32014R1113[1]

A Bizottság 1113/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. október 16. ) a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

A BIZOTTSÁG 1113/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. október 16.)

a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1) A beérkező adatok összehasonlíthatóságának biztosítása és a tagállamok, illetőleg a 256/2014/EU rendelet 3. cikkében meghatározott megbízott szerveik vagy kijelölt testületeik által teljesítendő adatközlés egyszerűsítése érdekében az érintett adatokat és információkat egységes formátumban, adatközlő táblázatok útján kell megküldeni a Bizottságnak. Ezért célszerű elfogadni az adat- és információközlés formáját és egyéb technikai részleteit meghatározó rendelkezéseket.

(2) Miután a 256/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezte a 736/96/EK tanácsi rendeletet (2), a 2386/96/EK bizottsági rendeletet (3) is hatályon kívül kell helyezni.

(3) Miután az Európai Bíróság megsemmisítette (4) a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendeletet (5), e rendeletnek hatályon kívül kell helyeznie a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendeletet (6),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektekre vonatkozóan a 256/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet 3. és 5. cikke értelmében a Bizottság felé teljesítendő adat- és információközlés formáját és technikai részleteit e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

A 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom rendelet hatályát veszti.

3. cikk

A tagállamok gondoskodnak a mellékletben foglalt sablon alapján szolgáltatott információk, illetve az energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK rendelet alapján a Bizottságnak továbbított statisztikai adatok koherenciájáról.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2014. október 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 84., 2014.3.20., 61. o.

(2) A Tanács 1996. április 22-i 736/96/EK rendelete a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-ágazatokban a Bizottságnak a közösségi érdekű beruházási projektekről történő értesítéséről (HL L 102., 1996.4.25., 1. o.).

(3) A Bizottság 1996. december 16-i 2386/96/EK rendelete a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-ágazatokban a Bizottságnak a közösségi érdekű beruházási projektekről történő értesítéséről szóló 736/96/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról (HL L 326., 1996.12.17., 13. o.).

(4) Az Európai Bíróság 2012. szeptember 6-án, a C-490/10. sz. ügyben hozott ítélete, Parlament kontra Tanács (EBHT 2012, I-0000. o.).

(5) A Tanács 2010. június 24-i 617/2010/EU, Euratom rendelete az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 180., 2010.7.15., 7. o.).

(6) A Bizottság 2010. szeptember 21-i 833/2010/EU, Euratom rendelete az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 248., 2010.9.22., 36. o.).

MELLÉKLET

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R1113 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R1113&locale=hu

Tartalomjegyzék