32006R1925[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1925/2006/EK RENDELETE

(2006. december 20.)

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és hatály

Ezt a rendeletet a következőkre vonatkozó közösségi jogszabályok különös rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni:

a) a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek, valamint ilyen különös rendelkezések hiányában azon termékek összetételi követelményei, amelyek azon személyek különleges táplálkozási igényei miatt szükségesek, akik számára az ilyen termékek készülnek;

b) az új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők;

c) a géntechnológiával módosított élelmiszerek;

d) az élelmiszer-adalékanyagok és aromák;

e) az engedélyezett borászati gyakorlatok és eljárások.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "Hatóság": az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelettel ( 1 ) létrehozott Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság;

2. "Egyéb anyagok": a vitaminoktól és ásványi anyagoktól eltérő olyan anyagok, amelyek táplálkozási vagy fiziológiai hatással rendelkeznek.

II. FEJEZET

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK HOZZÁADÁSA

3. cikk

A vitaminok és ásványi anyagok hozzáadására vonatkozó követelmények

Vitaminok és ásványi anyagok az emberi test számára biológiailag hozzáférhető formában különösen az alábbiak figyelembevétele érdekében adhatók hozzá élelmiszerekhez, függetlenül attól, hogy azok szokásosan tartalmaznak-e ilyen anyagokat:

a) egy vagy több vitamin és/vagy ásványi anyag hiánya a lakosság vagy a lakosság egyes csoportjai körében, amely klinikai vagy szubklinikai vizsgálattal kimutatható, vagy a tápanyagbevitel becsült alacsony szintjéből következik, vagy

b) a lakosság vagy a lakosság egyes csoportjai tápláltsági állapotának javíthatósága és/vagy a táplálkozási szokások változásaiból adódó esetleg elégtelen vitamin- vagy ásványianyag-bevitel kiküszöbölhetősége, vagy

c) a vitaminok és ásványi anyagok táplálkozásban játszott szerepével, illetve ebből adódóan az egészségre gyakorolt hatásukkal kapcsolatos általánosan elfogadható tudományos ismeretek fejlődése.

Az e cikk (1) bekezdésében említett listák módosításai - a Hatóság véleményére figyelemmel - a 14. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadhatók el.

Rendkívüli sürgősség esetén a Bizottság a 14. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja annak érdekében, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett listákról töröljön egy adott vitamint vagy ásványi anyagot.

A Bizottság e módosításokat megelőzően konzultációt folytat az érdekelt felekkel, különösen az élelmiszer-ipari vállalkozókkal és a fogyasztói csoportokkal.

4. cikk

A vitaminok és ásványi anyagok hozzáadására vonatkozó korlátozások

Vitamin és ásványi anyag nem adható az alábbiakhoz:

a) feldolgozatlan élelmiszerek, beleértve egyebek között a gyümölcsöket, zöldségeket, a húsféléket, a szárnyashúst és a halat;

b) az 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú italok, a 3. cikk (2) bekezdésétől eltérve az alábbiak kivételével: i. a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet ( 2 ) 44. cikkének (6) és (13) bekezdésében említett termékek; és ii. azok a termékek, amelyek e rendelet elfogadását megelőzően már kereskedelmi forgalomba kerültek; és iii. azok a termékek, amelyekről a Bizottság számára valamely tagállam értesítést küldött a 11. cikkel összhangban, amennyiben nem alkalmaznak tápanyag-összetételre vagy egészségre vonatkozó állítást.

A 14. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban, tudományos bizonyítékokra és a tápanyag-összetételi értékeikre figyelemmel fogadhatók el azon további élelmiszereket vagy élelmiszercsoportokat meghatározó intézkedések, amelyekhez nem adhatók bizonyos vitaminok és ásványi anyagok, és amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak.

5. cikk

Tisztasági kritériumok

6. cikk

A vitaminok és ásványi anyagok hozzáadásának feltételei

Az (1) bekezdésben említett maximális mennyiségeket és a (2) bekezdésben említett feltételeket az alábbiak figyelembevételével kell megállapítani:

a) a vitaminok és ásványi anyagok biztonságos legfelső szintjei, amelyeket általánosan elfogadható tudományos adatokon alapuló tudományos kockázatértékeléssel határoztak meg, adott esetben a különböző fogyasztói csoportok eltérő érzékenységi szintjének figyelembevételével; és

b) egyéb táplálékforrásokból származó vitamin- és ásványianyag-bevitel.

Az (1) bekezdésben említett maximális mennyiségek és a (2) bekezdésben említett feltételek olyan vitaminokra és ásványi anyagokra történő megállapításakor, amelyeknél a lakossági beviteli referenciaértéke közel áll a legfelső biztonságos szinthez, szükség szerint az alábbiakat is figyelembe kell venni:

a) az egyes termékek szerepe általában a lakosság teljes étrendjében, vagy a lakosság egyes alcsoportjainak étrendjében;

b) a terméknek az 1924/2006/EK rendeletben foglaltak szerint meghatározott tápanyagprofilja.

7. cikk

Címkézés, kiszerelés és reklámozás

III. FEJEZET

BIZONYOS EGYÉB ANYAGOK HOZZÁADÁSA

8. cikk

Tiltott, korlátozott vagy közösségi értékelés alatt álló anyagok

Saját kezdeményezésre vagy a tagállamok által nyújtott tájékoztatás alapján a Bizottság - minden esetben a rendelkezésre álló információk Hatóság általi értékelését követően - a 14. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban, e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása céljából határozhat az anyagnak vagy összetevőnek szükség esetén a III. mellékletbe történő felvételéről. Így különösen:

a) ha megállapították az egészségre gyakorolt káros hatást, az adott anyagot és/vagy az azt tartalmazó összetevőt: i. a III. melléklet A. részébe kell helyezni, és élelmiszerekhez való hozzáadását vagy az azok előállítása során történő felhasználását meg kell tiltani; vagy ii. a III. melléklet B. részébe kell helyezni, és élelmiszerekhez való hozzáadása vagy az azok előállítása során történő felhasználása kizárólag az abban meghatározott feltételek mellett megengedhető;

b) amennyiben az egészségkárosító hatások fennállásának lehetőségét megállapítják, de tudományos szempontból a helyzet megítélése bizonytalan, az anyagot a III. melléklet C. részébe kell helyezni.

Rendkívüli sürgősség esetén a Bizottság a 14. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja annak érdekében, hogy az anyagot vagy összetevőt a III. melléklet A. vagy B. részébe felvegye.

Egy anyagnak a III. melléklet C. részébe való felvételét követő négy éven belül, a 14. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban, és a Hatóság által az e cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint értékelésre benyújtott bármely dokumentumról kialakított véleményének figyelembevételével az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló határozatot kell hozni, arról, hogy az adott, a III. melléklet C. részének listájára felvett anyag általános használatát engedélyezzék vagy adott esetben az anyagot a III. melléklet A. vagy B. részébe áttegyék.

Rendkívüli sürgősség esetén a Bizottság a 14. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja annak érdekében, hogy az anyagot vagy összetevőt a III. melléklet A. vagy B. részébe felvegye.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Közösségi nyilvántartás

A nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) az élelmiszerekhez hozzáadható, I. mellékletben felsorolt vitaminok és ásványi anyagok;

b) az élelmiszerekhez hozzáadható, II. mellékletben felsorolt vitamin- és ásványianyag-vegyületek;

c) az élelmiszerekhez hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok legnagyobb és legkisebb mennyiségei, és bármely, a 6. cikkel összhangban megállapított, ezzel kapcsolatos feltétel;

d) a 11. cikkben említett, a vitaminok és ásványi anyagok kötelező hozzáadására vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel kapcsolatos információk;

e) a vitaminok és ásványi anyagok hozzáadására vonatkozó, a 4. cikkben előírt korlátozásokat;

f) azok az anyagok, amelyekre vonatkozóan - a 17. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően - dokumentációt nyújtottak be;

g) a III. mellékletben említett anyagokra vonatkozó információt, és a mellékletbe történő felvételük okait;

h) tájékoztatás a III. melléklet C részében felsorolt anyagokról, amelyeknek az alkalmazása a 8. cikk (5) bekezdésében említettek szerint általánosan engedélyezett.

10. cikk

Áruk szabad mozgása

A Szerződés, és különösen annak 28. és 30. cikke sérelme nélkül, a tagállamok nem korlátozhatják vagy tilthatják meg az e rendeletnek és az e rendelet végrehajtására elfogadott közösségi jogi aktusoknak megfelelő élelmiszerek kereskedelmét olyan, nem harmonizált nemzeti rendelkezések alkalmazása révén, amelyek a vitaminok és ásványi anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadását szabályozzák.

11. cikk

Nemzeti rendelkezések

Ha egy tagállam - közösségi rendelkezés hiányában - új jogszabályok elfogadását tartja szükségesnek az alábbiak vonatkozásában:

a) vitaminok és ásványi anyagok meghatározott élelmiszerekhez vagy élelmiszerkategóriákhoz való kötelező hozzáadása, vagy

b) bizonyos egyéb anyagok meghatározott élelmiszerek előállítása során való felhasználásának tilalma vagy korlátozása,

a 12. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően értesíti a Bizottságot.

12. cikk

Értesítési eljárás

Amennyiben a Bizottság negatív véleményt fogalmaz meg, a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően, valamint az e bekezdés első albekezdésében említett határidő lejárta előtt eldönti, hogy a tervezett intézkedéseket a tagállam elfogadhatja-e. A Bizottság előírhat bizonyos módosításokat a tervezett intézkedésekben.

13. cikk

Védintézkedések

A tagállam haladéktalanul tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot, és megindokolja határozatát.

A Bizottság ezt az eljárást saját kezdeményezésére is megindíthatja.

14. cikk

A bizottsági eljárás

Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

15. cikk

Nyomon követés

Azon élelmiszerek hatékony nyomon követése érdekében, amelyekhez vitaminokat és ásványi anyagokat adtak hozzá, és amelyek a III. melléklet B. részében és C. részében felsorolt anyagokat tartalmaznak, a tagállamok előírhatják a gyártó vagy az ilyen élelmiszert a területükön forgalomba hozó személy számára, hogy a termékhez használt címke mintájának megküldésével értesítsék az illetékes hatóságot a forgalomba hozatalról. Ilyen esetben a termék piacról történő kivonására vonatkozó tájékoztatás is előírható.

16. cikk

Értékelés

Legkésőbb 2013. július 1-jéig a Bizottság a rendelet alkalmazásának hatásairól jelentést küld az Európai Parlament és a Tanács számára, különösen az azon élelmiszerek piacát érintő fejleményekről, amelyekhez vitaminokat és ásványi anyagokat adtak, ezen élelmiszerek fogyasztásáról, a népesség tápanyagbeviteléről és a táplálkozási szokások változásáról, valamint bizonyos egyéb anyagok hozzáadásáról, és a jelentéshez csatolja a rendelet módosítására vonatkozó, általa szükségesnek ítélt javaslatait. Ebben az összefüggésben a tagállamok 2012. július 1-jéig a Bizottság számára megküldenek minden szükséges és vonatkozó információt. E cikk végrehajtásának szabályait a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.

17. cikk

Átmeneti intézkedések

A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérően és 2014. január 19-ig, a tagállamok engedélyezhetik saját területükön az I. mellékletben nem szereplő vitaminok és ásványi anyagok használatát, vagy a vitaminok és ásványi anyagok II. mellékletben nem szereplő formában való felhasználását, amennyiben:

a) a kérdéses anyag hozzáadásával készült élelmiszer 2007. január 19-én a Közösség területén forgalomban van, és

b) a Hatóság az anyag használatára, vagy az élelmiszer-előállításban adott formában történő felhasználására vonatkozóan - a kérdéses anyag használatát támogató, a tagállam által a Bizottság részére legkésőbb 2010. január 19-ig benyújtott dokumentáció alapján - nem adott kedvezőtlen véleményt.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. július 1-jétől kell alkalmazni.

Azok a 2007. július 1-je előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett élelmiszerek, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek, a lejárati idejükig, de legkésőbb 2009. december 31-ig hozhatók forgalomba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

ÉLELMISZEREKHEZ HOZZÁADHATÓ VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK

1. Vitaminok

A-vitamin

D-vitamin

E-vitamin

K-vitamin

B1-vitamin

B2-vitamin

Niacin

Pantoténsav

B6-vitamin

Folsav

B12-vitamin

Biotin

C-vitamin

2. Ásványi anyagok

Kalcium

Magnézium

Vas

Réz

Jód

Cink

Mangán

Nátrium

Kálium

Szelén

Króm

Molibdén

Fluorid

Klorid

Foszfor

Bór

II. MELLÉKLET

Élelmiszerekhez adható vitamin- és ásványianyag-vegyületek

1. Vitaminvegyületek

A-VITAMIN

retinol

retinil-acetát

retinil-palmitát

béta-karotin

D-VITAMIN

kolekalciferol

ergokalciferol

E-VITAMIN

D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferil-acetát

DL-alfa-tokoferil-acetát

D-alfa-tokoferinsav-szukcinát

K-VITAMIN

fillokinon (fitomenadion)

menakinon ( *1 )

B1-VITAMIN

tiamin-hidroklorid

tiamin-mononitrát

B2-VITAMIN

riboflavin

riboflavin-5′-foszfát nátriumsója

NIACIN

nikotinsav

nikotinamid

nikotinamid-ribozid-klorid

PANTOTÉNSAV

kalcium-D-pantotenát

nátrium-D-pantotenát

dexpantenol

B6-VITAMIN

piridoxin-hidroklorid

piridoxin-5′-foszfát

piridoxin-dipalmitát

FOLSAV

pteroil-monoglutaminsav

kalcium-L-metil-folát

B12-VITAMIN

ciano-kobalamin

hidroxo-kobalamin

BIOTIN

D-biotin

C-VITAMIN

L-aszkorbinsav

nátrium-L-aszkorbát

kalcium-L-aszkorbát

kálium-L-aszkorbát

L-aszkorbil-6-palmitát

2. Ásványi anyagok

kalcium-karbonát

kalcium-klorid

kalcium-citrát-malát

kalcium citromsavval alkotott sói

kalcium-glükonát

kalcium-glicerofoszfát

kalcium-laktát

kalcium ortofoszforsavval alkotott sói

kalcium-hidroxid

kalcium-malát

kalcium-oxid

kalcium-szulfát

kalcium-foszforil oligoszacharidok

magnézium-acetát

magnézium-karbonát

magnézium-klorid

magnézium citromsavval alkotott sói

magnézium-glükonát

magnézium-glicerofoszfát

magnézium ortofoszforsavval alkotott sói

magnézium-laktát

magnézium-hidroxid

magnézium-oxid

magnézium-kálium-citrát

magnézium-szulfát

vas-biszglicinát

vas-karbonát

vas-citrát

vas-ammónium-citrát

vas-glükonát

vas-fumarát

vas-nátrium-difoszfát

vas-laktát

vas-szulfát

vas-ammónium-foszfát

vas-nátrium-EDTA

vas-difoszfát (vas-pirofoszfát)

vas-szaharát

elemi vas (karbonil + elektrolitikus + hidrogénnel redukált)

réz-karbonát

réz-citrát

réz-glükonát

réz-szulfát

réz-lizin komplex

nátrium-jodid

nátrium-jodát

kálium-jodid

kálium-jodát

cink-acetát

cink-biszglicinát

cink-klorid

cink-citrát

cink-glükonát

cink-laktát

cink-oxid

cink-karbonát

cink-szulfát

mangán-karbonát

mangán-klorid

mangán-citrát

mangán-glükonát

mangán-glicerofoszfát

mangán-szulfát

nátrium-bikarbonát

nátrium-karbonát

nátrium-citrát

nátrium-glükonát

nátrium-laktát

nátrium-hidroxid

nátrium ortofoszforsavval alkotott sói

szelénnel dúsított élesztő ( *2 )

nátrium-szelenát

nátrium-hidrogén-szelenit

nátrium-szelenit

nátrium-fluorid

kálium-fluorid

kálium-bikarbonát

kálium-karbonát

kálium-klorid

kálium-citrát

kálium-glükonát

kálium-glicerofoszfát

kálium-laktát

kálium-hidroxid

kálium ortofoszforsavval alkotott sói

króm(III)-klorid és hexahidrátja

króm(III)-szulfát és hexahidrátja

króm-pikolinát

króm(III)-laktát-trihidrát

ammonium-molibdát (molibdén (VI))

nátrium-molibdát (molibdén (VI))

bórsav

nátrium-borát

III. MELLÉKLET

ANYAGOK, AMELYEK ÉLELMISZEREKBEN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA TILTOTT, FELTÉTELEKHEZ KÖTÖTT VAGY KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKELÉS ALATT ÁLL

A. rész - Tiltott anyagok

Aloe-emodin és minden olyan készítmény, amelyben ez az anyag jelen van

Dantron és minden olyan készítmény, amelyben ez az anyag jelen van

Emodin és minden olyan készítmény, amelyben ez az anyag jelen van

Az Ephedra nemzetségbe sorolt fajokhoz tartozó Ephedra növény és készítményei

Az Aloe fajok leveléből nyert hidroxi-antracén-származékokat tartalmazó készítmények

Yohimbe kéreg (Pausinystalia yohimbe [K. Schum] Pierre ex Beille) és a belőle származó készítmények

B. RÉSZ

Anyagok, amelyek felhasználása feltételekhez kötött

Az anyag, amelynek felhasználása feltételekhez kötöttFelhasználási feltételekTovábbi követelmények
(-)-Epigallokatekin-3-gallátot tartalmazó zöldtea-kivonatok (1)Az élelmiszer napi adagjának 800 mg-nál kevesebb (-)-epigallokatekin-3-gallátot kell tartalmaznia.A címkén fel kell tüntetni az élelmiszer napi fogyasztási adagjainak maximális számát, valamint egy arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy az (-)-epigallokatekin-3-gallát napi fogyasztása nem érheti el, illetve haladhatja meg a napi 800 mg-ot.
A címkén fel kell tüntetni a termék egy adagjára jutó (-)-epigallokatekin-3-gallát-tartalmat.
A címkén fel kell tüntetni a következő figyelmeztetéseket:
„Más, zöld teát tartalmazó termékekkel nem fogyasztható egy napon”.
„Terhes vagy szoptató nők és 18 év alatti gyermekek nem fogyaszthatják”.
„Nem fogyasztható éhgyomorra”.
Fermentált vörös rizsből származó monakolinokA termék ajánlott napi adagja 3 mg-nál kevesebb, fermentált vörös rizsből származó monakolint tartalmazhat.A címkén fel kell tüntetni a termék maximális napi fogyasztási adagjának számát, valamint egy arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a fermentált vörös rizsből származó monakolin napi fogyasztott mennyisége nem érheti el, illetve nem haladhatja meg a 3 mg-ot.
A címkén fel kell tüntetni a termék egy adagjára jutó monakolintartalmat.
A címkén fel kell tüntetni a következő figyelmeztetéseket:
„Terhes vagy szoptató nők, 18 év alatti gyermekek és 70 év feletti felnőttek nem fogyaszthatják”.
„Kérjen tanácsot orvosától a termék fogyasztásával kapcsolatban, ha bármilyen egészségügyi problémát tapasztal”;
„Koleszterincsökkentő gyógyszerrel együtt nem fogyasztható«;
„Más, fermentált vörös rizst tartalmazó termékekkel együtt nem fogyasztható”.
Az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavaktól eltérő transzzsírsavakMaximum 2 gramm 100 gramm zsírra vonatkoztatva a végső fogyasztóknak szánt élelmiszerekben és a kiskereskedelem ellátására szánt élelmiszerekbenAzon élelmiszer-vállalkozóknak, akik más élelmiszer-vállalkozókat nem a végső fogyasztóknak szánt élelmiszerekkel vagy nem a kiskereskedelem ellátására szánt élelmiszerekkel látnak el, biztosítaniuk kell, hogy az ellátott élelmiszer-vállalkozók megkapják az állati eredetű zsírokban természetes módon előforduló transzzsírsavaktól eltérő transzzsírsavak mennyiségére vonatkozó információkat, amennyiben azok mennyisége meghaladja a 2 grammot 100 gramm zsírra vonatkoztatva.
(1)
Kivéve azokat az (-)-epigallokatekin-3-gallátot tartalmazó vizes zöldtea-kivonatokat, amelyek rekonstituált/visszahigított italokban elkészítve a hagyományos zöldtea-forrázatokhoz hasonló összetételt mutatnak.

C. rész - Közösségi értékelés alatt álló anyagok

(-)-Epigallokatekin-3-gallátot tartalmazó zöldtea-kivonatok ( 4 )

Fermentált vörös rizsből származó monakolinok

A Rhamnus frangula L. és a Rhamnus purshiana DC. kérgéből nyert hidroxi-antracén-származékokat tartalmazó készítmények

A Cassia senna L. leveléből nyert hidroxi-antracén-származékokat tartalmazó készítmények

A Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon és hibridjeik gyökereiből, rizómájából nyert hidroxi-antracén-származékokat tartalmazó készítmények

( 1 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.8.4., 3. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb a 2165/2005/EK rendelettel (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 304., 2011.11.22., 18. o.

( *1 ) A menakinon főként menakinon-7 formában fordul elő, és kismértékben menakinon-6 formában.

( *2 ) Szelénnel dúsított élesztők, melyeket nátrium-szelenit - mint szelénforrás - jelenlétében tenyésztéssel állítanak elő és melyek szárított, forgalmazott formában legfeljebb 2,5 mg Se/g-t tartalmaznak. A szelén-metionin az élesztőben előforduló domináns szerves szelénfajta (a termékben előforduló összes kivont szelén mennyiségének 60-85 %-a). Az egyéb szerves szelénvegyületek - beleértve a szelenociszteint - aránya nem haladhatja meg az összes kivont szelén mennyiségének 10 %-át. A szervetlen szelén szintje normál esetben nem haladhatja meg az összes kivont szelén mennyiségének 1 %-át.

( 4 ) Kivéve azokat az (-)-epigallokatekin-3-gallátot tartalmazó vizes zöldtea-kivonatokat, amelyek rekonstituált/visszahigított italokban elkészítve a hagyományos zöldtea-forrázatokhoz hasonló összetételt mutatnak.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1925 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1925&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1925-20230622 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1925-20230622&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére