32005L0054[1]

A Bizottság 2005/54/EK irányelve (2005. szeptember 19.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tribenuron hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2005/54/EK IRÁNYELVE

(2005. szeptember 19.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tribenuron hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK (3) bizottsági rendeletek tartalmazzák a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, továbbá megállapítják azt a jegyzéket, amelyben a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelendő hatóanyagok találhatók. Ez a jegyzék tartalmazza a tribenuront.

(2) A tribenuron esetében a kérelmezők által javasolt felhasználási módokra vonatkozóan az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendeletekben meghatározott rendelkezésekkel összhangban értékelték. Ezek a rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, melyek feladata a vonatkozó értékelő jelentések és javaslatok benyújtása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a 451/2000/EK 8. cikke (1) bekezdésével összhangban. A referens tagállam a tribenuron (tribenuron-metil formájában) esetében a Svédország volt. Minden releváns információ leadásra került 2003. június 19-én.

(3) Az EFSA értékelési munkacsoportja keretein belül a tagállamok és az EFSA közösen ellenőrizték az értékelő jelentést, majd 2004. október 19-én benyújtották a Bizottsághoz az EFSA tribenuronról szóló tudományos jelentése (4) formájában. A jelentést a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül felülvizsgálta, majd a Bizottságnak a tribenuronról készített felülvizsgálati jelentése formájában 2005. február 15-én véglegesítette.

(4) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy a tribenuront tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különös tekintettel azokra a felhasználási módokra vonatkozóan, amelyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgáltak és részleteztek. Ezért a tribenuront indokolt felvenni az I. mellékletbe annak biztosítása érdekében, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen a tribenuron hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket.

(5) Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamoknak és az érdekelt feleknek lehetőségük legyen felkészülni a hatóanyag felvételéből adódó új követelmények teljesítésére.

(6) A 91/414/EGK irányelvben előírt kötelezettségek sérelme nélkül, az I. mellékletbe való felvételt követően a tagállamoknak hat hónap áll rendelkezésükre, hogy a tribenuront tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó, meglévő engedélyeket felülvizsgálják a 91/414/EGK irányelvben, különösen annak 13. cikkében és az I. mellékletében meghatározott feltételek teljesítésének biztosítása érdekében. A tagállamoknak kötelességük az érvényes engedélyeket szükség szerint módosítani, újakkal helyettesíteni vagy visszavonni, a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban. A fenti határidőtől eltérően a minden egyes növényvédő szer minden egyes tervezett felhasználását tartalmazó teljes III. melléklet szerinti dossziéjának a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére hosszabb időtartamot kell előírni.

(7) A 3600/92/EGK bizottsági rendelet (5) keretében megvizsgált hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való korábbi felvételei során nyert tapasztalat azt mutatja, hogy nehézségek merülhetnek fel az meglévő engedélyek birtokosainak kötelezettségei értelmezésekor az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. További nehézségek elkerülése végett szükségesnek tűnik felhívni a figyelmet a tagállamok kötelezettségeire, különösen atekintetben, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély birtokosa rendelkezik hozzáféréssel egy, az irányelv II. mellékletének megfelelő dossziéhoz. Ez a felhívás a korábban elfogadott, az I. mellékletet módosító irányelvekhez képest nem ró újabb kötelezettséget a tagállamokra vagy az engedélyek birtokosaira.

(8) Ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2006. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint megküldenek számára egy megfelelési táblázatot ennek az irányelvnek a rendelkezései és az általuk kibocsátott nemzeti rendelkezések közötti megfelelésről.

Ezeket a rendelkezéseket 2006. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1) A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban szükség szerint módosítják vagy visszavonják a hatóanyagként tribenuront tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket legkésőbb 2006. augusztus 31-ig.

Az említett időpontig a tagállamok ellenőrzik az irányelv I. mellékletében a tribenuronra vonatkozó követelmények teljesülését a hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében találhatóak kivételével, továbbá azt, hogy az engedély birtokosa rendelkezik-e olyan dossziéval vagy hozzáféréssel olyan dossziéhoz, amely megfelel az irányelv 13. cikkében előírt feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely tribenuront tartalmaz egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében legkésőbb 2006. február 28-ig felsorolt hatóanyagok egyikeként, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban a tagállamoknak újból el kell végezniük a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, és az irányelv I. mellékletének a tribenuron hatóanyagra vonatkozó bejegyzése B. részében megadott követelmények figyelembevételével. Ezen értékelés alapján meghatározzák, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

E megállapítást követően a tagállamok:

a) a tribenuront egyedüli hatóanyagként tartalmazó termék esetében, amennyiben szükséges, legkésőbb 2010. február 28-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b) a tribenuront több hatóanyag egyikeként tartalmazó termék esetében, amennyiben szükséges, módosítják vagy visszavonják az engedélyt 2010. február 28-ig, vagy amennyiben az későbbre esik, a kérdéses anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás, illetve visszavonás céljából meghatározott időpontig.

4. cikk

Ez az irányelv 2006. március 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 19-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4) EFSA Scientific Report (2004) 15, 1-52o, Peer review of the pesticide risk assessment of tribenuron (2004. október 19-én véglegesítve).

(5) HL L 366., 1992.12.15., 10. o. A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel (HL L 259., 2000.10.13., 27. o.) módosított rendelet.

MELLÉKLET

A 91/414/EK irányelv I. mellékletében található táblázat vége a következő bejegyzésekkel egészül ki:

SzámKözhasználatú név, azonosító számokIUPAC-névTisztaság (1)HatálybalépésA felvétel lejártaSpeciális rendelkezések
„107Tribenuron
CAS-szám 106040-48-6 (tribenuron)
CIPAC-szám 546
2-[4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il(metil)karbamoilszulfamoil]benzoésav950 g/kg (tribenuron-metilben kifejezve)2006. március 1.2016. február 28.A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. február 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentés tribenuronra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a célcsoportban nem szereplő szárazföldi növények, a magasabb rendű vízinövények, valamint a talajvíz védelmére veszélyeztetett körülmények között. Az engedélyezés feltételei közt szerepeljen, hogy amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.”

(1) További részletek a hatóanyagok azonosításáról és specifikációjáról a felülvizsgálati jelentésben találhatóak.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0054 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0054&locale=hu

Tartalomjegyzék