32011R0282[1]

A Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. március 15. ) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról (átdolgozás)

A TANÁCS 282/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. március 15.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról

(átdolgozás)

I. FEJEZET

TÁRGYI HATÁLY

1. cikk

Ez a rendelet a 2006/112/EK irányelv I-V. és VII-XII. címe egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó intézkedéseket állapít meg.

II. FEJEZET

HATÁLY

(A 2006/112/EK IRÁNYELV I. CÍME)

2. cikk

Nem minősül a 2006/112/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti Közösségen belüli termékbeszerzésnek:

a) lakóhely megváltoztatása keretében új közlekedési eszköz nem adóalany általi átvitele az új lakóhelyre, feltéve, hogy a 2006/112/EK irányelv 138. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt adómentesség az értékesítés időpontjában nem volt alkalmazható;

b) új közlekedési eszköz nem adóalany általi visszajuttatása abba a tagállamba, ahol eredetileg azt a 2006/112/EK irányelv 138. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint adómentesen értékesítették a részére.

3. cikk

A 2006/112/EK irányelv 59a. cikke első bekezdése b) pontjának sérelme nélkül, az alábbi szolgáltatások nyújtása nem héa köteles, amennyiben a szolgáltatásnyújtó igazolja, hogy a teljesítésnek az e rendelet V. fejezete 4. szakasza 3. és 4. alszakaszának megfelelően meghatározott helye a Közösségen kívül található:

a) 2013. január 1-jétől a 2006/112/EK irányelv 56. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében említett szolgáltatások;

b) 2015. január 1-jétől a 2006/112/EK irányelv 58. cikkében felsorolt szolgáltatások;

c) a 2006/112/EK irányelv 59. cikkében felsorolt szolgáltatások.

4. cikk

Az az adóalany, akinek (amelynek) a 2006/112/EK irányelv 3. cikkével összhangban a Közösségen belüli termékbeszerzései nem adókötelesek, továbbra is jogosult arra, hogy ezek után ne adózzon, még akkor is, ha a szóban forgó irányelv 214. cikke (1) bekezdésének d) vagy e) pontja alapján az adóalany héa-azonosító számot kapott az általa igénybe vett olyan szolgáltatások tekintetében, amelyek után ő az adófizetésre kötelezett, vagy az általa másik tagállam területén nyújtott olyan szolgáltatások tekintetében, amelyek esetében a héa megfizetésére kizárólag a szolgáltatás igénybevevője kötelezett.

Ha azonban ez az adóalany ezen héa-azonosító számot valamely Közösségen belüli termékbeszerzés tekintetében közli az értékesítővel, akkor úgy kell tekinteni, hogy élt az említett irányelv 3. cikkének (3) bekezdésében meghatározott választási lehetőséggel.

III. FEJEZET

ADÓALANYOK

(A 2006/112/EK IRÁNYELV III. CÍME)

5. cikk

A 2137/85/EGK rendelettel összhangban létrehozott európai gazdasági egyesülés (EGE), amely ellenértékért termékeket értékesít vagy szolgáltatásokat nyújt saját tagjainak vagy harmadik feleknek, a 2006/112/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének értelmében adóalanynak minősül.

IV.FEJEZET ADÓZTATANDÓ ÜGYLETEK

(A 2006/112/EK IRÁNYELV IV. CÍME)

1.SZAKASZ 2.Termékértékesítés

3.(A 2006/112/EK irányelv 14-19. cikke)

5a. cikk

A 2006/112/EK irányelv 14. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában különösen a következő esetekben kell úgy tekinteni, hogy a terméket az értékesítő adta fel vagy fuvarozta el, illetve az értékesítő megbízásából adták fel vagy fuvarozták el, ideértve azt is, amikor ez az értékesítő közvetett részvételével történt:

a) ha az értékesítő a termék feladását vagy fuvarozását harmadik félnek alvállalkozásba adja, aki a terméket eljuttatja a vevőnek;

b) ha a terméket harmadik fél adja fel vagy fuvarozza el, de a terméknek a vevő részére történő eljuttatásáért részben vagy teljeskörűen az értékesítő felel;

c) ha az értékesítő számlázza ki és szedi be a fuvarozási díjat a vevőtől, és továbbítja azt egy harmadik félnek, aki megszervezi a termék feladását vagy fuvarozását;

d) ha az értékesítő bármilyen módon előmozdítja a harmadik fél kézbesítési szolgáltatásait a vevő felé, létrehozza a vevő és a harmadik fél közötti kapcsolatot, vagy más módon átadja a harmadik félnek a termék vevő részére történő eljuttatásához szükséges információkat.

Nem tekinthető azonban úgy, hogy a terméket az értékesítő adta fel vagy fuvarozta el, illetve az értékesítő megbízásából adták fel vagy fuvarozták el, ha a terméket maga a vevő fuvarozza el, vagy a vevő szervezi meg a termék harmadik fél általi szállítását, és az értékesítő sem közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt a termék feladásában és fuvarozásában, illetve nem nyújt annak megszervezéséhez segítséget.

5b. cikk

A 2006/112/EK irányelv 14a. cikkének alkalmazásában az "elősegít" kifejezés olyan elektronikus felület használatát jelenti, amely lehetővé teszi az elektronikus felületen keresztül termékeket eladásra kínáló értékesítő és a vevő közötti kapcsolatfelvételt, melynek következtében a terméket az adott elektronikus felületen keresztül értékesítik.

Az adóalanyok azonban nem segítik elő termékek értékesítését a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

a) az érintett adóalany sem közvetlenül, sem közvetve nem határozza meg a termékértékesítésre vonatkozó feltételeket;

b) az érintett adóalany sem közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt a kifizetett összeg vevő felé történő felszámításának engedélyezésében;

c) az érintett adóalany sem közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt a termék megrendelésében vagy eljuttatásában.

A 2006/112/EK irányelv 14a. cikke nem alkalmazandó a kizárólag az alábbi tevékenységek bármelyikét végző adóalanyra:

a) fizetések feldolgozása a termékértékesítés tekintetében;

b) termékek listázása vagy reklámozása;

c) az értékesítésben való további részvétel nélkül a vevő átirányítása vagy átvitele termékeket eladásra kínáló más elektronikus felületre.

5c. cikk

A 2006/112/EK irányelv 14a. cikkének alkalmazásában az az adóalany, aki úgy tekintendő, hogy ő maga kapta meg és értékesítette a termékeket, nem kötelezhető az említett értékesítések tekintetében általa bevallott és megfizetett héát meghaladó héaösszeg megfizetésére, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek:

a) az adóalany az elektronikus felületen keresztül terméket értékesítők vagy egyéb harmadik felek által megadott információkra támaszkodik az adott értékesítést terhelő héa helyes bevallása és megfizetése tekintetében;

b) az a) pontban említett információk helytelenek;

c) az adóalany bizonyítani tudja, hogy nem tudta és észszerűen elvárható módon nem tudhatta, hogy ez az információ helytelen.

5d. cikk

Annak az adóalanynak, aki a 2006/112/EK irányelv 14a. cikke értelmében úgy tekintendő, hogy ő maga kapta meg és értékesítette a termékeket, amennyiben az alábbiak ellenkezőjéről nincs tudomása:

a) az elektronikus felületen keresztül terméket értékesítő személyt adóalanynak kell tekintenie;

b) a terméket megvásárló személyt nem adóalanynak kell tekintenie.

2. SZAKASZ Szolgáltatásnyújtás

(A 2006/112/EK irányelv 24-29. cikke)

6. cikk

6a. cikk

A 2006/112/EK irányelv 24. cikke (2) bekezdésének értelmében vett távközlési szolgáltatás különösen az alábbiakra terjed ki:

a) hang, adatok és videó továbbítására és kapcsolására szolgáló vezetékes és mobiltelefon-szolgáltatások, ideértve a képalkotó komponenst is tartalmazó telefonos szolgáltatásokat (videotelefon-szolgáltatások);

b) az interneten keresztül nyújtott telefonos szolgáltatások, ideértve az internetprotokollon keresztüli hangtovábbítást (VoIP);

c) hangposta, hívásvárakoztatás, hívásátirányítás, hívószám-azonosítás, háromutas hívás és más híváskezelési szolgáltatások;

d) személyhívó szolgáltatások;

e) audioszöveg szolgáltatások;

f) fax, távirat és telex;

g) internet-hozzáférés, ideértve a világhálóhoz való hozzáférést;

h) az ügyfél kizárólagos használatára szolgáló távközlési összeköttetést biztosító magánhálózati kapcsolatok.

A 2006/112/EK irányelv 24. cikke (2) bekezdésének értelmében vett távközlési szolgáltatás nem terjed ki az alábbiakra:

a) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások;

b) rádió- és televízióműsor-szolgáltatások (a továbbiakban: műsorszolgáltatások).

6b. cikk

Az (1) bekezdés különösen az alábbiakra terjed ki:

a) rádió- vagy televízióhálózaton keresztül közvetített vagy továbbközvetített rádió- vagy televízió-műsorszámok;

b) az interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül terjesztett (IP-streaming) rádió- vagy televízió-műsorszámok, amennyiben a műsorszolgáltatásra rádió- vagy televízió-hálózaton történő közvetítéssel vagy továbbközvetítéssel egyidejűleg kerül sor.

Az (1) bekezdés nem terjed ki az alábbiakra:

a) távközlési szolgáltatások;

b) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások;

c) meghatározott lekérhető műsorszámokra vonatkozó információk nyújtása;

d) műsorszolgáltatási vagy közvetítési jogok átruházása;

e) műsorszolgáltatás vételére szolgáló műszaki berendezések vagy létesítmények bérbeadása;

f) az interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül terjesztett (IP streaming) rádió- vagy televízió-műsorszámok, kivéve, ha azokat a közvetítéssel vagy továbbközvetítéssel egyidejűleg hagyományos rádió- vagy televízió-hálózatokon keresztül is közvetítik.

7. cikk

Az (1) bekezdés hatálya alá tartoznak különösen az alábbiak:

a) digitális termékek - különösen a szoftverek, módosításaik és frissítéseik - értékesítése általában;

b) vállalkozások vagy magánszemélyek elektronikus hálózaton való jelenlétének biztosításából vagy támogatásából álló szolgáltatások, például webhely vagy weboldal;

c) a szolgáltatás igénybevevője által bevitt adatokra adott válaszként a számítógép által, interneten vagy más elektronikus hálózaton keresztül automatikusan előállított szolgáltatások;

d) online piacként működő weboldalon termék vagy szolgáltatás ellenérték fejében történő értékesítésének engedélyezése, amikor a lehetséges megrendelők automatizált eljárással jelentetik meg ajánlatukat, és a számítógép által automatikusan előállított elektronikus üzenetben kapnak értesítést az értékesítés megtörténtéről;

e) internetes szolgáltatói csomagok, amelyekben a távközlési vonatkozás kiegészítő és másodlagos (azaz a csomagok többet biztosítanak az egyszerű internet-hozzáférésnél, és más elemeket is tartalmaznak, például a hírekhez, időjárás-jelentéshez, idegenforgalmi tájékoztatáshoz való hozzáférést nyújtó oldalakat; játékokat; weboldaltárhely szolgáltatást; csevegőoldalakat stb.);

f) az I. mellékletben felsorolt szolgáltatások.

Az (1) bekezdés hatálya nem terjed ki az alábbiakra:

a) műsorszolgáltatások;

b) távközlési szolgáltatások;

c) termékértékesítések, amennyiben csak a megrendelés és a megrendelés feldolgozása történik elektronikus úton;

d) CD-ROM, floppy és hasonló adathordozók értékesítése;

e) nyomtatott anyagok, könyvek, hírlevelek, újságok vagy folyóiratok értékesítése;

f) CD és audiokazetta értékesítése;

g) videokazetta és DVD értékesítése;

h) CD-ROM-on levő játékok értékesítése;

i) szakértők, például ügyvédek és pénzügyi tanácsadók által nyújtott szolgáltatások, akik ügyfeleiknek elektronikus levelező rendszeren küldenek tanácsot;

j) oktatási szolgáltatások, amikor az oktató interneten vagy más elektronikus hálózaton (azaz távkapcsolat útján) küldi a tananyagot;

k) számítógépes berendezés offline fizikai javítási szolgáltatásai;

l) offline adattárolási szolgáltatások;

m) reklámszolgáltatások, különösen újságban, hirdetőtáblákon és televízióban;

n) telefonos ügyfélszolgálat;

o) oktatási szolgáltatások, kizárólag levelezőoktatás formájában, különösen a postai szolgáltatások igénybevételével;

p) közvetlen emberi közreműködéssel történő, hagyományos árverési szolgáltatások, függetlenül az ajánlattétel módjától;

t) kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztató vagy hasonló eseményekre szóló, online foglalt jegyek;

u) online foglalt szálláshely, gépjármű-kölcsönzés, éttermi szolgáltatások személyszállítás és hasonló szolgáltatások.

8. cikk

Amennyiben egy adóalany kizárólag összeszereli az igénybe vevő által rendelkezésére bocsátott különböző gépalkatrészeket, ez az ügylet a 2006/112/EK irányelv 24. cikkének (1) bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtásnak minősül.

9. cikk

Egy opció értékesítése, amennyiben ez az értékesítés a 2006/112/EK irányelv 135. cikke (1) bekezdése f) pontjának hatálya alá tartozik, az említett irányelv 24. cikkének (1) bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtásnak minősül. Az ilyen szolgáltatásnyújtás elkülönül az alapjául szolgáló ügyletektől, amelyekhez kapcsolódik.

9a. cikk

Ahhoz, hogy az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások nyújtóját az adóalany kifejezetten az e szolgáltatások nyújtójaként jelölhesse meg, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

a) az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások nyújtásában részt vevő minden egyes adóalany által kiállított vagy rendelkezésre bocsátott számlán fel kell tüntetni az ilyen szolgáltatásokat és azok nyújtóját;

b) az igénybevevő részére kiállított vagy rendelkezésére bocsátott számlán vagy nyugtán fel kell tüntetni az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat és azok nyújtóját.

E bekezdés alkalmazásában az az adóalany, aki az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások tekintetében jóváhagyja a díjnak az igénybevevő terhére történő felszámítását, vagy jóváhagyja a szolgáltatások nyújtását, vagy megállapítja az általános szolgáltatási feltételeket, nem jelölhet meg kifejezetten más személyt az említett szolgáltatások nyújtójaként.

V. FEJEZET

AZ ADÓZTATANDÓ ÜGYLETEK TELJESÍTÉSI HELYE

1. SZAKASZ

Fogalmak

10. cikk

Amennyiben ezek a kritériumok nem teszik lehetővé a gazdasági tevékenység székhelyének bizonyossággal történő meghatározását, akkor a vállalkozás általános irányítására vonatkozó alapvető döntések meghozatalának helyét kell elsődleges kritériumként figyelembe venni.

11. cikk

A következő cikkek alkalmazásában - az e rendelet 10. cikkében említett, gazdasági tevékenység székhelyének kivételével - "állandó telephely" bármely olyan telephely, amely a személyi és tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik, és ezáltal lehetővé teszi szolgáltatások nyújtását.

a) a 2006/112/EK irányelv 45. cikke;

b) 2013. január 1-jétől a 2006/112/EK irányelv 56. cikke (2) bekezdésének második albekezdése;

c) 2014. december 31-ig a 2006/112/EK irányelv 58. cikke;

d) a 2006/112/EK irányelv 192a. cikke.

12. cikk

A 2006/112/EK irányelv alkalmazásában természetes személy - függetlenül attól, hogy adóalany-e vagy sem - lakóhelye az a lakcím, amelyet bejegyeztek a népesség-nyilvántartásba vagy hasonló nyilvántartásba, vagy az említett személy által a hatáskörrel rendelkező adóhatóságnak megadott lakcím, kivéve, ha bizonyított, hogy ez a lakcím nem felel meg a valóságnak.

13. cikk

Valamely természetes személy - függetlenül attól, hogy adóalany-e vagy sem - a 2006/112/EK irányelvben említett "szokásos tartózkodási helye" az a hely, ahol a természetes személy személyes vagy szakmai kötődései miatt rendszerint tartózkodik.

Amennyiben a szakmai kötődések más országhoz kapcsolódnak, mint a személyes kötődések, vagy amennyiben nincsenek szakmai kötődések, a szokásos tartózkodási helyet azok a személyes kötődések határozzák meg, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon hely között, ahol él.

13a. cikk

A nem adóalany jogi személyeknek a 2006/112/EK irányelv 56. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében, illetve 58. és 59. cikkében említett letelepedési helye a következők valamelyike:

a) a központi ügyvezetés helye; vagy

b) bármely olyan egyéb telephely, amely a személyi és a tárgyi feltételek tekintetében kellően állandó jelleggel és megfelelő szervezettel rendelkezik a szükségleteinek kielégítésére igénybe vett szolgáltatások fogadásához és használatához.

13b. cikk

A 2006/112/EK irányelv alkalmazásában az alábbiak tekintendők "ingatlannak":

a) a föld bármely meghatározott területe, akár a földfelszínen vagy a földfelszín alatt, amely tulajdonjog tárgyát képezheti és amely birtokba vehető;

b) bármely épület vagy építmény, amely tengerszint fölött vagy alatt a földhöz vagy a földbe rögzített, és amelyet nem lehet könnyen lebontani vagy elmozdítani;

c) az épület vagy építmény szerves részét alkotó bármely olyan alkotóelem, amelyet már beépítettek, és amely nélkül az épület vagy építmény nincs befejezve, mint például az ajtók, ablakok, tetők, lépcsők és liftek;

d) az épületbe vagy építménybe állandó jelleggel beépített bármely olyan alkotóelem, felszerelés vagy gép, amely az épület vagy építmény lerombolása vagy megváltoztatása nélkül nem távolítható el.

2. SZAKASZ

A termékértékesítés teljesítési helye

(A 2006/112/EK irányelv 31-39. cikke)

15. cikk

A 2006/112/EK irányelv 37. cikkében említett, a személyszállításnak a Közösség területén belül lebonyolított szakaszát a közlekedési eszköz útvonala, és nem pedig az egyes utasok által megtett utazás határozza meg.

3. SZAKASZ

A közösségen belüli termékbeszerzések teljesítési helye

(A 2006/112/EK irányelv 40., 41. és 42. cikke)

16. cikk

A termék feladásának vagy fuvarozásának rendeltetési helye szerinti tagállam, amelyben a 2006/112/EK irányelv 20. cikke értelmében Közösségen belüli termékbeszerzésre kerül sor, attól függetlenül gyakorolja az adóztatási jogkörét, hogy a termék feladásának vagy fuvarozásának kiindulási helye szerinti tagállamban az ügyletre milyen héamegítélést alkalmaztak.

A termék értékesítője által benyújtott - a kiszámlázott, és a termék feladásának vagy fuvarozásának kiindulási helye szerinti tagállamnak bevallott héára vonatkozó - esetleges módosítás iránti kérelmet ezen tagállam saját nemzeti rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

4. SZAKASZ

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helye

(A 2006/112/EK irányelv 43-59. cikke)

1. Alszakasz

A szolgáltatás igénybevevőjének jogállása

17. cikk

18. cikk

A szolgáltatásnyújtó - kivéve, ha ennek ellenkezőjéről van tudomása - jogállását illetően adóalanynak tekintheti a Közösség területén letelepedett igénybevevőt:

a) amennyiben az igénybevevő közölte vele az egyedi héa-azonosító számát, és a szolgáltatásnyújtó a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló, 2010. október 7-i 904/2010/EU tanácsi rendelet ( 1 ) 31. cikkével összhangban beszerzi az említett azonosító szám érvényességére, valamint az ahhoz kapcsolódó névre és címre vonatkozó megerősítést;

b) amennyiben az igénybevevő még nem kapott egyedi héa-azonosító számot, azonban arról tájékoztatja a szolgáltatásnyújtót, hogy már kérelmezte azt, és a szolgáltatásnyújtó beszerez bármilyen más olyan igazolást, amely alapján megállapítható, hogy az igénybevevő adóalany, vagy olyan nem adóalany jogi személy, amelynek héa-azonosító számmal kell rendelkeznie, továbbá a rendes kereskedelmi biztonsági eljárásokkal - mint például a személyazonosság vagy a fizetések ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokkal - elvégzi az igénybevevő által megadott adatok pontosságának ésszerű szintű ellenőrzését.

A távközlési-, műsor- vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatások nyújtója azonban - tekintet nélkül arra, hogy tudomása van-e az ellenkezőjéről - jogállását illetően nem adóalanynak tekintheti a Közösség területén letelepedett igénybevevőt mindaddig, amíg az érintett igénybevevő nem közölte a szolgáltatásnyújtóval az egyedi héaazonosító számát.

A szolgáltatásnyújtó - kivéve, ha ennek ellenkezőjéről van tudomása - jogállását illetően adóalanynak tekintheti a Közösség területén kívül letelepedett igénybevevőt:

a) amennyiben beszerzi az igénybevevőtől annak illetékes adóhatósága által kibocsátott igazolást, amely bizonyítja, hogy az igénybevevő gazdasági tevékenységet folytat, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - a hozzáadottérték-adónak az ország területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályairól szóló, 1986. november 17-i 86/560/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) értelmében héa-visszatérítésben részesüljön;

b) feltéve, hogy az igénybevevőnek nincs ilyen igazolása, amennyiben a szolgáltatásnyújtó rendelkezik az igénybevevő héa-azonosító számával, vagy az igénybevevő letelepedése szerinti ország által az igénybevevőnek kiadott, a vállalkozások azonosítására használt hasonló számmal, vagy bármely más olyan igazolással, amely bizonyítja, hogy az igénybevevő adóalany, és ha a szolgáltatásnyújtó rendes kereskedelmi biztonsági eljárásokkal - mint például a személyazonosság vagy a fizetések ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokkal - elvégzi az igénybevevő által megadott adatok pontosságának ésszerű szintű ellenőrzését.

2. Alszakasz

A szolgáltatás igénybevevőjének minősége

19. cikk

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó, a 2006/112/EK irányelv 44. és 45. cikkében előírt szabályok alkalmazásában azon adóalany vagy azon adóalanynak minősülő nem adóalany jogi személy, aki (amely) kizárólag magáncélra részesül szolgáltatásokban, beleértve a személyzete általi igénybevételt is, nem tekintendő adóalanynak.

A szolgáltatásnyújtó - kivéve, ha ennek ellenkezőjéről van tudomása, például a nyújtott szolgáltatások jellegét illetően - úgy tekintheti, hogy a szolgáltatásokat az igénybevevő gazdasági tevékenység céljából veszi igénybe, amennyiben az igénybevevő az érintett ügylet tekintetében közölte vele az egyedi héa-azonosító számát.

Amennyiben az igénybevevő egy és ugyanazon szolgáltatást egyaránt igénybe veszi magáncélra - beleértve a személyzete általi igénybevételt is - és gazdasági tevékenység céljából is, e szolgáltatásnyújtás kizárólag a 2006/112/EK irányelv 44. cikkének hatálya alá tartozik, amennyiben nem követ el joggal való visszaélést.

3. Alszakasz

A szolgáltatás igénybevevőjének illetősége

20. cikk

Amennyiben az adóalanynak vagy az adóalanynak minősülő nem adóalany jogi személynek nyújtott szolgáltatás a 2006/112/EK irányelv 44. cikke hatálya alá tartozik, és ez az adóalany egyetlen országban telepedett le vagy - székhely, illetve állandó telephely hiányában - egyetlen országban rendelkezik lakóhellyel és szokásos tartózkodási hellyel, e szolgáltatásnyújtás az említett országban adóztatandó.

A szolgáltatásnyújtó az igénybevevőtől kapott információk alapján, amelyeket a rendes kereskedelmi biztonsági eljárásokkal - mint például a személyazonosság vagy a fizetések ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokkal - ellenőriz, megállapítja ezt a helyet.

Az információk közé tartozhat az igénybevevő letelepedése szerinti tagállam által megállapított héa-azonosító szám.

21. cikk

Amennyiben az adóalanynak vagy az adóalanynak minősülő nem adóalany jogi személynek nyújtott szolgáltatás a 2006/112/EK irányelv 44. cikkének a hatálya alá tartozik, és az adóalany különböző országokban telepedett le, ez a szolgáltatásnyújtás abban az országban adóztatandó, ahol az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye van.

Mindazonáltal, ha a szolgáltatást az adóalany olyan állandó telephelyének nyújtják, amely a gazdasági tevékenységének székhelyétől eltérő helyen található, ez a szolgáltatásnyújtás a szolgáltatásban részesülő és azt a saját céljaira igénybe vevő állandó telephely helyén adóztatandó.

Amennyiben az adóalany nem rendelkezik gazdasági tevékenység szerinti székhellyel vagy állandó telephellyel, a szolgáltatás a lakóhelyén vagy a szokásos tartózkodási helyén adóztatandó.

22. cikk

Amennyiben a nyújtott szolgáltatás jellege és igénybevétele nem teszi lehetővé, hogy a szolgáltatásnyújtó azonosítsa azt az állandó telephelyet, amely részére a szolgáltatást nyújtja, akkor a szolgáltatásnyújtó ezen állandó telephely azonosításához különösen azt vizsgálja meg, hogy a szerződésben, illetve a megrendelőlapon szereplő információk, valamint az igénybevevő tagállama által az igénybevevőnek kiadott és az igénybevevő által a szolgáltatásnyújtóval közölt héa-azonosító szám alapján az állandó telephely-e a szolgáltatás igénybevevője, és hogy az állandó telephely fizet-e a szolgáltatásért.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevevőjének azon állandó telephelye, amely részére a szolgáltatást nyújtják, e bekezdés első és második albekezdése alapján nem határozható meg, vagy amennyiben a 2006/112/EK irányelv 44. cikkének hatálya alá tartozó szolgáltatásokat olyan szerződés keretében nyújtják az adóalanynak, amely meg nem határozható vagy nem számszerűsíthető módon egy vagy több szolgáltatást tartalmaz, a szolgáltatásnyújtó jogosan tekintheti úgy, hogy a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye az, ahol az igénybevevő székhelye van.

23. cikk

24. cikk

Amennyiben a 2006/112/EK irányelv 56. cikke (2) bekezdése első albekezdésének vagy 58. és 59. cikkének hatálya alá tartozó szolgáltatásokat olyan nem adóalany részére nyújtják, aki több országban telepedett le, vagy akinek állandó lakóhelye az egyik országban, szokásos tartózkodási helye pedig egy másik országban van, elsőbbséget élvez:

a) nem adóalany jogi személy esetében az e rendelet 13a. cikke a) pontjában említett hely, kivéve, ha bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás igénybevételére a szóban forgó cikk b) pontjában említett helyen kerül sor;

b) természetes személy esetében a szokásos tartózkodási helye, kivéve, ha bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás igénybevételére az állandó lakóhelyén kerül sor.

3a. alszakasz

Az igénybevevő illetőségére vonatkozó vélelmek

24a. cikk

24b. cikk

A 2006/112/EK irányelv 58. cikke alkalmazásában, amennyiben nem adóalany részére távközlési-, műsor-, vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat:

a) a nem adóalany vezetékes telefonvonalán keresztül nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő a vezetékes vonal telepítési helye szerinti országban telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található;

b) mobilhálózaton keresztül nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő a szolgáltatások igénybevételekor használt SIM-kártya mobil országkódjával () azonosított országban telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található;

c) amelyekhez dekóder vagy hasonló eszköz vagy a megtekintést lehetővé tevő kártya szükséges, vezetékes vonal használata nélkül nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő ott telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, ahol a dekóder vagy hasonló eszköz található, vagy ha ez a hely nem ismert, akkor azon a helyen, ahova a megtekintést lehetővé tevő kártyát az ott való használat céljából küldték;

d) a 24a. cikkben és az e cikk a), b) és c) pontjában említettektől eltérő körülmények között nyújtanak, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő azon a helyen telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, amely helyet a szolgáltatásnyújtó az e rendelet 24f. cikkében felsoroltak közül két, egymásnak nem ellentmondó bizonyíték alapján ilyenként meghatároz.

Az első bekezdés d) pontjának sérelme nélkül, az említett pont hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás esetében, amennyiben egy adóalany által a valamely tagállamban lévő székhelyéről vagy állandó telephelyéről nyújtott ilyen szolgáltatások héa nélküli összértéke a folyó és a megelőző naptári évben nem haladja meg a 100 000 EUR-t, illetve a nemzeti pénznemben számított egyenértékű összeget, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő azon a helyen telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, amely helyet a szolgáltatásnyújtó az e rendelet 24f. cikkének a)-e) pontjában felsoroltak közül a szolgáltatásnyújtásban részt vevő, de a szolgáltatás nyújtójától vagy az igénybevevőjétől eltérő személy által szolgáltatott egy bizonyíték alapján ilyenként meghatároz.

Amennyiben valamely naptári év során az előző bekezdésben említett szolgáltatásnyújtás héa nélküli összértéke meghaladja a második bekezdésben előírt értékhatárt, a második bekezdés az adott időponttól kezdve mindaddig nem alkalmazandó, amíg a második bekezdésben előírt feltételek ismét nem teljesülnek.

A nemzeti pénznembeli egyenértékű összeg meghatározásához az Európai Központi Bank által az (EU) 2017/2459 tanácsi végrehajtási rendelet ( 3 ) elfogadásának napján közzétett árfolyamot kell alkalmazni.

24c. cikk

A 2006/112/EK irányelv 56. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, amennyiben nem adóalany részére közlekedési eszköz nem rövid távú bérbeadását nyújtják, azt kell vélelmezni, hogy az igénybevevő azon a helyen telepedett le, illetve állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye ott található, amely helyet a szolgáltatásnyújtó az e rendelet 24e. cikkében felsoroltak közül két, egymásnak nem ellentmondó bizonyíték alapján ilyenként meghatároz.

3b. alszakasz

A vélelem megdöntése

24d. cikk

3c. alszakasz

Az igénybevevő illetőségének meghatározására és a vélelem megdöntésére vonatkozó bizonyítékok

24e. cikk

A 2006/112/EK irányelv 56. cikkének (2) bekezdésében rögzített szabályok alkalmazásában, illetve az e rendelet 24c. cikkében foglalt követelmények teljesítése céljából különösen az alábbiak tekintendők bizonyítéknak:

a) az igénybevevő számlázási címe;

b) a banki adatok, például az a hely, ahol a fizetéshez használt bankszámlát vezetik, vagy az igénybevevő adott banknál nyilvántartott számlázási címe;

c) az igénybevevő által bérelt közlekedési eszköz nyilvántartásba vételi adatai, ha e közlekedési eszközt a használat helyén nyilvántartásba kell vetetni, vagy más hasonló információk;

d) kereskedelmi szempontból releváns egyéb információk.

24f. cikk

A 2006/112/EK irányelv 58. cikkében rögzített szabályok alkalmazásában, illetve az e rendelet 24b. cikke d) pontjában és 24d. cikke (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesítése céljából különösen az alábbiak tekintendők bizonyítéknak:

a) az igénybevevő számlázási címe;

b) az igénybevevő által használt eszköz internetprotokoll (IP) címe, vagy bármely földrajzi helymeghatározási módszer;

c) a banki adatok, például az a hely, ahol a fizetéshez használt bankszámlát vezetik, vagy az igénybevevő adott banknál nyilvántartott számlázási címe;

d) az igénybevevő által használt előfizetői azonosító modul (SIM) kártyán tárolt nemzetközi mobil előfizetői azonosító (IMSI) mobil országkódja (MCC);

e) az igénybevevő vezetékes vonalának helye, amelyen keresztül számára a szolgáltatást nyújtják;

f) kereskedelmi szempontból releváns egyéb információk.

4. Alszakasz

A szolgáltatás igénybevevője jogállásának, minőségének és illetőségének meghatározása

25. cikk

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó szabályok alkalmazásához kizárólag az adóztatandó tényállás teljesítésének időpontjában fennálló körülményeket kell figyelembe venni. A szolgáltatások igénybevételében ezt követően bekövetkező bármilyen változás nem befolyásolja a szolgáltatás teljesítési helyének meghatározását, feltéve, hogy nem követtek el joggal való visszaélést.

5. Alszakasz

Az általános szabályok hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás

26. cikk

Azon ügylet, amelyben egy szervezet adóalanyoknak labdarúgó-mérkőzés televíziós közvetítési jogát átruházza, a 2006/112/EK irányelv 44. cikke hatálya alá tartozik.

27. cikk

A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/9/EK tanácsi irányelv ( 4 ) szerinti adó-visszatérítés iránti kérelem ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatásnyújtás a 2006/112/EK irányelv 44. cikke hatálya alá tartozik.

28. cikk

A 2006/112/EK irányelv 44. és 45. cikke alapján kell megállapítani a temetés megszervezésének keretében nyújtott szolgáltatások teljesítési helyét, amennyiben azok egyetlen szolgáltatást képeznek.

29. cikk

Az e rendelet 41. cikke alkalmazásának sérelme nélkül, a szövegfordítási szolgáltatások nyújtása a 2006/112/EK irányelv 44. és 45. cikke hatálya alá tartozik.

6. Alszakasz

Közvetítők által nyújtott szolgáltatás

30. cikk

A 2006/112/EK irányelv 46. cikkében említett közvetítők által nyújtott szolgáltatások magukban foglalják az igénybevevő nevében és javára eljáró közvetítői szolgáltatásokat, valamint a szolgáltatásnyújtó nevében és javára eljáró közvetítői szolgáltatásokat.

31. cikk

A más nevében és javára eljáró közvetítők által nyújtott olyan szolgáltatás, amelynek célja a szállodaiparon vagy hasonló funkciót ellátó egyéb ágazaton belüli szállásnyújtásban való közvetítés:

a) a 2006/112/EK irányelv 44. cikke hatálya alá tartozik, ha adóalanyként eljáró adóalanynak, vagy pedig adóalanynak minősülő nem adóalany jogi személynek nyújtják;

b) a 2006/112/EK irányelv 46. cikke hatálya alá tartozik, ha nem adóalanynak nyújtják.

6a. alszakasz

Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás

31a. cikk

A 2006/112/EK irányelv 47. cikkében említett, ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások csak azokat a szolgáltatásokat foglalhatják magukban, amelyek kellőképpen közvetlen kapcsolatban állnak az adott ingatlannal. A szolgáltatás az alábbi esetekben tekintendő az ingatlannal kellőképpen közvetlen kapcsolatban állónak:

a) a szolgáltatás az ingatlanból ered és az ingatlan a szolgáltatás alkotóeleme, valamint a nyújtott szolgáltatás szempontjából központi és nélkülözhetetlen szerepet tölt be;

b) a szolgáltatást az ingatlan érdekében vagy arra irányulva nyújtják, és célja az ingatlan fizikai vagy jogi helyzetének megváltoztatása.

Az (1) bekezdés különösen az alábbiakra terjed ki:

a) egy meghatározott telekre szánt épület vagy épület részei terveinek elkészítése, tekintet nélkül arra, hogy az épület megépül-e;

b) építésfelügyeleti vagy biztonsági szolgáltatások nyújtása;

c) épület adott földterületen történő megépítése, valamint épületen vagy épület részein végzett építési és bontási munkák;

d) adott földterületen állandó szerkezetek építése, valamint állandó szerkezeteken, például gáz, víz, szennyvíz és hasonló csővezeték-rendszeren végzett építési és bontási munkák;

e) földmunkák, ideértve a mezőgazdasági szolgáltatásokat is, például a szántást, vetést, öntözést és trágyázást;

f) az ingatlan állapotának és kockázatainak felmérése és értékelése;

g) az ingatlan értékbecslése, ideértve azt az esetet is, amikor a szolgáltatásra biztosítási célokból van szükség, a hitel biztosítékaként szolgáló ingatlan értékének megállapítása vagy viták esetén a kockázatok és károk felmérése érdekében;

h) a (3) bekezdés c) pontjának hatálya alá tartozó esetek kivételével ingatlan bérbe vagy haszonbérbe adása, ideértve azt az esetet is, amikor a termékek tárolására az ingatlan meghatározott részét az igénybevevő kizárólagos használatára jelölik ki;

i) szállásnyújtás a szállodaiparban vagy hasonló funkciót betöltő ágazatban, például nyári táborhelyeken vagy kemping céljára kialakított területeken, ideértve az időben megosztott használati jogok és hasonlók beváltásából eredő, meghatározott helyen való tartózkodás jogát;

j) a h) és i) pontok hatálya alá tartozó esetek kivételével ingatlan egészének vagy részeinek használatához való jogok átengedése vagy átruházása, ideértve az ingatlan részének használatára szóló engedélyt, mint például halászati vagy vadászati jog, repülőterek váróiba történő belépéshez való jog, vagy díjköteles infrastruktúra, például híd vagy alagút használatának biztosítása;

k) épület vagy épület részeinek karbantartása, felújítása és javítása, ideértve az olyan munkákat is, mint a takarítás, csempézés, tapétázás és parkettázás;

l) állandó szerkezetek, mint például gáz, víz, szennyvíz és hasonló csővezeték-rendszerek karbantartása, felújítása és javítása;

m) olyan gépek vagy berendezések beépítése vagy összeszerelése, amelyek a beépítést vagy összeszerelést követően ingatlannak minősülnek;

n) gépek vagy berendezések karbantartása és javítása, ellenőrzése és felügyelete, amennyiben a gépek vagy berendezések ingatlannak minősülnek;

o) kereskedelmi, ipari vagy lakóingatlan működtetésére irányuló, az ingatlan tulajdonosa által vagy megbízásából végzett ingatlankezelés, a (3) bekezdés g) pontjának hatálya alá tartozó, ingatlanba történt befektetésekre vonatkozó portfóliókezelés kivételével;

p) ingatlan értékesítése, bérbe vagy haszonbérbe adása, valamint ingatlannal kapcsolatos bizonyos jogok vagy dologi jogok (függetlenül attól, hogy birtokba vehető dolognak minősülnek-e vagy sem) létesítése vagy átruházása tekintetében végzett közvetítés, a (3) bekezdés d) pontjának hatálya alá tartozó közvetítés kivételével;

q) ingatlanon fennálló jog átruházásához, ingatlannal kapcsolatos bizonyos jogok vagy dologi jogok (függetlenül attól, hogy birtokba vehető dolognak minősülnek-e vagy sem) létesítéséhez vagy átruházásához kapcsolódó jogi szolgáltatások, mint például közjegyzői szolgáltatások vagy ingatlan adásvételére irányuló szerződés elkészítéséhez kapcsolódó jogi szolgáltatások, abban az esetben is, ha az ingatlan jogi helyzetének megváltoztatását eredményező alapul szolgáló ügylet nem valósul meg.

Az (1) bekezdés nem terjed ki az alábbiakra:

a) épület vagy épület részei terveinek elkészítése, amennyiben azokat nem meghatározott telekre szánják;

b) termék ingatlanban történő tárolása, amennyiben az ingatlan meghatározott részét nem jelölik ki az igénybevevő kizárólagos használatára;

c) hirdetési szolgáltatás nyújtása, abban az esetben is, ha ez ingatlan használatával jár;

d) a szállodaiparban vagy hasonló funkciót betöltő ágazatban, mint például nyári táborhelyeken vagy kemping céljára kialakított területeken történő szállásnyújtás tekintetében végzett közvetítés, amennyiben a közvetítő más nevében és javára jár el;

e) kiállítási stand helyének biztosítása vásárok vagy kiállítások helyszínén, a kiállító számára tárgyak bemutatását lehetővé tevő egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt, mint például a kiállítási stand megtervezése, a tárgyak fuvarozása és tárolása, gépek rendelkezésre bocsátása, kábelfektetés, biztosítás és reklámozás;

f) gépek vagy berendezések beépítése vagy összeszerelése, karbantartása és javítása, ellenőrzése vagy felügyelete, amennyiben a gép vagy berendezés nem képezi az ingatlan részét vagy nem válik az ingatlan részévé;

g) ingatlanba történt befektetésekre vonatkozó portfóliókezelés;

h) a (2) bekezdés q) pontjának hatálya alá tartozó esetek kivételével a szerződésekhez kapcsolódó jogi szolgáltatások, ideértve az ingatlan adásvételi szerződés feltételeire, az ilyen szerződés végrehajtására vagy létezésének bizonyítására vonatkozó tanácsadást, amennyiben e szolgáltatások nem kifejezetten valamely ingatlanon fennálló jog átruházására vonatkoznak.

31b. cikk

Amennyiben az igénybevevőnek ingatlanon végzendő munka céljából berendezéseket bocsátanak rendelkezésre, úgy ez az ügylet csak akkor tekintendő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtásnak, ha a szolgáltatásnyújtó felelősséget vállal a munka kivitelezéséért.

Amennyiben a szolgáltatásnyújtó a berendezést a működtetéséhez elegendő személyzettel együtt bocsátja az igénybevevő rendelkezésére munka végzése céljából, azt kell vélelmezni, hogy a szolgáltatásnyújtó felelősséget vállal a munka kivitelezéséért. Az a vélelem, hogy a szolgáltatásnyújtó felelős a munka kivitelezéséért, bármely releváns ténybeli vagy jogi eszközzel megdönthető.

31c. cikk

A saját nevében eljáró adóalany által a szállodaiparban vagy hasonló funkciót betöltő ágazatban, mint például nyári táborhelyeken vagy kemping céljára kialakított területeken való szállásnyújtással összefüggésben nyújtott távközlési-, műsor- vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása céljából e szolgáltatásokat az adott helyszíneken nyújtott szolgáltatásnak kell tekinteni.

7. Alszakasz

Kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási, valamint hasonló szolgáltatások nyújtása

32. cikk

Az (1) bekezdés különösen az alábbi esetekben alkalmazandó:

a) előadásokra, színházi előadásokra, cirkuszi előadásokra, vásárokra, vidámparkokba, koncertekre, kiállításokra, valamint egyéb hasonló kulturális eseményekre történő belépés joga;

b) sporteseményekre - például mérkőzésekre vagy versenyekre - történő belépés joga;

c) oktatási és tudományos eseményekre - például konferenciákra és szemináriumokra - történő belépés joga.

33. cikk

A 2006/112/EK irányelv 53. cikkében említett járulékos szolgáltatások magukban foglalják azokat a szolgáltatásokat, amelyek a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre történő belépéshez közvetlenül kapcsolódnak, és amelyeket az eseményen részt vevő személyeknek elkülönülten, ellenértékért nyújtanak.

E járulékos szolgáltatások magukban foglalják különösen a ruhatár és a mosdó használatát, azonban nem foglalják magukban azon szolgáltatásokat, amelyek kizárólag a jegyértékesítés közvetítéséből állnak.

33a. cikk

A kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre történő belépésre jogosító jegyek értékesítése, amennyiben azt a saját nevében, de a szervező megbízásából eljáró közvetítő vagy a szervezőtől eltérő, saját javára eljáró adóalany végzi, a 2006/112/EK irányelv 53. cikkének és 54. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

8. Alszakasz

Az árufuvarozáshoz és személyszállításhoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások, az ingók értékbecslése és az azon végzett munkák

34. cikk

Az olyan, nem adóalanynak nyújtott szolgáltatások esetén, amelyek során az adóalany kizárólag összeszerel különböző gépalkatrészeket, amelyek mindegyikét a szolgáltatás igénybevevője bocsátott a rendelkezésére, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét a 2006/112/EK irányelv 54. cikke szerint kell megállapítani, kivéve, ha az összeszerelt termékek ingatlanba épülnek be.

9. Alszakasz

Éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtása közlekedési eszközökön

35. cikk

A 2006/112/EK irányelv 57. cikkében említett, a személyszállításnak a Közösség területén belül lebonyolított szakaszát a közlekedési eszköz útvonala, és nem pedig az egyes utasok által megtett utazás határozza meg.

36. cikk

Amennyiben az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatást a személyszállításnak a Közösség területén belül lebonyolított szakasza során nyújtják, ez a szolgáltatásnyújtás a 2006/112/EK irányelv 57. cikke hatálya alá tartozik.

Amennyiben az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatást egy ilyen szakaszon kívül, de valamely tagállam vagy harmadik ország területén vagy harmadik területen nyújtják, ez a szolgáltatásnyújtás az említett irányelv 55. cikke hatálya alá tartozik.

37. cikk

A részben a személyszállításnak a Közösség területén belül lebonyolított szakasza során, részben pedig az ilyen szakaszon kívül, de valamely tagállam területén nyújtott, Közösségen belüli éttermi vagy vendéglátó-ipari szolgáltatás teljesítési helyét teljes egészében azon teljesítési helyre vonatkozó szabályok szerint kell meghatározni, amelyet az éttermi vagy vendéglátó-ipari szolgáltatásnyújtás megkezdésekor kell alkalmazni.

10. Alszakasz

Közlekedési eszközök bérbeadása

38. cikk

Az (1) bekezdésben említett közlekedési eszközök közé tartoznak különösen a következő járművek:

a) közúti járművek, például gépkocsik, motorkerékpárok, biciklik, triciklik és lakókocsik;

b) pótkocsik és félpótkocsik;

c) vasúti kocsik;

d) hajók;

e) repülőgépek;

f) kifejezetten beteg- és sérültszállításra tervezett járművek;

g) mezőgazdasági vontatók és egyéb mezőgazdasági járművek;

h) mechanikusan vagy elektronikusan hajtott kerekesszékek.

39. cikk

A szerződés olyan vélelemként szolgál, amely a folyamatos birtoklás vagy használat tényleges időtartamának megállapítása érdekében bármilyen ténybeli vagy jogi eszközzel megdönthető.

A 2006/112/EK irányelv 56. cikke szerinti rövid távú bérbeadás szerződéses időtartamának vis maior következtében történő túllépésének ténye nem érinti a közlekedési eszköz folyamatos birtoklása vagy használata időtartamának a megállapítását.

Az első albekezdés alkalmazásában egy adott szerződés és annak meghosszabbításai egymást követő szerződéseknek minősülnek.

A hosszú távúnak minősülő bérbeadási szerződést megelőző, rövid távú szerződés, illetve szerződések időtartama azonban nem kérdőjelezhető meg, feltéve, hogy nem követtek el joggal való visszaélést.

40. cikk

A 2006/112/EK irányelv 56. cikke (1) bekezdésében említettek szerint a hely, ahol a közlekedési eszközt ténylegesen a megrendelő rendelkezésére bocsátják, az a hely, ahol a megrendelő vagy a nevében eljáró harmadik személy azt ténylegesen birtokba veszi.

11. Alszakasz

Közösségen kívüli nem adóalanyok részére nyújtott szolgáltatások

41. cikk

A szövegfordítási szolgáltatásoknak a Közösségen kívül letelepedett nem adóalany részére történő nyújtása a 2006/112/EK irányelv 59. cikke első bekezdése c) pontja hatálya alá tartozik.

VA. FEJEZET ADÓZTATANDÓ TÉNYÁLLÁS ÉS AZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE

(A 2006/112/EK IRÁNYELV VI. CÍME)

41a. cikk

A 2006/112/EK irányelv 66a. cikkének alkalmazásában a fizetés elfogadásának időpontja az az időpont, amikor a terméket elektronikus felületen keresztül értékesítő vagy a megbízásából eljáró személy megkapja a fizetési visszaigazolást, a fizetési jóváhagyási üzenetet vagy a vevő fizetés iránti kötelezettségvállalását, függetlenül attól, hogy a pénz tényleges kifizetésére mikor kerül sor, a legkorábbi időpontot figyelembe véve.

VI. FEJEZET

ADÓALAP

(A 2006/112/EK IRÁNYELV VII. CÍME)

42. cikk

Amennyiben a termékértékesítő vagy a szolgáltatásnyújtó a hitelkártyával vagy betéti kártyával történő fizetés elfogadásának feltételeként megköveteli, hogy az ügyfél adott összeget fizessen neki vagy egy másik vállalkozásnak, és az érintett ügyfél által fizetendő teljes ár a fizetési módtól függetlenül változatlan marad, akkor a 2006/112/EK irányelv 73-80. cikkének megfelelően az ügyfél által fizetett összeg beleszámít a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás adóalapjába.

VII. FEJEZET

ADÓMÉRTÉK

43. cikk

A 2006/112/EK irányelv III. mellékletének 12. pontjában említett "üdülőhelyi szállásbiztosítás" magában foglalja a kempingekben felállított és szállás céljára szolgáló sátrak, lakókocsik vagy mobil házak bérbeadását.

VIII. FEJEZET

ADÓMENTESSÉG

1. SZAKASZ

Egyes közhasznú tevékenységek adómentessége

(A 2006/112/EK irányelv 132., 133. és 134. cikke)

44. cikk

A 2006/112/EK irányelv 132. cikke (1) bekezdése i) pontjának feltételei szerint nyújtott szakképzési és szakmai átképzési szolgáltatások magukban foglalják a közvetlenül egy ágazathoz vagy szakmához kapcsolódó oktatást is, valamint a szakmai célú ismeretek megszerzését vagy felfrissítését szolgáló oktatást. A szakképzés vagy szakmai átképzés időtartama e tekintetben nem befolyásoló tényező.

2. SZAKASZ

Egyéb tevékenységekre nyújtott adómentesség

(A 2006/112/EK irányelv 135., 136. és 137. cikke)

45. cikk

A 2006/112/EK irányelv 135. cikke (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott adómentesség a "színplatinára" (platinum nobles) nem alkalmazandó.

2A. SZAKASZ

A közösségen belüli ügyletekre vonatkozó adómentesség

(A 2006/112/EK irányelv 138-142. cikke)

45a. cikk

A 2006/112/EK irányelv 138. cikkében megállapított adómentességek alkalmazása céljából a következő esetek bármelyikének fennállása esetén vélelmezni kell, hogy a termékeket valamely tagállamból a területén kívülre, de a Közösség területére adták fel vagy fuvarozták el:

a) az eladó jelzi, hogy a terméket ő vagy egy, a nevében eljáró harmadik személy adta fel vagy fuvarozta el, és az eladó birtokában van a (3) bekezdés a) pontjában említettek közül legalább két olyan, egymásnak nem ellentmondó bizonyítéknak, amelyeket egymástól, a vevőtől és a beszerzőtől is független két különböző fél állított ki, vagy az eladó egyszerre birtokában van a (3) bekezdés a) pontjában említett dokumentumok közül bármelyik egy és a (3) bekezdés b) pontjában említett dokumentumok közül bármelyik egy, a feladást vagy a fuvarozást igazoló egymásnak nem ellentmondó bizonyítéknak, amelyeket egymástól, az eladótól és a beszerzőtől is független két különböző fél állított ki;

b) az eladó birtokában van a következőknek: i. a beszerzőtől származó olyan írásbeli nyilatkozat, amelyben kijelenti, hogy a terméket a beszerző vagy egy, a beszerző nevében eljáró harmadik személy adta fel vagy fuvarozta el, és amelyben szerepel a termék rendeltetési tagállama: ennek az írásbeli nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kiállítás napját; a beszerző nevét és címét; a termékek mennyiségét és jellegét; a termékek megérkezésének idejét és helyét; közlekedési eszköz értékesítése esetén a közlekedési eszköz azonosító számát; és a beszerző nevében a termékeket átvevő személy azonosítását; és ii. a (3) bekezdés a) pontjában említettek közül legalább két olyan, egymásnak nem ellentmondó bizonyíték, amelyeket egymástól, a vevőtől és a beszerzőtől is független két különböző fél állított ki, vagy a (3) bekezdés a) pontjában említett dokumentumok közül bármelyik egy, együtt a (3) bekezdés b) pontjában említett dokumentumok közül bármelyik egy, a feladást vagy a fuvarozást igazoló egymásnak nem ellentmondó bizonyítékkal, amelyeket egymástól, az eladótól és a beszerzőtől is független két különböző fél állított ki.

A beszerzőnek a b) pont i. alpontjában említett írásbeli nyilatkozatot az értékesítést követő hónap tizedik napjáig kell az eladó rendelkezésére bocsátania.

Az (1) bekezdés alkalmazásában a következőket kell elfogadni a feladás vagy a fuvarozás bizonyítékaként:

a) a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó dokumentumok, mint például az aláírt CMR-dokumentum vagy CMR-fuvarlevél, a hajóraklevél, a légi teherszállítási számla vagy az áru fuvarozója által kiállított számla;

b) a következő dokumentumok: i. a termékek feladására vagy fuvarozására vonatkozó biztosítási kötvény; vagy a termékek feladásának vagy fuvarozásának kifizetését igazoló banki dokumentumok; ii. közjogi hatóság, például közjegyző által kiállított közokirat, amely igazolja a termékek rendeltetési tagállamba való megérkezését; iii. a rendeltetési tagállamban a raktár üzemeltetője által kiállított átvételi elismervény, amely igazolja a termékeknek az adott tagállamban való tárolását.

3. SZAKASZ

Adómentességek import esetén

(A 2006/112/EK irányelv 143., 144. és 145. cikke)

46. cikk

A 2006/112/EK irányelv 144. cikkében említett adómentesség alkalmazandó olyan fuvarozási szolgáltatásokra, amelyek ingóságoknak a lakóhely megváltoztatásából fakadó importjához kapcsolódnak.

4. SZAKASZ

Adómentességek export esetén

(A 2006/112/EK irányelv 146. és 147. cikke)

47. cikk

A 2006/112/EK irányelv 146. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, magáncélra szolgáló közlekedési eszközök magukban foglalják a nem természetes személyek, például az említett irányelv 13. cikke értelmében vett közjogi szervezetek, illetve az egyesületek által nem gazdasági tevékenység céljából használt közlekedési eszközöket.

48. cikk

Annak meghatározása érdekében, hogy - az utasok személyi poggyászában szállított termékek értékesítésére alkalmazható adómentesség feltételeként - a valamely tagállam által a 2006/112/EK irányelv 147. cikke (1) bekezdése első albekezdésének c) pontjával összhangban megállapított értékhatárt túllépték-e, a szükséges számítást a számlaérték alapján kell elvégezni. Több termék összevont értékét csak akkor lehet alkalmazni, ha valamennyi termék az azokat értékesítő azonos adóalany által azonos vevő részére kiállított, azonos számlán szerepel.

5. SZAKASZ

Egyes, exportnak minősülő ügyletekre vonatkozó adómentesség

(A 2006/112/EK irányelv 151. és 152. cikke)

49. cikk

A 2006/112/EK irányelv 151. cikkében előírt adómentesség alkalmazandó az elektronikus szolgáltatásokra is, ha ezeket olyan adóalany nyújtja, akire az említett irányelv 357-369. cikke szerinti, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályozás alkalmazandó.

50. cikk

Ahhoz, hogy egy, az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) közösségi jogi keretéről szóló, 2009. június 25-i 723/2009/EK tanácsi rendeletben ( 5 ) említett, az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorciumként (ERIC) létrehozandó szerv a 2006/112/EK irányelv 143. cikke (1) bekezdésének g) pontja és 151. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontja alkalmazásában nemzetközi szervként legyen elismerhető, a létrehozáskor az alábbi követelmények mindegyikének teljesülnie kell:

a) külön jogi személyiséggel és teljes körű jogképességgel rendelkezik;

b) az uniós jog alapján hozták létre és annak hatálya alá tartozik;

c) tagjai közt vannak tagállamok, és adott esetben harmadik országok és kormányközi szervezetek, de nincsenek magánjogi szervezetek;

d) közösen követendő, alapvetően nem gazdasági jellegű, meghatározott és jogszerű célokkal rendelkezik.

Az ilyen adómentesség korlátait és feltételeit az ERIC tagjai között létrejött megállapodásban kell rögzíteni a 723/2009/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban. Amennyiben a termékeket nem adják fel és nem fuvarozzák el abból a tagállamból, amelyben a termékértékesítésre sor kerül, valamint szolgáltatások esetében az adómentesség a 2006/112/EK irányelv 151. cikkének (2) bekezdésével összhangban héa-visszatérítés útján is biztosítható.

51. cikk

Az említett igazolás használatakor az a tagállam, ahol a termék vevője vagy a szolgáltatás igénybevevője letelepedett, dönthet arról, hogy közös héa- és jövedékiadó-mentességi igazolást, vagy két külön igazolást használ-e.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az igazolás lebélyegzéséért felelős szervek meghatározására kijelölt kapcsolattartóról, és arról, hogy milyen mértékben tekintenek el az igazolás lebélyegzésének követelményétől. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot a tagállamoktól kapott adatokról.

IX. FEJEZET

ADÓLEVONÁS

(A 2006/112/EK IRÁNYELV X. CÍME)

52. cikk

Amennyiben az import szerinti tagállam a vámalakiságok elvégzését elektronikus úton lehetővé tevő rendszert vezetett be, a 2006/112/EK irányelv 178. cikkének e) pontja szerinti "importokmány" kifejezés vonatkozik az ilyen dokumentumok elektronikus változataira is, amennyiben azok lehetővé teszik az adólevonási jog gyakorlásának ellenőrzését.

X. FEJEZET

AZ ADÓALANYOK ÉS EGYES NEM ADÓALANYOK KÖTELEZETTSÉGEI

(A 2006/112/EK IRÁNYELV XI. CÍME)

1. SZAKASZ

Héa fizetésére kötelezett személyek

(A 2006/112/EK irányelv 192a -205. cikke)

53. cikk

Amennyiben az állandó telephely erőforrásait kizárólag adminisztratív támogatási feladatokhoz - például könyveléshez, számlázáshoz és követelések behajtásához -használják fel, akkor ezek nem tekinthetők termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez felhasznált erőforrásoknak.

Mindazonáltal, ha a számlán az állandó telephely szerinti tagállam által megállapított héa-azonosító számot tüntetik fel, akkor ezt az állandó telephelyet úgy kell tekinteni, mint amely részt vett az említett tagállamban teljesített termékértékesítésben vagy szolgáltatásnyújtásban, kivéve, ha az ellenkezőjét bizonyítják.

54. cikk

Amennyiben az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye a héa megfizetésének helye szerinti tagállam területén van, a 2006/112/EK irányelv 192a. cikke nem alkalmazandó, függetlenül attól, hogy az említett székhely részt vesz-e az adóalany által az említett tagállamon belül teljesített termékértékesítésben vagy szolgáltatásnyújtásban.

1A. SZAKASZ

Általános követelmények

(A 2006/112/EK irányelv242-243. cikke)

54a. cikk

A 2006/112/EK irányelv 243. cikkének (3) bekezdésében említett azon nyilvántartásban, amelyet minden olyan adóalanynak vezetnie kell, aki vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében terméket továbbít, a következő információkat kell szerepeltetni:

a) az a tagállam, amelyből a termékeket feladták vagy elfuvarozták, valamint a termékek feladásának vagy fuvarozásának az időpontja;

b) annak az adóalanynak a héaazonosító száma, akinek a részére a termékeket szánják, amelyet az a tagállam állított ki, amelybe a terméket feladják vagy elfuvarozzák;

c) az a tagállam, amelybe a terméket feladják vagy elfuvarozzák, a raktár üzemeltetőjének héaazonosító száma, annak a raktárnak a címe, ahol a termékeket érkezéskor tárolják, valamint a termékek raktárba való beérkezésének időpontja;

d) a raktárba beérkezett termékek értéke, megnevezése és mennyisége;

e) annak az adóalanynak a héaazonosító száma, aki vagy amely az e bekezdés b) pontjában említett személy helyébe lép a 2006/112/EK irányelv 17a. cikkének (6) bekezdésében említett feltételek mellett;

f) az értékesített termékek adóalapja, megnevezése és mennyisége, valamint a 2006/112/EK irányelv 17a. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett termékértékesítés teljesítésének időpontja, továbbá a beszerző héaazonosító száma;

g) a termékek adóalapja, megnevezése és mennyisége, valamint a feltételek bármelyike teljesülésének időpontja és a 2006/112/EK irányelv 17a. cikkének (7) bekezdése szerinti konkrét indokolása;

h) a 2006/112/EK irányelv 17a. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint visszaküldött termékek értéke, megnevezése és mennyisége, valamint a termékek visszaküldésének időpontja.

A 2006/112/EK irányelv 243. cikkének (3) bekezdésében említett azon nyilvántartásban, amelyet minden olyan adóalanynak vezetnie kell, akinek a részére vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében termékértékesítés történik, a következő információkat kell szerepeltetni:

a) a vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében termék továbbítását végző adóalany héaazonosító száma;

b) a neki szánt termékek megnevezése és mennyisége;

c) a neki szánt termékek raktárba való beérkezésének időpontja;

d) a részére értékesített termékek adóalapja, megnevezése és mennyisége, valamint a 2006/112/EK irányelv 17a. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett, Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítésének időpontja;

e) a termékek megnevezése és mennyisége, valamint az az időpont, amikor a termékeket az a) pontban említett adóalany utasítására kitárolják a raktárból;

f) a megsemmisült vagy hiányzó termékek megnevezése és mennyisége, valamint az az időpont, amikor a raktárba korábban beérkezett termékek megsemmisültek, elvesztek vagy azokat ellopták, vagy az az időpont, amikor a termékek megsemmisülését vagy hiányát megállapították.

Amennyiben a termékeket vevői készletre vonatkozó megállapodás keretében olyan raktárüzemeltető részére adják fel vagy fuvarozzák el, aki eltér attól az adóalanytól, akinek a részére a termékeket értékesíteni szándékoznak, az említett adóalany által vezetett nyilvántartásban nem kell szerepeltetni az első albekezdés c), e) és f) pontjában említett információkat.

1B. SZAKASZ Az adó nyilvántartása

(A 2006/112/EK irányelv 241-249. cikke)

54b. cikk

A 2006/112/EK irányelv 242a. cikkének alkalmazásában az "elősegít" kifejezés olyan elektronikus felület használatát jelenti, amely lehetővé teszi az elektronikus felületen keresztül termékeket vagy szolgáltatásokat eladásra kínáló értékesítő, illetve szolgáltató és a vevő, illetve a szolgáltatás igénybevevője közötti kapcsolatfelvételt, melynek következtében a terméket vagy a szolgáltatást az adott elektronikus felületen keresztül értékesítik, illetve nyújtják.

Az "elősegít" kifejezés azonban nem terjed ki a termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra, amennyiben a következő feltételek együttesen teljesülnek:

a) az adóalany sem közvetlenül, sem közvetve nem határozza meg a termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó feltételeket;

b) az adóalany sem közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt a kifizetett összeg vevő vagy igénybevevő felé történő felszámításának engedélyezésében;

c) az adóalany sem közvetlenül, sem közvetve nem vesz részt a termék megrendelésében vagy eljuttatásában, illetve a szolgáltatás nyújtásában.

A 2006/112/EK irányelv 242a. cikkének alkalmazásában az "elősegít" kifejezés nem terjed ki azokra az esetekre, amikor az adóalany kizárólag az alábbi tevékenységek bármelyikét végzi:

a) fizetések feldolgozása a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében;

b) termékek vagy szolgáltatások listázása vagy reklámozása;

c) a termékértékesítésben vagy szolgáltatásnyújtásban való további részvétel nélkül a termék vevőjének, illetve a szolgáltatás igénybevevőjének átirányítása vagy átvitele a terméket vagy szolgáltatást felkínáló más elektronikus felületre.

54c. cikk

A 2006/112/EK irányelv 242a. cikkében említett adóalanynak az alábbi nyilvántartásokat kell vezetnie azon termékértékesítések tekintetében, amelyek esetében a 2006/112/EK irányelv 14a. cikkével összhangban úgy tekintendő, hogy ő maga kapta meg és értékesítette a termékeket, vagy azon szolgáltatásnyújtások tekintetében, amelyek esetében e rendelet 9a. cikkével összhangban az elektronikus úton nyújtott szolgáltatás nyújtásában részt vevő adóalanyként úgy tekintendő, mint aki saját nevében jár el:

a) e rendelet 63c. cikkében meghatározott nyilvántartás, amennyiben az adóalany a 2006/112/EK irányelv XII. címének 6. fejezetében meghatározott valamely különös szabályozás alkalmazását választotta;

b) a 2006/112/EK irányelv 242. cikkében meghatározott nyilvántartás, amennyiben az adóalany a 2006/112/EK irányelv XII. címének 6. fejezetében meghatározott egyik különös szabályozás alkalmazását sem választotta.

A 2006/112/EK irányelv 242a. cikkében említett adóalany által vezetett nyilvántartásnak az alábbi információkat kell tartalmaznia az (1) bekezdésben említettektől eltérő termékértékesítésekről, illetve szolgáltatásnyújtásokról:

a) azon termékértékesítő, illetve szolgáltatásnyújtó neve, postai címe, valamint elektronikus címe vagy weboldala, akinek vagy amelynek a termékértékesítését, illetve szolgáltatásnyújtását az elektronikus felület használata által elősegítették, és amennyiben rendelkezésre áll: i. a termékértékesítő, illetve a szolgáltatásnyújtó héaazonosító száma vagy nemzeti adószáma; ii. a termékértékesítő, illetve a szolgáltatásnyújtó bankszámlaszáma vagy virtuálisszámla-száma;

b) a termék leírása, értéke, a feladott vagy elfuvarozott termék érkezési helye az értékesítés időpontjával és - amennyiben rendelkezésre áll - a rendelésszámmal vagy az egyedi ügyletazonosító számmal együtt;

c) a szolgáltatás leírása, értéke, a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének megállapítására szolgáló információ, továbbá a szolgáltatásnyújtás időpontja és - amennyiben rendelkezésre áll - a rendelésszám vagy az egyedi ügyletazonosító szám.

2. SZAKASZ

Vegyes rendelkezések

(A 2006/112/EK irányelv 272. és 273. cikke)

55. cikk

A 2006/112/EK irányelv 262. cikkében említett ügyletek tekintetében azok az adóalanyok, akik (amelyek) részére az említett irányelv 214. cikkének megfelelően egyedi héa-azonosító számot kell megállapítani, valamint a héa-azonosító számmal rendelkező nem adóalany jogi személyek, ha adóalanyként járnak el, kötelesek közölni a héa-azonosító számukat - amint az a rendelkezésükre áll - a részükre terméket értékesítővel vagy a szolgáltatásnyújtóval.

A 2006/112/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett azon adóalanyok, akik (amelyek) Közösségen belüli termékbeszerzése e rendelet 4. cikkének első bekezdésével összhangban nem tartozik a héa hatálya alá, nem kötelesek közölni az egyedi héa-azonosító számukat a részükre terméket értékesítővel, ha az említett irányelv 214. cikke (1) bekezdésének d) vagy e) pontja alapján állapítják meg a részükre a héa-azonosító számot.

XI. FEJEZET

KÜLÖNÖS SZABÁLYOZÁS

1. SZAKASZ

A befektetési aranyra vonatkozó különös szabályozás

(A 2006/112/EK irányelv 344-356. cikke)

56. cikk

A 2006/112/EK irányelv 344. cikke (1) bekezdésének l. pontjában szereplő, a "nemesfémpiacok által elfogadott súlyok"-ra történő hivatkozás magában foglalja legalább az e rendelet III. mellékletében feltüntetett mértékegységeket és kereskedési súlyokat.

57. cikk

A 2006/112/EK irányelv 345. cikkében említett aranyérme-felsorolás meghatározása céljából az említett irányelv 344. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában található, az "árra" és "szabadpiaci értékre" történő hivatkozás a minden év április 1-jén érvényes árat és szabadpiaci értéket jelenti. Ha április 1-je olyan napra esik, amikor nem állapítanak meg ilyen értékeket, akkor a következő olyan napon érvényes értékeket kell alkalmazni, amikor ilyen értékek megállapítására sor kerül.

2. SZAKASZ A nem adóalanyok részére szolgáltatásokat nyújtó vagy termékek távértékesítését végző vagy egyes belföldi termékértékesítéseket végző adóalanyokra vonatkozó különös szabályozások

(A 2006/112/EK irányelv 358-369x. cikke)

1. alszakasz

Fogalommeghatározások

57a. cikk

E szakasz alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "nem uniós szabályozás": a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 2. szakaszában megállapított, a Közösség területén nem letelepedett adóalanyok által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályozás;

2. "uniós szabályozás": a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 3. szakaszában megállapított, a termékek Közösségen belüli távértékesítésére, az értékesítést elősegítő elektronikus felület használata által valamely tagállamban végzett termékértékesítésre és a Közösség területén, de nem a fogyasztás szerinti tagállamban letelepedett adóalanyok által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályozás;

3. "import szabályozás": a 2006/112/EK irányelv XII. címe 6. fejezetének 4. szakaszában megállapított, a harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítésére vonatkozó különös szabályozás;

4. "különös szabályozások": a "nem uniós szabályozás", az "uniós szabályozás" vagy a " import szabályozás", a szövegösszefüggés szerint;

5. "adóalany": a 2006/112/EK irányelv 359. cikkében említett adóalany, aki vagy amely számára engedélyezték a nem uniós szabályozás alkalmazását, a 2006/112/EK irányelv 369b. cikkében említett adóalany, aki vagy amely számára engedélyezték az uniós szabályozás alkalmazását, vagy a 2006/112/EK irányelv 369 m. cikkében említett adóalany, aki vagy amely számára engedélyezték az import szabályozás alkalmazását;

6. "közvetítő": a 2006/112/EK irányelv 369 l. cikke második bekezdésének 2. pontjában meghatározott személy.

2. alszakasz

Az uniós szabályozás alkalmazása

57b. cikk

(törölve)

3. alszakasz

Az uniós szabályozás hatálya

57c. cikk

Az uniós szabályozás nem alkalmazandó az azon tagállamban nyújtott szolgáltatásokra, amelyben az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye vagy állandó telephelye van. Ezen szolgáltatások nyújtását az említett tagállam illetékes adóhatóságai részére a 2006/112/EK irányelv 250. cikke szerinti héabevallásban kell bevallani.

4. alszakasz

Adóazonosítás

57d. cikk

Amennyiben az adóalany az azonosítót kiadó tagállamot arról tájékoztatja, hogy a nem uniós vagy az uniós szabályozást kívánja alkalmazni, a különös szabályozás a következő naptári negyedév első napjától alkalmazandó.

Amennyiben azonban az említett időpontot megelőzően kerül sor először azon termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra, amelyre az uniós vagy nem uniós szabályozás vonatkozhat, a különös szabályozás az első termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás időpontjától alkalmazandó, feltéve, hogy az adóalany legkésőbb az említett első termékértékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást követő hónap tizedik napján bejelenti az adott különleges szabályozás hatálya alá tartozó tevékenység megkezdését az azonosítót kiadó tagállamnak.

Amennyiben az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő arról tájékoztatja az azonosítót kiadó tagállamot, hogy az import szabályozást kívánja alkalmazni, a különös szabályozás attól a naptól alkalmazandó, amikor a 2006/112/EK irányelv 369q. cikkének (1) és (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapították az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő számára az import szabályozás alkalmazásához szükséges egyedi héaazonosító számot.

57e. cikk

Az azonosítót kiadó tagállam a 2006/112/EK irányelv 214. és 215. cikkével összhangban héaazonosító számával azonosítja az uniós szabályozást alkalmazó adóalanyokat.

A 2006/112/EK irányelv 369q. cikkének (2) bekezdése szerint a közvetítő számára megállapított egyedi azonosító szám feljogosítja a közvetítőt az import szabályozást alkalmazó adóalany megbízásából történő eljárásra. A közvetítő azonban nem használhatja ezt a számot az adóztatandó ügyleteket terhelő héa bevallásához.

57f. cikk

Amennyiben az uniós szabályozást alkalmazó adóalany már nem teljesíti a 2006/112/EK irányelv 369a. cikkének 2. pontjában szereplő fogalommeghatározás feltételeit, az a tagállam, amely az adóazonosítóját kiadta, megszűnik az azonosítót kiadó tagállam lenni.

Amennyiben az adóalany továbbra is teljesíti az adott különös szabályozás alkalmazásának feltételeit, akkor a szabályozás alkalmazásának folytatásához azt a tagállamot kell megjelölnie az azonosítót kiadó tagállamként, amelyben gazdasági tevékenységének székhelye van, illetve amennyiben a székhelye nem a Közösség területén van, akkor egy olyan tagállamot, amelyben állandó telephelye van. Amennyiben a termékértékesítés tekintetében uniós szabályozást alkalmazó adóalany nem telepedett le a Közösségben, azt a tagállamot kell megjelölnie új azonosítót kiadó tagállamként, ahonnan feladják vagy elfuvarozzák a termékeket.

Amennyiben az azonosítót kiadó tagállam a második albekezdés alapján megváltozik, ez a változás attól az időponttól kezdve érvényes, amikortól az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye vagy állandó telephelye már nem az azonosítót korábban kiadó tagállamban van, vagy amikortól az adóalany már nem az említett tagállamból adja fel vagy fuvarozza el a termékeket.

Amennyiben az import szabályozást alkalmazó adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő már nem teljesíti a 2006/112/EK irányelv 369 l. cikke második bekezdése 3. pontjának b)-e) alpontjában szereplő feltételeket, az a tagállam, amely az adóalany vagy a közvetítő adóazonosítóját kiadta, megszűnik az azonosítót kiadó tagállam lenni.

Amennyiben az adóalany vagy a közvetítő továbbra is teljesíti az adott különös szabályozás alkalmazásának feltételeit, akkor a szabályozás alkalmazásának folytatásához azt a tagállamot kell megjelölnie az azonosítót kiadó tagállamként, amelyben gazdasági tevékenységének székhelye van, illetve amennyiben a székhelye nem a Közösség területén van, akkor egy olyan tagállamot, amelyben állandó telephelye van.

Amennyiben az azonosítót kiadó tagállam a második albekezdés alapján megváltozik, ez a változás attól az időponttól kezdve érvényes, amikortól az adóalany vagy a közvetítő gazdasági tevékenységének székhelye vagy állandó telephelye már nem az azonosítót korábban kiadó tagállamban van.

57 g. cikk

A nem uniós vagy az uniós szabályozást alkalmazó adóalany megszüntetheti a különös szabályozás alkalmazását függetlenül attól, hogy továbbra is teljesít olyan termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást, amely az említett szabályozás hatálya alá tartozhat. Az azt megelőző naptári negyedév vége előtt legalább 15 nappal, amelytől meg kívánja szüntetni a különös szabályozás alkalmazását, az adóalany tájékoztatja az azonosítót kiadó tagállamot e szándékáról. A megszüntetés a következő naptári negyedév első napjával lép hatályba.

A megszüntetés hatályossá válásának időpontját követően értékesített termékekkel vagy nyújtott szolgáltatásokkal összefüggően felmerülő valamennyi héakötelezettséget közvetlenül az érintett fogyasztás szerinti tagállam adóhatóságai felé kell teljesíteni.

Az import szabályozást alkalmazó adóalany megszüntetheti a szabályozás alkalmazását függetlenül attól, hogy továbbra is végzi-e harmadik területekről vagy harmadik országokból importált termékek távértékesítését. Az azt megelőző hónap vége előtt legalább 15 nappal, amelytől meg kívánja szüntetni a különös szabályozás alkalmazását, az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő tájékoztatja az azonosítót kiadó tagállamot e szándékáról. A megszüntetés a következő hónap első napjával lép hatályba, és az adóalany a továbbiakban nem alkalmazhatja a szabályozást az ettől a naptól teljesített termékértékesítésére, illetve szolgáltatásnyújtásra.

5. alszakasz

Bejelentési kötelezettségek

57h. cikk

Az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek legkésőbb a tevékenység megszüntetését vagy a változást követő hónap tizedik napján, elektronikus úton tájékoztatnia kell az azonosítót kiadó tagállamot az alábbiakról:

a) a valamely különös szabályozás hatálya alá tartozó tevékenységének megszüntetése;

b) a valamely különös szabályozás hatálya alá tartozó tevékenységében bekövetkező olyan változások, amelyek következtében már nem teljesíti a különös szabályozás alkalmazásához szükséges feltételeket;

c) az azonosítót kiadó tagállamnak bejelentett információkban bekövetkezett változások.

Amennyiben az azonosítót kiadó tagállam az 57f. cikkel összhangban megváltozik, az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő - legkésőbb a változást követő hónap tizedik napján - tájékoztatja a változásról mindkét érintett tagállamot. Az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő az azonosítót kiadó új tagállam számára megadja ugyanazon nyilvántartási adatokat, amelyeket az adóalany akkor köteles megadni, amikor először alkalmazza a különös szabályozást.

6. alszakasz

Kizárás

58. cikk

Amennyiben a valamely különös szabályozást alkalmazó adóalany teljesíti a 2006/112/EK irányelv 369e. cikkében a kizárásra vonatkozóan vagy a 2006/112/EK irányelv 363. cikkében vagy a 369r. cikkének (1) és (3) bekezdésében az azonosítási nyilvántartásból való törlésre vonatkozóan meghatározott feltételek legalább egyikét, az azonosítót kiadó tagállam kizárja az adóalanyt az adott szabályozásból.

Kizárólag az azonosítót kiadó tagállam jogosult kizárni az adóalanyt valamely különös szabályozásból.

Az azonosítót kiadó tagállam a kizárásról vagy törlésről szóló döntését a rendelkezésre álló információkra alapozza, beleértve a többi tagállam által közölt információkat is.

Az adóalanynak a nem uniós vagy az uniós szabályozásból való kizárása azt a napot követő naptári negyedév első napjától lép hatályba, amelyen az azonosítót kiadó tagállam az adóalanyt a kizárásról elektronikus úton tájékoztatta. Amennyiben azonban a kizárás oka a gazdasági tevékenység székhelyének vagy az állandó telephelynek, illetve a feladás vagy a fuvarozás kiindulási helyének a megváltoztatása, a kizárás e változtatás időpontjától hatályos.

Az adóalanynak az import szabályozásból való kizárása azt a napot követő hónap első napjától lép hatályba, amelyen az azonosítót kiadó tagállam az adóalanyt a kizárásról elektronikus úton tájékoztatta, kivéve a következő esetekben:

a) ha a kizárás oka a gazdasági tevékenysége székhelyének vagy az állandó telephelynek a megváltoztatása, a kizárás e változtatás időpontjától hatályos;

b) ha a kizárás oka az e különös szabályozásra vonatkozó előírások rendszeres be nem tartása, a kizárás azon napot követő napon lép hatályba, amikor az azonosítót kiadó tagállam az adóalanyt a kizárásról elektronikus úton tájékoztatta.

A (3) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével az import szabályozás alkalmazásához megállapított egyedi héaazonosító szám a kizárást megelőzően értékesített termék importjához szükséges időtartamig, de legfeljebb a kizárástól számított két hónapig érvényes marad.

Amennyiben a közvetítő teljesíti a 2006/112/EK irányelv 369r. cikkének (2) bekezdésében a törlésre vonatkozóan meghatározott feltételek legalább egyikét, az azonosítót kiadó tagállam a közvetítőt törli az azonosítási nyilvántartásból, valamint az adott közvetítő által képviselt adóalanyokat kizárja az import szabályozásból.

Kizárólag az azonosítót kiadó tagállam jogosult törölni a közvetítőt az azonosítási nyilvántartásból.

Az azonosítót kiadó tagállam a törlésről szóló döntését a rendelkezésre álló információkra alapozza, beleértve a többi tagállam által közölt információkat is.

A közvetítőnek az azonosítási nyilvántartásból való törlése azon napot követő hónap első napján lép hatályba, amikor az azonosítót kiadó tagállam a közvetítőt és az általa képviselt adóalanyokat a törlésről elektronikus úton tájékoztatta, kivéve a következő esetekben:

a) ha a törlés oka a gazdasági tevékenység székhelyének vagy az állandó telephelynek a megváltoztatása, a törlés e változtatás időpontjától hatályos;

b) ha a közvetítő törlésének oka az import szabályozásra vonatkozó előírások rendszeres be nem tartása, a törlés azon napot követő napon lép hatályba, amikor az azonosítót kiadó tagállam a közvetítőt és az általa képviselt adóalanyokat a törlésről elektronikus úton tájékoztatta.

58a. cikk

Amennyiben a különös szabályozás valamelyikét alkalmazó adóalany két évig a fogyasztás szerinti egyetlen tagállamban sem teljesített a szabályozás hatálya alá tartozó termékértékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást, úgy kell tekinteni, hogy adóköteles tevékenysége a 2006/112/EK irányelv 363. cikkének b) pontja, 369e. cikkének b) pontja, 369r. cikke (1) bekezdésének b) pontja, illetve 369r. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében megszűnt. Ez a megszűnés nem akadálya annak, hogy a valamely különös szabályozás hatálya alá tartozó tevékenységének újrakezdése esetén az adóalany különös szabályozást alkalmazzon.

58b. cikk

Amennyiben az adóalanyt valamely különös szabályozásra vonatkozó előírások rendszeres be nem tartása miatt kizárják az érintett szabályozásból, az adóalany valamennyi tagállamban és valamennyi különös szabályozás alkalmazásából kizártnak tekintendő azon bevallási időszakot követő két évig, amelyben kizárták a szabályozásból.

Az első albekezdés azonban nem alkalmazandó az import szabályozás esetében, ha a kizárás oka az volt, hogy az adóalany megbízásából eljáró közvetítő rendszeresen nem tartotta be az előírásokat.

Amennyiben a közvetítőt az import szabályozásra vonatkozó előírások rendszeres be nem tartása miatt törölték az azonosítási nyilvántartásból, a nyilvántartásából való törlés hónapját követően két évig nem járhat el közvetítőként.

Legalább a következő esetekben úgy kell tekinteni, hogy az adóalany vagy a közvetítő a 2006/112/EK irányelv 363. cikkének d) pontja, 369e. cikkének d) pontja, 369r. cikke (1) bekezdésének d) pontja, 369r. cikke (2) bekezdésének c) pontja vagy 369r. cikke (3) bekezdésének d) pontja értelmében rendszeresen nem tartja be a valamely különös szabályozásra vonatkozó előírásokat:

a) amennyiben az azonosítót kiadó tagállam három egymást követő bevallási időszakra vonatkozóan a 60a. cikk szerinti figyelmeztetést küldött meg az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek, és a héabevallást a figyelmeztetések kiküldésétől számított tíz napon belül egyik bevallási időszakra vonatkozóan sem nyújtotta be;

b) amennyiben az azonosítót kiadó tagállam három egymást követő bevallási időszakra vonatkozóan a 63a. cikk szerinti figyelmeztetést küldött meg az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek, és az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő a figyelmeztetések kiküldésétől számított tíz napon belül nem fizette be a bevallott héa teljes összegét egyik bevallási időszakra vonatkozóan sem, kivéve, ha a fennmaradó be nem fizetett összeg az egyes bevallási időszakok vonatkozásában kevesebb, mint 100 EUR;

c) amennyiben az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő az azonosítót kiadó tagállam kérésére és az azonosítót kiadó tagállam által ezt követően küldött figyelmeztetést követően egy hónappal sem bocsátotta elektronikus úton rendelkezésre a 2006/112/EK irányelv 369., 369k. és 369x. cikkében említett nyilvántartást.

58c. cikk

Amennyiben az adóalanyt kizárják a nem uniós vagy az uniós szabályozásból, az adóalany a kizárás hatályossá válásának időpontját követően értékesített termékekkel vagy nyújtott szolgáltatásokkal összefüggően felmerülő, héával kapcsolatos valamennyi kötelezettséget közvetlenül az érintett fogyasztás szerinti tagállam adóhatóságai felé teljesíti.

7. alszakasz

Héabevallás

59. cikk

59a. cikk

Amennyiben a valamely különös szabályozást alkalmazó adóalany egy adott bevallási időszakban egyetlen fogyasztás szerinti tagállamban sem teljesít a különös szabályozás hatálya alá tartozó termékértékesítést, illetve szolgáltatásnyújtást, és a korábbi bevallásokkal kapcsolatban nem kell benyújtani helyesbítést, az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek olyan héabevallást kell benyújtania, amelyből kiderül, hogy az említett időszak során nem történt termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás (nullás héabevallás).

60. cikk

A különös szabályozás szerinti héabevallásban szereplő összeg nem kerekíthető sem lefelé, sem felfelé a legközelebbi egész pénzegységre. A héa pontos összegét kell bevallani és befizetni.

60a. cikk

Az azonosítót kiadó tagállam elektronikus úton figyelmezteti a 2006/112/EK irányelv 364., 369f. vagy 369s. cikke szerinti héabevallás benyújtását elmulasztó adóalanyokat vagy a megbízásukból eljáró közvetítőket a bevallás benyújtására vonatkozó kötelezettségükre. Az azonosítót kiadó tagállam a bevallás benyújtása esedékességének napját követő tizedik napon figyelmeztetést küld meg, és tájékoztatja a többi tagállamot a figyelmeztetés megküldéséről.

Bármely ezt követő figyelmeztetés, illetve a héa megállapítása és behajtása érdekében tett lépés az érintett fogyasztás szerinti tagállam felelősségi körébe tartozik.

A fogyasztás szerinti tagállam által megküldött figyelmeztetések vagy megtett lépések ellenére az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek a héabevallásokat az azonosítót kiadó tagállam számára kell benyújtania.

61. cikk

A 2021. évi második bevallási időszakra és az azt megelőző bevallási időszakokra vonatkozó héabevallás benyújtását követően az abban szereplő adatok utólagos megváltoztatására kizárólag az említett héabevallás módosítása révén kerülhet sor, későbbi bevallásokban történő kiigazításuk révén nem.

A 2021. évi harmadik bevallási időszakra és az azt követő időszakokra vonatkozó héabevallás benyújtását követően az abban szereplő adatok utólagos megváltoztatására kizárólag későbbi bevallásokban történő kiigazításuk révén kerülhet sor.

Az (1) bekezdésben említett módosításokat az eredeti bevallás benyújtása esedékességének időpontjától számított három évig terjedő időszakon belül kell elektronikus úton eljuttatni az azonosítót kiadó tagállamnak.

Ez nem érinti azonban a fogyasztás szerinti tagállamnak az adómegállapításra és a módosításokra vonatkozó szabályait.

61a. cikk

Az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek a záró héabevallást és az elkésett korábbi bevallásokat, valamint a megfelelő befizetéseket azon tagállamban kell benyújtania vagy teljesítenie, amely az adott megszüntetés, kizárás vagy változtatás előtt az azonosítót kiadó tagállam volt, amennyiben:

a) az adóalany megszünteti valamely különös szabályozás alkalmazását;

b) az adóalanyt kizárták a különös szabályozások valamelyikének igénybevételére jogosult adóalanyok köréből;

c) az adóalany az 57f. cikkel összhangban megváltoztatja az azonosítót kiadó tagállamot.

A záró héabevallás benyújtását követően a záró héabevallással vagy a korábbi bevallásokkal kapcsolatos valamennyi helyesbítést közvetlenül az érintett fogyasztás szerinti tagállam adóhatóságainak kell benyújtani.

A közvetítőnek valamennyi általa képviselt adóalany tekintetében a záró héabevallást, valamint az elkésett korábbi bevallásokat, valamint a megfelelő befizetéseket azon tagállamban kell benyújtania vagy teljesítenie, amely a törlés vagy a változtatás előtt az azonosítót kiadó tagállam volt, amennyiben:

a) a közvetítőt törölték az azonosítási nyilvántartásból;

b) az 57f. cikk (2) bekezdésével összhangban megváltoztatja az azonosítót kiadó tagállamot.

A záró héabevallás benyújtását követően a záró héabevallással vagy a korábbi bevallásokkal kapcsolatos valamennyi helyesbítést közvetlenül az érintett fogyasztás szerinti tagállam adóhatóságainak kell benyújtani.

7a. alszakasz

Import szabályozás - adóztatandó tényállás

61b. cikk

A 2006/112/EK irányelv 369n. cikkének alkalmazásában a fizetés elfogadásának időpontja az az időpont, amikor az import szabályozást alkalmazó adóalany vagy a megbízásából eljáró személy megkapja a fizetési visszaigazolást, fizetési jóváhagyási üzenetet vagy a vevő fizetés iránti kötelezettségvállalását, függetlenül attól, hogy a pénz tényleges kifizetésére mikor kerül sor, a legkorábbi időpontot figyelembe véve.

8. alszakasz

Pénznem

61c. cikk

Amennyiben az azonosítót kiadó tagállam, amelynek pénzneme nem az euro, előírja, hogy a héabevallás a saját nemzeti pénznemében készüljön, ezen előírás valamennyi, különös szabályozást alkalmazó adóalany héabevallására alkalmazandó.

9. alszakasz

Adófizetés

62. cikk

A 63a. cikk harmadik albekezdése és a 63b. cikk sérelme nélkül, az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő az azonosítót kiadó tagállam részére teljesíti a befizetéseket.

Az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő által a 2006/112/EK irányelv 367., 369i. vagy 369v. cikke szerint befizetett héa összegének az említett irányelv 364., 369f. vagy 369s. cikke alapján benyújtott héabevalláshoz kell kapcsolódnia. Az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő által befizetett összeget kizárólag ehhez a bevalláshoz kapcsolódóan lehet később módosítani, és azt nem lehet egy másik bevalláshoz kapcsolni, vagy egy későbbi bevallásban módosítani. Minden egyes befizetés esetében meg kell adni a kapcsolódó bevallás hivatkozási számát.

63. cikk

Ha az azonosítót kiadó tagállam a 2006/112/EK irányelv 364., 369f. vagy 369s. cikke szerinti héabevallás alapján fizetendő összegnél magasabb összeget szedett be, a többletet közvetlenül az érintett adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek téríti vissza.

Ha az azonosítót kiadó tagállam egy később hibásnak bizonyuló héabevallásra tekintettel részesült befizetésben, és az érintett tagállam az összeget már elosztotta a fogyasztás szerinti tagállamok között, akkor e fogyasztás szerinti tagállamok az esetleges többletből rájuk eső részt közvetlenül térítik vissza az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek.

Amennyiben azonban a többletfizetések a 2018. évi utolsó bevallási időszakra vagy az azt megelőző bevallási időszakokra vonatkoznak, az azonosítót kiadó tagállam a 904/2010/EU rendelet 46. cikke (3) bekezdésének megfelelően visszatartott összeg arányos részét téríti vissza, a fogyasztás szerinti tagállam pedig a többletfizetés és az azonosítót kiadó tagállam általi visszatérítés összegének különbözetét téríti vissza.

A fogyasztás szerinti tagállam elektronikus úton tájékoztatja az azonosítót kiadó tagállamot a visszatérített összegekről.

63a. cikk

Amennyiben az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő a 2006/112/EK irányelv 364., 369f. vagy 369s. cikke alapján héabevallást nyújt be, befizetés azonban nem történik, vagy a befizetés összege kevesebb, mint a bevallásban szereplő összeg, az azonosítót kiadó tagállam azon napot követő tizedik napon, amelyen a fizetést legkésőbb teljesíteni kellett volna, a 2006/112/EK irányelv 367., 369i. vagy 369v. cikkével összhangban elektronikus úton figyelmezteti az adóalanyt vagy a megbízásából eljáró közvetítőt a fennálló héatartozásra.

Az azonosítót kiadó tagállam elektronikus úton tájékoztatja a fogyasztás szerinti tagállamokat a figyelmeztetés megküldéséről.

Minden ezt követő figyelmeztetés és a héa behajtása érdekében tett lépés az érintett fogyasztás szerinti tagállam felelősségi körébe tartozik. Amennyiben az ilyen jellegű további figyelmeztetéseket a fogyasztás szerinti tagállam küldte meg, a héát e tagállam részére kell teljesíteni.

A fogyasztás szerinti tagállam elektronikus úton tájékoztatja az azonosítót kiadó tagállamot a figyelmeztetés megküldéséről.

63b. cikk

Amennyiben a héabevallást nem nyújtották be, vagy a héabevallást későn nyújtották be, vagy az hiányos vagy hibás, továbbá ha a héabefizetés késedelmes, a fogyasztás szerinti tagállam hatáskörébe tartozik a kamat, a bírság és az egyéb díjak kiszámítása és kivetése. Az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő az ilyen kamatokat, büntetéseket és más díjakat közvetlenül a fogyasztás szerinti tagállamnak teljesíti.

10. alszakasz

Nyilvántartás

63c. cikk

Az adóalany által vezetett nyilvántartásnak - annak érdekében, hogy a 2006/112/EK irányelv 369. és 369k. cikke értelmében kellőképp részletesnek minősüljön -, az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) a fogyasztás szerinti tagállam, amelynek területén a terméket értékesítik, illetve a szolgáltatást nyújtják;

b) a szolgáltatások típusa vagy az értékesített termékek mennyisége és meghatározása;

c) a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás teljesítésének időpontja;

d) az adóalap, a pénznem megadásával;

e) az adóalap esetleges későbbi növekedése vagy csökkenése;

f) az alkalmazott héamérték;

g) a fizetendő héa összege, a pénznem megadásával;

h) a kapott fizetések összege és időpontja;

i) a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítése előtt kapott előlegek;

j) amennyiben számlakibocsátásra kerül sor, a számlán szereplő információk;

k) szolgáltatások esetében az igénybevevő letelepedési helyének, illetve állandó lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási helyének meghatározására szolgáló információ, termékek esetében a vevő részére feladott vagy elfuvarozott termék kiindulási és érkezési helyének meghatározására szolgáló információ;

l) a termék lehetséges visszaküldésének bizonyítéka, ideértve az adóalapot és az alkalmazott héamértéket.

Annak érdekében, hogy a 2006/112/EK irányelv 369x. cikke értelmében kellőképp részletesnek minősüljön, az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő által vezetett nyilvántartásnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) a fogyasztás szerinti tagállam, amelynek területén a terméket értékesítik;

b) az értékesített termékek mennyisége és meghatározása;

c) a termékértékesítés teljesítésének időpontja;

d) az adóalap, a pénznem megadásával;

e) az adóalap esetleges későbbi növekedése vagy csökkenése;

f) az alkalmazott héamérték;

g) a fizetendő héa összege, a pénznem megadásával;

h) a kapott fizetések összege és időpontja;

i) amennyiben számlakibocsátásra kerül sor, a számlán szereplő információk;

j) a vevő részére feladott vagy elfuvarozott termék kiindulási és érkezési helyének meghatározására szolgáló információ;

k) a termék esetleges visszaküldésének bizonyítéka, ideértve az adóalapot és az alkalmazott héamértéket;

l) a rendelésszám vagy az egyedi ügyletazonosító;

m) az egyedi küldeményazonosító, amennyiben az adóalany közvetlenül részt vesz a szállításban.

Az (1) és (2) bekezdésben említett információkat az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek oly módon kell nyilvántartania, hogy az késedelem nélkül és minden egyes értékesített termék vagy nyújtott szolgáltatás tekintetében elektronikus úton rendelkezésre bocsátható legyen.

Ha az adóalanynak vagy a megbízásából eljáró közvetítőnek kérésre elektronikus úton be kell nyújtania a 2006/112/EK irányelv 369., 369k. és 369x. cikkében említett nyilvántartást, és azt a kéréstől számított 20 napon belül nem nyújtja be, az azonosítót kiadó tagállam figyelmezteti az adóalanyt vagy a megbízásából eljáró közvetítőt a nyilvántartás benyújtásának kötelezettségére. Az azonosítót kiadó tagállam elektronikus úton tájékoztatja a fogyasztás szerinti tagállamokat a figyelmeztetés megküldéséről.

3. SZAKASZ Az import héa bevallására és befizetésére vonatkozó különös szabályozások

(A 2006/112/EK irányelv 369y-369zb. cikke)

63d. cikk

Az import héának a 2006/112/EK irányelv XII. címének 7. fejezetében meghatározott bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályozásokkal összhangban, az import héa havi megfizetésének alkalmazására vonatkozhatnak a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 6 ) összhangban vonatkozhatnak a vám megfizetésének halasztására alkalmazandó feltételek.

A különös szabályozások alkalmazásának céljából a tagállamok teljesítettnek tekinthetik "a terméknek a címzett megbízásából történő vám elé állítása" feltételét, amennyiben a terméket vám elé állító személy kinyilvánítja azon szándékát, hogy alkalmazni kívánja a különös szabályozást, valamint hogy beszedi a címzettől a héát.

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

64. cikk

Az 1777/2005/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a IV. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

65. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. július 1-jétől kell alkalmazni.

Azonban:

- a 3. cikk a) pontját, a 11. cikk (2) bekezdésének b) pontját, a 23. cikk (1) bekezdését és a 24. cikk (1) bekezdését 2013. január 1-jétől kell alkalmazni,

- a 3. cikk b) pontját 2015. január 1-jétől kell alkalmazni,

- a 11. cikk (2) bekezdésének c) pontját 2014. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

E rendelet 7. cikke

1. A 2006/112/EK irányelv II. mellékletének 1. pontja:

a) webhely és weboldaltárhely szolgáltatása;

b) programok automatizált, online és távolsági karbantartása;

c) távoli rendszerek üzemeltetése;

d) online adattárolás, amely lehetővé teszi meghatározott adatok elektronikus úton történő tárolását és lehívását;

e) igény szerinti lemezterület online szolgáltatása.

2. A 2006/112/EK irányelv II. mellékletének 2. pontja:

a) online használt és letöltött szoftver (nevezetesen beszerzési/számviteli programok és vírusmentesítő szoftverek), valamint ezek frissítései;

b) hirdetés megjelenítését gátló szoftver (Bannerblocker);

c) meghajtók letöltése, így a számítógépet a perifériákkal, például nyomtatóval összekötő szoftver;

d) szűrők online automatizált telepítése a webhelyeken;

e) tűzfalak online automatizált telepítése.

3. A 2006/112/EK irányelv II. mellékletének 3. pontja:

a) asztaltémák elérhetősége, illetve letöltése;

b) fényképek, rajzolt képek vagy képernyőkímélők elérhetősége, illetve letöltése;

c) könyvek digitalizált tartalma és más elektronikus kiadványok;

d) előfizetés online újságokra és folyóiratokra;

e) webnaplók, valamint weboldalak látogatására vonatkozó statisztika;

f) online hírek, online közlekedési információk és időjárás-jelentés;

g) online információk, amelyeket egy szoftver automatikusan alakít ki az ügyfél által bevitt konkrét, például jogi és pénzügyi adatokból (ideértve a folyamatosan frissített részvénypiaci adatokat);

h) hirdetési terület biztosítása, beleértve a transzparensreklámokat egy webhelyen vagy weboldalon;

i) keresőprogramok és internetcímtárak használata.

4. A 2006/112/EK irányelv II. mellékletének 4. pontja:

a) zene elérése, illetve letöltése számítógépre és mobiltelefonra;

b) csengőhangok, részletek, csengetési minták vagy más hangok elérése, illetve letöltése;

c) filmek elérése, illetve letöltése;

d) játékok letöltése számítógépre, illetve mobiltelefonra;

e) automatizált online játékok elérése, amelyek internetet vagy más hasonló elektronikus hálózatot igényelnek, és amelynek során a különböző játékosok földrajzilag távol vannak egymástól;

f) rádió- vagy televízióhálózaton, interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül terjesztett rádió- vagy televízió-műsorszámok fogadása, ahol a médiaszolgáltató által összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyedi kérés alapján, az általa kiválasztott időpontban hallgathatja vagy tekintheti meg a műsorszámokat, mint például a lekérhető televíziós programok vagy videofilmek esetében;

g) az interneten vagy hasonló elektronikus hálózaton keresztül terjesztett (IP streaming) rádió- vagy televízió-műsorszámok fogadása, kivéve, ha azokat a közvetítéssel vagy továbbközvetítéssel egyidejűleg hagyományos rádió- vagy televízióhálózatokon keresztül is közvetítik;

h) hírközlő hálózaton keresztül biztosított audio- és audiovizuális tartalom nyújtása, amelyet nem médiaszolgáltató biztosít, és amelyért médiaszolgáltató nem visel szerkesztői felelősséget;

i) médiaszolgáltató audio- és audiovizuális végtermékének hírközlő hálózaton keresztül történő továbbszolgáltatása a médiaszolgáltatótól különböző személy által.

5. A 2006/112/EK irányelv II. mellékletének 5. pontja:

a) automatizált távoktatás, amely internetet vagy más hasonló elektronikus hálózatot, igényel, minimális - vagy semmilyen - emberi közreműködéssel, beleértve a virtuális osztálytermeket, kivéve amikor az internetet vagy hasonló elektronikus hálózatot a tanár és a tanuló közti egyszerű kommunikációs eszközként használják;

b) munkafüzetek, amelyeket a tanulók online töltenek ki, és amelyek osztályozása automatikusan, emberi közreműködés nélkül történik.

II. MELLÉKLET

E rendelet 51. cikke

E URÓPAI UNIÓHÉA- ÉS/VAGY JÖVEDÉKIADÓ-MENTESSÉGI IGAZOLÁS (*)
(A 2006/112/EK irányelv 151. cikke és a 2008/118/EK irányelv 13. cikke)

Sorszám (választható):
1. JOGOSULT SZEMÉLY/SZERVEZET
Megnevezés/név
Utca és házszám
Irányítószám, helység
(A fogadó) Tagállam
2. A BÉLYEGZÉSRE FELHATALMAZOTT HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁG (Név, cím és telefonszám)
3. A JOGOSULT SZERVEZET/SZEMÉLY NYILATKOZATA
A jogosult személy/szervezet (1) nyilatkozik arról, hogy
a) az 5. rovatban felsorolt termékek és/vagy szolgáltatások rendeltetése (2) a következő:
□ hivatalos célú felhasználás□ személyes célú felhasználás
□ külföldi diplomáciai képviselet részére□ külföldi diplomáciai képviselet tisztviselője részére
□ külföldi konzuli képviselet részére□ külföldi konzuli képviselet tisztviselője részére
□ olyan európai szervezet részére, amelyre vonatkozik az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv
□ nemzetközi szervezet részére□ nemzetközi szervezet tisztviselője részére
□ az Észak-atlanti Szerződés (NATO) tagállamának fegyveres erői részére
□ valamely tagállamnak a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében folytatott uniós tevékenységben részt vevő fegyveres erői részére
□ az Egyesült Királyságnak a Ciprus szigetén állomásozó fegyveres erői részére
□ az Európai Bizottság, illetve bármely, az uniós jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv részére, amennyiben a Bizottság, illetve az említett ügynökség vagy szerv a feladatait végzi a Covid19-világjárványra válaszul
(a személy/szervezet megnevezése) (lásd 4. rovat)
b) az 5. rovatban felsorolt termékek és/vagy szolgáltatások összhangban vannak az 1. rovatban megjelölt fogadó tagállamban érvényes adómentességi feltételekkel és korlátokkal; és
c) a megadott adatokat jóhiszeműen állították ki.
A jogosult személy vagy szervezet vállalja, hogy megfizeti a feladó tagállamnak, illetve annak, amelyikből a termékeket és/vagy szolgáltatásokat értékesítették, azon héa- és/vagy jövedéki adót, amely akkor lenne esedékes, ha a termékek és/vagy szolgáltatások nem felelnének meg a mentesség követelményeinek, vagy ha a termékeket és/vagy szolgáltatásokat nem a rendeltetésnek megfelelő módon használnák fel.
Hely, dátumAz aláíró neve és beosztása
Aláírás
4. A SZERVEZET BÉLYEGZŐJE (személyes célú felhasználásra szóló adómentesség esetére)
Hely, dátumBélyegzőAz aláíró neve és beosztása
Aláírás
5. A TERMÉKEK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA, AMELYEKRE A HÉA- ÉS/VAGY JÖVEDÉKIADÓ-MENTESSÉGET KÉRIK
A. Az értékesítőre/adóraktár engedélyesére vonatkozó adatok
1. Név és cím:
2. Tagállam
3. Héa -azonosító szám vagy adó-nyilvántartási szám/jövedéki engedély száma
B. A termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó adatok:
SorszámA termékek és/vagy szolgáltatások részletes meghatározása (3) (vagy hivatkozás a mellékelt megrendelő űrlapra)Mennyiség vagy darabszámHéa és jövedéki adó nélküli értékPénznem
EgységárTeljes ár
Teljes összeg
6. A FOGADÓ TAGÁLLAM HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGAINAK IGAZOLÁSA
Az 5. rovatban meghatározott termékekből és/vagy szolgáltatásokból álló küldemény/szállítmány
□ teljes egészében□ a következő mennyiségig(mennyiség/darabszám) (4)
teljesíti a héa és/vagy a jövedéki adó alóli mentesség feltételeit.
Hely, dátumBélyegzőAz aláíró neve és beosztása
Aláírás
7. ENGEDÉLY A 6. ROVAT SZERINTI BÉLYEGZÉSTŐL VALÓ ELTEKINTÉSRE (csak hivatalos célú felhasználásra szóló adómentesség esetére)
Az engedélyező levél hivatkozási száma:
Kelte:
A kijelölt jogosult szervezet részére:
Engedélyezte:
a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága:
hogy a 6. rovat szerinti bélyegzési kötelezettségtől eltekintsen:
Hely, dátumBélyegzőAz aláíró neve és beosztása
Aláírás
(1)
A nem megfelelő rész áthúzandó. (2)
A megfelelő rovatba tegyen egy keresztet. (3)
Törölje a fel nem használt helyet. Ez a kötelezettség akkor is alkalmazandó, ha mellékeli a megrendelő űrlapot. (4)
Az adómentességre nem jogosult termék és/vagy szolgáltatás megnevezése áthúzandó az 5. rovatban vagy a mellékelt megrendelő űrlapon.
(*) A nem megfelelő rész áthúzandó.

Magyarázó megjegyzések

1. Az értékesítő és/vagy az adóraktár engedélyese számára ezen igazolás tanúsítványként szolgál a 2006/112/EK irányelv 151. cikkében és a 2008/118/EK irányelv 13. cikkében említett jogosult személynek/szervezetnek értékesített termékek és nyújtott szolgáltatások, illetve áruszállítmányok adómentességének igazolására. Következésképpen minden értékesítő/engedélyes számára egy ilyen igazolást kell kiállítani. Az értékesítő/engedélyes ezt az igazolást köteles megőrizni a nyilvántartásában a saját tagállamában alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.

2.

a) Az alkalmazandó okirat általános jellemzőit az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában (HL C 164., 1989.7.1., 3. o.) határozták meg. Minden példány papírjának színe fehér és 210 mm x 297 mm méretű, hosszát illetően -5 mm-től + 8 mm-ig terjedő eltérés megengedett. A jövedéki adó alóli mentességhez az adómentességi igazolás két példányban készül: - egy példányt megtart a feladó, - egy példányt a jövedéki adó hatálya alá tartozó termékek fuvarozásának kísérőokmányhoz kell mellékelni.

b) Az 5.B. rovatban levő minden felhasználatlan helyet oly módon kell keresztben áthúzni, hogy oda semmi mást ne lehessen beírni.

c) Az igazolást olvashatóan kell kitölteni, és oly módon, hogy a beírtak ne legyenek kitörölhetők. Sem törlés, sem átírás nem megengedett. Az okiratot olyan nyelven kell kitölteni, amelyet a fogadó tagállam elismer.

d) Ha a termékek és/vagy szolgáltatások meghatározása (az igazolás 5.B. rovata) olyan megrendelő formanyomtatványra hivatkozik, amelyet más nyelven töltöttek ki, mint amelyet a fogadó tagállam elismer, a jogosult személynek/szervezetnek fordítást kell hozzá mellékelnie.

e) Másfelől, ha az igazolás más nyelven van kitöltve, mint amelyet az értékesítő/engedélyes tagállama elismer, az 5.B. rovatban szereplő termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adatok fordítását kell a jogosult személynek/szervezetnek mellékelnie.

f) Az elismert nyelv az adott tagállamban hivatalosan használt egyik nyelvet, illetve az Unió minden olyan hivatalos nyelvét jelenti, amelyről az adott tagállam kijelentette, hogy e célra használható.

3. A jogosult személy/szervezet az igazolás 3. rovatában szereplő nyilatkozatában adja meg az adómentesség iránti kérelem elbírálásához a fogadó tagállamban szükséges adatokat.

4. Az igazolás 4. rovatában tett nyilatkozatával a jogosult személy/szervezet megerősíti az okmány 1. és 3. a) rovatában megadott részleteket, és tanúsítja, hogy a jogosult természetes személy a tisztviselője.

5.

a) A megrendelési formanyomtatványra való hivatkozásnak (az igazolás 5.B. rovata) legalább a megrendelés keltét és számát tartalmaznia kell. A megrendelő formanyomtatványnak tartalmaznia kell azon adatokat, amelyek az igazolás 5. rovatában szerepelnek. Ha az igazolást a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának le kell bélyegeznie, akkor a megrendelőlapot szintén le kell bélyegezni.

b) A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. május 2-i 389/2012/EU tanácsi rendelet 2. cikke 12. pontjában meghatározott jövedékiadó-szám megjelölése nem kötelező; a héa-azonosító számot vagy az adó-nyilvántartási számot fel kell tüntetni.

c) A pénznemet a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) ( 7 ) által megállapított ISO 4217 jelű szabványnak megfelelő háromjegyű kóddal kell megadni.

6. A jogosult személy/szervezet által tett fenti nyilatkozatot a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága hitelesíti a 6. rovatban történő lebélyegzéssel. E hatóság az engedélyezést függővé teheti saját tagállama más hatóságának egyetértésétől. Az illetékes adóhatóság feladata az ilyen egyetértés beszerzése.

7. Az eljárás egyszerűsítése érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság eltekinthet a jogosult szervezet azon kötelezettségétől, hogy bélyegzést kérelmezzen a hivatalos célú felhasználással kapcsolatos adómentességre. A jogosult szervezetnek e felmentést az igazolás 7. rovatában kell megemlítenie.

III. MELLÉKLET

E rendelet 56. cikke

MértékegységKereskedési súlyok
Kg12,5/1
Gramm500/250/100/50/20/10/5/2,5/2
uncia (1 uncia = 31,1035 g)100/10/5/1/1/2/1/4
Tael (1 tael = 1,193 uncia) (1)10/5/1
Tola (10 tola = 3,75 uncia) (2)10
(1)
Tael = hagyományos kínai súlymérték. A hongkongi taelrúd nominális finomsága 990, de Tajvanon az 5 és 10 taeles rúd 999,9 finomságú lehet. (2)
Tola = hagyományos indiai súlymérték az arany mérésére. A legismertebb rúdmérték a 10 tola, 999 finomsággal.

IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1777/2005/EK rendeletE rendelet
I. fejezetI. fejezet
1. cikk1. cikk
II. fejezetIII. fejezet és IV. fejezet
II. fejezet, 1. szakaszIII. fejezet
2. cikk5. cikk
II. fejezet, 2. szakaszIV. fejezet
3. cikk (1) bekezdés9. cikk
3. cikk (2) bekezdés8. cikk
III. fejezetV. fejezet
III. fejezet, 1. szakaszV. fejezet, 4. szakasz
4. cikk28. cikk
III. fejezet, 2. szakaszV. fejezet, 4. szakasz
5. cikk34. cikk
6. cikk29. és 41. cikk
7. cikk26. cikk
8. cikk27. cikk
9. cikk30. cikk
10. cikk38. cikk (2) bekezdés b)–c) pont
11. cikk (1)–(2) bekezdés7. cikk (1)–(2) bekezdés
12. cikk7. cikk (3) bekezdés
IV. fejezetVI. fejezet
13. cikk42. cikk
V. fejezetVIII. fejezet
V. fejezet, 1. szakaszVIII. fejezet 1. szakasz
14. cikk44. cikk
15. cikk45. cikk
V. fejezet, 2. szakaszVIII. fejezet, 4. szakasz
16. cikk47. cikk
17. cikk48. cikk
VI. fejezetIX. fejezet
18. cikk52. cikk
VII. fejezetXI. fejezet
19. cikk, (1) bekezdés56. cikk
19. cikk, (2) bekezdés57. cikk
20. cikk, (1) bekezdés58. cikk
20. cikk, (2) bekezdés62. cikk
20. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés59. cikk
20. cikk (3) bekezdés, második albekezdés60. cikk
20. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés63. cikk
20. cikk, (4) bekezdés61. cikk
VIII. fejezetV. fejezet, 3. szakasz
21. cikk16. cikk
22. cikk14. cikk
IX. fejezetXII. fejezet
23. cikk65. cikk
I. mellékletI. melléklet
II. mellékletIII. melléklet

( 1 ) HL L 268., 2010.10.12., 1. o.

( 2 ) HL L 326., 1986.11.21., 40. o.

( 3 ) A Tanács (EU) 2017/2459 végrehajtási rendelete (2017. december 5.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 348., 2017.12.29., 32. o.).

( 4 ) HL L 44., 2008.2.20., 23. o.

( 5 ) HL L 206., 2009.8.8., 1. o.

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

( 7 ) A pénznem megjelölésére jelenleg használatos kódok: EUR (euro), BGN (bolgár leva), CZK (cseh korona), DKK (dán korona), GBP (angol font sterling), HUF (forint), LTL (litván litas), PLN (lengyel zloty), RON (román lej), SEK (svéd korona), USD (USA-dollár).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0282 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0282&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02011R0282-20220701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02011R0282-20220701&locale=hu

Tartalomjegyzék