Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés

az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetben[1]

IKF /153/2013-NFM_SZERZ

Amely létrejött

egyrészről a

Magyar Állam (képviseli: Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter) mint az egyetemes postai szolgáltatást megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., bankszámlaszám: 11991102-02102768 Erste Bank, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, képviseli: Szarka Zsolt vezérigazgató) mint egyetemes postai szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

továbbiakban egyenként: "Fél", együttesen pedig "Felek" között, az alul írott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

I. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

1. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 18. § (1) bekezdése alapján az egyetemes postai szolgáltatás biztosítása állami feladat, melynek folyamatos ellátására a Postatv. 2020. december 31-ig a Magyar Posta Zrt.-t jelöli ki.

2. A Postatv. 19. § (1) bekezdése alapján az egyetemes postai szolgáltató és a Magyar Állam nevében eljárva a postaügyért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - az egyetemes postai szolgáltatás és az egyetemes postai szolgáltató egyéb kötelezettségei ellátásának részletes szabályairól Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződésben (a továbbiakban: Szerződésben) állapodnak meg.

3. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 5. pontja alapján 2018. május 22-ei hatállyal a postaügyért való felelősséget a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, a 64. § (1) bekezdés 2. pontja az államháztartásért való felelősséget a pénzügyminiszter hatáskörébe utalta.

4. A Szerződés célja, hogy a Postatv. és a Felek tevékenységének keretei között lehetőséget biztosítson a magyar állam számára, hogy az egyetemes postai szolgáltató által ellátható és a magyar állam igényeihez igazodó postai szolgáltatásokat az állam - a társadalmi, gazdasági és területfejlesztési igényekhez történő rugalmas igazodás érdekében, figyelembe véve az átláthatóság, az arányosság és a megkülönböztetés mentesség, valamint az államháztartás teherbíró képességének szempontjait - az egyetemes postai szolgáltató kötelezettségévé tegye, illetve ezen postai szolgáltatásokat és azok ellátásának jogszabályban nem foglalt részletes szabályait rögzítse.

5. Az egyetemes postai szolgáltatás ellátásának ellenőrzését a Postatv. 20. § (1) bekezdése alapján, a Szerződés felhasználói jogokat érintő rendelkezései teljesítésének ellenőrzését a Postatv. 62. §-a értelmében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) látja el.

6. A Felek a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (5) bekezdés g) pontjára figyelemmel közbeszerzési eljárás alkalmazása nélkül kötik meg.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatást a Postatv.-ben és a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakon túl jelen Szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően, mint közszolgáltatást köteles nyújtani.

2. A Szolgáltató 2020. december 31-ig köteles biztosítani a Szerződés tárgyát képező egyetemes postai szolgáltatás folyamatos, zavartalan fenntartását. A vis maior és sztrájk esetében alkalmazandó szabályokat a Postatv. 34. § (2)-(3) bekezdése, valamint jelen Szerződés II. fejezetének 3. pontja szabályozza, az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének akadályozottságával kapcsolatos szabályokat a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

3. Vis maior vagy sztrájk esetében a Szolgáltató minden rendelkezésre álló eszközzel a lehető legteljesebb mértékben törekszik a közszolgáltatás ellátására. Ennek módjáról azonnal, vagy a körülményeket figyelembe véve a lehető legrövidebb időn belül írásban, az írásbeliség akadályba ütközése esetén rövid úton a postai ágazat ügyeleti szolgálata útján köteles a postaügyért felelős minisztert és a Hatóság elnökét tájékoztatni.

4. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy bármely olyan körülmény felmerülése esetén, amely a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység végzését akadályozza vagy megnehezíti, egymással egyeztetnek és minden tőlük telhetőt megtesznek a körülmények feltárására és a közszolgáltatás ellátását gátló okok kiküszöbölésére.

III. SZERZŐDÉSEN ALAPULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. A Szolgáltató - illetve amennyiben a Postatv. 14. § (1a) bekezdés szerinti szerződést köt partnerszervezettel, a Szolgáltató a partnerszervezettel együttműködésben - a Postatv. 18. § (1) bekezdése és jelen Szerződés alapján 2020. december 31-ig köteles folyamatosan, biztonságosan, a körülményekhez képest a legmagasabb színvonalon ellátni - a Postatv. 19. § (2) bekezdéséből, valamint 14. § (5) bekezdéséből következő - az alábbi közszolgáltatási kötelezettségeket (a továbbiakban: Szerződésen Alapuló Közszolgáltatási Kötelezettségek):

a) Szolgáltató köteles megfelelni a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható postai küldemények átfutási idejére vonatkozó követelményeknek;

b) a Szolgáltató köteles megfelelni az egyetemes postai szolgáltatás megbízhatóságát leíró, a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott követelményeknek;

c) a Szolgáltató köteles megfelelni az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő felvételi és kézbesítési pontok területi elhelyezkedésére és időbeli hozzáférhetőségére vonatkozó - a Szerződés 4. számú mellékletében meghatározott - részletes követelményeknek;

d) a Szolgáltató köteles megfelelni a postabélyeg kibocsátására, forgalomba hozatalára és forgalomból történő kivonására, valamint érvényességére vonatkozó - a Szerződés 5. számú mellékletében meghatározott - követelményeknek;

e) a Szolgáltató köteles megfelelni a kézbesítési pontra címzett és ott kézbesítendő ("postán maradó") - az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható vagy kézbesíthető - postai küldemények kézbesítésére vonatkozó a Szerződés 6. számú mellékletében meghatározott követelményeknek.

2. Az a)-c) pontban foglalt követelményeket a Felek egy naptári év időtartamra állapítják meg, e követelmények felülvizsgálatára és módosítására a Szerződés IX. fejezetének 5. pontja irányadó. Amennyiben az a)-c) pontban foglalt követelmények évenkénti felülvizsgálata a tárgyév első napjáig nem eredményezi azok módosítását, úgy a Felek tudomásul veszik, hogy a módosítás hatályba lépéséig a Felek az előző naptári évre meghatározott követelményeknek kötelesek eleget tenni.

3. A Szolgáltató jelen Szerződésen Alapuló Közszolgáltatási Kötelezettsége alapján a vakok írását tartalmazó küldeményt köteles belföldi és nemzetközi viszonylatban is az egyetemes szolgáltatás keretében ingyenesen felvenni, ha azt nyitott, a tartalom megvizsgálására alkalmas állapotban adják át.

4. A Szolgáltató jelen Szerződésen Alapuló Közszolgáltatási Kötelezettsége alapján köteles az egyetemes postai szolgáltatás keretében felvett könyvelt postai küldeményt - annak sikertelen kézbesítése esetén - postai szolgáltatóhelyen, vagy az e célból üzemeltetett kézbesítési ponton - jogszabály vagy jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - legalább 10 munkanapig a címzett rendelkezésére tartani.

IV. A FELEK EGYÉB, A POSTAI SZOLGÁLTATÁST ÉRINTŐ MEGÁLLAPODÁSA

1. Szolgáltató azonosítására alkalmas jelzések használata

1.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa felvett küldeményen a postai szolgáltató azonosítására alkalmas jelzésként nem a Szolgáltató nevét vagy rövidített elnevezését tünteti fel, akkor kizárólag a Szerződés 7. számú mellékletében feltüntetett mintáknak megfelelő jelzéseket alkalmazhatja.

2. A Hivatalos iratok tértivevényének kialakítása

2.1. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosítószámú, "Hivatalos küldeménykövető" megnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódóan a 8. melléklet II. pontjaként bevezetésre kerülő, legkésőbb 2020. január 1-jétől alkalmazandó tértivevény az az elektronikus dokumentum, amelyet a Szolgáltató a hivatalos irat kézbesítési kísérletével kapcsolatos tények vagy a hivatalos irat átvételének igazolásaként a feladó részére visszajuttat.

2.2. A Szolgáltató - illetve amennyiben a Postatv. 14. § (1a) bekezdés szerinti szerződést köt partnerszervezettel, a Szolgáltató a partnerszervezettel együttműködésben - kötelezettséget vállal arra, hogy a hivatalos iratok kézbesítéséhez a 8. melléklet szerinti tartalmi és formai követelményeknek megfelelő tértivevény használatával juttatja vissza a feladóknak a kézbesítési igazolást.

2.3.1. A postaügyért felelős miniszter kötelezettséget vállal arra, hogy a 8. melléklet szerinti tartalmi és formai követelményeknek megfelelő tértivevény alkalmazásával kapcsolatosan tájékoztatást küld valamennyi minisztérium számára annak érdekében, hogy a minisztériumok a felügyeleti jogkörükbe tartozó hatóságot megfelelő időben értesíteni tudják.

2.3.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hivatalos irat feladására jogosult, de a 2.3.1. szerint nem tájékoztatott szervezetek részére a Szerződés 8. melléklet szerinti tartalmi és formai követelményeknek megfelelő teljesítő tértivevény alkalmazásával kapcsolatban ügyfélkapcsolatai (elsősorban az ügyfélhez rendelt ügyfélmenedzser) útján tájékoztatást ad.

2.4. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy igény esetén az általános szerződési feltételeiben olyan többletszolgáltatást hirdet meg, amelynek igénybevétele esetén a Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése szerinti kézbesíthetetlenségi okain belül - a Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerinti bejelentés vagy nyilatkozat alapján - a belföldi viszonylatú hivatalos irat kézbesíthetetlenségének további okáról a hivatalos irat feladására jogosult szervezet részére - díj ellenében - tájékoztatást nyújt.

2/A. A Postatv. 41. § (11) bekezdése alapján az aláírás képének rögzítésére és az azt is tartalmazó elektronikus dokumentum létrehozására vonatkozó eszköz- és rendszerkövetelmények elvárt biztonsági osztálya

1. A Korm. rendeletben meghatározott eszköz- és rendszerkövetelmények teljesülése mellett a kézbesítési adatokat kezelő elektronikus információs rendszer az információbiztonsági alapelveknek (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás) megfelelő osztályba sorolását - az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendeletben megfogalmazottak figyelembe vétele alapján - az alábbi követelményrendszer határozza meg:

Követelmény területElvárt biztonsági osztály
Bizalmasság3
Sértetlenség4
Rendelkezésre állás3

3. Minőségirányítási rendszer működtetése

3.1. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás ellátására vonatkozó, független minőségtanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszert köteles létrehozni és működtetni. A minőségirányítási rendszernek biztosítania kell az egyetemes postai szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a Postatv. 15. § (1) bekezdésében és a Szerződés 2. és 3. számú mellékleteiben foglalt előírások betartásának, a kötelezettségek teljesítésének az ellenőrzését és ellenőrizhetőségét.

V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK[2]

V/A. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

1. A Szolgáltató a központi költségvetés terhére - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) hatálya alá tartozó állami támogatásként -, tekintettel a Postatv. 77/A. § (1) bekezdésében foglaltakra, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) foglalt, a közszolgáltatásért járó kompenzációra vonatkozó szabályok alkalmazásával jogosult méltánytalan többletterhe évi 15 millió eurót meg nem haladó részének megtéríttetésére.

2. A méltánytalan többletteher megállapítása alapjául szolgáló egyetemes postai szolgáltatás nettó költségét a Szerződés 10. számú mellékletében foglaltak szerint kell kimutatni, illetve a Szolgáltatónak a méltánytalan többletterhe megállapítására vonatkozó kérelmét eszerint kell a tárgyévet követő év június 30. napjáig benyújtania a postaügyért felelős miniszternek. A Szolgáltató ezzel egyidejűleg a kérelem másolatát az államháztartásért felelős miniszter részére tájékoztatásul megküldi. A Szolgáltató köteles a méltánytalan többletteher megállapítására irányuló kérelmében foglaltakat - mind a számítás alapjául szolgáló számadatok, mind a 10. számú mellékletnek megfelelő módszertan alkalmazásának helyessége szempontjából - állandó könyvvizsgálójával vagy más független könyvvizsgálóval ellenőriztetni és tanúsíttatni. A könyvvizsgáló tanúsítványát, mely a kérelem és kimutatás kötelező melléklete, Szolgáltató a tárgyévet követő év július 31. napjáig nyújtja be a postaügyért felelős miniszter részére. A Szolgáltató ezzel egyidejűleg a tanúsítvány másolatát az államháztartásért felelős miniszter részére tájékoztatásul megküldi.

3. A postaügyért felelős miniszter a méltánytalan többletteher összegét - egy vagy több részletben - a Szerződés V/A. fejezet 2. pontjának megfelelően benyújtott kérelem, a Szerződés VII. fejezet 2.3. pontja szerint felvett jegyzőkönyv megállapításai, az egyetemes postai szolgáltatás nettó költség számítása, továbbá az V/A. fejezet 2. pontja szerinti könyvvizsgálói tanúsítvány figyelembevételével állapítja meg a tárgyévet követő év szeptember 30. napjáig. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására - jelen Szerződés 9. számú mellékletében szereplő minta kitöltésével - a postaügyért felelős miniszter, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.

4. A méltánytalan többletteher 3. pont szerint megállapított összegének folyósítása - a Szerződés V/A. fejezet 1. pontjában meghatározottakat figyelembe véve - a Felek között kötött külön megállapodás alapján, egy összegben történik, a külön megállapodásban meghatározott, a kifizetéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülését követő 15 napon belül.

5. Amennyiben Szolgáltatónak meg nem térített méltánytalan többletterhe van, a Szolgáltató - a központi költségvetés terhére, legfeljebb azonban a 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának rendelkezése szerint - jogosult meg nem térített méltánytalan többletterhe következő évben történő megtéríttetésére.

6. A Szolgáltató részére téves adatközlés vagy számítási hiba alapján, illetve egyéb okból jogellenesen kifizetett állami támogatást, a különbözettel egyező vagy a 2012/21/EU bizottsági határozat szerint túlkompenzációnak minősülő összeget köteles a központi költségvetés részére visszafizetni a visszafizetési felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

7. A Szolgáltató - a költségvetés következő évi összegének tervezéséhez - számításokat végez az egyetemes szolgáltatás tárgyévi várható nettó költségéről és minden év március 31-ig adatot szolgáltat a postaügyért felelős miniszternek, valamint az államháztartásért felelős miniszternek a méltánytalan többletteher várható összegéről.

8. A Szolgáltató által megadott adatok alapján a postaügyért felelős miniszter javaslatot tesz a mindenkori költségvetés tervezése során a szükséges forrás biztosítására, utolsó alkalommal a 2020. év vonatkozásában.

9. A 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatás felső összeghatára mértékének megállapítása során a Szerződés V/A. fejezet 3. pontja szerinti döntés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalos euro devizaárfolyama alkalmazandó.

VI. MEGFELELÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK[3]

VI/A. MEGFELELÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK

1. A Postatv. 21. § (1) bekezdésében és a 29. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a 77/A. § szerint - a jelen Szerződés "V/A. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK" fejezetben foglalt rendelkezések alkalmazásával - a Szolgáltatót megillető juttatás a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.

2. A Felek kijelentik, hogy a Szolgáltató részére a méltánytalan többletterhének teljes, vagy részleges megtérítéseként a Szerződés VI/A. fejezetének 1. pontja szerint nyújtott állami támogatás összege nem haladja meg a Szerződésen Alapuló Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítése során felmerülő nettó költség fedezéséhez szükséges összeget.

3. A Szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (9) bekezdése szerinti elkülönített számviteli nyilvántartási kötelezettségének a Postatv. 58. §-a alapján köteles eleget tenni.

4. A postaügyért felelős miniszter évente ellenőrzi, hogy a Szolgáltató a részére a méltánytalan többletterhének teljes vagy részleges megtérítéseként a Szerződés VI/A. fejezetének 1. pontja szerint nyújtott állami támogatással nem részesült-e túlkompenzációban. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy túlkompenzáció esetén az állami támogatást a 2012/21/EU bizottsági határozat 6. cikk (2) bekezdésében foglaltak és a jelen Szerződés V/A. fejezet 5., illetve 6b. pontjai alkalmazásával köteles visszafizetni.

5. A Szolgáltató és a Megrendelő köteles mindazon dokumentumokat, amelyek a Szolgáltató méltánytalan többletterhének teljes vagy részleges megtérítéseként a jelen Szerződés szerint nyújtott állami támogatásnak a 2012/21/EU bizottsági határozattal való összeegyeztethetőségét alátámasztják, az állami támogatás odaítélésétől számított 10 évig megőrizni.

6. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján részére nyújtott állami támogatások vonatkozásában minden év március 15. napjáig a 37/2011. Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésében foglalt beszámolóhoz szükséges - a 37/2011. Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott adattartalomnak megfelelő - adatokat beszámoló formájában a postaügyért felelős miniszter részére megküldi.

VII. FELEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS, A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, A SZOLGÁLTATÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE, KAPCSOLATTARTÁSI SZABÁLYOK

1. Együttműködés általános szabálya

1.1. A Felek a Szerződés megkötésénél és módosításánál együttműködni kötelesek, figyelemmel egymás jogos érdekeire, valamint az egyetemes postai szolgáltatás igénybevevőinek érdekeire. A szerződéskötést megelőzően és a Szerződés hatálya alatt is tájékoztatniuk kell egymást a Szerződés minden lényeges körülményéről. A Szerződés teljesítése során a szerződő felek jogaikat és kötelességeiket a közérdek elsődlegességének figyelembevételével, egymással együttműködve a jóhiszeműség és tisztesség követelményei alapján kötelesek gyakorolni.

2. A Szerződés teljesítésének ellenőrzése, a Szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége

2.1. Az egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket a Postatv. 20. § (1) bekezdése szerint, továbbá a Szerződésen Alapuló Közszolgáltatási Kötelezettségek teljesülését a Postatv. 62. § alapján a Hatóság ellenőrzi.

2.2. A Szerződés VII. fejezetének 2.1. pontjában foglaltaktól függetlenül a Megrendelő nevében eljáró postaügyért felelős miniszter erre kijelölt képviselője útján személyesen is ellenőrizheti, hogy a Szolgáltató a jogszabályoknak és a Szerződésen Alapuló Közszolgáltatási Kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett. A Szolgáltató Szerződésben rögzített egyéb kötelezettségét Megrendelő nevében eljáró postaügyért felelős miniszter erre kijelölt képviselője útján ellenőrzi. Az ellenőrzésre annak tárgyától és céljától függően eseti jelleggel, véletlenszerűen, vagy külön célvizsgálat keretében is sor kerülhet, beleértve a Szolgáltató székhelyén, telephelyein történő ellenőrzést is. Az ellenőrzéssel megbízottak mindenkor jogosultak - a tevékenység zavarása nélkül - a Szerződés teljesítésére szolgáló létesítményeket és eszközöket megtekinteni. A Megrendelő nevében eljáró postaügyért felelős miniszter erre kijelölt képviselője az ellenőrzés során tudomására jutott, a Szolgáltató üzletmenetét érintő tényeket, adatokat, körülményeket mindenkor titoktartással kezeli, és azokat nem hozza illetéktelen harmadik személyek tudomására.

2.3. Az egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek, továbbá a Szerződésen Alapuló Közszolgáltatási Kötelezettségek teljesüléséről a Szolgáltató köteles a postaügyért felelős minisztert a Postatv. 20. § (2) bekezdésében foglalt, a Hatóság részére készített beszámoló egyidejű megküldésével tájékoztatni. A beszámolóban foglaltakat a Felek közösen kiértékelik és az értékelés megállapításait jegyzőkönyvben rögzítik. A postaügyért felelős miniszter kérése alapján a Szolgáltató a beszámolón túlmenően is köteles megadni a kért tájékoztatást.

2.4. A Megrendelő nevében eljáró postaügyért felelős miniszter erre kijelölt képviselője a tudomására jutó, a Szerződés tárgyát érintő jogszabály-módosítás tervezetéről 5 munkanapon belül értesíti a Szolgáltatót.

2.5. A Szolgáltató a saját működését, vagy biztonságát veszélyeztető eseményekről, valamint ezeknek a Megrendelőt is érintő kockázatairól a tudomására jutásakor haladéktalanul köteles postaügyért felelős minisztert tájékoztatni, a veszélyhelyzet tőle elvárható elhárítása, vagy hatásának csökkentése mellett.

3. A felek közötti kapcsolattartás

3.1. A Felek a jelen Szerződésből eredő együttműködési és tájékoztatási kötelezettségek vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személyeket és elérhetőségeiket a Szerződés aláírásával egyidejűleg az 1. számú függelék szerinti nyomtatvány használatával, cégszerűen aláírt nyilatkozattal jelentik be. A kapcsolattartók személyében és elérhetőségi adataikban történő változásokat a Felek haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül, az 1. számú függelék kitöltésével közlik egymással. A másik Fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott Fél be nem jelenti a másik Félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. A kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának.

VIII. TITOKTARTÁS

1. A Felek megállapodnak, hogy a tulajdonukat képező vagy a tevékenységükkel, gazdálkodásukkal, pénzügyi és jogi helyzetükkel, illetve velük egyébként kapcsolatos mindennemű műszaki és egyéb információt (amelyeket a Szerződés teljesítése érdekében egymás előtt felfednek, valamint amelyek a Szerződéssel összefüggésben váltak számukra ismertté vagy egyébként hozzáférhetővé):

a) bizalmas információként kezelik;

b) azt jogosulatlan személy részére nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik egyéb módon hozzáférhetővé;

c) azt csak a jelen Szerződés teljesítéséhez, az ehhez szükséges mértékben használják fel, és csak a teljesítésben közvetlenül részt vevő alkalmazottaik, illetve alvállalkozóik számára teszik hozzáférhetővé;

d) azzal egyéb módon nem élnek vissza.

2. A Felek a Szerződés VIII. fejezetének 1. pontjában meghatározott bizalmas információkat kizárólag indokolt esetben - a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában - használhatják fel a Szerződés teljesítésének körén kívül eső céllal összefüggésben.

3. A Felek tudomásul veszik, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 27. § (3) bekezdésére figyelemmel - üzleti titok címen nem tagadhatják meg a tájékoztatást harmadik felektől a jelen Szerződés lényeges tartalmáról. A Szerződés lényeges tartalma tekintetében nem minősül üzleti titoknak azon adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A közérdekű adatokra vonatkozóan a felek az Infotv, illetve a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

4. A Szerződés bizalmas adatai tekintetében a titoktartási kötelezettség a Feleket a Szerződés megszűnését követően - a vonatkozó jogszabályi kötöttség időtartamának fennállásáig - is terheli, az előző pontban foglalt közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

5. A Szerződésben foglalt szolgáltatások biztosítása érdekében a Szolgáltató által igénybevett beszállítókkal, alvállalkozókkal, vagy egyéb közreműködőkkel kötött egyes szerződések Infotv. szerinti közzététele a Szolgáltatót terheli.

IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. A Szerződés a Felek közös megegyezésével - az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett - kizárólag írásban módosítható.

2. Jogszabályváltozás

2.1. A Szerződés tárgyát érintő minden olyan jogszabályváltozás esetén, amelynek értelmében a Szerződés egyes rendelkezései érvénytelenné válnának, vagy jelentősen módosulnának, Felek kötelesek a szükséges szerződésmódosítás feltételeinek kialakítására 5 munkanapon belül egyeztetést kezdeményezni, valamint a jogszabályváltozástól számított 22 munkanapon belül a Szerződést írásban - mind a Felek érdekeinek, mind a jogszabályi követelményeknek - teljes mértékben megfelelően módosítani.

3. A Felek érdekkörében felmerülő változás

3.1. Bármelyik Fél szerződésmódosítási javaslatot nyújthat be a másik Fél részére, amennyiben új körülmények felmerülése miatt a Szerződés valamely rendelkezése - az 5. pontban foglalt rendelkezések kivételével - a Szerződéshez fűződő jogos érdekét lényegesen sérti vagy veszélyezteti. A módosítási javaslat benyújtásától számított 15 napon belül a másik Fél köteles azt megvizsgálni és annak elfogadására, módosítására vagy elutasítására irányuló álláspontját a javaslattevő Fél részére előterjeszteni.

4. Rendkívüli eseményekből eredő változtatás

4.1. Amennyiben a Szerződéstől való eltérés rendkívüli helyzet elhárítása vagy kárenyhítés érdekében elengedhetetlenül szükséges, bármelyik Fél jogosult a másik Fél egyidejű értesítése mellett a Szerződéstől a lehető legkisebb szükséges mértékben eltérni azzal, hogy a rendkívüli helyzet elhárítását követően köteles a szerződésszerű állapotot helyreállítani, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a Szerződés módosítását kezdeményezni.

5. A Szerződésen Alapuló Közszolgáltatási Kötelezettségek módosítása

5.1 A Szolgáltató köteles minden év augusztus 31-ig megküldeni minden, a postaügyért felelős miniszter által előzetesen igényelt információt annak érdekében, hogy a postaügyért felelős miniszter megtegye a Szolgáltató felé a Szerződés 2. - 4. számú melléklete vonatkozásában a tárgyévet követő évre vonatkozó javaslatát. A postaügyért felelős miniszter legkésőbb tárgyév szeptember 30-áig köteles megküldeni Szolgáltató felé az e mellékletekre vonatkozó javaslatát. A postaügyért felelős miniszter által tett módosítási javaslat esetén a Szolgáltató köteles a postaügyért felelős minisztert a módosítási javaslat kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatni arról, hogy az mennyiben és milyen mértékben érinti az egyetemes postai szolgáltatás többletterhét.

5.2 Amennyiben a postaügyért felelős miniszter a Szerződés 2. - 4. számú mellékletének évközi módosítására, vagy az 5. - 6. számú mellékletek módosítására tesz javaslatot, a Szolgáltató köteles a postaügyért felelős minisztert a módosítási javaslat kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatni arról, hogy az mennyiben és milyen mértékben érinti az egyetemes postai szolgáltatás többletterhét.

5.3 Amennyiben a Szolgáltató a Szerződés 2. - 6. számú mellékletének módosítására tesz javaslatot, a Szolgáltató köteles a postaügyért felelős minisztert a módosítási javaslat megküldésével egyidejűleg tájékoztatni arról, hogy az mennyiben és milyen mértékben érinti az egyetemes szolgáltatás többletterhét.

5.4 Az egyetemes postai szolgáltatás többletterhét növelő módosításra kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a Szolgáltatónak valamennyi korábbi időszakban esedékes méltánytalan többletterhe vonatkozásában megtörtént a Szerződés Pénzügyi Feltételekre vonatkozó rendelkezései szerinti kompenzációja.

5.5 Amennyiben bármelyik Fél - az 5.1. pontban foglalt módosítás kivételével - a Szerződés módosítását javasolja, köteles a módosítás tartalmát és indokát a módosítás tervezett hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal eljuttatni a másik Fél felé.

X. SZERZŐDÉSSZEGÉS

1. A Szerződés III. fejezetében foglalt szerződésen alapuló közszolgáltatási kötelezettségek, továbbá a Szerződés IV. fejezetében foglalt, a Felek egyéb, a postai szolgáltatást érintő megállapodásban foglalt kötelezettségeinek sérelmét a Megrendelő abban az esetben tekintheti igazoltnak, amennyiben azt a Hatóság jogerős határozata megállapítja, nem érintve bármely Fél azon jogát, hogy a jogerős hatósági határozat bírósági felülvizsgálatát kérje. A Felek akként állapodnak meg, hogy a kötelezettségsértések jogkövetkezményének - az alábbi 2. és 3. pontokban foglalt kivételekkel - a Hatóság jogerős határozatában foglalt jogkövetkezményeket tekintik, nem érintve a bármely Fél azon jogát, hogy a jogerős hatósági határozat bírósági felülvizsgálatát kérje.

2. A súlyos jogsértés, illetve súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő a Szerződés XI. fejezetének 2. pontjában foglaltak szerint jogosult a Szerződés megszegésének jogkövetkezményeként a Szerződés felmondására.

3. A Szerződés III. és a IV. fejezetében foglaltakon túli egyéb rendelkezésének megszegése esetén a Megrendelő a Szerződés XII. fejezetének 6. pontjára tekintettel jár el.

XI. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. A szerződés megszűnésének általános szabályai

1.1. Szerződés megszűnik az alábbi esetekben

a) a Szolgáltató egyetemes postai szolgáltatási tevékenységre való jogosultságának elvesztésével,

b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

c) rendkívüli felmondással,

d) a szolgáltatási időszak lejártával.

2. A szerződés felmondással történő megszüntetése

2.1. A Felek a Szerződés e pontjában szereplő felmondási jogukat a közérdek és a lakosság, illetve egyéb felhasználók egyetemes postai szolgáltatással, mint közszolgáltatással történő ellátásának figyelembevételével gyakorolják.

2.2. Felmondás a Megrendelő részéről

2.2.1. A Megrendelő az alábbi okok esetén, a 2.2.2. és a 2.2.3. pontok figyelembevételével felmondással megszüntetheti a Szerződést, ha

a) a Szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során az egyetemes postai szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat súlyosan megsérti, a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja, és a Megrendelő írásbeli felhívása ellenére nem tesz intézkedéseket a jogsértő állapot megszüntetése érdekében az adott helyzetnek megfelelő határidőben;

b) a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti és a szerződésszegést a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére az abban foglalt ésszerű határidőn belül nem orvosolja.

2.2.1.1. Súlyos jogsértésnek, illetve szerződésszegésnek minősül

a) a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásával összefüggő, szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal elkövetett, a szolgáltatásra jelentős hatással bíró cselekmény, amely alapján megállapítható, hogy a Szolgáltató alkalmatlan a közszolgáltatás ellátására,

b) a Szolgáltató intézkedése a közszolgáltatási tevékenység részleges, vagy teljes körű, egyoldalú félbeszakítására, vagy

c) a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásához szükséges, a Szolgáltató által biztosítandó jelentős személyi és dologi feltételek Szolgáltatónak felróható hiánya.

2.2.2. Felmondásra okot adó esetben a Megrendelő az ok és az adott helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével igazolható módon felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés kiküszöbölésére. Amennyiben a Szolgáltató a felszólításnak a Megrendelő által szabott, az adott helyzetnek megfelelő határidőn belül nem tesz eleget és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, a Megrendelő a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli felmondással jogosult a Szerződést felmondani.

2.2.2.1. A felmondásnak tartalmaznia kell

- a felmondás előzményeit,

- a felmondás okát és annak jogszerűségére vonatkozó hivatkozást,

- a bizonyító tények és körülmények leírását,

- a felmondás idejét, amely nem lehet kevesebb a közléstől számított 3 hónapnál.

2.2.3. A Megrendelő tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy a felmondás közlésével egyidejűleg megteszi mindazokat a szükséges lépéseket, amelyek a Szolgáltató egyetemes postai szolgáltatóként történő kijelölésének megszüntetésére vagy a Szerződésen Alapuló Közszolgáltatási Kötelezettségek jogszabályi kötelezettségként történő megjelenítésére irányulnak.

2.3. Felmondás a Szolgáltató részéről

2.3.1. A Szolgáltató az alábbi megjelölt okok bekövetkezése esetén a 2.3.2. pontban meghatározott feltételek szerint abban az esetben szüntetheti meg felmondással a Szerződést, ha a Megrendelő a Szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti, és a Szolgáltató írásbeli felhívása ellenére nem tesz intézkedéseket az adott helyzetnek megfelelő határidőben.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Megrendelő nem tesz eleget a Postatv. 29. §-ából, illetve a Szerződés Pénzügyi Feltételekre vonatkozó rendelkezéseiből eredő kötelezettségének.

2.3.2. A Megrendelő részéről fennálló szerződésszegés esetén a Szolgáltató az azt bizonyító tények és körülmények megjelölésével, írásban felhívja Megrendelőt a szerződésszerű állapot helyreállítására. Amennyiben a Megrendelő a bizonyítható szerződésszegés kiküszöbölésére az adott helyzetnek megfelelő határidőben nem tesz intézkedéseket és a szerződésszegő állapot továbbra is fennáll, úgy a Szolgáltató a Szerződést a Megrendelőhöz intézett levelében jogosult felmondani.

2.3.2.1. A felmondásnak tartalmaznia kell:

- a felmondás előzményeit,

- a felmondás okát és annak jogszerűségére vonatkozó hivatkozást,

- a bizonyító tények és körülmények leírását és

- a felmondás idejét, amely nem lehet kevesebb a közléstől számított 3 hónapnál.

2.3.3. A Szerződésnek a Szolgáltató által történő felmondása nem érinti a Szolgáltatónak azt a kötelezettségét, hogy az egyetemes szolgáltatást a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyújtsa.

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket egyik Fél sem engedményezheti vagy ruházhatja át. Kivételt képez ez alól, ha a Fél átalakulás vagy jogszabály rendelkezése folytán jogutódlással szűnik meg, vagy az érintett jog, illetve kötelezettség jogszabály rendelkezése alapján kerül más személyhez.

2. A Szolgáltató a személyében bekövetkező átalakuláson alapuló jogutódlásról köteles a Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalával, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkeztével egy időben értesíteni.

3. Jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelen volta, vagy érvénytelenné válása a teljes szerződés érvényességét nem érinti. A Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést - a hatályos jogszabályok keretei között - olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a legjobban szolgálja. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem vezethet egyik Félnek a Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek sérelmére, ide nem értve azt az esetet, ha az érvénytelenség a Szerződés olyan részére vonatkozik, amely nélkül nem kötötték volna meg a szerződést és a Felek az érvénytelen részt érvényes rendelkezéssel nem tudják pótolni.

4. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63-67. §-aiban meghatározott ellenőrzések) tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír.

5. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződést teljes egészében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) hatálya alá helyezik. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a vonatkozó jogszabályok, különösen a Postatv., a Ptk., valamint a Keretszabály rendelkezéseit tekintik irányadónak.

5/A. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a 2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezéseit is irányadónak tekintik.

5/B: Amennyiben az Európai Bizottság a Szerződés 10. számú mellékleteként csatolt "Az egyetemes postai szolgáltatás nettó költségének kimutatásá"-nak módszertanában annak jóváhagyása feltételeként olyan jelentős módosítást javasol, amely utólagosan csökkenti a Szolgáltató részére kifizethető méltánytalan többletteher összegét, a Szolgáltató köteles a különbséget a Megrendelő felszólításától számított 8 napon belül visszafizetni.

6. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés megkötésével, értelmezésével, teljesítésével, megszegésével és az abból eredő következményekkel kapcsolatban felmerült jogvitát békés úton, a szerződés alapelveivel összhangban tárgyalásos úton rendezik. Ennek során jogi képviselőik bevonásával megegyezésre törekednek. Amennyiben a tárgyalások a vita felmerüléséről számított 30 napon belül nem vezetnek eredményre, a megállapodással összefüggő valamennyi jogvita tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

7. Jelen Szerződés - a 8. pontban foglaltak kivételével - az aláírás napján lép hatályba. A Szerződés 2021. december 31-ig, határozott időtartamra jön létre.

8. A Szerződés V., valamint VI. fejezete a Postatv. 21. § (2)-(4) bekezdései, a 22. §-a, a 23.§-a és a 29. § (2) bekezdésének hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

9. A Szerződés I. fejezetének 1. pontjára, valamint II. fejezetének 2. pontjára tekintettel a Szerződésből folyó kötelezettségek és jogosultságok a Szerződés az V-VI. és VIII. fejezetei kivételével a Postatv. 18. § (1) bekezdésének megfelelően 2020. december 31-ig illetik meg a Feleket.

10. A Felek tudomásul veszik, hogy az Európai Bizottság a Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikk (3) bekezdése szerinti eljárás során a Szerződés tartalmára vonatkozóan módosítási javaslatokat tehet, amelynek megfelelően a Felek a jóváhagyó határozat elfogadása érdekében kötelesek a Szerződést módosítani.

11. A Szolgáltató a Szerződés 2. és 3. számú mellékleteiben foglalt előírásoknak - összhangban a Postatv. 77. § (1) bekezdésével - legkésőbb 2013. július 1-től köteles megfelelni. A Szolgáltató a Szerződés hatálybalépésének időpontjában a Szolgáltató azonosítására használt, a Szerződés 7. mellékletében foglalt jelzéseken túli jelzéseket 2013. június 30-ig használhatja.

12. A Szerződés az alábbi mellékletekkel és függelékkel elválaszthatatlan egységet képez:

1. melléklet - Az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének akadályozottsága esetére vonatkozó követelmények,

2. melléklet - Az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladott levélküldemények, valamint az egyetemes postai szolgáltatásként feladható csomagküldemények és egyéb tartalmú küldemények kötelezően teljesítendő átfutási ideje,

3. melléklet - Az egyetemes postai szolgáltatás megbízhatóságát leíró követelmények,

4. melléklet - Az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő felvételi és kézbesítési pontok területi elhelyezkedésére és időbeli hozzáférhetőségére vonatkozó követelmények,

5. melléklet - A postabélyeg kibocsátására, forgalomba hozatalára és forgalomból történő kivonására, valamint érvényességére vonatkozó részletes szabályok,

6. melléklet - A kézbesítési pontra címzett és ott kézbesítendő ("postán maradó") postai küldemények kézbesítésének igénybevételére vonatkozó részletes követelmények,

7. melléklet - Az egyetemes postai szolgáltató azonosítására alkalmas jelzések,

8. melléklet - A hivatalos irat tértivevényének tartalmi és formai követelményei

9. melléklet - Teljesítésigazolás,

10. melléklet - Az egyetemes postai szolgáltatás nettó költségének kimutatása

1. függelék - Nyilatkozat szerződéses kapcsolattartó bejelentésére

A Szerződést a Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A Szerződés hat eredeti példányban készült.

Budapest, 2013.

Németh Lászlóné

miniszter Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Szarka Zsolt

vezérigazgató Magyar Posta Zrt.

Egyetért:

Varga Mihály

miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013.

Horváth Béla

főosztályvezető-helyettes Költségvetési Főosztály Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kapják:

- NFM Szerződéstár (1 pld)

- NFM Infokommunikációért Felelős Államtitkárság (1 pld)

- NGM Szerződéstár (1 pld)

- Magyar Posta Zrt. (2 pld)

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1 pld)

1. számú melléklet

Az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének akadályozottsága esetére vonatkozó követelmények

Az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének akadályozottsága a postai létesítmények működésének olyan előre tervezhető, vagy nem tervezett ideiglenes szüneteltetés, amely időszakban az egyetemes postai szolgáltatatás nyújtása a normál üzletmenet szerint nem biztosítható, de amely időszakot előidéző körülmény fennállásának megszűnését követően az egyetemes postai szolgáltatás nyújtása legalább az azt megelőző feltételek szerint történik.

Postai létesítmény a Postatv. 31. § (1) bekezdése, állandó postai szolgáltatóhely a Postatv. 2. § 2. pontja szerinti hálózati elem.

I. Előre tervezhető akadályozottság:

1. Előre tervezhető akadályozottságnak a postai létesítmény - külső-belső, részleges vagy teljes - korszerűsítése, felújítása, átalakítása, elhelyezése, telepítése, üzemeltetésből történő kivonása, továbbá egyéb, ezekhez hasonló megítélés alá eső munkálatok elvégzése miatti, illetve a postai létesítmények időbeli hozzáférhetőségének előre ismert okok miatti szűkítéséből következő akadályozottság minősül.

2. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének előre tervezhető akadályozottságáról és, ha az előre meghatározható, az akadályozottság időszakáról a Hatóságot, a község vagy város - a fővárosban a kerület - helyi önkormányzatát az ideiglenes szüneteltetés tervezett időpontját megelőző legalább harminc nappal köteles írásban tájékoztatni, továbbá - a 3. pontban foglaltak kivételével - az ideiglenes szüneteltetés tervezett időpontját megelőző legalább tizenöt nappal a helyben szokásos módon köteles hirdetmény útján tájékoztatást adni. A hirdetményben közölni kell, hogy az ideiglenes szüneteltetés időszakában az egyetemes postai szolgáltatás hol és milyen időbeli hozzáférhetőséggel kerül biztosításra. A Szolgáltató a Hatóságot, a község vagy város - a fővárosban a kerület - helyi önkormányzatát írásban köteles tájékoztatni arról, ha az e pont szerinti akadályozottság megszűnésének időpontja az előzetes tájékoztatás szerinti időponthoz képest későbbre halasztódik, vagy ha az akadályozottság előrejelzésekor annak időszaka nem volt meghatározható.

3. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő postai szolgáltatóhelynek nem minősülő felvételi- és/vagy kézbesítési pontokat (pl. levélgyűjtő szekrényt vagy más, a postai küldemény felvételére vagy kézbesítésére szolgáló eszközt) érintő előre tervezhető akadályozottságáról, továbbá a közutak mentén a Szolgáltató által kijelölt helyen a címhelyekhez rendelten telepített és üzemeltetett kézbesítésre alkalmas eszközt érintő akadályozottság esetén, a helyben szokásos módon az ideiglenes szüneteltetés tervezett időpontját megelőzően köteles hirdetmény útján tájékoztatást adni.

4. A Szolgáltató a honlapján közzétett általános szerződési feltételeiben az állandó postai szolgáltatóhelyek napi nyitvatartási idejére vonatkozó tájékoztatást az előre tervezhető akadályozottság tényére való tekintettel köteles naprakészen tartani.

5. Az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének előre tervezhető akadályozottsága nem haladhatja meg az egy évet.

II. Előre nem tervezett akadályozottság:

1. Előre nem tervezhető akadályozottságnak a postai létesítményt ért rendkívüli esemény (pl. csőtörés, áramkimaradás, vihar) miatt szükségessé vált állagmegóvó, további károsodást elhárító vagy csökkentő, helyreállító továbbá egyéb, ezekhez hasonló megítélés alá eső munkálatok elvégzése miatti, vagy az egyetemes postai szolgáltatás nyújtását technikai- (pl. informatikai rendszerhiba), technológiai- (pl. eszköz működésképtelenné válása), időjárási- (pl. havazás, árvíz miatt megközelíthetetlen postai létesítmény vagy címhely) körülmény, ökokatasztrófa felmerülése miatti, vagy váratlan betegség, rosszullét, postai létesítményt érintő bűncselekmény, egyéb ezekhez hasonló megítélés alá eső események miatti, illetve a postai létesítmények időbeli hozzáférhetőségének előre nem ismert oka miatti szűkítéséből következő akadályozottság minősül.

2. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének előre nem tervezhető és a három munkanapot meghaladó akadályozottságáról a Hatóságot, a község vagy város - a fővárosban a kerület - helyi önkormányzatát az akadályozottság felmerülését követően amint erre lehetőség adódik telefonon vagy elektronikus levélben, valamint utólagosan írásban tájékoztatni köteles.

3. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének előre nem tervezhető és a három munkanapot meghaladó akadályozottságát előidéző körülmény fennállásának megszűnését követően a Hatóságot, a község vagy város - a fővárosban a kerület - helyi önkormányzatát a normál üzletmenet visszaállásáról amint erre lehetőség adódik telefonon vagy elektronikus levélben, valamint utólagosan írásban ismételten tájékoztatni köteles.

4. Az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének előre nem tervezhető akadályozottságának időszakában a Szolgáltató felhasználókat, továbbá a hozzá forduló közvéleményt legalább a központi ügyfélszolgálati elérhetőségein tájékoztatja arról, hogy az egyetemes postai szolgáltatás hol és milyen időbeli hozzáférhetőséggel kerül biztosításra. Az állandó postai szolgáltatóhelyet érintő előre nem tervezett ideiglenes szüneteltetés időszakában - amennyiben az akadályozottságra okot adó körülmény jellege ezt nem zárja ki - a Szolgáltató köteles továbbá az érintett állandó postai szolgáltatóhely bejáratánál elhelyezett, a zárva tartás időszakában is olvasható formában a legközelebbi állandó postai szolgáltatóhely területi elhelyezkedéséről és időbeli hozzáférhetőségéről írásban tájékoztatást adni.

III. A Hatóság és a helyi önkormányzat számára adott tájékoztatás kötelező tartalma:

A Szolgáltató e melléklet I.2. és a II.2 pontja szerint a Hatóság és a község vagy város - a fővárosban a kerület - helyi önkormányzatát az előre tervezett és nem tervezett akadályoztatásokról legalább a következőket tartalmazóan köteles tájékoztatni:

a) mi okozta az akadályoztatást,

b) az ideiglenes szüneteltetés kezdete,

c) az akadályoztatás kiterjedtsége (pl. teljes vagy részleges szüneteltetés),

d) az ideiglenes szüneteltetés tervezett vagy várható vége (ha ez utóbbi nem ismert (pl. árvíz levonulása) az erről szóló tájékoztatás),

e) az ideiglenes szüneteltetés időtartamában az egyetemes postai szolgáltatás hol és milyen időbeli hozzáférhetőséggel kerül biztosításra, a Szolgáltató által alkalmazott helyettesítő megoldásról szóló tájékoztatást,

f) a közvélemény tájékoztatásának módja,

g) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének akadályozottságának megszűnését követően írásbeli tájékoztatást ad a Szolgáltató.

IV. Az akadályozottságot előidéző körülmény elhárítása

1. Az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének akadályozottságát előidéző körülmény elhárítása, illetve a Szolgáltató által alkalmazott helyettesítő megoldás bevezetése során a Szolgáltató köteles az egyetemes postai szolgáltatás Postatv. 16. §-ában vagy e Szerződés 4. számú mellékletében az állandó postai szolgáltatóhely területi elhelyezkedésére vagy időbeli hozzáférhetőségére vonatkozó követelmények sérelmével együtt járó ideiglenes szüneteltetést az ilyen állapotot nem jelentő ideiglenes szüneteltetéshez képest elsődlegesen figyelembe venni.

2. Az egyetemes postai szolgáltatás Postatv. 16. §-ában vagy e Szerződés 4. számú mellékletében az állandó postai szolgáltatóhely területi elhelyezkedésére vagy időbeli hozzáférhetőségére vonatkozó követelmények sérelmével együtt járó, előre nem tervezett akadályozottsága miatti ideiglenes szüneteltetést - az egyetemes postai szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy sztrájk kivételével - a Szolgáltató lehetőleg az azt előidéző körülmény felmerülését követő legkésőbb negyedik munkanapot megelőzően köteles elhárítani vagy az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételére alkalmas helyettesítő megoldást bevezetni.

3. Az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének állandó postai szolgáltatóhelyet érintő előre nem tervezett akadályozottsága esetén - amennyiben az ideiglenes szüneteltetést előidéző körülmény jellege miatt ez nem kizárt - az egyetemes postai szolgáltatás igénybevétele postai szolgáltatóhelynek nem minősülő felvételi- és/vagy kézbesítési pont útján is biztosítható mindaddig, amíg állandó postai szolgáltatóhely üzemeltetésére alkalmas ingatlanban az nem lehetséges. Ebben az esetben a postai szolgáltatóhelynek nem minősülő felvételi- és/vagy kézbesítési pont területi elhelyezkedéséről és időbeli hozzáférhetőségéről a Szolgáltató a helyben szokásos módon, hirdetmény útján köteles tájékoztatást adni.

2. számú melléklet

Az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható postai küldemények kötelezően teljesítendő átfutási ideje

Az átfutási idő a Postatv. 2. § 3. pontja szerinti időtartam.

A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás nyújtását köteles úgy megszervezni és működtetni, hogy az átfutási idő belföldi viszonylatú egyetemes postai szolgáltatás, illetve nemzetközi viszonylatú egyetemes postai szolgáltatás belföldi szakaszán éves átlagban az alábbiakban meghatározottak szerint teljesüljön, feltételezve, hogy az egyetemes postai hálózatba való elhelyezés az aktuális felvételi pontra a meghatározott - az igénybevevők által jól látható módon feltüntetett - tárgynapi utolsó gyűjtési időpont előtt megtörténik. Ha a postai küldemény elhelyezése az utolsó gyűjtési időpontot követően valósul meg, az elhelyezés napjaként a következő gyűjtési napot kell számításba venni.

I. Az egyetemes szolgáltatás keretében feladott levélküldemények kötelezően teljesítendő átfutási ideje

1. A küldeményenkénti díjszabás alapján feladott elsőbbségi levélküldemények legalább 90 %-át a feladást követő munkanap, legalább 97 %-át a feladást követő harmadik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni azok kézbesítését.

2. A küldeményenkénti díjszabás alapján feladott nem elsőbbségi levélküldemények legalább 85 %-át a feladást követő harmadik munkanap, legalább 97 %-át a feladást követő ötödik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni azok kézbesítését.

3. A nem küldeményenkénti díjszabás alapján feladott elsőbbségi levélküldemények legalább 90 %-át a feladást követő munkanap, legalább 97 %-át a feladást követő harmadik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni azok kézbesítését.

4. A nem küldeményenkénti díjszabás alapján feladott nem elsőbbségi levélküldemények legalább 85 %-át a feladást követő harmadik munkanap, legalább 97 %-át a feladást követő ötödik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni azok kézbesítését.

II. Az egyetemes szolgáltatás keretében feladott postacsomag-küldemények kötelezően teljesítendő átfutási ideje

A feladott postacsomag küldemények legalább 85%-át a feladást követő második munkanap, legalább 95%-át a feladást követő harmadik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni azok kézbesítését.

III. A hivatalos irat küldemények kötelezően teljesítendő átfutási ideje

A feladott hivatalos irat küldemények legalább 85%-át a feladást követő harmadik munkanap, legalább 97%-át a feladást követő ötödik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni azok kézbesítését.

IV. A vakok írása és az egyetemes szolgáltatás keretében feladható egyéb tartalmú postai küldemények kötelezően teljesítendő átfutási ideje

Az e pont alá tartozó postai küldemények átfutási ideje a küldeményenkénti vagy a nem küldeményenkénti díjszabás alapján történő feladás függvényében a fenti I.2. vagy I.4. pontban megfogalmazott elvárásokkal azonos.

3. számú melléklet

Az egyetemes postai szolgáltatás megbízhatóságát leíró követelmények

Az egyetemes postai szolgáltatás megbízhatóságát az egyetemes szolgáltatás keretében belföldi viszonylatban feladott elveszett vagy megsemmisült, illetve a részlegesen elveszett vagy megsérült, könyvelt postai küldeményeknek az egyetemes szolgáltatás keretében belföldi viszonylatban feladott könyvelt postai küldemények számához viszonyított maximális arányára vonatkozó mutatók határozzák meg.

I. Az elveszett vagy megsemmisült könyvelt küldeményekre vonatkozó mutató

A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás nyújtását köteles úgy megszervezni és működtetni, hogy az egyetemes szolgáltatás keretében feladott belföldi viszonylatú könyvelt küldeményekkel kapcsolatos postai szolgáltatás teljesítése során az elveszett vagy megsemmisült belföldi viszonylatú könyvelt küldemények darabszámának a felvett belföldi viszonylatú könyvelt küldemények darabszámához viszonyított arányszáma az alábbi mutatószámnak megfeleljen:

E/F ≤ 0,06 ezrelék

ahol

E: a tárgyévben elveszett vagy megsemmisült egyetemes szolgáltatás keretében feladott belföldi viszonylatú könyvelt küldemények darabszáma;

F: a tárgyévben egyetemes szolgáltatás keretében felvett belföldi viszonylatú könyvelt küldemények darabszáma.

A mutatószám meghatározása során elveszettként vagy megsemmisültként kell figyelembe venni azokat az eseteket, amelyeknél a Szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében feladott belföldi viszonylatú könyvelt küldemény felvételét írásban vagy más bizonyítható módon elismerte, de a küldemény kézbesítését az erre szolgáló okiraton vagy a jogosult átvevő aláírását rögzítő vagy személyét azonosító egyéb technika alkalmazásával nem ismertette el, vagy a kézbesítés ténye egyéb módon nem igazolható.

II. A részlegesen elveszett vagy megsérült könyvelt küldeményekre vonatkozó mutató

A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás nyújtását köteles úgy megszervezni és működtetni, hogy az egyetemes szolgáltatás keretében feladott belföldi viszonylatú könyvelt küldeményekkel kapcsolatos postai szolgáltatás teljesítése során a részlegesen elveszett vagy megsérült belföldi viszonylatú könyvelt küldemények darabszámának a felvett belföldi viszonylatú könyvelt küldemények darabszámához viszonyított arányszáma az alábbi mutatószámnak megfeleljen:

S/F ≤ 0,05 ezrelék

ahol

S: a tárgyévben részlegesen elveszett vagy megsérült, egyetemes szolgáltatás keretében feladott belföldi viszonylatú könyvelt küldemények darabszáma;

F: a tárgyévben egyetemes szolgáltatás keretében felvett belföldi viszonylatú könyvelt küldemények darabszáma.

A mutatószám meghatározása során részlegesen elveszettként vagy megsérültként kell figyelembe venni azokat az eseteket, amelyeknél bebizonyosodott, hogy a Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladott belföldi viszonylatú könyvelt küldemény tartalmában a szolgáltató által okozott részleges tartalomhiány vagy sérülés miatt nem megfelelően teljesítette.

4. számú melléklet

Az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő felvételi és kézbesítési pontok területi elhelyezkedésére és időbeli hozzáférhetőségére vonatkozó követelmények

A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételét felvételi és/vagy kézbesítési pontok, azaz a Szolgáltató által az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható vagy kézbesíthető postai küldemények felvételére és/vagy kézbesítésére kijelölt helyiség vagy hely, illetve e tevékenységek ellátására szolgáló és alkalmas eszköz útján biztosítja.

Felvételi pont a Postatv. 2. § 14. pontja, kézbesítési pont a Postatv. 2. § 21. pontja, postai szolgáltatóhely a Postatv. 2. § 37. pontja, állandó postai szolgáltatóhely a Postatv. 2. § 2. pontja szerinti hálózati elem.

I. Állandó postai szolgáltatóhely területi elhelyezkedésére és időbeli hozzáférhetőségére vonatkozó követelmények

A) területi elhelyezkedés

1. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatások igénybevételét olyan számosságban és ott köteles állandó postai szolgáltatóhely útján biztosítani, hogy a járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékességi területén belül belterületi bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok legalább 80%-a ne legyen légvonalban 5 km-nél távolabb és legalább 99%-a ne legyen légvonalban 10 km-nél távolabb állandó postai szolgáltatóhelytől.

2. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatások igénybevételét az ezer - bejelentett lakóhellyel rendelkező - lakosnál nagyobb népességszámú községben és városban, valamint - a fővárosban kerületenként - állandó postai szolgáltatóhely útján köteles biztosítani.

3. Amennyiben az ezer - bejelentett lakóhellyel rendelkező - lakosnál nagyobb népességszámú község vagy város helyi önkormányzata különös társadalmi, gazdasági vagy területfejlesztési körülmény (pl. állandó postai szolgáltatóhellyel rendelkező községgel való egybeépültség) miatt az állandó postai szolgáltatóhely község vagy város belterületén belüli elhelyezkedésére vonatkozó követelmény teljesítését nem igényli és a Szolgáltatóval erről szerződésben állapodott meg, a Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatások igénybevételét a helyi önkormányzattal külön szerződésben megállapított módon köteles biztosítani.

4. Az állandó postai szolgáltatóhely területi elhelyezkedésére vonatkozó követelmények teljesítéséhez szükséges térinformatikai rendszerek

a) geometriai alapadataiként a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény szerinti állami térképi adatbázisokat vagy azon alapuló tovább feldolgozott, hozzáadott értéket tartalmazó térképi adatbázist,

b) társadalmi alapadataiként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartást vagy azon alapuló tovább feldolgozott, hozzáadott értéket tartalmazó adatbázist

köteles a Szolgáltató figyelembe venni.

B) időbeli hozzáférhetőség

1. Az állandó postai szolgáltató helyek napi nyitvatartási idejét a forgalom mértékéhez igazodóan kell megállapítani. A legalább két órás napi nyitvatartási idő egybefüggő, vagy legfeljebb két részre osztott lehet, 7 és 20 óra között.

2. A tizenötezer - bejelentett lakóhellyel rendelkező - lakosnál kisebb népességszámú városokban az állandó postai szolgáltatóhelyek napi nyitvatartási idejét a forgalom mértékéhez igazodóan kell megállapítani úgy, hogy legalább egy állandó postai szolgáltatóhelyen heti átlagban a napi nyitvatartási idő munkanaponként legalább négy óra időtartamú legyen.

3. A tizenötezer és a tizenötezernél nagyobb, de huszonötezer - bejelentett lakóhellyel rendelkező - lakosnál kisebb népességszámú városokban az állandó postai szolgáltatóhelyek napi nyitvatartási idejét a forgalom mértékéhez igazodóan kell megállapítani úgy, hogy legalább egy állandó postai szolgáltatóhelyen heti átlagban a napi nyitvatartási idő munkanaponként legalább hat óra időtartamú legyen, amelyből legalább egy nyitvatartási órának 8 óra előtt vagy 17 óra után kell lennie.

4. A huszonötezer és a huszonötezernél nagyobb, de ötvenezer - bejelentett lakóhellyel rendelkező - lakosnál kisebb népességszámú városokban az állandó postai szolgáltatóhelyek napi nyitvatartási idejét a forgalom mértékéhez igazodóan kell megállapítani úgy, hogy legalább egy állandó postai szolgáltatóhelyen heti átlagban a napi nyitvatartási idő munkanaponként legalább nyolc óra időtartamú legyen, amelyből legalább egy nyitvatartási órának 8 óra előtt vagy 17 óra után kell lennie.

5. Az ötvenezer és az ötvenezer - bejelentett lakóhellyel rendelkező - lakosnál nagyobb népességszámú városokban az állandó postai szolgáltatóhelyek napi nyitvatartási idejét a forgalom mértékéhez igazodóan kell megállapítani úgy, hogy legalább egy állandó postai szolgáltatóhelyen heti átlagban a napi nyitvatartási idő munkanaponként legalább tíz óra időtartamú legyen, valamint szombaton a napi nyitvatartási idő legalább négy óra időtartamú legyen.

II. Az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételének biztosítása állandó postai szolgáltatóhellyel nem rendelkező községekben

1. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatások igénybevételét az állandó postai szolgáltatóhellyel nem rendelkező községekben mobilposta útján köteles biztosítani.

2. A mobilposta az a postai szolgáltatóhely, amely által az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható vagy kézbesíthető postai küldemények felvételére és/vagy kézbesítésére a Szolgáltató legalább az erre kijelölt hely (elérhetőségi pont) útján tesz eleget.

3. Amennyiben a község helyi önkormányzata különös társadalmi, gazdasági vagy területfejlesztési körülmény (pl. állandó postai szolgáltatóhellyel rendelkező községgel való egybeépültség) miatt a mobilposta működtetésére vonatkozó követelmény teljesítését sem igényli, a Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatások igénybevételét a község helyi önkormányzatával erről szóló megállapodás szerint köteles biztosítani.

4. A mobilposta a Szolgáltató által kijelölt helyen (elérhetőségi ponton) minden munkanapon legalább egyszer előre meghirdetett - és a helyben szokásos módon közzétett - legalább húsz perc időtartamban köteles tartózkodni. Amennyiben a mobilposta a cím helyén történő kézbesítés megkísérlésével egyidejűleg az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható postai küldemények felvételét is ellátja, a kijelölt elérhetőségi ponton való tartózkodás időtartama legalább tíz perc.

III. Levélgyűjtő szekrények területi elhelyezkedésére vonatkozó követelmények

1. A levélgyűjtő szekrény az egyetemes postai szolgáltatás keretében - küldeményenkénti díjszabás szerint - feladható és levélszekrénybe kézbesíthető nem könyvelt levélküldemények sérülésmentes és biztonságos felvételére és a gyűjtés megkezdéséig terjedő időtartamban azokat az időjárási hatások ellen védő átmeneti tárolására szolgáló, postai szolgáltatóhelynek nem minősülő felvételi pont.

2. A Szolgáltató a levélgyűjtő szekrényeket a községek és városok belterületének központi helyén vagy azok közösségi közlekedés szempontjából forgalmas csomópontjainál köteles elhelyezni úgy, hogy azok megközelíthetősége és a levélküldemények behelyezése a mozgásukban korlátozott személyek számára - más személyek segítségnyújtása nélkül - is lehető legyen.

3. A Szolgáltató a hétezer - bejelentett lakóhellyel rendelkező - lakosnál nagyobb népességszámú községben és városban, valamint a főváros kerületeiben olyan számosságban köteles levélgyűjtő szekrényt elhelyezni, hogy minden hétezer lakosra legalább egy levélgyűjtő szekrény jusson.

4. A levélgyűjtő szekrényen - az igénybevevők által jól látható módon - fel kell tüntetni, illetve el kell helyezni az egyetemes postai szolgáltató azonosítására alkalmas jelzést, valamint a levélgyűjtő szekrényben elhelyezett levélküldemények gyűjtésének idejéről szóló (az ürítési időpontra, vagy ürítési időközre, vagy ürítési rendszerességre vonatkozó) tájékoztatást (ürítés jelző tábla).

5. A levélgyűjtő szekrényeket - a korlátozott nyitvatartású közforgalmú létesítményekben elhelyezettek kivételével - úgy kell elhelyezni, hogy azok megközelítésének és a levélküldemények behelyezésének időbeli korlátja ne legyen. A munkanaponként legalább nyolc óra időtartamot el nem érő időbeli hozzáférhetőséget biztosító korlátozott nyitvatartású közforgalmú létesítményekben elhelyezett levélszekrényt a Postatv. 16. § (5) bekezdésében, valamint a fenti III. 3. pontban meghatározott követelmény teljesülése szempontjából számításba venni nem lehet.

6. A Szolgáltató köteles a levélgyűjtő szekrényekben elhelyezett levélküldeményeket munkanaponként - az ürítés jelző táblán jelzetteknek megfelelően - legalább egy alkalommal gyűjteni.

5. számú melléklet

A postabélyeg kibocsátására, forgalomba hozatalára és forgalomból történő kivonására, valamint érvényességére vonatkozó részletes szabályok

Postabélyeg a Postatv. 2. § 27. pontja szerinti bélyeg, postai értékcikk a Postatv. 2. § 30. pontja szerinti egyéb nyomtatott anyag.

1. A Szolgáltató az éves postabélyeg-kibocsátási tématerv miniszteri jóváhagyása alapján, illetve azt követően a postabélyegek, valamint a "Magyarország" felirattal vagy annak idegen nyelvű megfelelőjével rendelkező egyéb postai értékcikk kibocsátását, forgalomba hozatalát és forgalomból történő kivonását saját hatáskörben - belső szabályozása szerint - végzi. A postabélyegek grafikai kivitelének elbírálása érdekében művészeti tanácsadó bizottságot működtet.

2. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható levélküldeményekkel kapcsolatos postai szolgáltatás díjának kiegyenlítésére köteles elfogadni az 1946. augusztus 1-je után "Magyarország" felirattal Magyarországon kibocsátott egész forint névértékű postabélyeget. A fillér és nem egész forint névértékű postabélyeget, valamint a "Magyar Posta" felirattal kibocsátott bélyeget, egyéb postai értékcikket az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható levélküldeményekkel kapcsolatos postai szolgáltatás díjának kiegyenlítésére 2014. december 31-ig köteles az Szolgáltató elfogadni.

3. A Szolgáltató jogosult ún. feláras postabélyegek kibocsátására, forgalmazására. A feláras postabélyeg a bérmentesítés összegét, vagy az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható levélküldeményekkel kapcsolatosan igénybe vehető szolgáltatásra utaló feliratot és attól "+" jellel elkülönített felárat tüntet fel. A felárgyűjtés időszakának lejártával a feláras postabélyeg felár nélkül is forgalmazható. A felár közérdekű célt szolgál és a bérmentesítési díjba nem számít bele. Az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható levélküldeményekkel kapcsolatos postai szolgáltatás díja feláras postabélyeggel is kiegyenlíthető. A Szolgáltató a forgalmazott feláras postabélyegeket és a felárgyűjtés céljait Általános Szerződési Feltételeiben teszi közzé.

4. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható levélküldeményekkel kapcsolatos postai szolgáltatás díjának kiegyenlítésére nem fogadja el:

a) a kivágott vagy leválasztott postabélyeget, értékjelzést, értékbenyomást, illetve postabélyeg feketenyomat változatát,

b) az olyan postabélyeget, válaszdíjszelvényt, bérmentesítési jelzést, amelyet korábban bérmentesítésre már használtak, illetve amely megsérült vagy hiányos,

c) az egymásra ragasztott postabélyegek közül azt, amelyen a bélyegkép takart,

d) az olyan postabélyeget vagy bérmentesítési jelzést, amely a postai szolgáltató számára nem látható, illetve az olyan postabélyeget, amely nem érvényesíthető szabályszerűen,

e) az olyan postabélyeget vagy egyéb bérmentesítési jelzést, amelyen a bélyegképet, illetve a bérmentesítési jelzést bármilyen módon megváltoztatták.

5. A Szolgáltató az Egyetemes Postaegyezmény alapján kibocsátott válaszdíjszelvényeket köteles postabélyegre cserélni, az egyetemes postai szolgáltatás keretében feladható levélküldeményekkel kapcsolatos postai szolgáltatás díjának kiegyenlítésére elfogadni.

6. A Szolgáltató az általa forgalomba hozott és érvényes, de fel nem használt, sértetlen postai értékcikket - a postabélyeg kivételével - más postai értékcikkre becserélni köteles, visszavásárolni nem köteles.

7. A Szolgáltató a fel nem adott küldeményre, borítékra, postai űrlapra felragasztott általa forgalomba hozott és érvényes postabélyeget, illetve az általa forgalomba hozott tévesen használatba vett ún. "rontott" postai értékcikket postabélyegre, illetve postai értékcikkre becserélni köteles, visszavásárolni nem köteles.

6. számú melléklet

A kézbesítési pontra címzett és ott kézbesítendő ("postán maradó") postai küldemények kézbesítésének igénybevételére vonatkozó részletes követelmények

Kézbesítési pontra címzett és ott kézbesítendő ("postán maradó") az a postai küldemény, amely címzésében a címzett (címzettek) neve, elnevezése mellett címadatként csak annak az állandó postai szolgáltatóhelynek a nevét és irányítószámát tartalmazza ahol annak kézbesítési rendelkezésre tartása történik, de feltüntetésre került rajta a "postán maradó" - vagy ennek idegen nyelvű megfelelője - felirat.

1. A "postán maradó" postai küldemények kézbesítésének igénybevételét a Szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében feladható küldemények vonatkozásában köteles biztosítani.

2. A "postán maradó" egyetemes szolgáltatás keretében feladható postai küldemények kézbesítésének igénybevételére a Szolgáltató abban a községben és városban, ahol az egyetemes postai szolgáltatás igénybevételét állandó postai szolgáltatóhely útján biztosítja, valamint - a fővárosban kerületenként - legalább egy állandó postai szolgáltatóhelyet köteles kijelölni.

3. A Szolgáltató a honlapján közzétett általános szerződési feltételeiben a "postán maradó" egyetemes szolgáltatás keretében feladható postai küldemények kézbesítésének igénybevételére kijelölt állandó postai szolgáltatóhelyekről köteles naprakész tájékoztatást adni.

4. A Szolgáltató a "postán maradó" egyetemes szolgáltatás keretében feladható postai küldemények kézbesítését a jogosult átvevő részére történő, - hivatalos irat kivételével - legalább tíz munkanapos időtartamot elérő rendelkezésre tartásával köteles az erre kijelölt állandó postai szolgáltatóhelyeken lehetővé tenni.

5. "Postán maradó" hivatalos irat esetében a 3. pont szerinti rendelkezésre tartási idő tíz munkanap azzal, hogy ebben az időszakban a Szolgáltató a Korm. rendelet 31. § (3) bekezdésében meghatározott adattartalommal bíró értesítőt nem állít ki. Amennyiben ebben az időtartamban jogosult átvevő a hivatalos irat átvétele érdekében nem jelent meg az állandó postai szolgáltatóhelyen, azt a Szolgáltató a következő munkanapon a tértivevényen feltüntetendő "nem kereste" jelzéssel köteles a feladónak visszaküldeni.

7. számú melléklet

Az egyetemes postai szolgáltató azonosítására alkalmas jelzések

1. Az egyetemes postai szolgáltatót azonosítja a következő feliratok, illetve színes ábrák bármelyikének önálló vagy e feliratok, illetve színes ábrák közül többnek az egyidejű szerepeltetése a postai küldeményen vagy - amennyiben a kísérő okirat a kézbesítés során a jogosult átvevő részére átadásra kerül - annak kísérő okiratán:

a) MP,

b) MPRT,

c) MPZRT,

d) Magyar Posta,

e) Magyar Posta Rt.,

f) Magyar Posta Zrt.,

g) Posta,

h) OLK,

i) FILAPOSTA,

j) postakürtábra és stilizált változata (171406 lajstromszámon 2001. december 12-én bejelentett védjegyként),

k) EMS gyorsposta ábra (130542 lajstromszámon 1989. január 12-én bejelentett védjegyként),

l) hollós ábra (189248 lajstromszámon 2005. szeptember 19-én bejelentett védjegyként),

m) MPL ábra (186616 lajstromszámon 2005. július 11-én bejelentett védjegyként),

n) DMC ábra (189727 lajstromszámon 2006. március 21-én bejelentett védjegyként),

o) BÉLYEG M ábra (189671 lajstromszámon 2005. szeptember 30-án bejelentett védjegyként).

2. Az egyetemes postai szolgáltatót azonosítja a "Magyarország" felirattal vagy annak idegen nyelvű megfelelőjével rendelkező bérmentesítési lenyomat szerepeltetése a postai küldeményen.

3. Az 1. pontban felsorolt felirat(ok), illetve színes ábrák, valamint a 2. pont szerinti bérmentesítési lenyomat a postai küldemény felvétele, vagy feldolgozása során is feltüntetésre kerülhet(nek).

8. számú melléklet

A hivatalos irat tértivevényének tartalmi és formai követelményei

I.

Ezt a nyomtatványt a belföldi viszonylatú hivatalos iratokhoz, valamint a külföldi bíróság/hatóság megkeresésére belföldön kézbesítendő külföldi hivatalos iratokhoz - a Szolgáltató általános szerződési feltételeinek eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb 2019. december 31-ig lehet használni.

A nyomtatvány digitalizálásra, gépi feldolgozásra alkalmas.

1. A nyomtatvány követelményei:

a) ELNEVEZÉS:

Tértivevény hivatalos irathoz

JEL: Sz. ny. 7976-2013

b) POZICIONÁLÁS:

Fekvő

c) MÉRET:

Öntapadós szélcsíkokkal együtt: 160 x 105 mm +/- 2 mm

Öntapadós szélcsíkok nélkül: 140 x 105 mm +/- 2 mm

A bizonylat és a szélcsík között perforációnak kell lennie.

Az alkalmazott perforáció mikroperforáció, vagy vágottnak kell lennie, a perforáció osztása 5 mm, 4 mm hosszú bevágásokkal.

d) RAGASZTÓ:

A ragasztó a tértivevénylap hátoldalán a ragasztó szárnyon 5 mm (+/-1 mm) széles lehet, a tértivevény lap perforációjától min. 3 mm-rel kezdődően "fingerlift" fedőfóliás megoldással. A ragasztó képes legyen megfolyás nélkül min. 10 másodperc időtartamig 200 ºC feletti hőmérséklet elviselésére ("hot-melt" technológiával felhordott ragasztóanyag nem használható, alkalmazásra javasolt technológia a modifikált akrilát ragasztócsík elhelyezése). A tértivevényre hordására használt ragasztószalagot - a méretezésnek megfelelően - szilikonpapír, vagy műanyag fedőfólia (liner) takarja. A ragasztócsík 4-6 mm széles lehet a ragasztó szárnyon, a tértivevény lap perforációjától 3 mm-rel kezdődően.

- kezdeti tapadás minimum 14 N FTM 9

- kezdeti tapadás PE felületen minimum 10 N módosított FTM 9

- applikációs hőmérséklet minimum 0 C

e) ANYAGA:

Legalább 160 g/m2 tömegű papír

f) SZÍNE:

Fehér alapon fekete színnyomással (Pantone process black)

g) NYOMTATÁS:

A tértivevénylap egyoldalas, az előoldal látható a küldeményhez erősített állapotban, tartalmazva mindazokat a szükséges adatokat, amelyek a küldemény teljes életútja során szükségesek.

h) KÜLDEMÉNYAZONOSÍTÓ KITÖLTÉSE:

Kizárólag fekete színnyomással

i) KÖTÉS:

Ragasztószárnyakkal felerősítve

j) FELIRATOK NYELVE:

magyar

2. A nyomtatvány előoldala tartalmazza a következő adatok feljegyzésére szükséges részeket megfelelő elkülönítéssel:

a) a nyomtatvány elnevezését és jelét (a ragasztószárnyakon);

b) az irat feladóját, számát, fajtáját, mellékleteit;

c) a küldemény címzettjének nevét, címét (egyéb adata);

d) a címzett távolléte esetén otthagyandó értesítés megjelölését;

e) a felvételi küldeményazonosítót;

f) a kézbesíthetetlenség (visszaküldés) okára, illetve a küldemény kézbesítésére vonatkozó tájékoztatás megjelölésére szolgáló jelölőnégyzeteket.

g) a kézbesítő kódját és aláírását;

h) a kézbesített postai küldemény átvételi (kézbesítési) idejét, illetve a kézbesíthetetlen postai küldemény visszaküldésének keltét;

i) az átvevő nevét és aláírását, személyazonosító okmánya (igazolványa) elnevezését (fajta) és számát (betűjelét), hozzátartozói jogcímét;

j) a tértivevény visszaküldési címét;

k) a kódolósáv üresen tartására vonatkozó kérést;

l) a ragasztószárnyon a nyomtatvány felhasználási körét ("Kizárólag hivatalos irathoz csatolható!" a nyomtatvány).

Amennyiben a feladó igénybe veszi a Szolgáltató általános szerződési feltételeiben meghirdetett erre irányuló többletszolgáltatást, a nyomtatvány "O/ Visszaküldés oka:" rovatának üres részén, a Szolgáltató általános szerződési feltételeiben meghirdetett kézbesíthetetlenségi okok közül, az általános szerződési feltételekben meghatározott jelzés alkalmazásával, nyomdai eljárással feltünteti az általa igénybe venni kívánt legfeljebb egy további kézbesíthetetlenségi ok megnevezését és jelölőnégyzetét.

3. A nyomtatvány megfelelően kitöltve csak a Postatv. 2. § 18. pontjában megjelölt szervek hivatalos irat küldeményeihez, valamint az ezen szervek által külföldi bíróság/hatóság megkeresésére feladott és belföldön kézbesítendő külföldi hivatalos irat küldeményekhez csatolva alkalmazható.

4. A postai küldemény feladását megelőzően a hivatalos iratot feladó szerv köteles a nyomtatvány következő részeit pontosan kitölteni:

a) az irat feladóját, számát, fajtáját, mellékleteit (külföldi hivatalos irat esetén itt kell feltüntetni a külföldi bíróság/hatóság megnevezését);

b) a küldemény címzettjének nevét, címét, esetleges egyéb személyazonosító adatát, okirat számát (egyéb adat);

c) a címzett távolléte esetén otthagyandó értesítés típusának megjelölését;

d) a tértivevény visszaküldési címét (a hivatalos iratot küldő szervezet - külföldi hivatalos irat esetén a magyar bíróság/hatóság - neve és címe, vagy az általa megadott visszaküldési cím).

5. A postai küldemény felvételekor, illetve azt követően a postai technológiai folyamat megfelelő részénél a Szolgáltató a nyomtatvány következő részeit köteles pontosan kitölteni, illetve a jogosult átvevővel kitöltetni:

a) a felvételi küldeményazonosítót;

b) a kézbesített postai küldemény átvételi idejét, az átvevő aláírását, hozzátartozói jogcímét;

c) a kézbesítő aláírását és kódját;

d) a postai küldemény kézbesítése esetén az átvevőre és a kézbesítés keltére vonatkozó tájékoztatás megjelölését;

e) a postai küldemény kézbesíthetetlensége esetén a kézbesíthetetlenség okára, továbbá a tértivevény visszaküldésének keltére vonatkozó tájékoztatás megjelölését.

6. A nyomtatvány előoldalának alján szereplő sáv üresen hagyása a postai gépi feldolgozhatósága szempontjából elengedhetetlen.

7. Az iratot indító külföldi bíróság/hatóság tájékoztatása érdekében a magyar bíróság/hatóság a tértivevény mellé a következő tájékoztatót csatolja, amely a tértivevény feliratainak angol nyelvű megfelelőjét tartalmazza:

"TÉRTIVEVÉNY HIVATALOS IRATHOZ - Advice of delivery to official document

A/ Registration number of postal item

B/ Sender, number, type, annexes of document

C/ Notification in case of absence

D/ 1st notice placed (year, month, day)

E/ 2nd notice placed (year, month, day)

F/ Date of delivery/return (year, month, day)

G/ Name, address of addressee (other data)

H/ Name of recipient

I/ Signature of recipient

J/ Title of relationship

K/ Type and number of identity card

L/ ID number, signature of deliverer

M/ Return address of the advice of delivery

N/ Delivered to:

- címzettnek - addressee

- közvetett kézbesítőnek - intermediate deliverer

- meghatalmazottnak - plenipotentiary

- helyettes átvevőnek - deputy recipient

O/ Reason of return

- cím nem azonosítható - address not identifiable

- nem kereste - unclaimed

- elköltözött - moved to another address

- címzett ismeretlen - addressee unknown

- átvételt megtagadta - acceptance refused

- kézbesítés akadályozott - obstructed delivery

- bejelentve: meghalt/megszűnt - notified: deceased / terminated"

8. A nyomtatvány mintája és méretezése:

a) Előoldal képe:

b) Előoldal és hátoldal méretezése:

II.

1. A hivatalos irat tértivevényének mintája:

2. Ezt a tértivevényt lehet használni a Postatv. 2. § 18. pontjában megjelölt szervek hivatalos irat küldeményeihez, valamint az e szervek által külföldi bíróság/hatóság megkeresésére feladott és belföldön kézbesítendő külföldi hivatalos irat küldeményekhez legkésőbb 2020. január 1-től vagy a Szolgáltató általános szerződési feltételeiben megállapított - ettől korábbi - időponttól.

3. Az iratot indító külföldi bíróság/hatóság tájékoztatása érdekében a magyar bíróság/hatóság a tértivevény mellé a tértivevény feliratainak angol nyelvű megfelelőjét tartalmazó tájékoztatót csatol a következők figyelembe vételével:

"Küldemény azonosító" - "Registration number of postal item"

"Átvevő aláírása" - "Signature of recipient"

"Átvevő jogcíme" - Title of receipt"

- "címzett" - "addressee"

- "meghatalmazott" - "plenipotentiary"

- "helyettes átvevő" - "deputy recipient"

- "közvetett kézbesítő" - "intermediate deliverer"

"Átvevő neve" - "Name of recipient"

"Hozzátartozó jogcíme" - "Title of relationship"

"1. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)" - "1st notice placed (year, month, day)"

"2. értesítőt elhelyeztem (év, hó, nap)" - "2nd notice placed (year, month, day)"

"Kézbesítés/visszaküldés kelte" - "Date of delivery/return (year, month, day)"

"1. Kézbesítő" - "1st deliverer"

"2. Kézbesítő' - "2nd deliverer"

"Kézbesítő posta SZEAZ" - "organizational identifier of delivery post"

"Visszaküldés oka" - "Reason of return"

- "cím nem azonosítható" - "address not identifiable"

- "nem kereste" - "unclaimed"

- "elköltözött" - "moved to another address"

- "címzett ismeretlen" - "addressee unknown"

- "átvételt megtagadta" - "acceptance refused"

- "kézbesítés akadályozot"t - "obstructed delivery"

- "bejelentve: meghalt/megszűnt" - "notified: deceased / terminated""

"Küldemény címzettje" - "Name, address of addressee"

"Ügyfél saját jelzése" - "own mark of sender"

"Küldemény feladója" - "Name, address of sender"

"Az átvevő személyazonosító - "Type and number

okmányának száma és típusa" - of identity card of recipient"

- "SZIG" - "ID card"

- "útlevél" - "passport"

- "jogosítvány" - "driving license"

- "egyéb" - "other"

9. számú melléklet

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI ADATLAP
iktatószám:
TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
A Szolgáltató (cég) neve:Magyar Posta Zrt
A Szolgáltató székhelye (lakóhelye):1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
A Szolgáltató képviselője:
a szerződés tárgya:
az elszámolás benyújtásának esedékessége:
Alulírott ……………………… kijelentem, hogy a fejlécben foglalt adatok által meghatározott jogviszony (a továbbiakban: szerződés) alapján a Szolgáltató a méltánytalan többletterhe megállapítására vonatkozó kérelmét a szerződésben meghatározott határidőben benyújtotta, az elszámolás a szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelel.
A ……….. évre kifizethető méltánytalan többletteher összege a ….. évi központi költségvetés terhére …………………………… Ft, azaz …………………………………………… forint.
Budapest,
………………………………………..
Megrendelő

10. számú melléklet

Az egyetemes postai szolgáltatás nettó költségének kimutatása

1. A Szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás nettó költségét a Postatv. 21. § (1) bekezdésében, valamint a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkében foglaltak alkalmazásával, a múltbeli költségek alapján köteles kimutatni.

2. A számítás alapja a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról szóló 69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet 2-5. §-ában meghatározott módszertan, de az egyetemes szolgáltatás nettó költségének kiszámítása során figyelembe kell venni az egyetemes szolgáltatás költséghatékony működtetését, valamint az egyetemes postai szolgáltatónál az egyetemes postai szolgáltatásból származó többletelőnyöket, beleértve a nem tárgyi és piaci előnyöket is.

3. Az egyetemes postai szolgáltatás költséghatékonyságának megítélésénél figyelembe kell venni az egyetemes szolgáltatás nyújtásának módját. Az egyetemes szolgáltatás költséghatékony biztosításán az egyetemes szolgáltatásnak a Postatv. és a jelen Szerződés által előírt minőségben, a legalacsonyabb költségek mellett történő nyújtása értendő. Ha a Szolgáltató az egyetemes szolgáltatás biztosításának más módja mellett döntött, azok a költségek, amelyek nem az egyetemes postai szolgáltatás költséghatékony biztosításának elveivel megegyezően keletkeztek, nem számíthatóak be a nettó költségek közé.

4. Az egyetemes postai szolgáltatás nettó költségének számításához meg kell határozni az egyetemes kötelezettségekkel nem rendelkező, hipotetikus postai szolgáltató üzleti modelljét, bevételeit és költségeit.

5. A hipotetikus postai szolgáltató üzleti modelljét a következők figyelembe vételével kell elkészíteni:

a) be kell mutatni az egyetemes postai hálózat azon szolgáltató helyeit, amelyeket a szolgáltató nem vagy csak korlátozott mértékben működtetne, esetleg más feltételekkel és más minőségben nyújtaná a szolgáltatást;

b) a modellnek reálisnak és versenyképesnek kell lennie, bizonyítania kell a piaci helyzet és az ügyfelek megtartására irányuló erőfeszítést, ezért a kidolgozásánál

ba) figyelembe kell venni, hogy ugyanez a postai szolgáltató az egyetemes szolgáltatás kötelezettsége nélkül eleget tesz a postai szolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségeinek, és

bb) fel kell tüntetni, milyen módon, milyen minőségben, továbbá mely termékeket és szolgáltatásokat nyújtana ez a postai vállalkozás kereskedelmi feltételek mellett, és milyen módon biztosítaná a kézbesítést.

c) modellben az egyetemes szolgáltatás alábbi paramétereinek változtathatónak kell lennie:

ca) területi lefedettség;

cb) kézbesítés gyakorisága;

cc) nyújtott termékek és szolgáltatások köre;

cd) szolgáltatás minősége;

ce) postai hálózat sűrűsége és

cf) az árképzés.

d) kellő figyelmet kell fordítani a hipotetikus modell értékelésére, elsősorban arra, hogy a paraméterek változtatása hogyan befolyásolja a szolgáltatások iránti keresletet és a bevételt, valamint a költségeket.

6. A hatékony egyetemes postai szolgáltató és a hipotetikus postai szolgáltató - az 1-5. pontokban foglaltak szerint számított - költségei különbségét korrigálni kell az egyetemes postai szolgáltatásból származó, a bevételben nem közvetlenül jelentkező többletelőnyök számszerűsítésével, amennyiben ilyen előnyökkel a hipotetikus postai szolgáltató nem rendelkezik. Többletelőny lehet különösen:

a) a reklámbevételi hatás, ha a postai szolgáltató helyek, közlekedési eszközök és kézbesítési eszközök olyan reklámfelületet biztosítanak, amelyet a szolgáltató felhasználhat saját márkájának és szolgáltatásának reklámozására, vagy ha ezeket a felületeket bérbe adja;

b) a vállalatnagyságból következő megtakarítás és jobb tárgyalási pozíció a szállítókkal szemben;

c) a filatéliai piacon való jelenlét.

7. Az egyetemes postai szolgáltatás nettó költségének kiszámításához a következő képletet kell használni:

ahol:

NEK: nettó költség,

Kalap: a hatékony egyetemes postai szolgáltató költségváltozása, figyelembe véve a bevételváltozásokat is,

Khi: a hipotetikus postai szolgáltató költségváltozása, figyelembe véve a bevételváltozásokat is,

IMMi: az egyetemes szolgáltatásból származó i-edik többlet-előny számszerűsített hatása,

n: a többlet-előnyök darabszáma,

i: a többlet-előny sorszáma.

1. számú függelék

Nyilatkozat szerződéses kapcsolattartó bejelentésére
Kijelölő Fél
Szerződés száma/megnevezése
KapcsolattartóNév:
Cím:
Mobil:
E-mail:
1. A kapcsolattartó nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a Felek kizárólag a Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás, a Szerződés teljesítése vagy megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében kezelik.
2. Az adatok egymás részére való megadásának megfelelő jogalapját a bejelentő Fél és kapcsolattartója közötti jogviszonyban a bejelentő Fél köteles biztosítani. A bejelentő Fél a jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy az adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkezik.
3. Az adatok kezeléséhez a Feleknek jogos gazdasági érdekük fűződik, ami abban nyilvánul meg, hogy a Szerződés szerződésszerű teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a Felek egymással a kapcsolatot tartani tudják és a szerződés teljesítésével összefüggésben szükséges egyeztetések lefolytassák.
4. Az adatok kezelésének időtartama a kapcsolattartó kapcsolattartási jogának megszűnésétől, de legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 3 év.
5. A kapcsolattartó tiltakozhat adatai kezelésével szemben vagy kérheti annak törlését, korlátozását (zárolását) vagy helyesbítését.
6. Tekintettel a 2. pontban foglaltakra, a kapcsolattartó az 5. pont szerinti kérelmeit elsődlegesen az bejelentő Félnél nyújthatja be. A bejelentő Fél a másik Felet köteles haladéktalanul értesíteni, amennyiben a kapcsolattartója az 5. pontban meghatározott kérelmének megfelelően a kapcsolattartó adataiban változás állt be, vagy az adatok tovább nem kezelhetők. Amennyiben az érintett kapcsolattartó adatait az Őt bejelentő Fél törölni kéri, köteles ezzel egyidejűleg új kapcsolattartót kijelölni és annak adatait a másik Fél részére átadni.
7. Amennyiben a tiltakozást az adat törlése, korlátozása (zárolása) vagy helyesbítése iránti kérelmet az egyik Fél kapcsolattartó személye a másik Fél kapcsolattartója részére, vagy a másik Fél ügyfélszolgálatának elérhetőségein (Megbízó esetében: …………..; Megbízott esetében: Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest, 06-1-767-8282, ugyfelszolgalat@posta.hu) jelzi, úgy adott Fél a kérelemről a másik Felet a 2. pontban foglaltakra tekintettel értesíti.
8. A benyújtott kérelmet fogadó Fél a kapcsolattartónak az adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás kérésére - erre irányuló kérés esetén írásban - megadja a kezelt adatait és az adatkezelésre vonatkozóan minden kért információt közöl a kérelmet benyújtó kapcsolattartóval. A kapcsolattartó a kérését a Fél kapcsolattartója részére, illetve ügyfélszolgálatának (7. pontban megjelölt elérhetőségein) tudja benyújtani az azonosító adatai (név, e-mail cím, telefonszám,) és a szerződés száma megadásával. A benyújtott kérelmeket az adott Fél késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül teljesíti.
9. Amennyiben a kapcsolattartó az adatkezelést sérelmesnek véli, panaszát a 7. pontban meghatározott elérhetőségeken tudja benyújtani vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu), valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.
……………………………..
bejelentő Fél
……………………………..
kapcsolattartó

Lábjegyzetek:

[1] A Szerződés eredeti változata, valamint a módosítások az alábbi linkeken találhatók: https://www.posta.hu/static/internet/download/EPKSZ__alairt.pdf https://www.posta.hu/static/internet/download/EPKSZ_1_modositas.pdf https://www.posta.hu/static/internet/download/EPKSZ_2_modositas.pdf

[2] Később lép hatályba e Szerződés XII/8. pontja alapján. Hatályos a Postatv. 21. § (2)-(4) bekezdései, a 22. §-a, a 23.§-a és a 29. § (2) bekezdésének hatálybalépésével egyidejűleg (az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 15. napon.)

[3] Később lép hatályba e Szerződés XII/8. pontja alapján. Hatályos a Postatv. 21. § (2)-(4) bekezdései, a 22. §-a, a 23.§-a és a 29. § (2) bekezdésének hatálybalépésével egyidejűleg (az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 15. napon.)

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére