Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32014L0035[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve ( 2014. február 26. ) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/35/EU IRÁNYELVE

(2014. február 26.)

a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. december 12-i 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (3) számos módosítást kell fűzni. Az irányelvet az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2) A termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) előírja a megfelelőségértékelő szervezetek akkreditálásának szabályait, megteremti a harmadik országokból érkező termékek piacfelügyeletének és ellenőrzésének keretét, valamint meghatározza a CE-jelölés általános elveit.

(3) A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (5) közös elveket és referenciarendelkezéseket írt elő, amelyeket ágazati jogszabályokban kívánatos alkalmazni annak érdekében, hogy egységes alapot biztosítsanak e jogszabályok felülvizsgálatához és átdolgozásához. A 2006/95/EK irányelvet ennek megfelelően hozzá kell igazítani az említett határozathoz.

(4) Ezen irányelv hatálya az Európai Unió piacán újonnan forgalomba hozott, meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre, azaz vagy valamely Unióban letelepedett gyártó által készített új elektromos berendezésekre, vagy harmadik országból behozott (új vagy használt) elektromos berendezésekre terjed ki.

(5) Az irányelvet a rendelkezésre bocsátás valamennyi formájára, így a távértékesítésre is alkalmazni kell.

(6) A közérdek, úgymint a személyek és háziállatok egészsége és biztonsága, valamint a tulajdon magas szintű védelmének biztosítása, továbbá az uniós piacon megvalósuló tisztességes verseny garantálása érdekében a gazdasági szereplőknek az ellátási láncban betöltött szerepüktől függően felelősséget kell vállalniuk az elektromos berendezések ezen irányelvnek való megfeleléséért.

(7) Az ellátási és értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy csak olyan elektromos berendezéseket forgalmazzon, amelyek megfelelnek ennek az irányelvnek. Az egyes gazdasági szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz tartozó kötelezettségeket egyértelműen és arányosan kell elosztani az ellátási és az értékesítési láncban.

(8) A gazdasági szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a fogyasztók közötti kommunikáció elősegítése érdekében a tagállamoknak ösztönözniük kell a gazdasági szereplőket arra, hogy postai elérhetőségük mellett internetes elérhetőségüket is adják meg.

(9) Mivel részletes ismerettel rendelkezik a tervezési és gyártási eljárásról, a gyártó van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy elvégezze a megfelelőségértékelési eljárást. A megfelelőségértékelésnek ezért kizárólagosan a gyártó kötelezettségének kell maradnia. Ehhez az irányelvhez nem kapcsolódik olyan megfelelőségértékelési eljárás, amely bejelentett szerv beavatkozását igényelné.

(10) Gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokból az uniós piacra lépő elektromos berendezések megfeleljenek ezen irányelvnek és különösen arról, hogy a gyártók ezeken az elektromos berendezéseken a megfelelő megfelelőségértékelési eljárásokat elvégezzék. Rendelkezéseket kell ezért hozni az importőrök tekintetében annak biztosítására, hogy az általuk forgalomba hozott elektromos berendezések megfeleljenek az ebben az irányelvben előírt követelményeknek, továbbá azért, hogy ne hozzanak forgalomba olyan elektromos berendezéseket, amelyek ezen követelményeknek nem felelnek meg, vagy kockázatot jelentenek. Rendelkezéseket kell hozni továbbá az importőrök tekintetében annak ellenőrzésére is, hogy a megfelelőségértékelési eljárásokat elvégezték, illetve hogy az elektromos berendezések jelölése és a gyártók által elkészített dokumentáció az illetékes nemzeti hatóságok részére ellenőrzés céljából rendelkezésre áll.

(11) Amikor egy elektromos berendezést forgalomba hoznak, minden importőrnek fel kell tüntetnie az elektromos berendezésen a nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és postai kapcsolattartási címét. Ez alól kivételt lehet tenni, ha az elektromos berendezés mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé. Ide tartoznak azok az esetek is, amikor az importőrnek fel kellene bontania a csomagolást ahhoz, hogy nevét és címét a terméken feltüntethesse az elektromos berendezésen.

(12) A gyártó vagy az importőr által már forgalomba hozott elektromos berendezést a forgalmazó forgalmazza, és megfelelő gondossággal kell eljárnia, hogy az elektromos berendezést olyan módon kezelje, hogy az ne befolyásolja hátrányosan az elektromos berendezés megfelelését.

(13) Minden olyan gazdasági szereplőt, aki saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba elektromos berendezést, illetve azt olyan módon módosítja, hogy az befolyásolja az ezen irányelvnek való megfelelést, gyártónak kell tekinteni, és vállalnia kell a gyártót terhelő kötelezettségeket.

(14) A forgalmazókat és importőröket, mivel helyileg közel vannak a piachoz, be kell vonni az illetékes nemzeti hatóságok által ellátott piacfelügyeleti feladatokba, és fel kell készíteni az aktív részvételre oly módon, hogy rendelkezésükre bocsátják az adott elektromos berendezéssel kapcsolatban az összes szükséges információt.

(15) Az elektromos berendezések teljes ellátási láncot átfogó nyomonkövethetőségének biztosítása egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a piacfelügyeletet. A hatékony nyomonkövetési rendszer megkönnyíti a piacfelügyeleti hatóságok feladatait a nem megfelelő elektromos berendezést forgalmazó gazdasági szereplők nyomonkövetésében. Az egyéb gazdasági szereplők azonosításához ezen irányelv által előírt információk tárolása esetén nem követelhető meg a gazdasági szereplőtől, hogy ezeket az információkat olyan egyéb gazdasági szereplők tekintetében aktualizálja, amelyek a szóban forgó gazdasági szereplő számára elektromos berendezéseket szállítottak, illetve amelyek számára a szóban forgó gazdasági szereplő elektromos berendezéseket szállított.

(16) Ennek az irányelvnek a biztonsági célok megfogalmazására kell korlátozódnia. Az említett célok megfelelőségértékelésének megkönnyítése érdekében azon elektromos berendezéseket, amelyek megfelelnek az európai szabványosításról szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) az e célok részletes műszaki leírásai céljából megfelelőnek kell tekinteni.

(17) Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza az abban az esetben alkalmazandó eljárást, amikor a harmonizált szabványok ellen kifogást emelnek amiatt, hogy azok nem teljes mértékben tesznek eleget az ezen irányelvben előírt biztonsági céloknak.

(18) Az ezen irányelv tekintetében irányadó harmonizált standardoknak figyelembe kell venniük a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (7) is.

(19) Az olyan elektromos berendezések szabad mozgását, amelyekre nincsenek harmonizált szabványok, a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság által megállapított biztonsági rendelkezésekre vonatkozó nemzetközi szabványok vagy nemzeti szabványok alkalmazásával kell biztosítani.

(20) Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni, az illetékes hatóságok pedig biztosítani tudják, hogy egy adott forgalmazott elektromos berendezés megfelel a biztonsági céloknak, megfelelőségértékelési eljárásokat kell előírni. A 768/2008/EK határozat a megfelelőségértékelési eljárásokra különböző modulokat határoz meg, melyek köre - az adott kockázat és a szükséges biztonsági szint arányától függően - a leginkább megengedőtől a legszigorúbbig terjed. Az ágazatok közötti koherencia biztosítása és az eseti változatok elkerülése érdekében a megfelelőségértékelési eljárásokat e modulok közül kell kiválasztani.

(21) A gyártóknak EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell készíteniük arra vonatkozóan, hogy megadják az ezen irányelvben előírt információt arról, hogy az elektromos berendezés megfelel ezen irányelvnek és az egyéb vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak.

(22) Az információkhoz piacfelügyeleti célból történő hatékony hozzáférés érdekében az alkalmazandó uniós jogi aktusok meghatározásához szükséges információt egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatban kell rendelkezésre bocsátani. A gazdasági szereplők adminisztratív terhének csökkentése érdekében ezen egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozat lehet az egyes vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatokból összeállított dokumentáció.

(23) A tágabb értelemben vett megfelelőségértékelésre irányuló eljárás egészének látható végeredménye az elektromos berendezés megfelelőségét igazoló CE-jelölés. A CE-jelölésre irányadó általános elveket a 765/2008/EK rendelet határozza meg. A CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályokat ebben az irányelvben kell megállapítani.

(24) A jogbiztonság érdekében egyértelműsíteni kell, hogy a 765/2008/EK rendelet uniós piacfelügyeletre és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzésére vonatkozó szabályai az elektromos berendezésekre is alkalmazandók. Ez az irányelv nem gátolhatja a tagállamokat abban a választásban, hogy mely illetékes hatóságokat bízzák meg ezen feladatok ellátásával.

(25) A tagállamoknak meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az elektromos berendezések csak akkor legyenek forgalomba hozhatók, ha megfelelő tárolás, illetve rendeltetésszerű és ésszerűen előrelátható feltételek mellett történő használat esetén nem veszélyeztetik a személyek egészségét és biztonságát. Az elektromos berendezéseket csak ésszerűen előrelátható használati feltételek esetén - azaz ha a használat törvényes és kiszámítható emberi viselkedés eredménye - kell úgy tekinteni, hogy nem felelnek meg az ezen irányelvben meghatározott biztonsági céloknak.

(26) A 2006/95/EK irányelv már jelenleg is rendelkezik védintézkedési eljárásról, amely kizárólag az egyes tagállamok által hozott intézkedésekkel kapcsolatos, tagállamok közötti nézeteltérés esetén alkalmazandó. Az átláthatóság javítása és az eljárási idő csökkentése érdekében javítani kell a hatályos védintézkedési eljáráson, azzal a céllal, hogy azt hatékonyabbá tegyék, és igénybe vegyék a tagállamok szakértelmét.

(27) A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást kapjanak az olyan elektromos berendezésekre irányuló, tervezett intézkedésekről, amelyek kockázatot jelentenek a személyek és a háziállatok egészségére vagy biztonságára, illetve a vagyonbiztonságra. Lehetővé kell tenni továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve ezen elektromos berendezéseket illetően már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.

(28) Amennyiben a tagállamok és a Bizottság egyetértenek az egyik tagállam által hozott intézkedés indokoltságát illetően, nincs szükség a Bizottság további közreműködésére, kivéve az olyan eseteket, ahol a megfelelés hiánya a harmonizált szabvány hiányosságainak tudható be.

(29) Ezen irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (8) megfelelően kell gyakorolni.

(30) A vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni az emberek egészségére vagy biztonságára, illetve a közérdek védelmének más szempontjai tekintetében kockázatot jelentő megfelelő elektromos berendezésekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására.

(31) A Bizottságnak azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia, ha az emberi egészségre és biztonságra kockázatot jelentő megfelelő elektromos berendezésekkel összefüggésben felmerülő, kellően indokolt esetben ez rendkívül sürgős okból szükséges.

(32) A kialakult gyakorlatnak megfelelően az ezen irányelv értelmében felállított bizottság hasznos szerepet tölthet be az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan ügyeknek a kivizsgálásában, amelyeket vagy az elnök, vagy egy tagállam képviselője vet fel, az eljárási szabályzatával összhangban.

(33) Az ezen irányelvhez kapcsolódó ügyek kivizsgálásakor - a végrehajtás és a jogsértések kivételével -, azaz bizottsági szakértői csoport keretében az Európai Parlamentnek a meglévő gyakorlatnak megfelelően rendelkezésére kell bocsátani az összes információt és dokumentációt, valamint - adott esetben - meg kell hívni az ülésekre.

(34) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén, és - tekintetbe véve különleges tulajdonságaikat - a 182/2011/EU rendelet alkalmazása nélkül eljárva meghatározza, hogy indokoltak voltak-e a tagállam által a nem megfelelő elektromos berendezések tekintetében hozott intézkedések.

(35) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(36) Ésszerű átmeneti intézkedésekkel kell biztosítani a 2006/95/EK irányelvnek megfelelően az ezen irányelvet átültető nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó határidőig már forgalomba hozott elektromos berendezések forgalmazhatóságát, további termékkövetelménynek való megfelelés szükségessége nélkül. A forgalmazók tehát az ezen irányelvet átültető nemzeti intézkedések alkalmazására vonatkozó határidőig rendelkezésre bocsáthatják a már forgalomba hozott elektromos berendezéseket, azaz a már az értékesítési láncban található készletet.

(37) Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen annak biztosítását, hogy a forgalomban lévő elektromos berendezések - a belső piac működésének garanciája mellett - teljesítsék a személyek és háziállatok egészségének és biztonságának, illetve a vagyonbiztonság védelmének magas szintjéhez szükséges biztonsági célokat, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az irányelv terjedelme és hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(38) Az ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvhez képest jelentősen módosult. A változatlan rendelkezések átültetésére vonatkozó kötelezettség a korábbi irányelvből következik.

(39) Ez az irányelv nem érinti az irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos, a V. melléklet A. részében meghatározott tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

Ezen irányelv célja biztosítani, hogy a forgalomban lévő elektromos berendezések - a belső piac működésének garanciája mellett - megfeleljenek a személyek és háziállatok egészségének és biztonságának védelmét, illetve a vagyonbiztonság védelmét előíró követelményeknek.

Ezen irányelv az 50 és 1 000 V tartományba eső, váltakozó áramú, illetve a 75 és 1 500 V tartományba eső, egyenáramú felhasználásra tervezett elektromos berendezésekre alkalmazandó, a II. mellékletben felsorolt berendezések és jelenségek kivételével.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "forgalmazás": egy elektromos berendezésnek kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára az uniós piacon, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen;

2. "forgalomba hozatal": az elektromos készülékek első alkalommal történő forgalmazása az uniós piacon;

3. "gyártó": bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely elektromos berendezést gyárt, illetve terveztet, vagy gyártat, és ezt a berendezést saját neve vagy védjegye alatt forgalmazza;

4. "meghatalmazott képviselő": az Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy gyártótól írásbeli megbízást kapott, hogy meghatározott feladatok vonatkozásában a nevében eljárjon;

5. "importőr": az Unióban letelepedett, bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országból származó elektromos berendezést hoz forgalomba az uniós piacon;

6. "forgalmazó": bármely, a gyártótól vagy importőrtől különböző természetes vagy jogi személy az ellátási láncban, aki vagy amely az elektromos berendezést forgalmazza;

7. "gazdasági szereplő": a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr és a forgalmazó;

8. "műszaki leírás": az elektromos berendezés által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;

9. "harmonizált szabvány": az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke (1) pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált szabvány;

10. "megfelelőségértékelés": eljárás, amely bizonyítja az elektromos berendezéssel kapcsolatos, a 3. cikkben említett és az I. mellékletben felsorolt biztonsági célok teljesülését;

11. "visszahívás": minden olyan intézkedés, amelynek célja a végfelhasználók számára hozzáférhető, forgalomban lévő elektromos berendezés visszavétele;

12. "forgalomból történő kivonás": minden olyan intézkedés, amelynek célja, hogy megelőzze az elektromos berendezés forgalmazását az ellátási láncban;

13. "uniós harmonizációs jogszabály": minden, a termékek forgalomba hozatalának feltételeit harmonizáló uniós jogszabály;

14. "CE-jelölés": olyan jelölés, amely által a gyártó jelzi, hogy az elektromos berendezés megfelel a jelölés feltüntetéséről rendelkező uniós harmonizációs jogszabályokban rögzített alkalmazandó követelményeknek.

3. cikk

Forgalmazás és biztonsági célok

Elektromos berendezés az uniós piacon csak akkor forgalmazható, ha - miután a hatályos uniós biztonsági rendelkezésekre vonatkozó helyes műszaki gyakorlattal összhangban állították elő - nem veszélyezteti a személyek és háziállatok egészségét és biztonságát vagy a vagyonbiztonságot, amennyiben megfelelően telepítik, karbantartják és használják.

A biztonsági célok fő elemeit az I. melléklet sorolja fel.

4. cikk

Szabad mozgás

Az ezen irányelvben foglalt szempontokból a tagállamok nem akadályozhatják meg az ezen irányelvnek megfelelő elektromos berendezések forgalmazását.

5. cikk

Villamosenergia-szolgáltatás

A tagállamok biztosítják, hogy az elektromos berendezésre a villamosenergia-szolgáltatók nem rendelnek el - a hálózatra való csatlakoztatásra, vagy az elektromos energiának az elektromos berendezések felhasználói részre történő szolgáltatására vonatkozó - a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknál szigorúbb biztonsági követelményeket.

2. FEJEZET

A GAZDASÁGI SZEREPLŐK KÖTELEZETTSÉGEI

6. cikk

A gyártók kötelezettségei

(1) Elektromos berendezéseik forgalomba hozatalakor a gyártók biztosítják, hogy az elektromos berendezések tervezése és gyártása a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági célokkal összhangban történt.

(2) A gyártók elkészítik a III. mellékletben említett műszaki dokumentációt, és elvégzik vagy elvégeztetik a III. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárást.

Amennyiben az első albekezdés szerinti megfelelőségértékelési eljárás keretében bizonyítást nyer, hogy az elektromos berendezés megfelel a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak, a gyártók elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és feltüntetik a terméken a CE-jelölést.

(3) A gyártók a III. mellékletben említett műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az elektromos berendezés forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzik.

(4) A gyártó biztosítja a sorozatgyártás ezen irányelvnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások működését. Megfelelően figyelembe kell venni az elektromos berendezés tervezésének vagy jellemzőinek változásait, valamint a 12. cikkben említett, harmonizált szabványok, a 13. és 14. cikkben említett nemzetközi és nemzeti szabványok vagy az egyéb műszaki leírások változásait, amelyek alapján az elektromos berendezés megfelelőségét megállapították.

Ha az elektromos berendezés jelentette kockázatokra tekintettel indokolt, a gyártók a fogyasztók egészsége és biztonsága érdekében elvégzik a forgalmazott elektromos berendezés mintavizsgálatát, kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő elektromos berendezésekről és a nem megfelelő elektromos berendezések visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.

(5) A gyártók biztosítják, hogy az általuk forgalomba hozott elektromos berendezésen fel legyen tüntetve a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, illetve ha az elektromos berendezés mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor annak csomagolása vagy az elektromos berendezést kísérő dokumentáció tartalmazza az előírt információkat.

(6) A gyártók feltüntetik az elektromos berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, az elektromos berendezés csomagolásán vagy az elektromos berendezés kísérő dokumentációján a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és azt a postai címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. Címként egy olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(7) A gyártók gondoskodnak arról, hogy az érintett tagállam által meghatározott módon az elektromos berendezéshez a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót. Az ilyen használati utasításnak és biztonsági tájékoztatónak, illetve a jelölésnek egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.

(8) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott elektromos berendezés nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a szóban forgó elektromos berendezés megfelelőségének biztosításához szükséges kiigazító intézkedéseket, az elektromos berendezést adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben az elektromos berendezés kockázatot jelent, a gyártók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben az elektromos berendezést forgalomba hozták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi megtett kiigazító intézkedésről.

(9) A gyártók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven átadják az elektromos berendezés ezen irányelvnek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. A gyártók az említett hatóság kérésére együttműködnek vele minden olyan intézkedés terén, melyeket az általuk forgalomba hozott elektromos berendezés jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében hoznak.

7. cikk

Meghatalmazott képviselők

(1) A gyártók írásbeli megbízással meghatalmazott képviselőt nevezhetnek ki.

A 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek és a 6. cikk (2) bekezdésében említett műszaki dokumentáció elkészítésére vonatkozó kötelezettség nem képezik a meghatalmazott képviselő megbízatásának részét.

(2) A meghatalmazott képviselő a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak legalább az alábbiak elvégzését kell engedélyeznie a meghatalmazott képviselőnek:

a) az elektromos berendezés forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzi és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt;

b) valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az említett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja az elektromos berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;

c) az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük a meghatalmazott képviselő megbízása körébe tartozó elektromos berendezések jelentette kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

8. cikk

Az importőrök kötelezettségei

(1) Az importőrök kizárólag megfelelő elektromos berendezést hozhatnak forgalomba.

(2) Egy adott elektromos berendezés forgalomba hozatalát megelőzően az importőrök meggyőződnek róla, hogy a gyártó elvégezte a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak róla, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, az elektromos berendezésen fel van tüntetve a CE-jelölés, és mellékelték hozzá az előírt dokumentációt, továbbá arról, hogy a gyártó megfelel a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy az elektromos berendezés nem felel meg a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak, az elektromos berendezést nem hozza forgalomba, amíg megfelelővé nem tették. Továbbá amennyiben az elektromos berendezés kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) Az importőrök az elektromos berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán vagy az elektromos berendezés kísérő dokumentációján feltüntetik nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és postai címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni velük. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

(4) Az importőrök gondoskodnak arról, hogy az elektromos berendezéshez mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót, az adott tagállam által meghatározott, a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven.

(5) Az importőrök biztosítják, hogy amíg az elektromos berendezés a felelősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak való megfelelését.

(6) Ha az elektromos berendezéssel járó kockázatokra tekintettel indokolt, az importőrök a fogyasztók egészségének és biztonságának érdekében elvégzik a forgalmazott elektromos berendezés mintavizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő elektromos berendezésekről, és az elektromos berendezések visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen felügyeleti intézkedésről.

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott elektromos berendezés nem felel meg ennek az irányelvnek, azonnal meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket e termék megfelelőségének biztosítására, adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben az elektromos berendezés kockázatot jelent, az importőrök erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben az elektromos berendezést forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.

(8) Az importőrök az elektromos berendezés forgalomba hozatalát követően a piacfelügyeleti hatóságok számára 10 évig elérhetővé teszik az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen.

(9) Az importőrök valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az adott hatóság számára könnyen érthető nyelven átadják az elektromos berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság kérésére az importőrök együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott elektromos berendezések által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

9. cikk

A forgalmazók kötelezettségei

(1) Elektromos berendezés forgalmazásakor a forgalmazók az ebben az irányelvben előírt követelményekkel kapcsolatban kellő gondossággal járnak el.

(2) Egy adott elektromos berendezés forgalmazását megelőzően a forgalmazók ellenőrzik, hogy az elektromos berendezésen fel van-e tüntetve a CE-jelölés, mellékleték-e hozzá az előírt dokumentációt és a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót az elektromos berendezést forgalmazni szándékozó tagállam fogyasztói és más végfelhasználói által könnyen érthető nyelven, továbbá hogy a gyártó és az importőr megfelelt-e a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében, valamint a 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy az elektromos berendezés nem felel meg a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak, nem forgalmazhatja az elektromos berendezést mindaddig, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá amennyiben az elektromos berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

(3) A forgalmazók biztosítják, hogy amíg az elektromos berendezés a felelősségi körükbe tartozik, a tárolás és a szállítás körülményei ne veszélyeztessék a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak való megfelelését.

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott elektromos berendezés nem felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak arról, hogy meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket e termék megfelelőségének biztosítására, adott esetben a terméket kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá amennyiben az elektromos berendezés kockázatot jelent, a forgalmazók erről azonnal tájékoztatják azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben az elektromos berendezést forgalmazták, részletes tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés hiányáról és valamennyi elfogadott kiigazító intézkedésről.

(5) A forgalmazók valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére az említett illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják az elektromos berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes nyomtatott vagy elektronikus formátumú információt és dokumentációt. Az említett hatóság kérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott elektromos berendezések által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.

10. cikk

Azon esetek, amelyekben gyártói kötelezettségek vonatkoznak az importőrökre és a forgalmazókra

Egy importőrt vagy forgalmazót, amennyiben saját neve vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy elektromos berendezést, illetve olyan módon módosít egy már piaci forgalomba hozott elektromos berendezést, ami befolyásolja e termék ezen irányelvnek való megfelelését, ezen irányelv alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és mint gyártót a 6. cikkben rögzített kötelezettségek terhelik.

11. cikk

A gazdasági szereplők azonosítása

A gazdasági szereplőknek kérésre azonosítaniuk kell a piacfelügyeleti hatóságok felé a következőket:

a) minden olyan gazdasági szereplőt, amely elektromos berendezést szállított nekik;

b) minden olyan gazdasági szereplőt, amelynek az elektromos berendezést szállítják.

A gazdasági szereplőknek az első bekezdésben előírt információkat az elektromos berendezés hozzájuk történő szállítását, illetve az általuk történő szállítását követően 10 évig be kell tudniuk mutatni.

3. FEJEZET

AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉS MEGFELELŐSÉGE

12. cikk

A megfelelőség vélelmezése a harmonizált szabványok alapján

Azokról az elektromos berendezésekről, amelyek megfelelnek az olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok egy részének, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az említett szabványok vagy azok részei által meghatározott, a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak.

13. cikk

A megfelelőség vélelmezése a nemzetközi szabványok alapján

(1) Ha nem dolgoztak ki és nem tettek közzé a 12. cikk szerinti harmonizált szabványokat, akkor a tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy - a 3., illetve 4. cikkben említett forgalmazás vagy szabad mozgás alkalmazásában -, saját illetékes hatóságaik a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak megfelelőnek tekintsék az olyan elektromos berendezéseket is, amelyek megfelelnek a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) által előírt nemzetközi szabványoknak, amelyek tekintetében az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott közzétételi eljárást alkalmazták.

(2) Az (1) bekezdésben említett biztonsági rendelkezésekről a Bizottság értesíti a tagállamokat. A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően megállapítja azokat a biztonsági rendelkezéseket és különösen azokat a változatokat, amelyek közzétételét javasolja.

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerint közölt biztonsági rendelkezésekkel kapcsolatos bármely kifogásukról három hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot, megjelölve azokat a biztonsági indokokat, amelyek alapján e rendelkezéseket nem lehet elismerni.

A biztonsági rendelkezésekre vonatkozó hivatkozásokat, amelyekkel szemben nem emeltek kifogást, tájékoztatás céljából az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

14. cikk

A megfelelőség vélelmezése a nemzeti szabványok alapján

Ha a 12. cikk szerinti harmonizált szabványok nem készültek el és nincsenek közzétéve vagy a 13. cikk szerinti nemzetközi szabványok nincsenek közzétéve, a tagállamok minden megfelelő intézkedést meghoznak annak biztosítására, hogy a 3. illetve a 4. cikkben említett forgalmazás vagy szabad mozgás alkalmazásában, saját illetékes hatóságaik a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági céloknak megfelelőnek tekintsék azokat az elektromos berendezéseket is, amelyeket a gyártó tagállamban hatályos szabványok biztonsági rendelkezéseivel összhangban gyártottak, ha az a saját területükön előírt szinttel egyenértékű biztonsági szintet biztosít.

15. cikk

EU-megfelelőségi nyilatkozat

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített biztonsági célok teljesültek.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat megfelel a IV. mellékletben foglalt mintának, tartalmazza a III. melléklet A. moduljában meghatározott elemeket, és azt folyamatosan aktualizálják. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot le kell fordítani azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek területén az elektromos berendezést forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.

(3) Amennyiben az elektromos berendezésre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, ezen uniós jogi aktushoz egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett uniós jogi aktusok azonosítását, ideértve közzétételük hivatkozásait is.

(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal az elektromos berendezés ezen irányelvben megállapított követelményeknek való megfelelőségéért.

16. cikk

A CE-jelölésre vonatkozó általános elvek

A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak.

17. cikk

A CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek

(1) A CE-jelölést az elektromos berendezésen vagy annak adattábláján jól látható, olvasható és kitörölhetetlen módon tüntetik fel. Amennyiben az elektromos berendezés jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a jelölést a csomagoláson és a kísérő dokumentumokon tüntetik fel.

(2) A CE-jelölést az elektromos berendezés forgalomba hozatala előtt tüntetik fel.

(3) A tagállamok a meglévő mechanizmusokra támaszkodnak a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazása céljából, és a jelölések nem megfelelő használata esetén meghozzák a szükséges intézkedéseket.

4. FEJEZET

UNIÓS PIACFELÜGYELET, AZ UNIÓS PIACRA BELÉPŐ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ELLENŐRZÉSE ÉS AZ UNIÓS VÉDINTÉZKEDÉSI ELJÁRÁS

18. cikk

Az uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő elektromos berendezések ellenőrzése

Az elektromos berendezésekre a 765/2008/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdése, valamint 16-29. cikke vonatkozik.

19. cikk

A kockázatot jelentő elektromos berendezések kezelésére vonatkozó nemzeti szintű eljárások

(1) Ha egy tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó elektromos berendezés kockázatot jelent a személyek, háziállatok egészségére vagy biztonságára, illetve a vagyonbiztonságra, akkor elvégzik az érintett elektromos berendezés értékelését, amely kiterjed az ezen irányelvben meghatározott összes vonatkozó követelményre. Az érintett gazdasági szereplők e célból a szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.

Amennyiben az első albekezdésben említett értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy az elektromos berendezés nem felel meg az ebben az irányelvben megállapított követelményeknek, haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásuknak megfelelően a kockázat jellegével arányosan, ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő kiigazító intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az elektromos berendezés megfeleljen az említett követelményeknek, vagy vonja ki az elektromos berendezést a forgalomból, vagy hívja vissza azt.

Az e bekezdés második albekezdésében említett intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

(2) Amennyiben a jóváhagyó hatóságok úgy ítélik meg, hogy a meg nem felelés nem korlátozódik országuk területére, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőt.

(3) A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő kiigazító intézkedést meghoz az uniós piacon általa forgalmazott, érintett elektromos berendezés tekintetében.

(4) Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő kiigazító intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett határidőn belül, a piacfelügyeleti hatóságok minden megfelelő átmeneti intézkedést meghoznak a nemzeti piacukon forgalmazott elektromos berendezés betiltására vagy korlátozására, piaci forgalomból történő kivonására vagy visszahívására.

A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(5) A (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő elektromos berendezés azonosításához szükséges adatokat, az elektromos berendezés származási helyét, az megfelelés feltételezett hiányának és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott érveket. A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:

a) az elektromos berendezés nem felel meg a 3. cikkben említett és az I. mellékletben rögzített, a személyek és a háziállatok egészségével vagy biztonságával, illetve a vagyonbiztonsággal kapcsolatos céloknak; vagy

b) a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 12. cikkben említett harmonizált szabványok vagy a 13. és 14. cikkben említett nemzetközi vagy nemzeti szabványok hiányosságai.

(6) Az eljárást e cikk értelmében kezdeményező tagállamtól eltérő tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és azokról a további információkról, amelyek az érintett elektromos berendezés megfelelésének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint - amennyiben nem értenek egyet az elfogadott nemzeti intézkedéssel - a kifogásaikról.

(7) Amennyiben a (4) bekezdés második albekezdésében említett tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül egyik tagállam és a Bizottság sem emel kifogást az egyik tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel szemben, az intézkedés indokoltnak tekintendő.

(8) A tagállamok gondoskodnak az adott elektromos berendezéssel kapcsolatban a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan meghozataláról, így például az elektromos berendezés forgalomból való kivonásáról.

20. cikk

Uniós védintézkedési eljárás

(1) Amennyiben a 19. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e.

A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és határozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

(2) Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő elektromos berendezést kivonja piacáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam visszavonja azt.

(3) Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, és az elektromos berendezés megfelelőségének hiánya az ezen irányelv 19. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett harmonizált szabványok hiányosságainak eredménye, akkor a Bizottság az 1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt eljárást alkalmazza.

21. cikk

A megfelelő, de kockázatot jelentő elektromos berendezések

(1) Amennyiben egy tagállam a 19. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár az elektromos berendezés megfelel ennek az irányelvnek, azonban mégis kockázatot jelent a személyek egészségére vagy biztonságára, vagy a vagyonvédelemre, felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy előírásának megfelelően a kockázat jellegével arányosan, ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett elektromos berendezés a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki az elektromos berendezést a forgalomból vagy hívja vissza azt.

(2) A gazdasági szereplő az uniós piacon általa forgalmazott valamennyi érintett elektromos berendezés tekintetében kiigazító intézkedést hoz

(3) A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot. A tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett elektromos berendezés azonosításához szükséges adatokat, az elektromos berendezés származási helyét és ellátási láncát, a felmerülő kockázat jellegét, valamint a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát.

(4) A Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén határozatot hoz arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot.

Az e bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat a 23. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A személyek, a háziállatok és a tulajdon épségének és biztonságának védelmével kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül sürgős esetekben a Bizottság a 23. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el

(5) A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és határozatát haladéktalanul megküldi számukra, valamint a megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

22. cikk

Az alaki megfelelés hiánya

(1) A 19. cikk sérelme nélkül, ha egy tagállam a következő megállapítások egyikére jut, felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy vessen véget a megfelelés említett hiányának:

a) a CE-jelölést a 765/2008/EK rendelet 30. cikkét vagy ezen irányelv 17. cikkét megsértve tüntették fel;

b) a CE-jelölést nem tüntették fel;

c) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;

d) az EU-megfelelőségi nyilatkozatot helytelenül készítették el;

e) a műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre vagy hiányos;

f) a 6. cikk (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében említett információt egyáltalán nem, hamisan vagy hiányosan tüntették fel;

g) a 6. vagy 8. cikk által előírt bármely egyéb adminisztratív követelmény nem teljesül.

(2) Amennyiben a megfelelés (1) bekezdésben említett hiánya továbbra is fennáll, az érintett tagállam minden megfelelő intézkedést megtesz a forgalmazott elektromos berendezés korlátozására vagy betiltására, vagy gondoskodik visszahívásáról vagy piaci forgalomból történő kivonásáról.

5. FEJEZET

BIZOTTSÁG, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját az elektromos berendezésekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 8. cikkét kell alkalmazni, összefüggésben annak 5. cikkével.

(4) A Bizottság minden olyan kérdésben konzultál a bizottsággal, amellyel kapcsolatban a 1025/2012/EU rendelet vagy bármely más uniós jogszabály ágazati szakértőkkel folytatott konzultációt ír elő.

A bizottság eljárási szabályzatával összhangban minden, az ezen irányelv alkalmazásával kapcsolatos olyan kérdést is megvizsgálhat, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője vet fel.

24. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti jog rendelkezései gazdasági szereplők általi megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák ezek érvényesítését. Ezek a szabályok a súlyos szabálysértések esetén büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak.

A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

25. cikk

Átmeneti rendelkezések

A tagállamok nem akadályozzák meg az olyan elektromos berendezés forgalmazását, amely megfelel a 2006/95/EK irányelvnek, és már 2016. április 20. előtt forgalomba hozták.

26. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok 2016. április 19-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek a 2. cikknek, a 3. cikk (1) bekezdésének, a 4. cikknek, a 6-12. cikknek, a 13. cikk (1) bekezdésének, a 14-25. cikknek, valamint a II, III. és a IV. mellékletnek. Ezen intézkedések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2016. április 20-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A rendelkezéseknek tartalmazniuk kell egy arra vonatkozó nyilatkozatot is, hogy a hatályban lévő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az ezen irányelvvel hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásait erre az irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni. A hivatkozás módját és a nyilatkozat formáját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

27. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2006/95/EK irányelv 2016. április 20-án hatályát veszti, a V. melléklet A. részében meghatározott, az irányelvek nemzeti jogba való átültetésére és az irányelvek alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni az VI. mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően.

28. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk, a 3. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk, a 13. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint az I., V. és VI. melléklet 2016. április 20-tól alkalmazandó.

29. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2014. február 26-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS

(1) HL C 181., 2012.6.21., 105. o.

(2) Az Európai Parlament 2014. február 5-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. február 20-i határozata.

(3) HL L 374., 2006.12.27., 10. o. A 2006/95/EK irányelv a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 1973. február 19-i 73/23/EGK tanácsi irányelv (HL L 77., 1973.3.26., 29. o.) kodifikált változata.

(4) HL L 218., 2008.8.13., 30. o.

(5) HL L 218., 2008.8.13., 82. o.

(6) HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(7) A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről szóló, 2009. november 26-i 2010/48/EK tanácsi határozattal jóváhagyva (HL L 23., 2010.1.27., 35. o.).

(8) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

I. MELLÉKLET

A MEGHATÁROZOTT FESZÜLTSÉGHATÁROKON BELÜLI HASZNÁLATRA TERVEZETT ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK BIZTONSÁGI CÉLJAINAK FŐ ELEMEI

1. Általános feltételek

a) az elektromos berendezésen, vagy - amennyiben ez nem lehetséges -, kísérő dokumentációban megjelölik azokat a lényeges jellemzőket, amelyek felismerése és betartása biztosítja az elektromos berendezések biztonságos és rendeltetésszerű használatát;

b) az elektromos berendezést - annak alkatrészeivel együtt - úgy kell elkészíteni, hogy biztosítsák biztonságos és megfelelő összeállíthatóságát és csatlakoztathatóságát;

c) az elektromos berendezést úgy kell tervezni és gyártani, hogy a 2. és 3. pontban meghatározott veszélyek elleni védelem biztosított legyen, feltéve, hogy a berendezést rendeltetésszerűen használják, és megfelelően karbantartják.

2. Az elektromos berendezésből eredő veszélyek elleni védelem

Műszaki jellegű intézkedéseket kell meghatározni, az 1. ponttal összhangban, annak biztosítására, hogy:

a) a személyek és a háziállatok megfelelően védve legyenek a közvetlen vagy közvetett érintkezés által okozott fizikai sérülés vagy más ártalom veszélyével szemben;

b) ne lépjen fel olyan hőmérséklet, ív vagy sugárzás, ami veszélyt okozhat;

c) a személyek és a háziállatok és a vagyon megfelelően védve legyen az elektromos berendezés által okozott olyan nem elektromos veszélyek ellen, amelyeket a tapasztalat tár fel;

d) a szigetelés az előrelátható feltételeknek megfelelő legyen.

3. Az elektromos berendezéseket érő külső hatás által okozott veszélyek elleni védelem

Műszaki intézkedéseket kell meghatározni, az 1. ponttal összhangban, annak a biztosítására, hogy az elektromos berendezés:

a) megfeleljen a várt mechanikai követelményeknek úgy, hogy ne veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot;

b) a nem mechanikus hatásokkal szemben a várható környezeti feltételek között ellenálló legyen úgy, hogy ne veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot;

c) előrelátható túlterhelési viszonyok között ne veszélyeztesse személyek, háziállatok biztonságát és a vagyonbiztonságot.

II. MELLÉKLET

AZ EZEN IRÁNYELV HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ BERENDEZÉSEK ÉS JELENSÉGEK

Elektromos berendezések robbanásveszélyes környezetben való felhasználásra

Radiológiai és orvosi célokra szolgáló elektromos berendezések

Teher- és személyfelvonók elektromos alkatrészei

Fogyasztásmérők

Háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok

Villamos karám áramszolgáltató egységei

Rádióelektromos interferencia

Speciális elektromos berendezések hajókon, repülőgépeken vagy vasúton való felhasználásra, amelyek megfelelnek az olyan nemzetközi szervek által összeállított biztonsági rendelkezéseknek, amelyekben a tagállamok részt vesznek.

Szakembereknek szánt, rendelésre készült értékelő felszerelések, amelyeket kizárólag kutatási és fejlesztési létesítményekben lehet használni kutatási és fejlesztési célból.

III. MELLÉKLET

A MODUL

Belső gyártásellenőrzés

1. A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 4. pontban megállapított kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége mellett nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó elektromos berendezések megfelelnek ezen irányelv rájuk irányadó követelményeinek.

2. A műszaki dokumentáció

A gyártó elkészíti a műszaki dokumentációt. A dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy az elektromos berendezés megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, és tartalmazza a kockázat(ok) megfelelő elemzését és értékelését. A műszaki dokumentáció meghatározza az alkalmazandó követelményeket, és - az értékelés szempontjából szükséges mértékben - ismerteti az elektromos berendezés tervét, gyártását és működését. A műszaki dokumentáció, amennyiben alkalmazható, legalább az alábbi elemeket tartalmazza:

a) az elektromos berendezés általános leírása;

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervezési és gyártási rajzai és tervei;

c) az elektromos berendezés ezen rajzainak és terveinek, valamint működésének megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok;

d) a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok jegyzéke, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, vagy a 13. és 14. cikkben említett nemzetközi vagy nemzeti szabványok jegyzéke, illetve azon esetekben, ahol ezeket a harmonizált szabványokat vagy nemzetközi vagy nemzeti szabványokat nem alkalmazzák, azoknak a megoldásoknak a leírása, amelyeket ezen irányelv biztonsági céljainak teljesítése érdekében alkalmaztak, az egyéb alkalmazott vonatkozó műszaki leírásokat is ideértve. A részben alkalmazott harmonizált szabványok, illetve nemzetközi vagy nemzeti szabványok esetében a műszaki dokumentációban fel kell tüntetni, hogy mely részeket alkalmazták;

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei; valamint

f) a vizsgálati jelentések.

3. Gyártás

A gyártó minden szükséges intézkedést meghoz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás és ennek figyelemmel kísérése biztosítsa a gyártott elektromos berendezésnek a 2. pontban említett műszaki dokumentációnak és ezen irányelv rájuk irányadó követelményeinek való megfelelőségét.

4. CE-jelölés és EU-megfelelőségi nyilatkozat

4.1. A gyártó minden olyan elektromos berendezésen elhelyezi a CE-jelölést, amely eleget tesz ezen irányelv alkalmazandó követelményeinek.

4.2. A gyártó az elektromos berendezés modelljére vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot készít, és a műszaki dokumentációval együtt az elektromos berendezés forgalomba hozatala után tíz évig a nemzeti piacfelügyeleti hatóság számára elérhetővé teszi. A EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítja az elektromos berendezést, amelyre vonatkozóan elkészítették.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az érintett piacfelügyeleti hatóság kérésére hozzáférhetővé kell tenni.

5. Meghatalmazott képviselő

A gyártónak a 4. pontban meghatározott kötelezettségei a gyártó nevében és felelősségére eljáró meghatalmazott képviselője révén is teljesíthetőek, amennyiben ez szerepel a megbízásban.

IV. MELLÉKLET

(XXXX. sz.) (1) EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. Termékmodell/termék (termék-, típus-, tétel-, vagy sorozatszám):

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

4. A nyilatkozat tárgya (az elektromos berendezés azonosítása a nyomonkövethetőség biztosítására; ez adott esetben tartalmazhatja az elektromos berendezésről az annak megfelelő azonosítását lehetővé tevő színes fényképet is):

5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.

7. További információk:

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:

(a kiállítás helye és dátuma):

(név, beosztás) (aláírás):

(1) A gyártótól függ, hogy megszámozza-e a megfelelőségi nyilatkozatot.

V. MELLÉKLET

Az irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó, a 2006/95/EK irányelv V. mellékletének B. részében meghatározott határidők

(hivatkozás a 27. cikkben)

IrányelvAz átültetés határidejeAz alkalmazás kezdete
73/23/EGK1974. augusztus 21. (1)
93/68/EGK1994. július 1.1995. január 1. (2)

(1) Dánia esetében a határidőt öt évvel: 1978. február 21-ig terjesztették ki. Lásd a 73/23/EGK irányelv 13. cikkének (1) bekezdését.

(2) A tagállamok 1997. január 1-jéig megengedik azon termékek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, melyek az 1995. január 1. előtt hatályos jelölési szabályoknak megfelelnek. Lásd a 93/68/EGK irányelv 14. cikkének (2) bekezdését.

VI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

2006/95/EK irányelvEz az irányelv
1. cikk1. cikk (2) bekezdése
2. cikk3. cikk
3. cikk4. cikk
4. cikk5. cikk
5. cikk12. cikk
6. cikk13. cikk
7. cikk14. cikk
8. cikk, (1) bekezdés16. és 17. cikk
8. cikk, (2) bekezdés
8. cikk, (3) bekezdés
9. cikk18–20. cikk
10. cikk16. cikk és 17. cikk
11. cikk
12. cikk
13. cikk26. cikk, (2) bekezdés
14. cikk27. cikk
15. cikk28. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. melléklet15. és 16. cikk és IV. melléklet
IV. mellékletIII. melléklet
V. mellékletV. melléklet

AZ EURÓPAI PARLAMENT NYILATKOZATA

Az Európai Parlament úgy véli, hogy csak amikor és amennyiben a 182/2011/EU rendelet értelmében vett végrehajtási aktusokról tárgyalnak bizottsági üléseken, tekinthetőek e bizottságok "komitológiai bizottságoknak" az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás I. melléklete értelmében. A bizottságok ülései így a keretmegállapodás 15. pontjának hatálya alá tartoznak, amikor és amennyiben más kérdésekről tárgyalnak.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0035 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0035&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék