32006R1084[1]

A Tanács 1084/2006/EK rendelete ( 2006. július 11. ) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE

(2006. július 11.)

a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 3 ),

(1)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet ( 4 ) létrehozza a strukturális alapok és a Kohéziós Alap működésének új keretét. Mindenekelőtt a partnerségre, a programozásra, az értékelésre és az irányításra vonatkozó célkitűzéseket, elveket és szabályokat határozza meg. Ezért pontosítani kell a Kohéziós Alap feladatkörét a működésére vonatkozó új keret és a számára a Szerződésben előírt cél viszonylatában, valamint - az egyértelműség érdekében - hatályon kívül kell helyezni a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló, 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendeletet ( 5 ).

(2)

A Kohéziós Alapból finanszírozott transzeurópai közlekedési hálózati projekteknek meg kell felelniük a Tanács és az Európai Parlament által ezen hálózatok vonatkozásában elfogadott iránymutatásoknak. Az erőfeszítések összpontosítása érdekében elsődleges fontosságot kell biztosítani a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban ( 6 ) foglalt közös érdekű projekteknek.

(3)

A Közösség emellett a Kohéziós Alapon keresztül hozzájárulhat a Szerződés 6. és 174. cikkében meghatározott közösségi környezetvédelmi célkitűzések megvalósításához.

(4)

Az 1083/2006/EK rendelet előírja, hogy a kiadások támogathatóságára vonatkozó szabályokat nemzeti szinten kell meghatározni, bizonyos kivételek figyelembevételével, amelyek esetére külön rendelkezéseket kell megállapítani. Ezért a Kohéziós Alapot érintő kivételekre vonatkozóan külön rendelkezéseket kell megállapítani.

(5)

A pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó feltételességi rendelkezéseket továbbra is a Szerződés 99. cikke szerinti gazdasági konvergenciafeltételek teljesítésével, valamint a rendezett államháztartás szükségességével összefüggésben kell alkalmazni. E tekintetben, valamint a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi rendelet ( 7 ) értelmében az eurót bevezető tagállamok stabilitási programokat, azok a tagállamok pedig, amelyek nem vezették be az eurót, konvergenciaprogramokat hajtanak végre, amelyek a Szerződés 104. cikkében említett túlzott költségvetési hiány elkerüléséhez vezetnek. Ugyanakkor a feltételességi rendelkezéseket nem kell alkalmazni a felfüggesztés időpontjában már megtett kötelezettségvállalások esetében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kohéziós Alap létrehozása és célja

(1) Kohéziós Alap (a továbbiakban: az alap) jön létre a Közösség gazdasági és társadalmi kohéziójának megerősítése céljából, a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében.

(2) Az alapra az 1083/2006/EK rendelet és e rendelet rendelkezései irányadóak.

2. cikk

A támogatások köre

(1) Az Alap a következő területeken végzett tevékenységekhez nyújt támogatást, megfelelő egyensúlyt biztosítva, és valamennyi támogatásban részesülő tagállam egyéni beruházási és infrastrukturális szükségleteivel összhangban:

a) transzeurópai közlekedési hálózatok, különösen az 1692/96/EK határozatban meghatározott közös érdekű kiemelt projektek;

b) környezetvédelem a környezetvédelmi politikai és cselekvési program alapján meghatározott közösségi környezetvédelmi politikai prioritások körében. Ebben az összefüggésben az Alap beavatkozhat olyan, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos területeken is, amelyek egyértelmű környezeti előnyökkel járnak, nevezetesen az energiahatékonyság és a megújuló energiák, valamint a transzeurópai hálózatokon kívüli közlekedési szektorban a vasúti, folyami és tengeri közlekedés, az intermodális közlekedési rendszerek és kölcsönös átjárhatóságuk, a közúti, tengeri és légi közlekedés irányítása, a tiszta városi közlekedés és a tömegközlekedés.

(2) A támogatások megfelelő egyensúlyának meghatározása a tagállamok és a Bizottság közötti partnerség alapján történik.

3. cikk

A kiadások támogathatósága

A következő kiadások nem jogosultak a Kohéziós Alapból való hozzájárulás formájában támogatásra:

a) hitelkamat;

b) földvásárlás olyan összegért, amely meghaladja az érintett művelet teljes támogatható kiadásának 10 %-át;

c) lakhatás;

d) atomerőművek leállítása;

e) visszaigényelhető hozzáadottérték-adó,

4. cikk

Az Alapból nyújtandó támogatás feltételei

(1) A Kohéziós Alapból nyújtandó támogatás a következő szabályoktól függ.

a) Amennyiben a Tanács a Szerződés 104. cikkének (6) bekezdésével összhangban úgy határoz, hogy valamely kedvezményezett tagállamban túlzott költségvetési hiány áll fenn; és

b) a Szerződés 104. cikkének (8) bekezdésével összhangban megállapítja, hogy a Szerződés 104. cikkének (7) bekezdése értelmében kiadott tanácsi ajánlást az érintett tagállam részéről nem követte eredményes intézkedés,

az alapból az érintett tagállam részére tett kötelezettségvállalások teljes vagy részleges felfüggesztéséről határozhat, a felfüggesztésről szóló határozatot követő év január 1-jei hatállyal.

(2) Ha a Tanács megállapítja, hogy az érintett tagállam megtette a szükséges kiigazító intézkedést, késedelem nélkül határoz az érintett kötelezettségvállalások felfüggesztésének megszüntetéséről. Ezzel egyidejűleg a Tanács a Bizottság javaslata alapján határoz a felfüggesztett kötelezettségvállalásnak későbbi költségvetésbe való átviteléről, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban ( 8 ) megállapított eljárásnak megfelelően.

(3) A Tanács az (1) és (2) bekezdésben említett határozatokat a Bizottság javaslatára minősített többséggel hozza meg.

5. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Ez a rendelet nem érinti a Bizottság által az 1164/94/EK rendelet alapján jóváhagyott projektek vagy egyéb támogatási formák folytatását vagy módosítását, beleértve azok teljes vagy részleges megszüntetését is, amely rendelet következésképpen az adott támogatásra vagy az érintett projektekre, azok lezárásáig, a továbbiakban is alkalmazandó.

(2) Az 1164/94/EK rendelet értelmében, jelentős projektekre vonatkozóan a Bizottsághoz az 1083/2006/EK rendelet 39., 40. és 41. cikke értelmében benyújtott kérelmek továbbra is érvényben maradnak, amennyiben szükség esetén kiegészítésre kerülnek annak érdekében, hogy e rendelet előírásainak és az 1083/2006/EK rendelet fent említett cikkeinek legkésőbb 2007. január 1-jét követően két hónapon belül megfeleljenek.

5a. cikk

A Horvátország csatlakozását követő különös rendelkezések

(1) Azokat az intézkedéseket, amelyek Horvátország csatlakozásának időpontjában az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/1999/EK tanácsi rendelet ( 9 ) szerinti támogatásról szóló bizottsági határozatok tárgyát képezték, és amelyeknek a végrehajtása ezen időpontig nem fejeződött be, úgy kell tekinteni, mint amelyeket a Bizottság e rendelet szerint jóváhagyott.

A (2)-(5) bekezdés sérelme nélkül, az e bekezdés első albekezdésében említett intézkedésekre az e rendelet és az 1083/2006/EK rendelet szerint jóváhagyott intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez kapcsolódó bármely olyan beszerzési eljárást, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában már közzétett ajánlati felhívás tárgyát képezte a csatlakozás időpontjában, az ajánlati felhívásban meghatározott szabályok szerint kell lefolytatni. Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet ( 10 ) 165. cikke nem alkalmazandó.

Az (1) bekezdésben említett intézkedésekhez kapcsolódó bármely olyan beszerzési eljárást, amely a csatlakozás időpontjában még nem képezte az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett ajánlati felhívás tárgyát, a Szerződésekkel vagy a Szerződések alapján elfogadott jogi aktusokkal, valamint az 1083/2006/EK rendelet 9. cikkével összhangban kell lefolytatni.

(3) A Bizottság által az (1) bekezdésben említett intézkedések alapján teljesített kifizetéseket az e rendelet szerinti alapból fizetett hozzájárulásnak kell tekinteni.

A Bizottság által az (1) bekezdésben említett intézkedések alapján teljesített kifizetéseket elsősorban az 1267/1999/EK rendelet, másodsorban az e rendelet és az 1083/2006/EK rendelet alapján tett legkorábbi, nyitott kötelezettségvállalás terhére kell teljesíteni.

Az időközi kifizetésekre, illetve a záró kifizetésre az 1164/94/EK rendelet II. melléklete D. cikke (2) bekezdésének b)-d) pontjában és (3)-(5) bekezdésében meghatározott feltételek vonatkoznak.

(4) Az (1) bekezdésben említett intézkedésekre továbbra is az 1267/1999/EK rendelet szerinti vagy a vonatkozó finanszírozási megállapodásokban külön megállapított, a kiadások támogathatóságára irányadó szabályokat kell alkalmazni, kivéve az olyan, kellően indokolt esetekben, amelyekről Horvátország kérelme alapján a Bizottság határoz.

(5) Amennyiben Horvátországnak az előcsatlakozási szabályozási rendből az e cikk alkalmazásából eredő szabályozási rendbe történő átmenetének megkönnyítése érdekében intézkedésekre van szükség, a Bizottság meghozza ezeket az intézkedéseket.

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) Az 1083/2006/EK rendelet 105. cikke (1) bekezdésében megállapított rendelkezéseknek, valamint e rendelet 5. cikkének sérelme nélkül, az 1164/94/EK rendelet 2007. január 1-jétől hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Tanács, a Szerződés 161. cikkével összhangban, ezt a rendeletet legkésőbb 2013. december 31-ig felülvizsgálja.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) 2006. július 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL C 255., 2005.10.14., 88. o.

( 3 ) HL C 231., 2005.9.20., 35. o.

( 4 ) Lásd e Hivatalos Lap 25. oldalát.

( 5 ) HL L 130., 1994.5.25., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

( 6 ) HL L 228., 1996.9.9., 1. o. A legutóbb a 884/2004/EK határozattal (HL L 167., 2004.4.30., 1. o.) módosított határozat.

( 7 ) HL L 209., 1997.8.2., 1. o. A legutóbb az 1055/2005/EK rendelettel (HL L 174., 2005.7.7., 1. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

( 9 ) HL L 161., 1999.6.26., 73. o.

( 10 ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1084 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1084&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1084-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1084-20130701&locale=hu