32010R1003[1]

A Bizottság 1003/2010/EU rendelete ( 2010. november 8. ) a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1003/2010/EU RENDELETE

(2010. november 8.)

a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("keretirányelv") (2) által előírt típus-jóváhagyási eljárás összefüggésében egy új, különálló rendelet.

(2) A 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezi a gépjárművek és pótkocsijuk hátsó rendszámtábláinak elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. március 20-i 70/222/EGK tanácsi irányelvet (3). Ez a rendelet átveszi az említett irányelvben foglalt követelményeket, és adott esetben a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődéséhez való igazításuk érdekében módosítja őket.

(3) A 661/2009/EK rendelet alapvető követelményeket határoz meg a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozóan. Ezért a típusjóváhagyással összefüggő sajátos eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket is meg kell állapítani.

(4) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1) "járműtípus a hátsó rendszámtábla felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében": olyan járművek, amelyek nem különböznek egymástól az alábbi lényeges szempontokból:

a hátsó rendszámtábla felszerelésére és rögzítésére szolgáló hely méretei,

a hátsó rendszámtábla felszerelésére és rögzítésére szolgáló hely elhelyezkedése,

a hátsó rendszámtábla felszerelésére és rögzítésére szolgáló felület alakja.

(2) "gyakorlatilag sík felület": szilárd felület, amely lehet hálószerűen mintázott vagy rácsos is, és görbületi sugara legalább 5 000 mm.

(3) "hálószerűen mintázott felület": olyan felület, amelynek egyenletes eloszlású, egymástól legfeljebb 15 mm-re elhelyezkedő, kör alakú, ovális, rombusz alakú, illetve négyszögletű vagy négyzetes lyukak alkotják a mintáját.

(4) "rácsos felület": egyenletes eloszlású, egymástól legfeljebb 15 mm-re elhelyezkedő, párhuzamos rudakból álló felület.

(5) "névleges felület": geometriailag tökéletes, elméleti felület, figyelmen kívül hagyva az olyan felületi szabálytalanságokat, mint a kitüremkedések vagy a bemélyedések.

(6) "a jármű hosszirányú középsíkja": a jármű szimmetriasíkja, illetve nem szimmetrikus jármű esetében a jármű tengelyeinek közepén áthaladó, függőleges hosszirányú sík.

(7) "dőlés": a függőleges síkhoz mért szögeltérés foka.

2. cikk

Rendelkezések gépjárművek vagy pótkocsik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében történő EK-típusjóváhagyásáról

(1) A gyártó vagy képviselője benyújtja a típusjóváhagyó hatósághoz a gépjárművek vagy pótkocsik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében történő típusjóváhagyásra vonatkozó kérelmet.

(2) A kérelmet az I. melléklet 1. részében mintaként megadott adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(3) Amennyiben az ezen rendelet II. mellékletében foglalt, idevágó követelmények teljesülnek, a jóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében megállapított számozási rendszer szerint típus-jóváhagyási számot ad ki.

A tagállamok ugyanazt a számot más járműtípushoz nem rendelhetik hozzá.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a típusjóváhagyó hatóság az I. melléklet 2. részében megállapított mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki.

3. cikk

A 70/222/EGK irányelv szerint megadott jóváhagyások érvényessége és kiterjesztése

A nemzeti hatóságok engedélyezik a 661/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében említett időpont előtt típusjóváhagyásban részesült járművek értékesítését és forgalomba helyezését, és ezeknek a járműveknek a 70/222/EGK irányelv feltételei szerint megadott jóváhagyásait továbbra is kiterjesztik.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. november 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3) HL L 76., 1970.4.6., 25. o.

I. MELLÉKLET

Adminisztratív dokumentumok gépjárművek vagy pótkocsik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához

1. RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

... számú adatközlő lap gépjárműnek vagy pótkocsinak a hátsó rendszámtábla felszerelésének helye és rögzítésének módja tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához.

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektromos vezérléssel működnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is adatokat kell szolgáltatni.

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben a típus fel van tüntetve a járművön (1) ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (2): ...

0.5. Gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. A járműtípust képviselő járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (3) (4)

2.4. A jármű mérettartománya (teljes)

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alvázra

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (5) (állítható magasságú felfüggesztés esetében jelölni kell a rendes menethelyzetet)

2.6. Tömeg menetkész állapotban

A jármű tömege felépítménnyel együtt, a nem az M1 kategóriába tartozó vontató esetén - amennyiben azt a gyártó felszerelte - csatlakozóberendezéssel együtt, menetkész állapotban, vagy az alváz tömege, illetve az alváz tömege vezetőfülkével együtt, de felépítmény és/vagy csatlakozóberendezés nélkül, amennyiben a felépítményt vagy a csatlakozóberendezést a gyártó nem szerelte fel (ideértve a folyadékokat, szerszámokat, pótkereket, ha van, valamint a járművezetőt, autóbuszok esetén a kísérő személyt, amennyiben van kísérőülés a járműben) (6) (minden változatra legnagyobb és legkisebb értékkel): ...

9. FELÉPÍTMÉNY

9.14. Hátsó rendszámtábla felszerelési helye (ha lehetséges, a tartomány megadásával, adott esetben rajzok is használhatók): ...

9.14.1. A felső szélnek az út felületétől mért magassága: ...

9.14.2. Az alsó szélnek az út felületétől mért magassága: ...

9.14.3. A középvonalnak a jármű hosszirányú középsíkjától való távolsága: ...

9.14.4. A jármű bal szélétől való távolság: ...

9.14.5. Méretek (hossz × szélesség): ...

9.14.6. A sík dőlésszöge a függőlegeshez képest: ...

9.14.7. Láthatósági szög a vízszintes síkban: ...

Magyarázó megjegyzések

2. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Értesítés gépjármű- vagy pótkocsitípus

SZÖVEG HIÁNYZIK

I. RÉSZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben fel vannak tüntetve a járművön (8) ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (9): ...

0.5. Gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (amennyiben van ilyen): ...

II. RÉSZ

1. Kiegészítő információk: lásd a Kiegészítést.

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: ...

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

5. Megjegyzések (amennyiben vannak): lásd a Kiegészítést.

6. Hely: ...

7. Dátum: ...

8. Aláírás: ...

Mellékletek : Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

(1) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

(2) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében felsorolt fogalommeghatározásoknak megfelelően osztályozva

(3) Ha a szokásos vezetőfülkés mellett van hálóhelyes vezetőfülkés változat is, akkor mindkettőre meg kell adni a tömegeket és a méreteket.

(4) ISO 612:1978 szabvány - Közúti járművek - Gépjárművek és vontatott járművek méretei - fogalmak és meghatározások.

(5)

(g8) 6.3. fogalom

(6) A járművezető és - szükség esetén - a kezelőszemélyzet tagjának tömegét 75 kg-nak kell tekinteni (ebből az ISO 2416:1992 szabvány alapján 68 kg a testsúly és 7 kg a poggyászsúly), a tüzelőanyag-tartály 90 %-ig van töltve, más folyadékot tartalmazó rendszerek (kivéve a vízzel töltötteket) pedig a gyártó által meghatározott űrtartalom 100 %-áig vannak töltve.

(7) A nem kívánt rész törlendő.

(8) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??).

(9) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakaszában szereplő meghatározás szerint.

Kiegészítés

a ... sz. EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő információk:

1.1. A járműtípus rövid leírása szerkezetére, méreteire, alakjára és szerkezeti anyagaira vonatkozóan: ...

1.2. A hátsó rendszámtábla helyének leírása: ...

2. A hátsó rendszámtábla helye legfeljebb a következő méretű rendszámtábla felszerelésére alkalmas: 520 × 120/340 × 240 (1)

3. A hátsó rendszámtábla elhelyezkedése: a középvonaltól balra/középen (1)

4. Ha mechanikai csatlakozóberendezést szerelnek fel, az eltakarja a hátsó rendszámtábla helyét: igen/nem (1).

5. Megjegyzések: ...

(1) A nem kívánt rész törlendő.

II. MELLÉKLET

A hátsó rendszámtábla felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó követelmények

1. KÖVETELMÉNYEK

1.1. A hátsó rendszámtábla felszerelésére szolgáló hely alakja és méretei.

1.1.1. A felszerelésre szolgáló hely egy sík vagy gyakorlatilag sík négyszögletű felületet képez, amely legalább a következő méretekkel rendelkezik: vagy vagy

szélessége : 520 mm

magassága : 120 mm

szélessége : 340 mm

magassága : 240 mm

1.1.2. A rendszámtábla által eltakart felületen lehetnek lyukak vagy hézagok.

1.1.2.1. M1 kategóriájú járművek esetében a lyuk vagy a hézag szélessége legfeljebb 40 mm lehet; ahhoz hogy a hosszát ne kelljen figyelembe venni.

1.1.3. A rendszámtábla által eltakart felületen lehetnek kitüremkedések, feltéve, hogy azok legfeljebb 5,0 mm-re nyúlnak ki a névleges felület síkjából. A rendszámtábla rezgését megakadályozó igen puha anyagokat, mint a hab vagy a nemez, nem kell figyelembe venni.

1.2. A hátsó rendszámtábla felszerelése és rögzítése.

1.2.1. A felszerelésre szolgáló hely lehetővé kell, hogy tegye, hogy a rendszámtábla, miután a gyártó utasításai szerint rögzítették, a következő jellemzőkkel rendelkezzen:

1.2.1.1. A rendszámtábla helyzete a jármű hosszirányú középsíkjához viszonyítva:

1.2.1.1.1. a rendszámtábla középpontja a jármű hosszirányú középsíkjához képest nem helyezkedhet el jobbra.

1.2.1.2. A rendszámtábla helyzete a jármű függőleges hosszirányú síkjához viszonyítva:

1.2.1.2.1. a rendszámtáblának merőlegesnek kell lennie a jármű hosszirányú síkjához.

1.2.1.2.2. a rendszámtábla bal oldali széle nem helyezkedhet el balra a jármű legszélső pontját érintő és a hosszirányú középsíkjával párhuzamos függőleges síktól.

1.2.1.3. A rendszámtábla helyzete a függőleges keresztirányú síkhoz viszonyítva:

1.2.1.3.1. a rendszámtábla függőlegessel bezárt szögei az alábbiak lehetnek:

1.2.1.3.1.1. legalább - 5°, de legfeljebb 30°, feltéve, hogy a rendszámtábla felső széle legfeljebb 1,20 m-re helyezkedik el a talajtól;

1.2.1.3.1.2. legalább - 15°, de legfeljebb 5°, feltéve, hogy a rendszámtábla felső széle több mint 1,20 m-re helyezkedik el a talajtól.

1.2.1.4. A rendszámtábla talajtól mért magassága:

1.2.1.4.1. A rendszámtábla alsó széle és a talaj közötti távolság legalább 0,30 m.

1.2.1.4.2. A rendszámtábla felső széle és a talaj közötti távolság legfeljebb 1,20 m. Ha azonban a jármű szerkezete miatt lehetetlen betartani a rendszámtábla magasságára vonatkozó rendelkezéseket, a legnagyobb magasság meghaladhatja az 1,20 m-t, feltéve, hogy amennyire csak a jármű szerkezeti jellemzői lehetővé teszik, megközelíti ezt a határértéket, és a 2,00 m-t semmi esetre sem haladja meg.

1.2.1.5. Geometriai láthatóság:

1.2.1.5.1. Ha a rendszámtábla felső szélének magassága nem haladja meg az 1,20 m-t, a rendszámtáblának a következő négy sík által határolt teljes térben láthatónak kell lennie:

- a rendszámtábla két oldalsó szélét érintő két függőleges sík, amely a jármű hosszirányú középsíkjával kifelé 30°-os szöget zár be;

- a rendszámtábla felső szélét érintő sík, amely a vízszintes síkkal felfelé 15°-os szöget zár be;

- a rendszámtábla alsó széle által határolt vízszintes sík.

1.2.1.5.2. Ha a rendszámtábla felső szélének a talajtól mért magassága meghaladja az 1,20 m-t, a rendszámtáblának a következő négy sík által határolt teljes térben láthatónak kell lennie:

- a rendszámtábla két oldalsó szélét érintő két függőleges sík, amely a jármű hosszirányú középsíkjával kifelé 30°-os szöget zár be;

- a rendszámtábla felső szélét érintő sík, amely a vízszintes síkkal felfelé 15°-os szöget zár be;

- a rendszámtábla alsó szélét érintő sík, amely a vízszintes síkkal lefelé 15°-os szöget zár be.

1.2.1.6. A felszerelt és rögzített rendszámtábla szélei, valamint a rendszámtábla helyének tényleges felülete közötti távolság a rendszámtábla teljes körvonala mentén legfeljebb 5,00 mm lehet.

1.2.1.6.1. Az előírt legnagyobb távolságot bizonyos helyeken túl lehet lépni, ha a mérést hálószerűen mintázott felületen található lyukban vagy hézagban, illetve a rácsos felület párhuzamos rúdjai között végzik.

1.2.2. A hátsó rendszámtábla megvilágítására szolgáló berendezésekre vonatkozó követelmények tekintetében a felszerelt és rögzített rendszámtábla 1.2. pont szerint meghatározott tényleges helyzetét és alakját kell figyelembe venni, különösen a tényleges görbületi sugarát.

1.2.3. Amennyiben a hátsó rendszámtábla felszerelésére szolgáló helyet a geometriai láthatóság síkjain belül valamilyen mechanikai csatlakozóberendezés kitakarja, ezt fel kell jegyezni a vizsgálati jegyzőkönyvben, és meg kell állapítani az EK-típusbizonyítványban.

2. VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

2.1. A rendszámtábla függőleges dőlésének és a talajtól számított magasságának meghatározása

2.1.1. A járművet sima, egyenletes felületre helyezzük, és a mérések megkezdése előtt a jármű tömegét a gyártó által megadott, menetkész (de járművezető nélküli) tömeghez igazítjuk.

2.1.2. A hidropneumatikus, hidraulikus vagy pneumatikus felfüggesztésű, illetve a terhelésfüggő automatikus szintszabályozó berendezéssel felszerelt gépjárműveket a gyártó által meghatározott normál üzemi feltételeknek megfelelő felfüggesztéssel vagy berendezéssel kell vizsgálni.

2.1.3. Ha a rendszámtábla lefelé néz, a dőlésre vonatkozó mérési eredményt negatív számokkal kell kifejezni.

2.2. A kitüremkedések mérését a rendszámtábla által eltakart névleges felületre merőlegesen, és közvetlenül az említett felülethez képest kell végezni.

2.3. A felszerelt és rögzített rendszámtábla széle és a tényleges felület közötti távolság mérését a rendszámtábla által eltakart tényleges felületre merőlegesen, és közvetlenül az említett felülethez képest kell végezni.

2.4. A megfelelőség ellenőrzésére használt rendszámtábla mérete az 1.1.1. pontban említett méretek valamelyike kell, hogy legyen.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1003 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1003&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék