31996L0044[1]

A Bizottság 96/44/EK irányelve (1996. július 1.) a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 96/44/EK irányelve

(1996. július 1.)

a gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/220/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 94/12/EK [1] irányelvvel módosított, a gépjárművek kibocsátásai [2] által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. március 20-i 70/220/EGK tanácsi irányelvre és különösen annak 5. cikkére,

mivel a 70/220/EGK tanácsi irányelv egyike a legutóbb a 94/54/EK bizottsági irányelvvel [3] módosított 70/156/EGK tanácsi irányelv [4] által bevezetett EGK-típusjóváhagyási eljárás szerinti külön irányelveknek; mivel a 70/156/EGK irányelvnek a gépjármű-rendszerekre, alkatrészekre és az önálló műszaki egységekre vonatkozó rendelkezéseit ezen irányelvre is alkalmazni kell;

mivel a 70/220/EGK irányelv meghatározza a hatálya alá tartozó gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátásának vizsgálatára vonatkozó előírásokat, mivel az időközben szerzett tapasztalatokra és a labortechnika mai fejlettségi szintjére való tekintettel célszerűnek látszik ezen előírások ezekhez való hozzáigazítása;

mivel ugyanúgy célszerű a 70/220/EGK irányelvben rögzített vizsgálati feltételeket összehangolni a legutóbb a 93/116/EK bizottsági irányelvvel [5] módosított, a gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztásáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről [6] szóló, 1980. december 16-i 80/1268/EGK tanácsi irányelvvel, különösképpen a jármű referenciatömege és az egyenértékű tehetetlenségi nyomaték közötti összefüggés kapcsolatának vonatkozásában;

mivel ezen irányelv segítségével a 70/220/EGK irányelvnek az egyenértékű tehetetlenségi nyomaték alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit hozzá kell igazítani a 80/1268/EGK irányelv erre vonatkozó rendelkezéseihez, valamint az adatközlő lapnak és a típus-jóváhagyási bizonyítványnak a 70/220/EGK irányelv szerinti szövegét összhangba kell hozni a 70/156/EGK irányelv szövegével;

mivel e módosítások lényegében a nevezett irányelvben meghatározott közigazgatási rendelkezésekre és a kibocsátások mérésének technikájára vonatkoznak; mivel ezért a fennálló típusjóváhagyások továbbra is érvényesek maradnak, és az ilyen típusjóváhagyások hatálya alá tartozó új járművek nyilvántartásba vétele, eladása és forgalomba helyezése továbbra is lehetséges;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak a 70/156/EGK irányelv által létrehozott, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 70/220/EGK irányelv mellékletei ezen irányelv mellékleteinek megfelelően módosulnak.

2. cikk

1997. január 1-jétől a tagállamok nem adhatnak ki:

- a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerinti EGK-típusjóváhagyást, vagy

- nemzeti típusjóváhagyást, kivéve a 70/156/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének rendelkezésének alkalmazása esetén,

új gépjárműtípusra a kibocsátások által okozott levegőszennyezéssel kapcsolatos okokból, ha a jármű nem felel meg a 70/220/EGK irányelv követelményeinek.

Ezen irányelv nem jár azzal a következménnyel, hogy a korábbi időpontban, a 70/220/EGK irányelv alapján megadott típusjóváhagyások érvényüket vesztenék, illetve hogy az ilyen típusjóváhagyások kiterjesztése azon irányelv szerint, amely szerint azt eredetileg megadták, ki lenne zárva.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1996. december 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal a nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. július 1-jén.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 100., 1994.4.19., 42. o.

[2] HL L 76., 1970.4.6., 1 o.

[3] HL L 266., 1995.11.8., 1. o.

[4] HL L 42., 1970.2.23., 1. o

[5] HL L 329., 1993.12.30., 39. o.

[6] HL L 375., 1980.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 70/220/EGK IRÁNYELV MELLÉKLETEINEK MÓDOSÍTÁSAI

1. A cikkek és az I. melléklet közé beillesztésre kerül a mellékletek jegyzéke az alábbiak szerint:

A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET: | Hatály, fogalommeghatározások, EGK-típusjóváhagyási kérelem, az EGK-típusjóváhagyás megadása, vizsgálati előírások, típusmódosítások, a gyártás megfelelősége, átmeneti rendelkezések |

II. MELLÉKLET: | Adatközlő lap |

Függelék: Tájékoztatás a vizsgálati körülményekről |

III. MELLÉKLET: | I. típusú vizsgálat (az átlagos kipufogógáz-kibocsátás vizsgálata hidegindítás után) |

1. függelék: Menetciklus az I. típusú vizsgálathoz |

2. függelék: Járműfékpad |

3. függelék: Mérési eljárás úton - szimuláció a járműfékpadon |

4. függelék: A tömegtehetetlenségtől eltérő tehetetlenségi nyomatékok ellenőrzése |

5. függelék: A kipufogógáz-mintavevő rendszerek ismertetése |

6. függelék: A készülékek kalibrálásának módszere |

7. függelék: A teljes rendszer ellenőrzése |

8. függelék: A kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségének kiszámítása |

IV. MELLÉKLET:: | II. típusú vizsgálat (a szénmonoxid-kibocsátás vizsgálata üresjáraton) |

V. MELLÉKLET: | III. típusú vizsgálat (a kartergáz-kibocsátás vizsgálata) |

VI. MELLÉKLET:: | IV. típusú vizsgálat (külső gyújtású motorral felszerelt járművek párolgási emisszióinak meghatározása) |

Függelék: A készülékek kalibrálása a párolgási emisszió vizsgálataihoz |

VII. MELLÉKLET: | V. típusú vizsgálat (öregítési vizsgálat a kibocsátáscsökkentő berendezések tartósságának felülvizsgálatához) |

VIII. MELLÉKLET: | Műszaki adatok és referencia-tüzelőanyagok |

IX. MELLÉKLET: | EGK-típusbizonyítvány |

Függelék: Kiegészítés. |

I. melléklet:

2. Az I. melléklet címének helyébe a következő szöveg lép: ""

3. 1. pont: Az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

""Ezen irányelvet alkalmazni kell

- valamennyi külső gyújtású motorral felszerelt jármű kibocsátására a kipufogócsőnél, párolgási emissziójára, kartergáz-kibocsátására, valamint kibocsátáscsökkentő berendezéseinek tartósságára,

és

- a sűrítéses gyújtású motorokkal (dízelmotorokkal) felszerelt M1 és N11 kategóriájú járművek kibocsátására a kipufogócsőnél és kibocsátáscsökkentő berendezéseinek tartósságára

a 83/351/EGK tanácsi irányelvvel [1] módosított szövegű 70/220/EGK irányelv 1. cikke által meghatározott hatály szerint, azon N1 kategóriájú járművek kivételével, amelyek típusjóváhagyását a Tanács 88/77/EGK irányelve [2] szerint adták meg."

4. Az (1) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 70/156/EGK irányelv II. mellékletének meghatározása szerint."

5. A 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2. Az adatközlő lap mintája a II. mellékletben található."

6. A 3.2.1. pontot el kell hagyni.

7. A 3.2.2. pontot el kell hagyni.

8. A 3.2.3. pont számozása 3.2.1-re változik, helyébe pedig a következő szöveg lép:

"3.2.1. Ha célszerű, akkor más típusjóváhagyások másolatait is be kell nyújtani a jóváhagyás kiterjesztéséhez és a romlási tényezők megállapításához szükséges adatokkal együtt."

9. A 4.2. pont után a következő új 4.3. pont kerül beillesztésre:

"4.3. A 70/156/EGK irányelv VII. mellékletével összhangban minden egyes jóváhagyott járműtípus jóváhagyási számot kap. Az egyes tagállamok nem adhatják ugyanazt a számot más járműtípusnak."

10. I.5.2. ábra: a "tömeg" helyébe "legnagyobb tömeg" lép.

11. 5.3.1.4. pont:

- Az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az 5.3.1.5. pont követelményeire is figyelemmel háromszor meg kell ismételni a vizsgálatot."

- 5.3.1.4.1. pont: Az 1 lábjegyzetet el kell hagyni.

- Az 5.3.1.4.2. pontot el kell hagyni.

- Az I.5.3. ábra helyébe a következő új ábra lép:

+++++ TIFF +++++

1.5.3. ábraFolyamatábra a típusjóváhagyásnak az I. típusú vizsgálat alapján történő megadásához(lásd az 5.3.1. pontot)

12. A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6. A típus módosításai és a jóváhagyás módosítása

Az ezen irányelv alapján jóváhagyott típus módosítása esetén a 70/156/EGK irányelv 5. cikkében foglalt rendelkezéseket, és adott esetben a következő külön rendelkezéseket kell alkalmazni:"

13. A 6.1.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.1.1.1. Egy járműtípus jóváhagyását csak olyan referenciatömegű járműtípusokra szabad kiterjeszteni, amely tömeg a következő két magasabb vagy bármely alacsonyabb egyenértékű tehetetlenségi nyomaték alkalmazását követeli meg."

14. A 6.1.2.3. pont első mondata végének helyébe a következő szöveg lép:

"... a műszaki szolgálat jóváhagyására figyelemmel."

15. A 6.3.1.1. pont a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- henger-furat közepe a közép méreteihez"

.

16. 6.3.1.2. pont:

- A portugál kiadásban a "conversor catalitico" szöveg helyébe a "catalisador" lép,

- A harmadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

- "- a katalizátorok nagysága és alakja (monolit-térfogat ± 10 %)."

- A tizedik francia bekezdésnél a

"katalizátor bemenete)"

után a következő mondat kerül beillesztésre:

"Ezt a hőmérséklet-változást 120 km/h sebességnél a stabil állapot kialakulása után és az I. típusú vizsgálat szerinti terhelési beállítások mellett kell vizsgálni."

17. A 6.3.1.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.3.1.3. Tehetetlenséginyomaték-kategória: a következő két magasabb tehetetlenséginyomaték-kategória vagy egy tetszés szerinti alacsonyabb tehetetlenséginyomaték-kategória."

18. A 7.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.1.1. Ha I. típusú vizsgálatot végeznek és egy járműnek a típusjóváhagyását egyszer vagy többször kiterjesztették, akkor a vizsgálatokat vagy az eredeti információs csomagban ismertetett járművel vagy az adott kiterjesztéshez kiállított információs csomagban ismertetett járműnek megfelelően kell elvégezni."

II. melléklet:

19. A II. melléklet helyébe a következő új II. melléklet lép: "

II. MELLÉKLET

... sz. ADATKÖZLŐ LAP

az EGK-típusjóváhagyásról szóló 70/156/EGK irányelv [1] I. melléklete szerint, tekintettel a gépjárművek kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre [a legutóbb a(z).../.../EK irányelvvel módosított 70/220/EGK irányelv]

A következő adatokat, szükség szerint, a mellékelt okiratok jegyzékével együtt három példányban kell benyújtani a tartalomjegyzékkel együtt. Ha rajzokat is mellékelnek, akkor azokat megfelelő méretarányban és elegendő részletességgel kidolgozva kell benyújtani, A4-es formátumban vagy A4-es formátumú mappában. Az esetleg mellékelt fényképfelvételeknek elegendően részletesnek kell lenniük.

Rendszerek, alkatrészek vagy elektronikus vezérlésű önálló műszaki egységek esetén az azok teljesítményjellemzőire vonatkozó adatokat meg kell adni.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Függelék

TÁJÉKOZTATÁS A VIZSGÁLATI KÖRÜLMÉNYEKRŐL

+++++ TIFF +++++

"

III. melléklet:

20. A 4.1.4.2. pont második mondatának vége helyébe a következő szöveg lép:

"... 120, 100, 80, 60 és 40 km/h-nál 5 %-nak, 20 km/h-nál pedig 10 %-nak kell lennie."

21. A 4.1.5.2. pont első mondatának vége helyébe a következő szöveg lép:

"... 120, 100, 80, 60, 40 és 20 km/h állandó sebességnél."

22. 4.2.3. pont:

- Az első mondatot el kell hagyni.

- A III. 4.2.3. ábrát el kell hagyni.

23. A 4.2.7. pont a vessző után a következő szöveggel egészül ki:

"..., ezeket a csöveket a járműhöz a lehető legközelebb kell összekapcsolni úgy, hogy a jármű elégtelen működése elkerülhető legyen."

24. 4.3.1.2. pont:

- A második mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A mérési hiba a kalibráló gázok tényleges értékétől függetlenül nem lépheti túl a ± 2 %-ot (a gázelemző készülék saját hibáját). 100 ppm-nél kisebb koncentráció esetén a mérési hiba nem lépheti túl a ± 2 ppm-et. A környezetilevegő-mintát - a megfelelő méréstartományban - ugyanazzal a gázelemző készülékkel kell mérni."

- A harmadik és a negyedik mondatot el kell hagyni.

- Az utolsó mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az összes szűrő súlyának meghatározására használt, mikrogramm-skálaosztású mérlegnek 5 μg mérési pontosságúnak és 1 μg leolvasási pontosságúnak kell lennie."

25. A 4.3.2. pont harmadik bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A szilárd részecskékből álló szennyezőanyag vizsgált gázáramából való mintavételnek a hígító részben úgy kell történnie, hogy a gázáramra jellemző mintát a levegőt és kipufogógázokat tartalmazó homogén keverékből kell venni, és hogy a levegő/kipufogógáz-keverék hőmérséklete közvetlenül a részecskeszűrő előtt ne lépje túl a 352 K fokot (52 °C)."

26. 5.1. pont:

- A táblázat helyébe a következő új táblázat lép:

"A jármű referenciatömege (RW) (kg) | Egyenértékű tehetetlenségi nyomaték I (kg) |

RW ≤ 480 | 455 |

480 < RW ≤ 540 | 510 |

540 < RW ≤ 595 | 570 |

595 < RW ≤ 650 | 625 |

650 < RW ≤7 10 | 680 |

710 < RW ≤ 765 | 740 |

765 < RW ≤ 850 | 800 |

850 < RW ≤ 965 | 910 |

965 < RW ≤ 1080 | 1020 |

1080 < RW ≤ 1190 | 1130 |

1190 < RW ≤ 1305 | 1250 |

1305 < RW ≤ 1420 | 1360 |

1420 < RW ≤ 1530 | 1470 |

1530 < RW ≤ 1640 | 1590 |

1640 < RW ≤ 1760 | 1700 |

1760 < RW ≤ 1870 | 1810 |

1870 < RW ≤ 1980 | 1930 |

1980 < RW ≤ 2100 | 2040 |

2100 < RW ≤ 2210 | 2150 |

2210 < RW ≤ 2380 | 2270 |

2380 < RW ≤ 2610 | 2270 |

2610 < RW | 2270" |

- A táblázat után a következő mondat kerül beillesztésre:

"Ha a próbapadon nincs megfelelő egyenértékű tehetetlenségi nyomaték, akkor a jármű referenciatömegéhez legközelebb eső magasabb értéket kell beállítani."

27. Az 5.3.1. pont első része a következő második résszel egészül ki:

"A gyártó kérésére a külső gyújtású motorral rendelkező járművek előkondicionálhatók egy I. rész szerinti ciklussal és két II. rész szerinti ciklussal."

28. A 6.1.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.1.3. Az első, 40 másodpercnyi üresjárat után (lásd a 6.2.2. pontot) különböző sebességű levegőt kell fúvatni a járműre. A légfúvót úgy kell szabályozni, hogy a lineáris levegőkilépési sebesség a 10 és 50 km/h üzemi tartományban ± 5 km/h pontossággal feleljen meg a görgők sebességének. A légfúvó kilépőnyílásának a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:

- felület: legalább 0,2 m2,

- alsó szélének a padló feletti magassága: körülbelül 20 cm,

- a jármű homlokfelületétől való távolság: körülbelül 30 cm.

Alternatív megoldásként választható legalább 6 m/s (21,6 km/h) levegősebesség is. A gyártó kérésére különleges járműveknél (így például kisteherautóknál, terepjáróknál) megváltoztatható a ventilátorok magassága."

29. A 6.1.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.1.4. A vizsgálat alatt a sebességet az idővel összehasonlítva kell rögzíteni vagy az adatrögzítő rendszer segítségével kell összegyűjteni, hogy a ciklusok megfelelő elvégzése ellenőrizhető legyen."

30. A 6.3.1. pont:

- A következő mondattal egészül ki:

"Lásd a függelékben a III.1.2. és a III.1.3. táblázatot."

- A 6.3.1.1 - 6.3.3.3. pontot el kell hagyni.

2. függelék

31. 1.1. pont: a "100 km/h" helyébe "120 km/h" lép.

32. Az 1.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.2.2. A fék és a próbapad belső súrlódása által a 0 és 120 km/h közötti sebességeknél felvett vonóerőnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:

F= (a + b.V2)±0,1.F80 (nem negatív),

ahol:

F = a járműfékpad által felvett teljes vonóerő (N),

a = a gördülési ellenállásnak megfelelő érték (N),

b = a közegellenállási tényezőnek megfelelő érték (N/(km/h)2),

V = sebesség (km/h),

F80 = vonóerő 80 km/h sebességnél (N)."

33. A 2.1. pont első két mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"E melléklet írja le a próbapad fékje által felvett vonóerő meghatározására szolgáló eljárást.

A felvett teljesítmény magában foglalja a belső súrlódás és a teljesítményfelvevő fék által felvett vonóerőt."

34. A 2.2. pont címe helyébe a következő szöveg lép:

"A vonóerő-kijelző műszer kalibrálása a 80 km/h sebességnél felvett vonóerő függvényében."

35. A III.2.2.2. ábra helyébe a következő ábra lép:

+++++ TIFF +++++

"III.2.2.2. ábraA járműdinamikai (görgős) próbapad által felvett vonóerő diagramja"

36. A 2.2.5. pont címének szövege a következőre változik:

"2.2.5. A kijelzett vonóerőt Fi (N) fel kell jegyezni."

37. 2.2.10. pont: "közúti teljesítmény" helyébe "vonóerő" lép.

38. A 2.2.11. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.2.11. A felvett vonóerőt a következő képlettel kell kiszámítani:

F =

M

• ΔV

,

ahol

F = felvett vonóerő N-ban,

Mi = egyenértékű tehetetlenségi nyomaték kg-ban (az üresen futó hátsó görgő egyenértékű tehetetlenségi nyomatékának figyelembevétele nélkül),

ΔV = sebességváltozás m/s-ban (10 km/h = 2,775 m/s),

t = a görgő 85 km/h-ról 75 km/h-ra való lassulásának ideje."

39. 2.2.12. pont:

- A 2.2.12. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.2.12. A III.2.2.12. ábra a 80 km/h-nál kijelzett vonóerőt mutatja a 80 km/h-nál felvett vonóerő függvényében."

- A III.2.2.12. ábra helyébe a következő ábra lép:

+++++ TIFF +++++

"III.2.2.12. ábraA 80 km/h-nál kijelzett vonóerő a 80 km/h-nál felvett vonóerő függvényében"

40. A 2.3. pont címe

helyébe a következő szöveg lép:

"A vonóerő-kijelző műszer kalibrálása a más sebességeknél felvett vonóerő függvényében."

41. 2.4. pont:

A "teljesítmény" helyébe "vonóerő" lép.

42. 2.4.2. pont:

A "Pa teljesítmény" helyébe "vonóerő" lép.

43. A 2.4.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.4.3. A 120, 100, 80, 60, 40 és 20 km/h-nál felvett vonóerőt fel kell jegyezni."

44. A 2.4.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.4.4. Fel kell rajzolni az F(V) görbét..."

45. 2.4.5. pont:

A "Pa teljesítmény" helyébe "F vonóerő" lép.

46. A 3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.1. Beállítási módszerek

A próbapad 80 km/h állandó sebességnél a 3. függelék követelményeinek betartása mellett állítható be."

47. A 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2. Más beállítási módszerek

A gyártó hozzájárulásával a következő módszert lehet alkalmazni:

3.2.1. A féket úgy kell beállítani, hogy 80 km/h állandó sebességnél felvegye a hajtókerekekre ható vonóerőt a következő táblázat szerint:

A járművek referenciatömege | Egyenértékű tehetetlenségi nyomaték | A próbapad által 80 km/h-nál felvett teljesítmény és vonóerő | Együtthatók |

RW (kg) | kg | kW | N | a | b |

N | N/(km/h)2 |

RW ≤ 480 | 455 | 3,8 | 171 | 3,8 | 0,0261 |

480 < RW ≤ 540 | 510 | 4,1 | 185 | 4,2 | 0,0282 |

540 < RW ≤ 595 | 570 | 4,3 | 194 | 4,4 | 0,0296 |

595 < RW ≤ 650 | 625 | 4,5 | 203 | 4,6 | 0,0309 |

650 < RW ≤ 710 | 680 | 4,7 | 212 | 4,8 | 0,0323 |

710 < RW ≤ 765 | 740 | 4,9 | 221 | 5,0 | 0,0337 |

765 < RW ≤ 850 | 800 | 5,1 | 230 | 5,2 | 0,0351 |

850 < RW ≤ 965 | 910 | 5,6 | 252 | 5,7 | 0,0385 |

965 < RW ≤ 1080 | 1020 | 6,0 | 270 | 6,1 | 0,0412 |

1080 < RW ≤ 1190 | 1130 | 6,3 | 284 | 6,4 | 0,0433 |

1190 < RW ≤ 1305 | 1250 | 6,7 | 302 | 6,8 | 0,0460 |

1305 < RW ≤ 1420 | 1360 | 7,0 | 315 | 7,1 | 0,0481 |

1420 < RW ≤ 1530 | 1470 | 7,3 | 329 | 7,4 | 0,0502 |

1530 < RW ≤ 1640 | 1590 | 7,5 | 338 | 7,6 | 0,0515 |

1640 < RW ≤ 1760 | 1700 | 7,8 | 351 | 7,9 | 0,0536 |

1760 < RW ≤ 1870 | 1810 | 8,1 | 365 | 8,2 | 0,0557 |

1870 < RW ≤ 1980 | 1930 | 8,4 | 378 | 8,5 | 0,0577 |

1980 < RW ≤ 2100 | 2040 | 8,6 | 387 | 8,7 | 0,0591 |

2100 < RW ≤ 2210 | 2150 | 8,8 | 396 | 8,9 | 0,0605 |

2210 < RW ≤ 2380 | 2270 | 9,0 | 405 | 9,1 | 0,0619 |

2380 < RW ≤ 2610 | 2270 | 9,4 | 423 | 9,5 | 0,0646 |

2610 < RW | 2270 | 9,8 | 441 | 9,9 | 0,0674 |

3.2.2. A személygépkocsikon kívüli más, 1700 kg-nál nagyobb referenciatömegű járművekben vagy az állandó összkerék-meghajtású járműveknél a 3.2.1. táblázatban megadott teljesítményértékeket meg kell szorozni egy 1,3-as tényezővel."

48. A 3.3, 3.3.1. és a 3.3.2. pontot el kell hagyni.

3. függelék

49. 4.1. pont:

- A 4.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.1. A próbajármű kiválasztása

Ha egy járműtípus összes változatát nem vizsgálják [3], akkor a próbajármű kiválasztását a következő kritériumok szerint kell végezni:

4.1.1. Felépítmény

Különböző típusú felépítmények esetén az aerodinamikai szempontból legkedvezőtlenebb típust kell kiválasztani. A kiválasztáshoz szükséges adatokat a gyártónak rendelkezésre kell bocsátania.

4.1.2. Gumiabroncsok

A legszélesebb gumiabroncsot kell választani. Háromnál több abroncsméret esetén a második legszélesebbet kell választani.

4.1.3. Vizsgálati tömeg

A vizsgálati tömeg a legnagyobb tehetetlenséginyomaték-tartománnyal rendelkező jármű referenciatömege.

4.1.4. Motor

A próbajárműnek a legnagyobb hőcserélővel (hőcserélőkkel) kell rendelkeznie.

4.1.5. Erőátvitel

A következő erőátviteli megoldások mindegyikén el kell végezni a vizsgálatot:

- elsőkerék-meghajtás,

- hátsókerék-meghajtás,

- állandó négykerékmeghajtás,

- bekapcsolható négykerékmeghajtás,

- automata sebességváltó,

- kézi sebességváltó."

- A korábbi 4.1, 4.2. és 4.3. pont számozása 4.2, 4.3. és 4.4. pontra változik.

50. A következő 5.1.1.2.8. ponttal egészül ki:

"5.1.1.2.8. A pályán megállapított teljesítményt (P) a következőképpen kell a referencia környezeti körülményekre korrigálni:

Pkorrigált = K · Pmért

K =

R

R

t − t

+

R

R

ρ

,

ahol

RR = gördülési ellenállás V. sebességben,

RAERO = légellenállás V. sebességben,

RT = teljes menetellenállás = RR + RAERO

KR = a gördülési ellenállás hőmérsékleti korrekciós tényezője, melynek értéke 3,6 · 10-3/°C

t = környezeti hőmérséklet a vizsgálat idején (°C-ban)

t0 = referencia környezeti hőmérséklet = 20 °C

p = a levegő sűrűsége a vizsgálat idején

p0 = a levegő sűrűsége referenciakörülmények között (20 °C, 100 kPa).

Az RR/RT és az RAERO/RT arányokat a jármű gyártójának kell megadnia, a vállalatnak általánosan rendelkezésére álló adatok alapján.

Ha ezek az értékek nem szerezhetők be, akkor a gyártó és a közreműködő műszaki szolgálat jóváhagyását feltételezve a gördülési ellenállás/összes ellenállás viszonyra a következő képlettel kapott értéket lehet használni:

R

R

= a • M + b

,

ahol

M = a jármű tömege kg-ban,

és az a és b együtthatókat minden sebességre a következő táblázat mutatja:

V (km/h) | a | b |

20 | 7,24 · 10-5 | 0,82 |

30 | 1,25 · 10-4 | 0,67 |

40 | 1,59 · 10-4 | 0,54 |

50 | 1,86 · 10-4 | 0,42 |

90 | 1,71 · 10-4 | 0,21 |

120 | 1,57 · 10-4 | 0,14" |

51. Az 5.1.2.2.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.1.2.2.6. A féket úgy kell beállítani, hogy a korrigált teljesítmény (5.1.1.2.8. pont) azonos legyen, a pályán lévő jármű tömege (M) és az alkalmazandó egyenértékű tehetetlenségi nyomaték (I) közötti különbség figyelembevételével. Ez a pályán üres fokozatban V2-ről V1-re való lassulás közepes korrigált idejének kiszámításával és ugyanennek az időnek a próbapadon való beállításával történik, a következő képlet segítségével:

T

=

T

,

ahol K = az 5.1.1.2.8. pontban foglaltakkal."

52. Egy új 5.1.2.2.7. ponttal egészül ki:

"5.1.2.2.7. A próbapad által felvett Pa teljesítményt meg kell állapítani, hogy az azonos jármű ugyanazon teljesítményét (5.1.1.2.8. pont) reprodukálni lehessen különböző napokon."

53. Az 5.2.1.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.2.1.2.2. A C(t) forgatónyomatékot és a sebességet legalább 20 másodpercen keresztül kell regisztrálni. Az adatérzékelő rendszer pontosságának a forgatónyomatéknál legalább ± 1 Nm-nek, a sebességnél pedig ± 0,2 km/h-nak kell lennie."

54. Az 5.2.1.2.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.2.1.2.5. A vizsgálatot minden irányban háromszor kell elvégezni. Hat mérésből kell meghatározni a közepes forgatónyomatékot a vonatkoztatási sebességnél. Ha az átlagsebesség több mint 1 km/h-val eltér a vonatkoztatási sebességtől, akkor az átlagos forgatónyomaték kiszámításához lineáris regressziót kell választani."

55. Egy új 5.2.1.2.7. ponttal egészül ki:

"5.2.1.2.7. A pályán meghatározott átlagos CT forgatónyomatékot a következőképpen kell a referencia környezeti körülményekre korrigálni:

CT korrigált = K · CT mért

ahol K értéke az e függelék 5.1.1.2.8. pontjában meghatározott érték."

56. Az 5.2.2.2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.2.2.2.3. A teljesítményfelvevő egységet úgy kell beállítani, hogy az 5.2.1.2.7. pont szerint a pályán mért teljes korrigált forgatónyomatékkal azonos forgatónyomaték jöjjön létre."

57. Egy új 5.2.2.2.4. ponttal egészül ki:

"5.2.2.2.4. Az 5.2.1.2.7. pontban foglalt műveleteket - azonos célból - itt is el kell végezni."

58. Az 5.3. pontot el kell hagyni.

59. Az 5.4. pontot el kell hagyni.

4. függelék

60. Az 1. pont a következő mondattal egészül ki:

"A járműfékpad gyártója adja meg, hogy milyen módszerrel kell ellenőrizni a 3. pont szerinti követelményeket."

61. Az 5. pontot el kell hagyni.

5. függelék

62. A portugál nyelvű szöveg címe a következőre változik:

"Descricao dos sistemas de recolha dos gases de escape."

63. A 3.3. pontot, beleértve a III.5.3.3. ábrát is, el kell hagyni.

8. függelék

64. Az 1.5.1.1. pont utolsó sora helyébe a következő szöveg lép:

"A telítési gőznyomás vízre: Pd = 3,2 kPa H2O, 23°-on."

65. Az 1.5.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.5.2.1. Nedvesség-korrekciós tényező (kH) (lásd a 6. képletet)

H =

6,211 • R

• P

P

− P

• R

• 10

H =

101,33 −

2,81 • 0,6

H = 10,5092

k

=

1 − 0,0329 •

k

=

1 − 0,0329 •

10,5092 − 10,71

KH = 0,9934"

.

66. 1.5.2.3. pont:

A két utolsó sor helyébe a következő szöveg lép:

"M

= 70 • 51961 • 2,05 • 0,9934 • 10

− 61d

M

=

g/km"

V. melléklet

67. A 3.2. pont

második táblázatában az "I. típusú vizsgálat" szöveg helyébe az "I. típusú vizsgálat 50 km/h-nál" kerül.

VI. melléklet

68. Az 5.1.5. pont első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A tüzelőanyag-tartály(oka)t rendes befogadóképessége (befogadóképességük) 40 % ± 2 %-áig kell feltölteni a megadott, 287 K (14 °C) foknál alacsonyabb hőmérsékletű vizsgálati tüzelőanyaggal."

69. Egy új 7.3.6. ponttal egészül ki:

"7.3.6. A gyártó kérésére a szellőzés üzemeltetési viszonyait egyenértékű alternatív vizsgálati eljárással lehet bizonyítani. Az előírt eljárást a gyártónak a típus-jóváhagyási eljárás folyamán igazolnia kell a műszaki szolgálat felé."

70. Egy új 7.4.4.3. ponttal egészül ki:

"7.4.4.3. A gyártó kérésére lehet alternatív tisztítási vizsgálati eljárást alkalmazni, ha ezt az eljárást a típus-jóváhagyási eljárás folyamán bemutatták a műszaki szolgálatnak és részéről az elfogadásra került."

IX. melléklet

71. A IX. melléklete helyébe a következő új melléklet lép: "

IX. MELLÉKLET

MINTA

[legnagyobb méret: A4 (210 x 297 mm)]

EGK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

+++++ TIFF +++++

Függelék

Kiegészítés a(z) ... EGK-típusbizonyítványhoz

egy jármű típusjóváhagyására vonatkozóan, a legutóbb a(z) .../.../EK irányelvvel módosított .../.../EK irányelv alapján

+++++ TIFF +++++

"

[1] HL L 197, 1983.7.20., 1. o.

[2] HL L 36, 1988.2.9., 33. o.

[1] Az ezen adatközlő lapban használt számozások és lábjegyzetek megegyeznek a 70/156/EGK irányelv I. mellékletének számozásaival és lábjegyzeteivel. A irányelv szempontjából nem fontos pontok kimaradtak.

[3] A 70/156/EGK irányelv szerint.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0044 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0044&locale=hu

Tartalomjegyzék