32008R0767[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2008/EK rendelete ( 2008. július 9. ) a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 767/2008/EK RENDELETE

(2008. július 9.)

a vízuminformációs rendszerről (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjéről (VIS-rendelet)

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A rendelet tárgya és hatálya

Ez a rendelet meghatározza a 2004/512/EK határozat 1. cikke szerint létrehozott vízuminformációs rendszer (VIS) célját, működőképességét és feladatait. Megállapítja a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumkérelmekre és az azokhoz kapcsolódó határozatokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjének feltételeit és eljárásait, beleértve a vízum törlésére, visszavonására vagy meghosszabbítására vonatkozó határozatokat, az ilyen kérelmek és az ezekhez kapcsolódó határozatok megvizsgálásának megkönnyítése érdekében.

A VIS azáltal, hogy az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 17. cikkének (1) bekezdése által létrehozott közös személyazonosítóadat-tárban (CIR) személyazonosító adatokat és útiokmány-adatokat, valamint biometrikus adatokat tárol, hozzájárul az említett rendelet 20. cikkében meghatározott feltételek szerint és célból a VIS-ben nyilvántartott személyek helyes azonosításának megkönnyítéséhez és segítéséhez.

2. cikk

Cél

A VIS célja, hogy a kérelmekkel és az ezekhez kapcsolódó határozatokkal kapcsolatos adatok tagállamok közötti cseréjének megkönnyítése révén javítsa a közös vízumpolitika végrehajtását, a konzuli együttműködést és a központi vízumhatóságok közötti konzultációt az alábbiak érdekében:

a) a vízumkérelmezési eljárás megkönnyítése;

b) annak megelőzése, hogy a kérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó kritériumok kikerülhetők legyenek;

c) a csalás elleni küzdelem megkönnyítése;

d) a külső határátkelőhelyeken és a tagállamok területén belüli ellenőrzések megkönnyítése;

e) segítségnyújtás az olyan személyek azonosításában, akik esetleg nem, vagy már nem teljesítik a tagállamok területére történő beutazásra, az ott-tartózkodásra vagy letelepedésre vonatkozó feltételeket;

f) a 343/2003/EK rendelet végrehajtásának megkönnyítése;

g) hozzájárulás a bármely tagállam belső biztonságát fenyegető veszélyek megelőzéséhez.

3. cikk

A terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából rendelkezésre álló adatok

4. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1. "vízum": a) "egységes vízum": a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) 2. cikke (3) bekezdésének meghatározása szerint; c) "repülőtéri tranzitvízum" a 810/2009/EK rendelet 2. cikke (5) bekezdésének meghatározása szerint; d) "korlátozott területi érvényességű vízum" a 810/2009/EK rendelet 2. cikke (4) bekezdésének meghatározása szerint;

2. "vízumbélyeg": az 1683/95/EK rendelet meghatározása szerinti egységes vízumformátum;

3. "vízumhatóságok": az egyes tagállamok azon hatóságai - beleértve a központi vízumhatóságokat és a határon történő vízumkiadás, ideértve a vízumok, köztük az átutazó tengerészek számára kibocsátandó vízumok határon történő kiadásáról szóló, 2003. február 27-i 415/2003/EK tanácsi rendelettel ( 4 ) összhangban a határon történő vízumkiadásért felelős hatóságokat -, amelyek a vízumkérelmek megvizsgálásáért és az azokkal kapcsolatos határozatok meghozataláért, illetve a vízumok érvénytelenítésével, visszavonásával vagy meghosszabbításával kapcsolatos döntésekért felelősek;

4. "igénylőlap": a Közös Konzuli Utasítások 16. mellékletében található egységes igénylőlap;

5. "kérelmező": a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendeletben ( 5 ) megállapított vízumkötelezettség alá tartozó, vízumkérelmet benyújtó személy;

6. "csoporttagok": azon kérelmezők, akik jogi okokból kötelesek a tagállamok területére együtt belépni és onnan együtt kilépni;

7. "úti okmány": útlevelet vagy más annak megfelelő okmány, amely arra jogosítja fel birtokosát, hogy átlépje a határt, és amely vízummal látható el;

8. "felelős tagállam": az a tagállam, amelyik rögzítette az adatot a VIS-be;

9. "ellenőrzés": adatcsoportok összehasonlítása, amelynek célja a kívánt személyazonosság érvényességének megállapítása (egy az egyhez megfeleltetés);

10. "azonosítás": egy személy személyazonosságának több adatcsoport és az adatbázis összehasonlítása általi meghatározása (egy a többhöz megfeleltetés);

11. "alfanumerikus adatok": betűkből, számokból, speciális karakterekből, szóközökből és központozásból álló adatok;

12. "VIS-adatok": a VIS központi rendszerében és a CIR-ben a 9-14. cikkel összhangban tárolt összes adat;

13. "személyazonosító adatok": a 9. cikk 4. pontjának a) és aa) alpontjában említett adatok;

14. "ujjnyomatadatok": az öt ujjnyomatra vonatkozó olyan adat, amelyet a jobb kéz, illetve azok megléte esetén a bal kéz mutató-, középső, gyűrűs- és kisujjáról, valamint hüvelykujjáról kell rögzíteni.

5. cikk

Adatkategóriák

Csak a következő kategóriájú adatokat kell a VIS-ben rögzíteni:

a) a 9. cikk 1-4. pontjában és a 10-14. cikkben említett alfanumerikus adatok a kérelmezőről, valamint az igényelt, a kiállított, a visszautasított, a törölt, a visszavont vagy a meghosszabbított vízumról;

b) a 9. cikk 5. pontjában említett fényképek;

c) a 9. cikk 6. pontjában említett ujjnyomatadatok;

d) a 8. cikk (3) és (4) bekezdésében említett kapcsolódás más kérelmekhez.

5a. cikk

Az elismert úti okmányok listája

6. cikk

Az adatbevitelhez, -módosításhoz, -törléshez és az adatokba való betekintéshez való hozzáférés

A VIS-hez az adatokba való betekintés céljából való hozzáférést kizárólag a következő szervezetek megfelelő felhatalmazással rendelkező személyi állománya számára kell fenntartani:

a) az egyes tagállamok nemzeti hatóságai és az uniós szervek, amelyek hatáskörrel rendelkeznek e rendelet 15-22. cikkének, 22 g-22 m. cikkének és 45e. cikkének alkalmazásában;

b) az (EU) 2018/1240 rendelet 7. és 8. cikke alapján kijelölt ETIAS központi egység és ETIAS nemzeti egységek, e rendelet 18c. és 18d. cikkének alkalmazásában, valamint az (EU) 2018/1240 rendelet alkalmazásában; és

c) az egyes tagállamok nemzeti hatóságai és az uniós szervek, amelyek hatáskörrel rendelkeznek az (EU) 2019/817 rendelet 20. és 21. cikkének alkalmazásában.

Az említett hozzáférésnek arra a mértékre kell korlátozódnia, amelyben az adatok szükségesek az említett hatóságok, illetve uniós szervek feladatainak az említett célokkal összhangban történő ellátásához, és a kitűzött célokkal arányosnak kell lennie.

Minden tagállam kijelöli azokat az illetékes hatóságokat, amelyek megfelelő felhatalmazással rendelkező személyi állománya adatoknak a VIS-be történő bevitele, módosítása, törlése, vagy az adatok lekérdezése céljából hozzáféréssel rendelkeznek. A hatóságok - beleértve a 41. cikk (4) bekezdésében említett hatóságokat - listáját és annak módosításait minden tagállam haladéktalanul közli a Bizottsággal. A lista meghatározza, hogy az egyes hatóságok milyen célból dolgozhatják fel a VIS-ben levő adatokat.

Azt követően három hónapon belül, hogy a VIS a 48. cikk (1) bekezdésének megfelelően működőképessé vált, a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az összesített listát. Amennyiben a lista módosul, a Bizottság évente egyszer közzéteszi a naprakésszé tett összesített listát.

7. cikk

Általános elvek

II. FEJEZET

AZ ADATOK VÍZUMHATÓSÁGOK ÁLTAL TÖRTÉNŐ BEVITELE ÉS HASZNÁLATA

8. cikk

A kérelem alapján történő adatbeviteli eljárás

9. cikk

A kérelem benyújtásakor beviendő adatok

A vízumhatóság a következő adatokat viszi be a kérelemfájlba:

1. a kérelem számát;

2. státusinformációt, amely jelöli a vízum kérelmezésének tényét;

3. a hatóságot - beleértve annak székhelyét -, amelyhez a kérelmet benyújtották, és hogy a kérelmet másik tagállam képviseletében eljáró hatósághoz nyújtották-e be;

4. az igénylőlapról átveendő következő adatokat: a) vezetéknév (családi név); utónév vagy utónevek (keresztnevek); születési idő; nem; aa) születéskori vezetéknév (korábbi vezetéknév vagy vezetéknevek); születési hely és ország; jelenlegi állampolgárság és születéskori állampolgárság; b) az úti okmány vagy okmányok típusa és száma, valamint az úti okmányt vagy okmányokat kiállító ország három betűből álló kódja; c) az úti okmány vagy okmányok érvényességének lejárati dátuma; ca) az úti okmányt kiállító hatóság és a kiállítás időpontja; d) a kérelem helye és időpontja; f) a meghívólevelet kiállító személy adatai és/vagy azé, aki a tartózkodás ideje alatt felelős a kérelmező megélhetési költségeinek fizetéséért, mely adatok i. természetes személy esetén vezetéknév, utónév és a személy lakcíme; ii. vállalat vagy egyéb szervezet esetén a vállalat/egyéb szervezet neve és címe, valamint a vállalat/egyéb szervezet részéről a kapcsolattartó személy vezetékneve és utóneve; g) az úticél szerinti tagállam(ok) és a tervezett tartózkodás vagy átutazás időtartama; h) az utazás fő célja(i); i) a schengeni térségbe érkezés tervezett időpontja és a schengeni térség elhagyásának tervezett időpontja; j) az első beutazás szerinti tagállam; k) a kérelmező lakcíme; l) jelenlegi foglalkozás és munkahely; tanulók esetében az oktatási intézmény neve; m) kiskorúak esetén a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes gyám vezetékneve és utóneve(i);

5. a kérelmező fényképe, az 1683/95/EK rendeletnek megfelelően;

6. a kérelmező ujjnyomata a Közös Konzuli Utasítások vonatkozó rendelkezései szerint.

A kérelmezőnek egy előre meghatározott listán fel kell tüntetnie jelenlegi foglalkozását (a foglalkozási csoport megnevezését).

A Bizottság a 48a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a foglalkozások (foglalkozási csoportok) előre meghatározott listájának megállapítása céljából.

9h. cikk

Végrehajtás és kézikönyv

9j. cikk

Specifikus kockázati mutatók

A Bizottság a 48a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a biztonsággal és az illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve a magas szintű járványügyi kockázatok részletesebb meghatározása érdekében az alábbiak alapján:

a) az EES által előállított statisztikák, amelyek vízumbirtokosok egy meghatározott csoportja esetében a túltartózkodás és a megtagadott beléptetések rendellenes arányát jelzik;

b) a VIS által a 45a. cikkel összhangban előállított statisztikák, amelyek a vízumkérelmek elutasításának rendellenes arányát jelzik a vízumbirtokosok egy meghatározott csoportjával összefüggő biztonsági, illegális bevándorlással kapcsolatos, illetve magas szintű járványügyi kockázat miatt;

c) a VIS által a 45a. cikkel összhangban előállított statisztikák és az EES által előállított statisztikák, amelyek összefüggést jeleznek a vízumkérdőíven keresztül gyűjtött információk, valamint a vízumbirtokosok túltartózkodása, illetve a beléptetések megtagadása között;

d) a tagállamok által szolgáltatott, ténybeli és bizonyítékokon alapuló elemekkel alátámasztott információk egyes specifikus biztonsági kockázati mutatókkal vagy egy tagállam által azonosított fenyegetésekkel kapcsolatban;

e) a tagállamok által nyújtott, ténybeli és bizonyítékokon alapuló, egy tagállam tekintetében a vízumbirtokosok egy meghatározott csoportja esetében a túltartózkodás és a megtagadott beléptetések rendellenes arányára vonatkozó információk;

f) konkrét, magas szintű járványügyi kockázatokra vonatkozóan a tagállamok által szolgáltatott információk, valamint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által szolgáltatott járványügyi felügyeleti információk és kockázatértékelések, továbbá az Egészségügyi Világszervezet járványkitörésekre vonatkozó jelentései.

Az e bekezdés első albekezdésében említett specifikus kockázatokat legalább hathavonta felül kell vizsgálni, és amennyiben szükséges, a Bizottság a 49. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében új végrehajtási jogi aktust fogad el.

10. cikk

Kiegészítő adatok a kiállított vízumhoz

Ha döntés születik a vízum kiadásáról, akkor az illetékes vízumhatóság a következő adatokkal egészíti ki a kérelemfájlt:

a) státusinformáció, ami azt jelzi, hogy a vízum kiállításra került;

b) a vízumot kiállító hatóság, beleértve a székhelyét, és hogy a vízumot ez a hatóság egy másik tagállam nevében állította-e ki;

c) a vízum kiadásáról szóló döntés meghozatalának helye és ideje;

d) a vízum típusa;

da) adott esetben arra vonatkozó információ, hogy a vízumot a 810/2009/EK rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján korlátozott területi érvényességgel adták ki;

e) a vízumbélyeg száma;

f) az a terület, ahol a vízumbirtokosnak joga van utazni, a Közös Konzuli Utasítások vonatkozó rendelkezései szerint;

g) a vízum érvényességi idejének kezdete és lejárata;

h) a vízum által megengedett belépések száma arra a területre, amelyre a vízum érvényes;

i) a vízum által engedélyezett tartózkodási idő;

j) adott esetben arra vonatkozó információ, hogy a vízumot az érintett tagállam által el nem ismert úti okmányok birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról szóló, 2002. február 18-i 333/2002/EK rendelettel ( 6 ) összhangban külön lapon adták ki;

k) adott esetben arra vonatkozó információ, hogy a vízumbélyeget kézzel töltötték ki;

l) adott esetben a személy jogállása, jelezve, hogy a harmadik országbeli állampolgár uniós polgárnak a 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) hatálya alá tartozó családtagja, vagy olyan harmadik országbeli állampolgár családtagja, aki az egyrészt az Unió és tagállamai, másrészt az adott harmadik ország között létrejött megállapodás alapján a szabad mozgás tekintetében az uniós polgárokéval egyenértékű jogokat élvez.

11. cikk

Kiegészítő adatok a kérelem elbírálásának megszüntetése esetén

Amennyiben a más tagállamot képviselő vízumhatóság megszünteti a kérelem elbírálását, a kérelemfájlt a következő adatokkal egészíti ki:

1. státusinformáció, amely a kérelem elbírálásának megszüntetését mutatja;

2. a hatóság, amely megszüntette a kérelem elbírálását, beleértve annak székhelyét is;

3. az elbírálás megszüntetéséről szóló határozat meghozatalának helye és ideje;

4. a kérelem elbírálására illetékes tagállam.

12. cikk

Kiegészítő adatok az elutasított vízumhoz

A vízumkérelmet elutasító határozat esetén a vízumkérelmet elutasító hatóság a következő adatokkal egészíti ki a kérelemfájlt:

a) státusinformáció arra nézve, hogy a vízum elutasításra került, illetve hogy a hatóság azt más tagállam nevében utasította-e el;

b) a hatóság, amely elutasította a vízumot, beleértve annak székhelyét is;

c) a vízumot elutasító határozat meghozatalának helye és ideje.

A kérelemfájl megjelöli a vízum elutasításának okát (okait) is, amelyek a következők lehetnek:

a) a kérelmező: i. hamis, hamisított vagy csalárd módon felhasznált úti okmányt mutat be; ii. nem indokolja meg a tervezett tartózkodás célját és körülményeit; iii. nem nyújt igazolást arról, hogy rendelkezik megfelelő anyagi fedezettel mind a tervezett tartózkodás időtartamára, mind pedig a származási vagy a lakóhely szerinti országba való visszatéréshez vagy egy olyan harmadik országba történő átutazáshoz, ahová őt biztosan beengedik, illetve képes ezt a fedezetet jogszerűen biztosítani; iv. a folyó 180 napos időszakban már 90 napot a tagállamok területén tartózkodott egységes vízummal vagy korlátozott területi érvényességű vízummal; v. olyan személy, akire vonatkozóan a SIS-ben beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést adtak ki; vi. a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 2. cikkének (19) bekezdése értelmében a tagállamok közrendjét, belső biztonságát vagy közegészségét veszélyeztető, illetve bármely tagállam nemzetközi kapcsolatait fenyegető személynek minősül, különösen amennyiben a tagállamok nemzeti nyilvántartása által ugyanezen okok miatt kiadott, beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll; vii. adott esetben nem szolgál bizonyítékkal arra, hogy megfelelő és érvényes utazási egészségbiztosítása van;

b) a tervezett tartózkodás céljának és feltételeinek indokolására benyújtott információ nem tekinthető megbízhatónak;

c) nem lehetett megbizonyosodni arról, hogy a kérelmező a vízum lejárta előtt el szándékozik hagyni a tagállamok területét;

d) nincs megfelelő bizonyíték arra, hogy a kérelmező nem volt olyan helyzetben, hogy előzetesen vízumot igényelhessen, ami indokolná a vízumkérelem határon történő benyújtását.

13. cikk

Kiegészítő adatok a törölt vagy visszavont vízumhoz vagy érvényességi idejének lerövidítéséhez

A vízum törléséről, visszavonásáról vagy érvényességi idejének lerövidítéséről szóló határozat meghozatalakor a határozatot hozó vízumhatóság a következő adatokkal egészíti ki a kérelemfájlt:

a) státusinformáció, amely a vízum törlését, visszavonását vagy érvényességi idejének lerövidítésének tényét jelöli;

b) a hatóság, amely törölte vagy visszavonta a vízumot vagy érvényességi idejét lerövidítette, beleértve annak székhelyét is;

c) a határozat meghozatalának helye és ideje;

A kérelem tartalmazza a vízum megsemmisítésének vagy visszavonásának okait is, amelyek a következők lehetnek:

a) a 12. cikk (2) bekezdésében felsorolt okok közül egy vagy több;

b) a vízum birtokosának a vízum visszavonása iránti kérelme.

14. cikk

Kiegészítő adatok a meghosszabbított vízumhoz

Amennyiben a kiadott vízum érvényességi időtartamáról és/vagy a tartózkodás időtartamának meghosszabbításáról határoztak, a vízumot meghosszabbító vízumhatóság a következő adatokkal egészíti ki a kérelemfájlt:

a) státusinformáció, amely feltünteti a vízum meghoszszabbításának tényét;

b) a hatóság, amely a vízumot meghosszabbította, beleértve annak székhelyét is;

c) a határozat meghozatalának helye és ideje;

d) a meghosszabbított vízum vízumbélyegének száma;

e) a meghosszabbított érvényességi idő kezdete és lejárata;

f) az engedélyezett tartózkodási idő meghosszabbításának időtartama;

g) az a terület, ahol a vízumbirtokosnak joga van utazni, amennyiben a meghosszabbított vízum területi érvényessége eltér az eredeti vízum területi érvényességétől;

h) a meghosszabbított vízum típusa.

A kérelemfájl feltünteti a vízum meghosszabbításának okait is, mely a következők okok közül egy vagy több:

a) vis maior;

b) humanitárius okok;

d) komoly személyes okok.

15. cikk

A VIS használata a kérelem elbírálásához

Az (1) bekezdésben említett célok érdekében az illetékes vízumhatóság a következő adatok egyike vagy azok közül több alapján tud keresni:

a) a kérelem száma;

b) vezetéknév (családi név), utónév vagy utónevek (keresztnevek); születési idő, állampolgárság vagy állampolgárságok; nem;

c) az úti okmány típusa és száma; az úti okmányt kiállító ország három betűből álló kódja; valamint az úti okmány érvényességének lejárati ideje;

d) a 9. cikk 4. pontjának f) alpontjában említett természetes személy vezetékneve, utóneve és címe, vagy az ott említett cég/egyéb szervezet neve és címe;

e) ujjnyomatok;

f) bármely korábban kibocsátott vízumbélyeg száma és kiállítási dátuma.

16. cikk

A VIS használata betekintésre és okmánykérésre

A kérelem elbírálásáért felelős tagállam a betekintésre vonatkozó megkeresést a kérelem számával együtt továbbítja a VIS-hez, megjelölve a konzultációra felkért tagállamot vagy tagállamokat.

A VIS továbbítja a megkeresését a megjelölt tagállamhoz vagy tagállamokhoz.

A konzultációra felkért tagállam vagy tagállamok a választ a VIS-hez továbbítják, amely a választ a megkereső tagállamhoz továbbítja.

17. cikk

Az adatok felhasználása jelentésekhez és statisztikához

Kizárólag jelentési és statisztikai célokból az illetékes vízumhatóság - az egyes kérelmezők személyazonosságának megállapítására való lehetőség kizárásával - a következő adatokba tekinthet be:

1. státusinformáció;

2. az illetékes vízumhatóság, beleértve annak székhelyét is;

3. a kérelmező jelenlegi állampolgársága;

4. az első beutazás szerinti tagállam;

5. a vízumkérelem vagy az arra vonatkozó határozat helye és ideje;

6. a kiadott vízum típusa;

7. az úti okmány típusa;

8. a vízumra vagy a vízumkérelemre vonatkozó bármely határozat megjelölt indokai;

9. a vízumkérelmet elutasító illetékes vízumhatóság - beleértve annak székhelyét is - és az elutasítás időpontja;

10. azon esetek, amikor ugyanaz a kérelmező több vízumhatósághoz nyújtott be vízumkérelmet, ezen vízumhatóságok, azok székhelye és az elutasítások időpontjai feltüntetésével;

11. Az utazás fő célja(i);

12. azon esetek, amikor a 9. cikk 6. pontjában említett adatok a 8. cikk (5) bekezdésének második mondatával összhangban tényszerűen nem adhatók meg;

13. azon esetek, amikor a 9. cikk 6. pontjában említett adatokat a 8. cikk (5) bekezdésének második mondatával összhangban jogi okokból nem kellett megadni;

14. azon esetek, amikor elutasították azon személy vízumát, aki a 8. cikk (5) bekezdésének második mondatával összhangban tényszerűen nem tudta megadni a 9. cikk 6. pontjában említett adatokat.

III. FEJEZET

MÁS HATÓSÁGOK HOZZÁFÉRÉSE AZ ADATOKHOZ

17a. cikk

Interoperabilitás az EES-szel

Az interoperabilitásnak lehetővé kell tennie a VIS-t használó vízumhatóságok számára, hogy a VIS-ből lekérdezést végezzenek az EES-ben:

a) a vízumkérelmek az (EU) 2017/2226 rendelet 24. cikkének és az e rendelet 15. cikke (4) bekezdésének megfelelő vizsgálatakor és elbírálásakor;

b) annak érdekében, hogy a vízumok megsemmisítése, visszavonása vagy meghosszabbítása esetén közvetlenül a VIS-ből lekérjék és az EES-be exportálják a vízumokra vonatkozó adatokat az (EU) 2017/2226 rendelet 19. cikkével, valamint e rendelet 13. és 14. cikkével összhangban.

Az interoperabilitásnak lehetővé kell tennie az EES-t használó, határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok számára, hogy az EES-ből a VIS-ben lekérdezést végezzenek annak érdekében, hogy:

a) közvetlenül a VIS-ből lekérjék és az EES-be importálják a vízumokra vonatkozó adatokat az (EU) 2017/2226 rendelet 14., 16. és 18. cikkével, valamint e rendelet 18a. cikkével összhangban, abból a célból, hogy a vízumbirtokosok EES-ben nyilvántartott belépési, illetve kilépési adatrekordját vagy a beléptetés megtagadására vonatkozó adatrekordját létrehozzák vagy frissítsék;

b) a vízumokra vonatkozó adatokat a vízumoknak az (EU) 2017/2226 rendelet 19. cikkével, valamint az e rendelet 13. és 14. cikkével összhangban történő megsemmisítése, visszavonása vagy meghosszabbítása esetén közvetlenül a VIS-ből lekérjék és az EES-be importálják;

c) ellenőrizzék a vízumok valódiságát és érvényességét, azt, hogy a tagállamok területére történő beutazásra vonatkozó, az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 9 ) 6. cikke szerinti feltételek teljesültek-e, vagy mindkettőt, az e rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint;

d) ellenőrizzék, hogy az olyan vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárokat, akiknek nincs egyéni aktájuk az EES-ben, korábban a VIS-ben rögzíttették-e az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikkével, valamint e rendelet 19a. cikkével összhangban;

e) ha a vízumbirtokos személyazonosságát az ujjnyomatok alapján megállapították, az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikkének (2) és (4) bekezdésével, valamint e rendelet 18. cikkének (6) bekezdésével összhangban ujjnyomatok alapján a vízumbirtokos személyazonosságát a VIS-ben ellenőrizzék.

18. cikk

Az adatokhoz való hozzáférés az olyan határokon végzett ellenőrzés céljából, ahol az EES-t működtetik

Kizárólag a vízumbirtokosok személyazonosságának, a vízumok valódiságának, időbeli és területi érvényességének és státuszának vizsgálata, vagy a tagállamok területére való beutazásra vonatkozó, az (EU) 2016/399 rendelet 6. cikkében foglalt feltételek teljesülésének az ellenőrzése, vagy mindkettő céljából, az olyan határokon, ahol az EES-t működtetik, a határforgalom-ellenőrzést végző illetékes hatóságok számára hozzáférést kell biztosítani a VIS-hez, hogy keresést végezzenek a következő adatok alapján:

a) vezetéknév (családi név), utónév vagy utónevek (keresztnevek); születési idő, állampolgárság vagy állampolgárságok; nem; az úti okmány vagy úti okmányok típusa és száma; az úti okmányt vagy úti okmányokat kiállító ország három betűből álló kódja, valamint az úti okmány vagy úti okmányok érvényességének lejárati ideje; vagy

b) a vízumbélyeg száma.

Ha az (1) bekezdésben felsorolt adatok alapján végzett keresés azt mutatja, hogy a VIS adatokat tartalmaz olyan egy vagy több kiadott vagy meghosszabbított vízumról, amelyek érvényességi idejükön belül vannak és a határátlépés szempontjából területileg érvényesek, az olyan határokon, ahol az EES-t működtetik, a határforgalom-ellenőrzést végző illetékes hatóságok számára kizárólag az e cikk (1) bekezdésében említett célokból lekérdezés érdekében hozzáférést kell biztosítani az adott kérelemfájlban vagy a 8. cikk (4) bekezdése szerint kapcsolódó kérelemfájlokban szereplő következő adatokhoz:

a) státuszinformáció, valamint az igénylőlapról átvett, a 9. cikk 2. és 4. pontjában említett adatok;

b) fényképek;

c) a 10., 13. és 14. cikkben említett, kiadott, megsemmisített vagy visszavont vízummal vagy vízumokkal vagy meghosszabbított érvényességi idejű vízummal vagy vízumokkal kapcsolatban bevitt adatok.

Ezen túlmenően az olyan vízumbirtokosokat illetően, akikre vonatkozóan bizonyos adatokat jogi okokból nem szükséges megadni vagy akikre vonatkozóan bizonyos adatok ténybeli okokból nem adhatók meg, az olyan határokon, ahol az EES-t működtetik, a határforgalom-ellenőrzést végző illetékes hatóságokat értesíteni kell azokról az érintett adatmezőről vagy adatmezőkről, amelyekben a "nem alkalmazandó" bejegyzést kell feltüntetni.

Amennyiben az e cikk (1) bekezdésében felsorolt adatok alapján végzett keresés azt mutatja, hogy a személyről már rögzítettek adatokat a VIS-ben, de érvényes vízum nincs regisztrálva, az olyan határokon, ahol az EES-t működtetik, a határforgalom-ellenőrzést végző illetékes hatóság számára kizárólag az e cikk (1) bekezdésében említett célokból az alábbi - a kérelemfájlban vagy kérelemfájlokban, valamint a 8. cikk (4) bekezdése szerint kapcsolódó kérelemfájlban vagy kérelemfájlokban szereplő - adatok lekérdezése érdekében hozzáférést kell biztosítani:

a) státuszinformáció, valamint az igénylőlapról átvett, a 9. cikk 2. és 4. pontjában említett adatok;

b) fényképek;

c) a 10., 13. és 14. cikkben említett, kiadott, megsemmisített vagy visszavont vízummal vagy vízumokkal vagy meghosszabbított érvényességi idejű vízummal vagy vízumokkal kapcsolatban bevitt adatok.

Az e cikk (1) bekezdése szerint végzett lekérdezésen túlmenően, az olyan határokon, ahol az EES-t működtetik, a határforgalom-ellenőrzést végző illetékes hatóságnak a személyek személyazonosságát ellenőriznie kell a VIS-ben abban az esetben, ha az e cikk (1) bekezdésében felsorolt adatok alapján végzett keresés azt mutatja, hogy az adott személyről a VIS-ben már rögzítettek adatokat, és a következő feltételek egyike teljesül:

a) a személy személyazonossága nem ellenőrizhető az EES-ben történő összehasonlítással az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikkének (2) bekezdésével összhangban: i. mert a vízumbirtokost az EES-ben még nem regisztrálták; ii. mert az érintett határátkelőhelyen a személyazonosság ellenőrzését az ujjnyomatok alapján végzik el az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikkének (2) bekezdésével összhangban; iii. mert a vízumbirtokos személyazonosságát illetően kétségek merülnek fel; iv. bármilyen egyéb okból;

b) a személy személyazonossága ellenőrizhető az EES-ben, de az (EU) 2017/2226 rendelet 23. cikkének (5) bekezdését alkalmazni kell.

Az olyan határokon, ahol az EES-t működtetik, a határforgalom-ellenőrzést végző illetékes hatóság a vízumbirtokos ujjnyomatait a VIS-ben rögzített ujjnyomatokkal összehasonlítva ellenőrzi. Az olyan vízumbirtokosok tekintetében, akiknek az ujjnyomatai nem használhatók, az (1) bekezdésben említett keresést kizárólag az (1) bekezdésben foglalt alfanumerikus adatok alapján kell elvégezni.

18a. cikk

A VIS-adatok lekérése a vízumbirtokos belépési, illetve kilépési adatrekordjának vagy a beléptetés megtagadására vonatkozó adatrekordjának az EES-ben történő létrehozása vagy frissítése céljából

Kizárólag a vízumbirtokos belépési, illetve kilépési adatrekordjának vagy a beléptetés megtagadására vonatkozó adatrekordjának az EES-ben történő, az (EU) 2017/2226 rendelet 14. cikke (2) bekezdésének, valamint 16. és 18. cikkének megfelelő létrehozásakor vagy frissítésekor az olyan határokon, ahol az EES-t működtetik, a határforgalom-ellenőrzést végző illetékes hatóság számára hozzáférést kell biztosítani a VIS-hez, hogy a VIS-ben tárolt, az említett rendelet 16. cikke (2) bekezdésének c)-f) pontjában felsorolt adatokat lekérje és azokat az EES-be importálja.

18b. cikk

Az ETIAS-szal való interoperabilitás

Az (EU) 2018/1240 rendelet 20. cikke (2) bekezdésének i) pontjában előírt ellenőrzések elvégzése céljából az ETIAS központi rendszere az ESP-t használja arra, hogy az említett rendelet 11. cikkének (8) bekezdésével összhangban, az e rendelet II. mellékletében szereplő megfelelési táblázatban felsorolt adatok felhasználásával összehasonlítsa az ETIAS-ban tárolt adatokat a VIS-ben tárolt adatokkal.

18c. cikk

Az ETIAS központi egységének hozzáférése a VIS-adatokhoz

18d. cikk

A VIS használata a kérelmeknek az ETIAS nemzeti egységek általi manuális feldolgozása céljából

19. cikk

Az adatokhoz való hozzáférés a tagállamok területén végzett ellenőrzés céljából

A tagállamok területén a tagállamok területére történő beutazásra, ott-tartózkodásra és letelepedésre vonatkozó feltételek teljesülését ellenőrző illetékes hatóságok kizárólag a vízumbirtokos személyazonosságának és/vagy a vízum hitelességének és/vagy a tagállamok területére történő beutazásra, tartózkodásra és letelepedésre vonatkozó feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából a vízumbélyeg száma alapján a vízumbirtokos ujjnyomatának ellenőrzésével együtt történő kereséshez férnek hozzá.

Olyan vízumbirtokosok esetében, akiknek az ujjnyomata nem használható fel, a keresést kizárólag a vízumbélyeg száma alapján végzik el.

Amennyiben a (1) bekezdésben felsorolt adatokkal végzett keresés azt mutatja, hogy a VIS tartalmaz a vízumbirtokosra vonatkozó adatot, az illetékes hatóság - kizárólag az (1) bekezdésben említett célokból - az alábbi adatok lekérdezése érdekében betekinthet a kérelemfájlba, valamint az 8. cikk (4) bekezdése szerint kapcsolódó kérelemfájl(ok)ba:

a) státusinformáció, valamint az igénylőlapról vett, a 9. cikk 2. és 4. pontjában említett adatok;

b) fényképek;

c) a 10., 13. és 14. cikkben említett, a kiadott, törölt, visszavont, meghosszabbított ----- érvényességi idejű vízummal (vízumokkal) kapcsolatban rögzített adatok.

19a. cikk

A VIS használata a vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok egyéni aktájának létrehozása előtt

Amennyiben az e cikk (2) bekezdésében felsorolt adatok alapján végzett keresés, valamint az e cikk (4) bekezdése szerint elvégzett ellenőrzés azt mutatja, hogy a személyről a VIS-ben már rögzítettek adatokat, az olyan határokon, ahol az EES-t működtetik, a határforgalom-ellenőrzést végző illetékes hatóság számára hozzáférést kell biztosítani az érintett kérelemfájlban található, továbbá a 8. cikk (4) bekezdése szerint kapcsolódó kérelemfájlban vagy kérelemfájlokban szereplő alábbi adatokhoz kizárólag az e cikk (1) bekezdésében említett célból:

a) státuszinformáció, valamint az igénylőlapról átvett, a 9. cikk 2. és 4. pontjában említett adatok;

b) fényképek;

c) a 10., 13. és 14. cikkben említett kiadott, megsemmisített vagy visszavont vízummal vagy vízumokkal vagy meghosszabbított érvényességi idejű vízummal vagy vízumokkal kapcsolatban bevitt adatok.

20. cikk

Az adatokhoz való hozzáférés személyazonosítás céljából

Kizárólag abból a célból, hogy az olyan személyek személyazonosságát megállapítsák, akiket korábban esetleg a VIS-ben regisztráltak, vagy akik esetleg nem teljesítik, vagy már nem teljesítik a tagállamok területére történő beutazás, tartózkodás vagy letelepedés feltételeit, azoknak a hatóságoknak, amelyek az olyan határokon, ahol az EES-t működtetik, vagy a tagállamok területén illetékesek ellenőrizni, hogy teljesülnek-e a tagállamok területére történő beutazás, vagy tartózkodás vagy letelepedés feltételei, hozzáférést kell biztosítani a VIS-ben az említett személy ujjnyomatai alapján történő kereséshez.

Amennyiben az adott személy ujjnyomata nem használható fel vagy az ujjnyomattal végzett keresés eredménytelen, a keresést a 9. cikk .4. pontjának a) és/vagy c) alpontjában említett adatok alapján végzik el; ez a keresés a 9. cikk 4. pontjának b) alpontjában említett adatokkal együtt is elvégezhető.

Ha az (1) bekezdésben felsorolt adatokkal végzett keresés azt mutatja, hogy a kérelmezőről van rögzített adat a VIS-ben, az illetékes hatóság - csak az (1) bekezdésben említett célokból - tud betekinteni a kérelemfájl és a kapcsolódó kérelemfájl(ok) következő adataiba: az alábbi adatok lekérdezése érdekében betekinthet a kérelemfájlba, valamint a 8. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti kapcsolódó kérelemfájl(ok)ba:

a) a kérelem száma, a státusinformáció és az a hatóság, amelyhez a kérelmet benyújtották;

b) a 9. cikk 4. pontjában említett, az igénylőlapról átvett adat;

c) fényképek;

d) a 10-14. cikkben említett, a kiadott, elutasított, törölt, visszavont, meghosszabbított ----- érvényességi idejű vízumokkal kapcsolatban rögzített adatok, vagy olyan kérelmekkel kapcsolatos adatok, amelyek elbírálását megszüntették.

21. cikk

Az adatokhoz való hozzáférés a menedékjog iránti kérelem elbírálásáért való felelősség megállapításához

Amennyiben az adott személy ujjnyomata nem használható fel vagy az ujjnyomattal végzett keresés eredménytelen, a keresést a 9. cikk 4. pontjának a) és/vagy c) alpontjában említett adatok alapján végzik el; ez a keresés a 9. cikk 4. pontjának b) alpontjában említett adatokkal együtt is elvégezhető.

Ha az (1) bekezdésben felsorolt adatokkal lefolytatott keresés azt mutatja, hogy a menedékjog iránti kérelem dátumát megelőzően egy hat hónapnál nem hosszabb érvényességi idővel kiadott vízum és/vagy a menedékjog iránti kérelem dátumát megelőzően egy hat hónapnál nem hosszabb lejárati időre meghosszabbított vízum került rögzítésre a VIS-ben, az illetékes menekültügyi hatóság az ilyen vízumra vonatkozóan kizárólag az (1) bekezdésben említett célokból a kérelemfájl következő adataiba, valamint a házastársra és a gyermekekre vonatkozó, a g) pontban felsorolt, a 8. cikk (4) bekezdése szerinti adatokba tekinthet be:

a) a kérelem száma és a vízumot kiadó vagy meghosszabbító hatóság, valamint, hogy a hatóság valamely másik tagállam képviseletében adta-e ki a vízumot;

b) az igénylőlapról átvett, a 9. cikk 4. pontjának a) és b) alpontjában említett adatok;

c) a vízum típusa;

d) a vízum érvényességi ideje;

e) a tartózkodás tervezett időtartama;

f) fényképek;

g) a házastársra és a gyermekekre vonatkozó, kapcsolódó kérelemfájl(ok)ban szereplő, a 9. cikk (4) pontjának a) és b) alpontjában említett adatok.

22. cikk

Az adatokhoz való hozzáférés a menedékjog iránti kérelem elbírálásához

A 343/2003/EK rendelet 21. cikkével összhangban, kizárólag a menedékjog iránti kérelem elbírálásának céljából, az illetékes menekültügyi hatóságok a menedékjogot kérő ujjnyomata alapján történő keresés céljából rendelkeznek hozzáférési joggal.

Amennyiben az adott személy ujjnyomata nem használható fel vagy az ujjnyomattal végzett keresés eredménytelen, a keresést a 9. cikk 4. pontjának a) és/vagy c) alpontjában említett adatok alapján végzik el; ez a keresés a 9. cikk 4. pontjának b) alpontjában említett adatokkal együtt is elvégezhető.

Ha az (1) bekezdésben felsorolt adatokkal végzett keresés azt jelzi, hogy a kiadott vízum a VIS-ben van rögzítve, az illetékes menekültügyi hatóság csak az (1) bekezdésben említett célokból tud betekinteni a kérelemfájlba, valamint a kérelmezőnek a 8. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolódó kérelemfájlaiba, az alábbi adatok, továbbá a házastársra és a gyermekekre vonatkozó, az e) pontban felsorolt, a 8. cikk (4) bekezdése szerinti adatok lekérdezése érdekében:

a) a kérelem száma;

b) a 9. cikk 4. pontjának a), b) és c) alpontjában említett, az igénylőlapról származó adatok;

c) fényképek;

d) a 10., 13. és 14. cikkben említett, a kiadott, törölt, visszavont, meghosszabbított ----- érvényességi idejű vízumokkal kapcsolatban rögzített adatok;

e) a házastársra és a gyermekekre vonatkozó kapcsolódó kérelemfájl(ok)ban szereplő, a 9. cikk 4. pontjának a) és b) alpontjában említett adatok.

IIIa. FEJEZET

A HOSSZÚ TÁVÚ TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ VÍZUMOKRA ÉS A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ ADATOK BEVITELE ÉS FELHASZNÁLÁSA

22b. cikk

Információs rendszerek és adatbázisok lekérdezése

IV. FEJEZET

AZ ADATOK TÁROLÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA

23. cikk

Az adatok megőrzésének ideje

Minden kérelemfájlt legfeljebb öt évig kell megőrizni a VIS-ben, a 24. és a 25. cikkben említett törlés és a 34. cikkben említett nyilvántartások tárolásának sérelme nélkül.

Ezen időszak kezdete:

a) a vízum lejáratának dátuma, ha egy vízum kiadásra került;

b) az új vízum lejáratának dátuma, ha a vízumot meghosszabbították;

c) a kérelemfájl VIS-ben történő létrehozásának dátuma, ha a kérelmet visszavonták, lezárták vagy megszüntették;

d) a vízumhatóság határozatának napján, a vízumkérelem elutasítása, törlése, ----- vagy a vízum visszavonása esetén.

24. cikk

Az adatok módosítása

25. cikk

Az adatok törlésének előrehozása

V. FEJEZET

MŰKÖDÉS ÉS FELADATOK

26. cikk

Üzemeltetési igazgatás

Az igazgató hatóság felel a központi VIS és a nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó következő feladatokért is:

a) felügyelet;

b) biztonság;

c) a tagállamok és a szolgáltató közötti kapcsolat koordinációja.

A Bizottság felel a központi VIS és a nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó minden egyéb feladatért, különösen:

a) a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok;

b) beszerzés és felújítás;

c) szerződéses ügyek.

A (4) bekezdésben említett egyes nemzeti állami szerveknek meg kell felelniük különösen az alábbi kiválasztási kritériumoknak:

a) bizonyítottan hosszú távra visszatekintő tapasztalattal kell rendelkeznie valamely nagyléptékű információs rendszer működtetése tekintetében;

b) hosszú távra visszatekintő szakértelemmel kell rendelkeznie valamely nagyléptékű információs rendszer szolgáltatási és biztonsági követelményeit illetően;

c) elegendő számú és tapasztalt személyzettel kell rendelkeznie, amely birtokában van a VIS által megkövetelt, nemzetközi együttműködési környezetben végzett munkához szükséges megfelelő szakmai és nyelvi ismereteknek;

d) biztonságos és testreszabott intézményi infrastruktúrával kell rendelkeznie, amely különösen képes valamely nagyléptékű információs rendszer támogatására és folyamatos működésének biztosítására; valamint

e) olyan igazgatási környezetben kell működnie, amely lehetővé teszi számára feladatainak megfelelő elvégzését és az összeférhetetlenség elkerülését.

27. cikk

A központi vízuminformációs rendszer helye

A technikai felügyeletet és igazgatást ellátó központi VIS Strasbourgban (Franciaország), a rendszer meghibásodása esetén az elsődleges központi VIS minden funkcióját biztosítani képes tartalék VIS pedig Sankt Johann im Pongauban (Ausztria) található.

28. cikk

Kapcsolat a nemzeti rendszerekkel

Minden tagállam felelős:

a) a nemzeti rendszer fejlesztéséért és/vagy annak a VIS-hez való hozzáigazításáért a 2004/512/EK határozat 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

b) nemzeti rendszerének szervezéséért, irányításáért, működtetéséért és fenntartásáért;

c) e rendelettel összhangban az illetékes nemzeti hatóságok megfelelően felhatalmazott személyi állománya VIS-hez való hozzáférésének irányításáért és rendszeréért, valamint az alkalmazottak névsorának és profiljának összeállításért és rendszeres naprakésszé tételéért;

d) a nemzeti rendszerekben felmerült költségek és ezen rendszereknek a nemzeti interfészekhez való csatlakozási költségeinek viseléséért, beleértve a nemzeti interfészek és a nemzeti rendszer közötti kommunikációs infrastruktúra beruházási és működési költségeit.

29. cikk

Az adatok felhasználásáért való felelősség

Minden tagállam biztosítja, hogy az adatfeldolgozást jogszerűen végezzék, különös tekintettel arra, hogy kizárólag a megfelelően felhatalmazott személyi állomány, e rendelettel összhangban végzett feladataik ellátására rendelkezzenek hozzáféréssel a VIS-ben feldolgozott adatokhoz. A felelős tagállam különösen az alábbiakat köteles biztosítani:

a) az adatgyűjtés jogszerű;

b) az adatátvitel a VIS-be jogszerű;

c) az adat a VIS-be való átvitelkor helyes és naprakész.

Az igazgató hatóság biztosítja, hogy a VIS kezelése e rendelettel és a 45. cikk (2) bekezdésében említett végrehajtási szabályokkal összhangban történik. Az igazgató hatóság különösen felel az alábbiakért:

a) meghozza a szükséges intézkedéseket a központi VIS, valamint a központi VIS és a nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra biztonságának biztosításáért, az egyes tagállamok felelősségének sérelme nélkül;

b) biztosítja, hogy csak a hivatalosan meghatalmazott alkalmazottak férjenek hozzá a VIS-ben feldolgozott adatokhoz az igazgató hatóság feladatainak elvégzése céljából, ezzel a rendelettel összhangban.

29a. cikk

Az adatok bevitelére vonatkozó különös szabályok

30. cikk

A VIS-adatok megőrzése a nemzeti fájlokban

31. cikk

Adatok közlése harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel

Az (1) bekezdéstől eltérve a 9. cikk 4. pontjának a), b), c), k) és m) alpontjában említett adatok a mellékletben felsorolt harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek számára továbbíthatók vagy számukra rendelkezésre bocsáthatók, amennyiben arra egyedi esetekben harmadik országok állampolgárai személyazonosságának igazolásához szükség van, többek között a visszatérés céljából, de kizárólag akkor, ha a következő feltételek teljesülnek:

a) a Bizottság a 95/46/EK irányelv 25. cikkének (6) bekezdésével összhangban határozatot fogadott el az adott harmadik országban a személyes adatok megfelelő védelméről, vagy a Közösség és az adott harmadik ország között visszafogadási megállapodás van hatályban, vagy a 95/46/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdése d) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni;

b) a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet vállalja, hogy az adatokat kizárólag arra a célra használja fel, amelyre azokat számára átadták;

c) az adatok továbbítása vagy rendelkezésre bocsátása a közösségi jog vonatkozó rendelkezéseivel - különösen a visszafogadási megállapodásokkal -, valamint az adatokat továbbító vagy rendelkezésre bocsátó tagállam nemzeti jogával összhangban történik, beleértve az adatbiztonságra és az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezéseket; valamint

d) az(ok) a tagállam(ok), amely(ek) az adatokat a VIS-be bevitte (bevitték), hozzájárulását (hozzájárulásukat) adta (adták).

32. cikk

Adatbiztonság

Minden tagállam nemzeti rendszerével kapcsolatban elfogadja a szükséges intézkedéseket, beleértve egy biztonsági tervet is, annak érdekében, hogy:

a) fizikailag védje az adatokat, többek között a kritikus infrastruktúra védelmére irányuló katasztrófatervek elkészítése által;

b) megakadályozza, hogy jogosulatlan személyek bejussanak azokba a nemzeti létesítményekbe, amelyekben a tagállam a VIS céljainak megfelelően végez műveleteket (ellenőrzés a létesítménybe való belépéskor);

c) megakadályozza az adathordozók jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását vagy eltávolítását (adathordozók ellenőrzése);

d) megakadályozza a jogosulatlan adatbevitelt és a tárolt személyes adatok jogosulatlan ellenőrzését, módosítását vagy törlését (adattárolás ellenőrzése);

e) megakadályozza az engedély nélküli adatkezelést, illetve a VIS-ben kezelt adatok engedély nélküli módosítását vagy törlését (az adatbevitel ellenőrzése);

f) biztosítsa, hogy a VIS-hez való hozzáférésre jogosult személyek csak a hozzáférési jogosultságuk körébe tartozó adatokhoz férhessenek hozzá, mégpedig kizárólag egyéni és egyedi felhasználói azonosítókkal és titkos hozzáférési módszerekkel (adathozzáférés ellenőrzése);

g) biztosítsa, hogy a VIS-hez való hozzáférésre jogosult összes hatóság olyan profilokat hozzon létre, amelyek leírják az adatokhoz való hozzáférésre, azok bevitelére, frissítésére, törlésére vagy az azokban való keresésre jogosult személyek feladat- és felelősségi körét, és ezeket a profilokat kérésre haladéktalanul bocsássa a 41. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok rendelkezésére (személyzeti profilok);

h) biztosítsa, hogy lehetőség legyen annak ellenőrzésére és megállapítására, hogy az adatátviteli berendezésekkel mely szervekhez továbbíthatók személyes adatok (kommunikáció ellenőrzése);

i) biztosítsa, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, mely adatokat, mikor, ki és milyen célból dolgozta fel a VIS-ben (adatrögzítés ellenőrzése);

j) megakadályozza a személyes adatok VIS-be vagy a VIS-ből történő továbbítása vagy adathordozón történő szállítása során a személyes adatok jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását vagy törlését, különösen a megfelelő titkosítási technikák révén (átvitel ellenőrzése);

k) figyelemmel kísérje az e bekezdésben említett biztonsági intézkedések eredményességét, és megtegye a belső ellenőrzéssel kapcsolatban szükséges szervezeti intézkedéseket e rendelet betartásának biztosítása érdekében (önellenőrzés).

33. cikk

Felelősség

34. cikk

A nyilvántartások vezetése

Minden tagállam és az igazgató hatóság a VIS-ben végzett összes adatkezelési műveletről nyilvántartást vezet. Ezekben a nyilvántartásokban fel kell tüntetni:

a) a 6. cikk (1) bekezdésében, valamint a 15-22. cikkben említett hozzáférési célokat;

b) a művelet dátumát és az időpontját;

c) a továbbított adatok típusait a 9-14. cikkben említettek szerint,

d) a lekérdezéshez használt adatok típusát a 15. cikk (2) bekezdésében, a 17. cikkben, a 18. cikk (1) és (6) bekezdésében, a 19. cikk (1) bekezdésében, a 19a. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 20. cikk (1) bekezdésében, a 21. cikk (1) bekezdésében és a 22. cikk (1) bekezdésében említettek szerint;

e) továbbá az adatbevitelt vagy adatlekérdezést végző hatóság megnevezését.

Emellett minden tagállam nyilvántartást vezet az adatbevitelre vagy adatlekérdezésre megfelelő felhatalmazással rendelkező személyi állományról.

34a. cikk

Naplózás az ETIAS-szal való interoperabilitás céljából

E rendelet 34. cikkével és az (EU) 2018/1240 rendelet 69. cikkével összhangban naplót kell vezetni az (EU) 2018/1240 rendelet 20. cikke, 24. cikke (6) bekezdése c) pontjának ii. alpontja és 54. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a VIS-ben és az ETIAS-ban végzett minden egyes adatkezelési műveletről.

35. cikk

Önellenőrzés

A tagállamok biztosítják, hogy a VIS-adatokhoz való hozzáférésre jogosult valamennyi hatóság megtegye a szükséges intézkedéseket az e rendeletnek való megfelelés érdekében, valamint hogy szükség esetén együttműködjön a nemzeti felügyeleti hatósággal.

36. cikk

Szankciók

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a VIS-be bevitt adatokkal való visszaélés szankciókkal büntetendő legyen, ideértve a hatékony, arányos és visszatartó erejű, a nemzeti joggal összhangban lévő közigazgatási és/vagy büntetőjogi szankciókat is.

VI. FEJEZET

AZ ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ JOGOK ÉS AZOK ELLENŐRZÉSE

36a. cikk

Adatvédelem

37. cikk

Tájékoztatási jog

Az (EU) 2018/1725 rendelet 15. és 16. cikkében, az (EU) 2016/679 rendelet 13. és 14. cikkében, valamint az (EU) 2016/680 irányelv 13. cikkében említett, tájékoztatáshoz való jog sérelme nélkül a felelős tagállam a következőkről tájékoztatja a kérelmezőket és az e rendelet 9. cikke 4. pontjának f) alpontjában említett személyeket:

a) a 29. cikk (4) bekezdésében említett adatkezelő személyazonossága, az adatkezelő elérhetőségeit is beleértve;

b) a cél, amiért az adat a VIS-ben feldolgozásra kerül;

c) az adatok címzettjeinek kategóriái, ideértve a 22l. cikkben említett hatóságokat és az Europolt is;

ca) az a tény, hogy a tagállamok és az Europol bűnüldözési célból hozzáférhetnek a VIS-hez;

d) az adat megőrzési ideje;

e) az, hogy az adatgyűjtés kötelező a kérelem elbírálásához;

ea) az a tény, hogy a VIS-ben tárolt személyes adatok e rendelet 31. cikkének megfelelően továbbíthatók harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére, valamint az (EU) 2017/1908 tanácsi határozatnak ( 12 ) megfelelően a tagállamok részére;

f) annak a jognak a fennállása, hogy kérelmezzék a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, az ahhoz való jog fennállása, hogy kérelmezzék a rájuk vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését, a rájuk vonatkozó, hiányos személyes adatok kiegészítését, valamint a rájuk vonatkozó, jogellenesen kezelt személyes adatok törlését vagy ezen adatok kezelésének a korlátozását, továbbá az e jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokról való tájékoztatáshoz való jog fennállása, beleértve a személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszok kivizsgálásáért felelős felügyeleti hatóságok vagy adott esetben az európai adatvédelmi biztos elérhetőségeit is.

Az e személyek által aláírt ilyen nyomtatvány hiányában ezt a tájékoztatást az (EU) 2016/679 rendelet 14. cikkének megfelelően kell megadni.

38. cikk

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga, valamint az ilyen adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez, törléséhez, és a kezelésük korlátozásához való jog

Amennyiben a kérelmet a felelős tagállamnak címezték, és amennyiben megállapítást nyer, hogy a VIS-adatok tényszerűen pontatlanok, vagy azokat jogellenesen rögzítették, a felelős tagállam a 24. cikk (3) bekezdésének megfelelően haladéktalanul - de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül - helyesbíti vagy törli ezeket az adatokat a VIS-ben. A felelős tagállam írásban haladéktalanul megerősíti az érintett személy számára, hogy intézkedett a rá vonatkozó adatok helyesbítése vagy törlése tekintetében.

Amennyiben a kérelmet a felelős tagállamtól eltérő tagállamnak címezték, azon tagállam hatóságainak, amelynek a kérelmet címezték, hétnapos határidőn belül fel kell venniük a kapcsolatot a felelős tagállam hatóságaival. A felelős tagállam az e bekezdés második albekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el. Az a tagállam, amely felvette a kapcsolatot a felelős tagállam hatóságával, tájékoztatja az érintett személyeket kérelmük továbbításáról, megjelölve azt, hogy a kérelmüket mely tagállamhoz továbbította, valamint a további eljárásról.

Az e cikk (1)-(6) bekezdésétől eltérve, továbbá kizárólag a 9e. cikk (6) bekezdésével, a 9g. cikk (6) bekezdésével, valamint a 22b. cikk (14) és (16) bekezdésével összhangban a VIS-ben a 9a. és a 22b. cikk szerinti lekérdezések eredményeként rögzített, indokolással ellátott véleményekben szereplő adatok tekintetében a tagállamok a nemzeti, illetve az uniós joggal összhangban dönthetnek úgy, hogy az információkat részlegesen vagy egyáltalán nem bocsátják az érintett személy rendelkezésére, amennyiben és ameddig e részleges vagy teljes korlátozás - kellő tekintettel az érintett személy alapvető jogaira és jogos érdekeire - egy demokratikus társadalomban szükséges és arányos intézkedésnek minősül annak érdekében, hogy:

a) ne gördüljenek akadályok a hivatalos vagy jogi vizsgálatok, nyomozások vagy eljárások elé;

b) ne szenvedjen sérelmet a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve a büntetőjogi szankciók végrehajtása;

c) biztosított legyen a közbiztonság védelme;

d) biztosított legyen a nemzetbiztonság védelme; vagy

e) biztosított legyen mások jogainak és szabadságainak védelme.

Az első albekezdésben említett esetekben a tagállamok indokolatlan késedelem nélkül, írásban tájékoztatják az érintett személyt a hozzáférés megtagadásáról vagy korlátozásáról, valamint a megtagadás vagy korlátozás indokairól. A tájékoztatás elhagyható abban az esetben, ha az ellentétes lenne az első albekezdés a)-e) pontjában meghatározott bármelyik céllal. A tagállamok tájékoztatják az érintett személyt arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, illetve bírósági jogorvoslatért folyamodhat.

A tagállam dokumentálja az érintett személy tájékoztatásának megtagadására vonatkozó határozat alapjául szolgáló ténybeli vagy jogi indokokat. Ezeket az információkat a felügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

Ilyen esetekben lehetővé kell tenni az érintett személy számára azt is, hogy az illetékes felügyeleti hatóságokon keresztül gyakorolhassa jogait.

39. cikk

Az adatvédelemi jogok biztosítását célzó együttműködés

Az első albekezdésben említett célok megvalósítása érdekében a felelős tagállam felügyeleti hatósága és azon tagállam felügyeleti hatósága, amelyhez a kérelmet benyújtották, együttműködnek egymással.

40. cikk

Jogorvoslat

41. cikk

A felügyeleti hatóság által végzett felügyelet

42. cikk

Az európai adatvédelmi biztos által gyakorolt felügyelet

43. cikk

Együttműködés a felügyeleti hatóságok és az európai adatvédelmi biztos között

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. cikk

A Bizottság általi végrehajtás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a VIS központi rendszerének, az egyes tagállamok egységes nemzeti interfészének, valamint a VIS központi rendszere és az egységes nemzeti interfészek közötti kommunikációs infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges intézkedések meghatározása céljából, az alábbiak tekintetében:

a) a VIS központi rendszere fizikai architektúrájának kialakítása, ideértve a kommunikációs hálózatát is;

b) azok a technikai szempontok, amelyek kihatással vannak a személyes adatok védelmére;

c) azok a technikai szempontok, amelyek komoly pénzügyi hatással bírnak a tagállamok költségvetésére, vagy komoly technikai hatással vannak a nemzeti rendszerekre;

d) a biztonsági követelmények kidolgozása, beleértve a biometriai szempontokat is.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a VIS központi rendszere funkcióinak technikai megvalósításához szükséges intézkedések megállapítása céljából, különösen a következők tekintetében:

a) adatbevitel és a kérelmek összekapcsolása a 8. cikkel, a 10-14. cikkel, a 22a. cikkel és a 22c-22f. cikkel összhangban;

b) az adatokhoz való hozzáférés a 15. cikkel, a 18-22. cikkel, a 22g-22k. cikkel, a 22n-22r. cikkel, valamint a 45e. és a 45f. cikkel összhangban;

c) az adatok helyesbítése, törlése és az adatok előrehozott törlése a 23., 24. és 25. cikknek megfelelően;

d) naplóvezetés és a naplókhoz való hozzáférés a 34. cikknek megfelelően;

e) a 16. cikkben említett betekintési mechanizmus és eljárások;

f) az adatokhoz való hozzáférés a 45a. cikk szerinti jelentések és statisztikák céljából.

45c. cikk

A fuvarozók ellenőrzési célú hozzáférése az adatokhoz

45.d cikk

Tartalékeljárások arra az esetre, ha a fuvarozók technikai okokból nem férnek hozzá az adatokhoz

45e. cikk

Az európai határ- és partvédelmi csapatok hozzáférése a VIS-adatokhoz

45f. cikk

Az európai határ- és partvédelmi csapatoknak a VIS-adatokhoz való hozzáférésére vonatkozó feltételek és eljárás

A hozzáférés megadását illetően az alábbi feltételek alkalmazandók:

a) a fogadó tagállam engedélyezi az Európai Határ- és Parti Őrség csapatainak tagjai számára a VIS-be való betekintést annak érdekében, hogy teljesíthessék a határforgalom-ellenőrzésre, határőrizetre és visszaküldésre vonatkozó műveleti tervben meghatározott műveleti célokat; és

b) a VIS-be való betekintés a fogadó tagállam által a csapatra ruházott konkrét feladatok ellátásához szükséges.

A csapatok tagjai a következőképpen tekinthetnek be a VIS-adatokba:

a) az (EU) 2016/399 rendelet szerinti határforgalom-ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása során az Európai Határ- és Parti Őrség csapatainak tagjai e rendelet 18., illetve 22g. cikkével összhangban hozzáféréssel rendelkeznek a VIS-adatokhoz a külső határátkelőhelyen való ellenőrzések céljából;

b) annak ellenőrzése során, hogy a tagállamok területére történő beutazás, az ott-tartózkodás vagy letelepedés feltételei teljesülnek-e, a csapatok tagjai e rendelet 19., illetve 22h. cikkével összhangban hozzáféréssel rendelkeznek a VIS-adatokhoz a harmadik országbeli állampolgároknak a tagállam területén történő ellenőrzése céljából;

c) az olyan személyek azonosítása során, akik nem, vagy már nem teljesítik a tagállamok területére történő beutazás, az ott-tartózkodás vagy letelepedés feltételeit, a csapatok tagjai e rendelet 20. és 22i. cikkével összhangban személyazonosítás céljából hozzáféréssel rendelkeznek a VIS-adatokhoz.

46. cikk

A schengeni konzultációs hálózat technikai funkcióinak átvétele

A 49. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározott időponttól kezdve a 16. cikkben említett konzultációs mechanizmus lép a schengeni konzultációs hálózat helyébe, miután az e rendelet hatálybalépésének időpontjában a schengeni konzultációs hálózatot alkalmazó valamennyi tagállam értesítést küldött a VIS-nek a Schengeni Egyezmény 17. cikkének (2) bekezdése szerint a központi vízumhatóságok által a vízumkérelmekről folytatott konzultáció érdekében történő felhasználására vonatkozó jogi és technikai intézkedések meghozataláról.

47. cikk

Az adatátvitel indítása

Minden tagállam értesíti a Bizottságot arról, hogy felállította az 5. cikk (1) bekezdésében említett adatoknak a nemzeti interfészen keresztül a központi VIS-be történő adatátviteléhez szükséges műszaki és jogi rendszert.

48. cikk

A műveletek indítása

A Bizottság meghatározza azt az időpontot, amikor a VIS elkezdi működését, azt követően, hogy:

a) elfogadták a 45. cikk (2) bekezdésében említett intézkedéseket;

b) a Bizottság bejelentette, hogy sikeresen lezárult a VIS átfogó vizsgálata, amit a Bizottság a tagállamokkal együtt hajt végre;

c) a technikai intézkedések érvényesítését követően a tagállamok tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy a (4) bekezdéssel összhangban meghatározott első régió valamennyi kérelme tekintetében meghozták az 5. cikk (1) bekezdésében említett adatok gyűjtéséhez és a VIS-be történő továbbításához szükséges technikai és jogi intézkedéseket, beleértve a valamely másik tagállam nevében történő adatgyűjtésre és/vagy -továbbításra vonatkozó intézkedéseket.

48a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

49. cikk

A bizottsági eljárás

50. cikk

Figyelemmel kísérés és értékelés

A tagállamok rendelkezésére kell bocsátani egy olyan műszaki megoldást, amely megkönnyíti az említett adatoknak a IIIb. fejezet szerinti, az e bekezdésben említett statisztikák összeállításához szükséges összegyűjtését. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja a műszaki megoldásra vonatkozó előírásokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 49. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

51. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és a tagállamokban közvetlenül alkalmazandó az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban.

MELLÉKLET

A 31. cikk (2) bekezdésében említett nemzetközi szervezetek listája

1. ENSZ-szervezetek (mint az UNHCR)

2. Nemzetközi Migrációs Szervezet

3. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az ETIAS központi rendszere által küldött, az (EU) 2018/1240 rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében említett adatokAz e rendelet 9. cikkének 4. pontjában említett egyező VIS-adatok, amelyekkel össze kell vetni az ETIAS-ban szereplő adatokat
vezetéknév (családi név)vezetéknevek
születéskori vezetéknévszületéskori vezetéknév (korábbi családi név vagy nevek)
utónév vagy utónevek (keresztnév vagy keresztnevek)utónév vagy utónevek
születési időszületési idő
születési helyszületési hely
születési országszületési ország
nemnem
jelenlegi állampolgárságjelenlegi állampolgárság vagy állampolgárságok és születéskori állampolgárság
egyéb állampolgárság (ha van)jelenlegi állampolgárság vagy állampolgárságok és születéskori állampolgárság
az úti okmány típusaaz úti okmány típusa
az úti okmány számaaz úti okmány száma
az úti okmányt kibocsátó országaz úti okmányt kibocsátó ország

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/817 (2019. május 20.) rendelete az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 27. o.).

( 2 ) Lásd e Hivatalos Lap 129. oldalát.

( 3 ) HL L 243, 2009.9.15., 1. o.

( 4 ) HL L 64., 2003.3.7., 1. o.

( 5 ) HL L 81., 2001.3.21., 1. o. A legutóbb az 1932/2006/EK rendelettel (HL L 405., 2006.12.30., 23. o., helyesbítve: HL L 29., 2007.2.3., 10. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 53., 2002.2.23., 4. o.

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77. o.).

( 8 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2226 rendelete (2017. november 30.) a tagállamok külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok belépésére és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer (EES) létrehozásáról és az EES-hez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény, a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 327, 2017.12.9., 20. o.).

( 9 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

( 10 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.

( 11 ) HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a 337/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 90., 2007.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

( 12 ) A Tanács (EU) 2017/1908 határozata (2017. október 12.) a schengeni vívmányok Vízuminformációs Rendszerre vonatkozó egyes rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való hatályba léptetéséről (HL L 269., 2017.10.19., 39. o.).

( 13 ) A Tanács 1053/2013/EU rendelete (2013. október 7.) a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus létrehozásáról és a végrehajtó bizottságnak a Schengent Értékelő és Végrehajtását Felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról szóló 1998. szeptember 16-i határozatának hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2013.11.6., 27. o.).

( 14 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1896 rendelete (2019. november 13.) az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2019.11.14., 1. o.).

( 15 ) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0767 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0767&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0767-20230803 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0767-20230803&locale=hu

Tartalomjegyzék