32009L0022[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve ( 2009. április 23. ) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (kodifikált változat) EGT-vonatkozású szöveg

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/22/EK IRÁNYELVE

(2009. április 23.)

a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Hatály

2. cikk

A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások

A tagállamok kijelölik azokat a bíróságokat vagy közigazgatási hatóságokat, amelyek hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy döntsenek a 3. cikk értelmében feljogosított egységek által kezdeményezett olyan eljárásokban, amelyek a következőkre irányulnak:

a) valamennyi jogsértés megszüntetése vagy megtiltása kellő gyorsasággal, adott esetben sürgősségi eljárással;

b) adott esetben olyan intézkedések, mint a határozat egy részének vagy egészének megfelelőnek ítélt formában történő közzététele és/vagy helyreigazító nyilatkozat közzététele a jogsértő magatartás tartós hatásainak kiküszöbölése érdekében;

c) amennyiben az érintett tagállam jogrendszere megengedi, a félnek, akivel szemben az eljárás indult, marasztalása esetén arra való kötelezése, hogy amennyiben a határozatot nem teljesíti a bíróságok vagy a közigazgatási hatóságok által megszabott határidőn belül, úgy fizessen meg az államkincstár vagy a nemzeti jogszabályok által megjelölt bármely kedvezményezett számára egy, a késedelmes napok száma alapján megállapított pénzösszeget vagy bármilyen más, a nemzeti jogszabályok által meghatározott összeget a határozatok végrehajtásának biztosítása érdekében.

3. cikk

Eljárás indítására feljogosított egységek

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában feljogosított egységnek minősül bármely olyan testület vagy szervezet, melyet valamely tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy betartassa az 1. cikk rendelkezéseit, így különösen ilyen egységnek minősül:

a) egy vagy több - kifejezetten az 1. cikkben említett érdekek védelméért felelős - független köztestület azokban a tagállamokban, ahol ilyen testületek léteznek, és/vagy

b) olyan szervezetek, amelyek célja az 1. cikkben említett érdekek védelme a nemzeti jogszabályok által megállapított feltételeknek megfelelően.

4. cikk

Közösségen belüli jogsértések

5. cikk

Előzetes konzultáció

6. cikk

Jelentések

Első jelentésében a Bizottság különösen a következőket vizsgálja:

a) ennek az irányelvnek a hatályát a kereskedelmi, ipari vagy kézműves tevékenységet végző, továbbá a szabadfoglalkozású személyek kollektív érdekeinek védelme vonatkozásában;

b) ezen irányelv hatályát, amint azt az I. mellékletben felsorolt uniós jogi aktusok meghatározzák;

c) azt a kérdést, hogy az 5. cikk szerinti előzetes konzultációk hozzájárultak-e a fogyasztók hatékony védelméhez.

Szükség esetén ezt a jelentést kiegészítik az irányelv módosítását célzó javaslatokkal.

7. cikk

Szélesebb cselekvési lehetőséget biztosító rendelkezések

Ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy olyan rendelkezéseket tartsanak fenn vagy fogadjanak el, amelyek a feljogosított egységek vagy bármely más érintett személy részére nemzeti szinten szélesebb cselekvési lehetőség biztosítását célozzák.

8. cikk

Végrehajtás

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A II. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 98/27/EK irányelv hatályát veszti, a II. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat erre az irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni, a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv 2009. december 29-én lép hatályba.

11. cikk

Az irányelv címzettjei

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT ( 1 ) UNIÓS JOGI AKTUSOK JEGYZÉKE

1. Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1985. december 20-i 85/577/EGK tanácsi irányelv (HL L 372., 1985.12.31., 31. o.).

2. A fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. december 22-i 87/102/EGK tanácsi irányelv (HL L 42., 1987.2.12., 48. o.) ( 2 ).

3. A tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 89/552/EGK tanácsi irányelv: 10-21. cikk (HL L 298., 1989.10.17., 23. o.).

4. A szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv (HL L 158., 1990.6.23., 59. o.).

5. A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

6. A távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 144., 1997.6.4., 19. o.).

7. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/771 irányelve (2019. május 20.) az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 136, 2019.5.22., 28. o.).

8. A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ("elektronikus kereskedelemről szóló irányelv") (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

9. Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i, 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv: 86-100. cikk (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).

10. A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 271., 2002.10.9., 16. o.).

11. A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 149., 2005.6.11., 22. o.).

12. A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).

13. A szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 33., 2009.2.3., 10. o.).

14. A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv: 13. cikk (HL L 165., 2013.6.18., 63. o.).

15. A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 165., 2013.6.18., 1. o.): 14. cikk.

16. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 60I, 2018.3.2., 1. o.).

17. Az Európai Parlament és a Tanács 2019. május 20-i (EU) 2019/770 irányelve a digitális tartalom szolgáltatására és digitális- szolgáltatások nyújtásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól (HL L 136, 2019.5.22., 1. o.).

II. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosításai

(lásd a 9. cikket)

Az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve
(HL L 166., 1998.6.11., 51. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve
(HL L 171., 1999.7.7., 12. o.).
kizárólag a 10. cikket illetően
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve
(HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).
kizárólag a 18. cikk (2) bekezdését illetően
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve
(HL L 271., 2002.10.9., 16. o.).
kizárólag a 19. cikket illetően
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve
(HL L 149., 2005.6.11., 22. o.).
kizárólag a 16. cikk (1) bekezdését illetően
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve
(HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).
kizárólag a 42. cikket illetően

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők

(lásd a 9. cikket)

IrányelvAz átültetés határidejeAz alkalmazás napja
98/27/EK irányelv2001. január 1.
1999/44/EK irányelv2002. január 1.
2000/31/EK irányelv2002. január 16.
2002/65/EK irányelv2004. október 9.
2005/29/EK irányelv2007. június 12.2007. december 12.
2006/123/EK2009. december 28.

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

98/27/EK irányelvEz az irányelv
1–5. cikk1–5. cikk
6. cikk, (1) bekezdés6. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont
6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont
6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, harmadik francia bekezdés6. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, c) pont
6. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés6. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
7. cikk7. cikk
8. cikk, (1) bekezdés
8. cikk, (2) bekezdés8. cikk
9. cikk
9. cikk10. cikk
10. cikk11. cikk
MellékletI. melléklet
II. melléklet
III. melléklet

( 1 ) Az 5., 6., 9., és 11. pontban megjelölt irányelvek különös rendelkezéseket tartalmaznak a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokra vonatkozóan.

( 2 ) Az irányelvet 2010. május 12-i hatállyal hatályon kívül helyezte és felváltotta a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 133., 2008.5.22., 66. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0022 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0022&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009L0022-20220101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009L0022-20220101&locale=hu

Tartalomjegyzék