31977L0538[1]

A Tanács 77/538/EGK irányelve (1977. június 28.) a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS 77/538/EGK IRÁNYELVE

(1977. június 28.)

a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel azok a műszaki követelmények, amelyeknek a gépjárművek az egyes nemzeti jogszabályok szerint meg kell, hogy feleljenek, többek között a hátsó ködlámpákra is vonatkoznak;

mivel ezek a követelmények tagállamonként különböznek; mivel ezért szükséges, hogy minden tagállam - akár kiegészítésként, akár a jelenlegi szabályozása helyett - azonos követelményeket fogadjon el, mindenekelőtt azért, hogy ezáltal minden egyes járműtípusra alkalmazni lehessen a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyásárára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) szerint meghatározott EGK-típusjóváhagyási eljárást;

mivel a Tanács a 76/756/EGK irányelvvel ( 4 ) közös követelményeket állapított meg a gépjárművek és pótkocsijaik világító- és fényjelző berendezéseinek beépítésére vonatkozóan;

mivel a hátsó ködlámpákra vonatkozó alkatrésztípus-jóváhagyás összehangolt eljárása keretében minden tagállam ellenőrizheti, hogy betartásra kerültek-e a gyártásra és ellenőrzésre vonatkozó közös követelmények, és erről a megállapításról a hátsó ködlámpa minden egyes típusáról kiállított alkatrész-típusbizonyítvány másolatának elküldésével tájékoztatja a többi tagállamot, mivel a jóváhagyott típussal megegyezően gyártott, és EGK-típus-jóváhagyási jellel ellátott összes hátsó ködlámpának felesleges a többi tagállamban történő műszaki ellenőrzése;

mivel kívánatos a műszaki követelményeket úgy kialakítani, hogy ugyanazt a célt szolgálják, mint azok a munkálatok, amelyeket jelenleg e tárgyban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága végez;

mivel a gépjárművekről szóló vonatkozó nemzeti jogszabályok közelítése azt is magában foglalja, hogy az egyes tagállamok kölcsönösen elismerik a közös követelmények alapján minden egyes tagállam által elvégzett ellenőrzéseket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Minden tagállam a ködlámpa bármely olyan típusára megadja az EK-alkatrész-típusjóváhagyást, amely teljesíti a vonatkozó mellékletekben megállapított szerkezeti és vizsgálati követelményeket.

(2) Az a tagállam, amelyik kiadja az EGK-típusjóváhagyást, meghozza - amennyiben szükséges, a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságaival együttműködve - az arra vonatkozó intézkedéseket, hogy a sorozatgyártásnak az engedélyezett típussal való megegyezését szükség esetén ellenőrizze. Az ilyen ellenőrzés szúrópróbákra korlátozódik.

2. cikk

A tagállamok egy hátsó ködlámpa bármely típusához, amelyet az 1. cikk szerint hagynak jóvá, megadják a gyártónak az I. melléklet 3. függeléke szerinti mintának megfelelő EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet.

A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést, hogy megakadályozzák olyan típusjóváhagyási jelek használatát, amelyek egy hátsó ködlámpának az 1. cikk szerinti EGK-típusjóváhagyással ellátott típusnak más berendezésekkel való összecseréléséhez vezethetnek.

3. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg hátsó ködlámpák kereskedelmi forgalomba hozatalát szerkezetük és működésük alapján, ha azok EGK-alkarész-típusjóváhagyási jellel el vannak látva.

(2) Egy tagállam azonban megtilthatja EGK-típus-jóváhagyási jellel ellátott hátsó ködlámpák forgalombahozatalát, ha azok rendszeresen nem egyeznek meg a jóváhagyott típussal.

E tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, és megindokolja határozatát.

4. cikk

Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai tájékoztatják egymást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésében előírt eljárások segítségével minden egyes típusjóváhagyásról, amelyet ezen irányelvnek megfelelően megadtak, megtagadtak vagy visszavontak.

5. cikk

(1) Ha az EGK-alkatrész-típusjóváhagyást kiadó tagállam megállapítja, hogy számos EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott hátsó ködlámpa nem egyezik meg azzal a típussal, amelyre a típusjóváhagyást kiadta, akkor meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a sorozatgyártás megegyezzen az engedélyezett típussal. E tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai tájékoztatják a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait a meghozott intézkedésekről, amelyek - rendszeres meg nem egyezés esetén - az EGK-alkatrész-típusjóváhagyás visszavonásához vezethetnek. Az említett hatóságok ugyanezeket az intézkedéseket hozzák meg, ha más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaitól ilyenfajta meg nem egyezésről kapnak tájékoztatást.

(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai egy hónapon belül kölcsönösen tájékoztatják egymást egy kiadott EGK-alkatrész-típusjóváhagyás visszavonásáról, és közlik a visszavonás okait.

6. cikk

Ezen irányelv végrehajtását célzó rendelkezések alapján hozott, egy hátsó ködlámpa EGK-alkatrész-típusjóváhagyását elutasító vagy visszavonó, kereskedelmi forgalombahozatalát vagy használatát megtiltó határozatot részletesen és pontosan meg kell indokolni. A határozatról a tagállamokban hatályos jog szerinti jogorvoslati lehetőségek és jogorvoslati határidők megadásával együtt az érintetteket értesítik.

7. cikk

A tagállamok nem utasíthatják vissza egy jármű számára az EGK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását a hátsó ködlámpák miatt, ha azokon van EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jel, és beépítésük a 76/756/EGK irányelvben megállapított követelmények szerint történt.

8. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg vagy tilthatják meg egy jármű eladását, nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését vagy használatát a hátsó ködlámpák miatt, ha azokon fel van tüntetve az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jel vagy beépítésük a 76/756/EGK irányelvben megállapított követelmények szerint történt.

9. cikk

Ezen irányelvnek alkalmazásában "jármű": a sínhez kötött járművek, mező- vagy erdőgazdasági munkagépek, valamint minden mozgó munkagép kivételével a közúti forgalomban való részvételre szánt, felépítménnyel rendelkező vagy felépítmény nélküli bármely gépjármű és pótkocsija, amelynek legalább négy kereke van, és legnagyobb tervezési sebessége több, mint 25 km/h.

10. cikk

A 70/156/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárás szerint történik a mellékletek követelményeinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása.

11. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek az értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET:A típusjóváhagyásra vonatkozó közigazgatási rendelkezések
1. függelék:Adatközlő lap
2. függelék:Típusbizonyítvány
3. függelék:Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel mintái
II. MELLÉKLET:Műszaki követelmények

I. MELLÉKLET

A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ KÖZIGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

1. AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁS IRÁNTI KÉRELEM

1.1.

A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerint egy hátsó ködlámpatípus tekintetében az EK-alkatrész-típusjóváhagyás iránti kérelmet a gyártó nyújtja be.

1.2.

Az adatközlő lap mintája az 1. függelékben található.

1.3. A típusjóváhagyási vizsgálatok lefolytatásáért felelős műszaki szolgálatnak a következőket kell benyújtani:

1.3.1.

Két mintát, az ajánlott lámpával vagy lámpákkal felszerelve; amennyiben a berendezések nem azonosak, hanem szimmetrikusak, és alkalmasak arra, hogy egyet a jármű bal oldalára és egyet annak jobb oldalára szereljenek, a két átadott minta azonos lehet, és alkalmas lehet arra, hogy csak a jármű jobb oldalára vagy csak bal oldalára szereljék fel azokat.

2. JELÖLÉSEK

2.1. Az EK-alkatrész-típusjóváhagyásra benyújtott berendezéseken a következőket kell elhelyezni:

2.1.1.

a gyártó kereskedelmi megnevezése vagy védjegye;

2.1.2.

cserélhető fényforrásokkal rendelkező lámpák esetében: az előírt izzólámpa típusa/típusai;

2.1.3.

nem cserélhető fényforrásokkal rendelkező lámpák esetében: a névleges feszültség és wattérték.

2.2.

E jelöléseknek világosan olvashatóknak és kitörölhetetleneknek kell lenniük, és a berendezés világító felületén vagy világító felületeinek egyikén kell azokat elhelyezni. Kívülről láthatónak kell lenniük, amikor a készüléket rögzítik a járműre.

2.3.

Minden egyes készüléken elegendő helynek kell lennie az alkatrész-típusjóváhagyási jel számára. Ezt a helyet az 1. függelékben említett rajzokon jelölik meg.

3. AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA

3.1.

A vonatkozó követelmények teljesülése esetén a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése szerinti, és amennyiben alkalmazandó, 4. cikkének (4) bekezdése szerinti EK-típusjóváhagyást megadják.

3.2.

Az EK-típusbizonyítvány mintája a 2. függelékben található.

3.3.

A 70/156/EGK irányelv VII. melléklete szerinti jóváhagyási számot kell hozzárendelni a jóváhagyott hátsó ködlámpa minden egyes típusához. Ugyanaz a tagállam nem rendelheti ugyanazt a számot egy más típusú hátsó ködlámpához.

3.4.

Amikor EK-alkatrész-típusjóváhagyást kérnek egy hátsó ködlámpát és más lámpákat magában foglaló világító és fényjelző berendezés típusára, egyetlen EK-alkatrész-típusjóváhagyási szám állapítható meg, azzal a feltétellel, hogy a hátsó ködlámpa megfelel ezen irányelv követelményeinek, és hogy azon lámpák mindegyike, amelyek annak a világító és fényjelző berendezés részét alkotják, amelyre vonatkozóan az EK-alkatrész-típusjóváhagyást kérik, megfelel a rá vonatkozó különálló irányelvnek.

4. AZ EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL

4.1.

A 2.1. pontban említett jelöléseken túlmenően az ennek az irányelvnek megfelelően jóváhagyott típusnak megfelelő minden hátsó ködlámpán egy EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet helyeznek el.

4.2. Ez a jel a következőkből áll:

4.2.1. az e betűt körülvevő négyzet, amely után a típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma vagy betűje található:

1

Németország

2

Franciaország

3

Olaszország

4

Hollandia

5

Svédország

6

Belgium

7

Magyarország

8

Cseh Köztársaság

9

Spanyolország

11

Egyesült Királyság

12

Ausztria

13

Luxemburg

17

Finnország

18

Dánia

19

Románia esetében

20

Lengyelország

21

Portugália

23

Görögország

25

Horvátország

26

Szlovénia

27

Szlovákia

29

Észtország

32

Lettország

34

Bulgária esetében

36

Litvánia

CY

Ciprus

IRL

Írorzág;

MT

Málta;

4.2.2.

a négyzet közelében a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében említett típusjóváhagyási szám 4. szakaszában szereplő "alap-jóváhagyási szám" helyezkedik el, azt megelőzően pedig az EGK-típusjóváhagyás megadásának napján a hatályban lévő 77/538/EGK irányelv legutóbbi jelentős műszaki módosításához rendelt sorszámot jelölő két számjegy található. Ezen irányelvben ez a sorszám 00;

4.2.3.

egy kiegészítő szimbólum, amely az "F" betűből áll.

4.3.

Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet a lámpa lencséjéhez vagy egyik lencséjéhez kell rögzíteni kitörölhetetlen és világosan olvasható módon, akkor is, ha a lámpák a járműre vannak felszerelve.

4.4.

Az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel példái a 3. függelék 1. ábráján láthatók.

4.5. Ha csak egy alkatrész-típusjóváhagyási számot adnak ki a fenti 3.4. pontnak megfelelően egy hátsó ködlámpából és egyéb lámpákból álló világító és fényjelző berendezéstípusra, akkor egyetlen EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet lehet elhelyezni, amely a következőkből áll:

4.5.1

az "e" betűt körülfogó négyzet, amelyet a típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető száma vagy betűi követnek (lásd a 4.2.1. pontot);

4.5.2.

az alap-jóváhagyási szám (lásd a 4.2.2. pont első félmondatát);

4.5.3.

amennyiben szükséges, az előírt nyíl, amennyiben a lámpaberendezésre egészében vonatkozik.

4.6. Ezt a jelet a csoportos, egybeépített vagy többcélú lámpákon bárhol el lehet helyezni, feltéve hogy:

4.6.1.

látható a lámpák felszerelése után;

4.6.2.

a csoportos, egybeépített vagy többcélú lámpák egyetlen fénykibocsátó eleme sem távolítható el úgy, hogy egyidejűleg ne távolítanák el a jóváhagyási jelet.

4.7. A különálló irányelveknek megfelelő minden egyes lámpára vonatkozó azonosító jelzés, amely szerint az EK-alkatrész-típusjóváhagyást megadták, együtt a sorszámmal (lásd a 4.2.2. pontban), és ahol szükséges, a "D" betűt és a szükséges nyilat fel kell tüntetni:

4.7.1.

vagy a megfelelő fénykibocsátó felületen;

4.7.2.

vagy egy csoportban oly módon, hogy a csoportos, egybeépített vagy többcélú lámpák mindegyike egyértelműen azonosítható legyen.

4.8.

E jel elemei nem lehetnek kisebb méretezésűek, mint a különböző irányelvek által az egyes jelölésekre előírt legkisebb méretek, amelyek szerint az EK-alkatrész-típusjóváhagyást megadták.

4.9.

Egy EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel példái csoportos, egybeépített vagy többcélú lámpák vonatkozásában a 3. melléklet 2. ábráján láthatók.

5. TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK KIEGÉSZÍTÉSEI

5.1.

Az ezen irányelvnek megfelelően jóváhagyott típus módosításainak esetében a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének előírásait lehet alkalmazni.

6. A GYÁRTÁS MEGFELELŐSÉGE

6.1.

Általános szabályként a gyártás megfelelőségének biztosítására intézkedéseket a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében megállapított rendelkezések szerint kell hozni.

6.2.

Minden hátsó ködlámpa megfelel a 6. és 9. pontban ( 5 ) előírt fénymérési és színmérési feltételeknek. Mindazonáltal a sorozatgyártásból véletlenszerűen kiválasztott berendezés esetében a kibocsátott fény legkisebb erejére vonatkozó követelményt (a 7. bekezdésben (5) említett szabványos izzólámpával mérve), minden vonatkozó irányban a 6. pontban (5) előírt legkisebb értékek 80 %-ára kell korlátozni.

1. függelék

2. függelék:

3. függelék:

AZ EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL MINTÁI

1. ábra

Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet viselő, fent ábrázolt berendezés egy hátsó ködlámpa, amelynek típusjóváhagyása Németországban történt (e1) ezen irányelv (00) alapján, az 1471. sz. alap-jóváhagyási szám szerint.

2. ábra

Csoportos, egybeépített vagy többcélú lámpák egyszerűsített jelölése, amikor két vagy több lámpa ugyanannak a berendezésnek a részét képezi

(A függőleges és vízszintes vonalak jelképezik a fényjelző berendezés alakját. Ezek nem képezik a típus-jóváhagyási jel részét.)

A. MINTA

B. MINTA

C. MINTA

Megjegyzés:

A jóváhagyási jelek három példája, az A., B. és C. minta, egy olyan világító és fényjelző berendezés jelölésének három lehetséges változatát képviseli, amely esetében két vagy több lámpa ugyanannak a csoportos, egybeépített vagy többcélú lámpaegységnek a részét képezi. E jóváhagyási jelek azt mutatják, hogy a berendezéseket Németországban (e1) az 1712 alap-jóváhagyási számon hagyták jóvá és a következőkből áll:

egy IA. osztályú fényvisszaverőből, amelyet a 76/757/EGK irányelv 02 sz. sorozata alapján hagytak jóvá;

egy 2a. kategóriájú hátsó irányjelzőből, amelyet a 76/759/EGK irányelv 01 sz. sorozata alapján hagytak jóvá;

egy vörös színű hátsó helyzetjelző lámpából (R), amelyet a 76/758/EGK irányelv II. mellékletének 02 sz. sorozata alapján hagytak jóvá;

egy hátsó ködlámpából (F), amelyet a 77/538/EGK irányelv 00 sz. sorozata alapján hagytak jóvá;

egy hátrameneti fényszóróból (AR), amelyet a 77/539/EGK irányelv 00 sz. sorozata alapján hagytak jóvá;

egy kettős fényerejű féklámpából (S2), amelyet a 76/758/EGK irányelv II. mellékletének 02 sz. sorozata alapján hagytak jóvá;

egy hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpából (L), amelyet a 76/760/EGK irányelv 00 sz. sorozata alapján hagytak jóvá.

II. MELLÉKLET

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1.

A műszaki követelmények az ENSZ-EGB 38. rendelete 1., 5-9. pontjában és 3. mellékletében megállapítottak, amelyek a következő okmányok egységes keretbe foglalásából állnak:

- a rendelet eredeti formájában (00) ( 6 ),

- a 38. rendelet 1. kiegészítése ( 7 ),

- a 38. rendelet 2. és 3. kiegészítése, módosításokkal együtt ( 8 ),

- a 38. rendelet 4. kiegészítése ( 9 ),

- a 38. rendelet 5. kiegészítése ( 10 );

kivéve:

1.1. ahol hivatkozás történik a 48. rendeletre, ezt a "76/756/EGK irányelvként" kell értelmezni.

1.2. ahol hivatkozás történik a "37. rendeletre", ezt a "76/761/EGK irányelv VII. mellékleteként" kell értelmezni.

( 1 ) HL C 118., 1977.5.16., 29. o.

( 2 ) HL C 114., 1977.5.11., 2. o.

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 4 ) HL L 262., 1976.9.27., 1. o.

( 5 ) Az ezen irányelvhez csatolt II. melléklet 1. pontjában említett okmányokban.

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

(

)

SZÖVEG HIÁNYZIK

( 10 ) TRANS/WP.29/524.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31977L0538 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31977L0538&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01977L0538-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01977L0538-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék