 19585/ 777, TehranA DIO leányvállalata.2007.4.24.
18.State Purchasing Organisation (SPO)Az SPO feltételezhetően teljes fegyverek behozatalát segíti. Feltételezhetően a MODAFL leányvállalata.2008.6.24.

I. A nukleáris vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó tevékenységekben részt vevő személyek, szervezetek vagy szervek jegyzéke

A. Természetes személyek

NévAzonosító adatIndoklás
1.Ali DAVANDARIA Bank Mellat vezetője (lásd: B. rész, 2. pont)
2.Fereydoun
MAHMOUDIAN
születési idő: 1943.11.7., születési hely: Irán, útlevél száma: 05HK31387, kiállítás ideje és helye: 2002.1.1., Irán, érvényes: 2010.8.7-ig
honosítással francia állampolgárságot kapott 2008.5.7-én
A Fulmen igazgatója (lásd: B. rész, 11. pont)
3.Mohammad MOKHBERAz iráni legfelsőbb vezetőhöz, Ali Hameneihez kötődő befektetési alap, a Setad Ejraie alapítvány elnöke. A Bank Sina igazgatótanácsának tagja.
4.Mohammad Reza MOVASAGHNIAA Cruise Missile Industry Group néven is ismert Samen Al A ′Emmeh Industries Group (SAIG) vezetője. A szervezetet megnevezi az 1747. sz. ENSZ BT-határozat és szerepel a 423/2007/EK rendelet IV. mellékletében.

B. Jogi személyek, szervezetek és szervek

NévAzonosító adatIndoklás
1.Azarab IndustriesFerdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, IranAz energiaszektorban működő vállalat, amely a nukleáris program, többek között az atomfegyverek terjesztésének veszélyével járónak minősített tevékenységek számára nyújt gyártási segítséget. Részt vett az araki nehézvizes reaktor megépítésében.
2.Bank Mellat (és minden fiókja), valamint a leányvállalatai:Székhelye: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;
P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran;
A Bank Mellat állami tulajdonban lévő iráni bank, amely tevékenységével támogatja és elősegíti Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programját. Banki szolgáltatásokat nyújt az ENSZ és az EU által jegyzékbe vett szervezeteknek, az ezek nevében vagy irányítása alatt eljáró, illetve az ezek tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alá tartozó szervezeteknek. Az 1929. sz. ENSZ BT-határozat által megnevezett First East Export Bank anyavállalata.
a) Mellat Bank SB CJSCP.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of ArmeniaA Bank Mellat 100 %-os tulajdonában van.
b) Persia International Bank PlcNumber 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United KingdomA Bank Mellat 60 %-os tulajdonában van.
3.A Bank Melli leányvállalataiA Bank Melli az Irán nukleáris és rakétaprogramjai céljára árut beszállító vagy ilyen árubeszállításban részt vevő vállalatoknak pénzügyi támogatás nyújtása vagy arra irányuló kísérletek okán szerepel a 423/2007/EK rendelet V. mellékletének jegyzékében.
a) Arian Bank (más néven: Aryan Bank)House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, AfghanistanAz Arian Bank a Bank Melli és a Bank Saderat közös vállalkozása.
b) Assa CorporationASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA;
Adószám: 1368932 (Egyesült Államok)
Az Assa Corporation az Egyesült Államokból Iránba érkező pénzek irányítására a Bank Melli által létrehozott és általa irányított fedőcég.
c) Assa Corporation Ltd6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel IslandsAz Assa Corporation Ltd az Assa Corporation anyavállalata. A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.
d) Bank Kargoshaee (más néven: Kargosai Bank, vagy Kargosa'i Bank)587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, IranA Bank Kargoshaee tulajdonosa a Bank Melli.
e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;
Alternatív cím: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;
Alternatív cím: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Cégjegyzékszám: 89584.
Az Egyesült Államok, az Európai Unió vagy az ENSZ által 2000 óta szankcionált szervezetekkel áll kapcsolatban. Az Egyesült Államok jegyzékbe vette, mivel a Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.
f) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;
Alternatív cím: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;
Cégjegyzékszám: 382231
Az Egyesült Államok jegyzékbe vette, mivel a Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.
g) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (más néven: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)No. 241, Mirdamad Street, Tehran, IranTeljes egészében a Bank Melli Investment Co. Holding Company tulajdonában van, feladata a BMIIC cementgyártó vállalatainak irányítása.
h) First Persian Equity FundWalker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands;
Alternatív cím: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;
Alternatív cím:: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898
Kajmán-szigeteki székhelyű alap, amely számára az iráni kormány engedélyt adott ki, hogy a teheráni tőzsdén külföldi befektetéseket bonyolítson.
i) Future Bank BSCBlock 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein;
P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain,
valamint az összes iroda világszerte; az 54514-1 sz. (Bahrain) cégbejegyzés érvényessége 2009. június 9-én lejárt; kereskedelmi engedély száma: 13388 (Bahrain)
Bahreini székhelyű közös vállalkozás, amelynek többségi tulajdonosa és irányítója a Bank Melli és a Bank Saderat. A Bank Melli elnöke a Future Bank elnöke is volt.
j) Mazandaran Cement CompanyAfrica Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;
Alternatív cím: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran
Teheráni székhelyű cementgyártó vállalat, melynek többségi tulajdonosa a CIDCO. Nagyszabású építési projektekben vesz részt.
k) Mazandaran Textile CompanyKendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Tehran, Iran 11318;
Alternatív cím: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Tehran, Iran;
Alternatív cím: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran
Teheráni székhelyű textilipari vállalat, melynek többségi tulajdonosa a BMIIC és a Bank Melli Investment Management Co.
l) Mehr Cayman Ltd.Cayman Islands; Cégjegyzékszám: 188926 (Kajmán-szigetek)A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.
m) Melli Agrochemical Company PJS (más néven: Melli Shimi Keshavarz)Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, IranA Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.
n) Melli Investment Holding International514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, United Arab Emirates;
Cégjegyzékszám: 0107 (Dubaj), kiállítás dátuma: 2005. november 30.
A Bank Melli tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.
o) Shomal Cement Company (más néven: Siman Shomal)Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;
Alternatív cím: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran
A DIO tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll, illetve annak nevében jár el.
4.Bank Refah40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, IranA Bank Refah vette át a Bank Melli folyamatban lévő ügyleteit, miután utóbbira az Európai Unió szankciókat vetett ki.
5.Bank Saderat Iran (és minden fiókja), valamint a leányvállalatai:Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, IranA Bank Saderat állami tulajdonban lévő iráni bank (az iráni kormány tulajdonrésze 94 %). A Bank Saderat pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az iráni nukleáris és ballisztikusrakéta-programokhoz beszerzéseket végrehajtó – többek között az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megnevezett – szervezetek számára. A Bank Saderat kezelte az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megnevezett DIO és az Iran Electronics Industries kifizetéseit és akkreditívjeit még 2009 márciusában is. 2003-ban a Bank Saderat akkreditívet nyitott az iráni nukleáris tevékenységekhez kapcsolódó (később az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban szankcionált) Mesbah Energy Company számára.
a) Bank Saderat PLC (London)5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK100 %-ban a Bank Saderat tulajdonában lévő leányvállalat
6.Bank Sina187, Avenue Motahari, Tehran, IranEz a bank szorosan kapcsolódik a Daftarhoz (kb. 500 főt foglalkoztató turisztikai hivatal), így részt vesz a rezsim stratégiai érdekeinek finanszírozásában.
7.ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, IranIpari termékeket gyárt, különösen az (1737. sz. ENSZ BT-határozat által megnevezett) AEOL-nak, Novin Energy-nek és Kalaye Electric Company-nak, a nukleáris programhoz kapcsolódóan végzett tevékenységeik számára. Az ESNICO igazgatója Haleh Bakhtiar (akit az 1803. sz. ENSZ BT-határozat jegyzékbe vett).
8.Etemad Amin Invest Co MobinPasadaran Av. Tehran, IranA Naftarhoz és a Bonyad-e Mostazafanhoz közel álló Etemad Amin Invest Co Mobin részt vesz a rezsim és az Iránban működő »állam az államban« stratégiai érdekeinek finanszírozásában.
9.Export Development Bank of Iran (EDBI) (és minden fiókja), valamint a leányvállalatai:Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;
Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;
No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;
Cégjegyzékszám: 86936
(Irán)
Az EDBI, azaz az iráni exportfejlesztési bank olyan vállalatoknak nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat, amelyek kapcsolatban állnak Irán proliferációs veszéllyel járó tevékenységeivel, és segített az ENSZ által megjelölt szervezeteknek a szankciók megkerülésében vagy megsértésében. Pénzügyi szolgáltatásokat nyújt a MODAFL-nak alárendelt szervezeteknek és fedőcégeiknek, amelyek Irán nukleáris és ballisztikusrakéta-programját támogatják. A Bank Sepah kifizetéseit annak ENSZ általi jegyzékbe vételét követően is kezelte, beleértve az iráni nukleáris és ballisztikusrakéta-programhoz kapcsolódó kifizetéseket. Az EDBI kezelte az Irán védelmi és légifegyver- szervezeteivel összefüggő ügyleteket, amelyek közül többre az ENSZ BT szankciókat vetett ki. Az EDBI volt a fő közvetítő, amely a Bank Sepah (amelyet az ENSZ BT 2007 óta szankcionál) általi finanszírozásokat kezelte, beleértve a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos kifizetéseket. Az EDBI a MODAFL különböző szervezeteinek nyújt pénzügyi szolgáltatásokat és segíti a MODAFL szervezeteihez kapcsolódó fedőcégek folyamatban lévő beszerzési tevékenységeit.
a) EDBI Exchange CompanyTose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, IranA teheráni székhelyű EDBI Exchange Company-ban 70 %-os tulajdonrésze van az iráni exportfejlesztési banknak (EDBI). Az Egyesült Államok 2008 októberében jegyzékbe vette, mivel az EDBI tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.
b) EDBI Stock Brokerage CompanyTose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, IranA teheráni székhelyű EDBI Stock Brokerage Company teljesen az iráni exportfejlesztési bank (EDBI) tulajdonában van. Az Egyesült Államok 2008 októberében jegyzékbe vette, mivel az EDBI tulajdonában van vagy annak irányítása alatt áll.
c) Banco Internacional De Desarrollo CAUrb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, VenezuelaA Banco Internacional De Desarrollo CA tulajdonosa az iráni exportfejlesztési bank.
10.Fajr Aviation Composite Industries (FACI)Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, IranA 2007/140/KKBP közös álláspont jegyzékében szereplő MODAFL-en belül az IAIO leányvállalata, amely elsősorban a repülőgépipar számára gyárt kompozit anyagokat, de tevékenysége kapcsolódik a nukleáris tevékenységekhez és a rakétákhoz felhasználható szénszálak fejlesztéséhez is. Kapcsolatban áll a technológiai kooperációs hivatallal (Technology Cooperation Office). Irán a közelmúltban bejelentette, hogy új generációs centrifugák tömeggyártását szándékozik elkezdeni, amihez szükség lesz a FACI szénszálgyártási képességeire.
11.Fulmen167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.A Fulmen részt vett a qomi/fordowi létesítmény elektromos berendezéseinek beszerelésében, még mielőtt e létesítmény létezésére fény derült.
a) Arya Niroo NikSuite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square TehranAz Arya Niroo Nik a Fulmen által egyes tevékenységei céljára használt fedőcég.
12.Future Bank BSCBlock 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;
Cégjegyzékszám: 54514-1 (Bahrein), a bejegyzés érvényessége 2009. június 9-én lejárt; kereskedelmi engedély száma: 13388 (Bahrein)
A bahreini székhelyű Future Bank kétharmada iráni állami bankok tulajdonában van. Az EU által jegyzékbe vett Bank Melli és Bank Saderat a részvények egy-egy harmadát birtokolja, a fennmaradó harmad tulajdonosa pedig a bahreini Ahli United Bank (AUB). Noha még mindig az AUB tulajdonában vannak a részvények, annak 2007-es éves jelentése szerint az AUB már nem gyakorol jelentős befolyást a bank felett, amely az iráni anyavállalatok tényleges ellenőrzése alatt áll, ezeket pedig az 1803. sz. ENSZ BT-határozat olyan iráni bankokként nevezte meg, amelyekkel kapcsolatban különleges éberségre van szükség. A Future Bank és Irán közötti szoros kapcsolatot bizonyítja az is, hogy a Bank Melli elnöke egyidejűleg a Future Bank elnöke is volt.
13.Industrial Development &
Renovation Organization (IDRO)
Irán iparosodásának felgyorsításáért felelős kormányzati szerv. Több, a nukleáris és rakétaprogrammal kapcsolatos munkában és a fejlett gyártási technológiák külföldről történő beszerzésében részt vevő vállalatot ellenőriz ezek támogatása céljából.
14.Iran Aircraft Industries (IACI)A 2007/140/KKBP közös álláspont jegyzékében szereplő MODAFL-en belül az IAIO leányvállalata. Repülőgépek és repülőgép-hajtóművek gyártásával, javításával és felújításával foglalkozik, valamint repüléshez kapcsolódó, gyakran az Egyesült Államokból származó alkatrészek beszerzését bonyolítja általában külföldi közvetítőkön keresztül. Kiderült az is, hogy az IACI és leányvállalatai az egész világot behálózó brókerhálózaton keresztül próbálják beszerezni a repüléshez kapcsolódó termékeket.
15.Iran Aircraft Manufacturing Company (más néven: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;
P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;
P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;
Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran
A 2007/140/KKBP közös álláspont jegyzékében szereplő MODAFL tulajdonában van vagy irányítása alatt áll, illetve annak nevében jár el.
16.Iran Centrifuge Technology Company (más néven: TSA vagy TESA)A TESA vette át az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megnevezett Farayand Technique tevékenységeit. Urándúsításban használt centrifuga-alkatrészeket gyárt, és közvetlenül támogatja az proliferációs veszéllyel járó tevékenységeket, amelyeket Iránnak az ENSZ BT határozatai alapján fel kell függesztenie. Az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megnevezett Kalaye Electric Company számára is végez munkákat.
17.Iran Communications Industries (ICI)PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;
Alternatív cím: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;
Alternatív cím: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran
Az Iran Communications Industries a 2007/140/KKBP közös álláspont jegyzékében szereplő Iran Electronics Industries leányvállalata, és különböző termékeket gyárt, többek között az alábbi területeken: kommunikációs rendszerek, repülőelektronika, optikai és elektrooptikai eszközök, mikroelektronika, információs technológia, teszt- és mérés, telekommunikációs biztonság, elektronikus hadviselés, radarcsövek gyártása és felújítása, rakétavetők. E termékek felhasználhatók az 1737. sz. ENSZ BT-határozat által szankcionált programokban.
18.Iran Insurance Company (más néven: Bimeh Iran)P.O. Box 14155-6363,107 Fatemi Ave., Tehran, IranAz Iran Insurance Company biztosítótársaság számos, az 1737. sz. ENSZ BT-határozat által szankcionált programokban felhasználható termék beszerzését biztosította. Az általuk nyújtott biztosítással beszerzett termékek többek között: helikopter-alkatrészek, elektronika, valamint repülőgép- és rakétanavigációs alkalmazásokkal felszerelt számítógépek.
19.Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, IranA 2007/140/KKBP közös álláspont jegyzékében szereplő MODAFL-hoz tartozó szervezet, amelynek feladata Irán katonai légiközlekedési iparának tervezése és irányítása.
20.Isfahan OpticsP.O. Box 81465-117, Isfahan, IranA 2007/140/KKBP közös álláspont jegyzékében szereplő Iran Electronic Industries tulajdonában van vagy irányítása alatt áll, illetve annak nevében jár el.
21.Javedan Mehr ToosMérnöki tevékenységet folytató cég, amely az 1737. sz. ENSZ BT-határozatban megnevezett iráni atomenergia-szervezet (Iranian Atomic Energy Organisation) számára végez beszerzéseket.
22.Kala NaftKala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;
No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Tehran;
Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;
Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1
Olaj- és földgázipari berendezések kereskedelmével foglalkozik, amelyek felhasználhatók Irán nukleáris programjában. Olyan berendezés beszerzésére tett kísérletet (nagyon tartós ötvözetből készült tolózár), amely csak a nukleáris iparban használható. Kapcsolatban áll Irán nukleáris programjában részt vevő vállalatokkal.
23.Machine Sazi Arak4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, IranAz IDRO-val kapcsolatban álló, az energiaszektorban működő vállalat, amely a nukleáris program, többek között a jegyzékbe vett proliferációs veszéllyel járó tevékenységek számára nyújt gyártási segítséget. Részt vett az araki nehézvizes reaktor megépítésében. Az Egyesült Királyság 2009 júliusában megtagadta az alumínium-oxid és grafit ötvözetéből készült fékrúd exportját a Machine Sazi Arak részére. 2009 májusában Svédország megtagadta a nyomástartó edények tartályburkolatának exportját a Machine Sazi Araknak.
24.MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran, az iráni atomerőmű-építésért felelős irányító vállalat)Az AEOI és a Novin Energy alárendeltje (az ENSZ BT 1737. sz. határozata mindkettőt megnevezi). Részt vesz az atomreaktorok fejlesztésében.
25.Parto Sanat CoNo. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, Iran.Frekvenciaváltókat gyártó vállalat, amely képes a külföldről importált frekvenciaváltók olyan módon való továbbfejlesztésére/átalakítására, hogy azok felhasználhatók legyenek a gázcentrifugás dúsításban. Feltételezhető a nukleáris proliferációs tevékenységekben való részvétele.
26.Passive Defense OrganizationStratégiai létesítmények kiválasztásáért és megépítéséért felelős, így egyebek mellett - iráni állítások szerint - a Fordowban (Qom) található urándúsító telepnek a megépítéséért is, amelyet Irán ez irányú (és a NAÜ kormányzótanácsának határozatában megerősített) kötelezettségvállalása ellenére nem jelentettek be a NAÜ-nek. Gholam-Reza Jalali dandártábornok, az Iszlám Forradalmi Gárda korábbi tagja a PDO elnöke.
27.Post Bank237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118A Post Bank eredetileg belföldi bank volt, amely később az Irán nemzetközi kereskedelmét közvetítő bankká nőtte ki magát. Az ENSZ BT 1747. sz. határozatában megjelölt Bank Sepah nevében annak ügyletei lebonyolításával és - a szankciók elkerülése érdekében - a Bank Sepah ezen ügyletekkel való kapcsolatának elkendőzésével foglalkozik. A Post Bank 2009-ben közvetítőként járt el a Bank Sepah nevében az iráni védelmi ipar és tengerentúli kedvezményezettek közötti üzleti tevékenységekben. Közvetített a KNDK-beli Tranchon Commercial Bank fedőcégével folytatott üzleti tevékenységben, amely cég az Irán és a KNDK közötti, proliferációval kapcsolatos üzleti tevékenység közvetítéséről ismert.
28.RakaAz ENSZ BT 1737. sz. határozatában megjelölt Kalaye Electric Company egyik szervezeti egysége. A 2006-ban létrehozott szekció a Fordowban (Qom) található urándúsító telep építéséért volt felelős.
29.Research Institute of Nuclear Science & Technology (más néven: Nuclear Science & Technology Research Institute)Az AEOI alárendeltje, amely annak korábbi kutatási divíziója munkáját folytatja. Ügyvezető igazgatója az AEOI alelnöke, az ENSZ BT 1737. sz. határozatában megnevezett Mohammad Ghannadi.
30.Schiller NovinGheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 TeheranA védelmi iparágak szervezetének (Defense Industries Organisation, DIO) nevében eljáró vállalat.
31.Shahid Ahmad Kazemi Industrial GroupA SAKIG föld-levegő rakétarendszereket fejleszt és gyárt Irán hadserege számára. Katonai, rakéta- és légvédelmi projektek gondozásával, valamint Oroszországból, Fehéroroszországból és Észak-Koreából történő árubeszerzésekkel foglalkozik.
32.Shakhese Behbud SanatA nukleárisüzemanyag-ciklushoz szükséges berendezés- és alkatrészgyártásban vesz részt.
33.Technology Cooperation Office (TCO)Teherán, IránIrán technológiai fejlődésének a külföldi beszerzési és képzési kapcsolatok révén történő biztosításáért felelős. Támogatja a nukleáris és rakétaprogramokat.
34.Yasa Part (beleértve minden fiókvállalatot) és leányvállalataiA nukleáris és ballisztikai programokhoz szükséges anyagok és technológiák beszerzésével kapcsolatos ellátó tevékenységgel foglalkozó vállalat.
(a) Arfa Paint CompanyA Yasa Part nevében eljáró vállalat.
(b) Arfeh CompanyA Yasa Part nevében eljáró vállalat.
(d) Farasepehr Engineering CompanyA Yasa Part nevében eljáró vállalat.
(e) Hosseini Nejad Trading Co.A Yasa Part nevében eljáró vállalat.
(f) Iran Saffron Company vagy Iransaffron Co.A Yasa Part nevében eljáró vállalat.
(g) Shetab G.A Yasa Part nevében eljáró vállalat.
(h) Shetab GamanA Yasa Part nevében eljáró vállalat.
(i) Shetab TradingA Yasa Part nevében eljáró vállalat.
(j) Y.A.S. Co. LtdA Yasa Part nevében eljáró vállalat.

II. Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)

A. Természetes személyek

NévAzonosító adatIndoklás
1.Ali FADAVI ellentengernagyaz Iszlám Forradalmi Gárda haditengerészetének parancsnoka
2.Parviz FATAHszületett 1961-bena Khatam al Anbiya második számú vezetője
3.Mohammad Reza NAQDI dandártábornokSzületett 1953-ban, Nadjafban (Irak)a Basij ellenállási haderő parancsnoka
4.Mohammad PAKPUR dandártábornokaz Iszlám Forradalmi Gárda szárazföldi erőinek parancsnoka
5.Rostam QASEMI (más néven: Rostam GHASEMI)Született 1961-bena Khatam al-Anbiya parancsnoka
6.Hossein SALAMI dandártábornokaz Iszlám Forradalmi Gárda helyettes parancsnoka

B. Jogi személyek, szervezetek és szervek

NévAzonosító adatIndoklás
1.Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC)Teherán, IránIrán nukleáris programjáért felelős. Irán ballisztikusrakéta-programjának operatív ellenőrzését látja el. Beszerzési kísérleteket tett Irán ballisztikusrakéta- és nukleáris programjainak támogatására.
2.IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile CommandAz IRGC légierejének Al-Ghadir Missile Command elnevezésű szerve egy olyan külön elem az IRGC légierején belül, amely az ENSZ BT 1737. sz. határozatában megjelölt SBIG-vel együttesen a FATEH 110-es rövid hatótávolságú ballisztikus rakétával, valamint az Ashura közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával dolgozott. Úgy tűnik, ez a szerv gyakorolja a rakéták feletti tényleges operatív ellenőrzést.
3.Naserin VahidA Naserin Vahid fegyveralkatrészeket gyárt az IRGC nevében. Az IRGC fedőcége.
4.IRGC Qods ForceTeherán, IránAz Iszlám Forradalmi Gárda Qods Force elnevezésű egysége az Iránon kívüli műveletekért felelős, továbbá Teherán legfőbb külpolitikai eszközéül szolgál a különleges műveletek, valamint a külföldi terroristák és iszlám katonai szervezetek támogatása során. Sajtóértesülések szerint a Hezbollah a Qods Force által szállított rakétákat, hajók elleni irányított rakétákat (ASCM), kézi légvédelmi rendszereket (MANPADS) és pilóta nélküli légi járműveket (UAV) használt a 2006-os izraeli konfliktusban, amelynek során a Qods Force által nyújtott képzésben is részesült e rendszeretek használatával kapcsolatban. Több beszámoló is arra utal, hogy a Qods Force továbbra is képzést nyújt a Hezbollah számára a fejlett fegyverrendszerekkel, légvédelmi rakétákkal és nagy hatótávolságú rakétákkal kapcsolatban, illetve utánpótlást biztosít ezekből. A Qods Force Afganisztán déli és nyugati részén korlátozott mértékben továbbra is támogatást, képzést és finanszírozást nyújt a talibán harcosok számára a halált okozó eszközökkel, így például a kézi fegyverekkel, lőszerekkel, aknavetőkkel és rövid hatótávolságú harctéri rakétákkal kapcsolatban. A parancsnok ellen ENSZ BT-határozatban előírt szankciókat vezettek be.
5.Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (más néven: Sepah Nir)A Khatam al-Anbya Construction Headquarters leányvállalata, amely szerepel az ENSZ BT 1929. sz. határozatának jegyzékében. A Sepanir Oil and Gas Engineering Company részt vesz az Irán part menti South Pars gázmezőjének 15-16. kitermelési szakaszával kapcsolatos fejlesztési projektben.

III. Az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (IRISL)

NévAzonosító adatIndoklás
1.Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL) (beleértve minden fiókvállalatot) és leányvállalataiNo. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran, Iran;
No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran
Az IRISL részt vett katonai jellegű áru - így többek között tiltott áru - Iránból történő szállításában is. Három ilyen eset alkalmával egyértelmű jogsértésre került sor, amelyekről jelentést tettek az ENSZ Biztonsági Tanácsa Iránnal foglalkozó szankcióbizottságának. Az IRISL proliferációs kapcsolódásai olyan mértéket értek el, hogy az ENSZ BT felkérte az államokat: végezzenek ellenőrzéseket az IRISL hajóin, amennyiben okkal feltételezhető, hogy azok az 1803. és az 1929. sz. ENSZ BT-határozatban felsorolt tiltott árut szállítanak.
a) Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;
c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran
az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll
b) CISCO Shipping Company Ltd (más néven: IRISL Korea Ltd)Irodával rendelkezik a dél-koreai Szöulban és BusanbanAz IRISL képviseletét látja el Dél-Koreában.
c) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (más néven: HDS Lines)No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;
Alternatív cím: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
Az IRISL nevében konténeres műveleteket hajt végre az IRISL tulajdonában lévő hajók felhasználásával.
d) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbHSchottweg 7, 22087 Hamburg, Germany;
Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,
A HDSL képviseletét látja el Európában.
e) Irano Misr Shipping CompanyNo 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran;
265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran;
18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran
Az IRISL képviseletét látja el a Szuezi-csatorna mentén, valamint Alexandriában és Port Saidban. 51 %-ban az IRISL tulajdonában van.
f) Irinvestship LtdGlobal House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom;
cégjegyzékszám: 4110179 (Egzesült Királyság)
Az IRISL tulajdonában van. Pénzügyi, jogi és biztosítási szolgáltatásokat nyújt az IRISL számára, marketing- és chartertevékenységeket lát el, valamint személyzeti szolgáltatásokat biztosít.
g) IRISL (Malta) LtdFlat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, MaltaAz IRISL képviseletét látja el Máltán. Közös vállalkozás német és máltai tulajdonrésszel. Az IRISL 2004 óta használja a máltai útvonalat, Freeportot pedig átrakodási csomópontként használja a Perzsa-öböl és Európa között.
h) IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)Cégjegyzékszám: 4765305
2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, United Kingdom;
IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, United Kingdom
50 %-ban az Irinvestship Ltd, 50 %-ban pedig a British Company Johnson Stevens Agencies Ltd. tulajdonában van. Európa és a Közel-Kelet közötti szállítmányozási és konténerszolgáltatást biztosít, valamint két külön szolgáltatást is a Távol-Kelet és a Közel-Kelet között.
i) IRISL ClubNo 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, TehranAz IRISL tulajdonában van.
j) IRISL Europe GmbH (Hamburg)Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany;
héa-azonosítószám: DE217283818 (Németország)
Az IRISL németországi képviselője.
k) IRISL Marine Services and Engineering CompanySarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;
Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran;
No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran
Az IRISL tulajdonában van. Az IRISL hajói számára szükséges üzemanyagot, tartályokat, vizet, festéket, kenőolajat és vegyszereket biztosítja. A vállalat karbantartási ellenőrzést is végez a hajókon, továbbá a legénység tagjai számára is biztosít különböző létesítményeket és szolgáltatásokat. A rendszeres pénzátutalások megkönnyítése céljára az IRISL leányvállalatai fedőnév alatt létrehozott, amerikai dollárban vezetett bankszámlákat használtak Európában és a Közel-Keleten. Az IRISL több alkalommal elősegítette az 1747. sz. ENSZ BT-határozat előírásainak megsértését.
l) IRISL Multimodal Transport CompanyNo 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. IranAz IRISL tulajdonában van. A vasúti árufuvarozásért felelős. Teljes mértékben az IRISL ellenőrzése alatt álló leányvállalat.
m) IRITAL Shipping SRLCégjegyzékszám: GE 426505 (Olaszország); olaszországi adószám: 03329300101 (Olaaszország); héa-azonosítószám: 12869140157 (Olaszország)
Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;
Kapcsolattartó az európai és a távol-keleti szolgáltatások tekintetében. A DIO leányvállalataként működő Marine Industries Group (MIG, jelenleg Marine Industries Organization, MIO néven ismert) által használt vállalkozás, amely többféle tengeri építmény, valamint katonai és civil hajók tervezésével és építésével is foglalkozik. A DIO szerepel az 1737. sz. ENSZ BT-határozat jegyzékében.
n) ISI Maritime Limited (Málta)147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;
c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran
Az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.
o) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran;
M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran
100 %-ban az IRISL tulajdonában álló leányvállalat. Összesen hat hajóból álló flottával rendelkezik. A Kaszpi-tengeren folytatja tevékenységét. Az ENSZ és az Egyesült Államok által tilalmi jegyzékbe vett szervezetek (pl. a Bank Melli) részvételével zajló szállításokat segített elő, proliferációs veszélyt jelentő szállítmányok például Oroszországból és Kazahsztánból Iránba történő szállítása révén.
p) Leadmarine (más néven: Asia Marine Network Pte Ltd aka IRISL Asia Pte Ltd)200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)A Leadmarine a HDSL képviseletét látja el Szingapúrban. Korábban Asia Marine Network Pte Ltd és IRISL Asia Pte Ltd néven volt ismert, és az IRISL szingapúri képviseletével foglalkozott.
q) Marble Shipping Limited (Malta)143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, MaltaAz IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.
r) Oasis Freight Agencies (más néven: Pacific Shipping CompanyAl Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;
Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates;
Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,
Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates
Az IRISL és az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett Sharif Shipping Company által létrehozott közös vállalkozás. Az IRISL képviseletét látja el az Egyesült Arab Emírségekben, és ennek keretében üzemanyagot és tárolókapacitást, berendezéseket, alkatrészeket és hajójavítást biztosít. Jelenleg a HDSL nevében eljáró vállalatként működik, és Pacific Shipping Company néven ismert.
s) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;
Alternatív cím: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
Az IRISL nevében eljáró, ömlesztett árukkal kapcsolatos szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat.
t) Santexlines (más néven: IRISL China Shipping Company Ltd, más néven: Yi Hang Shipping Company)Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China
Alternatív cím: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China
A Santexlines a HDSL képviseletét látja el. Korábban IRISL China Shipping Company néven volt ismert, és az IRISL kínai képviseletével foglalkozott.
u) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 15875531351, Tehran, Iran;
No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.
Az IRISL tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló, vagy annak nevében eljáró vállalat.
v) Soroush Saramin Asatir (SSA)No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran IranAz IRISL képviseletét látja el. A teheráni székhelyű hajózási vállalat a SAPID számos hajója tekintetében műszaki üzemeltetői feladatokat lát el.
w) South Way Shipping Agency Co LtdNo. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, IranAz IRISL által ellenőrzött vállalat, amely az iráni kikötőkben az IRISL nevében olyan műveletek felügyeletét látja el, mint pl. a be- és kirakodás.
x) Valfajr 8th Shipping Line Co. (más néven: Valfajr)Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;
Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,
Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran
100 %-ban az IRISL tulajdonában lévő leányvállalat. Az Irán és a Perzsa-öböl országai, így például Kuvait, Katar, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közötti transzfereket hajt végre. A Valfajr az IRISL Dubajban bejegyzett leányvállalata, amely komp- és átrakodási szolgáltatásokat nyújt, valamint alkalmanként futári szolgáltatásokat és személyszállítást biztosít a Perzsa-öböl területén. Dubajban a Valfajr hajólegénység befoglalásával, ellátóhajók által nyújtott szolgáltatások foglalásával, valamint hajók indulásra és érkezésre, valamint be- és kirakodásra való felkészítésével foglalkozott. A Valfajr a Perzsa-öbölben és Indiában köt ki. 2009. június közepe óta a Valfajr ugyanabban az épületben helyezkedett el Port Rashidban, (Dubaj, Egyesült Arab Emírségek) mint az IRISL, és Teheránban (Irán) is ugyanabban az épületben rendelkezett irodával, mint az IRISL.

VI. MELLÉKLET

A 11a. cikk (2) bekezdésében hivatkozott pénzügyi és hitelintézetek listája

A 11a. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, iráni székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézetek a 18. cikk hatálya alá tartozó fióktelepei és leányvállalatai ( 11 ).

1. BANK MELLI IRAN*

Franciaország

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC-kód: MELIFRPP

Németország

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

BIC-kód: MELIDEHH

Egyesült Királyság

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC-kód: MELIGB2L

2. BANK SEPAH*

Franciaország

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC-kód: SEPBFRPP

Németország

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC-kód: SEPBDEFF

Olaszország

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC-kód: SEPBITR1

Egyesült Királyság

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC-kód: SEPBGB2L

3. BANK SADERAT IRAN

Franciaország

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

BIC-kód: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Németország

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC-kód: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC-kód: BSIRDEFF

Görögország

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC-kód: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Egyesült Királyság

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC-kód: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4. BANK TEJARAT

Franciaország

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

BIC-kód: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Egyesült Királyság

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC-kód: PIBPGB2L

TELEX: 885426

A 11a. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában említett, iráni székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézeteknek a18. cikk hatálya alá nem tartozó fióktelepei és leányvállalatai, valamint olyan pénzügyi és hitelintézetek, amelyek sem iráni székhellyel nem rendelkeznek, sem a18. cikk hatálya alá nem tartoznak, de amelyek iráni székhellyel/lakóhellyel rendelkező személyek és jogalanyok ellenőrzése alatt állnak ( 12 ).

1. BANK MELLI*

Azerbajdzsán

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC-kód: MELIAZ22

Irak

No 111-27 Alley - 929 District - Arasat street, Baghdad

BIC-kód: MELIIQBA

Omán

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC-kód: MELIOMR

Kína

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC-kód: MELIHKHH

Egyiptom

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat no 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Egyesült Arab Emírségek

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC-kód: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no 2656 Street name: Hamdan Street

BIC-kód: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC-kód: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Cím: Post box no 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC-kód: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no 1894 Street name: Beniyas Street

Code BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC-kód: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC-kód: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no 459 Street name: Al Burj Street

BIC-kód: MELIAEADSHJ

Orosz Föderáció

No 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC-kód: MELIRUMM

Japán

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax: (3)32162638. Telex: J296687

2. BANK MELLAT

Dél-Korea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC-kód: BKMTKRSE

TELEX: K36019 MELLAT

Törökország

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC-kód: BKMTTRIS

TELEX: 26023 MELT TR

Ankara Branch:

Ziya Gokalp Bulvari no 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC-kód: BKMTTRIS100

TELEX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch:

Cumhuriyet Bulvari no 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC-kód: BKMTTRIS 200

TELEX: 53053 BMIZ TR

Örményország

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC-kód: BKMTAM 22

TELEX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Egyesült Arab Emírségek

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O. BOX 119871, Dubai

BIC-kód: PIBPAEAD

4. BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias - Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC-kód: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street - Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

BIC-kód: BSIRLBBE

TELEX: 48602 - 20738, 21205 - SADBNK

Alghobeiri Branch

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. -Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC-kód: BSIRLBBE

Baalbak Branch

No 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC-kód: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC-kód: BSIRLBBE

Saida Branch

No 4338, Saida - Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC-kód: BSIRLBBE

Omán

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC-kód: BSIROMR

TELEX: 3146

Katar

Doha branch

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC-kód: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Türkmenisztán

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Egyesült Arab Emírségek

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TELEX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrein

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O.Box 825 - Manama

Telex: 8688 SADER BANK

Üzbegisztán

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC-kód: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5. TEJARAT BANK

Tádzsikisztán

No 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC-kód: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

Kína

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6. ARIAN BANK ("Aryan Bank" néven is ismert)

Afganisztán

Head Office

House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC-kód: AFABAFKA

Harat branch

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC-kód: AFABAFKA

7. FUTURE BANK

Bahrein

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block no 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road no 4203, Sitra

BIC-kód: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8. BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC-kód: IDUNVECAXXX

( 1 ) HL L 61., 2007.2.28., 49. o.

( 2 ) HL L 159., 2000.6.30., 1. o. A legutóbb a 394/2006/EK rendelettel (HL L 74., 2006.3.13., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 88., 2007.3.29., 58. o.

( 4 ) HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

( 5 ) HL L 82., 1997.3.22., 1. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 117., 2005.5.4., 13. o.

( 7 ) HL L 360., 2006.12.19., 64. o.

( 8 ) HL L 278., 2007.10.22., 1. o.

( 9 ) HL L 88., 2007.3.29., 58. o.

( 10 ) HL L 61., 2007.2.28., 49. o. A legutóbb a 2007/246/KKBP közös állásponttal (HL L 106., 2007.4.24., 67. o.) módosított közös álláspont.

( 11 ) A * jellel jelzett jogalanyokra a 2007/140/KKBP közös álláspont 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében a vagyoni eszközök befagyasztása is vonatkozik.

( 12 ) L. 1. lábjegyzet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0423 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0423&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R0423-20100727 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R0423-20100727&locale=hu

Tartalomjegyzék