A Fővárosi Törvényszék Kpk.750388/2022/14. számú határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában. [2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) 39. § (1) bek.] Bírók: Orbán Fanni, Sára Katalin, Szilágyi-Horváth Eszter

Fővárosi Törvényszék

Az ügy száma: 103.Kpk.750.388/2022/14.

Az I. rendű kérelmező: I.r.kérelmező

(cím1)

A II. rendű kérelmező: II.r.kérelmező

(cím2)

Az I. és II. rendű kérelmező képviselője: Dr. Csóka Velmira Ügyvédi Iroda - dr. Csóka Velmira ügyvéd

(cím3)

A III. rendű kérelmező: III.r.kérelmező

(cím4)

A III. rendű kérelmező képviselője: Dr. Sobor Ügyvédi Iroda - dr. Sobor Dávid ügyvéd

(cím5)

A kérelmezett: Budapest Főváros IX. kerület Helyi Választási Bizottság

(1093 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet)

A kérelmezett képviselője: név

A per tárgya: helyi népszavazás ügyében hozott 5/2022.(X.27.) számú közigazgatási határozat felülvizsgálata

V é g z é s

A Fővárosi Törvényszék a Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Bizottság 5/2022. (X. 27.) számú határozatát megváltoztatja, és az "Egyetért azzal, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2021. évi LXXXI. tv. (Fudan tv.) 3. §-ában meghatározott cél megvalósításához az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokat se tulajdonba, se használatba ne adja át a Magyar Államnak, illetve a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványnak?" helyi népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését megtagadja.

A 30 000 (harmincezer) forint eljárási illeték a Magyar Állam terhén marad.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A kérelmek alapjául szolgáló tényállás

[1] Magyarország és a Kínai Népköztársaság között megállapodás jött létre a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról. Ezt a Magyarország és a Kínai Népköztársasság között a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének támogatásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Fudan tv.) hirdetett ki. A Fudan tv. szerinti Megállapodás 1. Cikkében a felek vállalják, hogy biztosítják a Fudan Egyetem magyarországi felsőoktatási tevékenységének a támogatását, a Megállapodásban foglaltak végrehajtásáért Magyarország nevében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), a Kínai Népköztársaság részéről pedig a Fudan Egyetem felel. A Fudan tv. szerinti Megállapodás végrehajtásának következő lépése a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyon­juttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Alapítványi tv.), amely a vagyonkezelői alapítvány létrehozásáról, működésének vagyonjuttatással, támogatással, adománnyal történő segítéséről szól.

[2] Országos népszavazásra javasolt kérdés ("Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvényt?") hitelesítése kapcsán eljárt Kúria a 2022. május 31-én kelt Knk.I.39.469/2022/2. számú végzésével a kérdés hitelesítését - figyelembe véve az Alkotmánybíróság tárgykörben hozott 10/2022. (VI. 2.) AB határozatában kifejtetteket - megtagadta, mivel az az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti tiltott tárgykörbe tartozik. A döntés elvi tartalmában összegzettek szerint a népszavazási kérdéssel hatályon kívül helyezni kért Alapítványi tv. a Fudan tv. szerinti Megállapodás, mint jogszabályban kihirdetett és a magyar jogrendszer részét képező nemzetközi szerződés végrehajtását célozza.

[3] A fenti előzményeket követően év, hónap,-én név1r, név2, név3, név4, név5, név6, név7, név8 név9, név10, név11 és név12 (a továbbiakban: kezdeményezők) az alábbi, helyi népszavazásra javasolt kérdést nyújtották be a kérelmezetthez a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 36. § (5) bekezdése szerinti hitelesítés céljából: "Egyetért azzal, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2021. évi LXXXI. tv. (Fudan tv.) 3. §-ában meghatározott cél megvalósításához az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokat se tulajdonba, se használatba ne adja át a Magyar Államnak, illetve a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványnak?" A Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Iroda vezetője a fenti kérdést az Nsztv. 40. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot követően a kérelmezett elé terjesztette.

A kérelmezett döntése

[4] A kérelmezett a 2022. október 27-én kelt és 2022. október 28-án közzétett 5/2022. (X. 27.) számú határozatában a fenti, helyi népszavazásra javasolt kérdést hitelesítette. Az Nsztv. 41. § (1) bekezdését, 32. § (1) bekezdését, 39. § (1) bekezdését és az Alaptörvény 31. cikk (2) bekezdését idézte. Megállapította, hogy a népszavazásra javasolt kérdés arra irányul, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok kerüljenek-e átadásra a Magyar Állam, illetve a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére a 2021. évi LXXXI. törvényben meghatározott célra. A kérdést megvizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy az az Nsztv-ben foglalt követelményeknek megfelel, ezért azt az Nsztv. 41. §-ában foglalt hatáskörében eljárva hitelesítette.

Az I. rendű kérelmező felülvizsgálati kérelme

[5] Az I. rendű kérelmező a határozat megváltoztatásával a kérdés hitelesítésének megtagadását kérte. Érintettsége Budapest Főváros IX. kerületének lakosaként áll fenn, utalt a 28/2015. (IX. 24.) AB határozatra. Az Alaptörvény 31. cikk (2) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 4. §-a, 10. § (1)-(2) bekezdései, 13. § (1) bekezdése, az Nsztv. 1. § (1) bekezdése és 40. § (1) bekezdése, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontja, 46. § d), da), db) és dc) alpontjai megsértését állította azzal, hogy az Alaptörvény és a jogrend védelmének célja megelőzi a kérelemhez kötöttség elvét, a bíróságnak elsődlegesen ezt kell vizsgálnia. A határozat nem tartalmazza, hogy milyen közügy érdekében történik a helyi népszavazás, a kérdés nem kapcsolódik a Mötv. 13. § (1) bekezdése és 14. § (1) bekezdése szerinti feladatokhoz, az a Fudan tv. ellen irányul, de helyi népszavazás a törvény célját nem lehetetlenítheti el. Törvénymódosítás helyi népszavazással nem lehetséges, a törvényi szabályozás miatt a Fudan Hungary Egyetem létrehozatala nem lehet népszavazás tárgya. A helyi választási iroda vezetőjének az Nsztv. 40. § (1) bekezdése alapján el kellett volna utasítania a kezdeményezést, mert az a helyi népszavazás jogintézményének alkotmányos céljával és rendeltetésével ellentétes. A határozat sérti az Nsztv. 39. § (1) bekezdését és 41. § (1) bekezdését, mert a kérdés a világosság és az egyértelműség követelményének sem felel meg, alaptalanul feltételezi, hogy a választópolgárok ismerik a római számokat, a jogi szaknyelv rövidítéseit, és a Fudan tv. 3. §-a szerinti célját. Hivatkozott a Knk.IV.37.487/2015., Knk.I.40.792/2021/10., Knk.I.40.793/2021/9. számú kúriai döntésekre. A Fudan tv. kérdésben megfogalmazott rendelkezése hozza létre a Fudan Hungary Egyetem felsőoktatási intézmény státuszát, melyről kizárólag az Országgyűlés dönthet. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (1) bekezdése szerint nincsen olyan helyi közügy, amely alapján az Nftv. szerinti felsőoktatási intézmények alapítása és működtetése az önkormányzat feladat,- és hatáskörébe tartozna. A kérdés félrevezeti a választópolgárokat, mivel a Fudan tv. nem tartalmazza, hogy az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanokat tulajdonba vagy használatba kell adni a Magyar Államnak vagy a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványnak. A Fudan tv. 6. §-a szerint a 2. § (1) bekezdésében rögzített célok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban levő ingatlanok ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az 1. mellékletben szereplő négy ingatlan állami tulajdonban van. Az intézményt csak úgy lehet megépíteni, hogy az 1. sz. mellékletben meghatározott ingatlanokon túl további, jelenleg a IX. kerületi önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok az Alapítvány tulajdonába/használatába kerülnek. Az eredményes népszavazásból fakadó döntés megakadályozná az 1. számú mellékletben felsorolt összes alapítványi ingatlan célhoz kötött hasznosítását. A Kúria Knk.I.39.469/2022/2. számú döntése 28-30. pontjait kiemelve azt hangsúlyozta, hogy a Fudan tv. nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség végrehajtási formáját tartalmazza. E cél ellehetetlenítése a nemzetközi szerződés szerinti célok védelmét és az abból fakadó kötelezettségek végrehajtását közvetlenül ellehetetleníti. A kérdésben nem lehet olyan tényeket szerepeltetni, melyeket a választópolgár megfelelő felkészültség nélkül nem tud eldönteni. A kérdés nem lehet manipulatív, valóságtól elrugaszkodott, vagy egy hazai kisebbség ellen szóló. A kérdés nem felel meg a magyar nyelv szabályainak sem. A bővített mondatban használt "se tulajdonba se használatba ne adja át" szövegrész miatt nehezen eldönthető, hogy igennel vagy nemmel kell szavazni, ha a választópolgár nem ért egyet a kérdés tartalmával. Hivatkozott a Knk.I.40.793/2021/9. számú végzés 35. pontjára. A "2021. évi LXXXI. tv. (Fudan tv.) 3. §-ában meghatározott cél megvalósításához" szövegrész többféleképpen értelmezhető. Nem legitim az a népszavazás, amikor a választópolgár nem tudja, hogy miről szavaz (Knk.IV.37.457/2015/3. számú végzés). A kezdeményezőknek is megvan a lehetőségük, hogy a helyi közügyekben döntéseket hozzanak, a népszavazás szükségtelen, és nem rendeltetésszerű eljárás. Hivatkozott a Kúria Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjával összefüggésben hozott Kvk.IV.37.359/2014/2. számú döntésére, hozzátéve, hogy a szavazati jogot is sérti a kérdés, ha annak lényegét és jelentőségét a választópolgárok nem látják át. A határozat érdemi indokolás hiányában felülvizsgálatra nem alkalmas, mivel az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 46. §-ával ellentétben az indokolás annyit rögzít, hogy a kérdés az Nsztv-ben foglaltaknak megfelel. 2022. májusában az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria tárgykörben hozott végzését, e körben utalt a Knk.I.39.469/2022/2. számú végzés 34. pontjára. Az Nsztv. 32. § (2) bekezdése tartalmazza a helyi népszavazás alól kivett tárgyköröket. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a helyi népszavazás ezeken kívül nem érintheti az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a)-j) pontjaiban az országos népszavazás tilalmát kimondó tárgyköröket sem. Ellenkező értelmezéssel a nemzetközi szerződésben rögzített kötelezettségről nem lehetne országos népszavazást tartani, helyit viszont igen. Helyi népszavazás képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben tartható, nemzetközi szerződésben rögzített kötelezettségről azért nem lehet helyi népszavazást tartani, mert ilyen hatásköre nincs az önkormányzatnak. Az egyik kezdeményező, név13 korábban bejelentette, hogy helyi népszavazással kívánja megakadályozni a beruházás létrehozását.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!