32008D0633

A Tanács 2008/633/IB határozata ( 2008. június 23. ) a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről

A TANÁCS 2008/633/IB HATÁROZATA

(2008. június 23.)

a vízuminformációs rendszerhez (VIS) a tagállamok kijelölt hatóságai, valamint az Europol számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a határozat megállapítja azon feltételeket, amelyek mellett a tagállamok kijelölt hatóságai és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében betekintés céljából hozzáférhetnek a vízuminformációs rendszerhez.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E határozat alkalmazásában az alábbi meghatározások alkalmazandók:

a) "vízuminformációs rendszer (VIS)": a 2004/512/EK tanácsi határozattal létrehozott vízuminformációs rendszer;

b) "Europol": az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-i egyezménnyel ("az Europol-egyezmény") létrehozott Európai Rendőrségi Hivatal;

c) "terrorcselekmények": azok a nemzeti jog szerinti bűncselekmények, amelyek megfelelnek a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat ( 1 ) 1-4. cikkében említett bűncselekményeknek, vagy azokkal egyenértékűek;

d) "súlyos bűncselekmények": azok a bűncselekmények, amelyek megfelelnek a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikke (2) bekezdésében említett bűncselekményeknek, vagy azokkal egyenértékűek;

e) "kijelölt hatóságok": a tagállamoknak terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért és kivizsgálásáért felelős, és a tagállamok által a 3. cikk értelmében kijelölt hatóságai.

(2) A 767/2008/EK rendelet fogalommeghatározásait is alkalmazni kell.

3. cikk

Kijelölt hatóságok és központi hozzáférési pontok

(1) A tagállamok kijelölik a 2. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett azon hatóságokat, amelyek e határozat értelmében a VIS-adatokhoz való hozzáféréshez felhatalmazást kapnak.

(2) Valamennyi tagállam összeállítja a kijelölt hatóságok listáját. 2008. december 2-ig minden tagállam nyilatkozatban megküldi kijelölt hatóságainak listáját a Bizottságnak és a Tanács Főtitkárságának, valamint nyilatkozatát bármikor módosíthatja, vagy másik nyilatkozattal válthatja fel.

(3) Minden tagállam kijelöli azt/azokat a központi hozzáférési ponto(ka)t, amelye(ke)n keresztül a hozzáférés történik. A tagállamok egynél több központi hozzáférési pontot is kijelölhetnek a célból, hogy az alkotmányos vagy jogi kötelezettségeik teljesítése során tükrözzék szervezeti és igazgatási struktúrájukat 2008. december 2-ig minden tagállam nyilatkozatban megküldi központi hozzáférési pontjának(pontjainak) listáját a Bizottságnak és a Tanács Főtitkárságának, valamint nyilatkozatát bármikor módosíthatja, vagy másik nyilatkozattal válthatja fel.

(4) A Bizottság a (2) és a (3) bekezdésben említett nyilatkozatokat közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(5) Nemzeti szinten valamennyi tagállam listát készít a kijelölt hatóságokon belüli azon operatív egységekről, amelyek a központi hozzáférési pont(ok)on keresztül hozzáféréssel rendelkeznek a VIS-hez.

(6) A 4. cikk értelmében a VIS-hez kizárólag az operatív egységek és a központi hozzáférési pont(ok) megfelelő felhatalmazással rendelkező személyi állománya férhet hozzá.

4 cikk

A VIS-hez való hozzáférésre vonatkozó eljárás

(1) Amennyiben az 5. cikkben előírt feltételek teljesülnek, a 3. cikk (5) bekezdésében említett operatív egységek a VIS-hez való hozzáférés céljából indokolással ellátott írásban vagy elektronikus úton kérelmet nyújtanak be a 3. cikk (3) bekezdésében említett központi hozzáférési pontokhoz. A hozzáférési kérelem kézhezvételét követően a központi hozzáférési pont(ok) megvizsgálja(ák), hogy az 5. cikkben előírt feltételek teljesülnek-e. Amennyiben valamennyi feltétel teljesül, a központi hozzáférési pont(ok) megfelelő felhatalmazással rendelkező személyi állománya feldolgozza a kérelmet. Azokat a VIS-adatokat, amelyekbe betekintettek, az adatbiztonságot nem veszélyeztető módon továbbítják a 3. cikk (5) bekezdésében említett operatív egységeknek.

(2) Kivételesen sürgős esetben a központi hozzáférési pont(ok) írásos, elektronikus úton továbbított vagy szóbeli kérelmeket is elfogadhat(nak). Ebben az esetben a központi hozzáférési pont(ok) azonnal feldolgozza(ák) a kérelmet, és csak utólag vizsgálja(ák) meg hogy az 5. cikkben előírt valamennyi feltétel teljesül-e, ideértve azt is, hogy kivételesen sürgős eset állt-e fenn. Az utólagos vizsgálatot a kérelem feldolgozását követően indokolatlan késedelem nélkül el kell végezni.

5. cikk

A tagállamok kijelölt hatóságainak a VIS-adatokhoz való hozzáférésének feltételei

(1) A kijelölt hatóságok betekintés céljából a hatáskörükön belül férhetnek hozzá a VIS-hez, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a betekintés céljából való hozzáférés szükséges a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy kivizsgálása céljából;

b) a betekintés céljából való hozzáférésre egy adott esetben szükség van;

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére