32021R1755[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1755 rendelete (2021. október 6.) a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1755 RENDELETE

(2021. október 6.)

a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. cikk

Tárgy

2. cikk

Célkitűzések

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "referencia-időszak": a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének a) pontjában említett referencia-időszak, amely 2020. január 1-jétől 2023. december 31-ig tart;

2. "alkalmazandó jog": az uniós jog és az alkalmazására vonatkozó nemzeti jog;

3. "szabálytalanság": az alkalmazandó jognak a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás végrehajtásában részt vevő bármely közjogi vagy magánjogi szerv cselekedetéből vagy mulasztásából adódó bármilyen megsértése, amely az Unió költségvetését az uniós költségvetésre rótt indokolatlan költség formájában sértette vagy sérthette;

4. "rendszerszintű szabálytalanság": minden olyan szabálytalanság, amely ismétlődő jellegű lehet, és nagy valószínűséggel előfordul hasonló típusú intézkedésekben;

5. "összes hiba": a kivetített véletlenszerű hibák, valamint adott esetben a körülhatárolt rendszerszintű hibák és a nem korrigált anomáliák összege;

6. "teljes hibaarány": az összes hiba elosztva az audit-sokasággal;

7. "fennmaradó hibaarány": az összes hiba, levonva belőle a független auditszerv által azonosított kockázatok csökkentése céljából a tagállam által alkalmazott pénzügyi korrekciókat, elosztva a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemben feltüntetendő kiadásokkal;

8. "áttelepítés": azonos vagy hasonló tevékenység vagy e tevékenység egy részének áthelyezése a 651/2014/EU bizottsági rendelet ( 1 ) 2. cikkének 61a. pontja értelmében;

9. "különleges jogállású területek": e rendelet alkalmazásában adott esetben a brit tengerentúli területek és a koronafüggőségek.

4. cikk

Földrajzi lefedettség és a Tartalék forrásai

Az e cikk (2) bekezdésében említett forrásokat mind kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokként ideiglenesen kell felosztani, az I. mellékletben meghatározott módszertan szerint. A forrásokat az alábbiak szerint kell rendelkezésre bocsátani:

a) a 9. cikkel összhangban folyó árakon számolva 4 321 749 000 EUR előfinanszírozási összeget kell rendelkezésre bocsátani, amelyet három részletben kell kifizetni, 1 697 933 000 EUR-t 2021-ben, 1 298 919 000 EUR-t 2022-ben és 1 324 897 000 EUR-t 2023-ban;

b) a fennmaradó, ideiglenesen allokált, folyó árakon 1 148 686 000 EUR-t a 12. cikkel összhangban 2025-ben kell rendelkezésre bocsátani.

Az e bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett összegek a költségvetési rendelet 115. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja értelmében előfinanszírozásnak minősülnek.

Amennyiben az ideiglenes allokációt nem használják fel teljes mértékben, az első albekezdésben említett célra fordítandó összegeket arányosan csökkenteni kell.

Amennyiben a helyi és regionális part menti közösségek támogatására fordítandó összeget nem használják fel teljes mértékben erre a célra, a fel nem használt összeg 50 %-át le kell vonni a teljes elfogadott összeg kiszámításakor.

A 12. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett elfogadott elszámolható kiadások összege adott esetben meghatározza a helyi és regionális part menti közösségek támogatását célzó kiadások elfogadott összegét.

A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a helyi és regionális part menti közösségeket támogató intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő és kifizetett kiadások bontását, a II. melléklettel összhangban.

4a. cikk

Átcsoportosítás a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközbe

II. FEJEZET

Elszámolhatóság, technikai segítségnyújtás és a támogatásból való kizárás

5. cikk

Elszámolhatóság

A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás csak a tagállamok - beleértve regionális és helyi szinten - által kifejezetten a 2. cikkben meghatározott célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében végrehajtott intézkedéseket támogathat, és az különösen az alábbiakra terjedhet ki:

a) az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által kedvezőtlenül érintett magán- és állami vállalkozások, különösen kkv-k, önfoglalkoztatók, valamint helyi közösségek és szervezetek támogatását célzó intézkedések;

b) az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által a legkedvezőtlenebbül érintett gazdasági ágazatok támogatását célzó intézkedések;

c) az Egyesült Királyság vizein, a különleges jogállású területekhez tartozó vizeken és a part menti államokkal kötött halászati megállapodások hatálya alá tartozó vizeken folytatott halászati tevékenységektől függő regionális és helyi közösségeket és szervezeteket, többek között a kisüzemi parti menti halászatokat támogató intézkedések, amennyiben az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése következtében csökkentek az uniós halászflották halászati lehetőségei;

d) munkahelyek létrehozásának és védelmének támogatását célzó intézkedések, beleértve az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által legkedvezőtlenebbül érintett ágazatokban megvalósuló zöld munkahelyeket, csökkentett munkaidős foglalkoztatást, átképzést és képzést;

e) a határ-, vám-, állat- és növényegészségügyi, biztonsági és halászati ellenőrzések működését, valamint a közvetett adók beszedését biztosító intézkedések, beleértve a további személyzetet, annak képzését és az infrastruktúrát;

f) olyan intézkedések, amelyek előmozdítják a termékek tanúsítási és engedélyezési rendszereinek működését, segítik a letelepedési követelményeknek való megfelelést, előmozdítják a címkézést és a jelölést többek között a biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szabványok vonatkozásában, valamint segítik a kölcsönös elismerést;

g) a polgárokat és a vállalkozásokat érintő kommunikációra, tájékoztatásra és figyelemfelhívásra irányuló intézkedések, amelyek az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése következtében a polgárok és a vállalkozások jogaiban és kötelezettségeiben beálló változásokkal kapcsolatosak;

h) az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése miatt az Egyesült Királyságot elhagyó uniós polgárok, valamint az Unió területén való tartózkodásra jogosult személyek újbóli beilleszkedését célzó intézkedések.

A tagállamok visszafizetik a hozzájárulást, amelyet a Tartalékból infrastrukturális vagy termelő beruházást magában foglaló intézkedéshez bocsátottak rendelkezésére, ha a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kedvezményezettjeinek történő végső kifizetéstől számított öt éven belül vagy adott esetben az állami támogatásra vonatkozó szabályokban meghatározott időtartamon belül az adott intézkedésre vonatkozóan az alábbiak bármelyikére sor kerül:

a) a termelő tevékenység megszűnése vagy a termelő tevékenység Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulásban részesülő tagállamon kívülre történő áthelyezése;

b) az infrastruktúra valamely elemében bekövetkező tulajdonosváltás, amely egy céget vagy állami szervet jogosulatlan előnyhöz juttat;

c) természetében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás bekövetkezése, amely az eredeti célkitűzéseit veszélyezteti.

Az első albekezdésben meghatározott határidőt a tagállamok három évre csökkenthetik a kkv-k általi beruházások vagy az általuk létrehozott munkahelyek fenntartását érintő esetekben.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó azokra az intézkedésekre, amelyek esetében a termelő tevékenység nem csalás miatt bekövetkező csőd következtében szűnik meg.

6. cikk

Technikai segítségnyújtás

7. cikk

A támogatásból való kizárás

A Tartalékból nem elszámolhatók a hozzáadottérték-adó és a 3. cikk 8. pontjában meghatározott áttelepítést támogató kiadások.

III. FEJEZET

Pénzgazdálkodás

8. cikk

Az uniós finanszírozás végrehajtása és formái

9. cikk

Előfinanszírozás

A költségvetési rendelet 111. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, az első részletre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalásokat a jogi kötelezettségvállalásnak minősülő végrehajtási jogi aktus Bizottság általi elfogadását követően kell meghatározni.

10. cikk

A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek benyújtása

11. cikk

A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem tartalma

A Tartalékra vonatkozó végrehajtási jelentés a következőket tartalmazza:

a) az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által kiváltott negatív gazdasági, társadalmi, területi és adott esetben környezeti hatások leírása, ideértve a kilépés által legkedvezőtlenebbül érintett ágazatok, régiók, térségek és adott esetben helyi közösségek azonosítását;

b) az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által kiváltott kedvezőtlen következmények ellensúlyozására végrehajtott intézkedések, valamint annak leírása, hogy ezek az intézkedések milyen mértékben enyhítették az a) pontban említett regionális és ágazati hatásokat, és hogy milyen módon kerültek végrehajtásra;

c) a felmerülő és kifizetett kiadások elszámolhatóságának indokolása, valamint azok közvetlen kapcsolata az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével;

d) a kettős finanszírozás elkerülése, valamint az egyéb uniós eszközökkel és nemzeti finanszírozással való komplementaritás biztosítása érdekében hozott intézkedések leírása;

e) annak leírása, hogy az intézkedések mennyiben járulnak hozzá az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.

12. cikk

A fennmaradó ideiglenes allokáció előfinanszírozásának elszámolása és a tagállamok részére kifizetendő kiegészítő összegek kiszámítása

Értékelése alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusban határozza meg a következőket:

a) az elszámolható kiadások elfogadott összege;

b) a technikai segítségnyújtásra vonatkozó, a 6. cikk (2) bekezdése szerint kiszámított összeg;

c) az a) és a b) pontban említett tételek összege (a továbbiakban: teljes elfogadott összeg);

d) hogy a 4. cikk (5) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktussal összhangban ideiglenesen allokált összeg (a továbbiakban: ideiglenes allokáció) az e cikk (3) bekezdésének megfelelően esedékes-e a tagállamnak, vagy hogy az e cikk (6) bekezdése szerint szükséges-e összegek visszafizettetése.

Amennyiben a teljes elfogadott összeg alacsonyabb, mint az érintett tagállam számára kifizetett előfinanszírozás, a különbözetet a költségvetési rendelettel összhangban kell visszafizettetni. A visszafizetett összegek a költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban belső címzett bevételeknek minősülnek.

Amennyiben a valamennyi olyan tagállamra kiszámított kiegészítő tételek összege, amelyek esetében a teljes elfogadott összeg meghaladja az ideiglenes allokációjukat, magasabb az első albekezdés szerint rendelkezésre álló forrásoknál, az ideiglenes allokációt meghaladó összegekre vonatkozó, a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulásokat arányosan csökkenteni kell.

Amennyiben azon tagállamok részére, amelyek esetében a teljes elfogadott összeg meghaladja az ideiglenes allokációjukat, a kiegészítő kifizetések mértéke 100 % volt, bármely fennmaradó összeget vissza kell helyezni az uniós költségvetésbe.

13. cikk

Az euro használata

A tagállamok által a Bizottság részére a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemben bejelentett összegeket minden esetben euróban kell megadni. Azok a tagállamok, amelyeknek nem az euro a pénzneme, a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemben szereplő összegeket a Bizottság által megállapított havi átváltási árfolyamokon váltják át euróra abban a hónapban, amelynek folyamán a kiadásokat a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv vagy szervek elszámolási rendszerében rögzítik.

IV. FEJEZET

A Tartalék irányítási és kontrollrendszerei

14. cikk

Irányítás és ellenőrzés

A tagállamok a Tartalék végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése során megtesznek minden, az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges - többek között jogalkotási, szabályozási és igazgatási - intézkedést, nevezetesen a következő módokon:

a) a költségvetési rendelet 63. cikkének (3) bekezdésével összhangban kijelölnek egy, a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szervet vagy - ha a tagállam alkotmányos rendje ezt előírja - szerveket, valamint kijelölnek egy független auditszervet, és felügyelik e szerveket;

b) a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban kialakítják a Tartalék irányítási és kontrollrendszereit, és biztosítják e rendszerek hatékony működését;

c) a III. mellékletben meghatározott sablonnak megfelelően elkészítik a Tartalék irányítási és kontrollrendszereinek leírását, valamint naprakészen tartják és kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátják e leírást;

d) 2021. december 10-ig értesítik a Bizottságot a kijelölt szervről vagy szervekről, valamint arról, hogy mely szervnek kerül kifizetésre az előfinanszírozási összeg, és megerősítik, hogy elkészítették a Tartalék irányítási és kontrollrendszerének leírását;

e) biztosítják, hogy a más uniós források és programok keretében támogatott kiadások nem részesülnek a Tartalékból származó támogatásban;

f) megelőzik, feltárják és korrigálják a szabálytalanságokat és csalásokat, valamint elkerülik az összeférhetetlenséget; ezek az intézkedések kiterjednek a finanszírozás kedvezményezettjeinek tényleges tulajdonosaira vonatkozó információknak a III. melléklet (4) bekezdésének a) pontjával összhangban történő gyűjtésére is; az ilyen adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó szabályoknak meg kell felelniük az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

g) együttműködnek a Bizottsággal, az OLAF-fal, a Számvevőszékkel és - az (EU) 2017/1939 rendelet szerinti megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok esetében - az Európai Ügyészséggel.

Az f) pontban említett adatok használata, valamint az ezen adatokhoz való hozzáférés az a) pontban említett szervekre, a Bizottságra, az OLAF-ra, a Számvevőszékre, valamint - az (EU) 2017/1939 rendelet szerinti megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok esetében - az Európai Ügyészségre korlátozódik.

A tagállamok és a Bizottság csak abban az esetben kezelhetnek személyes adatokat, ha az az e rendeletben előírt kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges, és a személyes adatokat az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 3 ) vagy az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban kezelik, attól függően, hogy melyik rendelet alkalmazandó.

A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv vagy szervek:

a) biztosítják a hatékony és eredményes belső kontrollrendszer működését;

b) megállapítják a finanszírozandó intézkedések kiválasztásának kritériumait és eljárásait, valamint meghatározzák a Tartalékból nyújtandó pénzügyi hozzájárulás feltételeit;

c) ellenőrzik, hogy a Tartalékból finanszírozott intézkedéseket az alkalmazandó joggal és a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás feltételeivel összhangban hajtják-e végre, és hogy a kiadások ellenőrizhető igazoló dokumentumokon alapulnak-e;

d) hatékony intézkedéseket foganatosítanak az ugyanazon költségeknek a Tartalékból és más uniós finanszírozási forrásokból történő kettős finanszírozásának elkerülése érdekében;

e) a költségvetési rendelet 38. cikke (2)-(6) bekezdésének megfelelően biztosítják az utólagos közzétételt;

f) a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulásból fedezendő kiadásokra vonatkozó adatok elektronikus rögzítése és tárolása céljából olyan számviteli rendszert használnak, amely kellő időben pontos, teljeskörű és megbízható információkat nyújt;

g) a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának határidejét követő öt évben megőrzik a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulásból fedezendő kiadásokra vonatkozó valamennyi igazoló dokumentumot, és ezt a kötelezettséget a Tartalék végrehajtásában részt vevő más szervezetekkel kötött megállapodásokba foglalják;

h) az (1) bekezdés f) pontjának alkalmazásában szabványosított elektronikus formátumban gyűjtenek információkat annak érdekében, hogy a III. mellékletnek megfelelően azonosítani lehessen a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kedvezményezettjeit és azok tényleges tulajdonosait.

Az audittevékenységet a nemzetközileg elfogadott auditstandardokkal összhangban végzik.

A finanszírozott intézkedések auditja magában foglalja a kiadások minta alapján történő auditját. E minta reprezentatív, és statisztikai mintavételi módszereken alapul.

Amennyiben a sokaság 300-nál kevesebb mintavételi egységből áll, a független auditszerv szakmai megítélése alapján nem statisztikai mintavételi módszer is alkalmazható. Ilyen esetekben a minta nagyságának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a független auditszerv érvényes auditvéleményt állítson össze. A nem statisztikai mintavételezési módszernek a referenciaidőszak sokaságára vonatkozóan véletlenszerűen kiválasztott mintavételi egységek legalább 10 %-át kell lefednie.

15. cikk

Pénzügyi korrekciók

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

16. cikk

Tájékoztatás és kommunikáció

A tagállamok, valamint adott esetben regionális és helyi hatóságaik felelősek azért, hogy tájékoztatási és kommunikációs intézkedések révén tájékoztassák az uniós polgárokat - beleértve a Tartalékból potenciálisan részesülőket is - a Tartalékból származó uniós hozzájárulás szerepéről, eredményeiről és hatásairól, és azokat körükben népszerűsítsék, valamint ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet az Egyesült Királyság Unióból történő kilépéséből eredő változásokra.

17. cikk

Értékelés és jelentéstétel

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 4. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT TARTALÉK FORRÁSAINAK ALLOKÁCIÓS MÓDSZERTANA

A Tartalék forrásainak tagállamok közötti elosztása az alábbi módszertannak megfelelően történik:

(1) Az egyes tagállamoknak a Tartalék forrásaiból való részesedését az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó vizeken fogott halakhoz kapcsolódó tényező, az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelemhez kapcsolódó tényező, valamint az Egyesült Királysággal közös tengeri határrégiók lakosságához kapcsolódó tényező összegeként határozzák meg.

(2) Az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halakhoz kapcsolódó tényező 656 452 200 EUR allokációjára szolgál. Az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelemhez kapcsolódó tényező 4 540 461 050 EUR allokációjára szolgál. Az Egyesült Királysággal közös tengeri határrégiókhoz kapcsolódó tényező 273 521 750 EUR allokációjára szolgál. Ezen összegek mindegyike folyó árakon szerepel.

(3) Az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó vizeken fogott halakhoz kapcsolódó tényező meghatározása a következő kritérium alapján és a következő lépések alkalmazásával történik: a) az egyes tagállamok részesedése az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halak összértékéből; b) e részesedéseket megnövelik azon tagállamok esetében, amelyek halászata az átlagosnál nagyobb mértékben függ az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halaktól, és csökkentik azon tagállamok esetében, amelyek függőségének mértéke az átlagosnál kisebb, a következők szerint: i. az egyes tagállamok esetében az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halak értékét az adott tagállam által kifogott halak összértékének százalékában fejezik ki az uniós átlag indexeként (a továbbiakban: függőségi index); ii. az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halak értékének kezdeti részarányát kiigazítják azzal, hogy megszorozzák a tagállam 75 %-os hatványra emelt függőségi indexével; iii. e kiigazított részarányokat újraszámítják, biztosítva, hogy a tagállamok részesedésének összege 100 % legyen.

(4) Az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelemhez kapcsolódó tényező kiszámítása a következő lépések alkalmazásával történik: a) az egyes tagállamoknak az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelmét az Uniónak az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelmének arányában fejezik ki (a kereskedelem az áruk és szolgáltatások importjának és exportjának összege); b) az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelmi forgalom relatív fontosságának tagállamonkénti értékeléséhez az említett kereskedelmi forgalom összegét a tagállam bruttó hazai termékének (GDP) százalékában, majd ezután az uniós átlag indexeként (a továbbiakban: függőségi index) fejezik ki; c) az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelem kezdeti részarányát kiigazítják azzal, hogy megszorozzák a tagállam 75 %-os hatványra emelt függőségi indexével; d) e kiigazított részarányokat újraszámítják, biztosítva, hogy a tagállamok részesedésének összege 100 % legyen; e) az így kapott részarányokat kiigazítják úgy, hogy elosztják őket a tagállam (vásárlóerő-paritáson mért) egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelmével (GNI), amelyet az Unió egy főre jutó átlagos GNI-jének százalékaként fejeznek ki (ahol az átlagos érték 100 %); f) az így kapott részarányokat újraszámítják, biztosítva, hogy a tagállamok részarányainak összege 100 % legyen, ezáltal biztosított az, hogy egyetlen tagállam részesedése sem haladja meg az Unió teljes részesedésének 25 %-át; az e felső határ miatt levont forrásokat a felső határ nélküli részesedésük arányában újra elosztják a többi tagállam között; g) amennyiben e számítás következtében egy tagállam (euróban mért) GNI-jének 0,36 %-át meghaladó allokáció jön létre, az adott tagállam allokációjának felső határát GNI-jének 0,36 %-ában állapítják meg; az e felső határ miatt levont forrásokat a felső határ nélküli részesedésük arányában újra elosztják a többi tagállam között; h) ha a g) pontban említett számítás 195 EUR/lakos feletti támogatási intenzitást eredményez, a tagállam allokációjának felső határát a 195 EUR/lakos támogatási intenzitásnak megfelelő szintben állapítják meg; az e felső határ miatt levont forrásokat azon tagállamok között osztják fel, amelyeket nem érint a g) vagy a h) pont szerinti felső határ; a felosztásra a tagállamok g) pont szerint kiszámított részesedésének arányában kerül sor.

(5) Az Egyesült Királysággal közös tengeri határrégiókhoz kapcsolódó tényező az egyes tagállamok részarányát jelenti az Egyesült Királysággal közös tengeri határrégiók teljes népességében. Az Egyesült Királysággal közös tengeri határrégiók NUTS 3. szintű, tengerparti határvonalak mentén fekvő régiók és egyéb NUTS 3. szintű régiók, ha a lakosság legalább fele e parti határvonaltól számított 25 km-en belül él. A határ menti partvonalak olyan partvonalak, amelyek az Egyesült Királyság partvonalától legfeljebb 150 km-re helyezkednek el.

(6) A Tartalék forrásai felosztásának kiszámítása céljából: a) az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halak értéke tekintetében a referencia-időszak a 2015 és 2018 közötti időszak; b) az Egyesült Királyság kizárólagos gazdasági övezetében kifogott halak értékének és a tagállamok által kifogott halak összértékének aránya tekintetében a referencia-időszak a 2015 és 2018 közötti időszak; c) a kereskedelem tekintetében a referencia-időszak a 2017 és 2019 közötti időszak; d) a GNI tekintetében a referencia-időszak a 2017 és 2019 közötti időszak; e) az egy főre jutó (vásárlóerő-paritáson mért) GNI tekintetében a referencia-időszak a 2016 és 2018 közötti időszak; f) a GDP és a tagállamok teljes népessége tekintetében a referencia-időszak a 2017 és 2019 közötti időszak; g) a NUTS 3. szintű régiók népessége tekintetében a referencia-időszak 2017.

II. MELLÉKLET

Sablon a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemhez, ideértve az elszámolásokhoz kapcsolódó elemeket

1.Tagállam
2.A kérelem dátuma
3.Az első kiadás dátumaFelmerülés dátumaKifizetés dátuma
4.Az utolsó kiadás dátumaFelmerülés dátumaKifizetés dátuma
5.A kapott előfinanszírozás összege (EUR-ban)
6.A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv (1) vagy szervek:
Felelős személy és beosztás
Elérhetőség
7.Független auditszerv
Felelős személy és beosztás
Elérhetőség
8.Adott esetben az a szerv vagy szervek, amelyre vagy amelyekre feladatokat ruháztak át
9.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által érintett területek és ágazatok, valamint a meghozott válaszintézkedések rövid leírása
10.A többszintű párbeszéd rövid leírása, ha sor kerül rá
11.Teljes, levonások előtt felmerült és kifizetett kiadás
12.A tagállam által levont összegek és a levonás okai
13.Különösen a 12. pont szerint levont összegeken belül a finanszírozott intézkedések auditja eredményeként korrigált összegek
14.A Tartalékból történő pénzügyi hozzájárulás céljából bejelentett összes kiadás (EUR-ban) (14 = 11 – 12)
15.Nemzeti pénznemben
(ha van ilyen)
Kérjük, hogy azok a tagállamok, amelyeknek nem az euro a pénzneme, valamennyi összeget váltsák át euróra a Bizottság által megállapított érvényes havi átváltási árfolyamon, amelyet a következő címen tesznek közzé:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_hu
16.A Bizottság által megállapított érvényes havi átváltási árfolyamok
17.Adott esetben a kiadások területi megoszlása NUTS 2 szinten
18.A Tartalékból történő hozzájárulás céljából bejelentett kiadások bontása, beleértve a 4. cikk (4) bekezdésével összhangban elköltött források összegét (kérjük, sorolja fel az egyes intézkedések keretében finanszírozott egyedi intézkedéseket, és tüntesse fel az egyes intézkedésekhez kapcsolódó kiadásokat)
Minden egyes kiadási tételt csak egyszer kell feltüntetni
EURNemzeti pénznem (ha van)Kimeneti mutatók (kérjük, adjon meg egy számot)
18.1.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által kedvezőtlenül érintett magán- és állami vállalkozások, különösen a kkv-k, önfoglalkoztatók, helyi közösségek és szervezetek támogatását célzó intézkedésekVállalkozások (támogatott)
Támogatott vállalkozások (tanácsadásban részesülő)
Az előnyökben részesülő népesség
18.2.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által legkedvezőtlenebbül érintett gazdasági ágazatok támogatását célzó intézkedésekVállalkozások (támogatott)
Támogatott vállalkozások (tanácsadásban részesülő)
18.3.Az Egyesült Királyság vizein, az Egyesült Királyság különleges jogállású területeihez tartozó vizeken és a part menti államokkal kötött halászati megállapodások hatálya alá tartozó vizeken folytatott halászati tevékenységektől függő regionális és helyi közösségek és szervezetek, többek között a kisüzemi parti menti halászatok támogatását célzó intézkedések, amennyiben az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése következtében csökkentek az uniós halászflották halászati lehetőségeiVállalkozások (támogatott)
Támogatott vállalkozások (tanácsadásban részesülő)
Az előnyökben részesülő népesség
18.4.A munkahelyek létrehozásának és védelmének támogatását célzó intézkedések, beleértve az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése által legkedvezőtlenebbül érintett ágazatokban megvalósuló zöld munkahelyeket, csökkentett munkaidős foglalkoztatást, átképzést és képzéstRésztvevők
18.5.A határ- és biztonsági ellenőrzések működését biztosító intézkedések, beleértve a további személyzetet, annak képzését és az infrastruktúrátTovábbi személyzet (teljes munkaidős egyenértékben)
Átalakított fizikai infrastruktúra (m2)
18.6.A vámellenőrzések működését és a közvetett adók beszedését biztosító intézkedések, beleértve a további személyzetet, annak képzését és az infrastruktúrátTovábbi személyzet (teljes munkaidős egyenértékben)
Átalakított fizikai infrastruktúra (m2)
18.7.Az állat- és növényegészségügyi és halászati ellenőrzések működését biztosító intézkedések, beleértve a további személyzetet, annak képzését és az infrastruktúrátTovábbi személyzet (teljes munkaidős egyenértékben)
Átalakított fizikai infrastruktúra (m2)
18.8.Intézkedések, amelyek előmozdítják a termékek tanúsítási és engedélyezési rendszereinek működését, segítik a letelepedési követelményeknek való megfelelést, előmozdítják a címkézést és a jelölést, például a biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szabványok vonatkozásában, valamint segítik a kölcsönös elismeréstVállalkozások (támogatott)
Támogatott vállalkozások (javasolt)
18.9.A polgárokat és a vállalkozásokat érintő kommunikációra, tájékoztatásra és figyelemfelhívásra irányuló intézkedések, amelyek a kilépés következtében a polgárok és a vállalkozások jogaiban és kötelezettségeiben beálló változásokkal kapcsolatosakTámogatott vállalkozások (javasolt)
Bevont népesség
18.10.Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése miatt az Egyesült Királyságot elhagyó uniós polgárok, valamint az Unió területén való tartózkodásra jogosult személyek újbóli beilleszkedését célzó intézkedésekSzemélyek
18.11.Egyéb (kérjük, nevezze meg)
19.A jelen kérelemben nem szereplő kiadásra kapott vagy igényelt bármely kiegészítő uniós finanszírozás
Rövid leírás/összeg (pl. a kohéziós politika keretében megvalósuló finanszírozás/REACT-EU/IÁA/RRF/egyéb használata – kérjük, nevezze meg)
20.Kérjük, hogy további kifizetések esetén tüntesse fel a jogi személyt, a teljes bankszámlaszámot és a bankszámla tulajdonosát□Az uniós kifizetések fogadására korábban használt számla
□Új számla
(1)
Adott esetben, a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban tájékoztatást kell nyújtani a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős valamennyi szerv számára.

Sablon a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemhezcsatolandó vezetői nyilatkozathoz

Alulírott(ak), [vezetéknév/vezetéknevek, utónév/utónevek, beosztás(ok) vagy funkció(k)], a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv vezetője (vezetői), a Tartalék referencia-időszakban történt végrehajtása alapján, saját megítélésem (megítélésünk) és a Bizottsághoz benyújtott kérelem időpontjában rendelkezésemre (rendelkezésünkre) álló összes információ - beleértve a referencia-időszak tekintetében a Bizottsághoz benyújtott kérelemben szereplő kiadásokkal kapcsolatos ellenőrzések és auditok eredményeit - alapján, és figyelembe véve az (EU) 2021/1755 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) szerinti kötelezettségeimet (kötelezettségeinket), kijelentem (kijelentjük), hogy:

a) a kérelemben szereplő információk a költségvetési rendelet 63. cikkének megfelelően formailag megfelelők, teljesek és pontosak,

b) a kérelemben szereplő kiadások megfelelnek az alkalmazandó jognak, és azokat rendeltetésszerűen használták fel,

c) az alkalmazott kontrollrendszerek biztosítják az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét.

Megerősítem (megerősítjük), hogy a referencia-időszakkal kapcsolatban a záró audit- és kontrolljelentésekben azonosított szabálytalanságokat a kérelem megfelelően orvosolta. Megerősítem (megerősítjük) továbbá, hogy a Tartalék végrehajtására vonatkozó adatok megbízhatóak. Megerősítem (megerősítjük) továbbá, hogy hatékony és arányos csalásellenes intézkedések kerültek bevezetésre, és ezen intézkedések figyelembe veszik az e tekintetben azonosított kockázatokat.

Végezetül megerősítem (megerősítjük), hogy nincs tudomásom (tudomásunk) olyan nyilvánosságra nem hozott ügyről a Tartalék végrehajtásával kapcsolatban, amely veszélyeztetné a Tartalék megítélését.

Sablon a pénzügyi hozzájárulás iránti kérelemhez csatolandó auditvéleményhez

Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága részére

1. BEVEZETÉS

Alulírott, a(z) [a független auditszerv neve] képviseletében auditáltam a következőket:

i. a kérelemben szereplő és a referencia-időszakra vonatkozó elszámolásokkal kapcsolatos elemek;

ii. azon kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége, amelyek tekintetében a Bizottságtól visszatérítést igényeltek; és

iii. a Tartalék irányítási és kontrollrendszerének működése; emellett ellenőriztem a vezetői nyilatkozatot

az auditvélemény kiállítása érdekében.

2. A TARTALÉKBBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS KEZELÉSÉÉRT FELELŐS SZERV ( 5 ) FELADATAI

A(z) [a szerv megnevezése] az a szerv, amelyet a 14. cikkben meghatározott feladatkörökkel és feladatokkal kapcsolatos, a Tartalék irányítási és kontrollrendszere megfelelő működésének biztosításáért felelős szervként azonosítottak.

Továbbá, a(z) [a szerv megnevezése] felelős a kérelem teljességének, pontosságának és hitelességének biztosításáért és bejelentéséért.

Továbbá, a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv feladata annak megerősítése, hogy a kérelemben szereplő kiadások jogszerűek és szabályszerűek, valamint megfelelnek az alkalmazandó jognak.

3. A FÜGGETLEN AUDITSZERV FELADATAI

A költségvetési rendelet 63. cikkében foglaltaknak megfelelően feladatom, hogy független véleményt adjak a kérelemben szereplő elszámolási elemek teljességéről, hitelességéről és pontosságáról, a Bizottságtól visszaigényelt kiadások jogszerűségéről és szabályszerűségéről, valamint a Tartalék alkalmazott irányítási és kontrollrendszerének megfelelő működéséről.

Feladatom továbbá, hogy a véleménybe egy nyilatkozatot foglaljak arról, hogy az elvégzett audittevékenység kétségbe vonja-e a vezetői nyilatkozatban szereplő állításokat.

A Tartalékkal kapcsolatos audittevékenység elvégzése a nemzetközileg elfogadott auditstandardokkal összhangban történt. Az említett standardok megkövetelik, hogy a független auditszerv betartsa az etikai előírásokat, az auditot oly módon tervezze meg és folytassa le, hogy az auditvéleményt kellő bizonyossággal kiadhassa.

Az audithoz hozzátartozik olyan eljárások lefolytatása is, amelyek kielégítő bizonyossággal és megfelelően alátámasztják az alábbiakban kifejtett véleményt. A lefolytatott eljárásokat az auditor szakmai szempontok alapján választja ki, beleértve - az akár csalás, akár hiba okozta - lényeges szabálytalanságok kockázatának értékelését. A lefolytatott audit eljárások meggyőződésem szerint az adott körülmények között megfelelőek, és megfelelnek a költségvetési rendelet követelményeinek.

Meggyőződésem szerint az összegyűjtött audit bizonyítékok véleményem alátámasztásához elegendőek [[hatókör korlátozása esetén:], a "Hatókör-korlátozás" című 4. pontban említettek kivételével].

Az auditok által a Tartalékra vonatkozóan nyert megállapítások összefoglalását a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdése b) pontjának megfelelően a mellékelt jelentés tartalmazza.

4. HATÓKÖR-KORLÁTOZÁS

vagy

Az audit hatókörét semmilyen tényező nem korlátozta.

vagy

Az audit hatókörét az alábbi tényezők korlátozták:

a) ...;

b) ...;

c) ....

[Tüntesse fel az audit hatókörének bármely korlátozását, például az igazoló dokumentáció hiányát, a jogi eljárás alá vont ügyeket, és az alábbi "Korlátozott vélemény" pontban becsülje meg az érintett kiadások és a Tartalékból származó érintett hozzájárulás összegét, valamint a hatókör-korlátozás hatását az auditvéleményre. További magyarázatot ebben a tekintetben adott esetben a jelentésben kell adni.]

5. VÉLEMÉNY

vagy (minősítés nélküli vélemény)

Véleményem szerint és az elvégzett audittevékenység alapján:

i. a kérelemben az elszámolásokhoz kapcsolódó elemek megbízható és valós képet nyújtanak;

ii. a kérelemben szereplő kiadások jogszerűek és szabályosak; és

iii. a Tartalék irányítási és kontrollrendszere megfelelően működik.

Az elvégzett audit nem kérdőjelezi meg a vezetői nyilatkozatban szereplő állításokat.

vagy (korlátozott vélemény)

Véleményem szerint és az elvégzett audittevékenység alapján:

(1) Az elszámolásokhoz kapcsolódó elemek a kérelemben - a kérelemben az elszámolásokhoz kapcsolódó elemek megbízható és valós képet nyújtanak [amennyiben a korlátozás a kérelemre vonatkozik, az alábbi szöveggel kell kiegészíteni:] az alábbi lényeges szempontok kivételével: ....

(2) A kérelemben szereplő kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége - a kérelemben a kiadások jogszerűek és szabályszerűek [amennyiben a korlátozás a kérelemre vonatkozik, az alábbi szöveggel kell kiegészíteni:] az alábbi szempontok kivételével: ... A minősítés hatása korlátozott [vagy jelentős], és ... (a kiadások teljes összegének EUR-ban kifejezett összege)-nak felel meg.

(3) A Tartaléknak az ezen auditvélemény időpontjában alkalmazott irányítási és kontrollrendszere - a Tartalék alkalmazott irányítási és kontrollrendszere megfelelően működik [amennyiben a korlátozás a Tartalék irányítási és kontrollrendszerére vonatkozik, az alábbi szöveggel kell kiegészíteni:] az alábbi szempontok kivételével: ... A minősítés hatása korlátozott [vagy jelentős], és ...(a kiadások teljes összegének EUR-ban kifejezett összege)-nak felel meg. Az elvégzett audit nem kérdőjelezi meg/megkérdőjelezi [a nem kívánt rész törlendő] a vezetői nyilatkozatban szereplő állításokat.

[Ha az elvégzett audit megkérdőjelezi a vezetői nyilatkozatban szereplő állításokat, a független auditszerv ebben a bekezdésben fejti ki, milyen megfontolások alapján jutott erre a következtetésre.]

vagy (elutasító vélemény)

Véleményem szerint és az elvégzett audittevékenység alapján:

i. a kérelemben az elszámolásokhoz kapcsolódó elemek megbízható és valós képet nyújtanak/nem nyújtanak megbízható és valós képet [a nem kívánt rész törlendő]; és/vagy

ii. a kérelemben azon költségek, amelyeket a Bizottságtól visszaigényeltek jogszerűek és szabályszerűek/nem jogszerűek és szabályszerűek [a nem kívánt rész törlendő]; és/vagy

iii. a Tartalék alkalmazott irányítási és kontrollrendszerének működése megfelelő/nem megfelelő [a nem kívánt rész törlendő].

Ez az elutasító vélemény az alábbiakon alapul:

- a kérelemmel kapcsolatos lényeges kérdések vonatkozásában: [kérjük, fejtse ki] és/vagy [a nem kívánt rész törlendő]

- a Bizottságtól visszaigényelt és a kérelemben kimutatott kiadások jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos lényeges kérdések vonatkozásában: [kérjük, nevezze meg] és/vagy [a nem kívánt rész törlendő]

- a Tartalék irányítási és kontrollrendszerének működésével kapcsolatos lényeges kérdések vonatkozásában: [kérjük, nevezze meg].

Az elvégzett audittevékenység megkérdőjelezi a vezetői nyilatkozatban szereplő állításokat az alábbiak tekintetében:

[A független auditszerv a nemzetközileg elfogadott auditstandardoknak megfelelően figyelemfelhívó megjegyzést is közölhet, amely nem befolyásolja a véleményét. Kivételes esetekben a véleménynyilvánítás visszautasítható.]

Dátum:

Aláírás:

III. MELLÉKLET

Sablon a Tartalék irányítási és kontrollrendszerének leírásához

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Az információk benyújtója:

a) Tagállam:

b) A fő kapcsolattartó pont (a leírásért felelős szervezet) neve és e-mail-címe:

1.2. A benyújtott információk a következő időpontban fennálló helyzetet ismertetik: (nn/hh/éééé)

1.3. A rendszer struktúrája (a Tartalék irányítási és kontrollrendszerébe bevont szervek közötti szervezeti kapcsolatot bemutató általános információk és folyamatábra)

a) A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv ( 6 ) (név, cím, és kapcsolattartó pont a szervnél):

b) Adott esetben az a szerv vagy azok a szervek, amelyre vagy amelyekre feladatokat ruháztak át (név, cím és kapcsolattartó pont a szervnél):

c) A független auditszerv (név, cím és kapcsolattartó pont a szervnél):

d) Tüntesse fel, hogyan tartják tiszteletben a feladatkörök a) és c) pontban említett szervek közötti elkülönítésére vonatkozó elvet:

2. A TARTALÉKBBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS KEZELÉSÉÉRT FELELŐS SZERV

2.1. A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv és főbb feladatkörei

a) A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv jogállása (nemzeti vagy regionális szerv) és a szervezet, amelynek a részét képezi:

b) Egy keret annak biztosítására, hogy szükség esetén és különösen az irányítási és kontrollrendszer jelentős módosítása esetén megfelelő kockázatkezelési eljárást alkalmazzanak:

2.2. A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv szervezetének, valamint a feladatköreihez és feladataihoz kapcsolódó eljárásoknak a leírása

a) A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv feladatköreinek és az általa végrehajtott feladatoknak a leírása:

b) A munka megszervezésének és különösen az (adminisztratív és helyszíni) ellenőrzések elvégzése során majdan alkalmazandó eljárásoknak a leírása, valamint a kiadásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentum megfelelő auditnyomvonalának biztosítása:

c) A Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős szerv különböző feladatköreivel kapcsolatban elosztandó tervezett források feltüntetése (ezen belül adott esetben az esetleges tervezett kiszervezésekre és azok körére vonatkozó információk):

3. FÜGGETLEN AUDITSZERV

A független auditszerv jogállásának és a szervezeti felépítésének, valamint a feladatköreivel kapcsolatos eljárásoknak a leírása

a) A független auditszerv (nemzeti vagy regionális szerv) jogállása, és a szervezet, amelynek a részét képezi, ha van ilyen:

b) A független auditszerv feladatköreinek és az általa végrehajtott feladatoknak a leírása:

c) A munkaszervezés (workflow, folyamatok, belső felosztások) és alkalmazandó eljárások, valamint annak leírása, hogy azokat mikor és hogyan felügyelik, a különböző auditfeladatokkal kapcsolatban allokálni tervezett források feltüntetése:

4. ELEKTRONIKUS RENDSZER

Az elektronikus rendszer vagy rendszerek leírása folyamatábrával (központi vagy közös hálózati rendszer vagy decentralizált rendszer a rendszerek közötti kapcsolatokkal), az alábbiak céljából:

a) A Tartalékból finanszírozott minden egyes intézkedésre vonatkozó adatok elektronikus formában történő rögzítése és tárolása: - a kedvezményezett neve és Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás összege, - a vállalkozó ( 7 ) és az alvállalkozó ( 8 ) neve, amennyiben a kedvezményezett a közbeszerzésre vonatkozó uniós vagy nemzeti rendelkezéseknek megfelelően ajánlatkérő szerv, valamint a szerződés értéke, - az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 ) 3. cikkének 6. pontjában meghatározott tényleges tulajdonos, valamint az e pont első és második franciabekezdésében említett kedvezményezett vagy vállalkozó vezetékneve, utóneve és születési ideje ( 10 ), - adott esetben az egyes résztvevőkre vonatkozó adatok;

b) Annak biztosítása, hogy minden egyes, a Tartalékból finanszírozott intézkedésről elszámolási adatokat rögzítenek és tárolnak, és hogy ezek az adatok alátámasztják a hozzájárulás iránti kérelem összeállításához előírt adatokat;

c) A felmerült és kifizetett kiadások számviteli nyilvántartásának vezetése;

d) Annak feltüntetése, hogy hatékonyan működnek-e az elektronikus rendszerek, és képesek-e megbízhatóan rögzíteni az 1.2. pontban említett napon;

e) Az elektronikus rendszer biztonságának, integritásának és bizalmas jellegének biztosítását célzó eljárások leírása.

( 1 ) A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/241 rendelete (2021. február 12.) a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról (HL L 57., 2021.2.18., 17. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1755 rendelete (2021. október 6.) a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról (HL L 357, 2021.10.8., 1. o.).

( 5 ) Adott esetben a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban tájékoztatást kell nyújtani a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős valamennyi szerv számára.

( 6 ) Adott esetben a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban tájékoztatást kell nyújtani a Tartalékból származó pénzügyi hozzájárulás kezeléséért felelős valamennyi szerv számára.

( 7 ) Az információkat csak akkor kell megadni, ha az uniós értékhatárokat meghaladó közbeszerzési eljárásokról van szó.

( 8 ) Az információkat csak az alvállalkozás első szintjén kell megadni, csak abban az esetben, ha az adott vállalkozóra vonatkozó információkat rögzítették, és csak az 50 000 EUR összértéket meghaladó alvállalkozói szerződések esetében.

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

( 10 ) A tagállamok e követelménynek az (EU) 2015/849 irányelv 30. cikkében említett nyilvántartásokban tárolt adatok felhasználásával is eleget tehetnek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R1755 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R1755&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02021R1755-20230301 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02021R1755-20230301&locale=hu

Tartalomjegyzék