32001L0099[1]

A Bizottság 2001/99/EK irányelve (2001. november 20.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a glifozát és a tifenszulfuron-metil hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

A Bizottság 2001/99/EK irányelve

(2001. november 20.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a glifozát és a tifenszulfuron-metil hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/87/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel [3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendelet [4] meghatározta a 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban "az irányelv") 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának részletes végrehajtási szabályait. A 3600/92/EGK rendelet alapján, a legutóbb a 2230/95/EK rendelettel [5] módosított, a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtása céljából a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamok kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendelet [6] meghatározta az irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelendő bizonyos növényvédő szer hatóanyagok jegyzékét.

(2) A glifozát és a tifenszulfuron-metil esetében - a kérelmezők által javasolt felhasználási körre vonatkozóan - az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat a 3600/92/EGK rendeletben meghatározott rendelkezésekkel összhangban értékelték. A 933/94/EK rendelet szerint Németországot, illetve Franciaországot jelölték ki referens tagállamnak a glifozát és a tifenszulfuron-metil esetében. A referens tagállamok a 3600/62/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban, 1999. február 1-jén (glifozát), illetve 1996. április 30-án (tifenszulfuron-metil) benyújtották vonatkozó értékelő jelentésüket és ajánlásaikat a Bizottsághoz.

(3) Ezeket az értékelő jelentéseket a tagállamok és a Bizottság a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálták. 2001. június 29-én a felülvizsgálatokat a glifozátról és a tifenszulfuron-metilről szóló bizottsági felülvizsgálati jelentések formájában véglegesítették.

(4) A dokumentációt és a glifozát, illetve a tifenszulfuron-metil felülvizsgálatából származó információkat benyújtották a Növényügyi Tudományos Bizottsághoz is. Abizottsághoz nem intéztek külön kérdést. A bizottság úgy tekintette, hogy nem volt olyan kérdés, amit a hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe történő felvételével kapcsolatban [7] szeretne feltenni. A bizottság megjegyezte, hogy a megjegyzés hiányát csak úgy lehet értelmezni, mint annak a jelét, hogy nincsenek a megjegyzést szükségessé tevő nyilvánvaló okok.

(5) A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az érintett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különös tekintettel a bizottsági felülvizsgálati jelentésben felülvizsgált és részletezett felhasználásra vonatkozóan. Emiatt az érintett hatóanyagokat helyénvaló felvenni az I. mellékletbe annak biztosítása céljából, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban, az összes tagállamban engedélyezhessék az érintett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(6) Az irányelv előírja azt, hogy egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételét követően a tagállamoknak egy meghatározott határidőn belül - megfelelően - meg kell adniuk, módosítaniuk kell, vagy vissza kell vonniuk a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit. Különösen, növényvédő szerek csak akkor engedélyezhetők, ha az előírt adatszolgáltatási követelményeknek megfelelő dokumentáció alapján figyelembe veszik a hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéhez kapcsolódó feltételeket és az irányelvben meghatározott egységes alapelveket.

(7) Egy hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvétele előtt megfelelő időtartamot kell előírni abból a célból, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből származó új követelményeknek történő megfelelésre. Ezenkívül, a felvételt követően, belátható időszakra van szükség ahhoz, hogy a tagállamok engedélyezhessék a 91/414/EGK irányelvnek a glifozátot vagy tifenszulfuron-metilt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó rendelkezései végrehajtását. Különösen, ezen időszak alatt a tagállamoknak felül kell vizsgálniuk a már meglévő engedélyeket, és - amennyiben helyénvaló - a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban új engedélyeket kell megadniuk. Minden egyes növényvédő szer teljes dokumentációjának az irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére hosszabb időszakot kell előírni. A több hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek esetében, az egységes alapelvek alapján történő teljes értékelés csak akkor hajtható végre, amikor az összes érintett hatóanyagot felvették a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8) A felülvizsgálati jelentés az irányelvben meghatározott egységes alapelvek bizonyos szakaszainak a tagállamok által történő megfelelő végrehajtásához szükséges. Ezért helyénvaló előírni, hogy a végleges felülvizsgálati jelentést - a bizalmas információk kivételével - a tagállamok konzultációs célból tartsák elérhető helyen, vagy az érdekelt felek számára tegyék elérhetővé. Amennyiben a felülvizsgálati jelentést a technikai és tudományos fejlődés figyelembe vétele céljából naprakésszé kell tenni, az irányelvvel összhangban az érintett hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó feltételeket is módosítani kell.

(9) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete a mellékletben meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2003. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Különösen - a 91/414/EGK irányelvvel összhangban -, az említett időpontig módosítják, vagy - amennyiben szükséges - visszavonják a glifozátot vagy tifenszulfuron-metilt hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó meglévő engedélyeket.

Amikor a tagállamok elfogadják ezt a rendelkezést, abban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy ahhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Tekintettel az értékelésre és a döntéshozatalra, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek szerint - az irányelv III. melléklete követelményeinek megfelelő dokumentáció alapján - a glifozátot vagy tifenszulfuron-metilt, mint egyetlen hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyei módosításának vagy visszavonásának határideje 2006. július 1-je.

(3) A glifozátot vagy tifenszulfuron-metilt a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő más hatóanyaggal együtt tartalmazó növényvédő szerek esetében az engedélyek módosítására vagy visszavonására rendelkezésre álló időszak négy évvel annak az irányelvnek a hatályba lépése után jár le, amelynek az I. mellékletét e hatóanyagok közül az utolsónak a felvétele érdekében módosítottak.

(4) Az glifozátra és a tifenszulfuron-metilre vonatkozó felülvizsgálati jelentéseket (a 91/414/EGK irányelv 14. cikke szerinti bizalmas információk kivételével) konzultációs célból, az érdekelt felek számára rendelkezésre bocsátják, vagy - külön kérésre - hozzáférhetővé teszik.

3. cikk

Ez az irányelv 2002. július 1-jén lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. november 20-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 276., 2001.10.19., 17. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992. 12.15., 10. o.

[5] HL L 225., 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

[7] A Növényügyi Tudományos Bizottság 2001. március 7-i plenáris ülésének jegyzőkönyve (glifozát).A Növényügyi Tudományos Bizottság 2001. március 7-i plenáris ülésének jegyzőkönyve (tifenszulfuron-metil).

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő táblázat vége a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Sor- szám | Közismert elnevezés, azonosító számok | IUPAC-név | Tisztaság | Hatálybalépés | A felvétel lejárta | Különös rendelkezések |

25. | Glifozát CAS-szám: 1071-83-6 CIPAC-szám: 284 | N-(foszfonometil)-glicin | 950 g/kg | 2002. július 1. | 2012. június 30. | Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető. A VI. melléklet egységes alapelveinek végrehajtásakor figyelembe kell venni a glifozátról szóló felülvizsgálati jelentésnek - különös tekintettel annak I. és II. függelékére - a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság által 2001. június 29-én véglegesített következtetéseit. Ebben az általános értékelésben a tagállamoknak: a sérülékeny területeken különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvíz védelmére, különös tekintettel a nem növénytermesztési célú felhasználására. |

26. | Tifenszulfuron-metil CAS-szám: 79277-27-3 CIPAC-szám: 452 | Metil 3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilkarbamoil-szulfamoil)-tiofén-2-karboxilát | 960 g/kg | 2002. július 1. | 2012. június 30. | Csak a gyomirtó szerként történő felhasználás engedélyezhető. A VI. melléklet egységes elveinek végrehajtásakor figyelembe kell venni a tifenszulfuron-metilről szóló felülvizsgálati jelentésnek - különös tekintettel annak I. és II. függelékére - a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság által 2001. június 29-én véglegesített következtetéseit. Ebben az általános értékelésben a tagállamoknak: különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvíz védelmére,különös figyelmet kell fordítaniuk a vízinövényekre gyakorolt hatásokra, és biztosítaniuk kell azt, hogy az engedélyezés feltételei - adott esetben - kockįzatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0099 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0099&locale=hu

Tartalomjegyzék