32018R1240[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1240 RENDELETE

(2018. szeptember 12.)

az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

2. cikk

Hatály

E rendelet a harmadik országbeli állampolgárok alábbi kategóriáira alkalmazandó:

a) az 539/2001/EK tanácsi rendelet ( 2 ) II. mellékletében felsorolt harmadik országok állampolgárai, akik a tagállamok területén való, bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás esetén mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

b) azon személyek, akik a tagállamok területén való, bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó, tervezett tartózkodás esetén az 539/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

c) olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik mentesülnek a vízumkötelezettség alól, és akik esetében teljesülnek az alábbi feltételek: i. uniós polgárnak a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó családtagjai, vagy olyan harmadik országbeli állampolgár családtagjai, aki az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az adott harmadik ország között létrejött megállapodás alapján a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élvez; és ii. nem rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv szerinti tartózkodási kártyával vagy az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedéllyel.

Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a) a tagállamok egyikében tartózkodó menekültek vagy hontalan személyek, illetőleg más olyan személyek, akik egyetlen ország állampolgárságával sem rendelkeznek, és akik az említett tagállam által kiállított úti okmánnyal rendelkeznek;

b) azon harmadik országbeli állampolgárok, akik uniós polgárnak a 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó családtagjai, és akik rendelkeznek az említett irányelv szerinti tartózkodási kártyával;

c) azon harmadik országbeli állampolgárok, akik olyan harmadik országbeli állampolgár családtagjai, aki az egyrészről az Unió és tagállamai, másrészről az adott harmadik ország között létrejött megállapodás alapján a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élvez, és akik rendelkeznek a 2004/38/EK irányelv szerinti tartózkodási kártyával vagy az 1030/2002/EK rendelet szerinti tartózkodási engedéllyel;

d) az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 16. pontjában említett tartózkodási engedélyek birtokosai;

e) egységes vízumok birtokosai;

f) hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumok birtokosai;

g) Andorra, Monaco és San Marino állampolgárai, valamint a Vatikánvárosi Állam vagy a Szentszék által kiállított útlevelek birtokosai;

h) harmadik országok azon állampolgárai, akik rendelkeznek a tagállamok által az 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) alapján kiadott kishatárforgalmi engedéllyel, amikor ezek a személyek a kishatárforgalmi rendszer keretében biztosított jogaikat gyakorolják;

i) az 539/2001/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a)-f) pontjában említett személyek vagy azok csoportjai;

j) harmadik országok azon diplomata- vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, akik az Unió és az adott harmadik ország között létrejött nemzetközi megállapodás értelmében vízummentességet élveznek;

k) azon személyek, akikkel szemben az 539/2001/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján vízumkötelezettséget állapítottak meg;

l) a 2014/66/EU irányelv ( 4 ) vagy az (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 5 ) értelmében vett mobilitást gyakorló harmadik országbeli állampolgárok.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

"külső határok" : az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 2. pontjában meghatározott külső határok;

2.

"bűnüldözés" : terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy nyomozása;

3.

"elkülönített helyen történő ellenőrzés" : az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 13. pontjában meghatározott, elkülönített helyen történő ellenőrzés;

4.

"határforgalom-ellenőrzést végző hatóság" : az a határőr, akit a nemzeti jognak megfelelően az (EU) 2016/399 rendelet 2. cikkének 11. pontjában meghatározott határforgalom-ellenőrzés elvégzésére kijelöltek;

5.

"utazási engedély" :

az e rendelettel összhangban kibocsátott határozat, amelynek megléte követelmény ahhoz, hogy az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett harmadik országbeli állampolgár teljesítse az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott beutazási feltételt, és amely kimondja, hogy: a)

nem tártak fel olyan tényszerű bizonyítékokat vagy tényszerű bizonyítékokon alapuló, észszerű indokokat, amelyek alapján feltételezhető lenne, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos vagy magas szintű járványügyi kockázatot jelent vagy fog jelenteni; b)

nem tártak fel olyan tényszerű bizonyítékokat vagy tényszerű bizonyítékokon alapuló, észszerű indokokat, amelyek alapján feltételezhető lenne, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos vagy magas szintű járványügyi kockázatot jelent vagy fog jelenteni, azonban a 36. cikk (2) bekezdésével összhangban továbbra is kétséges, hogy van-e elegendő indok az utazási engedély kiállításának megtagadására; c)

amennyiben olyan tényszerű bizonyítékokat tártak fel, amelyek alapján vélelmezhető, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos vagy magas szintű járványügyi kockázatot jelent vagy fog jelenteni, az engedély területi érvényességét a 44. cikkel összhangban korlátozták; vagy d)

amennyiben olyan tényszerű bizonyítékokat tártak fel, amelyek alapján vélelmezhető, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén biztonsági kockázatot jelent vagy fog jelenteni, a 4. cikk e) pontjában említett támogatása céljából az utazó tekintetében a SIS-ben rejtett vagy célzott ellenőrzés céljából keresett személyekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzés, európai elfogatóparancs alapján átadási letartóztatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés vagy kiadatási letartóztatás céljából letartóztatandó személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés került kibocsátásra;

6.

"biztonsági kockázat" : valamely tagállam közrendjét, belső biztonságát vagy nemzetközi kapcsolatait érintő fenyegetés kockázata;

7.

"illegális bevándorlás kockázata" : annak kockázata, hogy egy harmadik országbeli állampolgár nem teljesíti az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikkében előírt beutazási és tartózkodási feltételeket;

8.

"magas szintű járványügyi kockázat" : minden olyan betegség, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai vagy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint járvány lehetőségét rejti magában, és más fertőző betegségek vagy ragályos parazitás megbetegedések, ha a tagállamok állampolgáraira vonatkozó védelmi rendelkezések hatálya alá tartoznak;

9.

"kérelmező" : a 2. cikkben említett olyan harmadik országbeli állampolgár, aki utazási engedély iránti kérelmet nyújtott be;

10.

"úti okmány" : útlevél vagy azzal egyenértékű egyéb okmány, amely feljogosítja birtokosát a külső határ átlépésére és vízummal látható el;

11.

"rövid távú tartózkodás" : a tagállamok területén való, az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti tartózkodás;

12.

"túltartózkodó személy" : harmadik ország azon állampolgára, aki nem, vagy már nem teljesíti a tagállamok területén való rövid távú tartózkodás időtartamára vonatkozó feltételeket;

13.

"mobil eszközökre telepíthető alkalmazás" : olyan szoftveralkalmazás, amelyet mobil eszközökön (így például okostelefonon vagy táblagépen) való használatra fejlesztettek ki;

14.

"találat" : olyan egyezés fennállása, amely az ETIAS központi rendszerében tárolt kérelemfájlban rögzített személyes adatok és a 33. cikkben említett specifikus kockázati mutatók összehasonlítása. vagy az ETIAS központi rendszerében tárolt kérelemfájlban rögzített személyes adatok és az ETIAS központi rendszerében, a 20. cikk (2) bekezdésében említett egyéb uniós információs rendszerben vagy adatbázisban, (a továbbiakban: uniós információs rendszerek) az Europol adataiban vagy az Interpol valamelyik adatbázisában rögzített valamely adatrekordban, fájlban vagy figyelmeztető jelzésben tárolt személyes adatok, összehasonlítása eredményeként került megállapításra;

15.

"terrorista bűncselekmény" : olyan bűncselekmény, amely azonos vagy egyenértékű az (EU) 2017/541 irányelvben említett valamely bűncselekménnyel;

16.

"súlyos bűncselekmény" : olyan bűncselekmény, amely azonos vagy egyenértékű a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében említett valamely bűncselekménnyel, amennyiben az esetében a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés;

17.

"az Europol adatai" : az Europol által az (EU) 2016/794 rendelet 18. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett célból kezelt személyes adatok;

18.

"elektronikusan aláírt" : a megállapodás megerősítése a megfelelő négyzet bejelölésével az igénylőlapon vagy a hozzájárulás iránti kérelemben;

19.

"kiskorú" : a 18. életévét be nem töltött harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy;

20.

"konzulátus" : valamely tagállam diplomáciai vagy konzuli képviselete, a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. április 24-i bécsi egyezmény értelmében;

21.

"kijelölt hatóság" : a terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért vagy nyomozásáért felelős hatóságként valamely tagállam által az 50. cikk értelmében kijelölt hatóság;

22.

"bevándorlási hatóság" :

az az illetékes hatóság, amely a nemzeti jognak megfelelően az alábbiak közül egy vagy több intézkedésért felel: a)

a tagállamok területén annak ellenőrzése, hogy teljesülnek-e a tagállamok területére történő beutazás, illetve a tagállamok területén való tartózkodás feltételei; b)

a harmadik országbeli állampolgárok tagállamok területén való tartózkodása feltételeinek vizsgálata és az e tartózkodással kapcsolatos döntések meghozatala annyiban, amennyiben ez a hatóság nem minősül a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 6 ) 2. cikkének f) pontjában meghatározott "eljáró hatóságnak", továbbá adott esetben tanácsadás a 377/2004/EK tanácsi rendelettel ( 7 ) összhangban; c)

a harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése valamely Unión kívüli származási vagy tranzitországba;

23.

"CIR" : az (EU) 2019/817 rendelet 17. cikkének (1) bekezdésével létrehozott közös személyazonosítóadat-tár;

24.

"ESP" : az (EU) 2019/817 rendelet 6. cikke (1) bekezdésével létrehozott európai keresőportál;

25.

"ETIAS központi rendszere" : a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett központi rendszer a CIR-rel együtt, amennyiben a CIR tartalmazza a 6. cikk (2a) bekezdésében említett adatokat;

26.

"személyazonosító adatok" : a 17. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett adatok;

27.

"útiokmány-adatok" : a 17. cikk (2) bekezdésének d) és e) pontjában említett adatok és az úti okmányt kiállító ország három betűből álló kódja a 19. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említettek szerint;

28.

"egyéb uniós információs rendszerek" : az (EU) 2017/2226 rendelettel létrehozott határregisztrációs rendszer (a továbbiakban: EES), a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( *1 ) létrehozott Vízuminformációs Rendszer (a továbbiakban: VIS), az (EU) 2018/1860 ( *2 ), az (EU) 2018/1861 ( *3 ) és az (EU) 2018/1862 ( *4 ) európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Schengeni Információs Rendszer (a továbbiakban: SIS), a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( *5 ) létrehozott Eurodac és az (EU) 2019/816 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( *6 ) létrehozott, a Harmadik Országbeli Állampolgárok Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszere (a továbbiakban: ECRIS-TCN rendszer).

4. cikk

Az ETIAS rendszer célkitűzései

A tagállamok illetékes hatóságainak támogatása révén az ETIAS rendszernek:

a) hozzá kell járulnia a magas szintű biztonsághoz a kérelmezők jelentette biztonsági kockázatnak a külső határokon található határátkelőhelyekre való megérkezésüket megelőző alapos elemzése révén, annak megállapítása céljából, hogy utal-e valamely tényszerű bizonyíték arra, vagy fennáll-e olyan tényszerű bizonyítékokon alapuló észszerű ok, amelynek alapján megállapítható, hogy az adott személy jelenléte a tagállamok területén biztonsági kockázatot jelent;

b) hozzá kell járulnia az illegális bevándorlás megelőzéséhez a kérelmezők jelentette, illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatnak a külső határokon található határátkelőhelyekre való megérkezésüket megelőző elemzése révén;

c) hozzá kell járulnia a közegészség védelméhez azáltal, hogy előírja, hogy a kérelmezőnek a külső határokon található határátkelőhelyre való megérkezését megelőzően meg kell vizsgálni, hogy az adott kérelmező jelent-e a 3. cikk (1) bekezdésének 8. pontja értelmében vett magas szintű járványügyi kockázatot;

d) növelnie kell a határforgalom-ellenőrzések hatékonyságát;

e) támogatnia kell a SIS-nek a beutazás és tartózkodás megtagadásának hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal, az átadási vagy kiadatási letartóztatás céljából körözött személyekkel, az eltűnt személyekkel, a bírósági eljárásban való részvételük érdekében keresett személyekkel, a rejtett vagy célzott ellenőrzés céljából keresett személyekkel, valamint a kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos figyelmeztető jelzésekre vonatkozó célkitűzéseit;

ea) támogatnia kell az EES célkitűzéseit;

f) hozzá kell járulnia a terrorista bűncselekmények vagy más súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához;

g) hozzájárulás a személyek helyes személyazonosságának megállapításához.

5. cikk

Az ETIAS rendszer általános felépítése

Az ETIAS rendszer a következőkből épül fel:

a) a 6. cikkben említett ETIAS információs rendszer;

b) a 7. cikkben említett ETIAS központi egység;

c) a 8. cikkben említett ETIAS nemzeti egységek.

6. cikk

Az ETIAS információs rendszer felépítése és műszaki kialakítása

Az ETIAS információs rendszer a következőkből épül fel:

a) egy központi rendszer, beleértve a 34. cikkben említett ETIAS figyelőlistát is;

aa) a CIR;

b) az egyes tagállamok saját egységes nemzeti interfésze, amely közös műszaki előírásokon alapul és valamennyi tagállamban azonos, továbbá lehetővé teszi az ETIAS központi rendszere számára a nemzeti határinfrastruktúrákhoz és a tagállamok az 50. cikk (2) bekezdésében említett központi hozzáférési pontjaihoz való biztonságos csatlakozást,;

c) az ETIAS központi rendszere és az egységes nemzeti interfészek közötti biztonságos és titkosított kommunikációs infrastruktúra;

d) egy biztonságos kommunikációs infrastruktúra a központi rendszer és a CIR központi infrastruktúrái között;

da) az ETIAS központi rendszere és az EES központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna;

e) egy nyilvánosan elérhető honlap és egy mobil eszközökre telepíthető alkalmazás;

f) egy e-mail szolgáltatás;

g) egy olyan biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás, amely lehetővé teszi a kérelmezők számára, hogy benyújtsanak bármilyen további információt vagy a megkövetelt dokumentumokat;

h) a kérelmezők rendelkezésére álló státuszlekérdező eszköz;

i) egy olyan eszköz, amelynek segítségével a kérelmező hozzájárulását adhatja vagy visszavonhatja hozzájárulását a kérelemfájl megőrzési időszakának meghosszabbításához;

j) egy olyan eszköz, amelynek segítségével az Europol és a tagállamok megvizsgálhatják az ETIAS figyelőlistába felvett új adatoknak a manuálisan feldolgozott kérelmek arányára gyakorolt potenciális hatását;

k) egy fuvarozói portál;

l) egy olyan biztonságos webes szolgáltatás, amely lehetővé teszi a kommunikációt az ETIAS központi rendszere és a nyilvánosan elérhető honlap, a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás, az e-mail szolgáltatás, a biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás, a fuvarozói portál, a kérelmezők rendelkezésére álló státuszlekérdező eszköz, a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatának megtételéhez használt eszköz, a pénzforgalmi közvetítő, valamint az Interpol adatbázisai között;

m) egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi az ETIAS központi egysége és az ETIAS nemzeti egységek számára a kérelmek feldolgozását és a többi ETIAS nemzeti egységgel folytatott, a 28. cikkben említett konzultációk, valamint az Europollal folytatott, a 29. cikkben említett konzultációk lebonyolítását;

n) egy jelentéstételi és statisztikai célokat szolgáló központi adattár.

7. cikk

Az ETIAS központi egységének létrehozása

Az ETIAS központi egysége a hét minden napján, napi 24 órában működik. Az alábbiakért felelős:

a) amennyiben az automatizált kérelmezési eljárás találatot jelentett, annak ellenőrzése a 22. cikkel összhangban, hogy a kérelmező személyes adatai megegyeznek-e annak a személynek az ETIAS központi rendszerében, bármely lekérdezett uniós információs rendszerben, az Europol adataiban vagy az Interpolnak a 12. cikkben említett bármely adatbázisában szereplő személyes adataival, akire vonatkozóan az eljárás találatot jelzett, vagy a 33. cikkben említett specifikus kockázati mutatók ellenőrzése, és amennyiben az egyezés megerősítést nyer, vagy amennyiben az ilyen ellenőrzés után továbbra is kétségek állnak fenn, a kérelem 26. cikk szerinti manuális feldolgozásának az elindítása;

b) annak biztosítása, hogy a kérelemfájlokba bevitt adatok az 55. és a 64. cikk vonatkozó rendelkezéseivel összhangban naprakészek legyenek;

c) a 33. cikkben említett specifikus kockázati mutatók meghatározása, létrehozása, előzetes vizsgálata, bevezetése, utólagos értékelése, felülvizsgálata és törlése az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületével folytatott konzultációt követően;

d) annak biztosítása, hogy a 22. cikkel összhangban végrehajtott ellenőrzéseket és a kapott eredményeket rögzítsék a kérelemfájlban;

e) a kérelmek feldolgozásának és a 33. cikk végrehajtásának rendszeres auditálása, többek között az alapvető jogokra gyakorolt hatásaik rendszeres felmérése révén, különös tekintettel a magánélet és a személyes adatok védelmére;

f) adott esetben a kérelmek manuális feldolgozásáért felelős, a 25. cikk (2) bekezdésében említett tagállam feltüntetése;

g) adott esetben, technikai probléma vagy előre nem látható körülmények felmerülése esetén a 28. cikkben említett, tagállamok közötti konzultáció és a 29. cikkben említett, a felelős tagállam és az Europol közötti konzultáció elősegítése;

h) a fuvarozók értesítése az ETIAS információs rendszernek a 46. cikk (1) bekezdésében említett meghibásodása esetén;

i) a tagállamok ETIAS nemzeti egységeinek értesítése az ETIAS információs rendszernek a 48. cikk (1) bekezdésében említett meghibásodása esetén;

j) az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezésére irányuló, az 53. cikkben említett Europol-kérelmek feldolgozása;

k) a nyilvánosság tájékoztatása az utazási engedély iránti kérelemmel kapcsolatos összes lényeges információról a 71. cikkben említetteknek megfelelően;

l) együttműködés a Bizottsággal a 72. cikkben említett tájékoztató kampánnyal kapcsolatban;

m) segítségnyújtás írásban azon utazóknak, akik valamilyen problémába ütköztek az igénylőlap kitöltése során, és akik a szabványos kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül segítséget kértek; a gyakori kérdések online elérhető listájának és a válaszoknak a naprakészen tartása;

n) reagálás a közvetítői tevékenységet folytató vállalkozások általi, a 15. cikk (5) bekezdésében említett, bejelentett visszaélésekre, és rendszeres jelentéstétel ezekről a Bizottságnak.

Az ETIAS központi egységének éves tevékenységi jelentést kell közzétennie. A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) statisztika a következőkről: i. az ETIAS központi rendszere által automatikusan kiadott utazási engedélyek száma; ii. az ETIAS központi egysége által ellenőrzött kérelmek száma; iii. a manuálisan feldolgozott kérelmek száma tagállamok szerinti bontásban; iv. az elutasított kérelmek száma harmadik országok és az elutasítás oka szerinti bontásban; v. a 22. cikk (6) bekezdésében, valamint a 27., a 30. és a 32. cikkben említett határidők betartásának mértéke;

b) általános tájékoztatás az ETIAS központi egységének működéséről és e cikkben meghatározott tevékenységeiről, valamint tájékoztatás a feladatainak végzését befolyásoló aktuális tendenciákról és kihívásokról.

Az éves tevékenységi jelentést a következő év március 31-ig be kell nyújtani az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

8. cikk

Az ETIAS nemzeti egységek létrehozása

Az ETIAS nemzeti egységek az alábbiakért felelősek:

a) az utazási engedély iránti kérelmek vizsgálata és az ezzel kapcsolatos határozathozatal, amennyiben az automatizált kérelmezési eljárás találatot eredményezett, és az ETIAS központi egysége elindította a kérelem manuális feldolgozását;

b) annak biztosítása, hogy az a) ponttal összhangban elvégzett feladatokat és a kapott eredményeket rögzítsék a kérelemfájlban;

c) annak biztosítása, hogy a kérelemfájlokba bevitt adatok az 55. és a 64. cikk vonatkozó rendelkezéseivel összhangban naprakészek legyenek;

d) döntés a 44. cikkben említett korlátozott területi érvényességű utazási engedély kiadásáról;

e) a más ETIAS nemzeti egységekkel és az Europollal való koordináció biztosítása a 28. és 29. cikkben említett, konzultációra irányuló felkérések tekintetében;

f) a kérelmezőknek a követendő eljárással kapcsolatos tájékoztatása a 37. cikk (3) bekezdése szerinti jogorvoslati eljárás esetén;

g) az utazási engedély 40. cikk szerinti megsemmisítése, illetve 41. cikk szerinti visszavonása.

9. cikk

Az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testülete

Az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületével egyeztetnie kell:

a) az ETIAS központi egységének a 33. cikkben említett specifikus kockázati mutatók meghatározása, létrehozása, előzetes vizsgálata, bevezetése, utólagos értékelése, felülvizsgálata és törlése kapcsán;

b) a tagállamoknak a 34. cikkben említett ETIAS figyelőlista alkalmazása kapcsán;

c) az Europolnak a 34. cikkben említett ETIAS figyelőlista alkalmazása kapcsán.

10. cikk

Az ETIAS alapjogi tanácsadó testülete

Az ETIAS alapjogi tanácsadó testületének ezenfelül támogatnia kell az ETIAS vizsgálatokért felelős tanácsadó testületét feladatai végrehajtásában, amikor utóbbi az alapjogokkal és különösen a magánélet és a személyes adatok védelmével, valamint a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos konkrét kérdésekben kéri ki véleményét.

Az ETIAS alapjogi tanácsadó testülete számára hozzáférést kell biztosítani a 7. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett auditokhoz.

11. cikk

Interoperabilitás az egyéb uniós információs rendszerekkel és az Europol-adatokkal

A 20. cikk (2) bekezdésének i) pontjában előírt ellenőrzések elvégzése céljából a 20. cikk, a 24. cikk (6) bekezdése c) pontjának ii. alpontja és az 54. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti automatizált ellenőrzéseknek lehetővé kell tenniük, hogy az ETIAS központi rendszere lekérdezést hajtson végre a VIS-ben, a kérelmezők által a 17. cikk (2) bekezdésének a), aa), c) és d) pontja alapján megadott következő adatok tekintetében:

a) vezetéknév (családi név);

b) születéskori vezetéknév;

c) utónév vagy utónevek (keresztnév vagy keresztnevek);

d) születési idő;

e) születési hely;

f) születési ország;

g) nem;

h) jelenlegi állampolgárság;

i) egyéb állampolgárság (ha van);

j) az úti okmány típusa, száma és az okmányt kibocsátó ország.

A 20. cikk (2) bekezdésének g) és h) pontjában említett ellenőrzések elvégzése céljából a 20. cikk, a 24. cikk (6) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, a 41. cikk és az 54. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti automatizált ellenőrzéseknek lehetővé kell tenniük, hogy az ETIAS központi rendszere lekérdezést hajtson végre az EES-ben, a kérelmezők által a 17. cikk (2) bekezdésének a)-d) pontja alapján megadott következő adatok tekintetében:

a) vezetéknév (családi név),

b) születéskori vezetéknév;

c) utónév vagy utónevek (keresztnév vagy keresztnevek);

d) születési idő;

e) nem;

f) jelenlegi állampolgárság;

g) egyéb nevek (felvett név vagy nevek);

h) művésznév vagy -nevek;

i) szokásos név vagy nevek;

j) egyéb állampolgárság (ha van);

k) az úti okmány típusa, száma és az okmányt kibocsátó ország.

Az e rendelet 20. cikke (2) bekezdésének c) pontjában, m) pontjának ii. alpontjában és o) pontjában valamint 23. cikkében említett ellenőrzések elvégzése céljából az e rendelet 20. és 23. cikke, 24. cikke (6) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, 41. cikke és 54. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti automatizált ellenőrzéseknek lehetővé kell tenniük, hogy az ETIAS központi rendszere lekérdezést hajtson végre az (EU) 2018/1860 és az (EU) 2018/1861 rendelettel létrehozott SIS-ben, a kérelmezők által e rendelet 17. cikke (2) bekezdésének a)-d) és k) pontja alapján megadott következő adatok tekintetében:

a) vezetéknév (családi név),

b) születéskori vezetéknév;

c) utónév vagy utónevek (keresztnév vagy keresztnevek);

d) születési idő;

e) születési hely;

f) nem;

g) jelenlegi állampolgárság;

h) egyéb nevek (felvett név vagy nevek);

i) művésznév vagy -nevek;

j) szokásos név vagy nevek;

k) egyéb állampolgárság (ha van);

l) az úti okmány típusa, száma és az okmányt kibocsátó ország;

m) kiskorúak esetén a szülői felügyeletet gyakorló személynek vagy a kérelmező törvényes gyámjának a vezetékneve és utóneve(i).

Az e rendelet 20. cikke (2) bekezdésének a) és d) pontjában és m) pontjának i. alpontjában, valamint 23. cikkének (1) bekezdésében említett ellenőrzések elvégzése céljából az e rendelet 20. és 23. cikke, 24. cikke (6) bekezdése c) pontjának ii. alpontja, 41. cikke és 54. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti automatizált ellenőrzéseknek lehetővé kell tenniük, hogy az ETIAS központi rendszere lekérdezést hajtson végre az (EU) 2018/1862 rendelettel létrehozott SIS-ben, a kérelmezők által e rendelet 17. cikke (2) bekezdésének a)-d) és k) pontja alapján megadott következő adatok tekintetében:

a) vezetéknév (családi név),

b) születéskori vezetéknév;

c) utónév vagy utónevek (keresztnév vagy keresztnevek);

d) születési idő;

e) születési hely;

f) nem;

g) jelenlegi állampolgárság;

h) egyéb nevek (felvett név vagy nevek);

i) művésznév vagy -nevek;

j) szokásos név vagy nevek;

k) egyéb állampolgárság (ha van);

l) az úti okmány típusa, száma és az okmányt kibocsátó ország;

m) kiskorúak esetében a szülői felügyeletet gyakorló személynek vagy a kérelmező törvényes gyámjának a vezetékneve és utóneve(i).

A 20. cikk (2) bekezdésének n) pontjában említett ellenőrzések elvégzése céljából a 20. cikk, a 24. cikk (6) bekezdése c) pontjának ii. alpontja és az 54. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti automatizált ellenőrzéseknek lehetővé kell tenniük, hogy az ETIAS központi rendszere lekérdezést hajtson végre az ECRIS-TCN-ben a kérelmezők által a 17. cikk (2) bekezdésének a)-d) pontja alapján megadott következő adatok tekintetében:

a) vezetéknév (családi név),

b) születéskori vezetéknév;

c) utónév vagy utónevek (keresztnév vagy keresztnevek);

d) születési idő;

e) születési hely;

ea) születési ország;

f) nem;

g) jelenlegi állampolgárság;

h) egyéb nevek (felvett név vagy nevek);

i) művésznév vagy -nevek;

j) szokásos név vagy nevek;

k) egyéb állampolgárság (ha van);

l) az úti okmány típusa, száma és az okmányt kibocsátó ország.

Amennyiben a 20. cikk szerinti automatizált ellenőrzések találatot jelentenek, ezen automatizált ellenőrzéseknek meg kell kapniuk az (EU) 2016/794 rendelet 21. cikkének (1a) bekezdése szerinti megfelelő értesítést.

A 25. cikk (2) bekezdése, a 28. cikk (8) bekezdése és a 29. cikk (9) bekezdése alkalmazásában a találatokkal kapcsolatos adatoknak a kérelemfájlban való rögzítésekor a következő adatokkal kell jelezni az adatok eredetét:

a) a figyelmeztető jelzés típusa, a 23. cikk (1) bekezdésében említett figyelmeztető jelzések kivételével;

b) az adatok forrása, nevezetesen az egyéb uniós információs rendszer, ahonnan az adatok származnak vagy - esettől függően - Europol-adatok;

c) a lekérdezett uniós információs rendszerben a találatot eredményező adatrekord hivatkozási száma, valamint az a tagállam, amely bevitte vagy rendelkezésre bocsátotta a találatot eredményező adatokat; és

d) amennyiben rendelkezésre áll, az adatok egyéb uniós információs rendszerbe vagy az Europol-adatokba való bevitelének dátuma és időpontja.

Az első albekezdés a)-d) pontjában említett adatok csak akkor lehetnek hozzáférhetők és láthatóak az ETIAS központi egysége számára, ha az ETIAS központi rendszere nem tudja azonosítani a felelős tagállamot.

11b. cikk

Az EES célkitűzéseinek támogatása

Az (EU) 2017/2226 rendelet 6., 14., 17. és 18. cikkének alkalmazásában egy automatizált eljárás az e rendelet 6. cikke (2) bekezdésének da) pontjában említett biztonságos kommunikációs csatornát használva az ETIAS központi rendszeréből lekérdezi és importálja az e rendelet 47. cikkének (2) bekezdésében említett információkat, a kérelem számát és az ETIAS utazási engedély lejárati dátumát, továbbá az EES-ben ennek megfelelően létrehozza vagy frissíti a belépési/kilépési adatrekordot vagy a beléptetés megtagadására vonatkozó adatrekordot.

"11c. cikk

Az ETIAS és az EES közötti interoperabilitás az ETIAS utazási engedélynek a kérelmező kérelmére történő visszavonása céljából

12. cikk

Az Interpol adatbázisainak lekérdezése

13. cikk

Hozzáférés az ETIAS rendszerben tárolt adatokhoz

Kivételes esetben, amikor a megjelölés szerint ajánlatos a határon elkülönített helyen történő ellenőrzést végezni, vagy amennyiben további ellenőrzésekre van szükség az elkülönített helyen történő ellenőrzés céljából, a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak le kell kérdezniük az ETIAS központi rendszerét a 39. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, illetve a 44. cikk (6) bekezdésének f) pontjában említett további információk beszerzése érdekében.

A bevándorlási hatóságok a 65. cikk (3) bekezdésével összhangban csak az említett cikkben említett adatok lekérdezése céljából férhetnek hozzá az ETIAS központi rendszeréhez.

14. cikk

Megkülönböztetésmentesség és alapvető jogok

A személyes adatoknak az ETIAS információs rendszerben történő, valamely felhasználó által végzett kezelése nem eredményezheti harmadik országok állampolgárainak nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai jellemzőkön, nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más véleményen, nemzeti kisebbséghez való tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetését. A személyes adatok kezelése során teljes mértékben tiszteletben kell tartani az emberi méltóságot és sérthetetlenséget, valamint az alapvető jogokat, többek között a magánélet tiszteletben tartására és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogot. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekekre, az idősekre és a fogyatékkal élő személyekre. A gyermek mindenek felett álló érdekeire elsődleges figyelmet kell fordítani.

II. FEJEZET

A KÉRELEM

15. cikk

A kérelmek benyújtására vonatkozó gyakorlati szabályok

Az ETIAS központi rendszerének 120 nappal az utazási engedély lejártát megelőzően az e-mail szolgáltatáson keresztül automatikusan értesítenie kell az utazási engedély birtokosát az alábbiakról:

a) az utazási engedély lejáratának dátumáról;

b) az új utazási engedély iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről;

c) az utazó azon kötelezettségéről, hogy a tagállamok területén való rövid távú tartózkodás teljes időtartama alatt érvényes utazási engedély birtokában kell lennie.

16. cikk

A nyilvánosan elérhető honlap és a mobil eszközökre telepíthető alkalmazás

17. cikk

Az igénylőlap és a kérelmező személyes adatai

A kérelmező az igénylőlapon a következő személyes adatokat köteles megadni:

a) vezetéknév (családi név), utónév vagy utónevek (keresztnév vagy keresztnevek), születéskori vezetéknév; születési idő, születési hely, nem, jelenlegi állampolgárság;

aa) születési ország, a kérelmező szüleinek utóneve vagy utónevei;

b) egyéb nevek (álnév vagy álnevek, művésznév vagy -nevek, szokásos név vagy nevek), ha van;

c) egyéb állampolgárság, ha van;

d) az úti okmány típusa, száma és az okmányt kibocsátó ország;

e) az úti okmány kibocsátásának dátuma és érvényességének lejárati dátuma;

f) a kérelmező lakóhelye vagy ha ez nem ismert, akkor a tartózkodási helye szerinti város és ország;

g) e-mail cím és ha rendelkezésre áll, telefonszám;

h) iskolai végzettség (alapfokú, középfokú, felsőfokú vagy egyik sem);

i) jelenlegi foglalkozás (foglalkozási csoport megnevezése); amennyiben a kérelmet a 26. cikkben előírt eljárással összhangban manuálisan dolgozzák fel, a felelős tagállam a 27. cikkel összhangban felszólíthatja a kérelmezőt, hogy nyújtson be további információkat a pontos munkakörével, a munkaadójával vagy diákok esetében az oktatási intézmény nevével kapcsolatban;

j) az első tervezett tartózkodás helye szerinti tagállam és opcionálisan az első tervezett tartózkodás alatti cím;

k) kiskorúak esetén a szülői felügyeletet gyakorló személynek vagy a kérelmező törvényes gyámjának vezetékneve és utóneve(i), lakcíme, e-mail címe és ha rendelkezésre áll, telefonszáma;

l) amennyiben az adott személy úgy nyilatkozik, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett családtag jogállásával rendelkezik: i. a családtagként fennálló jogállásának megnevezése; ii. annak a családtagnak a vezetékneve és utóneve(i), születési ideje, születési helye, a születési helye szerinti ország, jelenlegi állampolgársága, lakóhelye, e-mail címe és ha rendelkezésre áll, telefonszáma, akihez a kérelmezőt családi kötelék fűzi; iii. az adott családtaggal fennálló, a 2004/38/EK rendelet 2. cikkének 2. pontja szerinti családi kötelék;

m) abban az esetben, ha a kérelmet nem maga a kérelmező tölti ki, a kitöltő személy vezetékneve és utóneve(i), a cég, adott esetben szervezet neve, e-mail címe, levelezési címe és ha rendelkezésre áll, telefonszáma; a kérelmezőhöz fűződő viszony és egy aláírt képviselői nyilatkozat.

Ezen túlmenően a kérelmezőnek meg kell válaszolnia az alábbi kérdéseket:

a) elítélték-e terrorista bűncselekményért az elmúlt 25 évben vagy a mellékletben felsorolt egyéb bűncselekmények valamelyikéért az elmúlt 15 évben, és ha igen, mikor és melyik országban;

b) tartózkodott-e valamely meghatározott háborús övezetben vagy konfliktuszónában az elmúlt tíz évben, és e tartózkodás okai;

c) született-e őt valamelyik tagállam vagy az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt valamely harmadik ország területének elhagyására utasító határozat, illetve született-e ellene kiutasítási határozat az elmúlt tíz évben.

18. cikk

Az utazási engedély díja

III. FEJEZET

A KÉRELEMFÁJL LÉTREHOZÁSA ÉS A KÉRELEM VIZSGÁLATA AZ ETIAS KÖZPONTI RENDSZERE ÁLTAL

19. cikk

A kérelemfájl elfogadhatósága és létrehozása

Az ETIAS információs rendszernek a kérelem benyújtását követően automatikusan ellenőriznie kell az alábbiakat:

a) az igénylőlap minden mezőjét kitöltötték-e, és a bevitt információk tartalmazzák-e a 17. cikk (2) és (4) bekezdésében említett összes elemet;

b) beszedésre került-e az utazási engedély díja.

A kérelemfájl létrehozásakor az ETIAS központi rendszerének az alábbi adatokat kell rögzítenie és tárolnia:

a) a kérelem azonosító számát;

b) a státuszinformációt, amelyből kitűnik, hogy utazási engedély iránti kérelmet nyújtottak be;

c) a 17. cikk (2) bekezdésében és adott esetben (4) és (6) bekezdésében említett személyes adatokat, beleértve az úti okmányt kiállító ország hárombetűs országkódját is;

d) a 17. cikk (8) bekezdésében említett adatokat;

e) az igénylőlap benyújtásának dátumát és időpontját, valamint az utazási engedély díjának sikeres megfizetésére vonatkozó bejegyzést és a fizetési tranzakció egyedi hivatkozási számát.

A kérelemfájl létrehozásakor a kérelmező azonnali értesítést kap az e-mail szolgáltatáson keresztül arról, hogy a kérelem feldolgozása során felszólíthatják további információk vagy dokumentumok benyújtására, illetve rendkívüli körülmények esetén arra, hogy vegyen részt személyes meghallgatáson. Az értesítésnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az utazási engedély iránti kérelem benyújtását nyugtázó státuszinformáció; valamint

b) a kérelem száma.

Az értesítésnek lehetővé kell tennie, hogy a kérelmező igénybe vegye a 6. cikk (2) bekezdésének h) pontja szerinti státuszlekérdező eszközt.

20. cikk

Automatizált feldolgozás

Az ETIAS központi rendszere az ESP használatával lekérdezést indít, hogy összehasonlítsa a 17. cikk (2) bekezdésének a), aa), b), c), d), f), g), j), k) és m) pontjában és a 17. cikk (8) bekezdésében említett vonatkozó adatokat az ETIAS központi rendszerében, a SIS-ben, az EES-ben, a VIS-ben, a Eurodacban, az ECRIS-TCN-ben, az Europol-adatokban és az Interpol SLTD és TDAWN adatbázisaiban tárolt adatrekordban, fájlban vagy kérelemfájlban rögzített figyelmeztető jelzésben szereplő adatokkal. Így különösen, az ETIAS központi rendszere ellenőrzi, hogy:

a) a kérelem benyújtásához használt úti okmány egyezik-e bármely, a SIS-ben elveszettként, ellopottként, jogellenesen használtként vagy érvénytelenítettként jelentett úti okmánnyal;

b) a kérelem benyújtásához használt úti okmány egyezik-e bármely, az SLTD-ben elveszettként, ellopottként vagy érvénytelenítettként jelentett úti okmánnyal;

c) a kérelmező vonatkozásában bevittek-e a beutazás és tartózkodás megtagadására vonatkozó figyelmeztető jelzést a SIS-be;

d) a kérelmező tekintetében kibocsátásra került-e európai elfogatóparancs alapján átadási letartóztatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés, illetve kiadatási letartóztatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés a SIS-ben;

e) a kérelmező, illetve úti okmánya szerepel-e valamely, az ETIAS központi rendszerében tárolt elutasított, illetve visszavont vagy megsemmisített utazási engedélyben;

f) a kérelemben az úti okmányra vonatkozóan megadott adatok megegyeznek-e egy másik olyan utazási engedély iránti kérelem adataival, amelyhez az ETIAS központi rendszerében a 17. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, eltérő személyazonosító adatok társulnak;

g) a kérelmező az EES-ben jelenleg túltartózkodó személyként van-e jelentve, vagy a múltban túltartózkodó személyként volt-e jelentve;

h) az EES-ben a kérelmező beléptetését megtagadták-e;

i) a kérelmező állt-e a VIS-ben rögzített, rövid távú tartózkodásra jogosító vízum megtagadásáról, megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló határozat hatálya alatt;

j) a kérelemben megadott adatok megegyeznek-e az Europol adataiban rögzített információkkal;

k) a kérelmezőt nyilvántartják-e az Eurodacban;

l) a kérelem benyújtásához használt úti okmány megegyezik-e bármely olyan úti okmánnyal, amely a TDAWN adatbázis valamely fájljában szerepel;

m) ha a kérelmező kiskorú, a kérelmező felett szülői felügyeletet gyakorló vagy a gyámságot ellátó személy: i. áll-e európai elfogatóparancs alapján átadási letartóztatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés, illetve kiadatási letartóztatás céljából körözött személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés hatálya alatt a SIS-ben; ii. áll-e a beutazás és tartózkodás megtagadására vonatkozó, a SIS-be bevitt figyelmeztető jelzés hatálya alatt;

n) a kérelmező egyezik-e olyan személlyel, akinek adatait az ECRIS-TCN-ben rögzítették, és az (EU) 2019/816 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban megjelölték; az említett adatok kizárólag az ETIAS központi egysége általi, e rendelet 22. cikke szerinti ellenőrzés céljából és a nemzeti bűnügyi nyilvántartásokba az ETIAS nemzeti egységek általi, e rendelet 25a. cikkének (2) bekezdése szerinti betekintés céljából használhatók fel; az ETIAS nemzeti egységek betekintenek a nemzeti bűnügyi nyilvántartásokba az e rendelet 26. cikkében említett értékeléseket és határozatokat, és adott esetben az e rendelet 28. cikke szerinti értékeléseket és véleményeket megelőzően;

o) található-e a kérelmező esetében a SIS-be bevitt, kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés.

21. cikk

Az automatizált feldolgozás eredményei

22. cikk

Az ETIAS központi egysége által végzett ellenőrzés

Ilyen megkeresés esetén az ETIAS központi egységének hozzáféréssel kell rendelkeznie a kérelemfájlhoz és az ahhoz kapcsolt kérelemfájlokhoz, valamint a 20. cikk (2), (3) és (5) bekezdése szerinti automatizált ellenőrzések során keletkezett összes találathoz, továbbá az ETIAS központi rendszere által a 20. cikk (7) és (8) bekezdése szerint azonosított információkhoz.

Az ETIAS központi egységének ellenőriznie kell, hogy a kérelemfájlban rögzített adatok megegyeznek-e a következők közül legalább eggyel:

a) a 33. cikkben említett specifikus kockázati mutatókkal;

b) az ETIAS központi rendszerében szereplő adatok;

c) a lekérdezett uniós információs rendszerek valamelyikében szereplő adatokkal;

d) az Europol adataival;

e) az Interpol SLTD vagy TDAWN adatbázisaiban szereplő adatokkal.

23. cikk

A SIS céljainak támogatása

Az ETIAS központi rendszere az ESP használatával lekérdezést kezdeményez, hogy összehasonlítsa a 17. cikk (2) bekezdésének a), aa), b) és d) pontjában említett releváns adatokat a SIS-ben szereplő adatokkal annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmező nem áll-e az alábbi figyelmeztető jelzések valamelyikének a hatálya alatt:

a) eltűnt személyekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzés;

b) bírósági eljárásban való részvételük érdekében keresett személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzés;

c) személyekre vonatkozóan rejtett ellenőrzés, kikérdező ellenőrzés vagy célzott ellenőrzés céljából kiadott figyelmeztető jelzés.

Abban az esetben, ha a 22. cikkben említett, az ETIAS központi egysége általi ellenőrzést követően a figyelmeztető jelzés a 26. cikkel összhangban a kérelem manuális feldolgozását eredményezte, az ETIAS központi rendszerének automatikus értesítést kell küldenie azon tagállam SIRENE-irodájának, amely a 20. cikkben említett automatizált feldolgozás során a SIS-ben találatot eredményező figyelmeztető jelzést rögzítette.

Ha a találat kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzést érint, azon tagállam SIRENE-irodája, amely a figyelmeztető jelzést bevitte, az ETIAS nemzeti egységével együttműködve ellenőrzi, hogy szükség van-e a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésnek az (EU) 2018/1860 rendelet 14. cikke (1) bekezdése szerinti törlésére, valamint az (EU) 2018/1861 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti beutazás és tartózkodás megtagadására vonatkozó figyelmeztető jelzés bevitelére.

A figyelmeztető jelzést rögzítő tagállam SIRENE-irodájának küldött értesítésben az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) vezetéknév (vagy vezetéknevek), utónév (vagy utónevek) és adott esetben álnév vagy álnevek;

b) születési hely és idő;

c) nem;

d) állampolgárság és adott esetben egyéb állampolgárságok;

e) az első tervezett tartózkodás helye szerinti tagállam, és ha rendelkezésre áll, az első tervezett tartózkodás alatti cím;

f) a kérelmező lakóhelye, vagy ha ez nem ismert, akkor a tartózkodási helye szerinti város és ország;

g) az utazási engedély státuszára vonatkozó információ, annak feltüntetésével, hogy az utazási engedélyt kiadták, illetve annak kiadását megtagadták-e, vagy hogy a kérelmet a 26. cikk szerint manuálisan dolgozzák-e fel;

h) az (1), illetve (2) bekezdéssel összhangban kapott bármely találatra való hivatkozás, a találat dátumát és időpontját is feltüntetve.

24. cikk

Az uniós polgárok, illetve a szabad mozgás uniós jogával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok családtagjaira vonatkozó különös szabályok

Ha egy, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett harmadik országbeli állampolgár utazási engedély iránti kérelmet nyújt be, az alábbi különös szabályok alkalmazandók:

a) a kérelmezőnek nem kell válaszolnia a 17. cikk (4) bekezdésének c) pontjában említett kérdésre;

b) a 18. cikkben említett díj felszámításától el kell tekinteni.

Az olyan utazási engedély iránti kérelmek feldolgozása során, amelyet a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett harmadik országbeli állampolgár nyújtott be, az ETIAS központi rendszerének nem kell ellenőriznie, hogy:

a) a kérelmező az EES-ben a 20. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említettek szerint elvégzett lekérdezés alapján az adott időpontban túltartózkodó személyként szerepel-e, vagy a múltban túltartózkodó személyként szerepelt-e;

b) a kérelmező azonos-e olyan személlyel, akinek az adatai a 20. cikk (2) bekezdésének k) pontjában említettek szerint rögzítésre kerültek az Eurodac-ban.

A 33. cikk szerint meghatározott, illegális bevándorlással kapcsolatos kockázaton alapuló specifikus kockázati mutatók nem alkalmazandók.

A következő szabályok szintén alkalmazandók:

a) a 38. cikk (1) bekezdésében meghatározott értesítésben a kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a külső határ átlépésekor képesnek kell lennie bizonyítani azt, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett családtag jogállásával bír; a tájékoztatásnak egy emlékeztetőt is tartalmaznia kell arról, hogy a szabad mozgás uniós jogával rendelkező állampolgárok utazási engedéllyel rendelkező családtagjainak kizárólag akkor van joguk beutazni, ha a szabad mozgás uniós jogával rendelkező állampolgár vagy egyéb, harmadik országbeli állampolgár kíséretében utaznak, illetve hozzá csatlakoznak;

b) a 37. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett jogorvoslati kérelmet a 2004/38/EK irányelvvel összhangban kell benyújtani;

c) a kérelemfájlnak az 54. cikk (1) bekezdésében említett megőrzési időszaka: i. az utazási engedély érvényességi ideje; ii. az utazási engedély 37., 40. és 41. cikkel összhangban történő megtagadásáról, megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló utolsó határozattól számított öt év. Az érintett határozat alapjául szolgáló, valamelyik uniós információs rendszerben, az Europol adataiban, az Interpol SLTD vagy TDAWN adatbázisaiban vagy az ETIAS figyelőlistában rögzített adatrekordban, fájlban vagy figyelmeztető jelzésben, illetve az ETIAS vizsgálati szabályokban szereplő adatoknak az említett öt éves időszak lejárta előtt történő törlése esetén a kérelemfájlt az adatrekordból, fájlból vagy figyelmeztető jelzésből történt törlésétől számított hét napon belül törölni kell. Az ETIAS központi rendszerének ennek érdekében rendszeresen és automatikusan ellenőriznie kell, hogy az e pontban említett kérelemfájlok megőrzésének feltételei továbbra is teljesülnek-e. Amennyiben nem teljesülnek, automatikusan törölnie kell az adott kérelemfájlt.

Az ETIAS utazási engedély érvényességi idejének lejárta utáni új kérelem benyújtásának megkönnyítése céljából a kérelemfájl csak akkor tárolható az ETIAS központi rendszerében az utazási engedély érvényességének lejártát követően legfeljebb három évig, ha a kérelmező - a hozzájárulásának kérését követően - elektronikusan aláírt nyilatkozat formájában szabadon és kifejezetten hozzájárulását adta ehhez. A hozzájárulás iránti kérelmeket az (EU) 2016/679 rendelet 7. cikkének megfelelően az egyéb kérdésektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell megfogalmazni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

A hozzájárulást a 15. cikk (2) bekezdésében előírt automatikusan nyújtott tájékoztatást követően kell kérni. Az automatikusan nyújtott tájékoztatásban a 71. cikk o) pontjában említett információk alapján emlékeztetni kell a kérelmezőt az adatmegőrzés céljára.

IV. FEJEZET

A KÉRELEM ETIAS NEMZETI EGYSÉGEK ÁLTALI VIZSGÁLATA

25. cikk

Felelős tagállam

A kérelmeknek a 26. cikk szerinti manuális feldolgozásáért felelős tagállamot (a továbbiakban: a felelős tagállam) az ETIAS központi rendszerének kell meghatároznia az alábbiak szerint:

a) amennyiben azt állapítják meg, hogy csak egy olyan tagállam van, amely a 20. cikknek megfelelően találatot eredményező adatot vitt be vagy bocsátott rendelkezésre, ez a tagállam a felelős tagállam;

b) amennyiben azt állapítják meg, hogy több olyan tagállam van, amely a 20. cikknek megfelelően találatot eredményező adatot vitt be vagy bocsátott rendelkezésre, a felelős tagállam a következő: i) az a tagállam, amely a 20. cikk (2) bekezdése d) pontjában említett figyelmeztető jelzéstre vonatkozó legfrissebb adatokat bevitte vagy rendelkezésre bocsátotta; vagy ii. ha az említett adatok közül egyik sem felel meg a 20. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett figyelmeztető jelzésnek, az a tagállam, amely a 20. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett figyelmeztető jelzésre vonatkozó legfrissebb adatokat bevitte vagy rendelkezésre bocsátotta; vagy iii. ha az említett adatok közül egyik sem felel meg a 20. cikk (2) bekezdésének d) vagy c) pontjában említett figyelmeztető jelzések egyikének sem, az a tagállam, amely a 20. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett figyelmeztető jelzésről a megfelelő legfrissebb adatokat bevitte vagy rendelkezésre bocsátotta.

c) amennyiben azt állapítják meg, hogy több olyan tagállam is van, amely a 20. cikknek megfelelően találatokat eredményező adatokat vitt be vagy bocsátott rendelkezésre, de az említett adatok közül egyik sem a 20. cikk (2) bekezdése a), c) vagy d) pontjában említett figyelmeztető jelzésnek megfelelő adat, az a tagállam a felelős tagállam, amelyik a legfrissebb adatokat bevitte vagy rendelkezésre bocsátotta.

Az első albekezdés a) és c) pontjának alkalmazásában a nem tagállamok által bevitt vagy rendelkezésre bocsátott adatok által eredményezett találatokat nem kell figyelembe venni a felelős tagállam azonosításához. Amennyiben a kérelem manuális feldolgozását nem tagállam által bevitt vagy rendelkezésre bocsátott adat eredményezi, a felelős tagállam az első tervezett tartózkodás helye szerinti tagállam.

25a. cikk

Az egyéb uniós információs rendszerek használata a kérelmek ETIAS nemzeti egységek általi manuális feldolgozása céljából

A 13. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, az ETIAS nemzeti egységek megfelelően felhatalmazott személyzete az utazási engedélyekre vonatkozó kérelmek vizsgálata és az említett kérelmekhez kapcsolódó, 26. cikk szerinti határozatok elfogadása céljából közvetlen hozzáféréssel rendelkezik az egyéb uniós információs rendszerekhez, és azokba - kizárólag olvasási jogosultsággal - betekinthet. Az ETIAS nemzeti egységek a következő adatokba tekinthetnek be:

a) az (EU) 2017/2226 rendelet 16., 17. és 18. cikkében említett adatok;

b) a 767/2008/EK rendelet 9-14. cikkében említett adatok;

c) az (EU) 2018/1861 rendelet 20. cikkében említett, az említett rendelet 24., 25. és 26. cikkének alkalmazásában kezelt adatok;

d) az (EU) 2018/1862 rendelet 20. cikkében említett, az említett rendelet 26. cikkének és 38. cikke (2) bekezdésének k) és l) pontjának alkalmazásában kezelt adatok;

e) az (EU) 2018/1860 rendelet 4. cikkében említett, az említett rendelet 3. cikkének alkalmazásában kezelt adatok.

26. cikk

A kérelmek ETIAS nemzeti egységek által elvégzett manuális feldolgozása

A kérelem manuális feldolgozását követően a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének:

a) ki kell adnia az utazási engedélyt; vagy

b) meg kell tagadnia az utazási engedély kiadását.

Amennyiben a 20. cikk (2) bekezdésében meghatározott automatizált feldolgozás találatot eredményezett, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének:

a) meg kell tagadnia az utazási engedély kiadását, amennyiben a találat megfelel a 20. cikk (2) bekezdésének a) és c) pontjában említett ellenőrzött elemek közül egynek vagy többnek;

b) értékelnie kell a biztonsági, illetve az illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatot, és határozatot kell hoznia az utazási engedély kiadásáról vagy annak megtagadásáról, amennyiben a találat megfelel a 20. cikk (2) bekezdésének b) és d)-o) pontjában említett ellenőrzések bármelyikének.

Amennyiben a 20. cikk (2) bekezdésének o) pontja szerinti automatizált feldolgozás találatot jelentett, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének:

a) meg kell tagadnia a kérelmező utazási engedélyét, amennyiben a 23. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése alapján végzett ellenőrzés a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzés törléséhez és a beutazás és tartózkodás megtagadására vonatkozó figyelmeztető jelzés beviteléhez vezetett;

b) értékelnie kell a biztonsági vagy illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatot, és el kell döntenie, hogy minden más esetben kiadja-e vagy megtagadja-e az utazási engedélyt.

Az adatok bevitelét elvégző tagállam ETIAS nemzeti egységének konzultálnia kell SIRENE-irodájával annak ellenőrzése érdekében, hogy szükség van-e a kiutasításra vonatkozó figyelmeztető jelzésnek az (EU) 2018/1860 rendelet 14. cikkének (1) bekezdése szerinti törlésére, valamint adott esetben a beutazás és tartózkodás megtagadására vonatkozó figyelmeztető jelzésnek az (EU) 2018/1861 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti bevitelére.

Amennyiben az automatizált feldolgozás a 20. cikk (2) bekezdésének n) pontja alapján találatot jelentett, de az említett bekezdés c) pontja alapján nem jelentett találatot, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének a biztonsági kockázatra vonatkozó értékelésében különös figyelmet kell fordítania az ilyen találat hiányára annak érdekében, hogy eldöntse, kiadjon vagy megtagadjon-e egy utazási engedélyt.

A biztonsági, az illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve a magas szintű járványügyi kockázat értékelésének eredményét, valamint az utazási engedély kiadására vagy annak megtagadására vonatkozó határozatot alátámasztó indokolást a személyzet azon tagjának kell rögzítenie a kérelemfájlban, aki a kockázatelemzést elvégezte.

27. cikk

A kérelmező felszólítása további információk vagy dokumentumok benyújtására

Ha a kérelmező tartózkodási helyéhez legközelebb lévő konzulátus 500 km-nél messzebb található, a kérelmező számára fel kell ajánlani annak lehetőségét, hogy a meghallgatást audio- és videokommunikációs eszközökön keresztül bonyolítsák le. Ha a távolság 500 km-nél kisebb, a kérelmező és a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége megállapodhat egymással abban, hogy audio- és videokommunikációs eszközöket használnak. Ha ilyen audio- és videokommunikációs eszközöket használnak, a meghallgatásokat a felelős ország ETIAS nemzeti egységének, vagy kivételes esetben e tagállam valamelyik konzulátusának kell lebonyolítania. Az audio- és videokommunikációs eszközökön keresztül lebonyolított meghallgatásnak megfelelő biztonsági és titoktartási szintet kell biztosítania.

A meghallgatásra való behívás indokolását rögzíteni kell a kérelemfájlban.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A személyes meghallgatásra való behívást az ETIAS központi rendszerének rögzítenie kell a kérelemfájlban.

Az audio- és videokommunikációs eszközök révén lebonyolított meghallgatást a meghallgatást kezdeményező felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége nyelvén vagy azon a nyelven kell lebonyolítani, amelyet a nemzeti egység a kiegészítő információk vagy dokumentumok benyújtásához választott.

A konzulátuson sorra kerülő személyes meghallgatást annak a harmadik országnak valamelyik hivatalos nyelvén kell lebonyolítani, amelyben a konzulátus található, vagy pedig bármely olyan nyelven, amelyben a kérelmező és a konzulátus megállapodik egymással.

A meghallgatást követően a meghallgatást végző személynek véleményt kell megfogalmaznia, amelyben megindokolja az ajánlást.

A vonatkozó elemeket és a véleményt rögzíteni kell egy, a személyes meghallgatás napján a kérelemfájlban elhelyezendő űrlapon.

A személyes meghallgatáshoz használt űrlapon és a kérelemfájlban rögzített további információkba vagy dokumentumokba kizárólag a kérelem vizsgálata és elbírálása céljából, jogorvoslati eljárás lefolytatása érdekében, valamint ugyanazon kérelmező újabb kérelmének feldolgozása céljából lehet betekinteni.

28. cikk

Más tagállamokkal folytatott konzultáció

A konzultációba bevont tagállamok ETIAS nemzeti egységének:

a) indokolással ellátott támogató véleményt kell kibocsátania a kérelemre vonatkozóan; vagy

b) indokolással ellátott elutasító véleményt kell kibocsátania a kérelemre vonatkozóan.

A támogató vagy elutasító véleményt a konzultációba bevont tagállam ETIAS nemzeti egységének rögzítenie kell a kérelemfájlban.

A 26. cikk szerinti manuális feldolgozás céljából az indokolással ellátott támogató vagy elutasító vélemény csak a konzultációba bevont tagállam ETIAS nemzeti egysége és a felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége által látható.

29. cikk

Konzultáció az Europollal

30. cikk

A kérelmező értesítésére vonatkozó határidők

A 19. cikkel összhangban elfogadhatónak minősülő kérelem benyújtásának időpontjától számított 96 órán belül a kérelmezőnek értesítést kell kapnia, amelyben jelzik számára:

a) hogy kiadták-e az utazási engedélyét vagy megtagadták annak kiadását; vagy

b) hogy további információkat vagy dokumentumokat kell benyújtania és személyes meghallgatásra hívhatják be, feltüntetve a kérelem feldolgozásának a 32. cikk (2) bekezdése szerint alkalmazandó maximális időtartamát.

31. cikk

Státuszlekérdező eszköz

A Bizottság státuszlekérdező eszközt hoz létre annak érdekében, hogy a kérelmezők ellenőrizhessék kérelmük feldolgozásának állását, illetve ellenőrizhessék utazási engedélyük érvényességi idejét és státuszát (érvényes, elutasított, megsemmisített vagy visszavont). Ezt az eszközt a 16. cikkben említett, kifejezetten e célt szolgáló, nyilvánosan elérhető honlapon vagy mobil eszközökre telepíthető alkalmazáson keresztül kell elérhetővé tenni.

A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el ennek a státuszlekérdező eszköznek a további meghatározása céljából.

32. cikk

A kérelem tárgyában való határozathozatal

Az e cikk (1) és a (2) bekezdésében említett határidők lejárta előtt határozatot kell hozni:

a) az utazási engedélynek a 36. cikkel összhangban történő kiadásáról; vagy

b) az utazási engedély kiadásának a 37. cikkel összhangban történő megtagadásáról.

V. FEJEZET

AZ ETIAS VIZSGÁLATI SZABÁLYOK ÉS AZ ETIAS FIGYELŐLISTA

33. cikk

Az ETIAS vizsgálati szabályok

A Bizottságot a 89. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a biztonsággal és az illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve a magas szintű járványügyi kockázatok részletesebb meghatározása érdekében az alábbiak alapján:

a) a határregisztrációs rendszer által előállított statisztikák, amelyek az utazók egy meghatározott csoportja esetében a túltartózkodás és a megtagadott beléptetések szokatlanul magas arányát jelzik;

b) az ETIAS által a 84. cikkel összhangban előállított statisztikák, amelyek az utazási engedélyek kiadása megtagadásának szokatlanul magas arányát jelzik az utazók egy meghatározott csoportjával összefüggő biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve magas szintű járványügyi kockázat miatt;

c) az ETIAS által a 84. cikkel összhangban előállított statisztikák és a határregisztrációs rendszer által előállított statisztikák, amelyek szerint összefüggés van az igénylőlapon keresztül gyűjtött információk, valamint az utazók túltartózkodása, illetve a beléptetések megtagadása között;

d) a tagállamok által szolgáltatott, ténybeli és bizonyítékokon alapuló elemekkel alátámasztott információk egyes specifikus biztonsági kockázati mutatókkal vagy az adott tagállam által azonosított fenyegetésekkel kapcsolatban;

e) a tagállamok által szolgáltatott, ténybeli és bizonyítékokon alapuló elemekkel alátámasztott információk az utazók egy meghatározott csoportja esetében a túltartózkodásnak és a beléptetések megtagadásának az adott tagállamban tapasztalt szokatlanul magas arányára vonatkozóan;

f) konkrét, magas szintű járványügyi kockázatokra vonatkozóan a tagállamok által szolgáltatott információk, valamint az ECDC által szolgáltatott járványügyi felügyeleti információk és kockázatértékelések, továbbá a WHO járványkitörésekre vonatkozó jelentései.

A specifikus kockázatokat legalább hathavonta felül kell vizsgálni, és amennyiben szükséges, a Bizottságnak a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban új végrehajtási jogi aktust kell elfogadnia.

A (3) bekezdés szerint létrehozott specifikus kockázatok alapján az ETIAS központi egységének meg kell határoznia a specifikus kockázati mutatókat, amelyek különböző adatok kombinációjából állnak és az alábbi adatok közül legalább egyet tartalmaznak:

a) korosztály, nem, állampolgárság;

b) tartózkodási hely szerinti ország és város;

c) iskolai végzettség (alapfokú, középfokú, felsőfokú vagy egyik sem);

d) jelenlegi foglalkozás (foglalkozási csoport megnevezése).

34. cikk

Az ETIAS figyelőlista

A (2) bekezdésben említett információk alapján az ETIAS figyelőlistának olyan adatokból kell felépülnie, amelyek a következő elemek közül legalább egyet tartalmaz:

a) vezetéknév;

b) születéskori vezetéknév;

c) születési idő;

d) egyéb nevek (álnév vagy álnevek, művésznév vagy -nevek, szokásos név vagy nevek);

e) úti okmány vagy okmányok (típus, szám és az úti okmányt vagy okmányokat kibocsátó ország);

f) lakcím;

g) e-mail cím;

h) telefonszám;

i) egy cég vagy szervezet neve, e-mail címe, levelezési címe, telefonszáma;

j) IP-cím.

Ha rendelkezésre állnak, a következő adatelemekkel kell kiegészíteni a fent felsorolt adatelemek legalább egyikét tartalmazó vonatkozó elemeket: keresztnév vagy -nevek, születési hely, születési ország, nem, valamint állampolgárság.

35. cikk

Az ETIAS figyelőlistával kapcsolatos kötelezettségek és feladatok

Mielőtt az Europol vagy egy tagállam adatokat visz be az ETIAS figyelőlistába:

a) meg kell állapítania, hogy az információk megfelelők, pontosak és kellő jelentőségűek-e ahhoz, hogy felkerüljenek az ETIAS figyelőlistára;

b) értékelnie kell az adatok potenciális hatását a manuálisan feldolgozandó kérelmek arányára;

c) ellenőriznie kell, hogy az adatok megfelelnek-e a SIS-be bevitt valamely figyelmeztető jelzésnek.

VI. FEJEZET

AZ UTAZÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA, KIADÁSÁNAK MEGTAGADÁSA, AZ ENGEDÉLY MEGSEMMISÍTÉSE VAGY VISSZAVONÁSA

36. cikk

Az utazási engedély kiadása

A felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége a konzultációba bevont tagállam kérésére is csatolhat az utazási engedélyhez ilyen megjelölést. Az ilyen megjelölés kizárólag a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok számára látható.

A megjelölést automatikusan el kell távolítani, amint a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok elvégezték az ellenőrzést és bevitték a megfelelő beutazási adatrekordot a határregisztrációs rendszerbe.

37. cikk

Az utazási engedély kiadásának megtagadása

Az utazási engedély kiadását meg kell tagadni, ha a kérelmező:

a) olyan úti okmányt használt, amelyet a SIS-ben elveszettként, ellopottként, jogellenesen használtként vagy érvénytelenítettként jelentettek;

b) biztonsági kockázatot jelent;

c) illegális bevándorlással kapcsolatos kockázatot jelent;

d) magas szintű járványügyi kockázatot jelent;

e) olyan személy, akire vonatkozóan a SIS-ben beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést rögzítettek;

f) a 27. cikkben említett határidőkön belül nem válaszol a további információk vagy dokumentumok benyújtására irányuló felszólításra;

g) nem jelenik meg a 27. cikk (4) bekezdésében említett meghallgatáson.

38. cikk

Értesítés az utazási engedély kiadásáról vagy a kérelem elutasításáról

Az utazási engedély kiadását követően kérelmezőnek az e-mail szolgáltatás révén erről azonnal értesítést kell kapnia, amely magában foglalja az alábbiakat:

a) annak egyértelmű jelzése, hogy az utazási engedélyt kiadták, valamint az utazási engedély iránti kérelem számát;

b) az utazási engedély kezdeti és lejárati dátuma;

c) annak egyértelmű jelzése, hogy beutazáskor a kérelmezőnek ugyanazt az úti okmányt kell bemutatnia, amelyet az igénylőlapon megadott, és hogy az úti okmányban bekövetkező minden változás az utazási engedély iránti új kérelem benyújtását teszi szükségessé;

d) emlékeztető az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikkében meghatározott beutazási feltételekre, valamint arra, hogy a rövidtávú tartózkodás bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napot meg nem haladó időtartamú lehet;

e) arra vonatkozó emlékeztető, hogy az utazási engedély birtoklása önmagában nem biztosít automatikus beutazási jogot;

f) arra vonatkozó emlékeztető, hogy a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok a külső határoknál kérhetik az igazoló dokumentumok bemutatását annak ellenőrzése céljából, hogy teljesülnek-e a beutazási és tartózkodási feltételek;

g) arra vonatkozó emlékeztető, hogy az érvényes utazási engedély megléte a tartózkodás olyan feltétele, amelynek a tagállamok területén való rövid távú tartózkodás teljes időtartama alatt teljesülnie kell;

h) link az (EU) 2017/2226 rendelet 13. cikkében említett webes szolgáltatáshoz, hogy a harmadik országbeli állampolgárok bármikor ellenőrizhessék az engedélyezett tartózkodásukból fennmaradó időtartamot;

i) adott esetben azok a tagállamok, amelyekbe a kérelmező utazni jogosult;

j) link az ETIAS nyilvános weboldalához, amely információkat tartalmaz arról, hogy a kérelmezőnek lehetősége van kérni az utazási engedély visszavonását, arról, hogy az utazási engedély visszavonható abban az esetben, ha a kiadásának feltételei már nem teljesülnek, illetve arról, hogy megsemmisíthető abban az esetben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a kiadásának feltételei a kiadásának időpontjában nem teljesültek;

k) tájékoztatás a 45/2001/EK rendelet 13-16. cikke, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 15-18. cikke szerinti jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról; az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjének, az európai adatvédelmi biztosnak és - ha az utazási engedélyt az ETIAS központi rendszere adta ki - az első tervezett tartózkodás helye szerinti tagállam nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetőségeiről, illetve - ha az utazási engedélyt ETIAS nemzeti egység adta ki -, a felelős tagállam nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetőségeiről.

Amennyiben az utazási engedély kiadását megtagadták, a kérelmezőnek az e-mail szolgáltatás révén erről azonnal értesítést kell kapnia, amely magában foglalja az alábbiakat:

a) annak egyértelmű jelzése, hogy az utazási engedély kiadását megtagadták, valamint az utazási engedély iránti kérelem száma;

b) hivatkozás azon felelős tagállam ETIAS nemzeti egységére, amelyik megtagadta az utazási engedély kiadását, és annak címére;

c) az utazási engedély kiadásának megtagadását alátámasztó indokról vagy indokokról szóló nyilatkozat, a 37. cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt indokok közül megjelölve az alkalmazandó indokot, lehetővé téve ezáltal, hogy a kérelmező jogorvoslati kérelmet nyújtson be;

d) tájékoztatás a jogorvoslati kérelem benyújtásához való jogról, ennek határidejéről; a 16. cikk (7) bekezdésében említett információkat tartalmazó honlap ra mutató link.

e) tájékoztatás a 45/2001/EK rendelet 13-16. cikke, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 15-18. cikke szerinti jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról; az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjének, az európai adatvédelmi biztosnak és a felelős tagállam nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetőségeiről.

39. cikk

A kérelemfájl adatokkal való kiegészítése az utazási engedély kiadásáról vagy a kiadás megtagadásáról szóló határozatot követően

Amennyiben határozat született az utazási engedély kiadásáról, az ETIAS központi rendszerének, vagy amennyiben a határozat a IV. fejezet szerinti manuális feldolgozást követően született, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének haladéktalanul ki kell egészítenie a kérelemfájlt a következő adatokkal:

a) státuszinformáció, amely jelzi, hogy az utazási engedélyt kiadták;

b) hivatkozás arra, hogy az utazási engedélyt az ETIAS központi rendszere adta-e ki vagy azt manuális feldolgozást követően adták ki; az utóbbi esetben a felelős tagállam határozatot meghozó ETIAS nemzeti egységét és annak címét tartalmazó hivatkozás;

c) az utazási engedély kiadásáról szóló határozat időpontja;

d) az utazási engedély kezdeti és lejárati dátuma;

e) az utazási engedélyhez csatolt bármely megjelölés a 36. cikk (2), illetve (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a megjelölés(ek) indokainak, valamint a 36. cikk (2) bekezdésének esetében az elkülönített helyen történő ellenőrzés szempontjából releváns további információknak, a 36. cikk (3) bekezdésének esetében pedig a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok szempontjából releváns további információknak a feltüntetésével.

Amennyiben határozat született az utazási engedély kiadásának megtagadásáról, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének ki kell egészítenie a kérelemfájlt a következő adatokkal:

a) státuszinformáció, amely jelzi, hogy az utazási engedély kiadását megtagadták;

b) hivatkozás a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységére, amelyik megtagadta az utazási engedély kiadását, és annak címére;

c) az utazási engedély kiadásának megtagadásáról szóló határozat időpontja;

d) az utazási engedély kiadása megtagadásának indokai, az indokot a 37. cikk (1) és (2) bekezdésében felsoroltak közül megjelölve.

40. cikk

Az utazási engedély megsemmisítése

41. cikk

Az utazási engedély visszavonása

42. cikk

Az utazási engedély megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló értesítés

Amennyiben az utazási engedélyt megsemmisítették vagy visszavonták, erről a kérelmezőnek az e-mail szolgáltatáson keresztül haladéktalanul értesítést kell kapnia, amely magában foglalja:

a) annak egyértelmű jelzését, hogy az utazási engedélyt megsemmisítették vagy visszavonták, valamint az utazási engedély iránti kérelem számát;

b) az azon felelős tagállam ETIAS nemzeti egységére és annak címére való hivatkozást, amelyik megsemmisítette vagy visszavonta az utazási engedélyt;

c) az utazási engedély megsemmisítésének vagy visszavonásának indokaira vonatkozó nyilatkozatot, a 37. cikk (1) és (2) bekezdésében felsorolt indokok közül megjelölve az alkalmazott indokokat, lehetővé téve ezáltal a kérelmezőnek, hogy jogorvoslati kérelmet nyújtson be;

d) a jogorvoslati kérelem benyújtásához való jogról, és ennek határidejéről szóló tájékoztatást, valamint a 16. cikk (7) bekezdésében említett információkat tartalmazó honlapra mutató linket.

e) annak egyértelmű jelzését, hogy az érvényes utazási engedély megléte a tartózkodás olyan feltétele, amelynek a tagállamok területén való rövid távú tartózkodás teljes időtartama alatt teljesülnie kell;

f) a 45/2001/EK rendelet 13-16. cikke, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 15-18. cikke szerinti jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról szóló tájékoztatást;az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatvédelmi tisztviselőjének, az európai adatvédelmi biztosnak és a felelős tagállam nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetőségeit.

43. cikk

A kérelemfájl adatokkal való kiegészítése az utazási engedély megsemmisítésére vagy visszavonására vonatkozó határozatot követően

Amennyiben az utazási engedély megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló határozat született, a felelős tagállam az utazási engedélyt megsemmisítő vagy visszavonó ETIAS nemzeti egységének haladéktalanul ki kell egészítenie a kérelemfájlt a következő adatokkal:

a) státuszinformáció, amely jelzi, hogy az utazási engedélyt megsemmisítették vagy visszavonták;

b) hivatkozás azon felelős tagállam ETIAS nemzeti egységére, amelyik visszavonta vagy megsemmisítette az utazási engedélyt, és annak címére; valamint

c) az utazási engedély megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló határozat időpontja;

44. cikk

Korlátozott területi érvényességű utazási engedély kiadása humanitárius okokból, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségek miatt

Amennyiben a kérelmet a 19. cikknek megfelelően elfogadhatónak minősítették, az a tagállam, amelybe az érintett harmadik országbeli állampolgár utazni szándékozik, kivételes jelleggel kiadhat korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt, amennyiben a szóban forgó tagállam úgy ítéli meg, hogy arra humanitárius okokból - a nemzeti jogának megfelelően -, nemzeti érdekből vagy nemzetközi kötelezettségek miatt szükség van, tekintet nélkül arra a tényre, hogy:

a) a 26. cikk szerinti manuális feldolgozás még nem zárult le, vagy

b) az utazási engedély kiadását megtagadták, illetve megsemmisítették vagy visszavonták az utazási engedélyt.

Ezen engedélyek általában véve csak a kiadó tagállam területén lesznek érvényesek. Kivételes esetben azonban több tagállamra kiterjedő területi érvényességgel is ki lehet adni őket, ha ehhez minden egyes érintett tagállam hozzájárul az ETIAS nemzeti egységén keresztül. Amennyiben egy ETIAS nemzeti egység több tagállamra vonatkozó, korlátozott területi érvényességű utazási engedély kiadásának lehetőségét vizsgálja, a felelős tagállam ezen ETIAS nemzeti egysége konzultál az érintett tagállamokkal.

Amennyiben az e bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett körülmények között korlátozott területi érvényességű utazási engedély kérelmezésére vagy kiadására került sor, ez nem szakíthatja meg a kérelemnek a nem korlátozott területi érvényességű utazási engedély kiadását lehetővé tévő manuális feldolgozását.

Amennyiben korlátozott területi érvényességű utazási engedély kerül kiadásra, a szóban forgó engedélyt kiadó ETIAS nemzeti egységnek a következő adatokkal kell kiegészítenie a kérelemfájlt:

a) státuszinformáció, amely jelzi, hogy a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt kiadták;

b) azon tagállam(ok), amely(ek)be az utazási engedély birtokosa jogosult utazni, valamint az utazási engedély érvényességének időtartama;

c) azon tagállam ETIAS nemzeti egysége, amelyik kiadta a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt, és annak címe;

d) a korlátozott területi érvényességű utazási engedély kiadásáról szóló határozat időpontja;

e) hivatkozás a vonatkozó humanitárius okokra, nemzeti érdekre vagy nemzetközi kötelezettségekre;

f) az utazási engedélyhez csatolt esetleges megjelölés a 36. cikk (2), illetve (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a megjelölés(ek) indokainak, valamint a 36. cikk (2) bekezdésének esetében az elkülönített helyen történő ellenőrzés szempontjából releváns további információknak, a 36. cikk (3) bekezdésének esetében pedig a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok szempontjából releváns további információknak a feltüntetésével.

Amennyiben az ETIAS nemzeti egység úgy ad ki korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt, hogy a kérelmező nem nyújtott be semmilyen információt vagy dokumentumot, akkor ennek az ETIAS nemzeti egységnek a kérelemfájlban rögzítenie és tárolnia kell a határozatot alátámasztó megfelelő információkat és dokumentumokat.

Amennyiben a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt kiadták, erről a kérelmezőnek az e-mail szolgáltatáson keresztül értesítést kell kapnia, amely magában foglalja:

a) annak egyértelmű jelzését, hogy a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt kiadták, valamint az utazási engedély iránti kérelem számát;

b) a korlátozott területi érvényességű utazási engedély kezdeti és lejárati dátumát;

c) annak egyértelmű jelzését, hogy az engedély birtokosa mely tagállamokba jogosult utazni, és hogy csak az említett tagállamok területén belül jogosult utazni;

d) az arra vonatkozó emlékeztetőt, hogy az érvényes utazási engedély megléte a tartózkodás olyan feltétele, amelynek teljesülnie kell az azon tagállam területén való rövid távú tartózkodás teljes időtartama alatt, amelyre vonatkozóan a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt kiadták;

e) az (EU) 2017/2226 rendelet 13. cikkében említett webes szolgáltatáshoz tartozó linket, hogy a harmadik országbeli állampolgárok bármikor ellenőrizhessék az engedélyezett tartózkodásukból fennmaradó időtartamot.

VII. FEJEZET

AZ ETIAS FUVAROZÓK ÁLTALI HASZNÁLATA

45. cikk

A fuvarozók ellenőrzési célú hozzáférése az adatokhoz

Az ETIAS információs rendszer a fuvarozói portálon keresztül OK/NOT OK válaszüzenetet küld a fuvarozóknak, amelyben jelzi, hogy az adott személy rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel. Abban az esetben, ha a 44. cikknek megfelelően korlátozott területi érvényességű utazási engedély került kiadásra, az ETIAS központi rendszere által küldött válasznak egyrészt figyelemmel kell lennie arra, hogy az engedély mely tagállam(ok)ra érvényes, másrészt a fuvarozó által megjelölt, a beutazás helye szerinti tagállamra. A fuvarozók az elküldött információt és a kapott választ az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően tárolhatják. Az OK/NOT OK válaszüzenet nem tekinthető a belépés (EU) 2016/399 rendelet szerinti engedélyezésére vagy megtagadására vonatkozó döntésnek.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén részletes szabályokat fogad el a fuvarozói portál üzemeltetési feltételeire vonatkozó részletes szabályokra, valamint az alkalmazandó adatvédelmi és biztonsági szabályokra vonatkozóan.

A naplókat két évig meg kell őrizni. A naplókat megfelelő intézkedésekkel kell védeni a jogosulatlan hozzáféréstől.

46. cikk

Tartalékeljárások arra az esetre, ha a fuvarozók nem férnek hozzá az adatokhoz a hozzáférés technikai kivitelezhetetlensége miatt

VIII. FEJEZET

AZ ETIAS HATÁRFORGALOM-ELLENŐRZÉST VÉGZŐ HATÓSÁGOK ÁLTALI HASZNÁLATA A KÜLSŐ HATÁROKON

47. cikk

Hozzáférés az adatokhoz a külső határokon végzett ellenőrzés céljából

Az ETIAS központi rendszere által küldött válasznak az alábbiakat kell jeleznie:

"a) a szóban forgó személy rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel, beleértve azt is, hogy a személy jogállása egyezik-e a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett jogállással, valamint a 44. cikk szerint kiállított korlátozott területi érvényességű utazási engedély esetében azt, hogy melyik az a tagállam vagy melyek azok a tagállamok, amelyekre az engedély érvényes;".

b) a 36. cikk (2), illetve (3) bekezdése szerinti, az utazási engedélyhez csatolt esetleges megjelölés;

c) az utazási engedély le fog-e járni a következő 90 napon belül és az érvényesség fennmaradó időtartama;

d) a 17. cikk (2) bekezdésének k) és l) pontjában említett adatok.

Ha az ETIAS központi rendszerétől kapott válasz a 36. cikk (3) bekezdésében említett megjelölést mutat, és további ellenőrzésekre van szükség, a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok a 39. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, illetve a 44. cikk (6) bekezdésének f) pontjában említett további információk beszerzése érdekében hozzáférhetnek az ETIAS központi rendszeréhez.

48. cikk

Tartalékeljárások arra az esetre, ha az adatokhoz a külső határokon technikai okokból nem lehet hozzáférni

IX. FEJEZET

Az ETIAS bevándorlási hatóságok általi használata

49. cikk

A bevándorlási hatóságok hozzáférése az adatokhoz

Az ETIAS központi rendszeréhez való, e cikk (1) bekezdése szerinti hozzáférés csak a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezhető:

a) az (EU) 2017/2226 rendelet 26. cikke szerint az EES-ben előzetes keresést végeztek, és

b) a keresés eredménye azt mutatja, hogy az EES nem tartalmaz arra vonatkozó belépési adatrekordot, hogy a harmadik országbeli állampolgár a tagállamok területén tartózkodik.

Az e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában említett feltételek teljesülését szükség szerint ellenőrizni kell az EES-ben az (EU) 2017/2226 rendelet 46. cikkében előírt azon naplóbejegyzésekhez való hozzáférés révén, amelyek az e bekezdés első albekezdésének a) pontja szerinti kereséshez, valamint az említett albekezdés b) pontjában említett válaszhoz tartoznak.

Kiskorúak esetében a bevándorlási hatóságok számára hozzáférést kell biztosítani az utazó szülői felügyeletét gyakorló személyre vagy törvényes gyámjára vonatkozó, a 17. cikk (2) bekezdésének k) pontjában említett adatokhoz is.

X. FEJEZET

AZ ETIAS KÖZPONTI RENDSZERÉHEZ VALÓ BŰNÜLDÖZÉSI CÉLÚ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS ÉS FELTÉTELEK

50. cikk

A tagállamok kijelölt hatóságai

A kijelölt hatóság és a központi hozzáférési pont tartozhat ugyanazon szervezethez - amennyiben ezt a nemzeti jog megengedi -, azonban a központi hozzáférési pontnak az e rendelet szerinti feladatai elvégzése során a kijelölt hatóságoktól teljesen függetlenül kell eljárnia. A központi hozzáférési pontnak a kijelölt hatóságoktól el kell különülnie, és az általa függetlenül elvégzendő ellenőrzés kimenetelét illetően nem fogadhat el tőlük utasításokat.

A tagállamok egynél több központi hozzáférési pontot is kijelölhetnek, hogy alkotmányos vagy egyéb törvényi követelményeikkel összhangban megfeleljenek szervezeti és közigazgatási struktúrájuknak.

A tagállamok értesítik az eu-LISA-t és a Bizottságot a kijelölt hatóságaikról és a központi hozzáférési pontjaikról, és ezt az értesítést bármikor módosíthatják vagy felválthatják.

51. cikk

Az ETIAS központi rendszeréhez való bűnüldözési célú hozzáférésre vonatkozó eljárás

Amennyiben az utólagos ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ETIAS központi rendszerében rögzített adatok lekérdezése vagy az azokhoz való hozzáférés indokolatlan volt, minden olyan hatóságnak, amely hozzáfért az említett adatokhoz, törölnie kell az ETIAS központi rendszeréből származó adatokat. A hatóságoknak a törlés tényéről tájékoztatniuk kell azt a tagállami központi hozzáférési pontot, ahol a törlés iránti kérelmet benyújtották.

52. cikk

A tagállamok kijelölt hatóságainak az ETIAS központi rendszerében rögzített adatokhoz való hozzáférésére vonatkozó feltételek

A kijelölt hatóságok akkor kérelmezhetik az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezését, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) a lekérdezés céljából történő hozzáférés terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából szükséges;

b) a lekérdezés céljából történő hozzáférés egyedi esetben szükséges és arányos; és

c) bizonyíték áll rendelkezésre, vagy alapos okkal feltételezhető, hogy az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezése hozzá fog járulni a szóban forgó bűncselekmények valamelyikének megelőzéséhez, felderítéséhez vagy nyomozásához, különösen, ha fennáll annak a megalapozott gyanúja, hogy a terrorista bűncselekmény, illetve egyéb súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy, az ilyen bűncselekmény elkövetője vagy áldozata az e rendelet hatálya alá tartozó utazók valamely kategóriájába tartozik.

Az ETIAS központi rendszerében végrehajtott lekérdezéseket a kérelemfájlban rögzített, alábbi egy vagy több adatelem alapján végzett keresésre kell korlátozni:

a) vezetéknév (családi név), és ha rendelkezésre áll, utónév vagy utónevek (keresztnevek);

b) egyéb nevek (álnév vagy álnevek, művésznév vagy -nevek, szokásos név vagy nevek);

c) úti okmány száma;

d) lakcím;

e) e-mail cím;

f) telefonszámok;

g) IP-cím.

A keresés leszűkítése érdekében az ETIAS központi rendszerének a (2) bekezdésben felsorolt adatok segítségével történő lekérdezése kombinálható a kérelemfájlban szereplő következő adatokkal:

a) állampolgárság vagy állampolgárságok;

b) nem;

c) születési idő vagy korosztály.

53. cikk

Az Europolnak az ETIAS központi rendszerében rögzített adatokhoz való hozzáférésére vonatkozó eljárás és feltételek

Az indokolással ellátott kérelemnek bizonyítékot kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy az összes következő feltétel teljesül:

a) a lekérdezésre az Europol hatáskörébe tartozó terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzésére, felderítésére vagy nyomozására irányuló tagállami fellépések támogatása és megerősítése érdekében van szükség;

b) a lekérdezés az adott esetben szükséges és arányos;

c) a lekérdezés az 52. cikk (2) bekezdésében említett adatok alapján végzett keresésre korlátozódik, szükség esetén az 52. cikk (3) bekezdésében felsorolt adatokkal kombinálva és

d) bizonyíték áll rendelkezésre, vagy alapos okkal feltételezhető, hogy a lekérdezés hozzá fog járulni a szóban forgó bűncselekmények valamelyikének megelőzéséhez, felderítéséhez vagy nyomozásához, különösen, ha fennáll annak a megalapozott gyanúja, hogy a terrorista bűncselekmény, illetve egyéb súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy, az ilyen bűncselekmények elkövetője vagy áldozata az e rendelet hatálya alá tartozó utazók valamely kategóriájába tartozik.

XI. FEJEZET

AZ ADATOK MEGŐRZÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

54. cikk

Az adatok megőrzése

Minden egyes kérelemfájlt a következő ideig kell tárolni az ETIAS központi rendszerében:

a) az utazási engedély érvényességi ideje;

b) az utazási engedély 37., 40. és 41. cikkel összhangban történő megtagadásáról, megsemmisítéséről vagy visszavonásáról szóló utolsó határozattól számított öt év. Amennyiben a 20. cikk (5) bekezdése szerinti automatizált feldolgozás találatot eredményezett, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének értékelnie kell a biztonsági, az illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve a magas szintű járványügyi kockázatot, és határozatot kell hoznia az utazási engedély kiadásáról vagy annak megtagadásáról. A felelős tagállam ETIAS nemzeti egysége semmiképpen sem hozhat automatikusan határozatot a specifikus kockázati mutatókon alapuló találat alapján. A felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének minden esetben egyedileg értékelnie kell a biztonsági, az illegális bevándorlással kapcsolatos és a magas szintű járványügyi kockázatokat.

A hozzájárulást a 15. cikk (2) bekezdésében előírt automatikus tájékoztatás nyújtását követően kell kérni. Az automatikus tájékoztatásban a 71. cikk o) pontjában említett információkkal összhangban emlékeztetni kell a kérelmezőt az adatmegőrzés céljára, valamint arra, hogy a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az (EU) 2016/679 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével összhangban a kérelmező a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha a kérelmező visszavonja hozzájárulását, a kérelemfájlt automatikusan törölni kell az ETIAS központi rendszeréből.

Az eu-LISA-nak létre kell hoznia egy olyan eszközt, amelynek segítségével a kérelmező hozzájárulását adhatja és visszavonhatja. Ezt az eszközt a kifejezetten e célt szolgáló, nyilvánosan elérhető honlapon vagy mobil eszközökre telepíthető alkalmazáson keresztül kell elérhetővé tenni.

A Bizottság a 89. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy részletesen meghatározza a kérelmezők által hozzájárulásuk megadásához és visszavonásához használandó eszközt.

55. cikk

Az adatok módosítása és az adatok előrehozott törlése

Amennyiben egy harmadik országbeli állampolgár megszerezte egy tagállam állampolgárságát vagy alkalmazandóvá vált rá a 2. cikk (2) bekezdésének a)-c) pontja, az adott tagállam hatóságainak ellenőrizniük kell, hogy az adott személy rendelkezik-e érvényes utazási engedéllyel, és adott esetben haladéktalanul törölniük kell a kérelemfájlt az ETIAS központi rendszeréből. A kérelemfájl törléséért felelős hatóság:

a) a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett úti okmányt kiállító tagállam ETIAS nemzeti egysége;

b) azon tagállam ETIAS nemzeti egysége, amelynek állampolgárságát az érintett személy megszerezte;

c) azon tagállam ETIAS nemzeti egysége, amely a tartózkodási kártyát vagy tartózkodási engedélyt kiállította.

XII. FEJEZET

ADATVÉDELEM

56. cikk

Adatvédelem

Amennyiben a személyes adatoknak az ETIAS nemzeti egységek általi kezelését a kérelmeket terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy nyomozása céljából vizsgáló illetékes hatóságok végzik, az (EU) 2016/680 irányelv alkalmazandó.

Amikor az ETIAS nemzeti egység az utazási engedély kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, visszavonásáról vagy megsemmisítéséről határoz, az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazandó.

57. cikk

Adatkezelő

58. cikk

Adatfeldolgozó

59. cikk

Az adatkezelés biztonsága

A 45/2001/EK rendelet 22. cikkének és az (EU) 2016/679 rendelet 32. és 34. cikkének sérelme nélkül, az eu-LISA-nak, az ETIAS központi egységének és az ETIAS nemzeti egységeknek el kell fogadniuk a szükséges intézkedéseket, beleértve egy biztonsági terv, valamint egy üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási terv elfogadását is, annak érdekében, hogy:

a) fizikai adatvédelmet valósítsanak meg, többek között a kritikus infrastruktúra védelmére irányuló vészhelyzeti tervek kidolgozása által;

b) megtagadják a jogosulatlan személyek hozzáférését a biztonságos webes szolgáltatáshoz, az e-mail-szolgáltatáshoz, a biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatáshoz, a fuvarozói portálhoz, a kérelmezők rendelkezésére álló státuszlekérdező eszközhöz, valamint a kérelmezők hozzájáruló nyilatkozatának megtételéhez használt eszközhöz;

c) megtagadják a jogosulatlan személyek hozzáférését az ETIAS céljaira szolgáló adatkezelő berendezésekhez, illetve bejutását az ilyen nemzeti létesítményekbe;

d) megakadályozzák az adathordozók jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását és eltávolítását;

e) megakadályozzák az adatok jogosulatlan bevitelét és a rögzített személyes adatok jogosulatlan ellenőrzését, módosítását vagy törlését;

f) megakadályozzák az automatizált adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát;

g) megakadályozzák a jogellenes adatkezelést az ETIAS központi rendszerében, illetve az ETIAS központi rendszerében kezelt adatok jogellenes módosítását vagy törlését;

h) biztosítsák, hogy az ETIAS információs rendszerhez való hozzáférésre jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott adatokhoz férjenek hozzá, mégpedig kizárólag egyéni és egyedi felhasználói azonosítókkal és titkos hozzáférési módszerekkel;

i) biztosítsák, hogy az ETIAS információs rendszerhez hozzáférési joggal rendelkező valamennyi hatóság létrehozza az adatokhoz való hozzáférésre jogosult személyek feladat- és hatáskörét rögzítő profilokat és bocsássa azokat a felügyeleti hatóságok rendelkezésére;

j) biztosítsák, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy az adatátviteli berendezések használatával mely szervekhez lehet személyes adatokat továbbítani;

k) biztosítsák, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy ki, mikor, mely adatokat és milyen célból kezelt az ETIAS információs rendszerben;

l) megakadályozzák a személyes adatoknak az ETIAS központi rendszerébe vagy az ETIAS központi rendszeréből történő továbbítása vagy adathordozón történő szállítása során a személyes adatok jogellenes olvasását, másolását, módosítását vagy törlését, különösen megfelelő titkosítási technikák révén;

m) biztosítsák, hogy üzemzavar esetén helyreállítható legyen a telepített rendszerek normál működése;

n) garantálják a megbízhatóságot azzal, hogy biztosítják, hogy az ETIAS működése során fellépő hibákat minden esetben megfelelően bejelentsék, és életbe léptessék az annak biztosításához szükséges technikai intézkedéseket, hogy az ETIAS meghibásodása miatti adatsérülés esetén a személyes adatokat helyre lehessen állítani;

o) figyelemmel kísérjék az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések eredményességét, és megtegyék a belső ellenőrzéssel kapcsolatban szükséges szervezeti intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében.

60. cikk

Biztonsági incidensek

61. cikk

Önellenőrzés

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek, az Europolnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ETIAS információs rendszerhez való hozzáférésre jogosult valamennyi hatóság megtegye az e rendeletnek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, és szükség szerint együttműködjön a felügyeleti hatósággal.

62. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

63. cikk

Felelősség

A kártérítéshez való jog, valamint az adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak az (EU) 2016/679 rendelet, az (EU) 2016/680 irányelv és a 45/2001/EK rendelet értelmében fennálló felelősségének sérelme nélkül:

a) minden olyan személy vagy tagállam, aki, illetve amely jogellenes személyesadat-kezelési műveletből vagy bármilyen egyéb, e rendelettel összeegyeztethetetlen tagállami intézkedésből adódóan vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adott tagállamtól kártérítésre jogosult;

b) minden olyan személy vagy tagállam, aki, illetve amely az eu-LISA bármely, e rendelettel összeegyeztethetetlen intézkedéséből adódóan vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az eu-LISA-tól kártérítésre jogosult. Az eu-LISA-t felelősség terheli az általa adatfeldolgozói vagy adott esetben adatkezelői minőségben végrehajtott jogellenes személyesadat-kezelési műveletekért.

Az adott tagállam vagy az eu-LISA részben vagy egészben mentesül az első albekezdés szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért nem terheli felelősség.

64. cikk

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga, valamint az ilyen adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez, törléséhez, és a kezelésük korlátozásához való jog

Amennyiben egy kérelem nyomán megállapításra kerül, hogy az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok ténybelileg pontatlanok, vagy azokat jogellenesen rögzítették, az ETIAS központi egységének vagy a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének haladéktalanul helyesbítenie kell ezeket az adatokat vagy törölnie kell azokat az ETIAS központi rendszeréből.

Amennyiben az e bekezdés szerinti kérelem nyomán az ETIAS központi egysége vagy egy ETIAS nemzeti egység egy utazási engedélyt annak érvényességi ideje alatt módosít, az ETIAS központi rendszerének el kell végeznie a 20. cikkben meghatározott automatizált feldolgozást annak megállapítására, hogy a módosított kérelemfájl eredményez-e a 20. cikk (2)-(5) bekezdése szerinti találatot. Amennyiben az automatizált feldolgozás nem jelez találatot, az ETIAS központi rendszerének ki kell adnia egy, az eredetivel megegyező érvényességi idejű, módosított utazási engedélyt, és erről értesítenie kell a kérelmezőt. Amennyiben az automatizált feldolgozás egy vagy több találatot jelez, a felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének a 26. cikkel összhangban értékelnie kell, hogy fennáll-e biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve magas szintű járványügyi kockázat. Ezen egységnek határoznia kell arról, hogy kiadjon-e módosított utazási engedélyt, illetve, ha arra a következtetésre jut, hogy az utazási engedély kiadásának feltételei már nem teljesülnek, visszavonja-e az utazási engedélyt.

65. cikk

Személyes adatok közlése harmadik országokkal, nemzetközi szervezetekkel és magánfelekkel

A e rendelet 49. cikktől eltérve, abban az esetben, ha visszaküldés céljából szükséges, a bevándorlási hatóságok hozzáférhetnek az ETIAS központi rendszeréhez, hogy adatokat kérdezzenek le és továbbítsák őket harmadik országoknak egyedi esetekben, kizárólag akkor, ha az összes alábbi feltétel teljesül:

a) az (EU) 2017/2226 rendelet 26. cikkével összhangban az EES-ben előzetes keresést végeztek; és

b) a keresés azt mutatja, hogy az EES nem tartalmaz adatot a visszaküldendő harmadik országbeli állampolgárról.

E feltételek teljesülését szükség szerint ellenőrizni kell azokban az (EU) 2017/2226 rendelet 46. cikkében említett naplóbejegyzésekben, amelyek az e cikk első albekezdésének a) pontja szerinti kereséshez, valamint említett albekezdés b) pontja szerinti válaszhoz tartoznak.

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, a bevándorlási hatóságok számára hozzáférést kell biztosítani az ETIAS központi rendszeréhez, hogy abban az e rendelet 17. cikke (2) bekezdésének a-e) pontjában említett adatok mindegyikével vagy egy részével lekérdezést végezzenek. Ha valamely ETIAS-kérelemfájl egyezést mutat ezekkel az adatokkal, a bevándorlási hatóságok hozzáféréssel fognak rendelkezni az e rendelet 17. cikke (2) bekezdésének a)-g) és - kiskorúak esetében - k) pontjában említett adatokhoz.

E cikk (1) bekezdésétől eltérve, az ETIAS központi rendszeréből a bevándorlási hatóságok által lekérdezett adatok egyedi esetekben továbbíthatók harmadik országoknak, ha erre a harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának bizonyításához van szükség, kizárólag e személyek visszaküldése céljából, és csak akkor, ha teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

a) a Bizottság az (EU) 2016/679 rendelet 45. cikkének (3) bekezdésével összhangban határozatot fogadott el arról, hogy az adott harmadik országban a személyes adatok védelme megfelelő;

b) az (EU) 2016/679 rendelet 49. cikke szerinti megfelelő garanciákról rendelkeztek például az Unió vagy egy tagállam és az adott harmadik ország közötti, hatályos visszafogadási megállapodás útján;

c) az (EU) 2016/679 rendelet 49. cikke (1) bekezdésének d) pontja alkalmazandó.

Az e rendelet 17. cikk (2) bekezdésének a), aa), b), c), d), e) és f) pontjá ban említett adatok csak akkor továbbíthatók, ha a következő feltételek közül valamennyi teljesül:

a) az adatok továbbítása az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek, különösen az adatvédelmi rendelkezéseknek - az (EU) 2016/679 rendelet V. fejezetét is ideértve -, a visszafogadási megállapodásokban foglaltaknak, és az adatok továbbítását végző tagállam nemzeti jogának megfelelően történik;

b) a harmadik ország vállalta, hogy az adatokat kizárólag olyan célokból kezeli, amelyekre azokat a rendelkezésére bocsátották; és

c) az érintett harmadik országbeli állampolgárra vonatkozóan a 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 11 ) alapján kiutasítási határozatot adtak ki, feltéve, hogy annak végrehajtását nem függesztették fel és ellene nem nyújtottak be olyan fellebbezést, amely a kiutasítási határozat végrehajtásának felfüggesztését eredményezheti.

E cikk (2) bekezdésétől eltérve, az ETIAS központi rendszeréből a kijelölt hatóságok által az 1. cikk (2) bekezdésében említett célokból lekérdezett, az 52. cikk (4) bekezdésében említett adatokat a kijelölt hatóság csak egyedi esetekben továbbíthatja valamely harmadik ország számára, vagy bocsáthatja annak rendelkezésére, és kizárólag ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a) az eset kivételesen sürgős, mivel: i. terrorista bűncselekménnyel összefüggésbe hozható közvetlen veszély áll fenn; vagy ii. természetes személy életét fenyegető közvetlen veszély áll fenn, és e veszély súlyos bűncselekménnyel hozható összefüggésbe;

b) az adatok továbbítása ilyen terrorista bűncselekménynek vagy súlyos bűncselekménynek a tagállamok vagy az érintett harmadik ország területén való megelőzéséhez, felderítéséhez vagy nyomozásához szükséges;

c) a kijelölt hatóság az 51. és 52. cikkben foglalt eljárással és feltételekkel összhangban hozzáférhet az ilyen adatokhoz;

d) az adatok továbbítására az (EU) 2016/680 irányelv szerinti alkalmazandó feltételekkel - különösen annak V. fejezetével - összhangban kerül sor;

e) a harmadik ország megfelelő indokolással ellátott megkeresést nyújt be írásban vagy elektronikus úton;

f) biztosított a megkereső harmadik ország utazásiengedély-rendszerében található információknak az ETIAS-t működtető tagállamok részére történő kölcsönös átadása.

Ha az adatok továbbítására e bekezdés első albekezdése alapján kerül sor, akkor az adatok továbbítását dokumentálni kell, és kérésre a dokumentációt az (EU) 2016/680 irányelv 41. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott felügyeleti hatóság rendelkezésére kell bocsátani, feltüntetve a továbbítás napját és időpontját, az átvevő illetékes hatóságra vonatkozó információkat, a továbbítás indokát és a továbbított személyes adatokat.

66. cikk

A felügyeleti hatóság által gyakorolt felügyelet

67. cikk

Az európai adatvédelmi biztos által gyakorolt felügyelet

68. cikk

Együttműködés a felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos között

69. cikk

Naplózási kötelezettség

Az eu-LISA-nak az ETIAS információs rendszerben végzett valamennyi adatkezelési műveletről naplót kell vezetnie. A naplóbejegyzéseknek tartalmazniuk kell:

a) a hozzáférés célját;

b) az egyes műveletek dátumát és időpontját;

c) az automatizált kérelemfeldolgozás céljára felhasznált adatokat;

ca) adott esetben hivatkozás az ESP-nak az ETIAS központi rendszeréből való lekérdezés céljából történő használatára az (EU) 2019/817 rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;

d) a 20. cikkben meghatározott automatizált feldolgozás során előfordult találatokat;

e) az ETIAS központi rendszerében vagy más információs rendszerekben és adatbázisokban tárolt, személyazonosság-ellenőrzésre felhasznált adatokat;

f) a 22. cikkben említett ellenőrzési folyamat eredményeit; valamint

g) hogy a személyzet mely tagja végezte el azt.

A felelős tagállam ETIAS nemzeti egységének nyilvántartást kell vezetnie a személyzet adatbevitelre vagy adatlekérdezésre megfelelően felhatalmazott tagjairól.

Emellett az illetékes hatóságoknak nyilvántartást kell vezetniük az adatbevitelre és adatlekérdezésre megfelelően felhatalmazott személyzetről.

A naplókat az eu-LISA-nak és az ETIAS nemzeti egységeknek kérésre az európai adatvédelmi biztos és az illetékes felügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk.

70. cikk

Napló vezetése a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása céljából történő adatlekérdezés iránti kérelmekről

A (2) bekezdésben említett naplóknak a következőket kell tartalmazniuk:

a) az ETIAS központi rendszerében tárolt adatok lekérdezése vagy az azokhoz való hozzáférés iránti kérelem pontos célja, beleértve a szóban forgó terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény megnevezését is, továbbá az Europol esetében a lekérdezés iránti kérelem pontos célja;

b) a kérelem elfogadhatósága tárgyában hozott határozat;

c) a nemzeti ügyszám;

d) a központi hozzáférési pont által az ETIAS központi rendszerébe továbbított hozzáférési kérelem dátuma és pontos időpontja;

e) adott esetben az 51. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárás igénybevétele, valamint az utólagos ellenőrzés eredménye;

f) azok az adatok vagy adathalmazok, amelyeket az 52. cikk (2) és (3) bekezdésében említettek közül a lekérdezéshez felhasználtak; és

g) a nemzeti szabályoknak vagy az (EU) 2016/794 rendeletnek megfelelően a keresést végrehajtó tisztviselő, valamint a keresést vagy az adat továbbítását elrendelő tisztviselő azonosító jele.

XIII. FEJEZET

A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA

71. cikk

A nyilvánosság tájékoztatása

Az ETIAS központi egységének a Bizottsággal és az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően tájékoztatnia kell a nyilvánosságot az utazási engedélyek kérelmezésével kapcsolatos összes lényeges tudnivalóról. Ezen tájékoztatásnak hozzáférhetőnek kell lennie a nyilvánosan elérhető honlapon, és tartalmaznia kell az alábbi információkat:

a) az utazási engedély kérelmezésére vonatkozó kritériumok, feltételek és eljárások;

b) az azon honlappal és mobil eszközökre telepíthető alkalmazással kapcsolatos információk, amelyek segítségével a kérelem benyújtható;

c) tájékoztatás arról, hogy a kérelmet más személy vagy közvetítő tevékenységet folytató vállalkozás is benyújthatja;

d) tájékoztatás arról, hogy a 15. cikk (5) bekezdésében említett űrlap kitöltésével bejelenthetők a közvetítői tevékenységet folytató vállalkozások általi visszaélések;

e) a kérelmek elbírálására vonatkozó, a 32. cikkben meghatározott határidők;

f) azon tény, hogy az utazási engedély az igénylőlapon feltüntetett úti okmányhoz kapcsolódik, és hogy következésképpen az úti okmány érvényességének lejárta, illetve az úti okmányt érintő mindennemű változás az utazási engedély érvénytelenségét, illetve határátlépéskor az utazási engedély elismerésének a megtagadását vonja maga után;

g) azon tény, hogy az általuk benyújtott adatok hitelességéért, teljességéért, pontosságáért és megbízhatóságáért, továbbá az általuk tett nyilatkozatok helytállóságáért és megbízhatóságáért a kérelmezők felelősek;

h) azon tény, hogy a kérelmekkel kapcsolatos határozatokról értesíteni kell a kérelmezőt; hogy utazási engedély kiadásának megtagadása esetén az ilyen határozatokban fel kell tüntetni a megtagadás indokait, továbbá hogy azon kérelmezők, akiknek a kérelmét elutasították, jogorvoslattal élhetnek, és tájékoztatást kell nyújtani a jogorvoslat esetén követendő eljárásról, ideértve az illetékes hatóság adatait, valamint a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejét is;

i) azon tény, hogy a kérelmezőknek lehetőségük van felvenni a kapcsolatot az ETIAS központi egységével és tudatni, hogy utazásukra humanitárius okokból vagy nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatosan kerül sor, valamint tájékoztatás az erre vonatkozó feltételekről és eljárásokról;

j) az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikkében meghatározott beutazási feltételek, valamint azon tény, hogy a rövid távú tartózkodás bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó időtartamú lehet, kivéve azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akikre a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményt megelőzően létrejött kétoldalú megállapodás értelmében kedvezőbb feltételeket biztosító rendelkezések vonatkoznak;

k) azon tény, hogy az utazási engedély birtoklása önmagában nem biztosít automatikus beutazási jogot;

l) azon tény, hogy a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok a külső határoknál kérhetik az igazoló dokumentumok bemutatását annak ellenőrzése céljából, hogy teljesülnek-e a beutazási feltételek;

m) azon tény, hogy az érvényes utazási engedély megléte a tartózkodás olyan feltétele, amelynek a tagállamok területén való rövid távú tartózkodás teljes időtartama alatt teljesülnie kell;

n) link az (EU) 2017/2226 rendelet 13. cikkében említett webes szolgáltatáshoz, hogy a harmadik országbeli állampolgárok bármikor ellenőrizhessék az engedélyezett tartózkodásukból fennmaradó időtartamot;

o) azon tény, hogy az ETIAS információs rendszerbe bevitt adatokat határigazgatási célokra - például adatbázis-lekérdezésre - használják fel, valamint hogy az adatokhoz a tagállamok és az Europol a terrorista bűncselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása céljából, a X. fejezetben foglalt eljárások és feltételek betartásával hozzáféréssel rendelkeznek;

p) az adatok tárolásának időtartama;

q) az érintettek jogai a 45/2001/EK, az (EU) 2016/679 és az (EU) 2016/794 rendelet, valamint az (EU) 2016/680 irányelv alapján;

r) annak lehetősége, hogy az utasok a 7. cikk (2) bekezdésének m) pontjával összhangban segítséget kérjenek.

72. cikk

Tájékoztató kampány

A Bizottság - az Európai Külügyi Szolgálattal, az ETIAS központi egységével és a tagállamokkal, valamint azoknak az érintett harmadik országokban található konzulátusaival együttműködésben - tájékoztató kampánnyal kíséri az ETIAS rendszer működésének megkezdését, annak érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokat tájékoztassa arról a rájuk vonatkozó követelményről, amelynek értelmében mind a külső határok átlépéséhez, mind a tagállamok területén való rövid távú tartózkodásuk teljes időtartamára érvényes utazási engedéllyel kell rendelkezniük.

A tájékoztató kampányt rendszeres időközönként és azon országok legalább egyik hivatalos nyelvén kell folytatni, amelyek állampolgárai e rendelet hatálya alá tartoznak.

XIV. FEJEZET

FELELŐSSÉGI KÖRÖK

73. cikk

Az eu-LISA felelősségi köre a megtervezési és kifejlesztési szakaszban

Az eu-LISA-nak kell meghatároznia az ETIAS központi rendszerének és az egységes nemzeti interfészeknek a fizikai architektúráját, beleértve a kommunikációs infrastruktúrát is, valamint az említettekre vonatkozó műszaki előírásokat és azok továbbfejlesztését. Az említett műszaki előírásokat az eu-LISA igazgatótanácsának kell elfogadnia, amennyiben a Bizottság kedvező véleményt fogadott el róluk. Az eu-LISA-nak továbbá minden olyan kiigazítást végre kell hajtania az EES-ben, a SIS-ben, az Eurodacban és a VIS-ben, amelyre az ETIAS rendszerrel való interoperabilitásból adódóan szükség van.

Az eu-LISA kifejleszti és végrehajtja az ETIAS központi rendszerét, beleértve az ETIAS figyelőlistát, az egységes nemzeti interfészeket, a kommunikációs infrastruktúrát, valamint az ETIAS központi rendszere és az EES központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatornát e rendelet hatálybalépését és a következők Bizottság általi elfogadását követően a lehető leghamarabb:

a) a 6. cikk (4) bekezdésében, a 16. cikk (10) bekezdésében, a 17. cikk (9) bekezdésében, a 31. cikkben, a 35. cikk (7) bekezdésében, a 45. cikk (2) bekezdésében, az 54. cikk (2) bekezdésében, a 74. cikk (5) bekezdésében, a 84. cikk (2) bekezdésében és a 92. cikk (8) bekezdésében foglalt intézkedések; és

b) az ETIAS központi rendszere, az egységes nemzeti interfészek, a kommunikációs infrastruktúra, az ETIAS központi rendszere és az EES központi rendszere közötti biztonságos kommunikációs csatorna és a fuvarozói portál kifejlesztéséhez és műszaki kivitelezéséhez szükséges, a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében elfogadott intézkedések, különösen a következőkre vonatkozó végrehajtási jogi aktusok: i. az adatokhoz való, a 22-29. és a 33-53. cikk szerinti hozzáférés; ii. az adatok 55. cikk szerinti módosítása, törlése és előrehozott törlése; iii. a naplók 45. és 69. cikk szerinti vezetése és az azokhoz való hozzáférés; iv. a teljesítménnyel kapcsolatos követelmények; v. a központi hozzáférési pontok összekapcsolásához szükséges műszaki megoldások leírása az 51., 52. és 53. cikkel összhangban.

A fejlesztésnek a műszaki előírások kidolgozását és végrehajtását, a tesztelést és az átfogó projektkoordinációt kell magában foglalnia. Ezzel összefüggésben az eu-LISA feladata továbbá:

a) elvégezni a biztonsági kockázatértékelést;

b) követni az ETIAS-fejlesztés teljes életciklusa alatt a beépített adatvédelem ("privacy by design") és az alapértelmezett adatvédelem ("privacy by default") elveit; és

c) elvégezni az ETIAS rendszernek az uniós információs rendszerekkel és az Europol-adatokkal való, a 11. cikk szerinti interoperabilitására vonatkozó biztonsági kockázatértékelést.

Az eu-LISA igazgatótanácsának meg kell határoznia a programirányítási tanács eljárási szabályzatát, amelynek különösen a következőkről kell rendelkeznie:

a) az elnökség;

b) az ülések helyszíne;

c) az ülések előkészítése;

d) szakértők részvétele az üléseken;

e) kommunikációs tervek az igazgatótanács részt nem vevő tagjai teljeskörű tájékoztatásának biztosítása céljából.

Az elnökséget egy olyan tagállamnak kell betöltenie, amelyre nézve az uniós jog értelmében teljes mértékben kötelezők az eu-LISA által üzemeltetett összes nagyméretű informatikai rendszer fejlesztését, létrehozását, működtetését és használatát szabályozó jogalkotási eszközök.

A programirányítási tanács tagjainak valamennyi utazási és ellátási költségét az eu-LISA-nak kell fedeznie. Az eu-LISA eljárási szabályzatának 10. cikke értelemszerűen alkalmazandó. A programirányítási tanács titkárságát az eu-LISA-nak kell biztosítania.

Az EES-ETIAS tanácsadó csoportnak az ETIAS működésének megkezdéséig rendszeresen üléseznie kell. A tanácsadó csoportnak minden ülés után be kell számolnia a programirányítási tanácsnak. Biztosítania kell a programirányítási tanács tevékenységét segítő szakértelmet, valamint nyomon kell követnie a tagállami előkészületek alakulását.

74. cikk

Az eu-LISA felelősségi körei azt követően, hogy az ETIAS rendszer működésbe lépett

Az ETIAS rendszer műszaki irányítása magában foglalja az ETIAS információs rendszernek a hét minden napján, napi 24 órában történő, e rendeletnek megfelelő működtetéséhez szükséges valamennyi feladatot, különösen azokat a karbantartási munkákat és technikai fejlesztéseket, amelyek a rendszer kielégítő műszaki minőségű működéséhez szükségesek, mindenekelőtt az ETIAS központi rendszerében történő lekérdezések műszaki előírásoknak megfelelő válaszideje tekintetében.

75. cikk

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felelősségi köre

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség felel az alábbiakért:

a) az ETIAS központi egységének létrehozása és működtetése, valamint az ETIAS-ban tárolt adatok biztonságos kezeléséhez szükséges feltételek biztosítása;

b) a kérelmek automatizált feldolgozása; és

c) az ETIAS vizsgálati szabályok meghatározása.

76. cikk

A tagállamok felelősségi köre

Az egyes tagállamok felelnek:

a) az egységes nemzeti interfészhez való csatlakozásért;

b) az ETIAS nemzeti egységeknek az utazási engedély iránti kérelmek kézi feldolgozásával kapcsolatos, azokban az esetekben ellátandó, a 26. cikk szerinti funkciói megszervezéséért, irányításáért, üzemeltetéséért és karbantartásáért, amikor az automatizált feldolgozás találatot eredményez;

c) a központi hozzáférési pontoknak és azok egységes nemzeti interfészhez való kapcsolódásának a megszervezéséért a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzésének, felderítésének vagy nyomozásának céljából;

d) az illetékes nemzeti hatóságok megfelelően felhatalmazott személyi állományának az ETIAS információs rendszerhez való, e rendelet szerinti hozzáférése kezeléséért és szervezéséért, valamint az ilyen alkalmazottak jegyzékének és profiljának összeállításáért és rendszeres frissítéséért;

e) az ETIAS nemzeti egységek létrehozásáért és működtetéséért;

f) a 34. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban a terrorista bűncselekményekre vagy egyéb súlyos bűncselekményekre vonatkozó adatoknak az ETIAS figyelőlistába történő beviteléért; és

g) annak biztosításáért, hogy az ETIAS információs rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférésre jogosult valamennyi hatóságuk megtegye az e rendeletnek való megfeleléshez, így az alapvető jogok tiszteletben tartásának és az adatbiztonságnak a biztosításához szükséges intézkedéseket.

Részt kell továbbá venniük az ETIAS információs rendszer technikai használatára, valamint az adatminőségre vonatkozóan az eu-LISA által kínált képzéseken.

77. cikk

Az Europol felelősségi köre

XV. FEJEZET

EGYÉB UNIÓS JOGI AKTUSOK MÓDOSÍTÁSA

78. cikk

Az 1077/2011/EU rendelet módosítása

Az 1077/2011/EU rendelet szövege a következő cikkel egészül ki:

"5b. cikk

Az ETIAS-szal kapcsolatos feladatok

Az Ügynökség az ETIAS rendszerrel összefüggésben ellátja az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *7 ) 73. cikke által rá ruházott feladatokat.

79. cikk

Az 515/2014/EU rendelet módosítása

Az 515/2014/EU rendelet 6. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

80. cikk

Az (EU) 2016/399 rendelet módosítása

Az (EU) 2016/399 rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul: a) a b) pont helyébe a következő szöveg lép: b) érvényes vízummal rendelkeznek, amennyiben az szükséges az 539/2001/EK tanácsi rendelet ( *9 ) értelmében, illetve érvényes utazási engedéllyel rendelkeznek, amennyiben az szükséges az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *10 ) értelmében, kivéve, ha érvényes tartózkodási engedéllyel vagy huzamos tartózkodásra jogosító vízummal rendelkeznek; b) a szöveg a következő albekezdésekkel egészül ki: "Az (EU) 2018/1240 rendelet 83. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakban az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) használata nem kötelező, és az az első albekezdés b) pontja szerinti, érvényes utazási engedély meglétére vonatkozó kötelezettséget nem kell alkalmazni e bekezdés első albekezdése b) pontjának megfelelően. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a külső határokat átlépő azon harmadik országbeli állampolgárokat, akik az utazási engedély meglétére vonatkozó kötelezettség hatálya alá esnek, hogy az átmeneti időszak lejártát követően rendelkezniük kell érvényes utazási engedéllyel. E célból a tagállamoknak az e kategóriába tartozó utasok rendelkezésére kell bocsátaniuk az (EU) 2018/1240 rendelet 83. cikkének (2) bekezdésében említett közös tájékoztató füzetet. Az (EU) 2018/1240 rendelet 83. cikkének (3) bekezdése szerint meghatározott türelmi időszak alatt a határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak kivételesen lehetővé kell tenniük a harmadik országok azon állampolgárainak, akik az utazási engedély meglétére vonatkozó kötelezettség hatálya alá tartoznak, de nem rendelkeznek utazási engedéllyel, hogy átlépjék a külső határokat, amennyiben teljesítik az e cikk által előírt összes többi feltételt, feltéve, hogy az (EU) 2018/1240 rendelet 83. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett átmeneti időszak vége óta ez az első alkalom, hogy átlépik a tagállamok külső határait. A határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak tájékoztatniuk kell e harmadik országbeli állampolgárokat azon kötelezettségről, hogy e cikkel összhangban rendelkezniük kell érvényes utazási engedéllyel. A határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak e célból ezen utasok rendelkezésére kell bocsátaniuk az (EU) 2018/1240 rendelet 83. cikkének (3) bekezdése szerinti közös tájékoztató füzetet, amelyben egyrészt tájékoztatni kell őket, hogy kivételesen jogosultak a külső határok átlépésére annak ellenére, hogy nem teljesítik az érvényes utazási engedély meglétére vonatkozó kötelezettséget, másrészt pedig ismertetni kell az említett kötelezettséget."

2. A 8. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul: a) az a) pont ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép: "ii. annak ellenőrzése, hogy az érintett személy az úti okmányon túl adott esetben rendelkezik-e a szükséges vízummal, utazási engedéllyel vagy tartózkodási engedéllyel." b) a szöveg a következő ponttal egészül ki: "ba) amennyiben a harmadik ország állampolgára rendelkezik az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett utazási engedéllyel, a beléptetéskor lefolytatott alapos ellenőrzésnek ki kell terjednie az utazási engedély hitelességének, érvényességének, státuszának, és adott esetben az utazási engedély birtokosa személyazonosságának ellenőrzésére is, amit az ETIAS rendszernek az (EU) 2018/1240 rendelet 47. cikke szerinti lekérdezésével kell megtenni. Amennyiben az (EU) 2018/1240 rendelet 47. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett lekérdezés, illetve keresés elvégzése technikailag kivitelezhetetlen, az említett rendelet 48. cikkének (3) bekezdése alkalmazandó."

3. Az V. melléklet B. részében, a határon a beléptetés megtagadásához használt formanyomtatvány C) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: "C) nem rendelkezik érvényes vízummal, utazási engedéllyel vagy tartózkodási engedéllyel."

81. cikk

Az (EU) 2016/1624 rendelet módosítása

Az (EU) 2016/1624 rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki: "qa) az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségre bízott, az (EU) 2018/1240 rendeletben ( *11 ) említett feladatok és kötelezettségek teljesítése, és az ETIAS központi egységének az említett rendelet 7. cikkével összhangban történő létrehozásának és működtetésének biztosítása.

2. A II. fejezet a következőszakasszal egészül ki: "5. szakasz Az ETIAS rendszer 33a. cikk Az ETIAS központi egységének létrehozása (1) Létrejön az ETIAS központi egysége. (2) Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség gondoskodik az ETIAS központi egységének az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *12 ) 7. cikkével összhangban történő létrehozásáról és működtetéséről.

82. cikk

Az (EU) 2017/2226 rendelet módosítása

Az (EU) 2017/2226 rendelet 64. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

XVI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

83. cikk

Átmeneti időszak és átmeneti intézkedések

A türelmi időszak alatt a határregisztrációs rendszert nem működtető tagállamok területére való belépések nem veendők figyelembe.

84. cikk

Az adatok felhasználása jelentésekhez és statisztikákhoz

A tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság, az eu-LISA és az ETIAS központi egységének megfelelő felhatalmazással rendelkező személyzete számára kizárólag jelentések és statisztikák összeállítása céljából, az egyéni személyazonosítás lehetősége nélkül és a 14. cikkben említett megkülönböztetés-mentességhez kapcsolódó garanciáknak megfelelően lekérdezés céljából hozzáférést kell biztosítani az alábbi adatokhoz:

a) a kérelemben szereplő státuszinformációk;

b) a kérelmező állampolgárságai, neme és születési éve;

c) a tartózkodási hely szerinti ország;

d) iskolai végzettség (alapfokú, középfokú, felsőfokú vagy egyik sem);

e) jelenlegi foglalkozás (foglalkozási csoport megnevezése);

f) az úti okmány típusa és a kibocsátó ország három betűből álló kódja;

g) az utazási engedély típusa, valamint a 44. cikkben említett, korlátozott területi érvényességű utazási engedélyek esetében hivatkozás a korlátozott területi érvényességű utazási engedélyt kiadó tagállam(ok)ra;

h) az utazási engedély érvényességi ideje; és

i) az utazási engedély kiadása megtagadásának, visszavonásának vagy megsemmisítésének indoklása.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletes szabályokat fogad el a központi adattár üzemeltetésére, valamint az adattárra alkalmazandó adatvédelmi és biztonsági szabályokra vonatkozóa. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A napi statisztikákat az (EU) 2019/817 rendelet 39. cikkében említett, a jelentések és statisztikák központi adattárában kell tárolni.

85. cikk

Költségek

Az eu-LISA-nak különös figyelmet kell fordítania a költségek emelkedésének kockázatára, és biztosítania kell a szerződő felek megfelelő nyomon követését.

Ez alól kivételt képeznek az alábbi költségek:

a) a tagállamok projektirányítási irodáinak költségei (megbeszélések, kiküldetések, irodák);

b) a nemzeti informatikai rendszerek elhelyezése (helyszín, kiépítés, villamos energia, hűtés);

c) a nemzeti informatikai rendszerek üzemeltetése (üzemeltetők és támogatási szerződések);

d) a nemzeti kommunikációs hálózatok kialakítása, fejlesztése, üzembe helyezése, üzemeltetése és karbantartása.

86. cikk

Bevételek

Az ETIAS rendszerből származó bevételek a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 14 ) 21. cikke (4) bekezdésével összhangban belső címzett bevételeknek minősülnek. Ezeket a bevételeket az ETIAS rendszer üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére kell elkülöníteni. A költségek fedezése után megmaradó minden bevételt be kell vezetni az Unió költségvetésébe.

87. cikk

Értesítések

Az ETIAS működésének 88. cikk szerinti megkezdését követően három hónapon belül az eu-LISA közzéteszi e hatóságok összesített listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A tagállamok haladéktalanul tájékoztatást küldenek a Bizottságnak és az eu-LISA-nak az említett hatóságokat érintő bármely változásról is. Amennyiben ilyen módosítások történtek, az eu-LISA évente egy alkalommal közzéteszi az összesített információk frissített változatát. Az eu-LISA ezeket az információkat egy általa fenntartott, nyilvánosan hozzáférhető weboldalon közzéteszi és folyamatosan frissíti.

A Bizottság az (1) és (3) bekezdésben említett információkat közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Amennyiben ezen információkban változás következik be, a Bizottság évente közzéteszi az összesített információk frissített változatát. A Bizottság ezeket az információkat egy általa fenntartott, nyilvánosan hozzáférhető weboldalon közzéteszi és folyamatosan frissíti.

88. cikk

A működés megkezdése

A Bizottság meghatározza azt az időpontot, amikor az ETIAS rendszer megkezdi a működését, miután teljesültek az alábbi feltételek:

a) hatályba léptek az egyéb uniós információs rendszereket létrehozó jogi aktusok szükséges módosításai - a 603/2013/EU rendelet átdolgozásának kivételével -, amelyek tekintetében ki kell kialakítani az e rendelet 11. cikke értelmében vett interoperabilitást az ETIAS információs rendszerrel;

b) hatályba lépett az a rendelet, amely az ETIAS üzemeltetési igazgatását az eu-LISA ügynökségre ruházza;

c) hatályba léptek az uniós információs rendszereket létrehozó jogi aktusok 20. cikk (2) bekezdésében említett, azon szükséges módosításai, amelyek az ETIAS központi egységének ezen adatbázisokhoz való hozzáféréséről rendelkeznek;

d) elfogadásra kerültek a 11. cikk (9) és (10) bekezdésében, a 15. cikk (5) bekezdésében, a 17. cikk (3), (5) és (6) bekezdésében, a 18. cikk (4) bekezdésében, a 27. cikk (3) és (5) bekezdésében, a 33. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 36. cikk (3) bekezdésében, a 38. cikk (3) bekezdésében, a 39. cikk (2) bekezdésében, a 45. cikk (3) bekezdésében, a 46. cikk (4) bekezdésében, a 48. cikk (4) bekezdésében, az 59. cikk (4) bekezdésében, a 73. cikk (3) bekezdésének b) pontjában, a 83. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 85. cikk (3) bekezdésében említett intézkedések;

e) az eu-LISA bejelentette az ETIAS rendszer átfogó tesztelésének sikeres befejezését;

f) az eu-LISA és az ETIAS központi egysége érvényesítették a 17. cikkben említett adatok összegyűjtésére és az ETIAS központi rendszerébe történő továbbítására vonatkozó műszaki és jogi előírásokat, és értesítették azokról a Bizottságot;

g) a tagállamok és az ETIAS központi egysége értesítették a Bizottságot a 87. cikk (1) és (3) bekezdésében említett különböző hatóságokra vonatkozó adatokról.

89. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

90. cikk

Bizottsági eljárás

91. cikk

Tanácsadó csoport

Az eu-LISA EES tanácsadó csoportja felelősségi körét ki kell terjeszteni az ETIAS rendszerre is. Ez az EES-ETIAS tanácsadó csoport biztosítja a szakismereteket az eu-LISA számára az ETIAS rendszerrel kapcsolatban, különösen az eu-LISA éves munkaprogramjának és éves tevékenységi jelentésének összeállításával összefüggésben.

92. cikk

Nyomon követés és értékelés

Az Europolnak és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnek 2019. április 10-ig, majd azt követően az ETIAS információs rendszer kifejlesztési szakasza alatt hathavonta jelentést kell készítenie az Európai Parlament és a Tanács részére az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos előkészületek állásáról, és ezen belül részletes információkat kell közölniük a felmerült költségekről, valamint azokról az esetleges kockázatokról, amelyek hatással lehetnek a rendszer összköltségére, amelyet a 85. cikkel összhangban az Unió általános költségvetéséből kell fedezni.

A fejlesztés befejeztével az eu-Lisa jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely részletesen bemutatja a célok - különösen a tervezéssel és a költségekkel kapcsolatos célok - megvalósítását és az esetleges eltérések indokait.

Három évvel azután, hogy az ETIAS rendszer megkezdte működését, majd ezt követően négyévente a Bizottság értékeli az ETIAS rendszert, és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Parlament és a Tanács számára. Az értékelésnek ki kell térnie a következőkre:

a) az Interpol SLTD és TDAWN adatbázisainak lekérdezése az ETIAS rendszeren keresztül, ideértve az említett Interpol adatbázisok lekérdezéséből eredő találatokra és az ilyen találatok alapján megtagadott utazási engedélyek számára, valamint az esetlegesen felmerült problémákra vonatkozó információkat, továbbá adott esetben annak elemzését, hogy szükség van-e az e rendeletet módosító jogalkotási javaslatra;

b) az ETIAS rendszer által célkitűzései, megbízatása és feladatai tekintetében elért eredmények;

c) az ETIAS rendszer teljesítményének és munkamódszereinek hatása, eredményessége és hatékonysága a célkitűzései, megbízatása és feladatai fényében;

d) az ETIAS biztonsági szempontú értékelése;

e) a kockázatelemzéshez használt ETIAS vizsgálati szabályok;

f) az ETIAS figyelőlista hatása, többek között az utazási engedély iránti, az ETIAS figyelőlistával való összevetéskor kapott találat figyelembevétele alapján elutasított kérelmek száma;

g) az ETIAS központi egysége megbízatása esetleges módosításának szükségessége és pénzügyi vonzatai;

h) az alapvető jogokra gyakorolt hatás;

i) az Unió és az érintett harmadik országok közötti diplomáciai kapcsolatokra gyakorolt hatás;

j) az utazási engedély díjából befolyó bevétel, az ETIAS kifejlesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az ETIAS működtetéséhez kapcsolódó költségek, az eu-LISA-nál, az Europolnál és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségnél az e rendelet szerinti feladataikból adódóan felmerült költségek, valamint a 86. cikkel összhangban allokált valamennyi bevétel;

k) az ETIAS bűnüldözési célú alkalmazása az e cikk (8) bekezdésében említett információk alapján;

l) a személyes meghallgatásra behívott kérelmezők száma, ezek százalékos aránya a kérelmezők teljes számához képest, a személyes meghallgatás kérésének okai, a távmeghallgatások, azon döntések száma, amelyek esetében megadták, megjelölés alkalmazása mellett adták meg, illetve megtagadták az utazási engedélyt, a személyes meghallgatásra behívott, de meg nem jelent kérelmezők száma, valamint adott esetben annak vizsgálata, hogy szükség van-e az e rendeletet módosító jogalkotási javaslatra.

A Bizottság az értékelésről szóló jelentést megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének.

Annak értékelése érdekében, hogy az ECRIS-TCN lekérdezése az ETIAS központi rendszerén keresztül milyen mértékben járult hozzá az ETIAS célkitűzésének eléréséhez, az első albekezdésben említett értékeléseknek ki kell terjedniük a következőkre:

a) az e rendelet mellékletében felsorolt terrorista bűncselekmények miatt hozott ítéletekkel kapcsolatban az ECRIS-TCN-ből, illetve ugyanazon lekérés alapján, a beutazás és tartózkodás megtagadására vonatkozó figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatban a SIS-ből nyert párhuzamos találatok számának összehasonlítása;

b) az e rendelet mellékletében felsorolt egyéb bűncselekmények miatt az ECRIS-TCN-ből, illetve ugyanazon lekérés alapján, a beutazás és tartózkodás megtagadására vonatkozó figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatban a SIS-ből nyert párhuzamos találatok számának összehasonlítása;

c) azon lekérések esetében, amelyeknél az egyetlen találat az ECRIS-TCN-ben van, az elutasított utazási engedélyek számának összehasonlítása az ECRIS-TCN lekérdezése által jelentett találatok teljes számával.

Az ETIAS alapjogi tanácsadó testülete véleményt nyilvánít az e bekezdésben említett értékelések tekintetében.

Az értékeléseket szükség esetén jogalkotási javaslatok kísérhetik.

A tagállamok és az Europol a bizalmas információk közzétételére irányadó nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett éves jelentést készítenek az ETIAS központi rendszerében tárolt adatokhoz való bűnüldözési célú hozzáférés eredményességéről, amelyben megadják az alábbiakra vonatkozó információkat és statisztikákat:

a) a lekérdezés pontos célja, beleértve a terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény típusát is;

b) azon észszerű indokok megnevezése, amelyek alapján megalapozottan gyanítható, hogy a gyanúsított, az elkövető vagy az áldozat e rendelet hatálya alá tartozik;

c) az ETIAS központi rendszeréhez való bűnüldözési célú hozzáférésre irányuló kérelmek száma;

d) a találatot eredményező esetek száma és típusa;

e) azoknak az eseteknek a száma és típusa, amelyekben az 51. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárás alkalmazására került sor, beleértve azokat az eseteket is, amikor a központi hozzáférési pont az utólagos ellenőrzés során nem találta indokoltnak a sürgős eljárást.

A tagállamok rendelkezésére kell bocsátani egy olyan műszaki megoldást, amely megkönnyíti az említett adatoknak a X. fejezet szerinti, e bekezdésben említett statisztikák összeállításához szükséges összegyűjtését. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a műszaki megoldásra vonatkozó előírásokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 90. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

93. cikk

Gyakorlati kézikönyv

A Bizottság a tagállamokkal és a megfelelő uniós ügynökségekkel szoros együttműködésben kiad egy gyakorlati kézikönyvet, amely tartalmazza az e rendelet végrehajtására vonatkozó iránymutatásokat, ajánlásokat és helyes gyakorlatot. A gyakorlati kézikönyv figyelembe veszi a már meglévő, kapcsolódó gyakorlati kézikönyvek tartalmát is. A Bizottság a kézikönyvet ajánlás formájában fogadja el.

94. cikk

Ceuta és Melilla

Ez a rendelet nem érinti a Ceuta és Melilla városára vonatkozó különleges szabályokat, a Spanyol Királyságnak az 1985. június 14-én, Schengenben kötött megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményhez történő csatlakozási megállapodásának záróokmányában foglalt, a Spanyol Királyságnak a Ceuta és Melilla városáról szóló nyilatkozatában meghatározottak szerint.

95. cikk

A schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok pénzügyi hozzájárulása

A társulási megállapodásaik vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően intézkedéseket kell megállapítani a schengeni vívmányok végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országok pénzügyi hozzájárulásaira vonatkozóan.

96. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a Bizottság által a 88. cikkel összhangban meghatározott időponttól kell alkalmazni, a 6., a 11., a 12., a 33., a 34., a 35., az 59., a 71., a 72., a 73., a 75-79., a 82., a 85., a 87., a 89., a 90. és a 91. cikk, a 92. cikk (1) és (2) bekezdése, a 93. és a 95. cikk kivételével, valamint a 88. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett intézkedésekre vonatkozó rendelkezések kivételével, amelyeket 2018. október 9-től kell alkalmazni.

A 11b. cikk 2021. augusztus 3-tól alkalmazandó.

Az Eurodac lekérdezésére vonatkozó rendelkezéseket a 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 15 ) átdolgozott változata alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

MELLÉKLET

A 17. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett bűncselekmények jegyzéke

1. terrorista bűncselekmények;

2. bűnszervezetben való részvétel;

3. emberkereskedelem;

4. gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;

5. kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;

6. fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;

7. korrupció;

8. csalás, ideértve az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást is;

9. bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása és pénzhamisítás, beleértve az eurohamisítást is;

10. számítógépes bűncselekmény/kiberbűnözés;

11. környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét;

12. jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése;

13. szándékos emberölés, súlyos testi sértés;

14. emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme;

15. emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés;

16. szervezett és fegyveres rablás;

17. kulturális javak - ezen belül régiségek és műtárgyak - tiltott kereskedelme;

18. termékhamisítás és szerzői jog megsértése;

19. okmányhamisítás és hamisított okmányokkal való kereskedelem;

20. hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme;

21. nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;

22. erőszakos közösülés;

23. a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;

24. légi jármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése;

25. szabotázs;

26. lopott gépjárművek kereskedelme;

27. ipari kémkedés;

28. gyújtogatás;

29. rasszizmus és idegengyűlölet.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/817 (2019. május 20.) rendelete az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 27. o.).

( 2 ) A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1931/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról (HL L 405., 2006.12.30., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/66/EU irányelve (2014. május 15.) a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről (HL L 157., 2014.5.27., 1. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60. o.).

( 7 ) A Tanács 377/2004/EK rendelete (2004. február 19.) a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról (HL L 64., 2004.3.2., 1. o.).

( *1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra, a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokra és a tartózkodási engedélyekre vonatkozó információk tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet) (HL L 218., 2008.8.13., 60. o.).

( *2 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1860 rendelete (2018. november 28.) a Schengeni Információs Rendszernek a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése céljából történő használatáról (HL L 312., 2018.12.7., 1. o.).

( *3 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1861 rendelete (2018. november 28.) a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 14. o.).

( *4 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 56. o.).

( *5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 180., 2013.6.29., 1. o.).

( *6 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/816 rendelete (2019. április 17.) az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 1. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/818 rendelete (2019. május 20.) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 85. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról (HL L 381., 2006.12.28., 4. o.).

( 10 ) A Tanács 2001/51/EK irányelve (2001. június 28.) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikkében foglalt rendelkezések kiegészítéséről (HL L 187., 2001.7.10., 45. o.).

( 11 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).

( 12 ) A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

( 13 ) HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

( *7 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.)."

( *8 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.)."

( *9 ) A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.).

( *10 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).

( *11 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240. rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.)."

( *12 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240. rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o)."

( 14 ) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

( 15 ) Az Európai Parlament és a Tanács 603/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 180., 2013.6.29., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R1240 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R1240&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02018R1240-20210803 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02018R1240-20210803&locale=hu

Tartalomjegyzék