32005D0270[1]

2005/270/EK: A Bizottság határozata (2005. március 22.) az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról (az értesítés a C(2005) 854. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. március 22.)

az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról

(az értesítés a C(2005) 854. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/270/EK)

1. cikk

Ez a határozat megállapítja a 94/62/EK irányelv 12. cikkében előírt jelentéstételhez használandó formátumokat, valamint az említett irányelv értelmében az adatok kiszámításának, ellenőrzésének és jelentésének az alábbiakkal kapcsolatos szabályait:

a) a 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének f)-i) pontjában említett újrafeldolgozási célértékek kiigazítása az irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében említett újrahasználható csomagolások figyelembevételével;

b) az újrahasználatra megjavított facsomagolás figyelembevétele a 94/62/EK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően;

c) a 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének f)-i) pontjában említett célértékeknek való megfelelés;

d) minőség-ellenőrzés, valamint a 94/62/EK irányelv 6a. cikke (3) és (8) bekezdése alapján hozott intézkedések.

2. cikk

(1) E határozat céljára a 94/62/EK irányelv 3. cikkében szereplő fogalommeghatározások mellett a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

"célzott anyagok" : csomagolási hulladékból származó olyan anyagok, amelyeket meghatározott újrafeldolgozási művelet során hulladéknak nem minősülő termékké vagy anyaggá dolgoznak fel;

b)

"nem célzott anyagok" : a 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének f)-i) pontjában említett újrafeldolgozási célértékek számításának kontextusában olyan hulladékanyagok, amelyeket nem dolgoznak fel meghatározott újrafeldolgozási művelet során hulladéknak nem minősülő termékké vagy anyaggá;

c)

"előzetes kezelés" : a csomagolási hulladékból származó anyagokon az olyan újrafeldolgozási műveletbe való bevonás előtt elvégzett bármely kezelés, amelynek során ezen anyagokat hulladéknak nem minősülő termékké vagy anyaggá dolgozzák fel. Idetartozik az ellenőrzés, a válogatás és minden egyéb olyan előkészítő művelet, amelynek célja a nem célzott anyagok eltávolítása és a magas színvonalú újrafeldolgozás lehetővé tétele;

d)

"számítási pont" : az a pont, ahol a csomagolási hulladékból származó anyagok belépnek abba újrafeldolgozási műveletbe, amelynek során hulladéknak nem minősülő termékekké vagy anyagokká kerülnek feldolgozásra, vagy az a pont, ahol a feldolgozást megelőző előkészítés következtében hulladékstátuszuk megszűnik;

e)

"mérési pont" : az a pont, ahol a hulladékanyagok tömegét megmérik a számítási pontnál figyelembe veendő mennyiség meghatározása érdekében;

f)

"forgási ciklus" : az újrahasználható csomagolás egy útja attól az időponttól, amikor először kerül forgalomba azon áruval együtt, amelynek tárolására, védelmére, kezelésére, szállítására vagy prezentálására szánják, addig az időpontig, amikor egy olyan csomagolás-újrahasználati rendszerbe kerül, amelynek célja újra forgalomba hozni a csomagolást az áruval együtt;

g)

"csomagolások újrahasználatát célzó rendszer" : olyan szervezési, műszaki vagy pénzügyi jellegű intézkedések, amelyek biztosítják, hogy az újrahasználható csomagolás több forgási ciklust teljesít.

(2) -----

E határozat alkalmazásában feltételezhető az, hogy az egy tagállamban képződött csomagolási hulladék mennyisége megegyezik az adott tagállamban ugyanabban az évben piaci forgalomba hozott csomagolások mennyiségével.

3. cikk

(1) Az "összes csomagolásra" vonatkozó adatok magukban foglalják a 94/62/EK irányelv 2. cikk (1) bekezdésében és 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott minden csomagolást.

Különösen a kisebb mennyiségekben előforduló anyagok és az e határozatban nem említett anyagok esetében becslések alkalmazhatók. E becsléseknek a rendelkezésre álló legjobb információkon kell alapulniuk, és a 7. cikkel összhangban kell leírni őket.

(2) Az újrahasználható csomagolásnál azt az időpontot kell a piaci forgalomba hozatal időpontjaként figyelembe venni, amikor a csomagolást először bocsátják azon árukkal együtt a fogyasztók rendelkezésére, amelyek tárolására, védelmére, kezelésére, leszállítására vagy prezentálására a csomagolást szánják.

Az újrahasználható csomagolást nem kell csomagolási hulladéknak tekinteni, amikor azt az újra történő használat céljából visszaküldik, vagy úgy tekinteni, hogy csomagolásként piaci forgalomba hozzák, amikor egy árunál újrahasználják és ismét a fogyasztók rendelkezésére bocsátják.

Az újrahasználható csomagolást csomagolási hulladéknak kell tekinteni, ha hasznos élettartama végén kivonják a forgalomból.

E határozat alkalmazásában egy meghatározott tagállamban az újrahasználható csomagolásból származóan keletkezett csomagolási hulladékról feltehető, hogy mennyisége megegyezik az adott tagállamban, ugyanabban az évben az újrahasználható csomagolásból piaci forgalomba hozott mennyiséggel.

(3) A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontjában említett célértékek elérésére vonatkozó számítás és ellenőrzés kontextusában az olyan csomagolást, amely több, kézzel szét nem választható anyagból készült, a tömegszázalék szerint túlsúlyban levő összetevője alapján kell jelenteni.

A kompozit anyagok hasznosításáról és anyagában történő hasznosításáról szóló különálló adatokat önkéntes alapon lehet szolgáltatni.

(4) A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontjában említett célértékek elérésére vonatkozó számítás és ellenőrzés kontextusában a hasznosított vagy újrafeldolgozott csomagolási hulladék tömege a hatékony hasznosítási vagy újrafeldolgozási folyamatba bevitt csomagolási hulladék mennyiségével egyenlő. Amennyiben egy hulladékválogató létesítményből a kilépő anyag(ok) jelentős veszteség nélkül kerül(nek) át egy hatékony hasznosítási vagy újrafeldolgozási folyamatba, e kikerülő mennyiség tekinthető a hasznosított vagy újrafeldolgozott csomagolási hulladék tömegének.

4. cikk

(1) A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontjában említett célértékek elérésére vonatkozó számítás és ellenőrzés kontextusában az Unióból kivitt csomagolási hulladékot csak akkor szabad figyelembe venni hasznosítottként vagy újrafeldolgozottként, ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a hasznosításra és/vagy újrafeldolgozásra az alkalmazandó uniós jogszabályok által előírt feltételekkel lényegükben egyenértékű feltételek mellett került sor.

(2) A csomagolási hulladék országhatáron át történő szállításánál be kell tartani a 259/93/EGK tanácsi rendelet ( 1 ), az 1420/1999/EK tanácsi rendelet ( 2 ) és az 1547/1999/EK bizottsági rendelet ( 3 ) rendelkezéseit.

(3) A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontjában említett célértékek elérésére vonatkozó számítás és ellenőrzés kontextusában a más tagállamban vagy az Unión kívül keletkezett, hasznosítás vagy újrafeldolgozás érdekében valamely tagállamba továbbított csomagolási hulladékot a fogadó tagállamban nem szabad hasznosítottként vagy újrafeldolgozottként figyelembe venni.

5. cikk

(1) A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontjában említett célértékek elérésére vonatkozó számítás és ellenőrzés kontextusában a hasznosított vagy újrafeldolgozott csomagolási hulladék tömegét a csomagolási hulladék akkora természetes nedvességtartalma mellett kell megmérni, amely hasonló mértékű a piaci forgalomba hozott egyenértékű csomagolás nedvességtartalmához.

A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegének mért adatait korrigálni kell, ha a csomagolási hulladék nedvességtartalma rendszeresen és jelentősen eltér a piaci forgalomba hozott csomagolás nedvességtartalmától, és ha fennáll annak kockázata, hogy ez a csomagolás hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási arányának jelentős túl- vagy alulbecsléséhez vezethet.

E korrekcióknak kivételes esetekre kell korlátozódniuk, amelyeket sajátos éghajlati vagy egyéb körülmények okoznak.

A jelentős korrekciókat jelezni kell az adatminőség-ellenőrzési jelentésben, az adatok összeállításáról szóló leírásban.

(2) A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontjában említett célértékek elérésére vonatkozó számítás és ellenőrzés kontextusában a hasznosított csomagolás tömegébe lehetőség szerint nem számítandó bele a csomagolási hulladékkal együtt begyűjtött nem csomagolási anyagok tömege.

A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegéről szóló adatokat korrigálni kell, ha a tényleges hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási folyamathoz küldött hulladékban található nem csomagolási anyagok mennyisége azt a kockázatot rejti magában, hogy a csomagolás hasznosítási vagy anyagában történő hasznosítási arányainak jelentős túl- vagy alulbecslése következhet be.

A kis mennyiségű nem csomagolási anyagok és a szennyeződések miatt, amelyek rendszeresen előfordulhatnak a csomagolási hulladékban, nem szükséges korrekciót végezni.

A jelentős korrekciókat jelezni kell az adatminőség-ellenőrzési jelentésben, az adatok összeállításáról szóló leírásban.

6. cikk

A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontjában említett célértékek elérésére vonatkozó számítás és ellenőrzés kontextusában az e határozat 3., 4. és 5. cikkében a hasznosításra vonatkozóan szereplő előírásokat értelemszerűen kell alkalmazni a hulladékégető művekben energetikai hasznosítás mellett elégetett csomagolási hulladékra.

6a. cikk

(1) Amennyiben a tagállamok a 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének f)-i) pontjában meghatározott újrafeldolgozási célértékek kiigazított szintjét úgy kívánják elérni, hogy a 94/62/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően figyelembe veszik a megelőző három évben első alkalommal forgalomba hozott újrahasználható és a csomagolások újrahasználatát célzó rendszer részeként újrahasznált fogyasztói csomagolások átlagos arányát, akkor az adott évben első alkalommal forgalomba hozott újrahasználható fogyasztói csomagolások teljes mennyiségéből le kell vonni az első forgási ciklus után hulladékká vált újrahasználható fogyasztói csomagolások mennyiségét.

(2) A 94/62/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésében említett kiigazított szint megállapításához az újrafeldolgozási célértékből levonandó százalékpontokat a megelőző három év egyes, az újrahasználható fogyasztói csomagolások arányát kifejező százalékpontjainak átlagaként kell kiszámítani. Az említett arány kiszámításához a célértékkel érintett csomagolóanyagból készült újrahasználható fogyasztói csomagolások e cikkel összhangban meghatározott mennyiségét el kell osztani az adott csomagolóanyagból álló, az adott évben első alkalommal forgalomba hozott fogyasztói csomagolások mennyiségével.

6b. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam a 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének f) pontjában, g) pontja ii. alpontjában, h) pontjában és i) pontja ii. alpontjában meghatározott célértékek kiszámítása során figyelembe veszi az újrahasználatra megjavított facsomagolás mennyiségét, ezt a mennyiséget bele kell számítani mind a keletkezett csomagolási hulladék, mind az újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyiségébe.

(2) Az újrahasználatra megjavított facsomagolás mennyiségét a megjavított, majd valóban újrahasznált fa csomagolóegységek tömege alapján kell megállapítani, kizárva a hulladékkezelési műveletbe vont facsomagolásokat és alkotóelemeket.

6c. cikk

(1) A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének f)-i) pontjában említett célértékek elérésére vonatkozó számítás és ellenőrzés kontextusában a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) az újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyisége a számítási pontnál jelentkező mennyiség. Az újrafeldolgozási műveletbe bevont csomagolási hulladék mennyiségébe a célzott anyagok számítanak bele. A nem célzott anyagok csak olyan mértékben vehetők figyelembe, amilyen mértékben megengedhető a jelenlétük a konkrét újrafeldolgozási művelet során.

Az egyes csomagolási hulladékanyagok és egyes újrafeldolgozási műveletek esetében alkalmazandó számítási pontokat a II. melléklet ismerteti;

b) amennyiben a mérési pont egy olyan létesítmény kimeneti pontja, ahonnan további előzetes kezelés nélkül kerül a csomagolási hulladék újrafeldolgozásra, illetve egy olyan létesítmény bemeneti pontja, ahol előzetes kezelés nélkül lép be a csomagolási hulladék újrafeldolgozásra, akkor a létesítmény által visszautasított kiválogatott csomagolási hulladékot nem szabad beleszámítani az újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyiségébe;

c) amennyiben egy létesítmény előzetes kezelést végez az ugyanazon létesítményben található számítási pont előtt, az előzetes kezelés során eltávolított hulladékot nem szabad beleszámítani az újrafeldolgozott csomagolási hulladéknak a létesítmény által jelentett mennyiségébe;

d) amennyiben egy adott csomagolóanyag újrafeldolgozott mennyisége magában foglal aerob vagy anaerob kezelésre került, biológiailag lebomló csomagolást is, a biológiailag lebomló csomagolásnak a biológiailag lebomló hulladékon belüli mennyiségét a kezelési folyamatba belépő, biológiailag lebomló hulladék összetételének rendszeres elemzésével kell megállapítani. Az újrafeldolgozási művelet előtt, alatt vagy után eltávolításra került, biológiailag lebomló csomagolást nem szabad beleszámítani az újrafeldolgozott mennyiségbe;

e) amennyiben a csomagolási hulladék nedvességtartalma a mérési ponton eltér a piacon forgalomba hozott csomagolásétól, a mérési ponton figyelembe vett csomagolás mennyiségét úgy kell korrigálni, hogy a csomagolási hulladék akkora természetes nedvességtartalmát tükrözze, amely hasonló mértékű a forgalomba hozott egyenértékű csomagolás nedvességtartalmához;

f) az újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyiségéből ki kell zárni a csomagolási hulladékkal együtt begyűjtött nem csomagolási anyagokat, például az azonos anyagból álló, de nem csomagolásból származó hulladékot, valamint a csomagolás által eredetileg tartalmazott termékek maradékait;

g) amennyiben a valamely tagállamban keletkezett csomagolási hulladékot a mérési pont, illetve a számítási pont előtt összekeverik más hulladékkal vagy más országból származó hulladékkal, az adott tagállamból származó csomagolási hulladék arányát megfelelő módszerekkel kell megállapítani, például elektronikus nyilvántartások vagy mintavételezéses felmérések alapján. Amennyiben az ilyen hulladékot további előzetes kezelésnek vetik alá, a kezeléssel eltávolított nem célzott anyagok mennyiségét az adott tagállamban keletkezett csomagolási hulladékban található hulladékanyagok arányának és adott esetben minőségének figyelembevételével le kell vonni;

h) amennyiben a csomagolási hulladékanyagok olyan hasznosítási műveletbe lépnek be, amelynek során elsődlegesen tüzelőanyagként vagy más módon energia előállítására hasznosulnak, ezen műveletek anyagában hasznosításra kerülő végtermékei, például az égetési kazánhamu ásványi frakciói vagy az együttégetésből származó klinker, nem számíthatók bele az újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyiségébe, kivéve a csomagolási hulladék égetése után elkülönített és újrafeldolgozott fémeket. A csomagolási hulladék együttégetéséből származó ásványi anyag fémtartalma nem jelenthető újrafeldolgozottként;

i) amennyiben a csomagolási hulladékanyagok olyan hasznosítási műveletbe lépnek be, amelynek során azokat elsődlegesen nem tüzelőanyagként vagy más módon energia előállítására használják, és anyagukban sem kerülnek hasznosításra, hanem olyan végtermékké alakulnak, amely jelentős arányban tartalmaz újrafeldolgozott anyagokat, tüzelőanyagokat, illetve feltöltésre szánt anyagokat, az újrafeldolgozott hulladék mennyiségét olyan anyagmérleggel kell megállapítani, amely csak az újrafeldolgozott hulladékanyagokat veszi figyelembe.

(2) A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének f)-i) pontjában említett újrafeldolgozási célértékek elérésére vonatkozó számítás és ellenőrzés kontextusában a kompozit csomagolást, valamint az egynél több anyagból álló egyéb csomagolást a benne megtalálható egyes anyagokként kell számítani és jelenteni. A csomagolási egységben jelentéktelen mennyiségben előforduló, vagyis a csomagolási egység tömegének legfeljebb 5 %-át kitevő anyagok esetében a tagállamok eltérhetnek ettől a követelménytől.

6d. cikk

(1) A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének f)-i) pontjában említett célértékek elérésére vonatkozó számítás és ellenőrzés kontextusában az égetési kazánhamuból kiválasztott újrafeldolgozott fémek tömege a csomagolási hulladék égetéséből származó nyers kazánhamuból kiválasztott fémkoncentrátum fémtartalmának tömege, és nem tartalmazhat sem a fémkoncentrátumban előforduló egyéb, például ásványi anyagokat, sem nem csomagolási hulladékból származó fémeket.

(2) A kazánhamuból kiválasztott újrafeldolgozott fémek tömegének számításához a tagállamok a III. mellékletben előírt módszertant használják.

6e. cikk

A 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontjában említett célértékek elérésére vonatkozó számítás és ellenőrzés kontextusában a tagállamok használhatják a 6a-6d. cikkben előírt számítási módszereket.

6f. cikk

(1) A tagállamok megteszik az e határozat értelmében jelentendő adatok megbízhatóságának és pontosságának biztosításához szükséges intézkedéseket. Különösen elvégzik a keletkezett csomagolási hulladék mennyiségének ellenőrzését és keresztellenőrzését, többek között a forgalomba hozott csomagolások mennyiségére és a hulladékokra vonatkozó megfelelő adatok, valamint a vegyes települési hulladék összetételére vonatkozó elemzések figyelembevételével. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az elvégzett ellenőrzésekről, valamint adott esetben az észlelt jelentősebb következetlenségekről és a megtett vagy tervezett korrekciós intézkedésekről.

(2) A tagállamok közvetlenül a megfelelő hulladékkal gazdálkodó létesítményektől és vállalkozásoktól szerzik be az adatokat.

(3) A tagállamok fontolóra veszik az elektronikus nyilvántartások használatát.

(4) Amennyiben az adatgyűjtés felméréseken, köztük a mintavételi módszertanokat alátámasztó felméréseken alapul, e felméréseket legalább az alábbi minimális követelményeket tartalmazó minimális szabályok alapján kell végezni:

a) a felméréseket rendszeres, meghatározott időközönként, a megfigyelt adatok változásait kellően tükröző módon kell végezni;

b) a felméréseket az érintett sokaság reprezentatív mintáján kell végezni.

(5) A kis mennyiségben előforduló és az ebben a határozatban nem említett csomagolóanyagok tekintetében használhatók becslések. E becsléseket a rendelkezésre álló legjobb információkra kell alapozni, és ismertetni kell a csomagolási hulladék keletkezéséről és újrafeldolgozásáról szóló adatokhoz tartozó minőség-ellenőrzési jelentésben.

9. cikk

(1) A csomagolási hulladék keletkezésével és kezelésével, valamint az újrahasználható csomagolásokkal kapcsolatos adatokat a tagállamok az I. melléklet 1., 2. és 3. táblázatában ismertetett formátumok használatával jelentik.

(2) A tagállamok a könnyű műanyag hordtasakok felhasználására vonatkozó adatokat a tasakok számán alapuló jelentéstétel esetén értelemszerűen az I. melléklet 4. vagy 5. táblázatában meghatározott formátumban, a tasakok tömegén alapuló jelentéstétel esetén pedig értelemszerűen az I. melléklet 6. vagy 7. táblázatában meghatározott formátumban bocsátják rendelkezésre.

(3) A tagállamok évente kitöltik az I. mellékletben előírt jelentéstételi formátumokat, és a tárgyév végét követő 18 hónapon belül eljuttatják a Bizottsághoz elektronikus formában, a Bizottság által létrehozott adatcsereszabvány használatával. A jelentésnek mindig egy teljes naptári évre kell vonatkoznia.

(4) A tagállamok a IV. mellékletben előírt formátumban minőség-ellenőrzési jelentést is benyújtanak.

(5) Amennyiben egy tagállam a 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontjában említett célértékek elérésének ellenőrzése céljára nem a 6a-6d. cikkekben előírt számítási szabályokat használja, a melléklet 1. táblázatában előírt formátum használatával külön be kell nyújtania a 94/62/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontjában említett célértékek elérésének ellenőrzése céljára használt adatokat.

(6) Azok a tagállamok, amelyek a 94/62/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdése alapján kiigazított célértéket tűznek ki egy adott év vonatkozásában, kitöltik az e határozat I. mellékletének 2. táblázatában előírt jelentéstételi formátumot az adott év és az adott csomagolóanyag tekintetében, és a tárgyév végét követő 18 hónapon belül eljuttatják a Bizottsághoz elektronikus formában, a Bizottság által létrehozott adatcsereszabvány használatával.

(7) Az e határozat mellékletei alapján jelentett adatokat a Bizottság közzéteszi, hacsak a IV. melléklet szerinti minőség-ellenőrzési jelentésben foglalt információk tekintetében a tagállamok indokokkal alátámasztott kérelmet nem nyújtanak be bizonyos adatok titokban tartására.

10. cikk

A 97/138/EK határozat hatályát veszti.

11. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

I. MELLÉKLET

1. TÁBLÁZAT

A 94/62/EK irányelv 6. cikkében előírt újrafeldolgozási célértékekkel kapcsolatos jelentéstétel

(tonna)
A csomagolási hulladék anyagaHulladékkeletkezésÚjrafeldolgozásFacsomagolás megjavításaEnergetikai hasznosítás (1)Egyéb hasznosítás (2)
A tagállamban végzett újrafeldolgozásMás tagállam(ok)ban végzett újrafeldolgozásAz EU-n kívül végzett újrafeldolgozás
Összesen
Műanyag
Fa
Fém (összesen)
Vasfémek
Égetési kazánhamuból származó vasfémek (3)
Alumínium
Égetési kazánhamuból származó alumínium (4)
Üveg
Papír és karton
Egyéb
Megjegyzések:
1. Sötétszürkével árnyékolt mezők: nincs jelentéstétel.
2. Világosszürkével árnyékolt mezők: a jelentéstétel azon tagállamok számára kötelező, amelyek beleszámítják ezeket a mennyiségeket az újrafeldolgozási arányba. A égetési kazánhamuból származó fémek jelentése keretében be kell számolni mind a tagállamon belül, mind az azon kívül végzett újrafeldolgozásról.
(1) Idetartozik az energetikai hasznosítással történő égetés, valamint a hulladék újrafeldolgozása tüzelőanyagként vagy egyéb energiatermelésre való használatra.
(2) Nem tartozik ide a facsomagolás megjavítása, az újrafeldolgozás és az energetikai hasznosítás, viszont idetartozik a feltöltés.
(3) Az égetési kazánhamuból kiválasztott és újrafeldolgozott vasfémeket külön kell jelenteni, nem a vasfémek jelentésére vonatkozó sorban.
(4) Az égetési kazánhamuból kiválasztott és újrafeldolgozott alumíniumot külön kell jelenteni, nem az alumínium jelentésérera vonatkozó sorban.

2. TÁBLÁZAT

A 94/62/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiigazított újrafeldolgozási célértékekkel kapcsolatos jelentéstétel formátuma

(%)
12345
A csomagolási hulladék anyagaAz újrahasználható fogyasztói csomagolások aránya az összes fogyasztói csomagoláson belül az n-3. évbenAz újrahasználható fogyasztói csomagolások aránya az összes fogyasztói csomagoláson belül az n-2. évbenAz újrahasználható fogyasztói csomagolások aránya az összes fogyasztói csomagoláson belül az n-1. évbenAz újrahasználható fogyasztói csomagolások átlagos aránya az n-t megelőző három évben
Műanyag
Fa
Vasfémek
Alumínium
Üveg
Papír és karton
Összesen
Megjegyzések:
1. Világosszürkével árnyékolt mezők: csak azon anyag(ok) vonatkozásában kell adatokat megadni, amelyek tekintetében a tagállam kiigazított célértéket alkalmaz.
2. Sötétszürkével árnyékolt mezők: az adat kiszámítása automatikusan történik a 2., a 3., és a 4. oszlop értékeinek egyszerű átlagaként.

3. TÁBLÁZAT

Az újrahasználható csomagolásokkal kapcsolatos jelentéstétel formátuma

1234567891011
A csomagolás anyagaElső alkalommal forgalomba hozott csomagolásokElső alkalommal forgalomba hozott újrahasználható csomagolásokForgási ciklus (3)
Összes csomagolás (1)Fogyasztói csomagolás (2)Összes újrahasználható csomagolás
(t)
Újrahasználható fogyasztói csomagolás
(t)
Összes újrahasználható csomagolásÚjrahasználható fogyasztói csomagolás
(t)(egység)(t)(egység)(t) (4)(darab)(t) (4)(darab)
Műanyag
Fa
Vasfémek
Alumínium
Üveg
Papír és karton
Egyéb
Összesen
Megjegyzés: Világosszürkével árnyékolt mezők: az adatszolgáltatás önkéntes.
(1) Azaz minden újrahasználható és egyszer használatos csomagolás, beleértve a fogyasztói, a szállítási és a gyűjtőcsomagolást.
(2) Azaz az újrahasználható és egyszer használatos fogyasztói csomagolás.
(3) Azaz az újrahasználható csomagolás által az adott évben megtett forgási ciklusok száma.
(4) Azaz az újrahasználható csomagolások által az adott évben megtett forgási ciklusok számának és tömegének szorzata.

4. TÁBLÁZAT

A könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználása az (EU) 2018/896 bizottsági végrehajtási határozat (1) 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott számítási módszer alapján

A forgalomba hozott könnyű műanyag hordtasakok száma
Ezen belül
< 15 mikron falvastagságú15 < 50 mikron falvastagságú
(1) A Bizottság (EU) 2018/896 végrehajtási határozata (2018. június 19.) a könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználásának számítási módszeréről és a 2005/270/EK határozat módosításáról (HL L 160., 2018.6.25., 6. o.).

Megjegyzések:

1. Fehér mező: az adat megadása kötelező.

2. Szürke mező: az adat megadása önkéntes.

5. TÁBLÁZAT

A könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználása az (EU) 2018/896 végrehajtási határozat 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott számítási módszer alapján

A könnyű műanyag hordtasakok kötelező adó-, díj- vagy illetékbevételből számított száma
A könnyű műanyag hordtasakok kötelező adó-, díj- vagy illetékbevételből számított száma a gazdasági szereplők bevallásai vagy jelentései alapjánAz adó-, díj- vagy illeték alól mentesített könnyű műanyag hordtasakok száma a gazdasági szereplők jelentései alapján
ab
a + b
Ezen belül
< 15 mikron falvastagságú15 < 50 mikron falvastagságú< 15 mikron falvastagságú15 < 50 mikron falvastagságú

Megjegyzések:

1. Fehér mező: az adat megadása kötelező.

2. Szürke mező: az adat megadása önkéntes.

3. Ha nem alkalmaznak mentességet, a "b" rovat értéke 0.

6. TÁBLÁZAT

A könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználása az (EU) 2018/896 végrehajtási határozat 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott számítási módszer alapján

A forgalomba hozott könnyű műanyag hordtasakok tömege
A forgalomba hozott könnyű műanyag hordtasakok tömegeA könnyű műanyag hordtasakok súlyozott átlagos tömege a gazdasági szereplők jelentései alapján
Ezen belülEzen belül
< 15 mikron falvastagságú15 < 50 mikron falvastagságú< 15 mikron falvastagságú15 < 50 mikron falvastagságú

Megjegyzések:

1. Fehér mező: az adat megadása kötelező.

2. Szürke mező: az adat megadása önkéntes.

7. TÁBLÁZAT

A könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználása az (EU) 2018/896 végrehajtási határozat 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott számítási módszer alapján

A könnyű műanyag hordtasakok kötelező adó-, díj- vagy illetékbevételből számított tömege
A könnyű műanyag hordtasakok kötelező adó-, díj- vagy illetékbevételből számított tömege a gazdasági szereplők bevallásai vagy jelentései alapjánAz adó-, díj- vagy illeték alól mentesített könnyű műanyag hordtasakok tömege a gazdasági szereplők jelentései alapjánA könnyű műanyag hordtasakok átlagos tömege a gazdasági szereplők jelentései alapján
ab
a + b
Ezen belül
< 15 mikron falvastagságú15 < 50 mikron falvastagságú< 15 mikron falvastagságú15 < 50 mikron falvastagságúa)
15 < 50 mikron falvastagságú
b)
15 < 50 mikron falvastagságú

Megjegyzések:

1. Fehér mező: az adat megadása kötelező.

2. Szürke mező: az adat megadása önkéntes.

3. Ha nem alkalmaznak mentességet, a "b" rovat értéke 0.

II. MELLÉKLET

A 6c. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett számítási pontok

A csomagolás anyagaSzámítási pont
ÜvegKiválogatott üveg, amely további feldolgozás nélkül kerül az üvegolvasztó kemencébe, vagy lép be szűrőközegek, csiszolóanyagok, üvegszálas szigetelések, illetve építőanyagok gyártásába.
FémekKiválogatott fémek, amelyek további feldolgozás nélkül kerülnek fémolvasztóba vagy kohászati kemencébe.
Papír és kartonKiválogatott papír, amely további feldolgozás nélkül kerül pépesítésre.
MűanyagokPolimerek szerint válogatott műanyag, amely további feldolgozás nélkül kerül pelletálásra, sajtolásra vagy formálásra.
Olyan műanyagpelyhek, amelyek további feldolgozás nélkül kerülnek felhasználásra egy végtermékben.
FaKiválogatott fa, amely további feldolgozás nélkül kerül felhasználásra forgácslemezek és egyéb termékek gyártásában.
Kiválogatott fa, amely komposztálásra kerül.
TextíliákKiválogatott textília, amely további feldolgozás nélkül kerül felhasználásra textilrostok, rongyok vagy granulátumok gyártásában.
Kompozit csomagolások és több anyagból álló csomagolásokKompozit csomagolások és több anyagból álló csomagolások kezeléséből származó műanyag, üveg, fém, fa, papír és karton, valamint egyéb anyagok, amelyek további feldolgozás nélkül érik el az adott anyag tekintetében alkalmazandó számítási pontot.

III. MELLÉKLET

A csomagolási hulladék égetése után kinyert újrafeldolgozott fémmennyiségek számításának módszere

1. Az ebben a mellékletben szereplő képletek céljára a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

m total IBA Fe/Al

az égetési kazánhamuban egy adott évben előforduló vasfémek vagy alumínium teljes tömege;

m IBA Fe/nFe concentrates

a nyers hulladék égetéséből származó kazánhamuból egy adott évben kiválasztott vasfém-, illetve nemvasfém-koncentrátum tömege;

c IBA Fe/Al

a vasfémek, illetve az alumínium koncentrációja a megfelelő fémkoncentrátumban;

m IBA Fe/Al

a vasfémek, illetve az alumínium tömege az égetési kazánhamuból egy adott évben kiválasztott vasfém-, illetve nemvasfém-koncentrátumon belül;

m non-metallic

a nemfémes anyagok tömege a vasfém-, illetve az alumínium-koncentrátumon belül;

r Al

az alumínium aránya az égetési kazánhamuból kiválasztott nemvasfém-koncentrátum nemvasfémtartalmán belül;

m PW Fe/Al

a vasfémek, illetve az alumínium tömege az egy adott évben égetésre kerülő csomagolási hulladék-mennyiségen belül;

m W Fe/Al

az egy adott évben égetésre kerülő vasfémek, illetve alumínium teljes tömege; valamint

m PW IBA Fe/Al

a csomagolási hulladékból származó, egy adott évben újrafeldolgozott vasfémek, illetve alumínium tömege.

2. Miután a nyers kazánhamuból kiválasztják a vasfém- és nemvasfém-koncentrátumot, a fémkoncentrátumban jelen lévő vasfém-, illetve alumíniumtartalmat a következő képlet használatával kell kiszámítani:

m total IBA Fe/Al = m IBA Fe/nFe concentrates · c IBA Fe/Al

3. A vasfém- és nemvasfém-koncentrátumok tömegére vonatkozó adatot azoktól a létesítményektől kell beszerezni, amelyek kiválasztják e fémkoncentrátumokat a nyers kazánhamuból.

4. A nyers kazánhamu feldolgozásából származó vasfém- és alumínium-koncentrációt a fémkoncentrátumok kezelésével foglalkozó, valamint a fémtermékek előállításához kazánhamuból kiválasztott fémeket felhasználó létesítményektől rendszeres felmérések során gyűjtött adatok segítségével kell kiszámítani a következő képletek használatával:

a) vasfémek esetében:

, és

b) alumínium esetében:

5. Az égetési kazánhamuból kiválasztott teljes újrafeldolgozott vasfémtartalmon, illetve alumíniumtartalmon belül a csomagolási hulladékból származó újrafeldolgozott vasfémek, illetve alumínium tömegét az égetési műveletbe belépő hulladék mintavételezéses felmérése segítségével kell megállapítani. E felmérésekre legalább ötévente, valamint akkor kell sort keríteni, amikor észszerűen feltételezhető, hogy az égetőműbe kerülő hulladék összetétele jelentősen megváltozott. A csomagolási hulladékból származó vasfémek, illetve alumínium tömegét a következő képlet használatával kell kiszámítani:

.

IV. MELLÉKLET

A minőség-ellenőrzéshez használandó formátum

I. A jelentés céljai

A minőségellenőrzési jelentés az alábbi célokat szolgálja:

1. a könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználására vonatkozó jelentéstétel módszertanának értékelése;

2. az újrahasználható csomagolásokkal kapcsolatos adatok minőségének értékelése;

3. annak ellenőrzése, hogy a csomagolási hulladék fogalmának alkalmazása, különösen a csomagolási hulladék keletkezésével kapcsolatos adatok köre az egyes tagállamokban mennyire kimerítő;

4. az adatgyűjtési eljárások minőségének, ezen belül a közigazgatási adatok köre és forrásai hitelesítésének, valamint a felmérésen alapuló megközelítések statisztikai megbízhatóságának értékelése;

5. a referenciaévek tekintetében jelentett adatok jelentős változásainak megértése, ezen adatok pontosságába vetett bizalom garantálása;

6. a csomagolási hulladék égetéséből származó fémmennyiség mérésére vonatkozó szabályok és közös módszertanok alkalmazásának biztosítása; továbbá

7. a csomagolási hulladék tekintetében alkalmazandó újrafeldolgozási célértékek számítására vonatkozó konkrét követelményeknek való megfelelés ellenőrzése.

II. Általános információk

1. Tagállam:

2. Az adatokat és a leírást benyújtó szervezet:

3. Kapcsolattartó:

4. Tárgyév:

5. Benyújtás napja/verzió:

6. A tagállam által közzétett adatokra mutató link (amennyiben van ilyen):

III. A könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználása

1. Az adatgyűjtésben közreműködő felek ismertetése

Az intézmény neveFő feladatainak ismertetése
A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

2. Az alkalmazott módszerek leírása

...

...

3. Az adatok pontossága

3.1. A könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználására vonatkozó adatok pontosságát befolyásoló fő tényezők, így többek között mintavételi, lefedettségi, mérési, feldolgozási hibák és válaszadási hiányosságok leírása

...

...

3.2. A könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználására vonatkozó adatok gyűjtésére szolgáló felmérések körének és megbízhatóságának magyarázata

...

...

3.3. A könnyű műanyag hordtasakok éves felhasználására vonatkozóan elvégzett statisztikai felmérések

A felmérés hatályaÉvStatisztikai egységekA vizsgált sokaság arányaAdat
(t)
Megbízhatósági szintHibahatárA felmérési év óta végrehajtott kiigazításokEgyéb adatok
Az elvégzett felméréseknek megfelelően a táblázat további sorokkal bővítendő.

3.4. Eltérések az előző évi adatokhoz képest

A tárgyévre vonatkozó számítási módszer jelentős változásai adott esetben (különösen az utólagos vizsgálatok, ezek jellege, és annak feltüntetése, ha egy adott évtől új módszert alkalmaztak)

...

...

IV. Újrahasználható csomagolások

1. Az adatgyűjtésben közreműködő felek ismertetése

Az intézmény neveFő feladatainak ismertetése
A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

2. Az újrahasználható csomagolás fogalmának alkalmazása a nemzeti adatgyűjtési rendszerben, különösen annak biztosítása, hogy az első alkalommal forgalomba hozott újrahasználható fogyasztói csomagolásokat újrahasználják a csomagolások újrahasználatát célzó rendszer keretében, és az egyes forgási ciklusok dokumentálva legyenek

...

...

3. Az egyes kategóriák, csomagolástípusok és csomagolás-újrahasználati rendszerek adatainak gyűjtésére és összesítésére használt módszerek

A csomagolás anyagaCsomagolás-kategória (fogyasztói, gyűjtő- vagy szállítási csomagolás)Csomagolástípus (palack, rekesz, tartály)Az újrahasználati rendszer leírása (zárt vagy nyitott láncú rendszer)Az adatok gyűjtésére és összesítésére használt módszerek részletes ismertetése, kitérve az adatok forrásaira, az általuk lefedett területekre és lehetőség szerint az egyes csomagolóanyagok, kategóriák, típusok és újrahasználati rendszerek kombinációival kapcsolatban használt becslésekre
Műanyag
Fa
Vasfémek
Alumínium
Üveg
Papír és karton
Egyéb
A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

4. Adatellenőrzés

A csomagolás anyagaAz újrahasználható csomagolásokkal kapcsolatos adatok ellenőrzésére használt módszerek ismertetése, lehetőség szerint az egyes csomagolóanyagok, kategóriák, típusok és újrahasználati rendszerek kombinációi tekintetében
Műanyag
Fa
Vasfémek
Alumínium
Üveg
Papír és karton
Egyéb

5. Az adatok pontossága

5.1. Az újrahasználható csomagolásokra vonatkozó adatok pontosságát befolyásoló fő tényezők, így többek között mintavételi, lefedettségi, mérési, feldolgozási hibák és válaszadási hiányosságok leírása

...

...

5.2. Az újrahasználható csomagolásokra vonatkozó adatok gyűjtésére szolgáló felmérések körének és megbízhatóságának magyarázata

...

...

5.3. Az újrahasználható csomagolásokra vonatkozóan elvégzett statisztikai felmérések

A csomagolás anyagaÉvStatisztikai egységekA vizsgált sokaság arányaAdat (tonna)Megbízhatósági szintHibahatárA felmérési év óta végrehajtott kiigazításokEgyéb adatok
Az elvégzett felméréseknek megfelelően a táblázat további sorokkal bővítendő.

5.4. Eltérések az előző évi adatokhoz képest

A tárgyévre vonatkozó számítási módszer jelentős változásai adott esetben (különösen az utólagos vizsgálatok, ezek jellege, és annak feltüntetése, ha egy adott évtől új módszert alkalmaztak)

...

...

V. Csomagolási hulladék

1. Az adatgyűjtésben közreműködő felek ismertetése

Az intézmény neveFő feladatainak ismertetése
A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

2. Az alkalmazott módszerek leírása

2.1. A keletkező csomagolási hulladék

2.1.1. A keletkező csomagolási hulladék meghatározására szolgáló módszerek (a releváns mezőkbe tegyen X-et)

A csomagolási hulladék anyaga/Adatgyűjtési módszerekÖsszesenMűanyagFaVasfémekAlumíniumÜvegPapír és kartonEgyéb
A forgalomba hozott csomagolásra vonatkozó adatok használatával
Adminisztratív jelentéstétel alapján
Felmérések alapján
Elektronikus nyilvántartások alapján
Hulladékelemzések alapján
A hulladékgazdálkodók adatai alapján
A települési önkormányzatok adatai alapján
Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekből származó adatok alapján
Gyártási és külkereskedelmi statisztikák alapján
Egyéb (fejtse ki)

Amennyiben a forgalomba hozott csomagolásra vonatkozó adatokat használják, a keletkezett csomagolási hulladékra vonatkozó adatok ellenőrzésének leírása

...

...

2.1.2. A forgalomba hozott csomagolásokra vonatkozó adatok használata esetében a becslések alkalmazásának magyarázata (például amennyiben az adatgyűjtés nem fedi le a teljes piacot, vagy a szabálytalanságoknak - a haszonlesésnek -, illetve a határokat átlépő magánküldemények és az online vásárlások hatásának a figyelembevétele érdekében)

...

...

2.1.3. Jelezni kell, hogy készültek-e becslések, és ezeket beszámították-e a teljes mennyiségbe (igen/nem), ha igen, milyen arányban (%)

A csomagolási hulladék anyaga/EllenőrzésÖsszesenMűanyagFaVasfémekAlumíniumÜvegPapír és kartonEgyéb
Általános becslések (pl. felmérések alapján)
Szabálytalanságok (haszonlesés)
Magánküldemények
Online értékesítés
Egyéb

2.1.4. Amennyiben a csomagolási hulladékkal kapcsolatos adatokat használnak, a keletkezett csomagolási hulladékra vonatkozó adatok ellenőrzésére használt módszertan leírása, többek között annak ismertetése, hogy hogyan veszik figyelembe a) a csomagolási hulladékkal együtt gyűjtött nem csomagolási hulladékot, valamint b) az egyéb (vegyes) hulladékban jelen lévő csomagolási hulladékot

...

...

2.1.5. A kompozit csomagolásokkal kapcsolatos jelentéstételhez használt módszertan ismertetése, kitérve arra is, hogy a kompozit csomagolási egység tömegének kevesebb mint 5 %-át kitevő anyagokat külön nem jelentik

...

...

2.1.6. A keletkezett csomagolási hulladékra vonatkozó adatok ellenőrzése

A csomagolási hulladék anyagaKeresztellenőrzés
(igen/nem)
Az idősorok ellenőrzése
(igen/nem)
Audit
(igen/nem)
Ellenőrzési eljárás
Műanyag
Fa
Vasfémek
Alumínium
Üveg
Papír és karton
Egyéb

További részletek a keletkezett csomagolási hulladékra vonatkozó adatok ellenőrzéséről

...

...

2.2. A csomagolási hulladék kezelése

2.2.1. A kezelési műveletek besorolása

A kezelési műveletek besorolásának magyarázata (amennyiben egységes osztályozási rendszert alkalmaznak, például a 2008/98/EK irányelv I. és II. mellékletében előírt ártalmatlanítási, illetve hasznosítási kódokat használják, meg kell adni annak nevét vagy az alkalmazott kategóriák leírását)

...

...

2.2.2. A csomagolási hulladék kezelésének meghatározására szolgáló módszerek (a releváns mezőkbe tegyen X-et)

A csomagolási hulladék anyaga/Adatgyűjtési módszerekÖsszesenMűanyagFaVasfémekAlumíniumÜvegPapír és kartonEgyéb
Adminisztratív jelentéstétel alapján
Felmérések alapján
Elektronikus nyilvántartások alapján
Hulladékelemzések alapján
A hulladékgazdálkodók adatai alapján
A települési önkormányzatok adatai alapján
Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekből származó adatok alapján
Egyéb (fejtse ki)

További információ a módszerekről, ezek kombinációjáról

...

...

2.2.3. A tagállam által alkalmazott újrafeldolgozási mérési pontok

A csomagolási hulladék anyagaA használt mérési pontok ismertetése (a számítási pontnál vagy a válogatási művelet kimeneti pontján, adott esetben a nem célzott anyagok levonásával, a hulladékstátusz megszűnésének kritériumai stb.), kitérve a regionális vagy helyi eltérésekre
Műanyag
Fa
Vasfémek
Alumínium
Üveg
Papír és karton
Egyéb

Adott esetben a mérési pont és a számítási pont között eltávolított nem célzott anyagok mennyiségének kiszámítására használt módszer részletes ismertetése

...

...

2.2.4. A kompozit csomagolásban vagy a több anyagból álló csomagolásban található egyes újrafeldolgozott anyagok mennyiségének meghatározására használt módszertan ismertetése, valamint a csomagolási egység tömegének kevesebb mint 5 %-át kitevő anyagokkal kapcsolatban esetlegesen alkalmazott eltérések bemutatása

...

...

2.2.5. Átlagos veszteségráták alkalmazása

Azon válogatott csomagolási hulladékok ismertetése, amelyek esetében alkalmaznak átlagos veszteségrátát, a különböző veszteségrátákat alkalmazó válogatólétesítmény-típusok leírása, az ilyen pontokon figyelembe vett átlagos veszteségráták kiszámításakor alkalmazott módszertani megközelítés, az esetleg használt felmérések statisztikai pontossága, az esetleges műszaki előírások jellege

A válogatott hulladék anyaga és a válogatólétesítmény típusaAz alkalmazott átlagos veszteségráta (%)Leírás
A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

2.2.6. A hulladék csomagolási vagy nem csomagolási eredetének megállapítása és a nedvességtartalom kiigazítása

Adott esetben az újrafeldolgozottként jelentett csomagolási hulladék mennyiségéből a nem csomagolási hulladék kizárására alkalmazott módszertan leírása, valamint a mérési ponton végzett, a csomagolás természetes nedvességtartalmának tükrözését szolgáló kiigazítás módszertana (ideértve a megfelelő európai szabványok használatát) A hasonló típusú létesítmények összesített adatainak használata elfogadható.

A csomagolási hulladék anyagaA létesítmény típusaA csomagolási hulladék aránya (%)Az arány kiszámításához alkalmazott módszertan ismertetése
A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

2.2.7. A hulladék egyes tagállamokhoz rendelése

Adott esetben a más országokból származó hulladék kizárására alkalmazott módszertan ismertetése. A hasonló típusú létesítmények összesített adatainak használata elfogadható.

A csomagolási hulladék anyagaA létesítmény típusaA tagállamból származó hulladék aránya (%)Az arány kiszámításához alkalmazott módszertan ismertetése
A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

2.2.8. Egyéb hulladékhasznosítás

Az egyéb módon hasznosítottként jelentett hulladékon elvégzett kezelés leírása és az ily módon kezelt hulladék aránya (%)

...

...

2.2.9. Tájékoztatás a csomagolási hulladék ideiglenes tárolásának jelentőségéről az adott évben kezelt hulladékhoz képest, becslések az előző év(ek)ben ideiglenesen tárolt, majd a tárgyévben újrafeldolgozott, valamint a tárgyévben ideiglenes tárolása kerülő hulladék mennyiségéről

...

...

2.2.10. A csomagolási hulladék újrafeldolgozására vonatkozó adatok ellenőrzése

A csomagolási hulladék anyagaKeresztellenőrzés
(igen/nem)
Az idősorok ellenőrzése
(igen/nem)
Audit
(igen/nem)
Ellenőrzési eljárás
Műanyag
Fa
Vasfémek
Alumínium
Vegyes hulladék
Egyéb

2.2.11. Az égetési kazánhamuból származó újrafeldolgozott fémmennyiség számítása

A 2008/98/EK irányelv 37. cikkének (7) bekezdése alapján elfogadott bizottsági végrehajtási jogi aktus értelmében az égetési kazánhamuból kiválasztott fémek mennyiségének kiszámításához figyelembe vett adatok gyűjtéséhez használt módszerek részletes ismertetése

AdatokAz adatok megszerzéshez alkalmazott mérési módszertan ismertetése
Az égetési kazánhamuból kiválasztott fémkoncentrátum teljes mennyisége
Az átlagos fémtartalom a fémkoncentrátum teljes mennyiségében, kitérve az esetleg elvégzett felmérések megbízhatóságára
A csomagolási hulladék aránya az égetőműbe kerülő hulladékon belül, kitérve az esetleg elvégzett felmérések megbízhatóságára

2.3. Az adatok pontossága

2.3.1. A csomagolási hulladék keletkezésére és kezelésére vonatkozó adatok pontosságát befolyásoló fő tényezők, így többek között mintavételi, lefedettségi, mérési, feldolgozási hibák és válaszadási hiányosságok leírása

...

...

2.3.2. A csomagolási hulladék keletkezésére és kezelésére vonatkozó adatok gyűjtésére szolgáló felmérések körének és megbízhatóságának magyarázata

...

...

2.3.3. A csomagolási hulladék keletkezésére és kezelésére vonatkozóan végzett statisztikai felmérések

A csomagolási hulladék összetevői (%)ÉvStatisztikai egységekA vizsgált sokaság arányaAdat (tonna)Megbízhatósági szintHibahatárA felmérési év óta végrehajtott kiigazításokEgyéb adatok
Az elvégzett felméréseknek megfelelően a táblázat további sorokkal bővítendő.

2.3.4. Eltérések az előző évi adatokhoz képest

A tárgyévre vonatkozó számítási módszer jelentős változásai adott esetben (különösen az utólagos vizsgálatok, ezek jellege, és annak feltüntetése, ha egy adott évtől új módszert alkalmaztak)

...

...

2.3.5. Az előző évre vonatkozóan benyújtott adatokhoz (tonna) képest 10 %-nál nagyobb eltérést mutató összetevők esetében a különbség magyarázata (mely hulladékáramokról van szó, mely ágazatoknál vagy becsléseknél jelentkezett az eltérés, milyen okok állhatnak a hátterében)

AnyagEltérés (%)Az eltérés fő oka
A táblázat igény szerint további sorokkal bővíthető.

VI. A hulladék nyomonkövethetősége és annak az uniós környezetvédelmi jog követelményeivel lényegükben egyenértékű feltételek melletti kezelése

1. A 94/62/EK irányelv 6a. cikkének (3) és (8) bekezdésével összhangban a csomagolási hulladékra vonatkozó minőség-ellenőrzési és nyomonkövetési rendszerek részletes ismertetése

...

...

2. A tagállamon kívül kezelt hulladék

A csomagolási hulladék anyagaA végső kezelés a tagállamban történik
(igen/nem)
Másik uniós tagállamba továbbítják
(igen/nem)
Az EU-n kívülre exportálják
(igen/nem)
A csomagolási hulladékra vonatkozó konkrét minőség-ellenőrzési és nyomonkövetési intézkedések leírása, különös tekintettel a monitoringra és az adatok ellenőrzésére
Műanyag
Fa
Vasfémek
Alumínium
Üveg
Papír és karton
Egyéb

3. Az annak biztosítására hozott intézkedések, hogy a 94/62/EK irányelv 6a. cikkének (8) bekezdésével összhangban az exportőr bizonyítani tudja, hogy a hulladék szállítása megfelel az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) követelményeinek, valamint hogy az Unión kívül végzett hulladékkezelés az alkalmazandó uniós jogszabályokban előírtakkal lényegükben egyenértékű feltételek mellett történt.

...

...

VII. Titoktartás

A jelentés egyes részeinek titokban tartására vonatkozó indoklás

...

...

VIII. Főbb nemzeti honlapok, referenciadokumentumok és kiadványok

...

...

( 1 ) HL L 30., 1993.2.6., 1. o.

( 2 ) HL L 166., 1999.7.1., 6. o.

( 3 ) HL L 185., 1999.7.17., 1. o.

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról (HL L 190., 2006.7.12., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0270 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0270&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0270-20190426 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0270-20190426&locale=hu

Tartalomjegyzék