32014L0047[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/47/EU irányelve ( 2014. április 3. ) az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/47/EU IRÁNYELVE

(2014. április 3.)

az Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről és a 2000/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

TÁRGY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS HATÁLY

1. cikk

Tárgy

A közúti közlekedés biztonságának javítása és a környezetvédelem érdekében ez az irányelv minimumkövetelményeket állapít meg a tagállamok területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való alkalmasságának közúti műszaki ellenőrzése rendszeréhez.

2. cikk

Hatály

Ez az irányelv a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 1 ) és az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 2 ) meghatározott következő kategóriákba tartozó, 25 km/h-t meghaladó tervezési sebességű járművekre alkalmazandó:

a) elsődlegesen személyek és poggyászuk szállítására tervezett és gyártott, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező gépjárművek - M2 és M3 járműkategória;

b) több mint 3,5 tonna össztömegű, elsődlegesen árufuvarozásra tervezett és gyártott gépjárművek - N2 és N3 járműkategória;

c) több mint 3,5 tonna össztömegű, áru- vagy személyszállításra, valamint személyek elszállásolására tervezett és gyártott pótkocsik - O3 és O4 járműkategória;

d) a T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b és T4.3b kategóriájú járművek, amelyeket főként a közúti árufuvarozásra szolgáló közutakon használnak, és amelyek legnagyobb tervezett sebessége meghaladja a 40 km/h-t.

3. cikk

Fogalommeghatározások

Kizárólag ezen irányelv alkalmazásában:

1.

"jármű" : bármely nem sínen közlekedő gépjármű, pótkocsija;

2.

"gépjármű" : olyan motorral hajtott, önállóan mozgásképes kerekes jármű, amelynek legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h-t;

3.

"pótkocsi" : olyan önálló hajtással nem rendelkező kerekes jármű, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy más gépjármű vontassa;

4.

"félpótkocsi" : gépjárműhöz való kapcsolás céljára készült pótkocsi, amely részben a gépjárműre fekszik fel, és saját és rakománya tömegének jelentős részét a gépkocsi hordja;

5.

"rakomány" : teherszállításra tervezett járműben vagy annak részén szokásosan elhelyezett, a járműhöz állandó jelleggel nem rögzített valamennyi áru, beleértve a teherszállító egységekben, például a járművön található rekeszekben, csereszekrényekben vagy konténerekben elhelyezett tárgyakat is;

6.

"haszonjármű" : elsődlegesen árufuvarozásra vagy személyszállításra kereskedelmi célokból - például ellenszolgáltatás fejében vagy saját számlára végzett szállításra - vagy üzletszerűen használt gépjármű és pótkocsija vagy félpótkocsija;

7.

"tagállami nyilvántartásba vett gépjármű" : egy tagállamban nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett gépjármű;

8.

"forgalmi engedély jogosultja" : az a jogi vagy természetes személy, akinek a nevére egy járművet nyilvántartásba vesznek;

9.

"vállalkozás" : az 1071/2009/EK rendelet 2. cikkének 4. pontjában meghatározott vállalkozás;

10.

"közúti műszaki ellenőrzés" : egy haszonjármű közlekedésre való alkalmasságának váratlan, egy tagállam illetékes hatóságai vagy közvetlenül e hatóságok felügyelete alatt álló szervek általi műszaki ellenőrzése;

11.

"közút" : általános közforgalmú út, például helyi, regionális vagy országos közút, főút, gyorsforgalmi út vagy autópálya;

12.

"műszaki vizsgálat" : a 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 9. pontja szerinti vizsgálat;

13.

"műszaki vizsgálati bizonyítvány" : az illetékes hatóság vagy egy műszaki vizsgálóállomás által kiállított jelentés, amely tartalmazza a műszaki vizsgálat eredményét;

14.

"illetékes hatóság" : a közúti műszaki ellenőrzések rendszerének irányításáért, és adott esetben a közúti műszaki ellenőrzések elvégzéséért felelős, a tagállam által megbízott hatóság vagy állami szerv;

15.

"ellenőr" : az elsődleges és/vagy részletes közúti műszaki ellenőrzések elvégzésére a tagállam vagy annak illetékes hatósága által feljogosított személy;

16.

"hiányosságok" : műszaki hibák és a meg nem felelés egyéb esetei, amelyeket a közúti műszaki ellenőrzés során tártak fel;

17.

"összehangolt közúti műszaki ellenőrzés" : két vagy több tagállam illetékes hatósága által együttesen végzett közúti műszaki ellenőrzés;

18.

"üzemeltető" : az a magánszemély vagy jogi személy, aki a járművet tulajdonosként üzemelteti, vagy aki számára a tulajdonos engedélyezte a jármű üzemeltetését;

19.

"mobil ellenőrzési egység" : a részletes közúti műszaki ellenőrzés elvégzéséhez szükséges vizsgálati berendezések szállítható rendszere, a részletes közúti műszaki ellenőrzések elvégzésére jogosult ellenőrökkel;

20.

"kijelölt közúti ellenőrzési létesítmény" : esetlegesen állandó vizsgálati berendezésekkel felszerelt, rögzített helyszín elsődleges és/vagy részletes közúti műszaki ellenőrzések elvégzésére.

II. FEJEZET

A KÖZÚTI MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI RENDSZER ÉS ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

4. cikk

A közúti műszaki ellenőrzés rendszere

A közúti műszaki ellenőrzés rendszere a 10. cikk (1) bekezdésében említett elsődleges közúti műszaki ellenőrzéseket, valamint a 10. cikk (2) bekezdésében említett részletes közúti műszaki ellenőrzéseket foglalja magában.

5. cikk

Az ellenőrizendő járművek százalékos aránya

6. cikk

Kockázatértékelő rendszer

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett járművek tekintetében az egyes vállalkozások által üzemeltetett járműveken talált, a II. és adott esetben a III. mellékletben foglalt hiányosságok számára és súlyosságára vonatkozó információkat bevezessék a 2006/22/EK irányelv 9. cikke alapján létrehozott kockázatértékelő rendszerbe. A vállalkozások kockázati profiljának meghatározásakor a tagállamok használhatják az I. mellékletben található kritériumokat. Ezt az információt a magas kockázati tényezőt jelentő vállalkozások szigorúbb és gyakoribb ellenőrzésére kell használni. A kockázatértékelő rendszert a tagállam illetékes hatóságai működtetik.

Az első albekezdés végrehajtása céljából a járművet nyilvántartó tagállam a 18. cikk (1) bekezdésének megfelelően használja fel a más tagállamoktól kapott információkat.

A tagállamok engedélyezhetnek további önkéntes műszaki ellenőrzéseket. A közlekedésre való alkalmasság követelményeinek való megfelelésről az önkéntes ellenőrzések során szerzett információt figyelembe lehet venni egy vállalkozás kockázati profiljának javítása érdekében.

7. cikk

Felelősség

8. cikk

Ellenőrök

III. FEJEZET

ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK

9. cikk

A járművek kiválasztása az elsődleges közúti műszaki ellenőrzésre

Az elsődleges közúti műszaki ellenőrzésnek alávetendő járművek kijelölésekor az ellenőröknek lehetőségük van arra, hogy elsősorban a 2006/22/EK irányelvben említett, magas kockázati profilú vállalkozások által üzemeltetett járműveket válasszák ki. A járműveket véletlenszerűen is ki lehet választani ellenőrzésre, illetve abban az esetben is, ha fennáll a gyanúja annak, hogy a jármű veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára és a környezetre nézve.

10. cikk

A közúti műszaki ellenőrzések tartalma és módszerei

Az ellenőr egy jármű valamennyi elsődleges közúti műszaki ellenőrzése során:

a) ellenőrzi a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően a járműben tartott vagy elektronikusan hozzáférhető, a legutóbbi időszakos műszaki vizsgálat eredményét tanúsító műszaki vizsgálati bizonyítványt és adott esetben a közúti műszaki ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet;

b) szemrevételezés útján műszakilag értékeli a járművet;

c) a 13. cikkel összhangban szemrevételezés útján értékelheti a jármű rakományának rögzítését;

d) bármilyen megfelelőnek tűnő módszer révén műszaki vizsgálatot végezhet. Ilyen műszaki vizsgálat elvégzésére annak megállapítása céljából kerülhet sor, hogy a járművet további részletes közúti műszaki ellenőrzésnek is alá kell-e vetni, illetve abból a célból, hogy felszólítsanak a feltárt hiányosságoknak a 14. cikk (1) bekezdése szerinti haladéktalan megszüntetésére.

Ha az előző közúti műszaki ellenőrzésről szóló jelentésben hiányosság vagy hiányosságok vannak feltüntetve, az ellenőr megvizsgálja, hogy ezt a hiányosságot vagy ezeket a hiányosságokat kijavították-e.

11. cikk

Ellenőrzési létesítmények

12. cikk

A hiányosságok értékelése

A járművek közúti műszaki ellenőrzése során feltárt hiányosságokat az alábbi kategóriák egyikébe kell besorolni:

a) a járműbiztonságot vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló kisebb hiányosságok, valamint az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések;

b) a vizsgált jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok, vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések;

c) a közúti közlekedés biztonságára közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok.

13. cikk

A rakományrögzítés ellenőrzése

A közúti ellenőrzés során a III. melléklettel összhangban ellenőrizhető a járművön a rakományrögzítés, annak biztosítása érdekében, hogy a rakományt úgy rögzítsék, hogy az ne befolyásolja a vezetés biztonságát, illetve ne jelentsen veszélyt az emberi életre, egészségre, tulajdonra vagy a környezetre. Ellenőrizni lehet, hogy a jármű bármilyen manővere során, többek között vészhelyzetekben vagy emelkedőn elindulás közben:

- a rakomány egyes darabjai csak minimális mértékben mozdulhatnak el egymáshoz, valamint a jármű falaihoz és rakfelületeihez képest, valamint

- a rakomány nem hagyhatja el a rakteret, illetve nem kerülhet a rakfelületen kívülre.

14. cikk

Nyomon követés súlyos vagy veszélyes hiányosságok esetén

Amennyiben a hiányosságot nem lehet úgy megszüntetni, hogy a jármű eljuthasson az autószerelő műhelyig, a járművet olyan helyszínre kell szállítani, ahol az megjavítható.

15. cikk

Ellenőrzési díjak

Ha a részletes ellenőrzés során hiányosságok feltárására kerül sor, a tagállamok egy ésszerű és arányos díj befizetését írhatják elő, amelyet az ellenőrzés elvégzésének költségeihez kell kapcsolni.

16. cikk

Az ellenőrzési jegyzőkönyv és a közúti műszaki ellenőrzési adatbázisok

Minden elvégzett elsődleges közúti műszaki ellenőrzés esetében továbbítani kell az illetékes hatóság részére az alábbi információkat:

a) a jármű nyilvántartásba vétele szerinti ország;

b) járműkategória;

c) az elsődleges közúti műszaki ellenőrzés eredménye.

IV. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INFORMÁCIÓCSERE

17. cikk

Kapcsolattartó kijelölése

A tagállamok kapcsolattartót jelölnek ki, amely:

- biztosítja a többi tagállam által kijelölt kapcsolattartókkal való koordinációt a 18. cikk szerinti intézkedések tekintetében,

- továbbítja a Bizottságnak a 20. cikkben említett adatokat,

- adott esetben biztosít minden más, a többi tagállam kapcsolattartóival való információcserét és a nekik való segítségnyújtást.

18. cikk

A tagállamok közötti együttműködés

19. cikk

Összehangolt közúti műszaki ellenőrzések

A tagállamok évente rendszeres időközönként összehangolt közúti műszaki ellenőrzéseket folytatnak le. A tagállamok ezen tevékenységeket összekapcsolhatják a 2006/22/EK irányelv 5. cikkében meghatározott tevékenységekkel.

20. cikk

Információtovábbítás a Bizottság részére

A tagállamok 2021. március 31-ig és azt követően minden második év március 31-ig elektronikus úton továbbítják a Bizottságnak az előző két naptári évben a területükön ellenőrzött járművekkel kapcsolatban összegyűjtött adatokat. Ezen adatok tartalmazzák a következőket:

a) az ellenőrzött járművek száma;

b) az ellenőrzött járművek kategóriája;

c) az ellenőrzött járművet nyilvántartásba vevő ország;

d) részletes ellenőrzés esetén a IV. melléklet 10. pontjával összhangban ellenőrzött területek és a meg nem felelt tételek.

Az első jelentés a 2019. január 1-jével kezdődő kétéves időtartamra vonatkozik.

A Bizottság az összegyűjtött adatokról jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

V. FEJEZET

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

21. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következő célból:

- 2. cikk (1) bekezdésének és a IV. melléklet 6. pontjának adott esetben történő naprakésszé tétele - ezen irányelv hatályát nem érintve - a járműkategóriákban bekövetkezett azon változások figyelembevétele érdekében, amelyek az említett cikkben rögzített jogszabályok módosításából erednek,

- a II. melléklet 2. pontjának naprakésszé tétele - a megvizsgálandó tételek listájának bővítése nélkül - a módszerek tekintetében, amennyiben hatékonyabb és eredményesebb vizsgálati módszerek állnak rendelkezésre,

- a II. melléklet 2. pontjának kiigazítása a költségek és előnyök pozitív értékelését követően a megvizsgálandó tételeknek, a módszereknek, a hibaokoknak és a hiányosságok értékelésének listája tekintetében, amennyiben megváltoznak az uniós járműbiztonsági és környezetvédelmi jogszabályokban szereplő, a típusjóváhagyás szempontjából releváns kötelező feltételek.

22. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

23. cikk

A bizottsági eljárás

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

Jelentés

25. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek e szabályok végrehajtása érdekében. Az említett szankcióknak hatékonyaknak, arányosnak, visszatartó erejűnek és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük.

26. cikk

Átültetés

A rendelkezéseket 2018. május 20-tól alkalmazzák.

Az ezen irányelv 6. cikkében említett kockázatértékelő rendszerre vonatkozó rendelkezéseket 2019. május 20-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

27. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2000/30/EK irányelv 2018. május 20-tól hatályát veszti.

28. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

29. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A KOCKÁZATÉRTÉKELŐ RENDSZER ELEMEI

A kockázatértékelő rendszer szolgál alapul azon járművek célirányos kiválasztásához, amelyeket a a járműkarbantartásra és a közlekedésre való alkalmasságra vonatkozó követelményeknek való megfelelés tekintetében rosszul teljesítő vállalkozások tartanak üzemben. A rendszer figyelembe veszi mind az időszakos műszaki vizsgálatok, mind a közúti műszaki ellenőrzések eredményeit.

Az érintett vállalkozások kockázati besorolásának meghatározásakor a kockázatértékelő rendszer az alábbi paramétereket veszi figyelembe:

- a hiányosságok száma

- a hiányosságok súlyossága

- a közúti műszaki ellenőrzések vagy az időszakos és önkéntes műszaki vizsgálatok száma

- időtényező

1. A hiányosságokat súlyosságuk alapján, az alábbi súlyossági tényezőkkel kell súlyozni:

-

Veszélyes hiányosság= 40

-

Komoly hiányosság= 10

-

Kisebb hiányosság= 1

2. Egy vállalkozás (jármű) helyzetének változását az alábbi tényezők felhasználásával kell figyelembe venni, amelyek szerint a "régebbi" ellenőrzések eredményei (hiányosságok) kisebb súlyt kapnak, mint az "újabbak" eredményei:

- 1. év = utolsó 12 hónap = 3-as szorzó

- 2. év = 13-24. hónap = 2-es szorzó

- 3. év = 25-36. hónap = 1-es szorzó

Ezt a módszert csak az általános kockázati besorolás számításakor kell alkalmazni.

3. A kockázati besorolás a következő képlet segítségével számítható ki:

a) Az általános kockázati besorolás kiszámításának képlete: ahol: RR = általános kockázati pontszám DYi = a hibák száma összesen az 1., 2. és 3. évben DY1 = az 1. évben #... = ... száma DD = veszélyes hiányosságok MaD = komoly hiányosságok MiD = kisebb hiányosságok C = ellenőrzések (közúti műszaki ellenőrzések vagy időszakos és önkéntes műszaki vizsgálatok) az 1., 2. és 3. évben

b) Az éves kockázati besorolás kiszámításának képlete: ahol: AR = éves kockázati pontszám #... = ... száma DD = veszélyes hiányosságok MaD = komoly hiányosságok MiD = kisebb hiányosságok C = ellenőrzések (közúti műszaki ellenőrzések vagy időszakos és önkéntes műszaki vizsgálatok)

Az éves kockázati besorolást a vállalkozás helyzetében az évek során bekövetkező változás értékelésére kell használni.

A vállalkozások (járművek) az általános kockázati besorolás alapján, a következőképpen kerülnek osztályozásra:

- < 30 % alacsony kockázatú

- 30 %-80 % közepes kockázatú

- > 80 % magas kockázatú.

II. MELLÉKLET

A KÖZÚTI MŰSZAKI ELLENŐRZÉSEK TERJEDELME

1. AZ ELLENŐRZÖTT TERÜLETEK

(0) A jármű azonosító adatai;

(1) Fékberendezés;

(2) Kormányberendezés;

(3) Kilátási viszonyok;

(4) Világítóberendezések és az elektromos rendszer részei;

(5) Tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztés;

(6) Alváz és az alvázra erősített részek;

(7) Egyéb berendezések,

(8) Környezetterhelés,

(9) Kiegészítő vizsgálatok az M2 és M3 kategóriájú személyszállító járművek esetében.

2. AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A kizárólag mérőeszköz segítéségével elvégezhető ellenőrzéseket "E" betű jelöli.

A mérőeszköz nélkül csak bizonyos mértékben elvégezhető ellenőrzéseket "+(E)" betű jelöli.

Ha az ellenőrzés módjaként szemrevételezés van meghatározva, az azt jelenti, hogy az adott tételek megtekintésén kívül az ellenőr adott esetben egyéb vizsgálatot is elvégez, például felméri zajhatásukat, vagy egyéb megfelelő, mérőberendezést nem igénylő ellenőrzési módszert alkalmaz.

A közúti műszaki ellenőrzések az 1. táblázatban felsorolt tételekre terjedhetnek ki, ahol az alkalmazásra javasolt vizsgálati módszerek is megtalálhatók. E melléklet semmilyen módon nem akadályozza, hogy az ellenőrök adott esetben más berendezéseket is használjanak, például akna fölött vagy emelő segítségével vizsgálják meg a járművet.

A vizsgálatokat a jelenleg rendelkezésre álló módszerek és berendezések alkalmazásával, a jármű bármely részének szerszámmal való szétszerelése vagy eltávolítása nélkül kell elvégezni. A vizsgálat során ellenőrizhető továbbá, hogy a vizsgált jármű érintett részei és alkatrészei megfelelnek-e a jóváhagyás időpontjában, illetve adott esetben az átalakítás időpontjában hatályos biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.

Amennyiben a jármű kialakítása nem teszi lehetővé az ebben a mellékletben foglalt vizsgálati módszerek alkalmazását, a vizsgálatot az illetékes hatóságok által elfogadott, ajánlott vizsgálati módszerekkel kell elvégezni.

A "hibaokokat" nem kell figyelembe venni, ha azok olyan követelményekre utalnak, amelyek nem szerepelnek a nyilvántartásba vételkor, illetőleg az első forgalomba helyezéskor hatályos vonatkozó jármű-jóváhagyási szabályozásban vagy az utólagos módosítási követelmények között.

3. A VIZSGÁLATOK TARTALMA ÉS MÓDSZEREI, A JÁRMŰVEK HIÁNYOSSÁGAINAK ÉRTÉKELÉSE

A vizsgálat a szükséges és releváns tételekre terjed ki, figyelembe véve különösen a fékek, a gumiabroncsok, a kerekek és az alváz biztonságát, valamint a környezetterhelést, továbbá a következő táblázatban felsorolt ajánlott módszereket.

Az egyes vizsgálandó járműrendszerekre és -alkatrészekre nézve a hiányosságok értékelését a táblázatban foglalt kritériumok alapján, illetve eseti alapon kell elvégezni.

A mellékletben fel nem sorolt hiányosságokat a közúti közlekedésbiztonságra gyakorolt kockázatok alapján kell értékelni.

Ellenőrzött tételMódszerHibaokokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
0. JÁRMŰ AZONOSÍTÓ ADATAI
0.1. Rendszámtábla (amennyiben a követelmények szükségessé teszik 1)Szemrevételezésa)A rendszámtábla (rendszámtáblák) hiányzik (hiányoznak) vagy olyan gyengén van(nak) rögzítve, hogy leeshet(nek).X
b)A felirat hiányzik vagy olvashatatlan.X
c)Nem egyezik a jármű okmányaival vagy nyilvántartott adataival.X
0.2. Járműazonosító szám/alvázszám/sorozatszámSzemrevételezésa)Hiányzik vagy nem található.X
b)Nem teljes, olvashatatlan, nyilvánvalóan hamisított vagy nem egyezik a jármű okmányaival.X
c)A jármű okmányai olvashatatlanok vagy elírásokat tartalmaznak.X
1. FÉKBERENDEZÉSEK
1.1. Műszaki állapot és üzemképesség
1.1.1. Üzemi fékpedál/fékkar tengelyeAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű esetében a vizsgálatot leállított motorral kell elvégezni.
a)Túl szoros a tengely.X
b)Túl nagy a kopás vagy a holtjáték.X
1.1.2. A pedál/kar állapota és a fékműködtető berendezés útjaAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.
Megjegyzés: Fékrásegítővel ellátott jármű esetében a vizsgálatot leállított motorral kell elvégezni.
a)A tartalék úthossz túl nagy vagy elégtelen.X
A féket nem lehet teljesen működtetni vagy blokkol.X
b)A fékműködtető szabad oldása korlátozott.X
Ez befolyásolja a működését.X
c)A fékpedál csúszásgátlója hiányzik, laza vagy simára kopott.X
1.1.3. Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartályokAz alkatrészek szemrevételezése normális üzemi nyomáson. A vákuum vagy a légnyomás biztonságos üzemi értékének eléréséhez szükséges idő, valamint a figyelmeztető berendezés, a többkörös védőszelep és a nyomáscsökkentő szelep működésének ellenőrzése.a)A figyelmeztető berendezés működésbe lépése után (vagy ha a manométer a veszélyzónában van) nincs legalább négy fékezéshez elegendő légnyomás/vákuum.X
legalább két fékezés a figyelmeztető berendezés működésbe lépése után (vagy ha a manométer a veszélyzónában van).X
b)A fék biztonságos működéséhez szükséges légnyomás/vákuum felépülési ideje túl hosszú a követelményekhez képest 1.X
c)Nem működik a többkörös védőszelep vagy a nyomáscsökkentő szelep.X
d)Levegőelszökés miatt érezhető nyomásesés vagy hallható levegőszivárgás tapasztalható.X
e)Külső sérülés valószínűsíthetően befolyásolja a fékrendszer működését.X
A biztonsági fék működése nem kielégítő.X
1.1.4. Alacsony nyomásra figyelmeztető manométer vagy jelzésFunkcionális ellenőrzés.A manométer vagy a jelzőműszer rosszul működik vagy hibás.X
Az alacsony nyomás nem állapítható meg.X
1.1.5. Kézi működtetésű fékvezérlő szelepAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.a)A vezérlőkar törött, sérült vagy túlságosan kopott.X
b)A vezérlőkar nincs megfelelően a szelepre rögzítve vagy a szelep nincs megfelelően rögzítve.X
c)Lazák a csatlakozások, vagy szivárgás van a rendszerben.X
d)Nem kielégítő működés.X
1.1.6. Rögzítőfék-kezelőszerv, rögzítőfékkar, rögzítőfék-reteszelő kilincsmű, elektromos rögzítőfékAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.a)A reteszelés nem tart megfelelően.X
b)A rögzítőfékkar-tengely vagy a reteszelőmechanizmus kopott.X
Túlzott kopás eseténX
c)Túl nagy a kar elmozdulási úthossza a kezelőkar helytelen beállítása miatt.X
d)A kezelőszerv hiányzik, sérült vagy nem működik.X
e)Nem megfelelő működés, a figyelmeztető készülék hibát jelez.X
1.1.7. Fékszelepek (lábszelepek, tehermentesítők, vezérlőszelepek)Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.a)A szelep sérült vagy túlzott levegőszivárgás tapasztalható.X
Ez befolyásolja a működését.X
b)Túlzott olajkifolyás a kompresszorból.X
c)A szelep nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve.X
d)A hidraulikus fékfolyadék folyik vagy szivárog.X
Ez befolyásolja a működését.X
1.1.8. Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez (elektromos és pneumatikus)A fékrendszerhez tartozó, a vontatójármű és a pótkocsi közötti csatlakozás szétkapcsolása, majd újbóli összekapcsolása.a)A lezárócsap vagy az automatikusan záródó szelep hibás.X
Ez befolyásolja a működését.X
b)A lezárócsap vagy a csatlakoztatószelep nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve.X
Ez befolyásolja a működését.X
c)Túl nagy a szivárgás.X
Ez befolyásolja a működését.X
d)Nem megfelelő működés.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
1.1.9. Energiatároló/sűrítettlevegő-tartálySzemrevételezésa)A tartály enyhén sérült vagy enyhén korrodált.X
A tartály súlyosan sérült, korrodált vagy szivárog.X
b)A vízmentesítő berendezés nem működik.X
c)A tartály nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van felszerelve.X
1.1.10. Fékrásegítő egység, főfékhenger (hidraulikus fékberendezésben)Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.a)A fékrásegítő sérült vagy hatástalan.X
Amennyiben nem működik.X
b)A főfékhenger sérült, de a fék működik.X
A főfékhenger sérült vagy szivárog.X
c)A főfékhenger nem biztonságos, de a fék működik.X
A főfékhenger nem biztonságos.X
d)Nincs elegendő fékfolyadék, szintje a „MIN” jelzés alatt áll.X
A fékfolyadék szintje jelentősen a „MIN” jelzés alatt áll.X
Nem látható fékfolyadék.X
e)A főfékhenger tartályának fedele hiányzik.X
f)A fékfolyadék-figyelmeztető lámpa világít vagy hibás.X
g)A fékfolyadékszint-figyelmeztető készülék helytelenül működik.X
1.1.11. Merev fékcsövekAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.a)Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének fennállása.X
b)A csöveknél vagy a csatlakozófejeknél szivárgás észlelhető (légfékrendszerek esetében).X
A csöveknél vagy a csatlakozófejeknél szivárgás észlelhető (hidraulikus fékrendszerek esetében).X
c)A csövek sérültek vagy túlságosan korrodáltak.X
Ez a blokkolásveszély vagy a szivárgás közvetlen kockázata révén befolyásolja a fékrendszer működését.X
d)A csövek nem a megfelelő helyre vannak bekötve.X
Károsodás veszélye áll fenn.X
1.1.12. FéktömlőkAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.a)Meghibásodás vagy törés közvetlen veszélyének fennállása.X
b)A tömlők sérültek, ki vannak dörzsölődve, meg vannak csavarodva vagy túl rövidek.X
A tömlők sérültek vagy ki vannak dörzsölődve.X
c)A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (légfékrendszerek).X
A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető (hidraulikus fékrendszerek).X
d)A tömlők nyomás alatt kidudorodnak.X
A szövetbevonat sérült.X
e)A tömlők porózusak.X
1.1.13. Dob- és tárcsafékbetétekSzemrevételezésa)A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott (elérte a minimumjelzést.)X
A dob- vagy a tárcsafékbetét túlzottan kopott (a minimumjelzés nem látható.)X
b)A betét szennyezett (olaj, zsír stb.).X
Ez befolyásolja a fék működésétX
c)A betét hiányzik vagy rosszul van beszerelve.X
1.1.14. Fékdobok, féktárcsákSzemrevételezésa)A fékdob vagy a féktárcsa kopott.X
A dob vagy tárcsa túlságosan barázdálódott vagy repedezett, nincs megfelelően rögzítve vagy törött.X
b)A fékdob vagy a féktárcsa szennyezett (olaj, zsír stb.).X
Ez jelentősen befolyásolja a fék működését.X
c)A fékdob vagy a féktárcsa hiányzik.X
d)A féktartólapok nincsenek megfelelően rögzítve.X
1.1.15. Fékbowdenhuzalok, fékrudak, fékkarok, fékrudazatokAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.a)A bowdenhuzal sérült vagy összecsomózódott.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
b)Valamelyik alkatrész túlságosan kopott vagy korrodált.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
c)Nem megfelelően rögzített huzal, rúd vagy csatlakozóelem.X
d)A bowdenvezető sérült.X
e)A fékrendszer szabad mozgása korlátozott.X
f)A fékkarok/fékrudazatok rendellenes úthossza hibás beállításra vagy túlzott kopásra utal.X
1.1.16. Fékműködtető készülék (rugóerő-tárolós fék, hidraulikus fékhenger is)Az alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.a)A készülék repedt vagy sérült.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
b)A készülékben szivárgás észlelhető.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
c)A készülék nincs megfelelően rögzítve vagy szakszerűtlenül van beszerelve.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
d)A készülék túlságosan korrodált.X
A készülék eltörhet.X
e)A működtető dugattyúnak vagy a membránnak elégtelen vagy túl nagy az úthossza.X
Befolyásolja a fék működését (nincs tartalék mozgástér).X
f)A porvédő sérült.X
A porvédő hiányzik vagy erősen sérült.X
1.1.17. Fékerő-szabályozó szelepAz alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben, amennyiben lehetséges.a)A rudazat sérült.X
b)A rudazat rosszul van beállítva.X
c)A szelep szorul vagy nem működik (az ABS működik).X
A szelep szorul vagy nem működik.X
d)A szelep hiányzik. (ha kötelező)X
e)Az adattábla hiányzik.X
f)Az adatok olvashatatlanok vagy nem felelnek meg a követelményeknek 1.X
1.1.18. Fékpofahézag-állítók és -jelzőkSzemrevételezésa)A hézagállító sérült, szorul, rendellenes az úthossza, túlságosan kopott vagy helytelenül van beállítva.X
b)A hézagállító hibás.X
c)A hézagállító helytelenül van beszerelve vagy kicserélve.X
1.1.19. Tartósfék-rendszer (ha be van szerelve vagy kötelező)Szemrevételezésa)Laza csatlakozás vagy rögzítés.X
Ez befolyásolja a működését.X
b)A rendszer nyilvánvalóan hibás vagy hiányzik.X
1.1.20. Pótkocsifékek automatikus működéseA vontatójármű és a pótkocsi közötti fékcsatlakozás szétkapcsolása.A pótkocsi fékje nem működik automatikusan a csatlakozás szétkapcsolásakor.X
1.1.21. Teljes fékrendszerSzemrevételezésa)Egyéb rendszerelem (pl. fagytalanító szivattyú, légszárító stb.) külső sérülése vagy a fékrendszert hátrányosan érintő túlzott korróziója.X
Ez befolyásolja a fék működését.X
b)A levegő vagy fagyásgátló szivárgása.X
Befolyásolja a rendszer helyes működését.X
c)Nem megfelelően rögzített vagy szakszerűtlenül beszerelt alkatrész.X
d)Valamely alkatrész nem biztonságos átalakítása 3X
Ez befolyásolja a fék működését.X
1.1.22. Vizsgáló csatlakozók (ha be vannak szerelve vagy kötelezők)SzemrevételezésHiányoznak.X
1.1.23. RáfutófékSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.Nem megfelelő hatékonyság.X
1.2. Az üzemi fék működési jellemzői és hatásossága
1.2.1. Működési jellemzők
(E)
Fékpadon elvégzett vizsgálat közben fokozatos fékezés a maximális fékerő eléréséig.a)Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.X
A fékerő hiánya egy vagy több keréken.X
b)Kormányzott tengelyen a fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70 %-a, illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.X
Tengelykormányzás esetén a fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 50 %-a.X
c)A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).X
d)Rendellenes késés a fék működtetése közben, bármely keréken.X
e)Túl nagy fékerő-ingadozás egy kerékfordulaton belül.X
1.2.2. Hatásosság
(E)
Vizsgálat fékpadon, a tényleges tömeg mellett, vagy, amennyiben ez műszaki okokból nem megoldható, közúton, adattárolós lassulásmérő berendezés használatával (1).Nem éri el az alábbi minimális értékeket (2):
M1, M2 és M3 kategória: 50 % (3)X
N1 kategória: 45 %
N2 és N3 kategória: 43 % (4)
O3 és O4 kategória: 40 % (5)
A fenti értékek kevesebb mint 50 %-át éri elX
1.3. A biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága (ha külön rendszer biztosítja)
1.3.1. Működési jellemzők
(E)
Amennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.1. pontban ismertetett módszer szerint kell eljárni.a)Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.X
A fékerő hiánya egy vagy több keréken.X
b)A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő valamely másik keréken mért maximális fékerő 70 %-a, illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.X
Tengelykormányzás esetén a fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 50 %-a.X
c)A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).X
1.3.2. Hatásosság
(E)
Amennyiben a biztonsági fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.2. pontban ismertetett módszer szerint kell eljárni.A fékerő kisebb, mint a megengedett maximális tömeg mellett az 1.2.2. pontban meghatározott előírt üzemi fékhatásosság 50 %-a (6).X
A vizsgálat alkalmával a hatásosság a jármű tömege viszonylatában a fenti fékerő-értékek kevesebb, mint 50 %-a.X
1.4. A rögzítőfék működési jellemzők és hatásossága
1.4.1. Működési jellemzők
(E)
A fék működtetése fékpadon.A fék az egyik oldalon nem működik, illetőleg közúton történő fékvizsgálat esetén a jármű túlzott mértékben eltér az egyenes iránytól.X
A vizsgálat alkalmával a hatásosság a jármű tömege viszonylatában az 1.4.2. pontban említett fékerő-értékek kevesebb, mint 50 %-a.X
1.4.2. Hatásosság
(E)
Vizsgálat fékpadon. Ha ez nem lehetséges, országúti vizsgálat kiírószerkezetes, vagy adattárolós lassulásmérő berendezéssel.A lefékezettségi arány a teljes járművet tekintve nem éri el a legalább 16 %-ot a jármű legnagyobb megengedett tömegéhez viszonyítva, illetve gépjárművek esetében, ha az nagyobb, a legalább 12 %-ot a jármű legnagyobb megengedett szerelvény össztömegéhez viszonyítva).X
A vizsgálat alkalmával a hatásosság a jármű tömege viszonylatában a fenti lefékezettségiarány-értékek kevesebb, mint 50 %-a.X
1.5. A tartósfék-rendszer működési jellemzőiSzemrevételezés és – amennyiben lehetséges – a rendszer üzemképességének ellenőrzése.a)A fékhatás nem fokozatosan változik (a kipufogófék-rendszerekre nem vonatkozik).X
b)A rendszer nem működik.X
1.6. Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)Szemrevételezés és a figyelmeztető berendezés ellenőrzése és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása.a)A figyelmeztető berendezés hibásan működik.X
b)A figyelmeztető berendezés rendszerhibát jelez.X
c)A kerékfordulatszám-érzékelő hiányzik vagy sérült.X
d)A vezetékek sérültek.X
e)Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.X
f)A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
1.7. Elektronikusan vezérelt fékrendszer (EBS)Szemrevételezés és a figyelmeztető berendezés ellenőrzése és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazása.a)A figyelmeztető berendezés hibásan működik.X
b)A figyelmeztető berendezés rendszerhibát jelez.X
c)A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
d)A vontatójármű és a pótkocsi közötti csatlakozófej nem kompatibilis vagy hiányzikX
1.8. FékfolyadékSzemrevételezésA fékfolyadék szennyezett vagy üledékes.X
Fennáll a meghibásodás közvetlen veszélye.X
2. KORMÁNYBERENDEZÉS
2.1. Műszaki állapot
2.1.1. A kormánymű állapotaA kormánymű működésének szemrevételezéssel történő ellenőrzése a kormánykerék elforgatása közben.a)A kormánytengely kicsavarodott vagy a bordázat kopott.X
Ez befolyásolja a helyes működést.X
b)A kormánytengely túlzottan kopott.X
Ez befolyásolja a helyes működést.X
c)A kormánytengely kitérése túl nagy.X
Ez befolyásolja a helyes működést.X
d)Szivárgás.X
Cseppképződés.X
2.1.2. KormányműházA kormánykerék óramutató járásának megfelelően és azzal ellentétesen történő elfordítása közben a kormányműház alvázhoz való rögzítettségének szemrevételezéssel történő ellenőrzése.a)A kormányműház nincs megfelelően rögzítve.X
A rögzítések veszélyesen lazák, vagy láthatóan elmozdulnak az alvázhoz vagy a karosszériához képest.X
b)Az alvázon lévő rögzítőfuratok megnyúltak.X
A rögzítéseket komolyan érinti.X
c)A rögzítőcsavar hiányzik vagy törött.X
A rögzítéseket komolyan érinti.X
d)A kormányműház törött.X
Ez befolyásolja a kormányműház stabilitását vagy rögzítését.X
2.1.3. A kormányrudazat állapotaA kormánykerék óramutató járásának megfelelően és azzal ellentétesen történő elforgatása közben a kormány-alkatrészek szemrevételezéssel történő ellenőrzése kopottság, törések és biztonság tekintetében.a)Elvileg rögzített alkatrészek relatív elmozdulása.X
Az alkatrészek egymáshoz képesti elmozdulása túl nagy, fennáll a szétválás valószínűségeX
b)Túlzott kopás az illesztéseknél.X
A szétválás nagyon komoly veszélye áll fennX
c)Bármely alkatrész törése vagy deformációja.X
Ez befolyásolja a helyes működést.X
d)Rögzítőeszközök hiánya.X
e)Az alkatrészek helytelen beállítása (pl. nyomtávrúd vagy kormánytolórúd).X
f)Nem biztonságos átalakítás 3.X
Ez befolyásolja a helyes működést.X
g)A porvédő sérült vagy elhasználódott.X
A porvédő hiányzik vagy erősen elhasználódott.X
2.1.4. A kormányrudazat működéseA kormánykerék óramutató járásának megfelelően és azzal ellentétesen történő elforgatása közben, földön lévő kerekekkel és járó motor mellett a kormány-alkatrészek szemrevételezéssel történő ellenőrzése kopottság, törések és biztonság tekintetében (kormányrásegítő rendszer).a)A mozgó kormányrudazat hozzáér az alváz egy rögzített részéhez.X
b)A kormányütköző nem tölti be funkcióját vagy hiányzik.X
2.1.5. Kormányrásegítő rendszerA kormányrendszer ellenőrzése: szivárgás és a hidraulikafolyadék-tartály szintje (amennyiben látható). Földön álló kerekekkel és járó motor mellett ellenőrizzük, működik-e a kormányrásegítő rendszer.a)Folyadékszivárgás.X
b)Nincs elég folyadék (szintje a „MIN” jelzés alatt áll).X
A tartály nem megfelelő.X
c)A rendszer nem működik.X
Ez befolyásolja a kormányzást.X
d)Törött vagy kilazult gépezet.X
Ez befolyásolja a kormányzást.X
e)Az alkatrészek helytelenül vannak beállítva vagy érintkeznek.X
Ez befolyásolja a kormányzást.X
f)Nem biztonságos átalakítás 3.X
Ez befolyásolja a kormányzást.X
g)A kábelek/tömlők sérültek vagy túlzottan korrodáltak.X
Ez befolyásolja a kormányzást.X
2.2. Kormánykerék, kormányoszlop és kormány
2.2.1. A kormánykerék állapotaFöldön álló kerekekkel húzzuk és toljuk a kormánykereket a kormányoszloppal párhuzamosan, illetve a kormányoszlopra merőlegesen különböző irányokba toljuk a kormánykereket. A holtjáték, valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy kardáncsuklós csatlakozások szemrevételezéssel történő ellenőrzése.a)A kormánykerék és a kormányoszlop relatív elmozdulása, ami lazulást jelez.X
A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
b)Nincs biztosítószerkezet a kormánykerékagyon.X
A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
c)A kormánykerékagy, a karima vagy a küllő törött vagy kilazult.X
A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
d)Nem biztonságos átalakítás 3.X
2.2.2. Kormányoszlop és kormánylengés-csillapítóToljuk, illetve húzzuk a kormánykereket a kormányoszloppal egy vonalban, toljuk a kormánykereket különböző irányokba a kormányoszlophoz képest derékszögben. A holtjáték, valamint a rugalmas csatlakozófejek vagy kardáncsuklós csatlakozások szemrevételezéssel történő ellenőrzése.a)A kormánykerék közepének játéka tengelyirányban túl nagy.X
b)A kormányoszlop tetejének az oszlop tengelyétől sugárirányban való játéka túl nagy.X
c)A rugalmas csatlakozófej túlzottan elhasználódott.X
d)A rögzítés hibás.X
A szétválás nagyon komoly veszélye áll fenn.X
e)Nem biztonságos átalakítás 3.X
2.3. KormányholtjátékEgyenesen előre néző kerekekkel és kormányrásegítő rendszerrel ellátott jármű esetében járó motor mellett könnyedén fordítsuk el a kormánykereket amennyire lehetséges, az óramutató járásának megfelelően és azzal ellentétesen, a keréktárcsák megmozdítása nélkül. A holtjáték szemrevételezéssel történő ellenőrzése.A kormányzás holtjátéka túl nagy (például a kormánykerék egy pontjának elmozdulása meghaladja a kormánykerék átmérőjének egyötödét) vagy nem felel meg a követelményeknek 1.X
Ez befolyásolja a biztonságos kormányzást.X
2.4. Futómű-beállítás (X) 2SzemrevételezésA beállítás nyilvánvalóan hibás.X
Ez befolyásolja az egyenesfutást; romlik az iránytartás.X
2.5. A pótkocsi forgózsámolyos tengelykormányzásaSzemrevételezéssel történő ellenőrzés vagy erre a célra kialakított futómű-mozgató pad használataa)Az alkatrész enyhén sérült.X
Súlyosan sérült vagy törött alkatrész.X
b)Túl nagy a holtjáték.X
Ez befolyásolja az egyenesfutást; romlik az iránytartás.X
c)A rögzítés hibás.X
A rögzítéseket komolyan érinti.X
2.6. Elektronikus kormányrásegítő (EPS)Szemrevételezés és a kormánykerék, valamint a kerekek elfordulási szöge kiegyenlítettségének ellenőrzése járó és álló motor mellett, és vagy az elektronikus jármű-interfész használatávala)Az EPS hibajelző lámpája a rendszerben fellépett valamilyen hibát jelez.X
b)A kormányrásegítő nem működik.X
c)A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
3. KILÁTÁSI VISZONYOK
3.1. LátómezőSzemrevételezéssel történő ellenőrzés a vezetőülésből.Akadály a vezető látómezőjében, amely lényegesen befolyásolja a kilátást előre vagy oldalra. (az ablaktörlő törlési tartományán kívül)X
Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.X
3.2. Az üveg állapotaSzemrevételezésa)Az üveg, illetve átlátszó felület (ha megengedett) megrepedt vagy elszíneződött. (az ablaktörlő törlési tartományán kívül)X
Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.X
b)Az üveg vagy átlátszó felület (ideértve a tükröződő vagy színezett bevonatot) nem felel meg a követelményekben 1 előírtaknak (az ablaktörlő törlési tartományán kívül).X
Kedvezőtlen hatás az ablaktörlő törlési tartományára vagy a külső tükrök nem láthatók.X
c)Az üveg vagy átlátszó felület állapota elfogadhatatlan.X
Ez jelentősen befolyásolja az ablaktörlő törlési tartományán belüli kilátást.X
3.3. Visszapillantó tükrök és eszközökSzemrevételezésa)A tükör vagy eszköz hiányzik vagy nem a követelményeknek megfelelően van felszerelve 1 (legalább két visszapillantási eszköz).X
Kettőnél kevesebb visszapillantási eszköz.X
b)A tükör vagy eszköz enyhén sérült vagy lazán van rögzítve.X
A tükör vagy eszköz nem működik, súlyosan sérült, illetőleg lazán vagy nem megfelelően van rögzítve.X
c)Nincs meg a szükséges látótér.X
3.4. SzélvédőtörlőkSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A szélvédőtörlő nem működik vagy hiányzik.X
b)Az ablaktörlő lapát hibás.X
Az ablaktörlő lapát hiányzik vagy egyértelműen hibás.X
3.5. SzélvédőmosókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A szélvédőmosók nem működnek megfelelően (mosófolyadék hiányzik, de a szivattyú működik; vagy a vízsugár rosszul van beállítva).X
A szélvédőmosók nem működnek.X
3.6. Páramentesítő berendezés (X) 2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A rendszer nem működik vagy egyértelműen hibás.X
4. VILÁGÍTÁS, FÉNYVISSZAVERŐK ÉS ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
4.1. Fényszórók
4.1.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A világítás/fényforrás hibás vagy hiányzik. (Többpontos világítás/fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb,mint harmada működésképtelen.)X
Egypontos világítás/fényforrások; LED esetén a kilátás lényegesen romlikX
b)A fényszórórendszer (fényvisszaverő és lencse) enyhén hibás.X
A fényszórórendszer (fényvisszaverő és lencse) nagymértékben hibás vagy hiányzik.X
c)A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
4.1.2. BeállításSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a) A fényszóró beállítása rendkívül rossz.X
b) A fényforrás helytelenül van felszerelve.X
4.1.3. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A kapcsoló működése (az egyidejűleg világító fényszórók száma) nem felel meg a követelményeknek 1.X
Az első fényforrások túllépik a legnagyobb megengedett fényerősséget.X
b)A vezérlőegység működése hibás.X
4.1.4. A követelményeknek való megfelelés 1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek 1.X
b)A burán vagy a fényforráson olyan termék található, amely egyértelműen csökkenti a fényerősséget, vagy megváltoztatja a kibocsátott fény színét.X
c)A fényforrás és a fényszóró nem kompatibilisek.X
4.1.5. Magasságállító eszközök (ha kötelező)Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és lehetőség szerint működtetés.a)A készülék nem működik.X
b)A kézi vezérlésű készülék nem működtethető a vezetőülésből.X
4.1.6. Fényszórótisztító berendezés (ha kötelező)Szemrevételezéssel történő ellenőrzés és lehetőség szerint működtetés.A készülék nem működik.X
Gázkisüléses lámpák esetébenX
4.2. Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó szélességjelző lámpák, hátsó méretjelző lámpák és nappali menetlámpák
4.2.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A fényforrás hibás.X
b)A bura hibás.X
c)A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.2.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek 1.X
A hátsó helyzetjelző és oldalsó szélességjelző lámpák bekapcsolt fényszóró mellett kikapcsolhatók.X
b)A vezérlőegység működése hibás.X
4.2.3. A követelményeknek való megfelelés 1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek 1.X
Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.X
b)A burán vagy a fényforráson olyan termék található, amely csökkenti a fényerősséget, vagy megváltoztatja a kibocsátott fény színét.X
Elöl piros vagy hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.X
4.3. Féklámpák
4.3.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák kevesebb, mint harmada működésképtelen.)X
Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint kétharmada működőképes.X
Egyetlen fényforrás sem működik.X
b)A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a fénykibocsátást.)X
A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibocsátást).X
c)A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.3.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek 1.X
Késve lép működésbeX
Egyáltalán nem működik.X
b)A vezérlőegység működése hibás.X
4.3.3. A követelményeknek való megfelelés 1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek 1.X
Hátul fehér fény; erősen csökkent fényerősség.X
4.4. Irányjelző és vészvillogó lámpák
4.4.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák kevesebb, mint harmada működésképtelen.)X
Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint kétharmada működőképes.X
b)A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a fénykibocsátást.)X
A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibocsátást).X
c)A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.4.2. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek 1.X
Egyáltalán nem működik.X
4.4.3. A követelményeknek való megfelelés 1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek 1.X
4.4.4. Villogás frekvenciájaSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A villogás üteme nem felel meg a követelményeknek 1 (25 %-ot meghaladó eltérés).X
4.5. Első és hátsó ködlámpák
4.5.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A fényforrás hibás. (Többpontos fényforrás; LED esetén a diódák kevesebb, mint harmada működésképtelen.)X
Egypontos fényforrások; LED esetén a diódák kevesebb, mint kétharmada működőképes.X
b)A bura enyhén hibás. (Nem befolyásolja a fénykibocsátást.)X
A bura nagymértékben hibás (befolyásolja a fénykibocsátást).X
c)A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy kiesik, vagy vakítja a szembe közlekedőket.X
4.5.2. Beállítás (X) 2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.Az első ködlámpa vízszintesen rosszul van beállítva, ha sötét-világos határvonal látható (a határvonal túl alacsony).X
A határvonal magasabban áll, mint a tompított fényszórók esetében.X
4.5.3. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek 1.X
Nem működik.X
4.5.4. A követelményeknek való megfelelés 1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A fényszóró, a kibocsátott fény színe, az állás, a fényerősség vagy a jelzés nem felel meg a követelményeknek 1.X
b)A rendszer működése nem felel meg a követelményeknek 1.X
4.6. Hátrameneti lámpák
4.6.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A fényforrás hibás.X
b)A bura hibás.X
c)A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.6.2. A követelményeknek való megfelelés 1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A lámpa, a kibocsátott fény színe, a lámpa helyzete, a fényerősség vagy a jelzés 1 nem felel meg a követelményeknek.X
b)A rendszer működése nem felel meg a követelményeknek 1.X
4.6.3. KapcsolókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A kapcsoló működése nem felel meg a követelményeknek 1.X
A hátrameneti lámpa a hátrameneti fokozattól eltérő fokozatban is világít.X
4.7. Hátsó rendszámtábla-világítás
4.7.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A lámpa közvetlenül vagy fehér fénnyel hátrafelé világít.X
b)A fényforrás (többpontos fényforrás) hibás.X
A fényforrás (egypontos fényforrás) hibás.X
c)A lámpa nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.7.2. A követelményeknek való megfelelés 1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A rendszer működése nem felel meg a követelményeknek 1.X
4.8. Fényvisszaverő prizmák, láthatósági (fényvisszaverő) jelzések és hátsó fényvisszaverő jelzőtáblák
4.8.1. ÁllapotSzemrevételezésa)A fényvisszaverő eszköz hibás vagy sérült.X
Ez befolyásolja a fényvisszaverő-képességet.X
b)A fényvisszaverő nincs biztonságosan rögzítve.X
Leeshet.X
4.8.2. A követelményeknek való megfelelés 1SzemrevételezésA készülék, a visszavert szín vagy a készülék helyzete nem felel meg a követelményeknek 1.X
Nincs fényvisszaverő, illetve elöl piros vagy hátul fehér színű fényvisszaverő.X
4.9. Világítóberendezések kötelező visszajelzői
4.9.1. Állapot és üzemképességSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.Nem működik.X
A távolsági fényszóró és a hátsó ködlámpa esetében nem működik.X
4.9.2. A követelményeknek való megfelelés 1Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.Nem teljesülnek a követelmények 1.X
4.10. Elektromos csatlakozók a vontatójármű és a pótkocsi vagy nyerges pótkocsi közöttSzemrevételezés: lehetőség szerint vizsgáljuk meg a csatlakozó elektromos folytonosságát.a)A rögzített alkatrészek ki vannak lazulva.X
A csatlakozóaljzat laza.X
b)A szigetelés sérült vagy megrongálódott.X
Rövidzárlatot okozhat.X
c)A pótkocsi vagy a vontatójármű elektromos csatlakozói nem működnek megfelelően.X
A pótkocsi féklámpái egyáltalán nem működnek.X
4.11. Elektromos vezetékekSzemrevételezés, adott esetben a motortér szemrevételezését is beleértve.a)A vezetékek nincsenek megfelelően rögzítve vagy felerősítve.X
A rögzítések lazák, éles peremekkel érintkeznek, a csatlakozások megszakadhatnak.X
A vezetékek forró vagy forgó alkatrészekkel, illetve a talajjal érintkezhetnek, (a fékezés és kormányzás szempontjából fontos) csatlakozások szakadtak meg.X
b)A vezetékek enyhén megrongálódtak.X
A vezetékek súlyosan megrongálódtak.X
A (fékezés és kormányzás szempontjából fontos) vezetékek igen súlyosan megrongálódtak.X
c)A szigetelés sérült vagy megrongálódott.X
Rövidzárlatot okozhat.X
Nyilvánvaló tűzveszély, szikraképződés.X
4.12. Nem kötelező lámpák és fényvisszaverők (X) 2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A lámpa/fényvisszaverő felszerelése nem felel meg a követelményeknek 1.X
Elöl piros vagy hátul fehér színű lámpa/fényvisszaverő.X
b)A lámpa működése nem felel meg a követelményeknek 1.X
Az egyidejűleg működő fényszórók száma túllépi a legnagyobb megengedett fényerősséget. Elöl piros vagy hátul fehér színű lámpa.X
c)A lámpa/fényvisszaverő nincs biztonságosan rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
4.13. Akkumulátor(ok)Szemrevételezésa)Kilazult.X
Nincs megfelelően rögzítve; rövidzárlatot okozhat.X
b)Szivárgás.X
Az akkumulátorból veszélyes anyagok szivárognak.X
c)A kapcsoló (ha kötelező) hibás.X
d)A biztosíték (ha kötelező) hibás.X
e)A szellőzés (ha kötelező) nem megfelelő.X
5. TENGELYEK, KEREKEK, GUMIABRONCSOK ÉS FELFÜGGESZTÉS
5.1. Tengelyek
5.1.1. Tengelyek
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, ha rendelkezésre áll, futómű-mozgató paddal.a)A tengely törött vagy deformálódott.X
b)A járműhöz nincs biztonságosan rögzítve.X
Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést. Túlzott elmozdulás a rögzítőkhöz képest.X
c)Nem biztonságos átalakítás 3.X
Ez rontja a stabilitást, befolyásolja a helyes működést, túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez vagy a talajhoz képest.X
5.1.2. Féltengelyek
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, ha rendelkezésre áll, futómű-mozgató paddal. Fejtsünk ki függőleges vagy oldalirányú erőt minden egyes kerékre, és jegyezzük fel a merevtengely és a tengelycsonk közötti úthossz mértékéta)A féltengely törött.X
b)A függőcsapszeg és/vagy a persely túlzottan kopott.X
Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
c)A féltengelycsonk és a merevtengely közötti elmozdulás túl nagy.X
Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
d)A féltengelycsap laza a tengelyen.X
Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
5.1.3. Kerékcsapágyak
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, ha rendelkezésre áll, futómű-mozgató paddal. Fordítsuk el a kereket, vagy fejtsünk ki oldalirányú erőt minden egyes kerékre, és jegyezzük fel, milyen hosszú a keréknek a tengelycsonkhoz viszonyított úthossza felfelé.a)A kerékcsapágy holtjátéka túl nagy.X
Romlik az iránytartás; elroncsolódhat.X
b)A kerékcsapágy túl szoros, berágódott.X
A csapágy túlhevülhet; elroncsolódhat.X
5.2. Kerekek és gumiabroncsok
5.2.1. KerékagySzemrevételezésa)A kerékanya vagy a csavar hiányzik vagy laza.X
Rögzítés hiányzik vagy olyan mértékben laza, ami már súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságot.X
b)A kerékagy kopott vagy sérült.X
A kerékagy kopása vagy sérülése befolyásolja a kerekek biztonságos rögzítését.X
5.2.2. KerekekMinden kerék mindkét oldalának szemrevételezéssel történő ellenőrzése, miközben a jármű akna fölött vagy emelőn van.a)Bármilyen törés vagy hegesztési hiba.X
b)A rögzítőgyűrűk nincsenek megfelelően felszerelve.X
Leeshetnek.X
c)A kerék erősen deformálódott vagy kopott.X
Ez befolyásolja a kerékagyhoz való biztonságos rögzítést, valamint az abroncs biztonságos rögzítését.X
d)A kerékméret a kerék műszaki kivitelezése, kompatibilitása vagy a keréktípus nem felel meg a követelményeknek 1, ezáltal hátrányosan befolyásolja a közlekedésbiztonságot.X
5.2.3. GumiabroncsokA teljes gumiabroncs szemrevételezéssel történő ellenőrzése a jármű előre-hátra görgetésével.a)A gumiabroncsméret, a terhelhetőség, a jóváhagyási jel vagy a sebességindex nem felel meg a követelményeknek 1, ezáltal hátrányosan befolyásolja a közlekedésbiztonságot.X
A mindenkori használathoz elégtelen terhelhetőség vagy sebességindex; az abroncs a jármű rögzített alkatrészeihez dörzsölődik, ezáltal romlik a vezetés biztonsága.X
b)Egyazon tengelyen vagy ikerkeréken különböző méretű gumiabroncsok találhatók.X
c)Egyazon tengelyen különböző szerkezetű (radiál/diagonál) gumiabroncsok találhatók.X
d)Bármilyen komoly sérülés vagy vágás a gumiabroncson.X
A szövetváz kilátszik vagy sérült.X
e)A futófelület-kopásjelző láthatóvá válik.X
A futófelület bordázatának mélysége nem felel meg a követelményeknek 1.X
f)A gumiabroncs más alkatrészekhez dörzsölődik (rugalmas sárvédők).X
A gumiabroncs más alkatrészekhez dörzsölődik (nem befolyásolja a vezetés biztonságosságát).X
g)A követelményeknek 1 meg nem felelő utánvágott gumiabroncsok.X
Ez érinti a szövet védőréteget.X
5.3. Felfüggesztés
5.3.1. Rugók és stabilizátorok
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, ha rendelkezésre áll, futómű-mozgató paddal.a)A rugók nincsenek biztonságosan rögzítve az alvázhoz vagy a tengelyhez.X
Látható elmozdulás, a rögzítések nagyon ki vannak lazulva.X
b)Egy rugóalkatrész sérült vagy törött.X
A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap nagyon komolyan érintett.X
c)Rugó hiányzik.X
A főrugó (-rugólap) vagy a többi rugólap nagyon komolyan érintett.X
d)Nem biztonságos átalakítás 3.X
Túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez képest; a rugórendszer nem működik.X
5.3.2. LengéscsillapítókSzemrevételezésa)A lengéscsillapítók nincsenek megfelelően az alvázhoz vagy a tengelyhez rögzítve.X
A lengéscsillapító laza.X
b)Sérült lengéscsillapító, amely komoly szivárgás vagy hibás működés jeleit mutatja.X
c)A lengéscsillapító hiányzik.X
5.3.3. Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, ha rendelkezésre áll, futómű-mozgató paddal.a)Az alvázhoz vagy a tengelyhez nem megfelelően rögzített alkatrész.X
Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
b)Egy alkatrész sérült vagy túlságosan korrodált.X
Ez befolyásolja az alkatrész stabilitását, illetve az alkatrész törött.X
c)Nem biztonságos átalakítás 3.X
Túl kicsi a távolság a jármű egyéb alkatrészeihez képest; a rendszer nem működik.X
5.3.4. A felfüggesztés csuklói
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés, ha rendelkezésre áll, futómű-mozgató paddal.a)Túlzott kopás a függőcsapszegen és/vagy a perselyen, illetőleg a felfüggesztés csuklóinál.X
Az alkatrész kilazulhat, romlik az iránytartás.X
b)A porvédő erősen elhasználódott.X
A porvédő hiányzik vagy törött.X
5.3.5. LégrugózásSzemrevételezésa)A rendszer működésképtelen.X
b)Olyan módon sérült, módosított vagy megrongálódott alkatrész, amely a rendszer működését hátrányosan befolyásolja.X
Ez rendkívüli mértékben befolyásolja a rendszer működését.X
c)Hallható szivárgás a rendszerben.X
d)Nem biztonságos átalakítás.X
6. ALVÁZ ÉS AZ ALVÁZRA ERŐSÍTETT RÉSZEK
6.1. Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek
6.1.1. Általános állapotSzemrevételezésa)Kisebb törés vagy deformálódás bármelyik oldal- vagy kereszttartón.X
Komolyabb törés vagy deformálódás bármelyik oldal- vagy kereszttartón.X
b)Nem megfelelően felszerelt merevítőlemez vagy rögzítések.X
A rögzítések többsége laza; az alkotórészek nem elég szilárdak.X
c)Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény merevségét.X
Az alkotórészek nem elég szilárdak.X
6.1.2. Kipufogócsövek és kipufogódobSzemrevételezésa)Nem megfelelően rögzített vagy szivárgó kipufogórendszer.X
b)A kipufogógáz bejut a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.X
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.X
6.1.3. Üzemanyagtartály és üzemanyagcsövek (fűtőanyagtartály és vezetékei is)Szemrevételezés, cseppfolyós gázzal/sűrített földgázzal/cseppfolyós földgázzal működő rendszerek esetében szivárgásészlelő készülék használata.a)Rendkívüli tűzveszélyt előidéző, nem megfelelően rögzített tartály vagy cső.X
b)Az üzemanyag szivárog, vagy a tartálysapka hiányzik, illetve rendeltetésének nem felel meg.X
Tűzveszély; nagymértékű veszélyesanyag-szivárgás.X
c)Kidörzsölődött csövek.X
Sérült csövek.X
d)Az üzemanyag-elzárócsap (ha kötelező) helytelenül működik.X
e)Tűzveszély
— üzemanyag-szivárgás miatt
— az üzemanyagtartály vagy a kipufogórendszer elégtelen védelme miatt
— a motortér állapota miatt.
X
f)A cseppfolyós gázzal/sűrített földgázzal/cseppfolyós földgázzal vagy hidrogénnel működő rendszer nem felel meg a követelményeknek, a rendszer valamely része hibás 1.X
6.1.4. Lökhárítók, oldalvédő szerkezetek és hátsó ráfutásgátlókSzemrevételezésa)Meglazult vagy megrongálódott elemek, amelyek érintkezés esetén sérülést okozhatnak.X
Alkatrészek leeshetnek; ez jelentősen befolyásolja a helyes működést.X
b)A követelményeknek 1 egyértelműen meg nem felelő szerkezet.X
6.1.5. Pótkeréktartó (ha van)Szemrevételezésa)A tartó nincs megfelelő állapotban.X
b)Törött vagy nem megfelelően rögzített tartó.X
c)A pótkerék a tartóban nem megfelelően van rögzítve.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
6.1.6. Kapcsolómechanika és vontatóberendezés
(+ E)
Szemrevételezéssel történő ellenőrzés az elhasználódás és a kifogástalan működtetés tekintetében, különös tekintettel az esetleges biztonsági eszközökre és/vagy mérőműszer használatával.a)Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész. (nincs használatban)X
Sérült, hibás vagy megrepedt alkatrész (használatban van).X
b)Túlzottan kopott alkatrész.X
Kopási határérték alatt.X
c)A rögzítés hibás.X
Valamelyik rögzítés kilazult és nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
d)Hiányzó vagy helytelenül működő biztonsági eszköz.X
e)Valamely visszajelző nem működik.X
f)Az eszközök (használaton kívül) kitakarják a rendszámtáblát vagy bármelyik lámpát.X
A rendszámtábla nem olvasható (ha nincs használatban).X
g)Nem biztonságos átalakítás 3. (másodlagos alkatrészek).X
Nem biztonságos átalakítás 3 (elsődleges alkatrészek).X
h)Az összekapcsolás túl gyenge, nem kompatibilis vagy a kapcsolószerkezet nem felel meg a követelményeknek.X
6.1.7. Erőátviteli egységSzemrevételezésa)Kilazult vagy hiányzó biztonsági csavar.X
A biztonsági csavarok olyan mértékben kilazultak vagy hiányoznak, hogy az súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságot.X
b)A tengelycsapágyak túlzott kopása az erőátviteli egységben.X
Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.X
c)A kardáncsuklós csatlakozás vagy az erőátviteli láncok/szíjak túlzott kopása.X
Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.X
d)A rugalmas csatlakozófej túlzott elhasználódása.X
Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.X
e)A tengely sérült vagy elgörbült.X
f)A csapágyház törött vagy nincs megfelelően rögzítve.X
Lazulás vagy törés nagyon súlyos kockázata.X
g)A porvédő erősen elhasználódott.X
A porvédő hiányzik vagy törött.X
h)Jogszerűtlenül átalakított erőátvitel.X
6.1.8. MotorfelfüggesztésekSzemrevételezésTúlzottan elhasználódott, egyértelműen és súlyosan sérült felfüggesztések,X
laza vagy törött felfüggesztések.X
6.1.9. A motor működési jellemzői (X) 2Szemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa)A biztonságot és/vagy a környezetet érintő módon átalakított vezérlőegység.X
b)A biztonságot és/vagy a környezetet érintő módon átalakított motor.X
6.2. Vezetőfülke és karosszéria
6.2.1. ÁllapotSzemrevételezésa)Meglazult vagy sérült szerelvényfal vagy alkatrész, amely sérülést okozhat.X
Leeshet.X
b)Bizonytalan rögzítésű kocsitest tartóoszlop.X
Csökkent szilárdság.X
c)Motor- vagy kipufogógáz juthat az utastérbe.X
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.X
d)Nem biztonságos átalakítás 3.X
Túl kicsi a távolság a jármű forgó vagy mozgó alkatrészeihez, illetőleg az útfelülethez képest.X
6.2.2. RögzítésSzemrevételezésa)A karosszéria vagy a vezetőfülke nincs biztonságosan rögzítve.X
Ez befolyásolja az érintett részek szilárdságát.X
b)A karosszéria/vezetőfülke egyértelműen ferdén áll az alvázon.X
c)A karosszéria/vezetőfülke nem megfelelően vagy hiányosan van az alvázhoz vagy a kereszttartókhoz rögzítve (ha a rögzítések szimmetrikusak).X
A karosszéria/vezetőfülke olyan mértékben nem megfelelően vagy hiányosan van az alvázhoz vagy a kereszttartókhoz rögzítve, hogy az nagyon súlyosan veszélyezteti a közúti biztonságot.X
d)Az önhordó karosszérián a rögzítési helyeken túlzott korrózió tapasztalható.X
Csökkent szilárdság.X
6.2.3. Ajtók és zárakSzemrevételezésa)Nem megfelelően nyíló-csukódó ajtó.X
b)Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva nem maradó ajtó. (tolóajtók).X
Véletlenszerűen kinyíló vagy becsukva nem maradó ajtó (hagyományos ajtók).X
c)Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az ajtóoszlop megrongálódott.X
Az ajtó, a csuklópánt, a zárnyelv vagy az ajtóoszlop hiányzik vagy meglazult.X
6.2.4. PadlózatSzemrevételezésA padlózat nincs megfelelően rögzítve vagy súlyosan megrongálódott.X
A lépcső vagy a fellépő nem kellően stabil.X
6.2.5. VezetőülésSzemrevételezésa)Hibás szerkezetű ülés.X
Meglazult ülés.X
b)Nem megfelelően működő ülésbeállító szerkezet.X
Az ülés mozog vagy a háttámla nem rögzíthető.X
6.2.6. Egyéb ülésekSzemrevételezésa)Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített ülések. (másodlagos alkatrészek).X
Hibás állapotú vagy nem megfelelően rögzített ülések (főalkatrészek).X
b)Az üléseket nem a követelményeknek 1 megfelelően szerelték be.X
A megengedettnél több ülés; az elhelyezés nem felel meg a jóváhagyási feltételeknek.X
6.2.7. Vezetői kezelőszervekSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.A jármű biztonságos működtetéséhez szükséges valamelyik kezelőszerv nem működik jól.X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
6.2.8. A vezetőfülke fellépőiSzemrevételezésa)A lépcső vagy fellépő nincs biztonságosan rögzítve.X
A lépcső vagy a fellépő nem kellően stabil.X
b)A lépcső vagy fellépő balesetveszélyes.X
6.2.9. Egyéb belső és külső szerelvények és berendezésekSzemrevételezésa)Hibásan rögzített egyéb szerelvény vagy berendezés.X
b)A követelményeknek 1 meg nem felelő egyéb szerelvény vagy berendezés.X
A felszerelt alkatrészek sérülést okozhatnak; ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
c)Szivárgó hidraulikus berendezés.X
Nagymértékű veszélyesanyag-szivárgás.X
6.2.10. Sárvédők (sárhányók), felcsapódó víz elleni védelemSzemrevételezésa)A sárvédő hiányzik, kilazult vagy túlzottan korrodált.X
Sérülést okozhat; leeshet.X
b)Nincs elegendő távolság a keréktől (felcsapódó víz elleni védelem).X
Nincs elegendő távolság a keréktől (sárvédők).X
c)Nem teljesülnek a követelmények 1.X
A futófelület lefedettsége nem elégséges.X
7. EGYÉB BERENDEZÉSEK
7.1. Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek
7.1.1. A biztonsági övek és csatok biztonságos rögzítéseSzemrevételezésa)A rögzítési pont súlyosan megrongálódott.X
Ez befolyásolja az érintett részek stabilitását.X
b)A rögzítés laza.X
7.1.2. A biztonsági övek és csatok állapotaSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)A kötelező biztonsági öv hiányzik vagy nincs felszerelve.X
b)A biztonsági öv sérült.X
Vágás vagy megnyúlás jele látható.X
c)A biztonsági öv nem felel meg a követelményeknek 1.X
d)A biztonsági öv csatja sérült vagy nem működik megfelelően.X
e)A biztonsági öv visszahúzója sérült vagy nem működik megfelelően.X
7.1.3. A biztonsági öv terheléskorlátozójaSzemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa)A terheléskorlátozó nem a járműhöz való vagy nyilvánvalóan hiányzik.X
b)A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
7.1.4. Biztonságiöv-előfeszítőkSzemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa)Az előfeszítő nem a járműhöz való vagy nyilvánvalóan hiányzik.X
b)A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
7.1.5. LégzsákSzemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa)A légzsákok nem a járműhöz valók vagy nyilvánvalóan hiányoznak.X
b)A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
c)A légzsák egyértelműen nem működik.X
7.1.6. SRS-rendszerekA hibajelző lámpa szemrevételezése és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa)Az SRS hibajelző lámpája a rendszerben fellépett valamilyen hibát jelez.X
b)A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
7.2. Tűzoltó készülék (X) 2Szemrevételezésa)Hiányzik.X
b)Nem felel meg a követelményeknek 1.X
Ha kötelező (pl. taxi, busz, távolsági busz stb.).X
7.3. Zárak és lopásgátló eszközökSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)Az eszköz nem működik: nem akadályozza meg, hogy a járművet elindítsák.X
b)Hibás.X
Az eszköz véletlenszerűen zár, illetve blokkol.X
7.4. Elakadásjelző háromszög (ha kötelező)(X) 2Szemrevételezésa)Hiányzik vagy hiányos.X
b)Nem felel meg a követelményeknek 1.X
7.5. Elsősegélycsomag (ha kötelező)(X) 2SzemrevételezésHiányzik, hiányos vagy nem felel meg a követelményeknek 1.X
7.6. Kerékék (ékek) (ha kötelező) (X) 2SzemrevételezésHiányzik vagy nincs jó állapotban, nem kellő szilárdságú vagy méretű.X
7.7. Hangjelző berendezésSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)Nem működik megfelelően.X
Egyáltalán nem működik.X
b)Megbízhatatlan vezérlés.X
c)Nem felel meg a követelményeknek 1.X
A kibocsátott hang összekeverhető a hivatalos szirénák hangjával.X
7.8. SebességmérőSzemrevételezéssel vagy működtetéssel (közúti ellenőrzés során), illetve elektronikus eszközökkel történő ellenőrzésa)Nem a követelményeknek 1 megfelelően van felszerelve.X
Hiányzik (ha elő van írva).X
b)Hibásan működik.X
Egyáltalán nem működik.X
c)Nincs kellő világítás.X
Egyáltalán nincs világítás.X
7.9. Menetíró készülék (ha van/kötelező)Szemrevételezésa)Nem a követelményeknek 1 megfelelően van felszerelve.X
b)Nem működik.X
c)Az ólomzár sérült vagy hiányzik.X
d)Az illesztési címke hiányzik, olvashatatlan vagy lejárt.X
e)Nyilvánvalóan illetéktelen beavatkozás vagy manipulálás történt.X
f)A gumiabroncsok mérete nem felel meg a kalibrációs paramétereknek.X
7.10. Sebesség-korlátozó berendezés (ha be van szerelve/kötelező)
(+ E)
Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés, ha van ilyen berendezésa)Nem a követelményeknek 1 megfelelően van felszerelve.X
b)Egyértelműen nem működik.X
c)A beállított sebességhatár nem megfelelő (ha ellenőrizték).X
d)Az ólomzár sérült vagy hiányzik.X
e)A címke hiányzik vagy olvashatatlan.X
f)A gumiabroncsok mérete nem felel meg a kalibrációs paramétereknek.X
7.11. Kilométer-számláló, ha van (X) 2Szemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa)Egyértelműen manipulálták (csalás) a kijelzett megtett távolság csökkentése vagy a jármű által megtett távolság nyilvántartásának meghamisítása céljából.X
b)Egyértelműen nem működik.X
7.12. Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESC), ha be van szerelve/kötelező (X) 2Szemrevételezés és/vagy elektronikus jármű-interfész alkalmazásaa)A kerékfordulatszám-érzékelő hiányzik vagy sérült.X
b)A vezetékek sérültek.X
c)Egyéb alkatrész hiányzik vagy sérült.X
d)A kapcsoló sérült vagy helytelenül működik.X
e)Az ESC hibajelző lámpája a rendszerben fellépett valamilyen hibát jelez.X
f)A rendszer az elektronikus jármű-interfészen keresztül hibát jelez.X
8. KÖRNYEZETTERHELÉS
8.1. Zaj
8.1.1. Zajcsökkentő rendszer
(+ E)
Szubjektív értékelés (hacsak az ellenőrzést végző személy úgy nem gondolja, hogy a zajszint elérheti a határértéket: ebben az esetben az álló járművön zajszintmérővel zajszintvizsgálat végezhető).a)A követelményekben 1 engedélyezettnél magasabb zajszint.X
b)A zajcsökkentő rendszer bármely része meglazult, sérült, helytelenül van felszerelve, hiányzik vagy egyértelműen olyan módon alakították át, hogy az a zajszintet hátrányosan befolyásolja.X
Nagyon komoly a veszélye annak, hogy leesik.X
8.2. Kipufogógáz-kibocsátás
8.2.1. Külső gyújtású motorok kibocsátása
8.2.1.1. Kipufogógáz-kibocsátást szabályozó berendezésekSzemrevételezésa)A gyártó által felszerelt kibocsátáscsökkentő berendezés hiányzik, átalakították vagy nyilvánvalóan meghibásodott.X
b)Olyan szivárgások észlelhetők, amelyek befolyásolhatják a kibocsátásmérést.X
c)A hibajelző lámpa (MIL) nem megfelelő sorrendben jelez.X
8.2.1.2. Gáz-halmazállapotú kibocsátás
(E)
— Legfeljebb Euro 5 és Euro V (7) kibocsátási osztályú járművek esetében:
— A mérés a követelményeknek 1 megfelelő kipufogógáz-elemző készülék segítségével vagy a fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD) leolvasásával történik. A kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzés alapértelmezett módszere a kipufogócsövön keresztüli vizsgálat. Az egyenértékűség értékelése alapján és a vonatkozó típus-jóváhagyási jogszabályok figyelembevételével a tagállamok engedélyezhetik az OBD-rendszernek a gyártó ajánlásaival és egyéb előírásokkal összhangban történő használatát.
— Euro 6 és Euro VI (8) kibocsátási osztályú járművek esetében:
— A mérés a követelményeknek 1 megfelelő kipufogógáz-elemző készülék segítségével vagy az OBD-rendszer értékeinek leolvasásával történik, a gyártó ajánlásaival, illetve egyéb követelményekkel összhangban 1.
— A mérések a kétütemű motorokra nem vonatkoznak.
— További lehetőség a távérzékelő berendezéssel történő és utólag szabványos vizsgálati módszerekkel ellenőrzött mérés.
a)A gáz-halmazállapotú kibocsátás meghaladja a gyártó által meghatározott szintet.X
b)vagy ha ez az adat nem áll rendelkezésre, a CO-kibocsátás meghaladja a következő mértékeket:
i. korszerű kibocsátáscsökkentő rendszerrel fel nem szerelt jármű esetében:
— 4,5 %, vagy
— 3,5 %
a nyilvántartásba vételnek vagy a forgalomba helyezésnek a követelményekben 1 meghatározott időpontja szerint.
ii. korszerű kibocsátáscsökkentő rendszerrel felszerelt jármű esetében:
— alapjáraton: 0,5 %
— emelt üresjárati fordulatszámon: 0,3 %
— vagy
— alapjáraton: 0,3 % (9)
— emelt üresjárati fordulatszámon: 0,2 %
a nyilvántartásba vételnek vagy a forgalomba helyezésnek a követelményekben 1 meghatározott időpontja szerint
X
c)A lambda-érték kívül esik az 1 ± 0,03 tartományon vagy nem felel meg a gyártó előírásainak.X
d)Az OBD-leolvasás jelentős mértékű működési hibára utal.X
e)A távérzékelő berendezéssel mért érték jelentős meg nem felelésre utal.X
8.2.2. Kompressziós gyújtású motorok kibocsátása
8.2.2.1. Kipufogógáz-kibocsátást szabályozó berendezésekSzemrevételezésa)A gyártó által felszerelt kibocsátáscsökkentő berendezés hiányzik, vagy nyilvánvalóan meghibásodott.X
b)Olyan szivárgások észlelhetők, amelyek befolyásolhatják a kibocsátásmérést.X
c)A hibajelző lámpa (MIL) nem megfelelő sorrendben jelez.X
d)adott esetben nem elegendő reagens.X
8.2.2.2. Fényelnyelés
Az 1980. január 1. előtt nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járművek mentesülnek e követelmény alól.
— Legfeljebb Euro 5 és Euro V (7) kibocsátási osztályú járművek esetében:
— A kipufogógáz fényelnyelésének mérése (terhelés nélkül, az alapjárattól a leszabályozott fordulatszámig tartó) szabadgyorsítás mellett, miközben a sebességváltó üres állásban van, a tengelykapcsoló pedig ki van nyomva, vagy az OBD-rendszer leolvasásával. A kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzés alapértelmezett módszere a kipufogócsövön keresztüli vizsgálat. Az egyenértékűség értékelése alapján a tagállamok engedélyezhetik az OBD-rendszernek a gyártó ajánlásaival és egyéb előírásokkal összhangban történő használatát.
— Euro 6 és Euro VI (8) kibocsátási osztályú járművek esetében
— A kipufogógáz fényelnyelésének mérése (terhelés nélkül, az alapjárattól a leszabályozott fordulatszámig tartó) szabadgyorsítás mellett, miközben a sebességváltó üres állásban van, a tengelykapcsoló pedig ki van nyomva, vagy az OBD-rendszer leolvasásával történik, a gyártó ajánlásaival, illetve egyéb követelményekkel összhangban 1.
a)A követelményekben 1 meghatározott dátum után nyilvántartásba vett vagy először forgalomba helyezett járművek esetében a fényelnyelés mértéke meghaladja a gyártó által a járművön elhelyezett adattáblán szereplő értéket.X
A jármű előkészítése
1. A járművek előkészítés nélkül is vizsgálhatók, bár biztonsági okokból ellenőrizni kell, hogy a motor meleg-e, és megfelelő műszaki állapotban van-e.
b)Ha ez az adat nem áll rendelkezésre vagy a követelmények 1 nem engedélyezik a referenciaértékek használatát, a határérték
— szívómotorok esetében: 2,5 m–1,
— turbótöltéses motorok esetében: 3,0 m–1,
a követelményekben 1 azonosított járművek esetében, illetve a követelményekben 1 meghatározott dátum után nyilvántartásba vett vagy először forgalomba helyezett járművek esetében pedig:
1,5 m–1 (9)
vagy
0,7 m–1 (8)
X
2. Előkészítési követelmények:
i. A motor eléri az üzemi hőmérsékletet, például az olajszintmérő pálca csövébe helyezett szondával mérve az olaj legalább 80 °C, illetőleg normál üzemi hőmérsékletű (amennyiben ez az alacsonyabb érték), illetve az infravörös sugárzás szintjével mérve a motorblokk hőmérséklete legalább ezzel egyenértékű. Amennyiben a jármű konfigurációja miatt a mérés nem kivitelezhető, akkor a motor normál üzemi hőmérséklete más eszközökkel, például a motorhűtő ventilátor működése alapján is megállapítható.
ii. A kipufogórendszert legalább három szabadgyorsítási ciklussal, illetve ezzel egyenértékű módszerrel ki kell tisztítani.
X
Vizsgálati eljárás:
1. A motornak és adott esetben a beszerelt turbófeltöltőknek az egyes szabadgyorsítási ciklusok megkezdése előtt üresjáratban kell lenniük. Nagy teljesítményű dízelmotorok esetében a gázpedál kiengedését követően legalább 10 másodpercet kell várni.
2. Az egyes szabadgyorsítási ciklusok elindításakor a gázpedált folyamatosan és gyorsan (egy másodperc alatt), de nem túl hevesen teljesen be kell nyomni úgy, hogy a befecskendezőszivattyú a lehető legnagyobb mértékű üzemanyag-ellátást biztosítsa.
3. Az egyes szabadgyorsítási ciklusok alatt a gázpedál felengedése előtt a motornak el kell érnie a leszabályozási fordulatszámot, az automata sebességváltóval ellátott járművek esetében pedig a gyártó által meghatározott fordulatszámot, illetve ha ez az adat nem áll rendelkezésre, a leszabályozási fordulatszám kétharmadát. Ez például a motorfordulatszám figyelemmel kísérésével vagy a gázpedál benyomása és felengedése között kellő időt – M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében lehetőleg legalább két másodpercet – hagyva biztosítható.
4. A járművek csak akkor nem felelnek meg a vizsgálaton, ha legalább az utolsó három szabadgyorsítási ciklus mérési eredményének számtani közepe meghaladja a határértéket. A számítások során a mérések számtani közepétől vagy a mérési eredmények szórását figyelembe vevő más statisztikai jellemzőtől jelentős mértékben eltérő mérési eredmények elhagyhatók. A tagállamok korlátozhatják a vizsgálati ciklusok számát.
5. A szükségtelen vizsgálatok elkerülése érdekében a tagállamok alkalmatlannak minősíthetik azokat a járműveket, amelyek esetében háromnál kevesebb szabadgyorsítási ciklus, illetőleg a tisztítási ciklusok után a határértékeknél lényegesen magasabb értékeket mértek. Szintén a szükségtelen vizsgálatok elkerülése érdekében a tagállamok megfelelőnek minősíthetik azokat a járműveket, amelyek mért értékei háromnál kevesebb szabad gyorsítási ciklus, illetőleg a tisztítási ciklusok után jelentős mértékben a határértékek alatt maradnak.
További lehetőség a távérzékelő berendezéssel történő és utólag szabványos vizsgálati módszerekkel ellenőrzött mérés.
c)A távérzékelő berendezéssel mért érték jelentős meg nem felelésre utal.X
8.4. A környezettel összefüggő egyéb ellenőrzések
8.4.1. FolyadékszivárgásBármilyen túlzott folyadékszivárgás – a víz kivételével –, amely károsíthatja a környezetet vagy veszélyeztetheti a többi közlekedő biztonságát.X
Nagyon súlyos kockázatot jelentő, tartós cseppképződés.X
9. M2 ÉS M3 KATEGÓRIÁJÚ SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATA
9.1. Ajtók
9.1.1. Beszálláshoz, illetve kiszálláshoz használt ajtókSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)Hibás működés.X
b)Rongált állapot.X
Sérülést okozhat.X
c)Hibás vésznyitó berendezés.X
d)Az ajtók vagy a figyelmeztető készülékek távirányítója hibás.X
9.1.2. VészkijáratokSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés (megfelelő esetben).a)Hibás működés.X
b)A vészkijáratokra utaló jelek olvashatatlanok.X
A vészkijáratokra utaló jelek hiányoznak.X
c)Hiányzik az ablaktörő kalapács.X
d)Akadályozott a hozzáférés.X
9.2. Pára- és fagymentesítő berendezés (X) 2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)Nem működik megfelelően.X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
b)Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.X
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.X
c)A fagymentesítő (ha kötelező) sérült.X
9.3. Szellőző- és fűtőrendszer (X) 2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.a)Hibás működés.X
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.X
b)Mérgező gázok vagy kipufogógáz kerül a vezetőfülkébe vagy az utastérbe.X
Ez veszélyezteti a járműben utazó személyek egészségét.X
9.4. Ülések
9.4.1. Utasülések (a kísérőszemélyzet ülései és adott esetben a gyermekbiztonsági rendszerek is)SzemrevételezésA lehajtható ülések (ha megengedettek) nem működnek automatikusan.X
Eltorlaszolják a vészkijáratot.X
9.4.2. Vezetőülés (kiegészítő követelmények)Szemrevételezésa)Hibás speciális eszközök, pl. napellenzőX
Csökkent látómező.X
b)A vezető védelme bizonytalan.X
Sérülést okozhat.X
9.5. Belső világítás és irányvilágítás (X) 2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.Az eszközök hibásak.X
Egyáltalán nem működnek.X
9.6. Folyosók, állóhelyekSzemrevételezésa)Nem megfelelően rögzített padló.X
Ez befolyásolja az érintett részek stabilitását.X
b)Hibás korlátok és kapaszkodók.X
Nem megfelelően rögzítettek vagy használhatatlanok.X
9.7. LépcsőkSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés (megfelelő esetben).a)Rongált állapot.X
Sérült állapot.X
Ez befolyásolja az érintett részek stabilitását.X
b)A behúzható lépcsők nem működnek megfelelően.X
9.8. Utaskommunikációs rendszer (X) 2Szemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés.Hibás rendszer.X
Egyáltalán nem működik.X
9.9. Feliratok (X) 2Szemrevételezésa)Hiányzó, hibás vagy olvashatatlan felirat.X
Téves információt tartalmaznak.X
9.10. Gyermekek szállításával kapcsolatos követelmények (X) 2
9.10.1. AjtókSzemrevételezésAz ajtók védelme nincs összhangban az ezen közlekedési formára vonatkozó követelményekkel 1.X
9.10.2. Jeladó és speciális berendezésekSzemrevételezésA jeladó vagy speciális berendezések hiányoznak.X
9.11. A fogyatékossággal élő személyek szállításával kapcsolatos követelmények (X) 2
9.11.1. Ajtók, rámpák, emelőkSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzésa)Hibás működés.X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
b)Rongált állapot.X
Ez befolyásolja a stabilitást; sérülést okozhat.X
c)Hibás vezérlő(k).X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
d)Hibás riasztóberendezés(ek).X
Egyáltalán nem működnek.X
9.11.2. Kerekes szék utasbiztonsági rendszerSzemrevételezéssel és működtetéssel történő ellenőrzés (megfelelő esetben)a)Hibás működés.X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
b)Rongált állapot.X
Ez befolyásolja az érintett részek stabilitását; sérülést okozhat.X
c)Hibás vezérlő(k).X
Ez befolyásolja a jármű biztonságos működését.X
9.11.3. Jeladó és speciális berendezésekSzemrevételezésA jeladó vagy speciális berendezések hiányoznak.X
(1)
A százalékos fékhatásosság kiszámításához el kell osztani a fékezéskor elért teljes fékerőt a jármű tömegével vagy, félpótkocsik esetén a tengelyterhelések összegével, majd az eredményt meg kell szorozni 100-zal. (2)
Az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó járműkategóriák csak útmutatásként szerepelnek. (3)
48 % olyan járművek esetében, amelyeket nem szereltek fel ABS-szel, vagy 1991. október 1-jét megelőzően kaptak típusjóváhagyást. (4)
45 % akkor, ha a jármű nyilvántartásba vétele 1988 után vagy – ha az későbbi – az irányadó követelményekben meghatározott időpont után történt. (5)
43 % akkor, ha a nyerges pótkocsi vagy vonórúddal vontatott pótkocsi nyilvántartásba vétele 1988 vagy – ha az későbbi – az irányadó követelményekben meghatározott időpont után történt. (6)
2,2 m/s2 az N1, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében. (7)
Típusjóváhagyás a 70/220/EGK irányelv, a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 1. táblázata (Euro 5), a 88/77/EGK és 2005/55/EK irányelv szerint. (8)

Típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázata (Euro 6) és az 595/2009/EK (Euro VI) rendelet szerint. (9)
Ha a típusjóváhagyás a 70/220/EGK irányelv I. melléklete 5.3.1.4. pontjának B sorában található határértékek szerint vagy a 88/77/EGK irányelv I. melléklete 6.2.1. pontjának B1, B2 vagy C sorában található határértékek szerint történt, vagy az első nyilvántartásba vétel vagy a forgalomba helyezés 2008. július 1. után történt.
MEGJEGYZÉSEK:
1 A „követelményeket” a nyilvántartásba vétel szerinti országban a jóváhagyáskor, az első nyilvántartásba vételkor vagy az első forgalomba helyezéskor megszabott típus-jóváhagyások, illetve az utólagos módosítási kötelezettségek vagy a nemzeti jogszabályok határozzák meg. E hibaokok csak akkor érvényesek, ha a követelményeknek való megfelelést ellenőrizték.
2 (X) a jármű állapotát és közlekedésre való alkalmasságát érintő tétel, amely azonban a műszaki vizsgálat szempontjából nem bír alapvető fontossággal.
3 A nem biztonságos átalakítás olyan átalakítás, amely hátrányosan befolyásolja a közlekedésbiztonságot vagy aránytalanul kedvezőtlen hatást gyakorol a környezetre.
E Ezt az ellenőrzést mérőeszköz segítségével kell elvégezni.

III. MELLÉKLET

I. A rakományrögzítés alapelvei

1. A rakományrögzítésnek a jármű gyorsításából/lassításából eredő következő erőknek kell ellenállnia:

- menetirányban: a rakomány súlyának 0,8-szorosa, és

- oldalirányban: a rakomány súlyának 0,5-szöröse, és

- menetiránnyal szemben: a rakomány súlyának 0,5-szöröse, és

- és általában véve meg kell akadályoznia a rakomány megdőlését vagy megbillenését.

2. A rakomány elosztásakor tekintetbe kell venni a járművek tömegére és méreteire vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban a jármű megengedett maximális tömegének határain belül megengedett maximális tengelyterhelést és a szükséges minimális tengelyterhelést.

3. A rakomány rögzítésekor a bizonyos járműalkatrészek - így a homlokfal, az oldalfalak, a végfalak, a rakoncák vagy a rögzítési pontok - szilárdságára vonatkozó követelményeket tekintetbe kell venni, amennyiben ezeket az alkatrészeket használják a rakomány rögzítésére.

4. A rakomány rögzítésére a következő rögzítési módszerek közül egy vagy több, illetve az ötvözetük alkalmazható:

- megfogószerkezetes rögzítés,

- torlaszolásos rögzítés (helyi/teljes),

- közvetlen kikötözés,

- leszorításos lekötözés.

5. Alkalmazandó szabványok:

SzabványTárgy
— EN 12195-1A rögzítőerő kiszámítása
— EN 12640Rögzítő ékek
— EN 12642A jármű szerkezetének szilárdsága
— EN 12195-2Műszálas kötözőhevederek
— EN 12195-3Rögzítőláncok
— EN 12195-4Rögzítő acélsodrony kötelek
— ISO 1161, ISO 1496ISO konténer
— EN 283Csereszekrények
— EN 12641Ponyva
— EUMOS 40511Rudak – rakoncák
— EUMOS 40509Szállítási csomagolás

II. A rakományrögzítés ellenőrzése

1. A hiányosságok osztályozása

A hiányosságokat az alábbi hiányossági osztályok valamelyikébe kell besorolni:

- Kisebb hiányosság: Kisebb hiányosság akkor áll fenn, ha a rakományt megfelelően rögzítették, de biztonsági tanácsokra lehet szükség.

- Komoly hiányosság: Komoly hiányosság akkor áll fenn, ha a rakományt nem rögzítették kellőképpen, ezért a rakomány vagy annak egy része jelentős mértékben elcsúszhat vagy megdőlhet.

- Veszélyes hiányosság: Veszélyes hiányosság akkor áll fenn, ha a rakománynak vagy a rakomány egy részének elvesztésével kapcsolatos, vagy valamilyen, közvetlenül a rakományhoz kapcsolódó kockázat közvetlenül veszélyezteti a közlekedés vagy a személyek biztonságát.

Több hiányosság megléte esetén a szállítmányt a legmagasabb hiányossági osztályba kell besorolni. Mivel több hiányosság megléte esetén a hiányosságok hatása egymást erősítheti, a szállítmányt eggyel magasabb hiányossági osztályba kell besorolni.

2. Ellenőrzési módszerek

A vizsgálati módszer annak szemrevételezéssel történő értékelése, hogy megfelelő mennyiségben és megfelelő módon alkalmaztak-e a rakomány rögzítésére alkalmas eszközöket, és/vagy a húzóerők mérése, a rögzítés hatékonyságának kiszámítása és adott esetben a tanúsítvány ellenőrzése.

3. A hiányosságok értékelése

A rakomány rögzítésének vizsgálatakor a szállítmány elfogadhatóságának megítélése céljából alkalmazható szabályokat az 1. táblázat tartalmazza.

A hiányosságok kategóriáit az e fejezet 1. szakaszában foglalt osztályozás szerint, eseti alapon kell megállapítani.

Az 1. táblázatban szereplő indikatív jellegű értékeket iránymutatásnak kell tekinteni, amely segít abban, hogy az egyedi körülményekre is figyelemmel - különösen a rakomány jellegétől függően - az ellenőr a saját mérlegelése alapján osztályozni tudja a hiányosságokat.

A 95/50/EK tanácsi irányelv ( 4 ) hatálya alá tartozó szállítmányok esetében a fentieknél szigorúbb követelmények is érvényesülhetnek.

1. táblázat

Ellenőrzött tételHiányosságokA hiányosságok értékelése
KisebbKomolyVeszélyes
AA szállítási csomagolás nem teszi lehetővé a rakomány helyes rögzítésétAz ellenőr állapítja meg
BEgy vagy több rakományegység elhelyezése nem megfelelőAz ellenőr állapítja meg
CA jármű nem alkalmas az adott rakomány szállítására (a 10. pontban felsoroltaktól eltérő hiányosság)Az ellenőr állapítja meg
DA jármű felépítményében nyilvánvaló hibák vannak (a 10. pontban felsoroltaktól eltérő hiányosság)Az ellenőr állapítja meg
10.A jármű célra való alkalmassága
10.1.A raktér homlokfala (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésében)
10.1.1.Az alkatrész meggyengülését okozó rozsdásodás vagy alakváltozásx
A raktér épségét veszélyeztető törött alkatrész.x
10.1.2.Nem kellő szilárdság (adott esetben tanúsítvány vagy címke)x
A szállított rakományhoz képest nem kielégítő magasságx
10.2.A raktér oldalfalai (amennyiben részt vesznek a rakomány rögzítésében)
10.2.1.Az alkatrész meggyengülését okozó rozsdásodás vagy alakváltozás, az ajtózárak és zsanérok állapota nem kielégítőx
Az alkatrész törött; hiányzó vagy nem működő zsanérok vagy ajtózárakx
10.2.2.A támasztóelem nem kielégítő szilárdságú (adott esetben tanúsítvány vagy címke)x
A szállított rakományhoz képest nem kielégítő magasságx
10.2.3.Az oldalfal deszkáinak állapota nem kielégítőx
Törött alkatrészx
10.3.A raktér hátsó fala (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésében)
10.3.1.Az alkatrész meggyengülését okozó rozsdásodás vagy alakváltozás, az ajtózárak és zsanérok állapota nem kielégítőx
Az alkatrész törött; hiányzó vagy nem működő zsanérok vagy ajtózárakx
10.3.2.Nem kellő szilárdság (adott esetben tanúsítvány vagy címke)x
A szállított rakományhoz képest nem kielégítő magasságx
10.4.Rakoncák (amennyiben részt vesznek a rakomány rögzítésében)
10.4.1.Az alkatrész meggyengülését okozó rozsdásodás vagy alakváltozás, vagy a járműhöz való nem kielégítő odaerősítésx
Az alkatrész törött; a járműhöz gyengén van odaerősítvex
10.4.2.Nem kellő szilárdság vagy nem megfelelő kialakításx
A szállított rakományhoz képest nem kielégítő magasságx
10.5.Rögzítési pontok (amennyiben részt vesznek a rakomány rögzítésében)
10.5.1.Nem kielégítő állapot vagy nem megfelelő kialakításx
Nem bírják el az előírt feszítőerőtx
10.5.2.Túl kevés rögzítési pontx
Túl kevés rögzítési pont az előírt rögzítőerőhöz képestx
10.6.Előírt speciális eszközök (amennyiben részt vesznek a rakomány rögzítésében)
10.6.1.Nem kielégítő állapot, sérülésx
Az alkatrész törött; nem bírja el a szorítóerőtx
10.6.2.Nem alkalmas a rakomány szállításárax
Hiányzikx
10.7.Padozat (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésében)
10.7.1.Nem kielégítő állapot, sérülésx
Az alkatrész törött; Nem bírja el a rakománytx
10.7.2.Nem elegendő maximális terhelhetőségx
Nem bírja el a rakománytx
20.Visszatartási módszerek
20.1.Megfogószerkezetes rögzítés, torlaszolásos rögzítés és közvetlen kikötözés
20.1.1.A rakomány közvetlen rögzítése (torlaszolásos rögzítés)
20.1.1.1.A homlokfaltól mért távolság (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésében) túl nagyx
15 cm-nél nagyobb és átfúródhat a falx
20.1.1.2.Az oldalfaltól mért távolság (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésében) túl nagyx
15 cm-nél nagyobb és átfúródhat a falx
20.1.1.3.A hátsó faltól mért távolság (amennyiben részt vesz a rakomány rögzítésében) túl nagyx
15 cm-nél nagyobb és átfúródhat a falx
20.1.2.Rakományrögzítő berendezések, úgymint rögzítősínek, rögzítődeszkák, rögzítőlécek és ékek elöl, oldalt és hátul
20.1.2.1.Nincs megfelelően a járműhöz erősítvex
Nincs megfelelően odaerősítvex
Nem bírja el a szorítóerőt, lazax
20.1.2.2.Nem megfelelő rögzítésx
Nem kielégítő rögzítésx
Teljesen hatástalanx
20.1.2.3.A rögzítőberendezés nem tölti be kellőképpen a céljátx
A rögzítőberendezés céljára teljes mértékben alkalmatlanx
20.1.2.4.A csomagolás rögzítésére választott módszer elmarad az optimálistólx
A választott módszer teljes mértékben alkalmatlanx
20.1.3.Közvetlen rögzítés hálóval és takaróponyvával
20.1.3.1.A háló és a takaróponyva állapota (A címke hiányzik/sérült, de az eszköz még jó állapotban van)x
A rögzítőeszköz sérültx
A rögzítőeszköz súlyosan megrongálódott és használatra már nem alkalmasx
20.1.3.2.A háló és a takaróponyva szakítószilárdsága túl alacsonyx
Nem bírja el az előírt szorítóerő 2/3-átx
20.1.3.3.A háló és a takaróponyva nincs kellőképpen rögzítvex
A rögzítés nem bírja el az előírt szorítóerő 2/3-átx
20.1.3.4.A háló és a takaróponyva nem tudja kellőképpen rögzíteni a rakománytx
Céljára teljességgel alkalmatlanx
20.1.4.A rakományegységek elválasztása és a rések párnázóanyaggal való kitöltése
20.1.4.1.Az elválasztó eszköz és a párnázóanyag alkalmatlanságax
Az egységek közötti rések túl nagyokx
20.1.5.Közvetlen kikötözés (vízszintes, keresztirányú, átlós, hurkos és ferde kötözés)
20.1.5.1.A rögzítőerő nem felel meg a követelményeknekx
Kevesebb, mint az előírt rögzítőerő 2/3-ax
20.2.Frikciós reteszelés
20.2.1.Az előírt rögzítőerő elérése
20.2.1.1.A rögzítőerő nem felel meg a követelményeknekx
Kevesebb, mint az előírt rögzítőerő 2/3-ax
20.3.Felhasznált rögzítőeszközök
20.3.1.A rögzítőeszközök alkalmatlanságax
Az eszköz céljára teljességgel alkalmatlanx
20.3.2.A címke (pl. jelzőszalag/tesztszalag a hevederen) hiányzik/sérült, de az eszköz még jó állapotban vanx
A címke (pl. jelzőszalag/tesztszalag a hevederen) hiányzik/sérült, és az eszköz jelentős mértékben elhasználódottx
20.3.3.A rögzítőeszköz sérültx
A rögzítőeszköz súlyosan megrongálódott és használatra már nem alkalmasx
20.3.4.Helytelenül használt hevedercsörlőx
Hibás hevedercsörlőx
20.3.5.Helytelenül használt rögzítőeszköz (pl. nincs élvédő)x
Hibás (pl. összecsomósodott) rögzítőeszköz használatax
20.3.6.A rögzítőeszköz nincs megfelelően rögzítvex
Kevesebb, mint az előírt rögzítőerő 2/3-ax
20.4.Kiegészítő felszerelések (pl. csúszásgátló alátétek, élvédők)
20.4.1.A célnak nem megfelelő felszerelés használatax
Hibás felszerelés vagy a felszerelés helytelen használatax
A felszerelés egyáltalán nem felel meg a felhasználás céljárax
20.5.Ömlesztett anyagok, valamint könnyű és ömlesztett rakomány szállítása
20.5.1.A jármű üzemeltetése közben ömlesztett rakomány fújódik ki az útra, ez megzavarhatja a forgalmatx
Veszélyezteti a forgalmatx
20.5.2.Az ömlesztett rakományt nem biztosították kellőképpenx
A rakományvesztés veszélyezteti a forgalmatx
20.5.3.A könnyű rakományt nem fedték lex
A rakományvesztés veszélyezteti a forgalmatx
20.6.Kör keresztmetszetű faáruk szállítása
20.6.1.A rakomány (rönkök) részben lazán vannak rögzítvex
20.6.2.A rakományegység rögzítőereje nem megfelelőx
Kevesebb, mint az előírt rögzítőerő 2/3-ax
30.A rakomány egyáltalán nincs rögzítve

IV. MELLÉKLET

V. MELLÉKLET

FORMANYOMTATVÁNY A BIZOTTSÁGNAK TÖRTÉNŐ JELENTÉSTÉTELHEZ

A formanyomtatványt számítógépes feldolgozást lehetővé tevő formátumban kell elkészíteni, és általános irodai szoftverek segítségével, elektronikus úton kell a Bizottsághoz eljuttatni.

Minden tagállam elkészít

- egy összefoglaló táblázatot, valamint

- a részletesen ellenőrzött járművek nyilvántartás szerinti országainak mindegyike esetében külön táblázatot, amely az egyes járműkategóriák szerinti bontásban részletesen ismerteti az ellenőrzött és feltárt hiányosságokat.

Összefoglaló táblázat

valamennyi (elsődleges és részletes) ellenőrzésről

Jelentéstevő tagállam:pl. BelgiumJelentéstételi időszak[X] évtől[X+1] évig

JárműkategóriaN2N3M2M3O3O4T5Egyéb kategóriák:
(nem kötelező)
Összesen
Nyilvántartás helye szerinti országEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek száma (1)Ellenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek száma
Belgium
Bulgária
Cseh Köztársaság
Dánia
Németország
Észtország
Írország
Görögország
Spanyolország
Franciaország
Horvátország
Olaszország
Ciprus
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Hollandia
Ausztria
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovénia
Szlovákia
Finnország
Svédország
Egyesült Királyság
Albánia
Andorra
Örményország
Azerbajdzsán
Belarusz
Bosznia-Hercegovina
Grúzia
Kazahsztán
Lechtenstein
Monaco
Montenegró
Norvégia
Moldovai Köztársaság
Oroszországi Föderáció
San Marino
Szerbia
Svájc
Tádzsikisztán
Törökország
Türkmenisztán
Ukrajna
Üzbegisztán
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
Egyéb harmadik országok
(kérjük, nevezze meg)
(1)
A IV. mellékletben foglaltak alapján nem megfelelt, súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező járművek.

A részletes ellenőrzés eredménye

Jelentéstevő tagállam:pl. Belgium
A jelentéstevő tagállam neve
Nyilvántartás helye szerinti ország:pl. BulgáriaIDŐSZAK[X] év januárjától[X+1] év decemberéig
A jármű nyilvántartásának helye szerinti ország neve

Járműkategória:N2N3M2M3O3O4T5Egyéb kategóriák:
(nem kötelező)
Összesen
Ellenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek száma (1)Ellenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek számaEllenőrzött járművek számaNem megfelelt járművek száma
Hiba leírása
EllenőrizveNem felelt megEllenőrizveNem felelt megEllenőrizveNem felelt megEllenőrizveNem felelt megEllenőrizveNem felelt megEllenőrizveNem felelt megEllenőrizveNem felelt megEllenőrizveNem felelt megEllenőrizveNem felelt meg
(0) azonosító adatok
(1) fékberendezések
(2) kormányberendezés
(3) kilátási viszonyok
(4) világítóberendezések és elektromos rendszer
(5) tengelyek, kerekek, gumiabroncsok, felfüggesztés
(6) alváz és az alvázra erősített részek
(7) egyéb berendezések, ezen belül menetíró készülék és sebességkorlátozó berendezés
(8) környezetterhelés, ezen belül kibocsátások és tüzelőanyag- és/vagy olajszivárgás
(9) Kiegészítő vizsgálatok az M2 és M3 kategóriájú járművek esetében
(10) rakományrögzítés
Hiba leírása (további részletek)
1.1.1.
1.1.2.
2.1.1.
2.1.2.
3.1.
3.2.
20.6.2.
30.
Hibák összesen
(1)
Az V. mellékletben foglaltak alapján nem megfelelt, súlyos vagy veszélyes hiányosságokkal rendelkező járművek.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete (2013. február 5.) a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (HL L 60., 2013.3.2., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).

( 3 ) Átültette a többek között a 2012/45/EU bizottsági irányelvvel (HL L 332., 2012.12.4., 18. o.) módosított, a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 260., 2008.9.30., 13. o.).

( 4 ) A Tanács 1995. október 6-i 95/50/EK irányelve a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról (HL L 249., 1995.10.17., 35. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0047 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0047&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014L0047-20220927 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014L0047-20220927&locale=hu

Tartalomjegyzék