32011R0458[1]

A Bizottság 458/2011/EU rendelete ( 2011. május 12. ) a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak a gumiabroncsaik felszerelése tekintetében történő típusjóváhagyásáról, valamint a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK rendelet végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 458/2011/EU RENDELETE

(2011. május 12.)

a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak a gumiabroncsaik felszerelése tekintetében történő típusjóváhagyásáról, valamint a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK rendelet végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 661/2009/EK rendelet a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: keretirányelv) (2) által előírt típus-jóváhagyási eljárás összefüggésében egy új, különálló rendelet.

(2) A 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezi a gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsairól és azok felszereléséről szóló, 1992. március 31-i 92/23/EGK tanácsi irányelvet (3), és átveszi az említett irányelvben foglalt követelményeket, valamint szükség esetén a tudományos és a műszaki ismeretek fejlődéséhez igazítja őket.

(3) E rendelet hatályának összhangban kell lennie a 92/23/EGK irányelv hatályával. A rendelet ezért az M, N és O kategóriájú járművekre vonatkozik.

(4) A 661/2009/EK rendelet alapvető rendelkezéseket határoz meg a gépjárművek gumiabroncsai felszerelésének tekintetében történő típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről. Annak érdekében tehát, hogy a járműre felszerelt gumiabroncsok megfeleljenek a szóban forgó jármű terhelésének, sebességének és felhasználási jellemzőinek, a típusjóváhagyással összefüggő sajátos eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket kell megállapítani.

(5) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében meghatározott M, N és O kategóriájú járművekre vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "járműtípus a gumiabroncsok felszerelése tekintetében": azok a járművek, amelyek nem különböznek egymástól olyan lényeges szempontok tekintetében, mint a felszerelésre alkalmas gumiabroncsok típusa, a legkisebb és legnagyobb méretmegjelölések, a kerékméretek és besajtolási mélységek, a gumiabroncsra vonatkozó megengedett legnagyobb sebesség és a gumiabroncs teherbírása, valamint a kerékdobok jellemzői.

2. "gumiabroncstípus": olyan gumiabroncsok sorozata, amelyek a következő lényeges jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól:

3. "gumiabroncs méretmegjelölése": a C1 osztályú gumiabroncsok esetében a 30. számú ENSZ-EGB-előírás 2.17. szakaszában, a C2 és a C3 osztályú gumiabroncsok esetében pedig az 54. számú ENSZ-EGB-előírás 2.17. szakaszában megállapított gumiabroncs-méretmegjelölés;

4. "besajtolási mélység": a kerékagyra való felfekvési síknak és a kerékpánt függőleges középsíkjának a távolsága;

5. "gumiabroncs-szerkezet": a gumiabroncs szövetvázának műszaki jellemzői;

6. "normál gumiabroncs": szokásos közúti használatra tervezett gumiabroncs vagy defekttűrő gumiabroncs;

7. "defekttűrő gumiabroncs": a 64. számú ENSZ-EGB-előírás (6) 2.4.3. szakaszában meghatározott gumiabroncs;

8. "ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncs": a szokásos vezetési feltételek mellett történő használatra bármely járműre felszerelhető gumiabroncstól eltérő gumiabroncs, amelyet csak ideiglenesen és korlátozott vezetési feltételek mellett használnak;

9. "kerék": a kerékpántból és keréktárcsából álló teljes kerék;

10. "ideiglenes használatra szánt tartalék kerék": a járműtípuson szokásosan használt kerekektől eltérő kerék;

11. "egység": kerékből és gumiabroncsból álló egység;

12. "normál egység": a járműre rendeltetésszerű használat céljára felszerelhető egység;

13. "tartalék egység": olyan egység, amelyre a normál egységet működési zavar esetén kicserélik, és amely az alábbiak egyike lehet:

14. "normál tartalék egység": kerékből és gumiabroncsból álló olyan egység, amelynek kerék-, illetve gumiabroncs-méretmegjelölése, besajtolási mélysége és gumiabroncs-szerkezete megegyezik a jármű meghatározott változatára vagy kivitelére annak rendeltetésszerű használatához azonos tengelyhelyzetben felszerelt egységgel, beleértve az eltérő anyagból előállított kerekeket, illetve amely eltérő kialakítású anyákat és csavarokat alkalmaz a kerék rögzítésére, de minden más tekintetben megegyezik a rendeltetésszerű használatra szánt kerékkel;

15. "ideiglenes használatra szánt tartalék egység": kerékből és gumiabroncsból álló olyan egység, amely nem felel meg a "normál tartalék egység" fogalommeghatározásának, viszont megfelel a 64. számú ENSZ-EGB-előírás 2.10. szakaszában az ideiglenes használatra szánt tartalék kerékre megadott leírások valamelyikének;

16. "sebességkategória-jel": a C1 osztályú gumiabroncsok esetében a 30. számú ENSZ-EGB-előírás 2.29. szakaszában, a C2 és a C3 osztályú gumiabroncsok esetében pedig az 54. számú ENSZ-EGB-előírás 2.28. szakaszában meghatározott jel;

17. "terhelhetőségi jelzőszám": a C1 osztályú gumiabroncsok esetében a 30. számú ENSZ-EGB-előírás 2.28. szakaszában, a C2 és a C3 osztályú gumiabroncsok esetében pedig az 54. számú ENSZ-EGB-előírás 2.27. szakaszában szereplő meghatározásokkal kapcsolatban a gumiabroncsok legnagyobb névleges terhelését kifejező szám;

18. "legnagyobb névleges terhelés": az a tömeg, amelyet a gumiabroncs a gumiabroncsgyártó által a gumiabroncs használatára vonatkozó utasításoknak megfelelő használat esetén elbír.

3. cikk

Rendelkezések jármű gumiabroncsainak felszerelése tekintetében történő EK-típusjóváhagyására

(1) A jármű gumiabroncsainak felszerelése tekintetében történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmet a gyártó vagy képviselője nyújtja be a típusjóváhagyó hatósághoz.

(2) A kérelmet az I. melléklet 1. részében mintaként megadott adatközlő lapnak megfelelően kell összeállítani.

(3) Amennyiben az ezen rendelet II. mellékletében foglalt vonatkozó követelmények teljesülnek, a típusjóváhagyó hatóság megadja az EK-típusjóváhagyást, és a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében megállapított számozási rendszer szerint típus-jóváhagyási számot ad ki.

A tagállamok ugyanazt a számot nem rendelhetik hozzá más járműtípushoz.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 2. részében megadott mintának megfelelően kiállított EK-típusbizonyítványt ad ki.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő [huszadik napon] lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. május 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 200., 2009.7.31., 1. o.

(2) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3) HL L 129., 1992.5.14., 95. o.

(4) HL L 201., 2008.7.30., 70. o.

(5) HL L 183., 2008.7.11., 41. o.

(6) HL L 310., 2010.11.26., 18. o.

I. MELLÉKLET

Adminisztratív rendelkezések járművek gumiabroncsainak felszerelése tekintetében történő EK-típusjóváhagyására

1. RÉSZ

Adatközlő lap

MINTA

... számú adatközlő lap gépjármű gumiabroncsai felszerelésének tekintetében történő EK-típusjóváhagyásához.

Az alábbi adatokat, szükség szerint, három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretben, kellő részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelelően részletesnek kell lenniük.

Ha az ezen az adatközlő lapon említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektronikus vezérlésűek, a teljesítményükre vonatkozó információt is meg kell adni.

0. ÁLTALÁNOS

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (1): ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (2): ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van): ...

1. A JÁRMŰ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI

1.1. A járműtípust képviselő járműről készített fényképek és/vagy rajzok: ...

1.3. A tengelyek és kerekek száma: ...

1.3.1. Az ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.2. A kormányzott tengelyek száma és helyzete: ...

1.3.3. A hajtott tengelyek (száma, helye, összekapcsolása): ...

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (3) (4)

2.3. A tengelyek nyomtávja(i) és szélessége(i)

2.3.1. A kormányzott tengelyek nyomtávja (5): ...

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (5): ...

2.3.3. A legszélesebb hátsó tengely szélessége ...

2.3.4. A legelső tengely szélessége (a gumiabroncs legkülső pontjától mérve, a gumiabroncs talajhoz közeli kidudorodását figyelmen kívül hagyva): ...

2.8. A gyártó által megadott, műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg (6) (7): ...

2.9. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeg: ...

2.11.5. A jármű teher vontatására alkalmas/nem alkalmas (8)

4.7. A jármű legnagyobb tervezési sebessége (km/h-ban) (9): ...

6. FELFÜGGESZTÉS

6.6. Gumiabroncsok és kerekek

6.6.1. Gumiabroncs/kerék kombináció(k) (10)

a) a gumiabroncsok esetében meg kell adni

- a méretmegjelölés(eke)t,

- a teherbírási jelzőszámot (7),

- a sebességkategória jelzését (7),

- a gördülő-ellenállási együtthatót (az ISO 28580 szabvány szerint mérve),

b) a kerekeknél fel kell tüntetni a kerékpántméretet és a besajtolási mélysége(ke)t.

6.6.1.1. Tengelyek

6.6.1.1.1. 1. tengely: ...

6.6.1.1.2. 2. tengely: ...

stb.

6.6.3. A gyártó által ajánlott gumiabroncsnyomás (kPa) ...

6.6.4. A havon való tapadást biztosító eszköz és az elülső és/vagy a hátsó tengely(ek)re felszerelt gumiabroncs/kerék gépjárműtípusnak megfelelő, gyártó által javasolt kombinációjának leírása: ...

6.6.5. Az ideiglenes használatra szánt tartalék egység rövid leírása (amennyiben van ilyen): ...

6.6.6. Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) rövid leírása, amennyiben be van szerelve: ...

9. KAROSSZÉRIA

9.16. Kerékdobok

9.16.1. A jármű rövid leírása kerékdobjai tekintetében: ...

12. EGYÉB

12.6. Sebességkorlátozó berendezések

12.6.1. Gyártó(k): ...

12.6.2. Típus(ok): ...

12.6.3. Típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak): ...

12.6.4. Sebesség vagy sebességtartomány, amelyre a sebességkorlátozást be lehet állítani: ... km/h

Magyarázó megjegyzések:

2. RÉSZ

EK-típusbizonyítvány

MINTA

Méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Értesítés járműtípus EK-típusjóváhagyásának:

SZÖVEG HIÁNYZIK

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): ...

0.2. Típus: ...

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): ...

0.3. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön (12): ...

0.3.1. A jelölés elhelyezése: ...

0.4. Járműkategória (13): ...

0.5. A gyártó neve és címe: ...

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.9. A gyártó képviselőjének neve és címe (ha van): ...

II. SZAKASZ

1. Kiegészítő információk: lásd a Kiegészítést.

2. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

3. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: ...

4. A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

5. Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést.

6. Hely: ...

7. Dátum: ...

8. Aláírás: ...

Mellékletek : Információs csomag.

Vizsgálati jegyzőkönyv.

(1) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(2) A 2007/46/EK irányelv II. melléklete A. részében megadott fogalommeghatározásoknak megfelelően osztályozva.

(3) Ha normál vezetőfülkés változat és hálófülkés változat is létezik, a tömegre és a méretekre vonatkozó adatokat mindkét változatra meg kell adni.

(4) ISO 612:1978 szabvány - Közúti járművek - Gépjárművek és vontatott járművek méretei - fogalmak és meghatározások.

(5)

(g4) 6.5. meghatározás.

(6) Pótkocsik vagy félpótkocsik, illetve olyan, pótkocsival vagy félpótkocsival összekapcsolt járművek esetében, amelyek jelentős függőleges terhelést gyakorolnak a csatlakozóberendezésre vagy a nyeregszerkezetre, ez a terhelés, osztva a normál gravitációs gyorsulással, beleszámít a műszakilag megengedett legnagyobb tömeg értékébe.

(7) Kérjük, adja meg minden változatra az alsó és a felső határértéket.

(8) A nem kívánt rész törlendő.

(9) Ha a járműgyártó hozzájárul ahhoz, hogy bizonyos szabályozó funkciókat (pl. szoftverrel, hardverrel, felfejlesztéssel, kiválasztással, engedélyezéssel, letiltással) a jármű forgalomba helyezése előtt vagy után a jármű végsebességének növelése céljából módosítsanak, akkor a szabályozó funkciók említett eszközökkel való módosításával elérhető legnagyobb gépjárműsebességet kell megadni. Pótkocsik esetében a járműgyártó által megengedett legnagyobb sebességet kell megadni.

(10) A 300 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű járművekre szánt, a kerékpántátmérő kódja előtt ZR felirattal ellátott gumiabroncsok esetében ezzel egyenértékű adatokat kell megadni.

(11) A nem kívánt rész törlendő.

(12) Ha a típusazonosító ismertetőjel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen adatközlő lapon megjelölt jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység leírása szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a dokumentációban kérdőjellel kell helyettesíteni (pl. ABC??123??).

(13) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. részében meghatározottak szerint.

Kiegészítés

a ... számú EK-típusbizonyítványhoz

1. Kiegészítő információk:

1.1. A járműtípus rövid ismertetése szerkezete, méretei, körvonalai és szerkezeti anyagai tekintetében: ...

...

1.2. Gumiabroncs-kerék kombináció(k) (ideértve a gumiabroncsméretet, a kerékpántméretet és a besajtolási mélységet): ...

1.3. A jármű legnagyobb tervezési sebességével kompatibilis legkisebb sebességkategória-jel (minden változatra) (a 300 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű járművekre szánt, a kerékpántátmérő kódja előtt ZR felirattal ellátott gumiabroncsok esetében ezzel egyenértékű adatokat kell megadni) ...

1.4. Az egyes tengelyekre jutó, műszakilag megengedett legnagyobb tömeggel kompatibilis legkisebb terhelhetőségi jelzőszám (minden változatra) (adott esetben a II. melléklet 3.2.2. pontja szerint kiigazítva): ...

1.5. A havon való tapadást biztosító eszközön használandó gumiabroncs-kerék kombináció(k) (ideértve a gumiabroncsméretet, a kerékpántméretet és a besajtolási mélységet): ...

2. Az M1 kategóriájú jármű teher vontatására alkalmas/nem alkalmas (1), és a hátsó gumiabroncsok esetében a névleges terhelés túllépésének mértéke ... %.

3. A jármű jóváhagyást kapott/nem kapott jóváhagyást (1) a 64. számú ENSZ-EGB-előírás alapján az ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncsai tekintetében.

3.1. M1 járműkategória: igen/nem (1), 1./2./3./4./5. típus (1)

3.2. N1 járműkategória: igen/nem (1), 1./2./3./4./5. típus (1)

4. A jármű jóváhagyást kapott/nem kapott jóváhagyást (1) a 64. számú ENSZ-EGB-előírás alapján abroncsnyomás-ellenőrző rendszere (TPMS) tekintetében.

4.1. Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) rövid leírása (amennyiben be van szerelve): ...

5. Megjegyzések: ...

(1) A nem kívánt rész törlendő.

II. MELLÉKLET

A járművekre a gumiabroncsok felszerelése tekintetében vonatkozó előírások

1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1.1. Az 5.4. pont rendelkezései alapján minden járműre felszerelt gumiabroncsnak, beleértve adott esetben a tartalék gumiabroncsot is, teljesítenie kell a 661/2009/EK rendelet, valamint végrehajtási intézkedéseinek követelményeit.

2. A GUMIABRONCS FELSZERELÉSE

2.1. A járműre szokásosan felszerelt összes gumiabroncsnak, amelyekbe az ideiglenes használatra szánt tartalék egység tehát nem számít bele, azonos szerkezetűnek kell lennie.

2.2. Az azonos tengelyre szokásosan felszerelt összes gumiabroncsnak azonos típusúnak kell lennie.

2.3. A térnek, amelyben a kerék forog, elég nagynak kell lennie, hogy a járműgyártó által megadott legkisebb és legnagyobb besajtolási mélységeket, valamint a felfüggesztésre és a kormányzásra vonatkozó korlátozásokat figyelembe véve a megengedett legnagyobb méretű és kerékpánt-szélességű gumiabroncs használata esetén se akadályozza semmi a kerék szabad mozgását. Ezt a legnagyobb és a legszélesebb gumiabroncsokon kell ellenőrizni, figyelembe véve az idevágó ENSZ-EGB-előírásokban megadott mindenkori gumiabroncs-méretmegjelölésre vonatkozó méretbeli tűréseket (legnagyobb befoglaló test).

2.4. A műszaki szolgálat hozzájárulásával alternatív vizsgálati eljárással (pl. virtuális vizsgálattal) is lehet ellenőrizni, hogy teljesülnek-e melléklet 2.3. pontjának követelményei.

3. TERHELHETŐSÉG

3.1. E melléklet 5. pontjának rendelkezéseire is figyelemmel a járműre felszerelt gumiabroncsoknak az e melléklet 3.2. pontja szerint meghatározott legnagyobb névleges terhelése - beleértve a tartalék gumiabroncsot is (amennyiben az alapfelszerelés része) - a következő:

3.1.1. olyan jármű esetében, amelyre egyforma típusú gumiabroncsokat szereltek fel egyes elrendezésben: a legnagyobb terhelésű tengely esetében műszakilag megengedett legnagyobb tengelytömeg legalább fele (a járműgyártó nyilatkozata alapján);

3.1.2. olyan jármű esetében, amelyre többféle típusú gumiabroncsokat szereltek fel egyes elrendezésben: az adott tengely esetében műszakilag megengedett legnagyobb tengelytömeg legalább fele (a járműgyártó nyilatkozata alapján);

3.1.3. olyan jármű esetében, amelyre C1 osztályú személygépkocsi-abroncsokat szereltek fel kettős (iker-)elrendezésben: az adott tengely esetében műszakilag megengedett legnagyobb tengelytömeg legalább 0,27-szorosa (a járműgyártó nyilatkozata alapján);

3.1.4. olyan jármű esetében, amelyre C2 vagy C3 osztályú tehergépkocsi-abroncsokat szereltek fel kettős (iker-)elrendezésben: a kettős elrendezés esetén érvényes terhelhetőségi jelzőszámot leellenőrizve, az adott tengely esetében műszakilag megengedett legnagyobb tengelytömeg legalább 0,25-szorosa (a járműgyártó nyilatkozata alapján).

3.2. Gumiabroncs legnagyobb névleges terhelésének meghatározása a következő:

3.2.1. C1 osztályú gumiabroncsok esetében a 30. számú ENSZ-EGB-előírás 2.31. szakaszában említett "legnagyobb névleges terhelést" kell figyelembe venni;

3.2.2. C2, illetve C3 osztályú gumiabroncsok esetében az 54. számú ENSZ-EGB-előírás 2.29. szakaszában említett "A terhelhetőség változása a sebesség függvényében" című táblázatot kell figyelembe venni, amely azt mutatja be, hogy egy gumiabroncs a terhelhetőségi jelzőszámok és a névleges sebesség kategóriajelei függvényében mekkora terhelésváltozásoknak tud ellenállni, a jármű legnagyobb tervezési sebességét figyelembe véve.

3.3. A megfelelő információkat világosan meg kell adni a jármű használati útmutatójában annak érdekében, hogy a már forgalomba helyezett járműre szükség esetén a megfelelő terhelhetőségű pótkerekeket szereljék fel.

4. MEGENGEDETT SEBESSÉG

4.1. Minden alapfelszerelésű gumiabroncson fel kell tüntetni a sebességkategória-jelet.

4.1.1. C1 osztályú gumiabroncsok esetében a sebességkategória-jelnek összhangban kell lennie a jármű legnagyobb tervezési sebességével, a V, W és Y sebességkategóriájú gumiabroncsok esetében pedig figyelembe kell vennie a 30. számú ENSZ-EGB-előírásban leírt legnagyobb névleges terhelést.

4.1.2. C2, illetve C3 osztályú gumiabroncsok esetében a jelnek összhangban kell lennie a jármű legnagyobb tervezési sebességével, valamint az e melléklet 3.2.2. pontjában leírt, "A terhelhetőség változása a sebesség függvényében" című táblázatból kiolvasott vonatkozó terhelés-sebesség kombinációval.

4.2. A 4.1.1. és 4.1.2. pontban foglalt előírások nem érvényesek a következő helyzetekben:

4.2.1. ideiglenes használatra szánt tartalék egységek esetében, amelyekre e melléklet 6. pontja vonatkozik;

4.2.2. olyan járművek esetében, amelyeket rendes körülmények között szokásos gumiabroncsokkal szerelnek fel, alkalmanként pedig hóabroncsokkal (ezeket az alpesi vagy hármas hegycsúcsot és hópelyhet formázó szimbólumról lehet felismerni); ebben az esetben a hóabroncs sebességkategória-jelének vagy a jármű végsebességénél nagyobb sebességnek és/vagy legalább 160 km/h sebességnek kell megfelelnie. Ha azonban a jármű legnagyobb tervezési sebessége nagyobb, mint amely a felszerelt hóabroncsok legkisebb sebességkategóriájának megfelel, a jármű belsejében feltűnő helyen, a vezető számára jól és állandóan láthatóan el kell helyezni egy, a legnagyobb sebességre figyelmeztető címkét, amely jelzi a felszerelt hóabroncs megengedett legnagyobb sebességének legkisebb értékét. A havon való jó tapadást biztosító egyéb gumiabroncsoknak (pl. az M + S jelzésű abroncsok, amelyekről viszont hiányzik az alpesi vagy hármas hegycsúcsot és hópelyhet formázó szimbólum) e melléklet 4.1.1. és 4.1.2. pontjában foglalt követelményeket kell teljesíteniük;

4.2.3. professzionális terepjáró (POR jelzésű) gumiabroncsokkal felszerelt járművek esetében. Ha azonban a jármű legnagyobb tervezési sebessége nagyobb, mint amely a felszerelt különleges gumiabroncs legkisebb sebességkategóriájának megfelel, a jármű belsejében feltűnő helyen, a vezető számára jól és állandóan láthatóan el kell helyezni egy, a legnagyobb sebességre figyelmeztető címkét, amely jelzi a felszerelt különleges gumiabroncs megengedett legnagyobb sebességének legkisebb értékét;

4.2.4. a 89. számú ENSZ-EGB-előírás (1) szerint jóváhagyott sebességkorlátozó berendezéssel ellátott M2, M3, N2 vagy N3 kategóriájú járművek esetében, amelyeknél a gumiabroncsok sebességjelzésének összhangban kell lennie a sebességkorlátozással. Ha azonban a járműgyártó úgy tervezte, hogy a jármű legnagyobb tervezési sebessége nagyobb lesz, mint amely a felszerelt gumiabroncsok legkisebb sebességkategóriájának megfelel, a jármű belsejében feltűnő helyen, a vezető számára jól és állandóan láthatóan el kell helyezni egy, a legnagyobb sebességre figyelmeztető címkét, amely jelzi a gumiabroncs legnagyobb megengedett sebességét.

4.2.5. sebességkorlátozó funkciót betöltő fedélzeti rendszerrel ellátott M1, illetve N1 kategóriájú járművek esetében, amelyeknél a gumiabroncsok sebességjelzésének összhangban kell lennie a sebességkorlátozással. Ha azonban a járműgyártó úgy tervezte, hogy a jármű legnagyobb tervezési sebessége nagyobb lesz, mint amely a felszerelt gumiabroncsok legkisebb sebességkategóriájának megfelel, a jármű belsejében feltűnő helyen, a vezető számára jól és állandóan láthatóan el kell helyezni egy, a legnagyobb sebességre figyelmeztető címkét, amely jelzi a gumiabroncs legnagyobb megengedett sebességét.

4.3. A megfelelő információkat világosan meg kell adni a jármű használati útmutatójában annak érdekében, hogy a már forgalomba helyezett járműre szükség esetén a megfelelő sebességkategóriájú pótkerekeket szereljék fel.

5. KÜLÖNLEGES ESETEK

5.1. Olyan O1, illetve O2 kategóriájú pótkocsik esetében, amelyeknek a legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 100 km/h, és amelyekre C1 osztályú gumiabroncsokat szereltek fel egyes elrendezésben, a gumiabroncsok legnagyobb névleges terhelése a legnagyobb terhelésű tengely műszakilag megengedett legnagyobb tömegének legalább a 0,45-szorosa (a járműgyártó nyilatkozata alapján). Kettős (iker-) elrendezésben lévő gumiabroncsok esetében ugyanez a tényező legalább 0,24. Ilyen esetekben a pótkocsi első csatlakozóberendezésének közelében tartósan jól látható módon el kell helyezni egy, a jármű legnagyobb tervezési sebességét jelző figyelmeztető feliratot.

5.2. Olyan M1 és N1 kategóriájú járművek esetében, amelyeket pótkocsi vontatására alakítottak ki, a pótkocsi csatlakozóberendezésénél fellépő többletteher következtében a C1 osztályú gumiabroncsok esetében a hátsó gumiabroncsok legnagyobb névleges terhelése túlléphető, de csak legfeljebb 15 %-kal. Ilyen esetekben a jármű használati útmutatójában egyértelmű információkat és tanácsokat kell megadni arra vonatkozóan, hogy pótkocsi vontatásakor mennyi a jármű megengedett legnagyobb sebessége (legfeljebb 100 km/h), illetve mennyire kell felfújni a gumiabroncsot: (a pótkocsi csatlakoztatása nélküli) használatra javasolt rendes értéknél legalább 20 kPa-lal (0,2 bar) nagyobbra.

5.3. Egyes, C2, illetve C3 osztályú gumiabronccsal felszerelt különleges járművekre (lásd a lenti felsorolást) az e melléklet 3.2.2. pontjában megadott, "A terhelhetőség változása a sebesség függvényében" című táblázat nem érvényes. E járművek esetében a gumiabroncsok legnagyobb névleges terhelését, amelyet a megengedett legnagyobb tengelytömeggel kell összevetni (lásd a 3.1.2-3.1.4. pontot), úgy kell meghatározni, hogy a terhelhetőségi jelzőszámnak megfelelő terhelést megszorozzuk a megfelelő együtthatóval, amely a jármű legnagyobb tervezési sebessége helyett inkább a jármű típusához és használatához kapcsolódik. Ilyen esetekben a 4.1.1. és a 4.1.2. pont nem alkalmazandó. A megfelelő együtthatók a következők:

5.3.1. I. vagy A. osztályú (M2 vagy M3 kategóriájú) jármű esetében a 107. számú ENSZ-EGB-előírás (2) 2.1.1.1. szakaszában (I. osztály), illetve 2.1.2.1. szakaszában (A. osztály) megállapított együttható 1,15.

5.3.2. Az N kategóriájú járművek esetében, amelyeket kimondottan rövid távú városi és külvárosi használatra alakítottak ki - például utca- és útseprő gépek, valamint szemétszállító járművek -, feltéve, hogy e járművek legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 60 km/h, az együttható 1,10.

5.4. Kivételes esetekben, ha a járműveket olyan alkalmazási körülményekre alakították ki, amelyek nem egyeztethetők össze a C1, C2, illetve C3 osztályú gumiabroncsok jellemzőivel, és ezért eltérő jellemzőkkel rendelkező gumiabroncsokat kell felszerelni rájuk, az e melléklet 1.1. pontjának követelményei nem alkalmazandók, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül:

5.4.1. a gumiabroncsokat vagy a 75. számú ENSZ-EGB-előírás (3), vagy a 106. számú ENSZ-EGB-előírás (4) szerint kell jóváhagyni; valamint

5.4.2. a típusjóváhagyó hatóság és a műszaki szolgálat megbizonyosodik arról, hogy a felszerelt gumiabroncsok megfelelnek a jármű alkalmazási körülményeinek. A kivételes eset jellegének leírását és az elfogadás indoklását a vizsgálati jegyzőkönyvnek és a típusbizonyítvány "megjegyzések" rovatának egyaránt tartalmaznia kell.

6. TARTALÉK KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

6.1. Abban az esetben, ha a járművet tartalék egységgel látják el, a tartalék egység a következők egyike lehet:

6.1.1. normál tartalék egység, amelynek mérete megegyezik a járműre felszerelt gumiabroncsok méretével;

6.1.2. a járművön történő használatra megfelelő típusú, ideiglenes használatra szánt tartalék egység; ideiglenes használatra szánt tartalék egységet azonban nem M1, illetve N1 kategóriájú járműre tilos felszerelni.

6.1.2.1. Ha különleges elővigyázatossági intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy az ideiglenes használatra szánt tartalék egységet fel lehessen szerelni a járműre (pl. ideiglenes használatra szánt tartalék egységet csak elülső tengelyre lehet felszerelni, ezért előbb egy elülső normál kereket a hátsó tengelyre kell felszerelni annak érdekében, hogy egy hátsó normál kerék meghibásodását orvosolni lehessen), ezt egyértelműen fel kell tüntetni a jármű használati útmutatójában, és e melléklet 2.3. pontja megfelelő szempontjainak való megfelelést ellenőrizni kell.

6.2. Minden olyan járműnek, amelyre ideiglenes használatra szánt tartalék egységet vagy defekttűrő gumiabroncsot szerelnek, a 64. számú ENSZ-EGB-előírás szerinti érvényes típusjóváhagyással kell rendelkeznie az ideiglenes használatra szánt tartalék egységek és defekttűrő gumiabroncsok járműre történő felszerelésére vonatkozó követelmények tekintetében.

(1) HL L 158., 2007.5.19., 1. o.

(2) HL L 255., 2010.9.29., 1. o.

(3) Még nem tették közzé. Közzététele 2011 májusában várható.

(4) HL L 257., 2010.9.30., 231. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0458 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0458&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék