32018R0858[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/858 RENDELETE

(2018. május 30.)

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

E rendelet továbbá meghatározza a 2. cikk (1) bekezdésében említett járművek alapvető fontosságú rendszereinek megfelelő működésének súlyos veszélyeztetésére képes alkatrészek és tartozékok forgalomba hozatalára és forgalomba helyezésére vonatkozó rendelkezéseket.

2. cikk

Hatály

E rendelet hatálya nem terjed ki a következő járművekre:

a) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 1 ) meghatározott mezőgazdasági és erdészeti járművek;

b) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 2 ) meghatározott két- vagy háromkerekű járművek, valamint négykerekű motorkerékpárok;

c) lánctalpas járművek;

d) olyan járművek, amelyeket kizárólag a fegyveres erők általi használatra terveztek, gyártottak vagy ahhoz igazítottak.

A gyártó e rendelet szerinti típusjóváhagyást vagy egyedijármű-jóváhagyást kérhet az alábbi járművek esetében, amennyiben ezek a járművek megfelelnek az e rendeletben meghatározott követelményeknek:

a) olyan járművek, amelyeket elsősorban építési területeken vagy bányákban, kikötői vagy repülőtéri létesítményekben való használatra terveztek és gyártottak;

b) olyan járművek, amelyeket a polgári védelem, a tűzoltóság vagy a közrend fenntartásáért felelős erők általi használatra terveztek, gyártottak vagy ahhoz igazítottak;

c) olyan önjáró jármű, amelyet kifejezetten munkavégzésre terveztek és gyártottak, amely a szerkezeti felépítésére vonatkozó jellemzők alapján személy- vagy áruszállításra nem alkalmas, és amely nem gépjármű alvázára szerelt munkagép.

Az ilyen jóváhagyások nem érintik a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 3 ) alkalmazását.

E rendelet alapján a gyártó egyedijármű-jóváhagyást kérhet az alábbi járművekre:

a) a kizárólag az utakon való versenyzésre szánt járművek;

b) egyedi vizsgálati program végrehajtásához a gyártó felelőssége mellett az utakon használt járműprototípusok, feltéve, hogy ezeket kifejezetten erre a célra terveztek és gyártottak.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet és a II. mellékletben felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusok alkalmazásában, az azokban foglalt eltérő rendelkezések hiányában:

1.

"típusjóváhagyás" : az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

2.

"EU-típusjóváhagyás" : az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa megfelel e rendelet vonatkozó közigazgatási rendelkezéseinek és műszaki követelményeinek;

3.

"nemzeti típusjóváhagyás" : az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa megfelel az adott tagállam nemzeti jogában meghatározott vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek; az ilyen jóváhagyás érvényessége a tagállam területére korlátozódik;

4.

"típusbizonyítvány" : az a dokumentum, amellyel a jóváhagyó hatóság hivatalosan igazolja, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa típusjóváhagyásban részesült;

5.

"megfelelőségi nyilatkozat" : a gyártó által kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy a gyártott jármű megfelel a jóváhagyott járműtípusnak és megfelel minden olyan rendeleti jellegű jogi aktusnak, amelyek a jármű gyártásakor alkalmazandók voltak;

6.

"egyedijármű-jóváhagyás" : az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság tanúsítja, hogy egy adott jármű - akár egyedi gyártású, akár nem - megfelel az EU-egyedijármű-jóváhagyásra vagy a nemzeti egyedijármű-jóváhagyásra vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

7.

"egészjármű-típusjóváhagyás" : az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy nem teljes, teljes vagy befejezett járműtípus megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

8.

"többlépcsős típusjóváhagyás" : az az eljárás, amellyel egy vagy több jóváhagyó hatóság igazolja, hogy - a gyártási készültségi foktól függően - egy nem teljes vagy befejezett járműtípus megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

9.

"lépésenkénti típusjóváhagyás" : az az eljárás, amely a jármű részét képező rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre érvényes minden EU-típusbizonyítvány- vagy ENSZ -típusbizonyítvány lépésenkénti összegyűjtéséből áll, és amelynek végeredménye - az utolsó szakaszban - az egészjármű-típusjóváhagyás;

10.

"egylépéses típusjóváhagyás" : az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság egyetlen művelettel igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa egészében megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

11.

"vegyes típusjóváhagyás" : olyan lépésenkénti típusjóváhagyás, amelynek keretében az egészjármű-típusjóváhagyás utolsó szakaszában egy vagy több rendszer típusjóváhagyása szerezhető meg anélkül, hogy ezekre a rendszerekre EU-típusbizonyítványt kellene kiállítani;

12.

"rendszer típusjóváhagyása" : az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság tanúsítja, hogy a rendszer típusa megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

13.

"önálló műszaki egység típusjóváhagyása" : az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság tanúsítja, hogy egy önálló műszaki egység valamely típusa egy vagy több meghatározott járműtípussal kapcsolatban megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

14.

"alkotóelem típusjóváhagyása" : az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság tanúsítja, hogy egy alkotóelem típusa a járműtől függetlenül megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek;

15.

"jármű" : bármely gépjármű vagy annak pótkocsija;

16.

"gépjármű" : olyan motorral hajtott, teljes, befejezett vagy nem teljes jármű, amelyet önálló mozgásra terveztek és gyártottak, amely legalább négy kerékkel rendelkezik, és amelynek legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/órát;

17.

"pótkocsi" : olyan önálló hajtással nem rendelkező kerekes jármű, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy gépjármű vontassa, és amely legalább egy, a vontató gépjármű hosszirányú középsíkjára merőleges vízszintes tengely és egy, a hosszirányú középsíkjával párhuzamos függőleges tengely körül elfordulhat;

18.

"rendszer" : berendezések olyan összessége, amely a járműben egy vagy több meghatározott funkciót lát el, és amelyre e rendelet vagy a II. mellékletben felsorolt bármely rendeleti jellegű jogi aktus követelményei vonatkoznak;

19.

"alkotóelem" : e rendelet vagy a II. mellékletben felsorolt bármely rendeleti jellegű jogi aktus követelményeinek hatálya alá tartozó, a jármű részének szánt olyan berendezés, amelyre a járműtől függetlenül típusjóváhagyás adható, amennyiben a különös rendeleti jellegű jogi aktus erről kifejezetten rendelkezik;

20.

"önálló műszaki egység" : olyan berendezés, amelyet e rendelet vagy a II. mellékletben felsorolt bármely rendeleti jellegű jogi aktus követelményeinek hatálya alá tartozó, a jármű részének szántak, amelyre külön, de csak egy vagy több meghatározott járműtípussal kapcsolatban típusjóváhagyás adható, amennyiben a különös rendeleti jellegű jogi aktus erről kifejezetten rendelkezik;

21.

"alkatrészek" : a jármű összeállításához, javításához és karbantartásához használt termékek, valamint a pótalkatrészek;

22.

"tartozék" : alkatrésznek nem minősülő termék, amely a járműbe beépíthető vagy arra felszerelhető;

23.

"pótalkatrészek" : az adott jármű eredeti alkatrészeinek pótlására a járműbe beépítendő vagy arra felszerelendő termékek - ideértve a jármű használatához szükséges termékeket is -, a tüzelőanyag kivételével;

24.

"alapjármű" : olyan jármű, amelyet egy többlépcsős típusjóváhagyás kezdeti szakaszában használnak;

25.

"nem teljes jármű" : olyan jármű, amelynek az elkészüléséhez még legalább egy további gyártási szakaszon kell keresztülmennie ahhoz, hogy e rendelet vonatkozó műszaki követelményeinek megfeleljen;

26.

"befejezett jármű" : a többlépcsős típusjóváhagyási eljárás eredményeként létrejövő olyan jármű, amely megfelel e rendelet vonatkozó műszaki követelményeinek;

27.

"teljes jármű" : olyan jármű, amelyet nem kell befejezni ahhoz, hogy e rendelet vonatkozó műszaki követelményeinek megfeleljen;

28.

"kifutó sorozatú jármű" : készleten lévő olyan jármű, amelyet nem lehet forgalmazni vagy a továbbiakban forgalmazni, nyilvántartásba venni vagy forgalomba helyezni, mert olyan új műszaki követelmények léptek hatályba, amelyek vonatkozásában nem kapott típusjóváhagyást;

29.

"alternatív üzemanyaggal működő jármű" : olyan jármű, amelyet úgy terveztek, hogy képes legyen a légköri hőmérsékleten és nyomáson gázhalmazállapotú vagy az alapvetően nem ásványiolaj-származék tüzelőanyagok közül legalább egyfélével üzemelni;

30.

"kis sorozatban gyártott jármű" : az V. mellékletben meghatározott éves mennyiségi korlátokat meg nem haladó darabszámban forgalmazott, nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járműtípus;

31.

"különleges rendeltetésű jármű" : olyan M, N vagy O kategóriába tartozó jármű, amely olyan különleges műszaki jellemzőkkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy különleges körülményeket vagy berendezéseket igénylő feladatot lásson el;

32.

"járműtípus" : járművek olyan csoportja, amelyek legalább az I. melléklet B. részében meghatározott jellemzők tekintetében megegyeznek, ideértve a járművek olyan csoportját is, amelyek között az ott említett különböző változatok és kivitelek is szerepelnek;

33.

"félpótkocsi" : vontatott jármű, amelynek a tengelye vagy tengelyei (egyenletes terhelés esetében) a jármű tömegközéppontja mögött helyezkedik vagy helyezkednek el, és amely olyan kapcsoló berendezéssel van ellátva, amely lehetővé teszi vízszintes és függőleges erők átvitelét a vontató járműre;

34.

"piacfelügyelet" : a piacfelügyeleti hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenységek és megtett intézkedések, hogy a forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek, valamint alkatrészek és tartozékok megfeleljenek a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és ne veszélyeztessék az egészséget, a biztonságot, a környezetet vagy a közérdek védelmének egyéb vonatkozásait;

35.

"piacfelügyeleti hatóság" : a tagállam területén a piacfelügyelet ellátásáért felelős egy vagy több nemzeti hatóság;

36.

"jóváhagyó hatóság" : a tagállamnak a Bizottságnál bejelentett egy vagy több hatósága, amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyásának vagy az egyedijármű-jóváhagyásnak valamennyi vonatkozásában, az alkatrészek és tartozékok engedélyezési eljárása, valamint a bizonyítvány kiadása és adott esetben visszavonása vagy megtagadása tekintetében hatáskörrel rendelkezik, a többi tagállam jóváhagyó hatóságával szemben kapcsolattartóként működik, kijelöli a műszaki szolgálatokat, és gondoskodik arról, hogy a gyártó teljesítse kötelezettségeit a gyártásmegfelelőséggel kapcsolatban;

37.

"nemzeti hatóság" : a jóváhagyó hatóság vagy bármilyen olyan egyéb hatóság, amely részt vesz és felelős a járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel, önálló műszaki egységekkel, alkatrészekkel vagy tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeletért, határellenőrzésért vagy nyilvántartásba vételért valamely tagállamban;

38.

"műszaki szolgálat" : a jóváhagyó hatóság által vizsgálatok elvégzése céljából vizsgálati laboratóriumnak kijelölt szervezet vagy szerv, illetve a kezdeti értékelés és egyéb vizsgálatok vagy ellenőrzések elvégzése céljából megfelelőségértékelő szervezetnek kijelölt szervezet vagy szerv;

39.

"nemzeti akkreditáló testület" : a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló testület;

40.

"gyártó" : az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely felel a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyásának, vagy az egyedijármű-jóváhagyásnak, vagy az alkatrészek és tartozékok engedélyezési eljárásának minden vonatkozásáért, a gyártásmegfelelőség biztosításáért és piacfelügyeleti kérdésekért, a legyártott jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész és tartozék tekintetében, függetlenül attól, hogy közvetlenül részt vesz-e vagy sem az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység valamennyi tervezési és gyártási szakaszában;

41.

"a gyártó képviselője" : az Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a gyártótól szabályos meghatalmazást kapott arra, hogy a gyártót képviselje a jóváhagyó hatóság vagy a piacfelügyeleti hatóság előtt, és eljárjon a gyártó nevében az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekben;

42.

"importőr" : az Unióban letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely harmadik országban gyártott járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot hoz forgalomba;

43.

"forgalmazó" : az a márkakereskedő vagy a gyártótól és az importőrtől különböző természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, aki vagy amely a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalmazza;

44.

"gazdasági szereplő" : a gyártó, a gyártó képviselője, az importőr vagy a forgalmazó;

45.

"független gazdasági szereplő" : a hivatalos márkakereskedőtől és javítótól eltérő olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a járművek javításában és karbantartásában közvetlenül vagy közvetve részt vesz, ideértve a javítókatat, a szervizberendezések, eszközök és pótalkatrészek gyártóit és forgalmazóit, a műszaki tájékoztatók megjelentetőit, az autóklubokat, a közúti segélyszolgálatokat, az ellenőrzési és vizsgálati szolgáltatásokat nyújtó gazdasági szereplőket, az alternatív üzemanyaggal működő járművek tartozékainak szerelői, gyártói és javítói számára képzést nyújtó gazdasági szereplőket; idetartoznak az adott járműgyártó elosztóhálózatába tartozó hivatalos szervizek, márkakereskedők és forgalmazók is, amennyiben olyan járművekkel kapcsolatban is nyújtanak javítási és karbantartási szolgáltatásokat, amelyek vonatkozásában nem tagjai a járműgyártó elosztóhálózatának;

46.

"hivatalos javító" : olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely járművekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatásokat nyújt, és aki vagy amely a gyártó elosztóhálózatán belül működik;

47.

"független javító" : olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely járművekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatásokat nyújt és aki vagy amely nem a gyártó elosztóhálózatán belül működik;

48.

"járműjavítási és -karbantartási információk" : minden olyan információ - ideértve azok későbbi módosításait és kiegészítéseit is -, amely a jármű hibájának megállapításához, a jármű karbantartásához, ellenőrzéséhez, annak műszaki vizsgára történő felkészítéséhez, a jármű javításához, újraprogramozásához, újraindításához vagy amely a jármű távdiagnosztikai támogatásához szükséges, vagy amely az alkatrészeknek és tartozékoknak a járműre történő felszereléséhez szükséges, és amelyet a gyártók hivatalos partnereik, márkakereskedőik és javítóik rendelkezésére bocsátanak vagy amelyet a gyártók javítás és karbantartás céljára használnak fel;

49.

"a jármű fedélzeti diagnosztikai rendszerének (OBD) információi" : a jármű fedélzeti rendszere által generált vagy a motorhoz csatlakoztatott rendszerrel kapcsolatos olyan információ, amely képes észlelni a működési hibákat és adott esetben képes azokat egy figyelmeztető rendszer segítségével jelezni, képes a számítógépes memóriában tárolt adatok segítségével a hibák valószínűsíthető helyét beazonosítani, és képes ezeket az információkat a járművön kívül elérhetővé tenni;

50.

"forgalomba hozatal" : a járműnek, rendszernek, alkotóelemnek, önálló műszaki egységnek, alkatrésznek vagy tartozéknak az Unióban első alkalommal történő forgalmazása;

51.

"forgalmazás" : a piacon a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék gazdasági tevékenység kertében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében;

52.

"forgalomba helyezés" : a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék első rendeltetésszerű használata az Unióban;

53.

"nyilvántartásba vétel" : jóváhagyott jármű - állandó vagy ideiglenes jellegű - közúti forgalomba helyezésének hatósági engedélyezése, amelynek részét képezi a jármű azonosítása és a forgalmi rendszám néven ismert sorozatszámmal való ellátása is;

54.

"virtuális vizsgálati módszer" : számításokat is magában foglaló olyan számítógépes szimuláció, amely bemutatja, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység fizikai jelenléte nélkül az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelel a II. mellékletben felsorolt valamely rendeleti jellegű jogi aktus műszaki követelményeinek;

55.

"alternatív követelmények" : olyan közigazgatási rendelkezések és műszaki követelmények, amelyek célja a biztonság, a környezetvédelem és a munkavédelem olyan szintjének biztosítása, amely a lehető legteljesebb mértékben egyenértékű a II. mellékletben felsorolt egy vagy több rendeleti jellegű jogi aktusban előírt szinttel;

56.

"helyszíni értékelés" : a műszaki szolgálat vagy annak alvállalkozója vagy leányvállalata telephelyén elvégzett ellenőrzés;

57.

"helyszíni felügyeleti értékelés" : olyan rutinszerű, időszakos helyszíni értékelés, amely különbözik a műszaki szolgálat vagy annak alvállalkozója vagy leányvállalata első kijelölés céljából elvégzett helyszíni értékelésétől és az e kijelölés megújítása céljából végzett helyszíni értékeléstől is;

58.

"a jármű gyártási időpontja" : az az időpont, amikor egy adott jármű legyártása a gyártó által szerzett jóváhagyásnak megfelelően befejeződött.

4. cikk

Járműkategóriák

E rendelet alkalmazásában a következő jármű-kategóriákat kell alkalmazni:

a) az M kategóriába az elsősorban utasok és poggyászuk szállítására tervezett és gyártott gépjárművek tartoznak, az felosztás szerint: i. M1 kategória : a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel rendelkező gépjárművek, amelyeken nincs hely álló utasok számára, függetlenül attól, hogy az ülőhelyek száma csak a vezetőülésre korlátozódik-e; ii. M2 kategória : a vezetőülésen kívül több mint nyolc ülőhellyel rendelkező gépjárművek, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg az 5 tonnát, függetlenül attól, hogy ezeken a gépjárműveken van-e hely álló utasok számára; és iii. M3 kategória : a vezetőülésen kívül több mint nyolc ülőhellyel rendelkező gépjárművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja az 5 tonnát függetlenül attól, hogy ezeken a gépjárműveken van-e hely álló utasok számára is;

b) az N kategóriába az elsősorban árufuvarozásra tervezett és gyártott gépjárművek tartoznak, az alábbi kategóriák szerint: i. N1 kategória : olyan gépjárművek, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg a 3,5 tonnát; ii. N2 kategória : olyan gépjárművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 3,5 tonnát, de nem haladja meg a 12 tonnát; és iii. N3 kategória : olyan gépjárművek, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 12 tonnát;

c) az O kategóriába pótkocsik tartoznak, az alábbi kategóriák szerint: i. O1 kategória : olyan pótkocsik, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg a 0,75 tonnát; ii. O2 kategória : olyan pótkocsik, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 0,75 tonnát, de nem haladja meg a 3,5 tonnát; iii. O3 kategória : olyan pótkocsik, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 3,5 tonnát, de nem haladja meg a 10 tonnát; és iv. O4 kategória : olyan pótkocsik, amelyek legnagyobb tömege meghaladja a 10 tonnát.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 82. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletnek a járműtípusok és felépítménytípusok tekintetében történő módosításáról a műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

5. cikk

Műszaki követelmények

A járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket úgy kell tekinteni, hogy e rendelet követelményeinek nem felelnek meg különösen abban az esetben, ha:

a) a vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusban engedélyezettnél nagyobb mértékben eltérnek az EU-típusbizonyítványokban és azok mellékleteiben szereplő adatoktól, vagy a vizsgálati jegyzőkönyvekben szereplő leíró adatoktól;

b) a vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusban meghatározott teljesítménykritériumok vagy a sorozatgyártás határértékei nem teljesültek, a vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusban megállapított minden körülményt alapul véve;

c) a gyártó által az adatközlő lapon megadott bármely információ a jóváhagyó hatóságok, a piacfelügyeleti hatóságok vagy a Bizottság által nem reprodukálható az vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusban megállapított minden körülmény között.

E bekezdés alkalmazásában a megfelelőség értékelése céljára kizárólag a jóváhagyó hatóságok, a piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság által vagy nevében elvégzett ellenőrzéseket, vizsgálatokat, felülvizsgálatokat és értékeléseket lehet figyelembe venni.

6. cikk

A tagállamok kötelezettségei

A jóváhagyó hatóságokra és piacfelügyeleti hatóságokra vonatkozó értesítés tartalmazza a hatóságok nevét, címét - ideértve az elektronikus címét is - és felelősségi köreit. A Bizottság a jóváhagyó hatóságok és a piacfelügyeleti hatóságok jegyzékét és elérhetőségi adatait közzéteszi a weboldalán.

A tagállamok biztosítják, hogy jóváhagyó hatóságaik és a piacfelügyeleti hatóságaik tiszteletben tartják a szerepek és feladatok szigorú elválasztását, és hogy mindegyik egymástól függetlenül működik. Ezek a hatóságok tartozhatnak ugyanazon szervezethez, feltéve, hogy tevékenységeiket önállóan irányítják, különálló struktúrák részeként.

E bekezdés első albekezdésétől eltérve, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem engedélyezik olyan járművek közúti forgalomban való használatát, forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését, amelyek e rendelettel összhangban típusjóváhagyást kaptak, de meghaladják a 96/53/EK tanácsi irányelv ( 4 ) I. mellékletében meghatározott harmonizált méreteket, tömegeket és tengelyterheléseket.

Az érintett tagállamok a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik az időszakos felülvizsgálatok és értékelések eredményeinek összefoglalását.

A tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak és a fórumnak arról, hogy miként kezelik 11. cikk (5) bekezdésében említett, a fórum által kiadott ajánlásokat.

Az érintett tagállamok a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik az időszakos felülvizsgálatok és értékelések eredményeinek összefoglalását.

A tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak és a fórumnak arról, hogy miként kezelik a 11. cikk (5) bekezdésében említett, a fórum által kiadott ajánlásokat.

7. cikk

A jóváhagyó hatóságok kötelezettségei

A jóváhagyó hatóságoknak hatékonyan és eredményesen együtt kell működniük egymással és meg kell osztaniuk egymással a szerepük és feladataik szempontjából lényeges információkat.

8. cikk

A piacfelügyeleti hatóságok kötelezettségei

Az ilyen ellenőrzések elvégzése során a piacfelügyeleti hatóságoknak figyelembe kell venniük:

a) a bevett kockázatértékelési elveket;

b) a megalapozott panaszokat; és

c) minden olyan lényeges egyéb információt - ideértve a fórumon megosztott információkat és az elismert harmadik felek által közzétett vizsgálati eredményeket is -, amelyek a 13. cikk (10) bekezdésének megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusokban megállapított követelményeknek megfelelnek.

Minden egyes vizsgálattal ellenőrizni kell a II. mellékletben felsorolt, alkalmazandó rendeleti jellegű jogi aktusoknak való megfelelőséget.

A piacfelügyeleti hatóságok kötelesek együttműködni a gazdasági szereplőkkel az olyan intézkedéseket illetően, amelyek megelőzhetik vagy csökkenthetik a gazdasági szereplők által forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek által okozott veszélyeket.

9. cikk

A Bizottság által végzett megfelelőség-ellenőrzés

A vizsgálatokat és ellenőrzéseket többek között statisztikailag értékelhető mintákon történő laboratóriumi vizsgálatokkal és közúti vizsgálatokkal kell elvégezni, és dokumentumok ellenőrzésével kell kiegészíteni.

A vizsgálatok és ellenőrzések során a Bizottság figyelembe veszi:

a) a bevett kockázatértékelési elveket;

b) a megalapozott panaszokat; és

c) bármely olyan lényeges egyéb információt - ideértve a fórumon megosztott információkat is -, és a 13. cikk (10) bekezdésének megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusokban megállapított követelményeknek megfelelő elismert harmadik felek által közzétett vizsgálati eredményeket, a piacon megjelenő új technológiákat érintő információkat és a közúti távérzékelésből származó jelentéseket.

A Bizottság műszaki szolgálatokat bízhat meg a vizsgálatok vagy ellenőrzések elvégzésével, ebben az esetben a műszaki szolgálat a Bizottság nevében jár el. Ha a Bizottság e cikk alkalmazása céljából a vizsgálatok vagy ellenőrzések elvégzésével műszaki szolgálatokat bíz meg, gondoskodik arról, hogy az alkalmazott műszaki szolgálat különbözzön attól a műszaki szolgálattól, amely elvégezte az eredeti típusjóváhagyásra vonatkozó vizsgálatot.

A vizsgálatokat és ellenőrzéseket az alábbiakon lehet elvégezni:

a) a (2) bekezdéssel összhangban a gyártók vagy egyéb gazdasági szereplők által rendelkezésre bocsátott új járműveken;

b) a forgalmi engedély jogosultjának beleegyezésével a nyilvántartásba vett járműveken.

A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal, amikor az elvégzi ezeket a vizsgálatokat és ellenőrzéseket.

Az ilyen adatoknak minden olyan paramétert és beállítást tartalmazniuk kell, amelyek szükségesek ahhoz, hogy pontosan utánozzák a típusjóváhagyási vizsgálat során alkalmazott vizsgálati feltételeket. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a rendelkezésre bocsátandó adatok körének meghatározásáról, figyelemmel a kereskedelmi titkok és a személyes adatok védelmére az uniós jog és a nemzeti jog szerint. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Ha a vizsgálatok és ellenőrzések alapján kérdéses a típusjóváhagyás helytállósága, a Bizottság haladéktalanul értesíti az érintett jóváhagyó hatóságot vagy hatóságokat és a fórumot.

A Bizottság tájékoztatja az illetékes jóváhagyó hatóságokat és piacfelügyeleti hatóságokat, hogy azok megfelelő intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy az Unióban a felhasználókat megfelelő időn belül figyelmeztetni tudják a Bizottság által bármely járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatban azonosított meg nem felelésre annak érdekében, hogy megelőzzék a sérüléseket és egyéb károkat, illetve csökkentsék ezek kockázatát.

A Bizottság valamennyi, általa elvégzett megfelelőség-ellenőrző vizsgálatot követően jelentést tesz közzé a megállapításairól, és megállapításait továbbítja a tagállamoknak és a fórumnak. E jelentésnek részletes információkat kell tartalmaznia a megvizsgált járművekről, rendszerekről, alkotóelemekről és önálló műszaki egységekről az érintett gyártó megnevezéséről, valamint tartalmaznia kell a megállapítások rövid leírását, ideértve adott esetben az esetleges meg nem felelés jellegét is.

10. cikk

A Bizottság által végzett értékelések

Az első albekezdéstől eltérve, a Bizottság kisebb gyakorisággal is elvégezheti egy jóváhagyó hatóság értékelését, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott hatóság első értékelése bizonyítja, hogy a bevezetett eljárások biztosítják e rendelet hatékony alkalmazását, figyelembe véve a kiadott EU-típusjóváhagyások hatályát és körét.

11. cikk

A végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum

A fórum az egyes tagállamok által kinevezett képviselőkből áll, akik jóváhagyó hatóságaikat és piacfelügyeleti hatóságaikat képviselik.

A műszaki szolgálatokat, a 13. cikk (10) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokban megállapított követelményeknek megfelelő elismert harmadik feleket, az Európai Parlament képviselőit, az ipar és az érintett gazdasági szereplők képviselőit, valamint a biztonsággal és a környezettel kapcsolatos kérdésekben érintett érdekelt feleket adott esetben meg lehet hívni, hogy a fórum ülésein megfigyelőként részt vegyenek az e cikk (7) bekezdésében említett eljárási szabályzatnak megfelelően.

A fórum tanácsadói feladatainak céljául a következőket kell kitűzni: a legjobb gyakorlatok előmozdítása e rendelet egységes értelmezésének és végrehajtásának elősegítése céljából, a végrehajtási problémákkal, az együttműködéssel - különösen a műszaki szolgálatok értékelését, kijelölését és felügyeletét illetően -, a munkamódszerek és -eszközök kidolgozásával, az elektronikus információcsere eljárásának kifejlesztésével, a harmonizált végrehajtási projektek értékelésével és a szankciókkal kapcsolatos információcsere.

A fórum megvizsgálja:

a) az e rendeletben és a II. mellékletben felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott követelmények teljesítése során felmerülő, e követelmények egységes értelmezésével kapcsolatos kérdéseket;

b) a tagállamok által a 6. cikk (8) és (9) bekezdésével összhangban végzett, típusjóváhagyással és piacfelügyelettel kapcsolatos tevékenységek eredményeit;

c) a Bizottság által a 9. cikkel összhangban elvégzett vizsgálatok és ellenőrzések eredményeit;

d) a Bizottság által a 10. cikkel összhangban végzett értékelések eredményeit;

e) a lehetséges meg nem felelésekre vonatkozó, a 13. cikk (10) bekezdésnek megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusokban megállapított követelményeknek elismert harmadik felek által benyújtott vizsgálati jegyzőkönyveket;

f) a tagállamok által a 31. cikkel összhangban a gyártásmegfelelőséggel kapcsolatban végzett tevékenységek eredményeit;

g) a tagállamok által a műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére, bejelentésére és felügyeletére szolgáló eljárásaikról a 67. cikk (6) bekezdése értelmében benyújtott információkat;

h) a 67. cikk (10) bekezdésével és a 78. cikk (4) bekezdésével összhangban a műszaki szolgálatok értékelése, kijelölése és felügyelete tekintetében az e rendeletben előírt követelmények teljesítése szempontjából általános jelentőséggel bíró kérdéseket;

i) a gazdasági szereplők által elkövetett jogsértéseket;

j) a XI. fejezetben meghatározott korrekciós vagy korlátozó intézkedések végrehajtását;

k) a piacfelügyeleti tevékenységek tervezését, koordinálását és eredményeit;

l) a XIV. fejezetben meghatározott, a jármű OBD-információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférést és különösen a 65. cikk szerint megállapított eljárások végrehajtását érintő kérdéseket.

Amikor a fórum véleményt nyilvánít vagy ajánlást ad ki, konszenzusra törekszik. Amennyiben nem sikerül ilyen konszenzust elérnie, a fórum a tagállamok egyszerű többségével véleményt nyilvánít vagy ajánlást ad ki. Minden tagállam egy szavazattal rendelkezik. Az eltérő álláspontot képviselő tagállamok kérhetik, hogy álláspontjaikat annak indokolásaival együtt a fórum véleményében vagy ajánlásában rögzítsék.

12. cikk

Online adatcsere

A Bizottság és a tagállamok a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel ( 5 ) létrehozott Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszert (RAPEX) és a 765/2008/EK rendelettel létrehozott piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszert (ICSMS) alkalmazzák a piacfelügyelet, a visszahívások, valamint a piacfelügyeleti hatóságok, a tagállamok és a Bizottság közötti egyéb releváns tevékenységek tekintetében.

2026. július 5-től kezdődően a tagállamok a nyilvánosság számára - a jármű-azonosító számok (VIN) révén -, strukturált adatként, elektronikus formátumban a megfelelőségi nyilatkozatban foglalt információkat hozzáférhetővé teszik a közös biztonságos elektronikus adatcsere-rendszerben a 37. cikknek megfelelően.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e bekezdés első és második albekezdésében említett információk formátumának és az azokhoz való nyilvános hozzáférés kritériumainak meghatározásáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e bekezdés első albekezdésében említett információk formátumának és az azokhoz való nyilvános hozzáférés kritériumainak meghatározásáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

13. cikk

A gyártók általános kötelezettségei

A többlépcsős típusjóváhagyás esetében a gyártó felel továbbá a járműgyártás valamely szakaszában általuk hozzáadott rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek jóváhagyásáért és gyártásmegfelelőségéért is. A korábbi gyártási szakaszokban már jóváhagyott alkotóelemeket, rendszereket vagy önálló műszaki egységeket módosító gyártók felelnek a módosított alkotóelem, rendszer vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyásáért és gyártásmegfelelőségéért. Az előző gyártási szakasz gyártói kötelesek információt szolgáltatni a következő szakasz gyártóinak minden olyan változásról, amely érintheti az alkotóelem, rendszer vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyását vagy az egészjármű-típusjóváhagyást. Ezt az információt rögtön az egészjármű-típusjóváhagyás új kiterjesztésének kiadásakor, de legkésőbb a nem teljes jármű gyártásának első napján kell szolgáltatni.

A gyártóknak nyilvántartást kell vezetniük az ilyen panaszokról, minden panasz esetében feltüntetve többek között a probléma leírását és az érintett járműtípus, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék pontos beazonosításához szükséges adatokat, és a megalapozott panaszok esetében a gyártóknak tájékoztatniuk kell ezekről a forgalmazóikat és importőreiket.

E bekezdés első albekezdésének alkalmazásában, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az ingyenesen rendelkezésre bocsátandó adatok körének meghatározásáról, továbbá a harmadik felekkel szemben támasztott azon követelményekről, amelyekkel igazolják a közrend védelméhez és a környezetvédelem területeihez fűződő jogos érdekeiket, valamint a megfelelő vizsgálati létesítmények harmadik felek általi igénybevételéről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében elfogadni.

14. cikk

A gyártók kötelezettségei a követelményeknek meg nem felelő vagy súlyos veszélyt jelentő járműveik, rendszereik, alkotóelemeik, önálló műszaki egységeik, alkatrészeik és tartozékaik vonatkozásában

A gyártónak haladéktalanul, részletesen tájékoztatnia kell a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot a meg nem felelésről és a megtett intézkedésekről.

A járműgyártóknak a 36. cikkben említett megfelelőségi nyilatkozatok másolatát a jármű gyártási időpontjától számított tíz éven keresztül elérhetővé kell tenniük a jóváhagyó hatóságok számára.

A gyártóknak valamely nemzeti hatóság indokolással ellátott kérelme alapján együtt kell működniük ezzel a hatósággal, a 765/2008/EK rendelet 20. cikkének megfelelően hozott bármely intézkedés tekintetében annak érdekében, hogy az általuk forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette veszélyeket megszüntessék.

15. cikk

A gyártó képviselőjének kötelezettségei

A gyártó képviselőjének a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat kell ellátnia. A megbízásnak fel kell jogosítania a képviselőt legalább arra, hogy:

a) az Unió hivatalos nyelveinek egyikén hozzáférjen a 28. cikk (1) bekezdésében említett EU-típusbizonyítványhoz és annak mellékleteihez, valamint a megfelelőségi nyilatkozathoz; az ilyen dokumentációnak a jármű EU-típusjóváhagyása érvényességének megszűnését követően tíz éven keresztül, illetve a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyása érvényességének megszűnését követően öt éven keresztül a jóváhagyó hatóságok és a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére kell állnia;

b) valamely jóváhagyó hatóság indokolással ellátott kérelme alapján minden olyan információt, dokumentációt és bármely más műszaki előírást - ideértve a szoftverekhez és algoritmusokhoz való hozzáférést is - e hatóság rendelkezésére bocsásson, amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység gyártásmegfelelőségének alátámasztásához szükséges;

c) a jóváhagyó hatóságok vagy piacfelügyeleti hatóságok kérelmére azokkal együttműködjön a megbízása körébe tartozó járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette súlyos veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedéssel kapcsolatban;

d) haladéktalanul tájékoztassa a gyártót a gyanús váratlan eseményekre vagy olyan meg nem felelési problémákra vonatkozó panaszokról és jelentésekről, amelyek az e megbízás hatálya alá tartozó járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre, önálló műszaki egységekre, alkatrészekre vagy tartozékokra vonatkoznak;

e) jogosult legyen e megbízást szankció nélkül megszüntetni, ha a gyártó nem felel meg az e rendeletben előírt kötelezettségeinek.

Az értesítésnek legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) a megbízás megszűnésének dátuma;

b) az a dátum, ameddig a gyártó korábbi képviselőjét fel lehet tüntetni a gyártó által rendelkezésre bocsátott információkban, ideértve a promóciós anyagokat is;

c) a dokumentumok átadása, ideértve a titoktartási szempontokat és a tulajdonjogokat is,

d) a gyártó távozó képviselőjének a megbízatás megszűnése utáni kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy a gyártó vagy a gyártó új képviselője számára továbbítsa mindazokat a panaszokat vagy jelentéseket, amelyek az azon járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel, önálló műszaki egységekkel, alkatrészekkel vagy tartozékokkal kapcsolatos kockázatra vagy gyanús váratlan eseményekre vonatkoznak, amelyek tekintetében a gyártó távozó képviselőjét a gyártó képviselőjévé kijelölték.

16. cikk

Az importőrök kötelezettségei

Jármű esetében az importőröknek gondoskodniuk kell a járműnek az előírt megfelelőségi nyilatkozattal való ellátásáról.

17. cikk

Az importőrök kötelezettségei a követelményeknek meg nem felelő vagy súlyos veszélyt jelentő járműveik, rendszereik, alkotóelemeik, önálló műszaki egységeik, alkatrészeik és tartozékaik vonatkozásában

Az importőröknek tájékoztatniuk kell a jóváhagyó hatóságokat és a piacfelügyeleti hatóságokat a megtett intézkedésekről is, és részletes tájékoztatást kell adniuk különösen a súlyos veszélyre és a gyártó által tett bármely intézkedésre vonatkozóan.

Az importőröknek valamely nemzeti hatóság indokolással ellátott kérelme alapján együtt kell működniük ezzel a hatósággal a 765/2008/EK rendelet 20. cikkének megfelelően hozott bármely intézkedés tekintetében annak érdekében, hogy az általuk forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette veszélyeket megszüntessék.

18. cikk

A forgalmazók kötelezettségei

19. cikk

A forgalmazók kötelezettségei a követelményeknek meg nem felelő vagy súlyos veszélyt jelentő járműveik, rendszereik, alkotóelemeik, önálló műszaki egységeik, alkatrészeik és tartozékaik vonatkozásában

A forgalmazóknak tájékoztatniuk kell az említetteket a megtett intézkedésekről is, és részletes tájékoztatást kell adniuk a gyártó által tett bármilyen intézkedésről.

20. cikk

Azok az esetek, amelyekben az importőrökre és a forgalmazókra a gyártó kötelezettségei vonatkoznak

Az importőr vagy a forgalmazó az alábbi esetekben e rendelet alkalmazásában gyártónak minősül, és a 8., 13. és 14. cikkben megállapított kötelezettségek vonatkoznak rá:

a) amennyiben a saját neve vagy védjegye alatt forgalomba hoz valamely járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, vagy felelős annak forgalomba helyezéséért, vagy olyan mértékben alakít át valamely járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, hogy fennáll az a lehetőség, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység a vonatkozó követelményeknek már nem felel meg; vagy

b) amennyiben az importőr vagy forgalmazó olyan ENSZ-típusjóváhagyás alapján hoz forgalomba rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, vagy felel annak forgalomba helyezéséért, amelyet Unión kívüli gyártók számára adtak ki, és a gyártó képviselője az Unió területén nem azonosítható be.

21. cikk

A gazdasági szereplők beazonosítása

A jóváhagyó hatóságok vagy a piacfelügyeleti hatóságok kérelmére a jármű forgalomba hozatalát követően tíz évig, illetve a rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék forgalomba hozatalát követően öt évig a gazdasági szereplők kötelesek rendelkezésre bocsátani a következőkkel kapcsolatos információkat:

a) minden olyan gazdasági szereplő kiléte, aki a részükre járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot szállított;

b) minden olyan gazdasági szereplő kiléte, akinek részére járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot szállítottak.

III. FEJEZET

EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK

22. cikk

EU-típusjóváhagyási eljárások

Az egészjármű-típusjóváhagyás kérelmezésekor a gyártó az alábbi eljárások közül választhat:

a) lépésenkénti típusjóváhagyás;

b) egylépéses típusjóváhagyás;

c) vegyes típusjóváhagyás.

Emellett a gyártó nem teljes vagy befejezett járművek esetében választhatja a többlépcsős típusjóváhagyást is.

A többlépcsős típusjóváhagyás alkalmazandó a befejezésük után más gyártó által átalakított vagy módosított teljes járművekre is.

23. cikk

Az EU-típusjóváhagyás iránti kérelem

Nem nyújtható be más tagállamban egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység ugyanazon típusára új kérelem, amennyiben:

a) valamely jóváhagyó hatóság elutasította az adott típusra vonatkozó típusjóváhagyás megadását;

b) valamely jóváhagyó hatóság az adott típus típusjóváhagyását visszavonta; vagy

c) a gyártó az adott típus típusjóváhagyása iránti kérelmet visszavonta.

A jóváhagyó hatóságnak vissza kell utasítania egy eltérő típusmegjelölés vagy egy korábbi kérelemhez képest történt módosítás típusjóváhagyása iránti kérelmet, amennyiben a módosítások nem elegendőek ahhoz, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység új típusát alkossák.

Egy adott járműtípus, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyása iránti kérelemnek magában kell foglalnia a gyártó nyilatkozatát, amely a (2) bekezdés második albekezdésének megfelelően igazolja, hogy:

a) a gyártó ugyanarra a típusra egyetlen más jóváhagyó hatóságnál sem nem nyújtott be EU-típusjóváhagyás iránti kérelmet, és a gyártó számára egyetlen más jóváhagyó hatóság sem adott ki ilyen jóváhagyást;

b) az adott típus típusjóváhagyását egyetlen jóváhagyó hatóság sem utasította el;

c) az adott típus típusjóváhagyását egyetlen jóváhagyó hatóság sem vonta vissza; és

d) az adott típus típusjóváhagyása iránti kérelmet a gyártó nem vonta vissza.

24. cikk

Az adatközlő mappa

Az adatközlő mappának a következőket kell tartalmaznia:

a) az egylépéses típusjóváhagyás vagy vegyes egészjármű-típusjóváhagyás, vagy lépésenkénti egészjármű-típusjóváhagyás esetében egy - a (4) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokkal összhangban megállapított minta szerinti - adatközlő lapot, vagy a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetében a II. mellékletben meghatározott, vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusokkal összhangban megállapított adatközlő lapot;

b) minden adat, rajz, fénykép és egyéb releváns információt;

c) járművek esetében a 22. cikk (1) bekezdésének megfelelően választott eljárást vagy eljárások megnevezését;

d) a jóváhagyó hatóság által az EU-típusjóváhagyási eljárással kapcsolatban kért bármilyen további információt.

25. cikk

Az EU-típusjóváhagyás iránti kérelemmel együtt szolgáltatandó kiegészítő információk

Rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetében a II. mellékletben felsorolt, rendeleti jellegű jogi aktusoknak megfelelően a jóváhagyó hatóság részére az egészjármű-típusjóváhagyás kiadásáig vagy elutasításáig hozzáférést kell biztosítani az adatközlő mappához és adott esetben az EU-típusbizonyítványokhoz, valamint azok mellékleteihez.

Az olyan rendszerek esetében, amelyekre vonatkozóan EU-típusbizonyítványt vagy ENSZ-típusbizonyítványt nem mutatnak be, a kérelemhez a 24. cikkben említett adatközlő mappa mellett csatolni kell az adott rendszernek a jármű-jóváhagyási szakaszban történő jóváhagyásához szükséges információkat, valamint az EU-típusbizonyítvány vagy ENSZ-típusbizonyítvány helyett a vizsgálati jegyzőkönyvet.

A többlépcsős típusjóváhagyás iránti kérelemhez a csatolni kell következő információkat:

a) az első szakaszban az adatközlő mappa azon részeit és azokat az EU-típusbizonyítványokat, ENSZ-típusbizonyítványokat, vagy adott esetben vizsgálati jegyzőkönyveket, amelyek az alapjármű gyártási készültségi foka tekintetében lényegesek;

b) a második és minden további szakaszban az adatközlő mappa azon részeit és azokat az EU-típusbizonyítványokat vagy ENSZ-típusbizonyítványokat, amelyek az aktuális gyártási készültségi fok tekintetében lényegesek, az EU egészjármű-típusbizonyítvány azon másolatával együtt, amelyet a járműre vonatkozóan az előző gyártási szakaszban adtak ki, az összes olyan részletes adattal együtt, amelyek teljes részletességgel ismertetik a járművön a gyártó által végzett módosításokat vagy kiegészítéseket.

Az e bekezdés a) és b) pontjában említett információkat a 24. cikk (3) bekezdésének megfelelően kell benyújtani.

A jóváhagyó hatóság és a műszaki szolgálatok a gyártó számára dokumentáció vagy bármilyen további információ benyújtását is előírhatják annak érdekében, hogy a jóváhagyó hatóság vagy a műszaki szolgálat megfelelő szinten értelmezze a rendszereket - ideértve a rendszerfejlesztési folyamatokat és a rendszerkoncepciókat és szoftverek és algoritmusok funkcióit is -, amelyek az e rendelet követelményeinek való megfelelőség ellenőrzéséhez szükségesek, annak érdekében, hogy el tudják dönteni, milyen vizsgálatok szükségesek, vagy hogy lehetővé tegyék ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzését.

IV. FEJEZET

AZ EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK VÉGREHAJTÁSA

26. cikk

Az EU-típusjóváhagyási eljárások végrehajtására vonatkozó általános rendelkezések

A 23. cikknek megfelelően benyújtott kérelem beérkezését követően a jóváhagyó hatóság kizárólag akkor adhatja meg az EU-típusjóváhagyást, ha ellenőrizte az alábbi összes szempontot:

a) a 31. cikkben említett, gyártásmegfelelőségre vonatkozó intézkedéseket;

b) azt, hogy benyújtották a 23. cikk (3) bekezdésében említett nyilatkozatot;

c) azt, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa megfelel az alkalmazandó követelményeknek;

d) a lépésenkénti, a vegyes vagy a többlépcsős típusjóváhagyási eljárás szerinti egészjármű-típusjóváhagyás esetében a jóváhagyó hatóságnak a 22. cikk (4) bekezdésével összhangban ellenőriznie kell, hogy a rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek rendelkeznek-e olyan különálló és érvényes típusjóváhagyásokkal, amelyeket azon követelmények alapján adtak ki, amelyek az egészjármű-típusjóváhagyás megadása időpontjában voltak alkalmazandók.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 82. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. és IX. melléklet módosításáról, amelyek az e mellékletekben szabályozott eljárások naprakésszé tételével, az EU-típusjóváhagyás, illetve a többlépcsős típusjóváhagyás érdekében figyelembe veszik a szabályozási változásokat és a műszaki fejlődést.

Az információs csomagot elektronikusan is lehet tárolni. Az információs csomagnak tartalmaznia kell egy olyan tartalomjegyzéket, amely egyértelműen megjelöl minden oldalt és minden egyes dokumentum formátumát, és amely időrendben rögzíti az EU-típusjóváhagyás bármely módosítását.

A jóváhagyó hatóságnak az információs csomagot az érintett EU-típusjóváhagyás érvényességének megszűnését követően tíz éven keresztül meg kell őriznie.

A jóváhagyó hatóságnak fel kell kérnie azokat a jóváhagyó hatóságokat, amelyek kiadták a rendszerekre, alkotóelemekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó típusjóváhagyásokat, hogy az 54. cikk (2) bekezdésének megfelelően járjanak el.

27. cikk

A kiadott, módosított, elutasított és visszavont EU-típusjóváhagyás bejelentése

28. cikk

Az EU-típusbizonyítvány

Az EU-típusbizonyítványhoz mellékelni kell a következőket:

a) a 26. cikk (4) bekezdésében említett információs csomagot;

b) a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetében a 30. cikkben említett vizsgálati jegyzőkönyveket, vagy egészjármű-típusjóváhagyás esetében pedig a vizsgálati eredménylapot;

c) egészjármű-típusjóváhagyás esetében a megfelelőségi nyilatkozat aláírására jogosult személy vagy személyek nevét és aláírásmintáját, valamint a vállalatnál betöltött pozíciójukra vonatkozó nyilatkozatot;

d) egészjármű-típusjóváhagyás esetében a járműtípus megfelelőségi nyilatkozatának kitöltött példányát.

A jóváhagyó hatóságnak a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek minden típusának vonatkozásában:

a) ki kell töltenie az EU-típusbizonyítvány minden megfelelő rovatát, ideértve annak mellékleteit is;

b) össze kell állítania az információs csomag tartalomjegyzékét a 26. cikk (4) bekezdésének megfelelően;

c) haladéktalanul ki kell adnia a gyártónak a kitöltött EU-típusbizonyítványt és annak mellékleteit

29. cikk

A rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek EU-típusjóváhagyására vonatkozó különös rendelkezések

Ilyen esetben az EU-típusbizonyítványban fel kell tüntetni az alkotóelem vagy önálló műszaki egység felhasználására vonatkozó esetleges korlátozásokat, és meg kell adni az adott alkotóelem vagy az önálló műszaki egység járműbe való beszerelésének különös feltételeit.

Az említett alkotóelem vagy önálló műszaki egység járműbe történő beszerelése esetén a jóváhagyó hatóságnak a jármű jóváhagyásakor ellenőriznie kell, hogy az alkotóelem vagy az önálló műszaki egység megfelel-e minden alkalmazandó korlátozásnak, illetve beszerelési feltételnek.

30. cikk

Az EU-típusjóváhagyáshoz szükséges vizsgálatok

31. cikk

A gyártásmegfelelőséggel kapcsolatos intézkedések

A IV. mellékletnek megfelelően a jóváhagyó hatóságnak meg kell hoznia az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az ilyen ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat a II. mellékletben felsorolt, rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott gyakorisággal, illetve amennyiben az említett aktusok nem rendelkeznek a gyakoriságról, legalább háromévente egyszer elvégezze.

Annak ellenőrzése érdekében, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelel-e a jóváhagyott típusnak, a jóváhagyó hatóságnak vagy a műszaki szolgálatoknak:

a) amennyiben a vonatkozó, II. mellékletben felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott vizsgálati eljárások értékskálákról rendelkeznek, az ellenőrzések vagy vizsgálatok elvégzésekor véletlenszerűen meg kell határoznia vagy meg kell határozniuk az értékeket a megadott skálán belül; és

b) a 25. cikk (4) bekezdésének megfelelően hozzáféréssel kell rendelkeznie vagy rendelkezniük a szoftverhez, az algoritmusokhoz, a dokumentációhoz és bármely egyéb további információhoz

32. cikk

Díjak

A tagállam biztosítja, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a piacfelügyeleti tevékenységek költségeinek fedezésére. E költségek fedezésére - a nemzeti jog sérelme nélkül - az a tagállam, amelyben a járműveket forgalomba hozzák, díjakat vethet ki.

V. FEJEZET

AZ EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSAI ÉS ÉRVÉNYESSÉGE

33. cikk

Az EU-típusjóváhagyások módosítására vonatkozó általános rendelkezések

A jóváhagyó hatóságnak el kell döntenie, hogy ez a változás módosítást igényel-e az EU-típusjóváhagyásnak a 34. cikk szerinti felülvizsgálata vagy kiterjesztése révén, vagy hogy ez a változás új EU-típusjóváhagyást tesz-e szükségessé.

34. cikk

Az EU-típusjóváhagyások felülvizsgálata és kiterjesztése

Ilyen esetben a jóváhagyó hatóságnak szükség szerint haladéktalanul szükség szerint ki kell adnia az információs csomag módosított oldalait, egyértelműen feltüntetve a változás jellegét és az új kiadás keltét, vagy ki kell adnia az információs csomag egységes szerkezetbe foglalt, naprakésszé tett változatát, amelyhez mellékeli a változások részletes ismertetését.

A módosítás "kiterjesztésnek" minősül, ha a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy az információs csomagban rögzített információk megváltoztak, és az alábbiak bármelyike alkalmazandó:

a) további felülvizsgálatokra és vizsgálatokra van szükség annak igazolására, hogy a meglévő EU-típusjóváhagyás alapjául szolgáló követelményeknek továbbra is teljesülnek;

b) az EU-típusbizonyítványban - kivéve annak mellékleteit - szereplő bármely információ megváltozott; vagy

c) a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység jóváhagyott típusa vonatkozásában a II. mellékletben felsorolt bármely rendeleti jellegű jogi aktus értelmében új követelmények léptek életbe.

Kiterjesztés esetén a jóváhagyó hatóságnak haladéktalanul egy naprakésszé tett EU-típusbizonyítványt kell kiadnia, amelyet egy kiterjesztési számmal kell ellátnia; amely az eddig kiadott, egymást követő kiterjesztések számánál eggyel nagyobb. Ennek a típusbizonyítványnak világosan fel kell tüntetnie a kiterjesztés okát, az új kiadás keltét, és adott esetben, az érvényesség időtartamát.

35. cikk

Az érvényesség megszűnése

Ha a jóváhagyó hatóság elvégzi az e bekezdés első albekezdésében említett ellenőrzést, nem szükséges megismételni a 30. cikk szerinti vizsgálatokat.

Az EU-típusjóváhagyás érvényessége megszűnik a következő esetek mindegyikében:

a) ha a jóváhagyott járműtípus, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység vonatkozásában új követelmények válnak alkalmazandóvá a forgalmazás, nyilvántartásba vétel vagy forgalomba helyezés tekintetében, és az EU-típusjóváhagyást nem lehet a 34. cikk (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján kiterjeszteni;

b) ha az e cikk (1) bekezdésének megfelelően elvégzett ellenőrzés eredményeképpen megállapítást nyer, hogy a jármű nem felel meg az összes olyan rendeleti jellegű jogi aktusnak, amely az adott típusra vonatkozik;

c) ha a járművek jóváhagyott típusnak megfelelően történő gyártását önkéntes alapon véglegesen beszüntetik, amit megtörténtnek kell tekinteni, ha az előző két évben egyetlen járművet sem gyártottak az érintett típusból, ugyanakkor ezeket a típusjóváhagyásokat továbbra is érvényesnek kell tekinteni a nyilvántartásba vétel vagy forgalomba helyezés céljából mindaddig, amíg e bekezdés a) pontja nem alkalmazandó;

d) ha az EU-típusjóváhagyást a 31. cikk (7) bekezdésével összhangban visszavonták;

e) ha az EU-típusbizonyítvány érvényessége a 39. cikk (6) bekezdése szerinti korlátozás következtében megszűnik;

f) megállapítást nyer, hogy a típusjóváhagyás hamis nyilatkozatokon vagy meghamisított vizsgálati eredményeken alapul, vagy olyan adatokat tartottak vissza, amelyek alapján a típusjóváhagyás megadását elutasították volna.

A jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusára vonatkozó EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak az első albekezdésben említett értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatnia kell a többi tagállam jóváhagyó hatóságait.

Járművek esetében az e bekezdés első albekezdésében említett tájékoztatásban szerepelnie kell a legutolsó legyártott jármű gyártási dátumának és a 19/2011/EU bizottsági rendelet ( 6 ) 2. cikke 2. pontjában meghatározott jármű-azonosító számának (VIN).

VI. FEJEZET

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS JELÖLÉSEK

36. cikk

A papíralapú megfelelőségi nyilatkozat

A papíralapú megfelelőségi nyilatkozatnak egyértelműen ismertetnie kell a jármű fő jellemzőit, valamint műszaki tulajdonságait. A papíralapú megfelelőségi nyilatkozatban szerepelnie kell a jármű gyártási időpontjának. A papíralapú megfelelőségi nyilatkozatot olyan módon kell kialakítani, hogy a hamisítást meg lehessen előzni.

A papíralapú megfelelőségi nyilatkozatot a járművel együtt ingyenesen a vásárló rendelkezésére kell bocsátani. Átadása nem köthető ahhoz a feltételhez, hogy külön kérjék, vagy kiegészítő információkat nyújtsanak be a gyártónak.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a papíralapú megfelelőségi nyilatkozatokról, amelyekben meghatározza:

a) a megfelelőségi nyilatkozat mintáját;

b) a megfelelőségi nyilatkozat hamisításának megakadályozását szolgáló biztonsági elemeket; és

c) a megfelelőségi nyilatkozat aláírásának módjára vonatkozó előírásokat.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében tett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az első ilyen végrehajtási jogi aktust 2020. szeptember 1-jéig el kell fogadni.

37. cikk

Az elektronikus formátumú megfelelőségi nyilatkozat

Figyelemmel azokra az adatokra, amelyeket a papíralapú megfelelőségi nyilatkozat tekintetében kell rendelkezésre bocsátani, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a megfelelőségi nyilatkozatokról, mint elektronikus formátumú strukturált adatokról, amelyekben meghatározza különösen:

a) az elektronikus formátumú megfelelőségi nyilatkozatok adatelemeinek alapvető formátumát és szerkezetét, valamint az adatcsere során használt üzeneteket;

b) a biztonságos adatcserére vonatkozó minimumkövetelményeket - ideértve az adatsérülés és az adatokkal való visszaélés megelőzését is -, valamint az elektronikus adatok hitelességének biztosítását szolgáló - például digitális aláírás használatára vonatkozó - előírásokat;

c) az elektronikus formátumú megfelelőségi nyilatkozat adatrekordjai cseréjének módját;

d) a járművek egyedi azonosítójára és a vásárlónak az (5) bekezdéssel összhangban nyújtandó tájékoztatás formájára vonatkozó minimumkövetelmények;

e) az (5) bekezdésben említett, csak olvasható jogosultság melletti hozzáférést;

f) az egyedi járműkategóriák és a kis sorozatban gyártott járműtípusok gyártóira vonatkozó mentességeket.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az első ilyen végrehajtási jogi aktust 2020. szeptember 1-jéig kell elfogadni.

38. cikk

A gyártó jogszabályban előírt gyári adattáblája és kiegészítő táblája, jelölések és az alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyási jele

Amennyiben ilyen típusjóváhagyási jel feltüntetése nem kötelező, a gyártónak az alkotóelemen vagy önálló műszaki egységen fel kell tüntetnie legalább a márkanevüket vagy védjegyüket, valamint a típusszámot vagy egy azonosító számot.

VII. FEJEZET

ÚJ TECHNOLÓGIÁK VAGY ÚJ KONCEPCIÓK

39. cikk

Mentesség az új technológiák vagy új koncepciók számára

A jóváhagyó hatóságnak meg kell adnia az (1) bekezdésben említett EU-típusjóváhagyást, amennyiben valamennyi alábbi feltétel teljesül:

a) az EU-típusjóváhagyás iránti kérelem ismerteti mindazon indokokat, amelyek miatt az új technológiák vagy új koncepciók a II. mellékletben felsorolt egy vagy több rendeleti jellegű jogi aktussal összeegyeztethetetlenné teszik az adott járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet;

b) az EU-típusjóváhagyás iránti kérelem leírja az új technológia vagy új koncepció biztonsági és a környezeti hatásait, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket annak érdekében hoztak, hogy legalább az azon követelményekkel egyenértékű biztonsági és környezetvédelmi szint biztosított legyen, amelyek tekintetében a mentességet kérelmezik;

c) a kérelem bemutatja azokat a vizsgálatokat és azok eredményeit, amelyek bizonyítják, hogy a b) pontban szereplő feltétel teljesül.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e bekezdés első albekezdésében említett engedély megadásáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Az EU-típusjóváhagyás ideiglenes jellegének és korlátozott területi érvényességének az EU-típusbizonyítvány és a megfelelőségi nyilatkozat fejlécéből egyértelműen ki kell tűnnie.

Ugyanakkor az ideiglenes EU-típusjóváhagyás érvényességének megszűnése előtt az ideiglenes EU-típusjóváhagyásnak megfelelően gyártott járművek forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését minden olyan tagállamban engedélyezni kell, amely az (5) bekezdés szerint az ideiglenes EU-típusjóváhagyást elfogadta.

40. cikk

A rendeleti jellegű jogi aktusok későbbi kiigazítása

Amennyiben a 39. cikk szerinti mentesség valamely ENSZ-előírással kapcsolatos, a Bizottság javaslatot tesz az érintett ENSZ-előírásnak a felülvizsgált 1958. évi megállapodás értelmében alkalmazandó eljárás szerinti módosítására.

VIII. FEJEZET

A KIS SOROZATBAN GYÁRTOTT JÁRMŰVEK

41. cikk

A kis sorozatban gyártott járművek EU-típusjóváhagyása

42. cikk

A kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása

43. cikk

A kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyásának érvényessége

A másik tagállam nemzeti hatóságának engedélyeznie kell a jármű forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését, kivéve, ha alapos oka van feltételezni, hogy a járműtípus jóváhagyásának alapjául szolgáló nemzeti műszaki követelmények nem egyenértékűek a sajátjaival.

IX. FEJEZET

EGYEDIJÁRMŰ-JÓVÁHAGYÁSOK

44. cikk

Az EU-egyedijármű-jóváhagyás

E fejezet nem vonatkozik a nem teljes járművekre.

45. cikk

Nemzeti egyedijármű-jóváhagyás

46. cikk

A nemzeti egyedijármű-jóváhagyás érvényessége

47. cikk

Különös rendelkezések

X. FEJEZET

FORGALMAZÁS, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL VAGY FORGALOMBA HELYEZÉS

48. cikk

A nem kifutó sorozatú járművek forgalmazása, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése

A nem teljes járművek nyilvántartásba vétele és forgalomba helyezése mindaddig megtagadható, amíg a jármű nem teljes. Nem teljes járművek nem vehetők nyilvántartásba és nem helyezhetők forgalomba a 49. cikk alkalmazásának megkerülése céljából.

49. cikk

A kifutó sorozatú járművek forgalmazása, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése

Az első albekezdés kizárólag olyan, az Unió területén található járművekre vonatkozik, amelyek gyártásuk idején érvényes EU-típusjóváhagyással rendelkeztek, és amelyeket ezen EU-típusjóváhagyás érvényességének lejárta előtt nem vettek nyilvántartásba vagy nem helyeztek forgalomba.

Az érintett tagállamok - a kérelem kézhezvételét követő három hónapon belül - döntenek arról, hogy engedélyezik-e területükön ezeknek a járműveknek a nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését, és ha igen, az ilyen járművek darabszámáról.

50. cikk

Az alkotóelemek és önálló műszaki egységek forgalmazása vagy forgalomba helyezése

XI. FEJEZET

VÉDZÁRADÉKOK

51. cikk

A feltételezhetően súlyos veszélyt jelentő vagy a követelményeknek meg nem felelő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek nemzeti értékelése

Amennyiben a piacfelügyeleti tevékenységeik alapján, valamint egy jóváhagyó hatóság vagy egy gyártó által benyújtott információk alapján, vagy panaszok alapján egy tagállam piacfelügyeleti hatóságai alapos okkal feltételezik, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység súlyos veszélyt jelent az emberek egészségére vagy biztonságára, vagy nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, el kell végezniük az érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység értékelését az e rendeletben előírt releváns követelmények tekintetében. Az érintett gazdasági szereplőknek és az illetékes jóváhagyó hatóságoknak teljes mértékben együtt kell működniük a piacfelügyeleti hatóságokkal, és ennek keretében továbbítaniuk kell a 31. cikkel összhangban elvégzett minden vonatkozó vizsgálat eredményét.

Az érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység kockázatértékelésére a 765/2008/EK rendelet 20. cikke alkalmazandó.

52. cikk

Nemzeti eljárások a súlyos veszélyt jelentő vagy a követelményeknek nem megfelelő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek kezelésére

A 13-21. cikkben előírt kötelezettségeknek megfelelően a gazdasági szereplőnek gondoskodnia kell arról, hogy minden megfelelő korrekciós intézkedést meghozzanak az érintett összes olyan jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység tekintetében, amelyet az Unióban forgalomba hozott, nyilvántartásba vetetett vagy forgalomba helyezett.

Az e bekezdés első albekezdésében említett korlátozó intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

53. cikk

Uniós szintű korrekciós és korlátozó intézkedések

A tájékoztatásban meg kell adni minden rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység azonosításához szükséges adatokat, azok származási helyét, a feltételezett meg nem felelés és a felmerült kockázat jellegét, a meghozott nemzeti korrekciós és korlátozó intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő érveit.

Annak a tagállamnak, amelyik korrekciós vagy korlátozó intézkedést tesz, azt is jeleznie kell, hogy a kockázat vagy a meg nem felelés a következők miatt áll-e fenn:

a) a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg az emberek egészségével vagy biztonságával, a környezet védelmével vagy a közérdek védelmének más, e rendeletben szabályozott vonatkozásaival kapcsolatos követelményeknek; vagy

b) a II. mellékletben felsorolt, vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusok hiányosságai.

A bekezdés első albekezdésében említett konzultáció alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben határoz a harmonizált uniós szintű korrekciós vagy korlátozó intézkedésekről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság a második albekezdésben említett határozatát haladéktalanul megküldi az érintett gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek. A tagállamok haladéktalanul végrehajtják ezeket a jogi aktusokat, és erről tájékoztatják a Bizottságot.

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a bejelentett nemzeti intézkedés indokolatlan, az érintett tagállam a második albekezdésben említett bizottsági határozattal összhangban visszavonja vagy kiigazítja az intézkedést.

Az e bekezdés első albekezdésben említett konzultáció alapján Bizottság végrehajtási jogi aktusokkal határoz az uniós szintű korrekciós vagy korlátozó intézkedésekről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság a második albekezdésben említett határozatát haladéktalanul megküldi az érintett gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek. A tagállamok haladéktalanul végrehajtják e jogi aktusokat, és erről tájékoztatják a Bizottságot.

Amennyiben a kockázat vagy a meg nem felelés a II. mellékletben felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusok hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság a következő megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot:

a) az uniós jogi aktusok esetében a Bizottság javaslatot tesz az érintett jogi aktusok szükséges módosítása érdekében;

b) az ENSZ-előírások esetében a felülvizsgált 1958. évi megállapodás szerinti eljárásnak megfelelően a Bizottság javaslatot tesz a vonatkozó ENSZ-előírások szükséges módosításainak tervezetére.

54. cikk

Nem megfelelő EU-típusjóváhagyás

A Bizottság az első albekezdésben említett határozatát haladéktalanul megküldi az érintett gazdasági szereplőknek. A tagállamok haladéktalanul végrehajtják e jogi aktusokat, és erről tájékoztatják a Bizottságot.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e bekezdés első albekezdésében említett konzultációk alapján, amelyekben határoz a típusjóváhagyás elismerésének e cikk (1) bekezdésében említett megtagadásáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

55. cikk

Az alapvető fontosságú rendszerek megfelelő működésének súlyos veszélyeztetésére alkalmas alkatrészek és tartozékok forgalomba hozatala és forgalomba helyezése

Ezek a követelmények a II. mellékletben felsorolt, rendeleti jellegű jogi aktusokon alapulhatnak, vagy adott esetben összehasonlítást tartalmazhatnak az alkatrésznek, illetve a tartozéknak az eredeti alkatrész, illetve tartozék környezeti vagy biztonsági teljesítményéhez viszonyítva. A követelmények révén mindkét esetben biztosítani kell, hogy az alkatrészek és tartozékok ne befolyásolják hátrányosan a jármű biztonsága vagy környezeti teljesítménye szempontjából alapvetően fontos rendszerek működését.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 82. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a műszaki fejlődésre és a szabályozási változásokra figyelemmel a VI. melléklet módosításáról az alkatrészek és tartozékok jegyzékének meghatározása és naprakésszé tétele révén, a következő szempontok értékelése alapján:

a) milyen mértékben áll fenn az olyan járművek biztonságát vagy környezeti teljesítményét érintő súlyos veszély, amelyekbe a kérdéses alkatrészeket vagy tartozékokat beszerelték;

b) a kérdéses alkatrészek vagy tartozékok 56. cikk (1) bekezdése szerinti esetleges engedélyezése milyen lehetséges következményekkel járhat a fogyasztókra és a cserealkatrész-gyártókra nézve.

E cikk alkalmazásában az "eredeti alkatrészek és tartozékok" kifejezés olyan alkatrészeket és tartozékokat jelent, amelyeket a jármű gyártója által a kérdéses jármű összeszereléséhez megadott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően gyártanak.

56. cikk

Az alapvető fontosságú rendszerek zavartalan működésére nézve súlyos veszélyt jelentő alkatrészekre és tartozékokra vonatkozó, kapcsolódó követelmények

A jóváhagyó hatóságnak engedélyeznie kell az alkatrész vagy tartozék forgalomba hozatalát és forgalomba helyezését, ha az e cikk (1) bekezdésében említett vizsgálati jegyzőkönyv és más bizonyítékok alapján úgy ítéli meg, hogy a kérdéses alkatrész vagy tartozék megfelel az 55. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

A jóváhagyó hatóság az engedélyről szóló bizonyítványt haladéktalanul kiadja a gyártónak.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e bekezdés harmadik albekezdésében említett engedélyezési bizonyítvány mintájáról és számozási rendszeréről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy az alkatrészt vagy tartozékot azoknak a feltételeknek megfelelően gyártsák az adott időpontban és a továbbiakban is, amelyek szerint az engedélyt kiadták.

Amennyiben a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy az engedély kiadásának feltételei már nem teljesülnek, fel kell szólítania a gyártót arra, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az alkatrészek vagy tartozékok megfeleljenek a követelményeknek. Szükség esetén vissza kell vonnia az engedélyt.

XII. FEJEZET

NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOK

57. cikk

Az EU-típusjóváhagyáshoz szükséges ENSZ-előírások

Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghatározzák az ENSZ-előírás vagy annak módosításai kötelező alkalmazásának időpontjait, és adott esetben átmeneti rendelkezéseket tartalmaznak, és - adott esetben - az EU-típusjóváhagyás céljából meghatározzák a járművek első nyilvántartásba vételének és forgalomba helyezésének, valamint a rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek forgalmazásának időpontját.

58. cikk

Az ENSZ-előírások egyenértékűsége az EU-típusjóváhagyás vonatkozásában

XIII. FEJEZET

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK SZOLGÁLTATÁSA

59. cikk

A felhasználóknak szánt információk

60. cikk

Gyártóknak szánt információ

A járművek gyártói a rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok gyártóira nézve kötelező érvényű megállapodást köthetnek a nyilvánosan hozzá nem férhető bármilyen információ - ideértve a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó információt is - bizalmas kezelése érdekében.

XIV. FEJEZET

A JÁRMŰ OBD-INFORMÁCIÓIHOZ, VALAMINT A JAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

61. cikk

A gyártóknak a jármű OBD-információk, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségei

A gyártóknak szabványosított, biztonságos és távolról elérhető lehetőséget kell biztosítaniuk annak érdekében, hogy a független javítók elvégezhessék azokat a beavatkozásokat, amelyek megkövetelik a jármű biztonsági rendszeréhez való hozzáférést.

A jármű OBD-információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat a gyártók weboldalán szabványosított formátumban vagy - ha ez az információ jellege miatt nem lehetséges - egyéb megfelelő formátumban kell közzétenni. A javítókon kívüli független gazdasági szereplők részére az információkat géppel olvasható, általánosan rendelkezésre álló információs technológiai eszközökkel és szoftverrel elektronikusan feldolgozható formátumban is meg kell adni, amely lehetővé teszi a független gazdasági szereplők számára, hogy teljesítsék az üzleti tevékenységükkel kapcsolatos feladatokat az utópiac értékesítési láncában.

Ugyanakkor a következő esetekben elegendő, ha a gyártó a szükséges információkat akkor bocsátja rendelkezésre gyorsan és könnyen hozzáférhető módon, amikor egy független gazdasági szereplő ezt kéri:

a) a 42. cikkben említett, a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyásának hatálya alá tartozó járműtípusok esetében;

b) különleges rendeltetésű járművek esetében;

c) az O1 és O2 kategóriába tartozó olyan járműtípusok esetében, amelyeknél a diagnosztikához, illetve a járművek átprogramozásához nincs szükség diagnosztikai eszközökre vagy a fedélzeti elektronikus vezérlőegységgel vagy egységekkel való fizikai vagy vezeték nélküli kapcsolatra;

d) a többlépcsős típusjóváhagyási eljárásoknál a típusjóváhagyás utolsó lépcsője esetében, ha az csupán olyan felépítményre vonatkozik, amely nem tartalmaz elektronikus járművezérlő rendszereket, és az alapjármű valamennyi elektronikus járművezérlő rendszere változatlan marad.

A jármű OBD-információi és a járműjavítási és -karbantartási információk későbbi módosításait és kiegészítéseit a gyártóknak ugyanakkor kell hozzáférhetővé tenniük a weboldalaikon, mint amikor a hivatalos javítók rendelkezésére bocsátják azokat.

62. cikk

Több típusjóváhagyás birtokosaira vonatkozó kötelezettségek

63. cikk

A járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférési díja

Az időalapú hozzáférés mellett a gyártók tranzakciónkénti hozzáférést is felkínálhatnak, amely esetében a díjak számlázása tranzakciónként, és nem az igényelt hozzáférés időtartama alapján történik.

Ha a gyártók mindkét hozzáférési rendszert felkínálják, akkor a független javítók választják ki a hozzáférési rendszert, amely vagy időalapú vagy tranzakcióalapú lehet.

64. cikk

A jármű OBD-információira és a járműjavítási és -karbantartási információkra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének igazolása

65. cikk

A jármű OBD-információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése

Ezek közé tartozhat a típusjóváhagyás visszavonása vagy felfüggesztése, bírság kiszabása, vagy a 84. cikk szerint elfogadott egyéb intézkedések.

66. cikk

A járműinformációkhoz való hozzáférés fóruma

A fórumnak tevékenységét az e rendelet X. mellékletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell végeznie.

A Bizottság dönthet úgy, hogy a járműinformációkhoz való hozzáférés fórumának keretében folytatott megbeszéléseket és azok eredményeit bizalmasan kezeli.

XV. FEJEZET

A MŰSZAKI SZOLGÁLATOK ÉRTÉKELÉSE, KIJELÖLÉSE, BEJELENTÉSE ÉS FELÜGYELETE

67. cikk

A műszaki szolgálatokért felelős típusjóváhagyó hatóság

A szakértői értékeléseknek a típusjóváhagyó hatóságok által, a 73. cikk (4) bekezdésével összhangban elvégzett, a műszaki szolgálatok tevékenységeinek teljes vagy részleges értékeléseire kell kiterjednie, ideértve a személyzet szakmai alkalmasságát, a vizsgálati és az ellenőrzési módszertan helyességét, valamint a vizsgálati eredmények helyességét is, a rendeleti jellegű jogi aktusok meghatározott, a II. melléklet I. részében felsorolt köre alapján.

Mentesülnek a szakértői értékelés alól azok a műszaki szolgálatok értékelésével és felügyeletével kapcsolatos tevékenységek, amelyek a 45. cikknek megfelelően kiadott nemzeti egyedijármű-jóváhagyásra, vagy a 42. cikknek megfelelően kiadott, a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti szintű típusjóváhagyásra vonatkoznak.

Az akkreditált műszaki szolgálatok típusjóváhagyó hatóságok általi értékelése mentesül a szakértői értékelés alól.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben megállapítja a mintát az e bekezdés első albekezdésében említett tagállami eljárásokra vonatkozó információk rendelkezésre bocsátásához. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A Bizottság kockázatértékelés alapján dönthet úgy, hogy részt vesz a szakértői értékelő csoportban.

A szakértői értékelést az értékelés alá eső jóváhagyó hatóság felelősségére kell elvégezni, és az magában foglal egy, a szakértői értékelő csoport által szabadon kiválasztott műszaki szolgálat telephelyén tett helyszíni látogatást.

Azokat a jóváhagyó hatóságokat, amelyek esetében a (3) bekezdésének megfelelően nem kell szakértői értékelést végezni, nem kell bevonni a szakértői értékelő csoporttal kapcsolatos egyetlen tevékenységbe sem.

68. cikk

A műszaki szolgálatok kijelölése

A jóváhagyó hatóságoknak a szakterületüktől függően a következő tevékenységi kategóriák közül egyre vagy többre műszaki szolgálatokat kell kijelölniük:

a) A. kategória: az e rendeletben és a II. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett vizsgálatokat, amelyeket a műszaki szolgálatok saját létesítményeikben végeznek el;

b) B. kategória: az e rendeletben és a II. mellékletében felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusokban említett, a gyártó vagy egy harmadik fél létesítményeiben elvégzett vizsgálatok és azok előkészületeinek felügyelete;

c) C. kategória: a gyártó gyártásmegfelelőség ellenőrzését biztosító eljárásainak rendszeres értékelése és felügyelete;

d) D. kategória: a gyártásmegfelelőség felügyeletét szolgáló vizsgálatok vagy ellenőrzések felügyelete vagy elvégzése.

69. cikk

A műszaki szolgálatok függetlensége

Az első albekezdés követelményeinek megfelelő szervezetnek vagy szervnek tekinthető az a szervezet vagy szerv is, amely az általa értékelt, vizsgált vagy ellenőrzött járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek tervezésében, gyártásában, szállításában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő szakmai szervezethez vagy szakmai szövetséghez tartozik, feltéve, hogy függetlenségét és az összeférhetetlenség hiányát igazolja az adott tagállam típusjóváhagyó hatósága felé.

70. cikk

A műszaki szolgálatok szakmai alkalmassága

A műszaki szolgálatnak képesnek kell lennie minden olyan tevékenység elvégzésére, amelyre a 68. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölését kérelmezi. Igazolnia kell a típusjóváhagyó hatóság vagy a műszaki szolgálatok értékelését és felügyeletét végző nemzeti akkreditáló testület felé, hogy teljesíti az összes alábbi feltételt:

a) személyzete rendelkezik a megfelelő szakértelemmel, a szükséges műszaki ismeretekkel, szakképzettséggel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal azon tevékenységek elvégzéséhez, amelyekre a kijelölését kérelmezi;

b) rendelkezik azon eljárások leírásával, amelyek relevánsak azon tevékenységek elvégzése szempontjából, amelyekre vonatkozóan a kijelölését kérelmezi, megfelelően figyelembe véve az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység technológiai összetettségének fokát és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatgyártási jellegét. A műszaki szolgálatnak be kell mutatnia az említett eljárások átláthatóságát és reprodukálhatóságát;

c) rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek szükségesek az azon tevékenységi kategóriához vagy kategóriákhoz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez, amelyekre vonatkozóan a kijelölését kérelmezi, továbbá rendelkezik minden szükséges felszereléssel és létesítménnyel.

71. cikk

A műszaki szolgálatok leányvállalatai és alvállalkozásai

72. cikk

A gyártó belső műszaki szolgálata

Az (1) bekezdésben említett belső műszaki szolgálatnak a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a) valamely nemzeti akkreditáló testület akkreditálta és megfelel a III. melléklet 1. és 2. függelékében meghatározott követelményeknek;

b) a belső műszaki szolgálatnak és személyzetének szervezetileg azonosíthatónak kell lennie, a gyártó azon cégén belül, amelynek részét képezi, olyan jelentéstételi módszerekkel kell rendelkeznie, amelyek biztosítják pártatlanságát, és pártatlanságát igazolják a megfelelő típusjóváhagyó hatóság és a nemzeti akkreditáló testület felé;

c) sem a belső műszaki szolgálat, sem személyzete nem vehet részt olyan tevékenységben, amely veszélyeztetheti a kijelölése szerinti tevékenységek végzésével kapcsolatos függetlenségét vagy feddhetetlenségét;

d) kizárólag a gyártó azon cége számára nyújthatja szolgáltatásait, amelynek a részét képezi.

73. cikk

A műszaki szolgálatok értékelése és kijelölése

Amennyiben a műszaki szolgálat a székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban kérelmezi a kijelölését, a közös értékelőcsoport egyik képviselőjének a székhely szerinti tagállam típusjóváhagyó hatóságához kell tartoznia, kivéve, ha ez a típusjóváhagyó hatóság úgy dönt, hogy nem vesz részt a közös értékelő csoportban.

A közös értékelő csoportnak részt kell vennie a műszaki szolgálat értékelésében, így a helyszíni értékelésben is. Azon tagállam kijelölő típusjóváhagyó hatóságának, amelyben a kérelmező műszaki szolgálat a kijelölését kérelmezte, a közös értékelőcsoport számára minden szükséges segítséget meg kell adnia, és időben hozzáférést kell biztosítania minden olyan dokumentációhoz, amely a kérelmező műszaki szolgálat értékeléséhez szükséges.

74. cikk

A Bizottság értesítése a műszaki szolgálatok kijelöléséről

E bejelentést azelőtt kell megtenni, mielőtt a kijelölt műszaki szolgálat megkezdi a 68. cikk (1) bekezdésében említett bármely tevékenység végzését.

75. cikk

A műszaki szolgálatok kijelölésének módosítása és megújítása

A típusjóváhagyó hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállam típusjóváhagyó hatóságát a kijelölés bármilyen korlátozásáról, felfüggesztéséről, vagy visszavonásáról.

A Bizottság ennek megfelelően naprakésszé teszi a 74. cikk (3) bekezdésében említett listát.

A kijelölést érintő változásokról szóló értesítést követő két hónapon belül a típusjóváhagyó hatóságnak jelentést kell benyújtania a Bizottságnak és a többi típusjóváhagyó hatóságnak a meg nem felelésre vonatkozó megállapításairól. Amennyiben az a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek biztonságosságának garantálásához szükséges, a kijelölő típusjóváhagyó hatóságnak utasítania kell az érintett típusjóváhagyó hatóságokat, hogy észszerű időn belül függesszék fel vagy vonják vissza az összes jogszerűtlenül kiállított EU-típusbizonyítványt.

A műszaki szolgálat kijelölésének hatálya csak akkor terjeszthető ki a II. mellékletben felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusokra, ha az a III. melléklet 2. függelékében foglalt eljárásoknak megfelelően, és a 74. cikkben említett bejelentés útján történik.

76. cikk

A műszaki szolgálatok felügyelete

E bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó a műszaki szolgálatok azon tevékenységeire, amelyeket az akkreditáló testületek felügyelnek a 67. cikk (1) bekezdésével összhangban, 68-72. cikkben, a 80. és 81. cikkben és a III. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek való megfelelőség biztosítása céljából.

A műszaki szolgálatok kérelemre rendelkezésre bocsátanak minden olyan információt és dokumentumot, amelyek a kijelölő típusjóváhagyó hatóság vagy a nemzeti akkreditáló testület számára szükségesek az említett követelményeknek való megfelelőség ellenőrzéséhez.

A műszaki szolgálatok haladéktalanul értesítik a kijelölő típusjóváhagyó hatóságot vagy a nemzeti akkreditáló testületet minden olyan, különösen a személyzetük, létesítményeik, leányvállalataik vagy alvállalkozóik tekintetében bekövetkező változásról, amely érintheti 68-72. cikkben, a 80. és 81. cikkben és a III. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek való megfelelőségüket, vagy a járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos azon megfelelőségértékelési feladataik elvégzésére való alkalmasságukat, amelyek tekintetében kijelölték őket.

Ha az adott típusjóváhagyó hatóság elismeri ezt a jogszerű okot, értesítenie kell arról a Bizottságot.

A Bizottság haladéktalanul konzultál a tagállamokkal. A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el e konzultáció alapján, amelyben döntést hoz a jogszerű ok megalapozottságáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

A műszaki szolgálat és a kijelölő típusjóváhagyó hatóság minden olyan információ bizalmas kezelését kérheti, amelyet egy másik tagállam típusjóváhagyó hatósága vagy a Bizottság számára továbbítottak.

A műszaki szolgálat értékelésének lezárását követő két hónapon belül minden tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot felügyeleti tevékenységéről. Ezeknek a jelentéseknek tartalmazniuk kell az értékelés összefoglalását, amelyet nyilvánosságra kell hozni.

77. cikk

A műszaki szolgálatok szakmai alkalmasságának vitatása

A Bizottság megvizsgálja a műszaki szolgálat felelősségét azokban az esetekben, amikor beigazolódott, vagy amikor megalapozottan feltételezhető, hogy egy típusjóváhagyást hamis adatok alapján adtak meg, hogy meghamisították a vizsgálati eredményeket, vagy hogy olyan adatokat, illetve műszaki előírásokat tartottak vissza, amelyek alapján a típusjóváhagyás megadását elutasították volna.

A Bizottság korlátozó intézkedések megtételére, ha szükséges, a kijelölés korlátozására, felfüggesztésére vagy visszavonására szólítja fel a tagállamot.

Amennyiben egy tagállam nem hozza meg a szükséges korlátozó intézkedéseket, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben dönt az érintett műszaki szolgálat kijelöléséről, felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy visszavonásáról. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 83. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság tájékoztatja az érintett tagállamot ezekről a végrehajtási jogi aktusokról, és ennek megfelelően naprakésszé teszi a 74. cikk (3) bekezdésében említett, közzétett információkat.

78. cikk

A műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére és felügyeletére vonatkozó információcsere

Az információcserét a fórum koordinálja.

79. cikk

Együttműködés a nemzeti akkreditáló testületekkel

80. cikk

A műszaki szolgálatok működésével összefüggő kötelezettségek

A műszaki szolgálatoknak mindenkor:

a) lehetővé kell tenniük a kijelölő típusjóváhagyó hatóságnak, hogy megfigyelje a műszaki szolgálat teljesítményét a típusjóváhagyási vizsgálat során; és

b) kérelem esetén, a kijelölő típusjóváhagyó hatóságnak tájékoztatást kell adniuk azokról a tevékenységi kategóriákról, amelyekre kijelölték őket.

81. cikk

A műszaki szolgálatok tájékoztatási kötelezettségei

A műszaki szolgálatoknak tájékoztatniuk kell a kijelölő típusjóváhagyó hatóságot a következőkről:

a) minden olyan meg nem felelés, amely szükségessé teheti a típusbizonyítvány kiadásának megtagadását, illetve a típusbizonyítvány korlátozását, felfüggesztését vagy visszavonását;

b) mindazon körülmények, amelyek kijelölésük hatályát vagy feltételeit érintik;

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól kapott, a tevékenységükre vonatkozó tájékoztatási kérelmek.

XVI. FEJEZET

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ ÉS VÉGREHAJTÁSI HATÁSKÖRÖK

82. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

83. cikk

Bizottsági eljárás

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

XVII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

84. cikk

Szankciók

A gazdasági szereplők és a műszaki szolgálatok szankcióval sújtandó jogsértéseinek legalább a következőket magukban kell foglalniuk:

a) hamis nyilatkozattétel a jóváhagyási eljárás vagy a XI. fejezettel összhangban alkalmazott korrekciós és korlátozó intézkedések során;

b) a típusjóváhagyás vagy a piacfelügyelet vizsgálati eredményeinek meghamisítása;

c) olyan adatok vagy műszaki előírások visszatartása, amelyek a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek visszahívásához vagy az EU-típusbizonyítvány megtagadásához, illetve visszavonásához vezethetnek;

d) a műszaki szolgálatok meg nem felelése a kijelölésükre vonatkozó követelményeknek.

A (2) bekezdésben meghatározott jogsértéseken túl a gazdasági szereplők szankcióval sújtandó jogsértéseinek legalább a következőket is magában kell foglalniuk:

a) az információkhoz való hozzáférés megtagadása;

b) jóváhagyás-köteles járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyás nélkül való forgalmazása, vagy dokumentumok, megfelelőségi nyilatkozatok, jogszabályban előírt táblák vagy jóváhagyási jelek e szándékkal történő meghamisítása.

85. cikk

Az uniós szintű korrekciós és korlátozó intézkedések támogatása érdekében kiszabott igazgatási bírságok

A Bizottság nem szabhat ki igazgatási bírságokat az ugyanazon jogsértések miatt a tagállamok által a 84. cikkel összhangban kiszabott szankciókkal együtt. A Bizottság által kiszabott igazgatási bírságok nem haladhatják meg a 30 000 EUR összeget nem megfelelő járművenként, rendszerenként, alkotóelemenként vagy önálló műszaki egységenként.

A Bizottság nem indíthat, nem kezdhet újra és nem folytathat e cikk értelmében eljárást gazdasági szereplők ellen e rendelet olyan megsértése miatt, amelyért az érintett gazdasági szereplőkre már szankciót szabtak ki, vagy amelyért az érintett gazdasági szereplőket nem minősítették felelősnek a 84. cikk értelmében egy olyan határozattal, amely ellen már nem lehet fellebbezni.

A (2) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vonatkozásában tiszteletben kell tartani a következő alapelveket:

a) a Bizottság eljárása során tiszteletben kell tartani a megfelelő ügyintézéshez való jogot és különösen a meghallgatáshoz való jogot és az iratbetekintéshez való jogot, tiszteletben kell tartva a bizalmas adatok kezeléséhez és a kereskedelmi titkokhoz fűződő jogos érdekeket;

b) a Bizottságnak a megfelelő igazgatási bírság kiszámításakor a hatékonyság, az arányosság és a visszatartó erő elvét kell szem előtt tartania, és adott esetben figyelembe kell vennie a jogsértés súlyosságát és hatását, az érintett gazdasági szereplő jóhiszeműségét, a gazdasági szereplő gondosságának és együttműködésének mértékét, a jogsértés ismétlődését, gyakoriságát és időtartamát, valamint az ugyanazon gazdasági szereplőre korábban kivetett szankciókat;

c) a igazgatási bírságokat fizetési határidők kitűzésével haladéktalanul be kell szedni, valamint adott esetben lehetővé kell tenni a bírság összegének több részletben és ütemben történő befizetését.

86. cikk

A 715/2007/EK rendelet módosítása

A 715/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép: "Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 715/2007/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról";

2. az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(2) Emellett a rendelet szabályokat állapít meg a használatban lévő járművek megfelelőségre, a kibocsátáscsökkentő berendezések élettartamára, a jármű fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszereire és az üzemanyag-fogyasztás mérésére.";

3. a 3. cikk 14. és 15. pontját el kell hagyni;

4. a III. fejezetet el kell hagyni;

5. a 13. cikk (2) bekezdésének e) pontját el kell hagyni.

87. cikk

Az 595/2009/EK rendelet módosítása

Az 595/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép: "Az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-i 595/2009/EK rendelete a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről";

2. az 1. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "E rendelet szabályokat állapít meg továbbá a használatban lévő járművek és motorok megfelelőségére, a kibocsátáscsökkentő berendezések élettartamára, a járművek fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszereire, valamint az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére.";

3. a 3. cikk 11. és 13. pontját el kell hagyni;

4. a 6. cikket el kell hagyni;

5. a 11. cikk (2) bekezdésének e) pontját el kell hagyni.

88. cikk

A 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése

A 2007/46/EK irányelv 2020. szeptember 1-jétől hatályát veszti.

A 2007/46/EK irányelvre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és az e rendelet XI. mellékletének 3. pontjában található megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

89. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 2018. július 4-ig előtt kijelölt műszaki szolgálatok kijelölését 2022. július 5-ig meg kell újítani, amennyiben az adott műszaki szolgálatok megfelelnek az e rendeletben előírt vonatkozó követelményeknek.

A 2018. július 4-ig előtt kijelölt műszaki szolgálatok kijelölésének legkésőbb 2022. július 5-ig érvényét kell vesztenie.

90. cikk

Jelentéstétel

91. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendeletet 2020. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

2020. július 5-től azonban a nemzeti hatóságok a gyártó kérelme esetén nem utasíthatják el egy új járműtípus EU-típusjóváhagyását vagy nemzeti típusjóváhagyását, illetve nem tilthatják meg egy új jármű nyilvántartásba vételét, forgalomba hozatalát vagy forgalomba helyezését, amennyiben az adott jármű megfelel e rendeletnek.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, FELTÉTELEK A JÁRMŰVEK KATEGÓRIÁKBA SOROLÁSÁHOZ, A JÁRMŰTÍPUSOKHOZ ÉS A FELÉPÍTMÉNYTÍPUSOKHOZ

BEVEZETŐ RÉSZ

Fogalommeghatározások és általános rendelkezések

1. Fogalommeghatározások

1.1.

"Ülőhely" :

bármely olyan hely, amely alkalmas egy, legalább a következő méretekkel rendelkező személy ülő helyzetben történő elhelyezésére: a)

a járművezető esetében egy 50 %-os méret-reprezentációjú felnőtt férfinek megfelelő próbabábu; b)

minden egyéb esetben egy 5 %-os méret-reprezentációjú felnőtt nőnek megfelelő próbabábu.

1.2. "Ülés" :

a jármű felépítményével egybeépített vagy attól különálló olyan teljes, kárpitozott szerkezet, amely egy személy ülő helyzetben való elhelyezésére szolgál.

Az "ülés" kifejezés a különálló ülésekre, az üléspadokra, a lehajtható ülésekre, valamint a kivehető ülésekre egyaránt vonatkozik.

1.3. "Áruk" :

elsősorban bármilyen ingó testi tárgy.

A kifejezés magában foglalja az ömlesztett termékeket, a feldolgozóipari termékeket, a folyadékokat, az élő állatokat, a terményeket és az oszthatatlan rakományt is.

1.4.

"Legnagyobb tömeg" : a járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege.

2. Általános rendelkezések

2.1. Ülőhelyek száma

2.1.1.

Az ülőhelyek számára vonatkozó követelmények a jármű közúti közlekedése során való használatra szánt ülésekre vonatkoznak.

2.1.2.

Ezek a követelmények nem alkalmazandók olyan ülésekre, amelyeket csak a jármű álló helyzetében használhatóak, és amelyek a felhasználók számára piktogrammal vagy megfelelő szöveggel egyértelműen meg vannak jelölve.

2.1.3.

Az ülőhelyek számolására a következő követelmények alkalmazandóak: a)

minden különálló ülést egy ülőhelynek kell számolni; b)

üléspad esetében ülőhelynek számít minden, az üléspárna szintjén mérve legalább 400 mm széles hely.

Ez a feltétel nem jelenti azt, hogy a gyártó nem alkalmazhatja az 1.1. pontban említett általános rendelkezéseket; c)

ugyanakkor, a b) pontban említett hely azonban nem számolható egy ülőhelynek, ha: i.

az üléspad kialakítása olyan jellemzőkkel bír, - pl. rögzített konzol, ülőpárna nélküli rész vagy a névleges ülőfelületet megszakító belső kárpitelem - amelyek nem teszi lehetővé, hogy a próbabábu természetes ülőhelyzetet vegyen fel; ii.

a közvetlenül a feltételezett ülőhely előtt található padlólemez kialakítása (pl. a kardánalagút miatt) nem teszi lehetővé, hogy a próbabábu lábai természetes helyzetet vegyenek fel.

2.1.4.

A 66. és 107. sz. ENSZ-előírás hatálya alá tartozó járművek esetében a 2.1.3. b) pontban említett méretet hozzá kell igazítani az egy személy számára a különféle járműosztályok tekintetében előírt minimális hely méretéhez.

2.1.5.

Ha egy kivehető ülés rögzítőelemei megtalálhatók a járműben, a kivehető ülést is bele kell számolni a jármű ülőhelyeinek számának meghatározásába.

2.1.6. A kerekes székben helyet foglaló személy számára kialakított helyet is ülőhelynek kell tekinteni.

2.1.6.1.

Ez a rendelkezés nem érinti a 107. sz. ENSZ-előírás 8. mellékletének 3.6.1. és 3.7. szakaszában megállapított követelményeket.

2.2. Legnagyobb tömeg

2.2.1.

Félpótkocsi vontatója esetében a jármű osztályozásához figyelembe veendő legnagyobb tömegnek magában kell foglalnia a félpótkocsinak a nyeregszerkezet által viselt legnagyobb tömegét.

2.2.2.

Középtengelyes pótkocsit vagy merev vonórudas pótkocsit vontató gépjármű esetében a gépjármű osztályozásához figyelembe veendő legnagyobb tömegbe bele kell számolni a vonószerkezet által a vontatójárműre átvitt legnagyobb tömeget.

2.2.3.

Félpótkocsik, középtengelyes pótkocsik és merev vonórudas pótkocsik esetében a jármű osztályozásához figyelembe veendő legnagyobb tömeg az a legnagyobb tömeg, amelyet egy tengely vagy egy tengelycsoport a talajra átvisz, amikor a pótkocsi össze van kapcsolva a vontatójárművel.

2.2.4.

Utánfutó-átalakító esetében a jármű osztályozásához figyelembe veendő legnagyobb tömegnek magában kell foglalnia a félpótkocsinak a nyeregszerkezet által viselt legnagyobb tömegét.

2.3. Speciális felszerelés

2.3.1.

Az elsősorban rögzített berendezésekkel - mint például gépekkel vagy készülékekkel - ellátott járműveket N vagy O kategóriájúnak kell tekinteni.

2.4. Mértékegységek

2.4.1.

Eltérő rendelkezés hiányában minden mértékegységnek és az ahhoz társított jelnek meg kell felelnie a 80/181/EGK tanácsi irányelvnek ( 8 ).

3. Jármű-kategóriákba sorolás

3.1.

A járműtípusok egyes jármű-kategóriákba sorolásáért a gyártó felel.

Ehhez az e mellékletben felsorolt valamennyi releváns feltételt teljesíteni kell.

3.2.

A jóváhagyó hatóság felkérheti a gyártót, hogy bocsásson a rendelkezésére megfelelő kiegészítő adatokat annak alátámasztására, hogy egy járműtípust a különleges csoporton belül (kód: "SG") a különleges rendeltetésű járművek kategóriájába kell sorolni.

A. RÉSZ

Feltételek a járművek kategóriákba sorolásához

1. Jármű-kategóriák

Az EU-típusjóváhagyás és a nemzeti típusjóváhagyás, valamint az EU-egyedijármű-jóváhagyás és a nemzeti egyedijármű-jóváhagyás céljából a járműveket a 4. cikkben említett osztályozással összhangban kell kategóriákba sorolni.

Jóváhagyást csak a 4. cikk (1) bekezdésében említett kategóriákra adható ki.

2. Jármű-alkategóriák

2.1. Terepjárók

"Terepjáró" :

olyan M vagy N kategóriájú jármű, amely sajátos műszaki jellemzőinek köszönhetően a szokásos közúton kívül is használható.

E jármű-kategóriák esetében a jármű-kategóriát azonosító betűt és számot a G betűből álló utótaggal kell kiegészíteni.

A járműveknek a terepjárók alkategóriájába való besorolására vonatkozó feltételek e rész 4. pontjában találhatók.

2.2. Különleges rendeltetésű járművek

2.2.1.

A különleges rendeltetésű járművek alkategóriájába szánt nem teljes járművek esetében a jármű-kategóriát azonosító betűt és számot az S betűből álló utótaggal kell kiegészíteni.

A különleges rendeltetésű járművek különféle típusait az 5. pont határozza meg és sorolja fel.

2.3. Különleges rendeltetésű terepjáró

2.3.1.

olyan M vagy N kategóriájú jármű, amely a 2.1. és 2.2. pontban említett sajátos műszaki jellemzőkkel rendelkezik.

E jármű-kategóriák esetében a jármű-kategóriát azonosító betűt és számot a G betűből álló utótaggal kell kiegészíteni.

A különleges rendeltetésű járművek alkategóriájába szánt nem teljes járművek esetében a kategória jelzését egy S betűből álló második utótaggal kell kiegészíteni.

3. A járművek N kategóriába való besorolásának feltételei

3.1.

Egy járműtípus N kategóriába való besorolásának alapját a járműnek a 3.2-3.6. pontban említett műszaki jellemzők képezik.

3.2.

Alapelv, hogy a járműnek az ülőhelyeket magában foglaló része (részei) teljesen el kell, hogy különüljön (különüljenek) a raktértől.

3.3.

A 3.2. pontban említett követelményektől eltérve a jármű ugyanazon részében is lehet személyeket és árukat szállítani, amennyiben a raktér olyan rögzítőeszközökkel van ellátva, amelyek megvédik az utasokat a menet közben, azaz többek között hirtelen fékezéskor, kanyarodáskor elmozduló rakománytól.

3.4. A 3.3. pontban előírt, a rakomány rögzítésére, lekötözésére szolgáló eszközöket, továbbá a térelválasztó rendszereket, amelyeket a legfeljebb 7,5 tonna tömegű járművekhez terveztek, az ISO 27956:2009 "Közúti járművek - rakományrögzítés árukihordó teherkocsikon - előírások és vizsgálati módszerek" nemzetközi szabvány 3. és 4. szakaszában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell megtervezni.

3.4.1.

A 3.4. pontban említett követelmények teljesítése a gyártó által kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal is igazolható.

3.4.2.

A 3.4. pontban foglalt követelmények teljesítése helyett a gyártó azt a lehetőséget is választhatja, hogy a jóváhagyó hatóságnak meggyőző módon igazolja, hogy a felszerelt rögzítőeszközök ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak, mint amelyet az említett szabvány előír.

3.5.

A járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma nem haladhatja meg: a)

N1 kategóriájú járművek esetében a hatot; b)

N2 vagy N3 kategóriájú járművek esetében a nyolcat.

3.6. A járművek kg-ban kifejezett áruszállítási kapacitásának legalább akkorának kell lennie, mint a személyszállítási kapacitásuknak.

3.6.1.

E célból valamennyi konfiguráció esetében teljesülniük kell a következő egyenleteknek, különösen ha minden ülőhely foglalt: a)

ha N = 0:

P - M ≥ 100 kg b)

ha 0 < N ≤ 2:

P - (M + N × 68) ≥ 150 kg; c)

ha N > 2:

P - (M + N × 68) ≥ N × 68;

ahol a betűk a következőket jelentik:

"P" : a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg;

"M" : a menetkész tömeg;

"N" : a járművezető helyén kívüli ülőhelyek száma.

3.6.2.

A menetkész tömegbe (M) bele kell számolni azoknak a berendezéseknek a tömegét is, amelyeket az áru elhelyezése (pl. tartály, felépítmény stb.), mozgatása (pl. daru, lift stb.), illetve rögzítése (pl. rakományrögzítő eszközök) céljából szerelnek a járműre.

3.6.3.

A 3.6.1. pontban említett képletek alkalmazása során nem kell a menetkész tömegbe (M) beleszámolni azoknak a berendezéseknek a tömegét, amelyeket nem a 3.6.2. pontban említett célokra használnak (mint például kompresszor, csörlő, áramfejlesztő, táv-, illetve hírközlési berendezések stb.).

3.7.

A 3.2-3.6. pontokban említett követelményeket a járműtípuson belül minden változatnak és kivitelnek teljesítenie kell.

3.8. A járművek N1 kategóriába való besorolásának feltételei.

3.8.1.

Minden vonatkozó feltétel teljesülése esetén a járművet az N1 kategóriába kell besorolni.

Ha egy vagy több feltétel nem teljesül, a járművet az M1 kategóriába kell sorolni.

3.8.2. Az olyan járművek esetében, amelyeknél a vezetőtér és a rakomány egy térben helyezkedik el (azaz felépítményük "BB" típusú), a 3.2-3.6. pontokban említett általános feltételeken kívül az e pontban megadott feltételeknek is teljesülniük kell a járművek kategóriákba sorolása tekintetében.

3.8.2.1.

Egy teljes vagy részleges fal vagy térelválasztó jelenlétének ténye az üléssor és a raktér között nem jelenti azt, hogy nem kell az előírt követelményeknek megfelelni.

3.8.2.2.

A feltételek a következők: a)

az áru rakodása egy külön e célra tervezett és kialakított hátsó ajtón, lenyitható hátsó ajtón vagy oldalsó ajtón át lehetséges; b)

a hátsó ajtó vagy a lenyitható hátsó esetén az ajtó rakodónyílásának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: i.

abban az esetben, ha a jármű csak egy sor üléssel van felszerelve, illetve az egyetlen ülés a vezetőülés, a rakodónyílás magassága legalább 600 mm kell, hogy legyen; ii.

abban az esetben, ha a jármű két vagy több sor üléssel van felszerelve, a rakodónyílás legkisebb magassága legalább 800 mm, teljes felülete pedig legalább 12 800 cm2 kell, hogy legyen; c)

a raktérnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

"raktér" : a jármű üléssor(ok) mögött, illetve a járművezető ülése mögött elhelyezkedő része, amennyiben a járműben az egyetlen ülés a vezetőülés; i.

a raktér felülete általában sík kell, hogy legyen; ii.

amennyiben a jármű csak egy sor üléssel vagy egyetlen üléssel van felszerelve, a raktér legkisebb hossza a tengelytáv legalább 40 %-a kell, hogy legyen; iii.

amennyiben a jármű két vagy több üléssorral van felszerelve, a raktér legkisebb hossza a tengelytáv legalább 30 %-a kell, hogy legyen.

Ha a leghátsó üléssor üléseit különleges szerszámok nélkül, könnyen el lehet távolítani, a raktér hosszára vonatkozó követelményeknek úgy kell teljesülniük, hogy valamennyi ülés be van szerelve a járműbe; iv.

a raktér hosszára vonatkozó követelményeknek úgy kell teljesülniük, hogy a legelső, illetve (az esettől függően) leghátsó sor ülései függőleges támlával az utasok általi szokásos használatnak megfelelő helyzetbe vannak állítva.

3.8.2.3. 3.8.2.3.1. Fogalommeghatározások 3.8.2.3.2. Az ülések beállítása a) az üléseket a leghátsó helyzetbe kell állítani; b) ha a háttámla állítható, olyan szögbe kell dönteni, hogy a háromdimenziós H-pont-vizsgáló eszköz törzsszöge 25° legyen; c) ha a háttámla nem állítható, a járműgyártó által tervezett helyzetben kell lennie; d) ha az ülés magassága állítható, a lehető legalacsonyabbra kell beállítani. 3.8.2.3.3. A jármű állapota a) a járművet a legnagyobb tömegének megfelelő mértékben kell terhelni; b) a jármű kerekeinek egyenesen előre kell nézniük.

a)

"a rakodónyílás magassága" : az ajtónyílás alsó részének legmagasabb pontját, valamint felső részének legalacsonyabb pontját érintő két vízszintes sík közötti függőleges távolság;

b)

"a rakodónyílás felülete" : a lehető legszélesebbre kitárt hátsó ajtó(k) vagy lenyitható hátsó ajtó mellett keletkező legnagyobb nyílás - a jármű középvonalára merőleges - függőleges síkon keletkező derékszögű vetületének legnagyobb felülete;

c)

"tengelytáv" :

a 3.8.2.2. és 3.8.3.1. pontban megadott képletek alkalmazása céljára a következők egymástól mért távolsága: i.

kéttengelyes jármű esetében az első tengely középvonala és a második tengely középvonala, ii.

háromtengelyes jármű esetében az első tengely középvonala, valamint a második és a harmadik tengelytől egyenlő távolságban húzódó képzeletbeli tengely középvonala.

3.8.2.3.4.

A 3.8.2.3.2. pont követelményei nem alkalmazandók, ha a járművet fallal vagy térelválasztóval szerelték fel.

3.8.2.3.5. A raktér hosszának mérése a)

ha a járműben nincs fal vagy térelválasztó, akkor az üléstámla tetejének leghátsó pontját érintő függőleges sík és a hátsó belső sík, a csukott ajtó, illetve a csukott lenyitható hátsó ajtó közötti távolságot kell mérni; b)

ha a járművet fallal vagy térelválasztóval szerelték fel, akkor a fal vagy a térelválasztó leghátsó pontját érintő függőleges sík és a hátsó belső sík, illetve értelemszerűen a csukott ajtó vagy lenyitható hátsó ajtó közötti távolságot kell mérni; c)

a hosszra vonatkozó követelményeknek legalább a raktér padlójának szintjén a jármű középvonalán áthaladó hosszanti függőleges síkban elhelyezkedő vízszintes vonal mentén teljesülniük kell.

3.8.3. Azon járművek esetében, amelyekben a vezetőtér és a rakomány nem egy térben helyezkedik el (azaz felépítményük "BE" típusú), a 3.2-3.6. pontokban említett általános feltételeken kívül az e pontban megadott feltételeknek is teljesülniük kell a járművek kategóriákba sorolása tekintetében.

3.8.3.1.

Ha a jármű felépítménye zárt típusú, a következő követelmények érvényesek: a)

az árurakodás hátsó ajtó, lenyitható hátfali ajtó vagy panel révén, illetve egyéb módon lehetséges kell, hogy legyen; b)

a rakodónyílás legkisebb magassága legalább 800 mm, felülete pedig legalább 12 800 cm2 kell, hogy legyen; c)

a raktér legkisebb hosszának a tengelytáv legalább 40 %-ának kell lennie.

3.8.3.2.

Amennyiben a jármű raktere nyitott, csak a 3.8.3.1. pont a) és c) alpontjában foglalt rendelkezések alkalmazandók.

3.8.3.3.

A 3.8.3. pontban említett rendelkezések alkalmazásakor a 3.8.2.3.1. pontban megadott fogalommeghatározások alkalmazandók.

3.8.3.4.

A raktér hosszára vonatkozó követelményeknek azonban a raktér padlójának szintjén, a jármű középvonalán áthaladó hosszanti síkban elhelyezkedő vízszintes vonal mentén teljesülniük kell.

4. A járműveknek a terepjárók alkategóriájába való besorolására vonatkozó feltételek.

4.1.

Az M1 és N1 kategóriájú járműveket a terepjárók alkategóriájába kell sorolni, ha egyidejűleg megfelelnek az összes alábbi feltételeknek: a)

legalább egy első és legalább egy hátsó tengelyüket egyidejű meghajtásra tervezték, függetlenül attól, hogy valamelyik tengely meghajtása kikapcsolható-e; b)

legalább egy differenciálzárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmussal rendelkeznek; c)

önálló járműként fel tudnak menni egy legalább 25 %-os emelkedőn; d)

az alábbi hat követelmény közül ötnek megfelelnek: i.

a megközelítési szög legalább 25°; ii.

az elhagyási szög legalább 20°; iii.

a terepszög legalább 20°; iv.

a szabad magasság az első tengely alatt legalább 180 mm; v.

a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 180 mm; vi.

a szabad magasság a tengelyek között legalább 200 mm.

4.2.

A legfeljebb 12 tonna legnagyobb tömegű M2, N2 vagy M3 kategóriájú járműveket a terepjárók alkategóriájába kell sorolni, ha megfelelnek az a) pontban említett feltételnek, vagy egyidejűleg mind a b), mind a c) pontban említett feltételeknek: a)

valamennyi tengelyük egyidejűleg meghajtható, függetlenül attól, hogy egy vagy több tengely meghajtását ki lehet-e kapcsolni; b) i.

legalább egy első és legalább egy hátsó tengelyüket egyidejű meghajtásra tervezték, függetlenül attól, hogy valamelyik tengely meghajtása kikapcsolható-e; ii.

legalább egy differenciálzárral vagy egy azonos hatású mechanizmussal rendelkeznek; iii.

önálló járműként fel tudnak menni egy 25 %-os emelkedőn; c)

amennyiben legnagyobb tömegük nem haladja meg a 7,5 tonnát, az alábbi hat követelmény közül legalább ötnek, illetve ha legnagyobb tömegük több mint 7,5 tonna, legalább négynek megfelelnek: i.

a megközelítési szög legalább 25°; ii.

az elhagyási szög legalább 25°; iii.

a terepszög legalább 25°; iv.

a szabad magasság az első tengely alatt legalább 250 mm; v.

a szabad magasság a tengelyek között legalább 300 mm; vi.

a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 250 mm.

4.3.

A 12 tonnát meghaladó legnagyobb tömegű M3 vagy N3 kategóriájú járműveket a terepjárók alkategóriájába kell sorolni, ha megfelelnek az a) pontban említett feltételnek, vagy egyidejűleg mind a b), mind a c) pontban említett feltételeknek: a)

valamennyi tengelyük egyidejűleg meghajtható, függetlenül attól, hogy egy vagy több tengely meghajtását ki lehet-e kapcsolni; b) i.

legalább a tengelyek felét (illetve háromtengelyű jármű esetében két tengelyt, öttengelyű esetében pedig három tengelyt) egyidejű meghajtásra tervezték, függetlenül attól, hogy valamelyik tengely meghajtása kikapcsolható-e; ii.

legalább egy differenciálzárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmussal rendelkeznek; iii.

önálló járműként fel tudnak menni egy 25 %-os emelkedőn; c)

az alábbi hat követelmény közül legalább négynek megfelelnek: i.

a megközelítési szög legalább 25°; ii.

az elhagyási szög legalább 25°; iii.

a terepszög legalább 25°; iv.

a szabad magasság az első tengely alatt legalább 250 mm; v.

a szabad magasság a tengelyek között legalább 300 mm; vi.

a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 250 mm.

4.4.

Az ebben a részben említett geometriai követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére szolgáló eljárás leírását az 1. függelék tartalmazza.

4.5.

A 4.1. pont a) pontjában, 4.2. pont a) alpontjában, 4.2. pont b) alpontjában, 4.3. pont a) alpontjában és 4.3. pont b) alpontjában foglalt, az egyidejűleg meghajtott tengelyekre vonatkozó követelmények akkor tekinthetők teljesítettnek, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: a)

a vonóerő átvitele valamennyi tengelyhez kizárólag mechanikus úton történik, ami nehéz terepen is biztosítja a vonóerőt; vagy b)

az érintett tengely valamennyi kerekét egyedi hidraulikus vagy elektromos motor hajtja meg.

Amennyiben a 4.1. pont a) pontjában, 4.2. pont a) alpontjában, 4.2. pont b) alpontjában, 4.3. pont a) alpontjában és 4.3. pont b) alpontjában foglalt, a párhuzamos meghajtású tengelyekre vonatkozó követelményeknek megfelelő tengelyek meghajtása nem kizárólag mechanikus úton történik, az egyes kerekeknek nehéz terepen való működésre szánt meghajtással kell rendelkezniük. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy a teljes vonóerő legalább 75 %-a továbbítható legyen az adott kerékhez, amikor a többi keréknél a tapadási feltételek nem teszik lehetővé e kerekeken keresztül a vonóerő megfelelő átadását.

A 4.5. pont b) alpontja szerinti kiegészítő hajtómű mindaddig nem teheti lehetővé a vonóerő automatikus kikapcsolását, amíg a jármű el nem éri a legnagyobb tervezési sebessége 75 %-át vagy a 65 km/h sebességet.

5. Különleges rendeltetésű járművek

MegnevezésKódFogalommeghatározás
5.1.LakóautóSASzálláshelyet magában foglaló, M kategóriájú jármű, amely legalább az alábbi felszereléseket tartalmazza:
a) ülések és asztal;
b) alvóhely, amely az ülésekből átalakítható is lehet;
c) főzőalkalmatosság;
d) tárolóhely.
Ezeket a felszereléseket a lakótérben szilárdan rögzíteni kell.
Az asztal azonban olyan kialakítású is lehet, hogy könnyen el lehessen távolítani.
5.2.Páncélozott járműSBA szállított személyek vagy áruk védelmére szolgáló, lövedékálló páncéllemezzel ellátott jármű.
5.3.MentőjárműSCBeteg vagy sérült személyek szállítására szolgáló, M kategóriájú jármű, amely ilyen célra különleges felszereléssel rendelkezik.
5.4.Halottszállító kocsiSDElhunyt személyek szállítására szolgáló, M kategóriájú jármű, amely ilyen célra különleges felszereléssel rendelkezik.
5.5.Kerekes székkel használható járműSHOlyan M1 kategóriájú jármű, amelyet kifejezetten úgy terveztek vagy alakítottak át, hogy alkalmas legyen egy vagy több, kerekes székben ülő személlyel való közúti közlekedésre.
5.6.LakókocsiSEAz ISO 3833:1977 nemzetközi szabvány 3.2.1.3. fogalmában meghatározott, O kategóriájú jármű.
5.7.Önjáró daruSFN3 kategóriájú, nem árufuvarozásra kialakított jármű, amely 400 kNm-rel egyenlő vagy annál nagyobb emelőnyomatékú daruval rendelkezik.
5.8.Különleges csoportSGAzok a különleges rendeltetésű járművek, amelyek nem tartoznak az ebben a részben említett egyik meghatározásba sem.
5.9.Utánfutó-átalakítóSJOlyan O kategóriájú jármű, amelyet nyeregszerkezettel szereltek fel a félpótkocsi alátámasztása céljából, hogy ez utóbbi pótkocsiként működjön.
5.10.Kivételes rakományt szállító pótkocsiSKOlyan O4 kategóriájú jármű, amelyet oszthatatlan rakomány szállítására terveztek, és amelyre méretei miatt sebesség- és közlekedési korlátozások érvényesek.
Ide tartoznak a hidraulikus modulokkal rendelkező pótkocsik, függetlenül attól, hogy hány ilyen moduljuk van.
5.11.Kivételes rakományt szállító gépjárműSLOlyan N3 kategóriájú közúti vontató vagy közúti nyerges vontató, amely valamennyi következő feltételnek megfelel:
a) kettőnél több tengelye van, és legalább a tengelyek felét (háromtengelyű jármű esetében két tengelyt, öttengelyű esetében pedig három tengelyt) egyidejű meghajtásra tervezték, függetlenül attól, hogy valamelyik tengely meghajtása kikapcsolható-e;
b) arra tervezték, hogy O4 kategóriájú, kivételes rakományt szállító pótkocsit vontasson és toljon;
c) motorteljesítménye legalább 350 kW; és
d) felszerelhető kiegészítő elülső vonószerkezettel a nehéz vontatható tömegekhez.
5.12.BerendezésszállítóSMOlyan (a 2.3. pontban meghatározott) N kategóriájú terepjáró, amelyet úgy terveztek meg és alakítottak ki, hogy meghatározott cserélhető berendezéseket húzzon, toljon, szállítson vagy működtessen;
a) ezeket a berendezéseket legalább két helyre lehet felszerelni;
b) a cserélhető berendezések energiaellátásához és működtetéséhez szabványos mechanikus, hidraulikus és/vagy elektromos csatlakozóval (pl. teljesítményleadó tengellyel) rendelkezik; és
c) megfelel az ISO 3833-1977 számú nemzetközi szabvány 3.1.4. szakaszában szereplő meghatározásnak (különleges jármű).
Ha a jármű kiegészítő rakfelülettel rendelkezik, legnagyobb hosszúsága nem haladhatja meg a következő értéket:
a) kéttengelyes jármű esetében a jármű első és hátsó nyomtávja közül a szélesebb 1,4-szeresét; vagy
b) kettőnél több tengelyű jármű esetében a jármű első és hátsó nyomtávja közül a szélesebb 2,0-szeresét.

6. Megjegyzések

6.1.

A típusjóváhagyás nem adható meg az alábbiakra: a)

az e rész 5.9. pontjában meghatározott utánfutó-átalakítóra; b)

a C. rész 5.4. pontjában meghatározott merev vonórudas pótkocsira; c)

olyan pótkocsira, amelyben a közúti közlekedés során személyeket lehet szállítani.

6.2.

A 6.1. pont nem sérti a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyására vonatkozó 42. cikket.

B. RÉSZ

A járműtípusokra, változatokra és kivitelekre vonatkozó feltételek

1. M1 kategória:

1.1. Járműtípus

1.1.1.

Egy "járműtípus" olyan járművekből áll, amelyek az alábbi jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a gyártó cégneve.

A cég tulajdonlásának jogi formájában bekövetkező változás nem teszi szükségessé új jóváhagyás kiadását; b)

önhordó felépítmény esetében a felépítmény alapvető fontosságú elemeinek kialakítása és összeszerelése.

Ugyanez alkalmazandó az olyan járművekre is, amelyek felépítményét szegecseléssel vagy hegesztéssel rögzítették egy külön keretre.

1.1.2.

Ha a gyártó a felépítmény padlórészét, valamint közvetlenül a szélvédőkeret előtt elhelyezkedő, a felépítmény elülső részét alkotó, alapvető fontosságú elemeket különböző típusú kocsitestek (például limuzin és kupé) gyártására használja, az érintett járműveket az 1.1.1. pont b) pontjában foglalt követelményektől eltérve ugyanolyan típusúnak lehet tekinteni. Erről a gyártónak kell bizonyítékokat szolgáltatnia.

1.1.3.

Egy típusnak legalább egy változatból és egy kivitelből kell állnia.

1.2. Változat

1.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi konstrukciós jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

az oldalsó ajtók száma vagy a felépítmény típusa a C. rész 2. pontjában található meghatározás szerint, amennyiben a gyártó az 1.1.2. pontban megadott feltételt alkalmazza; b)

a motor a következő konstrukciós jellemzők tekintetében: i.

az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb); ii.

működési elv (szikragyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb); iii.

belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L4, V6 vagy egyéb); c)

a tengelyek száma; d)

a hajtott tengelyek száma és összekapcsolása; e)

a kormányzott tengelyek száma; f)

a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes); g)

több szakaszban gyártott járművek esetében az előző szakaszhoz tartozó jármű gyártója és típusa.

1.3. Kivitel

1.3.1.

Egy változaton belül azonos "kivitelbe" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg; b)

belső égésű motor esetében a motor hengerűrtartalma; c)

a motor legnagyobb leadott teljesítménye vagy a legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor); d)

tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, LPG, kétfajta tüzelőanyag vagy egyéb); e)

az ülőhelyek maximális száma; f)

elhaladási zajszint; g)

kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro 5, Euro 6 vagy egyéb); h)

vegyes vagy súlyozott, vegyes CO2-kibocsátás; i)

elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes); j)

vegyes vagy súlyozott, vegyes tüzelőanyag-fogyasztás;

A h), i) és j) pontban foglalt kritériumok alternatívájaként az ugyanazon kivitelbe sorolt járművek CO2-kibocsátásának, elektromosenergia-fogyasztásának és tüzelőanyag-fogyasztásának kiszámítására szolgáló valamennyi vizsgálatot az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet ( 9 ) XXI. melléklete 6. almellékletének rendelkezéseivel összhangban egységesen kell elvégezni.

2. M2 és M3 kategória

2.1. Járműtípus

2.1.1.

Egy "járműtípus" azon járművekből áll, amelyek az alábbi jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a gyártó cégneve.

A vállalkozás tulajdonlásának jogi formájában bekövetkező változás nem teszi szükségessé új jóváhagyás kiadását; b)

kategória; c)

a szerkezet és a kialakítás alábbi jellemzői: i.

az alvázat alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete; ii.

önhordó felépítmény esetében a járműfelépítményt alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete; d)

a szintek száma (egy- vagy kétszintes); e)

elemek száma (merev/csuklós); f)

a tengelyek száma; g)

az energiaellátás módja (fedélzeti vagy külső).

2.1.2.

Egy járműtípusnak legalább egy változatból és egy kivitelből kell állnia.

2.2. Változat

2.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi konstrukciós jellemzők mindegyike tekintetében megegyeznek: a)

a felépítmény típusa, a C. rész 3. pontjában található meghatározás szerint; b)

járműosztály vagy járműosztályok kombinációja a 107. sz. ENSZ-előírás 2.1.1. szakaszában meghatározottak szerint (csak teljes és befejezett járművek esetében); c)

a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett); d)

a motor a következő konstrukciós jellemzők tekintetében: i.

az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb); ii.

működési elv (szikragyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb); iii.

belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L6, V8 vagy egyéb); e)

több szakaszban gyártott járművek esetében az előző szakaszhoz tartozó jármű gyártója és típusa.

2.3. Kivitel

2.3.1.

Egy változaton belüli "kivitelbe" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi jellemzők mindegyike tekintetében megegyeznek: a)

a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg; b)

alkalmas-e a jármű pótkocsi vontatására vagy sem; c)

belső égésű motor esetében a motor hengerűrtartalma; d)

a motor legnagyobb leadott teljesítménye vagy a legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor); e)

tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, LPG, kétfajta tüzelőanyag vagy egyéb); f)

elhaladási zajszint; g)

kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro IV, Euro V vagy egyéb).

3. N1 kategória:

3.1. Járműtípus

3.1.1.

Egy "járműtípus" azon járművekből állhat, amelyek az alábbi jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a gyártó cégneve.

A vállalkozás tulajdonlásának jogi formájában bekövetkező változás nem teszi szükségessé új jóváhagyás kiadását; b)

önhordó felépítmény esetében a felépítmény alapvető fontosságú elemeinek kialakítása és összeszerelése; c)

nem önhordó felépítmény esetében az alvázat alkotó, alapvető fontosságú elemek kialakítása és szerkezete.

3.1.2.

Ha a gyártó a felépítmény padlórészét, valamint közvetlenül a szélvédőkeret előtt elhelyezkedő, a felépítmény elülső részét alkotó, alapvető fontosságú elemeket különböző típusú felépítmények (pl. eltérő tengelytávokkal és tetőmagasságokkal rendelkező zárt áruszállító és tehergépkocsi) gyártására használja, az érintett járműveket a 3.1.1. pont b) alpontjában foglalt követelményektől eltérve ugyanolyan típusúnak lehet tekinteni. Ezt a gyártónak kell bizonyítékokkal alátámasztania.

3.1.3.

Egy típusnak legalább egy változatból és egy kivitelből kell állnia.

3.2. Változat

3.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi konstrukciós jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

az oldalsó ajtók száma vagy a felépítmény típusa a C. rész 4. pontjában található meghatározás szerint (teljes és befejezett járművek esetében), amennyiben a gyártó a 3.1.2. pontban megadott feltételt alkalmazza; b)

a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett); c)

a motor a következő konstrukciós jellemzők tekintetében: i.

az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb); ii.

működési elv (szikragyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb); iii.

belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L6, V8 vagy egyéb); d)

a tengelyek száma; e)

a hajtott tengelyek száma és összekapcsolása; f)

a kormányzott tengelyek száma; g)

több szakaszban gyártott járművek esetében az előző szakaszhoz tartozó jármű gyártója és típusa.

3.3. Kivitel

3.3.1.

Egy változaton belül azonos "kivitelbe" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg; b)

belső égésű motor esetében a motor hengerűrtartalma; c)

a motor legnagyobb leadott teljesítménye vagy a legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor); d)

tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, LPG, kétfajta tüzelőanyag vagy egyéb); e)

az ülőhelyek maximális száma; f)

elhaladási zajszint; g)

kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro 5, Euro 6 vagy egyéb); h)

vegyes vagy súlyozott, vegyes CO2-kibocsátás; i)

elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes); j)

vegyes vagy súlyozott, vegyes tüzelőanyag-fogyasztás. k)

az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 ) 12. cikkében meghatározott, innovatív technológiák egyedi kombinációjának megléte.

A h), i) és j) pontban foglalt kritériumok alternatívájaként az ugyanazon kivitelbe sorolt járművek CO2-kibocsátásának, elektromosenergia-fogyasztásának és tüzelőanyag-fogyasztásának kiszámítására szolgáló valamennyi vizsgálatot az (EU) 2017/1151 rendelet XXI. melléklete 6. almellékletének rendelkezéseivel összhangban kell elvégezni.

4. N2 és N3 kategória

4.1. Járműtípus

4.1.1.

Egy "járműtípus" azon járművekből állhat, amelyek az alábbi jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a gyártó cégneve.

A vállalkozás tulajdonlásának jogi formájában bekövetkező változás nem teszi szükségessé új jóváhagyás kiadását; b)

kategória; c)

az alváz kialakítása és szerkezete, amely tekintetében egy adott termékcsalád megegyezik; d)

a tengelyek száma.

4.1.2.

Egy típusnak legalább egy változatból és egy kivitelből kell állnia.

4.2. Változat

4.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi konstrukciós jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a C. rész 4. pontjában és a 2. függelékben említett felépítményszerkezet-koncepció vagy felépítménytípus (csak teljes és befejezett járművek esetében); b)

a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett); c)

a motor a következő konstrukciós jellemzők tekintetében: i.

az energiaellátás típusa (belső égésű motor, elektromos motor, egyéb); ii.

működési elv (szikragyújtás, kompressziós gyújtás, egyéb); iii.

belső égésű motor esetében a hengerek száma és elrendezése (L6, V8 vagy egyéb); d)

a hajtott tengelyek száma és összekapcsolása; e)

a kormányzott tengelyek száma; f)

több szakaszban gyártott járművek esetében az előző szakaszhoz tartozó jármű gyártója és típusa.

4.3. Kivitel

4.3.1.

Egy változaton belül azonos "kivitelbe" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg; b)

alkalmas-e a jármű az alábbi pótkocsi vontatására, vagy sem: i.

fékezetlen pótkocsi; ii.

a 13. sz. ENSZ-előírás 2.12. szakaszában meghatározott ráfutó fékrendszerrel felszerelt ráfutó fékezésű pótkocsi; iii.

a 13. sz. ENSZ-előírás 2.9. és 2.10. szakaszában meghatározott átmenő vagy félig átmenő fékezésű pótkocsi; iv.

O4 kategóriájú pótkocsi, amely a szerelvény legnagyobb tömegét nem növeli 44 tonnánál nagyobbra; v.

O4 kategóriájú pótkocsi, amely a szerelvény legnagyobb tömegét 44 tonnánál nagyobbra növeli; c)

a motor hengerűrtartalma; d)

a motor legnagyobb leadott teljesítménye; e)

tüzelőanyag jellege (benzin, gázolaj, LPG, kétfajta tüzelőanyag vagy egyéb); f)

elhaladási zajszint; g)

kipufogógáz-kibocsátási szint (pl. Euro IV, Euro V vagy egyéb).

5. O1 és O2 kategória

5.1. Járműtípus

5.1.1.

Egy "járműtípus" azon járművekből áll, amelyek az alábbi jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a gyártó cégneve.

A vállalkozás tulajdonlásának jogi formájában bekövetkező változás nem teszi szükségessé új jóváhagyás kiadását; b)

kategória; c)

a C. rész 5. pontjában meghatározott típus; d)

a szerkezet és a kialakítás alábbi jellemzői: i.

az alvázat alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete; ii.

önhordó felépítmény esetében a járműfelépítményt alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete; e)

a tengelyek száma.

5.1.2.

Egy típusnak legalább egy változatból és egy kivitelből kell állnia.

5.2. Változat

5.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi konstrukciós jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a 2. függelékben említett felépítménytípus (teljes és befejezett járművek esetében); b)

a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett); c)

a fékrendszer típusa (pl. fékezetlen/ráfutófék/külső energiaforrású); d)

több szakaszban gyártott járművek esetében az előző szakaszhoz tartozó jármű gyártója és típusa.

5.3. Kivitel

5.3.1.

Egy változaton belül azonos "kivitelbe" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg; b)

a kerékfelfüggesztés típusa (lég-, acél- vagy gumirugós felfüggesztés, torziós rúd vagy egyéb); c)

a vonórúd kialakítása (háromszög, cső vagy egyéb).

6. O3 és O4 kategória

6.1. Járműtípus

6.1.1.

Egy "járműtípusnak" azon járművekből kell állnia, amelyek az alábbi jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a gyártó cégneve.

A vállalkozás tulajdonlásának jogi formájában bekövetkező változás nem teszi szükségessé új jóváhagyás kiadását; b)

a kategória; c)

a pótkocsi típusa a C. rész 5. pontjában megadott fogalommeghatározásokhoz viszonyítva; d)

a szerkezet és a kialakítás alábbi jellemzői: i.

az alvázat alkotó legfontosabb elemek kialakítása és szerkezete; ii.

önhordó felépítménnyel rendelkező pótkocsik esetében a járműfelépítményt alkotó, alapvető fontosságú elemek kialakítása és szerkezete; e)

a tengelyek száma.

6.1.2.

Egy típusnak legalább egy változatból és egy kivitelből kell állnia.

6.2. Változatok

6.2.1.

Egy járműtípuson belüli "változatba" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi konstrukciós és kialakítási jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a 2. függelékben említett felépítménytípus (teljes és befejezett járművek esetében); b)

a készültségi fok (pl. teljes/nem teljes/befejezett); c)

a felfüggesztés típusa (acél-, légrugós vagy hidraulikus felfüggesztés); d)

a következő műszaki jellemzők: i.

meghosszabbítható-e az alváz; ii.

rakfelület magassága (normális, alacsony rakterű, félig alacsony rakterű); e)

több szakaszban gyártott járművek esetében az előző szakaszhoz tartozó jármű gyártója és típusa.

6.3. Kivitelek

6.3.1.

Egy változaton belül azonos "kivitelbe" azok a járművek tartozhatnak, amelyek az alábbi jellemzők tekintetében megegyeznek: a)

a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg; b)

a 96/53/EK irányelv I. mellékletének 3.2. és 3.3. pontjában említett, az egy tengelycsoportot alkotó két egymás utáni tengely közötti távolság szerinti alcsoportok, illetve azok kombinációja; c)

a tengelyek meghatározása az alábbiak szerint: i.

felemelhető tengelyek (száma és helye); ii.

terhelésátcsoportosító tengelyek (száma és helye); iii.

kormányzott tengelyek (száma és helye).

7. Minden jármű-kategóriára vonatkozó követelmények

7.1. Ha egy jármű legnagyobb tömege vagy az ülőhelyek száma vagy mindkettő alapján több kategóriába is beletartozik, a gyártó eldöntheti, hogy melyik jármű-kategóriára vonatkozó feltételeket alkalmazza a változatok és kivitelek meghatározásához.

7.1.1.

Példák: a)

egy "A" jármű típusjóváhagyását a legnagyobb tömege alapján az N1 és az N2 kategóriára (3,5, illetve 4,2 tonna) is meg lehet adni. Ebben az esetben az N1 kategóriára vonatkozó paramétereket az N2 kategóriájú járműre is lehet alkalmazni (és fordítva); b)

egy "B" jármű típusjóváhagyását ülőhelyeinek száma alapján M1 és M2 kategóriájú jármű (7 + 1, illetve 10 + 1 ülőhely) típusjóváhagyásaként is meg lehet adni; ebben az esetben az M1 kategóriára vonatkozó paramétereket az M2 kategóriába tartozó járműre is lehet alkalmazni (és fordítva).

7.2. Egy N kategóriájú jármű típusát az M1 vagy M2 kategóriára előírt rendelkezések szerint az esettől függően is jóvá lehet hagyni, ha a többlépcsős típusjóváhagyási eljárás következő szakaszában egy ilyen kategóriájú járművé kívánják átalakítani.

7.2.1.

Ez csak a nem teljes járművek esetében megengedett.

Ezeket a járműveket egyedi változatkóddal kell azonosítani, amelyet az alapjármű gyártója ad ki.

7.3.

7.3.1.

A gyártónak egy betűkből és/vagy római vagy arab számokból álló alfanumerikus kódot kell rendelnie minden egyes járműtípushoz, változathoz és kivitelhez.

Zárójelek és kötőjelek használata megengedett, amennyiben azok nem betűket vagy számokat helyettesítenek.

7.3.2.

A teljes kód neve: típus-változat-kivitel vagy "TVK-kód".

7.3.3.

A kódnak világosan és egyértelműen azonosítania kell a jármű műszaki jellemzőinek egyedi kombinációját az e részben meghatározott feltételek alapján.

7.3.4.

Ugyanaz a gyártó felhasználhatja ugyanazt a kódot annak érdekében, hogy meghatározza a járműtípust, amikor a járműtípus kettő vagy több kategóriához is tartozik.

7.3.5.

Ugyanaz a gyártó azonban nem alkalmazhatja ugyanazt a kódot annak érdekében, hogy egy jármű-kategórián belül egynél több típusjóváhagyás esetében meghatározza a járműtípust.

7.4.

7.4.1.

A kód karakterszáma nem lépheti túl: a)

járműtípus kódja esetében a 15 karaktert; b)

változat kódja esetében a 25 karaktert; c)

kivitel kódja esetében a 35 karaktert.

7.4.2.

A teljes alfanumerikus TVK-kód nem lehet hosszabb 75 karakternél.

7.4.3.

Amennyiben a teljes kódot használják, a típus, a változat és a kivitel kódja között szóközt kell hagyni.

Példa a TVK-kódra: 159AF[...szóköz]0054[...szóköz]977K(BE).

C. RÉSZ

A felépítménytípusok meghatározása

1. Általános rendelkezések

1.1.

A felépítménytípusokat, valamint a IX. melléklet 38. pontjában említett karosszériakódot kódokkal kell jelölni.

A kódok listáját elsősorban a teljes és a befejezett járművekre kell alkalmazni.

1.2.

Az M kategóriájú járművek esetében a felépítménytípusnak két betűből kell állnia, a 2. és 3. pontban foglaltak szerint.

1.3.

Az N és O kategóriájú járművek esetében a felépítménytípusnak két betűből kell állnia, a 4. és 5. pontban foglaltak szerint.

1.4. Szükség esetén (különösen a 4.1. és 4.6., illetve az 5.1-5.4. pontban említett felépítménytípusok esetében) a kódokat két számjeggyel ki kell egészíteni.

1.4.1.

A számjegyek listája a 2. függelékben található.

1.5.

A különleges rendeltetésű járművek esetében a használandó felépítménytípus a jármű-kategóriához kapcsolódik.

2. M1 kategóriájú járművek

HivatkozásKódMegnevezésFogalommeghatározás
2.1.AALimuzinAz ISO 3833:1977 nemzetközi szabvány 3.1.1.1. fogalommeghatározásának megfelelő jármű, amelynek legalább négy oldalablaka van.
2.2.ABFerdehátú limuzinA 2.1. pontban meghatározott limuzin, amelynek a hátsó része ferde.
2.3.ACKombiAz ISO 3833:1977 nemzetközi szabvány 3.1.1.4. fogalommeghatározásának megfelelő jármű.
2.4.ADKupéAz ISO 3833:1977 nemzetközi szabvány 3.1.1.5. fogalommeghatározásának megfelelő jármű.
2.5.AEKabrióAz ISO 3833:1977 nemzetközi szabvány 3.1.1.6. fogalommeghatározásának megfelelő jármű.
A kabriónak azonban nincs feltétlenül ajtaja.
2.6.AFTöbbcélú járműAz AA–AE és az AG kód alatt meghatározottaktól különböző, egy utasterű jármű, amely személyek és poggyászuk, illetve esetenként áruk szállítására szolgál.
2.7.AGKombi teherautóAz ISO 3833:1977 nemzetközi szabvány 3.1.1.4.1. fogalommeghatározásának megfelelő jármű.
A csomagtérnek azonban teljesen el kell különülnie az utastértől.
Ezenkívül a vezető ülőhelyének referenciapontja nem kell, hogy a járművet alátámasztó felület felett legalább 750 mm-re legyen.

3. M2 vagy M3 kategóriájú járművek

HivatkozásKódMegnevezésFogalommeghatározás
3.1.CAEgyszintes járműOlyan jármű, amelyben a személyszállításra kialakított helyek egy szinten, illetve úgy helyezkednek el, hogy nem alkotnak két egymás fölötti szintet.
3.2.CBKétszintes járműA 107. sz. ENSZ-előírás 2.1.6. szakaszában meghatározott jármű.
3.3.CCEgyszintes, csuklós járműA 107. sz. ENSZ-előírás 2.1.3. szakaszában meghatározott, egyszintes jármű.
3.4.CDKétszintes, csuklós járműA 107. sz. ENSZ-előírás 2.1.3.1. szakaszában meghatározott jármű.
3.5.CEAlacsony padlós, egyszintes járműA 107. sz. ENSZ-előírás 2.1.4. szakaszában meghatározott, egyszintes jármű.
3.6.CFAlacsony padlós, kétszintes járműA 107. sz. ENSZ-előírás 2.1.4. szakaszában meghatározott, kétszintes jármű.
3.7.CGCsuklós, alacsony padlós, egyszintes járműAz e táblázat 3.3. és 3.5. pontjában megadott műszaki jellemzőket egyesítő jármű.
3.8.CHCsuklós, alacsony padlós, kétszintes járműAz e táblázat 3.4. és 3.6. pontjában megadott műszaki jellemzőket egyesítő jármű.
3.9.CINyitott tetejű egyszintes járműRészleges tetővel rendelkező vagy tető nélküli jármű.
3.10.CJNyitott tetejű kétszintes járműOlyan jármű, amely emeletének egyáltalán vagy részben nincs teteje.
3.11.CXBuszalvázOlyan nem teljes jármű, amely pusztán az alvázkeretből vagy csőszerelvényből, a meghajtórendszerből és a tengelyekből áll, és amelyet a fuvarozó szükségleteinek megfelelő felépítménnyel egészítenek ki.

4. N1, N2 vagy N3 kategóriájú járművek

HivatkozásKódMegnevezésFogalommeghatározás
4.1.BATehergépjárműOlyan jármű, amelyet kizárólag vagy elsősorban áruszállításra terveztek és építettek.
Pótkocsit is vontathat.
4.2.BBFurgonOlyan tehergépjármű, amelyben a vezető egy térben helyezkedik el a rakománnyal;
4.3.BCNyerges vontatóOlyan vontatójármű, amelyet kizárólag vagy elsősorban félpótkocsik vontatására terveztek és építettek.
4.4.BDKözúti vontatóOlyan vontatójármű, amelyet kizárólag vagy elsősorban a félpótkocsiktól különböző pótkocsik vontatására terveztek és építettek.
4.5.BEPickup teherautóOlyan, 3 500 kg-ot meg nem haladó legnagyobb tömegű jármű, amelynek ülőhelyei és raktere nem ugyanabban a térben helyezkednek el.
4.6.BXJáróképes alváz vezetőfülkével vagy motorházzalOlyan nem teljes jármű, amely pusztán a (teljes vagy részleges) vezetőfülkéből, az alvázkeretből, a meghajtórendszerből és a tengelyekből áll, és amelyet a teherfuvarozó szükségleteinek megfelelő felépítménnyel egészítenek ki.

5. O kategóriájú járművek

HivatkozásKódMegnevezésFogalommeghatározás
5.1.DAFélpótkocsiOlyan pótkocsi, amelyet egy vontatóval vagy egy utánfutó-átalakítóval való összekapcsolásra terveztek és építettek, úgy, hogy a vontatójárműre vagy az utánfutó-átalakítóra jelentős függőleges terhelést fejtsen ki.
A járműszerelvény összekapcsolásához használandó berendezésnek egy királycsapból és egy nyeregszerkezetből kell állnia.
5.2.DBVonórudas pótkocsiOlyan pótkocsi, amelynek legalább két tengelye van, amelyek közül legalább egy kormányzott tengely, amely:
a) fel van szerelve egy (a pótkocsihoz képest) függőleges elmozdulásra képes vontató berendezéssel; és
b) a vontatójárműre kevesebb mint 100 daN statikus függőleges terhelést visz át.
5.3.DCKözéptengelyes pótkocsiOlyan pótkocsi, amelynek tengelye(i) az (egyenletesen megterhelt) jármű súlypontjának közelében úgy helyezkedik (helyezkednek) el, hogy a vontatójárművet csak olyan, kis mértékű statikus függőleges erővel terhelje (terheljék), amely nem lépi túl a pótkocsi legnagyobb tömegének 10 %-át, illetve kisebb, mint 1 000 daN (a kettő közül a kisebb érték számít).
5.4.DEMerev vonórudas pótkocsiEgytengelyes vagy egy tengelycsoportos, a középtengelyes pótkocsi fogalmának nem megfelelő pótkocsi, amelyet vonórúddal szereltek fel, amely szerkezeténél fogva legfeljebb 4 000 daN statikus terhelést visz át a vontatójárműre.
A járműszerelvény összekapcsolásához használandó berendezés nem állhat királycsapból és nyeregszerkezetből.
5.5.DFÖsszekötő félpótkocsiFélpótkocsi hátsó nyeregszerkezettel, amely lehetővé teszi egy másik félpótkocsi vontatását.
5.6.DGVonórudas összekötő pótkocsiVonórudas pótkocsi hátsó nyeregszerkezettel, amely lehetővé teszi egy másik félpótkocsi vontatását.

1. függelék

Eljárás annak ellenőrzésére, hogy a jármű a terepjárók kategóriájába sorolható-e

1. Általános kérdések

1.1.

A járművek terepjáróként való besorolásához az ebben a függelékben leírt eljárást kell alkalmazni.

2. A geometriai mérések vizsgálati feltételei

2.1.

Az M1 és az N1 kategóriájú járműveknek terheletlen állapotban kell lenniük; egy 50 %-os méret-reprezentációjú felnőtt férfinek megfelelő próbabábut kell a vezetőülésre helyezni, a járművet fel kell tölteni hűtőfolyadékkal, tüzelőanyaggal, kenőanyaggal, és el kell látni szerszámokkal és egy pótkerékkel (ha a jármű ezt OEM-felszerelésként tartalmazza).

A próbabábut más, ugyanolyan tömegű eszközzel is lehet helyettesíteni.

2.2.

A 2.1. pontban említett járművektől eltérő járműveket a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegükig kell terhelni.

A tömeg tengelyek közötti eloszlása a vonatkozó feltételeknek való megfelelőség tekintetében a legrosszabb esetnek kell, hogy megfeleljen.

2.3.

A típust képviselő járművet a 2.1. és 2.2. pontban megadott állapotban kell átadni a műszaki szolgálatnak. A járműnek álló helyzetben kell lennie, a kerekeinek egyenesen előre kell nézniük.

A talajnak, amelyen a méréseket végzik, a lehető legsimábbnak és a vízszintest a lehető legjobban megközelítő helyzetűnek kell lennie (legfeljebb 0,5 %-os lejtés megengedett).

3. A megközelítési, az elhagyási és a terepszög mérése

3.1.

A megközelítési szöget az ISO 612:1978 nemzetközi szabvány 6.10. pontja szerint kell mérni.

3.2.

Az elhagyási szöget az ISO 612:1978 nemzetközi szabvány 6.11. pontja szerint kell mérni.

3.3.

A terepszöget az ISO 612:1978 nemzetközi szabvány 6.9. pontja szerint kell mérni.

3.4.

Az elhagyási szög mérésekor az állítható magasságú hátsó aláfutásgátlókat a felső helyzetbe lehet állítani.

3.5.

A 3.4. pontban található előírás nem jelent arra vonatkozó kötelezettséget, hogy az alapjárművet eredeti berendezésként hátsó aláfutásgátlóval kell felszerelni. Az alapjármű gyártójának azonban értesíteni kell a következő szakasz gyártóját arról, hogy a járműnek teljesítenie kell az elhagyási szögre vonatkozó követelményeket, amennyiben hátsó aláfutásgátlóval szerelik fel.

4. A szabad magasság mérése

4.1. Szabad magasság a tengelyek között

KÉP HIÁNYZIK

4.1.1.

"Szabad magasság a tengelyek között": a talaj síkja és a jármű legalacsonyabb rögzített pontja közötti legkisebb távolság.

A fogalommeghatározás alkalmazásakor az első tengelycsoport utolsó tengelye és a hátsó tengelycsoport első tengelye közötti tartományt kell figyelembe venni.

4.1.2.

A járműnek egy merev része sem nyúlhat be az ábrán árnyékolással jelölt területre.

4.2. Szabad magasság egy tengely alatt

KÉP HIÁNYZIK

4.2.1.

"Szabad magasság egy tengely alatt": egy tengelyen a kerekek (ikerabroncsok esetén a belső kerekek) abroncsnyoma középpontján áthaladó, a járműnek a kerekek közötti legalacsonyabb rögzített pontját érintő körív legmagasabb pontja alatti távolság.

4.2.2.

A szabad magasság mérését szükség esetén minden tengelycsoport minden tengelyén el kell végezni.

5. Kapaszkodóképesség

5.1.

"Kapaszkodóképesség": a jármű azon képessége, hogy egy emelkedőn fel tud hajtani.

5.2.

Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú, nem teljes és teljes járművek kapaszkodóképességének ellenőrzésére vizsgálatot kell végezni.

5.3.

A vizsgálatot a műszaki szolgálatnak kell elvégeznie egy, a vizsgálandó járműtípust képviselő járművön.

5.4.

A gyártó kérelmére a VIII. mellékletben megadott feltételek mellett a járműtípus kapaszkodóképessége virtuális vizsgálattal is igazolható.

6. Vizsgálati feltételek és a vizsgálat sikerét/sikertelenségét eldöntő feltételek

6.1.

Az 1230/2012/EU bizottsági rendelet ( 11 ) II. mellékletében foglalt feltételeket kell alkalmazni.

6.2.

A járműnek állandó sebességgel kell felhajtania az emelkedőn, a kerekek hosszanti vagy oldalirányú megcsúszása nélkül.

2. függelék

A különböző felépítményfajták kódjainak kiegészítésére használt számjegyek

01.

Plató;

02.

Lenyitható oldalfal;

03.

Zárt doboz;

04.

Kondicionált felépítmény szigetelt falakkal és a belső hőmérséklet fenntartására szolgáló berendezéssel;

05.

Kondicionált felépítmény szigetelt falakkal, de a belső hőmérséklet fenntartására szolgáló berendezés nélkül;

06.

Elhúzható ponyvás;

07.

Cserélhető felépítmény;

08.

Konténerszállító;

09.

Emelőhoroggal felszerelt járművek;

10.

Billenőplató;

11.

Tartály;

12.

Veszélyes áruk szállítására szolgáló tartály;

13.

Élőállat-szállító;

14.

Járműszállító;

15.

Betonkeverő;

16.

Betonszivattyús jármű;

17.

Rönkszállító;

18.

Hulladékgyűjtő jármű;

19.

Utcaseprő, takarító, csatornatisztító;

20.

Kompresszor;

21.

Csónakszállító;

22.

Siklórepülő-szállító;

23.

Kiskereskedelmi vagy kiállítási célokat szolgáló járművek;

24.

Autómentő;

25.

Létrás jármű;

26.

Darus tehergépjármű (de nem az A. rész 5.7. pontjában meghatározott önjáró daru);

27.

Emelőkosaras gépjármű;

28.

Talajfúró jármű;

29.

Alacsony padlós pótkocsi;

30.

Üvegszállító;

31.

Tűzoltóautó;

32.

Lehajtható ponyvás;

99.

Olyan felépítmény, amely nem szerepel ezen a listán.

II. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK, RENDSZEREK, ALKOTÓELEMEK ÉS ÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉGEK EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

I. RÉSZ

A korlátlan sorozatban gyártott járművek EU-típusjóváhagyására vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusok

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

a korlátlan sorozatban gyártott járművekre vonatkozó táblázathoz

X

:

A feltüntetett rendeleti jellegű jogi aktusnak megfelelően alkalmazandó a jármű-kategóriára, önálló műszaki egységre vagy alkotóelemre.

HA

:

Csak akkor alkalmazandó, ha a rendszert, önálló műszaki egységet vagy alkotóelemet felszerelték az adott jármű-kategóriába tartozó járműre.

TételTárgyRendeleti jellegű jogi aktus számaM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4Önálló műszaki egységAlkotó-elem
AUTASBIZTONSÁGI RENDSZEREK, TÖRÉSTESZT, AZ ÜZEMANYAGRENDSZER ÉPSÉGE ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A1Belső berendezések(EU) 2019/2144 rendeletX
A2Ülések és fejtámlák(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
A3Autóbuszülések(EU) 2019/2144 rendeletXXX
A4A biztonsági öv rögzítési pontjai(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
A5Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXX
A6A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
A7Elválasztó rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletX
A8Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése(EU) 2019/2144 rendeletXHA XHA XHA XHA XHA X
A9Gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXX
A10Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXX
A11Első aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
A12Hátsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXXXX
A13Oldalsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
A14Az üzemanyagtartály biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXXX
A15A cseppfolyósított szénhidrogéngáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
A16A sűrített földgáz és a cseppfolyósított földgáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
A17A hidrogén biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
A18A hidrogénrendszer anyagminősítési vizsgálata (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
A19Működés közbeni elektromos biztonság (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
A20Részleges átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletXX
A21Teljes átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletXX
A22A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor(EU) 2019/2144 rendeletXXX
A23Cserelégzsák(EU) 2019/2144 rendeletX
A24Vezetőfülkét érő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletXXX
A25Oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletXX
A26Oszlopnak való oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletXX
A27Hátulról történő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletXX
A28112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek(EU) 2015/758 rendeletXXXX
BVESZÉLYEZTETETT ÚTHASZNÁLÓK, LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG
B1A gyalogosok láb- és fejsérülések elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletXX
B2A fej ütközési tartományának megnövelése(EU) 2019/2144 rendeletXX
B3Elülső védelmi rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXX
B4A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXX
B5A gyalogosokkal és kerékpárosokkal való ütközés előrejelzése(EU) 2019/2144 rendeletXXXXX
B6Holttérfigyelő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXXXX
B7Tolatóradar(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
B8Menetirányú látótér(EU) 2019/2144 rendeletXX
B9Közvetlen látótér nehézgépjárművek esetében(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
B10Biztonsági üveg(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXXX
B11Jég-/páramentesítés(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
B12Szélvédőmosó/-törlő berendezés(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
B13Közvetett látást biztosító eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
B14Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszerek540/2014/EU rendeletXXXXXX
CA JÁRMŰ ALVÁZA, FÉKRENDSZERE, GUMIABRONCSAI ÉS KORMÁNYBERENDEZÉSE
C1Kormányberendezés(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
C2Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
C3Veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXX
C4Fékezés(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
C5Csere-fékegységek(EU) 2019/2144 rendeletX
C6Fékasszisztens(EU) 2019/2144 rendeletXX
C7Menetstabilizáló rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
C8Fejlett vészfékező rendszer nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
C9Fejlett vészfékező rendszer könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletXX
C10Gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye(EU) 2019/2144 rendeletX
C11Pótkerekek és defekttűrő rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXX
C12Újrafutózott gumiabroncsok(EU) 2019/2144 rendeletX
C13Abroncsnyomás-ellenőrzés könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletXX
C14Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
C15Gumiabroncsok felszerelése(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
C16Pótkerekek(EU) 2019/2144 rendeletX
DFEDÉLZETI MŰSZEREK, ELEKTROMOS RENDSZER, JÁRMŰVILÁGÍTÁS, VALAMINT A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT, TÖBBEK KÖZÖTT A KIBERTÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM
D1Hangjelzések(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
D2Rádiófrekvenciás zavarok (elektromágneses összeférhetőség)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXXXX
D3Jogosulatlan használat elleni védelem, indításgátló és riasztórendszer(EU) 2019/2144 rendeletXHA XHA XXHA XHA XXX
D4A jármű kibertámadások elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXX
D5Sebességmérő(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
D6Kilométer-számláló(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
D7Sebességkorlátozó készülékek(EU) 2019/2144 rendeletXXXXX
D8Intelligens sebességszabályozó rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
D9A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
D10Fűtési rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXXX
D11Fényjelző berendezések(EU) 2019/2144 rendeletX
D12Útmegvilágítási eszközök(EU) 2019/2144 rendeletX
D13Fényvisszaverő eszközök(EU) 2019/2144 rendeletX
D14Fényforrások(EU) 2019/2144 rendeletX
D15A fényjelző berendezések, útmegvilágítási és fényvisszaverő eszközök beépítése(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
D16Vészfékjelzés(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
D17Fényszórótörlők (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
D18Sebességváltás-jelző(EU) 2019/2144 rendeletX
EA JÁRMŰVEZETŐ MAGATARTÁSA ÉS A RENDSZER MŰKÖDÉSE
E1Indításgátló alkoholszonda beszerelése(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
E2A járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
E3A járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
E4A járművezető készenlétét figyelő rendszer (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
E5Eseményadat-rögzítő(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
E6A járművezető általi vezetést felváltó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
E7A jármű állapotára és a környezetre vonatkozó információkat biztosító rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
E8Automatizált konvojban haladást lehetővé tévő rendszer (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
E9A többi úthasználó számára biztonsági információkat nyújtó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
FA JÁRMŰVEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI
F1A rendszámtábla helye(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
F2Hátramenet(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
F3Ajtózárak és csuklópántok(EU) 2019/2144 rendeletXX
F4Küszöbök, kapaszkodók és fellépők(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
F5Külső kiálló részek(EU) 2019/2144 rendeletX
F6A haszongépjárművek vezetőfülkéjének külső kiálló részei(EU) 2019/2144 rendeletXXX
F7Jogszabályban előírt tábla és jármű-azonosító szám(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
F8Vontatóberendezések(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXX
F9Kerékdobok(EU) 2019/2144 rendeletX
F10A felcsapódó víz elleni védőrendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXX
F11Tömegek és méretek(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
F12Mechanikus kapcsolószerkezetek(EU) 2019/2144 rendeletHA XHA XHA XHA XHA XHA XXXXXXX
F13Veszélyes áruk szállítására használt járművek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXX
F14A buszok általános szerkezeti felépítése(EU) 2019/2144 rendeletXX
F15A buszok felépítményének szilárdsága(EU) 2019/2144 rendeletXX
F16Gyúlékonyság buszok esetében(EU) 2019/2144 rendeletXX
GKÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY ÉS KIBOCSÁTÁSOK
G1Hangnyomásszint540/2014/EU rendeletXXXXXXX
G2A jármű laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása715/2007/EK rendeletXXXXX
G2aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása, valamint a jármű fedélzetén található, az üzemanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzésére szolgáló eszköz715/2007/EK rendeletXXXXX
G3A motor laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása595/2009/EK rendeletXXXXXXX
G3aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása595/2009/EK rendeletXXX
G3bA pótkocsi fajlagos energiahatékonysági teljesítményének meghatározása595/2009/EK rendeletXX
G4Közúti kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXX
G5A kipufogógáz-kibocsátás tartóssága715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXX
G6Kartergáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXX
G7Párolgási kibocsátások715/2007/EK rendeletXXXX
G8Laboratóriumban mért, alacsony hőmérsékletű kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendeletXXXX
G9Fedélzeti diagnosztika715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXX
G10A kiiktató eszköz hiánya715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXX
G11Kibocsátáscsökkentő segédstratégiák715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXX
G12Manipulálás elleni védelem715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXX
G13Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK irányelvXX
G14Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvXXX
HAZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A SZOFTVEREK FRISSÍTÉSE
H1Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhozAz (EU) 2018/858 rendelet 61–66. cikke és X. mellékleteXXXXXXXXXX
H2SzoftverfrissítésAz (EU) 2018/858 rendelet IV. melléklete
156. sz. ENSZ-előírás
XXXXXXXXXX

A fenti táblázatban szereplő, tételeket és tárgyakat felsoroló bejegyzések az (EU) 2020/683 bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletének III. részével összhangban megadandó információkra vonatkoznak, új egészjármű-típusjóváhagyások esetében 2022. december 6-tól, meglévő jóváhagyások esetében pedig 2024. december 6-tól.

Az (EU) 2019/2144 rendeletnek való megfelelés kötelező, azonban az említett rendelet szerinti külön típusjóváhagyás nincs előirányozva, mivel a rendelet egyedi tételek kombinációjára vonatkozik.

A G2-G12 tételeknek való megfelelés kötelező, a hatálytól függően azonban csak egy típusjóváhagyás az elvárt, vagy a 715/2007/EK rendelet, vagy az 595/2009/EK rendelet alapján.

1. függelék

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó táblázatokhoz

Az 1. táblázatban a "Kis sorozat, I. opció" tekintetében meghatározott követelmények alkalmazandók, feltéve, hogy:

- a járműtípus nem olyan járművön alapul, illetve a járműtípust nem olyan járműből alakították át, amelyet nagy sorozatban gyártottak, beleértve az uniós vagy harmadik országok piacára szánt járműveket is; valamint

- a gyártó összes M és N kategóriájú, az Unióban évente nyilvántartásba vett, forgalomba hozott vagy forgalomba helyezett járműegységének száma nem haladja meg az 1 500 -at.

Minden más esetben az 1. táblázatban a "Kis sorozat, II. opció" tekintetében meghatározott követelményeket, valamint a 2. táblázatban meghatározott követelményeket kell alkalmazni.

X

:

A rendeleti jellegű jogi aktus teljeskörű alkalmazása a következőképpen: a)

a típusbizonyítvány kötelező; b)

a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a műszaki szolgálatnak vagy a gyártónak kell elvégeznie a 67-81. cikkben meghatározott feltételek mellett; c)

a vizsgálati jegyzőkönyvet a III. mellékletnek megfelelően kell elkészíteni; d)

biztosítani kell a gyártásmegfelelőséget.

A

:

A rendeleti jellegű jogi aktus alábbi módon történő alkalmazása: a)

eltérő rendelkezés hiányában a rendeleti jellegű jogi aktusban megállapított valamennyi követelményt teljesíteni kell; b)

a típusbizonyítvány nem kötelező; c)

a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a műszaki szolgálatnak vagy a gyártónak kell elvégeznie a 67-81. cikkben meghatározott feltételek mellett; d)

a vizsgálati jegyzőkönyvet a III. mellékletnek megfelelően kell elkészíteni; e)

biztosítani kell a gyártásmegfelelőséget.

B

:

A rendeleti jellegű jogi aktus alábbi módon történő alkalmazása: Ugyanaz, mint az "A" jelű magyarázó megjegyzés esetében, azzal a kivétellel, hogy a vizsgálatokat és az ellenőrzéseket a jóváhagyó hatóság hozzájárulásával maga a gyártó is elvégezheti.

C

:

A rendeleti jellegű jogi aktus alábbi módon történő alkalmazása: a)

a rendeleti jellegű jogi aktus műszaki követelményeit teljesíteni kell, de eltérő átmeneti szabályok alkalmazásával; b)

a típusbizonyítvány nem kötelező; c)

a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a műszaki szolgálatnak vagy a gyártónak kell elvégeznie a 67-81. cikkben meghatározott feltételek mellett; d)

a vizsgálati jegyzőkönyvet a III. mellékletnek megfelelően kell elkészíteni; e)

biztosítani kell a gyártásmegfelelőséget.

HA

:

A rendszernek, önálló műszaki egységnek vagy alkotóelemnek akkor kell teljesítenie a követelményeket, ha fel van szerelve a járműre.

n.a.

:

Nem alkalmazandó.

Az 1. és a 2. táblázatban meghatározott egyedi rendelkezések nem kombinálhatók és nem alkalmazhatók vegyesen.

1. táblázat

A kis sorozatban gyártott, manuális vezetésű járművek 41. cikk szerinti EU-típusjóváhagyására vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusok

Kis sorozat, I. opcióKis sorozat, II. opció
TételTárgyRendeleti jellegű jogi aktus számaM1N1M1N1
AUTASBIZTONSÁGI RENDSZEREK, TÖRÉSTESZT, AZ ÜZEMANYAGRENDSZER ÉPSÉGE ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A1Belső berendezések(EU) 2019/2144 rendeletB
a) Belső elrendezés
i. A kapcsolók, húzógombok és hasonló berendezések, a kezelőszervek és az általános belső berendezések kinyúlására és lekerekítésük görbületi sugarára vonatkozó követelmények: A gyártó kérelmére a 21. sz. ENSZ-előírás 5.1–5.6. szakaszában megállapított követelményektől el lehet tekinteni.
A 21.sz. ENSZ-előírás 5.2. szakaszában megállapított követelményeket kell alkalmazni az 5.2.3.1., az 5.2.3.2. és az 5.2.4. szakasz kivételével.
ii. Energiaelnyelési vizsgálatok a műszerfal felső részén: A műszerfal felső részén csak akkor kell az energiaelnyelési vizsgálatokat elvégezni, ha a jármű nincs felszerelve legalább két elülső légzsákkal vagy két darab statikus, négy ponton rögzíthető hevederrel.
iii. Energiaelnyelési vizsgálat az ülések hátsó részén: Nem alkalmazandó.
b) Elektromos működtetésű ablakok, tetőlemezrendszerek és válaszfalrendszerek: A 21. sz. ENSZ-előírás 5.8. szakaszának valamennyi követelménye alkalmazandó.
Nem tartozik a hatály alá.BNem tartozik a hatály alá.
A2Ülések és fejtámlák(EU) 2019/2144 rendeletB
a) Általános követelmények
i. Előírások: A 17. sz. ENSZ-előírás 5.2. szakaszában megállapított követelményeket kell alkalmazni az 5.2.3. szakasz kivételével.
ii. Az ülésháttámlák és fejtámlák szilárdsági vizsgálatai: A 17. sz. ENSZ-előírás 6.2. szakaszának követelményei alkalmazandók.
iii. A kioldószerkezetek és beállítórendszerek vizsgálatai: A vizsgálatot a 17. sz. ENSZ-előírás 7. melléklete szerint kell elvégezni.
b) Fejtámlák
i. Előírások: A 17. sz. ENSZ-előírás 5.4., 5.5., 5.6., 5.10., 5.11. és 5.12. szakaszában megállapított követelményeket kell alkalmazni az 5.5.2. szakasz kivételével.
ii. A fejtámlák szilárdsági vizsgálatai: A 17. sz. ENSZ-előírás 6.4. szakaszában előírt vizsgálatot kell elvégezni.
c) Az utasoknak az elmozdult csomagokkal szembeni védelmével kapcsolatos különleges követelmények: A gyártó kérelmére a 17. sz. ENSZ-előírás 9. mellékletében megállapított követelményektől el lehet tekinteni.
BBB
A3Autóbuszülések(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A4A biztonsági öv rögzítési pontjai(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
A5Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek(EU) 2019/2144 rendeleta) Alkotóelemek: X
b) Beépítési követelmények: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítési követelmények: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítési követelmények: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítési követelmények: B
A6A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
A7Elválasztó rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
A8Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése(EU) 2019/2144 rendeletBHA BBHA B
A9Gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
A10Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
A11Első aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A12Hátsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
A13Oldalsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A14Az üzemanyagtartály biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletB
a) A folyékony üzemanyagok tartályai
b) Beépítés a járműbe
B
a) A folyékony üzemanyagok tartályai
b) Beépítés a járműbe
B
a) A folyékony üzemanyagok tartályai
b) Beépítés a járműbe
B
a) A folyékony üzemanyagok tartályai
b) Beépítés a járműbe
A15A cseppfolyósított szénhidrogéngáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeleta) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
A16A sűrített földgáz és a cseppfolyósított földgáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeleta) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
A17A hidrogén biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
A18A hidrogénrendszer anyagminősítési vizsgálata (HA)(EU) 2019/2144 rendeleta) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
A19Működés közbeni elektromos biztonság (HA)(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
A20Részleges átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletB
Az elülső légzsákkal felszerelt járművekre alkalmazandó. E követelmény helyett a gyártó választhatja az A21 (Teljes átfedésű frontális ütközés) követelmény teljesítését is. A légzsák nélküli járműveknek az A22 (A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor) követelményt kell teljesíteniük (teljes mértékben).
B
Az elülső légzsákkal felszerelt járművekre alkalmazandó. E követelmény helyett a gyártó választhatja az A21 (Teljes átfedésű frontális ütközés) követelmény teljesítését is. A légzsák nélküli járműveknek az A22 (A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor) követelményt kell teljesíteniük (teljes mértékben).
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a részleges átfedésű frontális ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében, továbbá ha a vonatkozó utasbiztonsági rendszereket nem módosították olyan mértékben, hogy az a műszaki szolgálat által elfogadott biztonsági szint csökkenését eredményezné.
BB
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a részleges átfedésű frontális ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében, továbbá ha a vonatkozó utasbiztonsági rendszereket nem módosították olyan mértékben, hogy az a műszaki szolgálat által elfogadott biztonsági szint csökkenését eredményezné.
A21Teljes átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletB
Önkéntes alapon választható
B
Önkéntes alapon választható
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a teljes átfedésű frontális ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében, továbbá ha a vonatkozó utasbiztonsági rendszereket nem módosították olyan mértékben, hogy az a műszaki szolgálat által elfogadott biztonsági szint csökkenését eredményezné.
BB
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a teljes átfedésű frontális ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében, továbbá ha a vonatkozó utasbiztonsági rendszereket nem módosították olyan mértékben, hogy az a műszaki szolgálat által elfogadott biztonsági szint csökkenését eredményezné.
A22A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor(EU) 2019/2144 rendeletB
Azokra a járművekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg az A20 (Részleges átfedésű frontális ütközés) vagy az A21 (Teljes átfedésű frontális ütközés) követelménynek.
B
Azokra a járművekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg az A20 (Részleges átfedésű frontális ütközés) vagy az A21 (Teljes átfedésű frontális ütközés) követelménynek.
BB
A23Cserelégzsák(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
A24Vezetőfülkét érő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.B
Az A. vizsgálat kötelező az 1 500 kg vagy azt meghaladó megengedett legnagyobb tömegű járművek esetében, ha nem igazolták az A20 (Részleges átfedésű frontális ütközés), az A21 (Teljes átfedésű frontális ütközés) vagy az A22 (A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor) követelménynek való megfelelést.
A C. vizsgálatot csak olyan járművek esetében kell elvégezni, amelyek külön vezetőfülkével rendelkeznek.
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a vezetőfülkét érő ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében.
Nem tartozik a hatály alá.B
Az A. vizsgálatot az (A20 Részleges átfedésű frontális ütközés), az A21 (Teljes átfedésű frontális ütközés) vagy az (A22 A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor) követelménynek való megfeleléssel teljesítettnek kell tekinteni.
A C. vizsgálatot csak olyan járművek esetében kell elvégezni, amelyek külön vezetőfülkével rendelkeznek.
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a vezetőfülkét érő ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében.
A25Oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletB
Fejidommal végzett vizsgálat
A gyártónak megfelelő információkkal kell ellátnia a műszaki szolgálatot a próbabábu fejének a jármű szerkezetébe, illetve az oldalsó üvegezésbe (amennyiben az rétegelt üvegből áll) történő esetleges becsapódásával kapcsolatban.
Amennyiben a becsapódás valószínűsége igazolt, a 95. sz. ENSZ-előírás 8. mellékletének 3.1. szakaszában leírt részleges vizsgálatot kell elvégezni a fejidommal, és a 95. sz. ENSZ-előírás 5.2.1.1. szakaszában meghatározott feltételnek is teljesülnie kell.
A műszaki szolgálat egyetértésével a 95. sz. ENSZ-előírás szerinti vizsgálat helyett a 21. sz. ENSZ-előírás 4. mellékletében leírt vizsgálati eljárás is alkalmazható.
Alternatív megoldásként a 95. sz. ENSZ-előírás szerinti teljeskörű vizsgálat is elvégezhető.
B
Fejidommal végzett vizsgálat
A gyártónak megfelelő információkkal kell ellátnia a műszaki szolgálatot a próbabábu fejének a jármű szerkezetébe, illetve az oldalsó üvegezésbe (amennyiben az rétegelt üvegből áll) történő esetleges becsapódásával kapcsolatban.
Amennyiben a becsapódás valószínűsége igazolt, a 95. sz. ENSZ-előírás 8. mellékletének 3.1. szakaszában leírt részleges vizsgálatot kell elvégezni a fejidommal, és a 95. sz. ENSZ-előírás 5.2.1.1. szakaszában meghatározott feltételnek is teljesülnie kell.
A műszaki szolgálat egyetértésével a 95. sz. ENSZ-előírás szerinti vizsgálat helyett a 21. sz. ENSZ-előírás 4. mellékletében leírt vizsgálati eljárás is alkalmazható.
Alternatív megoldásként a 95. sz. ENSZ-előírás szerinti teljeskörű vizsgálat is elvégezhető.
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg az oldalirányú ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében, továbbá ha a vonatkozó utasbiztonsági rendszereket nem módosították olyan mértékben, hogy az a műszaki szolgálat által elfogadott biztonsági szint csökkenését eredményezné.
BB
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg az oldalirányú ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében, továbbá ha a vonatkozó utasbiztonsági rendszereket nem módosították olyan mértékben, hogy az a műszaki szolgálat által elfogadott biztonsági szint csökkenését eredményezné.
A26Oszlopnak való oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.BB
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg az oszlopnak való oldalirányú ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében, továbbá ha a vonatkozó utasbiztonsági rendszereket nem módosították olyan mértékben, hogy az a műszaki szolgálat által elfogadott biztonsági szint csökkenését eredményezné.
A27Hátulról történő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.BB
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a hátulról történő ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében.
A28112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek(EU) 2015/758 rendeletn.a.n.a.n.a.n.a.
BVESZÉLYEZTETETT ÚTHASZNÁLÓK, LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG
B1A gyalogosok láb- és fejsérülések elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletC
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. január 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2034. július 7.
C
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. január 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2034. július 7.
C
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. január 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2034. július 7.
C
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. január 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2034. július 7.
B2A fej ütközési tartományának megnövelése(EU) 2019/2144 rendeletC
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. január 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2034. július 7.
C
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. január 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2034. július 7.
C
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. január 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2034. július 7.
C
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. január 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2034. július 7.
B3Elülső védelmi rendszer(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
B4A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer(EU) 2019/2144 rendeletHA B
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. július 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2028. július 7.
HA B
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. július 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2028. július 7.
B
Nem kötelező a szélvédő nélküli, a lehajtható szélvédővel rendelkező vagy az olyan szélvédővel felszerelt járművek esetében, amelyeknél az átlátszó felület felső széle és legalsó széle közötti legnagyobb függőleges távolság nem haladja meg a 300 mm-t (a 70 %-nál kisebb átlátszóságú árnyékoló szalagok, pontozott nyomtatású területek, szövegek, grafikák és a jogszabályban előírt látósávok számára fenntartott átlátszó rések kivételével mérve), és amelyeknél a vezetőülés R pontja legfeljebb 450 mm-re van a talajszinttől.
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. július 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2028. július 7.
B
Nem kötelező a szélvédő nélküli, a lehajtható szélvédővel rendelkező vagy az olyan szélvédővel felszerelt járművek esetében, amelyeknél az átlátszó felület felső széle és legalsó széle közötti legnagyobb függőleges távolság nem haladja meg a 300 mm-t (a 70 %-nál kisebb átlátszóságú árnyékoló szalagok, pontozott nyomtatású területek, szövegek, grafikák és a jogszabályban előírt látósávok számára fenntartott átlátszó rések kivételével mérve), és amelyeknél a vezetőülés R pontja legfeljebb 450 mm-re van a talajszinttől.
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. július 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2028. július 7.
B5A gyalogosokkal és kerékpárosokkal való ütközés előrejelzése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B6Holttérfigyelő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B7Tolatóradar(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.BB
B8Menetirányú látótér(EU) 2019/2144 rendeletBB
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. július 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2028. július 7.
BB
Az az időpont, melyet követően nem adható EU-típusjóváhagyás: 2026. július 7.
Az az időpont, melyet követően nem vehetők nyilvántartásba a járművek: 2028. július 7.
B9Közvetlen látótér nehézgépjárművek esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B10Biztonsági üveg(EU) 2019/2144 rendeleta) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
B11Jég-/páramentesítés(EU) 2019/2144 rendeletB
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
B
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
B
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
B
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
B12Szélvédőmosó/-törlő berendezés(EU) 2019/2144 rendeletB
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
B
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
B
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
B
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
B13Közvetett látást biztosító eszközök(EU) 2019/2144 rendeleta) Alkotóelemek: X
b) Beépítés a járműbe B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés a járműbe B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés a járműbe B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés a járműbe B
B14Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszerek540/2014/EU rendeletAAAA
CA JÁRMŰ ALVÁZA, FÉKRENDSZERE, GUMIABRONCSAI ÉS KORMÁNYBERENDEZÉSE
C1Kormányberendezés(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
C2Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C3Veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletHA BHA BB
Nem kötelező a szélvédő nélküli, a lehajtható szélvédővel rendelkező vagy az olyan szélvédővel felszerelt járművek esetében, amelyeknél az átlátszó felület felső széle és legalsó széle közötti legnagyobb függőleges távolság nem haladja meg a 300 mm-t (a 70 %-nál kisebb átlátszóságú árnyékoló szalagok, pontozott nyomtatású területek, szövegek, grafikák és a jogszabályban előírt látósávok számára fenntartott átlátszó rések kivételével mérve), és amelyeknél a vezetőülés R pontja legfeljebb 450 mm-re van a talajszinttől.
B
Nem kötelező a szélvédő nélküli, a lehajtható szélvédővel rendelkező vagy az olyan szélvédővel felszerelt járművek esetében, amelyeknél az átlátszó felület felső széle és legalsó széle közötti legnagyobb függőleges távolság nem haladja meg a 300 mm-t (a 70 %-nál kisebb átlátszóságú árnyékoló szalagok, pontozott nyomtatású területek, szövegek, grafikák és a jogszabályban előírt látósávok számára fenntartott átlátszó rések kivételével mérve), és amelyeknél a vezetőülés R pontja legfeljebb 450 mm-re van a talajszinttől.
C4Fékezés(EU) 2019/2144 rendeletAAAA
C5Csere-fékegységek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
C6Fékasszisztens(EU) 2019/2144 rendeletHA BHA BBB
C7Menetstabilizáló rendszer(EU) 2019/2144 rendeletHA BHA BBB
C8Fejlett vészfékező rendszer nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C9Fejlett vészfékező rendszer könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletHA BHA BB
Nem kötelező a szélvédő nélküli, a lehajtható szélvédővel rendelkező vagy az olyan szélvédővel felszerelt járművek esetében, amelyeknél az átlátszó felület felső széle és legalsó széle közötti legnagyobb függőleges távolság nem haladja meg a 300 mm-t (a 70 %-nál kisebb átlátszóságú árnyékoló szalagok, pontozott nyomtatású területek, szövegek, grafikák és a jogszabályban előírt látósávok számára fenntartott átlátszó rések kivételével mérve), és amelyeknél a vezetőülés R pontja legfeljebb 450 mm-re van a talajszinttől.
B
Nem kötelező a szélvédő nélküli, a lehajtható szélvédővel rendelkező vagy az olyan szélvédővel felszerelt járművek esetében, amelyeknél az átlátszó felület felső széle és legalsó széle közötti legnagyobb függőleges távolság nem haladja meg a 300 mm-t (a 70 %-nál kisebb átlátszóságú árnyékoló szalagok, pontozott nyomtatású területek, szövegek, grafikák és a jogszabályban előírt látósávok számára fenntartott átlátszó rések kivételével mérve), és amelyeknél a vezetőülés R pontja legfeljebb 450 mm-re van a talajszinttől.
C10Gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
C11Pótkerekek és defekttűrő rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
C12Újrafutózott gumiabroncsok(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
C13Abroncsnyomás-ellenőrzés könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.BB
C14Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C15Gumiabroncsok felszerelése(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
C16Pótkerekek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
DFEDÉLZETI MŰSZEREK, ELEKTROMOS RENDSZER, JÁRMŰVILÁGÍTÁS, VALAMINT A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT, TÖBBEK KÖZÖTT A KIBERTÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM
D1Hangjelzések(EU) 2019/2144 rendeleta) Alkotóelemek: X
b) Beépítés a járműbe B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés a járműbe B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés a járműbe B
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés a járműbe B
D2Rádiófrekvenciás zavarok (elektromágneses összeférhetőség)(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
D3Jogosulatlan használat elleni védelem, indításgátló és riasztórendszer(EU) 2019/2144 rendeletA
A 116. sz. ENSZ-előírás 8.3.1.1.2. szakasza helyett ugyanazon előírás 8.3.1.1.1. szakaszának rendelkezései is alkalmazhatók, függetlenül az erőátviteli rendszertől.
Jármű-riasztórendszer:
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
A
A 116. sz. ENSZ-előírás 8.3.1.1.2. szakasza helyett ugyanazon előírás 8.3.1.1.1. szakaszának rendelkezései is alkalmazhatók, függetlenül az erőátviteli rendszertől.
Jármű-riasztórendszer:
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
A
A 116. sz. ENSZ-előírás 8.3.1.1.2. szakasza helyett ugyanazon előírás 8.3.1.1.1. szakaszának rendelkezései is alkalmazhatók, függetlenül az erőátviteli rendszertől.
Jármű-riasztórendszer:
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
A
A 116. sz. ENSZ-előírás 8.3.1.1.2. szakasza helyett ugyanazon előírás 8.3.1.1.1. szakaszának rendelkezései is alkalmazhatók, függetlenül az erőátviteli rendszertől.
Jármű-riasztórendszer:
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
D4A jármű kibertámadások elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletB
Csak a sávtartó rendszerrel, az adaptív automatikus sebességtartó rendszerrel vagy más hasonló rendszerrel felszerelt járművek esetében.
B
Csak a sávtartó rendszerrel, az adaptív automatikus sebességtartó rendszerrel vagy más hasonló rendszerrel felszerelt járművek esetében.
BB
D5Sebességmérő(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
D6Kilométer-számláló(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
D7Sebességkorlátozó készülékek(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D8Intelligens sebességszabályozó rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.B
Nem kötelező a szélvédő nélküli, a lehajtható szélvédővel rendelkező vagy az olyan szélvédővel felszerelt járművek esetében, amelyeknél az átlátszó felület felső széle és legalsó széle közötti legnagyobb függőleges távolság nem haladja meg a 300 mm-t (a 70 %-nál kisebb átlátszóságú árnyékoló szalagok, pontozott nyomtatású területek, szövegek, grafikák és a jogszabályban előírt látósávok számára fenntartott átlátszó rések kivételével mérve), és amelyeknél a vezetőülés R pontja legfeljebb 450 mm-re van a talajszinttől.
B
Nem kötelező a szélvédő nélküli, a lehajtható szélvédővel rendelkező vagy az olyan szélvédővel felszerelt járművek esetében, amelyeknél az átlátszó felület felső széle és legalsó széle közötti legnagyobb függőleges távolság nem haladja meg a 300 mm-t (a 70 %-nál kisebb átlátszóságú árnyékoló szalagok, pontozott nyomtatású területek, szövegek, grafikák és a jogszabályban előírt látósávok számára fenntartott átlátszó rések kivételével mérve), és amelyeknél a vezetőülés R pontja legfeljebb 450 mm-re van a talajszinttől.
D9A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása(EU) 2019/2144 rendeletAAAA
D10Fűtési rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
D11Fényjelző berendezések(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D12Útmegvilágítási eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D13Fényvisszaverő eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D14Fényforrások(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D15A fényjelző berendezések, útmegvilágítási és fényvisszaverő eszközök beépítése(EU) 2019/2144 rendeletB
Az új járműtípusokat nappali menetjelző lámpákkal kell felszerelni.
B
Az új járműtípusokat nappali menetjelző lámpákkal kell felszerelni.
B
Az új járműtípusokat nappali menetjelző lámpákkal kell felszerelni.
B
Az új járműtípusokat nappali menetjelző lámpákkal kell felszerelni.
D16Vészfékjelzés(EU) 2019/2144 rendeletB
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
B
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
BB
D17Fényszórótörlők (HA)(EU) 2019/2144 rendeletHA BHA BHA BHA B
D18Sebességváltás-jelző(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.
EA JÁRMŰVEZETŐ MAGATARTÁSA ÉS A RENDSZER MŰKÖDÉSE
E1Indításgátló alkoholszonda beszerelése(EU) 2019/2144 rendeletAAAA
E2A járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.BB
E3A járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett rendszer(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
E4A járművezető készenlétét figyelő rendszer (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHA BHA BHA BHA B
E5Eseményadat-rögzítő(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.BB
E6A járművezető általi vezetést felváltó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHA BMég nincs követelmény meghatározva.HA BMég nincs követelmény meghatározva.
E7A jármű állapotára és a környezetre vonatkozó információkat biztosító rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHA BMég nincs követelmény meghatározva.HA BMég nincs követelmény meghatározva.
E8Automatizált konvojban haladást lehetővé tévő rendszer (HA)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
E9A többi úthasználó számára biztonsági információkat nyújtó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
FA JÁRMŰVEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI
F1A rendszámtábla helye(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
F2Hátramenet(EU) 2019/2144 rendeletB
Megfelelőségi nyilatkozat
B
Megfelelőségi nyilatkozat
B
Megfelelőségi nyilatkozat
B
Megfelelőségi nyilatkozat
F3Ajtózárak és csuklópántok(EU) 2019/2144 rendeletB
a) Általános követelmények (a 11. sz. ENSZ-előírás 5. szakasza): Minden követelményt alkalmazni kell.
b) Teljesítménykövetelmények (a 11. sz. ENSZ-előírás 6. szakasza): Csak a 11. sz. ENSZ-előírás 6.1.5.4. és 6.3. szakaszának követelményeit kell alkalmazni.
B
a) Általános követelmények (a 11. sz. ENSZ-előírás 5. szakasza): Minden követelményt alkalmazni kell.
b) Teljesítménykövetelmények (a 11. sz. ENSZ-előírás 6. szakasza): Csak a 11. sz. ENSZ-előírás 6.1.5.4. és 6.3. szakaszának követelményeit kell alkalmazni.
BB
F4Küszöbök, kapaszkodók és fellépők(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
F5Külső kiálló részek(EU) 2019/2144 rendeletB
a) Általános követelmények: A 26. sz. ENSZ-előírás 5. szakaszának követelményeit kell alkalmazni.
b) Különös követelmények: A 26. sz. ENSZ-előírás 6. szakaszának követelményeit kell alkalmazni.
Nem tartozik a hatály alá.B
a) Általános követelmények: A 26. sz. ENSZ-előírás 5. szakaszának követelményeit kell alkalmazni.
b) Különös követelmények: A 26. sz. ENSZ-előírás 6. szakaszának követelményeit kell alkalmazni.
Nem tartozik a hatály alá.
F6A haszongépjárművek vezetőfülkéjének külső kiálló részei(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.B
a) Általános követelmények: A 61. sz. ENSZ-előírás 5. szakaszának követelményeit kell alkalmazni.
b) Különös követelmények: A 61. sz. ENSZ-előírás 6. szakaszának követelményeit kell alkalmazni.
Nem tartozik a hatály alá.B
a) Általános követelmények: A 61. sz. ENSZ-előírás 5. szakaszának követelményeit kell alkalmazni.
b) Különös követelmények: A 61. sz. ENSZ-előírás 6. szakaszának követelményeit kell alkalmazni.
F7Jogszabályban előírt tábla és jármű-azonosító szám(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
F8Vontatóberendezések(EU) 2019/2144 rendeletBBBB
F9Kerékdobok(EU) 2019/2144 rendeletBNem tartozik a hatály alá.BNem tartozik a hatály alá.
F10A felcsapódó víz elleni védőrendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.BNem tartozik a hatály alá.B
F11Tömegek és méretek(EU) 2019/2144 rendeletB
A gyártó kérésére el lehet tekinteni az (EU) 2021/535 rendelet XIII. melléklete 2. része B. szakaszának 5. pontja szerinti, az emelkedőn történő elindulási képességre vonatkozó vizsgálattól.
B
A gyártó kérésére el lehet tekinteni az (EU) 2021/535 rendelet XIII. melléklete 2. része B. szakaszának 5. pontja szerinti, az emelkedőn történő elindulási képességre vonatkozó vizsgálattól.
BB
F12Mechanikus kapcsolószerkezetek(EU) 2019/2144 rendeletHA
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
HA
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
HA
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
HA
a) Alkotóelemek: X
b) Beépítés: B
F13Veszélyes áruk szállítására használt járművek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.ANem tartozik a hatály alá.A
F14A buszok általános szerkezeti felépítése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F15A buszok felépítményének szilárdsága(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F16Gyúlékonyság buszok esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
GKÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY ÉS KIBOCSÁTÁSOK
G1Hangnyomásszint540/2014/EU rendeletAAAA
G2A jármű laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása715/2007/EK rendeletA
Amennyiben a járműgyártó más gyártó által előállított motort használ fel, a motorgyártó által szolgáltatott próbapadi mérési adatok is elfogadhatók, feltéve, hogy a motorvezérlő rendszer (azaz legalább az elektronikus vezérlőegység (ECU)) azonos.
A leadott teljesítmény vizsgálatát – az erőátviteli rendszerben fellépő teljesítményveszteség figyelembevétele mellett – görgős fékpadon is el lehet végezni.
A
Amennyiben a járműgyártó más gyártó által előállított motort használ fel, a motorgyártó által szolgáltatott próbapadi mérési adatok is elfogadhatók, feltéve, hogy a motorvezérlő rendszer (azaz legalább az elektronikus vezérlőegység (ECU)) azonos.
A leadott teljesítmény vizsgálatát – az erőátviteli rendszerben fellépő teljesítményveszteség figyelembevétele mellett – görgős fékpadon is el lehet végezni.
AA
G2aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása, valamint a jármű fedélzetén található, az üzemanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzésére szolgáló eszköz715/2007/EK rendeletAAAA
G3A motor laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása595/2009/EK rendeletA
Amennyiben a járműgyártó más gyártó által előállított motort használ fel, a motorgyártó által szolgáltatott próbapadi mérési adatok is elfogadhatók, feltéve, hogy a motorvezérlő rendszer (azaz legalább az elektronikus vezérlőegység (ECU)) azonos.
A leadott teljesítmény vizsgálatát – az erőátviteli rendszerben fellépő teljesítményveszteség figyelembevétele mellett – görgős fékpadon is el lehet végezni.
A
Amennyiben a járműgyártó más gyártó által előállított motort használ fel, a motorgyártó által szolgáltatott próbapadi mérési adatok is elfogadhatók, feltéve, hogy a motorvezérlő rendszer (azaz legalább az elektronikus vezérlőegység (ECU)) azonos.
A leadott teljesítmény vizsgálatát – az erőátviteli rendszerben fellépő teljesítményveszteség figyelembevétele mellett – görgős fékpadon is el lehet végezni.
AA
G3aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása595/2009/EK rendeletAAAA
G3bA pótkocsi fajlagos energiahatékonysági teljesítményének meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G4Közúti kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
AAAA
G5A kipufogógáz-kibocsátás tartóssága715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
AAAA
G6Kartergáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
AAAA
G7Párolgási kibocsátások715/2007/EK rendeletAAAA
G8Laboratóriumban mért, alacsony hőmérsékletű kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendeletAAAA
G9Fedélzeti diagnosztika715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
A járművet olyan fedélzeti diagnosztikai rendszerrel kell felszerelni, amelyet úgy terveztek, gyártottak és építettek be, hogy a jármű teljes élettartama alatt azonosítani tudja a károsodások vagy működési hibák típusait, és rögzíteni tudja legalább a motorvezérlő rendszer működési hibáit.
A fedélzeti diagnosztikai rendszer interfészének képesnek kell lennie a szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra.
A járművet olyan fedélzeti diagnosztikai rendszerrel kell felszerelni, amelyet úgy terveztek, gyártottak és építettek be, hogy a jármű teljes élettartama alatt azonosítani tudja a károsodások vagy működési hibák típusait, és rögzíteni tudja legalább a motorvezérlő rendszer működési hibáit.
A fedélzeti diagnosztikai rendszer interfészének képesnek kell lennie a szokásos diagnosztikai eszközökkel való kommunikálásra.
AA
G10A kiiktató eszköz hiánya715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
AAAA
G11Kibocsátáscsökkentő segédstratégiák715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
AAAA
G12Manipulálás elleni védelem715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
AAAA
G13Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK irányelvn.a.
A meghatározott alkatrészek újrafelhasználásának tilalmáról szóló V. mellékletet azonban alkalmazni kell.
n.a.
A meghatározott alkatrészek újrafelhasználásának tilalmáról szóló V. mellékletet azonban alkalmazni kell.
n.a.
A meghatározott alkatrészek újrafelhasználásának tilalmáról szóló V. mellékletet azonban alkalmazni kell.
n.a.
A meghatározott alkatrészek újrafelhasználásának tilalmáról szóló V. mellékletet azonban alkalmazni kell.
G14Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvAAAA
HAZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A SZOFTVEREK FRISSÍTÉSE
H1Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhozAz (EU) 2018/858 rendelet 61–66. cikke és X. mellékleteXXXX
H2Szoftverfrissítés(EU) 2018/858 rendelet
156. sz. ENSZ-előírás
XXXX

2. táblázat

A 41. cikk szerinti, kis sorozatban gyártott, (az (EU) 2019/2144 rendelet 3. cikkének 22. pontjában meghatározott) teljesen automatizált járművek EU-típusjóváhagyására vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusok

TételTárgyRendeleti jellegű jogi aktus (a jogi aktus hatálya változatlan marad)Teljesen automatizált N1, N2 és N3 kategóriájú járművek vezetőülés és utasok nélkülTeljesen automatizált N1, N2, N3, M1, M2 és M3 kategóriájú járművek vezetőülés nélkül, utasokkalKettős üzemmódú járművek: olyan, vezetőüléssel rendelkező járművek, amelyeket úgy terveztek és gyártottak, hogy „manuális vezetési üzemmódban” a járművezető, „teljesen automatizált vezetési üzemmódban” pedig a járművezető felügyelete nélkül az automatizált vezetési rendszer (ADS) vezesse őketAz „A” jelzés esetén alkalmazandó különös rendelkezések (mely esetben a rendeleti jellegű jogi aktus értelmében a jóváhagyás nem lehetséges, mert a jogi aktus még nem tartalmaz a teljesen automatizált járművekre vonatkozó egyedi követelményeket).
Egyetlen rendelkezés sem alkalmazandó abban az esetben, ha a járműkategória nem tartozik az alap-jogiaktus hatálya alá.
AUTASBIZTONSÁGI RENDSZEREK, TÖRÉSTESZT, AZ ÜZEMANYAGRENDSZER ÉPSÉGE ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A1Belső berendezések(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.AX: a manuális vezetési üzemmód esetében.
A: a teljesen automatizált vezetési mód esetében.
Az utasok által használt valamennyi ablakot, tetőpanelt és válaszfalat fel kell szerelni egy automatikus visszahúzó berendezéssel annak érdekében, hogy a vezető által vezérelt kapcsoló használatára ne legyen szükség.
A kétirányú járművek esetében (azaz olyan járművek esetében, amelyek elülső/hátsó része nem különböztethető meg egymástól, és amelyek mindkét irányban vezethetők) a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A2Ülések és fejtámlák(EU) 2019/2144 rendeletn.a.X
A (kétirányú járművek esetében)
XA kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A3Autóbuszülések(EU) 2019/2144 rendeletn.a.X
A (kétirányú járművek esetében)
XA kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A4A biztonsági öv rögzítési pontjai(EU) 2019/2144 rendeletn.a.AXVezetőülés nélküli járművek esetében az első üléssorban lévő üléseket első utasülésnek kell tekinteni. A 14. sz. ENSZ-előírás 5.1.6.2.1. és 5.1.6.2.2. szakasza nem alkalmazandó.
A5Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletn.a.AXVezetőülés nélküli járművek esetében az első üléssorban lévő üléseket első utasülésnek kell tekinteni.
A6A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.AXVezetőülés nélküli járművek esetében az első üléssorban lévő üléseket első utasülésnek kell tekinteni.
A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzést továbbítani kell az (EU) 2022/1426 végrehajtási rendelet (1) meghatározott automatizált vezetési rendszernek (ADS) és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek.
A7Elválasztó rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozék
A8Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése(EU) 2019/2144 rendeletn.a.XX
A9Gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletn.a.XX
A10Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletn.a.XX
A11Első aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletX
A (kétirányú járművek esetében)
X
A (kétirányú járművek esetében)
XA kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A12Hátsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletX
A (kétirányú járművek esetében)
X
A (kétirányú járművek esetében)
XA kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A13Oldalsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletX
A (kétirányú járművek esetében)
X
A (kétirányú járművek esetében)
XA kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A14Az üzemanyagtartály biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXX
A15A cseppfolyósított szénhidrogéngáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A működési hiba vagy a meghibásodás előírt jelzését az automatizált vezetési rendszernek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek továbbított jellel kell helyettesíteni.
A16A sűrített földgáz és a cseppfolyósított földgáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXX
A17A hidrogén biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXX
A18A hidrogénrendszer anyagminősítési vizsgálata (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXX
A19Működés közbeni elektromos biztonság (HA)(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
Az utastérre vonatkozó követelmények nem alkalmazandók az N kategóriába tartozó, utas nélküli járművekre.
A szokásos esetben a járművezetőnek szóló értesítéseket továbbítani kell az ADS-nek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek.
A20Részleges átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem alkalmazandó.A
n.a. a 30 km/h alatti sebességű járművek esetében
XA vezető R pontját kell a legelöl ülő utas R pontjának tekinteni.
Ha a járműnek nincs kormánykereke vagy pedálegysége, akkor a kormánykerék és a pedálegység elhelyezkedését nem kell figyelembe venni.
Ha a jármű nem rendelkezik vezetőüléssel és/vagy társvezető-üléssel, akkor ezeket a helyzeteket nem kell vizsgálni.
A kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A21Teljes átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.A
n.a. a 30 km/h alatti sebességű járművek esetében
XA vezető R pontját kell a legelöl ülő utas R pontjának tekinteni.
A kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A22A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.X
A23Cserelégzsák(EU) 2019/2144 rendeletn.a.TartozékTartozék
A24Vezetőfülkét érő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.X
A (kétirányú járművek esetében)
XA kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A25Oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.A
n.a. a 30 km/h alatti sebességű járművek esetében
XAz ütközési vizsgálatot a gyártó és a típusjóváhagyó hatóság megállapodása szerint a jármű oldalán vagy oldalain kell elvégezni.
A kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A26Oszlopnak való oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.A
n.a. a 30 km/h alatti sebességű járművek esetében
XA vezetőülés R pontját kell a legelöl ülő utas ülése R pontjának tekinteni.
Az oszlopnak való ütközés dinamikus vizsgálatát a gyártó és a típusjóváhagyó hatóság megállapodása szerint a jármű oldalán vagy oldalain kell elvégezni.
A kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A27Hátulról történő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.X
A (kétirányú járművek esetében)
XA kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
A28112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek(EU) 2015/758 rendeletn.a.AX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A teljesen automatizált vezetési mód esetében az ADS-nek kell gondoskodnia a funkcióról.
BVESZÉLYEZTETETT ÚTHASZNÁLÓK, LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG
B1A gyalogosok láb- és fejsérülések elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletX
A (kétirányú járművek esetében)
X
A (kétirányú járművek esetében)
XA kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
B2A fej ütközési tartományának megnövelése(EU) 2019/2144 rendeletX
A (kétirányú járművek esetében)
X
A (kétirányú járművek esetében)
XA kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
B3Elülső védelmi rendszer(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozék
B4A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
n.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
B5A gyalogosokkal és kerékpárosokkal való ütközés előrejelzése(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
n.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
B6Holttérfigyelő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
n.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
B7Tolatóradar(EU) 2019/2144 rendeletn.a. (a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)n.a. (a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
B8Menetirányú látótér(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
B9Közvetlen látótér nehézgépjárművek esetében(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
n.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
B10Biztonsági üveg(EU) 2019/2144 rendeletn.a.AXA 24. melléklet 4.1.3. pontja nem alkalmazandó (a szélvédő beszereléséhez nem áll rendelkezésre R pont).
Minden külső, előre néző üvegezést szélvédőnek kell tekinteni.
A kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
B11Jég-/páramentesítés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
B12Szélvédőmosó/-törlő berendezés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
B13Közvetett látást biztosító eszközök(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
n.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
B14Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszerek540/2014/EU rendeletXXX
CA JÁRMŰ ALVÁZA, FÉKRENDSZERE, GUMIABRONCSAI ÉS KORMÁNYBERENDEZÉSE
C1Kormányberendezés(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
Az alapvető (mechanikus) kormányzási követelmények azonban alkalmazandók:
— a kormányberendezés kezelőszervére vonatkozó követelmények (pl. a legnagyobb kormányzási erők) nem alkalmazandók;
— az 5.3. szakasz szerinti, meghibásodásra és teljesítményre vonatkozó rendelkezések nem relevánsak, ha nincs járművezető, de a meghibásodásról szóló jelzést (digitálisan) továbbítani kell az ADS-nek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek;
— a 6. melléklet összetett elektronikus rendszerekre vonatkozó követelményeinek teljesülniük kell, és azokat lefedheti az ADS biztonsági koncepciója.
Az ADS-nek kell gondoskodnia a járművezetőre és a kormányzástámogató rendszerre bízott feladatok végrehajtásáról.
C2Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
n.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
C3Veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
n.a.
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
C4Fékezés(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A járművezető és a járművezetőt segítő vezetéstámogató rendszerek helyett az ADS-nek kell biztosítania a fékek működtetését.
Minden járművet fel kell szerelni az adott esetnek megfelelően a következőkkel:
— üzemi fékrendszer
— biztonsági fékrendszer
— rögzítőfékrendszer
— tartósfékrendszer (a 13. sz. ENSZ-előírás hatálya alá tartozó jármű-kategóriák esetében)
Az 5. melléklet (Az ADR-ben meghatározott, egyes járművekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések) kivételével a 13. sz. ENSZ-előírás valamennyi melléklete továbbra is alkalmazandó.
Minden izomerővel működésbe hozott funkciót (pl. biztonsági fék) alternatív energiaforrás használatával kell működésbe hozni. (Az ADS-nek kell biztosítania a funkciót – különleges vizsgálati üzemmódra van szükség). Megoldást kell biztosítani a meghibásodás esetére (biztonsági megoldásként nem áll rendelkezésre a járművezető).
A jármű kategóriájától függően a 13. sz. ENSZ-előírás vagy a 13-H. sz. ENSZ-előírás szerinti összes visszajelzést, kijelzést, figyelmeztetést és információt el kell küldeni az ADS-nek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek.
Ha a 13. sz. ENSZ-előírás (pl. az 5.2.1.2.1. szakasz) egynél több kezelőszervet ír elő, azokat két független energiaforrással kell helyettesíteni, pl. az üzemi féket és a rögzítőféket külön energiaforrásokat, működtetőket és logikát használó működtetőknek kell aktiválniuk.
Az ADS biztonsági koncepciójának ki kell terjednie a fékrendszer elektronikus rendszereire (beleértve a jármű bármely más érintett elektronikus rendszerével való kapcsolódási pontokat és kölcsönhatásokat is).
Az ADS-nek kell gondoskodnia a járművezetőre és a fékasszisztensre bízott feladatok végrehajtásáról.
C5Csere-fékegységek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozék
C6Fékasszisztens(EU) 2019/2144 rendeletn.a. (a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)n.a. (a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
C7Menetstabilizáló rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a. (a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)n.a. (a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
C8Fejlett vészfékező rendszer nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletn.a. (a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)n.a. (a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
C9Fejlett vészfékező rendszer könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletn.a. (a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)n.a. (a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)X a manuális vezetési üzemmód esetében.
A teljesen automatizált vezetési módra nem alkalmazandó (a funkciót az ADS-nek kell biztosítania).
C10Gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye(EU) 2019/2144 rendeletXXX
C11Pótkerekek és defekttűrő rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
Defektjelző rendszerrel felszerelt járművek esetében a figyelmeztető jelzést és a defekt hibajelzését az ADS-nek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek továbbított jelzésekkel kell helyettesíteni.
C12Újrafutózott gumiabroncsok(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozék
C13Abroncsnyomás-ellenőrzés könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A figyelmeztető jelzést továbbítani kell az ADS-nek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek.
C14Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A figyelmeztető jelzést továbbítani kell az ADS-nek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek.
C15Gumiabroncsok felszerelése(EU) 2019/2144 rendeletAAXA legnagyobb sebességre figyelmeztető jelzés (a járműben) nem kötelező. Az ADS nem vezetheti a járművet a gumiabroncsokra vonatkozóan a járműgyártó által előre meghatározott legnagyobb megengedett sebességénél nagyobb sebességgel.
C16Pótkerekek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozék
DFEDÉLZETI MŰSZEREK, ELEKTROMOS RENDSZER, JÁRMŰVILÁGÍTÁS, VALAMINT A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT, TÖBBEK KÖZÖTT A KIBERTÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM
D1Hangjelzések(EU) 2019/2144 rendeletXXX
D2Rádiófrekvenciás zavarok (elektromágneses összeférhetőség)(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
Kötelező a vizsgálati üzemmód biztosítása.
A 10. sz. ENSZ-előírás 4–22. mellékletében leírt elektromágneses összeférhetőségi vizsgálatok követelményein túlmenően a következő eljárást kell végrehajtani az első elektromágneses összeférhetőségi vizsgálatok előtt és alatt:
1. Az ADS-sel rendelkező teljesen automatizált járművek elektromágneses összeférhetőségi vizsgálata során az ADS-funkciókat be kell kapcsolni, és a funkcióknak aktív üzemmódban kell működniük. Az adott alkalmazási esetekben azonban bizonyos korlátozások fordulhatnak elő. Ezért az elektromágneses összeférhetőségi vizsgálat elvégzése előtt konzultálni kell a típusjóváhagyó hatósággal a vizsgálati programról annak érdekében, hogy megállapodás szülessen az elektromágneses összeférhetőséget vizsgáló laboratórium által a 10. sz. ENSZ-előírás 6.1.2. szakasza szerint benyújtott, a vizsgálat sikerét/sikertelenségét eldöntő kritériumokra vonatkozó javaslatról.
A vizsgálat előtt a műszaki szolgálatnak vizsgálati tervet kell készítenie a gyártóval egyetértésben, amely legalább az üzemmódot, az indukált funkció(ka)t, a monitorozott funkció(ka)t, a vizsgálat sikerét/sikertelenségét eldöntő kritériumo(ka)t és az előirányzott sugárzásokat tartalmazza.
2. A jármű vagy elektromos/elektronikus részegység (ESA) gyártójának ki kell töltenie a 10. sz. ENSZ-előírás 2A. vagy 2B. mellékletében foglalt adatlapot. Az elektromágneses összeférhetőséget vizsgáló laboratóriumnak ezt az adatlapot a vizsgálati jegyzőkönyv mellékleteként kell rendelkezésre bocsátania.
3. Amennyiben távoli beavatkozást alkalmaznak, és az befolyásolhatja a jármű viselkedését, a távoli beavatkozást is bele kell foglalni az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó vizsgálati tervbe.
4. Ha az első vizsgálat során több elem esetében is szükség van ferritgyűrű vagy alumíniumfólia felszerelésére az elektromágneses összeférhetőségi vizsgálaton való megfelelés érdekében, az azt bizonyítja, hogy az elektromágneses összeférhetőség nem megfelelően lett megtervezve, és fennáll az eltérések veszélye.
Ezért az első vizsgálatok soha nem használhatók fel további járművek esetében a jóváhagyás további felülvizsgálatára vagy kiterjesztésére, illetve elektronikus részegységeknek a járműhöz/vizsgálat alatt álló berendezéshez való hozzáadására vagy az elektronikus részegységek cseréjére.
D3Jogosulatlan használat elleni védelem, indításgátló és riasztórendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXX
D4A jármű kibertámadások elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletXXX
D5Sebességmérő(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A követelmények nem alkalmazandók, kivéve azt, hogy a sebességjelzést továbbítani kell az ADS-nek.
D6Kilométer-számláló(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A kilométer-számláló jelét továbbítani kell az ADS-nek.
D7Sebességkorlátozó készülékek(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
Kötelező a vizsgálati üzemmód biztosítása. A sebességszabályozást és -korlátozást az ADS-nek kell biztosítania.
D8Intelligens sebességszabályozó rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
(a funkciót az ADS-nek kell biztosítania)
D9A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
D10Fűtési rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletn.a.AX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
Az utastér fűtési rendszerének egy része vagy részei, valamint túlmelegedés esetén az alkatrészek hőmérséklete nem haladhatja meg a 110 °C-ot (az M2 esetében a 70 °C-ot, az M3 kategória esetében a 80 °C-ot).
A fűtési rendszer aktiválását és beállítását az ADS és/vagy az utasok vagy (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltető kezelheti.
D11Fényjelző berendezések(EU) 2019/2144 rendeletXXX
D12Útmegvilágítási eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXX
D13Fényvisszaverő eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXX
D14Fényforrások(EU) 2019/2144 rendeletXXX
D15A fényjelző berendezések, útmegvilágítási és fényvisszaverő eszközök beépítése(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A követelmények változatlanok maradnak, de működési hiba esetén az információkat továbbítani kell az ADS-nek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek.
A lámpák aktiválását az ADS kezeli.
A kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell, kivéve, ha az a típusjóváhagyó hatósággal egyetértésben nem egyeztethető össze a használattal.
D16Vészfékjelzés(EU) 2019/2144 rendeletXXX
D17Fényszórótörlők (HA)(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A fényszórótörlő kezelőszervét az ADS-nek kell működtetnie.
D18Sebességváltás-jelző(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
Nem tartozik a hatály alá.
EA JÁRMŰVEZETŐ MAGATARTÁSA ÉS A RENDSZER MŰKÖDÉSE
E1Indításgátló alkoholszonda beszerelése(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
E2A járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
n.a. (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
E3A járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett rendszer(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
E4A járművezető készenlétét figyelő rendszer (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.X
E5Eseményadat-rögzítő(EU) 2019/2144 rendeletAAA: a teljesen automatizált vezetési mód esetében.
X a manuális vezetési üzemmód esetében.
Az ADS konkrét adatelemeit az (EU) 2022/1426 bizottsági végrehajtási rendeletben határozza meg.
E6A járművezető általi vezetést felváltó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletXXXAz (EU) 2022/1426 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozik.
E7A jármű állapotára és a környezetre vonatkozó információkat biztosító rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletXXXAz (EU) 2022/1426 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozik.
E8Automatizált konvojban haladást lehetővé tévő rendszer (HA)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
E9A többi úthasználó számára biztonsági információkat nyújtó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletXXXAz (EU) 2022/1426 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozik.
FA JÁRMŰVEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI
F1A rendszámtábla helye(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell, kivéve, ha az a típusjóváhagyó hatósággal egyetértésben nem egyeztethető össze a használattal.
F2Hátramenet(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
Az ADS-t a manőverezési képesség szempontjából is meg kell vizsgálni (hátrameneti fokozatban). Az ADS-nek kell gondoskodnia a járművezetőre bízott feladatok végrehajtásáról (pl. a hátrameneti fokozat bekapcsolásáról).
F3Ajtózárak és csuklópántok(EU) 2019/2144 rendeletn.a.AX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
Az ajtózárásra figyelmeztető rendszer vizuális jelzését az ADS-nek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek továbbított jellel kell helyettesíteni.
Az oldalsó ajtók reteszelőberendezéssel való felszereléséről a gyártó dönt.
A főajtó kezelőszervének, amely rendes körülmények között a vezető számára hozzáférhető, vagy egy elsődleges ülőhelyről (adott esetben), vagy az egyes ajtók mellett kell hozzáférhetőnek lennie.
Az ADS-nek biztosítania kell, hogy a jármű csak zárt ajtókkal mozoghasson.
F4Küszöbök, kapaszkodók és fellépők(EU) 2019/2144 rendeletAXXA járműbe való bejutásra vonatkozó követelmények nem alkalmazandók, ha a járműben nincs vezetőfülke.
F5Külső kiálló részek(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.AA (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)Az ADS-sel rendelkező járműbe szerelt, a dinamikus vezetési feladat elvégzéséhez szükséges érzékelők a kamera–monitor-rendszerekhez hasonló módon figyelmen kívül hagyhatók, ha megfelelnek a 46. sz. ENSZ-előírás 6.2.2.1. szakaszában a kamera–monitor-rendszerekre vonatkozóan meghatározott általános követelményeknek.
Ha a jármű nem rendelkezik vezetőüléssel, a vezető említett R pontját kell a legelöl ülő utas R pontjának tekinteni.
A kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
F6A haszongépjárművek vezetőfülkéjének külső kiálló részei(EU) 2019/2144 rendeletAAAAz ADS-sel rendelkező járműbe szerelt, a dinamikus vezetési feladat elvégzéséhez szükséges érzékelők a kamera–monitor-rendszerekhez hasonló módon figyelmen kívül hagyhatók, ha megfelelnek a 46. sz. ENSZ-előírás 6.2.2.1. szakaszában a kamera–monitor-rendszerekre vonatkozóan meghatározott általános követelményeknek.
Ha a jármű nem rendelkezik vezetőüléssel, a vezető említett R pontját kell a legelöl ülő utas R pontjának tekinteni.
A kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
F7Jogszabályban előírt tábla és jármű-azonosító szám(EU) 2019/2144 rendeletX
A (kétirányú járművek esetében)
X
A (kétirányú járművek esetében)
XA kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
F8Vontatóberendezések(EU) 2019/2144 rendeletXXX
F9Kerékdobok(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.AX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
Teljes mértékben alkalmazandó.
A kétirányú járművek esetében a követelményeknek mindkét irányban teljesülniük kell. A típusjóváhagyó hatóság számára elfogadható biztonsági szintet eredményező alternatív követelmények alkalmazása is megengedett, amennyiben az összes követelmény mindkét irányban történő teljesítése nem egyeztethető össze a kétirányú használattal.
F10A felcsapódó víz elleni védőrendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXX
F11Tömegek és méretek(EU) 2019/2144 rendeletAA.A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
X (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A menetkész tömeg nem foglalja magában a vezető tömegét, ha nincs üzemeltető a fedélzeten.
A 2 méternél magasabbra nyúló ADS-érzékelők nem számítanak bele az (EU) 2021/535 rendelet XIII. mellékletének rendelkezései szerinti legnagyobb méretekbe.
F12Mechanikus kapcsolószerkezetek(EU) 2019/2144 rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A mechanikus kapcsolószerkezet reteszelt/nyitott állapotára vonatkozó, a járművezetőnek szóló tájékoztatást továbbítani kell az ADS-nek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek.
F13Veszélyes áruk szállítására használt járművek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.A teljesen automatizált járművek nem hagyhatók jóvá veszélyes áruk szállítására használt járműként.
F14A buszok általános szerkezeti felépítése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.AX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A tető nélküli autóbuszok és a trolibuszok nem tartoznak a hatály alá.
Az ADS biztonsági koncepciójának ki kell terjednie a 107. sz. ENSZ-előírás alapján általában a vezető által elvégzendő feladatokra.
A 107. sz. ENSZ-előírás 3. mellékletének 7.2.2.1.1., 7.2.2.1.2. és 7.2.2.1.3. szakaszában meghatározott követelmények nem alkalmazandók.
Minden kötelező információt, amelyet rendes körülmények a vezető észlel vagy megjelenítenek a számára, valamint az utasoknak szóló információkat vészhelyzet esetén továbbítani kell az ADS-nek, a fedélzeti üzemeltetőnek és a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek (pl. a tűzelfojtó rendszer információit).
Az ADS-nek kell gondoskodnia a gépi üzemeltetésű ajtók működtetéséről.
Az ADS biztonsági koncepciójának részeként az ADS-nek kell gondoskodnia a tűz esetén végrehajtandó lépésekről (pl. a vészhelyzeti manőverekről és a biztonságos állapotba helyezésről), és automatikusan ki kell nyitnia az ajtókat, ha a körülmények ezt biztonságosan lehetővé teszik.
Vészhelyzet esetén az ADS-nek az ADS biztonsági koncepciójának részeként gondoskodnia kell a vészvilágítási rendszer működtetéséről. Működésbe lépését követően a vészvilágítási rendszernek legalább 30 percig aktívnak kell maradnia. A funkció aktív állapotára vonatkozó információt a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltető számára is meg kell jeleníteni, aki kikapcsolhatja a vészvilágítási rendszert.
A süllyesztő-emelő rendszernek az ADS működése során automatikusan működésbe kell lépnie az előírt padlómagasság elérése érdekében. Az ADS biztonsági koncepciójának magában kell foglalnia egy védelmi rendszert is, amely megakadályozza, hogy a járműbe beszálló utasok lábfeje/lába a leengedési folyamat során a jármű alá szoruljon.
F15A buszok felépítményének szilárdsága(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.XX
F16Gyúlékonyság buszok esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.XX
GKÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY ÉS KIBOCSÁTÁSOK
G1Hangnyomásszint540/2014/EU rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
Kötelező a vizsgálati üzemmód biztosítása. A műszaki szolgálattal egyetértésben a gyártónak kell meghatároznia, hogyan kell elvégezni a vizsgálatot a műszaki indokolással összhangban. A manuális vezetési és/vagy önvezető üzemmódban mért legnagyobb értéket kell figyelembe venni a típusjóváhagyáshoz.
Azokat a járműveket, amelyek teljes hangnyomásszintje + 3 dB(A) tűréssel megfelel a 138(1). sz. ENSZ EGB-előírás 6.2.8. szakaszában foglalt követelményeknek, nem kell felszerelni akusztikus jármű-figyelmeztető rendszerrel (AVAS). Az említett előírás 6.2.8. szakaszában a harmadoktávsávokra, valamint az említett előírás 2.4. szakaszában meghatározott frekvenciaeltolásra vonatkozó, az említett előírás 6.2.3. szakaszában meghatározott követelmények nem vonatkoznak az említett járművekre annak meghatározása céljából, hogy szükség van-e jármű-figyelmeztető rendszerre, függetlenül attól, hogy a járművet a vizsgálat során manuális vezetési vagy önvezető üzemmódban vezetik-e.
A vezetőülés R pontját kell az első üléssorban található utasülések legalacsonyabb R pontjának tekinteni.
Az alkalmazott vizsgálati eljárást/különleges elrendezést rögzíteni kell a vizsgálati jegyzőkönyvben.
G2A jármű laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása715/2007/EK rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A gyártónak meg kell határoznia egy vizsgálati üzemmódot a görgős fékpadon történő vizsgálathoz, és a módszert közölnie kell az illetékes jóváhagyó hatóságokkal.
Az előírt, járművezetőt figyelmeztető rendszert és használatkorlátozó rendszert az automatizált vezetési rendszernek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek továbbított jelekkel kell helyettesíteni. Egyértelműen jelezni kell a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek, ha a használatkorlátozó rendszer működésbe lép.
G2aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása, valamint a jármű fedélzetén található, az üzemanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzésére szolgáló eszköz715/2007/EK rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (a teljesen automatizált vezetési mód esetében)
A gyártónak meg kell határoznia egy vizsgálati üzemmódot a görgős fékpadon történő vizsgálathoz, és a módszert közölnie kell az illetékes jóváhagyó hatóságokkal.
G3A motor laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása595/2009/EK rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (az automatizált vezetési mód esetében)
Az előírt, járművezetőt figyelmeztető rendszert és használatkorlátozó rendszert az automatizált vezetési rendszernek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek továbbított jelekkel kell helyettesíteni. Egyértelműen jelezni kell a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek, ha a használatkorlátozó rendszer működésbe lép.
G3aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása595/2009/EK rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (az automatizált vezetési mód esetében)
A gyártónak meg kell határoznia egy vizsgálati üzemmódot az ellenőrzési vizsgálati eljárás elvégzéséhez, és a módszerről tájékoztatnia kell az illetékes jóváhagyó hatóságokat.
G3bA pótkocsi fajlagos energiahatékonysági teljesítményének meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G4Közúti kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
AAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (az automatizált vezetési mód esetében)
A gyártónak meg kell határoznia egy vizsgálati üzemmódot a közúti vizsgálathoz, és a módszert közölnie kell az illetékes jóváhagyó hatóságokkal.
Az előírt, járművezetőt figyelmeztető rendszert és használatkorlátozó rendszert az automatizált vezetési rendszernek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek továbbított jelekkel kell helyettesíteni. Egyértelműen jelezni kell a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek, ha a használatkorlátozó rendszer működésbe lép.
G5A kipufogógáz-kibocsátás tartóssága715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
AAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)A gyártónak meg kell határoznia egy vizsgálati üzemmódot a közúti vizsgálathoz, és a módszert közölnie kell az illetékes jóváhagyó hatóságokkal.
G6Kartergáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXX
G7Párolgási kibocsátások715/2007/EK rendeletXXX
G8Laboratóriumban mért, alacsony hőmérsékletű kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendeletAAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (az automatizált vezetési mód esetében)
A gyártónak meg kell határoznia egy vizsgálati üzemmódot a görgős fékpadon történő vizsgálathoz, és a módszert közölnie kell az illetékes jóváhagyó hatóságokkal.
Az előírt, járművezetőt figyelmeztető rendszert és használatkorlátozó rendszert az automatizált vezetési rendszernek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek továbbított jelekkel kell helyettesíteni. Egyértelműen jelezni kell a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek, ha a használatkorlátozó rendszer működésbe lép.
G9Fedélzeti diagnosztika715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
AAX (a manuális vezetési üzemmód esetében)
A (az automatizált vezetési mód esetében)
Az előírt hibajelzést az automatizált vezetési rendszernek és (adott esetben) a távoli beavatkozásra jogosult üzemeltetőnek továbbított jellel kell helyettesíteni.
G10A kiiktató eszköz hiánya715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXX
G11Kibocsátáscsökkentő segédstratégiák715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXX
G12Manipulálás elleni védelem715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXX
G13Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK irányelvXXX
G14Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvn.a.XX
HAZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A SZOFTVEREK FRISSÍTÉSE
H1Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhozAz (EU) 2018/858 rendelet 61–66. cikke és X. mellékleteXXX
H2Szoftverfrissítés(EU) 2018/858 rendelet
156. sz. ENSZ-előírás
XXX
(1)
A Bizottság (EU) 2022/1426 végrehajtási rendelete (2022. augusztus 5.) az (EU) 2019/2144 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a teljesen automatizált járművek automatizált vezetési rendszerének (ADS) típusjóváhagyására vonatkozó egységes eljárások és műszaki előírások tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 221., 2022.8.26., 1. o.)

2. függelék

A járművek 44. cikk szerinti EU-egyedijármű-jóváhagyására vonatkozó követelmények

1. ALKALMAZÁS

E függelék alkalmazásában egy jármű újnak minősül, ha:

a) korábban még soha nem helyezték forgalomba; vagy

b) az egyedijármű-jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának időpontja előtt kevesebb mint hat hónappal helyezték forgalomba. Egy jármű akkor minősül forgalomba helyezettnek, ha állandó, ideiglenes vagy rövid távú hatósági engedélyt kapott a közúti forgalomban való részvételre, ideértve az azonosítását és a rendszám kibocsátását is ( 12 ).

2. KÖZIGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

2.1. A jármű kategóriába sorolása

A járműveket az I. mellékletben meghatározott feltételek alapján kell kategóriába sorolni, az alábbiak szerint:

a) az ülőhelyek tényleges számát kell figyelembe venni; és

b) a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg a gyártó által a származási országban megadott és a hivatalos dokumentációjában szereplő legnagyobb tömeg.

Ha a felépítmény kialakítása miatt a jármű-kategória nem határozható meg egyszerűen, az I. mellékletben meghatározott feltételek érvényesek.

2.2. Az egyedijármű-jóváhagyás kérelmezése

a) A kérelmezőnek kérelmet kell benyújtania a jóváhagyó hatósághoz, mellékelve a jóváhagyási eljárás lefolytatásához szükséges minden vonatkozó dokumentációt. Ha a benyújtott dokumentáció hiányos vagy hamisított, a jóváhagyás iránti kérelmet el kell utasítani.

b) Egy adott járműre egy tagállamban csak egyetlen kérelem nyújtható be. A jóváhagyó hatóság írásos kötelezettségvállalást írhat elő a kérelmező számára arra vonatkozóan, hogy a kérelmező a jóváhagyó hatóság szerinti tagállamban csak egy kérelmet nyújt be. Egy adott járművön olyan valós jármű értendő, amelynek a jármű-azonosító száma (VIN) egyértelműen meg van határozva. Ugyanakkor bármely kérelmező kérelmezhet EU-egyedijármű-jóváhagyást olyan adott járműre, amelynek műszaki jellemzői azonosak vagy hasonlóak egy másik olyan járműéhez, amely egy másik tagállamban már EU-egyedijármű-jóváhagyást kapott.

c) Az igénylőlap mintáját és a fájl elrendezését a jóváhagyó hatóságnak kell meghatároznia. A kért járműadatok kizárólag az I. mellékletben szereplő információk megfelelő köréből állhatnak.

d) A teljesítendő műszaki követelményeket a 4. pont tartalmazza. Ezek a műszaki követelmények a kérelem benyújtásának időpontjában gyártott járműtípushoz tartozó járművekre vonatkozó műszaki követelmények.

e) Az ebben a mellékletben felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott vizsgálatok tekintetében a kérelmezőnek megfelelőségi tanúsítványt kell benyújtania az elismert nemzetközi szabványoknak vagy szabályoknak való megfelelőségről. A szóban forgó tanúsítványt kizárólag a járműgyártó állíthatja ki. A "megfelelőségi tanúsítvány" a gyártó szervezetén belüli olyan hivatal vagy osztály által kiállított nyilatkozat, amelyet a vezetőség kellően felhatalmazott arra, hogy a gyártó járművek tervezésével és szerkezetével kapcsolatos teljes jogi felelősséget vállalja. Azokat a rendeleti jellegű jogi aktusokat, amelyek tekintetében az említett tanúsítványt be kell nyújtani, a 4. pont tartalmazza. Ha egy megfelelőségi tanúsítvány bizonytalanságra ad okot, a kérelmező számára előírható, hogy bizonyítékot - ideértve a vizsgálati jegyzőkönyvet is - szerezzen be a gyártótól annak érdekében, hogy alátámassza a gyártó tanúsítványát.

2.3. Az egyedijármű-jóváhagyásokkal megbízott műszaki szolgálatok

a) Egyedijármű-jóváhagyásokkal a 68. cikk (1) bekezdésében említett "A" kategóriájú műszaki szolgálatok bízhatók meg.

b) A III. melléklet 1. függelékében felsorolt nemzetközi szabványoknak való megfelelőség igazolásának kötelezettségétől eltérve a műszaki szolgálatoknak az alábbi szabványokat kell követniük: i. EN ISO/IEC 17025:2005, amennyiben a vizsgálatokat saját maguk végzik el; ii. EN ISO/IEC 17020:2012, amennyiben azt ellenőrzik, hogy a jármű teljesíti-e az e függelékben szereplő követelményeket.

c) Ha a kérelmező kérelmére különös szakértelmet igénylő különös vizsgálatokat kell végezni, akkor ezeket egy, a kérelmező által kiválasztott, a Bizottságnak bejelentett műszaki szolgálatnak kell elvégeznie.

2.4. Vizsgálati jegyzőkönyvek

a) A vizsgálati jegyzőkönyveket az EN ISO/IEC 17025:2005 nemzetközi szabvány 5.10.2. szakaszával összhangban kell megszövegezni.

b) A vizsgálati jegyzőkönyveket az Uniónak a jóváhagyó hatóság által meghatározott valamelyik nyelvén kell megszövegezni. Ha az 2.3. pont c) alpontja alapján a vizsgálati jegyzőkönyvet más tagállamban állítják ki, mint amelyet az egyedijármű-jóváhagyással megbíztak, a jóváhagyó hatóság előírhatja a kérelmező számára, hogy nyújtsa be a vizsgálati jegyzőkönyv pontos fordítását.

c) A vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgált jármű leírását, ideértve annak azonosítását is. A vizsgálatok eredményei szempontjából jelentős szerepet játszó alkatrészeket ismertetni, azonosító számukat pedig meg kell adni.

d) A kérelmező kérelmére egy adott járművel kapcsolatos rendszerhez kiadott vizsgálati jegyzőkönyvet akár ugyanazon, akár más kérelmező ismételten benyújthatja egy másik jármű egyedi jóváhagyása céljából. Ebben az esetben a jóváhagyó hatóságnak biztosítania kell, hogy a jármű műszaki jellemzőit a vizsgálati jegyzőkönyv alapján megfelelően megvizsgálják. A jármű és a vizsgálati jegyzőkönyvet kísérő dokumentáció vizsgálatának igazolnia kell, hogy az a jármű, amelynek egyedi jóváhagyását kérelmezik, a jegyzőkönyvben leírt járművel azonos jellemzőkkel bír.

e) A vizsgálati jegyzőkönyvről csak hitelesített másolatok nyújthatók be.

f) A d) pontban említett vizsgálati jegyzőkönyvek nem tartalmazzák azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket az egyedijármű-jóváhagyás megadása céljából készítettek el.

2.5. Az egyedijármű jóváhagyási eljárás során a műszaki szolgálatnak minden egyes adott járművet fizikailag meg kell vizsgálnia.

Ez alól az elv alól nem adható mentesség.

2.6. Ha a jóváhagyó hatóság meggyőződik arról, hogy a jármű eleget tesz az ebben a függelékben meghatározott műszaki követelményeknek, és megfelel a kérelemben szereplő leírásnak, akkor a 44. cikknek megfelelően meg kell adnia a jóváhagyást.

2.7. A jóváhagyási bizonyítványt a 44. cikkel összhangban kell megszövegezni.

2.8. A jóváhagyó hatóságnak nyilvántartást kell vezetnie a 44. cikk alapján megadott valamennyi jóváhagyásról.

3. A MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA

A műszaki követelmények 4. pontban szereplő jegyzékét rendszeresen felül kell vizsgálni a Genfben, a Járműelőírásokat Összehangoló Világfórumon (WP.29) folyó harmonizációs munka eredményeinek és a harmadik országokban zajló jogalkotási fejleményeknek a figyelembevétele érdekében.

4. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

I. rész: Az M1 kategóriába tartozó járművek

TételRendeleti jellegű jogi aktus számaAlternatív követelmények
170/157/EGK tanácsi irányelv (1)
(Megengedett zajszint)
Elhaladási zaj vizsgálata
a) El kell végezni az 51. sz. ENSZ-előírás 3. mellékletében említett „A módszer” szerinti vizsgálatot.
A határértékek megfelelnek a 70/157/EGK irányelv I. mellékletének 2.1. szakaszában meghatározottaknak. A megengedett határértékeken felül 1 decibel engedélyezhető.
b) A vizsgálópályának eleget kell tennie az 51. sz. ENSZ-előírás 8. mellékletében foglalt követelményeknek. Ettől eltérő specifikációjú vizsgálópálya azzal a feltétellel alkalmazható, hogy a műszaki szolgálat korrelációs vizsgálatokat végez. Szükség esetén korrekciós tényezőt kell alkalmazni.
c) A szálas anyagokat tartalmazó kipufogórendszereket nem szükséges az 51. sz. ENSZ-előírás 5. melléklete szerint kondicionálni.
Álló járművön elvégzett vizsgálat
El kell végezni az 51. sz. ENSZ-előírás 3. mellékletének 3.2. szakasza szerinti vizsgálatot.
2A715/2007/EK rendelet
(Könnyűgépjárművek Euro 5 es Euro 6 kibocsátása/információkhoz való hozzáférés)
Kipufogógáz-kibocsátás
a) A 692/2008/EK rendelet III. mellékletének megfelelő I. típusú vizsgálatot kell végezni a 692/2008/EK rendelet VII. mellékletének 1.4. pontjában meghatározott romlási tényezőket alkalmazva. A 715/2007/EK rendelet I. mellékletének I. és II. táblázatában megadott határértékeket kell alkalmazni.
b) A vizsgálathoz nem kötelező olyan járművet használni, amely a 83. sz. ENSZ-előírás 4. mellékletének 3.1.1. szakasza szerint már 3 000 km-t futott.
c) A vizsgálathoz a 692/2008/EK rendelet IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni.
d) A fékpadot a 83. sz. ENSZ-előírás 4. mellékletének 3.2. szakaszában meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően kell beállítani.
e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 2.1.1. pontjában említett kaliforniai előírásoknak.
Párolgási kibocsátások
A benzinüzemű motorokat a párolgási kibocsátásokat korlátozó rendszerrel (pl. aktívszén-tartállyal) kell ellátni.
Kartergáz-kibocsátás
A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés meglétét elő kell írni.
Fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD)
a) A járművet OBD-rendszerrel kell ellátni.
b) Az OBD-interfésznek képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatok során alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kapcsolatra.
Füst opacitása
a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek vizsgálatát a 692/2008/EK rendelet IV. mellékletének 2. függelékében említett vizsgálati módszerek szerint kell elvégezni.
b) A fényelnyelési együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni.
CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás
a) El kell végezni a 692/2008/EK rendelet XII. melléklete szerinti vizsgálatot.
b) A vizsgálathoz nem kötelező olyan járművet használni, amely a 83. sz. ENSZ-előírás 4. mellékletének 3.1.1. szakasza szerint már 3 000 km-t futott.
c) Ha a jármű megfelel a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 2.1.1. pontjában említett kaliforniai előírásoknak, és ezért nem kell elvégezni a kipufogócsőből származó kibocsátások vizsgálatát, a tagállamok a CO2-kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó megjegyzésben megadott képlet alapján számítják ki.
Információk elérhetősége
Az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó előírások nem alkalmazandók.
Teljesítménymérés
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, amely tartalmazza a legnagyobb motorteljesítményt kW-ban, valamint az ennek megfelelő percenkénti motorfordulatszámot.
b) Ehelyett a kérelmező az ugyanezen információt tartalmazó kimeneti teljesítménygörbét is benyújthatja.
3A34. sz. ENSZ-előírás
(Tüzelőanyag-tartályok – hátsó védőberendezések)
Tüzelőanyag-tartályok
a) A tüzelőanyag-tartályoknak az 5.1., 5.2. és 5.12. pontok kivételével meg kell felelniük a 34. sz. ENSZ-előírás 5. szakaszának. Különösen az 5.9. és 5.9.1. szakasznak kell eleget tenniük, de csepptesztet nem kell végezni.
b) Az LPG- vagy CNG-tartályoknak a 67. sz. ENSZ-előírás 01. módosítássorozata, illetve a 110. sz. ENSZ-előírás (a) szerinti típusjóváhagyással kell rendelkezniük.
A műanyagból készült tüzelőanyag-tartályokra vonatkozó különös rendelkezések
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű, amelynek a jármű-azonosító számát meg kell adni, tüzelőanyag-tartálya az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 301. sz. FMVSS szabvány (A tüzelőanyag-rendszer épsége); vagy
— a 34. sz. ENSZ-előírás 5. melléklete.
Hátsó védőberendezés
A jármű hátsó részét a 34. sz. ENSZ-előírás 8. és 9. szakaszával összhangban kell kialakítani.
3B58. sz. ENSZ-előírás
(Hátsó aláfutás elleni védelem)
A jármű hátsó részét az 58. sz. ENSZ-előírás 2. szakaszával összhangban kell kialakítani. Elegendő, ha a 2.3. szakaszban előírt követelmények teljesülnek.
4A1003/2010/EU rendelet
(Hátsó rendszámtábla helye)
A rendszámtábla helyének, hajlásszögének, láthatósági szögeinek és helyzetének meg kell felelnie az 1003/2010/EU rendelet előírásainak.
5A79. sz. ENSZ-előírás
(Kormányberendezés)
Mechanikus rendszerek
a) A kormányberendezést önbeállónak kell kialakítani. E rendelkezés betartásának ellenőrzésére vizsgálatot kell végezni a 79. sz. ENSZ-előírás 6.1.2. és 6.2.1. szakaszának megfelelően.
b) A szervokormány-berendezés meghibásodása nem vezethet a jármű feletti uralom teljes elvesztéséhez.
Összetett elektronikus járművezérlő rendszer („drive-by-wire” eszközök)
Összetett elektronikus vezérlőrendszer csak akkor engedélyezett, ha az megfelel a 79. sz. ENSZ-előírás 6. mellékletének.
6A11. sz. ENSZ-előírás
(Ajtózárak és csuklópántok)
Megfelelés a 11. sz. ENSZ-előírás 6.1.5.4. szakaszának.
7A28. sz. ENSZ-előírás
(Hangjelzés)
Alkotóelemek
A hangjelző berendezéseket nem szükséges a 28. sz. ENSZ-előírásnak megfelelő típusjóváhagyásnak alávetni, ugyanakkor a 28. sz. ENSZ-előírás 6.1.1. szakaszában előírtnak megfelelő, folyamatos hangot kell kiadniuk.
Beépítés a járműbe
a) Vizsgálatot kell végezni a 28. sz. ENSZ-előírás 6.2. szakaszának megfelelően.
b) A legnagyobb hangnyomásszintnek meg kell felelnie a 6.2.7. szakaszban foglaltaknak.
8A46. sz. ENSZ-előírás
(közvetett látást biztosító eszközök)
Alkotóelemek
a) A járművet fel kell szerelni a 46. sz. ENSZ-előírás 15.2. szakaszában előírt visszapillantó tükrökkel.
b) Ezek esetében a 46. sz. ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyás nem szükséges.
c) A tükrök görbületi sugara nem okozhat jelentős képtorzítást. A műszaki szolgálat döntésének megfelelően a görbületi sugarakat a 46. sz. ENSZ-előírás 7. mellékletében leírt módon kell ellenőrizni. A görbületi sugarak nem lehetnek kisebbek a 46. sz. ENSZ-előírás 6.1.2.2.4. szakaszában előírtaknál.
Beépítés a járműbe
Mérést kell végezni annak biztosítására, hogy a látóterek megfeleljenek a 46. sz. ENSZ-előírás 15.2.4. szakaszának.
9B13-H. sz. ENSZ-előírás
(személygépkocsik fékezése)
Általános rendelkezések
a) A fékrendszert a 13-H. sz. ENSZ-előírás 5. szakasza szerint kell kialakítani.
b) A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.
c) A fékrendszer teljesítményének meg kell felelnie a 13-H. sz. ENSZ-előírás III. mellékletének.
d) E célból közúti vizsgálatokat kell végezni olyan útpályán, amelynek a felülete nagy tapadást mutat. A kézifék vizsgálatát 18 %-os lejtésű útszakaszon (lejtő és emelkedő) kell elvégezni.
Csak az alábbi „Üzemi fék” és „Rögzítőfék” pontokban említett vizsgálatokat kell elvégezni. A járműnek minden esetben teljesen terhelt állapotban kell lennie.
e) A d) pontban említett közúti vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a kérelmező be tudja nyújtani a gyártó nyilatkozatát, amely szerint a jármű megfelel a 13-H. sz. ENSZ-előírásnak, beleértve az 5. kiegészítést, vagy a 135. sz. FMVSS szabványnak.
Üzemi fék
a) A 13-H. sz. ENSZ-előírás 3. mellékletének 1.4.2. és 1.4.3. szakaszában előírt „0. típusú” vizsgálatot kell elvégezni.
b) Emellett a 13-H. sz. ENSZ-előírás 3. mellékletének 1.5. szakaszában előírt „I. típusú” vizsgálatot is le kell folytatni.
Rögzítőfék
A vizsgálatot a 13-H. sz. ENSZ-előírás 3. melléklete 2.3. szakaszának megfelelően kell elvégezni.
10A10. sz. ENSZ-előírás
(rádiózavar [elektromágneses kompatibilitás)]
Alkotóelemek
a) Az elektromos/elektronikus részegységeket nem szükséges a 10. sz. ENSZ-előírásban említett típusjóváhagyásnak alávetni.
b) Az utólag beépített elektromos/elektronikus eszközöknek azonban meg kell felelniük a 10. sz. ENSZ-előírásnak.
Kibocsátott elektromágneses sugárzás
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jármű eleget tesz a 10. sz. ENSZ-előírásnak vagy az alábbi alternatív szabványoknak:
— széles sávú elektromágneses sugárzás: CISPR 12 vagy SAE J551-2; vagy
— keskeny sávú elektromágneses sugárzás: CISPR 12 (külső) vagy 25 (fedélzeti) vagy SAE J551-4 és SAE J1113-41.
Zavartűrési (védettségi) vizsgálatok
A zavartűrési (védettségi) vizsgálatok alól felmentést kell adni.
12A21. sz. ENSZ-előírás
(belső berendezések)
Belső elrendezés
a) Az energiaelnyelési követelmények tekintetében a jármű akkor tesz eleget a 21. sz. ENSZ-előírásnak, ha legalább két elülső légzsákkal rendelkezik, amelyek közül az első a kormánykerékben, a másik pedig a műszerfalban van elhelyezve.
b) Ha a jármű csak egy, a kormánykerékben elhelyezett elülső légzsákkal van felszerelve, akkor a műszerfalnak energiaelnyelő anyagból kell készülnie.
c) A műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell, hogy a 21. sz. ENSZ-előírás 5.1–5.7. szakaszában meghatározott zónákban nincsenek-e éles peremek.
Elektromos kezelőszervek
a) Az elektromos ablakemelőket, a tetőablakrendszereket és a térelválasztó rendszereket a 21. sz. ENSZ-előírás 5.8. pontjának megfelelően kell megvizsgálni.
Az 5.8.3. szakaszban említett automatikus irányváltó rendszer érzékenysége eltérhet a 21. sz. ENSZ-előírás 5.8.3.1.1. szakaszában meghatározott követelményektől.
b) Azokat az elektromos ablakokat, amelyek nem zárhatók be, ha a gyújtás ki van kapcsolva, mentesíteni kell az automatikus irányváltó rendszerekre vonatkozó követelmények alól.
13A18. sz. ENSZ-előírás
(lopásgátló berendezés és indításgátló)
a) Az illetéktelen használat megakadályozása céljából a járművet fel kell szerelni a következőkkel:
— a 18. sz. ENSZ-előírás 2.3. szakaszában meghatározott reteszelőberendezés; és
— a 18. sz. ENSZ-előírás 5. szakaszának műszaki követelményeit teljesítő indításgátló;
b) Amennyiben az indításgátlót az a) pontnak megfelelően utólagosan szerelik be, akkor annak a 18., 97. vagy 116. sz. ENSZ-előírás szerint jóváhagyott típusúnak kell lennie.
14A12. sz. ENSZ-előírás
(vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor)
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, miszerint az adott jármű, amelynek a jármű-azonosító számát meg kell adni, az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 12. sz. ENSZ-előírás;
— 203. sz. FMVSS szabvány (A vezető ütközés elleni védelme a kormányzásirányítási rendszertől), ideértve a 204. sz. FMVSS szabványt is (A kormánykar hátramozdulása);
— a JRSRRV szabályzat 11. cikke.
b) A kérelmező kérelmére a 12. sz. ENSZ-előírás 3. melléklete szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is.
A vizsgálatot egy e vizsgálattal megbízott műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A műszaki szolgálatnak részletes jelentést kell kiállítania a kérelmező számára.
15A17. sz. ENSZ-előírás
(ülések szilárdsága – fejtámlák)
Ülések, ülések rögzítési pontjai és beállító rendszerei
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott jármű, amelynek a jármű-azonosító számát meg kell adni, az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 17. sz. ENSZ-előírás; vagy
— 207. sz. FMVSS szabvány (Ülésrendszerek).
Fejtámlák
a) A 207. sz. FMVSS szabványon alapuló nyilatkozat esetében a fejtámláknak a 17. sz. ENSZ-előírás 4. melléklete 5. szakaszában foglalt követelményeinek is meg kell felelniük.
b) Csak a 17. sz. ENSZ-előírás 5.12., 6.5., 6.6. és 6.7. szakaszában előírt vizsgálatokat kell elvégezni.
c) Egyéb esetben a kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott jármű, amelynek a jármű-azonosító számát meg kell adni, megfelel a 202a. sz. FMVSS szabvány (Fejtámlák) előírásainak.
16A26 sz. ENSZ-előírás (Kiálló részek)a) A felépítmény külső felszínének meg kell felelnie a 26. sz. ENSZ-előírás 5. szakaszában foglalt általános követelményeknek.
b) A műszaki szolgálat döntésének megfelelően ellenőrizni kell a 26. sz. ENSZ-előírás 6.1., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. és 6.11. szakaszában említett előírásokat.
17A,17B39. sz. ENSZ-előírás
(sebességmérő – hátrameneti fokozat)
Sebességmérő berendezés
a) A skálának meg kell felelnie a 39. sz. ENSZ-előírás 5.1–5.1.4. szakaszának.
b) Ha a műszaki szolgálat ellenőrizni szeretné, hogy a sebességmérő megfelelő pontossággal van-e kalibrálva, előírhatja a 39. sz. ENSZ-előírás 5.2. szakaszában előírt vizsgálatok lefolytatását.
Hátramenet
A sebességváltó mechanizmusnak hátrameneti fokozatot is tartalmaznia kell.
18A19/2011/EU rendelet
(jogszabályban előírt táblák)
Jármű-azonosító szám (VIN)
a) A járművet egy legalább 8, legfeljebb 17 karakterből álló jármű-azonosító számmal kell ellátni. 17 karakterből álló jármű-azonosító szám esetében annak eleget kell tennie az ISO 3779:1983 és 3780:1983 nemzetközi szabványokban foglalt követelményeknek.
b) A jármű-azonosító számot jól látható, hozzáférhető helyen kell elhelyezni, ahonnan nem távolítható el, és ahol nem sérülhet.
c) Amennyiben a jármű-azonosító szám nincs a jármű alvázába vagy felépítményébe beütve, a tagállam előírhatja a kérelmező számára, hogy utólag, a nemzeti jognak megfelelően tüntesse fel azt. Ebben az esetben az adott tagállam illetékes hatóságának kell felügyelnie a műveletet.
Jogszabályban előírt tábla
A járművet el kell látni egy azonosító táblával, amelyet a járműgyártó szerel fel.
A jóváhagyás jóváhagyó hatóság általi megadása után további tábla nem írható elő.
19A14. sz. ENSZ-előírás
(biztonsági övek rögzítési pontjai)
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott jármű, amelynek a jármű-azonosító számát meg kell adni, az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 14. sz. ENSZ-előírás;
— 210. sz. FMVSS szabvány (Biztonságiöv-szerelvények rögzítői); vagy
— a JSRRV szabályzat 22-3. cikke.
20A48. sz. ENSZ-előírás
(világító- és fényjelző berendezések beépítése)
a) A világítóberendezésnek eleget kell tennie a 03. módosítássorozattal módosított 48. sz. ENSZ-előírás követelményeinek, kivéve az említett előírás 5. és 6. mellékletének követelményeit.
b) Nem engedélyezhető mentesség a 21–26. és 28–30. bejegyzésben említett lámpák és jelzőberendezések számára a darabszám, az alapvető konstrukciós jellemzők, az elektromos csatlakozások, illetve az általuk kibocsátott vagy visszavert fény színe vonatkozásában.
c) Azoknak a világító- és jelzőberendezéseknek, amelyeket az a) pont követelményei végrehajtásához utólag kell felszerelni, EU-típusjóváhagyási jellel kell rendelkezniük.
d) Gázkisüléses fényforrást tartalmazó lámpák beépítése csak akkor engedélyezett, ha fényszórótisztító és adott esetben automatikus fényszóró-szintállító berendezéssel vannak ellátva.
e) A fényszóró tompított fényét azon ország jogszabályban meghatározott forgalmi irányához kell hozzáigazítani, amelyben a jármű jóváhagyását megadták.
21A3. sz. ENSZ-előírás
(fényvisszaverő prizmák)
Ahol szükséges, két további, EU-jóváhagyási jelet viselő fényvisszaverő prizmát kell felszerelni a jármű hátsó részére, a 48. sz. ENSZ-előírásnak megfelelően elhelyezve.
22A7., 87. és 91. sz. ENSZ-előírás
(méretjelző, első (oldalsó) helyzetjelző, hátsó (oldalsó) helyzetjelző, fék-, oldalsó helyzetjelző, nappali menetjelző lámpák)
A 7., 87. és 91. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
23A6. sz. ENSZ-előírás
(irányjelzők)
A 6. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
24A4. sz. ENSZ-előírás
(hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpák)
A 4. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
25C, 25E, 25F98., 112. és 123. sz. ENSZ-előírás
[fényszórók (beleértve az izzókat)]
a) A járműre felszerelt fényszórók tompított fénye által keltett világítást a 112. sz. ENSZ-előírás 6. szakasza alapján az aszimmetrikus tompított fényt kibocsátó fényszórók vonatkozásában ellenőrizni kell. Ebből a célból hivatkozni lehet az említett előírás 5. mellékletében foglalt tűréshatárokra.
b) Ugyanennek a követelménynek kell megfelelni a 98. vagy 123. sz. ENSZ-előírás szerinti fényszórók tompított fénye tekintetében is.
26A19. sz. ENSZ-előírás
(első ködlámpák)
A 19. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
27A1005/2010/EU rendelet
(vonóhorgok)
Az 1005/2010/EU rendeletben meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni.
28A38. sz. ENSZ-előírás
(hátsó ködlámpák)
A 38. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
29A23. sz. ENSZ-előírás
(tolatólámpák)
A 23. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
30A77. sz. ENSZ-előírás
(várakozást jelző lámpák)
A 77. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
31A16. sz. ENSZ-előírás
(biztonsági övek és utasvédelmi rendszerek)
Alkotóelemek
a) A biztonsági öveknek nem szükséges a 16. sz. ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyással rendelkezniük.
b) Ugyanakkor minden biztonsági övnek azonosító címkével kell rendelkeznie.
c) A címkén szereplő jelzéseknek összhangban kell lenniük a biztonsági övek rögzítési pontjaira vonatkozó döntéssel (lásd: 19. követelmény).
Beépítési követelmények
a) A járművet a 16. sz. ENSZ-előírás XVI. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően kell biztonsági övekkel felszerelni.
b) Amennyiben egyes biztonsági öveket az a) pontnak megfelelően utólagosan kell beszerelni, azoknak rendelkezniük kell a 16. ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyással.
32A125. sz. ENSZ-előírás
(menetirányú látótér)
a) A vezetőnek a 125. sz. ENSZ-előírás 5.1.3. szakaszában meghatározott 180°-os menetirányú látóterében semmilyen akadály nem engedélyezett.
b) Az a) ponttól eltérve, az A-oszlopok és a 125. sz. ENSZ-előírás 5.1.3. szakaszában felsorolt tartozékok nem minősülnek akadálynak.
c) Az A-oszlopok száma nem haladhatja meg a kettőt.
33A121. sz. ENSZ-előírás
(kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők jelölése)
a) Mindazon szimbólumoknak, beleértve a megfelelő visszajelző lámpák színét is, amelyek megléte a 121. sz. ENSZ-előírás értelmében kötelező, eleget kell tenniük a 121. sz. ENSZ-előírásnak.
b) Amennyiben nem ez a helyzet, a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell, hogy a járműre felszerelt szimbólumok, visszajelző lámpák és kijelzők érthető tájékoztatást adnak-e a vezetőnek a szóban forgó kezelőszervek működéséről.
34A672/2010/EU rendelet
(jég- és páramentesítés)
A járművet megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -páramentesítő berendezésekkel kell felszerelni.
Minden olyan szélvédő-jégmentesítő berendezést „megfelelőnek” kell tekinteni, amely eleget tesz legalább a 672/2010/EU rendelet II. mellékletének 1.1.1. pontjában foglalt feltételeknek.
Minden olyan szélvédő-páramentesítő berendezést „megfelelőnek” kell tekinteni, amely eleget tesz legalább a 672/2010/EU rendelet II. mellékletének 1.2.1. pontjában foglalt feltételeknek.
35A1008/2010/EU rendelet
(szélvédőmosó és szélvédőtörlő berendezés)
A járművet megfelelő szélvédőmosó és szélvédőtörlő berendezésekkel kell felszerelni.
Minden olyan szélvédőmosó és szélvédőtörlő berendezést „megfelelőnek” kell tekinteni, amely eleget tesz legalább az 1008/2010/EU rendelet III. mellékletének 1.1.5. pontjában foglalt feltételeknek.
36A122. sz. ENSZ-előírás
(fűtési rendszerek)
a) Az utasteret fűtési rendszerrel kell ellátni.
b) Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezéseknek és beépítésüknek meg kell felelniük a 122. sz. ENSZ-előírás 7. mellékletének. Ezen felül az LPG-üzemű, égéshő felhasználásával működő fűtőberendezéseknek, valamint az LPG-üzemű fűtési rendszereknek meg kell felelniük a 122. sz. ENSZ-előírás 8. mellékletében foglalt követelményeknek.
c) A további, utólag beszerelt fűtési rendszereknek meg kell felelniük a 122. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeknek.
37A1009/2010/EU rendelet
(kerékdobok)
a) A járművet úgy kell kialakítani, hogy a többi közlekedőt megvédje a felvert kövektől, sártól, jégtől, hótól és víztől, és csökkentse a mozgó kerekekkel való érintkezésből adódó veszélyeket.
b) A műszaki szolgálat ellenőrizheti, hogy az 1009/2010/EU rendelet II. mellékletében meghatározott műszaki követelmények teljesülnek-e.
c) Az említett rendelet I. mellékletének 3. szakasza nem alkalmazandó.
38A25. sz. ENSZ-előírás
(fejtámlák)
A 25. sz. ENSZ-előírás követelményeit nem kell alkalmazni.
44A1230/2012/EU rendelet
(tömegek és méretek)
a) Teljesülniük kell az 1230/2012/EU rendelet I. melléklete A. részének 1. pontjában foglalt követelményeknek.
b) Az a) pont tekintetében figyelembe veendő tömegek a következők:
— az 1230/2012/EU rendelet 2. cikkének 4. pontjában meghatározott, a műszaki szolgálat által mért menetkész tömeg; és
— a terhelt tömegek a jármű gyártója által megadott vagy a gyári adattáblán feltüntetett módon, beleértve a matricákat vagy a használati útmutatóban lévő információkat is. Ezek a tömegek a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegeknek tekintendők.
c) A megengedett legnagyobb méretek vonatkozásában semmilyen mentesség nem engedélyezhető.
45A43. sz. ENSZ-előírás
(biztonsági üvegezés)
Alkotóelemek
a) Az üvegeknek edzett vagy rétegelt biztonsági üvegből kell készülniük.
b) Műanyag üvegezés csak a B-oszlop mögötti helyeken engedélyezett.
c) Az üvegek esetében a 43. sz. ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyás nem szükséges.
Beépítés
a) A 43. sz. ENSZ-előírás 21. mellékletében meghatározott beépítési követelmények érvényesek.
b) A szélvédőn és a B-oszlop előtti üvegeken nem engedélyezettek olyan színezett fóliák, amelyek a rendes fényátbocsátást az előírt minimumszint alá csökkentenék.
4692/23/EGK irányelv
(gumiabroncsok)
Alkotóelemek
A gumiabroncsoknak EK-típusjóváhagyási jellel kell rendelkezniük, beleértve az „s” (sound = zaj) szimbólumot is.
Beépítés
a) A gumiabroncsok méreteinek, terhelhetőségi jelzőszámának és sebességkategóriájának meg kell felelnie a 92/23/EGK irányelv IV. mellékletében foglalt követelményeknek.
b) A gumiabroncs sebességindexének összhangban kell lennie a jármű legnagyobb tervezett sebességével.
Sebességkorlátozó esetleges megléte nem mentesít e követelmény alkalmazása alól.
c) A jármű legnagyobb sebességét a járműgyártónak kell meghatároznia. A műszaki szolgálat ugyanakkor megbecsülheti a jármű legnagyobb tervezett sebességét, figyelembe véve a motor legnagyobb leadott teljesítményét, a legnagyobb percenkénti fordulatszámot és a kinematikus lánccal kapcsolatos adatokat.
50A55. sz. ENSZ-előírás
(vonószerkezetek)
Önálló műszaki egységek
a) Az 1 500 kg legnagyobb tömeget meg nem haladó pótkocsik vontatására szolgáló OEM-vonószerkezeteket nem kell az 55. sz. ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyásnak alávetni.
A vonószerkezet akkor minősül OEM-felszerelésnek, ha szerepel a használati útmutatóban vagy az ennek megfelelő, a jármű gyártója által a vevő rendelkezésére bocsátott kísérő dokumentumban.
Ha egy ilyen vonószerkezetet a járművel együtt hagynak jóvá, a típusbizonyítványban megfelelő szöveget kell szerepeltetni arra vonatkozóan, hogy a tulajdonos felelős a pótkocsira felszerelt vonószerkezettel való kompatibilitás biztosításáért.
b) Az a) pontban említettől eltérő, valamint az utólag felszerelt vonószerkezeteknek az 55. sz. ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyással kell rendelkezniük.
Beépítés a járműbe
A műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell, hogy a vonószerkezet felszerelése megfelel-e az 55. sz. ENSZ-előírás 6. szakaszának.
53A94. sz. ENSZ-előírás
(frontális ütközés) (e)
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott jármű, amelynek a jármű-azonosító számát meg kell adni, az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 94. sz. ENSZ-előírás;
— 208. sz. FMVSS szabvány (Utasok ütközés elleni védelme);
— a JSRRV szabályzat 18. cikke.
b) A kérelmező kérelmére a 94. sz. ENSZ-előírás 5. szakasza szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is.
A vizsgálatot egy e vizsgálattal megbízott műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A műszaki szolgálatnak részletes jelentést kell kiállítania a kérelmező számára.
54A95. sz. ENSZ-előírás
(oldalsó ütközés elleni védelem)
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott jármű, amelynek a jármű-azonosító számát meg kell adni, az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 95. sz. ENSZ-előírás;
— 214. sz. FMVSS szabvány (Oldalsó ütközés elleni védelem);
— a JSRRV szabályzat 18. cikke.
b) A kérelmező kérelmére a 95. sz. ENSZ-előírás 5. szakasza szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is.
A vizsgálatot egy e vizsgálattal megbízott műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A műszaki szolgálatnak részletes jelentést kell kiállítania a kérelmező számára.
58127. sz. ENSZ-előírás
(EU) 2019/2144 rendelet +
(Gyalogosvédelem)
A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.
A 127. sz. ENSZ-előírás követelményeit kell alkalmazni.
Az elülső védelmi rendszer vagy a jármű szerves részét képezi, és így megfelel a 127. sz. ENSZ-előírás követelményeinek, vagy önálló műszaki egységként kell típusjóváhagyásra bocsátani.
592005/64/EK irányelv
(újrafeldolgozhatóság)
Az irányelv követelményei nem alkalmazandók.
612006/40/EK irányelv
(légkondicionáló rendszer)
Az irányelv követelményeit alkalmazni kell.
62134. sz. ENSZ-előírás
(EU) 2019/2144 rendelet
(Hidrogénrendszer)
A 134. sz. ENSZ-előírás követelményeit kell alkalmazni.
Vagy bizonyítani kell, hogy a jármű megfelel a következőknek:
— a 79/2009/EK rendelet 2022. július 5-én alkalmazandó változatában meghatározott lényegi követelmények;
— 100. függelék – A sűrített hidrogéngázzal működő gépjárművek tüzelőanyag-ellátó rendszereire vonatkozó műszaki szabvány (Japán);
— GB/T 24549-2009 Tüzelőanyagcellás elektromos járművek – biztonsági követelmények (Kína);
— ISO 23273:2013 nemzetközi szabvány, 1. rész: »Funkcionális járműbiztonság« és 2. rész »A sűrített hidrogénnel működő járműveknek a hidrogén által kiváltott veszélyekkel szembeni védelme«; vagy
— SAE J2578 – A tüzelőanyagcellás járművek általános biztonsága
72(EU) 2015/758 rendelet
(e-segélyhívó rendszer)
A rendelet előírásai nem alkalmazandók.
(1)
A Tanács 70/157/EGK irányelve (1970. február 6.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 16. o.).

II. rész: az N1 kategóriába tartozó járművek

TételRendeleti jellegű jogi aktusAlternatív követelmények
2A715/2007/EK rendelet
(Könnyű gépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátása/információk elérhetősége)
Kipufogógáz-kibocsátás
a) A 692/2008/EK rendelet III. mellékletének megfelelő 1. típusú vizsgálatot kell végezni a 692/2008/EK rendelet VII. mellékletének 1.4. pontjában meghatározott romlási tényezőket alkalmazva. A 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. táblázatában megadott kibocsátási határértékeket kell alkalmazni.
b) A vizsgálathoz nem kötelező olyan járművet használni, amely a 83. sz. ENSZ-előírás 4. mellékletének 3.1.1. szakasza szerint már 3 000 km-t futott.
c) A vizsgálathoz a 692/2008/EK rendelet IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni.
d) A próbapadot a 83. sz. ENSZ-előírás 4. mellékletének 3.2. szakaszában meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kell beállítani.
e) Az a) pontban említett vizsgálatot nem kell elvégezni, ha kimutatható, hogy a jármű eleget tesz a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. pontjában említett kaliforniai előírásoknak.
Párolgási kibocsátások
A benzinüzemű motorokat a párolgási kibocsátásokat korlátozó rendszerrel (pl. aktívszén-tartállyal) kell ellátni.
Kartergáz-kibocsátás
A kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés meglétét elő kell írni.
Fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD)
A járművet OBD-rendszerrel kell ellátni.
Az OBD-interfésznek képesnek kell lennie az időszakos műszaki vizsgálatok során alkalmazott szokásos diagnosztikai eszközökkel való kapcsolatra.
Füst opacitása
a) A dízelüzemű motorral felszerelt járművek vizsgálatát a 692/2008/EK rendelet IV. mellékletének 2. függelékében említett vizsgálati módszerek szerint kell elvégezni.
b) A fényelnyelési együttható helyesbített értékét szembetűnő és könnyen elérhető helyen kell feltüntetni.
CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás
a) El kell végezni a 692/2008/EK rendelet XII. melléklete szerinti vizsgálatot.
b) A vizsgálathoz nem kötelező olyan járművet használni, amely a 83. sz. ENSZ-előírás 4. mellékletének 3.1.1. szakasza szerint már 3 000 km-t futott.
c) Ha a jármű megfelel a 692/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének 2.1.1. pontjában említett kaliforniai előírásoknak, és ezért nem kell elvégezni a kipufogócsőből származó kibocsátások vizsgálatát, a tagállamok a CO2-kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást a (b) és (c) magyarázó megjegyzésben megadott képlet alapján számítják ki.
Információk elérhetősége
Az információkhoz való hozzáférésre vonatkozó előírások nem alkalmazandók.
Teljesítménymérés
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, amely tartalmazza a legnagyobb motorteljesítményt kW-ban, valamint az ennek megfelelő percenkénti fordulatszámot.
b) Ehelyett a kérelmező az ugyanezen információt tartalmazó kimeneti teljesítménygörbét is benyújthatja.
3A34. sz. ENSZ-előírás
(tüzelőanyag-tartályok – hátsó védőberendezések)
Tüzelőanyag-tartályok
a) A tüzelőanyag-tartályoknak az 5.1., 5.2. és 5.12. pontok kivételével meg kell felelniük a 34. sz. ENSZ-előírás 5. szakaszának. Különösen az 5.9. és 5.9.1. szakasznak kell eleget tenniük, de csepptesztet nem kell végezni.
b) Az LPG- vagy CNG-tartályoknak a 67. sz. ENSZ-előírás 01. módosítássorozata, illetve a 110. sz. ENSZ-előírás (a) szerinti típusjóváhagyással kell rendelkezniük.
A műanyagból készült tüzelőanyag-tartályokra vonatkozó különös rendelkezések
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott jármű, amelynek a jármű-azonosító számát meg kell adni, tüzelőanyag-tartálya az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 301. sz. FMVSS szabvány (A tüzelőanyag-rendszer épsége);
— a 34. sz. ENSZ-előírás 5. melléklete.
Hátsó védőberendezés
a) A jármű hátsó részét a 34. sz. ENSZ-előírás 8. és 9. szakaszának megfelelően kell kialakítani.
4A1003/2010/EU rendelet
(hátsó rendszámtábla helye)
A rendszámtábla helyének, hajlásszögének, láthatósági szögeinek és helyzetének meg kell felelnie az 1003/2010/EU rendelet előírásainak.
5A79. sz. ENSZ-előírás
(kormányberendezés)
Mechanikus rendszerek
a) A kormányberendezést önbeállónak kell kialakítani. E rendelkezés betartásának ellenőrzésére vizsgálatot kell végezni a 79. sz. ENSZ-előírás 6.1.2. és 6.2.1. szakasza szerint.
b) A szervokormány-berendezés meghibásodása nem vezethet a jármű feletti uralom teljes elvesztéséhez.
Összetett elektronikus járművezérlő rendszer („drive-by-wire” eszközök)
Összetett elektronikus vezérlőrendszer csak akkor engedélyezett, ha az megfelel a 79. sz. ENSZ-előírás 6. mellékletének.
6A11. sz. ENSZ-előírás
(ajtózárak és csuklópántok)
Megfelelés a 11. sz. ENSZ-előírás 6.1.5.4. szakaszának.
7A28. sz. ENSZ-előírás
(hangjelzés)
Alkotóelemek
A hangjelző berendezéseket nem szükséges a 28. sz. ENSZ-előírásnak megfelelő típusjóváhagyásnak alávetni, azonban a 28. sz. ENSZ-előírás 6.1.1. szakaszában előírtnak megfelelő, folyamatos hangot kell kiadniuk.
Beépítés a járműbe
a) Vizsgálatot kell végezni a 28. sz. ENSZ-előírás 6.2. szakaszának megfelelően.
b) A legnagyobb hangnyomásszintnek meg kell felelnie a 6.2.7. szakaszban foglaltaknak.
8A46. sz. ENSZ-előírás
(közvetett látást biztosító eszközök)
Alkotóelemek
a) A járművet fel kell szerelni a 46. sz. ENSZ-előírás 15.2. szakaszában előírt visszapillantó tükrökkel.
b) Ezek esetében a 46. sz. ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyás nem szükséges.
c) A tükrök görbületi sugara nem okozhat jelentős képtorzítást. A műszaki szolgálat döntésének megfelelően a görbületi sugarakat a 46. sz. ENSZ-előírás 7. mellékletének 1. függelékében leírt módon kell ellenőrizni. A görbületi sugarak nem lehetnek kisebbek a 46. sz. ENSZ-előírás 6.1.2.2.4. szakaszában előírtaknál.
Beépítés a járműbe
Mérést kell végezni annak biztosítására, hogy a látóterek megfeleljenek a 46. sz. ENSZ-előírás 15.2.4. szakaszának.
9B13-H. sz. ENSZ-előírás
(Személygépkocsik fékezése)
Általános rendelkezések
a) A fékrendszert a 13-H. sz. ENSZ-előírás 5. szakasza szerint kell kialakítani.
b) A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.
c) A fékrendszer teljesítményének meg kell felelnie a 13-H. sz. ENSZ-előírás III. mellékletének.
d) E célból közúti vizsgálatokat kell végezni olyan útpályán, amelynek a felülete nagy tapadást mutat. A kézifék vizsgálatát 18 %-os lejtésű útszakaszon (lejtő és emelkedő) kell elvégezni.
Csak az alábbi „Üzemi fék” és „Rögzítőfék” pontokban említett vizsgálatokat kell elvégezni. A járműnek minden esetben teljesen terhelt állapotban kell lennie.
e) A c) pontban említett közúti vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a kérelmező be tudja nyújtani a gyártó nyilatkozatát, amely szerint a jármű megfelel a 13-H. sz. ENSZ-előírásnak, beleértve az 5. kiegészítést, vagy a 135. sz. FMVSS szabványnak.
Üzemi fék
a) A 13-H. sz. ENSZ-előírás 3. mellékletének 1.4.2. és 1.4.3. szakaszában előírt „0. típusú” vizsgálatot kell elvégezni.
b) Emellett a 13-H. sz. ENSZ-előírás 3. mellékletének 1.5. szakaszában előírt „I. típusú” vizsgálatot is le kell folytatni.
Rögzítőfék
A 13-H. sz. ENSZ-előírás 3. mellékletének 2.3. szakasza szerinti vizsgálatot kell végezni.
10A10. sz. ENSZ-előírás
(rádiózavar ([elektromágneses kompatibilitás)]
Alkotóelemek
a) Az elektromos/elektronikus részegységeket nem szükséges a 10. sz. ENSZ-előírásban említett típusjóváhagyásnak alávetni.
b) Az utólag beépített elektromos/elektronikus eszközöknek azonban meg kell felelniük a 10. sz. ENSZ-előírásnak.
Kibocsátott elektromágneses sugárzás
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jármű eleget tesz a 10. sz. ENSZ-előírásnak vagy az alábbi alternatív szabványoknak:
— széles sávú elektromágneses sugárzás: CISPR 12 vagy SAE J551-2;
— keskeny sávú elektromágneses sugárzás: CISPR 12 (külső) vagy 25 (fedélzeti) vagy SAE J551-4 és SAE J1113-41.
Zavartűrési (védettségi) vizsgálatok
A zavartűrési (védettségi) vizsgálatok alól felmentést kell adni.
13B116. sz. ENSZ-előírás
(lopásgátló berendezés és indításgátló)
a) Az illetéktelen használat megakadályozása céljából a járművet fel kell szerelni a 116. sz. ENSZ-előírás 5.1.2. szakaszában meghatározott reteszelőberendezéssel.
b) Indításgátló beépítése esetén annak meg kell felelnie a 116. sz. ENSZ-előírás 8.1.1. szakaszában foglalt műszaki követelményeknek.
14A12. sz. ENSZ-előírás
(vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor)
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott jármű, amelynek a jármű-azonosító számát meg kell adni, az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 12. sz. ENSZ-előírás;
— 203. sz. FMVSS szabvány (A vezető ütközés elleni védelme a kormányzásirányítási rendszertől), beleértve a 204. sz. FMVSS szabványt is (A kormánykar hátramozdulása);
— a JSRRV szabályzat 11. cikke.
b) A kérelmező kérelmére a 12. sz. ENSZ-előírás 3. melléklete szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is. A vizsgálatot egy e vizsgálattal megbízott műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A műszaki szolgálatnak részletes jelentést kell kiállítania a kérelmező számára.
15A17. sz. ENSZ-előírás
(ülések szilárdsága – fejtámlák)
Ülések, ülések rögzítési pontjai és beállító rendszerei
Az üléseknek és az ülésbeállító rendszereknek meg kell felelniük a 17. sz. ENSZ-előírás 5.3. szakaszának.
Fejtámlák
a) A fejtámláknak meg kell felelniük a 17. sz. ENSZ-előírás 5. szakasza és 4. melléklete követelményeinek.
b) Csak a 17. sz. ENSZ-előírás 5.12., 6.5., 6.6. és 6.7. szakaszában leírt vizsgálatokat kell elvégezni.
17A39. sz. ENSZ-előírás
(sebességmérő – hátrameneti fokozat)
Sebességmérő berendezés
a) A skálának meg kell felelnie a 39. sz. ENSZ-előírás 5.1–5.1.4. szakaszának.
b) Ha a műszaki szolgálat megalapozott indokok alapján feltételezi, hogy a sebességmérő kalibrálása nem megfelelő pontosságú, előírhatja a 39. sz. ENSZ-előírás 5.2. szakaszában előírt vizsgálatok lefolytatását.
Hátramenet
A sebességváltó mechanizmusnak hátrameneti fokozatot is tartalmaznia kell.
18A19/2011/EU rendelet
(jogszabályban előírt adattáblák)
Jármű-azonosító szám (VIN)
a) A járművet egy legalább 8, legfeljebb 17 karakterből álló jármű-azonosító számmal kell ellátni. 17 karakterből álló jármű-azonosító szám esetében annak eleget kell tennie az ISO 3779:1983 és 3780:1983 szabványok követelményeinek.
b) A jármű-azonosító számot jól látható, hozzáférhető helyen kell elhelyezni, ahonnan nem távolítható el, és ahol nem sérülhet.
c) Amennyiben a jármű-azonosító szám nincs a jármű alvázába vagy felépítményébe beütve, a tagállam előírhatja, hogy azt utólag, a nemzeti jognak megfelelően tüntessék fel. Ebben az esetben az adott tagállam illetékes hatóságának kell felügyelnie a műveletet.
Jogszabályban előírt adattábla
A járművet el kell látni egy azonosító táblával, amelyet a járműgyártó szerel fel.
A jóváhagyás megadása után további tábla nem írható elő.
19A14. sz. ENSZ-előírás
(biztonsági övek rögzítési pontjai)
A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott jármű, amelynek a jármű-azonosító számát meg kell adni, az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 14. sz. ENSZ-előírás;
— 210. sz. FMVSS szabvány (Biztonságiöv-szerelvények rögzítői);
— a JSRRV szabályzat 22-3. cikke.
20A48. sz. ENSZ-előírás
(világító- és fényjelző berendezések beépítése)
a) A világítóberendezésnek eleget kell tennie a 03. módosítássorozattal módosított 48. sz. ENSZ-előírás alapvető követelményeinek, kivéve a 48. sz. ENSZ-előírás 5. és 6. mellékletének követelményeit.
b) Nem engedélyezhető mentesség a 21–26. és 28–30. követelményben említett lámpák és jelzőberendezések számára a darabszám, az alapvető konstrukciós jellemzők, az elektromos csatlakozások, illetve az általuk kibocsátott vagy visszavert fény színe vonatkozásában.
c) Azoknak a világító- és jelzőberendezéseknek, amelyeket az a) pont követelményei végrehajtásához utólag kell felszerelni, EU-típusjóváhagyási jellel kell rendelkezniük.
d) Gázkisüléses fényforrást tartalmazó lámpák beépítése csak akkor engedélyezett, ha fényszórótisztító és adott esetben automatikus fényszóró-szintállító berendezéssel vannak ellátva.
e) A fényszóró tompított fényét azon ország jogszabályban meghatározott forgalmi irányához kell hozzáigazítani, amelyben a jármű jóváhagyását megadták.
21A3. sz. ENSZ-előírás
(fényvisszaverő prizmák)
Ahol szükséges, két további, EK-jóváhagyási jelet viselő fényvisszaverő prizmát kell felszerelni a jármű hátsó részére, a 48. sz. ENSZ-előírásnak megfelelően elhelyezve.
22A7., 87. és 91. sz. ENSZ-előírás
(méretjelző, első (oldalsó) helyzetjelző, hátsó (oldalsó) helyzetjelző, fék-, oldalsó helyzetjelző, nappali menetjelző lámpák)
A 7., 87. és 91. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
23A6. sz. ENSZ-előírás
(irányjelzők)
A 6. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
24A4. sz. ENSZ-előírás
(hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpák)
A 4. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeket nem kell alkalmazni. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
25C, 25E, 25F98., 112. és 123. sz. ENSZ-előírás
[fényszórók (beleértve az izzókat)]
a) A járműre felszerelt fényszórók tompított fénysugara által keltett világítást a 112. sz. ENSZ-előírás 6. szakasza alapján az aszimmetrikus tompított fényt kibocsátó fényszórók vonatkozásában ellenőrizni kell. Ebből a célból hivatkozni lehet az említett előírás 5. mellékletében foglalt tűréshatárokra.
b) Ugyanez a követelmény vonatkozik a 98. vagy 123. sz. ENSZ-előírás szerinti fényszórók tompított fényére is.
26A19. sz. ENSZ-előírás
(első ködlámpák)
A 19. sz. ENSZ-előírás rendelkezései nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
27A1005/2010/EU rendelet
(vonóhorgok)
Az 1005/2010/EU rendelet követelményei nem alkalmazandók.
28A38. sz. ENSZ-előírás
(hátsó ködlámpák)
A 38. sz. ENSZ-előírás rendelkezései nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
29A23. sz. ENSZ-előírás
(tolatólámpák)
A 23. sz. ENSZ-előírás rendelkezései nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
30A77. sz. ENSZ-előírás
(várakozást jelző lámpák)
A 77. sz. ENSZ-előírás rendelkezései nem alkalmazandók. A lámpák helyes működését (ha fel vannak szerelve) azonban a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell.
31A16. sz. ENSZ-előírás
(biztonsági övek és utasvédelmi rendszerek)
Alkotóelemek
a) A biztonsági öveknek nem szükséges a 16. sz. ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyással rendelkezniük.
b) Ugyanakkor minden biztonsági övnek azonosító címkével kell rendelkeznie.
c) A címkén szereplő jelzéseknek összhangban kell lenniük a biztonsági övek rögzítési pontjaira vonatkozó döntéssel (lásd: 19. követelmény).
Beépítési követelmények
a) A járművet a 16. sz. ENSZ-előírás XVI. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően kell biztonsági övekkel felszerelni.
b) Amennyiben egyes biztonsági öveket az a) pontnak megfelelően utólagosan kell beszerelni, azoknak rendelkezniük kell a 16. sz. ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyással.
33A121. sz. ENSZ-előírás
(kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők jelölése)
a) Mindazon szimbólumoknak, beleértve a megfelelő visszajelző lámpák színét is, amelyek megléte a 121. sz. ENSZ-előírás értelmében kötelező, eleget kell tenniük a 121. sz. ENSZ-előírásnak.
b) Amennyiben nem ez a helyzet, a műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell, hogy a járműre felszerelt szimbólumok, visszajelző lámpák és kijelzők érthető tájékoztatást adnak-e a vezetőnek a szóban forgó kezelőszervek működéséről.
34A672/2010/EU rendelet
(jég- és páramentesítő)
A járművet megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -páramentesítő berendezésekkel kell felszerelni.
35A1008/2010/EU rendelet
(szélvédőmosó/-törlő berendezés)
A járművet megfelelő szélvédőmosó és szélvédőtörlő berendezésekkel kell felszerelni.
36A122. sz. ENSZ-előírás
(fűtési rendszerek)
a) Az utasteret fűtési rendszerrel kell ellátni.
b) Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezéseknek és beépítésüknek meg kell felelnie a 122. sz. ENSZ-előírás 7. mellékletének. Ezen felül az LPG-üzemű, égéshő felhasználásával működő fűtőberendezéseknek, valamint az LPG-üzemű fűtési rendszereknek meg kell felelniük a 122. sz. ENSZ-előírás 8. mellékletében előírt követelményeknek.
c) A további, utólag beszerelt fűtési rendszereknek meg kell felelniük a 122. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeknek.
41A595/2009/EK rendelet
Nehéz haszongépjárművek kibocsátásai (Euro VI) – jármű fedélzeti diagnosztika
Kipufogógáz-kibocsátás
a) Az 582/2011/EU rendelet III. melléklete szerinti vizsgálatot kell végezni az 582/2011/EU bizottsági rendelet (1) VI. mellékletének 3.6.1. pontjában meghatározott romlási tényezőket alkalmazva.
b) Az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének táblázatában megadott határértékeket kell alkalmazni.
c) A vizsgálathoz az 582/2011/EU rendelet IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagot kell használni.
CO2-kibocsátások
A CO2-kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást az 582/2011/EU rendelet VIII. mellékletének megfelelően kell meghatározni.
Jármű fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD)
a) A járművet OBD-rendszerrel kell felszerelni.
b) Az OBD-interfésznek képesnek kell lennie az 582/2011/EU rendelet X. mellékletében meghatározott külső OBD-kiolvasóval való kapcsolatra.
A NOx-kibocsátás csökkentését célzó megoldások helyes működésének biztosítására vonatkozó követelmények
A járművet fel kell szerelni egy olyan rendszerrel, amely az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletével összhangban biztosítja a NOx-kibocsátás csökkentését célzó megoldások helyes működését.
Teljesítménymérés
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó nyilatkozatát, amely tartalmazza a legnagyobb motorteljesítményt kW-ban, valamint az ennek megfelelő percenkénti fordulatszámot.
b) Ehelyett a kérelmező az ugyanezen információt tartalmazó kimeneti teljesítménygörbét is benyújthatja.
45A43. sz. ENSZ-előírásAlkotóelemek
a) Az üvegeknek edzett vagy rétegelt biztonsági üvegből kell készülniük.
b) Műanyag üvegezés csak a B-oszlop mögötti helyeken engedélyezett.
c) Az üvegek esetében a 43. sz. ENSZ-előírás szerinti jóváhagyás nem szükséges.
Beépítés
a) A 43. sz. ENSZ-előírás 21. mellékletében meghatározott beépítési követelmények érvényesek.
b) A szélvédőn és a B-oszlop előtti üvegeken nem engedélyezettek olyan színezett fóliák, amelyek a rendes fényátbocsátást az előírt minimumszint alá csökkentenék.
46A458/2011/EU bizottsági rendelet
(gumiabroncsok felszerelése)
Beépítés
a) A gumiabroncsok méreteinek, terhelhetőségi jelzőszámának és sebességkategóriájának meg kell felelnie a 458/2011/EU bizottsági rendeletben foglalt követelményeknek.
b) A gumiabroncs sebességindexének összhangban kell lennie a jármű legnagyobb tervezett sebességével.
c) Sebességkorlátozó esetleges megléte nem mentesít e követelmény alkalmazása alól.
d) A jármű legnagyobb sebességét a járműgyártónak kell meghatároznia. A műszaki szolgálat ugyanakkor megbecsülheti a jármű legnagyobb tervezett sebességét, figyelembe véve a motor legnagyobb leadott teljesítményét, a legnagyobb percenkénti fordulatszámot és a kinematikus lánccal kapcsolatos adatokat.
46B30. sz. ENSZ-előírás
(C1 típusú gumiabroncsok)
Alkotóelemek
A gumiabroncsoknak „EU” típusjóváhagyási jellel kell rendelkezniük.
46D117. sz. ENSZ-előírás
(gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása)
Alkotóelemek
A gumiabroncsoknak „EU” típusjóváhagyási jellel kell rendelkezniük.
46E(EU) 2019/2144 rendelet
64. sz. ENSZ-előírás
(ideiglenes használatra szánt tartalék kerék, defekttűrő gumiabroncsok, gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása)
Alkotóelemek
A gumiabroncsoknak „EU” típusjóváhagyási jellel kell rendelkezniük.
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer beépítése nem kötelező.
48A1230/2012/EU rendelet
(tömegek és méretek)
a) Az 1230/2012/EU rendelet I. melléklete A részében foglalt követelményeknek teljesülniük kell.
Az I. melléklet A. részének 5. pontjában foglalt előírásokat azonban nem kell teljesíteni.
b) Az a) pont tekintetében figyelembe veendő tömegek a következők:
— az 1230/2012/EU rendelet 2. cikkének 4. pontjában meghatározott, a műszaki szolgálat által mért menetkész tömeg; és
— a legnagyobb terhelt tömegek a jármű gyártója által megadott vagy a gyári adattáblán feltüntetett módon, beleértve a matricákat vagy a használati útmutatóban lévő információkat is. Ezek a tömegek a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegeknek minősülnek.
c) A kérelmező által végzett olyan műszaki változtatások, amelyek célja a jármű műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegének 3,5 tonnára vagy az alá csökkentése, hogy a jármű egyedijármű-jóváhagyást kaphasson, nem megengedettek.
d) A megengedett legnagyobb méretek vonatkozásában semmilyen mentesség nem engedélyezhető.
49A61. sz. ENSZ-előírás
(vezetőfülke kiálló részei)
a) Teljesíteni kell a 17. sz. ENSZ-előírás 5. szakaszában foglalt általános követelményeket.
b) A műszaki szolgálat döntésének megfelelően a 17. sz. ENSZ-előírás 6.1., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. és 6.11. szakaszában foglalt követelményeket kell teljesíteni.
50A55. sz. ENSZ-előírás
(vonószerkezetek)
Önálló műszaki egységek
a) Az 1 500 kg legnagyobb tömeget meg nem haladó pótkocsik vontatására szolgáló OEM-vonószerkezeteket nem kell az 55. sz. ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyásnak alávetni.
b) A vonószerkezet akkor minősül OEM-felszerelésnek, ha szerepel a használati útmutatóban vagy az ennek megfelelő, a jármű gyártója által a vevő rendelkezésére bocsátott kísérő dokumentumban.
c) Ha egy ilyen vonószerkezetet a járművel együtt hagynak jóvá, a típusbizonyítványban megfelelő szöveget kell szerepeltetni arra vonatkozóan, hogy a tulajdonos felelős a pótkocsira felszerelt vonószerkezettel való kompatibilitás biztosításáért.
d) Az a) pontban említettől eltérő, valamint az utólag felszerelt vonószerkezeteknek az 55. sz. ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyással kell rendelkezniük.
Beépítés a járműbe
A műszaki szolgálatnak ellenőriznie kell, hogy a vonószerkezet beépítése megfelel-e az 55. sz. ENSZ-előírás 6. szakaszának.
5495. sz. ENSZ-előírás
(oldalsó ütközés)
a) A kérelmezőnek be kell nyújtania a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az adott jármű, amelynek a jármű-azonosító számát meg kell adni, az alábbiak közül legalább az egyiknek megfelel:
— 95. sz. ENSZ-előírás;
— 214. FMVSS szabvány (Oldalsó ütközés elleni védelem);
— a JSRRV szabályzat 18. cikke.
b) A kérelmező kérelmére a 95. sz. ENSZ-előírás 5. szakasza szerinti vizsgálat végezhető gyári járművön is.
c) A vizsgálatot egy e vizsgálattal megbízott műszaki szolgálatnak kell elvégeznie. A műszaki szolgálatnak részletes jelentést kell kiállítania a kérelmező számára.
56A105. sz. ENSZ-előírás
Veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló járművek
A veszélyes áruk közúti szállítására szolgáló járműveknek meg kell felelniük a 105. sz. ENSZ-előírásban foglalt követelményeknek.
58127. sz. ENSZ-előírás
(EU) 2019/2144 rendelet
(Gyalogosvédelem)
A járműveket az összes kerékre ható elektronikus blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni.
A 127. sz. ENSZ-előírás követelményeit kell alkalmazni.
Az elülső védelmi rendszer vagy a jármű szerves részét képezi, és így megfelel a 127. sz. ENSZ-előírás követelményeinek, vagy önálló műszaki egységként kell típusjóváhagyásra bocsátani.
592005/64/EK irányelv
(újrafeldolgozhatóság)
Az irányelv követelményei nem alkalmazandók.
612006/40/EK irányelv
(légkondicionáló rendszer)
Az irányelv követelményeit alkalmazni kell.
62134. sz. ENSZ-előírás
(EU) 2019/2144 rendelet
(Hidrogénrendszer)
A 134. sz. ENSZ-előírás követelményeit kell alkalmazni.
Vagy bizonyítani kell, hogy a megfelel a következőknek:
— a 79/2009/EK rendelet 2022. július 5-én alkalmazandó változatában meghatározott lényegi követelmények;
— 100. függelék – A sűrített hidrogéngázzal működő gépjárművek tüzelőanyag-ellátó rendszereire vonatkozó műszaki szabvány (Japán);
— GB/T 24549-2009 Tüzelőanyagcellás elektromos járművek – biztonsági követelmények (Kína);
— ISO 23273:2013 nemzetközi szabvány, 1. rész: »Funkcionális járműbiztonság« és 2. rész »A sűrített hidrogénnel működő járműveknek a hidrogén által kiváltott veszélyekkel szembeni védelme«; vagy
— SAE J2578 – A tüzelőanyagcellás járművek általános biztonsága
72(EU) 2015/758 rendelet
(e-segélyhívó rendszer)
A rendelet előírásai nem alkalmazandók.
(1)
A Bizottság 582/2011/EU rendelete (2011. május 25.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I–III. mellékletének módosításáról (HL L 167., 2011.6.25., 1. o.).

Magyarázó megjegyzések a 2. függelékhez

1. Az e függelékben alkalmazott rövidítések:

"OEM" : a gyártótól származó eredeti berendezés (OEM-berendezés)

"FMVSS" : az USA Közlekedési Minisztériumának szövetségi gépjármű-biztonsági szabványa (Federal Motor Vehicle Safety Standard)

"JSRRV" : a közúti járművekre vonatkozó japán biztonsági szabályozások (Japan Safety Regulations for Road Vehicles)

"SAE" : Autóipari Mérnökök Társasága (Society of Automotive Engineers)

"CISPR" : Rádióinterferencia Nemzetközi Különleges Bizottság (Comité international spécial des perturbations radioélectriques)

2. Megjegyzések:

a) a teljes LPG- vagy CNG-berendezést - értelemszerűen - a 67., 110. vagy 115. sz. ENSZ-előírásnak megfelelően ellenőrizni kell;

b) a CO2-kibocsátások becslésére a következő képletet kell alkalmazni: benzinmotor és kézi sebességváltó: CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621 benzinmotor és automata sebességváltó: CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481 benzinmotor és hibrid elektromos: CO2 = 0,116 m - 57,147 dízelmotor és kézi sebességváltó: CO2 = 0,108 m - 11,371 dízelmotor és automata sebességváltó: CO2 = 0,116 m - 6,432 ahol: CO2 a CO2-kibocsátások együttes tömege g/km-ben, "m" a menetkész jármű tömege kg-ban, és "p" a legnagyobb motorteljesítmény kW-ban. A CO2-kibocsátások együttes tömegét egy tizedes jeggyel, a legközelebbi egész számra kerekítve kell kiszámítani a következő módon: i. ha a tizedesvesszőt követő szám kisebb mint 5, akkor az összeget lefelé kell kerekíteni; ii. ha a tizedesvesszőt követő szám 5 vagy nagyobb mint 5, akkor az összeget felfelé kell kerekíteni;

c) a tüzelőanyag-fogyasztás becslésére a következő képletet kell alkalmazni: CFC = CO2 × k - 1 Ahol: CFC az együttes tüzelőanyag-fogyasztás l/100 km-ben, CO2 a CO2-kibocsátások együttes tömege g/km-ben, a 2. megjegyzés b) pontjában foglalt szabálynak megfelelően kerekítve, "k" pedig a következő együttható: benzinmotorok esetében: 23,81; dízelmotorok esetében: 26,49. Az együttes tüzelőanyag-fogyasztást két tizedes jeggyel, a legközelebbi egész számra kerekítve kell kiszámolni a következő módon: i. ha az első tizedes jegyet követő szám kisebb mint 5, akkor az összeget lefelé kell kerekíteni; ii. ha az első tizedes jegyet követő szám 5 vagy nagyobb mint 5, akkor az összeget felfelé kell kerekíteni.

II. RÉSZ

Az I. részben említett irányelvek és rendeletek alternatívájaként elismert ENSZ-előírások jegyzéke

Amennyiben az I. rész táblázatában egy külön irányelvre vagy rendeletre történik hivatkozás, a következő ENSZ-előírások értelmében kiadott típusjóváhagyás vagy az olyan alábbi ENSZ-előírások értelmében kiadott, a megfelelő részre kiterjedő, a 0. számú ENSZ-előírás ( 13 ) szerinti univerzális nemzetközi egészjárműtípus-jóváhagyás, amelyeket az Unió az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának "a felülvizsgált 1958. évi megállapodás" szerződő feleként a 97/836/EK határozattal ( 14 ), illetve az említett határozat 3. cikkének (3) bekezdésében említett ezt követő tanácsi határozatokkal elfogadott, egyenértékűnek minősül az adott külön irányelv vagy rendelet alapján megadott EU-típusjóváhagyással.

Az alábbi táblázatban felsorolt ENSZ-előírások bármely további módosítása ( 15 ) szintén az EU-típusjóváhagyással egyenértékűnek minősül, a 97/836/EK határozat 4. cikkének (2) bekezdésében említett határozatra is figyelemmel.

Az I. részben szereplő táblázatban szereplő irányelvekben vagy rendeletekben meghatározott beszerelési követelményeket az alábbi táblázatban felsorolt ENSZ-előírások szerint jóváhagyott alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre is alkalmazni kell.

TételTárgyENSZ-előírásMódosítássorozat
B14Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszer13801
G1Hangnyomásszint51
59
03
01
G13Újrafeldolgozhatóság (1)13300
(1)
A 2005/64/EK irányelv I. mellékletében megállapított követelmények alkalmazandók.

III. RÉSZ

A különleges rendeltetésű járművek EU-típusjóváhagyására vonatkozó követelményeket tartalmazó rendeleti jellegű jogi aktusok jegyzéke

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

az 1-6. függelékben található táblázatokhoz

X

:

A rendeleti jellegű jogi aktusnak való megfelelés azon járműkategória tekintetében kötelező, amelyre a típusjóváhagyást kérik. Figyelembe kell venni az e magyarázó megjegyzésen kívül meghatározott különös rendelkezéseket.

G

:

Többlépcsős típusjóváhagyás esetén az alapjármű (pl. a különleges rendeltetésű jármű megépítéséhez használt alváz) típusjóváhagyásához használt rendeleti jellegű jogi aktusnak való megfelelést is el kell fogadni. Ebben az esetben a gyártó által módosított vagy hozzáadott bármely rendszert, annak jellemzőit, alkatrészeit, tartozékait, alkotóelemeit és önálló műszaki egységeit az alapjármű követelményei alapján lehet értékelni. Figyelembe kell venni az e magyarázó megjegyzésen kívül meghatározott különös rendelkezéseket.

A

:

A jóváhagyó hatóság hozzájárulhat teljes vagy részleges mentesség alkalmazásához azzal a feltétellel, hogy a gyártó a műszaki szolgálat számára hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a jármű különleges rendeltetése miatt nem felel meg az összes követelménynek. A gyártónak azonban törekednie kell arra, hogy az arányosság szempontját figyelembe véve a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a követelményeknek. Ezeket a mentességeket a jármű EU-típusbizonyítványának 2. részében, valamint a megfelelőségi nyilatkozatban a "megjegyzések" rovatban kell ismertetni. Figyelembe kell venni az e magyarázó megjegyzésen kívül meghatározott különös rendelkezéseket.

1. függelék

Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító járművek

TételTárgyRendeleti jellegű jogi aktus számaM1 ≤ 2 500 kgM1 > 2 500 kgM2M3
AUTASBIZTONSÁGI RENDSZEREK, TÖRÉSTESZT, AZ ÜZEMANYAGRENDSZER ÉPSÉGE ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A1Belső berendezések(EU) 2019/2144 rendeletG
Az alkalmazás a jármű közúti használata során való rendes használatra szánt leghátsó ülésen elhelyezett háromdimenziós H-pontvizsgáló eszköz törzsének referenciavonalán áthaladó keresztirányú sík előtti utastérre, valamint a rendeleti jellegű jogi aktusban meghatározott, rendes használatra szánt ülőhelyek megfelelő referenciazónáira korlátozódik, amennyiben a járműtípusra az M1 jármű-kategóriára vonatkozó követelményeket kell alkalmazni. Nem vonatkozik a mentőjárművek betegterére.
Az új típusú mentőjárművekre vonatkozó további követelmények: A mentőjárművek betegterének teljesítenie kell az EN 1789:2020 (Mentőjárművek és felszerelésük – betegszállító járművek) szabvány műszaki követelményeit a 6.5. szakasz (A felszerelések jegyzéke) kivételével. A megfelelőséget a műszaki szolgálat vizsgálati jegyzőkönyvével kell igazolni, amely alapulhat a 71. cikk rendelkezéseivel összhangban a műszaki szolgálat alvállalkozói vagy leányvállalatai által elvégzett értékelésen. Ha van kerekesszékes utasok számára fenntartott hely, akkor a kerekes székkel használható járművekre (SH kategória) alkalmazandó, a kerekesszék-rögzítésre és az utasbiztonsági rendszerekre vonatkozó követelményeket is alkalmazni kell.
G
Az alkalmazás a jármű közúti használata során való rendes használatra szánt leghátsó ülésen elhelyezett háromdimenziós H-pontvizsgáló eszköz törzsének referenciavonalán áthaladó keresztirányú sík előtti utastérre, valamint a rendeleti jellegű jogi aktusban meghatározott, rendes használatra szánt ülőhelyek megfelelő referenciazónáira korlátozódik, amennyiben a járműtípusra az M1 jármű-kategóriára vonatkozó követelményeket kell alkalmazni. Nem vonatkozik a mentőjárművek betegterére.
Az új típusú mentőjárművekre vonatkozó további követelmények: A mentőjárművek betegterének teljesítenie kell az EN 1789:2020 (Mentőjárművek és felszerelésük – betegszállító járművek) szabvány műszaki követelményeit a 6.5. szakasz (A felszerelések jegyzéke) kivételével. A megfelelőséget a műszaki szolgálat vizsgálati jegyzőkönyvével kell igazolni, amely alapulhat a 71. cikk rendelkezéseivel összhangban a műszaki szolgálat alvállalkozói vagy leányvállalatai által elvégzett értékelésen. Ha van kerekesszékes utasok számára fenntartott hely, akkor a kerekes székkel használható járművekre (SH kategória) alkalmazandó, a kerekesszék-rögzítésre és az utasbiztonsági rendszerekre vonatkozó követelményeket is alkalmazni kell.
n.a. az utastérre és a betegtérre
Az új típusú mentőjárművekre vonatkozó további követelmények: A mentőjárművek betegterének teljesítenie kell az EN 1789:2020 (Mentőjárművek és felszerelésük – betegszállító járművek) szabvány műszaki követelményeit a 6.5. szakasz (A felszerelések jegyzéke) kivételével. A megfelelőséget a műszaki szolgálat vizsgálati jegyzőkönyvével kell igazolni, amely alapulhat a 71. cikk rendelkezéseivel összhangban a műszaki szolgálat alvállalkozói vagy leányvállalatai által elvégzett értékelésen. Ha van kerekesszékes utasok számára fenntartott hely, akkor a kerekes székkel használható járművekre (SH kategória) alkalmazandó, a kerekesszék-rögzítésre és az utasbiztonsági rendszerekre vonatkozó követelményeket is alkalmazni kell.
n.a. az utastérre és a betegtérre
Az új típusú mentőjárművekre vonatkozó további követelmények: A mentőjárművek betegterének teljesítenie kell az EN 1789:2020 (Mentőjárművek és felszerelésük – betegszállító járművek) szabvány műszaki követelményeit a 6.5. szakasz (A felszerelések jegyzéke) kivételével. A megfelelőséget a műszaki szolgálat vizsgálati jegyzőkönyvével kell igazolni, amely alapulhat a 71. cikk rendelkezéseivel összhangban a műszaki szolgálat alvállalkozói vagy leányvállalatai által elvégzett értékelésen. Ha van kerekesszékes utasok számára fenntartott hely, akkor a kerekes székkel használható járművekre (SH kategória) alkalmazandó, a kerekesszék-rögzítésre és az utasbiztonsági rendszerekre vonatkozó követelményeket is alkalmazni kell.
A2Ülések és fejtámlák(EU) 2019/2144 rendeletG
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
Az energiadisszipációra és a sugarakra vonatkozó követelményeket a 17. sz. ENSZ-előírás 5.2.3./5.2.4.2. és 5.2.4. szakasza szerint kell ellenőrizni, amennyiben a járműtípusra az M1 jármű-kategóriára vonatkozó követelmények alkalmazandók.
A 17. sz. ENSZ-előírás 1. szakaszának c) pontjában és 9. mellékletében foglalt, a csomagok rögzítésére vonatkozó követelmények nem alkalmazandók.
G
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
Az energiadisszipációra és a sugarakra vonatkozó követelményeket a 17. sz. ENSZ-előírás 5.2.3./5.2.4.2. és 5.2.4. szakasza szerint kell ellenőrizni, amennyiben a járműtípusra az M1 jármű-kategóriára vonatkozó követelmények alkalmazandók.
A 17. sz. ENSZ-előírás 1. szakaszának c) pontjában és 9. mellékletében foglalt, a csomagok rögzítésére vonatkozó követelmények nem alkalmazandók.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
A3Autóbuszülések(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
A4A biztonsági öv rögzítési pontjai(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
G
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
A hátsó ülőhelyeknek legalább két ponton rögzített övekhez szánt rögzítésekkel kell rendelkezniük.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
A hátsó ülőhelyeknek legalább két ponton rögzített övekhez szánt rögzítésekkel kell rendelkezniük.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
A hátsó ülőhelyeknek legalább két ponton rögzített övekhez szánt rögzítésekkel kell rendelkezniük.
A5Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
G
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
A hátsó ülőhelyeknek legalább két ponton rögzített övvel kell rendelkezniük.
G
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
A hátsó ülőhelyeknek legalább két ponton rögzített övvel kell rendelkezniük.
G
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
A hátsó ülőhelyeknek legalább két ponton rögzített övvel kell rendelkezniük.
A6A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés(EU) 2019/2144 rendeletX
Hátsó ülések esetében nem kötelező.
X
Hátsó ülések esetében nem kötelező.
X
Hátsó ülések esetében nem kötelező.
X
Hátsó ülések esetében nem kötelező.
A7Elválasztó rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
A8Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése(EU) 2019/2144 rendeletG
Az ISOFIX rögzítőpontok mentőjárművekben és halottszállító járművekben nem kötelezőek.
G
Az ISOFIX rögzítőpontok mentőjárművekben és halottszállító járművekben nem kötelezőek.
HAHA
A9Gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
A10Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
A11Első aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A12Hátsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
A13Oldalsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A14Az üzemanyagtartály biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletX
A töltővezeték irányának és hosszának módosítása és az eredeti tartály áthelyezése megengedett, amennyiben a beszerelésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
X
A töltővezeték irányának és hosszának módosítása és az eredeti tartály áthelyezése megengedett, amennyiben a beszerelésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
X
A töltővezeték irányának és hosszának módosítása és az eredeti tartály áthelyezése megengedett, amennyiben a beszerelésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
X
A töltővezeték irányának és hosszának módosítása és az eredeti tartály áthelyezése megengedett, amennyiben a beszerelésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
A15A cseppfolyósított szénhidrogéngáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXGGX
A16A sűrített földgáz és a cseppfolyósított földgáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXGGX
A17A hidrogén biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXGGX
A18A hidrogénrendszer anyagminősítési vizsgálata (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
A19Működés közbeni elektromos biztonság (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXGXX
A20Részleges átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletXG
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a részleges átfedésű frontális ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében, továbbá ha a vonatkozó utasbiztonsági rendszereket nem módosították olyan mértékben, hogy az a műszaki szolgálat által elfogadott biztonsági szint csökkenését eredményezné.
A típusjóváhagyással rendelkező, nem teljes járóképesmotorház-konfigurációra épülő, befejezett járművek mentesülnek a teljeskörű ütközési vizsgálat alól. Ugyanakkor a műszaki szolgálat számára hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy frontális ütközést követően nem áll fenn az üzemanyagrendszer integritási hibájának elfogadhatatlan kockázata, valamint a nagyfeszültségű hajtásrendszerek feszültség alatt álló részeivel való közvetlen érintkezés elfogadhatatlan kockázata.
Az (EU) 2018/858 rendelet VIII. mellékletével összhangban virtuális vizsgálati módszerek is alkalmazhatók.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A21Teljes átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletGG
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a teljes átfedésű frontális ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében, továbbá ha a vonatkozó utasbiztonsági rendszereket nem módosították olyan mértékben, hogy az a műszaki szolgálat által elfogadott biztonsági szint csökkenését eredményezné.
A típusjóváhagyással rendelkező, nem teljes járóképesmotorház-konfigurációra épülő, befejezett járművek mentesülnek a teljeskörű ütközési vizsgálat alól. Ugyanakkor a műszaki szolgálat számára hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy frontális ütközést követően nem áll fenn az üzemanyagrendszer integritási hibájának elfogadhatatlan kockázata, valamint a nagyfeszültségű hajtásrendszerek feszültség alatt álló részeivel való közvetlen érintkezés elfogadhatatlan kockázata.
Az (EU) 2018/858 rendelet VIII. mellékletével összhangban virtuális vizsgálati módszerek is alkalmazhatók.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A22A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor(EU) 2019/2144 rendeletXGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A23Cserelégzsák(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
A24Vezetőfülkét érő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A25Oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletXG
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg az oldalirányú ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében.
A típusjóváhagyással rendelkező, nem teljes járóképesmotorház-konfigurációra épülő, befejezett járművek mentesülnek a teljeskörű ütközési vizsgálat alól. Ugyanakkor a műszaki szolgálat számára hitelt érdemlően bizonyítani kell, hogy oldalirányú ütközést követően nem áll fenn az üzemanyagrendszer integritási hibájának elfogadhatatlan kockázata, valamint a nagyfeszültségű hajtásrendszerek feszültség alatt álló részeivel való közvetlen érintkezés elfogadhatatlan kockázata.
Az (EU) 2018/858 rendelet VIII. mellékletével összhangban virtuális vizsgálati módszerek is alkalmazhatók.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A26Oszlopnak való oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A27Hátulról történő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletXG
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a hátulról történő ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A28112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek(EU) 2015/758 rendeletGGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
BVESZÉLYEZTETETT ÚTHASZNÁLÓK, LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG
B1A gyalogosok láb- és fejsérülések elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletXGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B2A fej ütközési tartományának megnövelése(EU) 2019/2144 rendeletXG
A közvetlenül a szélvédő mögött lévő belső berendezések módosításait nem kell figyelembe venni.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B3Elülső védelmi rendszer(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
B4A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B5A gyalogosokkal és kerékpárosokkal való ütközés előrejelzése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XX
B6Holttérfigyelő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XX
B7Tolatóradar(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
B8Menetirányú látótér(EU) 2019/2144 rendeletXGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B9Közvetlen látótér nehézgépjárművek esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
B10Biztonsági üveg(EU) 2019/2144 rendeletX
A szélvédő és a vezető szemének helyzetét jelölő pontoktól a jármű elejének irányában elhelyezkedő oldalsó ablakok kivételével az összes üvegezés anyaga biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg lehet.
X
A szélvédő és a vezető szemének helyzetét jelölő pontoktól a jármű elejének irányában elhelyezkedő oldalsó ablakok kivételével az összes üvegezés anyaga biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg lehet.
X
A szélvédő és a vezető szemének helyzetét jelölő pontoktól a jármű elejének irányában elhelyezkedő oldalsó ablakok kivételével az összes üvegezés anyaga biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg lehet.
X
A szélvédő és a vezető szemének helyzetét jelölő pontoktól a jármű elejének irányában elhelyezkedő oldalsó ablakok kivételével az összes üvegezés anyaga biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg lehet.
B11Jég-/páramentesítés(EU) 2019/2144 rendeletGGX
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
B12Szélvédőmosó/-törlő berendezés(EU) 2019/2144 rendeletGGX
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
B13Közvetett látást biztosító eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXGGG
B14Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszerek540/2014/EU rendeletXXXX
CA JÁRMŰ ALVÁZA, FÉKRENDSZERE, GUMIABRONCSAI ÉS KORMÁNYBERENDEZÉSE
C1Kormányberendezés(EU) 2019/2144 rendeletXGGG
C2Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.
C3Veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXG
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (C2) alkalmazása is lehetséges, amennyiben az volt előírva az alapjárműre vonatkozóan.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C4Fékezés(EU) 2019/2144 rendeletGGGG
C5Csere-fékegységek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
C6Fékasszisztens(EU) 2019/2144 rendeletXGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C7Menetstabilizáló rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXG
Amennyiben egy előző szakaszban megadott típusjóváhagyás által lefedett menetstabilizáló rendszert úgy módosítanak, ami valószínűsíthetően befolyásolja az alapjármű menetstabilizáló rendszerének működését, igazolni kell, hogy a jármű biztonsága és stabilitása nem sérült. Ezt vizsgálatokkal kell igazolni, például oly módon, hogy 80 km/h sebességgel mindkét irányba kellően hirtelen kormánymozdulattal kettős sávváltást végeznek, amely a menetstabilizáló rendszer beavatkozását eredményezi. Ezeknek a beavatkozásoknak jól vezéreltnek kell lenniük, és az adott vezetési körülmények között javítaniuk kell a jármű stabilitását a letiltott menetstabilizáló rendszerrel felszerelt jármű stabilitásához képest. Minden vizsgálat a gyártó és a műszaki szolgálat közötti megállapodás függvénye.
n.a.n.a.
C8Fejlett vészfékező rendszer nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.
C9Fejlett vészfékező rendszer könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletXGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C10Gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye(EU) 2019/2144 rendeletXGGG
C11Pótkerekek és defekttűrő rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C12Újrafutózott gumiabroncsok(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
C13Abroncsnyomás-ellenőrzés könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletXGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C14Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XX
C15Gumiabroncsok felszerelése(EU) 2019/2144 rendeletXGGG
C16Pótkerekek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozék
DFEDÉLZETI MŰSZEREK, ELEKTROMOS RENDSZER, JÁRMŰVILÁGÍTÁS, VALAMINT A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT, TÖBBEK KÖZÖTT A KIBERTÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM
D1Hangjelzések(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D2Rádiófrekvenciás zavarok (elektromágneses összeférhetőség)(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D3Jogosulatlan használat elleni védelem, indításgátló és riasztórendszer(EU) 2019/2144 rendeletXGHA GHA G
D4A jármű kibertámadások elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D5Sebességmérő(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D6Kilométer-számláló(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D7Sebességkorlátozó készülékek(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XX
D8Intelligens sebességszabályozó rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D9A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D10Fűtési rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D11Fényjelző berendezések(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D12Útmegvilágítási eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D13Fényvisszaverő eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D14Fényforrások(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
D15A fényjelző berendezések, útmegvilágítási és fényvisszaverő eszközök beépítése(EU) 2019/2144 rendeletA
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A + G a vezetőfülke tekintetében
A a fennmaradó rész tekintetében
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A + G a vezetőfülke tekintetében
A a fennmaradó rész tekintetében
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A + G a vezetőfülke tekintetében
A a fennmaradó rész tekintetében
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
D16Vészfékjelzés(EU) 2019/2144 rendeletXXX
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
X
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
D17Fényszórótörlők (HA)(EU) 2019/2144 rendeletHAHAHAHA
D18Sebességváltás-jelző(EU) 2019/2144 rendeletGGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
EA JÁRMŰVEZETŐ MAGATARTÁSA ÉS A RENDSZER MŰKÖDÉSE
E1Indításgátló alkoholszonda beszerelése(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
E2A járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
E3A járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett rendszer(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
E4A járművezető készenlétét figyelő rendszer (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHAHANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E5Eseményadat-rögzítő(EU) 2019/2144 rendeletXGMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
E6A járművezető általi vezetést felváltó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHAHAMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
E7A jármű állapotára és a környezetre vonatkozó információkat biztosító rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHAHAMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
E8Automatizált konvojban haladást lehetővé tévő rendszer (HA)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
E9A többi úthasználó számára biztonsági információkat nyújtó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.
FA JÁRMŰVEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI
F1A rendszámtábla helye(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
F2Hátramenet(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
F3Ajtózárak és csuklópántok(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekhez való hozzáférést biztosító ajtókra, és csak arra az esetre korlátozódik, ha az ülés R pontja és az ajtó felületének átlagos síkja közötti, a jármű hosszanti középsíkjára merőlegesen mért távolság nem haladja meg az 500 mm-t.
G
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekhez való hozzáférést biztosító ajtókra, és csak arra az esetre korlátozódik, ha az ülés R pontja és az ajtó felületének átlagos síkja közötti, a jármű hosszanti középsíkjára merőlegesen mért távolság nem haladja meg az 500 mm-t.
A típusjóváhagyással rendelkező, nem teljes járóképesmotorház-konfigurációra épülő, befejezett járművek mentesülnek az általános követelmények és a teljesítménykövetelmények alól.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F4Küszöbök, kapaszkodók és fellépők(EU) 2019/2144 rendeletXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F5Külső kiálló részek(EU) 2019/2144 rendeletG a vezetőfülke tekintetében
A a fennmaradó rész tekintetében
A nyitott ablakok kinyúlására vonatkozó követelmények nem vonatkoznak a lakótérre.
G a vezetőfülke tekintetében
A a fennmaradó rész tekintetében
A nyitott ablakok kinyúlására vonatkozó követelmények nem vonatkoznak a lakótérre.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F6A haszongépjárművek vezetőfülkéjének külső kiálló részei(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F7Jogszabályban előírt tábla és jármű-azonosító szám(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
F8Vontatóberendezések(EU) 2019/2144 rendeletX
Csak elöl kötelező; ha hátulra szerelték fel, kötelező vizsgálatot végezni.
X
Csak elöl kötelező; ha hátulra szerelték fel, kötelező vizsgálatot végezni.
X
Csak elöl kötelező; ha hátulra szerelték fel, kötelező vizsgálatot végezni.
X
Csak elöl kötelező; ha hátulra szerelték fel, kötelező vizsgálatot végezni.
F9Kerékdobok(EU) 2019/2144 rendeletGGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F10A felcsapódó víz elleni védőrendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F11Tömegek és méretek(EU) 2019/2144 rendeletXXXX
F12Mechanikus kapcsolószerkezetek(EU) 2019/2144 rendeletHA XHA GHA GHA G
F13Veszélyes áruk szállítására használt járművek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F14A buszok általános szerkezeti felépítése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.AA
F15A buszok felépítményének szilárdsága(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.AA
F16Gyúlékonyság buszok esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.G a vezetőfülke tekintetében
X a fennmaradó rész tekintetében
GKÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY ÉS KIBOCSÁTÁSOK
G1Hangnyomásszint540/2014/EU rendeletX
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
G2A jármű laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása715/2007/EK rendeletG
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Mentőjárművek esetében a leginkább jellemző alapjárműre kiadott EU-típusjóváhagyás a referenciatömeg változásától függetlenül érvényben marad.
Lakóautók és halottszállító járművek:
Jármű átalakítása (pl. többlépcsős típusjóváhagyási eljárás) esetén az átalakításért felelős gyártónak konzultálnia kell az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű gyártójával annak megerősítése érdekében, hogy az átalakított járműre kiterjed az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű kibocsátással kapcsolatos jóváhagyása. Az átalakított jármű referenciatömege meghaladhatja a 2 840 kg-ot.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Mentőjárművek esetében a leginkább jellemző alapjárműre kiadott EU-típusjóváhagyás a referenciatömeg változásától függetlenül érvényben marad.
Lakóautók és halottszállító járművek:
Jármű átalakítása (pl. többlépcsős típusjóváhagyási eljárás) esetén az átalakításért felelős gyártónak konzultálnia kell az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű gyártójával annak megerősítése érdekében, hogy az átalakított járműre kiterjed az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű kibocsátással kapcsolatos jóváhagyása. Az átalakított jármű referenciatömege meghaladhatja a 2 840 kg-ot.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Mentőjárművek esetében a leginkább jellemző alapjárműre kiadott EU-típusjóváhagyás a referenciatömeg változásától függetlenül érvényben marad.
Lakóautók és halottszállító járművek:
Jármű átalakítása (pl. többlépcsős típusjóváhagyási eljárás) esetén az átalakításért felelős gyártónak konzultálnia kell az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű gyártójával annak megerősítése érdekében, hogy az átalakított járműre kiterjed az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű kibocsátással kapcsolatos jóváhagyása. Az átalakított jármű referenciatömege meghaladhatja a 2 840 kg-ot.
Nem tartozik a hatály alá.
G2aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása, valamint a jármű fedélzetén található, az üzemanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzésére szolgáló eszköz715/2007/EK rendeletG
Többlépcsős típusjóváhagyás esetén az új CO2-értéket a CO2-interpolációs módszerrel, a befejezett jármű vonatkozó adatainak felhasználásával kell kiszámítani. Alternatív megoldásként az új CO2-értéket a befejezett járműnek az 154. sz. ENSZ-előírás B7. mellékletének 3.2.4. szakaszában meghatározott paraméterei alapján és az alapjármű gyártója által biztosított kigurulási menetellenállási mátrixra vonatkozó eszköz használatával kell kiszámítani. Ha az eszköz nem áll rendelkezésre, vagy a CO2-interpoláció a gyakorlatban nem kivitelezhető, az átalakításért felelős gyártó kérésére és a jóváhagyó hatóság beleegyezésével az alapjármű magas szén-dioxid-kibocsátású járműváltozatának CO2-értékét kell használni.
G
Többlépcsős típusjóváhagyás esetén az új CO2-értéket a CO2-interpolációs módszerrel, a befejezett jármű vonatkozó adatainak felhasználásával kell kiszámítani. Alternatív megoldásként az új CO2-értéket a befejezett járműnek az 154. sz. ENSZ-előírás B7. mellékletének 3.2.4. szakaszában meghatározott paraméterei alapján és az alapjármű gyártója által biztosított kigurulási menetellenállási mátrixra vonatkozó eszköz használatával kell kiszámítani. Ha az eszköz nem áll rendelkezésre, vagy a CO2-interpoláció a gyakorlatban nem kivitelezhető, az átalakításért felelős gyártó kérésére és a jóváhagyó hatóság beleegyezésével az alapjármű magas szén-dioxid-kibocsátású járműváltozatának CO2-értékét kell használni.
G
Többlépcsős típusjóváhagyás esetén az új CO2-értéket a CO2-interpolációs módszerrel, a befejezett jármű vonatkozó adatainak felhasználásával kell kiszámítani. Alternatív megoldásként az új CO2-értéket a befejezett járműnek az 154. sz. ENSZ-előírás B7. mellékletének 3.2.4. szakaszában meghatározott paraméterei alapján és az alapjármű gyártója által biztosított kigurulási menetellenállási mátrixra vonatkozó eszköz használatával kell kiszámítani. Ha az eszköz nem áll rendelkezésre, vagy a CO2-interpoláció a gyakorlatban nem kivitelezhető, az átalakításért felelős gyártó kérésére és a jóváhagyó hatóság beleegyezésével az alapjármű magas szén-dioxid-kibocsátású járműváltozatának CO2-értékét kell használni.
Nem tartozik a hatály alá.
G3A motor laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
G3aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G3bA pótkocsi fajlagos energiahatékonysági teljesítményének meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G4Közúti kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Mentőjárművek esetében a leginkább jellemző alapjárműre kiadott EU-típusjóváhagyás a referenciatömeg változásától függetlenül érvényben marad.
Lakóautók és halottszállító járművek:
Jármű átalakítása (pl. többlépcsős típusjóváhagyási eljárás) esetén az átalakításért felelős gyártónak konzultálnia kell az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű gyártójával annak megerősítése érdekében, hogy az átalakított járműre kiterjed az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű kibocsátással kapcsolatos jóváhagyása. Az átalakított jármű referenciatömege meghaladhatja a 2 840 kg-ot.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Mentőjárművek esetében a leginkább jellemző alapjárműre kiadott EU-típusjóváhagyás a referenciatömeg változásától függetlenül érvényben marad.
Lakóautók és halottszállító járművek:
Jármű átalakítása (pl. többlépcsős típusjóváhagyási eljárás) esetén az átalakításért felelős gyártónak konzultálnia kell az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű gyártójával annak megerősítése érdekében, hogy az átalakított járműre kiterjed az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű kibocsátással kapcsolatos jóváhagyása. Az átalakított jármű referenciatömege meghaladhatja a 2 840 kg-ot.
GG
G5A kipufogógáz-kibocsátás tartóssága715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
GGGG
G6Kartergáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
GGGG
G7Párolgási kibocsátások715/2007/EK rendeletGGGNem tartozik a hatály alá.
G8Laboratóriumban mért, alacsony hőmérsékletű kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendeletGGGNem tartozik a hatály alá.
G9Fedélzeti diagnosztika715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
GGGG
G10A kiiktató eszköz hiánya715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
GGGG
G11Kibocsátáscsökkentő segédstratégiák715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
GGGG
G12Manipulálás elleni védelem715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
GGGG
G13Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK irányelvn.a.
A meghatározott alkatrészek újrafelhasználásának tilalmáról szóló V. mellékletet azonban alkalmazni kell.
n.a.
A meghatározott alkatrészek újrafelhasználásának tilalmáról szóló V. mellékletet azonban alkalmazni kell.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G14Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvGGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
HAZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A SZOFTVEREK FRISSÍTÉSE
H1Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhozAz (EU) 2018/858 rendelet 61–66. cikke és X. mellékleteXXXX
H2Szoftverfrissítés(EU) 2018/858 rendelet
156. sz. ENSZ-előírás
XXXX

2. függelék

Páncélozott járművek

TételTárgyRendeleti jellegű jogi aktus számaM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
AUTASBIZTONSÁGI RENDSZEREK, TÖRÉSTESZT, AZ ÜZEMANYAGRENDSZER ÉPSÉGE ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A1Belső berendezések(EU) 2019/2144 rendeletANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A2Ülések és fejtámlák(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A3Autóbuszülések(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A4A biztonsági öv rögzítési pontjai(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A5Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A6A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A7Elválasztó rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
A8Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése(EU) 2019/2144 rendeletAHAHAHAHAHANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A9Gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
A10Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
A11Első aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A12Hátsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletXXXXAAXXXX
A13Oldalsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XX
A14Az üzemanyagtartály biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
A15A cseppfolyósított szénhidrogéngáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A16A sűrített földgáz és a cseppfolyósított földgáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A17A hidrogén biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A18A hidrogénrendszer anyagminősítési vizsgálata (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A19Működés közbeni elektromos biztonság (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A20Részleges átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A21Teljes átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A22A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A23Cserelégzsák(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
A24Vezetőfülkét érő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A25Oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A26Oszlopnak való oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A27Hátulról történő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A28112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek(EU) 2015/758 rendeletGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.GNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
BVESZÉLYEZTETETT ÚTHASZNÁLÓK, LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG
B1A gyalogosok láb- és fejsérülések elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B2A fej ütközési tartományának megnövelése(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B3Elülső védelmi rendszer(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
B4A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B5A gyalogosokkal és kerékpárosokkal való ütközés előrejelzése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B6Holttérfigyelő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B7Tolatóradar(EU) 2019/2144 rendeletA
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a szükséges eszközök nem helyezhetők optimális helyzetbe, ezért nem zárható ki a megrongálódásuk, amely megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B8Menetirányú látótér(EU) 2019/2144 rendeletG
A fényátbocsátási tényező legalább 60 %, és az A-oszlop takarási szöge nem nagyobb 10 foknál.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.G
A fényátbocsátási tényező legalább 60 %, és az A-oszlop takarási szöge nem nagyobb 10 foknál.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B9Közvetlen látótér nehézgépjárművek esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B10Biztonsági üveg(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.
B11Jég-/páramentesítés(EU) 2019/2144 rendeletAX
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B12Szélvédőmosó/-törlő berendezés(EU) 2019/2144 rendeletAX
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B13Közvetett látást biztosító eszközök(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B14Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszerek540/2014/EU rendeletXXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
CA JÁRMŰ ALVÁZA, FÉKRENDSZERE, GUMIABRONCSAI ÉS KORMÁNYBERENDEZÉSE
C1Kormányberendezés(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
C2Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C3Veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C4Fékezés(EU) 2019/2144 rendeletGGGGGGXXXX
C5Csere-fékegységek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
C6Fékasszisztens(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C7Menetstabilizáló rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXn.a.n.a.Xn.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XX
C8Fejlett vészfékező rendszer nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C9Fejlett vészfékező rendszer könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C10Gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAAAAAA
C11Pótkerekek és defekttűrő rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.ANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C12Újrafutózott gumiabroncsok(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
C13Abroncsnyomás-ellenőrzés könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C14Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.
C15Gumiabroncsok felszerelése(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAAAAAA
C16Pótkerekek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
DFEDÉLZETI MŰSZEREK, ELEKTROMOS RENDSZER, JÁRMŰVILÁGÍTÁS, VALAMINT A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT, TÖBBEK KÖZÖTT A KIBERTÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM
D1Hangjelzések(EU) 2019/2144 rendeletA
Kiegészítő pánikriasztó-berendezések használata megengedett.
A
Kiegészítő pánikriasztó-berendezések használata megengedett.
A
Kiegészítő pánikriasztó-berendezések használata megengedett.
A
Kiegészítő pánikriasztó-berendezések használata megengedett.
A
Kiegészítő pánikriasztó-berendezések használata megengedett.
A
Kiegészítő pánikriasztó-berendezések használata megengedett.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D2Rádiófrekvenciás zavarok (elektromágneses összeférhetőség)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
D3Jogosulatlan használat elleni védelem, indításgátló és riasztórendszer(EU) 2019/2144 rendeletXHA GHA GXHA GHA GNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D4A jármű kibertámadások elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D5Sebességmérő(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D6Kilométer-számláló(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D7Sebességkorlátozó készülékek(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D8Intelligens sebességszabályozó rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D9A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D10Fűtési rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
D11Fényjelző berendezések(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
D12Útmegvilágítási eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
D13Fényvisszaverő eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
D14Fényforrások(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
D15A fényjelző berendezések, útmegvilágítási és fényvisszaverő eszközök beépítése(EU) 2019/2144 rendeletA
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
D16Vészfékjelzés(EU) 2019/2144 rendeletXX
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
X
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
XX
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
X
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D17Fényszórótörlők (HA)(EU) 2019/2144 rendeletHAHAHAHAHAHANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D18Sebességváltás-jelző(EU) 2019/2144 rendeletGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
EA JÁRMŰVEZETŐ MAGATARTÁSA ÉS A RENDSZER MŰKÖDÉSE
E1Indításgátló alkoholszonda beszerelése(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E2A járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E3A járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett rendszer(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E4A járművezető készenlétét figyelő rendszer (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHANem tartozik a hatály aláNem tartozik a hatály aláHANem tartozik a hatály aláNem tartozik a hatály aláNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E5Eseményadat-rögzítő(EU) 2019/2144 rendeletAMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.AMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E6A járművezető általi vezetést felváltó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHAMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E7A jármű állapotára és a környezetre vonatkozó információkat biztosító rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHAMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E8Automatizált konvojban haladást lehetővé tévő rendszer (HA)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E9A többi úthasználó számára biztonsági információkat nyújtó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
FA JÁRMŰVEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI
F1A rendszámtábla helye(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
F2Hátramenet(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F3Ajtózárak és csuklópántok(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F4Küszöbök, kapaszkodók és fellépők(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F5Külső kiálló részek(EU) 2019/2144 rendeletANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F6A haszongépjárművek vezetőfülkéjének külső kiálló részei(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.AAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F7Jogszabályban előírt tábla és jármű-azonosító szám(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
F8Vontatóberendezések(EU) 2019/2144 rendeletAAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F9Kerékdobok(EU) 2019/2144 rendeletGNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F10A felcsapódó víz elleni védőrendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XXXXXXX
F11Tömegek és méretek(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXXX
F12Mechanikus kapcsolószerkezetek(EU) 2019/2144 rendeletHA XHA XHA XHA XHA XHA XXXXX
F13Veszélyes áruk szállítására használt járművek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XXXXXXX
F14A buszok általános szerkezeti felépítése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.AANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F15A buszok felépítményének szilárdsága(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.AANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F16Gyúlékonyság buszok esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
GKÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY ÉS KIBOCSÁTÁSOK
G1Hangnyomásszint540/2014/EU rendeletXXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G2A jármű laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása715/2007/EK rendeletX
A gyártó kérésére a 715/2007/EK rendelet a 2 840 kg referenciatömeget meghaladó tömegű járművekre is alkalmazható.
A jóváhagyó hatóság csak akkor adhat mentesség(ek)et, ha a gyártó igazolja, hogy a jármű különleges rendeltetése miatt nem tudja teljesíteni az előírásokat. A megadott mentességeket fel kell tüntetni a jármű típusbizonyítványában és megfelelőségi nyilatkozatában.
X
A gyártó kérésére a 715/2007/EK rendelet a 2 840 kg referenciatömeget meghaladó tömegű járművekre is alkalmazható.
A jóváhagyó hatóság csak akkor adhat mentesség(ek)et, ha a gyártó igazolja, hogy a jármű különleges rendeltetése miatt nem tudja teljesíteni az előírásokat. A megadott mentességeket fel kell tüntetni a jármű típusbizonyítványában és megfelelőségi nyilatkozatában.
Nem tartozik a hatály alá.X
A gyártó kérésére a 715/2007/EK rendelet a 2 840 kg referenciatömeget meghaladó tömegű járművekre is alkalmazható.
A jóváhagyó hatóság csak akkor adhat mentesség(ek)et, ha a gyártó igazolja, hogy a jármű különleges rendeltetése miatt nem tudja teljesíteni az előírásokat. A megadott mentességeket fel kell tüntetni a jármű típusbizonyítványában és megfelelőségi nyilatkozatában.
X
A gyártó kérésére a 715/2007/EK rendelet a 2 840 kg referenciatömeget meghaladó tömegű járművekre is alkalmazható.
A jóváhagyó hatóság csak akkor adhat mentesség(ek)et, ha a gyártó igazolja, hogy a jármű különleges rendeltetése miatt nem tudja teljesíteni az előírásokat. A megadott mentességeket fel kell tüntetni a jármű típusbizonyítványában és megfelelőségi nyilatkozatában.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G2aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása, valamint a jármű fedélzetén található, az üzemanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzésére szolgáló eszköz715/2007/EK rendeletX
A gyártó kérésére a 715/2007/EK rendelet a 2 840 kg referenciatömeget meghaladó tömegű járművekre is alkalmazható.
A jóváhagyó hatóság csak akkor adhat mentesség(ek)et, ha a gyártó igazolja, hogy a jármű különleges rendeltetése miatt nem tudja teljesíteni az előírásokat. A megadott mentességeket fel kell tüntetni a jármű típusbizonyítványában és megfelelőségi nyilatkozatában.
X
A gyártó kérésére a 715/2007/EK rendelet a 2 840 kg referenciatömeget meghaladó tömegű járművekre is alkalmazható.
A jóváhagyó hatóság csak akkor adhat mentesség(ek)et, ha a gyártó igazolja, hogy a jármű különleges rendeltetése miatt nem tudja teljesíteni az előírásokat. A megadott mentességeket fel kell tüntetni a jármű típusbizonyítványában és megfelelőségi nyilatkozatában.
Nem tartozik a hatály alá.X
A gyártó kérésére a 715/2007/EK rendelet a 2 840 kg referenciatömeget meghaladó tömegű járművekre is alkalmazható.
A jóváhagyó hatóság csak akkor adhat mentesség(ek)et, ha a gyártó igazolja, hogy a jármű különleges rendeltetése miatt nem tudja teljesíteni az előírásokat. A megadott mentességeket fel kell tüntetni a jármű típusbizonyítványában és megfelelőségi nyilatkozatában.
X
A gyártó kérésére a 715/2007/EK rendelet a 2 840 kg referenciatömeget meghaladó tömegű járművekre is alkalmazható.
A jóváhagyó hatóság csak akkor adhat mentesség(ek)et, ha a gyártó igazolja, hogy a jármű különleges rendeltetése miatt nem tudja teljesíteni az előírásokat. A megadott mentességeket fel kell tüntetni a jármű típusbizonyítványában és megfelelőségi nyilatkozatában.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G3A motor laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása595/2009/EK rendeletXXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G3aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G3bA pótkocsi fajlagos energiahatékonysági teljesítményének meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G4Közúti kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G5A kipufogógáz-kibocsátás tartóssága715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G6Kartergáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G7Párolgási kibocsátások715/2007/EK rendeletXXNem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G8Laboratóriumban mért, alacsony hőmérsékletű kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendeletXXNem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G9Fedélzeti diagnosztika715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G10A kiiktató eszköz hiánya715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G11Kibocsátáscsökkentő segédstratégiák715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G12Manipulálás elleni védelem715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G13Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK irányelvn.a.
A meghatározott alkatrészek újrafelhasználásának tilalmáról szóló V. mellékletet azonban alkalmazni kell.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.
A meghatározott alkatrészek újrafelhasználásának tilalmáról szóló V. mellékletet azonban alkalmazni kell.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G14Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
HAZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A SZOFTVEREK FRISSÍTÉSE
H1Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhozAz (EU) 2018/858 rendelet 61–66. cikke és X. mellékleteXXXXXXXXXX
H2Szoftverfrissítés(EU) 2018/858 rendelet
156. sz. ENSZ-előírás
XXXXXXXX

3. függelék

Kerekesszékkel használható járművek

TételTárgyRendeleti jellegű jogi aktus számaM1
AUTASBIZTONSÁGI RENDSZEREK, TÖRÉSTESZT, AZ ÜZEMANYAGRENDSZER ÉPSÉGE ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A1Belső berendezések(EU) 2019/2144 rendeletG
A jármű belsejében található, a módosítással jelentősen nem érintett berendezésekre alkalmazható a G megjegyzés, de minden hozzáadott vagy módosított belső berendezésnek meg kell felelnie az M1 jármű-kategóriára vonatkozó követelményeknek.
Az alkalmazás a jármű közúti használata során való rendes használatra szánt leghátsó ülésen elhelyezett háromdimenziós H-pontvizsgáló eszköz törzsének referenciavonalán áthaladó keresztirányú sík előtti utastérre, valamint a rendeleti jellegű jogi aktusban meghatározott, rendes használatra szánt ülőhelyek megfelelő referenciazónáira korlátozódik, amennyiben a járműtípusra az M1 jármű-kategóriára vonatkozó követelményeket kell alkalmazni.
A2Ülések és fejtámlák(EU) 2019/2144 rendeletG
A jármű belsejében található, a módosítással jelentősen nem érintett ülésekre és fejtámlákra alkalmazható a G megjegyzés, de minden hozzáadott vagy módosított, az ülésekhez vagy fejtámlákhoz kapcsolódó berendezésnek meg kell felelnie az M1 jármű-kategóriára vonatkozó követelményeknek.
Az üléseket és fejtámlákat érintő, energiaszétszóródásra és sugarakra vonatkozó követelményeket a 17. sz. ENSZ-előírás 5.2.3./5.2.4.2. és 5.2.4. szakasza szerint kell ellenőrizni, amennyiben a járműtípusra az M1 jármű-kategóriára vonatkozó követelmények alkalmazandók.
A kerekesszék tervezett utazási helyzete hosszirányú síkjának párhuzamosnak kell lennie a jármű hosszirányú síkjával.
A jármű tulajdonosát megfelelő módon tájékoztatni kell arról, hogy ahhoz, hogy a kerekesszék a különböző vezetési körülmények között ellen tudjon állni a rögzítési mechanizmus által közvetített erőhatásoknak, olyan kerekesszék használata ajánlott, amelynek szerkezete megfelel az ISO 7176-19:2008/Amd 1:2015 szabvány (vagy későbbi verziói) vonatkozó részének.
A jármű üléseit további vizsgálat nélkül módosítani lehet, amennyiben a műszaki szolgálat számára hitelt érdemlően bizonyítható, hogy rögzítési pontjaik, mechanizmusaik és fejtámláik megfelelő teljesítményjellemzőkkel rendelkeznek.
A 17. sz. ENSZ-előírás 1. szakaszának c) pontjában és 9. mellékletében foglalt, a csomagok rögzítésére vonatkozó követelmények nem alkalmazandók.
A3Autóbuszülések(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A4A biztonsági öv rögzítési pontjai(EU) 2019/2144 rendeletX
Minden kerekesszéknek fenntartott helyet el kell látni rögzítési pontokkal, amelyekhez a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer (WTORS) rögzíthető, és amelyek megfelelnek az alábbiakban meghatározott, a kerekesszék-rögzítő rendszerek és utasbiztonsági rendszerek vizsgálatára vonatkozó kiegészítő rendelkezéseknek.
1. Fogalommeghatározások
1.1. Helyettesítő kerekesszék: az ISO 10542-1:2012 nemzetközi szabvány 3. szakaszában meghatározott merev, újrahasználható vizsgálati kerekesszék.
1.2. A P pont az ISO 10542-1:2012 nemzetközi szabvány 3. szakaszában meghatározott helyettesítő kerekesszékben ülő utas csípőjének helyzetét jelképezi. A gyártó kérésére nehezebb helyettesítő kerekes szék is használható, feltéve, hogy a méretjellemzők és a tömegközéppont helyzete megegyeznek az előírt változatéval. A pneumatikus gumiabroncsokat ugyanolyan méretű, tömör vagy habbal töltött változatokra is ki lehet cserélni.
1.3. A WTORS (wheelchair tie-down and occupant restraint system) rövidítés a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszert jelenti.
2. Általános követelmények
2.1. Valamennyi, kerekesszéknek fenntartott helyet olyan rögzítési pontokkal kell ellátni, amelyekre a WTORS felszerelhető.
2.2. A kerekesszékes utas biztonsági övének alsó rögzítési pontjait a gyártó által megadott utazási helyzetben a 14. sz. ENSZ-előírás 5.4.2.2. szakasza szerint kell elhelyezni a kiegészítő kerekesszék P pontjához viszonyítva. A felső rögzítési pont(ok) tényleges helyének a kiegészítő kerekesszék hátsó kerekeinek és a jármű padlójának érintkezési pontjain áthaladó vízszintes sík felett legalább 1 100 mm-re kell lennie. Ennek a feltételnek az alábbi 3. vagy 4. ponttal összhangban elvégzett vizsgálat után is teljesülnie kell.
A 3. vagy a 4. pontot kell alkalmazni.
3. Járművön belüli statikus vizsgálat
3.1. A kerekesszék-biztonsági rendszer rögzítési pontjai
3.1.1. A kerekesszék-biztonsági rendszer rögzítési pontjainak a 3.2. pontban meghatározott, a kerekesszék-rögzítési pontokra kifejtett statikus erőkkel egyidejűleg a 14. sz. ENSZ-előírásban az utasbiztonsági rendszer rögzítési pontjaira vonatkozóan előírt statikus erőknek is ellen kell állniuk.
3.2. A kerekesszék-rögzítő rendszer rögzítési pontjai
A kerekesszék-rögzítő rendszer rögzítési pontjainak legalább 0,2 másodpercig ellen kell állniuk a kiegészítő kerekesszéken (vagy a kiegészítő kerekesszékre vonatkozó előírásoknak megfelelő tengelytávval, ülésmagassággal és rögzítési pontokkal rendelkező megfelelő kiegészítő kerekesszéken) keresztül, azon felülettől számított 300 +/– 100 mm magasságban kifejtett alábbi erőknek, amelyen a kiegészítő kerekesszék nyugszik:
3.2.1. menetirányba néző kerekesszék esetében az utasbiztonsági rendszer rögzítési pontjaira kifejtett erővel egybeeső és egyidejű, 24,5 kN nagyságú erő; valamint
3.2.2. a jármű hátsó része felé irányuló, 8,2 kN nagyságú statikus erőkifejtéssel járó második vizsgálat;
3.2.3. a menetiránynak háttal lévő kerekesszék esetében az utasbiztonsági rendszer rögzítési pontjaira kifejtett erővel egybeeső és egyidejű, 8,2 kN nagyságú erő; valamint
3.2.4. a jármű elülső része felé irányuló, 24,5 kN nagyságú statikus erőkifejtéssel járó második vizsgálat;
4. Járművön belüli dinamikus vizsgálat
4.1. A kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer teljes szerkezetét járművön belüli dinamikus vizsgálattal kell vizsgálni az ISO 10542-1:2012 nemzetközi szabvány 5.2.2. és 5.2.3. pontja és A. melléklete szerint, minden alkotóelemet/rögzítési pontot egyidejűleg vizsgálva, egy üres karosszéria vagy azt képviselő szerkezet segítségével.
A5Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletX
Minden kerekesszéknek fenntartott helyet el kell látni olyan biztonsági övvel, amely megfelel az alábbiakban meghatározott, a kerekesszék-rögzítő rendszerek és utasbiztonsági rendszerek vizsgálatára vonatkozó kiegészítő rendelkezéseknek.
Amennyiben az átalakítás miatt a biztonsági övek rögzítési pontjait a 16. sz. ENSZ-előírás 7.7.1. szakaszában meghatározott tűrésen kívül kell elhelyezni, a műszaki szolgálatnak meg kell vizsgálnia, hogy a módosítás eredménye a legrosszabb esetnek minősül-e vagy sem. Amennyiben igen, el kell végezni a 16. sz. ENSZ-előírás 7.7.1. szakaszában előírt vizsgálatot. A vizsgálat elvégezhető olyan alkotóelemekkel is, amelyeken nem hajtották végre a 16. sz. ENSZ-előírásban előírt kondicionáló vizsgálatot.
1. Fogalommeghatározások
1.1. Helyettesítő kerekesszék: az ISO 10542-1:2012 nemzetközi szabvány 3. szakaszában meghatározott merev, újrahasználható vizsgálati kerekesszék.
1.2. A P pont az ISO 10542-1:2012 nemzetközi szabvány 3. szakaszában meghatározott helyettesítő kerekesszékben ülő utas csípőjének helyzetét jelképezi. A gyártó kérésére nehezebb helyettesítő kerekes szék is használható, feltéve, hogy a méretjellemzők és a tömegközéppont helyzete megegyeznek az előírt változatéval. A pneumatikus gumiabroncsokat ugyanolyan méretű, tömör vagy habbal töltött változatokra is ki lehet cserélni.
1.3. A WTORS (wheelchair tie-down and occupant restraint system) rövidítés a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszert jelenti.
2. Általános követelmények
2.1. A 16. sz. ENSZ-előírás 8.2.2.–8.2.2.4. és 8.3.1–8.3.4. szakaszának való megfelelés biztosítása érdekében értékelést kell készíteni a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer utasbiztonsági övéről.
A 3. vagy a 4. pontot kell alkalmazni.
3. Járművön belüli statikus vizsgálat
3.1. A rendszer elemei
3.1.1. Ha a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer (WTORS) rögzítési pontjait statikusan vizsgálták a járművön, akkor a WTORS minden alkotóelemének meg kell felelnie az ISO 10542-1:2012 nemzetközi szabvány vonatkozó követelményeinek. Az ISO 10542-1:2012 nemzetközi szabvány A. mellékletében, valamint 5.2.2. és 5.2.3. pontjában előírt dinamikus vizsgálatot azonban az ISO 10542-1:2012 nemzetközi szabvány A. mellékletében előírt vizsgálati elrendezés helyett a jármű rögzítési pontjainak elrendezése szerint kell elvégezni a teljes kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszeren. A vizsgálat elvégezhető a járműszerkezeten vagy egy, a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer rögzítési pontjainak járműbeli elrendezését képviselő pótszerkezeten. A vizsgálat során használt valamennyi rögzítési pont tényleges helyzetének a P ponthoz viszonyítva a 16. sz. ENSZ-előírás 7.7.1. szakaszában előírt tűrésen belül kell elhelyezkednie.
3.1.2. Ha a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer utasbiztonsági része a 16. sz. ENSZ-előírás szerinti jóváhagyással rendelkezik, akkor el kell rajta végezni a 3.1.1. pontban említett, a teljes kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszeren elvégzendő dinamikus vizsgálatot, az ISO 10542-1:2012 nemzetközi szabvány 5.1., 5.3. és 5.4. pontjának követelményei azonban teljesítettnek tekintendők.
4. Járművön belüli dinamikus vizsgálat
4.1. Ha a kerekesszék-rögzítő és utasbiztonsági rendszer (WTORS) rögzítési pontjait dinamikusan vizsgálták a járművön, akkor a WTORS minden alkotóelemének meg kell felelnie az ISO 10542-1:2012 nemzetközi szabvány 5.1., 5.3. és 5.4. pontjában foglalt vonatkozó követelményeknek. Ezek a követelmények teljesítettnek tekintendők, amennyiben az utasbiztonsági rendszer a 16. sz. ENSZ-előírás alapján kiadott jóváhagyással rendelkezik.
A6A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
A7Elválasztó rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
A8Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése(EU) 2019/2144 rendeletHA
Az ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok legkisebb számát nem kell megadni. Többlépcsős típusjóváhagyás esetén, ha a módosítás az ISOFIX rögzítési rendszert is érinti, a rendszert ismét meg kell vizsgálni, vagy a rögzítési pontokat használhatatlanná kell tenni. Ez utóbbi esetben el kell távolítani az ISOFIX címkéket, és megfelelő tájékoztatást kell adni a befejezett jármű felhasználói kézikönyvében.
A9Gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
A10Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
A11Első aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A12Hátsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletX
A13Oldalsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A14Az üzemanyagtartály biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletX
A töltővezeték, az üzemanyagcsövek és az üzemanyaggőz-vezetékek irányának és hosszának módosítása, valamint az alapjármű gyártója által biztosított eredeti tartály és párolgáscsökkentő eszközök áthelyezése további vizsgálat nélkül megengedett, amennyiben teljesülnek a 34. sz. ENSZ-előírás 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. és 5.11. szakaszában foglalt beépítési követelmények, és amennyiben a műszaki szolgálat szemrevételezéssel meggyőződött arról, hogy teljesülnek az említett előírás 5.10. szakaszában foglalt alapvető követelmények. Az eredeti, műanyag tartály áthelyezése esetén nincs szükség további, a 34. sz. ENSZ-előírás 5. melléklete szerinti vizsgálatra.
A15A cseppfolyósított szénhidrogéngáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletG
A16A sűrített földgáz és a cseppfolyósított földgáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletG
A17A hidrogén biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletG
A18A hidrogénrendszer anyagminősítési vizsgálata (HA)(EU) 2019/2144 rendeletX
A19Működés közbeni elektromos biztonság (HA)(EU) 2019/2144 rendeletG
A20Részleges átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletG
Alternatív megoldásként olyan, megfelelő torziós merevségi vizsgálattal kell igazolni, hogy a torziós merevség legfeljebb ± 75 %-kal tér el a nem módosított, előző szakaszban jóváhagyott jármű karosszériájának merevségétől, amelynek során nyitott ajtók, nyílások és motorházfedél mellett a nyomatékot a rugós szerelési pontokhoz a lehető legközelebb kell kifejteni a járműre. Ezenkívül hajlítómerevségi vizsgálatot is el kell végezni a vízszintes talajon elhelyezkedő járművön, melynek során valamennyi oldalsó és hátsó ajtónak és nyílásnak rendes körülmények között nyithatónak kell lennie, amikor a jármű a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel van terhelve.
A21Teljes átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletG
Alternatív megoldásként olyan, megfelelő torziós merevségi vizsgálattal kell igazolni, hogy a torziós merevség legfeljebb ± 75 %-kal tér el a nem módosított, előző szakaszban jóváhagyott jármű karosszériájának merevségétől, amelynek során nyitott ajtók, nyílások és motorházfedél mellett a nyomatékot a rugós szerelési pontokhoz a lehető legközelebb kell kifejteni a járműre. Ezenkívül hajlítómerevségi vizsgálatot is el kell végezni a vízszintes talajon elhelyezkedő járművön, melynek során valamennyi oldalsó és hátsó ajtónak és nyílásnak rendes körülmények között nyithatónak kell lennie, amikor a jármű a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel van terhelve.
A22A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor(EU) 2019/2144 rendeletG
n.a. a speciális szükségletű járművezetők számára módosított kormányrendszerek esetében
A23Cserelégzsák(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
A24Vezetőfülkét érő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A25Oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletG
Alternatív megoldásként olyan, megfelelő torziós merevségi vizsgálattal kell igazolni, hogy a torziós merevség legfeljebb ± 75 %-kal tér el a nem módosított, előző szakaszban jóváhagyott jármű karosszériájának merevségétől, amelynek során nyitott ajtók, nyílások és motorházfedél mellett a nyomatékot a rugós szerelési pontokhoz a lehető legközelebb kell kifejteni a járműre. Ezenkívül hajlítómerevségi vizsgálatot is el kell végezni a vízszintes talajon elhelyezkedő járművön, melynek során valamennyi oldalsó és hátsó ajtónak és nyílásnak rendes körülmények között nyithatónak kell lennie, amikor a jármű a műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel van terhelve.
A26Oszlopnak való oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
A27Hátulról történő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
A28112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek(EU) 2015/758 rendeletG
BVESZÉLYEZTETETT ÚTHASZNÁLÓK, LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG
B1A gyalogosok láb- és fejsérülések elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletG
B2A fej ütközési tartományának megnövelése(EU) 2019/2144 rendeletG
A közvetlenül a szélvédő mögött lévő belső berendezések módosításait nem kell figyelembe venni.
B3Elülső védelmi rendszer(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
B4A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer(EU) 2019/2144 rendeletG
n.a. a speciális szükségletű járművezetők számára módosított fékrendszerek esetében
B5A gyalogosokkal és kerékpárosokkal való ütközés előrejelzése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
B6Holttérfigyelő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
B7Tolatóradar(EU) 2019/2144 rendeletA
Részleges mentesség alkalmazható, ha a speciális szükségletekkel rendelkező utasok számára elhelyezett berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
B8Menetirányú látótér(EU) 2019/2144 rendeletG
B9Közvetlen látótér nehézgépjárművek esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
B10Biztonsági üveg(EU) 2019/2144 rendeletG
B11Jég-/páramentesítés(EU) 2019/2144 rendeletG
B12Szélvédőmosó/-törlő berendezés(EU) 2019/2144 rendeletG
B13Közvetett látást biztosító eszközök(EU) 2019/2144 rendeletX
B14Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszerek540/2014/EU rendeletX
CA JÁRMŰ ALVÁZA, FÉKRENDSZERE, GUMIABRONCSAI ÉS KORMÁNYBERENDEZÉSE
C1Kormányberendezés(EU) 2019/2144 rendeletG
C2Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
C3Veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletG
n.a. a speciális szükségletű járművezetők számára módosított kormányrendszerek esetében, vagy módosított fékrendszerek esetében, ha az alapjármű vészhelyzeti sávtartó rendszere a fékrendszerre hat.
C4Fékezés(EU) 2019/2144 rendeletG
C5Csere-fékegységek(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
C6Fékasszisztens(EU) 2019/2144 rendeletG
n.a. a speciális szükségletű járművezetők számára módosított fékrendszerek esetében
C7Menetstabilizáló rendszer(EU) 2019/2144 rendeletG
Amennyiben egy előző szakaszban megadott típusjóváhagyás által lefedett menetstabilizáló rendszert úgy módosítanak, ami valószínűsíthetően befolyásolja az alapjármű menetstabilizáló rendszerének működését, igazolni kell, hogy a jármű biztonsága és stabilitása nem sérült. Ezt vizsgálatokkal kell igazolni, például oly módon, hogy 80 km/h sebességgel mindkét irányba kellően hirtelen kormánymozdulattal kettős sávváltást végeznek, amely a menetstabilizáló rendszer beavatkozását eredményezi. Ezeknek a beavatkozásoknak jól vezéreltnek kell lenniük, és az adott vezetési körülmények között javítaniuk kell a jármű stabilitását a (lehetőleg) letiltott menetstabilizáló rendszerrel üzemelő jármű stabilitásához képest. Minden vizsgálat a gyártó és a műszaki szolgálat közötti megállapodás függvénye.
C8Fejlett vészfékező rendszer nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
C9Fejlett vészfékező rendszer könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletG
n.a. a speciális szükségletű járművezetők számára módosított fékrendszerek esetében
C10Gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye(EU) 2019/2144 rendeletX
C11Pótkerekek és defekttűrő rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletX
C12Újrafutózott gumiabroncsok(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
C13Abroncsnyomás-ellenőrzés könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletG
C14Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
C15Gumiabroncsok felszerelése(EU) 2019/2144 rendeletX
C16Pótkerekek(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
DFEDÉLZETI MŰSZEREK, ELEKTROMOS RENDSZER, JÁRMŰVILÁGÍTÁS, VALAMINT A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT, TÖBBEK KÖZÖTT A KIBERTÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM
D1Hangjelzések(EU) 2019/2144 rendeletX
D2Rádiófrekvenciás zavarok (elektromágneses összeférhetőség)(EU) 2019/2144 rendeletX
D3Jogosulatlan használat elleni védelem, indításgátló és riasztórendszer(EU) 2019/2144 rendeletX
D4A jármű kibertámadások elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletX
D5Sebességmérő(EU) 2019/2144 rendeletX
D6Kilométer-számláló(EU) 2019/2144 rendeletX
D7Sebességkorlátozó készülékek(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
D8Intelligens sebességszabályozó rendszer(EU) 2019/2144 rendeletA
Részleges mentesség alkalmazható, ha a speciális szükségletekkel rendelkező utasok számára elhelyezett berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
D9A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása(EU) 2019/2144 rendeletX
D10Fűtési rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletX
D11Fényjelző berendezések(EU) 2019/2144 rendeletX
D12Útmegvilágítási eszközök(EU) 2019/2144 rendeletX
D13Fényvisszaverő eszközök(EU) 2019/2144 rendeletX
D14Fényforrások(EU) 2019/2144 rendeletX
D15A fényjelző berendezések, útmegvilágítási és fényvisszaverő eszközök beépítése(EU) 2019/2144 rendeletX
D16Vészfékjelzés(EU) 2019/2144 rendeletX
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
D17Fényszórótörlők (HA)(EU) 2019/2144 rendeletHA
D18Sebességváltás-jelző(EU) 2019/2144 rendeletG
EA JÁRMŰVEZETŐ MAGATARTÁSA ÉS A RENDSZER MŰKÖDÉSE
E1Indításgátló alkoholszonda beszerelése(EU) 2019/2144 rendeletA
E2A járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletA
Részleges mentesség alkalmazható, ha a speciális szükségletekkel rendelkező utasok számára elhelyezett berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
E3A járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett rendszer(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.
E4A járművezető készenlétét figyelő rendszer (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHA
E5Eseményadat-rögzítő(EU) 2019/2144 rendeletA
Részleges mentesség alkalmazható, ha a speciális szükségletekkel rendelkező utasok számára elhelyezett berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
E6A járművezető általi vezetést felváltó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHA
E7A jármű állapotára és a környezetre vonatkozó információkat biztosító rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletHA
E8Automatizált konvojban haladást lehetővé tévő rendszer (HA)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.
E9A többi úthasználó számára biztonsági információkat nyújtó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.
FA JÁRMŰVEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI
F1A rendszámtábla helye(EU) 2019/2144 rendeletX
F2Hátramenet(EU) 2019/2144 rendeletX
F3Ajtózárak és csuklópántok(EU) 2019/2144 rendeletX
F4Küszöbök, kapaszkodók és fellépők(EU) 2019/2144 rendeletX
F5Külső kiálló részek(EU) 2019/2144 rendeletG
A beszállást segítő eszközöket csak menetkész helyzetben kell figyelembe venni.
F6A haszongépjárművek vezetőfülkéjének külső kiálló részei(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
F7Jogszabályban előírt tábla és jármű-azonosító szám(EU) 2019/2144 rendeletX
F8Vontatóberendezések(EU) 2019/2144 rendeletX
Csak elöl kötelező; ha hátulra szerelték fel, kötelező vizsgálatot végezni.
F9Kerékdobok(EU) 2019/2144 rendeletG
F10A felcsapódó víz elleni védőrendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
F11Tömegek és méretek(EU) 2019/2144 rendeletX
A számítások során a kerekesszék és a használó együttes tömege 160 kg-nak tekintendő. A tömeget a gyártó által megadott utazási helyzetben lévő kiegészítő kerekesszék P pontjára kell összpontosítani.
A kerekesszékek és azok használóinak tényleges szállítása miatt megengedett a teljes utaskapacitás ideiglenes korlátozása és a szokásos ülések használatának korlátozása. Ilyen esetben az érintett üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni. Ezt fel kell tüntetni az EU-típusbizonyítvány 2. részében, valamint a megfelelőségi nyilatkozat „megjegyzések” rovatában annak érdekében, hogy ezeket az információkat fel lehessen tüntetni a jármű fedélzeti forgalmi okmányaiban. Ezen túlmenően a befejezett jármű használati útmutatójában ki kell fejteni a következőket: az érintett ülések jelölésére használt piktogramok jelentése, valamint szükség esetén az egyedi korlátozások részletesebb leírása.
F12Mechanikus kapcsolószerkezetek(EU) 2019/2144 rendeletHA X
F13Veszélyes áruk szállítására használt járművek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
F14A buszok általános szerkezeti felépítése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
F15A buszok felépítményének szilárdsága(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
F16Gyúlékonyság buszok esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
GKÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY ÉS KIBOCSÁTÁSOK
G1Hangnyomásszint540/2014/EU rendeletG
A kipufogórendszer hosszának módosításához nem kell újabb vizsgálatot végezni, amennyiben a kipufogási ellennyomás hasonló marad.
G2A jármű laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása715/2007/EK rendeletG
A kipufogórendszer módosítása a kipufogócsőből származó kibocsátások további vizsgálata nélkül megengedett, amennyiben az nem érinti a kibocsátáscsökkentő berendezéseket és – amennyiben ilyenek vannak – a részecskeszűrőket.
Jármű átalakítása (pl. többlépcsős típusjóváhagyási eljárás) esetén az átalakításért felelős gyártónak konzultálnia kell az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű gyártójával annak megerősítése érdekében, hogy az átalakított járműre kiterjed az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű kibocsátással kapcsolatos jóváhagyása. Ilyen esetben az átalakított jármű referenciatömege meghaladhatja a 2 840 kg-ot.
G2aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása, valamint a jármű fedélzetén található, az üzemanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzésére szolgáló eszköz715/2007/EK rendeletG
A kipufogórendszer módosítása a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás további vizsgálata nélkül megengedett, amennyiben a módosítás nem érinti a kibocsátáscsökkentő berendezéseket és – amennyiben ilyenek vannak – a részecskeszűrőket.
Többlépcsős típusjóváhagyás esetén az új CO2-értéket a CO2-interpolációs módszerrel, a befejezett jármű vonatkozó adatainak felhasználásával kell kiszámítani. Alternatív megoldásként az új CO2-értéket a befejezett járműnek az 154. sz. ENSZ-előírás B7. mellékletének 3.2.4. szakaszában meghatározott paraméterei alapján és az alapjármű gyártója által biztosított kigurulási menetellenállási mátrixra vonatkozó eszköz használatával kell kiszámítani. Ha az eszköz nem áll rendelkezésre, vagy a CO2-interpoláció a gyakorlatban nem kivitelezhető, az átalakításért felelős gyártó kérésére és a jóváhagyó hatóság beleegyezésével az alapjármű magas szén-dioxid-kibocsátású járműváltozatának CO2-értékét kell használni.
G3A motor laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása595/2009/EK rendeletX
A kipufogórendszer módosítása a kipufogógáz-kibocsátások, valamint a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás további vizsgálata nélkül megengedett, amennyiben a módosítás nem érinti a kibocsátáscsökkentő berendezéseket – és – amennyiben ilyenek vannak – a részecskeszűrőket. Amennyiben a párolgáscsökkentő eszközök az alapjármű (teljes vagy nem teljes jármű) gyártója által beszerelt állapotban maradnak, a párolgási kibocsátás tekintetében nem szükséges új vizsgálatot végezni a módosított járművön.
G3aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.
G3bA pótkocsi fajlagos energiahatékonysági teljesítményének meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.
G4Közúti kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
G
Jármű átalakítása (pl. többlépcsős típusjóváhagyási eljárás) esetén az átalakításért felelős gyártónak konzultálnia kell az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű gyártójával annak megerősítése érdekében, hogy az átalakított járműre kiterjed az eredeti (teljes vagy nem teljes) jármű kibocsátással kapcsolatos jóváhagyása. Ilyen esetben az átalakított jármű referenciatömege meghaladhatja a 2 840 kg-ot.
G5A kipufogógáz-kibocsátás tartóssága715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
G
G6Kartergáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
G
G7Párolgási kibocsátások715/2007/EK rendeletG
Amennyiben a párolgáscsökkentő eszközök az alapjármű (teljes vagy nem teljes jármű) gyártója által beszerelt állapotban maradnak, a párolgási kibocsátás tekintetében nem szükséges új vizsgálatot végezni a módosított járművön.
G8Laboratóriumban mért, alacsony hőmérsékletű kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendeletG
G9Fedélzeti diagnosztika715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
G
G10A kiiktató eszköz hiánya715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
G
G11Kibocsátáscsökkentő segédstratégiák715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
G
G12Manipulálás elleni védelem715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
G
G13Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK irányelvn.a.
A meghatározott alkatrészek újrafelhasználásának tilalmáról szóló V. mellékletet azonban alkalmazni kell.
G14Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvG
HAZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A SZOFTVEREK FRISSÍTÉSE
H1Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhozAz (EU) 2018/858 rendelet 61–66. cikke és X. mellékleteX
H2SzoftverfrissítésAz (EU) 2018/858 rendelet IV. melléklete
156. sz. ENSZ-előírás
X

4. függelék

Egyéb különleges rendeltetésű járművek

(beleértve a különleges csoportokat, a berendezésszállítókat és a lakókocsikat)

TételTárgyRendeleti jellegű jogi aktus számaM2M3N1N2N3O1O2O3O4
AUTASBIZTONSÁGI RENDSZEREK, TÖRÉSTESZT, AZ ÜZEMANYAGRENDSZER ÉPSÉGE ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A1Belső berendezések(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A2Ülések és fejtámlák(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A3Autóbuszülések(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A4A biztonsági öv rögzítési pontjai(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A5Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A6A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A7Elválasztó rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
A8Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése(EU) 2019/2144 rendeletHAHAHAHAHANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A9Gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
A10Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
A11Első aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A12Hátsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletXXAAAXXXX
A13Oldalsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XX
A14Az üzemanyagtartály biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletX
A töltővezeték irányának és hosszának módosítása és az eredeti tartály áthelyezése megengedett, amennyiben a beszerelésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
X
A töltővezeték irányának és hosszának módosítása és az eredeti tartály áthelyezése megengedett, amennyiben a beszerelésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
X
A töltővezeték irányának és hosszának módosítása és az eredeti tartály áthelyezése megengedett, amennyiben a beszerelésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
X
A töltővezeték irányának és hosszának módosítása és az eredeti tartály áthelyezése megengedett, amennyiben a beszerelésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
X
A töltővezeték irányának és hosszának módosítása és az eredeti tartály áthelyezése megengedett, amennyiben a beszerelésre vonatkozó valamennyi követelmény teljesül.
XXXX
A15A cseppfolyósított szénhidrogéngáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletGXGGXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A16A sűrített földgáz és a cseppfolyósított földgáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletGXGGXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A17A hidrogén biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletGXGGXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A18A hidrogénrendszer anyagminősítési vizsgálata (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A19Működés közbeni elektromos biztonság (HA)(EU) 2019/2144 rendeletGXGGXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A20Részleges átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.G
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a részleges átfedésű frontális ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A21Teljes átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.G
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a teljes átfedésű frontális ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A22A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.GNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A23Cserelégzsák(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
A24Vezetőfülkét érő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.A + G
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a vezetőfülkét érő ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében.
AANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A25Oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.G
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg az oldalirányú ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A26Oszlopnak való oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.A + G
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg az oszlopnak való oldalirányú ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A27Hátulról történő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.A + G
A befejezett járművek (a menetkész tömeg növekedésétől függetlenül) abban az esetben felelnek meg a hátulról történő ütközésre vonatkozó követelményeknek, ha megfelelőségüket legalább a megfelelő erőátviteli rendszerrel felszerelt kisteherautó- vagy járóképesalváz-konfiguráció tekintetében igazolták egy előző szakaszra vonatkozó típusjóváhagyás keretében.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A28112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek(EU) 2015/758 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.GNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
BVESZÉLYEZTETETT ÚTHASZNÁLÓK, LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG
B1A gyalogosok láb- és fejsérülések elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.ANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B2A fej ütközési tartományának megnövelése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.ANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B3Elülső védelmi rendszer(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
B4A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a vezetőfülke elülső részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B5A gyalogosokkal és kerékpárosokkal való ütközés előrejelzése(EU) 2019/2144 rendeletXXNem tartozik a hatály alá.A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a vezetőfülke elülső részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a vezetőfülke elülső részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B6Holttérfigyelő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXXNem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B7Tolatóradar(EU) 2019/2144 rendeletXXA
Részleges mentesség alkalmazható, ha a jármű hátsó részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a jármű hátsó részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a jármű hátsó részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B8Menetirányú látótér(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a vezetőfülke elülső részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B9Közvetlen látótér nehézgépjárművek esetében(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B10Biztonsági üveg(EU) 2019/2144 rendeletX
A szélvédő és a vezető szemének helyzetét jelölő pontoktól a jármű elejének irányában elhelyezkedő oldalsó ablakok kivételével az összes üvegezés anyaga biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg lehet.
X
A szélvédő és a vezető szemének helyzetét jelölő pontoktól a jármű elejének irányában elhelyezkedő oldalsó ablakok kivételével az összes üvegezés anyaga biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg lehet.
X
A szélvédő és a vezető szemének helyzetét jelölő pontoktól a jármű elejének irányában elhelyezkedő oldalsó ablakok kivételével az összes üvegezés anyaga biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg lehet.
X
A szélvédő és a vezető szemének helyzetét jelölő pontoktól a jármű elejének irányában elhelyezkedő oldalsó ablakok kivételével az összes üvegezés anyaga biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg lehet.
X
A szélvédő és a vezető szemének helyzetét jelölő pontoktól a jármű elejének irányában elhelyezkedő oldalsó ablakok kivételével az összes üvegezés anyaga biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg lehet.
X
Az üvegezés anyaga lehet biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg.
X
Az üvegezés anyaga lehet biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg.
X
Az üvegezés anyaga lehet biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg.
X
Az üvegezés anyaga lehet biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg.
B11Jég-/páramentesítés(EU) 2019/2144 rendeletX
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B12Szélvédőmosó/-törlő berendezés(EU) 2019/2144 rendeletX
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
X
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B13Közvetett látást biztosító eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B14Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszerek540/2014/EU rendeletXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
CA JÁRMŰ ALVÁZA, FÉKRENDSZERE, GUMIABRONCSAI ÉS KORMÁNYBERENDEZÉSE
C1Kormányberendezés(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
C2Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C3Veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a vezetőfülke elülső részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C4Fékezés(EU) 2019/2144 rendeletGGGG
A hidrosztatikus hajtású járművekben nem kötelező a blokkolásgátló rendszer.
G
A hidrosztatikus hajtású járművekben nem kötelező a blokkolásgátló rendszer.
XXXX
C5Csere-fékegységek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
C6Fékasszisztens(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.ANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C7Menetstabilizáló rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XX
C8Fejlett vészfékező rendszer nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletn.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.n.a.n.a.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C9Fejlett vészfékező rendszer könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a vezetőfülke elülső részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C10Gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
C11Pótkerekek és defekttűrő rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C12Újrafutózott gumiabroncsok(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
C13Abroncsnyomás-ellenőrzés könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.ANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C14Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletXXNem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XX
C15Gumiabroncsok felszerelése(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
C16Pótkerekek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozékTartozék
DFEDÉLZETI MŰSZEREK, ELEKTROMOS RENDSZER, JÁRMŰVILÁGÍTÁS, VALAMINT A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT, TÖBBEK KÖZÖTT A KIBERTÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM
D1Hangjelzések(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D2Rádiófrekvenciás zavarok (elektromágneses összeférhetőség)(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
D3Jogosulatlan használat elleni védelem, indításgátló és riasztórendszer(EU) 2019/2144 rendeletHA GHA GXHA GHA GNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D4A jármű kibertámadások elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D5Sebességmérő(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D6Kilométer-számláló(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D7Sebességkorlátozó készülékek(EU) 2019/2144 rendeletXXNem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D8Intelligens sebességszabályozó rendszer(EU) 2019/2144 rendeletA
Részleges mentesség alkalmazható, ha a vezetőfülke elülső részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a vezetőfülke elülső részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a vezetőfülke elülső részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a vezetőfülke elülső részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
A
Részleges mentesség alkalmazható, ha a vezetőfülke elülső részén elhelyezett nem eltávolítható berendezés megakadályozza a követelményeknek való teljes megfelelést, továbbá teljes mentesség alkalmazható, ha az említett követelmények teljesítése nem lehetséges.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D9A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D10Fűtési rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
D11Fényjelző berendezések(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
D12Útmegvilágítási eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
D13Fényvisszaverő eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
D14Fényforrások(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
D15A fényjelző berendezések, útmegvilágítási és fényvisszaverő eszközök beépítése(EU) 2019/2144 rendeletA
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
A
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
D16Vészfékjelzés(EU) 2019/2144 rendeletX
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
X
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
X
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
X
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
X
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D17Fényszórótörlők (HA)(EU) 2019/2144 rendeletHAHAHAHAHANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
D18Sebességváltás-jelző(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
EA JÁRMŰVEZETŐ MAGATARTÁSA ÉS A RENDSZER MŰKÖDÉSE
E1Indításgátló alkoholszonda beszerelése(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E2A járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E3A járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett rendszer(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E4A járművezető készenlétét figyelő rendszer (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.HANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E5Eseményadat-rögzítő(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.AMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E6A járművezető általi vezetést felváltó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E7A jármű állapotára és a környezetre vonatkozó információkat biztosító rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E8Automatizált konvojban haladást lehetővé tévő rendszer (HA)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
E9A többi úthasználó számára biztonsági információkat nyújtó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Még nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
FA JÁRMŰVEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI
F1A rendszámtábla helye(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
F2Hátramenet(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F3Ajtózárak és csuklópántok(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.X
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekhez való hozzáférést biztosító ajtókra, és csak arra az esetre korlátozódik, ha az ülés R pontja és az ajtó felületének átlagos síkja közötti, a jármű hosszanti középsíkjára merőlegesen mért távolság nem haladja meg az 500 mm-t.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F4Küszöbök, kapaszkodók és fellépők(EU) 2019/2144 rendeletXXBBBNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F5Külső kiálló részek(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F6A haszongépjárművek vezetőfülkéjének külső kiálló részei(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F7Jogszabályban előírt tábla és jármű-azonosító szám(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
F8Vontatóberendezések(EU) 2019/2144 rendeletAAAAANem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F9Kerékdobok(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F10A felcsapódó víz elleni védőrendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XXXXXXX
F11Tömegek és méretek(EU) 2019/2144 rendeletXXXXXXXXX
F12Mechanikus kapcsolószerkezetek(EU) 2019/2144 rendeletHA XHA XHA XHA XHA XXXXX
F13Veszélyes áruk szállítására használt járművek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XXXXXXX
F14A buszok általános szerkezeti felépítése(EU) 2019/2144 rendeletXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F15A buszok felépítményének szilárdsága(EU) 2019/2144 rendeletXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F16Gyúlékonyság buszok esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.XNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
GKÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY ÉS KIBOCSÁTÁSOK
G1Hangnyomásszint540/2014/EU rendeletG
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
G
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G2A jármű laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása715/2007/EK rendeletX
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Nem tartozik a hatály alá.X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G2aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása, valamint a jármű fedélzetén található, az üzemanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzésére szolgáló eszköz715/2007/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G3A motor laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása595/2009/EK rendeletX
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G3aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G3bA pótkocsi fajlagos energiahatékonysági teljesítményének meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G4Közúti kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G5A kipufogógáz-kibocsátás tartóssága715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
X
A kipufogórendszer hosszának az utolsó hangtompító utáni, 2,0 métert meg nem haladó módosítása minden további vizsgálat nélkül engedélyezett.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G6Kartergáz-kibocsátás715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G7Párolgási kibocsátások715/2007/EK rendeletXNem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G8Laboratóriumban mért, alacsony hőmérsékletű kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendeletXNem tartozik a hatály alá.XXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G9Fedélzeti diagnosztika715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G10A kiiktató eszköz hiánya715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G11Kibocsátáscsökkentő segédstratégiák715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G12Manipulálás elleni védelem715/2007/EK rendelet
595/2009/EK rendelet
XXXXXNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G13Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK irányelvNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.n.a.
A meghatározott alkatrészek újrafelhasználásának tilalmáról szóló V. mellékletet azonban alkalmazni kell.
Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G14Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.XNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
HAZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A SZOFTVEREK FRISSÍTÉSE
H1Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhozAz (EU) 2018/858 rendelet 61–66. cikke és X. mellékleteXXXXXXXXX
H2SzoftverfrissítésAz (EU) 2018/858 rendelet IV. melléklete
156. sz. ENSZ-előírás
XXXXXXX

5. függelék

Önjáró daruk

TételTárgyRendeleti jellegű jogi aktus számaN3
AUTASBIZTONSÁGI RENDSZEREK, TÖRÉSTESZT, AZ ÜZEMANYAGRENDSZER ÉPSÉGE ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A1Belső berendezések(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A2Ülések és fejtámlák(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
A3Autóbuszülések(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A4A biztonsági öv rögzítési pontjai(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
A5Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
A6A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés(EU) 2019/2144 rendeletX
A7Elválasztó rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
A8Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése(EU) 2019/2144 rendeletHA B
A9Gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
A10Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
A11Első aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletA
Nem szükséges az I. melléklet A. része 4.3. b) pontjának ii. és iii. alpontjában, valamint a 4.3. c) pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelő járművek esetében.
A12Hátsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletA
A13Oldalsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletA
A14Az üzemanyagtartály biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletA
A15A cseppfolyósított szénhidrogéngáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletX
A16A sűrített földgáz és a cseppfolyósított földgáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletX
A17A hidrogén biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletX
A18A hidrogénrendszer anyagminősítési vizsgálata (HA)(EU) 2019/2144 rendeletX
A19Működés közbeni elektromos biztonság (HA)(EU) 2019/2144 rendeletX
A20Részleges átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A21Teljes átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A22A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A23Cserelégzsák(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
A24Vezetőfülkét érő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletA
A25Oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A26Oszlopnak való oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A27Hátulról történő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
A28112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek(EU) 2015/758 rendeletNem tartozik a hatály alá.
BVESZÉLYEZTETETT ÚTHASZNÁLÓK, LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG
B1A gyalogosok láb- és fejsérülések elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
B2A fej ütközési tartományának megnövelése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
B3Elülső védelmi rendszer(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
B4A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
B5A gyalogosokkal és kerékpárosokkal való ütközés előrejelzése(EU) 2019/2144 rendeletA
B6Holttérfigyelő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletA
B7Tolatóradar(EU) 2019/2144 rendeletA
B8Menetirányú látótér(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
B9Közvetlen látótér nehézgépjárművek esetében(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.
B10Biztonsági üveg(EU) 2019/2144 rendeletX
A szélvédő és a vezető szemének helyzetét jelölő pontoktól a jármű elejének irányában elhelyezkedő oldalsó ablakok kivételével az összes üvegezés anyaga biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg lehet.
B11Jég-/páramentesítés(EU) 2019/2144 rendeletX
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
B12Szélvédőmosó/-törlő berendezés(EU) 2019/2144 rendeletX
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
B13Közvetett látást biztosító eszközök(EU) 2019/2144 rendeletX
B14Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszerek540/2014/EU rendeletX
CA JÁRMŰ ALVÁZA, FÉKRENDSZERE, GUMIABRONCSAI ÉS KORMÁNYBERENDEZÉSE
C1Kormányberendezés(EU) 2019/2144 rendeletX
Az első és hátsó kerekek azonos elfordulási irányú kormányzása megengedett.
C2Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
C3Veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
C4Fékezés(EU) 2019/2144 rendeletG
Csak teljes/befejezett járművel elvégzendő vizsgálat. A legfeljebb 4 tengellyel rendelkező járműveknek meg kell felelniük a vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusokban foglalt valamennyi követelménynek. Több mint 4 tengellyel rendelkező járművek esetében megengedett az eltérés, amennyiben:
a) azt konstrukciós okok indokolják; valamint
b) a vonatkozó rendeleti jellegű aktus által megállapított valamennyi, az üzemi, a rögzítő és a biztonsági fékrendszerrel kapcsolatos fékezési teljesítmény teljesül.
A hidrosztatikus hajtású járművekben nem kötelező a blokkolásgátló rendszer.
C5Csere-fékegységek(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
C6Fékasszisztens(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
C7Menetstabilizáló rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
C8Fejlett vészfékező rendszer nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
C9Fejlett vészfékező rendszer könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
C10Gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye(EU) 2019/2144 rendeletX
C11Pótkerekek és defekttűrő rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
C12Újrafutózott gumiabroncsok(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
C13Abroncsnyomás-ellenőrzés könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
C14Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
C15Gumiabroncsok felszerelése(EU) 2019/2144 rendeletX
C16Pótkerekek(EU) 2019/2144 rendeletTartozék
DFEDÉLZETI MŰSZEREK, ELEKTROMOS RENDSZER, JÁRMŰVILÁGÍTÁS, VALAMINT A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT, TÖBBEK KÖZÖTT A KIBERTÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM
D1Hangjelzések(EU) 2019/2144 rendeletX
D2Rádiófrekvenciás zavarok (elektromágneses összeférhetőség)(EU) 2019/2144 rendeletX
D3Jogosulatlan használat elleni védelem, indításgátló és riasztórendszer(EU) 2019/2144 rendeletHA G
D4A jármű kibertámadások elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletX
n.a. teljes jármű esetében
D5Sebességmérő(EU) 2019/2144 rendeletX
D6Kilométer-számláló(EU) 2019/2144 rendeletX
D7Sebességkorlátozó készülékek(EU) 2019/2144 rendeletX
D8Intelligens sebességszabályozó rendszer(EU) 2019/2144 rendeletA
Csak járóképes alvázzal rendelkező alapjármű esetében alkalmazandó, minden más esetben nem alkalmazandó.
D9A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása(EU) 2019/2144 rendeletX
D10Fűtési rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletX
D11Fényjelző berendezések(EU) 2019/2144 rendeletX
D12Útmegvilágítási eszközök(EU) 2019/2144 rendeletX
D13Fényvisszaverő eszközök(EU) 2019/2144 rendeletX
D14Fényforrások(EU) 2019/2144 rendeletX
D15A fényjelző berendezések, útmegvilágítási és fényvisszaverő eszközök beépítése(EU) 2019/2144 rendeletA
Amennyiben valamennyi kötelező világítóberendezést felszerelték.
D16Vészfékjelzés(EU) 2019/2144 rendeletX
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
D17Fényszórótörlők (HA)(EU) 2019/2144 rendeletHA
D18Sebességváltás-jelző(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
EA JÁRMŰVEZETŐ MAGATARTÁSA ÉS A RENDSZER MŰKÖDÉSE
E1Indításgátló alkoholszonda beszerelése(EU) 2019/2144 rendeletA
Csak járóképes alvázzal rendelkező alapjármű esetében alkalmazandó, minden más esetben nem alkalmazandó.
E2A járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
E3A járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett rendszer(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.
E4A járművezető készenlétét figyelő rendszer (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá
E5Eseményadat-rögzítő(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.
E6A járművezető általi vezetést felváltó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.
E7A jármű állapotára és a környezetre vonatkozó információkat biztosító rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.
E8Automatizált konvojban haladást lehetővé tévő rendszer (HA)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.
E9A többi úthasználó számára biztonsági információkat nyújtó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.
FA JÁRMŰVEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI
F1A rendszámtábla helye(EU) 2019/2144 rendeletX
F2Hátramenet(EU) 2019/2144 rendeletX
F3Ajtózárak és csuklópántok(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
F4Küszöbök, kapaszkodók és fellépők(EU) 2019/2144 rendeletA
F5Külső kiálló részek(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
F6A haszongépjárművek vezetőfülkéjének külső kiálló részei(EU) 2019/2144 rendeletA
F7Jogszabályban előírt tábla és jármű-azonosító szám(EU) 2019/2144 rendeletX
F8Vontatóberendezések(EU) 2019/2144 rendeletA
F9Kerékdobok(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
F10A felcsapódó víz elleni védőrendszer(EU) 2019/2144 rendeletA
Nem szükséges az I. melléklet A. része 4.3. b) pontjának ii. és iii. alpontjában, valamint a 4.3. c) pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelő járművek esetében.
F11Tömegek és méretek(EU) 2019/2144 rendeletA
F12Mechanikus kapcsolószerkezetek(EU) 2019/2144 rendeletHA X
F13Veszélyes áruk szállítására használt járművek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletn.a.
F14A buszok általános szerkezeti felépítése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
F15A buszok felépítményének szilárdsága(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
F16Gyúlékonyság buszok esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.
GKÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY ÉS KIBOCSÁTÁSOK
G1Hangnyomásszint540/2014/EU rendeletG
Csak teljes/befejezett járművel elvégzendő vizsgálat. A jármű vizsgálatát a 70/157/EGK irányelv, az 51.02 sz. ENSZ-előírás vagy az 540/2014/EK rendelet szerint is el lehet végezni. A következő határértékek alkalmazandók, függetlenül a jármű jellemzőitől, például a motor típusától, a sebességváltó típusától és az esetleges alkategóriáktól:
a) 81 dB(A) a 75 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművek esetében;
b) 83 dB(A) a legalább 75 kW, de 150 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművek esetében;
c) 84 dB(A) a legalább 150 kW motorteljesítményű járművek esetében.
G2A jármű laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása715/2007/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.
G2aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása, valamint a jármű fedélzetén található, az üzemanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzésére szolgáló eszköz715/2007/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.
G3A motor laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása595/2009/EK rendeletX
Alternatívaként az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható.
G3aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.
G3bA pótkocsi fajlagos energiahatékonysági teljesítményének meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.
G4Közúti kipufogógáz-kibocsátás595/2009/EK rendeletX
Alternatívaként az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható.
G5A kipufogógáz-kibocsátás tartóssága595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.
G6Kartergáz-kibocsátás595/2009/EK rendeletX
Alternatívaként az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható.
G7Párolgási kibocsátások715/2007/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.
G8Laboratóriumban mért, alacsony hőmérsékletű kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.
G9Fedélzeti diagnosztika595/2009/EK rendeletX
Alternatívaként az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható.
G10A kiiktató eszköz hiánya595/2009/EK rendeletX
Alternatívaként az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható.
G11Kibocsátáscsökkentő segédstratégiák595/2009/EK rendeletX
Alternatívaként az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható.
G12Manipulálás elleni védelem595/2009/EK rendeletX
Alternatívaként az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható.
G13Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK irányelvNem tartozik a hatály alá.
G14Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvNem tartozik a hatály alá.
HAZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A SZOFTVEREK FRISSÍTÉSE
H1Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhozAz (EU) 2018/858 rendelet 61–66. cikke és X. mellékleteX
H2SzoftverfrissítésAz (EU) 2018/858 rendelet IV. melléklete
156. sz. ENSZ-előírás
X

6. függelék

Kivételes rakományt szállító járművek

TételTárgyRendeleti jellegű jogi aktusokN3O4
AUTASBIZTONSÁGI RENDSZEREK, TÖRÉSTESZT, AZ ÜZEMANYAGRENDSZER ÉPSÉGE ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ ELEKTROMOS BIZTONSÁG
A1Belső berendezések(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A2Ülések és fejtámlák(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Az ettől eltérő használatra szánt üléseket a használók számára piktogram vagy megfelelő szöveggel kísért jelzés segítségével egyértelműen és tartósan meg kell jelölni.
Nem tartozik a hatály alá.
A3Autóbuszülések(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A4A biztonsági öv rögzítési pontjai(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Nem tartozik a hatály alá.
A5Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletX
Az alkalmazás a jármű közúti közlekedése során való rendes használatra szánt ülésekre korlátozódik.
Nem tartozik a hatály alá.
A6A biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
A7Elválasztó rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozék
A8Gyermekbiztonsági rendszerek rögzítése(EU) 2019/2144 rendeletHA BNem tartozik a hatály alá.
A9Gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozék
A10Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozék
A11Első aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletANem tartozik a hatály alá.
A12Hátsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletAA
A13Oldalsó aláfutásgátló(EU) 2019/2144 rendeletXA
A14Az üzemanyagtartály biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletAA
A15A cseppfolyósított szénhidrogéngáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
A16A sűrített földgáz és a cseppfolyósított földgáz biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
A17A hidrogén biztonságossága (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
A18A hidrogénrendszer anyagminősítési vizsgálata (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
A19Működés közbeni elektromos biztonság (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
A20Részleges átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A21Teljes átfedésű frontális ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A22A vezető kormányberendezéssel szembeni védelme ütközéskor(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A23Cserelégzsák(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozék
A24Vezetőfülkét érő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletANem tartozik a hatály alá.
A25Oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A26Oszlopnak való oldalirányú ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A27Hátulról történő ütközés(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
A28112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek(EU) 2015/758 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
BVESZÉLYEZTETETT ÚTHASZNÁLÓK, LÁTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG
B1A gyalogosok láb- és fejsérülések elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B2A fej ütközési tartományának megnövelése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B3Elülső védelmi rendszer(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozék
B4A gyalogosok és kerékpárosok védelmére szolgáló fejlett vészfékező rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B5A gyalogosokkal és kerékpárosokkal való ütközés előrejelzése(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
B6Holttérfigyelő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
B7Tolatóradar(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
B8Menetirányú látótér(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
B9Közvetlen látótér nehézgépjárművek esetében(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.
B10Biztonsági üveg(EU) 2019/2144 rendeletXX
Az üvegezés anyaga lehet biztonsági üveg vagy merev műanyag üveg.
B11Jég-/páramentesítés(EU) 2019/2144 rendeletX
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
Nem tartozik a hatály alá.
B12Szélvédőmosó/-törlő berendezés(EU) 2019/2144 rendeletX
A járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezésekkel.
Nem tartozik a hatály alá.
B13Közvetett látást biztosító eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
B14Akusztikus jármű-figyelmeztető rendszerek540/2014/EU rendeletXNem tartozik a hatály alá.
CA JÁRMŰ ALVÁZA, FÉKRENDSZERE, GUMIABRONCSAI ÉS KORMÁNYBERENDEZÉSE
C1Kormányberendezés(EU) 2019/2144 rendeletX
Az első és hátsó kerekek azonos elfordulási irányú kormányzása megengedett.
X
C2Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.
C3Veszélyhelyzetben működésbe lépő, sávtartást segítő rendszer(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C4Fékezés(EU) 2019/2144 rendeletG
Csak teljes/befejezett járművel elvégzendő vizsgálat. A legfeljebb 4 tengellyel rendelkező járműveknek meg kell felelniük a vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusokban foglalt valamennyi követelménynek. Több mint 4 tengellyel rendelkező járművek esetében megengedett az eltérés, amennyiben:
a) azt konstrukciós okok indokolják; valamint
b) a vonatkozó rendeleti jellegű aktus által megállapított valamennyi, az üzemi, a rögzítő és a biztonsági fékrendszerrel kapcsolatos fékezési teljesítmény teljesül.
A hidrosztatikus hajtású járművekben nem kötelező a blokkolásgátló rendszer.
X
C5Csere-fékegységek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozék
C6Fékasszisztens(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C7Menetstabilizáló rendszer(EU) 2019/2144 rendeletn.a.X
C8Fejlett vészfékező rendszer nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletn.a.Nem tartozik a hatály alá.
C9Fejlett vészfékező rendszer könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C10Gumiabroncsok biztonsági és környezeti teljesítménye(EU) 2019/2144 rendeletXX
A gumiabroncsok típusjóváhagyását a 117. sz. ENSZ-előírás követelményei szerint kell elvégezni, még akkor is, ha a jármű tervezési sebessége nem éri el a 80 km/h-t.
C11Pótkerekek és defekttűrő rendszerek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C12Újrafutózott gumiabroncsok(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozék
C13Abroncsnyomás-ellenőrzés könnyűgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
C14Abroncsnyomás-ellenőrzés nehézgépjárműveknél(EU) 2019/2144 rendeletAA
C15Gumiabroncsok felszerelése(EU) 2019/2144 rendeletXX
A gumiabroncsok típusjóváhagyását az 54. sz. ENSZ-előírás követelményei szerint kell elvégezni, még akkor is, ha a jármű tervezési sebessége nem éri el a 80 km/h-t. A terhelhetőséget a gumiabroncsgyártó beleegyezésével hozzá lehet igazítani a pótkocsi legnagyobb tervezési sebességéhez.
C16Pótkerekek(EU) 2019/2144 rendeletTartozékTartozék
DFEDÉLZETI MŰSZEREK, ELEKTROMOS RENDSZER, JÁRMŰVILÁGÍTÁS, VALAMINT A JOGOSULATLAN HASZNÁLAT, TÖBBEK KÖZÖTT A KIBERTÁMADÁSOK ELLENI VÉDELEM
D1Hangjelzések(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
D2Rádiófrekvenciás zavarok (elektromágneses összeférhetőség)(EU) 2019/2144 rendeletXX
D3Jogosulatlan használat elleni védelem, indításgátló és riasztórendszer(EU) 2019/2144 rendeletHA GNem tartozik a hatály alá.
D4A jármű kibertámadások elleni védelme(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
D5Sebességmérő(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
D6Kilométer-számláló(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
D7Sebességkorlátozó készülékek(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
D8Intelligens sebességszabályozó rendszer(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
D9A kezelőszervek, a visszajelző lámpák és a kijelzők azonosítása(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
D10Fűtési rendszerek(EU) 2019/2144 rendeletXX
D11Fényjelző berendezések(EU) 2019/2144 rendeletXX
D12Útmegvilágítási eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXX
D13Fényvisszaverő eszközök(EU) 2019/2144 rendeletXX
D14Fényforrások(EU) 2019/2144 rendeletXX
D15A fényjelző berendezések, útmegvilágítási és fényvisszaverő eszközök beépítése(EU) 2019/2144 rendeletXA
Amennyiben valamennyi kötelező világítóeszközt felszerelték, és a geometriai láthatóság változatlan.
D16Vészfékjelzés(EU) 2019/2144 rendeletX
Csak az elektronikus vezérlésű blokkolásgátló rendszerrel felszerelt járművekre alkalmazandó.
Nem tartozik a hatály alá.
D17Fényszórótörlők (HA)(EU) 2019/2144 rendeletHANem tartozik a hatály alá.
D18Sebességváltás-jelző(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
EA JÁRMŰVEZETŐ MAGATARTÁSA ÉS A RENDSZER MŰKÖDÉSE
E1Indításgátló alkoholszonda beszerelése(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
E2A járművezető fáradtságára és éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer(EU) 2019/2144 rendeletANem tartozik a hatály alá.
E3A járművezető figyelmének elterelődésére figyelmeztető fejlett rendszer(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.
E4A járművezető készenlétét figyelő rendszer (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály aláNem tartozik a hatály alá.
E5Eseményadat-rögzítő(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.
E6A járművezető általi vezetést felváltó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.
E7A jármű állapotára és a környezetre vonatkozó információkat biztosító rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.
E8Automatizált konvojban haladást lehetővé tévő rendszer (HA)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.
E9A többi úthasználó számára biztonsági információkat nyújtó rendszerek (automatizált járművek esetében)(EU) 2019/2144 rendeletMég nincs követelmény meghatározva.Nem tartozik a hatály alá.
FA JÁRMŰVEK ÁLTALÁNOS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TULAJDONSÁGAI
F1A rendszámtábla helye(EU) 2019/2144 rendeletXX
F2Hátramenet(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
F3Ajtózárak és csuklópántok(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F4Küszöbök, kapaszkodók és fellépők(EU) 2019/2144 rendeletXNem tartozik a hatály alá.
F5Külső kiálló részek(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F6A haszongépjárművek vezetőfülkéjének külső kiálló részei(EU) 2019/2144 rendeletANem tartozik a hatály alá.
F7Jogszabályban előírt tábla és jármű-azonosító szám(EU) 2019/2144 rendeletXX
F8Vontatóberendezések(EU) 2019/2144 rendeletANem tartozik a hatály alá.
F9Kerékdobok(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F10A felcsapódó víz elleni védőrendszer(EU) 2019/2144 rendeletXA
F11Tömegek és méretek(EU) 2019/2144 rendeletAA
F12Mechanikus kapcsolószerkezetek(EU) 2019/2144 rendeletHA XX
F13Veszélyes áruk szállítására használt járművek (HA)(EU) 2019/2144 rendeletXX
F14A buszok általános szerkezeti felépítése(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F15A buszok felépítményének szilárdsága(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
F16Gyúlékonyság buszok esetében(EU) 2019/2144 rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
GKÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY ÉS KIBOCSÁTÁSOK
G1Hangnyomásszint540/2014/EU rendeletG
Csak teljes/befejezett járművel elvégzendő vizsgálat. A jármű vizsgálatát a 70/157/EGK irányelv, az 51.02 sz. ENSZ-előírás vagy az 540/2014/EK rendelet szerint is el lehet végezni. A következő határértékek alkalmazandók, függetlenül a jármű jellemzőitől, például a motor típusától, a sebességváltó típusától és az esetleges alkategóriáktól:
a) 81 dB(A) a 75 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművek esetében;
b) 83 dB(A) a legalább 75 kW, de 150 kW-nál kisebb motorteljesítményű járművek esetében;
c) 84 dB(A) a legalább 150 kW motorteljesítményű járművek esetében.
Nem tartozik a hatály alá.
G2A jármű laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása715/2007/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G2aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása, valamint a jármű fedélzetén található, az üzemanyag- és/vagy elektromosenergia-fogyasztás ellenőrzésére szolgáló eszköz715/2007/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G3A motor laboratóriumban mért kipufogógáz-kibocsátása595/2009/EK rendeletX
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
Nem tartozik a hatály alá.
G3aA jármű fajlagos CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G3bA pótkocsi fajlagos energiahatékonysági teljesítményének meghatározása595/2009/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G4Közúti kipufogógáz-kibocsátás595/2009/EK rendeletX
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
Nem tartozik a hatály alá.
G5A kipufogógáz-kibocsátás tartóssága595/2009/EK rendeletXNem tartozik a hatály alá.
G6Kartergáz-kibocsátás595/2009/EK rendeletXNem tartozik a hatály alá.
G7Párolgási kibocsátások715/2007/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G8Laboratóriumban mért, alacsony hőmérsékletű kipufogógáz-kibocsátás715/2007/EK rendeletNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G9Fedélzeti diagnosztika595/2009/EK rendeletX
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
Nem tartozik a hatály alá.
G10A kiiktató eszköz hiánya595/2009/EK rendeletX
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
Nem tartozik a hatály alá.
G11Kibocsátáscsökkentő segédstratégiák595/2009/EK rendeletX
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
Nem tartozik a hatály alá.
G12Manipulálás elleni védelem595/2009/EK rendeletX
Ehelyett az (EU) 2016/1628 rendelet is alkalmazható a hidrosztatikus hajtással rendelkező járművekre.
Nem tartozik a hatály alá.
G13Újrafeldolgozhatóság2005/64/EK irányelvNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
G14Légkondicionáló rendszerek2006/40/EK irányelvNem tartozik a hatály alá.Nem tartozik a hatály alá.
HAZ INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A SZOFTVEREK FRISSÍTÉSE
H1Hozzáférés a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhozAz (EU) 2018/858 rendelet 61–66. cikke és X. mellékleteXX
H2SzoftverfrissítésAz (EU) 2018/858 rendelet IV. melléklete
156. sz. ENSZ-előírás
XX

III. MELLÉKLET

AZ EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS SORÁN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

1. Célkitűzések és hatály

1.1.

Ez a melléklet meghatározza a 26., 27. és 28. cikk szerinti járműtípus-jóváhagyás megfelelő lefolytatásának eljárásait.

1.2.

Tartalmazza továbbá az alábbiakat: a)

azon nemzetközi szabványok listáját, amelyeket a műszaki szolgálatok 68. és 70. cikkel összhangban történő kijelölésénél kell figyelembe venni; b)

a műszaki szolgálatok szakértelmének 73. cikkel összhangban történő értékelése során követendő eljárás leírását; c)

a műszaki szolgálatok vizsgálati jegyzőkönyveinek elkészítésére vonatkozó általános követelményeket.

2. Típusjóváhagyási eljárás

A jóváhagyó hatóság a járműre vonatkozó típusjóváhagyási kérelem kézhezvételekor:

a) ellenőrzi, hogy a jármű-típusjóváhagyásra vonatkozó, a II. mellékletben felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusok alapján kiadott minden EU-típusbizonyítvány az adott járműtípusra vonatkozik, és megfelel az előírt követelményeknek;

b) megbizonyosodik arról, hogy a járműspecifikációk és járműadatok megtalálhatók-e az információs csomagokban és a vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusok értelmében kiadott EU-típusbizonyítványokban;

c) megerősíti - amennyiben valamely adat nem szerepel a rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott információs csomagban -, hogy az adott alkatrész vagy jellemző megegyezik az adatközlő mappában megadott adatokkal;

d) vizsgálatokat végez vagy végeztet a jóváhagyandó típusból kiválasztott járművek mintáin, a jármű részeivel és rendszereivel kapcsolatban annak ellenőrzése érdekében, hogy a járművet vagy járműveket a vonatkozó EU-típusbizonyítványok tekintetében a hitelesített információs csomagban megadott vonatkozó adatokkal összhangban építették-e meg;

e) elvégzi, az önálló műszaki egységek beépítésére vonatkozó megfelelő ellenőrzéseket, vagy adott esetben gondoskodik azok elvégzéséről;

f) elvégzi vagy adott esetben elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket a II. melléklet I. részének (1) és (2) magyarázó megjegyzésében előírt berendezések megléte tekintetében;

g) elvégzi vagy elvégezteti a II. melléklet I. részének (5) magyarázó megjegyzésében meghatározott követelményeknek való megfelelőséget biztosító szükséges ellenőrzéseket.

3. Műszaki előírások kombinálása

A vizsgálat alá vonandó járművek számának elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a típusjóváhagyásra váró különböző kombinációk megfelelő ellenőrzését az alábbi feltételek szerint:

Műszaki előírásJármű-kategória
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
MotorXXXXXX
SebességváltóXXXXXX
Tengelyek számaXXXXXXXXX
Hajtott tengelyek (száma, elhelyezkedése, összekapcsolása)XXXXXX
Kormányzott tengelyek (száma és elhelyezkedése)XXXXXXXXXX
FelépítménykialakításXXXXXXXXXX
Ajtók számaXXXXXXXXXX
A vezető pozíciójaXXXXXX
Ülések számaXXXXXX
A felszereltség szintjeXXXXXX

4. Különös rendelkezések

Amennyiben nem áll rendelkezésre a vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott bizonyítvány, a jóváhagyó hatóság:

a) gondoskodik a vonatkozó valamennyi rendeleti jellegű jogi aktus által előírt szükséges ellenőrzések és vizsgálatok elvégzéséről;

b) igazolja, hogy a jármű megfelel az adatközlő mappában szereplő jellemzőknek, és teljesíti a vonatkozó valamennyi rendeleti jellegű jogi aktus által meghatározott műszaki követelményeket;

c) elvégzi az önálló műszaki egységek beépítésére vonatkozó megfelelő ellenőrzéseket, vagy adott esetben gondoskodik annak elvégzéséről;

d) elvégzi vagy adott esetben elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket a II. melléklet I. részének (1) és (2) magyarázó megjegyzésében előírt berendezések megléte tekintetében;

e) elvégzi vagy elvégezteti a II. melléklet I. részének (5) magyarázó megjegyzésében meghatározott követelményeknek való megfelelőséget biztosító szükséges ellenőrzéseket.

1. függelék

Azok a szabványok, amelyeknek a 68. cikkben említett műszaki szolgálatoknak meg kell felelniük

1. A típusjóváhagyási vizsgálathoz kapcsolódó tevékenységeket a II. mellékletben felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusokkal összhangban kell elvégezni:

1.1.

A. kategória (saját létesítményben elvégzett vizsgálatok): EN ISO/IEC 17025:2005 nemzetközi szabvány a vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményeiről. Az A kategóriára kijelölt műszaki szolgálat a kijelölés szerinti rendeleti jellegű jogi aktusok által előírt vizsgálatokat is elvégezheti a gyártó vagy a harmadik fél létesítményében. A kijelölés szerinti rendeleti jellegű jogi aktusnak való megfelelés megállapításának kérdésében való szakmai döntéshozatalért felelős személyzetnek bármelyik esetben meg kell felelnie az EN ISO/IEC 17020:2012 nemzetközi szabványnak.

1.2.

B. kategória (vizsgálatok felügyelete, ideértve a vizsgálatok előkészítését is, amennyiben e vizsgálatokat a gyártó létesítményeiben vagy egy harmadik fél létesítményeiben végzik): EN ISO/IEC 17020:2012 nemzetközi szabvány az ellenőrzést végző, különféle típusú testületek működésének általános feltételeiről. A gyártó létesítményeiben vagy a harmadik fél létesítményeiben elvégzett vizsgálat lefolytatása, illetve felügyelete előtt a műszaki szolgálat meggyőződik arról, hogy a vizsgálólétesítmények és a mérőműszerek megfelelnek az EN ISO/IEC 17025:2005 nemzetközi szabványban előírt vonatkozó követelményeknek.

2.

2.1.

C kategória (a kezdeti értékelésre és a gyártó minőségirányítási rendszerének felügyeleti ellenőrzésére vonatkozó eljárás):

EN ISO/IEC 17021:2011 nemzetközi szabvány az irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelményekről.

2.2.

D kategória (gyártmányminták ellenőrzése vagy vizsgálata, illetve felügyelete):

EN ISO/IEC 17020:2012 nemzetközi szabvány az ellenőrzést végző, különféle típusú testületek működésének általános feltételeiről.

2. függelék

A műszaki szolgálatok értékelésére vonatkozó eljárás

1. Célkitűzés és hatály

1.1.

Ez a függelék meghatározza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően a 73. cikk szerint hatáskörrel rendelkező hatóság ("hatáskörrel rendelkező hatóság") lefolytatja a műszaki szolgálatok értékelésére vonatkozó eljárást.

1.2.

Ezek a követelmények minden műszaki szolgálatra vonatkoznak, függetlenül azok jogi státusától (műszaki szolgálatként működő független szervezet, gyártó vagy jóváhagyó hatóság).

2. Értékelések

Az értékelés elvégzése a következők alapján történik:

a) a függetlenség elve, amely a következtetések pártatlanságának és objektivitásának alapját képezi; és

b) bizonyítékokon alapuló megközelítés, amely biztosítja a következtetések megbízhatóságát és reprodukálhatóságát.

Az ellenőrök részéről elengedhetetlen a megbízhatóság és a feddhetetlenség. A titoktartást és a diszkréciót is szem előtt kell tartaniuk.

A megállapításokat és következtetéseket hitelesen és pontosan kell jelenteniük.

3. Az ellenőrök szakismereteire vonatkozó követelmények

3.1.

Értékelést kizárólag olyan ellenőrök végezhetnek, akik rendelkeznek az ehhez szükséges műszaki és adminisztratív ismeretekkel.

3.2.

Ellenőr csak az lehet, akit kifejezetten értékelési tevékenységre irányuló képzésben részesítettek. Ezenkívül, az ellenőrnek rendelkeznie kell azokkal az adott műszaki területet érintő különleges ismeretekkel, amely területen a műszaki szolgálat a tevékenységét fogja végezni.

3.3.

A 3.1. és 3.2. pont sérelme nélkül a 73. cikkben említett értékelést olyan ellenőröknek kell elvégezniük, akik függetlenek az értékelés tárgyát képező tevékenységektől.

4. A kijelölés iránti kérelem

4.1.

A kérelmező műszaki szolgálat jogszerűen meghatalmazott képviselőjének a hatáskörrel rendelkező hatósághoz hivatalos kérelmet kell benyújtania, amely a következő információkat tartalmazza: a)

a műszaki szolgálat általános jellemzői, ideértve a társasági formáját, nevét, címét, jogállását, valamint technikai erőforrásait is; b)

a vizsgálatok elvégzéséért felelős személyek és a vezetőség részletes leírása- ideértve az önéletrajzukat is -, amely ismerteti iskolai végzettségüket és szakmai ismereteiket is; c)

a virtuális vizsgálati módszereket alkalmazó műszaki szolgálatoknak azt is igazolniuk kell, hogy képesek számítógéppel támogatott környezetben dolgozni; d)

általános tájékoztatás a műszaki szolgálatra vonatkozóan, beleértve annak tevékenységeit, adott esetben valamely nagyobb társasággal fennálló kapcsolatát, valamint a kijelölés hatálya alá tartozó valamennyi fizikai telephely(ek) címét (címeit); e)

nyilatkozat arról, hogy a műszaki szolgálat teljesíti a kijelölés követelményeit, valamint a kijelölésnek megfelelő rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott egyéb kötelezettségeket; f)

azon megfelelőségértékelési eljárások leírása, amelyeket a műszaki szolgálat az alkalmazandó rendeleti jellegű jogi aktusok keretében vállal, valamint azoknak a rendeleti jellegű jogi aktusoknak a listája, amelyekre vonatkozóan a műszaki szolgálat a kijelölését kérelmezi, ideértve adott esetben az alkalmasságra vonatkozó korlátokat; g)

a műszaki szolgálat minőségbiztosítási kézikönyvének egy példánya.

4.2.

A műszaki szolgálat által szolgáltatott információk helytállóságát a hatáskörrel rendelkező hatóság felülvizsgálja.

4.3.

A műszaki szolgálatnak értesítenie kell a hatáskörrel rendelkező hatóságot a 4.1. pont értelmében benyújtott információkban bekövetkező valamennyi változásról.

5. Az erőforrások felülvizsgálata

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy képes-e elvégezni a műszaki szolgálat értékelését, azaz összhangban van-e ez a tevékenység saját intézményi politikájával, elvégezhető-e saját hatáskörben, és megvannak-e hozzá a megfelelő auditorok és szakértők.

6. Az értékelés alvállalkozásba adása

6.1.

A hatáskörrel rendelkező hatóság alvállalkozásba adhatja az értékelés egyes részeit egy másik hatáskörrel rendelkező hatóságnak, vagy segítséget kérhet más hatáskörrel rendelkező hatóságok műszaki szakértőitől. A kérelmet benyújtó műszaki szolgálatnak el kell fogadnia az alvállalkozók és a szakértők bevonását.

6.2.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak a műszaki szolgálat teljeskörű értékeléséhez kellő mértékben figyelembe kell vennie az akkreditációs tanúsítványokat is.

7. Az értékelés előkészítése

7.1.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak hivatalosan ki kell jelölnie egy közös értékelőcsoportot. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy az egyes közös értékelőcsoportok céljára megfelelő szakértelem álljon rendelkezésre. A közös értékelőcsoportnak különösen: a)

rendelkeznie kell azon terület megfelelő ismeretével, amelyre vonatkozóan a kijelölést kérelmezik; és b)

megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy megbízhatóan felmérje a műszaki szolgálat felkészültségét a kijelölésben foglalt feladatok ellátására.

7.2.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak pontosan meg kell határoznia a közös értékelőcsoport által elvégzendő feladatokat. A közös értékelőcsoport feladata a kérelmező műszaki szolgálattól begyűjtött dokumentumok felülvizsgálata, valamint a helyszíni értékelés elvégzése.

7.3.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell állapodnia az értékelés időpontjáról és ütemezéséről a műszaki szolgálattal és a közös értékelőcsoporttal. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak azonban olyan időpont kiválasztására kell törekednie, amely összhangban van a felügyeleti ellenőrzési és újraértékelési tervvel.

7.4.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a közös értékelőcsoport megkapja a feltételeket tartalmazó megfelelő dokumentumokat, a korábbi értékelésekről szóló feljegyzéseket, valamint a műszaki szolgálat idevágó dokumentumait és feljegyzéseit.

8. Helyszíni értékelés

A közös értékelőcsoport a műszaki szolgálat értékelését a műszaki szolgálat azon telephelyén végzi, ahol a műszaki szolgálat egy vagy több főbb tevékenységét végzi, adott esetben pedig a műszaki szolgálat működésének további kiválasztott helyszínein szemrevételezéses vizsgálatokat folytat.

9. Az eredmények elemzése és az értékelő jelentés

9.1.

A közös értékelőcsoportnak elemeznie kell valamennyi lényeges információt és bizonyítékot, melyet a dokumentumok és a jelentések felülvizsgálata, illetve a helyszíni értékelés során összegyűjtött. Ennek az elemzésnek elégséges alapot kell nyújtania ahhoz, hogy a csoport meg tudja állapítani a műszaki szolgálat szakértelmét és a kijelölési követelményeknek való megfelelőségét.

9.2. A hatáskörrel rendelkező hatóság jelentéstételi eljárásainak biztosítaniuk kell a következő követelmények teljesülését.

9.2.1.

A közös értékelőcsoportnak még a telephelyről való távozást megelőzően megbeszélést kell tartania a műszaki szolgálattal. E megbeszélés során a közös értékelőcsoport írásbeli és/vagy szóbeli jelentést ad az elemzés eredményeiről. A műszaki szolgálat számára lehetővé kell enni, hogy kérdéseket tegyen fel az megállapításokkal - adott esetben a meg nem felelésekkel -, illetve az megállapítások alapjául szolgáló információkkal kapcsolatban.

9.2.2.

A műszaki szolgálat számára mihamarabb elérhetővé kell tenni az értékelés eredményéről készített írásbeli jelentést. Az értékelő jelentésnek a szakértelemre és a megfelelőségre vonatkozó észrevételeket kell tartalmaznia, és meg kell állapítania, hogy a megfelelőség terén tapasztalhatók-e olyan hiányosságok, amelyeket a kijelöléssel kapcsolatos követelmények teljesítéséhez orvosolni kell.

9.2.3.

A műszaki szolgálatot fel kell kérni, hogy válaszoljon az értékelő jelentésre, és számoljon be azokról az intézkedésekről, amelyeket vagy már megtett, vagy meghatározott időn belül meg fog tenni, annak érdekében, hogy a meg nem felelés terén beazonosított hiányosságokat orvosolja.

9.3.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy a műszaki szolgálat válaszlépései elegendőek és eredményesek legyenek annak érdekében, hogy a meg nem felelést orvosolja. Ha a műszaki szolgálat válaszlépései nem elegendőek, úgy további információt kell kérni. Kiegészítésképpen bizonyítékok kérhetők a megtett intézkedések hatékony végrehajtásával kapcsolatban, vagy egy újabb értékelés is elvégezhető a korrekciós intézkedések hatékony végrehajtásának ellenőrzése érdekében.

9.4.

Az értékelő jelentésnek legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: a)

a műszaki szolgálat egyértelmű beazonosítása; b)

a helyszíni értékelés időpontja(i); c)

az értékelést elvégző ellenőr(ök) és/vagy szakértő(k) neve (nevei); d)

az értékelésbe bevont minden telephely egyértelmű beazonosítása; e)

az értékelés tárgyát képező kijelölés javasolt hatálya; f)

nyilatkozat arról, hogy a műszaki szolgálat, teljesítve a kijelölés követelményeit, megfelelő belső szervezeti renddel és eljárásokkal rendelkezik, amelyek alátámasztják szakértelmét; g)

a meg nem felelés terén tapasztalt valamennyi hiányosság orvoslásával kapcsolatos információk; h)

ajánlás arra vonatkozóan, hogy kijelöljék-e a kérelmezőt műszaki szolgálatként, illetve megerősítsék-e ebben a funkciójában, és ha igen, akkor mi legyen a kijelölés hatálya.

10. A kijelölés megadása, megerősítése vagy kiterjesztése

10.1.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak az értékelő jelentés(ek) és bármilyen vonatkozó információ alapján haladéktalanul döntenie kell arról, hogy a kijelölést megadja, megerősíti vagy meghosszabbítja-e.

10.2.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak tanúsítványt kell kiállítania a műszaki szolgálat számára. E tanúsítvány a következőket tartalmazza: a)

a hatáskörrel rendelkező hatóság azonosítója és logója; b)

a kijelölt műszaki szolgálat egyedi azonosítója; c)

a kijelölés hatálybalépésének és lejáratának dátuma; d)

a kijelölés hatályára vonatkozó rövid közlés vagy hivatkozás (vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusok, vagy azok része); e)

megfelelőségi nyilatkozat és hivatkozás e rendeletre.

11. Újraértékelés és felügyeleti ellenőrzés

11.1.

Az újraértékelés hasonlít a kezdeti értékelésre, azonban ennek során már a korábbi értékelések alkalmával szerzett tapasztalatokat is figyelembe kell venni. A helyszíni ellenőrzések kevésbé átfogóak, mint az újraértékelések.

11.2.

A hatáskörrel rendelkező hatóság valamennyi kijelölt műszaki szolgálat tekintetében az újraértékelési és felügyeleti ellenőrzési tervet készít, amelyet úgy kell kialakítani, hogy a kijelölés hatályának megfelelően vett reprezentatív minták értékelése rendszeresen megtörténjen.

A helyszíni értékelések gyakorisága - akár újraértékelésről, akár felügyeleti ellenőrzésről van szó - attól függ, hogy a műszaki szolgálat bizonyítottan milyen szintű stabilitást ért el.

11.3.

Amennyiben a felügyeleti ellenőrzés vagy újraértékelés során a meg nem felelést azonosítanak be, a hatáskörrel rendelkező hatóságnak szigorú határidőt kell szabnia a korrekciós intézkedések megtételére.

11.4.

Amennyiben a korrekciós vagy javító intézkedések megtételére nem került sor a megállapított határidőn belül, vagy azok nem bizonyulnak elégségesnek, a hatáskörrel rendelkező hatóságnak megfelelő intézkedéseket kell tennie, mint például újabb értékelés elvégzése, vagy a kijelölés felfüggesztése vagy visszavonása egy vagy több olyan tevékenységre vonatkozóan, amelyek tekintetében a műszaki szolgálat a kijelölést megkapta.

11.5.

Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy határoz, hogy a műszaki szolgálat kijelölését felfüggeszti vagy visszavonja, erről a döntéséről a műszaki szolgálatot ajánlott levélben értesítenie kell. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak azonban mindenképpen meg kell tennie minden szükséges intézkedést a műszaki szolgálat által már megkezdett tevékenységek folyamatosságának biztosítására.

12. A kijelölt műszaki szolgálatokra vonatkozó nyilvántartás

12.1.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak nyilvántartást kell vezetnie a műszaki szolgálatokról annak igazolására, hogy a kijelölésükre - így a szakértelmükre is - vonatkozó követelmények ténylegesen teljesültek.

12.2.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak a műszaki szolgálatokról vezetett nyilvántartásokat az adatok bizalmas jellegére való tekintettel biztonságos helyen kell őriznie.

12.3.

A műszaki szolgálatokról vezetett nyilvántartásnak legalább a következőket kell tartalmaznia: a)

a tárgyban folytatott levelezés; b)

az értékeléssel kapcsolatos dokumentáció és jelentések; c)

a kijelölési tanúsítványok másolatai.

IV. MELLÉKLET

A GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK

1. Célkitűzések

1.1.

A gyártásmegfelelőség ellenőrzésére szolgáló eljárás célja annak biztosítása, hogy minden legyártott jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék megfeleljen a jóváhagyott típusnak.

1.2.

Az eljárásoknak mindig magukban kell foglalniuk a minőségbiztosítási rendszereknek a 2. pontban "kezdeti értékelésként" említett értékelését, valamint a 3. pontban a "termékek megfelelőségét biztosító intézkedésekként" említett, a típusjóváhagyás tárgyára és a termékellenőrzésekre vonatkozó felülvizsgálatot.

2. Kezdeti értékelés

2.1.

A típusjóváhagyás megadása előtt a jóváhagyó hatóságnak ellenőriznie kell, hogy a gyártó megfelelő feltételeket és eljárásokat alakított-e ki annak biztosítására, hogy a legyártott járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok megfeleljenek a jóváhagyott típusnak.

2.2.

Az értékelések végrehajtásához útmutatás található az EN ISO 19011:2011 (Útmutató az irányítási rendszerek auditálásához) szabványban.

2.3. A 2.1. pontban meghatározott követelmények teljesülését a jóváhagyó hatóságnak elfogadható módon kell ellenőrizni, a következők szerint: A jóváhagyó hatóságnak megfelelőnek kell találnia a kezdeti értékelést és a 3. pontban említett, a termékek megfelelőségét biztosító intézkedéseket, figyelemmel a 2.3.1-2.3.3. pontban említett intézkedések valamelyikére, vagy adott esetben azon intézkedések kombinációjának részére vagy egészére.

2.3.1. A kezdeti értékelést és a termékek megfelelőségét biztosító intézkedések vizsgálatát a jóváhagyó hatóságnak vagy az e hatóság által erre a célra kijelölt testületnek kell elvégeznie.

2.3.1.1.

Az elvégzendő kezdeti értékelés terjedelmének meghatározásához a jóváhagyó hatóság az alábbi információkat veheti figyelembe: a)

rendelkezik-e a gyártó a 2.3.3. pontban említetthez hasonló tanúsítvánnyal, amelyet nem minősítettek vagy ismertek el e pont alapján; b)

rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek típusjóváhagyása esetében a járműgyártó(k) által a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység gyártójának telephelyén az EN ISO 9001:2015 vagy az ISO/TS16949:2009 szabvány követelményeinek megfelelő, az ipar egy vagy több ágazati előírásnak megfelelően a minőségirányítási rendszerre vonatkozóan elvégzett értékelések; c)

visszavonták-e a közelmúltban valamely tagállamban a gyártó egy vagy több típusjóváhagyását a gyártásmegfelelőség ellenőrzésének nem megfelelő volta miatt. Ha igen, a jóváhagyó hatóság által elvégzendő kezdeti értékelés nem korlátozódik a gyártó minőségügyi rendszerére vonatkozó tanúsítvány elfogadására, hanem kiterjed annak ellenőrzésére is, hogy a gyártó végrehajtott-e a hatékony ellenőrzés biztosításához szükséges minden szükséges fejlesztést annak érdekében, hogy a gyártott járművek, alkotóelemek, rendszerek és önálló műszaki egységek megfeleljenek a jóváhagyott típusnak.

2.3.2. A kezdeti értékelést és a termékek megfelelőségét biztosító intézkedések vizsgálatát a más tagállam jóváhagyó hatósága vagy a jóváhagyó hatóság által erre a célra kijelölt testület is elvégezheti.

2.3.2.1.

Ebben az esetben e másik tagállam jóváhagyó hatóságának megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania, amelyben feltünteti a típusjóváhagyásra váró termék(ek), valamint az e termékek típusjóváhagyásának alapjául szolgáló rendeleti jellegű jogi aktusok szempontjából lényeges területeket és gyártóberendezéseket.

2.3.2.2.

Valamely tagállam típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságának megfelelőségi nyilatkozat iránti kérelmére a másik tagállam jóváhagyó hatóságának haladéktalanul meg kell küldenie a kért megfelelőségi nyilatkozatot, vagy tájékoztatnia kell ezt a jóváhagyó hatóságot arról, hogy a kért nyilatkozatot nem tudja kiadni.

2.3.2.3. A megfelelőségi nyilatkozat legalább a következőket tartalmazza: a) Vállalatcsoport vagy vállalkozás: (pl. XYZ Autógyártó Művek) b) Szervezeti egység: (pl. regionális részleg) c) Üzemek/telephelyek: [pl. 1. motorüzem (A országban), 2. járműüzem (B országban)] d) Jármű/alkotóelem típusa: (pl. valamennyi M1 kategóriájú modell) e) Értékelt területek (pl. motor-összeszerelés, karosszéria-sajtolás és -összeszerelés, jármű-összeszerelés) f) Megvizsgált dokumentumok (pl. a társaság és az üzem minőségbiztosítási kézikönyve és minőségbiztosítási eljárásai) g) Az értékelés időpontja (pl. év/nap/hónap és év/nap/hónap között végzett értékelés) h) Tervezett ellenőrző látogatás: (pl. év/hónap)

2.3.3.

A jóváhagyó hatóság a 2.3. pont kezdeti értékelésre vonatkozó követelményeinek végrehajtásaként elfogadhatja a gyártó EN ISO 9001:2015 vagy ISO/TS16949:2009 szabványon alapuló tanúsítványát [mely esetben a tanúsítványnak ki kell terjednie a jóváhagyandó termék(ek)re], illetve ezzel egyenértékű tanúsítási szabványon alapuló tanúsítványát, amennyiben a minőségirányítási rendszer ténylegesen kiterjed a gyártásmegfelelőségre, és amennyiben a gyártó típusjóváhagyása nem került a 2.3.1.1. pont c) pontjában említettek szerint visszavonásra. A gyártónak részletes adatokat kell nyújtania a tanúsítványról, és értesítenie kell a jóváhagyó hatóságot a tanúsítvány érvényességével és hatályával kapcsolatos minden változásról.

2.4.

A járművek típusjóváhagyásához nem kell megismételni a jármű rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásához elvégzett kezdeti értékeléseket, hanem ki kell azokat egészíteni az egész jármű összeszerelésével kapcsolatos olyan telephelyek és tevékenységek értékelésével, amelyekre a kezdeti értékelések nem terjedtek ki.

3. A termékmegfelelőségét biztosító intézkedések

3.1.

A felülvizsgált 1958. évi megállapodáshoz mellékelt valamely ENSZ-előírás és e rendelet szerint jóváhagyott minden járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, alkatrészt és tartozékot úgy kell gyártani, hogy eleget tegyen e melléklet, az adott ENSZ-előírás és e rendelet követelményeinek, és így megfeleljen a jóváhagyott típusnak.

3.2.

E rendelet és a felülvizsgált 1958. évi megállapodáshoz mellékelt valamely ENSZ-előírás szerinti típusjóváhagyás megadása előtt a jóváhagyó hatóság köteles ellenőrizni a megfelelő termékmegfelelőségi intézkedések és azon - minden egyes jóváhagyásra vonatkozóan a gyártóval egyeztetendő - írásban rögzített ellenőrzési tervek meglétét, melyek alapján a jóváhagyott típusnak való folyamatos megfelelőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatokat vagy kapcsolódó ellenőrzéseket - ideértve adott esetben az e rendeletben és az említett ENSZ-előírásban előírt vizsgálatokat is - meghatározott időközönként el kell végezni.

3.3.

A típusjóváhagyás jogosultja köteles különösen: 3.3.1.

biztosítani a járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek, tartozékok jóváhagyott típusnak való megfelelősége hatékony ellenőrzését biztosító eljárások meglétét és alkalmazását; 3.3.2.

hozzáféréssel kell, hogy rendelkezzen minden egyes jóváhagyott típusnak való megfelelőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgáló- vagy egyéb megfelelő berendezéshez; 3.3.3.

biztosítani, hogy a vizsgálatokból és ellenőrzésekből származó adatokat rögzítsék, és a csatolt iratok a jóváhagyó hatósággal való megegyezés alapján meghatározott időtartamig, akár tíz évig hozzáférhetőek maradjanak; 3.3.4.

elemezni az egyes vizsgálati vagy ellenőrzési típusok eredményeit, így ellenőrizve és biztosítva a termék jellemzőinek állandóságát, figyelemmel az ipari termelésben szokásos eltérésekre; 3.3.5.

minden terméktípus esetében biztosítani legalább az ebben a rendeletben előírt ellenőrzések és a II. mellékletben felsorolt, rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott vizsgálatok elvégzését; 3.3.6.

gondoskodni további mintavételről és vizsgálatról, ha az adott típusvizsgálat során valamely mintasorozat vagy vizsgálati darab igazolja a meg nem felelést. Minden szükséges intézkedést meg kell tenni a jóváhagyott típusnak való megfelelőséget biztosító gyártási folyamat helyreállítására.

3.4.

Lépésenkénti, vegyes vagy többlépcsős típusjóváhagyás esetében az egészjármű-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság bármely jóváhagyó hatóságtól, amely egy érintett rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet típusjóváhagyásban részesített, konkrét információkat kérhet az ebben a mellékletben foglalt, a gyártásmegfelelőséggel kapcsolatos követelményeknek való megfelelőségre vonatkozóan.

3.5.

Amennyiben az egészjármű-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság nem elégedett a 3.4. pontban említettek szerint kapott információkkal, és erről írásban értesítette az érintett gyártót és a rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot, további, a gyártásmegfelelőségre vonatkozó ellenőrzések vagy vizsgálatok elvégzését kell előírnia, amelyeket az adott rendszerek, alkotóelemek, illetve önálló műszaki egységek gyártójának (gyártóinak) telephelyén kell elvégezni. A gyártásmegfelelőségre vonatkozó további ellenőrzések, illetve vizsgálatok eredményeit haladéktalanul e jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

3.6.

Amennyiben a 3.4. és 3.5. pontban foglaltak fennállnak, és az egészjármű-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság nem elégedett a gyártásmegfelelőségre vonatkozó további ellenőrzések, illetve vizsgálatok eredményeivel, a gyártónak biztosítania kell, hogy a gyártásmegfelelősége a lehető legrövidebb időn belül újra az adott jóváhagyó hatóság és a rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak elfogadható legyen.

4. Folyamatos felülvizsgálati intézkedések

4.1. Az a jóváhagyó hatóság, amelyik a típusjóváhagyást megadta időszakos ellenőrzések keretében bármikor ellenőrizheti az egyes termelőüzemekben alkalmazott megfelelőség-ellenőrzési módszereket. A gyártónak ebből a célból lehetővé kell tennie ezen hatóságnak a gyártási, ellenőrzési, vizsgálati, tárolási és terjesztési telephelyekre történő belépést, és a rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges információt a minőségirányítási rendszer dokumentációja és nyilvántartásai tekintetében.

4.1.1. Az ilyen időszakos ellenőrzések tekintetében a szokásos gyakorlat a 2. és 3. (kezdeti értékelés és termékek megfelelőségét biztosító intézkedések) pontban megállapított eljárások folyamatos eredményességének figyelemmel kísérése.

4.1.1.1.

Az (e melléklet 2.3.3. pontjában előírtak szerint minősített vagy elismert) műszaki szolgálatok által folytatott felügyeleti tevékenységeket úgy kell tekinteni, hogy a kezdeti értékelésnél meghatározott követelmények tekintetében kielégítik a 4.1.1. pontban meghatározott követelményt.

4.1.1.2.

A jóváhagyó hatóság által folytatott (a 4.1.1.1. ponttól eltérő) felülvizsgálatok szokásos gyakoriságának olyannak kell lennie, amely biztosítja, hogy a 2. és 3. pontnak megfelelően alkalmazott ellenőrzések időszakos felülvizsgálata az ISO 31000:2018 (Kockázatkezelés - Alapelvek és útmutatások) nemzetközi szabványnak megfelelő kockázatértékelési módszeren alapuljon, és a felülvizsgálatra legalább három évente mindenképpen sor kerüljön. Az alkalmazott módszer meghatározásakor figyelembe kell venni különösen a más tagállamok által az 54. cikk (1) bekezdése kapcsán jelzett meg nem feleléseket.

4.2.

Minden felülvizsgálat alkalmával az ellenőr rendelkezésére kell bocsátani a vizsgálatok vagy ellenőrzések adatait és a gyártási dokumentumokat, különösen a vizsgálatok és ellenőrzések 2.2. pontban előírt dokumentációját.

4.3.

Az ellenőr szúrópróbaszerűen mintákat vehet, amelyeket a gyártó laboratóriumában vagy a műszaki szolgálat létesítményében megvizsgál. Ilyen esetben kizárólag fizikai vizsgálatokat kell végezni. A minták legalacsonyabb száma a gyártó által végzett ellenőrzések eredményeinek függvényében határozható meg.

4.4.

Ha az ellenőr úgy ítéli meg, hogy az ellenőrzés szintje nem megfelelő, vagy szükségesnek ítéli az elvégzett vizsgálatok érvényességének 4.2. pont szerinti ellenőrzését, ki kell választania a műszaki szolgálathoz beküldendő azon mintákat, amelyeken - a gyártásmegfelelőségre vonatkozó követelmények alapján - el kell végezni a II. mellékletben felsorolt, rendeleti jellegű jogi aktusokban meghatározott fizikai vizsgálatokat.

4.5.

Amennyiben az ellenőrzések vagy a felülvizsgálat eredményei nem megfelelőek, a jóváhagyó hatóságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a gyártó a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa a gyártásmegfelelőségét.

4.6.

Azokban az esetekben, amikor ez a rendelet az ENSZ-előírásoknak való megfelelés teljesítését írja elő, a gyártó választhatja e melléklet alkalmazását a vonatkozó ENSZ-előírásban szereplő gyártásmegfelelőségi követelményekkel egyenértékű alternatívaként. Ha azonban a 4.4. vagy a 4.5. pontot kell alkalmazni, az ENSZ-előírások valamennyi külön gyártásmegfelelőségi követelményének eleget kell tenni a jóváhagyó hatóságnak elfogadható módon, amíg az úgy nem dönt, hogy a gyártásmegfelelősége helyreállt.

5. A szoftverfrissítésre vonatkozó rendelkezések

A gyártó szoftverfrissítési irányítási rendszerének, valamint a teljes járműtípusnak meg kell felelnie a 156. sz. ENSZ-előírásban meghatározott követelményeknek.

V. MELLÉKLET

A KIS SOROZATOKRA ÉS A KIFUTÓ SOROZATOK LEGNAGYOBB DARABSZÁMAI

A. KIS SOROZATOKRA VONATKOZÓ ÉVES LEGNAGYOBB DARABSZÁM

1. Az Európai Unióban egy járműtípusból évente nyilvántartásba vehető, forgalomba hozható, vagy forgalomba helyezhető egységek darabszáma a 41. cikk értelmében nem haladhatja meg az alábbi táblázatban az adott jármű-kategóriára vonatkozó éves legnagyobb darabszámot: Kategória Egység M1 1 500 M2, M3 A 41. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának kezdőnapjáig: 0 A kis sorozatban gyártott, teljesen automatizált járművek esetében: 1 500 2022. december 6-tól N1 1 500 N2, N3 A 41. cikk (5) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának kezdőnapjáig: 0 A kis sorozatban gyártott, teljesen automatizált járművek esetében: 1 500 2022. december 6-tól O1, O2 0 O3, O4 0

2. A valamely tagállamban egy járműtípusból évente nyilvántartásba vett, forgalomba hozott vagy forgalomba helyezett egységek darabszámát az adott tagállam határozza meg, de a 42. cikknek megfelelően ez a darabszám ez a darabszám nem haladhatja meg az alábbi táblázatban feltüntetett évenkénti legnagyobb értéket a vizsgált jármű-kategóriában: Kategória Egység M1 250 M2, M3 250 N1 250 N2, N3 250 O1, O2 500 O3, O4 250

B. KIFUTÓ SOROZATOKRA MEGENGEDETT LEGNAGYOBB DARABSZÁMOK

Az egyes tagállamokban a "kifutó sorozatokra" vonatkozó eljárással forgalomba helyezhető teljes és befejezett járművek legnagyobb darabszámát a tagállam által az alábbi lehetőségek közül választható módon korlátozni kell:

1. Az M1 kategória esetében az egy vagy több típushoz tartozó járművek legnagyobb darabszáma nem haladhatja meg a tagállamban az előző évben az összes típusból forgalomba helyezett összes jármű mennyiségének 10 %-át, bármely más kategória esetén ez az arány 30 %. Amennyiben a mennyiség 10 %-a, illetve a 30 %-a kevesebb mint 100 jármű, a tagállam engedélyezheti legfeljebb 100 jármű forgalomba helyezését;

2. Az engedélyezést - bármely típus esetén - azokra a járművekre kell korlátozni, amelyekre érvényes megfelelőségi nyilatkozatot állítottak ki a jármű gyártásának időpontjában vagy azt követően, és az a kiállítás napjától számított legalább három hónapig érvényes volt, de egy rendeleti jellegű jogi aktus hatálybalépése miatt ezután megszűnt az érvényessége.

VI. MELLÉKLET

OLYAN ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK JEGYZÉKE, AMELYEK A JÁRMŰ BIZTONSÁGA VAGY KÖRNYEZETVÉDELMI JELLEMZŐI SZEMPONTJÁBÓL ALAPVETŐ FONTOSSÁGÚ RENDSZEREK MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉT SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETHETIK, AZ ILYEN ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEI, MEGFELELŐ VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK, VALAMINT JELÖLÉSI ÉS CSOMAGOLÁSI ELŐÍRÁSOK

I. A jármű biztonságát jelentősen befolyásoló alkatrészek és tartozékok

SorszámA tétel leírásaTeljesítménykövetelményVizsgálati eljárásJelölési előírásokCsomagolási előírások
1[…]
2
3

II. A jármű környezetvédelmi jellemzőit jelentősen befolyásoló alkatrészek és tartozékok

SorszámA tétel leírásaTeljesítménykövetelményVizsgálati eljárásJelölési előírásokCsomagolási előírások
1[…]
2
3

VII. MELLÉKLET

OLYAN RENDELETI JELLEGŰ JOGI AKTUSOK, AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN A GYÁRTÓ MŰSZAKI SZOLGÁLATKÉNT KIJELÖLHETŐ

1. Célkitűzések és hatály

1.1.

Ez a melléklet meghatározza azon rendeleti jellegű jogi aktusok listáját, amelyek vonatkozásában egy gyártó belső műszaki szolgálata a 72. cikk (1) bekezdésével összhangban műszaki szolgálatként kijelölhető.

1.2.

Tartalmazza továbbá a gyártó belső műszaki szolgálatának műszaki szolgálatként való kijelölésére vonatkozó megfelelő intézkedéseket, amelyeket a II. melléklet I. részében meghatározott járművek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása keretében kell alkalmazni.

1.3.

Ez a melléklet nem vonatkozik azonban azokra a gyártókra, amelyek a 41. cikkben említett, a kis sorozatban gyártott járművek EU-típusjóváhagyását kérelmezik.

2. Gyártó belső műszaki szolgálatának műszaki szolgálatként való kijelölése

2.1.

A gyártó műszaki szolgálataként kijelölt belső műszaki szolgálat olyan gyártó, amelyet a típusjóváhagyó hatóság vizsgáló laboratóriumként jelölt ki, jogosult arra, hogy a nevében elvégezze a típusjóváhagyási vizsgálatokat.

A "vizsgálatok elvégzése" kifejezés nem korlátozódik a teljesítménymérésekre, hanem magában foglalja a vizsgálati eredmények rögzítését és a lényeges következtetéseket is tartalmazó jelentés megküldését a típusjóváhagyó hatóságnak.

Beletartozik az olyan előírásoknak való megfelelőség ellenőrzése is, amelyek nem szükségszerűen igényelnek méréseket. Ilyen például annak értékelése, hogy a kialakítás megfelel-e a jogszabályi követelményeknek.

3. Rendeleti jellegű jogi aktusok és korlátozások listája

TárgyRendeleti jellegű jogi aktus száma
4AHátsó rendszámtáblák felszerelésének helye és rögzítésének módja661/2009/EK rendelet
1003/2010/EU rendelet
7AHangjelző berendezések és hangjelzések661/2009/EK rendelet
28. sz. ENSZ-előírás
10AElektromágneses kompatibilitás661/2009/EK rendelet
10. sz. ENSZ-előírás
18AJogszabályban előírt gyári adattábla és jármű-azonosító szám (VIN)661/2009/EK rendelet
19/2011/EU rendelet
20AVilágító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-előírás
27AElvontató berendezés661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
33AKézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása661/2009/EK rendelet
121. sz. ENSZ-előírás
34ASzélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezések661/2009/EK rendelet
672/2010/EU rendelet
35ASzélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
36AFűtési rendszerek661/2009/EK rendelet
122. sz. ENSZ-előírás
Kivéve a 8. mellékletnek az égéshő felhasználásával működő LPG-fűtőberendezésekre és az LPG-vel működő fűtési rendszerekre vonatkozó rendelkezéseit
37AKerékdobok661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet
44ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
45ABiztonsági üvegezésre alkalmas anyagok és azok járművekbe való beépítése661/2009/EK rendelet
43. sz. ENSZ-előírás
A 21. mellékletben található rendelkezésekre korlátozva
46AGumiabroncsok felszerelése661/2009/EK rendelet
458/2011/EU rendelet
46BA gördülési ellenállás megállapításaaz (EU) 2017/2400 rendelet X. melléklete
48ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
49AHaszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti külső kiálló részei661/2009/EK rendelet
61. sz. ENSZ-előírás
50AJárműszerelvények mechanikus összekapcsoló alkotóelemei661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-előírás
Az 5. mellékletben (a 8. ponttal bezárólag) és a 7. mellékletben található rendelkezésekre korlátozva
61Légkondicionáló berendezés2006/40/EK irányelv

Függelék

Gyártó belső műszaki szolgálatának műszaki szolgálatként való kijelölése és alvállalkozók igénybevétele

1. Általános kérdések

1.1.

Gyártó belső műszaki szolgálatának műszaki szolgálatként való kijelölését és bejelentését a 68-81. cikkel összhangban, az alvállalkozók esetleges megbízását pedig az ennek a függeléknek megfelelően kell elvégezni.

2. Alvállalkozás

2.1.

A műszaki szolgálat a 71. cikk (1) bekezdésével összhangban alvállalkozót bízhat meg azzal, hogy a nevében vizsgálatokat végezzen.

2.2.

E függelék alkalmazásában "alvállalkozó": a műszaki szolgálat olyan leányvállalata, amelyet a műszaki szolgálat a saját szervezetén belül vizsgálatok elvégzésével bízott meg, vagy olyan harmadik fél, amely a műszaki szolgálattal kötött szerződés alapján vizsgálati tevékenységet folytat.

2.3.

Alvállalkozó szolgáltatásainak igénybevétele nem mentesíti a műszaki szolgálatot a 69., 70., 80. és 81. cikknek és különösen a műszaki szolgálat szakismereteire és az EN ISO/IEC 17025:2005 nemzetközi szabványnak való megfelelőségre vonatkozó kötelezettsége alól.

2.4.

A VII. melléklet 2. pontja alkalmazandó az alvállalkozóra.

3. Vizsgálati jelentés

A vizsgálati jelentéseket a 30. cikk (3) bekezdésében említett általános előírások szerint kell elkészíteni.

VIII. MELLÉKLET

A GYÁRTÓ VAGY A MŰSZAKI SZOLGÁLAT ÁLTAL HASZNÁLHATÓ VIRTUÁLIS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. Célkitűzések és hatály

E melléklet a 30. cikk (7) bekezdésével összhangban végezhető virtuális vizsgálatokra vonatkozó rendelkezéseket határozza meg.

2. Rendeleti jellegű jogi aktusok jegyzéke

TárgyRendeleti jellegű jogi aktus száma
3BHátsó ráfutásgátló berendezések (RUPD) és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem (RUP)661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-előírás
6AJárműbe való bejutás és manőverezőképesség (fellépők, korlátok, kapaszkodók)661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
6BAjtózárak és ajtórögzítő alkotóelemek661/2009/EK rendelet
11. sz. ENSZ-előírás
8AKözvetett látást biztosító eszközök és beépítésük661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-előírás
12ABelső berendezések661/2009/EK rendelet
21. sz. ENSZ-előírás
16AKiálló részek661/2009/EK rendelet
26. sz. ENSZ-előírás
20AVilágító- és fényjelző berendezések beépítése járművekbe661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-előírás
27AElvontató berendezés661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
32AMenetirány szerinti látótér661/2009/EK rendelet
125. sz. ENSZ-előírás
35ASzélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszerek661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
37AKerékdobok661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet
42ATehergépjárművek oldalirányú védelme661/2009/EK rendelet
73. sz. ENSZ-előírás
48ATömegek és méretek661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
49AHaszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti külső kiálló részei661/2009/EK rendelet
61. sz. ENSZ-előírás
50AJárműszerelvények mechanikus összekapcsoló alkotóelemei661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-előírás
50BRövid vonószerkezetek; jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszerelése661/2009/EK rendelet
102. sz. ENSZ-előírás
52AM2 és M3 kategóriájú járművek661/2009/EK rendelet
107. sz. ENSZ-előírás
52BNagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága661/2009/EK rendelet
66. sz. ENSZ-előírás
57AElülső aláfutásgátló berendezések (FUPD) és beépítésük; aláfutás elleni védelem (FUP)661/2009/EK rendelet
93. sz. ENSZ-előírás

1. függelék

A virtuális vizsgálati módszerek használatának általános feltételei

1. A virtuális vizsgálat sémája

A virtuális vizsgálatok leírásához és elvégzéséhez alapstruktúraként az alábbi rendszert kell használni:

a) cél;

b) szerkezeti modell;

c) peremfeltételek;

d) terhelésre vonatkozó feltételezések;

e) számítás;

f) értékelés;

g) dokumentáció.

2. A számítógépes szimuláció és kalkuláció alapelvei

2.1. Matematikai modell

A matematikai modellt a gyártó biztosítja. A modellnek tükröznie kell a vizsgálandó jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység struktúrájának összetettségét a rendeleti jellegű jogi aktus követelményeihez és annak peremfeltételeihez képest.

Ugyanezek a rendelkezések vonatkoznak az alkotóelemek és az önálló műszaki egységek járműtől független, önálló vizsgálatára.

2.2. A matematikai modell ellenőrzési folyamata

A matematikai modellt a tényleges vizsgálati feltételekkel ellenőrizni (validálni) kell.

Ennek érdekében fizikai vizsgálatot kell lefolytatni, hogy a matematikai modell alkalmazásával kapott eredményeket össze lehessen hasonlítani a fizikai vizsgálat eredményeivel. Bizonyítani kell a vizsgálat eredményeinek összehasonlíthatóságát. A gyártónak vagy műszaki szolgálatnak ellenőrzési jelentést kell készítenie, majd azt meg kell küldenie a jóváhagyó hatóság részére.

A jóváhagyó hatóságot értesíteni kell a matematikai modellben vagy a szoftverben minden olyan változásáról, amely várhatóan érvényteleníti az ellenőrzési jelentést; ekkor a hatóság új ellenőrzési eljárás lefolytatását írhatja elő.

Az ellenőrzési eljárás folyamatábrája a 3. függelékben található.

2.3. Dokumentáció

A gyártó köteles a szimulációhoz és a számításhoz használt adatokról és segédeszközökről készült dokumentációt a műszaki szolgálat rendelkezésére bocsátani.

3. Eszközök és támogatás

A műszaki szolgálat kérelmére a gyártónak biztosítania kell számára a virtuális vizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközöket, ideértve a szoftvereket is, vagy az azokhoz való hozzáférést.

A gyártó köteles megfelelő támogatást is nyújtani a műszaki szolgálatnak.

A gyártó által a műszaki szolgálatnak nyújtott hozzáférés és támogatás nem mentesíti a műszaki szolgálatot a személyzet szakmai ismereteire, a jogdíjak megfizetésére és a titoktartásra vonatkozó kötelezettségei alól.

2. függelék

A virtuális vizsgálati módszerek használatának különös feltételei

1. Rendeleti jellegű jogi aktusok jegyzéke

Rendeleti jellegű jogi aktus számaMelléklet és szakaszKülönös feltételek
3B661/2009/EK rendelet
58. sz. ENSZ-előírás
Az 58. sz. ENSZ-előírás 2.3., 7.3 és 25.6. szakaszaMéretek és erőhatással szembeni ellenálló képesség
6A661/2009/EK rendelet
130/2012/EU rendelet
A 130/2012/EU rendelet II. mellékletének 1. és 2. részeFellépők, korlátok, kapaszkodók méretei
6B661/2009/EK rendelet
11. sz. ENSZ-előírás
A 11. sz. ENSZ-előírás 3. melléklete
A 11. sz. ENSZ-előírás 4. mellékletének 2.1. szakasza
A 11. sz. ENSZ-előírás 5. melléklete
A zárak szakítószilárdságának és gyorsulással szembeni ellenállásának vizsgálata
8A661/2009/EK rendelet
46. sz. ENSZ-előírás
A 46. sz. ENSZ-előírás 15.2.4. szakaszaA visszapillantó tükrök előírt látótere
12A661/2009/EK rendelet
21. sz. ENSZ-előírás
a) A 21. sz. ENSZ-előírás 5–5.7. szakaszaa) Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.
b) A 21. sz. ENSZ-előírás 2.3. szakaszab) A fej ütközési tartományának meghatározása
16A661/2009/EK rendelet
26. sz. ENSZ-előírás
A 26. sz. ENSZ-előírás 5.2.4. szakasza
A 26. sz. ENSZ-előírás 5. szakaszának (Általános követelmények) és 6. szakaszának (Különleges követelmények) valamennyi rendelkezése
Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.
20A661/2009/EK rendelet
48. sz. ENSZ-előírás
A 48. sz. ENSZ-előírás 6. szakasza (Egyedi specifikációk), valamint 4., 5. és 6. mellékleteA 6.22.9.2.2. szakaszban előírt tesztvezetést létező járművön kell elvégezni.
27A661/2009/EK rendelet
1005/2010/EU rendelet
Az 1005/2010/EU rendelet II. mellékletének 1.2. pontjaStatikus vonó- és nyomóerő
32A661/2009/EK rendelet
125. sz. ENSZ-előírás
A 125. sz. ENSZ-előírás 5–5.7. szakasza (Jellemzők)Akadályok és látótér
35A661/2009/EK rendelet
1008/2010/EU rendelet
Az 1008/2010/EU rendelet III. mellékletének 1.1.2. és 1.1.3. pontjaCsak a törölt felület meghatározása.
37A661/2009/EK rendelet
1009/2010/EU rendelet
Az 1009/2010/EU rendelet II. mellékletének 2. pontjaMéretezési követelmények ellenőrzése
42A661/2009/EK rendelet
73. sz. ENSZ-előírás
A 73. sz. ENSZ-előírás 12.10. szakaszaEllenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése
48A661/2009/EK rendelet
1230/2012/EU rendelet
a) Az 1230/2012/EU rendelet I. melléklete B. részének 7. és 8. pontjaa) A manőverezőképességre vonatkozó követelmények betartásának ellenőrzése, beleértve a felemelhető, illetve terhelhető tengellyel felszerelt járművek manőverezőképességét
b) Az 1230/2012/EU rendelet I. melléklete C. részének 6. és 7. pontjab) A legnagyobb hátsó kilendülés mérése
49A661/2009/EK rendelet
61. sz. ENSZ-előírás
A 61. sz. ENSZ-előírás 5–5.7. szakaszaAz összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.
50A661/2009/EK rendelet
55. sz. ENSZ-előírás
a) Az 55. sz. ENSZ-előírás 5. melléklete (Mechanikus vonószerkezetekre vonatkozó követelmények)a) Az 1–8. szakasz összes rendelkezése
b) Az 55. sz. ENSZ-előírás 6. mellékletének 1.1. szakaszab) Az egyszerű kialakítású mechanikus vonószerkezetek szakítószilárdsági vizsgálatai virtuális vizsgálatokkal is helyettesíthetők.
c) Az 55. sz. ENSZ-előírás 6. mellékletének 3. szakaszac) Csak a 3.6.1. szakasz (szakítószilárdság vizsgálata), 3.6.2. szakasz (kihajlással szembeni biztonság), és a 3.6.3. szakasz (hajlítónyomatékkal szembeni ellenállás).
52A661/2009/EK rendelet
107. sz. ENSZ-előírás
A 107. sz. ENSZ-előírás 3. melléklete7.4.5. szakasz (számítási módszer)
52B661/2009/EK rendelet
66. sz. ENSZ-előírás
A 66. sz. ENSZ-előírás 9. mellékleteTeljes járművön történő borításos vizsgálat számítógépes szimulációja, mint egyenértékű jóváhagyási módszer
57A661/2009/EK rendelet
93. sz. ENSZ-előírás
Az 93. sz. ENSZ-előírás 5. mellékletének 3. szakaszaEllenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése

3. függelék

Validálási eljárás

IX. MELLÉKLET

A TÖBBLÉPCSŐS TÍPUSJÓVÁHAGYÁS SORÁN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

1. A gyártók kötelezettségei

1.1.

A megfelelő többlépcsős típusjóváhagyás érdekében minden érintett gyártó összehangolt tevékenysége szükséges. Ennek érdekében a jóváhagyó hatóságoknak az első és a további lépcsők szerinti típusjóváhagyás megadását megelőzően biztosítaniuk kell, hogy az érintett gyártók között megfelelő megállapodások jöjjenek létre a dokumentumok és információk szolgáltatására és cseréjére, hogy a befejezett járműtípus feleljen meg a II. mellékletben felsorolt minden vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktus műszaki követelményeinek. Ezeknek az információknak magukban kell foglalniuk az érintett rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyásaira, illetőleg a nem teljes jármű részét képező, típusjóváhagyásban még nem részesült elemekre vonatkozó adatokat.

1.2.

A többlépcsős típusjóváhagyásban érintett minden gyártó felelős az általa gyártott vagy egy korábbi gyártási lépcsőhöz általa hozzáadott minden rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység jóváhagyásáért és gyártásának megfelelőségéért. A következő lépcső gyártója nem felelős a korábbi lépcsőkben jóváhagyott elemekért, kivéve, ha az érintett alkatrészt olyan mértékben módosítja, hogy a korábban megadott típusjóváhagyás érvényét veszti.

2. A jóváhagyó hatóságok kötelezettségei

2.1.

A jóváhagyó hatóság köteles: a)

ellenőrizni, hogy a jármű típusjóváhagyására irányadó rendeleti jellegű jogi aktusok szerint kiadott minden EU-típusbizonyítvány a jármű adott gyártási készültségi fokának állapotára vonatkozik-e, és megfelel-e az előírt követelményeknek; b)

biztosítani, hogy a jármű gyártási készültségi fokának állapotára vonatkozó minden adatot feltüntessenek az adatközlő mappában; c)

ellenőrizni, hogy a benyújtott dokumentáció alapján a járművekre vonatkozó jellemzők és adatok, amelyeket az adatközlő mappa tartalmaz, szerepelnek-e az információs csomagokban vagy a külön rendeleti jellegű jogi aktusok alapján kiállított EU-típusbizonyítványokban; a befejezett járművek esetében pedig - amennyiben az adatközlő mappában szereplő tétel nincs megadva egyik rendeleti jellegű jogi aktus szerinti információs csomagban sem - megerősíteni, hogy az adott alkatrész vagy jellemző megfelel az adatközlő mappa adatainak; d)

elvégezni vagy elvégeztetni a jóváhagyandó típusba tartozó járművek szúrópróbaszerűen kiválasztott mintáján az alkatrészek és a rendszerek ellenőrzését arra vonatkozólag, hogy a jármű(vek) valamennyi rendeleti jellegű jogi aktus tekintetében megfelel(nek)-e a hitelesített információs csomagban megadott idevágó adatoknak; és e)

elvégezni szükség esetén vagy elvégeztetni az önálló műszaki egységek beépítésére vonatkozó megfelelő ellenőrzéseket.

2.2.

A 2.1. pont d) alpontja alapján megvizsgálandó járművek számának elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye az EU-típusjóváhagyásra szánt különböző kombinációk megfelelő ellenőrzését a jármű gyártási készültségi fokának állapota és a következő szempontok alapján: - motor; - sebességváltó; - hajtott tengelyek (száma, elhelyezkedése, összekapcsolása); - kormányzott tengelyek (száma és elhelyezkedése); - felépítmény-kialakítás; - ajtók száma; - vezető pozíciója; - az ülések száma; - a felszereltség szintje.

3. Alkalmazandó követelmények

3.1.

A többlépcsős típusjóváhagyás megadása a járműtípus készültségi foka alapján történik, és magában kell foglalnia a korábbi gyártási lépcsőkben kiadott valamennyi típusjóváhagyást.

3.2. Az egészjármű-típusjóváhagyás esetében e rendeletet (különösen ami az I. melléklet követelményeit és a II. mellékletben felsorolt rendeleti jellegű jogi aktusokat illeti) ugyanúgy kell alkalmazni, mintha a jóváhagyást az alapjármű gyártója részére adták volna ki (vagy arra kiterjesztették volna).

3.2.1.

Ha a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusát nem módosították, a rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozóan a korábbi lépcsőkben megadott típusjóváhagyás az első nyilvántartásba vételre vonatkozó, a különös rendeleti jellegű jogi aktusban meghatározott lejárati időpontig érvényben marad.

3.2.2.

Amennyiben a rendszer típusát a jármű egy későbbi gyártási lépcsőjében olyan mértékben módosítják, hogy a rendszert a típusjóváhagyáshoz újra meg kell vizsgálni, az új vizsgálatnak kizárólag a rendszer módosított, illetve a változtatások által érintett részeire kell korlátozódnia.

3.2.3.

Amennyiben a járműtípust vagy a rendszer típusát egy másik gyártó a jármű egy későbbi gyártási lépcsőjében olyan mértékben módosítja, hogy a gyártó nevétől eltekintve a jármű, illetve rendszer ugyanazon típusúnak tekinthető, továbbra is a meglévő típusokra vonatkozó követelmények alkalmazhatóak, ha az első nyilvántartásba vételre vonatkozóan a vonatkozó rendeleti jellegű jogi aktusban előírt időpont még nem múlt el.

3.2.4.

A jármű-kategória megváltozása az új kategóriára érvényes követelmények alkalmazását vonja maga után. Amennyiben a jármű megfelel az új kategóriára vonatkozó vagy annál szigorúbb követelményeknek, a korábbi kategóriára kiadott EU-típusbizonyítványokat el kell fogadni.

3.3.

A jóváhagyó hatóság beleegyezése esetén a jármű következő készültségi fokának gyártója részére megadott egészjármű-típusjóváhagyást nem kell kiterjeszteni vagy felülvizsgálni, amennyiben egy korábbi lépcsőben kiadott kiterjesztés nem érinti a következő lépcsőt vagy a jármű műszaki adatait. A korábbi lépcső(k)höz tartozó jármű(vek) kiterjesztést is tartalmazó típusjóváhagyási számát azonban be kell másolni a későbbi lépcsőt képviselő jármű megfelelőségi nyilatkozatába.

3.4.

Ha egy teljes vagy befejezett, az N vagy az O kategóriájú jármű rakterét egy másik gyártó a rakomány tárolására és rögzítésére szolgáló, eltávolítható felszerelés (például raktérburkolat, tárolóállványok vagy tetősínek) beszerelése céljából módosítja, ezeket a tárgyakat a hasznos teher részének lehet tekinteni, és nincs szükség típusjóváhagyásra, feltéve ha mindkét következő feltétel teljesül: a)

a módosítások a jármű tényleges tömegének növelésén kívül semmilyen módon nem érintik a jármű típusjóváhagyását; b)

a hozzáadott felszerelés speciális szerszámok nélkül eltávolítható.

4. A jármű beazonosítása

4.1.

Az alapjármű 19/2011/EU rendelet által előírt jármű-azonosító számát (VIN) a típusjóváhagyási eljárás valamennyi további fázisában meg kell őrizni a folyamat nyomon követhetőségének biztosítása érdekében.

4.2.

A második és minden további gyártási lépcső valamennyi gyártójának a 19/2011/EU rendeletben meghatározott jogszabályban előírt gyári adattábla mellett egy kiegészítő táblát is el kell helyeznie a járművön, amelynek mintáját e melléklet függeléke tartalmazza. A táblát szembetűnő és könnyen hozzáférhető helyen, szilárdan kell rögzíteni a jármű olyan részére, amelyet a használat során nem cserélnek ki. Jól olvasható és eltávolíthatatlan módon kell feltüntetni rajta a következő adatokat az alábbi sorrendben: - a gyártó neve; - az EU-típusjóváhagyási szám 1., 3. és 4. szakasza; - a jóváhagyási lépcső; - az alapjármű jármű-azonosító száma (VIN); - a jármű műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege, amennyiben annak értéke a jóváhagyás aktuális fázisában megváltozott; - a járműszerelvény műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege (amennyiben annak értéke a jóváhagyás aktuális fázisában megváltozott, és a jármű számára pótkocsi vontatása engedélyezett). Amennyiben a jármű nem vontathat pótkocsit, ide nullát ("0") kell írni; - a jármű egyes tengelyeire jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg, elölről hátrafelé felsorolva, amennyiben annak értéke a jóváhagyás aktuális fázisában megváltozott; - félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetében a kapcsolási pontra eső, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg, amennyiben az érték a jóváhagyás aktuális fázisában megváltozott.

Ha a 4.1. és e pont másként nem rendelkezik, a kiegészítő táblának a 19/2011/EU rendelet I. és II. mellékletében meghatározott követelményeknek kell megfelelnie.

Függelék

A gyártó kiegészítő táblájának mintája

Az alábbi példa minta, csak tájékoztatásul szolgál.

A GYÁRTÓ NEVE (3. lépcső)

e2*201X/XX*2609

3. lépcső

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 - 700 kg

2 - 810 kg

X. MELLÉKLET

HOZZÁFÉRÉS A JÁRMŰ OBD-INFORMÁCIÓIHOZ ÉS A JÁRMŰJAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓKHOZ

1. Bevezetés

Ez a melléklet a jármű OBD-információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó műszaki követelményeket állapítja meg.

2. Hozzáférés a jármű OBD-információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz

2.1.

A gyártó a 61. cikk (2) bekezdése második albekezdésének első mondatával összhangban köteles kialakítani az ahhoz szükséges feltételeket és eljárásokat, hogy a jármű OBD-információi, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk weboldalakon keresztül hozzáférhetők legyenek. Ha a gyártók megfelelnek a "Közúti járművek. A járműjavítási és -karbantartási információk szabványosított elérhetősége" című EN ISO 18541-2014 szabvány 1. részének ("Általános információk és az alkalmazási esetek meghatározása"), 2. részének ("Műszaki követelmények"), 3. részének ("Felhasználói felület működési követelményei"), az EN ISO 18541-2015 szabvány 4. részének ("Megfelelőségi vizsgálat"), valamint az EN ISO 18541-2018 szabvány 5. részének ("Nagy igénybevételre jellemző előírások"), akkor vélelmezni kell, hogy eleget tesznek annak a kötelezettségnek, miszerint weboldalaikon szabványosított formátumban kell elérhetővé tenni az OBD-információkat, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat. A jármű OBD-információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz egyszerű és gyors hozzáférést kell biztosítani.

2.2.

A jóváhagyó hatóságok csak azt követően adhatnak meg típusjóváhagyást, hogy a gyártótól megkapták a jármű OBD-információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó tanúsítványt.

2.3.

A jármű OBD-információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó tanúsítvány a 64. cikknek való megfelelés igazolására szolgál.

2.4.

A jármű OBD-információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó tanúsítványt az 1. függelékben foglalt mintának megfelelően kell elkészíteni.

2.5.

A jármű OBD-információinak, valamint a járműjavítási és -karbantartási információknak a következőket kell tartalmazniuk: 2.5.1.

a gyártó felelősségi körébe tartozó jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység egyértelmű azonosítása; 2.5.2.

szervizkönyvek, ideértve a javítási és karbantartási nyilvántartásokat és a folyadékokra, köztük a kenőanyagokra, a fékfolyadékokra és a hűtőfolyadékokra vonatkozó műszaki előírások hivatkozását; 2.5.3.

műszaki kézikönyvek; 2.5.4.

alkotóelemekre és diagnosztikára vonatkozó információk (mint például a mérések legkisebb és legmagasabb elméleti eredményei); 2.5.5.

kapcsolási rajzok; 2.5.6.

diagnosztikai hibakódok, ideértve a gyártóspecifikus kódokat is; 2.5.7.

a járműtípusra vonatkozó szoftverkalibrációs azonosító szám; 2.5.8.

a jogvédett eszközökre és berendezésekre vonatkozó, valamint azok révén szolgáltatott információk; 2.5.9.

az adatok rögzítésére vonatkozó információk, valamint a kétirányú felügyeleti és vizsgálati adatok; 2.5.10.

szabványos munkaegységek vagy a javítási és karbantartási feladatok időtartama, ha ezeket akár közvetlenül, akár harmadik félen keresztül a gyártó hivatalos márkakereskedői és javítói rendelkezésére bocsátják; 2.5.11.

többlépcsős típusjóváhagyás esetében a 3. pontban előírt információk, valamint a 61. cikk követelményeinek végrehajtásához szükséges minden egyéb információ.

2.6.

A gyártónak az érdekelt felek rendelkezésére kell bocsátania továbbá a következő információkat: 2.6.1.

olyan releváns információk, amelyek az OBD-rendszer megfelelő működése szempontjából kritikus fontosságú cserealkatrészek kifejlesztését teszik lehetővé; 2.6.2.

olyan információk, amelyek az általános diagnosztikai eszközök kifejlesztését teszik lehetővé.

2.7.

A 2.6.1. pont alkalmazásában a cserealkatrészek kifejlesztését nem korlátozhatják a következők: 2.7.1.

a vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre; 2.7.2.

a működési hiba jelzésére szolgáló stratégiákkal kapcsolatos műszaki követelmények a diagnosztikai küszöbértékek túllépése esetére, illetve arra az esetre, ha az OBD-rendszer nem képes az e rendeletben előírt alapvető ellenőrzési követelmények teljesítésére; 2.7.3.

az OBD-információk kezelését érintő azon módosítások, melyek célja a benzin- és a gázüzem egymástól független kezelése; 2.7.4.

gázüzemű járművek típusjóváhagyása, amely korlátozott számú kisebb hiányosságokat mutat.

2.8.

A 2.6.2 pont alkalmazásában, amennyiben a gyártó az ISO 22900 szabványnak (Modulrendszerű kommunikációs interfész járművekhez - MVCI) és az ISO 22901 szabványnak (Nyílt diagnosztikai adatcsere - ODX) megfelelő diagnosztikai eszközöket és mérőműszereket használ a saját franchise-rendszerű hálózatán belül, az ODX fájlokat a független gazdasági szereplők számára a gyártó weboldalán keresztül kell hozzáférhetővé tenni.

2.9.

A jármű fedélzeti diagnosztikai rendszerében (OBD) a diagnosztika, a járműjavítás és -karbantartás, valamint a nyomon követés és az ellenőrzés céljából a járműadatok, köztük a hibakódok közvetlen áramlását és a diagnosztikai funkciókat a 83. sz. ENSZ EGB-előírás ( 16 ) 6.5.1.4. szakaszában meghatározott szabványos diagnosztikai csatlakozó soros adatportján keresztül kell elérhetővé tenni, összhangban az ugyanezen előírás 11. melléklete 1. függelékének 6.5.3. szakaszában foglalt követelményekkel, a 49. sz. ENSZ EGB-előírás ( 17 ) 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában foglalt követelményekkel, valamint az említett melléklet 6. függelékében hivatkozott szabványoknak megfelelően.

Amikor a jármű mozgásban van, az adatok hozzáférését csak olvasható állapotúvá kell tenni.

3. Többlépcsős típusjóváhagyás

3.1.

Többlépcsős típusjóváhagyás esetében a végső gyártó köteles hozzáférhetővé tenni egyrészt a saját gyártási lépcsőjére/lépcsőire vonatkozóan a jármű OBD-információit és a járműjavítási és -karbantartási információkat, másrészt a korábbi lépcső(k)re mutató hivatkozásokat.

3.2.

Emellett a végső gyártónak a saját weboldalain a következő információkat kell a független gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátania: 3.2.1.

az előző lépcső(k)ért felelős gyártó(k) weboldalának címe; 3.2.2.

az előző lépcső(k)ért felelős valamennyi gyártó neve és címe; 3.2.3.

az előző lépcső(k) típusjóváhagyási száma(i); 3.2.4.

a motorszám.

3.3.

A típusjóváhagyás adott lépcsőjéért vagy lépcsőiért felelős gyártóknak weboldalukon keresztül hozzáférhetővé kell tenniük a típusjóváhagyás olyan lépcsőjére/lépcsőire vonatkozó OBD-információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat, amelyekért felelősséggel tartoznak, valamint az előző lépcső(k)re mutató hivatkozást.

3.4.

A típusjóváhagyás adott lépcsőjéért/lépcsőiért felelős gyártó köteles átadni a következő lépcsőért felelős gyártónak a következő információkat: 3.4.1.

az azokra a lépcső(k)re vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot, amelyekért felel; 3.4.2.

a jármű OBD-információihoz, valamint járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó tanúsítványt, ideértve annak mellékleteit is; 3.4.3.

az azoknak a lépcsőknek megfelelő típusjóváhagyási számot, amelyekért felel; 3.4.4.

a 3.4.1, 3.4.2 és 3.4.3 pontban említett, a korábbi lépcső(k)ben érintett gyártó(k) által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat.

3.5.

Minden egyes gyártónak engedélyeznie kell a következő lépcsőért felelős gyártó számára, hogy továbbadja a kapott dokumentumokat a későbbi lépcsőkért, valamint az utolsó lépcsőért felelős gyártóknak.

3.6.

Emellett a típusjóváhagyás adott lépcsőjéért vagy lépcsőiért felelős gyártó köteles szerződés alapján: 3.6.1.

hozzáférést biztosítani a következő lépcsőért felelős gyártó számára az azokhoz a lépcső(k)höz tartozó jármű OBD-információihoz, járműjavítási és -karbantartási információkhoz, valamint a csatlakozófelületre (interfészre) vonatkozó információkhoz, amely lépcső(k)ért felel; 3.6.2.

a típusjóváhagyás egy későbbi lépcsőjéért felelős gyártó kérelmére hozzáférést biztosítani számára az azokhoz a lépcső(k)höz tartozó jármű OBD-információihoz, a járműjavítási és -karbantartási információkhoz, valamint a csatlakozófelületre (interfészre) vonatkozó információkhoz, amely lépcső(k)ért felel.

3.7.

A gyártó, ideértve a végső gyártót is, a 63. cikknek megfelelően csak azon lépcső(k) tekintetében számíthat fel díjat, amely(ek)ért felel.

A gyártó, ideértve a végső gyártót is, nem számíthat fel díjat valamely más gyártó weboldala címének vagy elérhetőségi adatainak közléséért.

4. Az ügyfél kérésére végrehajtott átalakítások

4.1.

A 2. ponttól eltérve, ha egy ügyfél kérésére végrehajtott átalakítás által érintett rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység darabszáma az egész világon nem éri el a 250-et, az ügyfél kérésére végrehajtott átalakításra vonatkozó javítási és karbantartási információkat egyszerűen és gyorsan, a hivatalos márkakereskedők és javító számára biztosított szolgáltatáshoz vagy hozzáféréshez képest megkülönböztetést nem jelentő módon hozzáférhetővé kell tenni.

Az ügyfél kérésére végrehajtott átalakítással kapcsolatos elektronikus vezérlőegységek szervizeléséhez és átprogramozásához a gyártónak a hivatalos javító számára biztosítottal megegyező, jogvédett, speciális diagnosztikai eszközt, illetve vizsgálóberendezést a független gazdasági szereplők rendelkezésére kell bocsátania.

Az ügyfelek kérésére végrehajtott átalakításokat fel kell sorolni a gyártó javítási és karbantartási információkat tartalmazó weboldalán, és a típusjóváhagyáskor fel kell tüntetni a jármű OBD-információihoz, valamint járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó tanúsítványon.

4.2.

A gyártók kötelesek értékesítés vagy bérbeadás útján a független gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani jogvédett speciális diagnosztikai eszközeiket vagy vizsgálóberendezéseiket az ügyfelek kérésére adaptált rendszerek, alkotóelemek vagy műszaki egységek javítása céljából.

4.3.

A gyártó köteles a típusjóváhagyáskor a jármű OBD-információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó tanúsítványon feltüntetni azokat az ügyfelek kérésére végrehajtott átalakításokat, amelyekre nézve eltér a 2. pontban szereplő azon kötelezettségétől, hogy szabványosított formátumban elérhetővé tegye a jármű OBD-információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat, továbbá a hozzájuk kapcsolódó minden elektronikus vezérlőegységet.

Az ügyfél kérésére végrehajtott átalakításokat és a hozzájuk kapcsolódó minden elektronikus vezérlőegységet a gyártó javítási és karbantartási információkat tartalmazó weboldalán is fel kell sorolni.

5. Kis volumenű gyártók

5.1.

A 2. ponttól eltérve, ha valamely gyártó az e rendelet hatálya alá tartozó járműtípusból, rendszerből, alkotóelemből vagy önálló műszaki egységből M1 vagy N1 kategóriájú járművek esetében évente legfeljebb 1 000 -et, az M2, M3, M, N3 vagy O kategóriájú járművek esetében pedig évente - világviszonylatban - legfeljebb 250 darabot állít elő, a gyártó köteles egyszerűen és gyorsan, a hivatalos márkakereskedők és javítók számára biztosított szolgáltatáshoz vagy hozzáféréshez képest megkülönböztetést nem jelentő módon hozzáférhetővé tenni a járműjavítási és -karbantartási információkat.

5.2.

Az 5.1. pont hatálya alá tartozó rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket fel kell sorolni a gyártó javítási és karbantartási információkat tartalmazó weboldalán.

5.3.

A jóváhagyó hatóságnak tájékoztatnia kell a Bizottságot a kis termelésű gyártóknak megadott egyes típusjóváhagyásokról.

6. Követelmények

6.1.

Ha a gyártók megfelelnek az EN ISO 18541 szabvány 2.1. pontban felsorolt részeinek, akkor vélelmezni kell, hogy eleget tesznek annak a kötelezettségnek, miszerint weboldalaikon szabványosított formátumban kell elérhetővé tenni az OBD-információkat, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat.

Akik jogosultságot kívánnak szerezni az információk másolására vagy újraközlésére, azoknak közvetlenül az érintett gyártóval kell tárgyalniuk. Az oktatási anyagokhoz szánt információknak szintén elérhetőeknek kell lenniük, ezek közzétételére azonban a weboldalak helyett egyéb médiumok is felhasználhatóak.

A jármű minden olyan alkatrészére vonatkozó információt, amelyet a járműgyártó épített be, a jármű-azonosító szám (VIN), illetve bármely esetleges további feltétel - például a tengelytáv, a motorteljesítmény, a felszereltségi szint vagy a választható tartozékok - alapján meghatározható járműbe, és amely az eredeti alkatrész termékazonosító száma alapján kicserélhető a járműgyártó által a hivatalos javítóinak, márkakereskedőinek vagy harmadik feleknek kínált pótalkatrészekkel, könnyen hozzáférhető, géppel olvasható és elektronikusan feldolgozható adatbázis formájában a független gazdasági szereplők rendelkezésére kell bocsátani.

Az említett adatbázisban szerepelnie kell a jármű-azonosító számnak (VIN), az eredeti alkatrészek (OE) termékazonosító számának, az eredeti alkatrészek (OE) hivatalos megnevezésének, az érvényességi jellemzőknek (az érvényesség kezdő- és záródátuma), a beszerelési adatoknak és adott esetben a szerkezeti jellemzőknek.

Az adatbázisban tárolt információkat rendszeresen frissíteni kell. Amennyiben az adott információ a hivatalos márkakereskedők rendelkezésére áll, az információk frissítésének ki kell terjednie különösen az egyes járművek gyártást követő minden módosítására.

6.2.

A járműbiztonsági funkciókhoz való hozzáférést biztonságtechnikai védelem mellett biztosítani kell a független gazdasági szereplők számára, a következő követelményeknek megfelelően: 6.2.1.

az adatok cseréje során biztosítani kell az adatok bizalmas jellegét, sértetlenségét és illetéktelen hozzáférés elleni védelmét; 6.2.2.

a https//ssl-tls (RFC4346) szabványt kell alkalmazni; 6.2.3.

a független gazdasági szereplők és a gyártók kölcsönös hitelesítésére az ISO 20828 nemzetközi szabvány szerinti biztonsági tanúsítványokat kell alkalmazni; 6.2.4.

a független gazdasági szereplő saját kulcsát biztonságos hardverrel kell védeni.

6.3.

A független gazdasági szereplők jóváhagyására és a 6.2. pontban említett járműbiztonsági funkciókhoz való hozzáférésük engedélyezésére vonatkozó eljárást a 3. függelék tartalmazza. A független gazdasági szereplők akkreditálásában, jóváhagyásában és tevékenységük engedélyezésében részt vevő szervek szerepét és felelősségi körét a bizottsági közleményben megállapított - példákat és esettanulmányokat tartalmazó - funkcionális követelmények részletezik. A független gazdasági szereplőknek ehhez jóváhagyást és engedélyt kell szerezniük olyan dokumentumok alapján, amelyek igazolják, hogy legális üzleti tevékenységet végeznek, és ehhez kapcsolódó bűncselekmény elkövetéséért nem ítélték el őket.

Ezen eljárás alkalmazásában a jármű kibocsátási teljesítményét kedvezőtlenül befolyásoló járműjavítási vagy -karbantartási műveleteket reklámozó vagy kínáló gazdasági szereplők üzleti tevékenysége nem tekinthető legálisnak. Idetartozik többek között: a)

a kibocsátáscsökkentő berendezések vagy kibocsátáscsökkentési rendszerek hatástalanítása vagy eltávolítása, teljesítményük csökkentése vagy működési hibájuk leplezése; b)

hatástalanító berendezések ( 18 ) vagy hatástalanító módszerek ( 19 ) beépítése; c)

a tüzelőanyag- vagy elektromosenergia-fogyasztás nyomon követésére szolgáló eszközök hatástalanítása, eltávolítása vagy manipulálása, illetve a kilométer-számláló állásának manipulálása; d)

a motorvezérlő egység manipulálása, beleértve a névleges motorteljesítményt is.

6.4.

A vezérlőegységek átprogramozását az ISO 22900-2, az SAE J2534 vagy a TMC RP1210B nemzetközi szabvány szerint kell végezni, nem jogvédett hardver használatával.

A gyártóspecifikus alkalmazás és az ISO 22900-2, az SAE J2534 vagy a TMC RP1210B nemzetközi szabványnak megfelelő járműkommunikációs interfészek (VCI) kompatibilitásának igazolására a gyártónak vagy fel kell kínálnia az egyedi fejlesztésű VCI hitelesítését, vagy rendelkezésre kell bocsátania a szükséges információkat és bérbe kell adnia az esetleges speciális hardvert, amellyel a VCI gyártója saját maga el tudja végezni a hitelesítést.

A hitelesítésért vagy az információkért és hardverért fizetendő díjakra a 63. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek alkalmazandók.

6.5.

A 6.4. pont rendelkezései érvénytelenek a sebességkorlátozó készülékek és menetíró készülékek átprogramozására.

6.6.

A szennyező anyag-kibocsátással kapcsolatos minden diagnosztikai hibakódnak összhangban kell lennie a 692/2008/EK rendelet XI. mellékletével és az 582/2011/EU rendelet X. mellékletével.

6.7.

A jármű biztonsági területei kivételével a jármű OBD-információinak, valamint a járműjavítási és -karbantartási információknak az eléréséhez a független gazdasági szereplőktől a gyártók csak annyi információt kérhetnek a weboldaluk használatához történő bejelentkezés feltételeként, amennyi az információkért való fizetés módjának megerősítéséhez szükséges. A jármű biztonsági területeire vonatkozó információk esetében a független gazdasági szereplőnek az ISO 20828 nemzetközi szabvány szerinti tanúsítványt kell bemutatnia, amely igazolja az illető személyazonosságát, és megnevezi azt a szervezetet, amelyhez tartozik; válaszul a gyártónak be kell mutatnia a saját, ISO 20828 nemzetközi szabvány szerinti tanúsítványát, amely igazolja a független gazdasági szereplő számára, hogy az érintett gyártó legális weboldalán tartózkodik. Az ilyen ügyletekről mindkét félnek nyilvántartást kell vezetnie, feltüntetve az e rendelkezés alá tartozó járműveket és a rajtuk elvégzett változtatásokat.

6.8.

A gyártó köteles a javítási információkat tartalmazó weboldalán modellenként feltüntetni a típusjóváhagyási számot.

6.9.

Ha a jármű OBD-információi és a járműjavítási és -karbantartási információk, amelyeket a gyártó a weboldalán közzétett, nem tartalmaznak olyan konkrét információkat, melyek lehetővé tennék alternatív üzemanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek megfelelő tervezését és gyártását, akkor az alternatív üzemanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek bármely érdekelt gyártójának a rendelkezésére kell bocsátani az előírt információkat, ha ilyen kérelemmel közvetlenül megkeresi a gyártót. Az e célt szolgáló elérhetőségi adatokat egyértelműen fel kell tüntetni a gyártó weboldalán, és az információkat 30 napon belül rendelkezésre kell bocsátani. Az ilyen információkat csak a 115. sz. ENSZ-előírás hatálya alá tartozó, alternatív üzemanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek, illetve az ilyen rendszerek részét képező alkotóelemek tekintetében szükséges kizárólag megadni. Továbbá, az ilyen információkat kizárólag olyan kérelem esetén kötelező válaszként megadni, amely egyértelműen megjelöli azt a járműmodellt, amelyhez az információra szükség van, és kifejezetten megerősíti, hogy az információkra a 115. sz. ENSZ-előírás hatálya alá tartozó, alternatív üzemanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek vagy alkotóelemek fejlesztéséhez van szükség.

7. A típusjóváhagyásra vonatkozó követelmények

7.1.

Típusjóváhagyás megszerzéséhez a gyártónak be kell nyújtania az 1. függelékben található minta szerinti, kitöltött tanúsítványt.

7.2.

Ha a jármű OBD-információi és a járműjavítási és -karbantartási információk nem állnak rendelkezésre vagy nem felelnek meg e melléklet követelményeinek, a gyártónak a típusjóváhagyástól számított hat hónapon belül rendelkezésre kell bocsátania ezeket az információkat.

7.3.

Az információknak a 7.2. pontban említett határidőn belüli benyújtására vonatkozó kötelezettség csak akkor áll fenn, ha a típusjóváhagyást követően a járművet forgalomba hozzák.

Ha a gépjárművet több mint hat hónappal a típusjóváhagyás megadása után hozzák forgalomba, az információkat a gépjármű forgalomba hozatalának napján kell közölni.

7.4.

A jóváhagyó hatóság a jármű OBD-információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó, kitöltött tanúsítvány alapján - amennyiben nem érkezett panasz, és a gyártó a 7.2. pontban előírt határidőn belül rendelkezésre bocsátja a tanúsítványt - feltételezheti, hogy a gyártó a jármű OBD-információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés tekintetében megtette a megfelelő szervezési és eljárási intézkedéseket.

1. függelék

A jármű OBD-információihoz, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó gyártói tanúsítvány

A. MELLÉKLET

AZ EBBEN A TANÚSÍTVÁNYBAN EMLÍTETT WEBOLDALAK:

B. MELLÉKLET

A GYÁRTÓ E TANÚSÍTVÁNYBAN EMLÍTETT KÉPVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI:

C. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK, RENDSZEREK, ALKOTÓELEMEK VAGY ÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉGEK TÍPUSAI:

2. függelék

A jármű OBD-információi

1.

A jármű gyártója köteles az e függelékben előírt információkat rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy lehetővé tegye az OBD-rendszerrel kompatibilis tartalék- és pótalkatrészek, valamint diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártását.

2.

Kérelemre, az alkotóelemek, diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések bármely érdekelt gyártójának, megkülönböztetéstől mentesen rendelkezésére kell bocsátani a következő információkat: 2.1.

a jármű eredeti típusjóváhagyásához használt előkondicionáló ciklusok típusának és számának leírása; 2.2.

a járműnek az OBD-rendszer által ellenőrzött alkotóelemére vonatkozóan végzett eredeti típusjóváhagyás során a fedélzeti diagnosztika igazolására használt eljárás típusának leírása; 2.3.

az összes ellenőrzött alkotóelem átfogó leírása, a hibaészlelés és a hibajelző aktiválásának stratégiájával (meghatározott számú menetciklus, vagy statisztikai módszer) együtt - ideértve az OBD-rendszer által felügyelt egyes alkotóelemek másodlagosan érzékelt paramétereinek felsorolását is -, valamint az összes olyan OBD kimeneti kód és formátum felsorolása (és ezek tételes magyarázata), amely az erőátviteli rendszer szennyező anyag-kibocsátással kapcsolatos azon alkotóelemeihez, illetve az erőátviteli rendszer szennyező anyag-kibocsátással nem kapcsolatos azon alkotóelemeihez kapcsolódik, amelyek ellenőrzése szerepet játszik a hibajelző aktiválásában. Átfogó ismertetést kell adni különösen az ISO 15765-4 (Közúti járművek - A vezérlőrendszer-hálózat (CAN) diagnosztikája - 4. rész: a szennyező anyag-kibocsátással összefüggő rendszerekre vonatkozó előírások) szabvány szerinti adatátviteli kapcsolatot használó járműtípusok esetében a $ 05 mód ($ 21-FF vizsgálati azonosítók) és a $ 06 mód adatairól, valamint a $ 06 mód ($ 00-FF vizsgálati azonosítók) adatairól, az OBD-rendszer által támogatott valamennyi azonosító tekintetében.

Egyéb kommunikációs protokollra vonatkozó szabvány használata esetén ezzel egyenértékű, átfogó ismertetést kell adni.

Ezek az adatok táblázatos formátumban is megadhatók, mely esetben a sorok és oszlopok címe a következő:

Alkotóelem Hibakód, Ellenőrzési stratégia, Hibaészlelési kritériumok, MI (hibajelző) aktiválási kritériumai; Másodlagos paraméterek; Előkondicionálási igazolási eljárás.

Katalizátor P0420 oxigénérzékelő; 1. és 2. érzékelők jelei; Az 1. és a 2. érzékelőtől jövő jelek közötti különbség; Motorfordulatszám/3. vezetési ciklus; Motorterhelés; levegő/tüzelőanyag arány; katalizátor-hőmérséklet; Két 1. típusú ciklus - 1. típus

3. Diagnosztikai eszközök gyártásához szükséges információk

A többféle gyártmánnyal foglalkozó javítók általános diagnosztikai eszközökkel való ellátásának megkönnyítése érdekében a járműgyártóknak a javítási információkat tartalmazó weboldalaikon rendelkezésre kell bocsátaniuk a 3.1, 3.2 és 3.3 pontban meghatározott információkat. Az információknak tartalmazniuk kell a diagnosztikai eszközök minden funkcióját, valamint a javítási információkra és a hibaelhárítási utasításokra mutató valamennyi hivatkozást. Az információkhoz való hozzáférés méltányos díj megfizetéséhez köthető.

3.1. A kommunikációs protokollra vonatkozó információk

A következő információkat kell megadni, mindegyiknél feltüntetve a jármű gyártmányát, modelljét és változatát, vagy más használható meghatározást, mint például a jármű-azonosító számot (VIN) vagy a jármű és a rendszerek megnevezését: 3.1.1.

a 49. sz. ENSZ-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában és a 83. sz. ENSZ-előírás XI. mellékletének 6.5.1.4. bekezdésében előírtak mellett a teljes diagnosztikát lehetővé tévő kiegészítő kommunikációs protokollra vonatkozó információrendszer, ideértve a kiegészítő hardver- vagy szoftverprotokollra vonatkozó információkat, a paraméterazonosítást, a továbbítási funkciókat, a üzemkészségre ('keepalive') vonatkozó követelményeket, illetve a hibaállapotokat is; 3.1.2.

részletes információk arról, hogyan kell beszerezni és értelmezni mindazokat a hibakódokat, amelyek nem szerepelnek a 49. sz. ENSZ-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában, illetve a 83. sz. ENSZ-előírás XI. mellékletének 6.5.1.4. bekezdésében előírt szabványokban; 3.1.3.

az összes érvényes adatparaméter felsorolása, ideértve a mérési és hozzáférési információkat is; 3.1.4.

az összes lehetséges üzempróba felsorolása, ideértve az eszközök bekapcsolását vagy szabályozását is, valamint ezek végrehajtásának módját is; 3.1.5.

részletes információk arról, hogyan lehet megszerezni az alkotóelemekre és állapotokra vonatkozó információkat, az időbélyegeket, a függő diagnosztikai hibakódokat és a pillanatfelvételeket; 3.1.6.

az adaptív tanulási paramétereknek, a változatok kódolásának és a cserealkatrészek paramétertáblázatának, valamint a felhasználói preferenciáknak az alapállapotba történő visszaállítása; 3.1.7.

az elektronikus vezérlőegység (ECU) azonosítása és változatok szerinti kódolása; 3.1.8.

a visszajelző lámpák alaphelyzetbe állításának részletes leírása; 3.1.9.

a diagnosztikai csatlakozó helye és a csatlakozó részletes ismertetése; 3.1.10.

a motorkód azonosítása.

3.2. Az OBD-rendszer által ellenőrzött alkotóelemek vizsgálata és diagnosztikája

Az alábbi információkat kell megadni: 3.2.1.

a működőképességet ellenőrző vizsgálat leírása, az alkotóelem vagy a kábelköteg szintjén; 3.2.2.

a vizsgálati eljárásra vonatkozó információk, ideértve a vizsgálati paramétereket és az alkotóelemekre vonatkozó információkat is; 3.2.3.

a csatlakozások részletes ismertetése, ideértve a bemenetek és kimenetek legnagyobb és legkisebb értékeit és a menet- és terhelési értékeket is; 3.2.4.

adott menetviszonyok között - ideértve az alapjáratot is - várható értékek; 3.2.5.

az alkotóelem elektromos értékei annak statikus és dinamikus állapotában; 3.2.6.

a meghibásodási üzemmód értékei az összes esetre vonatkozóan; 3.2.7.

a meghibásodási üzemmód diagnosztikai eljárásai, ideértve a hibafákat és a diagnosztika által irányított hibaelhárítást is.

3.3. A javításhoz szükséges adatok

Az alábbi információkat kell megadni: 3.3.1.

az elektronikus vezérlőegység és az alkotóelemek újraindítása (pótalkatrész beszerelésekor); 3.3.2.

új vagy csereként beépített motorvezérlő egység újraindítása, adott esetben átadásos (át)programozási eljárásokkal.

3. függelék

Eljárás a független gazdasági szereplők jóváhagyására és járműbiztonsági funkciókhoz való hozzáférésük engedélyezésére ( 20 )

1. Hatály

Ez a függelék a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférést igénylő független gazdasági szereplők jóváhagyására és az idevágó tevékenységek engedélyezésére vonatkozó követelményeket tartalmazza.

Részletesen meghatározza a független gazdasági szereplők jóváhagyásának, valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek, továbbá a nehéz tehergépjárművek biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférés engedélyezésének eljárását és az eljárásban részt vevő szerveket.

2. Fogalommeghatározások és rövidítések

2.1. Fogalommeghatározások

E függelék alkalmazásában:

2.1.1. "Akkreditáció"

"Akkreditáció": a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 10. pontjában meghatározott akkreditálás.

2.1.2. "Független gazdasági szereplő alkalmazottja"

"Független gazdasági szereplő alkalmazottja": egy jóváhagyott független gazdasági szereplő olyan alkalmazottja, aki az illetékes megfelelőségértékelő szervezet engedélyével hozzáférést fog kapni a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz.

2.1.3. "Biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információk"

"Biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információk": olyan információk, szoftverek, funkciók és szolgáltatások, amelyekre a jármű ellopásának vagy elvitelének megakadályozása, valamint a jármű nyomon követésének és visszaszerzésének lehetővé tétele érdekében a gyártó által a járműbe épített funkciók javításához és karbantartásához szükség van.

2.1.4. "Jóváhagyási ellenőrzési tanúsítvány"

"Jóváhagyási ellenőrzési tanúsítvány": a megfelelőségértékelő szervezet által az e függelékben meghatározott jóváhagyási kritériumoknak megfelelő független gazdasági szereplők számára kiállított tanúsítvány, amely igazolja, hogy a szóban forgó gazdasági szereplők jóváhagyásra kerültek, és alkalmazottjaik engedélyt kérhetnek a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáféréshez.

2.1.5. "Engedélyezési ellenőrzési tanúsítvány"

"Engedélyezési ellenőrzési tanúsítvány": a megfelelőségértékelő szervezet által a független gazdasági szereplők e függelékben meghatározott engedélyezési kritériumoknak megfelelő alkalmazottjai számára kiállított tanúsítvány, amely igazolja, hogy a szóban forgó alkalmazottak jogosultak a járműgyártó honlapján hozzáférni a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz.

2.1.6. "Tanúsító központ"

"Tanúsító központ": a SERMI által kijelölt és a Bizottság által jóváhagyott szerv, amely a következőkért felel:

a) kezeli a független gazdasági szereplők alkalmazottjainak elektronikus tanúsítványait és engedélyezési státuszát, valamint a megfelelőségértékelő szervezet rendelkezésére bocsátja a független gazdasági szereplő engedéllyel rendelkező alkalmazottjai számára szükséges biztonsági tokeneket és elektronikus tanúsítványokat;

b) tájékoztatja a járműgyártókat a független gazdasági szereplő alkalmazottjainak engedélyezési státuszáról.

2.1.7. "Biztonsági token"

"Biztonsági token": a független gazdasági szereplők biztonságos hitelesítését lehetővé tévő eszköz.

2.1.8. "Elektronikus tanúsítvány"

"Elektronikus tanúsítvány": olyan elektronikus tanúsítvány, amelyben a tanúsítványt kibocsátó tanúsító központ digitális aláírásának is szerepelnie kell annak érdekében, hogy az ISO 9594 szabványnak megfelelően a független gazdasági szereplő alkalmazottjának személyazonosságához nyilvános kulcsot rendeljenek.

2.1.9. "Engedélyezési adatbázis"

"Engedélyezési adatbázis": a tanúsító központ által fenntartott adatbázis, amely tartalmazza a független gazdasági szereplők anonimizált alkalmazottjai számára kiállított engedélyeknek és a jóváhagyott független gazdasági szereplők regisztrációjának adatait.

2.1.10. "Tanúsítási adatbázis"

"Tanúsítási adatbázis": a tanúsító központ által fenntartott adatbázis, amely az elektronikus tanúsítványok érvényességének és a független gazdasági szereplők engedéllyel rendelkező alkalmazottjaihoz rendelt azonosítóknak a kezelésére szolgál.

2.1.11. "Európai Akkreditálási Együttműködés"

"Európai Akkreditálási Együttműködés": a Bizottság által a 765/2008/EK rendelet 14. cikkével összhangban elismert testület, amely az Unióban az akkreditáció fejlesztéséért, fenntartásáért és végrehajtásáért felelős.

2.1.12. "A biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés fóruma" vagy "SERMI":

"A biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés fóruma" vagy "SERMI": az a szervezet, amelynek feladata a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés akkreditációs, jóváhagyási és engedélyezési eljárásainak koordinációja, továbbá a Bizottság számára az eljárások végrehajtásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás.

2.1.13. "Illetékes hatóságok"

"Illetékes hatóságok": azok a hatóságok, amelyek törvény szerinti megbízatása, hogy eljárjanak a járművek biztonságát érintő bűncselekmények megelőzése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása terén.

3. A megfelelőségértékelő szervezetek akkreditációja, a független gazdasági szereplők jóváhagyása és az alkalmazottjaiknak szóló engedélyek kiadása

Csak a székhelyük szerinti tagállamnak a 765/2008/EK rendelet 2. cikkének 11. pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló testülete által akkreditált megfelelőségértékelő szervezetek állíthatnak ki jóváhagyási ellenőrzési tanúsítványokat annak igazolására, hogy egy független gazdasági szereplőt jóváhagytak, valamint engedélyezési ellenőrzési tanúsítványokat annak igazolására, hogy a független gazdasági szereplő alkalmazottja hozzáférhet a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz.

A független gazdasági szereplő jóváhagyása és az alkalmazottja számára megadott engedély az ellenőrzési tanúsítványok kiállításának napjától számított 60 hónapos időszakra szól.

A biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz hozzáférni kívánó független gazdasági szereplőnek jóváhagyási ellenőrzési tanúsítványt kell szereznie a székhelye szerinti tagállam nemzeti akkreditáló testülete által akkreditált valamelyik megfelelőségértékelő szervezettől.

A független gazdasági szereplő biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információk kezelésével megbízott alkalmazottjainak engedélyezési ellenőrzési tanúsítványt kell szerezniük a lakóhelyük szerinti tagállam nemzeti akkreditáló testülete által akkreditált valamelyik megfelelőségértékelő szervezettől.

A megfelelőségértékelő szervezetek tájékoztatják a tanúsító központokat a kiadott jóváhagyási vagy engedélyezési ellenőrzési tanúsítványokról, amelyek alapján ez utóbbiak létrehozzák az engedélyezési adatrekordot, kiadják a biztonsági tokent, és elektronikus tanúsítványt állítanak ki, amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik a független gazdasági szereplő alkalmazottjainak egyedi azonosítását a járműgyártó járműjavítási és -karbantartási információkat tartalmazó weboldalán. A megfelelőségértékelő szervezetek a független gazdasági szereplő alkalmazottjait biztonsági tokennel és elektronikus tanúsítvánnyal látják el.

A gépjárműgyártók díjat számíthatnak fel azért, hogy a független gazdasági szereplők alkalmazottjai regisztrálnak a gépjárműgyártók járműjavítási és -karbantartási információkat tartalmazó weboldalain, és hozzáférnek a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz. E díjnak arányosnak kell lennie a regisztráció és a hozzáférés biztosításának költségével. A díjakat fel kell tüntetni a járműgyártók járműjavítási és -karbantartási információkat tartalmazó weboldalán. A független gazdasági szereplők, a tanúsító központok és a megfelelőségértékelő szervezetek közötti valamennyi digitális adatátvitelt biztonsági protokollok használatával és vállalkozások közötti (B2B) tranzakciók útján, időben kell végrehajtani.

1. ábra A megfelelőségértékelő szervezetek akkreditációjában, a független gazdasági szereplők jóváhagyásában és az alkalmazottjaiknak szóló engedélyek kiadásában részt vevő szervek, valamint ezek viszonya egymáshoz

A megfelelőségértékelő szervezet engedélyét kérő független gazdasági szereplőnek alá kell írnia egy nyilatkozatot, amelyben igazolja, hogy legális üzleti tevékenységet folytat, amint azt az e melléklet 6.3. pontja említi. A független gazdasági szereplő csak azt követően hagyható jóvá, miután a megfelelőségértékelő szervezet ellenőrizte, hogy ezt a nyilatkozatot aláírták, és megállapította, hogy a független gazdasági szereplő és alkalmazottjai megfelelnek-e az e függelékben meghatározott követelményeknek.

A független gazdasági szereplő egyes alkalmazottjai csak a megfelelőségértékelő szervezet által végzett ellenőrzést követően kaphatnak engedélyt. A megfelelőségértékelő szervezet ellenőrzi a benyújtott dokumentumokat, és meggyőződik arról, hogy a független gazdasági szereplő érintett alkalmazottja nyújtott-e már be korábban is engedély iránti kérelmet, amelyet azután az érintett megfelelőségértékelő szervezet vagy más uniós szintű megfelelőségértékelő szervezet elutasított.

A megfelelőségértékelő szervezeteknek minden olyan adatot el kell küldeniük a tanúsító központnak, amelyre ez utóbbinak szüksége van a megfelelőségértékelő szervezet által a független gazdasági szereplő alkalmazottjainak továbbítandó elektronikus tanúsítvány és biztonsági token kiadásához.

A független gazdasági szereplő engedéllyel rendelkező alkalmazottjai az elektronikus tanúsítványt kísérő PIN-kódot az illetékes megfelelőségértékelő szervezettől kapják meg.

2. ábra A független gazdasági szereplők jóváhagyási eljárása és alkalmazottjaik engedélyezési eljárása

3.1. A biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés áttekintése

A járműgyártók a járműjavítási és -karbantartási információkat tartalmazó weboldalaikon hozzáférést biztosítanak a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz a független gazdasági szereplő azon alkalmazottjai számára, akik rendelkeznek a megfelelő engedéllyel, be tudják mutatni az engedélyezési ellenőrzési tanúsítványt, valamint jóváhagyási ellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkező független gazdasági szereplő alkalmazásában dolgoznak.

A gyártók a jóváhagyott független gazdasági szereplők alkalmazásában dolgozó, engedéllyel rendelkező alkalmazottak számára hozzáférést biztosíthatnak egy olyan eszközhöz is, amely a biztonsági vonatkozású járműalkatrészek online rendelésére szolgál, és a járműjavítási és -karbantartási információkat tartalmazó weboldalhoz kapcsolt speciális alkalmazással használható.

A járműjavítási és -karbantartási információkat tartalmazó weboldalhoz való hozzáférés iránti kérelem vételét követően a járműgyártó weboldala felszólítja a független gazdasági szereplő alkalmazottját, hogy egyedi azonosítójának megadásával azonosítsa, majd hitelesítse magát. A független gazdasági szereplők alkalmazottjainak hitelesítése kizárólag elektronikus tanúsítványokkal történhet. Az elektronikus tanúsítvány vételekor a járműgyártó járműjavítási és -karbantartási információkat tartalmazó weboldala az elektronikus tanúsítványban megadott tanúsító központtal kommunikálva ellenőrzi a független gazdasági szereplő alkalmazottjának egyedi azonosítóját, valamint az elektronikus tanúsítvány és engedély aktuális státuszát.

A független gazdasági szereplők, a járműgyártók, a tanúsító központok és a megfelelőségértékelő szervezetek közötti valamennyi digitális adatátvitelt biztonsági protokollok használatával és vállalkozások közötti (B2B) tranzakciók útján, időben kell végrehajtani. Miután a független gazdasági szereplő alkalmazottjának egyedi azonosítója és engedélyének státusza ellenőrzésre került, a járműgyártónak hozzáférést kell biztosítania weboldalán a kért biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz.

3. ábra Hozzáférés a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz (RMI)

4. A biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó részletes szabályok

4.1. A SERMI szerepe

4.1.1. Feladatok és kötelezettségek

A SERMI figyelemmel kíséri az akkreditációs folyamat végrehajtását a tagállamokban, és tájékoztatja erről a Bizottságot. A SERMI tanácsot ad a Bizottságnak az akkreditációs folyamat módosítására irányuló kérelmekkel kapcsolatban.

a) A SERMI tanácsot ad a Bizottságnak az akkreditációs folyamat módosítására irányuló kérelmekkel kapcsolatban. A SERMI figyelemmel kíséri az akkreditációs folyamat végrehajtását a tagállamokban, és tájékoztatja erről a Bizottságot.

b) A SERMI konzultál a Bizottsággal a tanúsító központ kiválasztására vonatkozó feltételek kialakításával kapcsolatban.

c) A SERMI tanácsot ad a Bizottságnak a folyamatban részt vevő szervezetek közötti kapcsolattartást illető technikai végrehajtási iránymutatások bevezetésével kapcsolatban.

d) A SERMI betartja az Európai Akkreditálási Együttműködés rendszerért való felelősségvállalással kapcsolatos szabályait.

e) A SERMI tagságát a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés célját szolgáló akkreditáció, jóváhagyás és engedélyezés folyamatában részt vevő érdekelt felek alkotják.

4.1.2. A tanúsító központ kiválasztása

A tanúsító központot a SERMI választja ki, majd erről jóváhagyás céljából értesíti a Bizottságot.

A kiválasztott tanúsító központnak meg kell felelnie az ETSI TS 319 411 -3 szabványnak, továbbá teljesítenie kell a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 21 ) az elektronikus aláírásokkal kapcsolatban megállapított követelményeket és az e függelék 4.6. pontjában meghatározott követelményeket.

Emellett a tanúsító központnak:

- rendelkeznie kell a szükséges technikai és vezetői kompetenciával, az akkreditációs folyamat terén szerzett tapasztalattal, valamint pénzügyileg életképesnek kell lennie,

- rendelkeznie kell olyan kulcsfontosságú személyzettel, amelynek megvannak az akkreditációs folyamathoz szükséges készségei, tapasztalatai, és amely ténylegesen rendelkezésre is áll a folyamathoz,

- képesnek kell lennie a tagállamok határain átívelő működésre,

- minőségbiztosítási folyamatot kell alkalmaznia tevékenységeit illetően.

4.2. A nemzeti akkreditációs testületek szerepe

A nemzeti akkreditációs testület a megfelelőségértékelő szervezetek akkreditációjáért felelős, minek eredményeként ez utóbbiak jóváhagyhatják a független gazdasági szereplőket, és engedélyezhetik a független gazdasági szereplők alkalmazottjai számára a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférést.

4.2.1. Feladatok és követelmények

A nemzeti akkreditációs testület feladatait és a rájuk vonatkozó követelményeket a 765/2008/EK rendelet 8-12. cikke határozza meg.

4.2.2. A megfelelőségértékelő szervezetek akkreditációjának kritériumai

A megfelelőségértékelő szervezeteket az ISO/IEC 17020:2012 szabvány szerinti "A típusú" ellenőrző szervként kell akkreditálni. A megfelelőségértékelő szervezeteknek meg kell felelniük a legmagasabb szintű függetlenség követelményének.

Emellett a nemzeti akkreditációs testületnek azt is meg kell állapítania, hogy a megfelelőségértékelő szervezetek teljesíteni tudják-e a 4.3.1-4.3.4. pontban leírt követelményeket.

A független gazdasági szereplők ellenőrzésével megbízott személyzetnek az ellátott feladatoknak megfelelő szintű ismeretekkel kell rendelkeznie a gépjárműjavítási és -karbantartási üzletággal, valamint a gépjárműipari utópiac sajátosságaival kapcsolatban.

4.3. A megfelelőségértékelő szervezetek szerepe

A megfelelőségértékelő szervezet a független gazdasági szereplők és azok alkalmazottjainak ellenőrzéséért, az e függelék szerinti jóváhagyási és engedélyezési ellenőrzési tanúsítványok kiadásáért, valamint e tanúsítványok visszavonásáért felelős.

4.3.1. Feladatok és követelmények

a) A megfelelőségértékelő szervezetek megőrzik a független gazdasági szereplők jóváhagyásához benyújtott adatokat.

b) A megfelelőségértékelő szervezetek biztonságos csatornát alakítanak ki a tanúsító központtal való kommunikáció céljára, és az ellenőrzési eredményeket továbbítják a tanúsító központnak annak érdekében, hogy az kiadhassa a biztonsági tokeneket az elektronikus tanúsítvánnyal.

c) A megfelelőségértékelő szervezetek a független gazdasági szereplők alkalmazottjait 6 hónappal az engedélyük lejárta előtt értesítik a közelgő határidőről.

d) A megfelelőségértékelő szervezetek adatbázist tartanak fenn, amely tartalmazza a független gazdasági szereplő alkalmazottjainak szóló engedélyekhez benyújtott adatokat.

e) Ha egy megfelelőségértékelő szervezet megtagadja valamely független gazdasági szereplő jóváhagyását vagy az alkalmazottjának szóló engedély kiadását, közölnie kell a tanúsító központtal az adott független gazdasági szereplőre vagy annak alkalmazottjára irányuló ellenőrzés eredményeit.

f) A megfelelőségértékelő szervezetek csak a jóváhagyási vagy engedélyezési eljáráshoz szükséges adatokat gyűjthetik és használhatják fel.

g) A megfelelőségértékelő szervezetek a független gazdasági szereplőkre és azok alkalmazottjaira vonatkozó valamennyi adatot bizalmasan kezelik, és biztosítják, hogy ezekhez az adatokhoz csak az erre felhatalmazott alkalmazottjaik férhessenek hozzá.

h) A megfelelőségértékelő szervezetek a SERMI-nek és a Bizottságnak évente egyszer statisztikát nyújtanak be a kiadott jóváhagyások és engedélyek, valamint az elutasítások számáról.

i) A megfelelőségértékelő szervezetek 5 éven át megőrzik a jóváhagyási és engedélyezési ellenőrzések biztonságos adatrekordjait.

j) A megfelelőségértékelő szervezetek tájékoztatják a független gazdasági szereplő székhelye szerinti tagállam összes többi megfelelőségértékelő szervezetét a független gazdasági szereplő esetleges kedvezőtlen vizsgálati eredményeiről.

k) Azok a független gazdasági szereplők és alkalmazottjaik, akiknek az ellenőrzése kedvezőtlen eredménnyel zárult, a negatív eredmény kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül további információkat szolgáltathatnak a megfelelőségértékelő szervezetnek a kisebb hiányosságok orvosolásáról. A megfelelőségértékelő szervezetek ez alapján megállapítják, hogy szükséges-e módosítani az ellenőrzés eredményét.

l) A megfelelőségértékelő szervezetek a független gazdasági szereplőket 6 hónappal a jóváhagyásuk lejárta előtt értesítik a közelgő határidőről.

m) A megfelelőségértékelő szervezetek véletlenszerű és be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket végeznek a független gazdasági szereplőknél a jóváhagyás 60 hónapos érvényességi idején belül, és minden jóváhagyott független gazdasági szereplőt legalább egy véletlenszerű helyszíni ellenőrzésnek vetik alá a jóváhagyás 60 hónapos érvényességi ideje alatt.

n) Ha egy jóváhagyott független gazdasági szereplővel vagy a független gazdasági szereplő engedéllyel rendelkező alkalmazottjával szemben panaszt emelnek, a megfelelőségértékelő szervezetek ellenőrzik, hogy az érintett független gazdasági szereplő vagy annak alkalmazottja megfelel-e azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján jóváhagyásban részesültek, illetve engedélyüket megkapták. A megfelelőségértékelő szervezet a fenti kérdés vizsgálata során megállapítja, hogy szükség van-e helyszíni ellenőrzésre.

o) A megfelelőségértékelő szervezetek a helyszíni ellenőrzésekhez segítséget kérhetnek a székhelyük szerinti tagállam piacfelügyeleti hatóságaitól.

p) A megfelelőségértékelő szervezetek visszavonják a független gazdasági szereplők jóváhagyását és az alkalmazottjaik számára megadott engedélyeket, amennyiben azok már nem felelnek meg azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján jóváhagyásban részesültek, illetve engedélyüket megkapták. A megfelelőségértékelő szervezetek ilyen esetben felkérik a tanúsító központot, hogy függessze fel és helyezze hatályon kívül a független gazdasági szereplők érintett alkalmazottjainak elektronikus tanúsítványát.

4.3.2. A jóváhagyás megújítása

A megfelelőségértékelő szervezetek valamely független gazdasági szereplő kérésére vagy a jóváhagyás érvényességének lejárta előtt 6 hónappal helyszíni ellenőrzést végeznek, és amennyiben az ellenőrzés kedvező eredménnyel zárul, megújítják a jóváhagyást.

A megfelelőségértékelő szervezetek a jóváhagyási kritériumoknak megfelelő független gazdasági szereplők számára új jóváhagyási ellenőrzési tanúsítványt állítanak ki.

A megfelelőségértékelő szervezetek elbírálják az engedélyek megújítására irányuló kérelmeket, és engedélyezési ellenőrzési tanúsítványt állítanak ki a független gazdasági szereplők azon alkalmazottjai számára, akik megfelelnek az engedélyezési kritériumoknak.

4.3.3. A független gazdasági szereplők megfelelőségértékelő szervezet általi jóváhagyására vonatkozó kritériumok

A független gazdasági szereplő jóváhagyását megelőzően és a jóváhagyás érvényességi ideje alatt végzett helyszíni ellenőrzések során a megfelelőségértékelő szervezetek ellenőrzik a következőket:

a) a független gazdasági szereplővel kapcsolatos, dokumentumokkal alátámasztott tulajdonviszony és az ügyvezető igazgató neve;

b) a független gazdasági szereplő által megadott jegyzék azokról az alkalmazottakról, akik számára engedélyt kér;

c) az a) pontban említett alkalmazottak feladataival és funkciójával kapcsolatos információk;

d) rendelkezik-e a független gazdasági szereplő olyan felelősségbiztosítással, amelynek minimális összege testi sérülés esetén 1 millió EUR, vagyoni kár esetén pedig 0,5 millió EUR;

e) a független gazdasági szereplő engedélyét visszavonták-e visszaélés miatt;

f) igazolta-e a független gazdasági szereplő, hogy a gépjárműiparban tevékenykedik;

g) aláírta-e a független gazdasági szereplő azt a nyilatkozatot, amellyel igazolja, hogy legális üzleti tevékenységet folytat az e melléklet 6.3. pontja szerint, és a független gazdasági szereplő valóban legális üzleti tevékenységet folytat-e (erről helyszíni ellenőrzés során kell meggyőződni);

h) a független gazdasági szereplő, illetve alkalmazottjai büntetlen előéletűek-e;

i) aláírt-e a független gazdasági szereplő jogi képviselője nyilatkozat arról, hogy a 4.3.4. pontban meghatározott eljárási követelményeknek való megfelelés a járműbiztonsággal kapcsolatos valamennyi művelet tekintetében biztosított.

4.3.4. A megfelelőségértékelő szervezet által a független gazdasági szereplők alkalmazottjai számára kiadott engedélyekre vonatkozó kritériumok

A független gazdasági szereplő alkalmazottjának szóló engedély megadását megelőzően és a jóváhagyás érvényességi ideje alatt végzett helyszíni ellenőrzések során a megfelelőségértékelő szervezetek ellenőrzik a következőket:

a) a szóban forgó alkalmazott számára korábban kiadott engedélyt nem vonták vissza az említett engedéllyel való visszaélés miatt;

b) az alkalmazott büntetlen előéletű;

c) az érintett alkalmazott és a jóváhagyott független gazdasági szereplő között munkaszerződés van érvényben;

d) az érintett alkalmazott az adott országban elfogadott, érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy azzal egyenértékű okmánnyal rendelkezik.

4.4. A független gazdasági szereplők szerepe

4.4.1. Feladatok és követelmények

a) A független gazdasági szereplők a jóváhagyás megszerzése érdekében ellenőrzés végzésére irányuló kérelmet nyújtanak be az illetékes megfelelőségértékelő szervezethez.

b) A független gazdasági szereplők tájékoztatják az illetékes megfelelőségértékelő szervezetet, amennyiben elérhetőségi adataikban változás következik be.

c) A független gazdasági szereplők tájékoztatják az illetékes megfelelőségértékelő szervezetet, amennyiben üzleti tevékenységük megszűnik.

d) A független gazdasági szereplők nyilvántartanak a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkkal kapcsolatos minden ügyletet és műveletet.

e) A független gazdasági szereplők tájékoztatják az illetékes megfelelőségértékelő szervezetet, amennyiben valamelyik engedéllyel rendelkező alkalmazottjuknak megszűnik a munkaviszonya.

f) A független gazdasági szereplők tájékoztatják az illetékes hatóságokat minden olyan bűncselekményről vagy kötelességszegésről, amelyet engedéllyel rendelkező alkalmazottjaik a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkkal kapcsolatban elkövettek.

g) A független gazdasági szereplők gondoskodnak arról, hogy engedéllyel rendelkező alkalmazottjaik csak a saját engedélyezési ellenőrzési tanúsítványaikat használják.

h) A független gazdasági szereplők gondoskodnak az alkalmazottjaik számára kiadott engedélyekkel kapcsolatos minden díj kifizetéséről.

i) A független gazdasági szereplők gondoskodnak arról, hogy alkalmazottjaik megfelelően képzettek legyenek a gépjármű-karbantartási, átprogramozási, valamint biztonsági és védelmi funkciókkal kapcsolatos javítási tevékenységek terén.

j) A független gazdasági szereplők felkérik az illetékes megfelelőségértékelő szervezetet, hogy a jóváhagyási ellenőrzési tanúsítvány lejártát megelőző hat hónapban végezzen helyszíni ellenőrzést.

4.5. A független gazdasági szereplők alkalmazottjainak szerepe

4.5.1. Feladatok és követelmények

a) A független gazdasági szereplők alkalmazottjai az engedély megszerzése érdekében kérelmet nyújtanak be az illetékes megfelelőségértékelő szervezethez.

b) A független gazdasági szereplők alkalmazottjai regisztrálnak a járműgyártó járműjavítási és -karbantartási információs rendszerébe.

c) A független gazdasági szereplők alkalmazottjai a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz az EN ISO 18541-2014 szabványnak megfelelően férnek hozzá.

d) A független gazdasági szereplők alkalmazottjai gondoskodnak arról, hogy a járműgyártó járműjavítási és -karbantartási információs rendszeréből letöltött minden biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási adatrekord csak annyi ideig kerüljön tárolásra, amennyi azon művelet elvégzéséhez kell, amelyhez az információra szükség van.

e) A független gazdasági szereplők alkalmazottjai adott esetben értesítik munkáltatójukat arról, hogy elektronikus tanúsítványukra a továbbiakban nincs szükség.

f) A független gazdasági szereplők alkalmazottjai sem a biztonsági tokent, sem az elektronikus tanúsítványt, sem a PIN-kódot nem osztják meg harmadik féllel.

g) A független gazdasági szereplők alkalmazottjai felelősek a személyes biztonsági token és a PIN-kód megfelelő használatáért.

h) A független gazdasági szereplők alkalmazottjai a biztonsági token elvesztése vagy az azzal kapcsolatos visszaélés esetén 24 órán belül tájékoztatják munkáltatójukat és az illetékes tanúsító központot.

i) A független gazdasági szereplők alkalmazottjai jelentik az illetékes hatóságoknak a független gazdasági szereplő egyéb alkalmazottjainak a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkkal kapcsolatos minden olyan kérését vagy műveletét, amely nem minősül az e melléklet 6.3. pontjában említett legális üzleti tevékenységnek.

4.6. A tanúsító központ szerepe

A tanúsító központok létrehozzák és az illetékes megfelelőségértékelő szervezeteken keresztül elküldik az elektronikus tanúsítványokat a független gazdasági szereplőknek és azok alkalmazottjainak. Adatbázist vezetnek a kiadott engedélyezési ellenőrzési tanúsítványokról. Hozzáférést biztosítanak a járműgyártók számára egy olyan interfészhez, amelyen ellenőrizni lehet az elektronikus tanúsítványok és az engedélyezési ellenőrzési tanúsítványok státuszát.

A tanúsító központok a független gazdasági szereplő alkalmazottjaira vonatkozó információkat az engedélyezési adatbázisban legfeljebb további 60 hónapig őrzik meg. Ez az időtartam nem haladhatja meg azon független gazdasági szereplő jóváhagyásának fennmaradó érvényességi idejét, amelynél az alkalmazott dolgozik.

4.6.1. Feladatok és követelmények

a) A tanúsító központok a megfelelőségértékelő szervezet kérésére felfüggeszthetik és visszavonhatják az elektronikus tanúsítványokat.

b) A tanúsító központok az elektronikus tanúsítványok használatához szükséges szoftvert a független gazdasági szereplő és alkalmazottjai rendelkezésére bocsátják.

c) A tanúsító központok a hét minden napján napi 24 órában működnek.

4.7. A járműgyártók szerepe

A járműgyártók minden jóváhagyott független gazdasági szereplő és azok engedéllyel rendelkező minden alkalmazottja számára hozzáférést biztosítanak a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz. Ehhez kapcsolatba lépnek a tanúsító központokkal, hogy ellenőrizzék a független gazdasági szereplők azon alkalmazottjainak engedélyezési és hitelesítési státuszát, akik hozzá kívánnak férni ezekhez az információkhoz.

4.7.1. Feladatok és követelmények

a) A járműgyártók gondoskodnak arról, hogy weboldalaik támogassák a független gazdasági szereplők biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférését.

b) A járműgyártók letöltik a SERMI honlapján közzétett műszaki előírásokat.

4.7.2. A járműgyártókra vonatkozó eljárási követelmények

A járműgyártók csak akkor biztosíthatnak hozzáférést a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz, ha az alábbi eljárási követelmények mindegyike teljesül:

1. A lopott járművekre vonatkozó eljárási követelmények A járműgyártók nyilvántartást vezetnek a hatóságok által ellopottként jelentett minden saját márkájú járműről. A járműgyártók egyértelmű nyomonkövethetőséget és elszámoltathatóságot biztosító eljárást alakítanak ki, amely lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy visszakövessék a járműgyártó által a független gazdasági szereplő azon alkalmazottjának szolgáltatott adatokat, akinek hozzáférése volt a lopott járművel kapcsolatos információkhoz.

2. Az információk tárolására vonatkozó eljárási követelmények A járműgyártók a következő információkat tárolják a biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz megadott minden egyes hozzáféréssel kapcsolatban: a) azon jármű jármű-azonosító száma (VIN), amelyre vonatkozóan az információt kérték; b) az információ lekérdezésének időpontja; c) azon jármű hatósági rendszáma (amennyiben ez az adat elérhető), amelyre vonatkozóan az információt kérték; d) azon jármű típusváltozata, amelyre vonatkozóan az információt kérték, valamint a járműkivitel (amennyiben ez az adat elérhető); A járműgyártók ezeket az adatokat 5 évig tárolják.

XI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1. 715/2007/EK rendelet

715/2007/EK rendeletE rendelet
1. cikk, (2) bekezdés86. cikk, (1) bekezdés, 2. pont
3. cikk, 14. és 15. pont3. cikk, 48. és 45. pont
6. cikk61. cikk
7. cikk63. cikk
8. cikk
9. cikk
13. cikk, (2) bekezdés, e) pont86. cikk, (1) bekezdés, 5. pont

2. 595/2009/EK rendelet

595/2009/EK rendeletE rendelet
1. cikk, második bekezdés87. cikk, (1) bekezdés, 2. pont
3. cikk, 11. és 13. pont3. cikk, 48. és 45. pont
6. cikk61. cikk
11. cikk, (2) bekezdés, e) pont84. cikk, (3) bekezdés, a) pont

3. 2007/46/EK irányelv

2007/46/EK irányelvE rendelet
1. cikk1. cikk, (1) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés
2. cikk2. cikk
3. cikk, 1. pont
3. cikk, 2. pont
3. cikk, 3. pont3. cikk, 1. pont
3. cikk, 4. pont3. cikk, 3. pont
3. cikk, 5. pont3. cikk, 2. pont
3. cikk, 6. pont3. cikk, 6. pont
3. cikk, 7. pont3. cikk, 8. pont
3. cikk, 8. pont3. cikk, 9. pont
3. cikk, 9. pont3. cikk, 10. pont
3. cikk, 10. pont3. cikk, 11. pont
3. cikk, 11. pont3. cikk, 16. pont
3. cikk, 12. pont3. cikk, 17. pont
3. cikk, 13. pont3. cikk, 15. pont
3. cikk, 14. pont
3. cikk, 15. pont
3. cikk, 16. pont
3. cikk, 17. pont3. cikk, 32. pont
3. cikk, 18. pont3. cikk, 24. pont
3. cikk, 19. pont3. cikk, 25. pont
3. cikk, 20. pont3. cikk, 26. pont
3. cikk, 21. pont3. cikk, 27. pont
3. cikk, 22. pont3. cikk, 28. pont
3. cikk, 23. pont3. cikk, 18. pont
3. cikk, 24. pont3. cikk, 19. pont
3. cikk, 25. pont3. cikk, 20. pont
3. cikk, 26. pont
3. cikk, 27. pont3. cikk, 40. pont
3. cikk, 28. pont3. cikk, 41. pont
3. cikk, 29. pont3. cikk, 36. pont
3. cikk, 30. pont
3. cikk, 31. pont3. cikk, 38. pont
3. cikk, 32. pont3. cikk, 54. pont
3. cikk, 33. pont3. cikk, 4. pont
3. cikk, 34. pont
3. cikk, 35. pont
3. cikk, 36. pont3. cikk, 5. pont
3. cikk, 37–40. pont
3. cikk, 7. pont
3. cikk, 12., 13. és 14. pont
3. cikk, 21. 22. és 23. pont
3. cikk, 29., 30., 31., 33., 34. és 35. pont
3. cikk, 37. pont
3. cikk, 39. pont
3. cikk, 42–53. pont
3. cikk, 55–58. pont
5. cikk, (2) és (3) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés harmadik albekezdés, (2) és (3) bekezdés
7. cikk (2), (3) és (4) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (2) bekezdés7. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés6. cikk, (4) bekezdés
4. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés6. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés
4. cikk, (4) bekezdés6. cikk, (1) bekezdés, első és második albekezdés
6. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés és (6)-(10) bekezdés
8. cikk
9. cikk
10. cikk
11. cikk
12. cikk
5. cikk, (1) bekezdés13. cikk, (1) és (2) bekezdés, első albekezdés
5. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés13. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés13. cikk, (3) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés13. cikk, (4) bekezdés, első mondat
13. cikk, (8) bekezdés, második mondat és (5)-(10) bekezdés
14. cikk
15. cikk
16. cikk
17. cikk
18. cikk
19. cikk
20. cikk
21. cikk
6. cikk, (1) bekezdés22. cikk, (1) bekezdés
22. cikk (2) és (4) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés25. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (4) bekezdés25. cikk, (2) bekezdés
6. cikk, (5) bekezdés22. cikk, (5) és (6) bekezdés, valamint 25. cikk, (4) bekezdés
6. cikk, (6) bekezdés és 7. cikk (1) bekezdés23. cikk
6. cikk, (7) és 7. cikk (3) bekezdés25. cikk, (4) bekezdés
6. cikk (8) bekezdés és 7. cikk (4) bekezdés30. cikk (4) bekezdés
7. cikk, (2) bekezdés24. cikk
8. cikk, (1) és (2) bekezdés26. cikk, (1) és (3) bekezdés
26. cikk (2) és (4) bekezdés
8. cikk, (3) bekezdés26. cikk, (5) bekezdés
8. cikk, (4) bekezdés28. cikk, (2) bekezdés
8. cikk, (5) és (8) bekezdés27. cikk, (1) és (2) bekezdés
27. cikk, (3) bekezdés
9. cikk, (1) bekezdés5. cikk, (1) bekezdés
9. cikk, (2) bekezdés22. cikk, (3) bekezdés
28. cikk, (1) és (3) bekezdés
9. cikk, (3) bekezdés28. cikk, (4) bekezdés
9. cikk, (4) bekezdés28. cikk, (5) bekezdés
9. cikk, (5) bekezdés
9. cikk, (6) és (7) bekezdés28. cikk, (6) és (7) bekezdés
10. cikk, (1) és (2) bekezdés29. cikk, (1) bekezdés
10. cikk, (3) bekezdés29. cikk, (2) bekezdés
10. cikk, (4) bekezdés29. cikk, (3) bekezdés
11. cikk30. cikk, (1), (2) és (5)-(8) bekezdés
12. cikk, (1) bekezdés31. cikk, (1) bekezdés
31. cikk, (2) bekezdés
12. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés31. cikk, (3) bekezdés
12. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés31. cikk, (4) bekezdés
31. cikk, (5), (6) és (8) bekezdés
12. cikk, (3) bekezdés31. cikk, (7) bekezdés
32. cikk
13. cikk, (1) bekezdés33. cikk, (1) bekezdés
13. cikk, (2) bekezdés33. cikk, (2) bekezdés
13. cikk, (3) bekezdés33. cikk, (3) és (4) bekezdés
33. cikk (5)
14. cikk, (1) bekezdés és 15. cikk (1) bekezdés34. cikk, (1) bekezdés
14. cikk, (2) bekezdés és 15. cikk (2) bekezdés34. cikk, (2) bekezdés
14. cikk, (3) bekezdés és 15. cikk (3) bekezdés34. cikk, (3) bekezdés
14. cikk, (4) bekezdés34. cikk, (4) bekezdés
16. cikk, (1) és (2) bekezdés27. cikk, (1) bekezdés
16. cikk, (3) bekezdés27. cikk, (2) bekezdés
17. cikk, (1)–(4) bekezdés35. cikk, (2)–(5) bekezdés
18. cikk, (1) és (3) bekezdés36. cikk, (1) és (4) bekezdés
36. cikk, (2) bekezdés
18. cikk, (2) bekezdés36. cikk, (5) bekezdés
36. cikk, (6) és (7) bekezdés
18. cikk, (4) bekezdés36. cikk, (8) és (9) bekezdés
18. cikk, (5) és (6) bekezdés36. cikk, (4) bekezdés
18. cikk, (7) bekezdés37. cikk, (2) bekezdés
18. cikk, (8) bekezdés36. cikk, (3) bekezdés
37. cikk, (1) és (3)–(9) bekezdés
38. cikk, (1) bekezdés
19. cikk, (1) és (2) bekezdés38. cikk, (2) bekezdés
19. cikk, (3) bekezdés38. cikk, (3) bekezdés
20. cikk, (1) bekezdés39. cikk, (1) bekezdés
20. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész39. cikk, (4) bekezdés
20. cikk, (2) bekezdés, a)–c) pont39. cikk, (2) bekezdés
20. cikk, (3) bekezdés39. cikk, (5) bekezdés
20. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés39. cikk, (3) bekezdés
20. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés39. cikk, (6) bekezdés
20. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés39. cikk, (7) bekezdés
20. cikk, (5) bekezdés
21. cikk40. cikk
22. cikk41. cikk
23. cikk, (1) bekezdés42. cikk, (1) bekezdés
23. cikk, (2) és (3) bekezdés42. cikk, (2) bekezdés
23. cikk, (4) bekezdés42. cikk, (3) bekezdés
23. cikk, (5) bekezdés42. cikk, (4) bekezdés
42. cikk, (5) bekezdés
23. cikk, (6) bekezdés, első albekezdés43. cikk, (1) és (2) bekezdés
23. cikk, (6) bekezdés, második albekezdés43. cikk, (3) bekezdés
23. cikk, (6) bekezdés, harmadik albekezdés43. cikk, (4) bekezdés
23. cikk, (7) bekezdés43. cikk, (5) bekezdés
44. cikk
24. cikk45. és 46. cikk
25. cikk47. cikk
26. cikk, (1) bekezdés48. cikk, (1) bekezdés
26. cikk, (2) bekezdés
26. cikk, (3) bekezdés48. cikk, (2) bekezdés
27. cikk49. cikk
28. cikk50. cikk
51. cikk
29. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés51. cikk, (1) és (3) bekezdés
52. cikk, (2) bekezdés
52. cikk, (4) bekezdés
29. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés53. cikk, (1) és (2) bekezdés
53. cikk, (3) és (4) bekezdés
29. cikk, (2) bekezdés53. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés
53. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés, (6) és (8) bekezdés
29. cikk, (3) bekezdés53. cikk, (7) bekezdés
29. cikk, (4) bekezdés
30. cikk, (1) bekezdés53. cikk, (1) bekezdés
30. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés53. cikk, (2) bekezdés
30. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
30. cikk, (3) bekezdés54. cikk, (1) bekezdés
30. cikk, (4) bekezdés54. cikk, (2), (3) és (4) bekezdés, első albekezdés
30. cikk, (5) bekezdés54. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés
30. cikk, (6) bekezdés54. cikk, (5) bekezdés
31. cikk, (1)–(4) bekezdés55. cikk
31. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés56. cikk, (1) bekezdés
31. cikk, (5) bekezdés, második és harmadik albekezdés56. cikk, (2) bekezdés
31. cikk, (6) és (7) bekezdés
31. cikk, (8) bekezdés56. cikk, (3) bekezdés
31. cikk, (9) bekezdés56. cikk, (4) bekezdés
56. cikk, (5) bekezdés
31. cikk, (10) bekezdés56. cikk, (6) bekezdés
31. cikk, (11) bekezdés
31. cikk, (12) bekezdés, első albekezdés56. cikk, (7) bekezdés
31. cikk, (12) bekezdés, második albekezdés
31. cikk, (13) bekezdés
32. cikk53. cikk
33. cikk
34. cikk, (1) bekezdés57. cikk, (1) bekezdés
34. cikk, (2) bekezdés57. cikk, (2) bekezdés
34. cikk, (3) és (4) bekezdés
35. cikk58. cikk
36. cikk
37. cikk59. cikk
38. cikk60. cikk
62. cikk
64. cikk
65. cikk
66. cikk
67. cikk
39. cikk82. cikk
40. cikk83. cikk
41. cikk, (1) és (3) bekezdés68. cikk, (1) bekezdés
41. cikk, (2) bekezdés80. cikk, (1) bekezdés
41. cikk, (4) bekezdés70. cikk
41. cikk, (5) bekezdés68. cikk, (2) bekezdés
69. cikk (3) és (4) bekezdés
41. cikk, (6) bekezdés72. cikk, (1) bekezdés
41. cikk, (7) bekezdés72. cikk (2) és (3) bekezdés
41. cikk, (8) bekezdés68. cikk, (5) bekezdés
69. cikk
71. cikk
42. cikk73. cikk
43. cikk, (1) és (3) bekezdés74. cikk, (1) bekezdés
43. cikk, (2) bekezdés74. cikk, (2) bekezdés
43. cikk, (4) bekezdés75. cikk
43. cikk, (5) bekezdés74.cikk, (3) bekezdés
76. cikk
77. cikk
78. cikk
79. cikk
80. cikk, (2) és (3) bekezdés
81. cikk
44. cikk89. cikk
45. cikk91. cikk
46. cikk84. cikk
85. cikk
47. cikk90. cikk
48. cikk
49. cikk88. cikk
86. cikk
87. cikk
50. cikk91. cikk
51. cikk
I. és III. melléklet24. cikk. (4) bekezdés
II. melléklet, A. rész, 1-1.3.4. pont4. cikk
II. melléklet, A. rész, 2-6.2. pont, B. rész, C. rész, 1. és 2. függelékI. melléklet
IV. mellékletII. melléklet, I. és II. rész
V. melléklet, 1. és 2. függelékIII. melléklet
V. melléklet, 3. függelék30. cikk, (3) bekezdés
VI., VII. és VIII. melléklet28. cikk, (3) bekezdés
IX. melléklet36. cikk, (3) bekezdés
X. mellékletIV. melléklet
XI. mellékletIV. melléklet, III. rész
XII. mellékletV. melléklet
XIII. mellékletVI. melléklet
XIV. melléklet
XV. mellékletVII. melléklet
XVI. mellékletVIII. melléklet
XVII. mellékletIX. melléklet
X. melléklet
XIX. melléklet
XX. melléklet
XXI. mellékletXI. melléklet

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete (2013. február 5.) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 52. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.).

( 4 ) A Tanács 96/53/EK irányelve (1996. július 25.) a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról (HL L 235., 1996.9.17., 59. o.).

( 5 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4. o.).

( 6 ) A Bizottság 19/2011/EU rendelete (2011. január 11.) a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és jármű-azonosító számára vonatkozó típusjóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típusjóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 8., 2011.1.12., 1. o.).

( 7 ) A Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

( 8 ) A Tanács 80/181/EGK irányelve (1979. december 20.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 1980.2.15., 40. o.).

( 9 ) A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).

( 10 ) Az Európai Parlament és a Tanács 510/2011/EU rendelete (2011. május 11.) az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról (HL L 145., 2011.5.31., 1. o.).

( 11 ) A Bizottság 1230/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 353., 2012.12.21., 31. o.).

( 12 ) Az illetékes hatóság forgalomba helyezési dokumentum hiányában a gyártás időpontját vagy az első vásárlást igazoló dokumentumokra is hagyatkozhat.

( 13 ) HL L 135., 2018.5.31., 1. o.

( 14 ) HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

( 15 ) A későbbi módosításokat lásd az ENSZ EGB TRANS/WP.29/343 dokumentumban.

( 16 ) Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 83. számú előírása - Egységes rendelkezések járműveknek a motor tüzelőanyag-szükséglete szerinti szennyező anyag-kibocsátása tekintetében történő jóváhagyásáról (HL L 42., 2012.2.15., 1. o.).

( 17 ) Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 49. sz. előírása - Járművekben használt kompressziós gyújtású motorok gáznemű és szilárd károsanyag-kibocsátása, valamint járművekben használt, szikragyújtású földgáz- vagy PB-motorok gáznemű károsanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó egységes rendelkezések (HL L 180., 2011.7.8., 53. o.).

( 18 ) A 715/2007/EK rendelet 3. cikkének 10. pontjában meghatározottak szerint.

( 19 ) Az 595/2009/EK rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározottak szerint.

( 20 ) Az ebben a függelékben meghatározott követelmények alapját "A biztonsági vonatkozású járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés akkreditációs, jóváhagyási és engedélyezési rendszere" című, az Európai Akkreditálási Együttműködés által 2016. május 19-én jóváhagyott dokumentum képezi (https://www.vehiclesermi.eu/).

( 21 ) Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R0858 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R0858&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02018R0858-20230730 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02018R0858-20230730&locale=hu

Tartalomjegyzék