32020R1816[1]

A Bizottság (EU) 2020/1816 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. július 17.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőknek az egyes előállított és közzétett referenciamutatókban történő megjelenítési módjára vonatkozóan a referenciamutató-nyilatkozatban foglalt magyarázat tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1816 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2020. július 17.)

az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőknek az egyes előállított és közzétett referenciamutatókban történő megjelenítési módjára vonatkozóan a referenciamutató-nyilatkozatban foglalt magyarázat tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (2b) bekezdésére,

mivel:

(1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében létrejött és az Unió által 2016. október 5-én jóváhagyott párizsi megállapodás (2) (a továbbiakban: a Párizsi Megállapodás) célja, hogy határozottabb választ adjon az éghajlatváltozásra egyebek mellett úgy, hogy a tőkebefektetések forgalma igazodjon az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentésére és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens fejlesztésre irányuló célokhoz.

(2) 2019. december 11-én a Bizottság elfogadta az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló, "Az európai zöld megállapodás" című közleményét (3). Az európai zöld megállapodás új növekedési stratégiát jelent, amely az Uniót olyan igazságos és virágzó társadalommá kívánja alakítani, amely modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággal rendelkezik, ahol 2050-re megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. Az európai zöld megállapodás végrehajtása szükségessé teszi, hogy egyértelmű és hosszú távra szóló jelzést adjanak a befektetőknek a meg nem térülő eszközök elkerülése és a fenntarthatóság szempontjait érvényesítő finanszírozás fokozása érdekében.

(3) Az (EU) 2016/1011 rendelet értelmében a referenciamutató-kezelők kötelesek a referenciamutató-nyilatkozatban magyarázatot adni arra vonatkozóan, hogy a környezeti, társadalmi és irányítási szempontok hogyan jelennek meg az egyes előállított és közzétett referenciamutatókban vagy referenciamutató-családokban.

(4) Ha különböző módon fejtenék ki, hogy a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők hogyan jelennek meg, az azt eredményezné, hogy a referenciamutatók nem volnának összehasonlíthatók, a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők hatóköre és célkitűzései pedig nem volnának egyértelműek. Ezért pontosan meg kell határozni e magyarázat tartalmát, és ki kell alakítani az alkalmazandó mintát.

(5) A befektetőknek nyújtott információk jobb kiigazítása érdekében a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőknek az egyes előállított és közzétett referenciamutatókban vagy referenciamutató-családokban történő megjelenítésére vonatkozó követelménynek figyelembe kell vennie a referenciamutatók alapjául szolgáló eszközöket. Ez a rendelet nem alkalmazandó az olyan referenciamutatókra, amelyek nem rendelkeznek az éghajlatváltozást befolyásoló mögöttes eszközökkel, mint például a referencia-kamatlábak és a referencia-árfolyamok.

(6) A környezeti, társadalmi és irányítási tényezők megjelenítésére vonatkozó magyarázatban meg kell adni a releváns környezeti, társadalmi és irányítási tényezőknek a referenciamutatóhoz viszonyított megfelelő pontszámait összesített súlyozott átlagértéken. Ezt a pontszámot a referenciamutató egyes összetevői esetében nem szabad közzétenni. Adott esetben a referenciamutató-kezelőknek képesnek kell lenniük arra, hogy további információkat szolgáltassanak a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkről.

(7) Az uniós éghajlatváltozási referenciamutatók és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók, valamint egyes jelentős kötvény- és tőke-referenciamutatók esetében azok jellemzői és célkitűzései miatt egyedi közzétételi követelményeket kell meghatározni.

(8) Annak érdekében, hogy a referenciamutatók felhasználói pontos és naprakész információkkal rendelkezzenek, a referenciamutató-kezelőknek aktualizálniuk kell a megadott információkat, hogy azok megjelenítsék a referenciamutató-nyilatkozatot érintő változtatásokat, valamint fel kell tüntetniük az információk aktualizálásának indokát és időpontját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír": tőzsdén jegyzett részvény

b) "fix kamatozású eszköz": tőzsdén jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet nem állampapír-kibocsátó bocsátott ki;

c) "állampapír": állampapír-kibocsátó által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír;

2. cikk

Magyarázat arra vonatkozóan, hogy a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők hogyan jelennek meg az egyes referenciamutatókban vagy referenciamutató-családokban

(1) A referenciamutató-kezelők az I. mellékletben meghatározott minta felhasználásával kifejtik, hogy a II. mellékletében felsorolt környezeti, társadalmi és irányítási tényezők hogyan jelennek meg az egyes, általuk előállított és közzétett referenciamutatókban vagy referenciamutató-családokban.

(2) Az első albekezdésben meghatározott követelmény nem alkalmazandó a referencia-kamatlábakra és referencia-árfolyamokra.

(3) Az (1) bekezdésben említett magyarázatban meg kell adni a releváns környezeti, társadalmi és irányítási tényezőknek a megfelelő referenciamutatóhoz vagy referenciamutató-családhoz viszonyított pontszámait összesített súlyozott átlagértéken.

(4) Az egyes referenciamutatók esetében a referenciamutató-kezelők ahelyett, hogy az e rendelet I. mellékletében meghatározott mintában előírt valamennyi információt rendelkezésre bocsátanák, helyettesíthetik ezeket az információkat a referenciamutató-nyilatkozatban szereplő, egy olyan weboldalra vezető hiperlinkkel, amely az összes említett információt tartalmazza.

(5) Amennyiben a referenciamutatók különböző alapul szolgáló eszközöket ötvöznek, a referenciamutató-kezelők kifejtik, hogy az egyes mögöttes eszközök esetében hogyan jelennek meg a környezeti, társadalmi és irányítási tényezők.

(6) A referenciamutató-kezelők e magyarázatban feltüntetik a közzétett környezeti, társadalmi és irányítási tényezők esetében használt adatok és standardok forrását.

(7) Azok a referenciamutató-kezelők, amelyek az (EU) 2020/1817 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) 1. cikke (4) bekezdésének megfelelően további környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket tesznek közzé, feltüntetik e további környezeti, társadalmi és irányítási tényezők pontszámát.

3. cikk

A nyújtott magyarázatok aktualizálása

A referenciamutató-kezelők a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos jelentős változások bekövetkezésekor, de minden esetben évente aktualizálják a nyújtott magyarázatot. Az aktualizálás indokait közölniük kell.

4. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 171., 2016.6.29., 1. o.

(2) A Tanács (EU) 2016/1841 határozata (2016. október 5.) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében létrejött párizsi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 282., 2016.10.19., 1. o.).

(3) COM(2019) 640 final.

(4) A Bizottság (EU) 2020/1817 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. július 17.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőknek a referenciamutatók módszertanában való megjelenítési módjára vonatkozó magyarázat minimális tartalma tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 12. oldalát).

I. MELLÉKLET

MAGYARÁZATMINTA ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI TÉNYEZŐK HOGYAN JELENNEK MEG A REFERENCIAMUTATÓ-NYILATKOZATBAN

MAGYARÁZAT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI TÉNYEZŐK HOGYAN JELENNEK MEG A REFERENCIAMUTATÓ-NYILATKOZATBAN

1. SZAKASZ - A KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI TÉNYEZŐK FIGYELEMBEVÉTELE

1. pont A referenciamutató-kezelő neve.

2. pont A referenciamutató típusa vagy a referenciamutató-család. Válassza ki a releváns mögöttes eszközt a II. mellékletben található jegyzékből.

3. pont A referenciamutató vagy a referenciamutató-család neve.

4. pont Vannak-e a referenciamutató-kezelő portfóliójában uniós éghajlatváltozási referenciamutatók, a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók, olyan referenciamutatók, amelyek környezeti, társadalmi és irányítási célkitűzéseket valósítanak meg, vagy olyan referenciamutatók, amelyek figyelembe veszik a környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket? ☐ Igen ☐ Nem

5. pont A referenciamutató vagy a referenciamutató-család környezeti, társadalmi és irányítási célkitűzéseket valósít-e meg? ☐ Igen ☐ Nem

6. pont Amennyiben az 5. pontban igenlő választ adott, kérjük az alábbiakban minden referenciamutató-család esetében összesítve adja meg a II. mellékletben felsorolt környezeti, társadalmi és irányítási tényezők részleteit (pontszám). A környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket referenciamutató-család szintjén összesített, súlyozott átlagértéken kell közzétenni.

Az egyes tényezők részletei:

a) A környezeti, társadalmi és irányítási tényezők együttes jegyzéke:

Az egyes tényezők részletei:

b) A környezeti tényezők jegyzéke:

Az egyes tényezők részletei:

c) A társadalmi tényezők jegyzéke:

Az egyes tényezők részletei:

d) Az irányítási tényezők jegyzéke:

7. pont Amennyiben az 5. pontban igenlő választ adott, kérjük az alábbiakban minden referenciamutató esetében összesítve adja meg a II. mellékletben felsorolt környezeti, társadalmi és irányítási tényezők részleteit (pontszám) az érintett releváns mögöttes eszköztől függően. Másik lehetőségként valamennyi említett információ megadható a referenciamutató-kezelőnek a referenciamutató-nyilatkozatban szereplő weboldalára mutató hiperlink formájában is. A weboldalon szereplő információknak könnyen felhasználhatónak és feldolgozhatónak kell lenniük. A referenciamutató-kezelőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a weboldalukon közzétett információk öt évig elérhetők maradjanak. A környezeti, társadalmi és irányítási tényezők pontszáma nem tehető közzé a referenciamutató egyes alkotóelemei tekintetében, hanem összesített, súlyozott átlagértéken kell azokat közzétenni.

Az egyes tényezők részletei:

a) A környezeti, társadalmi és irányítási tényezők együttes jegyzéke:

Az egyes tényezők részletei:

b) A környezeti tényezők jegyzéke:

Az egyes tényezők részletei:

c) A társadalmi tényezők jegyzéke:

Az egyes tényezők részletei:

d) Az irányítási tényezők jegyzéke:

Az egyes referenciamutatókra vonatkozó környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos információkra mutató hiperlink.

8. pont Felhasznált adatok és standardok

a) A környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkre vonatkozó információk szolgáltatására használt adatforrások leírása a referenciamutató-nyilatkozatban. Ismertesse a referenciamutató-nyilatkozatban szereplő környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkre vonatkozó információk szolgáltatásához használt adatok forrását, valamint azt, hogy azok becsült vagy bejelentett adatok-e, és milyen mértékben.

b) Referenciastandardok. Sorolja fel a 6. és/vagy a 7. pont szerinti jelentéstételhez használt támogató standardokat.

2. SZAKASZ - AZ UNIÓS ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI REFERENCIAMUTATÓKRA ÉS A PÁRIZSI MEGÁLLAPODÁSHOZ IGAZODÓ UNIÓS REFERENCIAMUTATÓKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELI KÖVETELMÉNYEK

9. pont Amennyiben egy referenciamutatót "uniós éghajlatváltozási referenciamutatónak" vagy "a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatónak" minősítenek, a referenciamutató-kezelők a következő információkat is közzéteszik:

a) előretekintő éves dekarbonizációs pálya;

b) létrehozása óta évente átlagosan milyen mértékben sikerült megvalósítani az IPCC dekarbonizációs pályáját (1,5 °C túllépés nélkül vagy korlátozott mértékű túllépéssel);

c) az említett referenciamutatók és az (EU) 2020/1818 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 1. cikkének e) pontjában meghatározott befektethető eszközállományuk közötti átfedés, az eszközszintű aktív részesedés felhasználásával.

3. SZAKASZ - A PÁRIZSI MEGÁLLAPODÁS CÉLKITŰZÉSEIVEL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁS KÖZZÉTÉTELE

10. pont A jelentős tőke- és kötvény-referenciamutatók, valamint az uniós éghajlatváltozási és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatók esetében a referenciamutató-kezelőnek e rendelet alkalmazásáig a következő információkat is közzé kell tenniük. 2021. december 31-ig a referenciamutató-kezelők minden referenciamutatóra vagy adott esetben minden referenciamutató-családra vonatkozóan közzéteszik a következő információkat:

☐ Igen ☐ Nem

a) Összhangban van-e a referenciamutató a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célokkal vagy a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek elérésével;

b) Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére vagy a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek elérésére vonatkozó célkitűzéshez való igazodáshoz használt hőmérsékleti forgatókönyv, a nemzetközi standardokkal összhangban;

c) az ÜHG-kibocsátás csökkentésére vagy a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek elérésére vonatkozó célkitűzéshez való igazodáshoz használt hőmérsékleti forgatókönyv szolgáltatójának neve;

d) a hőmérsékleti forgatókönyvhöz való igazodás méréséhez használt módszertan;

e) az alkalmazott hőmérsékleti forgatókönyv weboldalára mutató hiperlink.

Az információk utolsó aktualizálásának dátuma és a frissítésének dátuma és a frissítés indoka:

(1) A Bizottság (EU) 2020/1818 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. július 17.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az uniós éghajlatváltozási referenciamutatókra és a Párizsi Megállapodáshoz igazodó uniós referenciamutatókra vonatkozó minimumszabályok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 17. oldalát).

II. MELLÉKLET

A FIGYELEMBE VEENDŐ KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI TÉNYEZŐK A REFERENCIAMUTATÓ MÖGÖTTES ESZKÖZEI SZERINT

1. szakasz

TŐKE

KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI TÉNYEZŐK KÖZZÉTÉTELEK

Kombinált környezeti, társadalmi és irányítási tényezők A referenciamutató környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

A tíz legfőbb referenciamutató-összetevő környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkön alapuló átfogó minősítése referenciamutatón belüli súlyozással (önkéntes).

Környezeti tényezők A referenciamutató környezeti tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

A benchmarkportfólió megújuló energiának való kitettsége az említett tevékenységek tőkekiadásaival (CapEx) mérve (a portfólióban szereplő energiavállalatok részesedése a tőkekiadások teljes összegéből) (önkéntes).

A benchmarkportfólió éghajlattal kapcsolatos fizikai kockázatoknak való kitettsége, a szélsőséges időjárási események által a vállalatok működésére és termelésére vagy az ellátási lánc különböző szakaszaira gyakorolt hatások mérése (a kibocsátó kitettsége alapján) (önkéntes).

A portfóliónak az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) I. mellékletének A-H. és L. szakaszában felsorolt ágazatokkal szembeni kitettsége a portfólió teljes súlyának százalékában.

A referenciamutató üvegházhatásúgáz- (ÜHG-) kibocsátásának intenzitása.

A bejelentett illetve becsült ÜHG-kibocsátás százalékos aránya.

A benchmarkportfólió kitettsége olyan vállalatokkal szemben, amelyek tevékenysége az 1893/2006/EK rendelet I. mellékletének 05-09., 19. és 20. ágazatába tartozik.

A referenciaportfóliónak a 691/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 2. cikkének 5. pontjában meghatározott környezeti áruk és szolgáltatások ágazatába tartozó tevékenységekkel szembeni kitettsége.

Társadalmi tényezők A referenciamutató társadalmi tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

Nemzetközi szerződések és egyezmények, az ENSZ-alapelvek vagy adott esetben nemzeti jogszabályok annak meghatározására, hogy mi minősül "vitatott fegyvernek".

A referenciamutató-összetevők súlyozott átlaga a vitatott fegyverek ágazatban.

A referenciamutató-összetevők súlyozott átlaga a dohányágazatban.

A nemzetközi szerződésekben és egyezményekben, ENSZ-alapelvekben és adott esetben nemzeti jogszabályban említett társadalmi jogsértéseknek kitett referenciamutató-összetevők száma (abszolút szám és valamennyi referenciamutató-összetevőhöz viszonyított arány).

A referenciaportfólió kitettsége olyan vállalatokkal szemben, amelyek nem rendelkeznek átvilágítási politikákkal a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1-8. sz. alapvető egyezményeiben tárgyalt kérdések tekintetében.

A nemek közötti bérkülönbség súlyozott átlaga.

A női és férfi igazgatótanácsi tagok súlyozott átlagos aránya.

A balesetek, sérülések és halálesetek súlyozott átlagos aránya.

A korrupció és a megvesztegetés elleni jogszabályok megsértésében való bűnösséget megállapító ítéletek száma és a bírságok összege.

Irányítási tényezők A referenciamutató irányítási tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

A független igazgatótanácsi tagok százalékos arányának súlyozott átlaga.

A női igazgatótanácsi tagok súlyozott átlagos aránya.

2. szakasz

FIX KAMATOZÁSÚ ESZKÖZ

KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI TÉNYEZŐK KÖZZÉTÉTELEK

Kombinált környezeti, társadalmi és irányítási tényezők A referenciamutató környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

A tíz legfőbb referenciamutató-összetevő környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkön alapuló átfogó minősítése referenciamutatón belüli súlyozással (önkéntes).

Környezeti tényezők A referenciamutató környezeti tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

A benchmarkportfólió megújuló energiának való kitettsége az említett tevékenységek tőkekiadásaival (CapEx) mérve (a portfólióban szereplő energiavállalatok részesedése a tőkekiadások teljes összegéből) (önkéntes).

A referenciamutató-portfólió éghajlattal kapcsolatos fizikai kockázatoknak való kitettsége, a szélsőséges időjárási események által a vállalatok működésére és termelésére vagy az ellátási lánc különböző szakaszaira gyakorolt hatások mérése (a kibocsátó kitettsége alapján) (önkéntes).

A portfóliónak az 1893/2006/EK rendelet I. mellékletének A-H. és L. szakaszában felsorolt ágazatokkal szembeni kitettsége a portfólió teljes súlyának százalékában.

A referenciamutató kibocsátásintenzitása.

A bejelentett illetve a becsült kibocsátás százalékos aránya.

A benchmarkportfólió kitettsége olyan vállalatokkal szemben, amelyek tevékenysége az 1893/2006/EK rendelet I. mellékletének 05-09., 19. és 20. ágazatába tartozik.

A benchmarkportfólióban található zöldkötvények százalékos aránya.

Társadalmi tényezők A referenciamutató társadalmi tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

Nemzetközi szerződések és egyezmények, az ENSZ-alapelvek vagy adott esetben nemzeti jogszabályok annak meghatározására, hogy mi minősül "vitatott fegyvernek".

A referenciamutató-összetevők súlyozott átlaga a vitatott fegyverek ágazatban.

A referenciamutató-összetevők súlyozott átlaga a dohányágazatban.

A nemzetközi szerződésekben és egyezményekben, ENSZ-alapelvekben vagy adott esetben nemzeti jogszabályban említett társadalmi jogsértéseknek kitett referenciamutató-összetevők száma (abszolút szám és valamennyi referenciamutató-összetevőhöz viszonyított arány).

A referenciaportfólió kitettsége olyan vállalatokkal szemben, amelyek nem rendelkeznek átvilágítási politikákkal a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1-8. sz. egyezményében tárgyalt kérdések tekintetében.

A nemek közötti bérkülönbség súlyozott átlaga.

A női és férfi igazgatótanácsi tagok súlyozott átlagos aránya.

A balesetek, sérülések és halálesetek súlyozott átlagos aránya.

A korrupció és a megvesztegetés elleni jogszabályok megsértésében való bűnösséget megállapító ítéletek száma és a bírságok összege.

Irányítási tényezők A referenciamutató irányítási tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

3. szakasz

ÁLLAMPAPÍR

KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI TÉNYEZŐK KÖZZÉTÉTELEK

Kombinált környezeti, társadalmi és irányítási tényezők A referenciamutató környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

A tíz legfőbb referenciamutató-összetevő környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkön alapuló átfogó minősítése referenciamutatón belüli súlyozással (önkéntes).

A nemzetközi standardoknak megfelelő mögöttes befeketetésialap-kezelő társaságok százalékos aránya.

Környezeti tényezők A referenciamutató környezeti tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

A benchmarkportfólió éghajlattal kapcsolatos fizikai kockázatoknak való kitettsége, a szélsőséges időjárási események által a vállalatok működésére és termelésére vagy az ellátási lánc különböző szakaszaira gyakorolt hatások mérése (a kibocsátó kitettsége alapján) (önkéntes).

A tíz legjobb és a tíz legrosszabb összetevő az éghajlattal kapcsolatos fizikai kockázatoknak való kitettség alapján (önkéntes).

A referenciamutató kibocsátásintenzitása.

A bejelentett illetve a becsült kibocsátás százalékos aránya.

A benchmarkportfólióban található zöldkötvények százalékos aránya.

Társadalmi tényezők A referenciamutató társadalmi tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

A nemzetközi szerződésekben és egyezményekben, ENSZ-alapelvekben és adott esetben nemzeti jogszabályban említett társadalmi jogsértéseknek kitett referenciamutató-összetevők száma (abszolút szám és valamennyi referenciamutató-összetevőhöz viszonyított arány).

A kibocsátók átlagos emberi jogi eredményessége (beleértve egy mennyiségi mutatót és az annak kiszámításához használt módszertant).

Átlagos jövedelmi egyenlőtlenségi pontszám, amely egy adott gazdaság résztvevői közötti jövedelemeloszlást és gazdasági egyenlőtlenséget méri (beleértve egy mennyiségi mutatót és az annak kiszámításához használt módszertant).

A véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó átlagos pontszám, amely azt méri, hogy a politikai és civil társadalmi szervezetek milyen mértékben működhetnek szabadon (beleértve egy mennyiségi mutatót és az annak kiszámításához használt módszertant).

Irányítási tényezők A referenciamutató irányítási tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

Átlagos korrupciós pontszám, amely a közszféra korrupciójának érzékelt szintjét méri (beleértve egy mennyiségi mutatót és az annak kiszámításához használt módszertant).

Átlagos politikai stabilitási pontszám, amely annak valószínűségét méri, hogy a jelenlegi kormányzatot erő alkalmazásával megdöntik (beleértve egy mennyiségi mutatót és az annak kiszámításához használt módszertant).

A jogállamiság elvére vonatkozó átlagos pontszám, amely a korrupció hiányán, az alapvető jogok tiszteletben tartásán, valamint a polgári és büntető igazságszolgáltatás helyzetén alapul (beleértve egy mennyiségi mutatót és az annak kiszámításához használt módszertant).

4. szakasz

ÁRUK

KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI TÉNYEZŐK KÖZZÉTÉTELEK

Környezeti tényezők Az érintett áruk éghajlattal kapcsolatos fizikai kockázatoknak való kitettsége, a szélsőséges időjárási események által a vállalatok működésére és termelésére vagy az ellátási lánc különböző szakaszaira gyakorolt hatások mérése (alacsony, mérsékelt vagy magas) (önkéntes).

Az éghajlattal kapcsolatos fizikai kockázatok kiszámításához használt módszertan (önkéntes).

Az érintett áruk éghajlatváltozási kockázatoknak való kitettsége mértéke, amely a dekarbonizációs stratégiák alkalmazásából eredő pénzügyi hatásokat méri (alacsony, mérsékelt vagy magas)

Társadalmi tényezők Az érintett áruk társadalmi kockázatoknak való kitettségének mértéke (alacsony, mérsékelt vagy magas).

Irányítási tényezők Az érintett áruk irányítási kockázatoknak való kitettségének mértéke (alacsony, mérsékelt vagy magas).

A jogállamiság elvére vonatkozó átlagos pontszám, amely a korrupció hiányán, az alapvető jogok tiszteletben tartásán, valamint a polgári és büntető igazságszolgáltatás helyzetén alapul (beleértve egy mennyiségi mutatót és az annak kiszámításához használt módszertant).

5. szakasz

EGYÉB

KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS IRÁNYÍTÁSI TÉNYEZŐK KÖZZÉTÉTELEK

Kombinált környezeti, társadalmi és irányítási tényezők A referenciamutató környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

Környezeti tényezők A referenciamutató környezeti tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

A portfólió éghajlattal kapcsolatos lehetőségeknek való kitettségének mértéke, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó befektetési lehetőségek mérése, új befektetési megoldások kifejlesztése, a portfólió teljes súlyának százalékában (önkéntes).

A referenciamutató kibocsátásintenzitása.

A portfóliónak az 1893/2006/EK rendelet I. mellékletének A-H. és L. szakaszában felsorolt ágazatokkal szembeni kitettsége a portfólió teljes súlyának százalékában.

Társadalmi tényezők A referenciamutató társadalmi tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

Nemzetközi szerződések és egyezmények, az ENSZ-alapelvek vagy adott esetben nemzeti jogszabályok annak meghatározására, hogy mi minősül "vitatott fegyvernek".

A referenciamutató-összetevők súlyozott átlaga a vitatott fegyverek ágazatban.

A referenciamutató-összetevők súlyozott átlaga a dohányágazatban.

Irányítási tényezők A referenciamutató irányítási tényezőkön alapuló minősítésének súlyozott átlaga (önkéntes).

Azoknak a mögöttes alapoknak a százalékos aránya, amelyek gazdálkodási politikát alkalmaznak, beleértve az erőforrások tervezésére és kezelésére vonatkozó intézkedéseket is.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 691/2011/EU rendelete (2011. július 6.) az európai környezeti-gazdasági számlákról (HL L 192., 2011.7.22., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R1816 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R1816&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére