32017R2205[1]

A Bizottság (EU) 2017/2205 végrehajtási rendelete (2017. november 29.) a közúti műszaki ellenőrzés során azonosított, súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező haszongépjárművekről történő értesítési eljárások részletes szabályairól (EGT-vonatkozású szöveg. )

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2205 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. november 29.)

a közúti műszaki ellenőrzés során azonosított, súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező haszongépjárművekről történő értesítési eljárások részletes szabályairól

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/47/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2014/47/EU irányelv 18. cikkének (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amikor súlyos vagy veszélyes hiányosságokat találnak egy nem az ellenőrzés helye szerinti tagállamban nyilvántartott járművön, a kapcsolattartó értesíti a járművet nyilvántartó tagállam kapcsolattartóját az ellenőrzés eredményeiről. Az értesítésnek ki kell terjednie azon közúti ellenőrzési jegyzőkönyvnek az irányelv IV. mellékletében meghatározott elemeire, amelyet az ellenőrnek a 2014/47/EU irányelv 16. cikkének (2) bekezdése szerint a részletes ellenőrzés befejezése után kell elkészítenie.

(2) A nemzeti kapcsolattartók közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a Bizottságnak részletes szabályokat kell elfogadnia az értesítési eljárás végrehajtására vonatkozóan.

(3) A 2014/47/EU irányelv 18. cikkének (1) bekezdésének megfelelően az értesítést lehetőség szerint az 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 16. cikkében említett nemzeti elektronikus nyilvántartáson keresztül kell továbbítani.

(4) Az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése meghatározza a nemzeti elektronikus nyilvántartások kötelező minimális tartalmát. A közúti ellenőrzési jegyzőkönyvnek a 2014/47/EU irányelv IV. mellékletében meghatározott elemei azonban nem képezik e kötelező minimális tartalom részét.

(5) Az 1071/2009/EK rendelet 16. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a nemzeti elektronikus nyilvántartásokat össze kell kapcsolni.

(6) Az 1071/2009/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének korlátozott hatálya és a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásának (ERRU) ebből eredő korlátozott hatálya miatt a 2014/47/EU irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében előírt értesítés nem továbbítható az említett nyilvántartási rendszert használó nemzeti elektronikus nyilvántartáson keresztül.

(7) A szükségtelen adminisztratív terhek és költségek elkerülése érdekében azonban az ERRU felépítését fel kell használni a 2014/47/EU irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében előírt értesítések üzenetküldő rendszerének kifejlesztéséhez.

(8) Az ERRU-n keresztül történő összekapcsolásra vonatkozó közös szabályokat az 1213/2010/EU bizottsági rendelet (3) állapítja meg.

(9) Az (EU) 2016/480 bizottsági végrehajtási rendelet (4) jelentős módosításokat fog bevezetni az ERRU általános funkciói tekintetében, és 2019. január 30-át ól az 1213/2010/EU rendelet helyébe lép. A közúti műszaki ellenőrzésekről (RSI) szóló értesítések küldésére használt rendszer az ERRU általános funkcióira fog épülni.

(10) Az adminisztratív terhek és eljárások korlátozása, valamint a koherencia biztosítása érdekében ezért szükséges, hogy a közúti műszaki ellenőrzéseket követő értesítésekhez használt üzenetküldő rendszer 2019. január 30-tól szintén alkalmazandóvá váljon.

(11) A személyes adatok 2014/47/EU irányelv szerinti feldolgozása során alkalmazni kell a személyes adatok védelemére vonatkozó - különösen a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (5) meghatározott -rendelkezéseket. A tagállamoknak mindenekelőtt megfelelő biztonsági intézkedéseket kell foganatosítaniuk a személyes adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

(12) A személyes adatok 2014/47/EU irányelv szerinti feldolgozása során adott esetben alkalmazni kell a személyes adatok védelemére vonatkozó, a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) meghatározott rendelkezéseket is.

(13) Az e rendeletben előírt intézkedések a 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) 19. cikkének (1) bekezdése által létrehozott bizottság véleményével összhangban kerülnek elfogadásra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja a súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező haszongépjárművek közúti műszaki ellenőrzésének (RSI) eredményeiről a 3. cikkben említett RSI-rendszeren keresztül történő értesítésre alkalmazandó szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Az (EU) 2016/480 rendelet fogalommeghatározásain túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1. "RSI-üzenet": a 2014/47/EU irányelv 10. cikkének (3) bekezdésében említett részletesebb közúti ellenőrzést követően az RSI-rendszeren vagy más biztonságos hálózaton keresztül strukturált formában küldött értesítő üzenet az e rendelet mellékletében foglaltak szerint.

2. "Részletesebb RSI-jegyzőkönyv": egy, a 2014/47/EU irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett részletesebb közúti ellenőrzést követően kibocsátott dokumentum.

3. "A járművet nyilvántartó tagállam": az a tagállam, ahol a járművet nyilvántartásba vették, vagy - abban az esetben, ha a jármű nyilvántartásba vétele nem a nemzeti jogszabályok alapján történt - ahol forgalomba helyezték.

3. cikk

Az RSI-rendszer

(1) A Bizottság az (EU) 2016/480 rendeletnek megfelelően üzenetküldő rendszert (RSI-rendszer) hoz létre, felhasználva a közúti fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartása üzenetküldő rendszerének felépítését. Az RSI-rendszer a 2014/47/EU irányelv 18. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értesítési kötelezettség teljesítését hivatott megkönnyíteni.

(2) Az RSI-rendszernek meg kell felelnie az (EU) 2016/480 végrehajtási rendelet I. mellékletében, III. mellékletének 1. és 2. pontjában, V., VI. és VII. mellékletében, valamint e rendelet mellékletében meghatározott műszaki előírásoknak.

4. cikk

Értesítés

(1) A közúti műszaki ellenőrzést végző tagállam kapcsolattartója haladéktalanul értesíti az ellenőrzés eredményeiről a járművet nyilvántartó tagállamot.

(2) A közúti műszaki ellenőrzést végző tagállam az RSI-rendszer alkalmazásával értesíti a járművet nyilvántartó tagállamot a mellékletben meghatározott eljárásoknak és műszaki követelményeknek megfelelően.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. június 30-tól kell alkalmazni.

Az 4. cikk (1) bekezdését azonban 2018. május 20-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 127., 2014.4.29., 134. o.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2009.11.14., 51. o.).

(3) A Bizottság 1213/2010/EU rendelete (2010. december 16.) a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett országos elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 335., 2010.12.18., 21. o.).

(4) A Bizottság (EU) 2016/480 végrehajtási rendelete (2016. április 1.) a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartások összekapcsolására vonatkozó közös szabályok megállapításáról és az 1213/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2016.4.2., 4. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(7) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).

MELLÉKLET

Az XML üzenetek tartalmára vonatkozó minimumkövetelmények

1. Fejrész

A rendszerrel váltott valamennyi XML-üzenetnek azonos fejrésszel kell rendelkeznie a feladó, a címzett, a kiküldés dátuma és időpontja, valamint néhány technikai információ azonosítására.

„Common Header” (közös fejrész)Kötelező
„Version” (verzió)Az XML-előírások hivatalos verzióját az üzenetek XML sémaleíró nyelv file-jában (XSD) meghatározott névjelzésben és az XML üzenetek Fejrész elemének version attribútumában kell megadni. A verziószámot („n.m”) az XSD minden új verziójában rögzített értékként kell meghatározni.Igen
„Test Identifier” (tesztazonosító)Választható azonosító teszteléshez. A teszt kezdeményezőjének kell beírnia az azonosítót, és a munkafolyamat valamennyi résztvevőjének ugyanazt az azonosítót kell továbbítania/visszaküldenie. Az éles rendszerben figyelmen kívül kell hagyni, és nem kell használni, még ha meg is van adva.Nem
„Technical Identifier” (technikai azonosító)Olyan univerzális egyedi azonosító (UUID), amely minden egyes üzenetet egyedileg azonosít. A küldő generálja az univerzális egyedi azonosítót, és írja be ezt az attribútumot. Az éles rendszerben ez az adat nem kerül felhasználásra.Igen
„Workflow Identifier” (munkafolyamat-azonosító)A munkafolyamat-azonosító egy univerzális egyedi azonosító (UUID), amelyet a megkereső tagállamnak kell generálnia. Ezt követően a munkafolyamathoz tartozó összes üzenetben ezt az azonosítót kell használni.Igen
„Sent At” (küldés ideje)Az üzenet elküldésének időpontja az egyeztetett világidő (UTC) formátumában.Igen
„Timeout” (időtúllépés)Ez egy választható dátum- és időpont-attribútum (UTC-formátumban). Ezt az értéket csak a központi platform adja meg továbbított megkeresések esetében. Arról tájékoztatja a megkeresett tagállamot, hogy a megkeresés során mikor következik be időtúllépés. Ez az érték választható, így valamennyi üzenettípus esetében ugyanaz a fejrész-definíció alkalmazható függetlenül attól, hogy a „Timeout” attribútum előírás-e, vagy sem.
NEM KELL HASZNÁLNI, mivel csak értesítéseket küldenek, nem várható válasz.
Nem
„From” (feladó)Az üzenetet küldő tagállam ISO 3166-1 Alpha 2 szerinti kódja vagy „EU” (az „EU” a közös platformról küldött hibaüzenetek esetében használatos).Igen
„To” (címzett)Annak a tagállamnak az ISO 3166-1 Alpha 2 szerinti kódja, amelynek az üzenetet címezték, vagy „EU” (az „EU” a közös platformra küldött hibaüzenetek esetében használatos).Igen

2. Részletesebb jelentés

A részletesebb közúti műszaki ellenőrzés eredményének közlése esetén az RSI-üzenet és az automatikusan küldött nyugtázó üzenet a következőképpen épül fel.

Az értesítés megkönnyítése érdekében a IV. mellékletben meghatározott ellenőrzőlistát, a mulasztás okait és a 2014/47/EU irányelv II. mellékletében meghatározott hiányosságok értékelését az RSI-üzenetben nem kötelező tartalomként kell feltüntetni.

Az RSI-üzenetet az ellenőrzés helye szerinti tagállam minden esetben megküldi a járművet nyilvántartó tagállamnak. Az RSI üzenet fogadását nem lehet megtagadni.

A nyugtázó üzenet az értesítő üzenet fogadásának elismerésére szolgál.

SZÖVEG HIÁNYZIK

„RSI Notification Acknowledgement” (az RSI- értesítés nyugtázása)
(Automatikusan továbbküldve)
Kötelező
„Status Code” (státuszkód)A nyugtázás státuszkódja
(Választható lista, csak egy tétel választandó)
Igen
„Status Message” (a státuszra vonatkozó üzenet)A státuszkódhoz fűzött további megjegyzések.
(Szöveg)
Nem

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R2205 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R2205&locale=hu

Tartalomjegyzék