32020R0740[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/740 rendelete (2020. május 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/740

rendelete (2020. május 25.)

a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

E rendelet meghatározza a gumiabroncsok paramétereire vonatkozó, címkézés útján történő harmonizált információszolgáltatás kereteit, lehetővé téve a végfelhasználók számára, hogy gumiabroncs vásárlásakor megalapozott döntést tudjanak hozni annak érdekében, hogy az üzemanyag-hatékony, tartós, biztonságos és alacsony zajkibocsátási szinttel rendelkező gumiabroncsok használatának előmozdítása révén javuljon a biztonság, magasabb legyen az egészségvédelem szintje és növekedjen a közúti közlekedés gazdasági és környezeti hatékonysága.

2. cikk

Hatály

Az újrafutózott gumiabroncsokra vonatkozó követelményeket attól a naptól fogva kell alkalmazni, hogy a 13. cikknek megfelelően rendelkezésre állnak az e gumiabroncsok teljesítményének mérésére alkalmas megfelelő módszerek.

E rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a) professzionális terepjáró-gumiabroncsok;

b) az első alkalommal 1990. október 1-je előtt nyilvántartásba vett gépjárművekre történő kizárólagos felszerelésre szánt gumiabroncsok;

c) T típusú, ideiglenes használatra tervezett tartalék gumiabroncsok;

d) azon gumiabroncsok, amelyek sebességindexe alacsonyabb, mint 80 km/h;

e) azon gumiabroncsok, amelyek névleges kerékpántátmérője nem haladja meg a 254 mm-t, vagy legalább 635 mm;

f) tapadási tulajdonságaik javítása érdekében kiegészítő eszközökkel felszerelt gumiabroncsok, így például szöges gumiabroncsok;

g) a kizárólag versenyzésre gyártott járműveken való használatra tervezett gumiabroncsok;

h) használt gumiabroncsok, a harmadik országból importáltak kivételével.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "C1 osztályú gumiabroncsok", "C2 osztályú gumiabroncsok" és "C3 osztályú gumiabroncsok": a 661/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, megfelelő gumiabroncsosztályokba tartozó gumiabroncsok;

2. "újrafutózott gumiabroncs": használt gumiabroncs, amelyet az elhasznált futófelület új anyaggal történő visszapótlásával felújítanak;

3. "T típusú, ideiglenes használatra tervezett tartalék gumiabroncs": ideiglenes használatra tervezett, a szokásos és a megerősített gumiabroncsokra előírt belső nyomásnál nagyobb belső nyomáson való használatra tervezett tartalék gumiabroncs;

4. "professzionális terepjáró gumiabroncs": olyan különleges használatú gumiabroncs, amelyet elsősorban nehéz terepen használnak;

5. "gumiabroncscímke": nyomtatott vagy elektronikus formátumú grafikus ábra, többek között matrica formában, amelyen szimbólumok vannak feltüntetve annak érdekében, hogy a végfelhasználók tájékoztatást kapjanak egy gumiabroncs vagy gumiabroncstétel teljesítményéről, az I. mellékletben megadott paraméterekhez kapcsolódóan;

6. "értékesítési hely": olyan helyszín, ahol a gumiabroncsokat kiállítják vagy tárolják, továbbá értékesítésre kínálják, az olyan autószalonokat is beleértve, ahol a gépjárművekre fel nem szerelt gumiabroncsokat kínálnak értékesítésre a végfelhasználóknak;

7. "műszaki promóciós anyag": nyomtatott vagy elektronikus formátumú dokumentáció, amelyet a beszállító készít azért, hogy a hirdetési anyagot a IV. melléklet szerinti információkkal kiegészítse;

8. "termékismertető adatlap": nyomtatott vagy elektronikus formátumú szabványos dokumentum és amely tartalmazza a III. mellékletben meghatározott információkat;

9. "műszaki dokumentáció": olyan - a VII. melléklet 2. pontjában meghatározott információkat is tartalmazó - elégséges dokumentáció, amely lehetővé teszi, hogy a piacfelügyeleti hatóságok fel tudják mérni egy gumiabroncs címkéjének és a termékismertető adatlapnak a pontosságát;

10. "termékadatbázis:" az (EU) 2017/1369 rendelet 12. cikkének értelmében létrehozott termékadatbázis;

11. "távértékesítés:" csomagküldő kereskedelem, katalógus útján, az interneten, telemarketingen keresztül vagy bármely egyéb olyan módon történő eladásra kínálás, bérbeadás vagy részletvásárlásra kínálás, amely feltételezi, hogy a potenciális végfelhasználó a bemutatott gumiabroncsot nem tekinti meg;

12. "gyártó": az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikkének 8. pontja értelmében vett gyártó;

13. "importőr": az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikkének 9. pontja értelmében vett importőr;

14. "meghatalmazott képviselő": az Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott arra, hogy a gyártónak az e rendelet követelményeiből fakadó kötelezettségeivel összefüggő meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon;

15. "beszállító": az Unióban letelepedett gyártó, az Unióban le nem telepedett gyártó meghatalmazott képviselője vagy egy importőr, aki vagy amely terméket hoz forgalomba az uniós piacon;

16. "forgalmazó": az ellátási láncon belül bármely olyan, terméket piacra juttató természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem azonos a beszállítóval;

17. "forgalmazás:" az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikkének 1. pontja értelmében vett forgalmazás;

18. "forgalomba hozatal": az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikkének 2. pontja értelmében vett forgalomba hozatal;

19. "végfelhasználók": fogyasztó, flottakezelő vagy közúti fuvarozási vállalkozás, aki vagy amely gumiabroncsot vásárol vagy várhatóan vásárolni fog;

20. "paraméter": gumiabroncs jellemzője - így például gumiabroncskopás, futásteljesítmény, , gördülő-ellenállás, nedvestapadás, külső gördülési zaj, valamint hó- és jégtapadás -, amely a használat során jelentős hatást gyakorol a környezetre, a közúti közlekedésbiztonságra, illetve az egészségre;

21. "gumiabroncstípus": egy adott gumiabroncs olyan változata, amely tekintetében a gumiabroncscímkén szereplő műszaki jellemzők, a termékismertető adatlap és a gumiabroncstípus-azonosító azonosak az adott változat minden példánya esetében;

22. "ellenőrzési tűréshatár" : piacfelügyeleti hatóságok által vagy nevükben végzett ellenőrző vizsgálatok mérési és számítási eredményeinek legnagyobb megengedhető eltérése a megadott vagy közzétett paraméterekhez képest, amely az egyes laboratóriumok közötti eltéréseket tükrözi.

23. "gumiabroncstípus-azonosító" : olyan, általában alfanumerikus kód, amely alapján egy adott gumiabroncstípus a beszállító nevével megegyező kereskedelmi névvel vagy védjeggyel forgalmazott egyéb gumiabroncstípusoktól megkülönböztethető;

24. "egyenértékű gumiabroncstípus": olyan gumiabroncstípus, amelyet egy másik gumiabroncstípus-azonosítóval ugyanaz a beszállító hoz forgalomba és amely azonos műszaki jellemzőkkel rendelkezik a releváns címke és termékismertető adatlap szempontjából.

4. cikk

A gumiabroncs-beszállítók kötelezettségei

A beszállítóknak - külön díj felszámítása nélkül - biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozott C1, C2 és C3 osztályú gumiabroncsok rendelkezzenek a következőkkel:

a) minden egyes gumiabroncs esetén a II. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő, matrica formátumú gumiabroncscímke, amely az I. mellékletben meghatározott valamennyi paraméterre vonatkozóan tartalmazza az információkat és az osztályba sorolást, valamint a termékismertető adatlap; vagy

b) minden egyes, egy vagy több azonos gumiabroncsból álló tétel esetén a II. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő, nyomtatott gumiabroncscímke, amely az I. mellékletben megadott valamennyi paraméterre vonatkozóan tartalmazza az információkat és az osztályba sorolást, valamint a termékismertető adatlap.

Az interneten értékesített vagy eladásra kínált gumiabroncsok esetében a beszállítók egy adott gumiabroncstípusra vonatkozóan beágyazott megjelenítésben is rendelkezésre bocsáthatják a gumiabroncscímkét.

A beszállítók az interneten megjelenő vizuális hirdetések esetében beágyazott megjelenítésben is rendelkezésre bocsáthatják a gumiabroncscímkét.

5. cikk

A gumiabroncs-beszállítóknak a termékadatbázissal kapcsolatos kötelezettségei

6. cikk

A gumiabroncs-forgalmazók kötelezettségei

A forgalmazóknak gondoskodniuk kell arról, hogy:

a) az értékesítési helyen a gumiabroncsokon jól látható helyen, matrica formátumban megtalálható legyen a II. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő gumiabroncscímke, amelyet a beszállító biztosít a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban, továbbá hogy elérhető legyen nyomtatott formában a termékismertető adatlap; vagy

b) az egy vagy több azonos gumiabroncsból álló tétel részét képező gumiabroncs értékesítését megelőzően megmutassák a végfelhasználónak a II. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő, nyomtatott gumiabroncscímkét, amely jól látható módon megtalálható az értékesítési helyen lévő gumiabroncs közelében, továbbá hogy elérhetővé tegyék a termékismertető adatlapot.

A forgalmazók az egy adott gumiabroncstípusra vonatkozó, az interneten megjelenő vizuális hirdetésekben beágyazott módon is megjeleníthetik a gumiabroncscímkét.

A forgalmazók az egy adott gumiabroncstípusra vonatkozó online hirdetésekben beágyazott módon is rendelkezésre bocsáthatják a gumiabroncscímkét.

7. cikk

A járműbeszállítók és -forgalmazók kötelezettségei

Amennyiben a végfelhasználók új járművet kívánnak vásárolni, a járműbeszállítóknak és -forgalmazóknak az értékesítést megelőzően a végfelhasználók rendelkezésére kell bocsátaniuk a járműhöz kínált vagy a járműre felszerelt gumiabroncsok gumiabroncscímkéjét és valamennyi vonatkozó műszaki promóciós anyagot, valamint biztosítaniuk kell, hogy a termékismertető adatlap elérhető legyen.

8. cikk

A tárhelyszolgáltatók kötelezettségei

Amennyiben a 2000/31/EK irányelv 14. cikkében említett szolgáltató lehetővé teszi, hogy internetes oldalán keresztül gumiabroncsokat értékesítsenek, a szolgáltatónak lehetővé kell tennie a beszállító által biztosított gumiabroncscímkének és termékismertető adatlapnak a láthatóságát az ármegjelölés közelében, és tájékoztatnia kell a forgalmazót a gumiabroncscímke és a termékismertető adatlap megjelenítésének kötelezettségéről.

9. cikk

Vizsgálati és mérési módszerek

A gumiabroncscímkén feltüntetett paraméterekről a 4., a 6. és a 7. cikk szerinti tájékoztatást az I. mellékletben említett vizsgálati módszerekkel és a V. mellékletben említett laboratóriumi összehangolásra szolgáló eljárással összhangban kell beszerezni.

10. cikk

Hitelesítési eljárás

A tagállamok az I. mellékletben szereplő valamennyi paramétert illetően - a VI. mellékletben meghatározott hitelesítési eljárást alkalmazva - értékelik a bejelentett besorolási osztályok e rendeletnek való megfelelőségét.

11. cikk

A tagállamok kötelezettségei

12. cikk

Uniós piacfelügyelet és az uniós piacra belépő termékek ellenőrzése

13. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy módosítsa:

a) a II. mellékletet a gumiabroncscímke tartalma és formátuma tekintetében;

b) az I. melléklet D. és E. részét, valamint a II., a III., a IV., az V., a VI. és a VII. mellékletet az ott meghatározott értékeknek, számítási módszereknek és követelményeknek a technológiai fejlődéshez történő igazításával.

A Bizottság felhatalmazást kap arra is, hogy a 14. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a gumiabroncskopásra és a futásteljesítményre vonatkozó paraméterek vagy tájékoztatási követelmények beépítése érdekében, amint az európai vagy nemzetközi szabványügyi szervezetek számára rendelkezésre állnak a gumiabroncskopás és a futásteljesítmény vizsgálatára és mérésére szolgáló megbízható, pontos és reprodukálható módszerek, és feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a Bizottság alapos hatásvizsgálatot folytatott le; és

b) a Bizottság megfelelő konzultációt folytatott az érintett érdekelt felekkel.

14. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

15. cikk

Értékelés és jelentés

A Bizottság 2025. június 1-jéig elvégzi e rendelet értékelését és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

A jelentésben értékeli, hogy e rendelet, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok milyen eredményességgel tették lehetővé a végfelhasználók számára jobb teljesítményű gumiabroncsok választását, egyben számba veszi a rendeletnek, valamint az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az üzleti életre, az üzemanyag-fogyasztásra, a biztonságra, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, a fogyasztói tudatosságra és a piacfelügyeleti tevékenységekre gyakorolt hatásait. A jelentésben felméri továbbá a gumiabroncscímkén feltüntetett információk független, harmadik fél általi kötelező ellenőrzésének költségeit és hasznát, a 661/2009/EK rendelet által biztosított tágabb keret tekintetében szerzett tapasztalatokat figyelembe véve.

16. cikk

Az (EU) 2017/1369 rendelet módosítása

Az (EU) 2017/1369 rendelet 12. cikke (2) bekezdése a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) a piacfelügyeleti hatóságok támogatása az e rendelet és a vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, továbbá az (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *1 ) szerinti feladataik elvégzése során, ideértve e jogi aktusok végrehajtását is.

17. cikk

Az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezése

Az 1222/2009/EK rendelet 2021. május 1-jétől hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és az e rendelet VIII. mellékletében szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A GUMIABRONCS-PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA, OSZTÁLYOZÁSA ÉS MÉRÉSE

A. rész: üzemanyag-hatékonysági osztályok és gördülő-ellenállási tényező

Az üzemanyag-hatékonysági osztály meghatározása és a gumiabroncscímkén történő feltüntetése a gördülő-ellenállási tényező (RRC N/kN-ban) alapján, az alábbi táblázatban megadott, A-tól E-ig terjedő skálának megfelelően, az ENSZ EGB 117. sz. előírásának a 6. melléklete szerinti mérésekkel és a V. mellékletben meghatározott laboratóriumi összehangolásra szolgáló eljárás szerint történik.

Ha egy gumiabroncstípust egynél több gumiabroncsosztályba (például C1 és C2) tartozik, akkor az adott gumiabroncstípus üzemanyag-hatékonysági osztályának meghatározásához a legmagasabb gumiabroncsosztályra (például C2, nem C1) vonatkozó besorolási osztályt kell használni.

C1 osztályú gumiabroncsokC2 osztályú gumiabroncsokC3 osztályú gumiabroncsok
Üzemanyag-hatékonysági osztályRRC N/kN-banRRC N/kN-banRRC N/kN-ban
ARRC ≤ 6,5RRC ≤ 5,5RRC ≤ 4,0
B6,6 ≤ RRC ≤ 7,75,6 ≤ RRC ≤ 6,74,1 ≤ RRC ≤ 5,0
C7,8 ≤ RRC ≤ 9,06,8 ≤ RRC ≤ 8,05,1 ≤ RRC ≤ 6,0
D9,1 ≤ RRC ≤ 10,58,1 ≤ RRC ≤ 9,06,1 ≤ RRC ≤ 7,0
ERRC ≥ 10,6RRC ≥ 9,1RRC ≥ 7,1

B. rész: nedvestapadási osztályok

1. A nedvestapadási osztály meghatározása és a gumiabroncscímkén történő feltüntetése a nedvestapadási index (G) alapján, az alábbi táblázatban megadott, A-tól E-ig terjedő skálának megfelelően, a 2. pont szerinti számítással és az ENSZ EGB 117. sz. előírásának a 5. melléklete szerinti mérésekkel történik.

2. A nedvestapadási index (G) kiszámítása:

G = G(T)0,03

ahol:

G(T) = a vizsgált gumiabroncs egy vizsgálati ciklusban mért nedvestapadási indexe

C1 osztályú gumiabroncsokC2 osztályú gumiabroncsokC3 osztályú gumiabroncsok
Nedvestapadási osztályGGG
A1,55 ≤ G1,40 ≤ G1,25 ≤ G
B1,40 ≤ G ≤ 1,541,25 ≤ G ≤ 1,391,10 ≤ G ≤ 1,24
C1,25 ≤ G ≤ 1,391,10 ≤ G ≤ 1,240,95 ≤ G ≤ 1,09
D1,10 ≤ G ≤ 1,240,95 ≤ G ≤ 1,090,80 ≤ G ≤ 0,94
EG ≤ 1,09G ≤ 0,94G ≤ 0,79

C. rész: a külső gördülési zaj osztálya és mért értéke

A külső gördülési zaj mért értékét (N, db[A]-ban) decibelben kell megadni, és az ENSZ EGB 117. sz. előírásának a 3. melléklete szerint kell kiszámítani.

A külső gördülési zaj osztályát a 661/2009/EK rendelet II. mellékletének C. részében meghatározott határértékek (LV) alapján kell meghatározni és feltüntetni a gumiabroncscímkén:

N ≤ LV – 3LV – 3 < N ≤ LVN > LV

D. rész: hótapadás

A hótapadási teljesítményt az ENSZ EGB 117. sz. előírásának a 7. melléklete szerint kell vizsgálni.

Azokat a gumiabroncsokat, amelyek elérik a hótapadási jelzőszámnak az ENSZ EGB 117. sz. előírásában meghatározott minimumértékeit, rendkívül havas útviszonyok közötti használatra szánt gumiabroncsként kell besorolni, és a következő piktogramot kell feltüntetni a gumiabroncscímkén:

E. rész: jégtapadás

A jégtapadási teljesítményt megbízható, pontos és reprodukálható módszerek, így például adott esetben nemzetközi szabványok alapján kell vizsgálni, az általánosan elismert legmodernebb módszerek figyelembevételével.

A jégtapadási jelzőszám vonatkozó minimumértékeit elérő gumiabroncsok gumiabroncscímkéjén a következő piktogramot kell feltüntetni:

II. MELLÉKLET

A GUMIABRONCSCÍMKE TARTALMA ÉS FORMÁTUMA

1. A gumiabroncscímke tartalma

1.1. A gumiabroncscímke felső részén feltüntetendő információk:

I. QR-kód;

II. a beszállító kereskedelmi neve vagy védjegye;

III. gumiabroncstípus-azonosító;

IV. a C1, a C2 és a C3 osztályú gumiabroncsok méretjelölésének, terhelhetőségi jelzőszámának és sebességkategóriájának a jele az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 30. sz. előírásának ( 1 ) az Unió vonatkozásában alkalmazandó legfrissebb változatában (ENSZ-EGB 30. sz. előírása) feltüntetettek szerint és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) 54. sz. előírásának ( 2 ) az Unió vonatkozásában alkalmazandó legfrissebb változatában (ENSZ-EGB 54. sz. előírása) feltüntetettek szerint;

V. gumiabroncsosztály, azaz: C1, C2 vagy C3;

VI. üzemanyag-hatékonysági piktogram, skála és teljesítményosztály;

VII. a nedvestapadás piktogramja, skála és teljesítményosztály.

1.2. A gumiabroncscímke alsó részén feltüntetendő információk az olyan gumiabroncsoktól eltérő minden gumiabroncs esetében, amelyek elérik a hótapadási jelzőszámnak az ENSZ EGB 117. sz. előírásában meghatározott minimumértékeit vagy a jégtapadási jelzőszám vonatkozó minimumértékeit, illetve mindkettőt:

I. A külső gördülési zaj piktogramja, értéke (dB[A]-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve) és a teljesítményosztály.

II. E rendelet sorozatszáma: "(EU) 2020/740".

1.3. A gumiabroncscímke alsó részén feltüntetendő információk azon gumiabroncsok esetében, amelyek elérik a hótapadási jelzőszámnak az ENSZ EGB 117. sz. előírásában meghatározott minimumértékeit:

I. A külső gördülési zaj piktogramja, értéke (dB[A]-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve) és a teljesítményosztály.

II. A hótapadás piktogramja.

III. E rendelet sorozatszáma: "(EU) 2020/740".

1.4. A gumiabroncscímke alsó részén feltüntetendő információk azon gumiabroncsok esetében, amelyek elérik a jégtapadási jelzőszám vonatkozó minimumértékeit:

I. A külső gördülési zaj piktogramja, értéke (dB[A]-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve) és a teljesítményosztály.

II. A jégtapadás piktogramja.

III. E rendelet sorozatszáma: "(EU) 2020/740".

1.5. A gumiabroncscímke alsó részén feltüntetendő információk azon gumiabroncsok esetében, amelyek elérik a hótapadási jelzőszámnak az ENSZ EGB 117. sz. előírásában meghatározott vonatkozó minimumértékeit és a jégtapadási jelzőszám minimumértékeit egyaránt:

I. A külső gördülési zaj piktogramja, értéke (dB[A]-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve) és teljesítményosztály;

II. A hótapadási piktogramja;

III. A jégtapadás piktogramja.

IV. E rendelet sorozatszáma: "(EU) 2020/740".

2. A gumiabroncscímke formátuma

2.1. A gumiabroncscímke felső részének formátuma:

2.1.1. A gumiabroncscímke alsó részének formátuma a hótapadási jelzőszámnak az ENSZ EGB 117. sz. előírásában meghatározott minimumértékeit vagy a jégtapadási jelzőszám vonatkozó minimumértékeit vagy mindkét jelzőszám minimumértékeit elérő gumiabroncsoktól eltérő minden gumiabroncs esetében:

2.1.2. A gumiabroncscímke alsó részének formátuma azon gumiabroncsok esetében, amelyek elérik a hótapadási jelzőszámnak az ENSZ EGB 117. sz. előírásában meghatározott minimumértékeit:

2.1.3. A gumiabroncscímke alsó részének formátuma azon gumiabroncsok esetében, amelyek elérik a jégtapadási jelzőszám minimumértékeit:

2.1.4. A gumiabroncscímke alsó részének formátuma azon gumiabroncsok esetében, amelyek elérik a hótapadási jelzőszámnak az ENSZ EGB 117. sz. előírásában meghatározott vonatkozó minimumértékeit és a jégtapadásijelzőszám vonatkozó minimumértékeit egyaránt:

2.2. A 2.1. pont alkalmazásában:

a) A gumiabroncscímke mérete legalább: 75 mm széles és 110 mm magas. Amennyiben a gumiabroncscímkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának továbbra is arányosnak kell lennie a fentebb megadott értékekkel;

b) A gumiabroncscímke háttere: 100 % fehér;

c) Betűtípusok: Verdana és Calibri;

d) A gumiabroncscímke alkotóelemeinek méretei és adatai: lásd a fent meghatározottakat;

e) A CMYK-t - cián, bíbor, sárga és fekete - használó színkódoknak meg kell felelniük az alábbi összes követelménynek: - az EU-logó színei: - háttér: 100,80,0,0, - csillagok: 0,0,100,0, - az energialogó színe: 100,80,0,0, - QR-kód: 100 % fekete, - a beszállító kereskedelmi neve vagy védjegye: 100 % fekete, 8 pt betűméret, félkövér, Verdana, - gumiabroncstípus-azonosító: 100 % fekete, 8 pt betűméret, normál, Verdana, - a gumiabroncs méretmegjelölése, terhelhetőségi jelzőszáma és sebességkategória jele: 100 % fekete, 10 pt betűméret, normál, Verdana, - gumiabroncsosztály: 100 % fekete, 8 pt betűméret, normál, Verdana, jobbra igazítva, - az üzemanyag-hatékonysági skála és a nedvestapadási skála betűi: 100 % fehér, 15 pt betűméret, félkövér, Calibri; 0,15 pt méretű fekete körvonallal; a betűket középre kell igazítani egy olyan tengelyen, amely 3 mm távolságra van a nyilak bal oldalától, - a nyilak CMYK színkódjai az A-tól E-ig terjedő üzemanyag-hatékonysági skálán, 0,15 pt méretű fekete körvonallal: - A-osztály: 100,0,100,0, - B-osztály: 45,0,100,0, - C-osztály: 0,0,100,0, - D-osztály: 0,30,100,0, - E-osztály: 0,100,100,0, - a nyilak CMYK színkódjai az A-tól E-ig terjedő nedvestapadási skálán, 0,15 pt méretű fekete körvonallal: - A: 100,60,0,0, - B: 90,40,0,0, - C: 65,20,0,0, - D: 50,10,0,0, - E: 30,0,0,0, - belső elválasztó vonalak: 0,5 pt vastagság, 100% fekete szín, - az üzemanyag-hatékonysági osztály és a nedvestapadási osztály betűje: 100 % fehér, 20 pt betűméret, félkövér, Calibri. Az üzemanyag-hatékonysági és a nedvestapadási osztály nyilait és az ezekhez kapcsolódó, az A-tól E-ig terjedő skála nyilait úgy kell elhelyezni, hogy azok vége egy vonalban legyen. Az üzemanyag-hatékonysági és a nedvestapadási osztály betűjelét a nyilak 100 % fekete színű, téglalap alakú részének közepén kell elhelyezni, - az üzemanyag-hatékonyság piktogramja: 16 mm szélesség, 13 mm magasság, 0,8 pt vastagság, szín: 100 % fekete, - a nedvestapadás piktogramja: 20 mm szélesség, 13 mm magasság, 0,8 pt vastagság, szín: 100 % fekete, - a külső gördülési zaj piktogramja: 24 mm szélesség, 18 mm magasság, 0,8 pt vastagság, szín: 100 % fekete. A hangszóró piktogramjában feltüntetett decibelérték: 10 pt betűméret, félkövér, Verdana; a mértékegységet jelölő "dB": 8 pt betűméret, normál, Verdana; a külső gördülési zajosztály skálája (A-C) a piktogram alatt középre igazítva, a vonatkozó külső gördülési zajosztály betűje 12 pt betűméret, félkövér, Verdana, a külső gördülési zajosztályt jelölő többi betű: 8 pt betűméret, normál, Verdana, - a hótapadás piktogramja: 15 mm szélesség, 14 mm magasság, 0,8 pt vastagság, szín: 100 % fekete, - a jégtapadás piktogramja: 15 mm szélesség, 13 mm magasság, 0,8 pt vastagság, a rézsútos vonalak vastagsága 0,2 pt, szín: 100 % fekete, - a rendelet számát 100 % fekete, 5 pt méretű, normál, Verdana betűtípussal kell feltüntetni.

III. MELLÉKLET

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

A gumiabroncs termékismertető adatlapján feltüntetett információknak szerepelniük kell a termék brosúrájában vagy a gumiabroncssal együtt rendelkezésre bocsátott egyéb dokumentációban, és a következőket kell tartalmazniuk:

a) a beszállító vagy (ha a beszállító és a gyártó nem azonos) a gyártó kereskedelmi neve vagy védjegye;

b) a gumiabroncstípus-azonosító;

c) a C1, C2 és C3 osztályú gumiabroncsok esetében a gumiabroncsnak az ENSZ EGB 30. sz. előírásában vagy az ENSZ EGB 54. sz. előírásában feltüntetett méretjelölése, terhelhetőségi jelzőszáma és sebességkategória jele;

d) a gumiabroncs üzemanyag-hatékonysági osztálya az I. mellékletnek megfelelően;

e) a gumiabroncs nedvestapadási osztálya az I. mellékletnek megfelelően;

f) a külső gördülési zaj osztálya és decibelben megadott értéke az I. mellékletnek megfelelően;

g) rendkívül havas útviszonyok közötti használatra szánt téli gumiabroncsról van-e szó;

h) jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsról van-e szó;

i) a gumiabroncstípus gyártásának kezdete (két számjegy jelöli a hetet, két másik pedig az évet);

j) a gumiabroncstípus gyártásának vége, ha ismert (két számjegy jelöli a hetet, két másik pedig az évet).

IV. MELLÉKLET

A MŰSZAKI PROMÓCIÓS ANYAGBAN KÖZÖLT INFORMÁCIÓK

1. A műszaki promóciós anyagban a gumiabronccsal kapcsolatban található információkat a következő sorrendben kell megadni:

a) üzemanyag-hatékonysági osztály ("A"-tól "E" betűig);

b) nedvestapadási osztály ("A"-tól "E" betűig);

c) a külső gördülési zaj osztálya és mért értéke dB-ben megadva;

d) annak feltüntetése, hogy rendkívül havas útviszonyok közötti használatra szánt téli gumiabroncsról van-e szó;

e) annak feltüntetése, hogy jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsról van-e szó.

2. Az 1. pontban említett információknak a következő követelményeknek kell megfelelniük:

a) legyenek könnyen olvashatóak;

b) legyenek könnyen érthetőek;

c) ha egy adott gumiabroncs-termékcsaládba tartozó gumiabroncstípusok a méretüktől vagy más tulajdonságuktól függően különböző osztályokba kerülnek besorolásra, fel kell tüntetni a leggyengébb és a legjobb teljesítményű gumiabroncstípusok közötti tartományt.

3. A beszállítóknak ezenkívül weboldalukon hozzáférhetővé kell tenniük a következő információkat:

a) az e rendelettel foglalkozó bizottsági weboldalhoz tartozó internetes link;

b) a gumiabroncscímkére nyomtatott piktogramok magyarázata;

c) egy olyan megállapítás, amely kiemeli, hogy a tényleges üzemanyag-megtakarítás és a közúti közlekedésbiztonság nagyban függ a vezetői stílustól, továbbá amely külön kiemeli a következőket: - a környezettudatos vezetés jelentős mértékben csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást, - a gumiabroncsok nyomását rendszeresen ellenőrizni kell az üzemanyag-hatékonyság és a nedvestapadás optimalizálása érdekében, - a féktávolságokat mindig be kell tartani.

4. A beszállítóknak és forgalmazóknak ezenkívül adott esetben weboldalukon elérhetővé kell tenniük a következő információkat: nyilatkozat arról, hogy a jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsokat kifejezetten jéggel és összetömörödött hóval borított útfelületekre tervezték, és csak nagyon kedvezőtlen időjárási viszonyok között (pl. alacsony hőmérséklet esetén) szabad használni őket, valamint arról, hogy a jeges útviszonyokra szánt gumiabroncsok kevésbé kedvezőtlen időjárási viszonyok között (pl. nedves körülmények vagy magasabb hőmérséklet esetén) történő használata az optimálistól elmaradó teljesítményt eredményezhet, különösen a nedvestapadás, az úttartás és a kopás tekintetében.

V. MELLÉKLET

A GÖRDÜLŐ-ELLENÁLLÁS MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ LABORATÓRIUMI MÉRŐBERENDEZÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA

1. Fogalommeghatározások

A laboratóriumi összehangolás tekintetében a gördülő-ellenállás méréséhez kapcsolódóan a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

1. "referencialaboratórium": olyan laboratórium, amely tagja azon laboratóriumok hálózatának, amelyek nevét a laboratóriumi összehangolás céljából közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és amely a referenciaként szolgáló mérőberendezése segítségével képes a 3. pont szerinti pontos mérési eredményekre;

2. "pályázó laboratórium": olyan laboratórium, amely részt vesz a laboratóriumi összehangolásban, de nem referencialaboratórium;

3. "összehangolás céljára kiválasztott gumiabroncs": a laboratóriumi összehangolás céljából vizsgálat alá vett gumiabroncs;

4. "összehangolás céljára összeállított gumiabroncs-garnitúra": összehangolás céljára kiválasztott öt vagy több gumiabroncs együttese, amely egyetlen mérőberendezés összehangolására szolgál;

5. "hozzárendelt érték": egy összehangolásra kiválasztott adott gumiabroncs gördülő-ellenállási tényezőjének (RRC) a laboratóriumi összehangolás keretében alkalmazott, a referencialaboratóriumok hálózata tekintetében reprezentatív elméleti laboratóriumban mért elméleti értéke;

6. "mérőberendezés" a gumiabroncsok vizsgálatára szolgáló valamennyi mérőorsó, amelyet egy adott mérési módszerben alkalmaznak; egy azonos dobon működő két orsó például nem tekinthető egy mérőberendezésnek.

2. Általános rendelkezések

2.1. Alapelv

A referencialaboratóriumban (l) mért (m) gördülő-ellenállási tényezőt (RRCm,l ) össze kell hangolni a referencialaboratóriumok hálózatának hozzárendelt értékeivel.

Egy pályázó laboratórium (c) mérőberendezése által mért (m) gördülő-ellenállási tényezőt (RRCm,c ) össze kell hangolni egy, a hálózatba tartozó tetszőleges referencialaboratórium értékeivel.

2.2. A gumiabroncsok kiválasztására vonatkozó követelmények

A laboratóriumi összehangolás céljára összeállított, gumiabroncs-garnitúrát az alábbi kritériumoknak megfelelően kell összeállítani. A C1 és a C2 osztályú gumiabroncsokból egy közös, a C3 osztályú gumiabroncsokból pedig egy külön gumiabroncs-garnitúrát kell összeállítani.

a) az összehangolás céljára összeállított gumiabroncs-garnitúrát úgy kell összeállítani, hogy lefedje a C1 és C2, illetve a C3 osztályok különböző RRCs értékeinek teljes tartományát; az összehangolás céljára összeállított gumiabroncs-garnitúrába tartozó abroncsok legnagyobb és legkisebb RRCm értékei közötti különbség összehangolás előtt és után minden esetben legalább: i. 3 N/kN a C1 és C2 osztályú gumiabroncsok esetében; és ii. 2 N/kN a C3 osztályú gumiabroncsok esetében;

b) a pályázó laboratóriumban vagy a referencialaboratóriumban mért RRCm értékeknek (RRCm,c vagy RRCm,l ) a garnitúrába tartozó, összehangolás céljára összeállított minden egyes gumiabroncs-garnitúra tekintetében megadott RRC értékek alapján egyenletesen kell megoszlaniuk;

c) a terhelhetőségi jelzőszám értékeinek és ezen keresztül a gördülő-ellenállási értékeinek le kell fedniük a vizsgálat alá vett gumiabroncsok teljes tartományát.

Az összehangolás céljára kiválasztott összes gumiabroncsot használat előtt ellenőrizni kell, és ki kell cserélni, amennyiben:

a) állapota nem teszi lehetővé további vizsgálatokban való használatát; vagy

b) az RRCm,c vagy az RRCm,l értéke a mérőberendezés elállítódásának korrekciója után 1,5 %-nál nagyobb mértékben eltér a korábban mérttől.

2.3. Mérési módszer

A referencialaboratórium az ENSZ EGB 117. sz. előírása 6. mellékletének 3. szakaszában előírt feltételek mellett, az ENSZ EGB 117. sz. előírása 6. mellékletének 4. szakaszával összhangban négyszer vet alá mérésnek minden, összehangolás céljára kiválasztott gumiabroncsot, és az utolsó három mérés adatait veszi figyelembe a további vizsgálatokhoz.

A pályázó laboratórium az ENSZ EGB 117. sz. előírása 6. mellékletének 3. szakaszában előírt feltételek mellett, az ENSZ EGB 117. sz. előírása 6. mellékletének 4. szakaszával összhangban (n + 1)-szer vet alá mérésnek minden, összehangolás céljára kiválasztott gumiabroncsot, ahol n az e melléklet 5. szakaszában kerül meghatározásra.

Az összehangolás céljára kiválasztott gumiabroncson végzett minden mérés után a mérőberendezésről el kell távolítani a gumiabroncsot és a kereket, és az elejétől kezdve meg kell ismételni az ENSZ EGB 117. sz. előírása 6. mellékletének 4. szakaszában említett teljes vizsgálati eljárást.

A pályázó laboratórium vagy a referencialaboratórium kiszámítja:

a) az összehangolás céljára kiválasztott minden egyes gumiabroncs esetében az ENSZ EGB 117. sz. előírása 6. mellékletének 6.2. és 6.3. pontjával összhangban végzett mérések értékét (25 °C hőmérsékletre és 2 m átmérőjű vizsgálódobra korrigálva);

b) az összehangolás céljára kiválasztott minden egyes gumiabroncson mért utolsó három érték (referencialaboratóriumok esetében) vagy az összehangolás céljára kiválasztott minden egyes gumiabroncson mért utolsó n érték (pályázó laboratóriumok esetében) átlagát; valamint

c) a szórás (σm ) értékét a következők szerint: ahol: i az összehangolás céljára kiválasztott gumiabroncsok indexe 1-től p-ig; j az összehangolás céljára kiválasztott adott gumiabroncson elvégzett mérések utolsó n ismétlésének indexe 2-től n + 1-ig; n + 1 a gumiabroncson végzett mérések ismétléseinek száma (n + 1 = 4 referencialaboratóriumok esetében és n + 1 ≥ 4 pályázó laboratóriumok esetében); p az összehangolás céljára kiválasztott gumiabroncsok száma (p ≥ 5).

2.4. A számításokhoz és az eredmények feltüntetéséhez használandó adatformátumok

A gördülő-ellenállási tényező mért értékét hőmérséklet és dobátmérő szerinti korrekció után két tizedesjegyre kell kerekíteni.

Ezt követően a számításokat a pontos értékkel kell végezni további kerekítések nélkül, kivéve az utolsó összehangolási képlet esetében.

A szórás értékét három tizedesjegyre kerekítve kell feltüntetni.

Az RRC értékeit két tizedesjegyre kerekítve kell feltüntetni.

Az összehangolási együtthatókat (A1 l , B1 l , A2 c és B2 c ) négy tizedesjegyre kell kerekíteni és így kell feltüntetni.

3. A referencialaboratóriumokra vonatkozó követelmények és a hozzárendelt értékek meghatározása

Az összehangolás céljára kiválasztott egyes gumiabroncsok hozzárendelt értékeit a referencialaboratóriumok hálózata határozza meg. A hálózat minden második évben ellenőrzi a hozzárendelt értékek stabilitását és érvényességét.

A hálózatban részt vevő minden referencialaboratóriumnak meg kell felelnie az ENSZ EGB 117. sz. előírása 6. mellékletében szereplő követelményeknek és a következő szórásértéknek (σm ):

a) legfeljebb 0,05 N/kN a C1 és C2 osztályú gumiabroncsok esetében; és

b) legfeljebb 0,05N/kN a C3 osztályú gumiabroncsok esetében.

A fenti 2.2. pont követelményeinek megfelelően összehangolás céljára összeállított gumiabroncs-garnitúrák vizsgálatát a 2.3. pontban meghatározott módon minden referencialaboratóriumnak el kell végeznie.

Az összehangolás céljára kiválasztott gumiabroncs hozzárendelt értékét a hálózatba tartozó referencialaboratóriumok által az összehangolás céljára kiválasztott adott gumiabroncsra megadott mérési értékek átlaga adja.

4. Összehangolás a hozzárendelt értékekkel referencialaboratóriumok esetében

Minden referencialaboratóriumnak (l) igazodnia kell minden egyes új hozzárendelt értékhalmazhoz, valamint minden alkalommal a mérőberendezéseket érintő jelentős változásokat vagy a gumiabroncsadatok mérésében bekövetkező elállítódást követően.

Az igazítás során lineáris regressziót kell alkalmazni minden egyedi adat esetében. A regressziós együtthatók - A1 l és B1 l - kiszámítása a következőképpen történik:

RRC = A1 l × RRCm,l + B1 l

ahol:

RRC

l

a gördülő-ellenállási tényező hozzárendelt értéke;

RRCm,

l

a gördülő-ellenállási tényezőnek a referencialaboratórium (l) által mért egyedi értéke (hőmérséklet és dobátmérő szerinti korrekció után).

5. A pályázó laboratóriumokra vonatkozó követelmények

A pályázó laboratóriumoknak minden egyes mérőberendezés esetén legalább kétévente egyszer, valamint a mérőberendezésen végrehajtott minden nagyobb változtatás vagy a gumiabroncsadatok mérésében bekövetkező elállítódás esetén meg kell ismételniük az összehangolási eljárást.

Először a pályázó laboratórium, majd pedig egy referencialaboratórium a 2.3. pontban meghatározott módon elvégzi a 2.2. ponttal összhangbankiválasztott, öt különböző gumiabroncsból álló, összehangolás céljára összeállított közös gumiabroncs-garnitúra vizsgálatát. A vizsgálat a pályázó laboratórium kérésére ötnél több, összehangolás céljára kiválasztott gumiabronccsal is elvégezhető.

A pályázó laboratórium a kiválasztott referencialaboratórium rendelkezésére bocsátja az összehangolás céljára összeállított gumiabroncs-garnitúrát.

A pályázó laboratóriumnak (c) meg kell felelnie az ENSZ EGB 117. sz. előírásának a 6. mellékletében szereplő követelményeknek, és lehetőleg a következő szórásértékeknek (σm):

a) legfeljebb 0,075 N/kN a C1 és C2 osztályú gumiabroncsok esetében; és

b) legfeljebb 0,06 N/kN a C3 osztályú gumiabroncsok esetében.

Amennyiben a pályázó laboratórium szórása (σm ) négy mérést követően meghaladja ezeket az értékeket úgy, hogy a számításokhoz az utolsó három mérést használták fel, a mérések számát (n + 1) a következők szerint kell növelni a teljes tételre nézve:

ahol:

6. Összehangolási eljárás pályázó laboratóriumok esetében

A hálózatba tartozó valamely referencialaboratórium (l) a következők alapján a pályázó laboratórium (c) minden egyedi adata tekintetében kiszámítja a lineáris regressziós függvényt. A regressziós együtthatók - A2 c és B2 c - kiszámítása a következőképpen történik:

RRCm,l = A2 c × RRCm,c + B2 c

ahol:

RRCm,l

a gördülő-ellenállási tényezőnek a referencialaboratórium (l) által mért egyedi értéke (hőmérséklet és dobátmérő szerinti korrekció után)

RRCm,c

a gördülő-ellenállási tényezőnek a pályázó laboratórium (c) által mért egyedi értéke (hőmérséklet és dobátmérő szerinti korrekció után)

Amennyiben az R2 determinációs együttható kisebb mint 0,97, a pályázó laboratórium nem összehangolható.

A pályázó laboratórium által vizsgált gumiabroncsok összehangolt RRC értékét a következők szerint kell kiszámítani:

RRC = (A1 l × A2 c ) × RRCm,c + (A1 l × B2 c + B1 l )

VI. MELLÉKLET

HITELESÍTÉSI ELJÁRÁS

A beszállító által meghatározott minden egyes gumiabroncstípus vagy gumiabroncscsoport esetében értékelni kell a következő eljárások egyikének megfelelően, hogy az üzemanyag-hatékonyság, a nedvestapadás és a külső gördülési zaj bejelentett osztálya és a bejelentett értékek, valamint a gumiabroncscímkén szereplő minden további teljesítménnyel kapcsolatos információ megfelel-e e rendeletnek:

1. Először egyetlen gumiabroncsot vagy gumiabroncs-garnitúrát kell megvizsgálni. Amennyiben a mért értékek az alábbi táblázatban említett hitelesítési tűréshatárok figyelembevételével megfelelnek a bejelentett osztályoknak vagy a külső gördülési zaj vonatkozásában bejelentett értéknek, úgy kell tekinteni, hogy a gumiabroncscímke megfelel e rendeletnek. Amennyiben a mért értékek az alábbi táblázatban említett hitelesítési tűréshatárok figyelembevételével nem felelnek meg a bejelentett osztályoknak vagy a külső gördülési zaj vonatkozásában bejelentett értéknek, további három gumiabroncsot vagy gumiabroncs-garnitúrát kell megvizsgálni; a három további megvizsgált gumiabroncs vagy gumiabroncs-garnitúra mérési eredményeinek átlagát kell felhasználni a bejelentett információk hitelesítéséhez, az alábbi táblázatban említett hitelesítési tűréshatárok figyelembevétele mellett.

2. Amennyiben a gumiabroncscímkén feltüntetett osztályok vagy értékek meghatározása a 661/2009/EK rendelettel vagy az ENSZ EGB 117. sz.előírásával összhangban végrehajtott típusjóváhagyási vizsgálatok eredményei alapján történt, a tagállamok használhatják az (EU) 2018/858 rendeletben meghatározott típusjóváhagyási eljárás alapján a gumiabroncsokon elvégzett gyártásmegfelelőségi eljárással kapott mérési adatokat.

A gyártásmegfelelőségi vizsgálatokból származó mérési adatok értékeléseikor figyelembe kell venni az alábbi táblázatban említett ellenőrzési tűréshatárokat.

Mért paraméterEllenőrzési tűréshatár
RRC (üzemanyag-hatékonyság)Az összehangolt mért érték legfeljebb 0,3 N/kN-nal haladhatja meg a bejelentett osztályhoz tartozó felső határt (legnagyobb RRC-t).
Külső gördülési zajA mért érték legfeljebb 1 dB(A)-val haladhatja meg a bejelentett N értéket.
NedvestapadásA mért érték (G)T nem lehet kisebb a bejelentett osztályhoz tartozó alsó határnál (G legkisebb értéke).
HótapadásA mért érték nem lehet kisebb a hótapadás minimális jelzőszámánál.
JégtapadásA mért érték nem lehet kisebb a jégtapadás minimális jelzőszámánál.

VII. MELLÉKLET

A TERMÉKADATBÁZISBA A BESZÁLLÍTÓ ÁLTAL BEVEZETENDŐ ADATOK

1. A következő adatokat kell rögzíteni a termékadatbázis nyilvános részében:

a) a beszállító kereskedelmi neve vagy védjegye, címe, elérhetőségei és egyéb jogi azonosítója;

b) gumiabroncstípus-azonosító;

c) a gumiabroncscímke elektronikus formában;

d) a gumiabroncscímkén feltüntetett osztály(ok) és más paraméterek; valamint

e) az elektronikus formátumú termékismertető adatlap paraméterei.

2. A következő adatokat kell rögzíteni az termékadatbázis megfelelési részében:

a) a már forgalomba hozott egyenértékű gumiabroncstípusok gumiabroncstípus-azonosítói

b) a gumiabroncstípus általános leírása, többek között méretei, terhelhetőségi jelzőszáma és sebességindexe, amely elegendő a típus egyértelmű és könnyű azonosításához;

c) a gumiabroncs-paraméterek vizsgálatának, osztályozásának és mérésének az I. mellékletben meghatározott jegyzőkönyvei;

d) azon speciális óvintézkedések megjelölése, amelyeket a gumiabroncstípus összeszerelésekor, üzembe helyezésekor, karbantartásakor vagy vizsgálatakor meg kell tenni;

e) adott esetben a gumiabroncstípus mért műszaki paraméterei; és

f) a mért technikai paraméterekkel végzett számítások.

VIII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1222/2009/EK rendeletE rendelet
1. cikk, (1) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés1. cikk
2. cikk, (1) bekezdés2. cikk, (1) bekezdés
2. cikk, (2) bekezdés2. cikk, (2) bekezdés
3. cikk, 1. pont3. cikk, 1. pont
3. cikk, 2. pont
3. cikk, 2. pont3. cikk, 3. pont
3. cikk, 4. pont
3. cikk, 5. pont
3. cikk, 3. pont3. cikk, 6. pont
3. cikk, 4. pont3. cikk, 7. pont
3. cikk, 8. pont
3. cikk, 5. pont3. cikk, 9. pont
3. cikk, 10. pont
3. cikk, 11. pont
3. cikk, 6. pont3. cikk, 12. pont
3. cikk, 7. pont3. cikk, 13. pont
3. cikk, 8. pont3. cikk, 14. pont
3. cikk, 9. pont3. cikk, 15. pont
3. cikk, 10. pont3. cikk, 16. pont
3. cikk, 11. pont3. cikk, 17. pont
3. cikk, 18. pont
3. cikk, 12. pont3. cikk, 19. pont
3. cikk, 13. pont3. cikk, 20. pont
3. cikk, 21. pont
3. cikk, 22. pont
3. cikk, 23. pont
3. cikk, 24. pont
4. cikk4. cikk
4. cikk, (1) bekezdés4. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés, a) pont4. cikk, (1) bekezdés, a) pont
4. cikk, (1) bekezdés, b) pont4. cikk, (1) bekezdés, b) pont
4. cikk, (2) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés4. cikk, (4) bekezdés
4. cikk, (4) bekezdés4. cikk, (5) bekezdés
4. cikk, (6) bekezdés
4. cikk, (7) bekezdés
4. cikk, (8) bekezdés
4. cikk, (9) bekezdés
4. cikk, (10) bekezdés
5. cikk
5. cikk, (1) bekezdés6. cikk, (1) bekezdés
5. cikk, (1) bekezdés, a) pont6. cikk, (1) bekezdés, a) pont
5. cikk, (1) bekezdés, b) pont6. cikk, (1) bekezdés, b) pont
6. cikk, (2) bekezdés
6. cikk, (3) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés6. cikk, (4) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (5) bekezdés
6. cikk, (6) bekezdés
6. cikk, (7) bekezdés
6. cikk7. cikk
8. cikk
7. cikk9. cikk
8. cikk10. cikk
9. cikk, (1) bekezdés11. cikk, (1) bekezdés
9. cikk, (2) bekezdés11. cikk, (1) bekezdés
9. cikk, (2) bekezdés, második mondat4. cikk (5) bekezdés
10. cikk11. cikk (2) bekezdés
11. cikk (3) bekezdés
11. cikk, a) pont
11. cikk, b) pont
11. cikk, c) pont13. cikk, (1) bekezdés, b) pont
12. cikk11. cikk, (4) bekezdés
11. cikk, (5) bekezdés
12. cikk
13. cikk
13. cikk, (1) bekezdés
13. cikk, (2) bekezdés
13. cikk, (3) bekezdés
13. cikk, (4) bekezdés
14. cikk
13. cikk
14. cikk
15. cikk
15. cikk
16. cikk
17. cikk
16. cikk18. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletII. melléklet
III. melléklet
III. mellékletIV. melléklet
IV. mellékletVI. melléklet
IVa. mellékletV. melléklet
V. melléklet
VII. melléklet
VIII. melléklet

( *1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/740 rendelete (2020. május 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 177., 2020.6.5., 1. o.)."

( 1 ) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 30. számú előírása - Egységes rendelkezések gépjárművek és pótkocsijuk gumiabroncsainak jóváhagyásáról (HL L 201., 2008.7.30., 70. o.).

( 2 ) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 54. számú előírása - Egységes rendelkezések haszongépjárművek és pótkocsijuk gumiabroncsainak jóváhagyásáról (HL L 183., 2008.7.11., 41. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020R0740 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020R0740&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02020R0740-20200605 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02020R0740-20200605&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére