1/2006. OIT szabályzat

a bírósági eljárási cselekmények kép- és hangfelvételére, továbbítására, valamint kezelésére szolgáló rendszer igénybevételének és használatának szabályairól

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bsz.) 39. §-ának q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a bírósági eljárási cselekmények kép- és hang- felvételére, továbbítására, valamint kezelésére szolgáló rendszer igénybevételének és használatának szabályairól a következő szabályzatot adja ki:

A szabályzat hatálya

1. §[1]

A szabályzat rendelkezései a Bsz. 16. §-ában felsorolt bíróságokra és az OIT Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal) terjednek ki. E szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni:

a)[2] az eljárás során telekommunikációs eszköz használatára, az eljárási cselekmény helyszínén és a kihallgatott személy tartózkodási helyén (elkülönített helyszín) készített kép- és hangfelvétel rögzítésére, továbbítására, a felvétel kezelésére [Be. 120-126. §-ai, 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet],

b)[3] a bírósági eljárásban, illetőleg a nyomozási bíró eljárásában az eljárási cselekmények kép- vagy hangfelvevő, illetve a képet és hangot egyidejűleg felvevő berendezéssel rögzítésére [Be. 444. §, 14/2003. (VI. 19.) IM rendelet],

c) a megyei bírósági végrehajtó által lefolytatott végrehajtási eljárásban az árverésnek a Vht. 152. §-a (3) bekezdése szerinti kép- és hangfelvétellel történő készítésére.

Fogalom meghatározások

2. §

A bíróságok az 1. §-ban hivatkozott jogszabályok szerint végzendő eljárási cselekményekhez használhatják az OIT Hivatala tulajdonában lévő bírósági tárgyalótermi kép- és hangfelvevő, valamint továbbító (mobil) készletet, illetve alrendszert, továbbá 2 db digitális kamerát és a tulajdonukban álló videó- vagy digitális kamerákat.[4]

1.)[5] Bírósági tárgyalótermi kép- és hangfelvevő, valamint továbbító (mobil) készlet, illetve alrendszer: az 1. § a.) pontjában hivatkozott jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő helyiségekben a tárgyalás, más eljárási cselekmény (a továbbiakban: tárgyalás) időtartamára átmenetileg elhelyezett, kép- és hangfelvételek digitálisan történő rögzítésére, elektronikus továbbítására, visszajátszására, a képfelvételeken a pontos idő feltüntetésére, kép- és hangfelvételek torzítására szolgál.

2.)[6] A tárgyalásról, illetve a bírósági árverésről kép- és hangfelvétel készítéséhez (1. § b.)-c.) pont) elsősorban a videó- vagy digitális kamerákat kell használni. Ha a büntető ügyben a bíróság megítélése szerint célszerű, vagy ha a vádlott, a védő vagy a sértett a mobil alrendszer igénybevételét kéri és ennek költségeit előlegezi, illetve viseli, a kép- és hangfelvétel készítéséhez is használható a mobil készlet.

3.)[7] "Back-office" alrendszer: a bíróságokon állandó jelleggel elhelyezett, kizárólag a mobil készlettel készített kép- és hangfelvételek lejátszására, betekintésére, másolására és azok kezelésének naplózására szolgáló eszköz.

4.)[8] Üzemeltetési, felhasználói kézikönyv: a bírósági tárgyalótermi kép- és hangfelvevő, továbbító mobil alrendszer, valamint a "Back-office" alrendszer technikai kezelésének működtetésének leírása.

Az eszközök használatának tárgyi feltételei

3. §

(1) A Hivatal tulajdonában és kezelésében három darab mobil készlet van, a szállításukra alkalmas kettő darab gépkocsival együtt. A három darab mobil készletből egy tartalékként szolgál. A Hivatal - a felmerült költségek megtérítése esetén - gondoskodik a mobil készlet és gépkocsik őrzéséről, működőképességük fenntartásáról, továbbá feladata a bírósági tárgyalótermi kép- és hangfelvevő, valamint továbbító (mobil) alrendszer használata iránt a bíróságok részéről felmerült igények szervezése, teljesítése.

(2) Az eljárási cselekmény helyszínének, a bírósági tárgyalóteremnek és az elkülönített helyiségnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy abban a mobil készlet a műszaki követelményeknek megfelelő módon elhelyezhető, tárolható és olyan módon működtethető legyen, hogy a jogszabályok által támasztott követelményeknek maradéktalanul eleget téve rögzítse, illetve továbbítsa az eljárási cselekményt.

(3) A (2) bekezdésben írt helyiségek megfelelőségét a Hivatal előzetes bejárással ellenőrzi.

(4) Az eljárási cselekmény helyszínén, a bírósági tárgyalóteremben és az elkülönített helyiségben biztosítani kell a személy- és vagyonbiztonságot. A mobil készletnek a helyszínen történő elhelyezése, összeszerelése legalább 4 munkaórát igényel, melyet a tárgyalást megelőző nap délután, illetve este kell elvégezni; a helyszínről történő elszállításához a tárgyalás befejezését követően ugyanennyi idő szükséges, a tárgyalás kitűzésénél erre figyelemmel kell lenni. A mobil készlet őrzése az eljárási cselekmény időtartamán kívüli időben kizárólag annak a megyei (fővárosi) bíróságnak, illetve ítélőtáblának, vagy a Legfelsőbb Bíróságnak (a továbbiakban: bíróság) a felelőssége, amelynek területén az eljárási cselekmény történik, az őrzés szabályait az említett bíróságok állapítják meg. Ha az eljárási cselekmény helyszínén való őrzését a bíróság nem vállalja, akkor gondoskodni kell a mobilkészletnek a Hivatalba történő visszaszállításáról.

(5) Az olyan távmeghallgatás esetén, amikor a tárgyalóterem és meghallgatandó személy tartózkodási helye különböző helységekben van (pl. Szeged-Győr), ideiglenes telekommunikációs kapcsolat kiépíttetéséről esetenként a Hivatal gondoskodik, külső szolgáltató igénybevételével, amelynek költségeit a szolgáltató előzetes árajánlata alapján a kérelmező előlegezi.

(6)[9] Ha a 2. § 2.) pontja szerinti kép- és hangfelvétel készítésére a Hivatal tulajdonában lévő 2 db digitális kamerát használják, a felvételt és minden szükséges teendőt az igénybe vevő bíróság kijelölt munkatársának kell elvégeznie, ideértve a felvételnek a kamera merevlemezéről DVD lemezre történő átmásolását, majd a kamera merevlemezének törlését is.

(7)[10] A "Back-office" alrendszert célszerű külön helyiségben elhelyezni. Használata során biztosítani kell azt, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne rongálhassa azt meg (törlés, vágás stb.), illetve a felvételek le-, visszajátszása, másolása során csak a jogszabályok alapján betekintésre jogosult, a rá vonatkozó szabályok szerinti mértékig tekinthesse meg a felvételeket.

Az eszközök használatának személyi feltételei

4. §

(1) A Hivatalban a mobil készletek tárolása, - a 3. § (4) bekezdésben írt eset kivételével - őrzése, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése, esetleges javíttatása és a felvétel helyszínére szállítása, üzembe helyezése, működtetése, valamint visszaszállítása, a működtetéssel kapcsolatos oktatás végzése, a felmerült igények szervezése, teljesítése a Hivatal Informatikai Főosztálya kijelölt munkatársainak (a továbbiakban: a Hivatal munkatársai) feladatkörébe tartozik.

(2) A Hivatal munkatársainak az elkészült felvételek kezelése, őrzése, másolása azonban nem tartozik a feladatkörébe.

(3) A bíróságok részéről bíróságok elnökei által kijelölt személyek - a tárgyalóteremben és az elkülönített helyiségben - a Hivatal munkatársainak irányításával közreműködnek a tárgyalótermi kép- és hangfelvételek készítésében és azok továbbításában. E személyek nevét, beosztását és elérhetőségét a tárgyév január 10. napjáig a bíróság elnöke közli a Hivatallal. Az esetleges változásokról 5 munkanapon belül kell tájékoztatni a Hivatal Informatikai Főosztályát, ahol a kijelölt személyekről nyilvántartást kell vezetni.

(4) A tanúvédelmi programban résztvevő tanú, vagy terhelt kihallgatása esetén 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a tanúvédelmi szolgálat biztosítja a személyzetet.

A felvétel iránti igények szervezése, teljesítése

5. §

(1) Az érintett bíróságnak a felvétel iránti igényét - a bíróságon belül, illetve a bíróság és a Hivatal vonatkozásában is a szolgálati út betartásával - a rögzíteni kívánt eljárási cselekmény előtt - célszerűen az eljárási cselekmény kitűzésének időpontját megelőzően - lehetőleg 30 nappal korábban (soron kívüli ügyben, vagy más fontos okból ennél rövidebb, de a kérelem teljesíthetőségét nem akadályozó időben) írásban (e-mail, fax) kell jeleznie a Hivatal Informatikai Főosztályára. A konkrét ügy adatain kívül (bíróság neve, címe, ügyszám, terhelt, illetve vádlott (a továbbiakban: vádlott) neve, az ügy tárgya) meg kell jelölni:

a.) az eljárási cselekmény időpontját (év, hónap nap);

b.) várható időtartamát (óra, nap);

c.) az 1. § a.) pontja szerinti esetben az eljárási cselekmény jellegét (távmeghallgatás torzítás nélkül, távmeghallgatás torzítással, 14. életévét be nem töltött tanú meghallgatása);[11]

d.) az eljárási cselekmény helyszínét (pontos cím, külön a tárgyalóterem és az elkülönített helyiség, vagy más helyszín megjelölésével);

e.) a meghallgatandó személyek számát;

f.) az eljárás nyilvános-e, vagy sem;

g) azt, hogy az eljárási esemény során a Be. 122. § (1) bekezdésének melyik pontjában említett személyek meghallgatására kerül-e sor;[12]

h.) ha az eljárási cselekmény időtartama az egy napot meghaladja, a bíróságnak arról is nyilatkoznia kell, hogy a tárgyalási cselekményen kívüli időben (pl. éjszaka) az őrzésről, biztonságról hogyan gondoskodik;

i.) azt, hogy a felvételt a bíróság hivatalból, vagy kinek az indítványára, kérelmére kívánja elrendelni, a várható költségek előlegezéséről ki gondoskodik, illetve ha azt az állam előlegezi, a bíróság annak megtérítését vállalja-e. (1. számú melléklet)

(2) Amennyiben a külön jogszabályok szerint a kérelem zártan kezelendő adatot tartalmaz, azt az ügy irataitól elkülönítetten kell kezelni.

(3) A Hivatal Informatikai Főosztálya a beérkezett igényeket az (1) bekezdésben közölt adatokkal érkezési sorrendben nyilvántartásba veszi és az igénylés beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb két munkanapon belül tájékoztatja a bíróságot arról, hogy az igény teljesíthető-e, és annak mennyi a várható költsége. (2. számú melléklet)

(4) A bíróság a tájékoztatás kézhezvételét követően haladéktalanul (fax, e-mail), legfeljebb öt munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy a közölt feltételeknek megfelelően fenntartja-e az igényét és a költségek letétbe helyezése megtörtént-e, illetve a pénzügyi fedezet biztosított-e.

(5) A Hivatal Informatikai Főosztálya a (3) bekezdésben írt nyilvántartásában rögzíti azt, hogy a bíróság az igényét fenntartotta-e, a költségek vonatkozásában azt is, hogy azok előlegezésére sor került-e, illetve azt a bíróság vállalta-e. Ha a Hivatal a kérelmet a kiegészített adatok alapján is teljesíthetőnek tartja, erről írásban (fax, e-mail) haladéktalanul tájékoztatja bíróságot, egyidejűleg a visszaigazolás időpontját (év, hónap, nap) feltünteti a nyilvántartásban.

(6) Az eljárási cselekmény rögzítését és továbbítását követően a teljesítés tényét a (3) bekezdés szerinti nyilvántartásba be kell jegyezni, valamint a Hivatal munkatársainak a Pénzügyi Főosztály felé írásban el kell számolniuk, ehhez közölni kell a teljesítéssel kapcsolatos mindazon adatokat, amelyek a felmerült költségek szabályszerű elszámolásához a Hivatal vonatkozó szabályzatai, intézkedései szerint szükségesek.

(7) Az igények előterjesztése, kezelése, teljesítése során az érintett bíróság és a Hivatal köteles együttműködni.

(8) Az eljárási cselekmény rögzítésének, továbbításának elmaradása esetén annak okát a nyilvántartásban fel kell tüntetni. A szállítás, az eljárási cselekmény rögzítése során történt rendkívüli eseményről (káresemény, külső támadás, a mobil készlet működőképtelensége stb.) a Hivatal munkatársai azonnal kötelesek tájékoztatni az érintett bíróság vezetőjét és a Hivatal Informatikai Főosztályának vezetőjét.

5/A. §[13]

(1) Az eljárási cselekmény kép- és hangfelvétellel történő rögzítése iránt előterjesztett kérelem esetén a Hivatalhoz haladéktalanul be kell jelenteni a digitális kamera igénybevétele iránti igényt. A Hivatal rövid úton köteles a bíróságot tájékoztatni a kérelem teljesíthetőségéről, vagy annak akadályáról és az egyéb fontos körülményekről (oda-visszaszállítás ideje, módja, állagmegóvás, stb.). A kamera helyszínre történő szállításáról, visszajutatásáról az igénybe vevő bíróságnak kell gondoskodnia, oly módon, hogy a készülék a használat napja(i) előtt és után a legrövidebb ideig, lehetőleg egy munkanapot meg nem haladó időtartamig lehet a birtokában.

(2) A digitális kamera igénybevétele iránti igény teljesítése során az érintett bíróság és a Hivatal köteles együttműködni.

A bírósági tárgyalótermi kép- és hangfelvevő, valamint továbbító (mobil) alrendszer és a "Back-office" alrendszer hozzáférési jogosultságok

6. §

(1) A mobil készlet helyszínen történő üzembe helyezésére, működtetésére a Hivatal munkatársai a 4. § (1) bekezdése szerint jogosultak. A tárgyalást vezető bíró, tanácselnök (a továbbiakban: bíró) döntésétől függően a tárgyalóteremben elhelyezett ún. érintő képernyőt, vagy ő maga kezeli, vagy azt a személyzetre bízza.

(2) Az eljárási cselekmény foganatosítása során a bíróság gondoskodik arról, hogy a berendezésekhez illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

(3)[14] Az eljárási cselekmény foganatosításának megkezdésekor a bírónak meg kell győződnie arról, hogy a mobil készlet működőképes-e, azzal a Be. 120-126. §, illetve a Be. 444. §-ában írt feltételeknek megfelelően megtörténhet a felvétel rögzítése, továbbítása. A működőképességet az eljárási cselekmény során bármikor ellenőrizheti, illetve ellenőriztetheti.

(4) A rögzítés során használni kívánt, a Hivatal által biztosított DVD lemezeken, a helyszínen a bíróság kijelölt munkatársai CD-DVD feliratozó tollal előzetesen feltüntetik a bíróság nevét, illetve az 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 1. számú melléklete szerinti kódját, az ügy számát, a vádlott nevét, az eljárási cselekmény időpontját (év, hó, nap, óra, perc), helyszínét, a tárgyalás során alkalmazott valamennyi felvétel típusát. Ha az eljárási cselekmény időtartama előreláthatólag a 8 órát meghaladja, a lemezeket sorszámmal is el kell látni.

(5) Az eljárási cselekmény rögzítése során keletkezett technikai üzemzavar elhárításáról - annak jellegétől függően - a Hivatal és a bíróság munkatársai közösen gondoskodnak. Ha a hiba a helyszínen nem javítható, gondoskodni kell a mobil készlet elszállításáról, illetve a bíróság intézkedésétől függően másik mobil készlet helyszínre szállításáról és üzembe helyezéséről.

(6) Az eljárási cselekmény befejezésekor a bíró és a Hivatal munkatársai közösen ellenőrzik az adathordozókon a felvételek rögzítését. Az elkészített, eredeti DVD felvételeken a bíróság munkatársai a (4) bekezdésben írt adatokon kívül feltüntetik a bíró rendelkezése alapján a lemez kezelésére vonatkozó megjegyzést is. Az adatokat a lemez borítóján is fel kell tüntetni, majd a lemezt a borítójával együtt át kell adni a bírónak, aki intézkedik azoknak a jogszabályoknak és a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 2002. évi 4. számú szabályzatnak (a továbbiakban: iratkezelési szabályzat) megfelelő őrzéséről, kezeléséről. A DVD felvételek átadás-átvételét írásban rögzíteni kell. (3. számú melléklet)

(7) Amennyiben a felvételekről, vagy azok valamelyikéről másolat készíthető, azt a "Back-office" alrendszer segítségével a bíróság munkatársai készítik el a bíró utasítása szerint. A DVD lemezről részlet másolása csak VHS kazettára történhet. Az iratbetekintésre, másolásra, leírásra célszerű a DVD lemezre készített másolatot használni. A másolat lemezén és borítóján a (4) és (6) bekezdésben írt adatokon kívül fel kell tüntetni, a másolás időpontját, a másolást végző személy nevét, "az eredeti példányról másolva" szöveget és a bíró aláírását.

(8) A védett tanú zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatásáról készült felvételről másolat nem készíthető.

(9) A másolatok készítéséről és kiadásáról, illetve megtekintéséről a bíróságon a "Back-office" alrendszer naplófájlja alapján külön nyilvántartást kell vezetni.

(10) Másolat készítéséhez az adathordozónak meg kell felelnie az üzemeltetési és felhasználói kézikönyv szerinti műszaki, biztonsági, minőségi követelményeknek.

(11) A bíróságokra a Hivatal által telepített "Back-office" alrendszer az e szabályzatban írtakon kívül más célra nem használható, hálózatba nem kapcsolható, azt a bíróság informatikai biztonsági szabályzatának megfelelően kell kezelni.

(12) Az eredeti és másolati felvételeket az eljárási szabályoknak, a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet és az iratkezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni és az ügy befejezése esetén irattározni.

6/A. §[15]

A Back-Office alrendszer a digitális kamerával készített felvételek másolására is használható, ez esetben a 6. § (7), (9)-(12) bekezdéseit megfelelően alkalmazni kell.

A mobil készlet igénybevételének költségei

7. §

(1)[16] A mobil készlet igénybevétele esetén a Hivatal részére meg kell téríteni a szolgáltatás költségeit, ideértve a 3. § (4)-(5) bekezdése esetén felmerült további költségeket is. Ezek a következő tételekből tevődnek össze: a mobil készlet arányos értékcsökkenési leírása (amortizáció), a szükséges biztosítás arányos része, a Hivatal kiszállási költségei [gépkocsi üzemanyagköltsége, arányos értékcsökkenési leírása (amortizáció)], biztosításának arányos költsége, a Hivatal munkatársának arányos illetménye járulékaival együtt, esetleges szállásköltsége, napidíja és egyéb igazolt költségek.

(2) Az eljárási cselekmény rögzítésének teljesítését követően a részletes számlát 15 napon belül a Hivatal állítja ki és küldi meg az érintett bíróság gazdasági hivatalának, amely 15 napon belül gondoskodik az ellenérték kifizetéséről a Hivatal részére.

(3)[17] A Hivatal a tulajdonában lévő digitális kamera 3. § (6) bekezdése szerinti használatát a bíróságok részére térítésmentesen biztosítja. Az eljárási cselekmény ezen eszközzel történő kép- és hangfelvétellel történő rögzítésének a szolgáltatással arányban álló költségét a bíróság maga állapítja meg.

Hatálybalépés

8. §

(1) Ez a szabályzat 2006. január 15. napján lép hatályba.

(2) A 4. § (3) bekezdése szerinti adatokat első ízben 2006. február 10. napjáig kell közölni.

1. számú melléklet

[18]
Kérelem bírósági eljárási cselekmény kép- és hangfelvételéhez, valamint távmeghallgatáshoz szükséges mobil alrendszer igénybevételére
A bíróság megnevezése, kódja
A bíróság címe
Ügyszám
A vádlott neve
Az ügy tárgya
Az eljárási cselekmény várható időpontja (év, hó, nap)
Az eljárási cselekmény időtartama (óra, nap)
Használati modell típusa (Szabályzat 2. § 1.) pontja)
Az eljárási cselekmény helyszíne, pontos címe
tárgyalóterem (emelet, ajtó)
elkülönített helyiség (emelet, ajtó)
egyéb helyszín (emelet, ajtó)
Távmeghallgatás esetén a másik helyszín megnevezése, pontos címe
A meghallgatandó személyek száma
A tárgyalás nyilvánossága (nyilvános, zárt)
A Be. 122. § (1) bekezdésének mely pontjában említett személyek meghallgatására kerül sor (száma)
Az eljárási cselekményen kívüli időben a mobil készlet őrzésére tett intézkedés
A szolgáltatás igénybevétele (kérelemre, hivatalból)
A várható költségek előlegezője (kérelmező, BGH)
A kijelölt személy(ek)
1.)neve
beosztása
elérhetősége
2.)neve
beosztása
elérhetősége
Egyéb közlendő
Kelt: , év hó nap
a bíróság elnöke

2. számú melléklet

Nyilvántartás bírósági eljárási cselekmény kép- és hangfelvételhez, valamint távmeghallgatáshoz szükséges mobil alrendszer igénybevételéről

[19]
Eljárási cselekmény helyszíne
Sor-
szám
Kére-
lem
beér-
kezé-
sének
idő-
pontja
Bíróság
megne-
vezése
kódja
Ügy-
szám
Eljárási
cselek-
mény
idő-
pontja
Eljárási
cselek-
mény
várható
időtar-
talma
(óra,
nap)
Hasz-
nálati
modell
típusa
(Sza-
bályzat
2. §
1. pont-
ja)
Tárgya-
lóterem
(emelet,
ajtó)
Elkülö-
nített
helyiség
(emelet,
ajtó)
Egyéb
helyszín
(emelet,
ajtó)
Táv-
meg-
hallga-
tás ese-
tén a
másik
helyszín
meg-
jelölése
Meg-
hallga-
tandó
szemé-
lyek
száma
Tárgya-
lás nyil-
vános-
sága
(nyilvá-
nos,
zárt)
A Be. 122. § (1) bekezdésének
mely
pontjá-
ban
említett
szemé-
lyek
meg-
hallga-
tására
kerül
sor
Eljárási
cselek-
ményen
kívüli
időben
a mobil
készlet
őrzésé-
re tett
intézke-
dés
A szol-
gáltatás
igény-
bevétele
(kére-
lemre,
hivatal-
ból)
A vár-
ható
költsé-
gek
előlege-
zője
(kérel-
mező,
BGH)
A bíró-
ság az
igényét
fenntar-
totta-e
Vissza-
igazolás
idő-
pontja
Szolgál-
tatás
teljesí-
tésére
sor
került-e
A szol-
gáltatás
tényle-
ges
költsége

3. számú melléklet

Jegyzőkönyv
a bírósági eljárási cselekmény kép- és hangfelvétele, valamint távmeghallgatás során készült DVD lemez átadás-átvételéről
A bíróság neve
Ügyszám
Az ügy tárgya
Az vádlott neve
Az eljárási cselekmény időpontja (év, hó, nap óra, perc)
Az eljárási cselekmény helyszíne
A használati modell típusa (Szabályzat 2. § 1.) pontja)
A felvételek készítésében közreműködők
Az átadott DVD lemezek száma
A felvétel típusa, sorszáma(i)
Kelt: , év hó nap
átadó (neve, aláírása) átvevő (neve, aláírása)

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 2/2007. OIT szabályzat 1. § -a. Hatályos 2007.05.10.

[2] Megállapította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[3] Megállapította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[4] Módosította a 2/2007. OIT szabályzat 2. § -a. Hatályos 2007.05.10.

[5] Megállapította a 2/2007. OIT szabályzat 2. § -a. Hatályos 2007.05.10.

[6] Beiktatta a 2/2007. OIT szabályzat 2. § -a. Hatályos 2007.05.10.

[7] Számozását módosította a 2/2007. OIT szabályzat 2. § -a. Hatályos 2007.05.10.

[8] Számozását módosította a 2/2007. OIT szabályzat 2. § -a. Hatályos 2007.05.10.

[9] Beiktatta a 2/2007. OIT szabályzat 3. § -a. Hatályos 2007.05.10.

[10] Számozását módosította a 2/2007. OIT szabályzat 3. § -a. Hatályos 2007.05.10.

[11] Megállapította a 2/2007. OIT szabályzat 4. § -a. Hatályos 2007.05.10.

[12] Megállapította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[13] Beiktatta a 2/2007. OIT szabályzat 5. § -a. Hatályos 2007.05.10.

[14] Megállapította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[15] Beiktatta a 2/2007. OIT szabályzat 6. § -a. Hatályos 2007.05.10.

[16] Megállapította a 2/2007. OIT szabályzat 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.05.10.

[17] Beiktatta a 2/2007. OIT szabályzat 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.05.10.

[18] Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

[19] Módosította a 21/2017. (XII. 29.) OBH utasítás 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2018.07.01.

Tartalomjegyzék