32004R2121[1]

A Bizottság 2121/2004/EK rendelete (2004. december 13.) a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló 2158/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 1727/1999/EK rendelet és a Közösség erdőinek a légköri szennyezés elleni védelméről szóló 3528/86/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 2278/1999/EK rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 2121/2004/EK RENDELETE

(2004. december 13.)

a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló 2158/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 1727/1999/EK rendelet és a Közösség erdőinek a légköri szennyezés elleni védelméről szóló 3528/86/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 2278/1999/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségen belüli erdők és környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről szóló, 2003. november 17-i 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2152/2003/EK rendelet 2003. január 1-jétől alkalmazandó, amely megalapozza a Közösség erdőinek a légköri szennyezés elleni védelméről szóló, 1986. november 17-i 3528/86/EGK tanácsi rendelet (2) és a Közösség erdőinek tűz elleni védelméről szóló, 1992. július 23-i 2158/92/EGK tanácsi rendelet (3) alapján korábban végrehajtott intézkedések koordinált szemléletű folytatását. A 2152/2003/EK rendeletet emellett a levegőszennyezéssel és az erdőtüzekkel kapcsolatos megfigyelések folytatására, illetve a közösségi vonatkozású új környezeti kérdések megoldása érdekében a rendszer későbbi esetleges továbbfejlesztésének vizsgálatára alkották meg.

(2) A 2152/2003/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a rendelet 4. és 5. cikkében, a 6. cikk (2) és (3) bekezdésében és a 7. cikk (2) bekezdésében előírt tevékenységeket a tagállamok által kétéves időszakokra kidolgozott nemzeti programok keretében hajtják végre. A 8. cikk (5) bekezdése szerint az előterjesztett nemzeti programok vagy e nemzeti programok jóváhagyott kiigazításai alapján a Bizottság határoz a támogatható költségekhez való pénzügyi hozzájárulásról.

(3) A 2152/2003/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a tagállamok kijelölik a jóváhagyott nemzeti programokban foglalt tevékenységek igazgatásában hatáskörrel rendelkező szerveket. A végrehajtási feladatokat a rendelet ezzel kifejezetten a nemzeti szervekre ruházza át.

(4) A 2152/2003/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat megállapító bizottsági rendelet hiányában a Közösség erdőinek a légköri szennyezés elleni védelméről szóló 3528/86/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (felmérések, hálózatok és jelentések) szóló, 1987. június 10-i 1696/87/EGK rendelet (4), a 2158/92/EGK tanácsi rendeletnek az erdőtűz információs rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1994. április 11-i 804/94/EK rendelet (5), a Közösség erdőinek a légköri szennyezés elleni védelméről szóló 3528/86/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 1994. április 29-i 1091/94 (6) rendelet, az 1727/1999/EK rendelet (7) és a 2278/1999/EK rendelet (8) rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni, hacsak azok a 2152/2003/EK rendelettel nem ellentétesek.

(5) Az 1727/1999/EK és a 2278/1999/EK rendelet egyes rendelkezéseit azonban összhangba kell hozni az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel (9), különösen annak 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjával és 56. cikkével, illetve az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettel (10).

(6) Az előzetes elemzések azt mutatják, hogy a költségvetés-végrehajtási feladatok átruházása a nemzeti közszektorbeli szervekre vagy a magánjog hatálya alá tartozó szervekre az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint megfelel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményeinek, és biztosítja a megkülönböztetésmentesség elvének betartását és a közösségi fellépés felismerhetőségét.

(7) A tagállamok által a 2152/2003/EK rendelet szerint kijelölendő, hatáskörrel rendelkező szervek kiválasztási kritériumait keresztül kell vezetni az 1727/1999/EK és 2278/1999/EK rendeleten azokkal a rendelkezésekkel együtt, amelyek biztosítják a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményeinek betartását és a megkülönböztetésmentesség és átláthatóság elvének teljes tiszteletben tartását.

(8) Az 1727/1999/EK és a 2278/1999/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Erdészeti Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1727/1999/EK rendelet a következő 2a. cikkel egészül ki:

"2a. cikk

(1) A tagállamok által a 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi (11) rendelet 14. cikke alapján a jóváhagyott nemzeti programokban szereplő tevékenységek igazgatására kijelölt, hatáskörrel rendelkező szervek megfelelnek az 1605/2002/EK, Euratom (12) tanácsi rendeletben és a 2342/2002/EK, Euratom (13) bizottsági rendeletben megállapított szabályoknak, illetve az e rendeletben megállapított rendelkezéseknek.

(2) Az (1) bekezdésben említett szervek (a továbbiakban: »hatáskörrel rendelkező szervek«), különösen megfelelnek legalább a következő kritériumoknak:

a) nemzeti közszektorbeli szervek vagy közfeladatot ellátó, a magánjog hatálya alá tartozó szervek, amennyiben azok valamely tagállam törvényeinek hatálya alá tartoznak;

b) megfelelő, lehetőleg hatóság által kiállított pénzügyi biztosítékokat kínálnak, különösen a Bizottságot megillető összegek teljes körű beszedése tekintetében;

c) a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményei szerint működnek;

d) gondoskodnak az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontja szerint végzett műveletek átláthatóságáról.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kritériumok betartásán túl a bekezdés a) pontjában említett, a magánjog hatálya alá tartozó szervek igazolják a következőket:

a) műszaki és szakmai kapacitásukat vezető munkatársaik iskolai végzettségét és szakmai képzettségét igazoló okmányok alapján;

b) gazdasági és pénzügyi kapacitásukat megfelelő banki nyilatkozatok vagy a vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás vagy állami garancia igazolása vagy mérlegek vagy azok kivonatai alapján legalább az utolsó két olyan évre vonatkozóan, amelyekre a számlákat lezárták, amennyiben azon ország társasági joga, ahol a gazdasági szereplő letelepedett, előírja a mérleg közzétételét;

c) például a cégjegyzékbe vagy a szakmai nyilvántartásba történt bejegyzéssel vagy eskü alatt tett nyilatkozattal vagy egyéb igazoló okirattal, meghatározott szervezetbeli tagsággal, kifejezett felhatalmazással vagy a HÉA-nyilvántartásba való bejegyzéssel bizonyított jogosultság a nemzeti törvények alapján a költségvetés-végrehajtási feladatok ellátására;

d) esetükben az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. és 94. cikkében felsorolt helyzetek egyike sem áll fenn.

(4) A Bizottság a hatáskörrel rendelkező szervekkel az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 56. cikkének és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 35. és 41. cikkének megfelelően megállapodást köt.

(5) A hatáskörrel rendelkező szervek rendszeres ellenőrzések végzésével gondoskodnak arról, hogy a 2152/2003/EK rendelet alapján finanszírozott fellépéseket helyesen hajtsák végre. Megfelelő intézkedéseket hoznak a szabálytalanságok és csalások megelőzésére, és szükség esetén jogi lépéseket tesznek az elveszett, jogalap nélkül kifizetett vagy helytelenül felhasznált pénzeszközök visszaszerzésére.

(6) A hatáskörrel rendelkező szervek a Bizottság rendelkezésére bocsátják az összes, általa kért információt. A Bizottság iratellenőrzést és azoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelő meglétére, érvényességére, illetve a megfelelő működésre vonatkozó helyszíni ellenőrzéseket végezhet.

(7) A hatáskörrel rendelkező szervek azok a közvetítő szervezetek, ahová a Közösségi hozzájárulásokat befizetik, és ahol a számlákat és a nemzeti programokat támogató hozzájárulások átvételét és beérkezését igazoló nyilvántartásokat vezetik, beleértve a program közvetlen és közvetett költségeit alátámasztó összes számlát és hasonló bizonyító erejű okmányt."

2. cikk

A 2278/1999/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A következő 2a. cikkel egészül ki:

"2a. cikk

(1) A tagállamok által a 2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi (14) rendelet 14. cikke alapján a jóváhagyott nemzeti programokban szereplő tevékenységek igazgatására kijelölt, hatáskörrel rendelkező szervek megfelelnek az 1605/2002/EK, Euratom (15) tanácsi rendeletben és a 2342/2002/EK, Euratom (16) bizottsági rendeletben megállapított szabályoknak, illetve az e rendeletben megállapított rendelkezéseknek.

1.(2) Az (1) bekezdésben említett szervek (a továbbiakban: »hatáskörrel rendelkező szervek«), különösen megfelelnek legalább a következő kritériumoknak:

a) nemzeti közszektorbeli szervek vagy közfeladatot ellátó, a magánjog hatálya alá tartozó szervek, amennyiben azok valamely tagállam törvényeinek hatálya alá tartoznak;

b) megfelelő, lehetőleg hatóság által kiállított pénzügyi biztosítékokat kínálnak, különösen a Bizottságot megillető összegek teljes körű beszedése tekintetében;

c) a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás követelményei szerint működnek;

d) gondoskodnak az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 56. cikke (1) bekezdésének a)-e) pontja szerint végzett műveletek átláthatóságáról.

1.(3) A (2) bekezdésben foglalt kritériumok betartásán túl a bekezdés a) pontjában említett, a magánjog hatálya alá tartozó szervek igazolják a következőket:

a) műszaki és szakmai kapacitásukat vezető munkatársaik iskolai végzettségét és szakmai képzettségét igazoló okmányok alapján;

b) gazdasági és pénzügyi kapacitásukat megfelelő banki nyilatkozatok vagy a vonatkozó szakmai felelősség biztosítás vagy állami garancia igazolása vagy mérlegek vagy azok kivonatai alapján legalább az utolsó két olyan évre vonatkozóan, amelyekre a számlákat lezárták, amennyiben azon ország társasági joga, ahol a gazdasági szereplő letelepedett, előírja a mérleg közzétételét;

c) például a cégjegyzékbe vagy a szakmai nyilvántartásba történt bejegyzéssel vagy eskü alatt tett nyilatkozattal vagy egyéb igazoló okirattal, meghatározott szervezetbeli tagsággal, kifejezett felhatalmazással vagy a HÉA-nyilvántartásba való bejegyzéssel bizonyított jogosultság a nemzeti törvények alapján a költségvetés-végrehajtási feladatok ellátására;

d) esetükben az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 93. és 94. cikkében felsorolt helyzetek egyike sem áll fenn.

(4) A Bizottság a hatáskörrel rendelkező szervekkel az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 56. cikkének és a 2342/2002/EK, Euratom rendelet 35. és 41. cikkének megfelelően megállapodást köt.

(5) A hatáskörrel rendelkező szervek rendszeres ellenőrzések végzésével gondoskodnak arról, hogy a 2152/2003/EK rendelet alapján finanszírozott fellépéseket helyesen hajtsák végre. Megfelelő intézkedéseket hoznak a szabálytalanságok és csalások megelőzésére, és szükség esetén jogi lépéseket tesznek az elveszett, jogalap nélkül kifizetett vagy helytelenül felhasznált pénzeszközök visszaszerzésére.

(6) A hatáskörrel rendelkező szervek a Bizottság rendelkezésére bocsátják az összes, általa kért információt. A Bizottság iratellenőrzést és azoknak a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás szabályainak megfelelő meglétére, érvényességére, illetve a megfelelő működésre vonatkozó helyszíni ellenőrzéseket végezhet.

(7) A hatáskörrel rendelkező szervek azok a közvetítő szervezetek, ahová a Közösségi hozzájárulásokat befizetik, és ahol a számlákat és a nemzeti programokat támogató hozzájárulások átvételét és beérkezését igazoló nyilvántartásokat vezetik, beleértve a program közvetlen és közvetett költségeit alátámasztó összes számlát és hasonló bizonyító erejű okmányt."

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 13-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(1) HL L 324., 2003.12.11., 1. o. A legutóbb a 788/2004/EK rendelettel (HL L 138., 2004.4.30., 17. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 326., 1986.11.21., 2. o. A legutóbb a 804/2002/EK rendelettel (HL L 132., 2002.5.17., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 217., 1992.7.31., 3. o. A legutóbb a 805/2002/EK rendelettel (HL L 132., 2002.5.17., 3. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 161., 1987.6.22., 1. o. A legutóbb a 2278/1999/EK rendelettel (HL L 279., 1999.10.29., 3. o.) módosított rendelet.

(5) HL L 93., 1994.4.12., 11. o.

(6) HL L 125., 1994.5.18., 1. o. A legutóbb a 2278/1999/EK rendelettel módosított rendelet.

(7) HL L 203., 1999.8.3., 41. o.

(8) HL L 279., 1999.10.29., 3. o.

(9) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(10) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(11) HL L 324., 2003.12.11., 1. o..

(12) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(13) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(14) HL L 324., 2003.12.11., 1. o.

(15) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(16) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R2121 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R2121&locale=hu