32009R1283[1]

A Tanács 1283/2009/EU rendelete ( 2009. december 22. ) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1283/2009/EU RENDELETE

(2009. december 22.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 215. cikke (1) és (2) bekezdésére,

tekintettel a 2009. július 27-i 2009/573/KKBP közös álláspontra (1) és a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006/795/KKBP közös álláspont módosításáról szóló, 2009. december 22-i 2009/1002/KKBP tanácsi határozatra (2),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2006. november 20-án elfogadta a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal (a továbbiakban: Észak-Korea) szembeni korlátozó intézkedésekről és az ENSZ BT 1718 (2006) sz. határozatának végrehajtásáról szóló 2006/795/KKBP közös álláspontot (3).

(2) Az ENSZ BT 1874 (2009) sz. határozatának megfelelően a 2009/573/KKBP közös álláspont további korlátozó intézkedéseket vezet be Észak-Koreával szemben, tartalmazza mindenekelőtt bizonyos olyan cikkek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák szállításának, értékesítésének és átadásának tilalmát, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaihoz. 2009/1002/KKBP határozat pontosítja, hogy ez a tilalom kiterjed a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet (4) I. mellékletében szereplő minden kettős felhasználású árura és technológiára.

(3) A 2009/573/KKBP közös álláspont bevezeti továbbá az Észak-Koreába tartó és az onnan induló bizonyos rakományok ellenőrzését, valamint a repülőgépek és a hajók esetében kötelezően elrendeli a kiegészítő információszolgáltatást az Unió területére érkező vagy az azt elhagyó áruk érkezését vagy indulását megelőzően. Ezt az információt a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (5) és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (6) belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokra vonatkozó rendelkezései alapján kell szolgáltatni.

(4) A 2009/573/KKBP közös álláspont bevezeti továbbá az észak-koreai hajók üzemanyaggal való ellátásának vagy bármilyen más kiszolgálásának a tilalmát azon cikkek szállításának megakadályozása érdekében, amelyek exportját a 329/2007/EK rendelet (7) tiltja.

(5) A 2009/573/KKBP közös álláspont a személyek új kategóriájára terjeszti ki a pénzeszközök befagyasztásának a hatályát, valamint pénzügyi éberségi intézkedéseket vezet be a pénzügyi intézmények azon tevékenységei tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaihoz.

(6) Ezen intézkedések a szerződés hatálya alá tartoznak, és ezért - különösen a célból, hogy a gazdasági szereplők a tagállamok mindegyikében egységesen alkalmazzák őket - az Unió tekintetében történő végrehajtásukhoz uniós jogszabályokra van szükség.

(7) Ezért a 329/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(8) A természetes személyek személyes adatainak e rendelet szerint történő feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) rendelkezéseit.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 329/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk 8. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"8. a «Közösség területe»: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.";

2. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép: "2. cikk (1) Tilos: (2) Az I. melléklet tartalmaz minden olyan cikket, anyagot, felszerelést, árut vagy technológiát - a szoftvereket is beleértve - amely a 428/2009/EK rendelet (10) meghatározása szerint kettős felhasználású termék vagy technológia. Az Ia. melléklet tartalmaz bizonyos egyéb cikkeket, anyagokat, felszereléseket, árukat és technológiákat, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaihoz. (3) Tilos az I. és az Ia. mellékletben felsorolt áruk vagy technológia Észak-Koreából történő beszerzése, behozatala vagy szállítása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Észak-Koreából származik-e vagy sem.

a) az I. és az Ia. mellékletben felsorolt áruk és technológia - beleértve a szoftverek - közvetlenül vagy közvetve történő értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele bármilyen észak-koreai természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy az országban történő felhasználásra, függetlenül az említett áruk és technológia uniós vagy Unión kívüli eredetétől;

b) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) pontban említett tilalmak megkerülése.

3. A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(1) Tilos:

a) az EU közös katonai listáján vagy az I. és az Ia. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás, valamint az EU közös katonai listáján vagy az I. és az Ia. mellékletben felsorolt áruk beszerzésével, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtás bármilyen észak-koreai természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy az országban történő felhasználásra;

b) az EU közös katonai listáján vagy az I. és az Ia. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása - beleértve különösen az említett cikkek értékesítésével, beszerzésével, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást - bármely észak-koreai természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy az országban történő felhasználásra;

c) az EU közös katonai listáján vagy az I. és az Ia. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítség beszerzése, valamint az EU közös katonai listáján vagy az I. és az Ia. mellékletben felsorolt áruk beszerzésével, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos technikai segítség beszerzése bármilyen észak-koreai természetes vagy jogi személytől, jogalanytól vagy szervtől, vagy az országban történő felhasználásra;

d) az EU közös katonai listáján vagy az I. és az Ia. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás beszerzése - beleértve különösen az említett cikkek értékesítésével, beszerzésével, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást - bármely észak-koreai természetes vagy jogi személytől, jogalanytól vagy szervtől, vagy az országban történő felhasználásra;

e) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az a), b), c) vagy a d) pontban említett tilalmak megkerülése.";

4. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

"3a. cikk

(1) Az I. és az Ia. mellékletben felsorolt áruk és technológiák, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaihoz, valamint a III. mellékletben felsorolt luxuscikkek átadásának megakadályozása érdekében, az Észak-Koreába tartó és az onnan induló teherszállító repülőgépek és kereskedelmi hajók és az észak-koreai hajók kötelesek az indulást vagy az érkezést megelőzően az érintett tagállam illetékes vámhatóságainak információval szolgálni az Unióba érkező vagy azt elhagyó áruk összességére vonatkozóan.

Az érkezést vagy az indulást megelőző információszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokra - különösen a betartandó határidőket és a bekérendő adatokat illetően - a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (11), valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló 1875/2006/EK bizottsági rendeletnek (12) a belépési és a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, valamint a vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezéseiben megállapított szabályai érvényesek.

Emellett az Észak-Koreába tartó és az onnan induló teherszállító repülőgépek és kereskedelmi hajók vagy képviselőik kötelesek nyilatkozni arról, hogy ezen árukra alkalmazandó-e e rendelet, és amennyiben exportengedély szükséges hozzájuk, meg kell adniuk az árukra vonatkozóan kiállított exportengedély adatait.

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat és az e cikkben említett további kötelező információkat 2010. december 31-ig írásban, kereskedelmi, kikötői vagy szállítási adatok felhasználásával lehet benyújtani, amennyiben ezen adatok tartalmazzák a szükséges részleteket.

2011. január 1-jétől az e cikkben említett további kötelező információkat vagy írásban, vagy az adott esetnek megfelelően a belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok révén kell benyújtani.

(2) Tilos a tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről az észak-koreai hajók üzemanyaggal való ellátása, ellátmányozása vagy bármely más módon történő kiszolgálása, amennyiben a szolgáltatók - többek között az illetékes vámhatóságoktól kapott, a hatóságokhoz a hajók indulását vagy érkezését megelőzően érkező, az (1) bekezdésben említett információk alapján - olyan információk birtokában vannak, amelyek alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a hajók olyan cikkeket szállítanak, amelyek szállítása, értékesítése, átadása vagy exportja e rendelet értelmében tilos, kivéve, ha a szolgáltatásnyújtás humanitárius okokból szükséges.

5. A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép: "6. cikk (1) A IV. mellékletben felsorolt személyekhez, jogalanyokhoz vagy szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, vagy ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. A IV. melléklet azon személyeket, jogalanyokat és szerveket tartalmazza, amelyeket a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa az 1718 (2006) sz. határozat 8. bekezdésének d) albekezdésével összhangban kijelölt. (2) Az V. mellékletben felsorolt személyekhez, jogalanyokhoz vagy szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, vagy ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. Az V. melléklet azon természetes és jogi személyeket, jogalanyokat és szerveket tartalmazza, amelyekre a IV. melléklet nem vonatkozik, és amelyeket a 2006/795/KKBP közös álláspont 4. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megfelelően úgy minősített a Tanács, mint amelyek: Az V. mellékletet rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni. (3) A IV. és az V. mellékletnek az érintett személyek megfelelő azonosítása céljából tartalmaznia kell a jegyzékbe vett természetes személyekre vonatkozó információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az információk az alábbiakra terjedhetnek ki: A IV. és az V. mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékbe vétel indokait is, úgymint a munkakört. A IV. és az V. melléklet ezenfelül az e bekezdésben említett személyazonosítást szolgáló adatokat a jegyzékbe vett személyek családtagjaira vonatkozóan is tartalmazhatja, feltéve, hogy azokra valamely egyedi esetben kizárólag a jegyzékben szereplő érintett természetes személy személyazonosságának megállapításához van szükség. (4) A IV. vagy az V. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, jogalanyok vagy szervek számára vagy javára semmilyen pénzeszközt vagy gazdasági forrást sem közvetve, sem közvetlenül nem lehet rendelkezésre bocsátani. (5) Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések közvetlen vagy közvetett kijátszása.";

a) felelősek Észak-Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaiért, illetve a nevükben vagy utasításuk szerint eljáró személyek vagy jogalanyok, illetve a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött jogalanyok; vagy

b) Észak-Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaihoz esetlegesen hozzájáruló pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak, vagy ilyen célú pénzügyi vagy más eszközöket vagy forrásokat utalnak át az Unió területére, azon keresztül vagy onnan kiindulva, vagy a tagállamok állampolgárai vagy a joghatóságuk alá tartozó jogalanyok, vagy az Unió területén található személyek vagy pénzügyi intézmények bevonásával, illetve a nevükben vagy utasításuk szerint eljáró személyek vagy jogalanyok, vagy a tulajdonukban lévő vagy általuk ellenőrzött jogalanyok.

a) családi és utónév, ideértve adott esetben a felvett neveket és címeket;

b) születési idő és hely;

c) állampolgárság;

d) útlevél és személyi igazolvány száma;

e) adó- és társadalombiztosítási szám;

f) nem;

g) cím vagy a tartózkodási helyre vonatkozó egyéb információ;

h) beosztás vagy foglalkozás;

i) a megjelölés időpontja.

6. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép: "7. cikk (1) A 6. cikktől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását a következő feltételek teljesülése esetén: (2) A 6. cikktől eltérve a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, miután megállapították, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások miatt szükségesek, feltéve hogy: (3) Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.";

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

i. a IV. vagy V. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek - beleértve az élelmiszereket, lakásbérleti díjakat vagy jelzálogkölcsön-részleteket, gyógyszereket és orvosi ellátást, adókat, biztosítási díjakat és közüzemi díjakat - kifizetéséhez szükségesek;

ii. kizárólag ésszerű szakértői díjak, valamint jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült költségek kifizetésére szolgálnak; vagy

iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási vagy megtartási díjainak, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; valamint

b) amennyiben az engedély a IV. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra és szervre vonatkozik, a fentiek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

a) amennyiben az engedély a IV. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra vagy szervre vonatkozik, a fentiek megállapítását a tagállam bejelentette a szankcióbizottságnak és azt a bizottság jóváhagyta, valamint

b) amennyiben az engedély az V. mellékletben felsorolt valamely személyre, jogalanyra vagy szervre vonatkozik, az érintett tagállam az engedély kiadása előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy egyedi engedélyt kell adni.

7. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép: "8. cikk A 6. cikktől eltérve a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságai az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági források a 6. cikkben említett személy, jogalany vagy szerv megjelölésének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják fordítani, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy a határozat kedvezményezettje nem a IV. vagy az V. mellékletben felsorolt valamely személy, jogalany vagy szerv;

d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) a IV. mellékletben felsorolt személyek, jogalanyok és szervek vonatkozásában fennálló zálogjogról vagy határozatról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot.";

8. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép: "9. cikk (1) A 6. cikk (4) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit vagy hitelintézeteit abban, hogy harmadik felek által átutalt pénzösszegeket írjanak jóvá a felsorolt természetes vagy jogi személyek, jogalanyok vagy szervek befagyasztott számláira, amennyiben az ilyen jóváírások szintén be lesznek fagyasztva. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről. (2) A 6. cikk (4) bekezdését nem kell alkalmazni a befagyasztott számlákon történő következő jóváírásokra: feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések a 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően befagyasztásra kerülnek.";

a) az említett számlákon lévő kamat, vagy egyéb hozamok; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket a 6. cikkben említett személy, jogalany vagy szerv megjelölésének időpontját megelőzően kötöttek meg,

9. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"11. cikk

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása - amennyiben e döntést jóhiszeműen, abban a meggyőződésben hozták meg, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll - nem alapozza meg az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv, vagy ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2) A 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 6. cikk (4) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alapozzák meg az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek felelősségét, amennyiben nem volt tudomásuk arról, és nem volt alapos okuk azt feltételezni, hogy eljárásuk megsérti ezeket a tilalmakat.";

10. A szöveg a következő cikkel egészül ki: "11a. cikk (1) A 16. cikk hatálya alá tartozó pénzügyi és hitelintézetek a (2) bekezdésben említett pénzügyi és hitelintézetekkel folytatott tevékenységük során, valamint annak elkerülése érdekében, hogy e tevékenységük hozzájáruljon Észak-Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaihoz: (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések a pénzügyi és hitelintézmények azon tevékenységeire vonatkoznak, amelyeket az alábbiakkal kapcsolatosan folytatnak:

a) folyamatosan felügyelik a számviteli tevékenységeket többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos kötelezettségeik keretében;

b) előírják a fizetési megbízások valamennyi olyan adatmezőjének kitöltését, amely az adott tranzakció megbízójával és kedvezményezettjével kapcsolatos, és ha nem állnak rendelkezésre ezek az adatok, elutasítják a tranzakció végrehajtását;

c) öt éven át megőrzik a tranzakciók nyilvántartásait, és kérelemre ezeket a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátják; valamint

d) ha feltételezik, illetve alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a pénzeszközök a tömegpusztító fegyverek terjedésének finanszírozásához kapcsolódnak, azonnal jelentést kell tenniük e gyanúról a pénzügyi hírszerző egységnek, vagy bármely egyéb, az érintett tagállam által külön erre a célra kijelölt hatóságnak - a II. mellékletben felsorolt weboldalakon jelzett módon, a 3. cikk (1) bekezdése, illetve a 6. cikk sérelme nélkül. A pénzügyi hírszerző egység vagy a kijelölt illetékes hatóság olyan nemzeti központként működik, amely fogadja és elemzi a tömegpusztító fegyverek terjedésének finanszírozására vonatkozó gyanút megalapozó ügyletekkel kapcsolatos jelentéseket. A pénzügyi hírszerző egységnek vagy a kijelölt illetékes hatóságnak szükség esetén, közvetlenül vagy közvetve hozzáféréssel kell rendelkeznie azokhoz a pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz, amelyekre feladatainak megfelelő ellátásához szüksége van, beleértve a gyanús ügyletekkel kapcsolatos jelentések elemzését is.

a) az Észak-Koreában székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézetek;

b) az Észak-Koreában székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézetek VI. mellékletben felsorolt, az e rendelet 16. cikkének hatálya alá tartozó fióktelepei és leányvállalatai;

c) az Észak-Koreában székhellyel rendelkező VI. mellékletben felsorolt, az e rendelet 16. cikkének hatálya alá nem tartozó fióktelepei és leányvállalatai; valamint

d) a VI. mellékletben felsorolt azon pénzügyi és hitelintézetek, amelyek sem székhellyel nem rendelkeznek Észak-Koreában, sem a 16. cikk hatálya alá nem tartoznak, de az őket irányító természetes vagy jogi személyek észak-koreai illetőségűek.";

11. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép: "13. cikk (1) A Bizottság felhatalmazást kap az alábbiakra: (2) A Bizottság e rendelet szerinti feladatainak végrehajtása céljából személyes adatokat dolgoz fel; e feladatát a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) rendelkezéseivel összhangban végzi.

a) az Ia. melléklet módosítása a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által megállapítottak alapján, valamint - adott esetben - e melléklet kiegészítése a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában foglalt hivatkozási számokkal;

b) a II. melléklet módosítása a tagállamok által biztosított információk alapján;

c) a III. melléklet módosítása az abban foglalt áruk jegyzékének pontosítása vagy kiigazítása céljából, a szankcióbizottság által esetleg kiadott bármely meghatározással vagy útmutatással összhangban, vagy - amennyiben szükséges vagy helyénvaló - e melléklet kiegészítése a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrában foglalt hivatkozási számokkal;

d) a IV. melléklet módosítása a szankcióbizottság vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által tett megállapítások alapján; valamint

e) az V. és a VI. melléklet módosítása a 2006/795/KKBP közös álláspont II., III., IV. és V. mellékletére vonatkozóan hozott határozatok alapján.

12. A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép: "16. cikk E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén;

b) egy adott tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi jármű vagy bármely hajó fedélzetén;

c) az Unió területén belül vagy azon kívül tartózkodó minden olyan személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, jogalanyra vagy szervre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e) a részben vagy teljes egészében az Unión belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató minden jogi személyre, jogalanyra vagy szervre.";

13. Az I. melléklet helyébe az e rendelet I. mellékletében szereplő szöveg lép;

14. A IV. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép;

15. A rendelet V. mellékletként e rendelet III. mellékletével egészül ki;

16. A rendelet VI. mellékletként e rendelet IV. mellékletével egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN

(1) HL L 197., 2009.7.29., 111. o.

(2) HL L 344., 2009.12.23., 47. o.

(3) HL L 322., 2006.11.22., 32. o.

(4) HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

(5) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(6) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(7) HL L 88., 2007.3.29., 1. o.

(8) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(9) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(10) HL L 134., 2009.5.29., 1. o.";

(11) HL L 117., 2005.5.4., 13. o.

(12) HL L 360., 2006.12.19., 64. o."

(13) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.";

MELLÉKLET I

I. MELLÉKLET

A 2. ÉS 3. CIKKBEN EMLÍTETT ÁRUK ÉS TECHNOLÓGIÁK

A 428/2009/EK rendelet I. mellékletében foglalt valamennyi áru és technológia.

Ia. MELLÉKLET

A 2. ÉS 3. CIKKBEN EMLÍTETT ÁRUK ÉS TECHNOLÓGIÁK

Egyéb cikkek, anyagok, felszerelések, áruk és technológiák, amelyek hozzájárulhatnak Észak-Korea nukleáris fegyverekhez, egyéb tömegpusztító fegyverekhez vagy ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó programjaihoz.

1. Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában az alábbi »Leírás« oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket a 428/2009/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2. Az alábbi »Kapcsolódó termék az 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből« oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a »Leírás« oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék paraméterein.

3. Az »egyszeres idézőjelbe« tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4. Az idézőjelben (»«) szereplő fogalmak meghatározását lásd a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

1. Az e mellékletben szereplő tilalmak célja nem kerülhető meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (például termelőüzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk alapvető elemei és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megjegyzés: Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru alapvető elemévé teszik.

2. Az e mellékletben megnevezett áruk lehetnek újak és használtak is.

ÁLTALÁNOS TECHNOLÓGIAI MEGJEGYZÉS (ÁTM)

(A C. résszel együtt értelmezendő.)

1. Az alábbi A. rész (Áruk) tilalom alá tartozó termékeinek »fejlesztéséhez«, »előállításához« és »felhasználásához« szükséges »technológia« értékesítése, beszerzése, átadása vagy kivitele a B. rész rendelkezéseinek megfelelően tiltott.

2. A tilalom alá eső termékek »fejlesztéséhez«, »előállításához« és »felhasználásához«»szükséges«»technológia« akkor is tilalom alatt marad, ha az a tilalom alá nem tartozó termékekhez is alkalmazható.

3. A tilalom nem terjed ki a nem tiltott termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (teszteléséhez) és javításához minimálisan szükséges »technológiára«.

4. A »technológiaátadás« tilalma nem vonatkozik a »nyilvánosan hozzáférhető információkra«, valamint a »tudományos alapkutatásra«, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

A. ÁRUK

NUKLEÁRIS ANYAGOK, LÉTESÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK

I.A0. Áruk

SZÖVEG HIÁNYZIK

KÜLÖNLEGES ANYAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉSEK

I.A1. Áruk

SZÖVEG HIÁNYZIK

ANYAGFELDOLGOZÁS

I.A2. Áruk

SZÖVEG HIÁNYZIK

ELEKTRONIKA

I.A3. Áruk

SZÖVEG HIÁNYZIK

SZENZOROK ÉS LÉZEREK

I.A6. Áruk

SZÖVEG HIÁNYZIK

NAVIGÁCIÓ ÉS REPÜLÉSI ELEKTRONIKA

I.A7. Áruk

SZÖVEG HIÁNYZIK

LÉGTÉR ÉS HAJTÓRENDSZEREK

I.A9. Áruk

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.A9.001Robbanócsavarok

B. SZOFTVER

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.B.001Az A. részben (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges szoftverek.

C. TECHNOLOGY

SzámLeírásKapcsolódó termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletéből
I.C.001Az A. részben (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges technológia.

(1) A pozícionálási pontosságot ISO 230/2 (1997) szerint mérő gyártóknak konzultálniuk kell a letelepedési helyük szerinti tagállam illetékes hatóságával.

II. MELLÉKLET

"IV. MELLÉKLET

A 6. cikk (1) bekezdésében említett személyek, jogalanyok és szervek jegyzéke

A. Természetes személyek:

1. Han Yu-ro. Tisztsége: a Korea Ryongaksan General Trading Corporation igazgatója. Egyéb információk: érintett Észak-Korea ballisztikusrakéta-programjában. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

2. Hwang Sok-hwa. Tisztsége: a General Bureau of Atomic Energy (GBAE) igazgatója. Egyéb információk: a GBAE tudományos irányítási irodájának vezetőjeként érintett Észak-Korea nukleáris programjában, a Közös nukleáris kutatási intézeten belüli tudományos bizottság tagja volt. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

3. Ri Hong-sop. Születési éve: 1940. Tisztsége: a Yongbyon Nuclear Research Centre korábbi igazgatója. Egyéb információk: három olyan kulcsfontosságú létesítményt felügyelt, amelyeknek szerepe van a fegyverminőségű plutónium előállításában: a hasadóanyag-előállító létesítményt, a nukleáris reaktort, és az újrafeldolgozó üzemet. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

4. Ri Je-son (másképp: Ri Che-son). Születési éve: 1938. Tisztsége: az Észak-Korea nukleáris programját irányító General Bureau of Atomic Energy (GBAE) igazgatója. Egyéb információk: számos nukleáris projektet támogat, köztük a Yongbyon Nuclear Research Centre és a Namchongang Trading Corporation GBAE általi irányítását. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

5. Yun Ho-jin (másképp: Yun Ho-chin). Születési ideje: 1944.10.13. Tisztsége: a Namchongang Trading Corporation igazgatója. Egyéb információk: az urániumdúsítási programhoz szükséges termékek importját felügyeli. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

B. Jogi személyek, jogalanyok és szervek

1. Korea Mining Development Trading Corporation (másképp: a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) "KOMID"). Cím: Central District, Phenjan, KNDK. Egyéb információk: a legfontosabb fegyverkereskedő, valamint a ballisztikus rakétákhoz és konvencionális fegyverekhez kapcsolódó áruk és felszerelések fő exportőre. Megjelölés időpontja: 2009.4.24.

2. Korea Ryonbong General Corporation (másképp: a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION). Cím: Pot'onggang District, Phenjan, KNDK; Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság. Egyéb információk: védelmi konglomerátum, amely a KNDK védelmi ipara számára történő beszerzésekre, valamint az ország katonai vonatkozású értékesítéseinek támogatására szakosodott. Megjelölés időpontja: 2009.4.24.

3. Tanchon Commercial Bank (másképp: a) CHANGGWANG CREDIT BANK; b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK). Cím: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Phenjan, KNDK. Egyéb információk: a KNDK egyik legfontosabb pénzügyi intézete a hagyományos fegyverek, ballisztikus rakéták, és e fegyverek gyártásával és összeszerelésével kapcsolatok áruk értékesítése terén. Megjelölés időpontja: 2009.4.24.

4. General Bureau of Atomic Energy (GBAE) (másképp: General Department of Atomic Energy (GDAE)). Cím: Haeudong, Pyongchen District, Phenjan, KNDK. Egyéb információk: a GBAE felelős Észak-Korea nukleáris programjáért, amely alá tartozik a Yongbyon Nuclear Research Centre és annak 5 MWe (25 MWt) plutóniumot előállító kísérleti reaktora, valamint hasadóanyag-előállító és -újrafeldolgozó létesítményei. A GBAE találkozókat és megbeszéléseket folytatott a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel nukleáris vonatkozású kérdésekről. A GBAE Észak-Korea kormányának legfontosabb olyan ügynöksége, amely a nukleáris programok felügyeletét végzi, a Yongbyon Nuclear Research Centre működésének felügyeletét is beleértve. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

5. Hong Kong Electronics (másképp: Hong Kong Electronics Kish Co.). Cím: Sanaee St., Kish Island, Irán. Egyéb információk: a) a Tanchon Commercial Bank és a Mining Development Trading Corporation (KOMID) tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll, illetve azok nevében jár el vagy lép fel; b) a Hong Kong Electronics a Tanchon Commercial Bank és a KOMID (2009 áprilisában a szankcióbizottság mindkettőt megjelölte) nevében 2007 óta több millió dollár értékben utalt át a tömegpusztító fegyverek elterjedéséhez kapcsolódó forrásokat. A Hong Kong Electronics lehetővé tette, hogy a KOMID nevében Iránból pénzösszegeket juttassanak Észak-Koreába. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

6. Korea Hyoksin Trading Corporation (másképp: Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Cím: Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenjan, KNDK. Egyéb információk: a) telephelye Phenjanban, Észak-Koreában található; b) a Korea Ryonbong General Corporation (a szankcióbizottság 2009 áprilisában jelölte meg) irányítása alá tartozó koreai népi demokratikus köztársasági vállalat, amely részt vesz tömegpusztító fegyverek fejlesztésében. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

7. Korean Tangun Trading Corporation. Egyéb információk: a) telephelye Phenjanban, Észak-Koreában található; b) a Korea Tangun Trading Corporation a KNDK Second Academy of Natural Sciences nevű intézményének alárendelten működő vállalkozás, amely elsősorban a KNDK védelemmel kapcsolatos kutatás-fejlesztési programjait támogató nyersanyagok és technológiák beszerzéséért felelős, amibe nem kizárólagosan, de beletartoznak a tömegpusztító fegyverekkel és az azokat célba juttató rendszerekkel kapcsolatos programok és beszerzések, köztük olyan anyagoké is, amelyeket a vonatkozó multilaterális ellenőrzési rendszerek ellenőriznek vagy tiltanak. Megjelölés időpontja: 2009.7.16.

8. Namchongang Trading Corporation (másképp: a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation). Egyéb információk: a) telephelye Phenjanban, Észak-Koreában található; b) a Namchongang egy, a General Bureau of Atomic Energy (GBAE) fennhatósága alatt működő észak-koreai kereskedelmi vállalat. A Namchongang érintett volt azoknak a japán eredetű vákuumszivattyúknak a beszerzésében, amelyeket egy észak-koreai nukleáris létesítményben azonosítottak, valamint egy német állampolgárral folytatott nukleáris vonatkozású beszerzésben is. A vállalat továbbá az 1990-es évek végétől kezdve részt vett alumíniumcsövek és más olyan felszerelések beszerzésében, amelyek kifejezetten alkalmasak urániumdúsítási programban való felhasználásra. A vállalat képviselője egy korábbi diplomata, aki korábban Észak-Korea Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) melletti képviselőjeként szolgált a Yongbyon nukleáris létesítmények 2007-es vizsgálata idején. Az ország korábbi proliferációs tevékenységére tekintettel a Namchongang tömegpusztító fegyverek elterjedésével kapcsolatos tevékenységei komoly aggodalomra adnak okot. Megjelölés időpontja: 2009.7.16."

III. MELLÉKLET

"V. MELLÉKLET

A 6. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK, JOGALANYOK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. Személyek

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító információkOkok
1.CHANG Song-taek (más néven JANG Song-Taek)Születési dátum: 1946.2.2. vagy 1946.2.6. vagy 1946.2.23. (Észak-Hamgjong tartomány)
Útlevélszám (2006-ban): PS 736420617
A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja. A Koreai Munkáspárt igazgatási osztályának igazgatója.
2.CHON Chi BuA General Bureau of Atomic Energy (GBAE) tagja, Jongbjon korábbi műszaki igazgatója.
3.CHU Kyu-Chang (más néven JU Kyu-Chang)Születési dátum: 1928 és 1933 közöttA Koreai Munkáspárt védelmi ipari osztályának első igazgatóhelyettese (ballisztikai program), a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.
4.HYON Chol-haeSzületési dátum: 1934 (Mandzsúria, Kína)A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).
5.JON Pyong-hoSzületési dátum: 1926A Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának titkára, a Központi Bizottság második gazdasági bizottságát felügyelő, a Központi Bizottság katonai ipari osztályának vezetője, a Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.
6.KIM Tong-unSzületési dátum: 1936.
Útlevélszám: 554410660
A Munkáspárt Központi Bizottsága proliferáció finanszírozásával foglalkozó »39. Hivatalának« igazgatója.
7.KIM Yong-chun (más néven: Young-chun)Születési dátum: 1935.3.4.A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a Népi Fegyveres Erők minisztere, Kim Dzsong-Il nukleáris stratégiáért felelős különleges tanácsadója.
8.O Kuk-RyolSzületési dátum: 1931 (Jilin tartomány, Kína)A Nemzeti Védelmi Bizottság elnökhelyettese, a nukleáris és ballisztikai programhoz szükséges csúcstechnológia külföldről történő beszerzését felügyeli.
9.PAEK Se-bongSzületési dátum: 1946A Koreai Munkáspárt Központi Bizottsága (a ballisztikai programért felelős) második gazdasági bizottságának elnöke. A Nemzeti Védelmi Bizottság tagja.
10.PAK Jae-gyong (más néven Chae-Kyong)Születési dátum: 1933
Útlevélszám: 554410661
A Népi Fegyveres Erők általános politikai osztályának igazgatóhelyettese és a Népi Fegyveres Erők logisztikai osztályának igazgatóhelyettese (Kim Dzsong-Il katonai tanácsadója).
11.PYON Yong Rip (más néven Yong-Nip)Születési dátum: 1929.9.20.
Útlevélszám: 645310121 (kiállítás időpontja: 2005.9.13.)
A tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos biológiai kutatásban részt vevő Tudományos Akadémia elnöke.
12.RYOM YongAz ENSZ szankciós listáján szereplő General Bureau of Atomic Energy igazgatója, a nemzetközi kapcsolatokért felel.
13.SO Sang-kukSzületési dátum: 1932 és 1938 közöttA Kim Ir Szen egyetem atomfizikai tanszékének vezetője.

B. Jogalanyok és szervek

#Név (és esetleges névváltozatok)Azonosító információkOkok
1.Jongbjoni Nukleáris KutatóközpontKatonai célú plutónium gyártásában részt vevő kutatóközpont. Az ENSZ szankciós listáján (2009.7.16. óta) szereplő General Bureau of Atomic Energy alá tartozó központ
2.Korea Pugang mining and machinery corporation ltdA Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel), a rakéták területén felhasználható alumíniumpor gyártásával foglalkozó üzemek igazgatásáról gondoskodik.
3.Korean Ryengwang trading corporationA Korea Ryongbong General Corporation leányvállalata (az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel).
4.Sobaeku United Corp (más néven Sobaeksu United Corp)Érzékeny anyagok vagy berendezések kutatásában vagy beszerzésében részt vevő állami vállalat. Több természetes grafitlelőhely tulajdonosa, amelyek nyersanyaggal látnak el két, a ballisztika területén felhasználható grafittömböket gyártó üzemet.”

MELLÉKLET IV

"VI. MELLÉKLET

A 11A. CIKKBEN EMLÍTETT FIÓKTELEPEK, LEÁNYVÁLLALATOK, VALAMINT PÉNZÜGYI ÉS HITELINTÉZETEK JEGYZÉKE"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R1283 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1283&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék