32018R0644[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/644 rendelete (2018. április 18.) a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról (EGT-vonatkozású szöveg. )

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/644 RENDELETE

(2018. április 18.)

a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1) A határokon átnyúló és más postai küldemények kisfeladóira - különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv) és a magánszemélyekre - vonatkozó díjak még mindig viszonylag magasak. Ez közvetlen negatív hatást gyakorol a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat igénybe venni kívánókra, különösen az elektronikus kereskedelem vonatkozásában.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 14. cikke kiemeli az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak, köztük a postai szolgáltatásoknak az Unió közös értékrendjében elfoglalt helyét, valamint a társadalmi és területi kohézió elősegítése terén játszott szerepüket. Megállapítja, hogy ügyelni kell arra, hogy ezek a szolgáltatások olyan elvek alapján és feltételek mellett működjenek, amelyek lehetővé teszik rendeltetésük teljesítését.

(3) Az Európai Unióról szóló szerződéshez (EUSZ) és az EUMSZ-hez csatolt, általános érdekű szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyv továbbá kiemeli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 14. cikke szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó közös uniós értékek magukban foglalják a felhasználók igényei és preferenciái közötti azon különbségeket, amelyek földrajzi, társadalmi és kulturális különbségekből eredhetnek, valamint a magas minőségi szintet, a magas fokú biztonságot és megfizethetőséget, az egyenlő bánásmódot, valamint az egyetemes hozzáférés és a felhasználói jogok előmozdítását.

(4) Az EUMSZ 169. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja előírja, hogy az Uniónak a Szerződés 114. cikke alapján elfogadott intézkedések révén hozzá kell járulnia a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításához.

(5) A piac figyelése és a csomagkézbesítési szolgáltatók szabályozói felügyelete terén a nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosított hatásköröket tekintve a tagállamok között alapvető különbségek vannak. Egyes hatóságok például ténylegesen kötelezni tudják a szolgáltatókat az árakra vonatkozó lényegi információk közlésére. E különbségek meglétét az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete és a Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói Csoportja által készített közös vélemény is megerősíti, amelynek szerzői szerint a nemzeti szabályozó hatóságoknak megfelelő szabályozói hatásköröket kell kapniuk a beavatkozáshoz, ezek a hatáskörök azonban nem minden tagállamban állnak rendelkezésre. Ezek a különbségek további adminisztratív terheket és megfelelési költségeket rónak a határokon átnyúló tevékenységet végző csomagkézbesítési szolgáltatókra. Ezek a különbségek tehát akadályozzák a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások végzését, és ezáltal közvetlen hatást gyakorolnak a belső piac működésére.

(6) A postai és csomagkézbesítési ágazat nemzetközi jellege miatt fontos az európai és nemzetközi műszaki szabványok további fejlesztése a szolgáltatást igénybe vevők és a környezet, valamint a vállalkozások piaci lehetőségeinek szélesítése érdekében. A szolgáltatást igénybe vevők továbbá gyakran számolnak be a szolgáltatás minőségét érintő problémákról a határokon átnyúló csomagok küldése, fogadása, illetve visszaküldése során. Ezért egyaránt szükséges a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatásminőségi előírások és e szolgáltatások átjárhatóságának további javítása. Ezeket a 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (3) megfelelően még inkább prioritásként kell kezelni az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) révén és egyéb módokon. Előrelépés szükséges továbbá a szolgáltatások hatékonysága terén, figyelembe véve különösen a szolgáltatást igénybe vevők érdekeit.

(7) A 97/67/EK irányelv támogatásaként a postai szolgáltatások szabványosítása és a szolgáltatás minőségének javítása az Unió stratégia prioritása, ezért azt folytatni kell. A műszaki szabványosítás nélkülözhetetlen a nemzeti hálózatok közti átjárhatóság előmozdításához és a hatékony egyetemes szolgáltatás meglétéhez. A Bizottság 2016 augusztusában negyedik alkalommal intézett szabványosítási kérelmet a CEN-hez, melyben munkaprogram kidolgozását és 2020 augusztusára végleges jelentés készítését kérte. (4) E munkaprogramnak különösen a szolgáltatást igénybe vevők érdekeit, a környezeti megfontolásokat és a hatékonyságot kell figyelembe vennie, valamint hozzá kell járulnia az uniós digitális egységes piac létrehozásának előmozdításához.

(8) A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások piaca változatos, összetett és élénk verseny jellemzi, hiszen különböző szolgáltatók különböző szolgáltatásokat és árakat kínálnak a csomagok tömege, mérete és formája szerint, valamint a rendeltetési helytől, a hozzáadott értéket képviselő jellemzőktől - mint például a nyomonkövethetőséget szolgáló rendszerek - és a feladott csomagok számától függően. Az egyetemes szolgáltatók egyes tagállamokban nem rendelkeznek többségi részesedéssel a csomagkézbesítési szolgáltatások piacán. E változatosság miatt a fogyasztók és a szolgáltatást igénybe vevők számára nehéz összehasonlítani - úgy a minőség, mint az ár terén - a különböző szolgáltatók által kínált csomagkézbesítési szolgáltatásokat, mivel gyakran nem is tudnak a határokon átnyúló internetes kereskedelemben hasonló szolgáltatásokat kínáló különböző csomagkézbesítési lehetőségekről. Elsősorban a kkv-k és a magánszemélyek számára meg kell könnyíteni az ilyen információkhoz való hozzáférést. Ezen túlmenően a kereskedő kis- és középvállalkozások a kézbesítéssel kapcsolatos nehézségeket a határokon átnyúló értékesítés akadályaként azonosították.

(9) A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások javítása érdekében - különös tekintettel a magánszemélyekre és a mikro- és kisvállalkozásokra, beleértve a távoli vagy a ritkán lakott területeket, és a fogyatékossággal élőkre vagy csökkent mozgásképességűekre - fokozni kell a díjak nyilvános jegyzékeinek hozzáférhetőségét és átláthatóságát a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások egy szűkebb csoportját illetően. Ha a határokon átnyúló kézbesítésért felszámított árak átláthatóbbá és Unió-szerte könnyebben összehasonlíthatóvá válnak, annak hatásaként várhatóan csökkennek a díjak közötti indokolatlan különbségek is, többek között adott esetben a belföldi és a határokon átnyúló szolgáltatások közötti indokolatlan díjkülönbségek is.

(10) A küldeményenkénti díjszabású csomagszolgáltatás minden tagállamban részét képezi az egyetemes szolgáltatásnak, és ez a magánszemélyek és a kisvállalkozások által leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás. A küldeményenkénti díjszabás átláthatóságának és megfizethetőségének javítása az elektronikus kereskedelem további fejlődésének szükséges feltétele.

(11) Az online értékesítést folytató, a múltban ilyen tevékenységet végző vagy ezt megkísérlő számos vállalat a magas kézbesítési költségeket, valamint a költséges panasztételi eljárásokat és garanciákat problémának tekintette. További intézkedésekre van szükség különösen annak biztosítása érdekében, hogy a távoli területeken működő kkv-k, és az ott élő magánszemélyek teljeskörűen igénybe vehessenek hozzáférhető és megfizethető, zökkenőmentes, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat.

(12) Az "egyetemes szolgáltatók" olyan postai szolgáltatók, amelyek az egyetemes postai szolgáltatást vagy annak egy részét nyújtják egy meghatározott tagállamban. Az egynél több tagállamban működő egyetemes szolgáltatók csak abban a tagállamban vagy azokban a tagállamokban tekintendők egyetemes szolgáltatónak, amelyben vagy amelyekben egyetemes postai szolgáltatást nyújtanak.

(13) A postai szolgáltatásokat jelenleg a 97/67/EK irányelv szabályozza. Az említett irányelv az Unióban a postai szolgáltatások nyújtására és az egyetemes postai szolgáltatásra vonatkozó közös szabályokat állapít meg. A hangsúlyt elsősorban - de nem kizárólag - a nemzeti egyetemes szolgáltatásokra helyezi, és nem foglalkozik a csomagkézbesítési szolgáltatók szabályozói felügyeletével. Az említett irányelvben az egyetemes szolgáltatások tekintetében meghatározott minimumkövetelmények betartását a tagállamok által kijelölt nemzeti szabályozó hatóság biztosítja. E rendelet tehát a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások vonatkozásában kiegészíti a 97/67/EK irányelv szabályait. E rendelet nem sérti a 97/67/EK irányelvben meghatározott jogokat és garanciákat, különösen az egyetemes postai szolgáltatások folyamatos nyújtását a szolgáltatást igénybe vevők részére.

(14) Ez a rendelet nem módosítja a postai küldeménynek sem a 97/67/EK irányelv 2. cikke 6. pontjában rögzített fogalommeghatározását, sem az azon alapuló, a nemzeti jogokban megtalálható fogalommeghatározásokat.

(15) A becslések szerint az elektronikus kereskedelemben manapság feladott címzett csomagok 80 %-a két kg-nál kisebb tömegű, és továbbításuk gyakran levélküldeményként történik. A más módon kézbesített csomagok tömegéről nem áll rendelkezésre adat. Fontos, hogy ezek a könnyebb küldemények e rendelet hatálya alá kerüljenek.

(16) E rendelet végrehajtása céljából fontos megadni a csomag, a csomagkézbesítési szolgáltatás és a csomagkézbesítési szolgáltató fogalmának pontos meghatározását, és meghatározni azt, hogy mely postai küldemények tartoznak bele ezek fogalmába. A 20 mm-nél vastagabb postai küldemények valószínűsíthetően - levélküldeménytől eltérő - árut tartalmaznak, függetlenül attól, hogy azt egyetemes szolgáltató kezeli-e vagy sem. A kizárólag levelezést tartalmazó postai küldeményeket ki kell zárni a csomagkézbesítési szolgáltatások köréből. E rendelet hatálya alá tehát, az egységes gyakorlatnak megfelelően, a kereskedelmi értékkel rendelkező vagy nem rendelkező árut tartalmazó, legfeljebb 31,5 kg tömegű csomagok tartoznak, mivel az ennél nehezebb küldeményeket egy átlagos személy gépi segédeszközök nélkül már nem képes kezelni, és az már az áruszállítási és logisztikai ágazat alá tartozó tevékenységnek minősül.

(17) A csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó, alternatív üzleti modellben működő szolgáltatókra, így a közösségi gazdaság keretében vagy elektronikus kereskedelmi platformokon működő szolgáltatókra abban az esetben alkalmazandó ez a rendelet, ha a postai kézbesítési láncnak legalább egy fázisában részt vesznek. A csomagok gyűjtése, feldolgozása és szétosztása, ideértve a feladó által megjelölt helyen történő csomagfelvételt ellátó szolgáltatásokat is, csomagkézbesítési szolgáltatásnak tekintendő, abban az esetben is, ha az expressz-szolgáltatást vagy futárszolgálatot nyújtó szolgáltatók vagy konszolidátorok biztosítják azokat a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően. A szállítás önmagában - ha nem a fenti lépések valamelyikével összefüggésben történik - nem minősülhet csomagkézbesítési szolgáltatásnak, abban az esetben sem, ha alternatív üzleti modellben vagy más módon működő alvállalkozók végzik, mivel ebben az esetben feltételezhető, hogy e tevékenység a szállítási ágazat részét képezi, kivéve, ha az érintett vállalkozás vagy valamely leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása egyébként e rendelet hatálya alá tartozik.

(18) E rendelet nem alkalmazandó azokra a vállalkozásokra, amelyek csak egy tagállamban vannak letelepedve, és amelyek kizárólag a saját maguk által a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 2. cikkének 5. pontja szerinti adásvételi szerződéssel értékesített áruk rendeléseinek teljesítésére szolgáló saját, belföldi kézbesítési hálózattal rendelkeznek. E rendeletet alkalmazni kell azonban azokra a vállalkozásokra, amelyek saját, belföldi kézbesítési hálózatukat harmadik felek által értékesített áruk kézbesítésére is használják.

(19) Meg kell határozni azon bizalmas adatok minimális körét, amelyeket el kell juttatni a nemzeti szabályozó hatóságokhoz, valamint az arra szolgáló eljárásokat, hogy a hatóságok biztosítsák a nemzeti szolgáltatók kereskedelmi jellegének tiszteletben tartását, továbbá az adatok közlésére szolgáló biztonságos csatornákat kell létrehozni.

(20) Statisztikai célok miatt fontos, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak tudomásuk és információjuk legyen a megfelelő engedélyezési eljárások vagy egyéb jogi követelmények alapján a piacon működő csomagkézbesítési szolgáltatókról. Az ágazat munkaerő-intenzív jellege miatt, valamint a kizárólag a nemzeti vagy regionális piacon aktív, kis csomagkézbesítési szolgáltatók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében 50 főnél alacsonyabb alsó határt kell alkalmazni az előző naptári évben a szolgáltató részére abban a tagállamban munkát végzett és a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásában részt vett személyek átlagos száma alapján, ahol a szolgáltató letelepedett, kivéve, ha a szolgáltató egynél több tagállamban is letelepedett. Ez a határ megfelel a 2003/361/EK bizottsági ajánlásnak (6), tükrözi az ágazat munkaerő-intenzív jellegét, és lefedi a csomagszállítási piac legnagyobb részét, főleg az olyan országokban, ahol a szállított csomagok volumene alacsony. Ebbe az alsó határértékbe különösen a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásában részt vevő személyeket kell beleszámítani, úgy mint a teljes munkaidős, részmunkaidős és ideiglenes alkalmazottakat, valamint a csomagkézbesítési szolgáltatónál önálló vállalkozóként dolgozó személyeket. A személyek számát tartalmazó, foglalkoztatási viszony szerinti bontásnak összhangban kell lennie az érintett tagállam nemzeti jogával. Bizonyos esetekben, az érintett tagállam sajátosságainak figyelembevétele mellett, lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti szabályozó hatóság a határértéket 25 főre csökkentse, vagy azt kérje a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatótól, hogy a létszám-határba számítsa bele az alvállalkozóinál dolgozó teljes munkaidős, részmunkaidős és ideiglenes alkalmazottakat, valamint önálló vállalkozókat is, hogy ezáltal még átláthatóbbak legyenek a határokon átnyúló díjak és a piac egésze.

(21) Bármely, a csomagkézbesítési szolgáltatónak dolgozó személyek számára vonatkozó, a nemzeti szabályozó hatóságnak továbbított információt az adatokat a statisztikai információkra vonatkozó bevett vállalati jelentéstételi gyakorlatnak megfelelően kell átadni. Ez az adatok összehasonlíthatóságának biztosítása és amiatt fontos, hogy a szolgáltatókra háruló adminisztratív teher a lehető legkisebb maradjon.

(22) A szolgáltató letelepedésének helyét az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban kell meghatározni. Ha egy szolgáltató több helyen is letelepedett, fontos meghatározni, hogy letelepedésének ténylegesen melyik helyéről nyújtják az érintett szolgáltatást.

(23) A nemzeti szabályozó hatóság részére a csomagkézbesítési szolgáltatások jellemzőiről benyújtott információknak magukban kell foglalniuk azt, hogy a szolgáltató a postai kézbesítési lánc mely fázisaiban (a csomagok gyűjtése, feldolgozása, szállítása és szétosztása) vesz részt, azt, hogy a szolgáltatás az egyetemes szolgáltatási kötelezettség körébe tartozik-e vagy sem, azt, hogy mi a szolgáltatás földrajzi hatálya (regionális, belföldi, határokon átnyúló), valamint azt, hogy a szolgáltatás kínál-e hozzáadott értéket.

(24) Az árak átláthatóságának növelésére irányuló intézkedések hatálya alá tartozó postai küldemények jegyzéke korlátozandó, megkönnyítendő az összehasonlíthatóságot, valamint csökkentendő a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra és a nemzeti szabályozó hatóságokra nehezedő adminisztratív terheket. A normál és az ajánlott postai küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatásoknak egyaránt ide kell tartozniuk, mivel ezek képzik az egyetemes szolgáltatási kötelezettség alapját, és tekintve, hogy mennyire fontos a nyomon követhetőség az e-kereskedelem számára, a nyomonkövetési szolgáltatás és az könyvelt csomagok árának - függetlenül attól, hogy részét képezik-e az egyetemes szolgáltatási kötelezettségnek - is ide kell tartoznia, hogy ezáltal biztosítható legyen ezen árak összehasonlíthatósága az Unióban. A hangsúlyt a kisebb tömegű csomagokra kell helyezni, mivel ezek alkotják a csomagkézbesítési szolgáltatók által kézbesített postai küldemények zömét, valamint a 20 mm-nél vastagabb, levélküldeményként feldolgozott postai küldeményekre. Kizárólag a küldeményenkénti díjszabásnak kell ide tartoznia, mivel a kisfeladók ezeket az árakat fizetik. Az érintett postai küldeményeket egyértelműen meg kell nevezni e rendelet mellékletében. Ez a rendelet nem kötelezi a határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat arra, hogy a mellékletben felsorolt valamennyi postai küldemény szerepeljen az általuk kínált szolgáltatások között. A díjakra vonatkozó információkat a pontosság érdekében maguknak a határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatást nyújtó szolgáltatóknak kell megadniuk. Ezeket a díjakat a Bizottság közzé teszi egy külön e célra létrehozott honlapon, amely semleges és nem kereskedelmi jellegű.

(25) Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok az általuk értékelendőnek tartott, határon átnyúló szolgáltatások díjainak objektív értékelését végzik, olyan elemekre kell támaszkodniuk, mint a hasonló csomagkézbesítési szolgáltatásokért a feladás szerinti tagállamban és a rendeltetési tagállamban felszámított belföldi és bármilyen egyéb releváns díjak; a két vagy több tagállamra alkalmazott egységes díj; kétoldalú forgalom, sajátos szállítási vagy kezelési költségek; egyéb releváns költségek és a szolgáltatás minőségére vonatkozó előírások, valamint - amennyiben nem jelent aránytalan terhet - a határokon átnyúló tarifák valószínűsíthető hatása a szolgáltatást igénybe vevő magánszemélyekre és kis- és középvállalkozásokra, beleértve a távoli vagy ritkán lakott területeken találhatókat, valamint a szolgáltatást igénybe vevő, fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeket. Ezeket az általános elemeket olyan egyéb elemekkel is kiegészíthetik, amelyek különösen fontosak az adott díjak magyarázatához, például hogy a díjak külön árszabályozás hatálya alá tartoznak-e a nemzeti jog alapján, vagy megállapítottak-e piaci erőfölénnyel való visszaélést a vonatkozó alkalmazandó jogszabályok alapján. Ezenfelül a nemzeti szabályozó hatóságokra és az egyetemes szolgáltatási kötelezettség alá tartozó csomagkézbesítési szolgáltatókra nehezedő adminisztratív terhek enyhítése érdekében, valamint az arányosság elvének megfelelően a nemzeti szabályozó hatóságok az értékelést megelőzően alkalmazott objektív szűrőmechanizmus alapján azonosíthatják, hogy mely határon átnyúló díjakat szükséges értékelni.

(26) A regionális és a társadalmi kohézió védelme érdekében fontos lehet, hogy a két vagy több tagállamba irányuló, határokon átnyúló kézbesítések díjai egységesek legyenek. Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni, hogy az elektronikus kereskedelmet ösztönözni kell, és új lehetőségeket kell kínálni a távoli és ritkán lakott területeknek, hogy részt vehessenek az internetes kereskedelemben és regionális gazdaságuk növekedjen.

(27) A csomagkézbesítési szolgáltatások belföldi és határokon átnyúló díjai közötti jelentős különbségeket objektív kritériumok - például sajátos szállítási vagy kezelési költségek, vagy egyéb releváns költségek - alapján kell indokolni. Szükség lehet arra, hogy a nemzeti szabályozó hatóság az értékelés céljából bizonyítékokat gyűjtsön. A bizonyítékot az értékelés tárgyát képező díjak esetleges indoklásával együtt át kell adni a nemzeti szabályozó hatóságnak.

(28) Az Unión belüli átláthatóság biztosítása érdekében a Bizottság közzéteszi az egyes nemzeti ellenőrző hatóságok által benyújtott értékelés nem bizalmas jellegű változatát.

(29) Az adminisztratív terhek enyhítése érdekében a csomagkézbesítési szolgáltatóknak, a nemzeti szabályozó hatóságoknak és a Bizottságnak egyaránt elektronikus úton kell az adattovábbítást végezniük és különösen lehetővé kell tenniük a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7) előírt elektronikus aláírás használatát.

(30) A csomagkézbesítési szolgáltatások piaca gyorsan változik, ezért a Bizottság feladata újraértékelni e rendelet hatékonyságát és eredményességét, figyelembe véve az elektronikus kereskedelem fejlődését is, és rendszeres jelentést benyújtani az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéshez adott esetben mellékelni kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett felülvizsgálatra irányuló jogalkotási javaslatot. E jelentést az összes érdekelt fél, többek között a postai ágazat szociális párbeszédért felelős bizottságának bevonásával kell elkészíteni.

(31) A Bizottságnak építenie kell a nemzeti szabályozó hatóságok képviselőiből álló, a Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói Csoportja által nyújtott értékes hozzájárulásra.

(32) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatáskörökkel kell ruházni azon formanyomtatvány meghatározására, amelyen a csomagkézbesítési szolgáltatók benyújtják az információkat a nemzeti szabályozó hatóságoknak. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (8) megfelelően kell gyakorolni.

(33) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és figyelembe veszi mindenekelőtt az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, és végrehajtása során e jogokkal és elvekkel összhangban kell eljárni.

(34) A személyes adatok e rendelet keretén belül történő kezelésére az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) és az (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) alkalmazandó.

(35) A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(36) Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a szabályozói felügyelet javításához szükséges szabályozói alapelvek és szabályok meghatározását, a díjak átláthatóságának javítását és a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó, a versenyt támogató bizonyos alapelvek rögzítését - azzal a végső céllal, hogy a szolgáltatást igénybe vevők számára javítsa a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat, és ezáltal is erősítse a fogyasztók határokon átnyúló e-kereskedelembe vetett bizalmát - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a rendelet terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és célok

E rendelet - a 97/67/EK irányelvben rögzített rendelkezések mellett - a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások javítását elősegítő konkrét rendelkezéseket állapít meg a következők vonatkozásában:

a) a csomagkézbesítési szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozói felügyelet;

b) a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatások díjainak átláthatósága és értékelése az indokolatlanul magas díjak azonosítása céljából;

c) a fogyasztóknak szóló, a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó információknak a kereskedők általi elérhetővé tétele.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 97/67/EK irányelv 2. cikke, valamint a 2011/83/EU irányelv 2. cikkének 1., 2. és 5. pontja szerinti fogalommeghatározások alkalmazandók. Emellett a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1. "csomag": levélküldeménytől eltérő postai küldemény, amely kereskedelmi értékkel rendelkező vagy azzal nem rendelkező tárgyat tartalmaz és tömege nem haladja meg a 31,5 kg-ot;

2. "csomagkézbesítési szolgáltatások": csomagküldemények gyűjtését, feldolgozását, szállítását és szétosztását magukban foglaló szolgáltatások;

3. "csomagkézbesítési szolgáltató": egy vagy több csomagkézbesítési szolgáltatás nyújtását végző vállalkozás, kivéve azokat a csupán egy tagállamban letelepedett vállalkozásokat, amelyek kizárólag belföldi csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtanak adásvételi szerződés részeként, és a szerződés részeként személyesen kézbesítik az említett szerződés tárgyát képező árukat a fogyasztónak;

4. "alvállalkozó": a csomagkézbesítési szolgáltató részére a csomagok gyűjtését, feldolgozását, szállítását vagy szétosztását és kézbesítését végző vállalkozás;

3. cikk

A harmonizáció szintje

Az e rendeletben foglalt követelmények minimumkövetelmények, és nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások javítása érdekében további szükséges és arányos intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, feltéve, hogy ezen intézkedések összeegyeztethetőek az uniós joggal.

II. FEJEZET

SZABÁLYOZÓI FELÜGYELET

4. cikk

Információszolgáltatás

(1) Minden csomagkézbesítési szolgáltató köteles megadni a letelepedésének helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságának az alábbi információkat, kivéve abban az esetben, ha a nemzeti szabályozó hatóság már megkérte és megkapta azokat:

a) a szolgáltató neve, jogállása és cégformája, cégnyilvántartásban vagy más hasonló nyilvántartásban kapott nyilvántartási száma, héaazonosító száma, letelepedési helyének címe és egy kapcsolattartó személy elérhetősége;

b) a szolgáltató által kínált csomagkézbesítési szolgáltatások jellemzői, és lehetőség szerint e szolgáltatások részletes leírása;

c) a szolgáltatónak a csomagkézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételei, beleértve a szolgáltatást igénybe vevők panasztételi eljárásának részletes leírását, valamint a felelősség valamennyi lehetséges korlátozását.

(2) A csomagkézbesítési szolgáltató köteles 30 napon belül tájékoztatni a nemzeti szabályozó hatóságot minden olyan változásról, amely az (1) bekezdésben említett információkat érinti.

(3) Minden csomagkézbesítési szolgáltató köteles minden naptári év június 30-ig megadni a letelepedésének helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságának az alábbi információkat, kivéve abban az esetben, ha a nemzeti szabályozó hatóság már megkérte és megkapta azokat:

a) a csomagkézbesítési szolgáltatások előző naptári évre vonatkozó éves forgalma a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban, a belföldi, valamint a határokon átnyúló bejövő és kimenő csomagkézbesítési szolgáltatások szerinti bontásban;

b) a szolgáltatónak dolgozó, a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásában részt vevő személyek előző naptári évi létszáma a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban, többek között a személyek számát tartalmazó, foglalkoztatási viszony szerinti bontásban feltüntetve, különös tekintettel a teljes munkaidős, részmunkaidős és ideiglenes alkalmazottak, valamint az önálló vállalkozók számát;

c) az előző naptári évben kezelt csomagok száma a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban, a belföldi, valamint a határokon átnyúlóan kézbesített bejövő és kimenő csomagok szerinti bontásban;

d) alvállalkozóik neve, továbbá minden egyéb információ, amellyel a szolgáltató rendelkezik az alvállalkozók által nyújtott csomagkézbesítési szolgáltatások jellemzőiről;

e) amennyiben rendelkezésre áll, bármely nyilvánosan hozzáférhető, a csomagkézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén érvényes díjszabás.

(4) A Bizottság 2018. szeptember 23-ig végrehajtási jogi aktust fogad el az (1) és a (3) bekezdésben említett információk nyújtására szolgáló formanyomtatvány meghatározására. E végrehajtási jogi aktust a 12. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(5) A nemzeti szabályozó hatóságok az (1) és a (3) bekezdésben említetteken kívül további információszolgáltatási kötelezettséget is előírhatnak, amennyiben az szükséges és arányos.

(6) Az (1)-(5) bekezdés nem alkalmazandó azokra a csomagkézbesítési szolgáltatókra, amelyek az előző naptári évben átlagosan 50-nél kevesebb személyt alkalmaztak a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtása területén a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban, kivéve, ha a szóban forgó szolgáltató több tagállamban is letelepedett. A nemzeti szabályozó hatóság az 50 fős határértékbe beleszámíthatja a csomagkézbesítési szolgáltató alvállalkozóinak alkalmazottait is.

(7) A (6) bekezdéstől eltérően a nemzeti szabályozó hatóság bármely olyan csomagkézbesítési szolgáltatótól kérheti az (1)-(5) bekezdésben említett információk benyújtását, amely az előző naptári évben átlagosan 25 és 49 közötti létszámot foglalkoztatott, ha a tagállami sajátosságok miatt erre szükség van, és amennyiben ez szükséges és arányos e rendelet rendelkezéseinek betartása érdekében.

5. cikk

A határokon átnyúló díjak átláthatósága

(1) A 4. cikk (6) és (7) bekezdése által kizártak kivételével valamennyi, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatást nyújtó szolgáltató benyújtja a letelepedésének helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához azt a nyilvános díjszabást, amely a melléklet szerinti kategóriákba tartozó, küldeményenkénti díjszabású, a levélküldeményektől eltérő postai küldemények kézbesítésére vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén érvényes díjakat tartalmazza. Ezt a tájékoztatást az adott naptári év január 31-ig kell benyújtani.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok késedelem nélkül - legkésőbb az adott naptári év február 28-ig - benyújtják a Bizottság részére az (1) bekezdéssel összhangban rendelkezésükre bocsátott közzétett díjszabásokat. Ezeket a Bizottság legkésőbb az adott naptári év március 31-ig közzéteszi egy külön honlapon, és biztosítja, hogy az erre a célra használt honlap semleges és üzleti jelleggel nem bíró legyen.

6. cikk

A küldeményenkénti díjszabású csomagok határon átnyúló díjainak értékelése

(1) A nemzeti szabályozó hatóság az 5. cikkel összhangban kapott közzétett díjszabások alapján a mellékletben felsorolt küldeményenkénti díjszabású postai küldeményfajták mindegyikénél azonosítja a tagállamából származó csomagkézbesítési szolgáltatást nyújtó szolgáltató egyetemes szolgáltatási kötelezettség alá eső, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásainak azon díjait, amelyek értékelését a nemzeti szabályozó hatóság objektív módon szükségesnek ítéli.

(2) A nemzeti szabályozó hatóság objektív módon és a 97/67/EK irányelv 12. cikkében említett elvekkel összhangban értékeli az (1) bekezdés szerint azonosított, határokon átnyúló díjakat, annak érdekében, hogy megállapítsa, mely határokon átnyúló díjakat ítéli indokolatlanul magasnak. Az értékelés során különösen a következő elemeket veszi figyelembe:

a) az összehasonlítható csomagkézbesítési szolgáltatásokért a feladás szerinti tagállamban és a rendeltetési tagállamban felszámított belföldi és bármilyen egyéb releváns díjak;

b) a két vagy több tagállamra alkalmazott egységes díj;

c) kétoldalú forgalom, sajátos szállítási vagy kezelési költségek, egyéb releváns költségek, valamint a szolgáltatás minőségére vonatkozó előírások.

d) a határokon átnyúló díjak valószínűsíthető hatása a szolgáltatást igénybe vevő magánszemélyekre, valamint kis- és középvállalkozásokra, beleértve a távoli vagy ritkán lakott területeken találhatókat, valamint a szolgáltatást igénybe vevő, fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személyeket, amennyiben ez nem jelent aránytalan terhet.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt elemeken felül a nemzeti szabályozó hatóság - amennyiben szükségesnek ítéli - figyelembe veheti különösen az alábbi elemeket is:

a) a díjak nemzeti jogszabály alapján külön árszabályozás alá esnek-e;

b) megállapítottak-e piaci erőfölénnyel való visszaélést a vonatkozó alkalmazandó jogszabályok alapján.

(4) A Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a (2) és (3) bekezdésben felsorolt elemek tekintetében alkalmazandó módszertant illetően.

(5) Ha a nemzeti szabályozó hatóság a (2) bekezdés szerinti értékelés céljából szükségesnek ítéli, az említett díjakra vonatkozóan további, az értékelés elvégzéséhez szükséges bizonyítékot kér.

6. Az (5) bekezdésben említett bizonyítékot az az értékelés tárgyát képező díjak esetleges indoklásával együtt a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül be kell nyújtani a nemzeti szabályozó hatósághoz.

(7) A nemzeti szabályozó hatóság a vonatkozó naptári év június 30-ig benyújtja értékelését a Bizottsághoz. A nemzeti szabályozó hatóság továbbá benyújtja a Bizottság részére értékelése nem bizalmas jellegű változatát is.

(8) A Bizottság késedelem nélkül és mindenképpen a kézhezvételtől számított egy hónapon belül közzéteszi az értékelésnek a nemzeti szabályozó hatóság által benyújtott nem bizalmas jellegű változatát.

7. cikk

A fogyasztók tájékoztatása

A 2011/83/EU irányelv hatálya alá eső szerződések esetében, amennyiben ez lehetséges és adott esetben, minden kereskedő, aki a fogyasztókkal küldemények határokon átnyúló küldését magában foglaló adásvételi szerződést köt, a szerződéskötés előtti szakaszban rendelkezésre bocsátja a konkrét adásvételi szerződéssel kapcsolatos, határon átnyúló kézbesítési lehetőségekről és a fogyasztó által a határon átnyúló csomagkézbesítésért fizetendő díjakról, valamint adott esetben saját panaszkezelési szabályairól szóló információkat.

II. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Szankciók

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2) A tagállamok 2019. november 23-ig értesítik a Bizottságot nemzeti joguknak azokról a rendelkezéseiről, amelyeket az (1) bekezdés értelmében fogadnak el, továbbá haladéktalanul értesítik a Bizottságot az azokat érintő minden későbbi módosításról.

9. cikk

Titoktartás

Bármely, e rendelet szerint a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság rendelkezésére bocsájtott bizalmas üzleti információt szigorú titoktartással kell kezelni az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

10. cikk

Alkalmazás

Amennyiben e rendelet kifejezetten másként nem rendelkezik, ez a rendelet nem sérti a csomagkézbesítési szolgáltatókra alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályokat és a megfelelő engedélyezési eljárásokat, többek között a szociális és foglalkoztatáspolitikai szabályokat és a nemzeti szabályozó hatóságok felé nyújtandó tájékoztatásra vonatkozó követelményeket.

11. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság e rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról 2020. május 23-ig, majd azt követően háromévenként értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, amelyet szükség esetén felülvizsgálatra irányuló jogalkotási javaslattal egészít ki. E jelentés elkészítése előtt minden érintett felet be kell vonni és tájékoztatni kell.

A Bizottság legalább a következőket értékeli:

a) hozzájárult-e e rendelet a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások javításához, többek között - különösen a távoli vagy a ritkán lakott területeken található - kkv-k és magánszemélyek általi megfizethetőséghez, és javult-e a határon átnyúló díjak átláthatósága;

b) e rendelet milyen hatással volt a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások és az e-kereskedelem szintjére, beleértve a kézbesítési díjakra vonatkozó adatokat;

c) e rendelet alkalmazása során milyen mértékű nehézségek merültek fel a nemzeti szabályozó hatóságoknál, ideértve az adminisztratív következmények mennyiségi elemzését is;

d) előrelépés a csomagkézbesítés egységes piacának kialakítását célzó egyéb kezdeményezések, többek között a fogyasztóvédelem, valamint az előírások kidolgozása terén.

12. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 97/67/EK irányelv 21. cikkével létrehozott postai irányelv bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

13. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. május 22-től kell alkalmazni, a 8. cikk kivételével, amelyet 2019. november 23-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2018. április 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

L. PAVLOVA

(1) HL C 34., 2017.2.2., 106. o.

(2) Az Európai Parlament 2018. március 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. április 12-i határozata.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 97/67/EK irányelve (1997. december 15.) a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról (HL L 15., 1998.1.21., 14. o.).

(4) A Bizottság végrehajtási határozata (2016. augusztus 1.) az 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából az Európai Szabványügyi Bizottsághoz a postai szolgáltatások és a szolgáltatás minőségének javítása tekintetében intézett kérésről.

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 64. o.).

(6) A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások fogalmának meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

(8) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(9) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(10) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

MELLÉKLET

Küldeményenkénti díjszabású postai küldemények, amelyekre alkalmazni kell a csomagkézbesítési szolgáltatók díjaira vonatkozó, az árak átláthatóságával és értékelésével kapcsolatos, a 5. és az 6. cikkben előírt intézkedéseket:

a) 500 g tömegű (belföldi és Unión belüli) standard levél;

b) 1 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) standard levél;

c) 2 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) standard levél;

d) 500 g tömegű (belföldi és Unión belüli) ajánlott levél;

e) 1 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) ajánlott levél;

f) 2 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) ajánlott levél;

g) 500 g tömegű (belföldi és Unión belüli) nyomon követhető levél;

h) 1 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) nyomon követhető levél;

i) 2 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) nyomon követhető levél;

j) 1 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) standard csomag;

k) 2 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) standard csomag;

l) 5 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) standard csomag;

m) 1 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) nyomon követhető csomag;

n) 2 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) nyomon követhető csomag;

o) 5 kg tömegű (belföldi és Unión belüli) nyomon követhető csomag.

Az a)-o) pontban felsorolt postai küldeményeknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

a) Az a)-i) pontban felsorolt postai küldemények (levéltermékek) mérethatáraira a következő szabály vonatkozik:

Hosszúság, szélesség és vastagság együttesen: 900 mm, a legnagyobb méret legfeljebb 600 mm, a legkisebb méret legalább 20 mm;

b) A j)-o) pontban felsorolt csomagok nem lehetnek kisebbek az a)-i) pontban felsoroltak előírt méreténél.

Az a)-o) pontban felsorolt postai küldeményekre vonatkozó díjakkal kapcsolatos információk szolgáltatásakor figyelembe veendő elemek:

(*) A postai küldeményekhez tartozó díjak küldeményenkénti díjként értendők, és nem tartalmazhatnak semmilyen mennyiségi alapú speciális engedményt vagy más speciális elbánást.

(**) A díjak értékét héa nélkül kell megadni a nemzeti szabályozó hatóságoknak.

(***) Azoknak a szolgáltatóknak, akik egynél több, a fenti kritériumoknak megfelelő postai küldeményre vonatkozóan kínálnak kézbesítési szolgáltatást, a legalacsonyabb díjat kell bejelenteniük.

(****) A fenti díjak a címzettnek a rendeltetési tagállamban található otthonában vagy más telephelyén, vagy - ha ez a díj kiegészítő díj nélkül magában foglalja ezt a lehetőséget - a címzett által kért más helyszínen kézbesített postai küldeményekre vonatkoznak.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R0644 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R0644&locale=hu

Tartalomjegyzék