32003L0081[1]

A Bizottság 2003/81/EK irányelve (2003. szeptember 5.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a molinát, a tiram és a ziram hatóanyagként való felvétele érdekében történő módosításárólEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság 2003/81/EK irányelve

(2003. szeptember 5.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a molinát, a tiram és a ziram hatóanyagként való felvétele érdekében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/79/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2], és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet [4] létrehozza az értékelendő hatóanyagok jegyzékét, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvételük céljából. Ez a jegyzék tartalmazza a molinátot, a tiramot és a ziramot.

(2) E hatóanyagok vonatkozásában az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásaik értékelése a 3600/92/EGK rendeletben megállapított rendelkezésekkel összhangban a bejelentők által javasolt felhasználási módok tekintetében megtörtént. A legutóbb a 2230/95/EK rendelettel [5] módosított, a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtásában referens tagállamként közreműködő tagállamok kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendelettel [6] az alábbi referens tagállamok kerültek kijelölésre, amelyek ezt követően benyújtották a megfelelő értékelési jelentéseket és ajánlásokat a Bizottsághoz a 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban. A molinát esetében a referens tagállam Portugália volt, és 1998. november 30-án benyújtotta az összes vonatkozó információt. A tiram esetében a referens tagállam Belgium volt, és 1998. január 15-én benyújtotta az összes vonatkozó információt. A ziram esetében a referens tagállam Belgium volt, és 1998. június 9-én benyújtotta az összes vonatkozó információt.

(3) A tagállamok és a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták ezeket az értékelési jelentéseket.

(4) Az összes hatóanyagra vonatkozó felülvizsgálatot 2003. július 4-én a Bizottságnak a molinátra, a tiramra és a ziramra vonatkozó felülvizsgálati jelentései formájában véglegesítették.

(5) A molinát, a tiram és a ziram felülvizsgálata nem tárt fel olyan megoldatlan vagy aggodalomra okot adó kérdést, amely a növényügyi tudományos bizottsággal való konzultációt szükségessé tette volna.

(6) A különböző elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a molinátot, tiramot vagy ziramot tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított követelményeknek, különösen a Bizottság felülvizsgálati jelentéseiben vizsgált és részletezett felhasználási módok tekintetében. Ezért indokolt a szóban forgó hatóanyagokat az I. mellékletbe felvenni annak biztosítására, hogy az említett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket valamennyi tagállamban az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban lehessen engedélyezni.

(7) Valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvétele előtt ésszerű hosszúságú időszakot kell hagyni, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a felvételből származó új követelményeknek való megfelelésre.

(8) A mellékletbe való felvételt követően a tagállamok számára megfelelő időtartamot kell biztosítani arra, hogy a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseit a molinátot, tiramot vagy ziramot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozóan végrehajtsák, és különösen, hogy a már meglévő ideiglenes engedélyeket felülvizsgálják annak biztosítására, hogy a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében meghatározott hatóanyagokra vonatkozó feltételek teljesüljenek. Az egyes növényvédő szerek teljes dokumentációjának a 91/414/EGK irányelvben megállapított egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtásához és értékeléséhez hosszabb időszakot kell biztosítani.

(9) Ezért indokolt a 91/414/EGK irányelv ennek megfelelő módosítása.

(10) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2005. január 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 2005. február 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1) A tagállamok minden molinátot, tiramot vagy ziramot tartalmazó növényvédő szer engedélyét felülvizsgálják annak érdekében, hogy azok a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében e hatóanyagokra megállapított feltételeknek megfeleljenek. Szükség esetén és legkésőbb 2005. január 31-ig az engedélyt módosítják vagy visszavonják.

(2) A tagállamok minden olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely molinátot, tiramot vagy ziramot tartalmaz akár egyetlen hatóanyagként, akár több olyan hatóanyag egyikeként, amelyek mindegyike szerepel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében, legkésőbb 2004. július 31-ig újraértékelik a növényvédő szert a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban, az említett irányelv III. melléklete követelményeinek megfelelő dosszié alapján. Ezen értékelés alapján meghatározzák, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek. Szükség esetén és legkésőbb 2008. július 31-ig az engedélyt módosítják vagy visszavonják.

4. cikk

Ez az irányelv 2004. augusztus 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. szeptember 5-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 205., 2003.8.14., 16. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 225., 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a táblázat vége az alábbi bejegyzésekkel egészül ki:

Szám | Közismert elnevezés, azonosítószám | IUPAC név | Tisztaság | Hatálybalépés | Felvétel lejárta | Különös rendelkezések |

72 | Molinát CAS-szám: 2212-67-1 CIPAC-szám: 235 | S-etil azepán-1-karbotioát; S-etil perhidroazepin-1-karbotioát; S-etil perhidroazepin-1-tiokarboxilát | 950 g/kg | 2004. augusztus 1. | 2014. július 31. | Csak gyomirtó szerként való használatra engedélyezhető. A VI. mellékletben meghatározott egységes alapelvek végrehajtása során figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2003. július 4-én véglegesített, molinátról szóló felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során: a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvíz szennyeződési lehetőségére, ahol a hatóanyagot kényes talaj- és/vagy szélsőséges éghajlati feltételekkel rendelkező területeken alkalmazzák. Az engedélyezés feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket írnak elő,a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a hatóanyag levegő útján történő rövid távú terjedésének lehetőségére. |

73 | Tiram CAS-szám: 137-26-8 CIPAC-szám: 24 | tetrametiltiurám-diszulfid; bisz (dimetil-tiokarbamoil)-diszulfid | 960 g/kg | 2004. augusztus 1. | 2014. július 31. | Csak gombaölő és rovarriasztó szerként való használata engedélyezhető. A VI. mellékletben meghatározott egységes alapelvek végrehajtása során figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2003. július 4-én véglegesített, tiramról szóló felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során: a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi szervezetek védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a kisemlősök és a madarak védelmére, ha a hatóanyagot vetőmagkezelésre használják a tavaszi időszakban. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. |

74 | Ziram CAS-szám: 137-30-4 CIPAC-szám: 31 | Cink-bisz (dimetil-ditiokarbamát) | 950 g/kg (FAO specifikáció) Arzén: maximum 250 mg/kg Víz: maximum 1,5 % | 2004. augusztus 1. | 2014. július 31. | Csak gombaölő és rovarriasztó szerként való használata engedélyezhető. A VI. mellékletben meghatározott egységes alapelvek végrehajtása során figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2003. július 4-én véglegesített, ziramról szóló felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során: a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a nem célszervezet ízeltlábúak és a vízi szervezetek védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.a tagállamoknak meg kell figyelniük a fogyasztók akut étrendi kitettségének helyzetét a maximális szermaradvány-szint jövőbeni felülvizsgálata céljából. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0081 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0081&locale=hu

Tartalomjegyzék