Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32015L2376[1]

A Tanács (EU) 2015/2376 irányelve (2015. december 8.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2015/2376 IRÁNYELVE

(2015. december 8.)

a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 115. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (3),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A határokon átnyúló adókikerülés, az agresszív adótervezés, valamint a káros adóverseny az elmúlt években egyre súlyosabb kihívást jelent, és ezek a jelenségek az Európai Unióban, illetve világszerte előtérbe kerültek. Az adóalap-erózió jelentősen csökkenti a nemzeti adóbevételeket, ami nehezíti, hogy a tagállamok növekedésbarát adópolitikát alkalmazzanak. Az Unióban is elterjedt gyakorlat a feltételes adómegállapítás, amely elősegíti a jog következetes és átlátható alkalmazását. Az adójogi kérdések adózók számára történő tisztázása biztonságot nyújt a vállalkozásoknak, és ezzel ösztönözheti a beruházást és a jogkövetést, ezért elősegítheti azt a célkitűzést, hogy az uniós Szerződések mögött meghúzódó elveket és szabadságokat alapul véve továbbfejlesszük az Unió egységes piacát. Bizonyos adózási megfontolásokból kialakított struktúrákra vonatkozó feltételes adómegállapítások azonban egyes esetekben azt eredményezték, hogy a feltételes adómegállapítást kiadó, módosító, illetve meghosszabbító tagállamban alacsony szintű adót vetettek ki mesterségesen magas nyereségösszegekre, és ennek megfelelően mesterségesen alacsony összegű volt a fennmaradó adóköteles nyereség minden egyéb érintett országban. Sürgősen szükség van ezért az átláthatóság növelésére. Ennek érdekében meg kell erősíteni a 2011/16/EU tanácsi irányelv (4) által létrehozott eszközöket és mechanizmusokat.

(2) Az Európai Tanács 2014. december 18-i következtetéseiben hangsúlyozta, hogy sürgős előrelépésre van szükség az adókikerülés és az agresszív adótervezés elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések terén mind globális, mind uniós szinten. z Európai Tanács - kiemelve az átláthatóság fontosságát - üdvözölte a Bizottság azon szándékát, hogy javaslatot terjesszen elő a feltételes adómegállapításokra vonatkozó információk Unión belüli automatikus cseréjéről.

(3) A 2011/16/EU irányelv öt meghatározott esetben és konkrét határidőket előírva rendelkezik a tagállamok közötti kötelező spontán információcseréről. Az azon esetekre vonatkozó spontán információcsere, amikor egy tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának oka van feltételezni, hogy egy másik tagállamban adóbevétel-kiesés következhet be, már ma is alkalmazandó azokra a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra, amelyeket egy tagállam egy meghatározott adózónak kiad, módosít, illetve meghosszabbít az adózási rendelkezések jövőbeli értelmezése és alkalmazása tárgyában.

(4) A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és az előzetes ármegállapításokra vonatkozó spontán információcsere hatékonyságát azonban számos fontos gyakorlati nehézség akadályozza, melyek egyike, hogy a kibocsátó tagállam mérlegelheti, mely más tagállamokat értesítsen. Ezért az információcsere tárgyát képező információkat adott esetben az összes többi tagállam részére elérhetővé kell tenni.

(5) A meghatározott személy vagy személyek egy csoportja részére kiadott, módosított, illetve meghosszabbított, a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítások és előzetes ármegállapítások esetében - amelyekre a meghatározott személy vagy személyek csoportja jogosult hivatkozni -az automatikus információcsere körének az ilyen megállapítások minden megjelenési formájára ki kell terjednie (függetlenül azok kötelező erejétől és kiadásuk módjától).

(6) A jogbiztonság érdekében módosítani kell a 2011/16/EU irányelvet oly módon, hogy az kiegészüljön a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás és az előzetes ármegállapítás megfelelő fogalommeghatározásával. E fogalommeghatározásoknak elegendően tágnak kell lenniük, hogy a különféle helyzetek széles skálájára kiterjedjenek, ideértve különösen az alábbi típusú határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokat és előzetes ármegállapításokat:

- egyoldalú előzetes ármegállapítások és/vagy ilyen határozatok,

- kétoldalú vagy többoldalú előzetes ármegállapítások és ilyen határozatok,

- állandó telephely meglétét vagy hiányát megállapító megállapodások vagy határozatok,

- állandó telephely adóalapjára potenciálisan hatást gyakorló tények meglétét vagy hiányát megállapító megállapodások vagy határozatok,

- az egyik tagállamban lévő, másik államban adóügyi illetőségű személlyel kapcsolatban álló hibrid szervezet adójogi státusát megállapító megállapodások vagy határozatok,

- valamint az olyan megállapodások vagy határozatok, amelyek meghatározzák az egyik tagállamban egy olyan eszköz értékcsökkenési leírásának alapját, amelyet a vállalatcsoport másik állambeli tagjától szereztek be.

(7) Az adózók jogosultak hivatkozni határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra, illetve előzetes ármegállapításokra, például adózási folyamatok keretében, illetve adóellenőrzés során, azzal a feltétellel, hogy azok a közölt tények, amelyeken a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás, illetve ármegállapítás alapul, pontosan megfelelnek a valóságnak, és az adózók betartják a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításban, illetve az előzetes ármegállapításban foglalt feltételeket.

(8) A tagállamok attól függetlenül cserélnek információt, hogy az adózó betartja-e a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításban, illetve az előzetes ármegállapításban foglalt feltételeket.

(9) Az információszolgáltatás nem járhat üzleti, ipari vagy szakmai titok, kereskedelmi folyamat vagy olyan információ felfedésével, amelynek felfedése sérti a közrendet.

(10) Annak érdekében, hogy a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és az előzetes ármegállapításokra vonatkozó kötelező automatikus információcsere minél hasznosabb legyen, az információkat a megállapítások kiadását, módosítását, illetve meghosszabbítását követően haladéktalanul továbbítani kell, és ennek érdekében meg kell határozni, hogy az információközlést milyen rendszeres időközönként kell végezni. Ugyanezen okokból helyénvaló kötelező automatikus információcseréről rendelkezni azon határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és előzetes ármegállapításokra vonatkozóan, amelyeket az ezen irányelv alkalmazásának kezdő napja előtt öt évvel kezdődő időszakban adtak ki, módosítottak, illetve hosszabbítottak meg, és 2014. január 1-jén még érvényesek voltak. Mindemellett egyes olyan személyek, illetve személyek olyan csoportjai, amelyek csoportszintű éves nettó árbevétele 40 000 000 EUR-nál kevesebb, bizonyos feltételek mellett kizárhatók e kötelező automatikus információcsere köréből.

(11) Jogbiztonsági okokból helyénvaló szigorú feltételek mellett kizárni a kötelező automatikus információcsere köréből a harmadik országokkal kötött hatályos nemzetközi szerződések keretében az említett harmadik országok vonatkozásában született kétoldalú vagy többoldalú előzetes ármegállapításokat, ha e szerződések nem teszik lehetővé a szerződés keretében kapott információknak a szerződésben nem részes országgal való közlését. Ezekben az esetekben azonban az információcserének a 8a. cikk (6) bekezdésében meghatározott azon információkra kell kiterjednie, amelyekre az ilyen kétoldalú vagy többoldalú előzetes ármegállapítás kibocsátását eredményező kérelmek hivatkoznak. Ezért ilyen esetekben a közölt információnak tartalmaznia kell a jelzést arra vonatkozóan, hogy az információnyújtás ilyen kérelem alapján történik.

(12) A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és az előzetes ármegállapításokra vonatkozó kötelező automatikus információcserének minden esetben ki kell terjednie egyes alapvető információk meghatározott körére, mely minden tagállam részére elérhető lenne. A Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az információcserére szolgáló formanyomtatvány kidolgozása tekintetében a 2011/16/EU irányelvben meghatározott (az adóügyi közigazgatási együttműködéssel foglalkozó bizottság közreműködésével folyó) eljárás alapján elfogadja az információcsere standardizálása érdekében szükséges gyakorlati intézkedéseket. Ezzel az eljárással kell elfogadni az információcsere megvalósításához szükséges további gyakorlati intézkedéseket is, például azokat, amelyek meghatározzák a formanyomtatvány alkalmazásával megvalósuló információcserére alkalmazandó nyelvhasználati szabályokat.

(13) A kötelező automatikus információcserére szolgáló formanyomtatvány kidolgozása során helyénvaló figyelembe venni a káros adózási gyakorlatokkal foglalkozó OECD-fórum munkáját is, amely az adóalap-erózióra és a nyereségátcsoportosításra vonatkozó cselekvési tervvel összefüggésben jelenleg dolgoz ki egy információcserére szolgáló formanyomtatványt. Célszerű emellett koordinált módon, szorosan együttműködni az OECD-vel, és nem csupán a kötelező automatikus információcserére szolgáló formanyomtatvány kidolgozásának ügyében. A végcél a globális szinten egyenlő versenyfeltételek megvalósulása, és ennek keretében az Uniónak vezető szerepet kell játszania annak előmozdítása révén, hogy a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokról és az előzetes ármegállapításokról kicserélt információk köre meglehetősen tág legyen.

(14) A tagállamoknak meg kell osztaniuk egymás között az alapvető információkat, és ezek egy szűk körét a Bizottsággal is közölniük kell. Ennek lehetővé kell tennie, hogy a Bizottság mindenkor nyomon kövesse és értékelje a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és az előzetes ármegállapításokra vonatkozó automatikus információcsere hatékony alkalmazását. A Bizottság által kapott információk azonban más célra nem használhatóak fel. Ez a tájékoztatás emellett nem mentesítené a tagállamokat azon kötelezettségük alól, hogy az állami támogatásokat a Bizottságnak bejelentsék.

(15) Az automatikus információcsere működéséhez szükséges, hogy az információt fogadó tagállam visszajelzést adjon az információt közlő tagállamnak. Ezért helyénvaló hangsúlyozni, hogy a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak évente visszajelzést kell küldeniük az automatikus információcseréről a többi érintett tagállamnak. A kötelező visszajelzés gyakorlati kereteit a két félnek kell közös megállapodással kialakítania.

(16) Ha szükséges, az ezen irányelv szerinti kötelező automatikus információcserét követően lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok a 2011/16/EU irányelv megkeresésre történő információcserére vonatkozó 5. cikke alapján további információkat is kérhessenek a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokat, illetve előzetes ármegállapításokat kibocsátó tagállamtól, többek között azok teljes szövegét is.

(17) Helyénvaló emlékeztetni arra, hogy a 2011/16/EU irányelv 21. cikkének (4) bekezdése szabályozza az együttműködési megkeresésekre, ezen belül az értesítési megkeresésekre és az azokhoz csatolt dokumentumokra alkalmazandó nyelvhasználati és fordítási követelményeket. E szabály alkalmazandó azokban az esetekben is, amikor a tagállamok a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és az előzetes ármegállapításokra vonatkozó alapvető információk kötelező automatikus cseréjét követően további információkat kérnek.

(18) A tagállamoknak minden ésszerű szükséges intézkedést meg kell hozniuk annak érdekében, hogy felszámolják azokat az akadályokat, amelyek a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és az előzetes ármegállapításokra vonatkozó hatékony és lehető legszélesebb körű kötelező automatikus információcsere útjában állnak.

(19) Az erőforrások hatékony felhasználása és az információcsere előmozdítása céljából, továbbá annak elkerülése érdekében, hogy minden tagállam hasonló fejlesztések végrehajtására kényszerüljön az információk tárolásának érdekében, külön rendelkezni kell egy valamennyi tagállam és a Bizottság számára hozzáférhető központi adattár létrehozásáról, ahova a tagállamok feltölthetik, és ahol tárolhatják az információkat, ahelyett hogy biztonságos e-mail útján osztanák meg ezeket az információkat. Az adattár létrehozásához szükséges gyakorlati intézkedéseket a Bizottságnak a 2011/16/EU irányelv 26. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadnia.

(20) Az információk, statisztikai adatok és jelentések benyújtására a 2011/16/EU tanácsi irányelvben (5) megállapított határidőket ki kell terjeszteni, tekintettel a 2014/107/EU irányelv és a jelen irányelv által bevezetett módosítások jellegére és mértékére. E kiterjesztésnek biztosítania kell, hogy a benyújtandó információk tükrözzék a módosításokból eredő tapasztalatokat. A kiterjesztést mind a tagállamok által 2018. január 1-jéig benyújtandó statisztikai adatokra és egyéb információkra, mind a Bizottság által 2019. január 1-jéig benyújtandó jelentésre és - adott esetben - javaslatra alkalmazni kell.

(21) Módosítani kell a titoktartásra vonatkozó meglévő rendelkezéseket annak érdekében, hogy azok tükrözzék a kötelező automatikus információcsere kiterjesztését a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és az előzetes ármegállapításokra.

(22) Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket. Ezen belül mindenekelőtt teljes mértékben biztosítani kívánja a személyes adatok védelmének és a vállalkozás szabadságának tiszteletben tartását.

(23) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a tagállamok közötti, a belső piac megfelelő működésével összeegyeztethető hatékony közigazgatási együttműködést a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a szükséges egységesség és hatékonyság miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(24) A 2011/16/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2011/16/EU irányelv a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) a 9. pont helyébe a következő szöveg lép: "9. »automatikus csere«:

a) a 8. cikk (1) bekezdése és a 8a. cikk alkalmazásában előre meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli, rendszeres, előre meghatározott időközönként történő közlése egy másik tagállammal. A 8. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában rendelkezésre álló információkon az információt közlő tagállam adónyilvántartásában található, az adott tagállam információgyűjtésre és -feldolgozásra szolgáló eljárásaival összhangban visszakereshető információkat kell érteni;

b) a 8. cikk (3a) bekezdésének alkalmazásában más tagállambeli illetőségű személyekre vonatkozó, előre meghatározott információk előzetes megkeresés nélküli, szisztematikus, előre meghatározott időközönként történő közlése az adott személy illetősége szerinti tagállammal. A 8. cikk (3a) bekezdésében, a 8. cikk (7a) bekezdésében, a 21. cikk (2) bekezdésében, valamint a 25. cikk (2) és (3) bekezdésében minden, nagy kezdőbetűvel írt fogalom jelentése megegyezik az I. mellékletben foglalt megfelelő fogalommeghatározással;

c) a 8. cikk (1) és (3a) bekezdése, valamint a 8a. cikk kivételével minden, ezen irányelv egyéb rendelkezésének alkalmazásában előre meghatározott információknak az e pont a) és b) alpontja szerinti rendszeres közlése;"

b) a szöveg kiegészül az alábbi pontokkal:

"14. »határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás«: bármely, így például adóellenőrzés keretében kibocsátott, módosított vagy meghosszabbított megállapodás, közlemény vagy más, hasonló hatású eszköz vagy intézkedés, amely teljesíti az alábbi feltételeket:

a) kibocsátására, módosítására vagy meghosszabbítására valamely tagállam kormánya vagy adóhatósága, vagy valamely tagállam területi vagy közigazgatási alegységei, többek között a helyi hatóságok által vagy nevében került sor, tekintet nélkül arra, hogy a tényleges felhasználására sor kerül-e;

b) kibocsátására, módosítására vagy meghosszabbítására konkrét személynek vagy személyeknek címezve került sor, és e személy vagy személyek jogosultak ezen adómegállapításra hivatkozni;

c) tartalmát illetően az adott tagállamra vagy annak területi vagy közigazgatási alegységeire - ideértve a helyi hatóságokat is -vonatkozó nemzeti adójogszabályok igazgatásával vagy végrehajtásával kapcsolatos jogi vagy közigazgatási rendelkezés értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozik;

d) határokon átnyúló ügyletre vagy arra a kérdésre vonatkozik, hogy egy, adott személy által más államban folytatott tevékenység állandó telephely létrehozását jelenti-e; valamint

e) olyan más állambeli ügyleteket vagy tevékenységeket megelőzően keletkezett, amely ügyletek vagy tevékenységek állandó telephely létrejöttét eredményezhetik, vagy azt megelőzően, hogy az ilyen ügylet, ügyletsorozat vagy tevékenység időszakára vonatkozóan adóbevallást nyújtanának be.

A határokon átnyúló ügylet egyebek mellett vonatkozhat befektetésre, áruk, szolgáltatások vagy finanszírozás nyújtására, vagy tárgyi eszközök vagy immateriális javak használatára, és abban a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás címzettjének nem kell közvetlenül részt vennie;

(15) »előzetes ármegállapítás«: adóellenőrzés keretében kibocsátott, módosított vagy meghosszabbított megállapodás, közlemény vagy bármely más, hasonló hatású eszköz vagy intézkedés, amely teljesíti az alábbi feltételeket:

a) kibocsátására, módosítására vagy meghosszabbítására egy vagy több tagállam kormánya vagy adóhatósága, vagy területi vagy közigazgatási alegységei, többek között a helyi hatóságok által vagy nevében került sor, tekintet nélkül arra, hogy a tényleges felhasználására sor kerül-e;

b) kibocsátására, módosítására vagy meghosszabbítására konkrét személynek vagy személyeknek címezve került sor, és e személy vagy személyek jogosultak ezen ármegállapításra hivatkozni; és

c) kapcsolt vállalkozások közötti határokon átnyúló ügyletek megvalósulását megelőzően meghatározza a megfelelő kritériumokat ezen ügyletek transzferárképzésére vonatkozóan, vagy a nyereség egy állandó telephelyhez való hozzárendeléséről rendelkezik.

Vállalkozások akkor minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, ha egy vállalkozás egy másik irányításában, ellenőrzésében vagy tőkéjében közvetve vagy közvetlenül részt vesz, vagy ha a vállalkozások irányításában, ellenőrzésében vagy tőkéjében közvetve vagy közvetlenül azonos személyek vesznek részt.

A transzferárak azok az árak, amelyeken valamely vállalkozás fizikai termékeket, immateriális javakat vagy szolgáltatásokat ad át vagy nyújt kapcsolt vállalkozásai számára; a »transzferárazás« ennek megfelelően értendő;

(16) A 14. pont alkalmazásában a »határokon átnyúló ügylet« olyan ügylet vagy ügyletsorozat, amelynek esetében: A 15. pont alkalmazásában a »határokon átnyúló ügylet« olyan ügylet vagy ügyletsorozat, amelyben a részt vevő kapcsolt vállalkozások nem mindegyike rendelkezik adózási szempontból ugyanazon állam területén illetőséggel, vagy olyan ügylet vagy ügyletsorozat, amely határokon átnyúló hatást fejt ki.

a) az ügyletben vagy ügyletsorozatban részes felek nem mindannyian rendelkeznek adózási szempontból illetőséggel abban a tagállamban, amelyik a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítást kiadta, módosította vagy meghosszabbította;

b) az ügyletben vagy ügyletsorozatban részes felek valamelyike adózási szempontból egyidejűleg egynél több államban rendelkezik illetőséggel;

c) az ügyletben vagy ügyletsorozatban részes felek egyike állandó telephelyen keresztül más államban folytat tevékenységet, és az ügylet vagy ügyletsorozat az állandó telephely tevékenységének egészét vagy részét képezi. A határokon átnyúló ügylet vagy ügyletsorozat fogalmába beleértendők egy adott személy azon intézkedései is, amelyeket más államban, állandó telephelyen keresztül folytatott üzleti tevékenységéhez kapcsolódóan tesz; vagy

d) az ilyen ügyletek vagy ügyletsorozatok határokon átnyúló hatást fejtenek ki.

(17) A 15. és a 16. pont alkalmazásában a »vállalkozás« fogalma bármely formában végzett gazdasági tevékenységet magában foglal."

2. A 8. cikk (4) és (5) bekezdését el kell hagyni.

3. A szöveg kiegészül az alábbi cikkekkel: "8a. cikk A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és az előzetes ármegállapításokra vonatkozó kötelező automatikus információcsere alkalmazási köre és feltételei (1) Az a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság, amely 2016. december 31. után határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítást vagy előzetes ármegállapítást ad ki, módosít vagy hosszabbít meg, köteles automatikus információcsere keretében tájékoztatni erről a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait és az Európai Bizottságot - az e cikk (8) bekezdésében foglalt korlátozásoktól eltekintve - a 21. cikkel összhangban elfogadott, vonatkozó gyakorlati intézkedések betartásával. (2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai továbbá - a 21. cikkel összhangban elfogadott, vonatkozó gyakorlati intézkedések betartásával - tájékoztatják az összes többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát, valamint az Európai Bizottságot azokról a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokról és előzetes ármegállapításokról - az e cikk (8) bekezdésében foglalt korlátozásoktól eltekintve -, amelyek kiadására, módosítására vagy meghosszabbítására a 2017. január 1. előtti ötéves időszakban került sor. Ha a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatok vagy előzetes ármegállapodások kiadására, módosítására vagy meghosszabbítására 2012. január 1. és 2013. december 31. között került sor, azokról akkor kell tájékoztatást adni, ha 2014. január 1-jén még mindig érvényben voltak. Ha a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítási határozatok vagy előzetes ármegállapodások kiadására, módosítására vagy meghosszabbítására 2014. január 1. és 2016. december 31. között került sor, akkor azokról tájékoztatást kell adni, függetlenül attól, hogy még mindig érvényben vannak-e. A tagállamok az e bekezdésben előírt tájékoztatás keretében nem kötelesek közölni a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításokra és előzetes ármegállapításokra vonatkozó információkat, amennyiben azokat - a főként pénzügyi vagy befektetési tevékenységeket folytató személyek vagy személyek csoportja kivételével - 2016. április 1. előtt adták ki, módosították vagy hosszabbították meg olyan konkrét személynek vagy személyek olyan konkrét csoportjának címezve, aki(k)nek vagy amely(ek)nek a szóban forgó határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy előzetes ármegállapítás kiadásának, módosításának vagy meghosszabbításának időpontját megelőző pénzügyi évben a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) 2. cikkének 5. pontjában szereplő fogalommeghatározás szerint csoportszintű nettó árbevétele 40 000 000 EUR-nál (vagy ennek megfelelő, más pénznemben kifejezett összegnél) kevesebb. (3) Az e cikk szerinti automatikus információcsere nem terjed ki azokra a harmadik országokkal kialakított kétoldalú vagy többoldalú előzetes ármegállapításokra, amelyeket olyan nemzetközi adómegállapodás keretében tárgyaltak meg, amely tiltja az előzetes ármegállapítás harmadik felekkel való közlését. Az ilyen kétoldalú vagy többoldalú előzetes ármegállapításokról a 9. cikkel összhangban kell tájékoztatást nyújtani, feltéve, hogy az a nemzetközi adómegállapodás, amelynek keretében az előzetes ármegállapítást megtárgyalták, megengedi azok közlését, és a harmadik ország hatáskörrel rendelkező hatósága is engedélyezi az információ közzétételét. Amennyiben azonban a kétoldalú vagy többoldalú előzetes ármegállapítás e bekezdés első albekezdésének első mondata alapján nem tartozna az automatikus információcsere körébe, helyette az e cikk (6) bekezdésében meghatározott, a kétoldalú vagy többoldalú előzetes ármegállapítás iránti kérelemben szereplő információkat kell közölni az e cikk (1) és (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően. (4) Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás kizárólag egy vagy több természetes személy adózásával kapcsolatos. (5) Az információk közlésére az alábbiak szerint kerül sor: (6) A tagállamok által e cikk (1) és (2) bekezdése alapján nyújtandó tájékoztatásnak az alábbi információkat kell tartalmaznia: (7) Az e cikk (6) bekezdésében említett információcsere elősegítése érdekében a Bizottság meghozza az e cikk végrehajtásához szükséges gyakorlati intézkedéseket - ideértve az e cikk (6) bekezdésében említett információk közlésének standardizálására irányuló rendelkezéseket is a 20. cikk (5) bekezdése szerinti formanyomtatvány létrehozását célzó eljárás részeként. (8) Az e cikk (6) bekezdésének a), b), h) és k) pontjában meghatározott információkat az Európai Bizottsággal nem kell közölni. (9) A (6) bekezdés j) pontja alapján megnevezett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatósága késedelem nélkül, de legkésőbb hét munkanapon belül - lehetőség szerint elektronikus úton - visszaigazolja az információkat közlő hatóságnak az információk kézhezvételét. Ez az intézkedés a 21. cikk (5) bekezdésében említett adattár működésének megkezdéséig alkalmazandó. (10) A tagállamok az 5. cikkel összhangban, a 21. cikk (4) bekezdését figyelembe véve további információkat is kikérhetnek, így többek között a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítások, illetve az előzetes ármegállapítások teljes szövegét is. 8b. cikk Az automatikus cserére vonatkozó statisztika (1) A tagállamok 2018. január 1. előtt évente statisztikai adatokat küldenek a Bizottságnak a 8. és a 8a. cikk alapján végrehajtott automatikus információcsere volumenéről, valamint - a lehetőségekhez mérten - tájékoztatják a Bizottságot a végrehajtott információcserékhez kapcsolódó adminisztratív és egyéb releváns költségekről és előnyökről, továbbá az esetleges változásokról, az adóhatóságok és a harmadik felek tekintetében egyaránt. (2) A Bizottság 2019. január 1. előtt jelentést nyújt be, amelyben áttekinti és értékeli az e cikk (1) bekezdése alapján kapott statisztikai adatokat és információkat, így például az automatikus információcsere adminisztratív és egyéb kapcsolódó költségeit és előnyeit, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati kérdéseket. A Bizottság adott esetben javaslatot nyújt be a Tanácsnak: vagy a 8. cikk (1) bekezdésében megállapított kategóriákkal és feltételekkel kapcsolatban - ideértve azt a feltételt is, hogy a más tagállambeli illetőségű személyekkel kapcsolatos információknak rendelkezésre kell állniuk - vagy a 8. cikk (3a) bekezdésben említett elemekkel kapcsolatban, vagy mindkettő vonatkozásában. A Bizottság által benyújtott javaslat megvizsgálása során a Tanács felméri, hogy helyénvaló lenne-e az automatikus információcsere hatékonyságának és működésének további megerősítése, illetve színvonalának emelése, azzal a céllal hogy: (6) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).""

a) az (1) bekezdés alapján továbbított információk esetében: azon naptári félév végét követő három hónapon belül, amelyikben a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítást vagy az előzetes ármegállapítást kibocsátották, módosították vagy meghosszabbították;

b) a (2) bekezdés alapján továbbított információk esetében: 2018. január 1. előtt.

a) a személy megnevezése (a természetes személyek kivételével), és adott esetben azon csoport megnevezése, amelyhez az adott személy tartozik;

b) a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy előzetes ármegállapítás összefoglalása, melynek keretében leírást kell adni a szóban forgó gazdasági tevékenységekről, illetve ügyletekről vagy ügyletsorozatokról, de csupán általános fogalmak használatával, anélkül, hogy a leírás kereskedelmi, gazdasági vagy szakmai titok, kereskedelmi eljárás, vagy olyan információ felfedésével járna, amelynek közlése sérti a közrendet;

c) a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy az előzetes ármegállapítás kiadásának, módosításának vagy meghosszabbításának időpontja;

d) a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy az előzetes ármegállapítás érvényességi idejének első napja, ha meghatározták;

e) a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy az előzetes ármegállapítás érvényességi idejének utolsó napja, ha meghatározták;

f) a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy az előzetes ármegállapítás típusa;

g) a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy az előzetes ármegállapítás tárgyát képező ügylet vagy ügyletsorozat összege, ha azt az összeget a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy előzetes ármegállapítás tartalmazza;

h) előzetes ármegállapítás esetében a transzferárképzésre vagy magára a transzferárra vonatkozóan alkalmazott kritériumok ismertetése;

i) előzetes ármegállapítás esetében a transzferárképzésnek vagy magának a transzferárnak a meghatározására alkalmazott módszer ismertetése;

j) azon tagállamok megnevezése - ha van ilyen -, amelyeket a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy előzetes ármegállapítás valószínűleg érint;

k) a természetes személyek kivételével azon más tagállambeli személyek megnevezése - ha vannak ilyenek -, amelyeket a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapítás vagy előzetes ármegállapítás valószínűleg érint (azoknak a tagállamoknak a megjelölésével, amelyekhez az érintett személyek kapcsolódnak); és

l) annak megjelölése, hogy a nyújtott tájékoztatás magán a határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításon vagy előzetes ármegállapításon, vagy pedig az e cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett kérelmen alapul-e.

a) az automatikus csere révén minden tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága közölje bármely más tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával a 2019. január 1. utáni adómegállapítási időszakokra vonatkozó, a másik tagállambeli illetőségű adóalanyokkal kapcsolatos információkat a 8. cikk (1) bekezdésében felsorolt - az információt közlő tagállam nemzeti jogszabályai szerinti értelmezésben vett - összes jövedelem- és tőkekategória tekintetében; és

b) a 8. cikk (1) és a (3a) bekezdésében meghatározott kategóriák és elemek listái további kategóriákkal és elemekkel bővüljenek, így többek között kiegészüljenek a jogdíjakkal.

4. A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Bizottság 2017. január 1. előtt a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogad egy formanyomtatványt a nyelvhasználati szabályokkal együtt. A határokon átnyúló vonatkozású feltételes adómegállapításról és az előzetes ármegállapításról való, 8a. cikk szerinti automatikus információcserét e formanyomtatvány igénybevételével kell végrehajtani. A formanyomtatványon közlendő adatok köre nem terjedhet túl az információcsere keretében közlendő, a 8a. cikk (6) bekezdésében felsorolt elemeken, valamint azon egyéb, ezen elemekhez kapcsolódó adatmezőkön, amelyek kitöltése a 8a. cikkben foglalt célok eléréséhez szükséges.

Az első albekezdésben említett nyelvhasználati szabályok nem akadályozhatják meg azt, hogy a tagállamok az Unió bármely hivatalos vagy munkanyelvén közöljék a 8a. cikkben említett információkat. A nyelvhasználati szabályok azonban előírhatják azt, hogy az információ legfontosabb elemeit az Unió egy másik hivatalos vagy munkanyelvén is megküldjék."

5. A 21. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A Bizottság biztonsági akkreditációs hatósága által megfelelően akkreditált személyek ezen információkhoz csak az (5) bekezdésben említett adattár és a CCN-hálózat gondozásához, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges mértékű hozzáféréssel rendelkezhetnek.";

b) a szöveg az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az ezen irányelv 8a. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt automatikus információcsere céljából a Bizottság 2017. december 31-ig kidolgoz egy biztonságos tagállami szintű központi adóügyi közigazgatási együttműködési adattárat az említett bekezdések keretében közlendő információk rögzítése céljára, és ahhoz műszaki és logisztikai támogatást is biztosít. Valamennyi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának hozzáféréssel kell rendelkeznie az adattárban rögzített információkhoz. Az adattárban rögzített információkhoz továbbá - a 8a. cikk (8) bekezdése szerinti korlátok között - a Bizottságnak is hozzáféréssel kell rendelkeznie. A Bizottság a szükséges gyakorlati intézkedéseket a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadja el.

Az említett biztonságos központi adattár üzembe helyezéséig a 8a. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt automatikus információcserét az e cikk (1) bekezdésével és a vonatkozó gyakorlati intézkedésekkel összhangban kell végrehajtani."

6. A 23. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A tagállamok éves értékelést nyújtanak be a Bizottságnak a 8. és a 8a. cikkben említett automatikus információcsere hatékonyságáról, valamint a gyakorlatban elért eredményekről. A Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban megállapítja az éves jelentés formáját, illetve a benyújtására vonatkozó feltételeket.";

b) az (5) és a (6) bekezdést el kell hagyni.

7. A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:

"23a. cikk

Bizalmas adatkezelés

(1) A Bizottság biztosítja az ezen irányelv értelmében számára továbbított információknak az uniós hatóságokra irányadó rendelkezések szerinti bizalmas kezelését; az említett információk semmilyen célra nem használhatók fel annak megállapításán túl, hogy a tagállamok megfelelnek-e, illetve milyen mértékben felelnek meg ennek az irányelvnek.

(2) A tagállamok által a 23. cikk értelmében a Bizottsággal közölt információk, valamint a Bizottság által ezen információk felhasználásával készített bármely jelentés vagy dokumentum továbbítható a többi tagállamnak. Az ilyen módon továbbított információkra hivatalos titoktartási kötelezettség vonatkozik, és azok ugyanolyan védelmet élveznek, mint amilyet az információt fogadó tagállam nemzeti joga más ilyen jellegű információknak is biztosít.

Az első albekezdésben említett, a Bizottság által készített jelentéseket és dokumentumokat a tagállamok kizárólag elemzési célokra használhatják fel, és a Bizottság kifejezett hozzájárulása nélkül nem tehetik közzé és nem bocsáthatják más személy vagy szervezet rendelkezésére."

8. A 25. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A személyes adatok ezen irányelv alapján való, uniós intézmények vagy szervek általi feldolgozására a 45/2001/EK rendelet alkalmazandó. Ezen irányelv helyes alkalmazása érdekében azonban a 45/2001/EK rendelet 11. cikkében, 12. cikkének (1) bekezdésében, valamint 13-17. cikkében meghatározott kötelezettségek és jogok alkalmazási körét az említett rendelet 20. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett érdekek védelme céljából szükséges mértékben korlátozni kell."

2. cikk

(1) A tagállamok 2016. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Ezen intézkedések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Az említett rendelkezéseket 2017. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. GRAMEGNA

(1) 2015. október 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)

(2) HL C 332., 2015.10.8., 64. o.

(3) 2015. október 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)

(4) A Tanács 2011. február 15-i 2011/16/EU irányelve az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 64., 2011.3.11., 1. o.).

(5) A Tanács 2014/107/EU irányelve (2014. december 9.) a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról (HL L 359., 2014.12.16., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015L2376 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015L2376&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.