32016R2137[1]

A Tanács (EU) 2016/2137 rendelete (2016. december 6.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

A TANÁCS (EU) 2016/2137 RENDELETE

(2016. december 6.)

a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1) A 36/2012/EU tanácsi rendelet (2) végrehajtja a 2013/255/KKBP határozatban meghatározott intézkedéseket.

(2) 2016. december 6-án a Tanács elfogadta a (KKBP) 2016/2144 határozatot (3), amely olyan módosításokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik személyek és szervezetek pontosan meghatározott kategóriái számára nyersolaj és kőolajtermékek vásárlását és szállítását, valamint az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtását Szíriában, kizárólag humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából. Az említett határozat módosítja továbbá a pénzeszközök és a gazdasági erőforrások befagyasztására vonatkozó korlátozásokhoz kapcsolódó releváns kivételeket.

(3) Ez az intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, ennélfogva - különösen a gazdasági szereplők által valamennyi tagállamban történő egységes alkalmazása biztosítása céljából -a végrehajtásához uniós szintű szabályozás szükséges.

(4) A 36/2012/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 36/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) az a) pontban foglalt tilalmakkal kapcsolatosan közvetve vagy közvetlenül finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és a viszontbiztosítást is;";

b) a 6. cikk a következő ponttal egészül ki:

"da) a b) és c) pontban foglalt tilalmakkal kapcsolatosan közvetve vagy közvetlenül finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása, ideértve a származtatott pénzügyi termékeket, valamint a biztosítást és a viszontbiztosítást is; valamint".

c) az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

"e) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az a), b), c), d) vagy da) pontban foglalt tilalmak megkerülése.".

2. A 6a. cikk helyébe a következő lép: "6a. cikk (1) A 6. cikk b), c) és e) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából az Unió vagy a tagállamok részéről közpénzekben részesülő állami szervek vagy jogi személyek, szervezetek, illetve szervek által kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlása vagy szállítása, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása esetében, feltéve, hogy e termékek vásárlásának vagy szállításának kizárólagos célja a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás. (2) A 6. cikk b), c) és e) pontjától eltérve, az e cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó esetekben, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek tartott általános és különös feltételek mellett engedélyezheti kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlását és szállítását, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtását, feltéve, hogy e vásárlás és szállítás: Az érintett tagállam az e bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély kiadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot. Az értesítésben fel kell tüntetni az engedélyezett jogi személy, szervezet vagy szerv adatait és a Szíriában végzett humanitárius tevékenységeivel kapcsolatos adatokat. (3) E cikk egyetlen rendelkezése sem érinti a 2580/2001/EK tanácsi rendeletnek (*1), a 881/2002/EK tanácsi rendeletnek (*2), vagy az (EU) 2016/1686 tanácsi rendeletnek (*3) való megfelelést. (*1) A Tanács 2580/2001/EK rendelete (2001. december 27.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről (HL L 344., 2001.12.28., 70. o.)." (*2) A Tanács 881/2002/EK rendelete (2002. május 27.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 139., 2002.5.29., 9. o.)." (*3) A Tanács (EU) 2016/1686 rendelete (2016. szeptember 20.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni további korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 255., 2016.9.21., 1. o.)."."

a) kizárólagos célja a humanitárius segítségnyújtás Szíriában, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás; valamint

b) az e határozatban megállapított tilalmak egyikét sem sérti.

3. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"6b. cikk

A 6. cikk b), c) és e) pontjában foglalt tilalmak nem alkalmazandók a diplomáciai vagy konzuli képviseletek által kőolajtermékeknek Szíriában történő vásárlása vagy szállítása, illetve az ehhez kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása esetében, amennyiben e termékek vásárlására vagy szállítására a képviselet hivatalos céljaira történő felhasználás érdekében kerül sor.".

4. A 16. cikk e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"e) a 16b. cikk hatálya alá nem tartozó esetekben diplomáciai, illetve konzuli képviselet vagy a nemzetközi jog szerint immunitást élvező nemzetközi szervezet számlájára, illetve számlájáról kerülnek be- vagy kifizetésre, amennyiben e be- vagy kifizetésekre a diplomáciai, illetve konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet hivatalos céljaira történő felhasználás érdekében kerül sor;".

5. A 16. cikk f) pontját el kell hagyni.

6. A 16a. cikk helyébe a következő szöveg lép: "16a. cikk (1) A 14. cikk (2) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából az Unió vagy a tagállamok részéről közpénzekben részesülő állami szervek vagy jogi személyek, szervezetek, illetve szervek által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások esetében, amennyiben az ilyen pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítása összhangban van a 6a. cikk (1) bekezdésével. (2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben és a 14. cikk (2) bekezdésétől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett engedélyezheti egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, feltéve, hogy a pénzeszközökre vagy a gazdasági erőforrásokra kizárólag a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából van szükség. (3) A 14. cikk (1) bekezdésétől eltérve, a III. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt általános és különös feltételek mellett engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy: (4) Az érintett tagállam az e cikk (2) és (3) bekezdése alapján kiadott valamennyi engedélyről az engedély kiadását követő két héten belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.".

a) a pénzeszközökre vagy gazdasági erőforrásokra kizárólag a szíriai humanitárius segítségnyújtás, illetve Szíriában a polgári lakosságnak nyújtott támogatás céljából van szükség; valamint

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az ENSZ számára szabadítják fel szíriai támogatásnyújtás vagy e támogatásnyújtás elősegítése céljából, a szíriai humanitárius segítségnyújtási reagálási tervvel vagy az azt követő, az ENSZ által koordinált tervekkel összhangban.

7. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"16b. cikk

A 14. cikk (2) bekezdésében foglalt tilalom nem alkalmazandó a diplomáciai vagy konzuli képviseletek számlájáról rendelkezésre bocsátott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások esetében, amennyiben e pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítására a 6b. cikkel összhangban a képviselet hivatalos céljaira történő felhasználás érdekében kerül sor.".

8. A IV. mellélet helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. december 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. KAŽIMÍR

(1) HL L 147., 2013.6.1., 14. o.

(2) A Tanács 36/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról és a 442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 16., 2012.1.19., 1. o.).

(3) A Tanács (KKBP) 2016/2144 határozata (2016. december 6.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát).

MELLÉKLET

"IV. MELLÉKLET

A 6. CIKKBEN EMLÍTETT »NYERSOLAJ ÉS KŐOLAJTERMÉKEK« JEGYZÉKE

A. részNYERSOLAJ
HR-kódLeírás
2709 00Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj.
B. részKŐOLAJTERMÉKEK
HR-kódLeírás
2710Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyersolaj kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 % kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, hulladékolajok (azzal a megjegyzéssel, hogy Szíriában nem tilos a 2710 19 21 KN-kód alá tartozó kerozin/sugárhajtómű-üzemanyag vásárlása, amennyiben az a célból történik és kizárólag arra használják, hogy az azzal feltöltött repülőgép folytathassa a repülést).
2712Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is.
2713Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka
2714Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő.
2715 00 00Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány).”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R2137 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R2137&locale=hu

Tartalomjegyzék