32014R0627[1]

A Bizottság 627/2014/EU rendelete ( 2014. június 12. ) az 582/2011/EU rendeletnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében a részecskekibocsátás fedélzeti diagnosztikai rendszerek általi megfigyelése tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 627/2014/EU RENDELETE

(2014. június 12.)

az 582/2011/EU rendeletnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében a részecskekibocsátás fedélzeti diagnosztikai rendszerek általi megfigyelése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, valamint a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére, és 12. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 582/2011/EU bizottsági rendelet (2) arra kötelezi a Bizottságot, hogy vizsgálja felül, hogy technikailag kivitelezhető-e annak megfigyelése, hogy a kompressziós gyújtású járművek esetében a dízelrészecske-szűrő teljesítménye megfelel-e a szóban forgó rendelet X. mellékletének 1. táblázatában meghatározott fedélzeti diagnosztikai határértékeknek.

(2) A Bizottság elvégezte a felülvizsgálatot, és megállapította, hogy rendelkezésre áll az a technológia, amellyel megfigyelhető, hogy a dízelrészecske-szűrő teljesítménye megfelel-e a fedélzeti diagnosztikai határértékeknek. A felülvizsgálatban megállapítást nyert továbbá, hogy célszerű elhalasztani a dízelrészecske-szűrők teljesítményére vonatkozó követelmények végrehajtásának határidejét, hogy az ágazatnak elég ideje legyen arra, hogy a berendezések tömeggyártása és a járművekhez való adaptálása révén nagy mennyiségben biztosítani tudja a készülékek hozzáférhetőségét. Ezért az 582/2011/EU rendelet I. melléklete 9. függelékének 1. táblázatát ki kell igazítani, hogy az az új végrehajtási határidőket tartalmazza.

(3) Emellett az 582/2011/EU rendelet I. melléklete 9. függelékének 1. táblázatát a szikragyújtású motorok esetében is ki kell igazítani egy-egy oszlop beszúrásával, melyek közül az egyik a szén-monoxid-szinteknek az 582/2011/EU rendelet X. mellékletének 2. táblázatában megállapított fedélzeti diagnosztikai határértékeknek való megfelelés szempontjából történő megfigyelésének követelményére, a másik pedig a szóban forgó rendelet X. mellékletének 6-6.5.5.1. pontjában a használat közbeni működésre vonatkozóan meghatározott követelményekre hivatkozik.

(4) A 582/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Műszaki Bizottság - Gépjárművek bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 582/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(8) Ha a gyártó kéri, az új jármű- vagy motortípusok tekintetében 2015. december 31-ig, az Unió területén értékesített, nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett valamennyi új jármű tekintetében pedig 2016. szeptember 31-ig a X. melléklet 2.3.3.3. pontja szerinti alternatív előírásokat is alkalmazhatja a dízelrészecske-szűrők teljesítményének megfigyelésére."

2. Az I. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

E rendelet alkalmazásának időpontja előtt a kompressziós gyújtású motorokra és járművekre az I. melléklet 9. függeléke 1. táblázatának B betűjelű sora szerint megadott típusjóváhagyások a későbbiekben is érvényesek maradnak.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 188., 2009.7.18., 1. o.

(2) A Bizottság 2011. május 25-i 582/2011/EU rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I-III. mellékletének módosításáról (HL L 167., 2011.6.25., 1. o.).

MELLÉKLET

Az 582/2011/EU rendelet I. melléklete 9. függeléke 1. táblázatának helyébe a következő táblázat lép:

"1. táblázat

BetűjelA fedélzeti diagnosztikai rendszer NOx-határértéke (1)A fedélzeti diagnosztikai rendszer PM-határértéke (2)A fedélzeti diagnosztikai rendszer CO-határértéke (6)Használat közbeni működési arányReagensminőség és -fogyasztásA végrehajtás határideje: új típusokA végrehajtás határideje: minden járműA nyilvántartásba vétel végső dátuma
AAz 1. és 2. táblázat »bevezetési időszak« soraTeljesítményfigyelés (3)Bevezetési időszak (7)Bevezetési időszak (4)2012.12.31.2013.12.31.2015.8.31. (9)
2016.12.31. (10)
B (11)A 2. táblázat »bevezetési időszak« soraA 2. táblázat »bevezetési időszak« soraBevezetési időszak (7)Bevezetési időszak (4)2014.9.1.2015.9.1.2016.12.31.
CAz 1. vagy 2. táblázat »általános követelmények« soraAz 1. táblázat »általános követelmények« soraA 2. táblázat »általános követelmények« soraÁltalános (8)Általános (5)2015.12.31.2016.12.31.

(1) A fedélzeti diagnosztikai rendszer nitrogén-oxid-kibocsátási határértékére vonatkozó megfigyelési követelményeket a X. melléklet 1. és 2. táblázata szerint kell értelmezni.

(2) A fedélzeti diagnosztikai rendszer részecskekibocsátási határértékére vonatkozó megfigyelési követelményeket a X. melléklet 1. táblázata szerint kell értelmezni.

(3) A teljesítményfigyelési követelményeket a X. melléklet 2.1.1. pontja szerint kell értelmezni.

(4) A bevezetési időszakban a reagensminőségre és -fogyasztásra vonatkozó követelményeket a XIII. melléklet 7.1.1.1. és 8.4.1.1. pontja szerint kell értelmezni.

(5) A reagensminőségre és -fogyasztásra vonatkozó általános követelményeket a XIII. melléklet 7.1.1. és 8.4.1. pontja szerint kell értelmezni.

(6) A fedélzeti diagnosztikai rendszer szén-monoxid-kibocsátási határértékére vonatkozó megfigyelési követelményeket a X. melléklet 2. táblázata szerint kell értelmezni.

(7) A bevezetési időszakban a használat közbeni működési arányra vonatkozó követelményeket a X. melléklet 6.4.4., 6.5.5. és a 6.5.5.1. pontja szerint kell értelmezni.

(8) A használat közbeni működési arányra vonatkozó általános követelményeket a X. melléklet 6. szakasza szerint kell értelmezni.

(9) Szikragyújtású motorok és az azzal felszerelt járművek esetében.

(10) Kompressziós gyújtású motorok és az azzal felszerelt járművek esetében.

(11) Csak a szikragyújtású motorokra és az azzal felszerelt járművekre vonatkozik."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0627 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0627&locale=hu

Tartalomjegyzék