32014R0410[1]

A Bizottság 410/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. április 23. ) a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO 2 -kibocsátásának ellenőrzése tekintetében a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 410/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. április 23.)

a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzése tekintetében a 293/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (9) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) A 692/2008/EK bizottsági rendelet (2) XII. melléklete új módszert határoz meg a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó N1 osztályú gépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározására (a továbbiakban: többlépcsős előállítású járművek). Az új módszert 2014. január 1-jétől kötelező alkalmazni, de önkéntes alapon már 2013. január 1-jétől alkalmazható.

(2) Az 510/2011/EU rendelet II. melléklete B. részének 7. pontja értelmében a befejezett járművek fajlagos CO2-kibocsátását az alapgépjármű gyártójához kell hozzárendelni. Ennek előfeltétele, hogy a befejezett járművek az ellenőrzési eljárás alatt felismerhetőek legyenek, az alapgépjármű gyártóját pedig be lehessen azonosítani. Ehhez ezenfelül rendelkezni kell bizonyos adatokkal az alapgépjárműről, amelyeket a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében előírt új módszerrel kell meghatározni.

(3) Az alapgépjárművek gyártóinak az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében jogukban áll ellenőrizni a többlépcsős előállítású járművekre vonatkozó azon adatokat, amelyek alapján a rájuk vonatkozó fajlagos CO2-kibocsátási célértékek számítása történik. Ezért a vonatkozó adatok gyártók és Bizottság közötti cseréjére részletes rendelkezéseket kell meghatározni.

(4) A tagállamok - gépjármű-nyilvántartási rendszereik egyedi sajátosságaiból és felépítéséből adódóan - a többlépcsős előállítású járművek ellenőrzéséhez nem minden estben tudják megadni az 510/2011/EU rendelet II. mellékletében részletezett összes vonatkozó adatot. A Bizottságnak ezért rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy a gyártó által az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti ellenőrzési folyamat részeként szolgáltatott adatokat vegye figyelembe a fajlagos kibocsátási célértékek előzetes meghatározásához.

(5) A gyártóknak ezért meg kell küldeniük a Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára az olyan könnyű haszongépjárművekhez rendelt jármű-azonosító számokat, amelyeket az előző naptári évben adtak el, vagy amelyekre az előző naptári évben garanciát állítottak ki. A gyártóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az adott gépjárművekre vonatkozóan a részletes adatokat küldjék meg a Bizottságnak. Annak érdekében, hogy ezen adatokat figyelembe lehessen venni az előzetes célértékek kiszámítása során, a gyártóknak az éves adatok tagállamok általi benyújtásával egyidejűleg kell megküldeniük ezen adataikat a Bizottságnak és az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek.

(6) A Bizottság az előzetes célértékek kiszámításához szükséges előzetes adategyüttest állít össze oly módon, hogy a tagállamok által szolgáltatott részletes adatokat összeveti a gyártók által a járműazonosító számok alapján szolgáltatott adatokkal. Azon adatrekordok esetében, amelyek vonatkozásában a két adategyüttes megfeleltethető egymásnak, a gyártónak megküldendő előzetes adategyüttesnek tartalmaznia kell a jármű-azonosító számokat is. Ha szükséges, az előzetes adategyüttesnek tartalmaznia kell azokat az adatrekordokat is, amelyek esetében a tagállami jármű-azonosító számok nem feleltethetők meg a gyártók által szolgáltatott jármű-azonosító számoknak. Ez esetben a gyártónak megküldendő adatrekordokból a jármű-azonosító számokat el kell hagyni. Az előzetes adategyüttest, a jármű-azonosító számokat kivéve, az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (4) bekezdésének megfelelően közzé kell tenni.

(7) A 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (3) és a személygépkocsikra vonatkozóan az 1014/2010/EU bizottsági rendeletben (4) megállapított követelmények teljes összhangjának biztosítása érdekében a hibákról való gyártói értesítésre vonatkozó követelményeket ez utóbbi rendelet előírásaihoz kell igazítani.

(8) A 293/2012/EU végrehajtási rendeletet mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Éghajlatváltozási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 293/2012/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk 3. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"3. »részletes ellenőrzési adatok«: az 510/2011/EU rendelet II. melléklete C. részének 2. szakaszában meghatározott részletes adatok, gyártó és - a típus, a változat és a kivitel által meghatározott - járműszéria szerinti, vagy adott esetben a jármű-azonosító számmal azonosított egyes gépjárművek szerinti bontásban."

2. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép: "8. cikk Az EK-típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá nem tartozó gépjárművek A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a területükön nyilvántartásba vett mindazon gépjárművek számáról, amelyekre a 2007/46/EK irányelv 23. cikke szerint a kis sorozatban gyártott könnyű haszongépjárművek nemzeti típusjóváhagyása, illetőleg 24. cikke szerint egyedi jóváhagyás vonatkozik. A részletes ellenőrzési adatok összeállításakor az illetékes hatóság »A gyártó neve - A nemzeti nyilvántartásbavételi megnevezés« oszlopban feltünteti a gyártó nevét az 510/2011/EU rendelet II. mellékletének C. részében előírt formátumban, »A gyártó neve - Uniós standard megnevezés« oszlopban pedig a következők egyikét:

a) »AA-IVA«: az egyedileg jóváhagyott gépjárműtípusok esetében;

b) »AA-NSS«: a kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott gépjárműtípusok esetében."

3. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben e cikk (3) bekezdése alapján adattovábbítás történik, a gyártó által megadott kapcsolattartó személynek jogosultnak kell lennie arra is, hogy a részletes adatokat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adattárába feltöltse."

b) A cikk a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ideiglenes adatok ellenőrzése céljából a gyártók legkésőbb minden év február 28-ig megküldik a Bizottságnak az összes olyan (teljes, befejezett vagy nem teljes) könnyű haszongépjármű jármű-azonosító számát, amelyet az előző naptári évben az Unióban eladtak, vagy amelyre az előző naptári évben garanciát állítottak ki. A gyártók ezzel egyidejűleg benyújthatják a Bizottsághoz az említett gépjárműkre vonatkozóan az 510/2011/EU rendelet II. mellékletében meghatározott részletes adatokat.

Ezen adatokat elektronikus adatátvitel révén kell eljuttatni az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adattárába.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés alapján a gyártók nem küldenek meg jármű-azonosító számokat és részletes adatokat, az ideiglenes fajlagos kibocsátási célértéket a tagállamok által szolgáltatott részletes adatok alapján kell meghatározni."

4. A rendelet a következő 10a. és 10b. cikkel egészül ki: "10a. cikk Gyártói értesítés a hibákról (1) Az észlelt hibákra vonatkozó, az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti értesítéshez a gyártó a Bizottság által a 8. cikk (4) bekezdésének megfelelően a tudomására hozott előzetes adategyüttest köteles alapul venni. A hibákra vonatkozó értesítésnek az adott gyártó felelőssége alá tartozó gépjármű-nyilvántartásokkal kapcsolatos összes adategyüttest tartalmaznia kell. Befejezett gépjárművek esetében a felelős gyártó az alapjármű EK-típusjóváhagyásáért felelős gyártó. A hibát az adategyüttesen belül egy külön »Gyártói észrevételek« rovatban kell feltüntetni minden egyes járműkivitel esetében, az alábbi kódok egyikét megadva: A b) pont alkalmazásában a gépjármű nem azonosítható, ha a gyártó nem tudja azonosítani a gépjárművet a tagállamok által megadott jármű-azonosító szám alapján, vagy az adatrekord nem tartalmazza az azonosító számot és a gépjárművet nem lehet más módon azonosítani. A d) pont szerinti esetben a befejezett gépjármű gyártójának egy külön »Gyártói megjegyzések« rovatban fel kell tüntetnie az alapjármű gyártójának a nevét is. (2) Ha egy gyártó nem jelez hibát az (1) bekezdésnek megfelelően a Bizottság felé, vagy ha a hibákra vonatkozó értesítést az 510/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározott három hónapos határidőn túl nyújtja be, az említett rendelet 8. cikkének (4) bekezdése szerint a gyártó tudomására hozott előzetes értékek véglegesnek tekintendők. (3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti, hibákra vonatkozó értesítés gépjármű-azonosító számokat is tartalmaz, azt a 10. cikk (3) bekezdésében említett Adattárba kell továbbítani, egyéb esetben pedig törlésvédett elektronikus adathordozón kell megküldeni »Notification of error - CO2 from vans« felirattal ellátva (Értesítés hibáról - haszongépjárművek CO2-kibocsátása) a következő címre: Az értesítés elektronikus változatát tájékoztatás céljából egyúttal az alábbi elektronikus postafiókokba is továbbítani kell: EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu és CO2-monitoring@eea.europa.eu. 10b. cikk Az előzetes adatok összeállítása (1) Amennyiben a gyártó a 10. cikk (3) bekezdése szerint adatokat továbbít a Bizottságnak, a gyártónak megküldendő ideiglenes adategyüttesnek a következő adatrekordokat kell tartalmaznia: Az a) és a b) pontban említett adatrekordokat tartalmazó ideiglenes adategyüttest az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (4) bekezdése második albekezdésének megfelelően meg kell küldeni a gyártónak. A 8. cikk (4) bekezdésének első albekezdésében említett központi adatnyilvántartás nem tartalmazhat adatot jármű-azonosító számokra vonatkozóan. (2) A jármű-azonosító számok feldolgozása nem foglalhatja magában a jármű-azonosító számokkal összekapcsolható személyes adatok és a jármű-azonosító számok személyes adatokkal való összekapcsolására alkalmas más adatok feldolgozását."

a) »A« kód, ha a gyártó módosította az adatokat;

b) »B« kód, ha a gépjármű nem azonosítható;

c) »C« kód, ha a gépjármű nem tartozik az 510/2011/EU rendelet hatálya alá vagy gyártása megszűnt;

d) »D« kód, ha a gyártó, amelyhez az adott adatrekord hozzá van rendelve, a befejezett járműnek gyártója, de a nem teljes alapjárműnek nem.

European Commission

Secretariat General

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

a) jármű-azonosító számokat is tartalmazó adatrekordokat azon esetekben, amikor a gyártó által a 10. cikk (3) bekezdése szerint megküldött jármű-azonosító számok megfeleltethetők a tagállamok által az 510/2011/EU rendelet II. melléklete C. részének 2. szakasza szerint megküldött jármű-azonosító számoknak;

b) a gyártóhoz rendelhető, a jármű-azonosító számokat nem tartalmazó adatrekordokat azokban az esetekben, amikor a tagállamok és a gyártók által megküldött jármű-azonosító számok nem felelnek meg egymásnak.

5. Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének a szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 145., 2011.5.31., 1 o.

(2) A Bizottság 2008. július 18.-i 692/2008/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

(3) A Bizottság 2012. április 3-i 293/2012/EU végrehajtási rendelete az új könnyű haszongépjárművek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ellenőrzéséről és bejelentéséről (HL L 98., 2012.4.4., 1. o.).

(4) A Bizottság 2010. november 10-i 1014/2010/EU rendelete az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről (HL L 293., 2010.11.11., 15. o.).

MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

ADATFORRÁSOK

ParaméterMegfelelőségi nyilatkozat (a 2007/46/EK irányelv IX. mellékletének 1. részében szereplő B. minta)Típus-jóváhagyási dokumentáció (2007/46/EK irányelv)
Gyártó (teljes járművek)0.5. pontA III. melléklet I. részének 0.5. pontja
Az alapgépjármű gyártója (többlépcsős előállítású járművek)0.5.1. pontA VI. melléklet I. szakaszának 0.5. pontja
Típus-jóváhagyási szám0.10. b) pontA VI. melléklet bevezető része
Típus0.2. pontA III. melléklet I. részének 0.2. pontja
Változat0.2. pontA III. melléklet I. vagy II. része, vagy a VIII. melléklet 3. szakasza
Kivitel0.2. pontA III. melléklet I. vagy II. része, vagy a VIII. melléklet 3. szakasza
Gyártmány0.1. pontA III. melléklet I. részének 0.1. pontja
A típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája0.4. pontA III. melléklet I. részének 0.4. pontja
Menetkész tömeg (teljes és befejezett járművek) (kg)13. szakaszA III. melléklet I. részének 2.6. pontja, illetve 2014. január 10-től a III. melléklet I. részének 2.6. b) pontja (értéktartomány esetén a minimumtömeget kell venni)
Menetkész tömeg (alapjármű) (kg)14. szakaszAz I. melléklet 2.17.1. pontja
Műszakilag megengedett össztömeg (többlépcsős előállítású járművek esetén az alapjárműre értve) (kg)16.1. pontA III. melléklet I. részének 2.8. pontja
Abroncsnyom – tengelytáv (mm)4. szakaszA III. melléklet I. részének 2.1. pontja (1)
Abroncsnyom – nyomtáv (mm)30. szakaszA III. melléklet I. részének 2.3.1. és 2.3.2. pontja (2)
Fajlagos CO2-kibocsátás (g/km) (3)49.1. pontA VIII. melléklet 3. szakasza
Üzemanyagtípus26. szakaszA III. melléklet I. részének 3.2.2.1. pontja
Üzemanyag-ellátás26.1. pontA III. melléklet I. részének 3.2.2.4. pontja
A motor hengerűrtartalma (cm3)25. szakaszA III. melléklet I. részének 3.2.1.3. pontja
Villamosenergia-fogyasztás (Wh/km)49.2. pontA VIII. melléklet 3. szakasza
Az alkalmazott innovatív technológia vagy innovatív technológiacsoport, valamint az ilyen technológiákból eredő CO2-kibocsátás-csökkenés.49.3. pontA VIII. melléklet 4. szakasza
Jármű-azonosító szám0.10. pontA III. melléklet I. részének 9.17. pontja
Átlagos terhelésAz I. melléklet 2.17.2. pontja

(1) E rendelet 4. cikkének (9) bekezdése szerint.

(2) E rendelet 4. cikkének (8) és (9) bekezdése szerint.

(3) E rendelet 4. cikkének (5) bekezdése szerint."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0410 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0410&locale=hu

Tartalomjegyzék