32018R1726[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1726 RENDELETE

(2018. november 14.)

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

I. FEJEZET

TÁRGY ÉS CÉLKITŰZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Az ügynökség felel a következő feladatokért is:

a) az adatminőség biztosítása a 12. cikknek megfelelően;

b) az interoperabilitás lehetővé tételéhez szükséges intézkedések kidolgozása a 13. cikknek megfelelően;

c) kutatási tevékenységek végzése a14. cikknek megfelelően;

d) kísérleti projektek, igazoló vizsgálatok és tesztelési tevékenységek végzése a 15. cikknek megfelelően; valamint

e) támogatás nyújtása a tagállamoknak és a Bizottságnak a 16. cikknek megfelelően.

2. cikk

Célkitűzések

A nagyméretű IT-rendszereket szabályozó uniós jogi aktusok alapján a Bizottságot és a tagállamokat terhelő kötelezettségek sérelme nélkül, az ügynökség biztosítja:

a) a nagyméretű IT-rendszerek hatékony fejlesztését szolgáló, megfelelő projektirányítási struktúrát alkalmazó nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését;

b) a nagyméretű IT-rendszerek hatékony, biztonságos és folyamatos működését;

c) a nagyméretű IT-rendszerek hatékony és pénzügyileg elszámoltatható igazgatását;

d) a nagyméretű IT-rendszerek felhasználói számára megfelelően magas színvonalú szolgáltatás nyújtását;

e) a szolgáltatás folyamatosságát és zavartalanságát;

f) a magas szintű adatvédelmet, az uniós adatvédelmi joggal összhangban, beleértve az egyes nagyméretű IT-rendszerek tekintetében hozott külön rendelkezéseket is;

g) az adat és a fizikai biztonság megfelelő szintjét, a vonatkozó szabályozásnak megfelelően, beleértve az egyes nagyméretű IT-rendszerek tekintetében hozott külön rendelkezéseket.

II. FEJEZET

AZ ÜGYNÖKSÉG FELADATAI

3. cikk

A SIS II-vel kapcsolatos feladatok

A SIS II-vel kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) az 1987/2006/EK rendelettel és a 2007/533/IB határozattal az igazgatóhatóságra ruházott feladatokat; valamint

b) a SIS II technikai használatára vonatkozó, elsősorban a SIRENE személyzetének (SIRENE - kiegészítő információ kérése a nemzeti területre való belépéskor) nyújtott képzéssel, valamint a schengeni értékelés keretében a szakértőknek a SIS II technikai oldalára vonatkozó képzésével kapcsolatos feladatokat.

4. cikk

A VIS-szel kapcsolatos feladatok

A VIS-szel kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) a 767/2008/EK rendelettel és a 2008/633/IB határozattal az igazgatóhatóságra ruházott feladatokat; valamint

b) a VIS technikai használatára vonatkozó képzéssel, valamint a schengeni értékelés keretében a szakértőknek a VIS technikai oldalára vonatkozó képzésével kapcsolatos feladatokat.

5. cikk

Az Eurodackal kapcsolatos feladatok

Az Eurodackal kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) az 603/2013/EU rendelet által ráruházott feladatokat; valamint

b) az Eurodac technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat.

6. cikk

Az EES-szel kapcsolatos feladatok

Az EES-szel kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) az (EU) 2017/2226 rendelet által ráruházott feladatokat; valamint

b) az EES technikai használatára vonatkozó képzéssel, valamint a schengeni értékelés keretében a szakértőknek az EES technikai oldalára vonatkozó képzésével kapcsolatos feladatokat.

7. cikk

Az ETIAS-szal kapcsolatos feladatok

Az ETIAS-szal kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) az (EU) 2018/1240 rendelettel ráruházott feladatokat; valamint

b) az ETIAS technikai használatára vonatkozó képzéssel, valamint a schengeni értékelés keretében a szakértőknek az ETIAS technikai oldalára vonatkozó képzésével kapcsolatos feladatokat.

8. cikk

A DubliNettel kapcsolatos feladatok

A DubliNettel kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) a DubliNet, a 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 31., 32. és 34. cikkének alkalmazásában a tagállami hatóságok között az 1560/2003/EK rendelet 18. cikke szerint létrehozott külön biztonságos elektronikus csatorna üzemeltetési igazgatását; valamint

b) a DubliNet technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat.

8a. cikk

Az ECRIS-TCN-nel és az ECRIS referenciaalkalmazással kapcsolatos feladatok

Az ECRIS-TCN-nel és az ECRIS referenciaalkalmazással kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) az (EU) 2019/816 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 2 ) ráruházott feladatokat;

b) az ECRIS-TCN és az ECRIS referenciaalkalmazás technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat.

8b. cikk

Az e-CODEX-rendszerrel kapcsolatos feladatok

Az e-CODEX-rendszerrel kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) az (EU) 2022/850 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 3 ) ráruházott feladatokat;

b) az e-CODEX-rendszer technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat, beleértve az online képzési anyagok biztosítását is.

8c. cikk

A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjával kapcsolatos feladatok

A közös nyomozócsoportok együttműködési platformjával kapcsolatban az ügynökség ellátja:

a) az (EU) 2023/969 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 4 ) ráruházott feladatokat;

b) a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának technikai használatára vonatkozóan a közös nyomozócsoportok hálózatának titkársága számára nyújtott képzéssel kapcsolatos feladatokat, beleértve képzési anyagok biztosítását is.

9. cikk

Egyéb nagyméretű IT-rendszerek előkészítésével, fejlesztésével és üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatok

Ha az 1. cikk (5) bekezdésében említett egyéb nagyméretű IT-rendszerek előkészítését, fejlesztését vagy üzemeltetési igazgatását utalják a felelősségi körébe, az ügynökség ellátja a vonatkozó rendszert szabályozó uniós jogi aktusok alapján ráruházott feladatokat, valamint - szükség szerint - az e rendszerek technikai használatára vonatkozó képzéssel kapcsolatos feladatokat.

10. cikk

Olyan műszaki megoldások, amelyeknek a teljesítéséhez különös feltételek szükségesek

Ha a rendszerekre vonatkozó uniós jogi aktusok megkövetelik, hogy az ügynökség biztosítsa e rendszereknek a hét minden napján 24 órán keresztül való működését, az ügynökség ezen uniós jogi aktusok sérelme nélkül műszaki megoldásokat vezet be e követelmények teljesítése céljából. Ha e műszaki megoldások egy rendszer vagy egy rendszer komponenseinek megkettőzését teszik szükségessé, csak azt követően lehet teljesíteni őket, hogy az ügynökség elvégeztetett egy független hatásvizsgálatot és költség-haszon elemzést, valamint a Bizottsággal konzultált és az igazgatótanács kedvező döntést hozott. A hatásvizsgálatban továbbá megvizsgálják a meglévő technikai helyszíneknek az ilyen műszaki megoldások fejlesztésével kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli kapacitás iránti igényét, valamint a jelenlegi működtetési struktúrával kapcsolatos lehetséges kockázatokat.

11. cikk

A kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos feladatok

Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelettel összhangban az ügynökség külső, a magánjog hatálya alá tartozó szervezetekre vagy szervekre bízhatja a kommunikációs infrastruktúra kialakításával, kiépítésével, karbantartásával és nyomon követésével kapcsolatos feladatokat. E feladatok végzése az ügynökség felelőssége mellett és annak szoros felügyeletével történik.

Az első albekezdésben említett feladatok végzése során minden külső, a magánjog hatálya alá tartozó szervezetre vagy szervre nézve - ideértve a hálózati szolgáltatókat is - kötelezőek a (3) bekezdésben említett biztonsági intézkedések, és e szervezetek vagy szervek semmilyen módon nem férhetnek hozzá a rendszerekben tárolt vagy a kommunikációs infrastruktúrán keresztül továbbított üzemeltetési adatokhoz, sem pedig a SIS II-vel kapcsolatos SIRENE információcseréhez.

12. cikk

Adatminőség

13. cikk

Interoperabilitás

Ha a vonatkozó uniós jogi aktus a nagyméretű IT-rendszerek interoperabilitását írja elő, az ügynökség kidolgozza az adott interoperabilitás megvalósításához szükséges intézkedéseket.

14. cikk

A kutatás nyomon követése

Az ügynökség hozzájárulhat az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramja azon részeinek végrehajtásához, amelyek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereivel kapcsolatosak. E célból, és amennyiben a Bizottság az ügynökségre ruházta a megfelelő határköröket, az ügynökség feladatai a következők:

a) a Bizottság által elfogadott releváns munkaprogramok alapján irányítja a programvégrehajtás bizonyos szakaszait, valamint konkrét projektek bizonyos szakaszait a teljes projektciklus során;

b) elfogadja a költségvetés végrehajtását szolgáló és a bevételekkel és a kiadásokkal kapcsolatos jogi eszközöket, valamint elvégzi a program igazgatásához szükséges műveleteket; és

c) támogatást nyújt a program végrehajtásában.

15. cikk

Kísérleti projektek, igazoló vizsgálatok és tesztelési tevékenységek

A Bizottság konkrét és pontos kérésére, azt követően, hogy a Bizottság e kérését megelőzően legalább három hónappal korábban tájékoztatta az Európai Parlamentet és a Tanácsot, valamint az igazgatótanács kedvező döntését követően az ügynökséget - e rendelet 19. cikke (1) bekezdésének u) pontjával összhangban - meg lehet bízni hatáskör-átruházási megállapodás útján az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett - az EUMSZ 67-89. cikke szerinti nagyméretű IT-rendszerek fejlesztésére vagy üzemeltetési igazgatására irányuló - kísérleti projektek lebonyolításával az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 62. cikke (1) bekezdése c) pontjával összhangban.

Az ügynökség rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és - személyes adatok kezelése esetén - az európai adatvédelmi biztost az ügynökség által végrehajtott, az első albekezdés szerinti kísérleti projektek haladásáról.

16. cikk

Támogatás nyújtása a tagállamoknak és a Bizottságnak

Bármely tagállam benyújthat eseti támogatás iránti kérelmet a Bizottsághoz, amely - annak kedvező értékelése esetén, hogy az ilyen támogatást a biztonsággal és a migrációval összefüggő rendkívüli igények szükségessé teszik - haladéktalanul továbbítja a kérelmet az ügynökségnek. Az ügynökség tájékoztatja az igazgatótanácsot az ilyen kérelmekről. A tagállamot tájékoztatni kell, amennyiben a Bizottság értékelése kedvezőtlen.

A Bizottság nyomon követi, hogy az ügynökség időben válaszolt-e a tagállam kérelmére. Az ügynökség éves tevékenységi jelentése részletesen beszámol az ügynökségnek a tagállamok eseti támogatása terén végzett intézkedéseiről, valamint az e tekintetben felmerülő költségekről.

Egy legalább öt tagállamból álló csoport megbízhatja az ügynökséget egy olyan közös IT-komponens fejlesztésére, üzemeltetésére vagy tárhelyszolgáltatás nyújtására vonatkozó feladattal, amely segíti őket a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség decentralizált rendszereire vonatkozó uniós jogból eredő kötelezettségek technikai oldalának megvalósításában. E közös IT-megoldások nem érintik a kérelmező tagállamoknak az alkalmazandó uniós jog szerinti - különösen e rendszerek felépítésére vonatkozó - kötelezettségeit.

Különösen a kérelmező tagállamok megbízhatják az ügynökséget egy, az előzetes utasinformációs adatok és az utas-nyilvántartási adatállományt kezelő közös komponens vagy útvonalválasztó kialakításának feladatával, amely olyan technikai segédeszközként szolgálna, amely megkönnyíti a légi fuvarozókkal való összekapcsolást abból a célból, hogy segítse a tagállamokat a 2004/82/EK irányelv ( 7 ) és a 2016/681/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásában ( 8 ). Ebben az esetben az ügynökség központilag gyűjti az adatokat a légi fuvarozóktól, és továbbítja azokat az adatokat a tagállamoknak a közös komponens vagy útvonalválasztó révén. A kérelmező tagállamok elfogadják az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a légi fuvarozók továbbítsák az adatokat az ügynökségen keresztül.

Az ügynökséget csak a Bizottság előzetes jóváhagyását követően és az igazgatótanács kedvező döntésének függvényében lehet megbízni egy közös IT-komponens kifejlesztésére, igazgatására és tárhelyszolgáltatás nyújtására vonatkozó feladattal.

A kérelmező tagállamok olyan hatáskör-átruházási megállapodás útján bízzák az ügynökségre az első és második albekezdésben említett feladatokat, amely megállapítja a hatáskör-átruházás feltételeit, valamint az összes releváns költség kiszámítását és a számlázási módszert. Az összes felmerülő költséget a részt vevő tagállamok viselik. A hatáskör-átruházási megállapodás megfelel az adott rendszereket szabályozó uniós jogi aktusoknak. Az ügynökség tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a jóváhagyott hatáskör-átruházási megállapodásról és annak esetleges módosításairól.

Más tagállamok is kérhetik, hogy részt vehessenek valamely közös IT-megoldásban, amennyiben ezt a hatáskör-átruházási megállapodás lehetővé teszi, különösen meghatározva az ilyen részvétel pénzügyi kihatásait. A hatáskör-átruházási megállapodást a Bizottság előzetes jóváhagyását és az igazgatótanács kedvező döntését követően ennek megfelelően módosítani kell.

III. FEJEZET

FELÉPÍTÉS ÉS SZERVEZET

17. cikk

Jogállás és székhely

Az ügynökség székhelye Tallinn, Észtország.

Az 1. cikk (4) és (5) bekezdésében, a 3-9. és a 11. cikkben említett fejlesztéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok elvégzésére a technikai helyszínen, Strasbourgban, Franciaországban kerül sor.

Az 1. cikk (4a) bekezdésében és a 8b. cikkben említett, az e-CODEX-rendszer fejlesztésével és üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatokat Tallinnban (Észtország) kell végrehajtani.

Egy olyan tartalék központot kell kialakítani Sankt Johann im Pongauban, Ausztriában, amely valamely nagyméretű IT-rendszer meghibásodása esetén képes biztosítani egy ilyen rendszer üzemeltetését.

18. cikk

Felépítés

Az ügynökség igazgatási és irányítási struktúráját a következők alkotják:

a) egy igazgatótanács;

b) egy ügyvezető igazgató;

c) tanácsadó csoportok.

Az ügynökség szervezeti felépítésében helyet kapnak a következők:

a) egy adatvédelmi tisztviselő;

b) egy biztonsági tisztviselő;

c) egy számvitelért felelős tisztviselő.

19. cikk

Az igazgatótanács feladatai

Az igazgatótanács:

a) kijelöli az ügynökség tevékenységének általános irányát;

b) a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazatával elfogadja az ügynökség éves költségvetését és ellátja az ügynökség költségvetéséhez kapcsolódó, az V. fejezet szerinti egyéb feladatokat;

c) a 25. és a 26. cikknek megfelelően kinevezi az ügyvezető igazgatót és az ügyvezetőigazgató-helyettest, és adott esetben meghosszabbítja hivatali idejüket, vagy felmenti őket hivatalukból;

d) fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezető igazgató felett és figyelemmel kíséri a tevékenységét, beleértve az igazgatótanács döntéseinek végrehajtását is, valamint - az ügyvezető igazgatóval egyetértésben - fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezetőigazgató-helyettes felett;

e) az ügynökség tevékenységével kapcsolatos igények és a hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás figyelembevételével meghozza az ügynökség szervezeti felépítésének kialakításával és szükség szerint annak módosításával kapcsolatos összes döntést;

f) elfogadja az ügynökség személyzeti politikáját;

g) meghatározza az ügynökség eljárási szabályzatát;

h) a csalással kapcsolatos kockázatokkal arányos csalás elleni stratégiát fogad el, figyelembe véve a végrehajtandó intézkedések költségeit és előnyeit;

i) szabályokat fogad el tagjai tekintetében az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére, és ezeket közzéteszi az ügynökség honlapján;

j) részletes belső szabályokat és eljárásokat fogad el a visszaélést bejelentő személyek védelme érdekében, ideértve a kötelességszegés bejelentésére szolgáló megfelelő kommunikációs csatornákat is;

k) a 41. és a 43. cikkeknek megfelelően engedélyezi munkamegállapodások megkötését;

l) az ügyvezető igazgató javaslatát követően jóváhagyja az ügynökség székhelyéről szóló székhely-megállapodást, valamint a 17. cikk (3) bekezdésével összhangban kialakított technikai helyszínekre és tartalék központokra vonatkozó megállapodásokat, amelyeket az ügyvezető igazgató és az ügynökségnek otthont adó tagállamok írnak alá;

m) a (2) bekezdésnek megfelelően az ügynökség személyzete vonatkozásában gyakorolja a tisztviselők személyzeti szabályzatában a kinevezésre jogosult hatóságra és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeiben a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket (a továbbiakban: a kinevezésre jogosult hatóság hatáskörei);

n) a Bizottsággal egyetértésben és a tisztviselők személyzeti szabályzatának 110. cikkével összhangban elfogadja a személyzeti szabályzat végrehajtásához szükséges végrehajtási szabályokat;

o) elfogadja a nemzeti szakértőknek az ügynökséghez történő kirendelésére vonatkozó, szükséges szabályokat;

p) elfogadja az ügynökség tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó kimutatás-tervezetet, ideértve a létszámterv tervezetét is, és minden év január 31-ig benyújtja azokat a Bizottságnak;

q) elfogadja az egységes programozást tartalmazó dokumentum tervezetét, amely tartalmazza az ügynökség többéves programozását és a következő évre vonatkozó munkaprogramját, valamint az ügynökség tervezett bevételeire és kiadásaira vonatkozó előzetes kimutatástervezetet, ideértve a létszámterv tervezetét is, és ezt a dokumentumot, továbbá e dokumentum bármely naprakésszé tett változatát minden év január 31-ig benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak;

r) minden év november 30. előtt a szavazásra jogosult tagjainak kétharmados többségével, és az éves költségvetési eljárással összhangban, a Bizottság véleményének figyelembevételével elfogadja az egységes programozást tartalmazó dokumentumot, valamint gondoskodik arról, hogy az egységes programozást tartalmazó dokumentum végleges változatát közzétegyék és továbbítsák az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság számára;

s) minden év augusztus végéig időközi jelentést fogad el a tárgyévben tervezett tevékenységek végrehajtásának előrehaladásáról, és benyújtja azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak;

t) értékeli és elfogadja az ügynökség előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, összehasonlítva különösen az elért eredményeket az éves munkaprogram célkitűzéseivel, és minden év július 1-jéig megküldi a jelentést és az értékelését egyaránt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint gondoskodik arról, hogy az éves tevékenységi jelentést közzétegyék;

u) ellátja az ügynökség költségvetéséhez kapcsolódó feladatait, beleértve a 15. cikkben említett kísérleti projektek és igazoló vizsgálatok végrehajtását;

v) elfogadja az ügynökségre a 49. cikknek megfelelően alkalmazandó költségvetési szabályokat;

w) számvitelért felelős tisztviselőt nevez ki, aki - a személyzeti szabályzatra figyelemmel - lehet a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője, aki feladatai ellátása során teljes mértékben függetlenül jár el;

x) biztosítja a különféle belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Ügyészség vizsgálataiból származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését;

y) elfogadja és rendszeresen naprakésszé teszi a 34. cikk (4) bekezdésében említett kommunikációs és terjesztési terveket;

z) a tanácsadó csoportokban részt vevő biztonsági szakértőktől érkező esetleges ajánlások figyelembevételével meghozza a szükséges biztonsági intézkedéseket, beleértve egy biztonsági terv, egy üzletmenet-folytonossági terv és egy katasztrófa-helyreállítási terv elfogadását;

aa) a Bizottság jóváhagyását követően elfogadja a minősített információk és a nem minősített érzékeny információk védelmére vonatkozó biztonsági szabályokat;

bb) biztonsági tisztviselőt nevez ki;

cc) az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban adatvédelmi tisztviselőt nevez ki;

dd) elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat;

ee) az (EU) 2017/2226 rendelet 72. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadja az EES fejlesztéséről szóló jelentéseket, az (EU) 2018/1240 rendelet 92. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadja az ETIAS fejlesztéséről szóló jelentéseket, valamint az (EU) 2019/816 rendelet 36. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadja az ECRIS-TCN és az ECRIS referenciaalkalmazás kifejlesztéséről szóló jelentéseket;

eea) elfogadja az interoperabilitási elemek fejlesztésének helyzetéről szóló jelentéseket az (EU) 2019/817 rendelet 78. cikkének (2) bekezdése és az (EU) 2019/818 rendelet 74. cikkének (2) bekezdése alapján;

ff) elfogadja a következő rendszerek műszaki működéséről szóló jelentéseket: i. a SIS, az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) 60. cikkének (7) bekezdése és az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) 74. cikkének (8) bekezdése szerint; ii. a VIS, a 767/2008/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése és a 2008/633/IB határozat 17. cikkének (3) bekezdése szerint; iii. az EES, az (EU) 2017/2226 rendelet 72. cikkének (4) bekezdése szerint; iv. az ETIAS, az (EU) 2018/1240 rendelet 92. cikkének (4) bekezdése szerint; v. az ECRIS-TCN rendszer és az ECRIS referenciaalkalmazás, az (EU) 2019/816 rendelet 36. cikkének (8) bekezdése szerint; vi. az interoperabilitási komponensek, az (EU) 2019/817 rendelet 78. cikkének (3) bekezdése és az (EU) 2019/818 rendelet 74. cikkének (3) bekezdése szerint; vii. az e-CODEX-rendszer, az (EU) 2022/850 rendelet 16. cikkének (1) bekezdése szerint; viii. a közös nyomozócsoportok együttműködési platformja az (EU) 2023/969 rendelet 26. cikkének (6) bekezdése szerint;

gg) elfogadja az Eurodac központi rendszerének tevékenységeiről készített éves jelentést a 603/2013/EU rendelet 40. cikkének (1) bekezdése értelmében;

hh) hivatalos észrevételeket fogad el az európai adatvédelmi biztosnak az (EU) 2018/1861 rendelet 56. cikkének (2) bekezdése, a 767/2008/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése, a 603/2013/EU rendelet 31. cikkének (2) bekezdése, valamint az (EU) 2017/2226 rendelet 56. cikkének (2) bekezdése, az (EU) 2018/1240 rendelet 67. cikke, továbbá az (EU) 2019/816 rendelet 29. cikkének (2) bekezdése, az (EU) 2019/817 rendelet és az (EU) 2019/818 rendelet 52. cikke szerinti vizsgálatokról szóló jelentéseivel kapcsolatban, valamint biztosítja e vizsgálatok megfelelő nyomon követését;

ii) statisztikákat tesz közzé a SIS II-ről az 1987/2006/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése, illetve a 2007/533/IB határozat 66. cikkének (3) bekezdése értelmében;

jj) statisztikákat állít össze és tesz közzé az Eurodac központi rendszerének munkájáról a 603/2013/EU rendelet 8. cikkének (2) bekezdése értelmében;

kk) statisztikákat tesz közzé az EES-ről az (EU) 2017/2226 rendelet 63. cikke értelmében;

ll) statisztikákat tesz közzé az ETIAS-ról az ETIAS létrehozásáról szóló (EU) 2018/1240 rendelet 84. cikke értelmében;

lla) statisztikákat nyújt be a Bizottságnak az ECRIS-TCN-ről és az ECRIS referenciaalkalmazásról az (EU) 2019/816 rendelet 32. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján;

mm) biztosítja a következők évenkénti közzétételét: i. az (EU) 2018/1861 rendelet 41. cikkének (8) bekezdése és az (EU) 2018/1862 rendelet 56. cikkének (7) bekezdése értelmében a SIS-ben tárolt adatok közvetlen keresésére jogosult illetékes hatóságok jegyzéke, valamint az (EU) 2018/1861 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése, illetve az (EU) 2018/1862 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése alapján a SIS (N.SIS) nemzeti rendszerek és a SIRENE-irodák jegyzéke; ii. az (EU) 2017/2226 rendelet 65. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes hatóságok listája; iii. az (EU) 2018/1240 rendelet 87. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes hatóságok listája; iv. az (EU) 2019/816 rendelet 34. cikkének (2) bekezdése szerinti központi hatóságok jegyzéke; v. az (EU) 2019/817 rendelet 71. cikkének (1) bekezdése és az (EU) 2019/818 rendelet 67. cikkének (1) bekezdése szerinti hatóságok jegyzéke; vi. az (EU) 2022/850 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerinti engedélyezett e-CODEX hozzáférési pontok jegyzéke;

nn) biztosítja, hogy évente közzétegyék az egységek jegyzékét a 603/2013/EU rendelet 27. cikkének (2) bekezdése értelmében;

oo) biztosítja, hogy az ügynökség valamennyi olyan döntése és intézkedése, amely érinti a jog érvényesülésén alapuló térségben levő nagyméretű IT-rendszereket, tiszteletben tartsa az igazságszolgáltatás függetlenségének elvét;

pp) ellát bármely egyéb, e rendelet szerint ráruházott feladatot.

Az illetékes hatóságok jegyzékének közzétételére vonatkozó, az első albekezdés (mm) pontjában említett uniós jogi aktusokban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, és amennyiben ezen jogi aktusok nem írják elő a fenti jegyzékek folyamatos naprakésszé tételét az ügynökség honlapján, az igazgatótanács gondoskodik a közzétételről és a folyamatos naprakésszé tételről.

Az igazgatótanács a tisztviselők személyzeti szabályzatának 110. cikkével összhangban, a tisztviselők személyzeti szabályzata 2. cikkének (1) bekezdése és az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 6. cikke alapján határozat elfogadása útján megfelelő kinevezési hatásköröket ruház az ügyvezető igazgatóra, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a hatáskör-átruházás felfüggeszthető. Az ügyvezető igazgató jogosult e hatáskörök további átruházására.

Ha rendkívüli körülmények azt szükségessé teszik, az igazgatótanács határozatban ideiglenesen felfüggesztheti a kinevezésre jogosult hatóság hatásköreinek az ügyvezető igazgatóra történő átruházását, valamint azokat a hatásköröket, amelyeket az ügyvezető igazgató tovább átruházott, és azokat maga gyakorolhatja, vagy valamelyik tagjára vagy a személyzetnek az ügyvezető igazgatótól eltérő tagjára átruházhatja.

20. cikk

Az igazgatótanács összetétele

21. cikk

Az igazgatótanács elnöke

Az igazgatótanács megválasztja az elnököt és az elnökhelyettest azon igazgatótanácsi tagok közül, akiket olyan tagállamok neveztek ki, akikre nézve az uniós jog alapján teljes mértékben kötelező az ügynökség által irányított, minden nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó valamennyi uniós jogi aktus. Az elnököt és az alelnököt az igazgatótanács szavazásra jogosult tagjainak kétharmados többségével választják meg.

Az alelnök hivatalból helyettesíti az elnököt, amennyiben ez utóbbi nem tudja ellátni feladatait.

22. cikk

Az igazgatótanács ülései

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség megfigyelőként részt vehet az igazgatótanács ülésein, amikor a SIS-t érintő, az (EU) 2016/1624 rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdés van napirenden.

Az Europol megfigyelőként részt vehet az igazgatótanács azon ülésein is, amikor a VIS-t érintő, a 2008/633/IB határozat alkalmazásával kapcsolatos vagy az Eurodacot érintő, a 603/2013/EU rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdés van napirenden.

Az Europol megfigyelőként részt vehet az igazgatótanács azon ülésein, amikor az EES-t érintő, az (EU) 2017/2226 rendelet alkalmazásával kapcsolatos vagy az ETIAS-t érintő, az (EU) 2018/1240 rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdés van napirenden.

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség megfigyelőként részt vehet az igazgatótanács ülésein, amikor az ETIAS-t érintő, az (EU) 2018/1240 rendelet alkalmazásával kapcsolatos kérdés van napirenden.

Az Eurojust, az Europol és az Európai Ügyészség megfigyelőként részt vehet az igazgatótanács ülésein, amikor az (EU) 2019/816 rendelettel kapcsolatos kérdés van napirenden.

Az Europol, Eurojust és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség megfigyelőként részt vehet az igazgatótanács ülésein, amikor az (EU) 2019/817 rendelettel, valamint az (EU) 2019/818 rendeletettel kapcsolatos kérdés van napirenden.

Az igazgatótanács az üléseire megfigyelőként meghívhat bárkit, akinek véleménye érdeklődésre tarthat számot.

23. cikk

Az igazgatótanács szavazási szabályai

Az adott nagyméretű IT-rendszerekkel kapcsolatos valamely kérdésre vonatkozó szavazásban az azon tagállam által kinevezett egyes tagok vehetnek részt, amelyekre nézve az uniós jog alapján kötelező az ügynökség által irányított nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó valamely uniós jogi aktus.

Dánia akkor vehet részt egy nagyméretű IT-rendszerrel kapcsolatos kérdésre vonatkozó szavazásban, ha a 22. jegyzőkönyv 4. cikke értelmében úgy dönt, hogy végrehajtja nemzeti jogában az adott nagyméretű IT-rendszerek fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó uniós jogi aktust.

24. cikk

Az ügyvezető igazgató feladatköre

Az ügyvezető igazgató felel az ügynökség e rendelet szerinti feladatainak végrehajtásáért. Az ügyvezető igazgató felelősségi körébe különösen a következők tartoznak:

a) az ügynökség napi igazgatása;

b) az ügynökség e rendelettel összhangban történő működése;

c) az igazgatótanács által elfogadott eljárások, határozatok, stratégiák, programok és tevékenységek előkészítése és végrehajtása, e rendelet, annak végrehajtási szabályai és az alkalmazandó az uniós jog keretei között;

d) az egységes programozást tartalmazó dokumentum elkészítése és annak benyújtása az igazgatótanácshoz a Bizottsággal és a tanácsadó csoportokkal folytatott konzultációt követően;

e) az egységes programozást tartalmazó dokumentum végrehajtása és jelentéstétel az igazgatótanácsnak annak végrehajtásáról;

f) a tárgyévre tervezett tevékenységek végrehajtásának előrehaladásáról szóló időközi jelentés elkészítése, és a tanácsadó csoportokkal folytatott konzultációt követően annak minden év augusztus végéig való benyújtása elfogadás céljából az igazgatótanácshoz;

g) az ügynökség tevékenységéről szóló konszolidált éves jelentés elkészítése és a tanácsadó csoportokkal folytatott konzultációt követően annak benyújtása az igazgatótanácshoz értékelés és elfogadás céljából;

h) a belső és külső ellenőrzési jelentések és értékelések következtetéseinek, továbbá az OLAF és az Európai Ügyészség vizsgálatainak nyomon követésére cselekvési terv elkészítése, valamint a Bizottságnak évente kétszer, az igazgatótanácsnak pedig rendszeres időközönként történő jelentéstétel az előrehaladásról;

i) az Unió pénzügyi érdekeinek védelme a csalás, vesztegetés és egyéb jogellenes tevékenység elleni megelőző intézkedések alkalmazásával - az Európai Ügyészség és az OLAF vizsgálati hatáskörének sérelme nélkül -, hatékony ellenőrzésekkel, illetve szabálytalanságok észlelése esetén a jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizettetésével, valamint adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási, többek között pénzügyi szankciókkal;

j) az ügynökség csalásellenes stratégiájának elkészítése és annak jóváhagyás céljából az igazgatótanácshoz történő benyújtása, továbbá a stratégia megfelelő és időben történő végrehajtásának nyomon követése;

k) a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályok tervezetének elkészítése és az igazgatótanácshoz történő benyújtása;

l) a következő évre vonatkozó, tevékenységalapú költségvetés-tervezés alapján létrehozott költségvetés-tervezet elkészítése;

m) az ügynökség bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatástervezet elkészítése;

n) az ügynökség költségvetésének végrehajtása;

o) hatékony rendszer létrehozása és alkalmazása a következők rendszeres ellenőrzésének és értékelésének lehetővé tétele érdekében: i. nagyméretű IT-rendszerek, ideértve a statisztikákat is; és ii. az ügynökség, ideértve a célkitűzéseinek tényleges és hatékony elérését is;

p) a tisztviselők személyzeti szabályzata 17. cikkének sérelme nélkül, megállapítja a titoktartási követelményeket annak érdekében, hogy megfeleljenek az 1987/2006/EK rendelet 17. cikkének, a 2007/533/IB határozat 17. cikkének, a 767/2008/EK rendelet 26. cikke (9) bekezdésének, továbbá a 603/2013/EU rendelet 4. cikke (4) bekezdésének; az (EU) 2017/2226 rendelet 37. cikke (4) bekezdésének, az (EU) 2018/1240 rendelet 74. cikke (2) bekezdésének, az (EU) 2019/816 rendelet 11. cikke (16) bekezdésének, valamint az (EU) 2019/817 rendelet és az (EU) 2019/818 rendelet 55. cikke (2) bekezdésének;

q) az ügynökség székhelyéről szóló székhely-megállapodás és a technikai helyszínekre és a tartalék központokra vonatkozó megállapodások tárgyalása az ügynökségnek otthont adó tagállamokkal és - az igazgatótanács jóváhagyását követően - azok aláírása;

r) az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályok előkészítése, és azok benyújtása az igazgatótanácshoz elfogadás céljából;

s) a szükséges biztonsági intézkedések - ideértve egy biztonsági tervet, valamint egy üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási tervet - elkészítése, és a releváns tanácsadó csoporttal folytatott konzultációt követően azok benyújtása az igazgatótanácshoz elfogadás céljából;

t) a 19 cikk (1) bekezdésének ff) pontjában említett, az egyes nagyméretű IT-rendszerek technikai működéséről szóló jelentések, valamint a 19. cikk (1) bekezdésének gg) pontjában említett, az Eurodac központi rendszerének tevékenységeiről szóló éves jelentés elkészítése, amelyek az ellenőrzés és az értékelés eredményein alapulnak, és a releváns tanácsadó csoporttal folytatott konzultációt követően azok benyújtása az igazgatótanácshoz elfogadás céljából;

u) az (EU) 2017/2226 rendelet 72. cikkének (2) bekezdésében említett, az EES fejlesztéséről szóló jelentések, valamint az (EU) 2018/1240 rendelet 92. cikkének (2) bekezdésében említett, az ETIAS fejlesztéséről szóló jelentések elkészítése és azok benyújtása az igazgatótanácshoz elfogadás céljából;

v) a SIS II-ben található adatok közvetlen lekérdezésére jogosult illetékes hatóságok éves jegyzékének, ideértve az N.SIS II hivatalok és a SIRENE irodák jegyzékét, valamint a 19. cikk (1) bekezdésének mm) pontjában említett, az EES-ben és az ETIAS-ban található adatok közvetlen lekérdezésére jogosult illetékes hatóságok jegyzékének, valamint a 19. cikk (1) bekezdésének nn) pontjában említett egységek jegyzékének közzététel céljából történő elkészítése, és azok benyújtása az igazgatótanácshoz elfogadás céljából.

25. cikk

Az ügyvezető igazgató kinevezése

26. cikk

Ügyvezetőigazgató-helyettes

27. cikk

Tanácsadó csoportok

A következő tanácsadó csoportok támogatják az igazgatótanácsot a nagyméretű IT-rendszerekkel kapcsolatos szakértelmükkel és különösen az éves munkaprogram és az éves tevékenységi jelentés elkészítésével összefüggésben:

a) SIS II tanácsadó csoport;

b) VIS tanácsadó csoport;

c) Eurodac tanácsadó csoport;

d) EES-ETIAS tanácsadó csoport;

da) az ECRIS-TCN-nel foglalkozó tanácsadó csoport;

db) az interoperabilitással foglalkozó tanácsadó csoport;

dc) e-CODEX tanácsadó csoport;

dd) a közös nyomozócsoportok együttműködési platformjának tanácsadó csoportja;

e) bármely egyéb, valamely nagyméretű IT-rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoport, ha a nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó releváns uniós jogi aktus így rendelkezik.

Valamennyi tagállam, amelyre nézve az uniós jog alapján kötelezően alkalmazandó egy adott nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó uniós jogi aktus, valamint a Bizottság egy-egy tagot nevez ki az adott nagyméretű IT-rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba megújítható, négyéves időtartamra.

Dánia is kinevez egy tagot egy adott nagyméretű IT-rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba, amennyiben a 22. jegyzőkönyv 4. cikke értelmében úgy dönt, hogy végrehajtja nemzeti jogában az adott nagyméretű IT-rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó uniós jogi aktust.

A schengeni vívmányok, valamint a dublini rendszerrel és az Eurodackal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult valamennyi ország, amely részt vesz egy adott nagyméretű IT-rendszerben, egy-egy tagot nevez ki az adott nagyméretű IT-rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportba.

Az Europol képviselőt nevezhet ki továbbá a VIS, az Eurodac és az EES-ETIAS tanácsadó csoportba.

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kinevezhet továbbá egy képviselőt az EES-ETIAS tanácsadó csoportba.

Az Eurojust, az Europol és az Európai Ügyészség szintén kinevezhet egy-egy képviselőt az ECRIS-TCN-nel foglalkozó tanácsadó csoportba.

Az Europol, az Eurojust, valamint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kinevezhet egy-egy képviselőt az interoperabilitással foglalkozó tanácsadó csoportba.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

28. cikk

Személyzet

29. cikk

Közérdek

Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető igazgató, az ügyvezetőigazgató-helyettes és a tanácsadó csoportok tagjai vállalják, hogy a köz érdekében járnak el. E célból évente, írásban nyilvános kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesznek, amelyet közzétesznek az ügynökség honlapján.

Az igazgatótanács tagjainak és a tanácsadó csoportok tagjainak jegyzékét közzéteszik az ügynökség honlapján.

30. cikk

Székhely-megállapodások, valamint a technikai helyszínekre vonatkozó megállapodások

31. cikk

Kiváltságok és mentességek

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv alkalmazandó az ügynökségre.

32. cikk

Felelősség

33. cikk

Nyelvhasználat

34. cikk

Átláthatóság és tájékoztatás

35. cikk

Adatvédelem

36. cikk

A személyes adatok kezelésének céljai

Az ügynökség csak a következő célokból kezelhet személyes adatokat:

a) amennyiben az szükséges a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos, az uniós jog által ráruházott feladatainak ellátásához;

b) amennyiben az szükséges az adminisztratív feladatainak ellátásához.

37. cikk

A minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályok

38. cikk

Az ügynökség biztonsága

39. cikk

Értékelés

40. cikk

Igazgatási vizsgálatok

Az ügynökség tevékenységét az EUMSZ 228. cikkével összhangban az európai ombudsman vizsgálja.

41. cikk

Együttműködés az Unió intézményeivel, szerveivel, hivatalaival és ügynökségeivel

42. cikk

A schengeni vívmányok, valamint a dublini rendszerrel és az Eurodackal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok részvétele

43. cikk

Együttműködés nemzetközi szervezetekkel és egyéb releváns szervezetekkel

V. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS SZERKEZETE

1. SZAKASZ

Egységes programozást tartalmazó dokumentum

44. cikk

Egységes programozást tartalmazó dokumentum

Az ügyvezető igazgató az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 32. cikke és az ügynökség e rendelet 49. cikke értelmében elfogadott pénzügyi szabályainak releváns rendelkezései szerint, a Bizottság iránymutatásait is figyelembe véve minden évben elkészíti a következő évre vonatkozó egységes programozást tartalmazó dokumentum tervezetét.

Az egységes programozást tartalmazó dokumentum tartalmazza az ügynökség 49. cikk értelmében elfogadott pénzügyi szabályaiban részletezett többéves programot, éves munkaprogramot, valamint az ügynökség költségvetését és a forrásaira vonatkozó információkat.

45. cikk

A költségvetés megállapítása

2. SZAKASZ

A költségvetés tartalma, végrehajtása és ellenőrzése

46. cikk

A költségvetés szerkezete

Az egyéb források sérelme nélkül az ügynökség bevétele a következőkből áll:

a) az Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) szereplő uniós hozzájárulás;

b) a schengeni vívmányok, valamint a dublini rendszerrel és az Eurodackal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult, az ügynökség munkájában részt vevő országok hozzájárulása, a vonatkozó társulási megállapodások és az ezen országok pénzügyi hozzájárulását meghatározó, a 42. cikkben említett megállapodások szerint;

c) hatáskör-átruházási megállapodások formájában történő uniós finanszírozás, az ügynökségnek a 49. cikk értelmében elfogadott pénzügyi szabályaival, valamint az Unió szakpolitikáit támogató vonatkozó jogi eszközök rendelkezéseivel összhangban;

d) a tagállamok által fizetett hozzájárulások a 16. cikkben említett hatáskör-átruházási megállapodással összhangban számukra nyújtott szolgáltatásokért;

e) az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek által fizetett költségtérítés a 41. cikkben említett munkamegállapodásokkal összhangban a számukra nyújtott szolgáltatásokért; valamint

f) a tagállamok bármely önkéntes pénzügyi hozzájárulása.

47. cikk

A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

48. cikk

Az összeférhetetlenségek megelőzése

Az ügynökség olyan belső szabályokat fogad el, amelyek megkövetelik, hogy igazgatótanácsa és tanácsadó csoportjai, valamint személyzete tagjai munkaviszonyuk fennállása vagy hivatali idejük alatt elkerüljenek minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenséget eredményezhet, valamint hogy az ilyen helyzeteket bejelentsék. Ezeket a belső szabályokat az ügynökség honlapján közzé kell tenni.

49. cikk

Pénzügyi szabályok

A Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács elfogadja az ügynökségre vonatkozó pénzügyi szabályokat. E szabályok nem térhetnek el az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelettől, kivéve, ha az ilyen eltérést az ügynökség működése kifejezetten szükségessé teszi, és ahhoz a Bizottság előzetesen hozzájárulását adta.

50. cikk

Csalás elleni küzdelem

VI. FEJEZET

EGYÉB UNIÓS JOGI AKTUSOK MÓDOSÍTÁSAI

51. cikk

Az 1987/2006/EK rendelet módosítása

Az 1987/2006/EK rendelet 15. cikke (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

Az igazgatóhatóság felel a kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó valamennyi feladatért, különösen:

a) a felügyeletért;

b) a biztonságért;

c) a tagállamok és a szolgáltató közötti kapcsolat koordinációjáért;

d) a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatokért;

e) a beszerzésekért és megújításokért; valamint

f) a szerződéses ügyekért."

52. cikk

A 2007/533/IB tanácsi határozat módosítása

A 2007/533/IB tanácsi határozatban a 15. cikk (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

Az igazgatóhatóság felel a kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó valamennyi feladatért, különösen:

a) a felügyeletért;

b) a biztonságért;

c) a tagállamok és a szolgáltató közötti kapcsolat koordinációjáért;

d) a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatokért;

e) a beszerzésért és megújításért; valamint

f) a szerződéses ügyekért."

VII. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

53. cikk

Jogutódlás

54. cikk

Az igazgatótanácsra és a tanácsadó csoportokra vonatkozó átmeneti rendelkezések

55. cikk

Az igazgatótanács által elfogadott belső szabályok hatályban tartása

Az igazgatótanács által az 1077/2011/EU rendelet alapján elfogadott belső szabályok és intézkedések 2018. december 11. után is hatályban maradnak, azok e rendelet által előírt módosításainak sérelme nélkül.

56. cikk

Az ügyvezető igazgatóra vonatkozó átmeneti rendelkezések

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség az 1077/2011/EU rendelet 18. cikke alapján kinevezett ügyvezető igazgatója a hivatali idejéből hátralévő időre megbízást kap az ügynökség ügyvezető igazgatója e rendelet 24. cikkében előírt feladatainak ellátására. Szerződésének egyéb feltételei változatlanok maradnak. Ha olyan határozatot fogadnak el, amely az ügyvezető igazgató megbízását az 1077/2011/EU rendelet 18. cikkének (4) bekezdésével összhangban meghosszabbítja 2018. december 11. előtt, a hivatali idő 2022. október 31-ig automatikusan meghosszabbodik.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

57. cikk

Felváltás és hatályon kívül helyezés

Az 1077/2011/EU rendelet helyébe ez a rendelet lép azon tagállamok viszonylatában, amelyekre nézve ez a rendelet kötelező.

Ezért az 1077/2011/EU rendelet hatályát veszti.

Azon tagállamok viszonylatában, amelyekre nézve ez a rendelet kötelező, a hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és e rendelet mellékletében szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

58. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. december 11-től kell alkalmazni. Azonban e rendelet 19. cikke (1) bekezdésének x) pontja, 24. cikke (3) bekezdésének h) és i) pontja és 50. cikkének (4) bekezdése annyiban, amennyiben az Európai Ügyészségre hivatkozik, valamint e rendelet 50. cikkének (1) bekezdése annyiban, amennyiben az (EU) 2017/1939 rendeletre hivatkozik, az (EU) 2017/1939 rendelet 120. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott időponttól alkalmazandó.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Az 1077/2011/EU rendeletE rendelet
1. cikk, (1) bekezdés1. cikk, (1) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés1. cikk, (3) és (4) bekezdés
1. cikk, (3) bekezdés1. cikk, (5) bekezdés
1. cikk, (4) bekezdés1. cikk, (6) bekezdés
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk4. cikk
5. cikk5. cikk
5a. cikk6. cikk
7. cikk
8. cikk
6. cikk9. cikk
10. cikk
7. cikk, (1) és (2) bekezdés11. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, (3) bekezdés11. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, (4) bekezdés11. cikk, (3) bekezdés
7. cikk, (5) bekezdés11. cikk, (4) bekezdés
7. cikk, (6) bekezdés11. cikk, (5) bekezdés
12. cikk
13. cikk
8. cikk, (1) bekezdés14. cikk, (1)
14. cikk, (2) bekezdés
8. cikk, (2) bekezdés14. cikk, (3) bekezdés
9. cikk, (1) és (2) bekezdés15. cikk, (1) és (2) bekezdés
15. cikk, (3) bekezdés
15. cikk, (4) bekezdés
16. cikk
10. cikk, (1) és (2) bekezdés17. cikk, (1) és (2) bekezdés
10. cikk, (3) bekezdés24. cikk, (2) bekezdés
10. cikk, (4) bekezdés17. cikk, (3) bekezdés
17. cikk, (4) bekezdés
17. cikk, (5) bekezdés
11. cikk18. cikk
12. cikk, (1) bekezdés19. cikk, (1) bekezdés
19. cikk, (1) bekezdés, a) pont
19. cikk, (1) bekezdés, b) pont
12. cikk, (1) bekezdés, a) pont19. cikk, (1) bekezdés, c) pont
12. cikk, (1) bekezdés, b) pont19. cikk, (1) bekezdés, d) pont
12. cikk, (1) bekezdés, c) pont19. cikk, (1) bekezdés, e) pont
19. cikk, (1) bekezdés, f) pont
12. cikk, (1) bekezdés, d) pont19. cikk, (1) bekezdés, g) pont
19. cikk, (1) bekezdés, h) pont
19. cikk, (1) bekezdés, i) pont
19. cikk, (1) bekezdés, j) pont
19. cikk, (1) bekezdés, k) pont
12. cikk, (1) bekezdés, e) pont19. cikk, (1) bekezdés, l) pont
19. cikk, (1) bekezdés, m) pont
12. cikk, (1) bekezdés, f) pont19. cikk, (1) bekezdés, n) pont
12. cikk, (1) bekezdés, g) pont19. cikk, (1) bekezdés, o) pont
19. cikk, (1) bekezdés, p) pont
12. cikk, (1) bekezdés, h) pont19. cikk, (1) bekezdés, q) pont
12. cikk, (1) bekezdés, i) pont19. cikk, (1) bekezdés, q) pont
12. cikk, (1) bekezdés, j) pont19. cikk, (1) bekezdés, r) pont
19. cikk, (1) bekezdés, s) pont
12. cikk, (1) bekezdés, k) pont19. cikk, (1) bekezdés, t) pont
12. cikk, (1) bekezdés, l) pont19. cikk, (1) bekezdés, u) pont
12. cikk, (1) bekezdés, m) pont19. cikk, (1) bekezdés, v) pont
12. cikk, (1) bekezdés, n) pont19. cikk, (1) bekezdés, w) pont
12. cikk, (1) bekezdés, o) pont19. cikk, (1) bekezdés, x) pont
19. cikk, (1) bekezdés, y) pont
12. cikk, (1) bekezdés, p) pont19. cikk, (1) bekezdés, z) pont
12. cikk, (1) bekezdés, q) pont19. cikk, (1) bekezdés, bb) pont
12. cikk, (1) bekezdés, r) pont19. cikk, (1) bekezdés, cc) pont
12. cikk, (1) bekezdés, s) pont19. cikk, (1) bekezdés, dd) pont
12. cikk, (1) bekezdés, t) pont19. cikk, (1) bekezdés, ff) pont
12. cikk, (1) bekezdés, u) pont19. cikk, (1) bekezdés, gg) pont
12. cikk, (1) bekezdés, v) pont19. cikk, (1) bekezdés, hh) pont
12. cikk, (1) bekezdés, w) pont19. cikk, (1) bekezdés, ii) pont
12. cikk, (1) bekezdés, x) pont19. cikk, (1) bekezdés, jj) pont
19. cikk, (1) bekezdés, ll) pont
12. cikk, (1) bekezdés, y) pont19. cikk, (1) bekezdés, mm) pont
12. cikk, (1) bekezdés, z) pont19. cikk, (1) bekezdés, nn) pont
19. cikk, (1) bekezdés, oo) pont
12. cikk, (1) bekezdés, aa) pont19. cikk, (1) bekezdés, pp) pont
12. cikk, (1) bekezdés, sa) pont19. cikk, (1) bekezdés, ee) pont
12. cikk, (1) bekezdés, xa) pont19. cikk, (1) bekezdés, kk) pont
12. cikk, (1) bekezdés, za) pont19. cikk, (1) bekezdés, mm) pont
19. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
19. cikk, (2) bekezdés
12. cikk, (2) bekezdés19. cikk, (3) bekezdés
13. cikk, (1) bekezdés20. cikk, (1) bekezdés
13. cikk, (2) és (3) bekezdés20. cikk, (2) bekezdés
13. cikk, (4) bekezdés20. cikk, (3) bekezdés
13. cikk, (5) bekezdés20. cikk, (4) bekezdés
14. cikk, (1) és (3) bekezdés21. cikk, (1) bekezdés
14. cikk, (2) bekezdés21. cikk, (2) bekezdés
15. cikk, (1) bekezdés22. cikk, (1) és (3) bekezdés
15. cikk, (2) bekezdés22. cikk, (2) bekezdés
15. cikk, (3) bekezdés22. cikk, (5) bekezdés
15. cikk, (4) és (5) bekezdés22. cikk, (4) bekezdés
15. cikk, (6) bekezdés22. cikk, (6) bekezdés
16. cikk, (1)-(5) bekezdés23. cikk, (1)-(5) bekezdés
23. cikk, (6) bekezdés
16. cikk, (6) bekezdés23. cikk, (7) bekezdés
16. cikk, (7) bekezdés23. cikk, (8) bekezdés
17. cikk, (1) és (4) bekezdés24. cikk, (1) bekezdés
17. cikk, (2) bekezdés
17. cikk, (3) bekezdés
17. cikk, (5) és (6) bekezdés24. cikk, (3) bekezdés
17. cikk, (5) bekezdés, a) pont24. cikk, (3) bekezdés, a) pont
17. cikk, (5) bekezdés, b) pont24. cikk, (3) bekezdés, b) pont
17. cikk, (5) bekezdés, c) pont24. cikk, (3) bekezdés, c) pont
17. cikk, (5) bekezdés, d) pont24. cikk, (3) bekezdés, o) pont
17. cikk, (5) bekezdés, e) pont22. cikk, (2) bekezdés
17. cikk, (5) bekezdés, f) pont19. cikk, (2) bekezdés
17. cikk, (5) bekezdés, g) pont24. cikk, (3) bekezdés, p) pont
17. cikk, (5) bekezdés, h) pont24. cikk, (3) bekezdés, q) pont
17. cikk, (6) bekezdés, a) pont24. cikk, (3) bekezdés, d) and g) pont
17. cikk, (6) bekezdés, b) pont24. cikk, (3) bekezdés, k) pont
17. cikk, (6) bekezdés, c) pont24. cikk, (3) bekezdés, d) pont
17. cikk, (6) bekezdés, d) pont24. cikk, (3) bekezdés, l) pont
17. cikk, (6) bekezdés, e) pont
17. cikk, (6) bekezdés, f) pont
17. cikk, (6) bekezdés, g) pont24. cikk, (3) bekezdés, r) pont
17. cikk, (6) bekezdés, h) pont24. cikk, (3) bekezdés, s) pont
17. cikk, (6) bekezdés, i) pont24. cikk, (3) bekezdés, t) pont
17. cikk, (6) bekezdés, j) pont24. cikk, (3) bekezdés, v) pont
17. cikk, (6) bekezdés, k) pont24. cikk, (3) bekezdés, u) pont
17. cikk, (7) bekezdés24. cikk, (4) bekezdés
24. cikk, (5) bekezdés
18. cikk25. cikk
18. cikk, (1) bekezdés25. cikk, (1) és (10) bekezdés
18. cikk, (2) bekezdés25. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés
18. cikk, (3) bekezdés25. cikk, (5) bekezdés
18. cikk, (4) bekezdés25. cikk, (6) bekezdés
18. cikk, (5) bekezdés25. cikk, (7) bekezdés
18. cikk, (6) bekezdés24. cikk, (1) bekezdés
25. cikk, (8) bekezdés
18. cikk, (7) bekezdés25. cikk, (9) és (10) bekezdés
25. cikk, (11) bekezdés
26. cikk
19. cikk27. cikk
20. cikk28. cikk
20. cikk, (1) és (2) bekezdés28. cikk, (1) és (2) bekezdés
20. cikk, (3) bekezdés
20. cikk, (4) bekezdés28. cikk, (3) bekezdés
20. cikk, (5) bekezdés28. cikk, (4) bekezdés
20. cikk, (6) bekezdés28. cikk, (5) bekezdés
20. cikk, (7) bekezdés28. cikk, (6) bekezdés
20. cikk, (8) bekezdés28. cikk, (7) bekezdés
21. cikk29. cikk
22. cikk30. cikk
23. cikk31. cikk
24. cikk32. cikk
25. cikk, (1) és (2) bekezdés33. cikk, (1) és (2) bekezdés
33. cikk, (3) bekezdés
25. cikk, (3) bekezdés33. cikk, (4) bekezdés
26. és 27. cikk34. cikk
28. cikk, (1) bekezdés35. cikk, (1) bekezdés és 36. cikke (2) bekezdés
28. cikk, (2) bekezdés35. cikk, (2) bekezdés
36. cikk, (1) bekezdés
29. cikk, (1) és (2) bekezdés37. cikk, (1) bekezdés
29. cikk, (3) bekezdés37. cikk, (2) bekezdés
30. cikk38. cikk
31. cikk, (1) bekezdés39. cikk, (1)
31. cikk, (2) bekezdés39. cikk, (1) és (3) bekezdés
39. cikk, (2) bekezdés
40. cikk
41. cikk
43. cikk
44. cikk
32. cikk, (1) bekezdés46. cikk, (3) bekezdés
32. cikk, (2) bekezdés46. cikk, (4) bekezdés
32. cikk, (3) bekezdés46. cikk, (2) bekezdés
32. cikk, (4) bekezdés45. cikk, (2) bekezdés
32. cikk, (5) bekezdés45. cikk, (2) bekezdés
32. cikk, (6) bekezdés44. cikk, (2) bekezdés
32. cikk, (7) bekezdés45. cikk, (3) bekezdés
32. cikk, (8) bekezdés45. cikk, (4) bekezdés
32. cikk, (9) bekezdés45. cikk, (5) és (6) bekezdés
32. cikk, (10) bekezdés45. cikk, (7) bekezdés
32. cikk, (11) bekezdés45. cikk, (8) bekezdés
32. cikk, (12) bekezdés45. cikk, (9) bekezdés
33. cikk, (1) és (4) bekezdés47. cikk, (1)-(4) bekezdés
47. cikk, (5) bekezdés
33. cikk, (5) bekezdés47. cikk, (6) bekezdés
33. cikk, (6) bekezdés47. cikk, (7) bekezdés
33. cikk, (7) bekezdés47. cikk, (8) bekezdés
33. cikk, (8) bekezdés47. cikk, (9) bekezdés
33. cikk, (9) bekezdés47. cikk, (10) bekezdés
33. cikk, (10) bekezdés47. cikk, (11) bekezdés
33. cikk, (11) bekezdés47. cikk, (12) bekezdés
48. cikk
34. cikk49. cikk
35. cikk, (1) és (2) bekezdés50. cikk, (1) és (2) bekezdés
50. cikk, (3) bekezdés
35. cikk, (3) bekezdés50. cikk, (4) és (5) bekezdés
36. cikk
37. cikk42. cikk
51. cikk
52. cikk
53. cikk
54. cikk
55. cikk
56. cikk
57. cikk
38. cikk58. cikk
Melléklet

( ) Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 31. o.).

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/816 rendelete (2019. április 17.) az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/850 rendelete (2022. május 30.) a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén történő, határokon átnyúló elektronikus adatcserére szolgáló számítógépes rendszerről (e-CODEX-rendszer) és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról (HL L 150., 2022.5.31., 1. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/969 rendelete (2023. május 10.) a közös nyomozócsoportok működését támogató együttműködési platform létrehozásáról és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról (HL L 132.., 2023.5.17.1. o., ).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/817 rendelete (2019. május 20.) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 27. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/818 rendelete (2019. május 20.) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról. (HL L 135., 2019.5.22., 85. o.).

( 5 ) A Tanács 2004/82/EK irányelve (2004. április 29.) a légi szállítóknak az utasok adatainak közlésével kapcsolatos kötelezettségeiről (HL L 261., 2004.8.6., 24. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/681 irányelve (2016. április 27.) az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról (HL L 119., 2016.5.4., 132. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1861 rendelete (2018. november 28.) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 14. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 56. o.).

( 7 ) A Tanács 1. sz. rendelete (1958. április 15.) az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról (HL L 17., 1958.10.6., 385/58. o.).

( 7 ) A Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

( 7 ) A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

( 7 ) A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1726 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1726&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02018R1726-20230606 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02018R1726-20230606&locale=hu

Tartalomjegyzék