32000L0042[1]

A Bizottság 2000/42/EK irányelve (2000. június 22.) a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 2000/42/EK irányelve

(2000. június 22.)

a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a legutóbb a 2000/24/EK irányelvvel [1] módosított, a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2000/24/EK irányelvvel módosított, az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2000/24/EK irányelvvel módosított, az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) A 94/29/EK [5] és 94/30/EK [6] tanácsi irányelv, amikor maximális értékeket állapított meg a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelvek mellékleteiben a benalaxilra, benfurakarbra, karbofuránra, karboszulfánra, ciflutrinra, etefonra, fenarimolra, furatiokarbra, lambda-cihalotrinra, metalaxilra és propikonazolra, előírta, hogy a maximális szermaradvány-értékek sok árucikkre vonatkozóan automatikusan visszatérnek az analitikai meghatározás megfelelő legalacsonyabb határértékéhez, hacsak 1999. június 30-a előtt más értékeket nem fogadnak el. Ezt a határidőt a 97/71/EK bizottsági irányelv [7] úgy módosította, hogy az "legkésőbb 2000. július 1-jéig" tartson.

(2) A 95/38/EK [8] és 95/39/EK [9] tanácsi irányelv, amikor maximális értékeket állapított meg a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelvek mellékleteiben az aldikarbra, amitrázra, metidationra, metomilre, tiodikarbra, pirimifosz-metilre és tiabendazolra, előírta, hogy a maximális szermaradvány-értékek sok árucikkre vonatkozóan automatikusan visszatérnek az analitikai meghatározás megfelelő legalacsonyabb határértékéhez, hacsak 2000. július 1-je előtt más értékeket nem fogadnak el.

(3) A 96/32/EK [10] és 96/33/EK [11] tanácsi irányelv, amikor maximális értékeket állapított meg a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelvek mellékleteiben a klórmekvátra, diazononra, dikofolra, diszulfotonra, endoszulfánra, fenbutatin-oxidra, mekarbamra, forátra, propoxurra, propizamidra, triazofoszra és triforinre, előírta, hogy a maximális szermaradvány-értékek sok árucikkre vonatkozóan automatikusan visszatérnek az analitikai meghatározás megfelelő legalacsonyabb határértékéhez, hacsak 2000. április 30-a előtt más értékeket nem fogadnak el. Ezt a határidőt a 97/71/EK bizottsági irányelv úgy módosította, hogy az "legkésőbb 2000. július 1-jéig" tartson.

(4) A 98/82/EK tanácsi irányelv [12], amikor maximális értékeket állapított meg a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelvek mellékleteiben a benomilra, karbendazimra, tiofanát-metilre, klórtalonilre, fenvalerátra (beleértve az összetevők más keverékeit is), acefátra és quinalfoszra, előírta, hogy a maximális szermaradvány-értékek sok árucikkre vonatkozóan automatikusan visszatérnek az analitikai meghatározás megfelelő legalacsonyabb határértékéhez, hacsak 2000. július 1-je előtt más értékeket nem fogadnak el.

(5) Az irányelvek mellékleteiben szereplő fenti pozíciókat "nyitva" hagyták, vagy ideiglenes alapon rögzítették, mivel azok elfogadásának időpontjában nem állt elégséges adat rendelkezésre ahhoz, hogy közösségi szinten indokolt legyen a maximális szermaradvány-értékek rögzítése. Az említett határidő rögzítésének célja az volt, hogy az érintett felek számára elégséges időt biztosítson a szükséges adatok rendelkezésre bocsátásához, és ily módon megfelelő és indokolt esetben lehetővé váljon a maximális szermaradvány-értékek közösségi szintű elfogadása, az analitikai meghatározás legalacsonyabb határértéke felett. Az érintett feleket értesítették a határidőről. Sok nyitott álláspontra vonatkozóan további adatokat szolgáltattak, lehetővé téve a maximális szermaradvány-értékek rögzítését. Amennyiben további adatokat nem biztosítottak, helyénvaló a maximális szermaradvány-értékeket az analitikai meghatározás legkisebb határértékénél megállapítani.

(6) A Közösség kereskedelmi partnereitől további adatokkal alátámasztott kérések érkeztek arra vonatkozóan, hogy a Közösség e peszticidek némelyike számára nagyobb tűréshatárt biztosítson azokban az esetekben, ahol az alapirányelvek mellékleteiben a Közösség már maximális szermaradvány-értékeket állapított meg.

(7) A rendelkezésre álló információt áttekintették. Sok helyen az adatok elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy a szermaradvány-értéket az analitikai meghatározás legkisebb határértéke felett állapítsák meg, és ennek megfelelően kell eljárni. Néhány helyen a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek, ezért a maximális szermaradvány-értékeket az analitikai meghatározás legkisebb határértékénél kell megállapítani. Más esetekben az információk elegendőek, de azt igazolják, hogy a maximális szermaradvány-érték az analitikai meghatározás legalacsonyabb határértékénél magasabban történő meghatározása a fogyasztók e szereknek való elfogadhatatlanul akut és krónikus mértékű kitettségét eredményezné. Ezen esetekben helyénvaló a maximális szermaradvány-értékeket az analitikai meghatározás legalacsonyabb határértékénél megállapítani.

(8) A fenvalerát hatóanyagú növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló, 1998. április 7-i 98/270/EK bizottsági határozat [13] kötelezte a tagállamokat, hogy 1999. április 7-ig vonják vissza a fenvalerát növényvédő szerként való használatának engedélyeit. Az eszfenvalerát használata továbbra is engedélyezett. Mivel a szermaradványnak a "Fenvalerát, ideértve az alkotórészek más keverékeit" című jelenlegi leírása a 86/362/EGK, 86/363/EGK, és 90/642/EGK irányelvek mellékleteiben nem tesz különbséget a fenvalerát használatából eredő szermaradványok és az eszfenvalerát használatából eredő szermaradvány között, célszerű a szermaradvány értelmezését és a maximális értéket úgy módosítani, hogy az eszfenvalerát engedélyezett további használatát és a fenvalerát használatának betiltását tükrözze.

(9) A peszticidek szermaradványait esetleg tartalmazó élelmiszeripari termékek fogyasztóinak életük során e peszticideknek való expozícióját az Európai Közösségben használt eljárásoknak és gyakorlatnak megfelelően vizsgálták és értékelték, tekintetbe véve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott iránymutatásokat [14], majd megállapították, hogy az ezen irányelvben rögzített maximális szermaradvány-értékek nem eredményezik a megengedhető napi bevitelre megszabott határérték túllépését.

(10) A peszticid szermaradványait esetleg tartalmazó élelmiszeripari termékek fogyasztóinak e peszticideknek való akut expozícióját az Európai Közösségben használt eljárásoknak és gyakorlatnak megfelelően vizsgálták és értékelték, tekintetbe véve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott iránymutatásokat. Megállapították, hogy az ezen irányelvben nyitott pozícióban rögzített maximális szermaradvány-értékek nem növelik az akut toxikus hatásokat.

(11) Annak érdekében, hogy a fogyasztókat az olyan termékeken vagy azokban található szermaradványokkal szemben megfelelően megvédjék, amelyekre nem adtak ki engedélyeket, célszerű a maximális szermaradvány-értékeket az analitikai meghatározás legalacsonyabb határértékénél megválasztani minden ilyen készítményre, amely a 86/362/EGK, 86/363/EGK és 90/642/EGK irányelvek hatálya alá esik.

(12) A Közösség kereskedelmi partnereivel a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül konzultált az ezen irányelvben meghatározott értékekről, és az értékekkel kapcsolatos észrevételeiket figyelembevették.

(13) A növényügyi tudományos bizottság véleményét, különösen, ami a peszticidekkel kezelt élelmiszeripari termékek fogyasztóinak védelmével kapcsolatos tanácsokat és ajánlásokat illeti, figyelembe vették. Az Egészségügyi Világszervezet által leírt, fentiekben idézett módszertan, amelyet a referens tagállamok alkalmaztak, és amelyet a Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében ellenőrzött és értékelt, megegyezik a növényügyi tudományos bizottság által megadott útmutatással [15].

(14) Az irányelv intézkedései összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az ezen irányelv I. mellékletében felsorolt szermaradványokra vonatkozó maximális értékek az adott peszticidekre vonatkozóan a 86/362/EGK irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt értékek helyébe lépnek.

2. cikk

(1) Az ezen irányelv II. mellékletében felsorolt szermaradványokra vonatkozó maximális értékek az adott peszticidekre vonatkozóan a 86/363/EGK irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt értékek helyébe lépnek.

(2) Az ezen irányelv III. mellékletében felsorolt szermaradványokra vonatkozó maximális értékek az adott peszticidekre vonatkozóan a 86/363/EGK irányelv II. mellékletének B. részében felsorolt értékek helyébe lépnek.

3. cikk

(1) Az ezen irányelv IV. mellékletében felsorolt szermaradványokra vonatkozó maximális értékek az adott peszticidekre vonatkozóan a 90/642/EGK irányelv II. mellékletében felsorolt értékek helyébe lépnek.

(2) Az őszibarackon található acefát-maradványokra vonatkozó maximális értéket 0,02 [16] mg/kg-ban kell megállapítani.

4. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. február 28-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket az intézkedéseket 2001. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. június 22-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 107., 2000.5.4., 28. o.

[2] HL L 221., 1986.8.7., 37. o.

[3] HL L 221., 1986.8.7., 43. o.

[4] HL L 350., 1990.12.14., 71. o.

[5] HL L 189., 1994.7.23., 67. o.

[6] HL L 189., 1994.7.23., 70. o.

[7] HL L 347., 1997.12.18., 42. o.

[8] HL L 197., 1995.8.22., 14. o.

[9] HL L 197., 1995.8.22., 29. o.

[10] HL L 144., 1996.6.18., 12. o.

[11] HL L 144., 1996.6.18., 35. o.

[12] HL L 290., 199810.29., 25. o.

[13] HL C 117., 1998.4.21.,15. o.

[14] Iránymutatások a peszticid-szermaradványok élelmiszerrel történő felvételének előrejelzéséhez (átdolgozott), készítette a GEMS/Food Program a peszticid-szermaradványok Kódex Bizottságával együttműködésben; kiadta az Egészségügyi Világszervezet 1997 WHO/FSF/FOS/97.7).

[15] SCP/RESI/021; SCP/RESI/024.

[16] Az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Megjegyzés:

A jobb áttekinthetőség érdekében az SZMÉ-k félkövér betűvel vannak szedve, ha azok a korábbi irányelvekhez képest változásokat jelentenek; a normál betűtípussal szedett értékek a meglévő SZMÉ-k ismétlései.

Egyes árucikkek csoportjai és példái, amelyekre az SZMÉ vonatkozik | Peszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg) |

Etefon | Fenarimol | Diazinon | Dikofol a p, p' és o, p' izomerek együttesen | Klórmequat | Triazofosz | Fenvalerát és eszfenvalerát | Karbofurán a karbofurán és 3-hidroxi-karbofurán együttesen karbofuránban kifejezve | Benfurakarb | Endoszulfán. Az alfa-és béta-izomerek és az endoszulfán-szulfát együttesen endoszulfánban kifejezve | A forát, annak oxigén analógjai és azok szulfonjai együttesen forátban kifejezve | Tiabendazol |

RR és SS izomerek együttesen | RR és SS izomerek együttesen |

GABONAFÉLÉK | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Árpa | 0,5 | | | | 2 | | 0,2 | 0,05 | | | | | |

Pohánka | | | | | | | | | | | | | |

Kukorica | | | | | | | | | | | | | |

Köles | | | | | | | | | | | | | |

Zab | | | | | 5 | | 0,2 | 0,05 | | | | | |

Rizs | | | | | | | | | | | | | |

Rozs | 0,5 | | | | 2 | | 0,05 | | | | | | |

Cirok | | | | | | | | | | | | | |

Tritikálé | 0,2 | | | | 2 | | 0,05 | | | | | | |

Búza | 0,2 | | | | 2 | | 0,05 | | | | | | |

Más gabonafélék | 0,05 | | | | 0,05 | | 0,02 | 0,02 | | | | | |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Megjegyzés:

A jobb áttekinthetőség érdekében az SZMÉ-k félkövér betűvel vannak szedve, ha azok a korábbi irányelvekhez képest változásokat jelentenek; a normál betűtípussal szedett értékek a meglévő SZMÉ-k ismétlései.

Peszticid-szermaradványok | Maximális értékek mg/kg-ban (ppm) |

az I melléklet ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 és 1602 fejlécű rovataiban felsorolt hús, húskészítmény, belsőség és állati zsiradék esetében | az I melléklet 0401 fejlécű rovatában levő tehéntej, teljes tehéntej esetében; a 0401, 0402, 040500 és 0406 fejlécű rovataiban felsorolt egyéb élelmiszerek esetében, a és jegyzetnek megfelelően | az I melléklet 040700 és 0408 fejlécű rovataiban felsorolt hámozott friss tojás, madártojás és tojássárgája esetében |

Endoszulfán az alfa- és béta-izomerek és az endoszulfán-szulfát együttesen endoszulfánban kifejezve | 0,1 | 0,004 | 0,1 |

Triazofosz | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Fenvalerát és eszfenvalerát: | | | |

RR és SS izomerek együttesen__NEWLINE__0207 baromfihús__NEWLINE__más termékek | 0,02 0,2 | 0,02 | 0,02 |

RR és SS izomerek együttesen__NEWLINE__0207 baromfihús__NEWLINE__más termékek | 0,02 0,2 | 0,02 | 0,02 |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Megjegyzés:

A jobb áttekinthetőség érdekében az SZMÉ-k félkövér betűvel vannak szedve, ha azok a korábbi irányelvekhez képest változásokat jelentenek; a normál betűtípussal szedett értékek a meglévő SZMÉ-k ismétlései.

Peszticid-szermaradványok | Maximális értékek mg/kg-ban (ppm) |

az I melléklet ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 és 1602 fejlécű rovataiban felsorolt zsíros hús, a húskészítmények, belsőségek és állati zsírok esetében | az I melléklet 0401 0402, 040500 és 0406 fejlécű rovataiban felsorolt tej és tejtermékek esetében | Az I melléklet 040700 és 0408 fejlécű rovataiban felsorolt hámozott friss tojás, madártojás és tojássárgája esetében |

Klórmekvát__NEWLINE__csirkemáj__NEWLINE__szarvasmarhavese__NEWLINE__szarvasmarhamáj__NEWLINE__egyéb | 0,05 0,2 0,1 0,05 | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

Megjegyzés:

A jobb áttekinthetőség érdekében az SZMÉ félkövér betűvel vannak szedve, ha azok a korábbi irányelvekhez képest változásokat jelentenek; a normál betűtípussal szedett értékek a meglévő SZMÉ-k ismétlései.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozik | Peszticid szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/kg) |

Benomil/ | Klór-thalonil | Quinalfosz | Klórmekvát | Fenvalerát és eszfenvalerát | Fenbutatin-oxid | Diazinon | Diszulfoton (diszulfoton, diszulfoton-szulfoxid és diszulfoton-szulfon együttesen diszulfotonban kifejezve) | Endoszulfán az alfa- és béta-izomerek és az endoszulfán-szulfát együttesen endoszulfánban kifejezve | Mekar-bam | A forát, annak oxigén analógjai és azok szulfonjai forátban kifejezve | Propo-xur | Propizamid | Triazofosz | Triforin | Metidation |

RR és SS izomerek együttesen | RR és SS izomerek együttesen |

1.Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek | 0,05 | | | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |

i.CITRUSFÉLÉK | 5 | 0,01 | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 5 | | | 0,5 | | | | 0,02 | | 0,05 | 2 |

Grapefruit | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

Citrom | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | |

Zöld citrom | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | |

Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket) | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | |

Narancs | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

Pomelo | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | 0,02 | | | | | 0,05 | | | | |

ii.HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül) | 0,1 | 0,01 | | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | | 0,1 | | | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | 0.05 |

Mandula | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Brazil dió | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kesudió | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gesztenye | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kókuszdió | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mogyoró | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Makadám dió | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pekándió | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Piniamag | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pisztácia | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dió | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | |

iii.ALMATERMÉSŰEK | 2 | 1 | | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 2 | | | 0,3 | | | 0,05 | 0,02 | | 2 | 0,3 |

Alma | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | |

Körte | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | |

Birs | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

iv.CSONTHÉJASOK | | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | |

Kajszibarack | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |

Cseresznye | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | 2 | 0,02 |

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket) | 1 | 1 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 2 | |

Szilva | 0,5 | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | 1 | |

Egyéb | 0,1 | 0,01 | | | | | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,05 | 0,2 |

v.BOGYÓSGYÜMÖLCSÖK | | | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,02 | | | |

a)Csemege és borszőlő | 2 | | | | 0,1 | 0,02 | 2 | 0,02 | | 0,5 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,5 |

Csemegeszőlő | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |

Borszőlő | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Eper (termesztett) | 0,1 | 3 | | | 0,02 | 0,02 | 1 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 |

c)Félcserjén termő bogyósok (termesztett) | 0,1 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 |

Fekete szeder | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hamvas szeder | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kaliforniai málna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Málna | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | |

d)Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett) | 0,1 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | 0,02 |

Fekete áfonya | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |

Tőzegáfonya | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ribizli (piros, fekete és fehér) | | 10 | | | | | | 0,2 | | | | | 0,2 | | | 2 | |

Pöszméte | | 10 | | | | | | 0,2 | | | | | 0,2 | | | 2 | |

Egyéb | | 0,01 | | | | | | 0,02 | | | | | 0,05 | | | 0,05 | |

e)Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcsök | 0,1 | 0,01 | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 |

vi.Egyéb | | | | | 0,02 | 0,02 | | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | |

Avokádó | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Banán | 1 | 0,2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |

Datolya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Füge | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kivi | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |

Kamkvat | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Licsiszilva | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mangó | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Olajbogyó | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | 1 |

Golgotavirág | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ananász | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Papaya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | 0,01 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | | | 0,02 |

2.Friss vagy nyers, fagyasztott, vagy száraz zöldségek | | | 0,05 | 0,05 | | | | | 0,02 | | 0,05 | 0,05 | | | | | |

i.GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGÉK | 0,01 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Cékla | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sárgarépa | | 1 | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |

Gumós zeller | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Torma | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Csicsóka | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Paszternák | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petrezselyemgyökér | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Retek | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Saláta bakszakáll | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Édesburgonya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Karórépa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tarlórépa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jamszgyökér | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | 0,01 | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |

ii.HAGYMAFÉLÉK | 0,1 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Fokhagyma | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Vöröshagyma | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Mogyoróhagyma | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Újhagyma | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |

iii.TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | | 0,02 |

a)Burgonyafélék | | 2 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | 0,05 | |

Paradicsom | 0,5 | | | | 0,05 | 0,02 | 1 | | | 0,5 | | | | | | | |

Paprika | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Padlizsán | 0,5 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | | | 0,05 | | | | | | | |

b)Kabakosok ehető héjúak | | | | | 0,02 | 0,02 | | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,5 | |

Uborka | 1 | 1 | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | |

Apró uborka | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

Cukkíni | 0,3 | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | 0,01 | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | |

c)Kabakosok nem ehető héjúak | | 1 | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,3 | | | | | | 0,05 | |

Sárgadinnye | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tök | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Görögdinnye | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

d)Csemegekukorica | 0,1 | 0,01 | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | | | | 0,05 | |

iv.KÁPOSZTAFÉLÉK | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

a)Virágjukért termesztett káposztafélék | 0,1 | 3 | | | 0,02 | 0,02 | | | | | | | 0,5 | | | | |

Brokkoli | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Karfiol | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Fejesedő káposztafélék | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | |

Kelbimbó | 0,5 | 0,5 | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | |

Fejeskáposzta | | 3 | | | 0,05 | | | | | | | | 0,5 | | | | |

Egyéb | 3 | 0,01 | | | 0,02 | | | | | | | | 0,05 | | | | |

c)Leveles káposztafélék | 0,1 | 0,01 | | | 0,02 | 0,02 | | | | | | | 0,05 | | | | |

Kínai kel | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kelkáposzta | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | |

d)Karalábé | 0,1 | 0,01 | | | 0,02 | 0,02 | | | | | | | 0,05 | | | | |

v.LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

a)Salátafélék | | 0,01 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |

Zsázsa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Galambbegy saláta | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fejes saláta | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Endívia | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Spenótfélék | 0,1 | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | |

Spenót | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mangold | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | |

c)Vízitorma | 0,1 | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | |

d)Cikóriasaláta | 0,1 | 0,01 | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | |

e)Fűszernövények | 0,1 | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |

Turbolya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metélőhagyma | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petrezselyem | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zellerlevél | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | |

vi.HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss) | 0,1 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Bab (hüvelyben) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bab (hüvely nélkül) | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | |

Borsó (hüvelyben) | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

Borsó (hüvely nélkül) | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | |

vii.SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss) | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Spárga | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kardonna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zeller | 2 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |

Édeskömény | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Articsóka | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Póréhagyma | | 10 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

Rebarbara | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | 0,01 | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | |

viii.GOMBA | | | | | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

a)Termesztett gombák | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

b)Vadon termő gombák | 0,1 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | |

3.Hüvelyesek | | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Szárazbab | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lencse | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Borsó | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.Olajos magvak | | | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | | 0,05 | | 0,05 | | | 0,05 | |

Lenmag | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Földimogyoró | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | |

Mák | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Szezámmag | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Napraforgómag | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Repcemag | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | 0,05 |

Szójabab | 0,2 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | |

Mustármag | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gyapotmag | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | 0,1 | | |

Egyéb | 0,1 | 0,01 | | | | | | | | 0,01 | | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | 0,02 |

5.Burgonya | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Újburgonya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Áruburgonya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6.Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 30 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |

7.Komló (szárítva), beleértve a granulált és a be nem sűrített port | 0,1 | 50 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 30 | 3 |

Megjegyzés:

A jobb áttekinthetőség érdekében az SZMÉ-k félkövér betűvel vannak szedve, ha azok a korábbi irányelvekhez képest változásokat jelentenek; a normál betűtípussal szedett értékek a meglévő SZMÉ-k ismétlései.

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre a SZMÉ vonatkozik | Peszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke (mg/ kg) |

Metomil/tiodikarb (együttesen metomilban kifejezve) | Primifosz-metil | Tiabendazol | Karbofurán (karbofurán és 3-hidroxikarbo-furán együttesen, karbofánban kifejezve) | Karboszulfán | Benfurakarb | Furatiocarb | Benalaxil | Metalaxil | Lambda-cihalotrin | Propikonazol | Ciflutrin és b-ciflutrin (az izomerek együttesen) | Etefon | Fenarimol | Aldikarb (az aldikarb, annak szulfoxidja és annak szulfonja együttesen aldikarbban kifejezve) | Amitráz (amitráz és annak minden 2,4 dimetil anilint tartalmazó metabolitja amitrázban kifejezve) | Dikofol (a p.p' és o.p' izomerek együttesen) |

1.Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított, vagy nyers, hűtéssel tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek | | | | | | | | | | | | | | | | | |

i.CITRUSFÉLÉK | | | 5 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | | 2 |

Grapefruit | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | |

Citrom | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zöld citrom | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket) | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

Narancs | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 1 | |

Pomelo | 0,5 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | |

Egyéb | 0,05 | 1 | | | | | | | 0,05 | | | | | | | 0,02 | |

ii.FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK (héjjal vagy héj nélkül) | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 0,02 | | 0,02 | 0,05 |

Mandula | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Brazil dió | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kesudió | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gesztenye | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kókuszdió | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mogyoró | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Makadámdió | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pekándió | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | |

Piniamag | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pisztácia | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dió | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | |

iii.ALMATERMÉSŰEK | 0,2 | 0,05 | | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 3 | 0,3 | 0,05 | 1 | 0,02 |

Alma | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

Körte | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

Birs | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |

iv.CSONTHÉJASOK | | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | | | 0,05 | | 0,02 |

Kajszibarack | 0,2 | | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,5 | | 0,5 | | | |

Cseresznye | 0,1 | | | | | | | | | | | 0,2 | 3 | 1 | | | |

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket) | 0,2 | | | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,5 | | 0,5 | | 1 | |

Szilva | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | |

Egyéb | 0,05 | | | | | | | | | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | |

v.BOGYÓS-GYÜMÖLCSÖK | | | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | | 0,02 | |

a)Csemege és borszőlő | | | | | | | | 0,2 | | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | | |

Csemegeszőlő | 0,05 | 0,05 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 0,02 |

Borszőlő | 1 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |

b)Eper (termesztett) | 0,05 | 0,05 | | | | | | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | | 0,02 |

c)Félcserjén termő bogyósok (termesztett) | 0,05 | 0,05 | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | | 0,05 | | 0,02 |

Fekete szeder | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hamvas szeder | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kaliforniai málna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Málna | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | |

d)Egyéb bogyósgyümölcsök (termesztett) | 0,05 | 0,05 | | | | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | | 0,05 | | 0,02 |

Fekete áfonya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tőzegáfonya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ribizli (piros, fekete és fehér) | | | | | | | | | | 0,1 | | | 5 | 1 | | | |

Pöszméte | | | | | | | | | | 0,1 | | | | 1 | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | 0,02 | | | 0,05 | 0,02 | | | |

e)Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcsök | 0,05 | 0,05 | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | | 0,02 |

vi.EGYÉB | 0,05 | | | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | | | | 0,02 | 0,02 |

Avokádó | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |

Banán | | | 5 | | | | | | | | 0,1 | | | 0,3 | 0,1 | | |

Datolya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Füge | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kivi | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

Kamkvat | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Licsiszilva | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mangó | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

Olajbogyó | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Golgotavirág | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ananász | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | |

Papaya | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | 0,05 | | |

2.Friss, vagy nyers, hűtött, vagy szárított zöldségek | | | | | | | | | | | | | | | | | |

i.GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGÉK | | | 0,05 | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | 0,02 |

Cékla | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sárgarépa | | 1 | | 0,3 | 0,1 | | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | |

Gumós zeller | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | |

Torma | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Csicsóka | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pasztinák | | | | 0,3 | 0,1 | | | | 0,1 | | | | | | 0,1 | | |

Petrezselyemgyökér | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Retek | 0,5 | | | 0,5 | | | | | | 0,1 | | | | | | | |

Saláta bakszakáll | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Édesburgonya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Karórépa | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |

Tarlórépa | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |

Jamszgyökér | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | 0,05 | 0,05 | | 0,01 | 0,05 | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | 0,05 | | |

ii.HAGYMA FÉLÉK | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Fokhagyma | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | |

Vöröshagyma | | | | 0,3 | | | | 0,2 | 0,5 | | | | | | | | |

Mogyoróhagyma | | | | 0,3 | | | | | 0,5 | | | | | | | | |

Újhagyma | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | 0,1 | | | | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | |

iii.TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK | | | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | 0,05 | | |

a)Burgonyafélék | | | | 0,1 | | | | | 0,05 | | 0,05 | | | | | | 0,02 |

Paradicsom | 0,5 | 1 | | | | | | 0,2 | | 0,5 | | 0,05 | 3 | 0,5 | | 0,5 | |

Paprika | | 1 | | | | | | 0,2 | | 0,1 | | 0,3 | 3 | 0,5 | | | |

Padlizsán | 0,5 | | | | | | | 0,2 | | 0,5 | | | | | | | |

Egyéb | 0,05 | 0,05 | | | | | | 0,05 | | 0,02 | | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | |

b)Kabakosok - ehető héjúak | 0,05 | | | 0,1 | | | | 0,05 | | 0,1 | 0,05 | | 0,05 | 0,2 | | 0,02 | 0,2 |

Uborka | | 0,1 | | | | | | | 0,5 | | | 0,1 | | | | | |

Apró uborka | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cukkíni | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | 0,05 | | | | | | | 0,05 | | | 0,02 | | | | | |

c)Kabakosok - nem ehető héjúak | 0,05 | | | 0,2 | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | | 0,02 | 0,5 |

Sárgadinnye | | 1 | | | | | | 0,1 | 0,2 | | | | | | | | |

Tök | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Görögdinnye | | | | | | | | 0,1 | 0,2 | | | | | | | | |

Egyéb | | 0,05 | | | | | | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | |

d)Csemegekukorica | 0,05 | 0,05 | | 0,1 | | | | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | 0,02 |

iv.KÁPOSZTAFÉLÉK | 0,05 | | | | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | | | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | 0,02 |

a)Virágjukért termesztett káposztafélék | | 1 | | 0,2 | | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | 0,05 | | | | | |

Brokkoli | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

Karfiol | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | |

Egyéb | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | 0,05 | | |

b)Fejesedő káposztafélék | | | 0,05 | 0,1 | | | 0,05 | | | | | 0,2 | | | | | |

Kelbimbó | | 2 | | | | | | | | 0,05 | | | | | 0,2 | | |

Fejeskáposzta | | | | | | | | | 1 | 0,2 | | | | | | | |

Egyéb | | 0,05 | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | 0,05 | | |

c)Leveles káposztafélék | | 0,05 | 0,05 | 0,1 | | | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | 0,3 | | | 0,05 | | |

Kínai kel | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kelkáposzta | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | |

d)Karalábé | | 0,05 | 0,05 | 0,2 | | | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | | | 0,05 | | |

v.LEVELES ZÖLDSÉGEK ÉS FRISS FŰSZERNÖVÉNYEK | | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | 0,05 | | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

a)Salátafélék | | | | | | | | | | 1 | | 0,5 | | | | | |

Zsázsa | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Galambbegy saláta | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fejes saláta | 2 | | | | | | | 0,5 | 1 | | | | | | | | |

Endívia | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | 0,05 | | | | | | | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | |

b)Spenótfélék | 2 | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | | | | | |

Spenót | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mangold | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | |

c)Vízitorma | 0,05 | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | | | | | |

d)Cikóriarügy | 0,05 | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,02 | | 0,02 | | | | | |

e)Fűszernövények | 2 | | | | | | | 0,05 | 0,05 | 1 | | 0,02 | | | | | |

Turbolya | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metélőhagyma | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petrezselyem | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zellerlevél | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | |

vi.HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Bab (hüvelyben) | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | |

Bab (hüvely nélkül) | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | |

Borsó (hüvelyben) | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | |

Borsó (hüvely nélkül) | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | |

vii.SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Spárga | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kardonna | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zeller | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | |

Édeskömény | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Articsóka | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Póréhagyma | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | |

Rebarbara | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | 0,05 | 0,02 | | | | | | | |

viii.GOMBA | 0,05 | | | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

a)Termesztett gomba | | 2 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |

b)Vadon termő gomba | | 0,05 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |

3.Hüvelyesek | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

Bab | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lencse | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Borsó | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4.Olajos magvak | | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | | | 0,02 | 0,05 | | |

Lenmag | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Földimogyoró | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mák | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Szezámmag | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Napraforgómag | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Repcemag | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | |

Szójabab | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mustármag | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gyapotmag | 0,1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 0,1 |

Egyéb | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,05 | | | 0,02 | 0,05 |

5.Burgonya | 0,05 | 0,05 | | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,5 | 0,02 | 0,02 |

Újburgonya | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | |

Áruburgonya | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |

6.Tea (szárított levelek és szárak, erjesztve vagy másképpen, Camellia sinensis) | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 20 |

7.Komló (szárított), beleértve a komló-labdacsot és a sűrítetlen port | 10 | 0,05 | 0,1 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0,1 | 10 | 10 | 0,1 | 20 | 0,1 | 5 | 0,05 | 50 | 50 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0042 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0042&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék