32000L0024[1]

A Bizottság 2000/24/EK irányelve (2000. április 28.) a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról

A Bizottság 2000/24/EK irányelve

(2000. április 28.)

a gabonafélékben, az állati eredetű élelmiszerekben, illetőleg az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK, illetőleg 90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/41/EK irányelvvel [1] módosított, a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1976. november 23-i 76/895/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel a legutóbb az 1999/71/EK irányelvvel [3] módosított, a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb az 1999/71/EK irányelvvel módosított, az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelvre [5] és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel a legutóbb az 1999/71/EK irányelvvel módosított, az egyes növényi eredetű termékekben - többek között a gyümölcsökben és zöldségekben -, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelvre [6] és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) A gabonafélékre és a növényi eredetű termékekre - beleértve a gyümölcsöket és zöldségeket - vonatkozó maximális szermaradványértékek a peszticidek használatának azon legkisebb mennyiségét tükrözik, amellyel a növények hatékony védelmét olyan felhasználás mellett érik el, hogy a szermaradvány mennyisége a lehető legkisebb és toxikológiai szempontból elfogadható legyen, különösen a környezetvédelem, illetve a táplálékkal történő bevitel szempontjából. Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozóan a maximális szermaradványértékek az állatokban és állati termékekben szermaradványt eredményező, peszticiddel kezelt gabonafélék és növényi eredetű termékek fogyasztását tükrözik, valamint megfelelő esetben figyelembe veszik az állatgyógyászati készítmények használatának közvetlen következményeit.

(2) A maximális szermaradványértékek az analitikai kimutathatóság határértékében vannak megállapítva azokban az esetekben, amikor a növényvédő szerek engedélyezett felhasználásai nem eredményeznek az élelmiszer-ipari termékekben, illetve azok felületén kimutatható peszticidszermaradvány-értékeket, vagy amennyiben nincs engedélyezett felhasználás, illetve a tagállam által engedélyezett felhasználást a szükséges adatok nem támasztják alá, vagy amennyiben a harmadik országban engedélyezett olyan felhasználást, mely maradványokat eredményez az olyan élelmiszer-ipari termékekben, illetve felületükön, amelyek a Közösség piacán forgalomba kerülhetnek, a szükséges adatok nem támasztják alá.

(3) A peszticid-szermaradványok maximális értékeit állandó felülvizsgálat alatt kell tartani. Az értékek az új információk és adatok figyelembevételével megváltoztathatók.

(4) Az aramit, barbán, klórbenzilát, klórfenzon, klóroxuron, klórbenzid, 1,1-diklór-2,2-bisz-(4-etil-fenil)-etán és diallát használata a továbbiakban a Közösségben vagy nem engedélyezett, vagy közösségi szinten ezeket a továbbiakban nem használják. Az aramit és klórfenzon szermaradványai a 76/895/EGK irányelv II. mellékletéből a 82/528/EGK tanácsi irányelvvel [7] törlésre kerültek, azonban ezekkel azóta még nem egészült ki a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv melléklete. A klórbenzid és az 1,1-diklór-2,2-bisz-(4-etil-fenil)-etán szermaradványai a 76/895/EGK irányelv II. mellékletéből a 93/58/EGK tanácsi irányelvvel [8] törlésre kerültek, azonban ezekkel azóta még nem egészült ki a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelv melléklete. Szükséges mindezen szermaradványokkal kiegészíteni a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvet ahhoz, hogy lehetővé váljon használatuk megfelelő felügyelete, ellenőrzése, valamint a fogyasztók védelme.

(5) A klórbufámra és a metoxiklórra a Közösségben még léteznek korlátozott engedélyezések. Az engedélyezett használatok nem okozhatnak kimutatható szermaradványokat az élelmiszerekben. A maximális szermaradványértékeket ezekre a szermaradványokra a 76/895/EGK irányelv II. melléklete állapította meg.

(6) A barbán, klórbufám, klórbenzilát, klóroxuron, diallát és metoxiklór peszticidek szermaradványaira vonatkozó maximális szermaradványértékek megállapításához közösségi szinten szükséges, hogy a 76/895/EGK irányelvből rendelkezéseket helyezzenek át a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvbe. Bizonyos rendelkezéseket módosítani kell a műszaki és tudományos fejlődés, valamint a használatban és az engedélyezésekben nemzeti és közösségi szintű változások fényében.

(7) A közösségi maximális szermaradványértékeket és a Codex Alimentarius által javasolt értékeket hasonló eljárásokat követve állapították meg és értékelték. A klórbenzilát kivételével az ezen irányelv hatálya alá eső hatóanyagokra vonatkozóan a Codex nem állapít meg maximális szermaradványértékeket. A klórbenzilátra vonatkozó, a Codex szerinti maximális szermaradványértékeket visszavonták [9]. A növényvédő szerek engedélyezése harmadik országokban a peszticidek nagyobb mennyiségeinek használatát vagy rövidebb betakarítás előtti várakozási időt és következésképpen magasabb szermaradványértékeket igényelhet a Közösségben engedélyezettnél. A Közösség kereskedelmi partnereivel a Kereskedelmi Világszervezeten keresztül konzultált az ezen irányelvben meghatározott értékekről, és az értékekkel kapcsolatos észrevételeiket a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság figyelembe vette és megvitatta. A behozatal tekintetében elfogadható maximális szermaradványértékek megállapításának lehetőségét meghatározott peszticid/növénykultúra kombinációkra vonatkozóan az Európai Közösség a megfelelő adatok benyújtása alapján fogja megvizsgálni.

(8) Az ezen irányelvben megállapított maximális szermaradványértékeket felül kell vizsgálni a legutóbb az 1999/80/EK bizottsági irányelvvel [10] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv [11] 8. cikkének (2) bekezdése alapján létrehozott munkaprogram által előírt hatóanyag-újraértékelés keretében.

(9) A teában a kartapra vonatkozó maximális szermaradványértéket a közösségi jogszabályokban 20 mg/kg-ban állapították meg a Codex Alimentariusban található információ alapján. A Peszticid-szermaradványok Codex Bizottságának 29. ülésén azt javasolták, hogy a hatóanyagra vonatkozó valamennyi maximális szermaradványértéket vonják vissza [12].

(10) Az egyértelműség hiánya a 86/363/EGK irányelv I. és II. mellékleteiben említett KN-kódok leírásában problémákhoz vezetett a minták besorolása terén a 86/363/EGK irányelv 7. cikke alatti értesítési eljárásban.

(11) A DDT mint növényvédő szer használata a Közösségben nem engedélyezett. A DDT-re vonatkozó maximális szermaradványértéket a madártojásokban és a tojássárgájában a 93/57/EGK tanácsi irányelv [13] alapján 0,1 mg/kg értékben állapították meg a közösségi jogszabályok, elismerve azt a lehetőséget, hogy a maradványok által okozott szennyezés a környezetben a DDT szermaradványok növekedését okozhatja a tojásokban. A tojásokban a DDT jelenlétét ellenőrző vizsgálatok adatai a Közösség tagállamaiban és Norvégiában azt mutatják, hogy ez a maximális érték csökkenthető.

(12) Ezen irányelv összhangban van a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/895/EGK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

1. A klórbenzilátra, a klóruxoronra és a metoxiklórra vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni.

2. A "barbán, klórprofám, klórbufám" csoport helyébe a "klórprofám" lép.

3. A "diallát, triallát" csoport helyébe a "triallát" lép.

2. cikk

A 86/362/EGK irányelv a következőképpen módosul:

A 86/362/EGK irányelv II. mellékletének A. része a következő peszticid-szermaradványokkal egészül ki:

Peszticid-szermaradvány | Maximális érték (mg/kg) |

Barbán | 0,05 |

Klórbenzilát | 0,02 |

Klórbufám | 0,05 |

Klórbenzid | 0,01 |

Klóroxuron | 0,05 |

Aramit | 0,01 |

Klórfenzon | 0,01 |

Metoxiklór | 0,01 |

1,1-diklór-2,2-bisz-(4-etil-fenil)-etán | 0,01 |

Diallát | 0,05 |

3. cikk

A 86/363/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet A. része a következő peszticid-szermaradványokkal egészül ki:

Peszticidmaradvány | Maximális érték (mg/kg) |

az I. melléklet ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 és 1602 fejlécű rovataiban felsorolt hús, húskészítmény, belsőség és állati zsiradék esetében, | az I. melléklet 0401 fejlécű rovatában levő tehéntej, teljes tehéntej esetében; a 0401, 0402, 040500 és 0406 fejlécű rovataiban felsorolt egyéb élelmiszerek esetében, a és jegyzetnek megfelelően | az I. melléklet 040700 és 0408 fejlécű rovataiban felsorolt hámozott friss tojás, madártojás és tojássárgája esetében, |

Aramit | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Klórfenzon | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Klóroxuron | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Klórbenzid | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Metoxiklór | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

1,1-diklór-2,2-bisz-(4-etil-fenil-)-etán | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Barbán | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Klórbenzilát | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

2. A 86/362/EGK irányelv II. mellékletének A. része a következő peszticid-szermaradványokkal egészül ki:

Peszticid-szermaradvány | Maximális érték (mg/kg) |

az I. melléklet ex0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 és 1602 fejlécű rovataiban felsorolt zsíros hús, a húskészítmények, belsőségek és állati zsírok esetében | az I. melléklet 0401, 0402, 040500 és 0406 fejlécű rovataiban felsorolt tej és tejtermékek esetében | Az I. melléklet 040700 és 0408 fejlécű rovataiban felsorolt hámozott friss tojás, madártojás és tojássárgája esetében |

Klórbufám | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Diallát | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

3. Az I. mellékletben a "Leírás" oszlopban található szöveg helyébe - amely az ex0208 KN-kódnak felel meg - a "Más húsok és a házi galamb, házi nyúl és vadak ehető belsőségei, frissen, hűtve vagy fagyasztva" szöveg lép.

4. A II. mellékletben az A. és B. rész táblázatában a "húsok" oszlopban az "ex0201" szöveg helyébe a "0201" szöveg lép.

5. A II. mellékletben, az A. rész táblázatában a madártojásokra és a tojássárgájára vonatkozó oszlopban a DDT-re megadott 0,1 mg/kg érték helyébe a 0,05 mg/kg érték lép.

4. cikk

A 90/642/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet a következő peszticid-szermaradványokkal egészül ki:

Az érintett növénycsoportok és növényi termékek, amelyekre az SZMÉ vonatkozik | Peszticid-szermaradványok és a szermaradvány maximális értéke |

Metoxi-klór | Barbán | Aramit | Klór-fenzon | Klór-benzilát | Klór-bufám | Klór-oxuron | Klór-benzid | Diallát | 1,1-diklór-2,2-bisz-(4-etil-fenil)-etán |

1.Hozzáadott cukor nélküli friss, szárított vagy nyers, fagyasztással tartósított gyümölcs; héjas gyümölcsűek | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |

i.CITRUSFÉLÉK

Grépfrút | | | | | | | | | | |

Citrom | | | | | | | | | | |

Zöld citrom | | | | | | | | | | |

Mandarin (beleértve a klementint és az egyéb hibrideket) | | | | | | | | | | |

Narancs | | | | | | | | | | |

Pomelo | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

ii.CSONTHÉJASOK(héjjal vagy héj nélkül)

Mandula | | | | | | | | | | |

Brazil dió | | | | | | | | | | |

Kesudió | | | | | | | | | | |

Gesztenye | | | | | | | | | | |

Kókuszdió | | | | | | | | | | |

Mogyoró | | | | | | | | | | |

Makadámdió | | | | | | | | | | |

Pekándió | | | | | | | | | | |

Piniamag | | | | | | | | | | |

Pisztácia | | | | | | | | | | |

Dió | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

iii.ALMATERMÉSŰEK

Alma | | | | | | | | | | |

Körte | | | | | | | | | | |

Birs | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

iv.MAGVAS GYÜMÖLCSÖK

Kajszibarack | | | | | | | | | | |

Cseresznye | | | | | | | | | | |

Őszibarack (beleértve a nektarint és hasonló hibrideket) | | | | | | | | | | |

Szilva | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

v.BOGYÓS GYÜMÖLCSÖK

a)Csemege- és borszőlő

Csemegeszőlő | | | | | | | | | | |

Borszőlő | | | | | | | | | | |

b)Eper (termesztett) | | | | | | | | | | |

c)Félcserjén termő bogyósok (termesztett)

Fekete szeder | | | | | | | | | | |

Hamvas szeder | | | | | | | | | | |

Kaliforniai málna | | | | | | | | | | |

Málna | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

d)Egyéb bogyós gyümölcsök (termesztett)

Fekete áfonya | | | | | | | | | | |

Tőzegáfonya | | | | | | | | | | |

Ribizli (piros, fekete és fehér) | | | | | | | | | | |

Pöszméte | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

e)Vadon termő bogyósok és vadon termő gyümölcsök | | | | | | | | | | |

vi.EGYÉB

Avokádó | | | | | | | | | | |

Banán | | | | | | | | | | |

Datolya | | | | | | | | | | |

Füge | | | | | | | | | | |

Kivi | | | | | | | | | | |

Kamkvat | | | | | | | | | | |

Licsiszilva | | | | | | | | | | |

Mangó | | | | | | | | | | |

Olajbogyó | | | | | | | | | | |

Golgotavirág | | | | | | | | | | |

Ananász | | | | | | | | | | |

Gránátalma | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

2.Friss vagy nyers, fagyasztott vagy száraz zöldségek | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |

i.GYÖKÉR ÉS GUMÓS ZÖLDSÉGEK

Cékla | | | | | | | | | | |

Sárgarépa | | | | | | | | | | |

Gumós zeller | | | | | | | | | | |

Torma | | | | | | | | | | |

Csicsóka | | | | | | | | | | |

Paszternák | | | | | | | | | | |

Petrezselyemgyökér | | | | | | | | | | |

Retek | | | | | | | | | | |

Saláta bakszakáll | | | | | | | | | | |

Édesburgonya | | | | | | | | | | |

Karórépa | | | | | | | | | | |

Tarlórépa | | | | | | | | | | |

Jamszgyökér | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

ii.HAGYMAFÉLÉK

Fokhagyma | | | | | | | | | | |

Vöröshagyma | | | | | | | | | | |

Mogyoróhagyma | | | | | | | | | | |

Újhagyma | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

iii.TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK

a)Burgonyafélék

Paradicsom | | | | | | | | | | |

Paprika | | | | | | | | | | |

Padlizsán | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

b)Kabakosok - ehető héjúak

Uborka | | | | | | | | | | |

Apró uborka | | | | | | | | | | |

Cukkini | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

c)Kabakosok - nem ehető héjúak

Sárgadinnye | | | | | | | | | | |

Tök | | | | | | | | | | |

Görögdinnye | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

d)Csemegekukorica | | | | | | | | | | |

iv.KÁPOSZTAFÉLÉK

a)Virágjukért termesztett káposztafélék

Brokkoli | | | | | | | | | | |

Karfiol | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

b)Fejesedő káposztafélék

Kelbimbó | | | | | | | | | | |

Fejes káposzta | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

c)Leveles káposztafélék

Kínai kel | | | | | | | | | | |

Kelkáposzta | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

d)Karalábé | | | | | | | | | | |

v.LEVELES ZÖLDSÉGFÉLÉK ÉS FŰSZERNÖVÉNYEK

a)Salátafélék

Zsázsa | | | | | | | | | | |

Galambbegy saláta | | | | | | | | | | |

Fejes saláta | | | | | | | | | | |

Endívia | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

b)Spenót és hasonlóak

Spenót | | | | | | | | | | |

Mangold | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

c)Vízitorma | | | | | | | | | | |

d)Cikóriasaláta | | | | | | | | | | |

e)Fűszernövények

Turbolya | | | | | | | | | | |

Metélőhagyma | | | | | | | | | | |

Petrezselyem | | | | | | | | | | |

Zellerlevél | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

vi.HÜVELYES ZÖLDSÉGEK (friss)

Bab (hüvelyben) | | | | | | | | | | |

Bab (hüvely nélkül) | | | | | | | | | | |

Borsó (hüvelyben) | | | | | | | | | | |

Borsó (hüvely nélkül) | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

vii.SZÁRUKÉRT TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (friss)

Spárga | | | | | | | | | | |

Kardonna | | | | | | | | | | |

Zeller | | | | | | | | | | |

Édeskömény | | | | | | | | | | |

Articsóka | | | | | | | | | | |

Póréhagyma | | | | | | | | | | |

Rebarbara | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

viii.GOMBÁK

a)Termesztett gombák | | | | | | | | | | |

b)Vadon termő gombák | | | | | | | | | | |

3.Száraz hüvelyesek | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |

Bab | | | | | | | | | | |

Lencse | | | | | | | | | | |

Borsó | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

4.Olajos magvak | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |

Lenmag | | | | | | | | | | |

Földimogyoró | | | | | | | | | | |

Mák | | | | | | | | | | |

Szezámmag | | | | | | | | | | |

Napraforgómag | | | | | | | | | | |

Repcemag | | | | | | | | | | |

Szójabab | | | | | | | | | | |

Mustármag | | | | | | | | | | |

Gyapotmag | | | | | | | | | | |

Egyéb | | | | | | | | | | |

5.Burgonya | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |

Újburgonya | | | | | | | | | | |

Áruburgonya | | | | | | | | | | |

6.Tea (Camellia sinensis, szárított levelek, szárak, erjesztett állapotban vagy másként) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

7.Komló (szárított), beleértve a granulált és a be nem sűrített port | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

2. A német nyelvű szövegben az I. és II. mellékletekben a "2.5 a) Salat u. ä." csoportban a "Kopfsalat" kifejezés helyébe a "Salat" kifejezés lép.

3. A holland nyelvű szövegben az I. és II. mellékletekben a "2.5 a) Sla en dergelijke" csoportban a "Kropsla/ijsbergsla" kifejezés helyére a "Sla" kifejezés lép.

4. A II. mellékletben a kartapra vonatkozó maximális szermaradványértéket teában (Camellia sinensis, szárított levelek, szárak, erjesztett állapotban vagy másként) 0,1* mg/kg-ban kell rögzíteni (ahol * jelöli, hogy ez az érték az analitikailag kimutatható legalacsonyabb érték).

5. cikk

(1) Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2000. december 31-e előtt megfeleljenek.

(3) Ezeket az intézkedéseket 2001. január 1-jétől alkalmazzák.

(4) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. április 28-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 184., 1997.7.12., 33. o.

[2] HL L 340., 1976.12.9., 26. o.

[3] HL L 194., 1999.7.27., 36. o.

[4] HL L 221., 1986.8.7., 37. o.

[5] HL L 221., 1986.8.7., 43. o.

[6] HL L 350., 1990.12.14., 71. o.

[7] HL L 234., 1982.8.9., 1. o.

[8] HL L 211., 1993.8.23., 6. o.

[9] ALINORM 97/24A.

[10] HL L 210., 1999.8.10., 13. o.

[11] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[12] ALINORM 97/24A II. melléklet.

[13] HL L 211., 1993.8.23., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0024 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0024&locale=hu