32013R1309[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1309/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014-2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1309/2013/EU RENDELETE

(2013. december 17.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014-2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1. cikk

Célkitűzések

Ez a rendelet létrehozza az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA) a többéves pénzügyi keret 2014. január 1-jétől2020. december 31-ig tartó időszakára.

Az EGAA célja, hogy hozzájáruljon az Unióban az intelligens, inkluzív és fenntartható gazdasági növekedéshez és előmozdítsa a fenntartható foglalkoztatást, lehetővé téve az Unió számára, hogy szolidaritást mutasson a globalizáció miatt a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy az 546/2009/EK rendelet szerinti, a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, vagy egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalókkal és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókkal, és támogassa őket.

Az EGAA-ból pénzügyi támogatásban részesülő tevékenységek célja, hogy a 18. cikk (1) bekezdésében említett záró jelentés határidejét megelőző hathónapos időszakon belül a lehető leghamarabb a lehető legtöbb, a tevékenységekben részt vevő kedvezményezett újra fenntartható módon beilleszkedjen a munkaerőpiacra.

2. cikk

Hatály

A rendeletet a tagállamok azon, EGAA-ból juttatott pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmeire kell alkalmazni, amelyeket a következőket célzó intézkedések érdekében nyújtottak be:

a) a globalizálódás miatt a világkereskedelemben bekövetkezett olyan fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalók és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók, mint különösen az Unióba irányuló behozatal jelentős emelkedése, az áruk és szolgáltatások Unióban folytatott kereskedelme terén bekövetkezett komoly változás, az Unió piaci részesedének gyors visszaesése egy adott ágazatban, illetve a tevékenységek harmadik országokba történő áthelyezése, ha ezek az elbocsátások jelentősen hátrányos hatást gyakoroltak a helyi, a regionális vagy a nemzeti gazdaságra;

b) az 546/2009/EK rendelet szerinti, a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása vagy egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók.

3. cikk

Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában kedvezményezett:

a) olyan munkavállaló, akinek a munkaviszonya idő előtt elbocsátás következtében megszűnt, vagy a 4. cikkben említett referencia-időszak alatt megszűnik, és nem újítják meg;

b) olyan önálló vállalkozó, aki legfeljebb 10 olyan munkavállalót foglalkoztatott, akiket e rendelet értelmében elbocsátottak, és akinek a tevékenysége megszűnt, feltéve hogy e tevékenység bizonyítottan a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett vállalkozástól függött, vagy feltéve, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban az önálló vállalkozó az érintett gazdasági ágazatban végezte tevékenységét.

4. cikk

Beavatkozási kritériumok

(1) Pénzügyi hozzájárulás nyújtandó az EGAA-ból, amennyiben a 2. cikkben meghatározott feltételek teljesülnek és a következőket eredményezik:

a) legalább 500 elbocsátott munkavállaló vagy tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó egy négyhónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is.

b) legalább 500 elbocsátott munkavállaló vagy tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó egy kilenchónapos referencia-időszak alatt, különösen az olyan kis- és középvállalkozásoknál, amelyek mindegyike ugyanabban a NACE Rev 2. javított kiadása szerint meghatározott gazdasági ágazatban végzi tevékenységétet, és egyetlen, illetve két egymással határos NUTS 2 szintű régióban találhatók, vagy kettőnél több, egymással határos NUTS 2 szintű régióban találhatók, és e régiók között van kettő, amelyben az elbocsátott munkavállalók, illetve a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók száma együttesen több mint 500.

(2) Kisméretű munkaerőpiac esetében vagy a kérelmező tagállam által kellőképpen alátámasztott kivételes esetben, különösen a kkv-kat érintő kollektív kérelmek tekintetében, ha az elbocsátások súlyos hatással vannak a foglalkoztatottságra és a helyi, regionális vagy nemzeti gazdaságra, akkor is elfogadható az e cikk értelmében vett pénzügyi támogatásra benyújtott kérelem, ha az (1) bekezdésnek az a) vagy a b) pontjában meghatározott kritériumok nem teljesülnek maradéktalanul. A kérelmező tagállam kérelmében ismerteti, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő támogatási kritériumok közül melyik nem teljesül maradéktalanul. Az egy régióban működő kkv-kat érintő kollektív kérelmek tekintetében, ha a kérelmező tagállam bizonyítja, hogy ebben a régióban a fő vagy kizárólagos vállalkozástípus a kkv, akkor a kérelem kivételesen kiterjedhet olyan kkv-kra is, amelyek másik, a NACE Rev 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban működnek. A kivételes esetben nyújtott hozzájárulások aggregált összege nem haladhatja meg az alap éves maximális összegének 15 %-át.

5. cikk

Az elbocsátások és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók számának kiszámítása

(1) A kérelmező tagállam meghatározza a módszert, amely alapján a 4. cikk céljából kiszámítják ki a 3. cikkben említett munkavállalók és önálló vállalkozók számát.

(2) A kérelmező tagállam az alábbi időpontok egyikére vonatkozóan végzi el az (1) bekezdésben említett számítást:

a) a tervezett csoportos létszámcsökkentésről az illetékes hatóság munkáltató által történő írásbeli, a 98/59/EK tanácsi irányelv ( 1 ) 3. cikke (1) bekezdésének megfelelő értesítésének időpontja; ebben az esetben a kérelmező tagállam az értékelés Bizottság általi befejezését megelőzően kiegészítő információkat nyújt a Bizottság részére az e rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti létszámcsökkentés tényleges számáról;

b) a munkáltató által a munkavállaló elbocsátásáról vagy a munkaszerződésének megszüntetéséről adott személyre szóló értesítés időpontja;

c) a munkaszerződés tényleges megszüntetésének vagy lejáratának időpontja;

d) a kölcsönvevő vállalkozáshoz történő kikölcsönzés vége; vagy

e) önálló vállalkozó esetén a tevékenység nemzeti jognak vagy adminisztratív rendelkezéseknek megfelelő megszűnésének időpontja

6. cikk

Támogatható kedvezményezettek

(1) A kérelmező tagállam az EGAA-ból társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat támogatható kedvezményezetteknek, akik az alábbiak lehetnek:

a) a 4. cikkben meghatározott referencia-időszakon belül, az 5. cikknek megfelelően számított elbocsátott munkavállaló, illetve tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó,

b) a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott referencia-időszak előtt vagy után, az 5. cikknek megfelelően számított elbocsátott munkavállalók, illetve tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók; vagy

c) elbocsátott munkavállalók, illetve tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók, olyan esetekben, amelyekben a 4. cikk (2) bekezdése alapján benyújtott kérelem eltér a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumoktól.

Az első albekezdés b) és c) pontjában említett munkavállalók és önálló vállalkozók támogathatónak tekintendők, feltéve hogy az elbocsátásukra, illetve tevékenységük megszüntetésére a tervezett elbocsátások általános bejelentése után került sor, és feltéve, hogy egyértelmű ok-okozati összefüggés mutatható ki az elbocsátásokat a referencia-időszak alatt kiváltó eseménnyel.

(2) A 2. cikktől eltérve a kérelmező tagállamok az EGAA társfinanszírozásában személyre szabott szolgáltatásokat nyújthatnak a célzott kedvezményezettek számával legfeljebb azonos számú, a kérelem benyújtásának időpontjában 25 év alatti, vagy a tagállam döntése alapján 30 év alatti NEET-fiatal számára, prioritást biztosítva az elbocsátott vagy tevékenységüket megszüntető személyek számára, feltéve, hogy a 3. cikk szerinti elbocsátások egy részére olyan NUTS 2 szintű régióban kerül sor, amelyben a 15-24 éves fiatalokra vonatkozó ifjúsági munkanélküli ráta a legfrissebb rendelkezésre álló éves adatok szerint legalább 20 %. A támogatást ezen NUTS 2 szintű régiókban élő, 25 év alatti, vagy a tagállam döntése alapján 30 év alatti NEET-fiatalok kaphatják.

7. cikk

Támogatható tevékenységek

(1) Az EGAA-ból pénzügyi hozzájárulás nyújtható olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekhez, amelyek a megcélzott kedvezményezettek, és különösen a hátrányos helyzetű, idős vagy fiatal munkanélküliek munkaerőpiacra való vagy önálló vállalkozóként történő újbóli beilleszkedését célzó összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag részét képezik. Az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag magában foglalhatja különösen a következőket:

a) személyre szabott képzés és átképzés, beleértve az információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos ismereteket és a megszerzett tapasztalat igazolását, munkakereséshez nyújtott támogatás, pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás, tanácsadói szolgáltatások, mentorálás, kiszervezéshez nyújtott segítség, vállalkozásösztönzés; az önálló vállalkozás, a vállalkozásalapítás és a vállalkozás alkalmazottak által történő átvételének segítése, valamint együttműködési tevékenységek;

b) különleges, korlátozott időre szóló intézkedések, pl. munkakereséshez nyújtott anyagi juttatás, munkáltatóknak nyújtott munkaerő-felvételi ösztönzők, mobilitási támogatás, napidíj vagy képzési támogatás (beleértve a gondozóknak nyújtott juttatásokat);

c) olyan intézkedések, amelyek különösen a hátrányos helyzetű, az idősebb és a fiatal munkanélkülieket a munkaerőpiacon való maradásra, illetve az oda való visszatérésre ösztönzik.

A b) pont szerinti intézkedések költsége nem lépheti túl az ebben a bekezdésben felsorolt, összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag teljes költségének 35 %-át.

Az önálló vállalkozáshoz, vállalkozásalapításhoz, valamint a vállalkozás alkalmazottak által történő átvételéhez kapcsolódó beruházás költsége nem haladhatja meg a 15 000 EUR-t.

A személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakításakor fel kell mérni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket. Az összehangolt csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással.

(2) A következő intézkedések nem támogathatók az EGAA-ból pénzügyi hozzájárulással:

a) az (1) bekezdés b) pontjában említett különleges, korlátozott időre szóló intézkedések, amelyek nem függnek a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől;

b) olyan tevékenységek, amelyek a nemzeti jog vagy kollektív megállapodás alapján a vállalkozások feladatkörébe tartoznak.

Az alap által támogatott tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

(3) A személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a megcélzott kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel, vagy a szociális partnerekkel egyeztetve készül el.

(4) A kérelmező tagállam kezdeményezésére az EGAA-ból pénzügyi hozzájárulás nyújtható előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre.

8. cikk

Kérelmek

(1) A kérelmező tagállam a 4. cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott kritériumok teljesítésének időpontjától számított 12 héten belül kérelmet nyújt be a Bizottságnak.

(2) A kérelem benyújtásától vagy adott esetben attól a naptól számított két héten belül, hogy a Bizottság rendelkezésére áll a kérelem fordítása - a kettő közül a későbbi időpontban - a Bizottság igazolja a kérelem kézhezvételét és tájékoztatja a tagállamot minden olyan kiegészítő információról, amelyre a kérelem értékeléséhez szüksége van.

(3) Amennyiben a Bizottság kiegészítő információkat kér, a tagállam a kérés időpontját követő hat héten belül válaszol. Ezt a határidőt a Bizottság az érintett tagállam indokolt kérésére két héttel meghosszabbíthatja.

(4) A tagállam által nyújtott információk alapján a Bizottság a hiánytalan kérelem vagy adott esetben a kérelem fordításának kézhezvételétől számított 12 héten belül lezárja annak értékelését, hogy a kérelem megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás feltételeinek. Kivételes esetben, ha a Bizottság nem tudja betartani e határidőt, írásban kell indokolnia a késedelem okait.

(5) A hiánytalan kérelem a következő információkat tartalmazza:

a) indokolt elemzés az összefüggésről, amely az elbocsátások vagy a tevékenység megszüntetése és a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások, illetve a globalizáció vagy a folytatódó globális pénzügyi és gazdasági válság vagy egy új globális pénzügyi és gazdasági válság következtében a helyi, regionális és nemzeti gazdaságban előállt súlyos zavar között áll fenn. A 4. cikkben meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülésének bizonyítása érdekében az elemzés statisztikai és egyéb információkon alapul a legmegfelelőbb szinten;

b) annak megerősítése, hogy amennyiben az elbocsátó vállalkozás a leépítések után folytatja tevékenységét, eleget tesz az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóival szemben is ennek megfelelően jár el;

c) az elbocsátások számának az 5. cikk szerinti értékelése, valamint az elbocsátásokhoz vezető események magyarázata;

d) adott esetben az elbocsátó vállalkozások, a beszállítók vagy felhasználói termelői kör, az ágazatok és a megcélzott kedvezményezettek kategóriáinak azonosítása nem és korcsoport szerinti bontásban;

e) az elbocsátások várható hatása a helyi, a regionális és az országos gazdaságra és foglalkoztatásra;

f) az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag és a kapcsolódó költségek leírása, amely tartalmazza a foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató intézkedéseket is a hátrányos helyzetű, idősebb és fiatalabb kedvezményezettek számára;

g) annak magyarázata, hogy az intézkedéscsomag hogyan egészít ki más tagállami vagy uniós alapokból finanszírozott tevékenységeket, valamint tájékoztatás olyan tevékenységekről, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében az érintett vállalkozások számára kötelezőek;

h) a megcélzott kedvezményezetteknek nyújtandó összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag egyes elemeinek, továbbá bármiféle előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységnek a becsült költségvetése;

i) a 7. cikk (1), illetve (4) bekezdésében meghatározottak alapján a megcélzott kedvezményezetteknek szánt, személyre szabott szolgáltatások, illetve az EGAA felhasználására irányuló tevékenységek kezdetének vagy tervezett kezdetének időpontja;

j) adott esetben a megcélzott kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel, a szociális partnerekkel, a helyi és regionális hatóságokkal vagy más érintett szervezetekkel való konzultáció során követett eljárás;

k) az EGAA-ból igényelt támogatásnak az állami támogatásra vonatkozó uniós eljárási és anyagi szabályokkal való megfelelőségéről szóló nyilatkozat, valamint nyilatkozat arról, hogy a személyre szabott szolgáltatások miért nem lépnek olyan intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy kollektív megállapodás alapján a vállalkozások feladatkörébe tartoznak;

l) a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás és adott esetben egyéb társfinanszírozások forrásai.

9. cikk

Összeegyeztethetőség, megfelelés és koordináció

(1) Az alapból nyújtott pénzügyi hozzájárulás nem léphet az olyan intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalkozások felelősségi körébe tartoznak.

(2) A megcélzott kedvezményezetteknek szóló támogatás kiegészíti a tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű tevékenységeit, beleértve azokat is, amelyeket uniós alapokból társfinanszíroznak.

(3) Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás arra korlátozódik, hogy az egyes megcélzott kedvezményezettek számára szolidaritást és átmeneti, egyszeri támogatást biztosítson. Az EGAA által támogatott fellépések megfelelnek az uniós és nemzeti jognak, az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat is ideértve.

(4) A Bizottság és a kérelmező tagállam hatáskörüknek megfelelően biztosítják az uniós alapokból nyújtott támogatások koordinációját.

(5) A kérelmező tagállam biztosítja, hogy egyéb uniós pénzügyi eszközökből nem részesülnek támogatásban az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásban részesülő egyedi tevékenységek.

10. cikk

A férfiak és a nők közötti egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalma

A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy a férfiak és a nők közötti egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség elve szerves részé legyen az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás felhasználása egyes szakaszainak, és azokat a felhasználás szakaszai során előmozdítsák. A Bizottság és a tagállamok megtesznek minden megfelelő lépést, hogy az EGAA-hoz való hozzáférésnél, valamint a pénzügyi hozzájárulás felhasználásának különböző szakaszaiban megelőzzenek bármilyen hátrányos megkülönböztetést, amely nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapul.

11. cikk

Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére

(1) A Bizottság kezdeményezésére, az EGAA éves maximális összegének legfeljebb 0,5 %-a felhasználható az EGAA felhasználása szempontjából releváns tudásalap előkészületeinek, nyomonkövetésének, adatgyűjtésének és létrehozásának finanszírozására. Az e rendelet végrehajtásához szükséges igazgatási és technikai támogatás, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek, valamint az audit-, az ellenőrzési és az értékelési tevékenységek finanszírozására is felhasználható.

(2) Az 1. cikkben meghatározott felső korlátra figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján minden év elején rendelkezésre bocsát egy összeget technikai segítségnyújtás céljára.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a költségvetési rendelettel összhangban kell végrehajtani.

(4) A Bizottság a technikai segítségnyújtás keretében tájékoztatást és iránymutatást is nyújt a tagállamoknak az EGAA felhasználása, nyomonkövetése és értékelése során. A Bizottságnak az EGAA felhasználásáról tájékoztatást és egyértelmű iránymutatást kell nyújtania az európai és nemzeti szociális partnereknek is.

12. cikk

Tájékoztatás, kommunikáció és nyilvánosság

(1) A kérelmező tagállam információt szolgáltat és tájékoztatja a nyilvánosságot a finanszírozott intézkedésekről. A tájékoztatás címzettjei a megcélzott kedvezményezettek, a helyi és regionális hatóságok, a szociális partnerek, a média és a közvélemény. A tájékoztatás hangsúlyozza az Unió szerepét és biztosítja az EGAA-ból nyújtott támogatás láthatóságát.

(2) A Bizottság az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető internetes oldalt tart fenn és frissít rendszeresen, amely naprakész információkat tartalmaz az EGAA-ról, útmutatást ad a kérelmek benyújtásához, valamint információkkal szolgál az elfogadott és elutasított kérelmekről és az Európai Parlament és a Tanács szerepéről a költségvetési eljárásban.

(3) A Bizottság az EGAA hatékonyságának növelése, valamint ismertségének az uniós polgárok és munkavállalók körében történő biztosítása érdekében tapasztalatokon alapuló tájékoztatási és kommunikációs tevékenységet végez az EGAA-val kapcsolatos ügyekről és eredményekről. A Bizottság az alap felhasználásáról kétévente országonkénti és ágazatonkénti bontásban jelentést készít.

(4) Az e rendelet alapján kommunikációs tevékenységekre elkülönített források hozzájárulnak az Unió politikai prioritásai intézményi kommunikációjához is, feltéve, hogy e prioritások kapcsolódnak e rendelet általános célkitűzéseihez.

13. cikk

A pénzügyi hozzájárulás meghatározása

(1) A Bizottság a 8. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján, és különösen a megcélzott kedvezményezettek számát, a javasolt tevékenységeket és a becsült költségeket figyelembe véve értékeli az adott esetben rendelkezésre álló források keretein belül az EGAA-ból adható pénzügyi hozzájárulás összegét, és a lehető legrövidebb idő alatt javaslatot tesz rá. Az összeg nem haladhatja meg a 8. cikk (5) bekezdésének h) pontjában említett összes becsült költség 60 %-át.

(2) Amennyiben a 8. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának feltételei e rendelet értelmében teljesülnek, azonnal megindítja a 15. cikkben meghatározott eljárást.

(3) Amennyiben a 8. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján a Bizottság megállapítja, hogy a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának feltételei e rendelet értelmében nem teljesülnek, erről azonnal értesíti a kérelmező tagállamot.

14. cikk

A kiadások elszámolhatósága

(1) A kiadások a 8. cikk (5) bekezdésének i) pontja szerinti kérelemben meghatározott azon időponttól támogathatók az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásból, amelyen az érintett tagállam a 7. cikk (1), illetve (4) bekezdésével összhangban megkezdi vagy amelyen meg kellene kezdenie a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a megcélzott kedvezményezetteknek, illetve amely időponttól kezdve, amikor az EGAA felhasználására irányuló igazgatási kiadások felmerülnek.

(2) Támogatások esetén a 1303/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 67. és 68. cikkét és a 1304/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) 14. cikkét, valamint az e rendeleteknek megfelelően a Bizottság által elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell alkalmazni.

15. cikk

Költségvetési eljárás

(1) Az EGAA-ra vonatkozó intézkedések megfelelnek az intézményközi megállapodás 13. pontjának.

(2) Az EGAA-t érintő előirányzatokat céltartalékként kell feltüntetni az Unió költségvetésében.

(3) Egyrészről a Bizottság, másrészről az Európai Parlament és a Tanács igyekszik minimalizálni az EGAA igénybevételéhez szükséges időt.

(4) Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy az EGAA-ból nyújtott pénzügyi támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesülnek, javaslatot nyújt be az EGAA felhasználására. Az EGAA felhasználására vonatkozó határozatot az Európai Parlament és a Tanács együttesen hozza meg legkésőbb egy hónappal az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz való utalást követő egy hónapon belül. A Tanács minősített többséggel, az Európai Parlament pedig tagjainak többségével és a leadott szavazatok háromötödével jár el.

Az EGAA-hoz kapcsolódó átcsoportosításokat a költségvetési rendelet 31. cikkének megfelelően kell végrehajtani, elvben a vonatkozó határozatnak az Európai Parlament és a Tanács általi végleges elfogadásától számított legfeljebb 7 napon belül.

(5) A Bizottság az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatával egyidejűleg végrehajtási jogi aktus formájában pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatot fogad el, amely abban az időpontban lép hatályba, amikor az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az EGAA igénybevételéről szóló határozatot.

(6) A (4) bekezdés szerinti, az EGAA felhasználásáról szóló határozatra irányuló javaslat a következőket tartalmazza:

a) a 8. cikk (4) bekezdésének megfelelően elvégzett értékelést, az értékelés alapjául szolgáló információk összefoglalásával együtt;

b) annak bizonyítékát, hogy a 4. és 9. cikkben rögzített követelmények teljesülnek; valamint

c) a javasolt összegek indokolását.

16. cikk

A pénzügyi hozzájárulás kifizetése és felhasználása

(1) A pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatnak a 15. cikk (5) bekezdése szerinti hatálybalépését követően a Bizottság, főszabály szerint 15 napon belül egyösszegű, 100 %-os előfinanszírozási kifizetés formájában kifizeti az érintett tagállam részére a pénzügyi hozzájárulást. Az előfinanszírozást akkor számolják el, amikor a pénzügyi hozzájárulás a 18. cikk (2) bekezdésének megfelelően lezárul.

(2) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulást a költségvetési rendelet 63. cikkével összhangban megosztott irányítás keretében kell végrehajtani.

(3) A finanszírozás részletes technikai feltételeit a Bizottság a pénzügyi hozzájárulásról szóló, a 15. cikk (5) bekezdésében említett határozatban rögzíti.

(4) A tagállam amint lehetséges, és legkésőbb a 8. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott kérelem időpontjától számított 24 hónapon belül végrehajtja a 7. cikkben meghatározott támogatható tevékenységeket.

A tagállamok határozhatnak a támogatható tevékenységek kezdő időpontjának a kérelem benyújtása időpontjától számított legfeljebb három hónappal való elhalasztásáról. Ilyen halasztás esetén a támogatható tevékenységeket a tagállam által a vonatkozó kérelemben közölt kezdési időpontot követő 24 hónapon belül hajtják végre.

Amennyiben a kedvezményezett olyan oktatásban vagy képzésben vesz részt, amelynek időtartama két év vagy több, a tanfolyam díja a 18. cikk (1) bekezdésében említett záró jelentés határidejéig részesülhet az alap társfinanszírozásában, amennyiben az adott díjat az említett időpontot megelőzően kifizették.

(5) Az érintett tagállam a személyre szabott szolgáltatási csomagban foglalt tevékenységek végrehajtása során a tevékenységek módosítására vonatkozó javaslatot nyújthat be a Bizottságnak, a 7. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában felsorolt más támogatható tevékenységeket hozzáadva, feltéve, hogy a módosítások kellően indokoltak és a teljes összeg nem haladja meg a 15. cikk (5) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulást. A Bizottság értékeli a javasolt módosításokat és egyetértése esetén ennek megfelelően értesíti a tagállamot.

(6) A 7. cikk (4) bekezdése szerinti kiadások a záró jelentés benyújtásának határidejéig támogathatók.

17. cikk

Az euró használata

Az e rendelet szerinti kérelmekben, pénzügyi hozzájárulásokról szóló határozatokban és jelentésekben, valamint a kapcsolódó dokumentumokban szereplő összegeket mindig euróban tüntetik fel.

18. cikk

Záró jelentés és lezárás

(1) A 16. cikk (4) bekezdésében meghatározott időszak végét követő hat hónapon belül az érintett tagállam záró jelentésben számol be a Bizottságnak a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról, és ezen belül tájékoztatást ad:

a) a tevékenységek típusáról és a főbb eredményekről,

b) azon szervezetek nevéről, amelyek a tagállamban végrehajtják az intézkedéscsomagot,

c) a megcélzott kedvezményezettek jellemzőiről és munkavállalói státuszáról,

d) arról, hogy a vállalkozás - a mikrovállalkozások és a kkv-k kivételével - az előző öt évben részesült-e állami támogatásban vagy az Unió Kohéziós Alapjából vagy strukturális alapjaiból finanszírozott támogatásban;

e) a kiadások indokoltságát igazoló nyilatkozatról, adott esetben feltüntetve a tevékenységek és az Európai Szociális Alapból (ESZA) támogatott tevékenységek közötti kiegészítő jelleget.

A kedvezményezettekre vonatkozó adatokat lehetőség szerint nemek szerinti bontásban adják meg.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben előírt valamennyi információ kézhezvételét követő hat hónapon belül az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás végső összegének, valamint adott esetben a 22. cikkel összhangban az érintett tagállam részéről esedékes összeg megállapításával lezárja a pénzügyi hozzájárulást.

19. cikk

Kétéves jelentés

(1) A Bizottság 2015. augusztus 1-jéig és azt követően kétévente átfogó, mennyiségi és minőségi jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az e rendelet és az 1927/2006/EK rendelet alapján az előző két évben végzett tevékenységekről. A jelentés mindenekelőtt az EGAA által elért eredményeket mutatja be és elsősorban a benyújtott kérelmekkel, az elfogadott határozatokkal, a finanszírozott tevékenységekkel - beleértve a támogatott kedvezményezettek munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésének tagállamonkénti arányát bemutató statisztikákat és tevékenységek és az egyéb uniós alapokból, különösen az ESZA-ból támogatott tevékenységek közötti kiegészítő jelleget - valamint a pénzügyi támogatás lezárásával kapcsolatban nyújt tájékoztatást. Dokumentálja továbbá azokat a kérelmeket, amelyeket elegendő előirányzat vagy a támogathatóság hiánya miatt elutasítottak vagy csökkentett tartalommal fogadtak el.

(2) A jelentést tájékoztatás céljából a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a szociális partnerek is megkapják.

20 cikk

Értékelés

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére és a tagállamokkal szoros együttműködésben elvégzi az alábbiakat:

a) 2017. június 30-ig félidős értékelést készít az elért eredmények hatékonyságáról és fenntarthatóságáról;

b) 2021. december 31-ig külső szakértők közreműködésével utólagos értékelést készít az EGAA hatása és az általa képviselt hozzáadott érték felmérésének érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben említett értékelés eredményeit tájékoztatásul az Európai Parlament, a Tanács, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a szociális partnerek is megkapják. Az értékelésekben megfogalmazott ajánlásokat figyelembe kell venni a foglalkoztatáshoz és a szociális ügyekhez kapcsolódó új programok kialakításakor.

(3) Annak megállapítása érdekében, hogy az EGAA valóban eljut-e a célzott kedvezményezettekhez, az (1) bekezdésben említett értékeléseknek tartalmazzák a kérelmek számát, valamint ki kell térniük az EGAA teljesítményére országonkénti és ágazatonkénti bontásban.

21. cikk

Irányítás és pénzügyi ellenőrzés

(1) A Bizottságnak az Unió általános költségvetése végrehajtására vonatkozó felelősségi körének sérelme nélkül, az EGAA-ból támogatott tevékenységek irányításáért és a tevékenységek pénzügyi ellenőrzéséért elsődlegesen a tagállamok felelősek. E célból a tagállamok intézkedései tartalmazzák a következőket:

a) meggyőződnek arról, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszer oly módon alakították ki és azt oly módon alkalmazzák, hogy az uniós alapok hatékony és szabályszerű felhasználása biztosított legyen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően;

b) meggyőződnek arról, hogy a finanszírozott tevékenységeket megfelelően hajtották végre;

c) biztosítják, hogy a támogatott kiadások alapjául szolgáló ellenőrizhető igazoló dokumentumok jogszerűek és szabályosak;

d) a 1303/2013/EU, Euratom rendelet 122 cikkében foglaltaknak megfelelően megelőzik, feltárják és korrigálják a szabálytalanságokat, valamint behajtják a jogosulatlanul kifizetett összegeket a késedelmi kamatokkal együtt. A tagállamok értesítik a Bizottságot az ilyen szabálytalanságokról, és folyamatos tájékoztatást nyújtanak számára az azokból következő közigazgatási és bírósági eljárások előrehaladásáról.

(2) A tagállamok a költségvetési rendelet 63. cikk (3) bekezdésében, valamint a 1303/2013/EU, Euratom rendeletben rögzített kritériumoknak és eljárásoknak megfelelően kijelölik az EGAA által támogatott tevékenységek irányításáért és kontrolljáért felelős szerveket. Az e rendelet 18. cikkében említett záró jelentés benyújtásakor a kijelölt szervek benyújtják a Bizottságnak a költségvetési rendelet 63. cikk (5) bekezdésében meghatározott információkat a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról.

(3) Szabálytalanság megállapítása esetén a tagállamok elvégzik az előírt pénzügyi korrekciókat. A tagállam által végzett korrekciók a pénzügyi hozzájárulás részleges vagy teljes visszavonásából állnak. A tagállam visszafizettet minden, a feltárt szabálytalanság következtében jogosulatlanul kifizetett összeget, visszafizeti azt a Bizottságnak, és amennyiben az összeget az érintett tagállam a rendelkezésre álló időn belül nem fizeti vissza, késedelmi kamat is esedékessé válik.

(4) A Bizottság az Unió általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó hatáskörében minden szükséges lépést megtesz annak ellenőrzése érdekében, hogy a finanszírozott tevékenységek megvalósítására a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően kerül sor. A kérelmező tagállam feladata, hogy zavartalanul működő irányítási és ellenőrzési rendszerekkel rendelkezzen. A Bizottság meggyőződik róla, hogy e rendszereket létrehozták.

E célból, a Számvevőszék hatáskörének, illetve a tagállamok által a nemzeti törvényeikkel, rendeleteikkel és közigazgatási rendelkezéseikkel összhangban végzett vizsgálatoknak a sérelme nélkül, a Bizottság tisztviselői, illetve alkalmazottai az EGAA által finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban legalább egy munkanappal korábban történő értesítés mellett helyszíni ellenőrzést végezhetnek, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzést is. A szükséges segítség megszerzése érdekében a Bizottság értesíti a kérelmező tagállamot. Az érintett tagállam tisztviselői vagy alkalmazottai ezeken az ellenőrzéseken részt vehetnek.

(5) A tagállam gondoskodik róla, hogy a felmerült kiadásokkal kapcsolatos igazoló dokumentumok az EGAA-ból kapott pénzügyi hozzájárulás lezárását követő három évig a Bizottság és a Számvevőszék számára hozzáférhetők maradnak.

22. cikk

A pénzügyi hozzájárulás visszafizetése

(1) Abban az esetben, ha az adott tevékenység tényleges költsége, mint a 15. cikk alapján becsült összeg, a Bizottság végrehajtási jogi aktus formájában határozatot fogad el, amelyben az érintett tagállamot a részére folyósított pénzügyi hozzájárulás megfelelő részének visszafizetésére kötelezi.

(2) Amennyiben az érintett tagállam nem tesz eleget a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatban megállapított kötelezettségeknek, a Bizottság végrehajtási jogi aktus formájában elfogadott határozattal megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az adott tagállamot a részére folyósított pénzügyi hozzájárulás teljes vagy részleges visszafizetésére kötelezze.

(3) Mielőtt az (1) vagy a (2) bekezdés alapján határozatot fogadna el, a Bizottság kellő alapossággal megvizsgálja az ügyet, és különös figyelmet fordít arra, hogy az érintett tagállam számára észrevételek tételére meghatározott időtartamot jelöljön ki.

(4) Ha a szükséges ellenőrzés elvégzése után a Bizottság megállapítja, hogy a tagállam nem teljesíti a 21. cikk (1) bekezdésében szereplő kötelezettségeit - ha közöttük megállapodás nem jött létre, és amennyiben a tagállam a Bizottság által meghatározott időszakon belül nem végezte el a korrekciókat, valamint figyelembe véve a tagállam által tett észrevételeket - a (3) bekezdésben említett határidő lejártát követő három hónapon belül úgy határoz, hogy a szóban forgó tevékenységre az EGAA-ból juttatott hozzájárulás részleges vagy teljes visszavonásával elvégzi a szükséges pénzügyi korrekciókat. A feltárt szabálytalanság következtében jogosulatlanul kifizetett összeget vissza kell fizettetni, és amennyiben az összeget a kérelmező tagállam a rendelkezésére álló időn belül nem fizeti vissza, késedelmi kamat is esedékessé válik.

23. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1927/2006/EK rendelet 2014. január 1-jén hatályát veszti.

Az első bekezdés ellenére az említett rendeletet a 2013. december 31-ig benyújtott kérelmekre továbbra is alkalmazni kell.

24. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit a 2014. január 1. és 2020. december 31. között benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) A Tanács 98/59/EK irányelve (1998. július 20.) a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 225., 1998.8.12., 16. o).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU, Euratom rendelete (17. december 2013.) a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 320. oldalát)

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU, Euratom rendelete (17. december 2013.) az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 470. oldalát).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R1309 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R1309&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013R1309-20180802 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013R1309-20180802&locale=hu