31990L0429[1]

A Tanács irányelve (1990. június 26.) a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1990. június 26.)

a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról

(90/429/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákkal kapcsolatos rendelkezések szerepelnek a legutóbb a 89/360/EGK irányelvvel ( 4 ) módosított 64/432/EGK irányelvben ( 5 ); mivel ezen kívül a legutóbb a 89/227/EGK irányelvvel ( 6 ) módosított 72/462/EGK irányelv ( 7 ) rendelkezéseket tartalmaz a szarvasmarhafélék és sertések harmadik országból történő behozatalakor felmerülő egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálati problémákra vonatkozóan;

mivel a fent említett rendelkezések a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli kereskedelmének és harmadik országból a Közösségbe történő behozatalának tekintetében biztosították, hogy a származási ország garantálja az állat-egészségügyi követelmények betartását, gyakorlatilag kizárva az állatbetegségek terjedését; mivel mindazonáltal a spermakereskedelem esetében fennáll ilyen betegségek terjedésének bizonyos kockázata;

mivel az állatok és állati eredetű termékek Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó, nemzeti szintű állat-egészségügyi rendelkezéseket összehangoló közösségi politika keretén belül létre kell hozni a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmének és a Közösségbe történő behozatalának harmonizált rendszerét;

mivel a Közösségen belüli spermakereskedelem keretében a spermagyűjtés helye szerinti tagállamot kötelezni kell annak biztosítására, hogy az ilyen spermát feljogosított és felügyelt spermagyűjtő központban gyűjtsék és dolgozzák fel, olyan állattól nyerjék, amelynek állat-egészségügyi státusa kizárja az állatbetegségek terjedésének kockázatát, olyan szabályoknak megfelelően gyűjtsék, dolgozzák fel, tárolják és szállítsák, amelyek biztosítják a megfelelő állat-egészségügyi státus fenntartását, és a rendeltetési országba történő szállítás során megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kísérjék az említett kötelezettségek betartásának biztosítása érdekében;

mivel a Közösségen belül egyes betegségek elleni védőoltás tekintetében folytatott nemzeti politikák között fennálló különbségek indokolttá teszik olyan eltérések időben korlátozott fenntartását, amelyek egyes betegségek tekintetében engedélyezik a tagállamoknak további védekező intézkedések alkalmazását ilyen betegségek ellen;

mivel a harmadik országból a Közösségbe történő spermabehozatalra vonatkozóan az állat-egészségügyi követelmények figyelembevételével össze kell állítani a harmadik országok megfelelő jegyzékét; mivel a jegyzéktől függetlenül a tagállamok kizárólag olyan spermagyűjtő központból engedélyezhetik sperma behozatalát, amely megfelel bizonyos szabványoknak, és amely hatósági felügyelet alatt áll; mivel továbbá, az adott körülmények alapján meg kell állapítani a jegyzékben szereplő országokra vonatkozó különleges állat-egészségügyi feltételeket; mivel a szabványok betartásának ellenőrzése érdekében lehetővé kell tenni helyszíni vizsgálatok elvégzését;

mivel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvben ( 8 ) megállapított ellenőrzésekre vonatkozó szabályokat és eljárásokat ezen irányelvre is alkalmazni kell;

mivel bizonyos fertőző betegségek átadásának megelőzése érdekében behozatali ellenőrzéseket kell végezni, amikor egy spermaszállítmány a Közösség területére érkezik, kivéve a Közösségen kívüli területre irányuló tranzitszállítmányok esetét;

mivel engedélyezni kell a tagállamok számára vészhelyzeti intézkedések megtételét, amennyiben fertőző betegség tör ki egy másik tagállamban, illetve egy harmadik országban; mivel az ilyen betegségekkel összefüggő veszélyeket és az általuk szükségessé tett védekező intézkedéseket azonos módon kell elbírálni a Közösség valamennyi tagállamában; mivel ezért az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságon belül létre kell hozni egy közösségi szintű sürgősségi eljárást, amelynek alapján meg kell tenni a szükséges intézkedéseket;

mivel meg kell bízni a Bizottságot ezen irányelv végrehajtására vonatkozó bizonyos intézkedések megtételére; mivel ezért eljárást kell kidolgozni a Bizottság és a tagállamok között az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságon belüli szoros és hatékony együttműködésre;

mivel ezen irányelv nem érinti azon sperma kereskedelmét, amelyet azt megelőzően termeltek, hogy a tagállamoknak meg kell felelniük ennek az irányelvnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. cikk

Ezen irányelv a sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi feltételeket állapítja meg.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a 64/432/EGK, a 72/462/EGK, a 80/407/EGK ( 9 ) és a 90/425/EGK irányelv ( 10 ) 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokat kell megfelelően alkalmazni.

Továbbá:"sperma": a sertésfajba tartozó háziállat ejakulált ondója változatlan, feldolgozott, illetve hígított formában.

II. FEJEZET

Közösségen belüli kereskedelem

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy csak olyan spermát hozzanak kereskedelemi forgalomba, amely megfelel az alábbi általános követelményeknek:

a) a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazandó állat-egészségügyi szempontok alapján az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően feljogosított spermagyűjtő központban mesterséges termékenyítés céljából gyűjtötték és dolgozták fel;

b) olyan sertéstől gyűjtötték, amelynek egészségügyi státusa megfelel a B. mellékletben foglalt előírásoknak;

c) az A. és a C. mellékletnek megfelelően gyűjtötték, dolgozták fel, tárolták és szállították.

4. cikk

(1) 1992. december 31-ig azok a tagállamok, amelyek valamennyi spermagyűjtő központjában kizárólag olyan, a szérumneutralizációs próbára, illetve az Aujeszky-féle betegség kimutatására végzett ELISA-próbára negatív reakciót mutató állatot tartanak, amelyet ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően nem oltottak be az Aujeszky-féle betegség ellen:

- megtagadhatják az ilyen állat-egészségügyi státussal nem rendelkező gyűjtőközpontból származó sperma beengedését a területükre,

- nem tilthatják meg olyan kansertéstől származó sperma beengedését a területükre, amelyet a gyűjtőközpontban beoltottak GI géndeléciós oltóanyaggal, feltéve hogy:

- az oltást csak olyan kanon végezték el, amely szérumnegatívnak bizonyult az Aujeszky-féle betegség vírusa tekintetében,

- az ilyen kan beoltását követően legkorábban három héttel végzett szerológiai vizsgálatok nem mutatnak a betegség vírusa által előidézett antitestképződést.

- Ebben az esetben a kereskedelmi forgalomba szánt minden egyes napi gyűjtésből egy spermamintát vírusizolációs próbának lehet alávetni a rendeltetési hely szerinti tagállam jóváhagyott laboratóriumában.

- E bekezdés rendelkezései nem lépnek hatályba mindaddig, amíg a Bizottság - a 18. cikkel összhangban eljárva, legkésőbb 1991. július 1-ig - az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság véleményét követően meg nem határozta az ilyen ellenőrzésnél alkalmazandó vizsgálatok eljárásrendjét, különösen a gyűjtőközpontban végzendő vizsgálatok gyakoriságával, a vírusizolációs próbákkal és a GI géndeléciós oltóanyag hatékonyságával és biztonságos voltával kapcsolatban.

(2) A 18. cikkben említett eljárásnak megfelelően lehetőség van olyan döntést hozni, hogy az (1) bekezdés rendelkezéseit kiterjesztik egy adott tagállam területének meghatározott részére, amennyiben valamennyi ottani gyűjtőközpontban kizárólag olyan állatot tartanak, amely a szérumneutralizációs próbán, illetve az Aujeszky-féle betegség kimutatására végzett ELISA-próbán negatív reakciót mutatott.

(3) A Tanács, a Bizottság esetleges javaslatokkal kísért jelentése alapján, 1992. december 31-ig felülvizsgálja ezt a cikket.

5. cikk

(1) Az a tagállam, amelynek területén a spermagyűjtő központ található, biztosítja, hogy a 3. cikk a) pontjában előírt jóváhagyást csak akkor adják meg, ha a központ megfelel az A. melléklet feltételeinek, és eleget tesz ezen irányelv egyéb rendelkezéseinek is.

A tagállam biztosítja továbbá, hogy hatósági állatorvos felügyelje a rendelkezések betartását. A hatósági állatorvos indítványozza a jóváhagyás visszavonását, amennyiben egy vagy több rendelkezést nem tartanak be.

(2) Valamennyi spermagyűjtő központot nyilvántartásba kell venni, amely során valamennyi központ állat-egészségügyi nyilvántartási számot kap.

A tagállamok összeállítják és naprakészen tartják a spermagyűjtő központok, valamint azok állat-egészségügyi nyilvántartási számának jegyzékét, és elérhetővé teszik azt a többi tagállam és a nyilvánosság számára.

(3) E cikk alkalmazásának általános szabályai a 18. cikkben megállapított eljárással összhangban kerülnek elfogadásra.

6. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden egyes spermaszállítmányt a gyűjtés helye szerinti tagállam hatósági állatorvosa által a D. mellékletben foglalt mintapéldánynak megfelelően kiállított állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kísérjen.

A bizonyítványnak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) a gyűjtés helye szerinti tagállamnak és a rendeltetési hely szerinti tagállamnak legalább egy hivatalos nyelvén kell kiállítani;

b) eredeti formájában kell kísérnie a szállítmányt a rendeltetési helyig;

c) egyetlen papírlapból áll;

(d) egyetlen címzett részére állíthatják ki.

(2) A rendeltetési hely szerinti tagállam a 90/425/EGK irányelv 8. cikkében meghatározott intézkedéseken kívül szükség szerint további intézkedéseket hozhat, beleértve a karantén alá helyezést is - feltéve, hogy az nem befolyásolja a sperma életképességét - annak érdekében, hogy egyértelmű bizonyságot szerezzen olyan esetekben, amikor a sperma kórokozó mikroorganizmusok által okozott betegségre, illetve azokkal való fertőzöttségre gyanús.

III. FEJEZET

Harmadik országból történő behozatal

7. cikk

(1) Az egyes tagállamok csak olyan harmadik országból engedélyezhetik sperma behozatalát, amely szerepel a 19. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően összeállított jegyzékben. Ez a jegyzék a 18. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően egészíthető ki vagy módosítható.

(2) Annak eldöntésekor, hogy egy harmadik ország szerepelhet-e az (1) bekezdésben említett jegyzékben, különösen az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) az állatállomány, egyéb háziállatok és a vadon élő állatok egészségügyi státusa az adott országban, különös tekintettel az egzotikus állatbetegségekre, valamint az országban fennálló környezet-egészségügyi helyzetre, amely veszélyeztetheti a tagállamok állat-egészségügyi helyzetét;

b) az ország által a területén előforduló, sperma által átvihető fertőző állatbetegségekre - különösen a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal A. és B. jegyzékében említett betegségekre - vonatkozó információnyújtás gyakorisága és gyorsasága;

c) az ország állatbetegségek megelőzésére és megfékezésére vonatkozó szabályai;

d) az ország állat-egészségügyi szolgálatainak szerkezete és hatásköre;

e) a fertőző állatbetegségek megelőzésére és megfékezésére irányuló intézkedések szervezettsége és végrehajtása; valamint

f) azok a garanciák, amelyeket az ország ezen irányelvnek való megfelelése tekintetében tud nyújtani.

(3) Az (1) bekezdésben említett listát és annak összes módosítását az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

8. cikk

(1) A tagállamok csak olyan sperma behozatalát engedélyezik, amely a 7. cikkben említett jegyzéken szereplő harmadik országok egyikében található spermagyűjtő központból származik, amely esetében az érintett harmadik ország illetékes hatósága garanciákat tud biztosítani az alábbi feltételek teljesülésére:

a) megfelel a következőknek:

i. a spermagyűjtő központok jóváhagyásának az A. melléklet I. fejezetében meghatározott feltételei;

ii. e központoknak a II. fejezetben meghatározott felügyeletével kapcsolatos feltételek;

b) a harmadik ország illetékes hatósága hivatalosan engedélyezte számára a Közösségbe irányuló kivitelt;

c) a központ állatorvosának felügyelete alatt áll;

d) évente legalább kétszer átesik az érintett harmadik ország hatósági állatorvosa által végzett ellenőrzésen.

(2) A Bizottsággal közölni kell a 7. cikkben említett jegyzéken szereplő harmadik ország illetékes hatósága által az e cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel összhangban engedélyezett spermagyűjtő központok jegyzékét, amelyekből sperma szállítható a Közösségbe.

A spermagyűjtő központ engedélyét a harmadik ország illetékes hatóságának azonnal fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia, ha az már nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és a Bizottságot erről haladéktalanul értesíteni kell.

A Bizottság benyújtja a tagállamoknak az új vagy frissített jegyzéket, amelyet az érintett harmadik ország illetékes hatóságától e bekezdéssel összhangban megkap, tájékoztatás céljából elérhetővé téve azokat a nyilvánosság számára.

(3) Az e cikk egységes alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

9. cikk

(1) Minden egyes spermaadagnak olyan állattól kell származnia, amelyet a spermagyűjtést közvetlenül megelőző legalább három hónapig a 7. cikk (1) bekezdésében említett jegyzékben szereplő harmadik ország területén tartottak.

(2) A 7. cikk (1) bekezdésének és e cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok nem engedélyezik sperma behozatalát a jegyzékben szereplő harmadik országból, ha a sperma nem felel meg az érintett országból származó sperma behozatalára vonatkozóan a 18. cikkben megállapított eljárás szerint elfogadott állat-egészségügyi követelményeknek.

Az első albekezdésben említett követelmények elfogadásakor tekintetbe kell venni a következőket:

a) a spermagyűjtő központot körülvevő terület állat-egészségügyi helyzete, különös tekintettel a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal A. jegyzékében szereplő betegségekre;

b) a spermagyűjtő központban lévő sertésállomány állat-egészségügyi státusa és a vizsgálati követelmények;

c) a donorállat egészségügyi státusa és a vizsgálati követelmények;

d) a spermára vonatkozó vizsgálati követelmények.

(3) Az állat-egészségügyi követelmények meghatározáskor a II. fejezetben és a megfelelő mellékletekben megállapított követelményeket kell hivatkozási alapnak tekinteni. A 18. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, eseti döntés alapján el lehet tekinteni ezektől a feltételektől, amennyiben az érintett harmadik ország hasonló, legalábbis egyenértékű állat-egészségügyi garanciákat tud nyújtani.

(4) A 4. cikket kell alkalmazni.

10. cikk

(1) A tagállamok kizárólag a gyűjtés helye szerinti harmadik ország hatósági állatorvosa által kiállított és aláírt állat-egészségügyi tanúsítvány bemutatása esetén engedélyezik sperma behozatalát.

A bizonyítványnak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) a rendeltetési hely szerinti tagállamnak és annak a tagállamnak legalább egy hivatalos nyelvén kell kiállítani, ahol a 11. cikkben előírt behozatali ellenőrzést elvégzik;

b) eredeti formájában kell kísérnie a spermaszállítmányt a rendeltetési helyig;

c) a bizonyítvány csak egy papírlapból állhat;

d) egy átvevő számára állítják ki őket.

(2) Az állat-egészségügyi tanúsítványnak meg kell felelnie a 19. cikkben megállapított eljárás szerint elkészített mintapéldánynak.

11. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a Közösség vámterületére belépő minden egyes spermaszállítmányt ellenőrzésnek vetnek alá, mielőtt engedélyeznék szabad forgalomba hozatalát, illetve vámeljárás alá helyeznék, továbbá megtiltják a sperma Közösségbe történő behozatalát, amennyiben az érkezéskor végzett behozatali ellenőrzés tanúsága szerint:

- a sperma nem a 7. cikk (1) bekezdéssel összhangban összeállított jegyzékben szereplő harmadik ország területéről származik,

- a sperma nem a 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott jegyzékben szereplő spermagyűjtő központból származik,

- a sperma harmadik ország olyan területéről származik, ahonnan a 15. cikk (2) bekezdésével összhangban tilos a behozatala,

- a spermát kísérő állat-egészségügyi tanúsítvány nem felel meg a 10. cikkben, illetve az annak megfelelően előírt követelményeknek.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó azokra a spermaszállítmányokra, amelyek a Közösség vámterületére érkeznek, és amelyeket az említett területen kívüli rendeltetési helyre feladott tranzitszállítmányokra vonatkozó vámeljárás alá vetettek.

Ezt a bekezdést mégis alkalmazni kell azonban, amennyiben eltekintettek a tranzitszállítmányokra vonatkozó vámeljárástól a Közösség területén való áthaladás során.

(2) A rendeltetési hely szerinti tagállam megteheti a szükséges intézkedéseket, beleértve a karantén alá helyezést is - feltéve, hogy az nem befolyásolja a sperma életképességét - annak érdekében, hogy egyértelmű bizonyságot szerezzen olyan esetekben, amikor a sperma kórokozó mikroorganizmusok által okozott betegségre, illetve azokkal való fertőzöttségre gyanús.

(3) Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben meghatározott okok bármelyikének fennállása miatt megtiltják a sperma behozatalát, és az exportáló harmadik ország nem engedélyezi a sperma - mélyhűtött sperma esetén 30 napon belüli, friss sperma esetén pedig azonnali - visszaszállítását, úgy a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes állat-egészségügyi hatósága elrendelheti a sperma megsemmisítését.

12. cikk

Valamely tagállam által a 11. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzés alapján a Közösségbe történő behozatalra engedélyezett minden egyes spermaszállítmányt - amennyiben egy másik tagállam területére küldik - az eredeti bizonyítványnak, illetve hitelesített másolatának kell kísérnie, amelyet mindkét esetben a 11. cikkel összhangban végzett ellenőrzésért felelős illetékes hatóság hitelesítő záradékkal látott el.

13. cikk

Amennyiben a 11. cikk (3) bekezdése szerinti megsemmisítő intézkedések mellett döntenek, valamennyi felmerülő költséget a feladóra, a címzettre vagy ügynökükre kell terhelni, állami kártérítés nélkül.

IV. FEJEZET

Megelőző és ellenőrző intézkedések

14. cikk

A 90/425/EGK irányelvben meghatározott szabályokat kell alkalmazni különösen a származás ellenőrzése és a rendeltetési hely szerinti tagállam által végzendő ellenőrzések szervezése és nyomon követése tekintetében.

15. cikk

(1) A Közösségen belüli kereskedelemre a 90/425/EGK irányelv 10. cikkében előírt megelőző intézkedéseket kell alkalmazani.

(2) A 97/78/EK irányelvben meghatározott szabályokat kell alkalmazni elsősorban a tagállamok által végrehajtandó ellenőrzések szervezése és nyomon követése vonatkozásában, valamint az említett irányelv 22. cikkében említett eljárással összhangban alkalmazandó védintézkedések tekintetében.

16. cikk

(1) A Bizottság állat-egészségügyi szakértői a tagállamok és a megfelelő harmadik országok illetékes hatóságaival együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, amennyiben ez elengedhetetlen az irányelv egységes alkalmazása szempontjából.

A spermagyűjtés helye szerinti ország, amelynek területén ellenőrzést végeznek, minden szükséges segítséget megad a feladatukat végző szakértőknek. A Bizottság értesíti a gyűjtés helye szerint érintett országot a vizsgálatok eredményéről.

A gyűjtés helye szerint érintett ország megtesz minden szükségesnek bizonyuló intézkedést a vizsgálat eredményének figyelembevétele érdekében. Ha a gyűjtés helye szerinti ország nem teszi meg az említett intézkedéseket, a Bizottság - miután az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság megvizsgálta a helyzetet - a 6. cikk (2) bekezdésének és az 5. cikk harmadik albekezdésének rendelkezéseihez folyamodhat.

(2) Az e cikk végrehajtására vonatkozó általános rendelkezéseket - különösen az (1) bekezdés első albekezdésében említett ellenőrzések végrehajtásának gyakoriságát és módját illetően - a 19. cikkben megállapított eljárás szerint kell meghatározni.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

17. cikk

A technológiai fejlődéshez való igazodás érdekében a 18. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően módosítani kell ezen irányelv mellékleteit.

18. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 11 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 12 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

19. cikk

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam 15 nap.

20. cikk

(1) Ezen irányelvet nem kell alkalmazni az egyes tagállamokban 1991. december 31. előtt gyűjtött és feldolgozott spermára.

(2) A 8., 9. és 10. cikk szerint elfogadott határozatok hatálybalépésének időpontjáig a tagállamok nem alkalmaznak a sperma harmadik országból történő behozatalára a II. fejezet alkalmazásából eredő feltételeknél kedvezőbb feltételeket.

21. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1991. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

22. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

A. MELLÉKLET

I. FEJEZET

A spermagyűjtő központ jóváhagyására vonatkozó feltételek

A spermagyűjtő központnak:

1. központi állatorvos állandó felügyelete alatt kell állnia;

2. rendelkeznie kell legalább a következőkkel:

a) az állatok elhelyezésére szolgáló szálláshelyek, beleértve az olyan állatok elkülönítésére alkalmas létesítményeket is, amelyek nem állták ki a B. melléklet II. fejezetében előírt próbát, vagy a betegség klinikai tüneteit mutatják;

b) spermagyűjtésre szolgáló létesítmények, beleértve egy külön helyiséget az eszközök tisztítására, fertőtlenítésére vagy sterilizálására;

c) spermafeldolgozó helyiség, amelynek nem szükséges ugyanazon a telepen lennie;

d) spermatároló helyiség, amelynek nem szükséges ugyanazon a telepen lennie;

3. olyan felépítésűnek, illetve elszigeteltnek kell lennie, amely megakadályozza az idegen állatállománnyal való érintkezést;

4. olyan felépítésűnek kell lennie, hogy az állattartásra, továbbá a sperma gyűjtésére, feldolgozására és tárolására szolgáló létesítmények könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők legyenek;

5. olyan tervezésűnek kell lennie, hogy az állatszállás fizikailag elkülönített legyen a spermafeldolgozó helyiségtől, és mindkettő elkülönített legyen a spermatároló helyiségtől.

II. FEJEZET

A spermagyűjtő központ felügyeletére vonatkozó feltételek

A spermagyűjtő központ felügyeletének meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

1. módon kell felügyelni, amely biztosítja, hogy csak olyan fajba tartozó állatok tartózkodhassanak a létesítményben, amelytől spermát kívánnak gyűjteni;

2. feljegyzés, akta vagy számítógépes nyilvántartás készüljön a központban található valamennyi sertésről, beleértve a fajtára, a születés időpontjára és az egyes állatok azonosítására vonatkozó pontos adatokat, továbbá olyan feljegyzés, akta vagy számítógépes nyilvántartás készüljön a betegségek ellenőrzése és az oltások alkalmával is, amely megfelelő adatokat tartalmaz az egyes állatok betegségére/egészségügyi státusára vonatkozó aktákból is;

3. rendszeresen, legalább kétszer egy évben hatósági állatorvosi ellenőrzést kell folytatni, amely alkalommal el kell végezni a jóváhagyásra és a felügyeletre vonatkozó feltételek ellenőrzését is;

4. biztosítani kell, hogy illetéktelen személyek ne léphessenek be a központba. Továbbá az engedéllyel rendelkező látogatóktól meg kell követelni, hogy eleget tegyenek a központ állatorvosa által előírt feltételeknek;

5. megfelelő szakmai hozzáértéssel rendelkező, valamint a betegségek terjedésének megakadályozásához szükséges fertőtlenítő eljárások és higiéniai módszerek terén kellőképpen jártas személyzetet kell alkalmazni;

6. oly módon kell felügyelni, amely biztosítja továbbá az alábbiakat:

a) kizárólag feljogosított központban gyűjtött sperma dolgozható fel és tárolható a jóváhagyott központban anélkül, hogy érintkezésbe kerülne bármely más spermaszállítmánnyal;

b) a sperma gyűjtése, feldolgozása és tárolása kizárólag erre a célra elkülönített helyiségekben és a legszigorúbb higiéniai feltételek mellett történhet;

c) valamennyi olyan felszerelést, amely a sperma gyűjtése és feldolgozása során érintkezésbe kerül a spermával vagy a donorállattal, használat előtt alaposan fertőtleníteni vagy sterilizálni kell;

d) a sperma feldolgozásához használt állati eredetű termékeket - az adalékanyagokat és a hígítószereket is beleértve - olyan forrásból kell beszerezni, amely nem jelent állat-egészségügyi kockázatot, vagy használatuk előtt oly módon kell kezelni azokat, hogy elháruljon minden ilyen veszély;

e) a tároló- és szállítóedényeket minden egyes töltési művelet előtt alaposan fertőtleníti vagy sterilizálni kell;

f) tilos korábban egyéb állati eredetű termékhez használt hűtőközeget használni;

g) függetlenül attól, hogy külön adagokra osztják-e, vagy sem, minden egyes spermatételt egyértelmű jelöléssel kell ellátni oly módon, hogy a sperma gyűjtésének dátuma, a donorállat fajtája és azonosítása, valamint a központ neve és nyilvántartási száma, továbbá - ahol szükséges - azt megelőzően a származási ország neve kódolt formában könnyen megállapítható legyen; a jelölés jellemzőit és formai követelményeit a 19. cikkben megállapított eljárás alapján kell meghatározni.

B. MELLÉKLET

I. FEJEZET

A sertések spermagyűjtő központba való felvételére vonatkozó feltételek

1. A spermagyűjtő központba felvett valamennyi sertés(nek/t) (a továbbiakban: állatok) a felvételt megelőzően:

1.1. legalább 30 napot karanténban töltött az illetékes hatóság által kifejezetten erre a célra jóváhagyott létesítményben, ahol csak legalább azonos, illetve jobb egészségügyi státuszú állatok lehetnek jelen (karanténlétesítmény);

1.2. az 1.1. pont szerinti, karanténlétesítménybe való helyezését megelőzően:

1.2.1. olyan állományból, illetve gazdaságból választották ki:

a) amely az Állat-egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Állat-egészségügyi Szabályzatának sertésbrucellózisról szóló fejezete szerint brucellózismentesnek minősül;

b) amelyben egyetlen ragadós száj- és körömfájás ellen beoltott állat sem tartózkodott a megelőző 12 hónapban;

c) amelyben az Aujeszky-féle betegség egyetlen klinikai, szerológiai, virológiai vagy patológiai jelét sem mutatták ki a megelőző 12 hónapban;

d) amely a házisertéseknél fellépő fertőző vagy ragályos betegség - beleértve a száj- és körömfájást, a sertések hólyagos betegségét, a hólyagos szájgyulladást, valamint a klasszikus és az afrikai sertépestist - következtében az uniós jogszabályok értelmében korlátozás alá vont területen kívül helyezkedik el;

1.2.2. azt megelőzően sem tartották az 1.2.1. pontban leírtnál rosszabb állat-egészségügyi státusú állományban;

1.3. az 1.1. pont szerinti karanténlétesítménybe történő megérkezését megelőző 30 napon belül átesett a megfelelő uniós jogszabályokban megállapított vagy említett előírásokkal összhangban végrehajtott, negatív eredményt adó következő próbákon:

a) a brucellózis tekintetében, pufferolt Brucella-antigén próba (bengálvörös próba) vagy cELISA vagy iELISA,

b) az Aujeszky-féle betegség tekintetében,

i. be nem oltott sertések esetén ELISA-próba, az Aujeszky-féle betegség teljes vírusa vagy B glikoproteinje (ADV-gB) vagy D glikoproteinje (ADV-gD) antitestjeinek kimutatására vagy szérumneutralizációs próba;

ii. gE deléciós vakcinával beoltott állatok esetén ELISA-próba, az Aujeszky-féle betegség vírus E glikoproteinje (ADV-gE) antitestjeinek kimutatására;

c) a klasszikus sertéspestis esetén ELISA antitest vagy szérumneutralizációs próba.

Amennyiben az a) pont szerinti brucellózispróba egy állatnál is pozitívnak bizonyul, az ugyanabban a gazdaságban tartott, negatív eredményt adó állatok csak akkor engedhetők be a karanténlétesítménybe, ha megerősítést nyert azon állomány vagy gazdaság brucellózismentes státusa, ahonnan a pozitív reakciójú állat származik.

Az illetékes hatóság engedélyt adhat az e pontban említett vizsgálatoknak a karanténlétesítményben történő végrehajtására, amennyiben az eredmények az 1.1. pontban meghatározott elkülönítési időszak kezdete előtt ismertté válnak.

Az Aujeszky-féle betegség esetén, az ezen irányelvnek megfelelően végrehajtott szerológiai próbáknak meg kell felelniük a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról szóló, 2008. február 21-i 2008/185/EK bizottsági határozatban ( 13 ) meghatározott szabványoknak;

1.4. átesett az 1.1. pontban meghatározott karanténidőszak utolsó 15 napja során vett mintákon elvégzett alábbi próbákon:

a) a brucellózis tekintetében, pufferolt Brucella-antigén próba (bengálvörös próba) vagy cELISA vagy iELISA;

b) az Aujeszky-féle betegség tekintetében:

i. be nem oltott sertések esetén ELISA-próba, az Aujeszky-féle betegség teljes vírusa vagy B glikoproteinje (ADV-gB) vagy D glikoproteinje (ADV-gD) antitestjeinek kimutatására vagy szérumneutralizációs próba;

ii. gE deléciós vakcinával beoltott állatok esetén ELISA-próba, az Aujeszky-féle betegség vírus E glikoproteinje (ADV-gE) antitestjeinek kimutatására.

Amennyiben az a) pontban említett próbák bármelyike pozitív eredményt ad, és a brucellózis gyanúját nem zárták ki az 1.5.2. pontnak megfelelően, akkor az érintett állatot azonnal el kell távolítani a karanténlétesítményből.

Amennyiben a b) pontban említett próbák bármelyike pozitív eredményt ad az Aujeszky-féle betegség vonatkozásában, akkor az érintett állatot azonnal el kell távolítani a karanténlétesítményből.

Csoportos karantén esetén az illetékes hatóságnak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az a) és b) pontban említett próbákra negatív eredményt adó, hátramaradt állatok egészségügyi státusza kielégítő legyen, mielőtt e mellékletnek megfelelően a spermagyűjtő központba kerülnének.

1.5. Brucellózis gyanúja esetén a következő intézkedéseket kell végrehajtani:

1.5.1. Az alábbi eljárást kell követni, amennyiben az 1.4. a) pont szerint végzett brucellózispróba egy állatnál pozitívnak bizonyul:

a) a pozitív szérumokat az 1.4. a) pontban leírtak közül legalább egy olyan alternatív próbának alá kell vetni, amelynek elvégzésére még nem került sor az 1.4. pontban említett mintákon;

b) járványtani vizsgálatot kell végezni abban/azokban a gazdaság(ok)ban, ahonnan a pozitív reakciójú állatok származnak;

c) az 1.4. a) és az 1.5.1. a) pontokban említett próbákon pozitív eredményt adó állatoknál a következők közül legalább az egyik próbát végre kell hajtani az 1.4. pontban említett minták begyűjtését legalább hét nappal követően begyűjtött mintákon:

i. pufferolt Brucella-antigén próba (bengálvörös próba);

ii. szérumagglutinációs próba;

iii. komplementkötési próba;

iv. cELISA;

v. iELISA.

1.5.2. A brucellózis gyanúja kizárható, amennyiben:

a) az 1.5.1. a) pontban említett ismételt próba negatív eredményt adott, a származási gazdaságokban elvégzett járványtani vizsgálat nem tárta fel sertésbrucellózis jelenlétét, és az 1.5.1. c) pontban említett próba eredménye negatív volt; vagy

b) a származási gazdaságokban elvégzett járványtani vizsgálat nem tárta fel sertésbrucellózis jelenlétét és az 1.5.1. a) vagy c) pontban említett próbák során pozitív eredményt adó valamennyi állaton kórbonctani vizsgálatot és kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, mindkettőt negatív eredménnyel.

1.5.3. A brucellózis gyanújának kizárását követően az 1.4. pont második bekezdésében említett karanténlétesítményben tartott valamennyi állat felvehető a spermagyűjtő központba.

2. Az összes vizsgálatot egy jóváhagyott laboratóriumban kell elvégezni.

3. Állatot kizárólag a központ állatorvosának kifejezett engedélyével lehet a spermagyűjtő központba felvenni. A spermagyűjtő állomáson valamennyi be- és kifelé irányuló mozgást nyilván kell tartani.

4. Nem vehető fel a spermagyűjtő központba olyan állat, amely a felvétel időpontjában betegség klinikai tüneteit mutatja.

5. A 6. pont sérelme nélkül valamennyi állatnak közvetlenül olyan karanténlétesítményből kell érkeznie, amely a szállítás időpontjában eleget tesz a következő feltételeknek:

a) a házisertéseknél fellépő fertőző vagy ragályos betegség - beleértve a száj- és körömfájást, a sertések hólyagos betegségét, a hólyagos szájgyulladást, valamint a klasszikus és az afrikai sertéspestist - következtében az uniós jogszabályok értelmében korlátozás alá vont területen kívül helyezkedik el;

b) ott az előző 30 napban nem jegyeztek fel az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, szerológiai, virológiai vagy patológiai bizonyítékot.

6. Amennyiben teljesülnek az 5. pontban megállapított feltételek, és a megelőző 12 hónapon belül elvégezték a II. fejezetben említett rutinpróbákat, az állatok karantén vagy vizsgálat nélkül közvetlenül áthelyezhetők egy spermagyűjtő központból egy másik, ugyanolyan egészségügyi státusú spermagyűjtő központba.

Ezek az állatok nem kerülhetnek sem közvetlen, sem közvetett kapcsolatba alacsonyabb állat-egészségügyi státuszú hasított körmű állatokkal, és az igénybe vett szállítási eszközt használat előtt meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

7. A 6. pont alkalmazásában és tagállamok közötti kereskedelem esetén az állatokat a 64/432/EGK irányelv F. mellékletében foglalt 2. modellel összhangban lévő házi tenyészsertés állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri; az állatok státuszának megfelelő valamely alábbi kiegészítő garanciavállalásnak a C. szakaszban való feltüntetésével:

"7. Az állatok közvetlenül

(1) vagy

[a 90/429/EGK irányelvnek megfelelő spermagyűjtő központból érkeznek.]

(1) vagy

[egy karanténlétesítményből érkeznek, és eleget tesznek a spermagyűjtő központba való felvételre vonatkozóan a 90/429/EGK irányelv B. mellékletének 1. fejezetében előírt feltételeknek]

(1) vagy

[egy gazdaságból érkeznek, ahol átestek a karanténba helyezés előtti felvételi eljáráson, és megfelelnek a karanténba helyezésre vonatkozóan a 90/429/EGK irányelv B. melléklete I. fejezetének 1.2., 1.3. és 2. pontjában megállapított feltételeknek.]"

II. FEJEZET

A spermagyűjtő központban tartott állatok esetében kötelező rutinpróbák

1. A kötelező rutinpróbákat a következők szerint kell elvégezni:

1.1. A spermagyűjtő központban tartott minden egyes állatot alá kell vetni az alábbi próbáknak, negatív eredménnyel:

a) a brucellózis tekintetében, pufferolt Brucella-antigén próba (bengálvörös próba) vagy cELISA vagy iELISA;

b) az Aujeszky-féle betegség tekintetében,

i. be nem oltott sertések esetén ELISA-próba, az Aujeszky-féle betegség teljes vírusa vagy B glikoproteinje (ADV-gB) vagy D glikoproteinje (ADV-gD) antitestjeinek kimutatására vagy szérumneutralizációs próba;

ii. gE deléciós vakcinával beoltott állatok esetén ELISA-próba, az Aujeszky-féle betegség vírus E glikoproteinje (ADV-gE) antitestjeinek kimutatására;

c) a klasszikus sertéspestis esetén ELISA antitest vagy szérumneutralizációs próba.

1.2. Az 1.1. pontban előírt próbákat olyan mintákon kell elvégezni, amelyeket:

a) minden egyes állattól vettek közvetlenül azelőtt, hogy elhagyják a spermagyűjtő központot vagy a vágóhídra való megérkezésükkor, és a spermagyűjtő központba való felvételüket követő 12 hónapnál semmi esetre sem később; vagy

b) a spermagyűjtő központban tartott állatok legalább 25 %-ánál háromhavonta vettek, és a központ állatorvosának biztosítania kell, hogy a mintavétel megfelelőképpen reprezentálja a központ teljes állományát, különösen a korcsoportok és az elhelyezés tekintetében.

1.3. Amennyiben az 1.2. b) pont szerint végzik el a próbákat, a központ állatorvosának biztosítania kell, hogy az 1.1. pontnak megfelelően a spermagyűjtő központban való tartózkodás során legalább egyszer és - amennyiben a tartózkodás időtartama meghaladja az egy évet - legalább 12 havonta elvégezzék a próbákat minden egyes állatnál.

2. Az összes vizsgálatot egy jóváhagyott laboratóriumban kell elvégezni.

3. Amennyiben az 1.1. pontban előírt próbák bármelyike pozitívnak bizonyul, az állatot el kell különíteni, és az utolsó negatív próba óta gyűjtött sperma nem kerülhet be az Unión belüli kereskedelembe.

Az adott állat utolsó negatív próbája óta a spermagyűjtő központban begyűjtött spermát elkülönítve kell tárolni, és az nem kerülhet be az Unión belüli kereskedelembe, amíg a tagállam illetékes hatósága vissza nem állítja a központ egészségügyi státuszát.

C. MELLÉKLET

Engedélyezett spermagyűjtő központban gyűjtött sperma Unión belüli kereskedelmének feltételei

1. A spermának olyan állattól kell származnia:

a) amely a spermagyűjtés napján nem mutatta betegség klinikai jeleit;

b) amelyet nem oltottak be ragadós száj- és körömfájás ellen;

c) amely megfelel a B. melléklet I. fejezete követelményeinek;

d) amely estében tilos a természetes fedeztetés;

e) amelyet a házisertéseknél fellépő fertőző vagy ragályos betegségekre vonatkozó uniós jogszabályok rendelkezései értelmében korlátozás alá vont területen kívül elhelyezkedő spermagyűjtő központban tartanak;

f) amelyet olyan spermagyűjtő központban tartanak, amelyben a spermagyűjtést közvetlenül megelőző 30 napban nem jegyeztek fel az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, szerológiai, virológiai vagy patológiai bizonyítékot.

2. A legutolsó hígítást követően - különösen leptospira ellen - hatékony antibiotikum-kombinációt kell a spermához vagy a hígító anyaghoz adni.

Mélyhűtött sperma esetén fagyasztás előtt kell az antibiotikumokat a spermához adni.

2.1. A 2. pontban említett antibiotikum-kombináció hatásának legalább egyenértékűnek kell lennie a következő arányú hígításokkal a felhígított spermában:

a) legalább 500 μg sztreptomicin/a végső hígítás 1 ml-e;

b) legalább 500 NE penicillin/a végső hígítás 1 ml-e;

c) legalább 150 μg linkomicin/a végső hígítás 1 ml-e;

d) legalább 300 μg spektinomicin/a végső hígítás 1 ml-e.

2.2. A higított spermát az antibiotikumok hozzáadása után azonnal legalább 15 °C-os hőmérsékletre kell helyezni, és legalább 45 percig ilyen hőmérsékleten kell tartani.

3. Az Unión belüli kereskedelemre szánt spermát:

a) a szállítmány feladását megelőzően az A. melléklet I. fejezetének 2. d) pontjában, valamint II. fejezetének 6. a), b), e) és f) pontjában meghatározott módon kell tárolni;

b) olyan palackban kell a rendeltetési hely szerinti tagállamba szállítani, amelyet használat előtt kitisztítottak, fertőtlenítettek vagy sterilizáltak, és amelyet a spermagyűjtő központból való feladást megelőzően lezártak.

4. A tagállamok megtagadhatják, hogy beengedjenek a területükre vagy annak egy meghatározott régiójába olyan spermagyűjtő központból származó spermát, ahová felvesznek az Aujeszky-féle betegség ellen vakcinázott állatokat, feltéve, hogy az adott terület, illetve régió a 64/432/EGK irányelv 10. cikke szerint az Aujeszky-féle betegségtől mentesnek minősül.

Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak az első bekezdésben foglalt rendelkezések nyújtotta lehetőséggel, annak alkalmazásáról előzetesen tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

D. MELLÉKLET

A házisertések spermájának Unión belüli kereskedelmében használatos állat-egészségügyi bizonyítványminta

( 1 ) HL C 267., 1983.10.6., 5. o.

( 2 ) HL C 342., 1983.12.19., 11. o.

( 3 ) HL C 140., 1984.5.28., 6. o.

( 4 ) HL L 153. 1989.6.6., 29. o.

( 5 ) HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

( 6 ) HL L 93., 1989.4.6., 25. o.

( 7 ) HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

( 8 ) HL L 395., 1989.12.31., 13. o.

( 9 ) HL L 194., 1988.7.22., 10. o.

( 10 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

( 11 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 12 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 13 ) HL L 59., 2008.3.4., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990L0429 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990L0429&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990L0429-20120601 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990L0429-20120601&locale=hu

Tartalomjegyzék