31977L0539[1]

A Tanács 77/539/EGK irányelve (1977. június 28.) a gépjárművek és pótkocsijaik hátrameneti lámpájára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS 77/539/EGK IRÁNYELVE

(1977. június 28.)

a gépjárművek és pótkocsijaik hátrameneti lámpájára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a műszaki követelmények, amelyeket a nemzeti jogszabályok szerint a gépjárműveknek teljesíteniük kell, többek között a hátrameneti lámpákra vonatkoznak;

mivel e követelmények tagállamokként különböznek; mivel ezért szükségessé vált, hogy minden tagállam ugyanazokat a követelményeket fogadja el meglévő szabályaik kiegészítéseként vagy azok helyett, főként annak érdekében, hogy az 1970. február 6-i, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) tárgyát képező EGK-típusjóváhagyási eljárást be lehessen vezetni minden járműtípus tekintetében;

mivel a Tanács 76/756/EGK irányelvében ( 4 ) meghatározta a gépjárművek és pótkocsijaik világító és fényjelző berendezésének felszerelésének közös követelményeit;

mivel egy, a hátrameneti lámpákra vonatkozó összehangolt típus-jóváhagyási eljárás lehetővé teszi minden egyes tagállam számára, hogy ellenőrizhesse a közös szerkezeti és vizsgálati követelményeknek való megfelelőséget, és hogy tájékoztathassa a többi tagállamot ezek eredményéről azáltal, hogy elküldi minden ilyen lámpatípushoz kiállított alkatrésztípus-jóváhagyási bizonyítvány egyik másolatát; mivel egy EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jel minden jóváhagyott típusnak megfelelően gyártott lámpán történő feltüntetése feleslegessé teszi más tagállamokban e lámpák műszaki ellenőrzését;

mivel kívánatos figyelembe venni az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága által a 23. számú rendeletében ("A gépjárművek és pótkocsijuk hátramenti lámpáinak jóváhagyásáról szóló egységes rendelkezések") ( 5 ) kiadott műszaki követelményeket, amelyeket csatoltak a gépjárműalkatrészek és -tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egyes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, 1958. március 20-i egyezményhez;

mivel a gépjárművekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályok közelítése maga után vonja a tagállamok bármelyike által a közös követelmények szerint végzett ellenőrzések kölcsönös elismerését,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A tagállamok megadják az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást valamennyi, a vonatkozó mellékletben meghatározott szerkezeti és vizsgálati követelményeknek megfelelő hátramenetilámpa-típusra.

(2) Az a tagállam, amely EGK alkatrésztípus-jóváhagyást adott ki, amennyiben szükséges, és szükség esetén a többi tagállam illetékes hatóságaival együttműködve, megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy a gyártott modellek megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak. Az ilyen ellenőrzést szúrópróbaszerűen kell végezni.

2. cikk

A tagállamok minden egyes, az 1. cikk alapján jóváhagyott hátrameneti lámpa gyártója részére az I. melléklet 3. függelékében szereplő mintával megegyező EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet adnak ki.

A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést, hogy megakadályozzák olyan jelzések használatát, amelyek összetéveszthetővé tehetnék az 1. cikk szerint jóváhagyott hátrameneti lámpákat más hasonló berendezésekkel.

3. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg hátrameneti lámpák forgalomba hozatalát szerkezetük vagy működési módjukkal kapcsolatos indokok alapján, ha azokon az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jel szerepel.

(2) Mindazonáltal egy tagállam megtilthatja az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jelet viselő hátrameneti lámpák forgalomba hozatalát, ha azok ismétlődő eltéréseket mutatnak a jóváhagyott típustól.

A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a meghozott intézkedésekről és azok indokairól.

4. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésében meghatározott eljárás keretében tájékoztatják egymást minden egyes, ezen irányelv alapján megadott, megtagadott vagy visszavont jóváhagyásról.

5. cikk

(1) Amennyiben az a tagállam, amely az EGK alkatrésztípus-jóváhagyást kiadta, azt állapítja meg, hogy több ugyanazzal az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott hátrameneti lámpa nem felel meg a jóváhagyott típusnak, megfelelő lépéseket tesz annak biztosítására, hogy a gyártott termékek a jóváhagyott típusnak megfeleljenek. E tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a többi tagállam hatóságait a meghozott intézkedésekről, amelyek ismétlődő eltérések esetén az EGK alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonását is eredményezhetik. Az említett hatóságok meghozzák a fenti intézkedéseket, ha egy másik tagállam illetékes hatóságaitól ilyen típusazonossági eltérésről tudomást szereznek.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül tájékoztatják egymást minden EGK alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonásról és az ilyen intézkedés indokairól.

6. cikk

Az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések alapján hozott bármely, a hátrameneti lámpa EGK alkatrésztípus-jóváhagyásának megtagadásáról vagy visszavonásáról, vagy azok forgalomba hozatalának vagy használatának megtiltásáról hozott döntést részletesen meg kell indokolni. Az ilyen határozatról értesíteni kell az érintett felet, akit egyidejűleg tájékoztatni kell a tagállamok hatályos jogszabályai alapján rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és ezek gyakorlására rendelkezésére álló határidőkről is.

7. cikk

A tagállamok nem utasíthatják el valamely jármű EGK vagy nemzeti típusjóváhagyását hátramenti lámpájára történő hivatkozással, amennyiben azokon szerepel az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jel, és a 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelményekkel összhangban vannak felszerelve.

8. cikk

A tagállamok nem utasíthatják el valamely jármű EGK vagy nemzeti típusjóváhagyását a hátrameneti lámpákra történő hivatkozással, amennyiben azokon szerepel az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jel, és a 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelményekkel összhangban vannak felszerelve.

9. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában "jármű": minden olyan közúti használatra szánt, felépítménnyel rendelkező vagy anélküli, legalább négy kerékkel ellátott gépjármű és pótkocsijai, amelynek legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/órát, a sínen futó járművek, mezőgazdasági traktorok és egyéb motoros munkagépek kivételével.

10. cikk

Mindazon módosításokat, amelyek szükségesek a mellékletek követelményeinek a műszaki fejlődéshez történő igazításához, a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

11. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET:A típusjóváhagyással kapcsolatos közigazgatási rendelkezések
1. függelék:Adatközlő lap
2. függelék:Típusbizonyítvány
3. függelék:EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelminták
II. MELLÉKLET:Hatály és műszaki követelmények

I. MELLÉKLET

A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

1. EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

1.1.

Egy 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti fényszórótípusra az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási kérelmet a gyártónak kell benyújtania.

1.2.

Az adatközlő lap mintapéldánya az 1. függelékben található.

1.3. A típus-jóváhagyási vizsgálatokat végző vizsgáló intézményhez be kell nyújtani:

1.3.1.

Az ajánlott lámpával vagy lámpákkal felszerelt két mintát. Ha a berendezések egymással nem azonosak, de szimmetrikusak és alkalmasak arra, hogy egyet a jármű bal, egyet pedig a jármű jobb oldalára szereljenek fel, akkor a benyújtott két minta lehet egymással azonos és alkalmas arra, hogy csak a jármű bal vagy csak a jármű jobb oldalára szereljék fel.

2. JELÖLÉSEK

2.1. Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyásra benyújtott berendezéseken az alábbiakat kell feltüntetni:

2.1.1.

a gyártó cég kereskedelmi neve vagy védjegye;

2.1.2.

szükség esetén, a hátrameneti lámpa járműre való helytelen felszerelésének elkerülése érdekében, a berendezés világítófelületének legfelső részén vízszintesen a "TOP" felirattal kell ellátni;

2.1.3.

cserélhető fényforrással ellátott lámpák esetében: az előírt izzólámpa típusa(i);

2.1.4.

nem-cserélhető fényforrással ellátott lámpák esetében: a névleges feszültség és watt-teljesítmény.

2.2.

E jelzéseket jól olvashatóan és kitörölhetetlenül a berendezés világító felületén vagy világító felületeinek egyikén kell feltüntetni. A berendezés járműre szerelt állapotában a jelzéseknek kívülről láthatónak kell lenniük.

2.3.

Minden berendezésen elegendő helyet kell biztosítani az alkatrésztípus-jóváhagyási jel feltüntetéséhez. Ezt a helyet meg kell jelölni az I. függelékben bemutatott rajzokon.

3. AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁGYÁS MEGADÁSA

3.1.

Az EK-típusjóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése, illetve adott esetben (4) bekezdése értelmében meg kell adni, ha a vonatkozó követelmények teljesülnek.

3.2.

Az EK-típusbizonyítvány mintája a 2. függelékben található.

3.3.

Minden jóváhagyott hátrameneti lámpa kap egy, a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletének megfelelő típus-jóváhagyási számot. Egy adott tagállam nem adhatja ki ugyanazt a számot egy másik hátrameneti lámpára.

3.4.

Amennyiben olyan világító és fényjelző berendezésekre kérik az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást, amely egy hátrameneti lámpát és egyéb lámpákat foglal magába, erre egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyás adható ki, amennyiben a hátrameneti lámpa kielégíti ennek az irányelvnek az előírásait, a jóváhagyásra benyújtott világító és fényjelző berendezés többi lámpája pedig a rájuk vonatkozó külön irányelvek követelményeit.

4. AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JEL

4.1.

Minden, az ezen irányelv szerint jóváhagyott hátrameneti lámpának a 2.1. pontban meghatározott jelzések mellett viselnie kell egy EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet.

4.2. Ez a jel a következőkből áll:

4.2.1. egy téglalappal határolt "e" betű, amelyet a típusjóváhagyást kiadó ország száma vagy betűjele követ:

1

Németország esetében

2

Franciaország esetében

3

Olaszország esetében

4

Hollandia esetében

5

Svédország esetében

6

Belgium esetében

7

Magyarország esetében

8

Cseh Köztársaság esetében

9

Spanyolország esetében

11

Egyesült Királyság esetében

12

Ausztria esetében

13

Luxemburg esetében

17

Finnország esetében

18

Dánia esetében

19

Románia esetében

20

Lengyelország esetében

21

Portugália esetében

23

Görögország esetében

25

Horvátország esetében

26

Szlovénia esetében

27

Szlovákia esetében

29

Észtország esetében

32

Lettország esetében

34

Bulgária esetében

36

Litvánia esetében

CY

Ciprus esetében

IRL

Írország esetében;

MT

Málta esetében;

4.2.2.

a téglalap mellett a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében említett típus-jóváhagyási szám 4. részében lévő "alap jóváhagyási szám", amely előtt a 77/539/EGK irányelv vonatkozó mellékletének az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás megadásának időpontjában utolsó jelentősebb technikai módosítására utaló két számjegy áll. Ennek az irányelvnek a sorozatszáma 00;

4.2.3.

kiegészítő jel, amely egy "A" és egy "R" betűből áll, a 3. függelék 1. ábráján bemutatott összeállításban;

4.2.4.

azokon a lámpákon, amelyek láthatósági szöge vízszintes irányban aszimmetrikus a referenciatengelyhez képest, nyíljelzés, amelyik arra az oldalra mutat, ahol a fotometriai előírások egészen 45°-os (H) szögig teljesülnek;

4.3.

Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet a lámpa záróüvegeire vagy egyik záróüvegére kell felhelyezni úgy, hogy az a lámpa felszerelését követően is eltávolíthatatlan és jól látható legyen.

4.4.

Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyására a 3. függelék 1. ábrája mutat be példákat.

4.5. Ha a 3.4. pontnak megfelelően egy külön EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet adnak ki egy olyan világító és fényjelző berendezéstípusra, amely hátrameneti lámpákból és más lámpákból is áll, csak egy EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel helyezhető fel, amely a következőkből áll:

4.5.1.

- egy téglalappal határolt "e" betű és az azt követő, az alkatrésztípus-jóváhagyást megadó tagállam megkülönböztető betűje (betűi) vagy száma, (ld. a 4.2.1. pontot);

4.5.2.

az alap jóváhagyási szám (ld. a 4.2.2. pont első félmondatát);

4.5.3.

szükség esetén az előírt nyíl jelzés, amennyiben az a lámpaszerelvény egészére vonatkozik.

4.6. Ez a jel bárhol feltüntethető a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpákon, feltéve hogy:

4.6.1.

a jel a lámpák beszerelését követően is látható;

4.6.2.

a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyetlen fényáteresztő alkatrésze sem távolítható el a jóváhagyási jel egyidejű eltávolítása nélkül.

4.7. Valamennyi lámpán az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás kiadásának alapjául szolgáló vonatkozó irányelvre utaló azonosító jelet a sorszámmal (ld. a 4.2.2. pont második félmondatát), valamint szükség esetén egy "D" betűvel és az előírt nyíllal együtt kell feltüntetni:

4.7.1.

vagy a megfelelő átvilágított felületen;

4.7.2.

vagy olyan módon csoportosítva, hogy a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyértelműen azonosíthatóak legyenek.

4.8.

Az egyes elemek méretei nem lehetnek kisebbek, mint a különböző irányelvek által, amelyek alapján az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást megadták, az egyes jelzések számára meghatározott legkisebb méretek közül a legnagyobb.

4.9.

A más lámpákkal csoportosított, azokkal kombinált vagy azokkal összeépített lámpa EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelének példáit a 3. függelék 2. ábrája mutatja be.

5. TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS A JÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA

5.1.

Az ezen irányelv szerint jóváhagyott típus módosítása esetén a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezései alkalmazandók.

6. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

6.1.

A gyártásmegfelelőség biztosítását célzó intézkedéseket fő szabályként a 70/156/EGK irányelv 10. cikkének megfelelően kell meghozni.

6.2.

Minden EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet viselő hátrameneti lámpának meg kell felelnie a jóváhagyott típusnak és a 6. és 8. pontban ( 6 ) meghatározott fotometriai tulajdonságoknak. A gyártásból véletlenszerűen kiválasztott hátrameneti lámpa esetében azonban a kibocsátott legkisebb fényerőre (a 7. pontban (6) meghatározott szabvány izzólámpával mérve) vonatkozó követelmény minden lényeges irányban a 6. pontban (6) meghatározott legkisebb érték 80 %-ára korlátozható.

1. függelék

2. függelék

3. függelék

PÉLDÁK AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JELRE

1. ábra

A fenti ábrán látható EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott berendezés egy 1471 jóváhagyási számú, az ezen irányelv (00) módosítása alapján Németországban (e1) jóváhagyott hátrameneti lámpa. A nyíl azt az oldalt jelzi, amelyiken a fotometriai előírások 45° H -ig teljesülnek.

2. ábra

Ugyanannak az egységnek a részét képező csoportosított, kombinált, illetve összeépített lámpák egyszerűsített jelölése

(A függőleges és vízszintes vonalak a fényjelző berendezés alakjának sematikus ábrázolására szolgálnak, ezek nem képezik a típus-jóváhagyási jel részét.)

A. MINTA

B. MINTA

C. MINTA

Megjegyzés:

A típusjóváhagyás jelének három példája - az A, B és C minta - egy világító és fényjelző berendezés egyszerűsített jelölésének három lehetséges változatát mutatja, amikor két vagy több csoportosított, kombinált, illetve összeépített lámpa egyazon szerelési egység részét képezi. Ez a jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az berendezést Németországban (e1) engedélyezték az 1712-es alap jóváhagyási szám alapján, és a következőket foglalja magába:

a 76/757/EGK irányelv alapján jóváhagyott, az IA osztályba sorolt hátsó fényvisszaverő, 02-es sorozatszám;

a 76/759/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 32. o.) alapján jóváhagyott, a 2a kategóriába sorolt hátsó irányjelző;

a 76/758/EGK tanácsi irányelv II. melléklete (HL L 262., 1976.9.27., 70. o.) alapján jóváhagyott piros hátsó helyzetjelző lámpa (R), 02-es sorozatszám;

a 77/538/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 54. o.) alapján jóváhagyott hátsó ködlámpa (F);

a 77/539/EGK irányelv alapján jóváhagyott hátrameneti lámpa (AR), 00-ás sorozatszám;

a 76/758/EGK irányelv II. melléklete alapján jóváhagyott, két fényerőfokozattal működő féklámpa (S2), 02-es sorozatszám;

a 76/760/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 85. o.) alapján jóváhagyott, a hátsó rendszámtábla-megvilágítást biztosító lámpa, 00-ás sorozatszám.

II. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. HATÁLY

Ez az irányelv a gépjárművek és pótkocsijaik hátrameneti lámpáira vonatkozik.

2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

2.1. Az alább felsorolt dokumentumokat összefoglaló 23. ENSZ-EGB rendelet 1. és 5-8. bekezdésében, valamint 3. és4. mellékletében foglalt műszaki követelmények érvényesek: - a rendelet eredeti formájában (00), amely magába foglalja a 23. rendelet 1-4. kiegészítését, valamint egyhelyesbítést ( 7 ), - 23. rendelet ( 8 ) 5. kiegészítése, az alábbi kivételekkel:

2.1.1.

A "48. rendeletre" történt hivatkozás alatt a "76/756/EGK irányelv" értendő.

2.1.2.

A "37. rendeletre" történt hivatkozás alatt "a 76/761/EGK irányelv VII. melléklete" értendő.

2.1.3.

A 6.4. pont utolsó előtti szakaszában a "(ld. e rendelet 2. bekezdését)" mondat így értelmezendő: "(ld. ezenirányelv I. mellékletének 1. függelékét)".

2.1.4.

A 6.4. pont utolsó szakaszában a "nyilatkozat a Közlemény űrlap »Megjegyzések« című 11. bekezdésében (ld. erendelet I. mellékletét)" mondat alatt "nyilatkozat a típusbizonyítvány Kiegészítésében (ld. ezen irányelv I.mellékletének 2. függelékét)" értendő.

( 1 ) HL C 118., 1977.5.16., 29. o.

( 2 ) HL C 114., 1977.5.11., 3. o.

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 4 ) HL L 220., 1977.8.29., 1. o.

( 5 ) Európai Gazdasági Bizottság, E/ECE/324/E/ECE/TRANS/505/1. módosítás/22. kiegészítés, 1971.8.20.

( 6 ) Ezen irányelv II. mellékletének 2.1. pontjában hivatkozott dokumentum.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31977L0539 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31977L0539&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01977L0539-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01977L0539-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék