32014D0404[1]

2014/404/EU: A Tanács határozata ( 2014. június 20. ) az Ausztriában fennálló túlzott hiányról szóló 2010/282/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS HATÁROZATA

(2014. június 20.)

az Ausztriában fennálló túlzott hiányról szóló 2010/282/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

(2014/404/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 126. cikke (12) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság ajánlására,

mivel:

(1) A Bizottság ajánlása alapján 2009. december 2-án a 2010/282/EU határozattal (1) a Tanács megállapította, hogy Ausztriában túlzott hiány áll fenn. A Tanács megállapította, hogy a 2009-re tervezett államháztartási hiány 3,9 % volt, tehát túllépte a Szerződés szerinti, a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaértéket, míg a bruttó államadósság a tervek szerint 2009-ben a GDP 68,2 %-a volt, vagyis túllépte a Szerződés szerinti, a GDP 60 %-ában meghatározott referenciaértéket. A 2009-es államháztartási hiány és államadósság mértékét utóbb a GDP 5,5 %-ára, illetve 116,4 %-ára módosították.

(2) 2009. december 2-án a Szerződés 126. cikkének (7) bekezdésével és a 1467/97/EK tanácsi rendelet (2) 3. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Tanács a Bizottság ajánlása alapján ajánlást intézett Ausztriához azzal a céllal, hogy legkésőbb 2013-ig szüntesse meg a túlzott hiányt. Az említett tanácsi ajánlást nyilvánosságra hozták.

(3) A Szerződésekhez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv 4. cikkével összhangban a Bizottság biztosítja a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásához kapcsolódó adatokat. A jegyzőkönyv alkalmazásának részeként a 479/2009/EK tanácsi rendelet (3) 3. cikkével összhangban a tagállamok évente kétszer, konkrétan április 1-jéig és október 1-jéig kötelesek közölni az államháztartási hiányra, az államadósságra és más kapcsolódó változókra vonatkozó adatokat.

(4) Annak mérlegelésekor, hogy indokolt-e a túlzott hiány fennállásáról szóló határozat hatályon kívül helyezése, a Tanácsnak a közölt adatok alapján kell döntést hoznia. Emellett a túlzott hiány esetén követendő eljárás megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a Bizottság előrejelzései szerint a hiány az előrejelzésnek megfelelő időtávon nem haladja meg a Szerződés szerinti, a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaértéket (4).

(5) Ausztria 2014. áprilisi adatszolgáltatását követően a Bizottság (Eurostat) által a 479/2009/EK rendelet 14. cikkével összhangban rendelkezésre bocsátott adatok, a 2014-2018 közötti időszakra vonatkozó stabilitási program és a Bizottság szolgálatainak 2014. tavaszi előrejelzése alapján az alábbi következtetések magalapozottak:

- Az osztrák államháztartási hiány azt követően, hogy 2010-ben a GDP 4,5 %-ának megfelelő értékkel tetőzött, már 2011-re 2,5 %-ra, azaz a Szerződésben meghatározott 3 %-os referenciaérték alá csökkent. Ez az eredetileg tervezett költségvetési hatáshoz képest jelentkező javulás részben a KA Finanz "rossz bank" feltőkésítésére fordított (a GDP mintegy 0,4 %-ának megfelelő összegű) kormányzati kiadások elszámolásával függött össze. Nevezetesen e tételek a 2012. év kormányzati számláin jelentek meg, amikor a feltőkésítés hatásait a bank pénzügyi beszámolója alapján megerősítették. A hiány csökkenése kisebb mértékben a kiadásoknak a kormányzat valamennyi szintjén a vártnál alacsonyabb alakulására és a vártnál magasabb bevételeket eredményező kedvezőbb gazdasági környezetre vezethetők vissza. Ellentmondva mind a nemzeti, mind a bizottsági előrejelzéseknek, az államháztartási hiány 2012-ben is a GDP 2,6 %-a volt, azaz a GDP 3 %-a alatt maradt. Ugyanakkor a pénzügyi ágazat helyreállítása céljából kilátásba helyezett, a következő években adott esetben a GDP 3 %-a fölötti hiányt eredményező esetleges további műveletekkel kapcsolatos kockázatok miatt a Bizottság nem fogalmazott meg idejekorán ajánlást a túlzotthiány-eljárás megszüntetésére irányulóan. Ezek a kockázatok azonban csak részben igazolódtak be, és 2013-ra vonatkozóan Ausztria a GDP 1,5 %-ának megfelelő hiányról számolt be. A hiány további csökkenése nagymértékben a várakozásokat meghaladó - a GDP 0,6 %-ának megfelelő - összegű egyszeri, például a mobiltelefon-frekvencia értékesítésből származó bevételeknek köszönhető.

- A 2014-2018 közötti időszakra vonatkozó, az osztrák kormány által 2014. április 29-én elfogadott stabilitási programban vázolt tervek szerint az államháztartási hiány 2014-ben a GDP 2,7 %-ára nő, majd 2015-ben a GDP 1,4 %-ának megfelelő értékre csökken. A Bizottság szolgálatainak 2014. tavaszi előrejelzése 2014-re 2,8 %-os, 2015-re 1,5 %-os GDP-arányos hiánnyal számol. Így a tervek szerint a hiány az előrejelzés távlatában a Szerződés szerinti, a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaérték alatt marad. Annak érdekében továbbá, hogy elkerüljék a középtávú költségvetési cél eléréséhez szükséges kiigazítási pályától való tervezett jelentős mértékű eltérést, a 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) keretében a kormány bejelentett egy sor pótlólagos megtakarítást és a vártnál magasabb bevételt, amelyeket a Bizottságnak küldött levelében is megerősített, és amelyeket a Bizottság a GDP 0,2 %-ának megfelelő értékűnek talált.

- Az államháztartási hiány 2014-es növekedése a Hypo Alpe Adria bank értékvesztett eszközeinek felszámolására létrehozott vagyonkezelő szervezethez (Abbaueinheit) kötődik. A Hypo Alpe Adria felszámolására létrehozott struktúra hatását a kormány által kinevezett külső szakértőkből álló tanácsadó csoport legfeljebb 4 milliárd EUR-ra (a GDP 1,2 %-a) becsüli, beleértve azt a 750 millió EUR összegű tőkejuttatást is, amely 2014-ben már megvalósult. A hiánynövelő hatás végső mértéke a Hypo Alpe Adria eszközeinek független eszközminőség-elemzésétől fog függni, amelyet még az év hátralévő részében el fognak végezni azért, hogy az Eurostat értékelhesse a művelet statisztikai hatását. A rendelkezésre álló, a szakértői csoport által elvégzett értékelés kellőképpen óvatosnak tűnik, következésképp megalapozottnak tekinthető. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy a műveletnek nagyobb hiánynövelő hatása lesz. A 2014-re vonatkozó hiány-előrejelzést övező lefelé mutató kockázatok közül ez a legjelentősebb. Ezzel együtt, és figyelembe véve a kormány által a Bizottság szolgálatainak 2014. tavaszi előrejelzése közzétételét követően bejelentett, várhatóan az államháztartási hiány további csökkenését eredményező, pótlólagos diszkrecionális intézkedéseket is, a 2014-es hiánnyal kapcsolatos kockázatok összességében kiegyensúlyozottnak tűnnek.

- A strukturális - azaz a gazdasági ciklusnak megfelelően kiigazított, továbbá az egyszeri és egyéb átmeneti intézkedések hatásától megtisztított - államháztartási egyenleg 2011 és 2013 között a tanácsi ajánlásokkal összhangban évente átlagosan a GDP 0,7 %-ának megfelelő értékkel javult. A Bizottság szolgálatainak 2014. tavaszi előrejelzése, a 2014. április 29-én benyújtott, aktualizált költségvetésiterv-javaslatra és a kormány által 2014. május 12-én bejelentett pótlólagos intézkedésekre vonatkozó értékelése alapján a strukturális egyenleg várhatóan enyhén javulni fog 2014-ben. Ezzel összefüggésben úgy tűnik, hogy a strukturális egyenleg 2014. évi kiigazítása a GDP 0,5 %-ának megfelelő mértékben el fog maradni a középtávú költségvetési cél eléréséhez szükséges mértéktől, ami azt sugallja, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágának való teljes körű megfelelés érdekében - a szükséges kiigazítási pályától való jelentős eltérés kockázatának kialakulása miatt - meg kell erősíteni a költségvetési intézkedéseket.

- A GDP-arányos adósságráta 2009 és 2013 között 69,2 %-ról 74,5 %-ra nőtt. Az előrejelzések szerint a bruttó államadósság 2014-ben a GDP mintegy 80 %-ának megfelelő mértékűre nő, aminek hátterében elsősorban az áll, hogy a Hypo Alpe Adria értékvesztett eszközeinek a vagyonkezelő szervezetre történő átruházásával összefüggésben felmerülő kötelezettségeket az államháztartás adósságának részeként számolták el.

(6) A túlzott hiány megszüntetését követő évtől, azaz 2014-től kezdődően Ausztria a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágába tartozik, és megfelelő ütemben kell előrehaladnia középtávú költségvetési céljának elérése felé, beleértve a kiadási referenciaérték tiszteletben tartását, továbbá megfelelő előrehaladást kell tennie az adósságkritérium teljesítése felé, a 1467/97/EK rendelet 2. cikke (1a) bekezdésének megfelelően.

(7) A Szerződés 126. cikke (12) bekezdésének megfelelően a túlzott hiány fennállásáról szóló tanácsi határozatot hatályon kívül kell helyezni, ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy az érintett tagállamban megszüntették a túlzott hiányt.

(8) A Tanács véleménye szerint Ausztriában a túlzott hiány kiigazítása megtörtént, ezért a 2010/282/EU határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Átfogó értékelés alapján megállapítást nyert, hogy Ausztriában megtörtént a túlzott hiány kiigazítása.

2. cikk

A 2010/282/EU határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak az Osztrák Köztársaság a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2014. június 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

G.A. HARDOUVELIS

(1) A Tanács 2009. december 2-i 2010/282/EU határozata az Ausztriában fennálló túlzott hiányról (HL L 125., 2010.5.21., 32. o.).

(2) A Tanács 1997. július 7-i 1467/97/EK rendelete a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról (HL L 209., 1997.8.2., 6. o.).

(3) A Tanács 2009. május 25-i 479/2009/EK rendelete az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról (HL L 145., 2009.6.10., 1. o.).

(4) "A Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának részletes leírása, valamint iránymutatások a stabilitási programok és konvergenciaprogramok tartalmára és formájára vonatkozóan" c. útmutatóval (2012. szeptember 3.) összhangban. Lásd: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 473/2013/EU rendelete a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euroövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről (HL L 140., 2013.5.27., 11. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0404 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0404&locale=hu