32000L0080[1]

A Bizottság 2000/80/EK irányelve (2000. december 4.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének egységes szerkezetbe foglalásával és egy további hatóanyagnak (lambda-cihalotrin) a mellékletbe történő felvételével történő módosításáról

A Bizottság 2000/80/EK irányelve

(2000. december 4.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének egységes szerkezetbe foglalásával és egy további hatóanyagnak (lambda-cihalotrin) a mellékletbe történő felvételével történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2000/68/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikk (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet [4] megállapította a 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: az "irányelv") 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. E rendeletnek megfelelően a legutóbb a 2230/95/EK rendelettel [5] módosított, a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamoknak a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtására történő kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendelet [6] megállapította a növényvédő szerek értékelendő hatóanyagainak jegyzékét az irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvételük céljából.

(2) Az irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban, valamely hatóanyagot 10 évet meg nem haladó időszakra akkor kell felvenni az I. mellékletbe, ha várhatóan sem a kérdéses hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának, sem pedig az azokból származó szermaradványoknak nincsen semmiféle káros hatása az ember vagy az állat egészségére vagy a talajvízre, illetve nincsen semmiféle elfogadhatatlan hatása a környezetre.

(3) A lambda-cihalotrin esetében a 3600/92/EGK rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban értékelték a szernek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatását a bejelentők által javasolt felhasználási területeken. A 3600/92/EGK rendeletet és a 933/94/EK rendeletet módosító 491/95/EK bizottsági rendelet [7] szerint Svédország referensként kijelölt tagállam, különösen a kijelölt állami hatóságok és az osztrák, finn és svéd termelők az irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtásába történő integrálására tekintettel. Svédország a 3600/92/EGK rendelet 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban 1996. június 12-én benyújtotta az értékelő jelentést és javaslatot a Bizottsághoz.

(4) A tagállamok és a Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták az értékelő jelentést. A felülvizsgálat 2000. október 19-én zárult le a lambda-cihalotrinra vonatkozó bizottsági felülvizsgálati jelentéssel. Amennyiben a felülvizsgálati jelentést a technikai és tudományos haladás vívmányainak figyelembevétele céljából frissíteni kell, az irányelvvel összhangban módosítani kell a lambda-cihalotrin az irányelv I. mellékletébe történő felvételének feltételeit is.

(5) A felülvizsgálati dossziét és információkat a Növényügyi Tudományos Bizottsághoz is benyújtották konzultáció céljából. A bizottság 2000. január 28-i véleményében [8] megállapította, hogy akut táplálkozási kockázatelemzést kell végezni, valamint meg kell határozni egy akut referenciadózist. Továbbá a környezetvédelem vonatkozásában a bizottság hangsúlyozta, hogy megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni a vízi élőlényekkel és a nem megcélzott ízeltlábúakkal - beleértve a méheket - kapcsolatos elfogadhatatlan hatások elkerülésére. Ezeket a javaslatokat figyelembe vették az ebben az irányelvben előírt intézkedésekben és a vonatkozó felülvizsgálati jelentésben.

(6) Az elvégzett különféle vizsgálatokból kiderült, hogy a kérdéses hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek az irányelv 5. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított követelményeknek, különösen azoknak a felhasználásoknak a tekintetében, amelyeket megvizsgáltak és a felülvizsgálati jelentésben részleteztek. Tehát indokolt a kérdéses hatóanyag felvétele az I. mellékletbe, hogy a kérdéses hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyezése minden tagállamban az irányelv rendelkezéseivel összhangban történjen.

(7) Az irányelv előírja, hogy valamely hatóanyag I. mellékletbe történő felvételét követően a tagállamoknak az előírt határidőn belül engedélyezniük, módosítaniuk kell, vagy vissza kell vonniuk a kérdéses hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket. A növényvédő szerek különösen nem engedélyezhetők anélkül, hogy figyelembe vennék a hatóanyag I. mellékletbe történő felvételéhez kapcsolódó feltételeket, valamint az előírt adatokat tartalmazó dosszié alapján az irányelvben megállapított egységes alapelveket.

(8) Valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételét megelőzően megfelelő időtartamot kell biztosítani, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a felvételből eredő új követelmények teljesítésére. Ezenfelül a felvételt követően ésszerű időtartamot kell biztosítani a tagállamok számára, hogy végrehajtsák az irányelvnek a lambda-cihalotrint tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezéseit. A tagállamoknak ezen időszak alatt különösen felül kell vizsgálniuk a meglévő engedélyeket és, amennyiben szükséges, az irányelv rendelkezéseivel összhangban új engedélyeket kell kiadniuk. Hosszabb időt kell biztosítani az egyes növényvédő szerek teljes aktájának az irányelvben megállapított egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére. A több hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek esetén az egységes alapelvek alapján történő teljes értékelés kizárólag abban az esetben végezhető el, ha az összes kérdéses hatóanyagot beépítették az irányelv I. mellékletébe.

(9) Helyénvaló előírni, hogy az elkészült felülvizsgálati jelentést (a bizalmas információ kivételével) a tagállamok, konzultáció céljából, bármely érdekelt fél számára hozzáférhetővé tegyék vagy rendelkezésre bocsássák.

(10) A tagállamoknak szükségük van a felülvizsgálati jelentésre az irányelvben megállapított egységes alapelvek számos részének megfelelő végrehajtásához, ha az alapelvek azoknak az adatoknak az értékelésre vonatkoznak, amelyeket a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából nyújtottak be.

(11) Az irányelv I. mellékletébe számos hatóanyagot építettek be az alábbi bizottsági irányelvek: 97/73/EK irányelv [9], 98/47/EK irányelv [10], 1999/1/EK irányelv [11], 1999/73/EK irányelv [12], 1999/80/EK irányelv [13], 2000/10/EK irányelv [14], 2000/49/EK irányelv [15], 2000/50/EK irányelv [16]. Az egyértelműség és az ésszerűség kedvéért a hatóanyagok adatait táblázatos formában kell megadni, és a fenti irányelveket a tagállamoknak a II. mellékletben megállapított, az átültetésre és az alkalmazásra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos kötelezettségeinek sérelme nélkül hatályon kívül kell helyezni.

(12) A következetesség és az egységes alkalmazás biztosítása érdekében helyénvaló előírni, hogy az egységes alapelveknek a növényvédő szerek az irányelv VI. melléklete szerinti értékelése és engedélyezése során történő alkalmazásakor az egyes hatóanyagokról szóló végleges felülvizsgálati jelentést kell figyelembe venni. Hasonló módon a tagállamoknak minden felülvizsgálati jelentést (a bizalmas információ kivételével) konzultáció céljából bármely érdekelt fél számára hozzáférhetővé kell tenniük, vagy rendelkezésre kell bocsátaniuk.

(13) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság 2000. október 19-i véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének helyébe ennek az irányelvnek az I. melléklete lép.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2002. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Különösen, amennyiben szükséges, a 91/414/EGK irányelvvel összhangban a fenti időpontig módosítják vagy visszavonják a hatóanyagként lambda-cihalotrint tartalmazó növényvédő szerekre kiadott érvényes engedélyeket.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerinti értékelés és döntéshozatal tekintetében a hatóanyagként kizárólag lambda-cihalotrint tartalmazó növényvédő szerekre kiadott, meglévő engedélyek a fenti irányelv III. melléklete előírásainak megfelelő dosszié alapján történő módosításának vagy visszavonásának határideje 2006. január 1-je.

(3) A lambda-cihalotrint más, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt hatóanyaggal együtt tartalmazó növényvédő szerek esetében az engedélyek módosítására vagy visszavonására vonatkozó határidő annak az irányelvnek a hatálybalépését követő négy évvel jár le, amely az utolsó anyagot az I. mellékletbe felvette.

3. cikk

A II. melléklet harmadik oszlopában felsorolt irányelvek hatályukat vesztik a tagállamok átültetésre vonatkozó határidőkkel kapcsolatos kötelezettségeinek, és a II. mellékletben megállapított különös rendelkezések sérelme nélkül.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

A 2. cikknek a lambda-cihalotrin hatóanyagra vonatkozó rendelkezéseit, valamint ennek a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételét 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. december 4-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 276., 2000.10.28., 41. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 225., 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

[7] HL L 49., 1995.3.4., 50. o.

[8] Növénytani Tudományos Bizottság, 2000. január 28.

[9] HL L 353., 1997.12.24., 26. o.

[10] HL L 191., 1998.7.7., 50. o.

[11] HL L 21., 1999.1.28., 21. o.

[12] HL L 206., 1999.8.5., 16. o.

[13] HL L 210., 1999.8.10., 13. o.

[14] HL L 57., 2000.3.2., 28. o.

[15] HL L 197., 2000.8.3., 32. o.

[16] HL L 198., 2000.8.4., 39. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKBEN VALÓ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT HATÓANYAGOK

Az ebben a mellékletben felsorolt valamennyi hatóanyagra vonatkozó általános rendelkezések:

A VI. melléklet szerinti egységes alapelveknek az egyes hatóanyagok vonatkozásában történő végrehajtásához az adott hatóanyagról szóló felülvizsgálati jelentés megállapításait és különösen annak I. és II. függelékét kell figyelembe venni, amint azt a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság a "különös rendelkezések"-ben feltüntetett időpontban véglegesítette.

A tagállamok minden felülvizsgálati jelentést (az irányelv 14. cikke szerinti bizalmas információ kivételével) konzultáció céljából bármely érdekelt fél számára hozzáférhetővé tesznek vagy, külön kérésre, rendelkezésre bocsátanak.

Sorszám | Közhasználatú név, azonosító szám | IUPAC-név | Tisztaság | Hatálybalépés | Felvétel lejárata | Különös rendelkezések |

1. | Imazalil CAS-szám: 73790-28-0, 35554-44-0 CIPAC-szám: 335 | (±)-1-(β-alliloxi-2,4-diklorofeniletil)-imidazol vagy (±)-allil 1-(2,4-diklorofenil)-2-imidazol-1-iletil éter | 975 g/kg | 1999.1.1. | 2008.12.31. | Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető. A következő felhasználásokra a következő különleges feltételek vonatkoznak: gyümölcsök, zöldségek és a burgonya betakarítás utáni kezelése csak abban az esetben engedélyezhető, ha megfelelő fertőtlenítő rendszer áll rendelkezésre vagy a kockázatelemzés kimutatta az engedélyező tagállam számára, hogy a kezelőoldat kibocsátása nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a környezetre, különösen a vízi élőlényekre,a burgonya betakarítás utáni kezelése csak abban az esetben engedélyezhető, ha a kockázatelemzés kimutatta az engedélyező tagállam számára, hogy a kezelt burgonya feldolgozási hulladékának ürítése nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a vízi élőlényekre,kültéri, levélen történő alkalmazása csak abban az esetben engedélyezhető, ha a kockázatelemzés kimutatta az engedélyező tagállam számára, hogy a felhasználás nem jelent elfogadhatatlan kockázatot az ember és az állat egészségére, valamint a környezetre.A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 1997.7.11. |

2. | Azoxistrobin CAS-szám: 131860-33-8 CIPAC-szám: 571 | Metil (E)-2-{2[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi] fenil}-3-metoxiakrilát | 930 g/kg (Z izomer max. 25 g/kg) | 1998.7.1. | 2008.7.1. | Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető. Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatal során különös figyelmet kell fordítani a vízi élőlényekre gyakorolt hatásra. Az engedélyezés feltételeinek tartalmazniuk kell a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 1998.4.22. |

3. | Kresoxim-metil CAS-szám: 143390-89-0 CIPAC-szám 568 | Metil (E)-2-metoxiimino-2-[2-(o-toliloximetil)-fenil] acetát | 910 g/kg | 1999.2.1. | 2009.1.31. | Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető. Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatal során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett talajvizek védelmére. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 1998.10.16. |

4. | Spiroxamin CAS-szám: 1181134-30-8 CIPAC-szám: 572 | (8-terc-butil-1,4-dioxaspiro [4,5] dekán-2-ilmetil)-etil-propilamin | 940 g/kg (A és B diasztereomerek vegyesen) | 1999.9.1. | 2009.9.1. | Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető. Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatal során a tagállamoknak: különös figyelmet kell fordítaniuk a felhasználói biztonságra, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei tartalmazzák a megfelelő védekezési intézkedéseket, éskülönös figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt hatásra, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei, amennyiben szükséges, tartalmazzanak kockázatcsökkentő intézkedéseket.A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 1999.5.12. |

5. | Azimszulfuron CAS-szám: 120162-55-2 CIPAC-szám: 584 | 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilszulfonil]-karbamid. | 980 g/kg | 1999.10.1. | 2009.10.1. | Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető. Légi felhasználása nem engedélyezhető. Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatal során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre és a nem megcélzott szárazföldi növényekre gyakorolt hatásra, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei, amennyiben szükséges, tartalmazzanak kockázatcsökkentő intézkedéseket (például rizstermesztés esetén a víz legkisebb visszatartási ideje a kibocsátást megelőzően). A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 1999.7.2. |

6. | Fluroxipir CAS-szám: 69377-81-7 CIPAC-szám: 431 | 4-amino-3,5-dikloro-6-fluoro-2-piridiloxiecetsav | 950 g/kg | 2000.12.1. | 2010.11.30. | Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető. Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatal során a tagállamoknak: figyelembe kell venniük a felülvizsgálati jelentés 7. pontjában kért kiegészítő információt,különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvizek védelmére,különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt hatásra, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei, amennyiben szükséges, tartalmazzanak kockázatcsökkentő intézkedéseket.A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, amennyiben a felülvizsgálati jelentés 7. pontjában előírt további vizsgálatokat és adatokat nem nyújtották be 2000.12.1-jéig. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 1999.11.30. |

7. | Metszulfuron-metil CAS-szám: 74223-64-6 EEC szám: 441 | Metil-2-(4-metoxi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-ilkarbamoilszulfamoil)-benzoát | 960 g/kg | 2001.7.1. | 2011.6.30. | Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető. Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatal során a tagállamoknak: különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvizek védelmére,különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt hatásra, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei, amennyiben szükséges, tartalmazzanak kockázatcsökkentő intézkedéseket.A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 2000.6.16. |

8. | Prohexadion-kalcium CAS-szám: 127277-53-6 CIPAC-szám: 567 | Kalcium 3,5-dioxo-4-propionilciklohexánkarboxilát | 890 g/kg | 2000.10.1. | 2010.10.1. | Kizárólag növényi növekedésszabályozó szerként történő alkalmazása engedélyezhető. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 2000.6.16. |

9. | Triaszulfuron CAS-szám: 82097-50-5 CIPAC-szám: 480 | 1-[2-(2-kloroetoxi) fenilszulfonil]-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-karbamid | 940 g/kg | 2001.8.1. | 2011.7.31. | Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető. Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatal során a tagállamoknak: különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvizek védelmére,különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre gyakorolt hatásra, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei, amennyiben szükséges, tartalmazzanak kockázatcsökkentő intézkedéseket.A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 2000.7.13. |

10. | Eszfenvalerát CAS-szám: 66230-04-4 CIPAC-szám: 481 | (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(S)-2-(4-klorofenil)-3-metilbutirát | 830 g/kg | 2001.8.1. | 2011.7.31. | Kizárólag rovarirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető. Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatal során a tagállamoknak: különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre és a nem megcélzott ízeltlábúakra gyakorolt lehetséges hatásra, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei, amennyiben szükséges, tartalmazzanak kockázatcsökkentő intézkedéseket.A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 2000.7.13. |

11. | Bentazon CAS-szám: 25057-89-0 CIPAC-szám: 366 | 3-izopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-one-2,2-dioxid | 960 g/kg | 2001.8.1. | 2011.7.31. | Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető. Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatal során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvizek védelmére. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 2000.7.13. |

12. | Lambda-cihalotrin CAS-szám: 91465-08-6 CIPAC-szám: 463 | Az alábbiak 1:1 arányú keveréke: (S)-α-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciklopropán-karboxilát,és(R)-α-ciano-3-fenoxibenzil (Z)-(1S,3S)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciklopropán-karboxilát | 810 g/kg | 2002.1.1. | 2011.12.31. | Kizárólag rovarirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető. Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatal során a tagállamoknak: különös figyelmet kell fordítaniuk a felhasználó biztonságára,különös figyelmet kell fordítaniuk a vízi élőlényekre és a nem megcélzott ízeltlábúakra - beleértve a méheket - gyakorolt lehetséges hatásra, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei, amennyiben szükséges, tartalmazzanak kockázatcsökkentő intézkedéseket,különös figyelmet kell fordítaniuk élelmiszerben jelenlévő szermaradványokra és különösen azok akut hatásaira.A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 2000.10.19. |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKBEN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT HATÓANYAGOKRA VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK HATÁRIDEJE A TAGÁLLAMOKBAN

Sorszám | Általános megnevezés | Beépítő irányelv | Átültetés határideje | Különös rendelkezések |

1. | Imazalil | 97/73/EK irányelv | 1999.6.30. | A tagállamok a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, amennyiben szükséges, az átültetési határidőig módosítják vagy visszavonják a hatóanyagként imazalilt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó meglévő engedélyeket. Azonban, tekintettel a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerinti értékelésre és döntéshozatalra, a fenti irányelv III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dosszié alapján az átültetési határidő meghosszabbodik: a kizárólag imazalilt tartalmazó és nem szabadföldi lombkezelésre szánt növényvédő szerek esetén 2003.1.1-jéig,az imazalilt és egyéb, az I. mellékletbe még fel nem vett hatóanyagokat tartalmazó és nem szabadföldi lombkezelésre szánt növényvédő szerek esetén annak az irányelvnek a hatálybalépését követő négy évre, amely az utolsó, az I. mellékletben említett hatóanyagot felvette. |

2. | Azoxistrobin | 98/47/EK irányelv | 1999.1.1. | Az azoxistrobint más, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvett hatóanyaggal együtt tartalmazó növényvédő szerek esetén az átültetési határidő meghosszabbodik a másik hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről szóló irányelvben megállapított rendelkezések által előírt hosszabb végrehajtási időszakra. |

3. | Kresoxim-metil | 1999/1/EK irányelv | 1999.7.31. | A kresoxim-metilt más, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvett hatóanyaggal együtt tartalmazó növényvédő szerek esetén az átültetési határidő meghosszabbodik a másik hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről szóló irányelvben megállapított rendelkezések által előírt hosszabb végrehajtási időszakra. |

4. | Spiroxamin | 1999/73/EK irányelv | 2000.1.1. | A spiroxamint más, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvett hatóanyaggal együtt tartalmazó növényvédő szerek esetén az átültetési határidő meghosszabbodik a másik hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről szóló irányelvben megállapított rendelkezések által előírt hosszabb végrehajtási időszakra. |

5. | Azimszulfuron | 1999/80/EK irányelv | 2000.4.1. | Tekintettel a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerinti értékelésre és döntéshozatalra, a fenti irányelv III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dosszié alapján az azimszulfuront tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó ideiglenes engedélyek esetében az átültetési határidő 2001.4.1-jére módosul. Az azimszulfuront más, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyaggal együtt tartalmazó növényvédő szerek esetén az átültetési határidő meghosszabbodik a másik hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről szóló irányelvben megállapított rendelkezések által előírt hosszabb végrehajtási időszakra. |

6. | Fluroxipir | 2000/10/EK irányelv | 2000.6.1. | A tagállamok a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, amennyiben szükséges, az átültetési határidőig módosítják vagy visszavonják a hatóanyagként fluroxipirt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó meglévő engedélyeket. Azonban, tekintettel a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerinti értékelésre és döntéshozatalra, a fenti irányelv III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dosszié alapján az átültetési határidő meghosszabbodik: a kizárólag fluroxipirt tartalmazó növényvédő szerek esetén 2004.12.1-jéig,a fluroxipirt és más, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletben említett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek esetén annak az irányelvnek a hatálybalépését követő négy évre, amely az utolsó, az I. mellékletben említett hatóanyagot felvette. |

7. | Metszulfuron-metil | 2000/49/EK irányelv | 2000.12.31. | A tagállamok a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, amennyiben szükséges, az átültetési határidőig módosítják vagy visszavonják a hatóanyagként metszulfuron-metilt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó meglévő engedélyeket. Azonban, tekintettel a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerinti értékelésre és döntéshozatalra, a fenti irányelv III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dosszié alapján az első bekezdésben megállapított időszak meghosszabbodik: a hatóanyagként kizárólag metszulfuron-metilt tartalmazó növényvédő szerek esetén 2005.7.1-jéig,a metszulfuron-metilt és egyéb, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletben említett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek esetén annak az irányelvnek a hatálybalépését követő négy évig, amely az utolsó, az I. mellékletben említett hatóanyagot felvette. |

8. | Prohexadion-kalcium | 2000/50/EK irányelv | 2001.1.1. | Tekintettel a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerinti értékelésre és döntéshozatalra, a fenti irányelv III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dosszié alapján a prohexadion-kalciumot tartalmazó növényvédő szerekre érvényes ideiglenes engedélyek átültetési határideje 2002.1.1-jére módosul. A prohexadion-kalciumot más, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében említett hatóanyaggal együtt tartalmazó növényvédő szerek esetén az átültetési határidő meghosszabbodik a másik hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételéről szóló irányelvben megállapított rendelkezések által előírt hosszabb végrehajtási időszakra. |

9. | Triaszulfuron | 2000/66/EK irányelv | 2002.1.31. | A tagállamok a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, amennyiben szükséges, az átültetési határidőig módosítják vagy visszavonják a hatóanyagként triaszulfuront tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó meglévő engedélyeket. Azonban, tekintettel a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerinti értékelésre és döntéshozatalra, a fenti irányelv III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dosszié alapján az átültetési határidő meghosszabbodik: a hatóanyagként kizárólag triaszulfuront tartalmazó növényvédő szerek esetén 2005.8.1-jéig,a triaszulfuront és más, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletben említett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek esetén annak az irányelvnek a hatálybalépését követő négy évre, amely az utolsó, az I. mellékletben említett hatóanyagot felvette. |

10. | Eszfenvalerát | 2000/67/EK irányelv | 2002.1.31. | A tagállamok a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, amennyiben szükséges, az átültetési határidőig módosítják vagy visszavonják a hatóanyagként eszfenvalerátot tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó meglévő engedélyeket. Azonban, tekintettel a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerinti értékelésre és döntéshozatalra, a fenti irányelv III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dosszié alapján az átültetési határidő meghosszabbodik: a hatóanyagként kizárólag eszfenvalerátot tartalmazó növényvédő szerek esetén 2005.8.1-jéig,az eszfenvalerátot és más, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletben szereplő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek esetén annak az irányelvnek a hatálybalépését követő négy évre, amely az utolsó, az I. mellékletben említett hatóanyagot felvette. |

11. | Bentazon | 2000/68/EK irányelv | 2002.1.31. | A tagállamok a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban, amennyiben szükséges, az átültetési határidőig módosítják vagy visszavonják a hatóanyagként bentazont tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó meglévő engedélyeket. Azonban, tekintettel a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerinti értékelésre és döntéshozatalra, a fenti irányelv III. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő dosszié alapján az átültetési határidő meghosszabbodik: a hatóanyagként kizárólag bentazont tartalmazó növényvédő szerek esetén 2005.8.1-jéig,a bentazont és más, a 91/414/EGK irányelv I. mellékletben említett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek esetén annak az irányelvnek a hatálybalépését követő négy évre, amely az utolsó, az I. mellékletben említett hatóanyagot felvette. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0080 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0080&locale=hu

Tartalomjegyzék