Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32014L0046[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/46/EU irányelve ( 2014. április 3. ) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/46/EU IRÁNYELVE

(2014. április 3.)

a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A műszaki vizsgálat azon szélesebb körű rendszer része, amelynek célja annak biztosítása, hogy a gépjárművek használatuk során biztonságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő állapotban legyenek. E rendszernek ki kell terjednie a járműveket érintő rendszeres időszakos műszaki vizsgálatra és a kereskedelmi célú közúti fuvarozásra használt járműveket érintő közúti műszaki ellenőrzésekre, valamint a járművek nyilvántartásbavételi eljárására annak érdekében, hogy fel lehessen függeszteni a közúti közlekedés biztonságára közvetlen veszélyt jelentő járművek közúti forgalomban való részvételének jogát.

(2) A nyilvántartásba vétel a gépjárművek a közúti közlekedésben való részvétel céljára történő forgalomba helyezésének hatósági engedélyezése. Az 1999/37/EK tanácsi irányelv (3) kizárólag a forgalmi engedély kiadásáról rendelkezik. Azonban különösen olyan esetekben, amikor a gépjármű közutakon történő használata - műszaki állapotából adódóan - kockázatot jelent, indokolt lehetővé tenni a jármű közúti forgalomban való részvétele jogának bizonyos időre szóló felfüggesztését. A felfüggesztésből adódó adminisztratív terhek csökkentése érdekében célszerű úgy rendelkezni, hogy annak megszüntetésekor ne kelljen újabb nyilvántartásbavételi eljárást lefolytatni.

(3) Kötelezettséget kell bevezetni arra vonatkozóan, hogy a 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) értelmében elhasználódott járműnek minősített járművet véglegesen töröljék a nyilvántartásból. A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a nemzeti jogszabályokban meghatározzák a jármű nyilvántartásból való törlésének esetleges más indokait.

(4) Ha törlik is a járművet a nyilvántartásból, megtartható egy bejegyzés a nyilvántartásba vételről.

(5) Az adminisztratív terhek csökkentése, és a tagállamok közötti információcsere megkönnyítése érdekében a járművekre vonatkozó adatokat a nyilvántartási rendszerekben célszerű elektronikus formában tárolni.

(6) Ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy az illetékes hatóságaik által vezetett elektronikus adatbázist tekintsék a területükön nyilvántartásba vett járműre vonatkozó információk fő forrásának. A tagállamok használhatnak elektronikus hálózatot, amely a nemzeti elektronikus adatbázisokból nyeri ki az adatokat az információcsere megkönnyítése érdekében.

(7) Ha a műszaki vizsgálat során veszélyes hiányosságot fedeznek fel, és a jármű közúti forgalomban való részvételének jogát felfüggesztik, a felfüggesztést mindaddig rögzítik, amíg a jármű sikeresen nem teljesíti az újabb műszaki vizsgálatot.

(8) Az 1999/37/EK irányelv I. és II. melléklete II.4. pontja második franciabekezdésének és III.1. pontja A. alpontja b) alpontjának az Unió bővülése esetén történő módosítása érdekében, illetve az I. melléklet nem kötelező tételekhez kapcsolódó II.6. pontjának módosítása érdekében az idevágó uniós típus-jóváhagyási jogszabályok megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos meghatározásainak vagy tartalmának módosulása esetén a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(9) Az 1999/37/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az 1999/37/EK irányelv módosítása

Az 1999/37/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Ezt az irányelvet a tagállamokban a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódóan kiadott okmányokra kell alkalmazni.";

2. A 2. cikk a következő pontokkal egészül ki:

"e) »felfüggesztés«: az a korlátozott időtartam, amely alatt a tagállam rendelkezésére a jármű nem vehet részt a közúti forgalomban, amelynek leteltével - amennyiben a felfüggesztés okai megszűnnek - a jármű közúti forgalomban való részvétele újból engedélyezhető, anélkül, hogy újabb nyilvántartásbavételi eljárást kellene lefolytatni;

f) »forgalomban való részvétel jogának törlése«: a tagállam jármű közúti közlekedésben való használatára irányuló engedélyének törlése.";

3. Az 3. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki: "(4) A tagállamok a területükön nyilvántartásba vett összes járművel kapcsolatos adatokat elektronikusan rögzítik. Az adatoknak a következőket kell tartalmazniuk: A személyes adatoknak az ezen irányelv keretében való feldolgozását a 95/46/EK (***) és a 2002/58/EK (****) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően kell végezni. (5) A járművekre vonatkozó műszaki adatokat az illetékes hatóságok vagy a vizsgálóállomások rendelkezésére kell bocsátani az időszakos műszaki vizsgálat céljából. A tagállamok korlátozhatják az ilyen adatok vizsgálóállomások általi felhasználását és terjesztését az azokkal való visszaélés megelőzése érdekében. (*) Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.)." (**) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127, 2014.4.29., 51. o.)." (***) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.)." (****) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irányelve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).";"

a) az I. melléklet II.5. pontjával összhangban az összes kötelező tételt, valamint az említett melléklet II.6. pontjának (J), (V.7.) és (V.9.) alpontjában szereplő tételeket, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

b) lehetőség szerint az I. mellékletben felsorolt egyéb nem kötelező adatokat vagy a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (*) előírt megfelelőségi nyilatkozat adatait;

c) a 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (**) alapján végzett kötelező időszakos műszaki vizsgálatok eredményét, valamint a műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényességének időtartamát.

4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"3a. cikk

(1) Ha az illetékes tagállami hatóság értesítést kap arról, hogy időszakos műszaki vizsgálat alapján a 2014/45/EU irányelv 9. cikke szerint egy adott jármű közúti közlekedésben való részvételére irányuló engedélye felfüggesztésre került a felfüggesztést elektronikusan rögzíteni kell, és újabb műszaki vizsgálatot kell lefolytatni.

A felfüggesztés mindaddig érvényes, amíg az érintett jármű sikeresen nem teljesíti az újabb műszaki vizsgálatot. A műszaki vizsgálat sikeres teljesítését követően az illetékes hatóság haladéktalanul újból engedélyezi a jármű közúti közlekedésben való használatát. Új nyilvántartásbavételi eljárás nem szükséges.

A tagállamok vagy az illetékes hatóságaik elfogadhatnak az olyan járművek újabb vizsgálatának megkönnyítését célzó intézkedéseket, amelyek közúti forgalomban való részvételének jogát felfüggesztették. Ezen intézkedések közé tartozhat a javítás helye és a vizsgálóállomás között a műszaki vizsgálat céljára történő közúti közlekedés engedélyezése.

(2) A tagállam lehetővé teheti a forgalmi engedély jogosultja számára, hogy a forgalmi engedélynek a jármű új tulajdonosára való átruházására irányuló kérelmet nyújtson be az illetékes hatósághoz.

(3) Amikor egy tagállami illetékes hatóság értesítést kap arról, hogy egy járművet a 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (*****) értelmében elhasználódott járműnek minősítettek, végleg törli a jármű forgalomban való részvételének jogát, és ezt az információt feltünteti az elektronikus nyilvántartásában.

(*****) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK irányelve az elhasználódott járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).";"

5. Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 2014/45/EU irányelv 5. cikke (4) bekezdésének és 8. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok elvileg elismerhetik a műszaki vizsgálati bizonyítvány érvényességét, amennyiben az időszakos műszaki vizsgálatról érvényes igazolással rendelkező jármű tulajdonosa megváltozik.";

6. A 6. és 7. cikk helyébe a következő szöveg lép: "6. cikk A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők módosítása céljából: 7. cikk (1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására. (2) A Bizottság 6. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2014. május 19-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra. (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. (4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot a jogi aktus elfogadásáról. (5) A 6. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.";

- az I. és II. melléklet II.4. pontjának második francia bekezdése és III.1. pontja A. alpontjának b) alpontja az Unió bővülése esetén,

- az I. melléklet nem kötelező tételekhez kapcsolódó II.6. pontja az idevágó uniós típus-jóváhagyási jogszabályok megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos meghatározásainak vagy tartalmának módosulása esetén.

7. A 9. cikk helyébe az alábbi szöveg lép:

"9. cikk

A tagállamok segítik egymást ennek az irányelvnek a végrehajtásában. Két- és többoldalú szinten cserélhetik ki információikat különösen abból a célból, hogy még mielőtt a jármű bármilyen nyilvántartásba vétele megtörténne, szükség esetén tisztázzák a jármű jogi helyzetét abban a tagállamban, ahol azt előzőleg nyilvántartásba vették. E tisztázás különösen magában foglalhatja elektronikus hálózat használatát, amely a nemzeti elektronikus adatbázisokból nyeri ki az adatokat az információcsere megkönnyítése érdekében.";

8. Az I. melléklet II.6. pontja az alábbi ponttal egészül ki:

"(X) a műszaki vizsgálaton való megfelelés igazolása, a következő műszaki vizsgálat időpontja vagy a jelenlegi engedély érvényességének lejárta".

2. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb 2017. május 20-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 2018. május 20-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 3-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS

(1) HL C 44., 2013.2.15., 128. o.

(2) Az Európai Parlament 2014. március 11-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. március 24-i határozata.

(3) A Tanács 1999. április 29-i 1999/37/EK irányelve a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról (HL L 138., 1999.6.1., 57. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK irányelve az elhasználódott járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0046 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0046&locale=hu